Senioři a jejich vnímání životních období, zvláště stáří 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Senioři a jejich vnímání životních období, zvláště stáří 12"

Transkript

1 1 Senioři a jejich vnímání životních období, zvláště stáří 12 Jiří Hon Článek se zabývá postoji respondentů k životním cyklům, k odchodu do důchodu a k pocitům, které život v penzi vyvolává. Klíčová slova: období dětství, mládí, střední věk, před důchodem, současnost, pocity při odchodu do důchodu. Malá bilance životních cyklů Seniorům jsme položili otázku: Když se zamyslíte nad dosavadními léty celého svého života, jak byste hodnotil /hodnotila/ jeho jednotlivá období? Životní cykly jsme vymezili pěti kategoriemi a u každé z ní mohli dotazovaní použít tři stupně hodnocení. Základní informace o názorech obyvatel ostravsko-karvinského regionu, starších 60 let: Hodnocení období % dětství (do 1 let) mládí (1-30) střední věk (31-0) před důchodem (1-60) současnost dobré ani dobré, ani špatné špatné Po hodnocení všech etap života dětství, mládí, středního věku, věku předdůchodového a současného období jsme se zeptali: A které z těchto období bylo pro Vás nejlepší? Aniž 1 V ýňate k ze závěrečné zprávy o v ýz ku mu veřejného mí nění o b yva te l, k terá j e v soukro mé m archi v u a utora. P ro zveřej nění na webu neb yl speciálně up ravo ván, b yl vša k zkrácen. Hon, J. a ko l.: S enioři v regionu n a po čátku třetího tisícile tí. Zá věrečná zpráva o v ýz k u mu veřejného mí nění vě ko vé sociální s kup i n y o b yvatel star šíc h 6 0 let, b yd lících v Ostravě a na Kar vi ns ku, na ně ko lik p roblé m ů j ejich živo ta k o ncem ro ku Marketingo vá laboratoř Ostrava a Slezská dia k o nie Český T ěšín, Ostr ava, 0. 2 Jako základní pracovní metoda terénního šetření byla použita metoda statistická, ve variantě výběrového šetření, a metoda studia dokumenta Pokud jde o volbu techniky terénního sběru dat, byla použita technika standardizovaných rozhovorů. Terénní sběr dat byl proveden ve dnech. 18. listopadu tazateli laboratoře.

2 2 bychom se mohli tomuto tématu příliš věnovat, uveďme aspoň rozbor odpovědí podle lokalit trvalého bydliště seniorů (údaje v %, zaokrouhleně, odpovědi neví nebyly pro malé četnosti reflektovány): Struktura nejlepších období v životě seniorů má tuto orientační podobu: v Ostravě-městě v býv. okrese Karviná % dětství mládí střední věk předdůchodový věk současnost v Karviné v Havířově v ost. územích 3 30 % dětství mládí střední věk předdůchodový věk současnost Odchod do penze jako vytoužená situace? Je logické, že demografické stárnutí české populace vyvolává celou řadu debat na téma seniorských důchodů. Tématika života v důchodu má

3 3 zřetelný časový rozměr. Být důchodcem je sociální status 3, jehož výrazným atributem je, že člověk pobírá pravidelný měsíční příjem, aniž by musel pracovat. Tento status je člověku připsán náhle, ze dne na den, v okamžiku, kdy opouští své zaměstnání, aby se stal důchodcem. V tento den se také člověk stává seniorem, tedy starým, neboť věk odchodu do důchodu také (víceméně mimovolně) definuje stáří (Rabušic, L., 1998). Odchod do důchodu nemusí být odchodem dobrovolným. Proto jsme v našem průzkumu seniorům položili otázku: Když jste odcházel/odcházela do důchodu Dotazovaným bylo nabídnuto pět variant odpovědí. Základní informaci uvádíme v grafické podobě (údaje v %, zaokrouhleně): Pocity při odchodu: (1) = Do d ůcho d u j se m o d cházel(a) rád(a) (2) = Odešel(a) j sem, ale váhal(a) jse m (3) = Nechtělo se mi odejít, ale musel(a) jse m ze zdravo tních důvo d ů () = Nechtělo se mi odejít, ale musel(a) jse m z rodinn ýc h důvo d ů () = Nechtělo se mi odejít, ale po d nik mě už nepotřeboval ) % 3) 16% ) 22% 2) 2% 1) 33% Image života v důchodu Imago (lat.: obraz, socha, také představa, vidina) je v sociologii označení obecně sdílené představy objektu, člověka, instituce, role apod. V této souvislosti se používá i anglického ekvivalentu image (VSS I, 1996). Image 3 Termín sociální status má mnoho významových užití. Obvykle zahrnuje: 1. různé druhy a stupně autority, podle místa sociální pozice v hierarchické struktuře, 2. různá práva, 3. privilegia a výsady,. určitou moc,. určitý stupeň prestiže, symbolizovaný výsadami (Geist, B., 1992). Ještě přehlednější výklad si čtenář může najít ve VSS II (Keller, J., 1996). Otázka a škála pocitů seniorů byla převzata ze zkoumání na začátku listopadu 1996, realizovaného CVVM pod názvem 0+. Výběrový soubor sestával z 1302 respondentů ve věku padesáti let a starších. Pro informaci čtenářů uveďme, že alternativu (1) uvedlo % dotázaných, (2) 2 %, (3) 21 %) a () 1 %. Alternativa nechtělo se mi odejít, ale musel jsem z rodinných důvodů zařazena nebyla. (Rabušic, L., 1998)

4 vyjadřujeme bipolárními adjektivy, např. dobré špatné. Do průzkumu jsme zařadili 13 expertně vybraných faktorů, které respondenti hodnotili na 7stupňové škále, přičemž střední stupeň představoval neutrální hodnotu. Zeptali jsme se takto: Když se zamyslíte nad výrazem VÁŠ ŽIVOT V DŮCHODU, jak byste ho popsal/popsala? Jaké pocity ve vás současnost vyvolává? Seniorům byla předložena karta se seznamem vybraných adjektiv a byli požádáni, aby k popisu použili naše pojmy s tím, že u každého označí místo mezi jednotlivými výrazy na škále od +3 (pocit je v následující tabulce nejblíže stavu v levém sloupci), přes 0 (představující hodnocení neutrální, uprostřed škály popisu obou krajních pocitů) až po -3 (pocit je nejblíže popisu stavu na pravé straně). Základní údaje o image života v důchodu mezi seniory (údaje v %, zaokrouhleně) ŽIVOT JE INTENZITA POCITU ŽIVOT JE dobrý špatný plný prázdný rušný poklidný veselý smutný činný nečinný zajímavý nudný krásný ošklivý bohatý chudý důstojný nedůstojný družný samotářský vyhledávaný opuštěný užitečný neužitečný respektovaný nerespektovaný

5 Následuj ící sloup cové grafy, i nfo r muj ící o p o řad í ho d no tících b ipolárních adjektiv, b yl y ko ns truo vány p o mo cí rozdílné v áhy j ejich p o řadí na škále o d +3 p o +1 a od -1 p o -3 b o d ů. Střed škály neb yl refle ktován. Od ná sobků b o d o vého ho d no cení a p o čtu hla sů + j s me o d ečetli násobky b o d o vého ho d no cení a p o čty hla sů - a v ýsledek jsme dělil i počte m všech respond ent ů. Pořadí pocitů, kterými hodnotí senioři život v důchodu 0 0,1 0,2 0,3 0, 0, 0,6 0,7 0,8 0, užitečný 2. respektovaný 3. plný. důstojný. činný 6. dobrý 0,90 0,90 0,87 0,8 0,81 0,80 7. družný 0,7 8. krásný 9. zajímavý. vyhledávaný 0, 0,2 0,7 11. veselý 0, 12. rušný 0, bohatý 0, Reakce seniorů jsou zřejmě cennými kaménky do mozaiky tak komplexního jevu, jakým je život v důchodu. Jejich podrobná analýza však není v souvislosti s touto studií možná a snad se k ní ještě budeme moci vrátit. Nalezení očekávaných i neočekávaných vazeb a souvislostí je nepochybné. Literatura Geist, B., 1992: Sociologický slovník. Praha. Victoria Publishing. 7 s. Hannagan, T. J., 1996: Marketing pro neziskový sektor. Praha. Management Press. Hekrdla, M., 03: Psí myšlenky. Deník Právo s. 7.

6 Hon, J., 02: Proměny struktury volného času Ostravanů a jejich vztahu k percepci umění. Ostrava. Marketingová laboratoř a statutární město Ostrava. Závěrečná zpráva. Hraba, J., Mullick, R., Lorenz, F. O., Večerník, J., 01: Postoje české populace k reformám a transformacím z hlediska věku. Praha. Sociologický časopis. č. 3, s Hudeček, J., 1967: Výzkum volný čas Ostrava. Praha. Sociologický ústav ČSAV. díl IV. závěrečné zprávy. Kotler, P., 1992: Marketing, management. Praha. Victoria Publishing. Mareš, P., 1998: Senioři a politika. Praha. Sociologický časopis. č. 3, s Musil, J., 1971: Sociologie bydlení. Praha. Nakladatelství Svoboda. Potůček, M., 1997: Nejen trh. Praha. Sociologické nakladatelství. Rabušic, L., 1998: Jsou čeští senioři chudí? Praha. Sociologický časopis. č. 3, s Rabušic, L., 199: Česká společnost stárne. Brno. Masarykova univerzita a Georgetown. Rabušic, L., Časové aspekty důchodového věku. Praha. Sociologický časopis. č. 3, s Schneiderová, A., Solanský, O., Pobořil, M., 02: Sociálně demografická analýza města Ostravy v návaznosti na rozvoj sociálních služeb. Ostrava: Ostravská univerzita, FF, Katedra psychologie a sociální práce. Velký sociologický slovník (VSS) Praha. Univerzita Karlova. Vydavatelství Karolinum. heslo status; II. 1226, Keller, J. heslo volný čas; I. 16, Pácl, P. heslo imago; I. 18, Černoušek, M. 6

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh

Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh Lucie Vidovićová spoluautor empirického výzkumu: Ladislav Rabušic VÚPSV

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

Co je pro nás v životě důležité? Naděžda Horáková

Co je pro nás v životě důležité? Naděžda Horáková Co je pro nás v životě důležité? Naděžda Horáková I. Úvod Přestože problematice hodnot byla v sociologii již věnovaná řada textů, neexistuje v současné sociologii jednotná teoretická koncepce hodnot. Podle

Více

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ

PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY OČIMA OBČANŮ (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 Název projektu: Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT Číslo projektu: Hlavní řešitel projektu: Spoluřešitelé

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

Výzkum dovedností dospělých PIAAC. Průvodce výzkumem

Výzkum dovedností dospělých PIAAC. Průvodce výzkumem Výzkum dovedností dospělých PIAAC Průvodce výzkumem Obsah KAPITOLA 1 CO VÝZKUM DOVEDNOSTÍ DOSPĚLÝCH (PIAAC) MĚŘÍ... 3 KAPITOLA 2 DOPROVODNÝ DOTAZNÍK... 31 KAPITOLA 3 METODOLOGIE VÝZKUMU DOVEDNOSTÍ DOSPĚLÝCH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513 Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Září 2007 Obsah 1 Úvod do problematiky... 4 1.1 Účast na projektu REFLEX...

Více

Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích

Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích Předkladatelé metodiky Jana Temelová*, Jakub Novák*, Lucie Pospíšilová*, Petra Špačková*,

Více

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FAKULTAS PHILOSOPHICA SOCIOLOGICA ANDRAGOGICA

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FAKULTAS PHILOSOPHICA SOCIOLOGICA ANDRAGOGICA ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FAKULTAS PHILOSOPHICA SOCIOLOGICA ANDRAGOGICA ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FAKULTAS PHILOSOPHICA SOCIOLOGICA ANDRAGOGICA TŘETÍ VĚK TROJÍ OPTIKOU

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 3, s. 45 62 VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Petra Koudelková Abstrakt: V době, kdy na trhu zaniká stále více malých a středních

Více

1. ČEŠTÍ SENIOŘI V ČESKÉ SPOLEČNOSTI VYBRANÁ FAKTA

1. ČEŠTÍ SENIOŘI V ČESKÉ SPOLEČNOSTI VYBRANÁ FAKTA 1 SENIOŘI A SPOLEČNOST MGR. LUCIE VIDOVIĆOVÁ 1. ČEŠTÍ SENIOŘI V ČESKÉ SPOLEČNOSTI VYBRANÁ FAKTA Výukové cíle: Žáci interpretují stereotyp tzv. průměrného seniora; demonstrují heterogenitu seniorské populace

Více

ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI

ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI Bc. Kateřina Böhmová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Mgr. Jana Véle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská

Více

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných.indd 1 7.1.2010 12:42:19 Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Případ SIM Středisek integrace menšin

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby Jana Vavrečková Zdeněk Janata VÚPSV, v.v.i. Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více