Plán péče. PP Ondříkovický pseudokrasový systém. 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče. PP Ondříkovický pseudokrasový systém. 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru:"

Transkript

1 Plán péče pro: na období: PP Ondříkovický pseudokrasový systém Základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ 1.1 Kód ZCHÚ: Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: vydal: OÚ Jablonec nad Nisou číslo a datum: Nař. č. 6/2000, ZCHÚ se nalézá v okrese: Jablonec nad Nisou 1.4 Katastrální území: Frýdštejn, Ondříkovice 1.5 Obec: 1.6 CHKO (NP): Frýdštejn Český ráj 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru: vlastní ZCHÚ (tabulka): Viz tabulka přílohy k bodu 1.7 vyhlášené ochranné pásmo: Viz tabulka přílohy k bodu 1.7 k ochrannému pásmu 1.8 Nedostatky parcelního vymezení: V Ústředním seznamu je chybně uváděna celková výměra PP 13,40 ha. Správně má být uvedeno 0,8621 ha. Ochranné pásmo má výměru 12,5257 ha. 1.9 Základní údaje o lese v ZCHÚ: Přírodní lesní oblast: Lesní hospodářský celek: Platnost LHP (LHO): Porostní vymezení: Odborný lesní hospodář: Organizace lesního hospodářství: Nižší organizační jednotka: 13 - Český ráj Jablonec n. N - jih, Podkrkonoší , Bl10, 845Ad8 LČR s. p. Lesní správa Dvůr Králové nad Labem Revír Turnov, revírník Josef Brunclík

2 1.10 Výměra ZCHÚ a vyhlášeného ochranného pásma (0,0000ha): Celková výměra ZCHÚ (0,0000 ha) 0,8621 z toho výměra lesních pozemků podle parcelního vymezení: 0,25 výměra lesní půdy podle LHP: 0,25 ní půda: 0,25 bezlesí: 0,00 les hospodářský: 0,25 les ochranný: 0,00 les zvláštního určení: 0,00 z toho výměra všech nelesních pozemků podle parcelního vymezení: 0,6110 výměra zemědělských pozemků podle parcelního vymezení: 0,4122 výměra vodních ploch a toků podle parcelního vymezení: 0,0521 výměra ostatních ploch (svah, skála) podle parcelního vymezení: 0,1467 výměra zastavěných pozemků včetně komunikací podle parcelního vymezení: Celková výměra vyhlášeného ochranného pásma (0,0000 ha): 12,4404 z toho výměra lesních pozemků podle parcelního vymezení: 6,28 výměra zemědělských pozemků podle parcelního vymezení: 6,1427 výměra vodních ploch a toků podle parcelního vymezení: 0,0177 výměra ostatních ploch (svah, skála) podle parcelního vymezení: výměra zastavěných pozemků včetně komunikací podle parcelního vymezení:

3 2. Odborné a věcné odůvodnění cílů a způsobů péče 2.1 Současné předměty ochrany v pořadí podle významu: Systém krasové jeskyně, ponory, vyvěračka, závrty. 2.2 Stručná charakteristika ZCHÚ jako celku a jeho přírodních podmínek: Lokalizace Území PP Ondříkovický pseudokrasový systém se nachází asi 5 km severně od Turnova v údolí Vazoveckého potoka. Skládá ze 4 částí: 1. Vývěrová jeskyně Bartošova pec - nachází se asi 300 m jižně od obce Roudný, cca 50 m od pezionu Bartošova pec ve Vazoveckém údolí. 2. Ondříkovický ponor (nazývaný též Podhorčí) - nachází se asi 600 m severně od Bartošovy pece. V ponorovém závrtu se ztrácí do podzemí potůček, který pramení na jižním okraji Voděrad. Za čelní stěnou závrtu pokračuje trvale suché poloslepé údolí, které vyúsťuje do údolí potoka Vazovce v těsném sousedství Bartošovy pece. 3. Ponor u Roudného - nachází se na jižním okraji obce Roudný. 4. Ondříkovické propadání - nachází se jižně od obce Ondříkovice, je tvořeno údolíčkem s ponorem, v němž mizí slabý potůček. Údolíčko je zakončeno závrtem. Geologie (převzato z článku Bruthanse et al. 2001) Území je tvořeno k jihu se mírně uklánějící plošinou, která je přehloubena několik desítek metrů hlubokými kaňonovitými údolími Vazoveckého potoka a jeho přítoků. Povrch plošiny zhruba odpovídá šikmo ukloněné svrchní hranici jizerského souvrství. Nad tuto plošinu se místy vypínají denudační relikty kvádrových pískovců (Drábovna). Oblast je budována jizerským a teplickým souvrstvím (střední a svrchní turon) a patří do České křídové pánve. Jizerské souvrství je budováno přes 100 m mocným sledem křemenných pískovců a vápnitých pískovců. Směrem do nadloží dochází k postupnému narůstání písčité složky na úkor prachovité (Petrů 1987). Asi m pod svrchní hranicí jizerského souvrství se nachází polohy velmi odolných masivních vápenců a jemnozrnných pískovců, které vystupují v údolí Vazoveckého potoka i jeho pravobřežního přítoku od Kaškovic a tvoří skalní stupně s kaskádami a vodopády. V těchto horninách se nachází Bartošova pec a pravděpodobně i další významné prameny Vazoveckého údolí a okolí (prameny pod zámkem v Hrubém Rohozci, Bezednice atd.) Silně propustné polohy však zasahují nejméně do hloubek 70 m pod svrchní hranici jizerského souvrství, jak je zřejmé z geofyziky a čerpacích zkoušek na vrtu J2 (Petrů 1978). Pro zjištění obsahu karbonátů bylo v okolí Bartošovy pece odebráno 8 vzorků z hornin jizerského souvrství. Vzorky byly po rozdrcení na frakci pod 0,1 mm a vysušení zváženy a poté louženy po dobu 24 hod. v 3% HCl. Po odstranění vzniklých chloridů a opětovném vysušení vzorků byl zjištěn váhový úbytek odpovídající úbytku karbonátu. Ukázalo se, že obsah karbonátu kolísá u nězvětralých vzorků mezi 15 až 80%, u navětralých drobivých vzorků dosahuje pouze 5%. V nadloží jizerského souvrství se nachází okolo 10 m mocné souvrství nepropustných vápnitých jílů tvořících nadložní izolátor. Na ně nasedají denudační relikty kvádrových pískovců teplického souvrství, které jsou dobře propustné a tvoří kolektor s hladinou vody zavěšenou díky podložním jílům vysoko nad hladinou v podložním jizerském souvrství (Macák 1956). Toky z pramenů drénující kvádrové pískovce se proto často po dosažení podložního jizerského souvrství ztrácí v ponorech. 1. Bartošova pec První mapu jeskyně uvádí Kukla (1950), genezí jeskyně se však nezabývá. Ve světle nových objevů se jako kuriózní jeví názor Vítka (1981), který tuto jeskyni označil jako prototyp pseudokrasové vrstevní jeskyně, vzniklé odrolováním vrstevních lavic, vyvětráním a vyplavováním

4 méně odolných partií. Další autoři tuto jeskyni a okolní jevy řadí rovněž pod pseudokras, ačkoliv někdy zcela formálně: Žitný a kol. (1964a) např. uvádí, že "v oblasti dochází prouděním vody v puklinách k vyluhování karbonátového tmelu a jejich rozšiřování", což je víceméně definice krasovění. Na rozdíl od vrstevních ploch se pukliny uplatňují v jeskyni pouze skrytě (predisponují rovné úseky chodeb), ve stropech chodeb nebyly pozorovány ani drobné pukliny. Pro prostory nepostižené řícením je typický poměrně malý příčný profil (do 1 m čtverečního), který se s výjimkou úseků druhotně rozšířených řícením mění jen málo. To je obvyklý rys pro jeskyně vázané na soustředěné ponory (Klimchuk et al. 2000). Jedná se o ideální horizontální jeskyni (sensu Ford a Ewers 1978), sifony zabírají pouze nepatrnou část jeskyně a jejich maximální hloubka je menší než 2 m. Při hodnocení těchto částí jeskyně je nutné si uvědomit, že před vybudováním rybníčku před jeskyní se vývěr vod z jeskyně nacházel pravděpodobně o 2 m níže, než v současnosti. Jeskyně je proto zanesana sedimenty o mocnosti min. 1-2 m, (v jeskyni nebylo nikde zastiženo průkazné skalní dno). Stropní část jeskyně je většinou půlkruhovitě vyklenutá, směrem do boků vybíhají do mezivrstevních ploch zužující se výklenky (freatický čočkovitý profil podle vrstevní plochy se zasedimentovaným dnem?). Z některých fotografií a indicií se však přístupné jeskynní prostory jeví spíše jako výsledek parageneze (dovrchního vzniku jeskyně). Původní protokanál se původně zřejmě nacházel níže a prostory jsou v současnosti vyplněny sedimenty. Krátké spojky ssz - jjv směru mají obvykle menší příčný profil než chodby založené na puklinách druhého směru a jejich stěny jsou často rozčleněny drobnými freatickými kapsami a kulisami. Malá slepá zakončení rovných úseků chodeb vznikla zřejmě vtlačováním vod za povodní do puklin. Všechny větší prostory jsou druhotně rozšířeny řícením. Skutečnost, že jeskyně vznikla korozním rozšířením původně nepatrně malých puklin a vrstevních spár jasně ukazuje, že se jedná o krasový a nikoli o pseudokrasový jev. Skutečnost, že během procesu docházelo k odnosu nerozpustných křemenných písčitých zrn, není s tímto v nesouladu. Za krasový proces je v současnosti považováno většinou zahraničních autorů i krasovění křemenců, kde se odnos nerozpustného rezidua odehrává v mnohem větším měřítku (Klimchuck et al. 2000). Další skutečností svědčící pro převažující vliv krasovění při vzniku jeskyně je to, že stěny jsou obvykle nezvětralé, tj. většinou chybí zvětralinová zóna mezi nezvětralým vápencem a stěnou jeskyně. Jeskynní systém je pravděpodobně vůbec nejrozvinutějším podzemním krasovým jevem v Čechách, protože se jedná o jediný případ jeskynního systému, na který je vázán vznik slepých a poloslepých údolí. Jeskyně je zřejmě kvartérního stáří, je vázána svým vznikem na kaňonovité zahloubení Vazoveckého potoka a jeho přítoků. Vzhledem k tomu, že jeskyně sleduje zejména vrstevní plochy, které jsou uloženy téměř subhorizontálně a zejména vzhledem k poměrně hrubým frakcím transportovaným skrz jeskynní systém, lze očekávat, že ani v dalších částech jeskynního systému mezi ponorem Podhorčí a Bartošovou pecí se nebudou nacházet hlubší sifony. Zcela jiný charakter však může mít vlastní přítok vody, který do tohoto systému vstupuje. 2. Ondříkovický ponor (Podhorčí) Nachází se 0,5 km sz od Ondříkovic. Původní, poměrně strmé boční údolí bylo ve své svrchní části přehloubeno rýhou se strmými svahy o délce mnoha set metrů. Rýha je zakončena cca 6 m vysokou závěrovou stěnou, před níž se nachází několik ponorů. Po většinu času je údolí suché, jen po táních sněhu a výrazných srážkách je protékáno periodickým tokem, který se ztácí v ponorech pod závěrovou stěnou aniž by výrazně zaplavoval dno rýhy. Během posledních několika let došlo pouze jednou k přelití závěrové stěny (místní obyvatelé, ústní sdělení). Celkový objem údolíčka je min m krychlových. Množství sedimentů, které byly transpotovány skrz navazující jeskynní systém je pravděpodobně řádově větší. 3. Ponor u Roudného Závrt leží ve dně mělkého údolí, vedoucího od kóty 468,3 j od Frýdštejna. Závrt s několika hltači je zahlouben do hlín vyplňujících dno údolí. Maximální hloubka dosahuje okolo 3 m pod dno údolí. Celkový objem činí okolo 50 m krychlových.

5 4. Ondříkovické propadání Jedná se o 150 m dlouhý zářez do okolní mírně ukloněné plošiny 170 m jz od obce Ondříkovice (Balatka a Sládek 1975). Nevýrazná sníženina postupně přechází až do 4 m hlubokého zářezu se strmými svahy. Na spodním konci je zářez ukončen závěrovou stěnou, bez jakéhokoli dalšího pokračování. Celkový objem údolíčka (minimální odhad objemu sedimentů transportovaných navazujícím jeskynním systémem) je 500 až 1000 m krychlových. Údolíčko je vyvinuto v nejvyšších polohách jizerského souvrství. V současnosti je údolíčko protékáno do vzdálenosti 100 m před závěrovou stěnou, kde se voda ztrácí do ponorů, dále je údolíčko již suché. Mimo území PP Ondříkovický pseudokrasový systém byly nalezeny závrty u osady Mokřiny, propadání vodního toku a jeskyně u osady Borek, rozsedlinové ponory pod Drábovnou. V širším okolí se nalézají další závrty a ponory (viz např. Žitný et al. 1964a). Hydrologie (převzato z článku Bruthanse et al. 2001) Vydatnost Bartošovy pece podle měření ČHMÚ ( ) kolísá mezi 5-92 l. s. Skutečná maximální vydatnost je však ještě vyšší, neboť při vysokých průtocích nedostačoval měrný profil. Také minimální vydatnost je zřejmě podceněná, nicméně je pravděpodobné, že v minimech vydatnost pod 10 l. s. Průměrná vydatnost dosahuje 28 l. s. Při průměrném specifickém podzemním odtoku 5-7 l. s. km čtvereční ze zájmové oblasti (Krásný et al. 1981) vychází povodí Bartošovy pece na 4-5,5 km čtverečních. Povrchová povodí jednotlivých ponorů tvoří jen 20-30% plochy celého povodí. Naprostá většina vody se infiltruje ze srážek přes půdní pokryv, soustředěné přítoky z ponorů se objevují jen po táních a výraznějších srážkách a i pak tvoří jen malý podíl vydatnosti pramene (s výjimkou extrémních srážkových událostí). Nelze vyloučit ani vcezování malé části vody z Vazoveckého potoka nebo toku od Kaškovic do horninového prostředí a dotaci Bartošovy pece. Povodí pramene Bartošova pec zřemě zahrnuje území ohraničené na východě údolím Vazoveckého potoka, na severu ukončením jizerského souvrství u Frýdštejna a na západě velmi zhruba obcí Jenišovice. Zajímavostí je citace tvrzení Hynieho (in Kamberský et Žitný 1961), který uvádí "znečišťování Bartošovy pece je patrně způsobováno odpadem ze skláren ve Frýdštejně". Teplota pramene podle měření ČHMÚ kolísá mezi 4-11 st. C, údaje však nejsou příliš věrohodné. Skutečné kolísání teploty bude zřejmě nižší. Průměrná teplota vody podle vlastních měření dosahuje 8,9 st.c. Po srážkách dochází k zakalování pramene mléčným zákalem (místní obyvatelé, ústní sdělení). Může jít mj. i o zvířený jemný písek. Při extrémních průtocích dochází k transportu štěrčíků. V Tubusu byly nalezeny štěrčíky složené z plochých pískovcových valounků o průměru do 2 cm a z menších valounků křemene a vzácných fylitů. Naprostou většinu objemu jeskyně tvoří jemný písek, který je pomalu saltací transportován jeskyní i za průměrných vodních stavů, povodňové hlíny s hojnými organickými zbytky a také ostrohranné sutě. Bahno uložené v nitru jeskyně až 2 m nad tokem ukazuje na zaplavování jeskyně při extrémních průtocích. Stopovací zkoušky prokázaly, že všechna voda z Ondříkovického ponoru (Podhorčí) proudí do Bartošovy pece. Naopak z celkového množství stopovače injektovaného Žitným (1964b) do závrtu u Roudného vyteklo z Bartošovy pece pouze 10-40%. Zbylých 60-90% stopovače mohlo být rozloženo nebo zachyceno během proudění, nelze však vyloučit ani možnost proudění části vod do pramenů pod Hrubým Rohozcem. V nich byla vyšší koncentrace stopovače, během stopovací zkoušky zjištěna, pouze však při jediném odběru (Žitný et al b). V lednu 2001 byl při tání a aktivitě ponorů opakován stopovací pokus v Podhorčí a ve spolupráci s potápěči byl pro srovnání proveden i stopovací pokus ve známých prostorách Bartošovy pece. Výsledky stopovacích zkoušek ukázaly, že tok propadající se v závrtu u Onříkovic (Podhorčí) proudí po značnou část cesty podzemím samostatně. Za suchých období je tato cesta protékána pouze nepatrným množstvím vody, pouze pomalu postupující zatopenými úseky chodeb. Naopak po extrémních srážkách, kdy se v závrtu u Ondříkovic (Podhorčí) propadá tok o několika desítkách l/s může doba proudění mezi ponorem a Barotšovou pecí trvat pouhých několik hodin i méně.

6 Vodní tok protékající poloslepé údolíčko Ondříkovické propadání je stálý, s průtokem okolo 0,5 až 1 l. s. Tok je dotován vodou z pramenů odvodňujících nadložní kolektor kvádrových pískovců v oblasti Ondříkovice. Prameny jsou z části zachyceny do skupinového vodovodu pro okolní obce a je proto pravděpodobné, že při původní vodnosti mohl tok zasahovat až na konec údolíčka pod závěrovou stěnu (1,7 l. s podle Macáka 1956). Plocha povrchového povodí slepého údolíčka je zcela minimální (0,03 km čtvereční), proto se v tomto údolíčku neuplatňuje vliv přívalových srážek. Stopovací zkoušku provedl Žitný et al. (1964b) z ponoru pod závěrovou stěnou. Sledována byla Bartošova pec a nejvyšší a nejnižší jímka Pivovarských pramenů. Stopovač nebyl během desetidenní stopovací zkoušky indikován v žádném z objektů. Díky velmi malé vzdálenosti k Pivovarským pramenům nelze vyloučit, že stopovač mohl uniknout již před začátkem sledování (Žitný, ústní sdělení). Jinou eventualitou je proudění do pramene cca 0,5 km j. od Ondříkovic, který sledován nebyl, případně proudění do Bezednice, či Rohozeckých pramenů. Ponor u Roudného podle sdělení místních obyvatel hltá všechnu vodu tekoucí hlavním údolím (povodí 0,9 km čtverečních) po extrémních srážkách a táních sněhu. Za obvyklých podmínek je závrt suchý. Voda ze závrtu proudí do Bartošovy pece (Žitný et al. 1964b). Klima Klima mírně teplé (MT7): Počet letních dnů: Počet dnů s průměrnou teplotou 10 st. C. a více: Počet mrazových dnů: Počet ledových dnů: Průměrná teplota v lednu: st. C Průměrná teplota v červenci: st. C Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více: Srážkový úhrn ve vegetačním období: mm Srážkový úhrn v zimním období: mm Počet dnů se sněhovou pokrývkou: (Smejkal 2001). Geomorfologie Provincie: Česká vysočina Soustava: Česká tabule Oblast: Severočeská tabule Celek: Jičínská pahorkatina Podcelek: Turnovská pahorkatina Okrsek: Turnovská stupňovina (Demek 1987) Pedologie V údolích fluvizemě glejové, na svahovinách pískovců se vytvořila silně kyselá kambizem arenická, místy i ranker typický (Mackovčin 2002). 2.3 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti: Pozitivní vlivy 1. zatravnění zemědělských pozemků 2. zachování předmětu ochrany - pozměnění antropogenní modelací terénu mírné

7 Negativní vlivy 1. výstavba rybníčku pod Bartošovou pecí - efekt zanešení jeskyně sedimenty 2. antropogení modelace území PP a jejího ochraného pásma (meze, násyp místní komunikace) - mírné pozměnění 3. skládkování v prostoru poloslepých údolí, ponorů a závrtů 4. svedení dešťové kanalizace do prostoru PP (ponor u Roudného) 5. odběry vody z pramenných oblastí - ovlivněno je zejména Ondříkovické propadání 6. pozměnění dřevinné skladby lesních ů PP a jejího ochranného pásma oproti přirozené dřevinné skladbě 7. upuštění od obhospodařování některých luk PP a jejího ochranného pásma 2.4 Současné škodlivé vlivy a nevhodné jevy; současná ohrožení, předpokládaná ohrožení v budoucnosti: 1. vyústění dešťové kanalizace do PP (ponor u Roudného) 2. skládkování v prostoru PP pod obcí roudný (stavební odpad, organický odpad, komunální odpad) 3. neobhospodařování některých luk 4. ničení dochovaného georeliéfu pastvou skotu (ponor u Roudného - rozšlapání půdy, eroze) 2.5 Rozbor současného stavu ZCHÚ podle dílčích ploch: K lesním ům viz tabulky I., II., III. a IV. - přílohy k bodu 2.5 Dílčí plochy mimo lesní y Dílčí plocha číslo Stručný popis 1435/5 lesní lem, luční a ekotonální společenstvo 472/5 lesní lem, luční a ekotonální společenstvo 512/3 rybníček 496 louka 472/1 louka v ochranném pásmu 1315 zanedbaný sad

8 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do ZCHÚ a závěry pro další postup: 1. Zanesení jeskyně sedimenty Výstavbou rybníčku a měrného profilu pod vyústěním jeskyně došlo pravděpodobně k zanesení jeskynního systému sedimenty. Rybníček je esteticky hodnotnou součástí území. Navrhované řešení Neměnit dochovaný stav. 2. Antropogenní modelace území Antropogenní tvary vznikly zemědělskou činností (meze, násyp místní komunikace). Navrhované řešení Neměnit dochovaný stav. 3. Skládkování v prostoru poloslepých údolí, ponorů a závrtů Terénní deprese (závrty, strže, údolí) byly v minulosti (ponor u Roudného i v současnosti) využívány jako černé skládky Navrhované řešení Odstranění skládek 4. Svedení dešťové kanalizace do prostoru PP (ponor u Roudného) Bezprostředně pod obcí Roudný vyúsťuje na pozemkovou parcelu náležející k území PP kanalizační potrubí, z něhož vytéká voda. Předmět ochrany není přímo ohrožen. Navrhované řešení Zachovat stav. 5. Odběry vody z pramenných oblastí - ovlivněno je zejména Ondříkovické propadání Navrhované řešení Zachovat stav 6. Pozměnění dřevinné skladby lesních ů Navrhované řešení Změnit kategorii lesa z lesa hospodářského na les zvláštního určení, zajistit vyšší podíl MZD v ech 7. Upuštění od obhospodařování některých luk Navrhované řešení Zajistit sečení neudržovaných luk ve vlastním území PP 4. Ničení dochovaného georeliéfu pastvou skotu Navrhované řešení Zastavit pastevní využívání parcely 1315 v k.ú. Frýdštejn, zajistit sečení. 2.7 Dlouhodobý cíl péče o ZCHÚ: Dlouhodobé cíle podle dílčích ploch mimo lesní y Dílčí plocha číslo Dlouhodobý cíl péče 1435/5 sečení, likvidace skupiny akátu u okraje lesa 472/5 sečení 512/3 bez zásahu 496 sečení 472/1 sečení 1315 sečení

9 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů: Zásahy a opatření v lesních ech: Viz tabulky I. a II. - přílohy k bodu Zásahy a opatření na pozemcích mimo lesní y a na rybnících: Viz tabulka přílohy k bodu Ostatní zásahy a opatření v ZCHÚ: Nejsou Zaměření a vyznačení ZCHÚ v terénu: Pruhové značení hranice PP je zčásti chybné. Chybně umístěné značky je nutno odstranit - nově přeznačit. Umístit 3 nové tabule se státním znakem. 3.2 Způsoby dokumentace jednotlivých zásahů a vyhodnocení jejich účinků: Zásahy v lesích - evidence LHE, ostatní zásahy správa CHKO Český ráj (fotodokumentace), zhodnocení při obnově plánu péče. 3.3 Řešení kolizí mezi zájmy ochrany přírody ve prospěch prioritních zájmů definovaných v bodě 2.8: Není. 3.4 Návrhy na změnu druhu nebo využívání pozemků, změnu majetkových či nájemních vztahů, na uzavření smluv o smlouvách budoucích a jiných vztahů, na omezení obvyklého obhospodařování, provozu nebo používání objektů: Není. 3.5 Návrh na přehlášení (nové vyhlášení) ZCHÚ: Není. 3.6 Návrhy na zabezpečení přemětu ochrany proti poškozování: Viz navrhované zásahy dle dílčích ploch (přímé ohrožení v souvislosti se skládkováním a pastvou skotu na parcele 1315 v k.ú. Frýdštejn) 3.7 Návrhy na zpřístupnění nebo vzdělávací využití ZCHÚ: Je nutno odstranit stávající informační tabuli Bartošovy pece a nahradit ji novou informační tabulí s aktualizovanými poznatky krasovém fenoménu. 3.8 Návrhy na průzkum či výzkum ZCHÚ: Pokračovat v geospeleologickém průzkumu území PP a jejího okolí.

10 4. Realizace a kontrola 4.1 Péči o ZCHÚ po odborné stránce garantuje, zajišťuje finanční prostředky, uzavírá smlouvy na realizaci, dohlíží na provedení a hotové práce protokolárně přejímá: Správa CHKO Český ráj 4.2 Práce odborně dokumentuje a jejich výsledky vyhodnocuje: Správa CHKO Český ráj 4.3 Předpokládané náklady hrazené orgánem ochrany přírody nebo AOPK ČR podle druhů prací (zásahů): Viz tabulka přílohy bodu Harmonogram prací a kalkulace předpokládaných ročních nákladů pro roky: Viz tabulka přilohy bodu 4.4

11 5. Závěrečné údaje 5.1 Použité podklady a zdroje informací: Bruthans, J., Zeman, O., Vysoká, H Geologie a hydrogeologie Bartošovy pece a okolí. Demek, J Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Academia. Praha. pp. 584 Hejný, S.,Slavík, B Květena 1. Academia. Praha. pp. 557 Mackovčin, P., et al Chráněná území ČR. Liberecko, svazek III. AOPK ČR a EkoCentrum Brno. Praha. pp. 331 Smejkal, J., et al. OPRL, Severočeská plošina a Český ráj, ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Jablonec nad Nisou 5.2 Vztah k jiným plánům péče pro ZCHÚ (navázání, současná platnost jiných plánů péče, zrušení dosud platných plánů péče): Plán péče PP Ondříkovický pseudokrasový systém Plán péče zpracoval: jméno: Mgr. Aleš Hoření Datum: podpis: 5.4 Odborné posouzení AOPK ČR: Plán péče vyhovuje po odborné i věcné stránce. Doporučujeme, aby byl schválen a realizován. V dne podpis razítko 5.5 Schválení orgánem ochrany přírody: Potvrzení o schválení plánu péče pro: Na období vydáno pod číslem jednacím: V dne podpis razítko

12 A. Povinné přílohy všech plánů péče Příloha č.: 1 Orientační mapa ZCHÚ Příloha č.: 2 Příloha č.: 3 Příloha č.: 4 Parcelní vymezení ZCHÚ a parcelní vymezení vyhlášeného OP Mapa parcelního vymezení ZCHÚ Protokoly o projednání plánu péče B. Přílohy povinné pro ZCHÚ s lesy Příloha č.: 5 Příloha č.: 6 Příloha č.: 7 Příloha č.: 8 Lesnická mapa typologická pro ZCHÚ Mapa stupňů přirozenosti lesních ů v ZCHÚ Rámcové způsoby řízení vývoje lesa v ZCHÚ podle vymezených hospodářských souborů Podrobný plán opatření v lesích ZCHÚ podle ních skupin C. Přílohy povinné pro ZCHÚ se zemědělskou půdou Příloha č.: 9 Výčet, popis a odůvodnění zásahů mimo lesní y D. Nepovinné přílohy Příloha č.: 10 Příloha č.: 11 Lesnická mapa obrysová pro ZCHÚ Lesnická mapa ní pro ZCHÚ Příloha č.: 12 Botanická inventarizace

13 Příloha k bodu 1.7 Příloha č.: 2 Přehled parcelního vymezení území Parcela číslo dle KN Parcela číslo dle PK Druh pozemku Katastrální území: Frýdštejn 1315 trvalý travní Výměra celková (m2) Výměra v ZCHÚ (m2) Vlastník / Nájemce 2823 Jiří Richtr, Rychtářská 23, č.p. 614, Liberec XIV - Ruprechtice, , Liberec 1435/5 orná půda 657 Karel Hanuš, Roudný č. p. 38, , Frýdštejn 1437/1 lesní pozemek 262 Alena Szorádová, Roudný č.p. 7, , Frýdštějn, Petr Hanuš, Roudnýč.p. 7, , Frýdštějn 1445/9 lesní pozemek 574 Alena Szorádová, Roudný č.p. 7, , Frýdštějn, Petr Hanuš, Roudnýč.p. 7, , Frýdštějn Katastrální území: Ondříkovice 471/2 lesní pozemek 1675 Věra Richtrová, Budovalelů 20, č.p. 3147, , Jablonec nad Nisou Jana Prokorátová, Močítka, č.p. 15, /5 trvalý travní 642 František Král, Horská 18, č. p. 116, , Krupka, Jana Králová, Horská 18, č. p. 116, , Krupka, 496 ostatní plocha 1467 AOPK ČR, Kališnická 4, č.p. 970 Žižkov, , Praha 512/3 vodní plocha 521 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o, Ondříkovice 8, , Frýdštejn Celkem Číslo u (dle platného LHP)

14 Příloha k bodu 1.7 Podpříloha k příloze: 2 Přehled parcelního vymezení vyhlášeného ochranného pásma Parcela číslo dle KN Parcela číslo dle PK Druh pozemku Výměra celková (m2) Výměra v ZCHÚ (m2) Vlastník / Nájemce Katastrální území: Frýdštejn 1484 lesní pozemek 4658 Michal Sedláček Stavební 40, č.p.3828, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou, 46606, Jana Sedláčková a Josef Sedláček, Stavební 40, č. p 3828, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou Sedláček Tomáš a Sedláčková Simona Ing., Na Vyhlídce 26, č. p. 2979, , Jablonec nad Nisou Číslo u (dle platného LHP) 1486 trvalý travní 813 Michal Sedláček Stavební 40, č.p.3828, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou, 46606, Jana Sedláčková a Josef Sedláček, Stavební 40, č. p 3828, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou Sedláček Tomáš a Sedláčková Simona Ing., Na Vyhlídce 26, č. p. 2979, , Jablonec nad Nisou

15 1312/2 trvalý travní 3623 Michal Sedláček Stavební 40, č.p.3828, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou, 46606, Jana Sedláčková a Josef Sedláček, Stavební 40, č. p 3828, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou Sedláček Tomáš a Sedláčková Simona Ing., Na Vyhlídce 26, č. p. 2979, , Jablonec nad Nisou 1318 trvalý travní 723 Jiří Richtr, Rychtářská 23, č.p.614, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec, /3 orná půda 1578 Jiří Richtr, Rychtářská 23, č.p.614, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec, trvalý travní 1345 trvalý travní 1343/2 trvalý travní 590 Jiří Richtr, Rychtářská 23, č.p.614, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec, Jiří Richtr, Rychtářská 23, č.p.614, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec, Jiří Richtr, Rychtářská 23, č.p.614, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec, 46001

16 1425/2 trvalý travní 2930 Česká republika, AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Kališnická 4, č.p.970, Žižkov, Praha, trvalý travní 1436 trvalý travní Josef Nejedlo č.p.54, Ohrazenice, 51101, Jaroslav Havel č.p.35, Husa, Paceřice, Karel Hanuš č.p.38, ROUDNÝ, FRÝDŠTEJN, /3 orná půda 4278 Karel Hanuš č.p.38, ROUDNÝ, FRÝDŠTEJN, Katastrální území: Ondříkovice 520 lesní pozemek Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 19, č.p.1106, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, lesní pozemek 9581 Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 19, č.p.1106, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, /1 vodní plocha 177 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, /2 trvalý travní 303 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, 46832

17 503/1 lesní pozemek Božena Strnadová č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, 46342, Jaroslav Strnad č.p.131, Ohrazenice, 51101, Zdeněk Strnad č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, /2 lesní pozemek 324 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, /3 trvalý travní 506/2 trvalý travní 506/3 trvalý travní 244 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, /2 lesní pozemek 95 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, /1 lesní pozemek 9311 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, 46832

18 506/4 trvalý travní 504 trvalý travní 506/1 trvalý travní 505/1 trvalý travní 3073 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, /4 ostatní plocha 196 Božena Strnadová č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, 46342, Jaroslav Strnad č.p.131, Ohrazenice, 51101, Zdeněk Strnad č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, /2 lesní pozemek 1321 Božena Strnadová č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, 46342, Jaroslav Strnad č.p.131, Ohrazenice, 51101, Zdeněk Strnad č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, 46342

19 501/3 ostatní plocha 498 Božena Strnadová č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, 46342, Jaroslav Strnad č.p.131, Ohrazenice, 51101, Zdeněk Strnad č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, /2 trvalý travní 473 trvalý travní 477/4 trvalý travní 472/2 trvalý travní 1014 Zdeňka Vavřichová č.p.388, Vranové 1.díl, Malá Skála, Česká republika, AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Kališnická 4, č.p.970, Žižkov, Praha, Česká republika, AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Kališnická 4, č.p.970, Žižkov, Praha, Česká republika, AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Kališnická 4, č.p.970, Žižkov, Praha, 13000

20 476 trvalý travní 472/4 trvalý travní 472/3 trvalý travní 472/1 trvalý travní 521 trvalý travní 1607 Sameš Ivan a Samešová Marie, Ondříkovice č.p. 15, Frýdštejn 71 Česká republika, AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Kališnická 4, č.p.970, Žižkov, Praha, Plossová Marlena, Pod Vlachovkou č.p. 5, Praha František Král a Jana Králová, Horská 18, č.p. 116, , Krupka 147 Marie Dědečková č.p.4, CHLOUMEK, MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM, Celkem

21 Tabulka I. Příloha č.: Tabulka I. Přehled výměr a zastoupení SLT SLT ha % 3V 0,15 60,00 3L 0,10 40,00 Celkem 0,25 100,00

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11:

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje EKOTOXA.s.r.o Vytvoření kompleního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.16

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Petr Halas Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. halas@geonika.cz Abstract The biodiversity and the forest vegetation

Více

PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE)

PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE) Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7(1999): 69-75 ISBN: 80-86046-41-9 PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE) The contribution to the distribution of endangered

Více

Plán péče o přírodní památku Chvalský lom. na období 2010-2024

Plán péče o přírodní památku Chvalský lom. na období 2010-2024 Plán péče o přírodní památku Chvalský lom na období 2010-2024 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Chvalský lom Kategorie PP Evidenční

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU Název objektu: Stupeň dokumentace: Kraj: Místo stavby: Investor: Hlavní projektant: Zpracovatel PD stavebního

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Lesní vegetace České republiky. Jan Douda

Lesní vegetace České republiky. Jan Douda Lesní vegetace České republiky Jan Douda Vegetace zonální (bučiny, jedlobučiny) azonální (mokřadní olšiny, luhy, rašelinná společenstva, písčiny) extrazonální (smrčiny, xerotermní doubravy) Potenciální

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Městský úřad ve Šluknově ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) 1. Žadatel Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa

Více

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou Příběh vody Příběh vody Obsah výukového bloku stručný přehled forem výskytu vody (vizkvarta), podrobný výklad Kámen a voda podpovrchová voda, zdroje vzniku a doplňování podzemních vod, druhy vody v horninách,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Výstavba rekreačního areálu Smrčina

Výstavba rekreačního areálu Smrčina Příloha H3 Hodnocení vlivu záměru na území soustavy Natura 2000 dle 45i zákona 114/1992 Sb. Výstavba rekreačního areálu Smrčina Alice Háková duben 2010 2 Název záměru: Výstavba rekreačního areálu Smrčina

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák Acta rerum naturalium 3: 11 20, 2007 ISSN 1803-1587 Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák Floristic and vegetation research of Velký Špičák National Nature

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVACHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI český KRAS 267 18 Karlštejn 85 tel./fax: 311 681 713 311 681 021 ceskras@nature.cz Dle rozdělovn íku NAŠE ZNAČKA 00874/CKl2010/AOPK

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

Flóra Přírodní rezervace Suché skály

Flóra Přírodní rezervace Suché skály Acta rerum naturalium 5: 169 176, 2008 ISSN 1801-5972 Flóra Přírodní rezervace Suché skály Flora of the Suché skály Nature Reserve PETR ŠMARDA Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD JLEMNCE Odbor životního prostředí Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz Č.j.: PDMUJ 7494/2015 ukládací znak 231.2 V Jilemnici

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 01 lesy zvláštního 0X listnaté dřeviny mimo akát borovice (zvláště BOC) akát 110-200 40 110 40 100-f 30- podrostní,

Více

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu Tak ne předběžný hydrogeologický průzkum Hodov... z provedené čerpací zkoušky na vrtu ČI 1 vyplývá, že při čerpání vydatnosti 0,2 l/s (1 000 l/den) poklesla hladina ve vrtu zhruba o 1/3 (ustálená HPV před

Více

508/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj

508/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj Strana 1 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj Vláda nařizuje podle 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 1 Chráněná krajinná

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Věc: Evropsky významná lokalita Štola Mořic návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a projednání plánu péče

Věc: Evropsky významná lokalita Štola Mořic návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a projednání plánu péče V Praze dne: 24.6.2013 Adresát podle rozdělovníku Číslo jednací: 090985/2013/KUSK Spisová značka: SZ-090985/2013/KUSK/1 Vyřizuje: Radek Kouřík / 257 280 774 Značka: OŽP/Kk Váš dopis - Věc: Evropsky významná

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

(upravená verze) - 1 -

(upravená verze) - 1 - Chráněná a navrhovaná chráněná území na Sedlčansku Jiří Malíček 2003 Zaměření: Botanika (upravená verze) - 1 - Úvod: Tato práce vznikala především z údajů zjištěných v roce 2003, méně pak z roku 2002.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Znalecký posudek číslo 3705 45/08

Znalecký posudek číslo 3705 45/08 Znalecký posudek číslo 3705 45/08 O ceně nemovitosti. Zemědělský pozemek D Ř Í N O V a T E T Ě T I C E katastrální území: Dřínov a Tetětice bývalý okres: Kroměříž O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více