Plán péče. PP Ondříkovický pseudokrasový systém. 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče. PP Ondříkovický pseudokrasový systém. 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru:"

Transkript

1 Plán péče pro: na období: PP Ondříkovický pseudokrasový systém Základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ 1.1 Kód ZCHÚ: Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: vydal: OÚ Jablonec nad Nisou číslo a datum: Nař. č. 6/2000, ZCHÚ se nalézá v okrese: Jablonec nad Nisou 1.4 Katastrální území: Frýdštejn, Ondříkovice 1.5 Obec: 1.6 CHKO (NP): Frýdštejn Český ráj 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru: vlastní ZCHÚ (tabulka): Viz tabulka přílohy k bodu 1.7 vyhlášené ochranné pásmo: Viz tabulka přílohy k bodu 1.7 k ochrannému pásmu 1.8 Nedostatky parcelního vymezení: V Ústředním seznamu je chybně uváděna celková výměra PP 13,40 ha. Správně má být uvedeno 0,8621 ha. Ochranné pásmo má výměru 12,5257 ha. 1.9 Základní údaje o lese v ZCHÚ: Přírodní lesní oblast: Lesní hospodářský celek: Platnost LHP (LHO): Porostní vymezení: Odborný lesní hospodář: Organizace lesního hospodářství: Nižší organizační jednotka: 13 - Český ráj Jablonec n. N - jih, Podkrkonoší , Bl10, 845Ad8 LČR s. p. Lesní správa Dvůr Králové nad Labem Revír Turnov, revírník Josef Brunclík

2 1.10 Výměra ZCHÚ a vyhlášeného ochranného pásma (0,0000ha): Celková výměra ZCHÚ (0,0000 ha) 0,8621 z toho výměra lesních pozemků podle parcelního vymezení: 0,25 výměra lesní půdy podle LHP: 0,25 ní půda: 0,25 bezlesí: 0,00 les hospodářský: 0,25 les ochranný: 0,00 les zvláštního určení: 0,00 z toho výměra všech nelesních pozemků podle parcelního vymezení: 0,6110 výměra zemědělských pozemků podle parcelního vymezení: 0,4122 výměra vodních ploch a toků podle parcelního vymezení: 0,0521 výměra ostatních ploch (svah, skála) podle parcelního vymezení: 0,1467 výměra zastavěných pozemků včetně komunikací podle parcelního vymezení: Celková výměra vyhlášeného ochranného pásma (0,0000 ha): 12,4404 z toho výměra lesních pozemků podle parcelního vymezení: 6,28 výměra zemědělských pozemků podle parcelního vymezení: 6,1427 výměra vodních ploch a toků podle parcelního vymezení: 0,0177 výměra ostatních ploch (svah, skála) podle parcelního vymezení: výměra zastavěných pozemků včetně komunikací podle parcelního vymezení:

3 2. Odborné a věcné odůvodnění cílů a způsobů péče 2.1 Současné předměty ochrany v pořadí podle významu: Systém krasové jeskyně, ponory, vyvěračka, závrty. 2.2 Stručná charakteristika ZCHÚ jako celku a jeho přírodních podmínek: Lokalizace Území PP Ondříkovický pseudokrasový systém se nachází asi 5 km severně od Turnova v údolí Vazoveckého potoka. Skládá ze 4 částí: 1. Vývěrová jeskyně Bartošova pec - nachází se asi 300 m jižně od obce Roudný, cca 50 m od pezionu Bartošova pec ve Vazoveckém údolí. 2. Ondříkovický ponor (nazývaný též Podhorčí) - nachází se asi 600 m severně od Bartošovy pece. V ponorovém závrtu se ztrácí do podzemí potůček, který pramení na jižním okraji Voděrad. Za čelní stěnou závrtu pokračuje trvale suché poloslepé údolí, které vyúsťuje do údolí potoka Vazovce v těsném sousedství Bartošovy pece. 3. Ponor u Roudného - nachází se na jižním okraji obce Roudný. 4. Ondříkovické propadání - nachází se jižně od obce Ondříkovice, je tvořeno údolíčkem s ponorem, v němž mizí slabý potůček. Údolíčko je zakončeno závrtem. Geologie (převzato z článku Bruthanse et al. 2001) Území je tvořeno k jihu se mírně uklánějící plošinou, která je přehloubena několik desítek metrů hlubokými kaňonovitými údolími Vazoveckého potoka a jeho přítoků. Povrch plošiny zhruba odpovídá šikmo ukloněné svrchní hranici jizerského souvrství. Nad tuto plošinu se místy vypínají denudační relikty kvádrových pískovců (Drábovna). Oblast je budována jizerským a teplickým souvrstvím (střední a svrchní turon) a patří do České křídové pánve. Jizerské souvrství je budováno přes 100 m mocným sledem křemenných pískovců a vápnitých pískovců. Směrem do nadloží dochází k postupnému narůstání písčité složky na úkor prachovité (Petrů 1987). Asi m pod svrchní hranicí jizerského souvrství se nachází polohy velmi odolných masivních vápenců a jemnozrnných pískovců, které vystupují v údolí Vazoveckého potoka i jeho pravobřežního přítoku od Kaškovic a tvoří skalní stupně s kaskádami a vodopády. V těchto horninách se nachází Bartošova pec a pravděpodobně i další významné prameny Vazoveckého údolí a okolí (prameny pod zámkem v Hrubém Rohozci, Bezednice atd.) Silně propustné polohy však zasahují nejméně do hloubek 70 m pod svrchní hranici jizerského souvrství, jak je zřejmé z geofyziky a čerpacích zkoušek na vrtu J2 (Petrů 1978). Pro zjištění obsahu karbonátů bylo v okolí Bartošovy pece odebráno 8 vzorků z hornin jizerského souvrství. Vzorky byly po rozdrcení na frakci pod 0,1 mm a vysušení zváženy a poté louženy po dobu 24 hod. v 3% HCl. Po odstranění vzniklých chloridů a opětovném vysušení vzorků byl zjištěn váhový úbytek odpovídající úbytku karbonátu. Ukázalo se, že obsah karbonátu kolísá u nězvětralých vzorků mezi 15 až 80%, u navětralých drobivých vzorků dosahuje pouze 5%. V nadloží jizerského souvrství se nachází okolo 10 m mocné souvrství nepropustných vápnitých jílů tvořících nadložní izolátor. Na ně nasedají denudační relikty kvádrových pískovců teplického souvrství, které jsou dobře propustné a tvoří kolektor s hladinou vody zavěšenou díky podložním jílům vysoko nad hladinou v podložním jizerském souvrství (Macák 1956). Toky z pramenů drénující kvádrové pískovce se proto často po dosažení podložního jizerského souvrství ztrácí v ponorech. 1. Bartošova pec První mapu jeskyně uvádí Kukla (1950), genezí jeskyně se však nezabývá. Ve světle nových objevů se jako kuriózní jeví názor Vítka (1981), který tuto jeskyni označil jako prototyp pseudokrasové vrstevní jeskyně, vzniklé odrolováním vrstevních lavic, vyvětráním a vyplavováním

4 méně odolných partií. Další autoři tuto jeskyni a okolní jevy řadí rovněž pod pseudokras, ačkoliv někdy zcela formálně: Žitný a kol. (1964a) např. uvádí, že "v oblasti dochází prouděním vody v puklinách k vyluhování karbonátového tmelu a jejich rozšiřování", což je víceméně definice krasovění. Na rozdíl od vrstevních ploch se pukliny uplatňují v jeskyni pouze skrytě (predisponují rovné úseky chodeb), ve stropech chodeb nebyly pozorovány ani drobné pukliny. Pro prostory nepostižené řícením je typický poměrně malý příčný profil (do 1 m čtverečního), který se s výjimkou úseků druhotně rozšířených řícením mění jen málo. To je obvyklý rys pro jeskyně vázané na soustředěné ponory (Klimchuk et al. 2000). Jedná se o ideální horizontální jeskyni (sensu Ford a Ewers 1978), sifony zabírají pouze nepatrnou část jeskyně a jejich maximální hloubka je menší než 2 m. Při hodnocení těchto částí jeskyně je nutné si uvědomit, že před vybudováním rybníčku před jeskyní se vývěr vod z jeskyně nacházel pravděpodobně o 2 m níže, než v současnosti. Jeskyně je proto zanesana sedimenty o mocnosti min. 1-2 m, (v jeskyni nebylo nikde zastiženo průkazné skalní dno). Stropní část jeskyně je většinou půlkruhovitě vyklenutá, směrem do boků vybíhají do mezivrstevních ploch zužující se výklenky (freatický čočkovitý profil podle vrstevní plochy se zasedimentovaným dnem?). Z některých fotografií a indicií se však přístupné jeskynní prostory jeví spíše jako výsledek parageneze (dovrchního vzniku jeskyně). Původní protokanál se původně zřejmě nacházel níže a prostory jsou v současnosti vyplněny sedimenty. Krátké spojky ssz - jjv směru mají obvykle menší příčný profil než chodby založené na puklinách druhého směru a jejich stěny jsou často rozčleněny drobnými freatickými kapsami a kulisami. Malá slepá zakončení rovných úseků chodeb vznikla zřejmě vtlačováním vod za povodní do puklin. Všechny větší prostory jsou druhotně rozšířeny řícením. Skutečnost, že jeskyně vznikla korozním rozšířením původně nepatrně malých puklin a vrstevních spár jasně ukazuje, že se jedná o krasový a nikoli o pseudokrasový jev. Skutečnost, že během procesu docházelo k odnosu nerozpustných křemenných písčitých zrn, není s tímto v nesouladu. Za krasový proces je v současnosti považováno většinou zahraničních autorů i krasovění křemenců, kde se odnos nerozpustného rezidua odehrává v mnohem větším měřítku (Klimchuck et al. 2000). Další skutečností svědčící pro převažující vliv krasovění při vzniku jeskyně je to, že stěny jsou obvykle nezvětralé, tj. většinou chybí zvětralinová zóna mezi nezvětralým vápencem a stěnou jeskyně. Jeskynní systém je pravděpodobně vůbec nejrozvinutějším podzemním krasovým jevem v Čechách, protože se jedná o jediný případ jeskynního systému, na který je vázán vznik slepých a poloslepých údolí. Jeskyně je zřejmě kvartérního stáří, je vázána svým vznikem na kaňonovité zahloubení Vazoveckého potoka a jeho přítoků. Vzhledem k tomu, že jeskyně sleduje zejména vrstevní plochy, které jsou uloženy téměř subhorizontálně a zejména vzhledem k poměrně hrubým frakcím transportovaným skrz jeskynní systém, lze očekávat, že ani v dalších částech jeskynního systému mezi ponorem Podhorčí a Bartošovou pecí se nebudou nacházet hlubší sifony. Zcela jiný charakter však může mít vlastní přítok vody, který do tohoto systému vstupuje. 2. Ondříkovický ponor (Podhorčí) Nachází se 0,5 km sz od Ondříkovic. Původní, poměrně strmé boční údolí bylo ve své svrchní části přehloubeno rýhou se strmými svahy o délce mnoha set metrů. Rýha je zakončena cca 6 m vysokou závěrovou stěnou, před níž se nachází několik ponorů. Po většinu času je údolí suché, jen po táních sněhu a výrazných srážkách je protékáno periodickým tokem, který se ztácí v ponorech pod závěrovou stěnou aniž by výrazně zaplavoval dno rýhy. Během posledních několika let došlo pouze jednou k přelití závěrové stěny (místní obyvatelé, ústní sdělení). Celkový objem údolíčka je min m krychlových. Množství sedimentů, které byly transpotovány skrz navazující jeskynní systém je pravděpodobně řádově větší. 3. Ponor u Roudného Závrt leží ve dně mělkého údolí, vedoucího od kóty 468,3 j od Frýdštejna. Závrt s několika hltači je zahlouben do hlín vyplňujících dno údolí. Maximální hloubka dosahuje okolo 3 m pod dno údolí. Celkový objem činí okolo 50 m krychlových.

5 4. Ondříkovické propadání Jedná se o 150 m dlouhý zářez do okolní mírně ukloněné plošiny 170 m jz od obce Ondříkovice (Balatka a Sládek 1975). Nevýrazná sníženina postupně přechází až do 4 m hlubokého zářezu se strmými svahy. Na spodním konci je zářez ukončen závěrovou stěnou, bez jakéhokoli dalšího pokračování. Celkový objem údolíčka (minimální odhad objemu sedimentů transportovaných navazujícím jeskynním systémem) je 500 až 1000 m krychlových. Údolíčko je vyvinuto v nejvyšších polohách jizerského souvrství. V současnosti je údolíčko protékáno do vzdálenosti 100 m před závěrovou stěnou, kde se voda ztrácí do ponorů, dále je údolíčko již suché. Mimo území PP Ondříkovický pseudokrasový systém byly nalezeny závrty u osady Mokřiny, propadání vodního toku a jeskyně u osady Borek, rozsedlinové ponory pod Drábovnou. V širším okolí se nalézají další závrty a ponory (viz např. Žitný et al. 1964a). Hydrologie (převzato z článku Bruthanse et al. 2001) Vydatnost Bartošovy pece podle měření ČHMÚ ( ) kolísá mezi 5-92 l. s. Skutečná maximální vydatnost je však ještě vyšší, neboť při vysokých průtocích nedostačoval měrný profil. Také minimální vydatnost je zřejmě podceněná, nicméně je pravděpodobné, že v minimech vydatnost pod 10 l. s. Průměrná vydatnost dosahuje 28 l. s. Při průměrném specifickém podzemním odtoku 5-7 l. s. km čtvereční ze zájmové oblasti (Krásný et al. 1981) vychází povodí Bartošovy pece na 4-5,5 km čtverečních. Povrchová povodí jednotlivých ponorů tvoří jen 20-30% plochy celého povodí. Naprostá většina vody se infiltruje ze srážek přes půdní pokryv, soustředěné přítoky z ponorů se objevují jen po táních a výraznějších srážkách a i pak tvoří jen malý podíl vydatnosti pramene (s výjimkou extrémních srážkových událostí). Nelze vyloučit ani vcezování malé části vody z Vazoveckého potoka nebo toku od Kaškovic do horninového prostředí a dotaci Bartošovy pece. Povodí pramene Bartošova pec zřemě zahrnuje území ohraničené na východě údolím Vazoveckého potoka, na severu ukončením jizerského souvrství u Frýdštejna a na západě velmi zhruba obcí Jenišovice. Zajímavostí je citace tvrzení Hynieho (in Kamberský et Žitný 1961), který uvádí "znečišťování Bartošovy pece je patrně způsobováno odpadem ze skláren ve Frýdštejně". Teplota pramene podle měření ČHMÚ kolísá mezi 4-11 st. C, údaje však nejsou příliš věrohodné. Skutečné kolísání teploty bude zřejmě nižší. Průměrná teplota vody podle vlastních měření dosahuje 8,9 st.c. Po srážkách dochází k zakalování pramene mléčným zákalem (místní obyvatelé, ústní sdělení). Může jít mj. i o zvířený jemný písek. Při extrémních průtocích dochází k transportu štěrčíků. V Tubusu byly nalezeny štěrčíky složené z plochých pískovcových valounků o průměru do 2 cm a z menších valounků křemene a vzácných fylitů. Naprostou většinu objemu jeskyně tvoří jemný písek, který je pomalu saltací transportován jeskyní i za průměrných vodních stavů, povodňové hlíny s hojnými organickými zbytky a také ostrohranné sutě. Bahno uložené v nitru jeskyně až 2 m nad tokem ukazuje na zaplavování jeskyně při extrémních průtocích. Stopovací zkoušky prokázaly, že všechna voda z Ondříkovického ponoru (Podhorčí) proudí do Bartošovy pece. Naopak z celkového množství stopovače injektovaného Žitným (1964b) do závrtu u Roudného vyteklo z Bartošovy pece pouze 10-40%. Zbylých 60-90% stopovače mohlo být rozloženo nebo zachyceno během proudění, nelze však vyloučit ani možnost proudění části vod do pramenů pod Hrubým Rohozcem. V nich byla vyšší koncentrace stopovače, během stopovací zkoušky zjištěna, pouze však při jediném odběru (Žitný et al b). V lednu 2001 byl při tání a aktivitě ponorů opakován stopovací pokus v Podhorčí a ve spolupráci s potápěči byl pro srovnání proveden i stopovací pokus ve známých prostorách Bartošovy pece. Výsledky stopovacích zkoušek ukázaly, že tok propadající se v závrtu u Onříkovic (Podhorčí) proudí po značnou část cesty podzemím samostatně. Za suchých období je tato cesta protékána pouze nepatrným množstvím vody, pouze pomalu postupující zatopenými úseky chodeb. Naopak po extrémních srážkách, kdy se v závrtu u Ondříkovic (Podhorčí) propadá tok o několika desítkách l/s může doba proudění mezi ponorem a Barotšovou pecí trvat pouhých několik hodin i méně.

6 Vodní tok protékající poloslepé údolíčko Ondříkovické propadání je stálý, s průtokem okolo 0,5 až 1 l. s. Tok je dotován vodou z pramenů odvodňujících nadložní kolektor kvádrových pískovců v oblasti Ondříkovice. Prameny jsou z části zachyceny do skupinového vodovodu pro okolní obce a je proto pravděpodobné, že při původní vodnosti mohl tok zasahovat až na konec údolíčka pod závěrovou stěnu (1,7 l. s podle Macáka 1956). Plocha povrchového povodí slepého údolíčka je zcela minimální (0,03 km čtvereční), proto se v tomto údolíčku neuplatňuje vliv přívalových srážek. Stopovací zkoušku provedl Žitný et al. (1964b) z ponoru pod závěrovou stěnou. Sledována byla Bartošova pec a nejvyšší a nejnižší jímka Pivovarských pramenů. Stopovač nebyl během desetidenní stopovací zkoušky indikován v žádném z objektů. Díky velmi malé vzdálenosti k Pivovarským pramenům nelze vyloučit, že stopovač mohl uniknout již před začátkem sledování (Žitný, ústní sdělení). Jinou eventualitou je proudění do pramene cca 0,5 km j. od Ondříkovic, který sledován nebyl, případně proudění do Bezednice, či Rohozeckých pramenů. Ponor u Roudného podle sdělení místních obyvatel hltá všechnu vodu tekoucí hlavním údolím (povodí 0,9 km čtverečních) po extrémních srážkách a táních sněhu. Za obvyklých podmínek je závrt suchý. Voda ze závrtu proudí do Bartošovy pece (Žitný et al. 1964b). Klima Klima mírně teplé (MT7): Počet letních dnů: Počet dnů s průměrnou teplotou 10 st. C. a více: Počet mrazových dnů: Počet ledových dnů: Průměrná teplota v lednu: st. C Průměrná teplota v červenci: st. C Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více: Srážkový úhrn ve vegetačním období: mm Srážkový úhrn v zimním období: mm Počet dnů se sněhovou pokrývkou: (Smejkal 2001). Geomorfologie Provincie: Česká vysočina Soustava: Česká tabule Oblast: Severočeská tabule Celek: Jičínská pahorkatina Podcelek: Turnovská pahorkatina Okrsek: Turnovská stupňovina (Demek 1987) Pedologie V údolích fluvizemě glejové, na svahovinách pískovců se vytvořila silně kyselá kambizem arenická, místy i ranker typický (Mackovčin 2002). 2.3 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti: Pozitivní vlivy 1. zatravnění zemědělských pozemků 2. zachování předmětu ochrany - pozměnění antropogenní modelací terénu mírné

7 Negativní vlivy 1. výstavba rybníčku pod Bartošovou pecí - efekt zanešení jeskyně sedimenty 2. antropogení modelace území PP a jejího ochraného pásma (meze, násyp místní komunikace) - mírné pozměnění 3. skládkování v prostoru poloslepých údolí, ponorů a závrtů 4. svedení dešťové kanalizace do prostoru PP (ponor u Roudného) 5. odběry vody z pramenných oblastí - ovlivněno je zejména Ondříkovické propadání 6. pozměnění dřevinné skladby lesních ů PP a jejího ochranného pásma oproti přirozené dřevinné skladbě 7. upuštění od obhospodařování některých luk PP a jejího ochranného pásma 2.4 Současné škodlivé vlivy a nevhodné jevy; současná ohrožení, předpokládaná ohrožení v budoucnosti: 1. vyústění dešťové kanalizace do PP (ponor u Roudného) 2. skládkování v prostoru PP pod obcí roudný (stavební odpad, organický odpad, komunální odpad) 3. neobhospodařování některých luk 4. ničení dochovaného georeliéfu pastvou skotu (ponor u Roudného - rozšlapání půdy, eroze) 2.5 Rozbor současného stavu ZCHÚ podle dílčích ploch: K lesním ům viz tabulky I., II., III. a IV. - přílohy k bodu 2.5 Dílčí plochy mimo lesní y Dílčí plocha číslo Stručný popis 1435/5 lesní lem, luční a ekotonální společenstvo 472/5 lesní lem, luční a ekotonální společenstvo 512/3 rybníček 496 louka 472/1 louka v ochranném pásmu 1315 zanedbaný sad

8 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do ZCHÚ a závěry pro další postup: 1. Zanesení jeskyně sedimenty Výstavbou rybníčku a měrného profilu pod vyústěním jeskyně došlo pravděpodobně k zanesení jeskynního systému sedimenty. Rybníček je esteticky hodnotnou součástí území. Navrhované řešení Neměnit dochovaný stav. 2. Antropogenní modelace území Antropogenní tvary vznikly zemědělskou činností (meze, násyp místní komunikace). Navrhované řešení Neměnit dochovaný stav. 3. Skládkování v prostoru poloslepých údolí, ponorů a závrtů Terénní deprese (závrty, strže, údolí) byly v minulosti (ponor u Roudného i v současnosti) využívány jako černé skládky Navrhované řešení Odstranění skládek 4. Svedení dešťové kanalizace do prostoru PP (ponor u Roudného) Bezprostředně pod obcí Roudný vyúsťuje na pozemkovou parcelu náležející k území PP kanalizační potrubí, z něhož vytéká voda. Předmět ochrany není přímo ohrožen. Navrhované řešení Zachovat stav. 5. Odběry vody z pramenných oblastí - ovlivněno je zejména Ondříkovické propadání Navrhované řešení Zachovat stav 6. Pozměnění dřevinné skladby lesních ů Navrhované řešení Změnit kategorii lesa z lesa hospodářského na les zvláštního určení, zajistit vyšší podíl MZD v ech 7. Upuštění od obhospodařování některých luk Navrhované řešení Zajistit sečení neudržovaných luk ve vlastním území PP 4. Ničení dochovaného georeliéfu pastvou skotu Navrhované řešení Zastavit pastevní využívání parcely 1315 v k.ú. Frýdštejn, zajistit sečení. 2.7 Dlouhodobý cíl péče o ZCHÚ: Dlouhodobé cíle podle dílčích ploch mimo lesní y Dílčí plocha číslo Dlouhodobý cíl péče 1435/5 sečení, likvidace skupiny akátu u okraje lesa 472/5 sečení 512/3 bez zásahu 496 sečení 472/1 sečení 1315 sečení

9 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů: Zásahy a opatření v lesních ech: Viz tabulky I. a II. - přílohy k bodu Zásahy a opatření na pozemcích mimo lesní y a na rybnících: Viz tabulka přílohy k bodu Ostatní zásahy a opatření v ZCHÚ: Nejsou Zaměření a vyznačení ZCHÚ v terénu: Pruhové značení hranice PP je zčásti chybné. Chybně umístěné značky je nutno odstranit - nově přeznačit. Umístit 3 nové tabule se státním znakem. 3.2 Způsoby dokumentace jednotlivých zásahů a vyhodnocení jejich účinků: Zásahy v lesích - evidence LHE, ostatní zásahy správa CHKO Český ráj (fotodokumentace), zhodnocení při obnově plánu péče. 3.3 Řešení kolizí mezi zájmy ochrany přírody ve prospěch prioritních zájmů definovaných v bodě 2.8: Není. 3.4 Návrhy na změnu druhu nebo využívání pozemků, změnu majetkových či nájemních vztahů, na uzavření smluv o smlouvách budoucích a jiných vztahů, na omezení obvyklého obhospodařování, provozu nebo používání objektů: Není. 3.5 Návrh na přehlášení (nové vyhlášení) ZCHÚ: Není. 3.6 Návrhy na zabezpečení přemětu ochrany proti poškozování: Viz navrhované zásahy dle dílčích ploch (přímé ohrožení v souvislosti se skládkováním a pastvou skotu na parcele 1315 v k.ú. Frýdštejn) 3.7 Návrhy na zpřístupnění nebo vzdělávací využití ZCHÚ: Je nutno odstranit stávající informační tabuli Bartošovy pece a nahradit ji novou informační tabulí s aktualizovanými poznatky krasovém fenoménu. 3.8 Návrhy na průzkum či výzkum ZCHÚ: Pokračovat v geospeleologickém průzkumu území PP a jejího okolí.

10 4. Realizace a kontrola 4.1 Péči o ZCHÚ po odborné stránce garantuje, zajišťuje finanční prostředky, uzavírá smlouvy na realizaci, dohlíží na provedení a hotové práce protokolárně přejímá: Správa CHKO Český ráj 4.2 Práce odborně dokumentuje a jejich výsledky vyhodnocuje: Správa CHKO Český ráj 4.3 Předpokládané náklady hrazené orgánem ochrany přírody nebo AOPK ČR podle druhů prací (zásahů): Viz tabulka přílohy bodu Harmonogram prací a kalkulace předpokládaných ročních nákladů pro roky: Viz tabulka přilohy bodu 4.4

11 5. Závěrečné údaje 5.1 Použité podklady a zdroje informací: Bruthans, J., Zeman, O., Vysoká, H Geologie a hydrogeologie Bartošovy pece a okolí. Demek, J Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Academia. Praha. pp. 584 Hejný, S.,Slavík, B Květena 1. Academia. Praha. pp. 557 Mackovčin, P., et al Chráněná území ČR. Liberecko, svazek III. AOPK ČR a EkoCentrum Brno. Praha. pp. 331 Smejkal, J., et al. OPRL, Severočeská plošina a Český ráj, ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Jablonec nad Nisou 5.2 Vztah k jiným plánům péče pro ZCHÚ (navázání, současná platnost jiných plánů péče, zrušení dosud platných plánů péče): Plán péče PP Ondříkovický pseudokrasový systém Plán péče zpracoval: jméno: Mgr. Aleš Hoření Datum: podpis: 5.4 Odborné posouzení AOPK ČR: Plán péče vyhovuje po odborné i věcné stránce. Doporučujeme, aby byl schválen a realizován. V dne podpis razítko 5.5 Schválení orgánem ochrany přírody: Potvrzení o schválení plánu péče pro: Na období vydáno pod číslem jednacím: V dne podpis razítko

12 A. Povinné přílohy všech plánů péče Příloha č.: 1 Orientační mapa ZCHÚ Příloha č.: 2 Příloha č.: 3 Příloha č.: 4 Parcelní vymezení ZCHÚ a parcelní vymezení vyhlášeného OP Mapa parcelního vymezení ZCHÚ Protokoly o projednání plánu péče B. Přílohy povinné pro ZCHÚ s lesy Příloha č.: 5 Příloha č.: 6 Příloha č.: 7 Příloha č.: 8 Lesnická mapa typologická pro ZCHÚ Mapa stupňů přirozenosti lesních ů v ZCHÚ Rámcové způsoby řízení vývoje lesa v ZCHÚ podle vymezených hospodářských souborů Podrobný plán opatření v lesích ZCHÚ podle ních skupin C. Přílohy povinné pro ZCHÚ se zemědělskou půdou Příloha č.: 9 Výčet, popis a odůvodnění zásahů mimo lesní y D. Nepovinné přílohy Příloha č.: 10 Příloha č.: 11 Lesnická mapa obrysová pro ZCHÚ Lesnická mapa ní pro ZCHÚ Příloha č.: 12 Botanická inventarizace

13 Příloha k bodu 1.7 Příloha č.: 2 Přehled parcelního vymezení území Parcela číslo dle KN Parcela číslo dle PK Druh pozemku Katastrální území: Frýdštejn 1315 trvalý travní Výměra celková (m2) Výměra v ZCHÚ (m2) Vlastník / Nájemce 2823 Jiří Richtr, Rychtářská 23, č.p. 614, Liberec XIV - Ruprechtice, , Liberec 1435/5 orná půda 657 Karel Hanuš, Roudný č. p. 38, , Frýdštejn 1437/1 lesní pozemek 262 Alena Szorádová, Roudný č.p. 7, , Frýdštějn, Petr Hanuš, Roudnýč.p. 7, , Frýdštějn 1445/9 lesní pozemek 574 Alena Szorádová, Roudný č.p. 7, , Frýdštějn, Petr Hanuš, Roudnýč.p. 7, , Frýdštějn Katastrální území: Ondříkovice 471/2 lesní pozemek 1675 Věra Richtrová, Budovalelů 20, č.p. 3147, , Jablonec nad Nisou Jana Prokorátová, Močítka, č.p. 15, /5 trvalý travní 642 František Král, Horská 18, č. p. 116, , Krupka, Jana Králová, Horská 18, č. p. 116, , Krupka, 496 ostatní plocha 1467 AOPK ČR, Kališnická 4, č.p. 970 Žižkov, , Praha 512/3 vodní plocha 521 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o, Ondříkovice 8, , Frýdštejn Celkem Číslo u (dle platného LHP)

14 Příloha k bodu 1.7 Podpříloha k příloze: 2 Přehled parcelního vymezení vyhlášeného ochranného pásma Parcela číslo dle KN Parcela číslo dle PK Druh pozemku Výměra celková (m2) Výměra v ZCHÚ (m2) Vlastník / Nájemce Katastrální území: Frýdštejn 1484 lesní pozemek 4658 Michal Sedláček Stavební 40, č.p.3828, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou, 46606, Jana Sedláčková a Josef Sedláček, Stavební 40, č. p 3828, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou Sedláček Tomáš a Sedláčková Simona Ing., Na Vyhlídce 26, č. p. 2979, , Jablonec nad Nisou Číslo u (dle platného LHP) 1486 trvalý travní 813 Michal Sedláček Stavební 40, č.p.3828, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou, 46606, Jana Sedláčková a Josef Sedláček, Stavební 40, č. p 3828, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou Sedláček Tomáš a Sedláčková Simona Ing., Na Vyhlídce 26, č. p. 2979, , Jablonec nad Nisou

15 1312/2 trvalý travní 3623 Michal Sedláček Stavební 40, č.p.3828, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou, 46606, Jana Sedláčková a Josef Sedláček, Stavební 40, č. p 3828, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou Sedláček Tomáš a Sedláčková Simona Ing., Na Vyhlídce 26, č. p. 2979, , Jablonec nad Nisou 1318 trvalý travní 723 Jiří Richtr, Rychtářská 23, č.p.614, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec, /3 orná půda 1578 Jiří Richtr, Rychtářská 23, č.p.614, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec, trvalý travní 1345 trvalý travní 1343/2 trvalý travní 590 Jiří Richtr, Rychtářská 23, č.p.614, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec, Jiří Richtr, Rychtářská 23, č.p.614, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec, Jiří Richtr, Rychtářská 23, č.p.614, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec, 46001

16 1425/2 trvalý travní 2930 Česká republika, AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Kališnická 4, č.p.970, Žižkov, Praha, trvalý travní 1436 trvalý travní Josef Nejedlo č.p.54, Ohrazenice, 51101, Jaroslav Havel č.p.35, Husa, Paceřice, Karel Hanuš č.p.38, ROUDNÝ, FRÝDŠTEJN, /3 orná půda 4278 Karel Hanuš č.p.38, ROUDNÝ, FRÝDŠTEJN, Katastrální území: Ondříkovice 520 lesní pozemek Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 19, č.p.1106, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, lesní pozemek 9581 Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 19, č.p.1106, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, /1 vodní plocha 177 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, /2 trvalý travní 303 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, 46832

17 503/1 lesní pozemek Božena Strnadová č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, 46342, Jaroslav Strnad č.p.131, Ohrazenice, 51101, Zdeněk Strnad č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, /2 lesní pozemek 324 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, /3 trvalý travní 506/2 trvalý travní 506/3 trvalý travní 244 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, /2 lesní pozemek 95 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, /1 lesní pozemek 9311 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, 46832

18 506/4 trvalý travní 504 trvalý travní 506/1 trvalý travní 505/1 trvalý travní 3073 Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, Český ráj - Bartošova pec, s.r.o. Ondříkovice 8, Frýdštejn, /4 ostatní plocha 196 Božena Strnadová č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, 46342, Jaroslav Strnad č.p.131, Ohrazenice, 51101, Zdeněk Strnad č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, /2 lesní pozemek 1321 Božena Strnadová č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, 46342, Jaroslav Strnad č.p.131, Ohrazenice, 51101, Zdeněk Strnad č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, 46342

19 501/3 ostatní plocha 498 Božena Strnadová č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, 46342, Jaroslav Strnad č.p.131, Ohrazenice, 51101, Zdeněk Strnad č.p.10, Ondříkovice, Frýdštejn, /2 trvalý travní 473 trvalý travní 477/4 trvalý travní 472/2 trvalý travní 1014 Zdeňka Vavřichová č.p.388, Vranové 1.díl, Malá Skála, Česká republika, AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Kališnická 4, č.p.970, Žižkov, Praha, Česká republika, AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Kališnická 4, č.p.970, Žižkov, Praha, Česká republika, AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Kališnická 4, č.p.970, Žižkov, Praha, 13000

20 476 trvalý travní 472/4 trvalý travní 472/3 trvalý travní 472/1 trvalý travní 521 trvalý travní 1607 Sameš Ivan a Samešová Marie, Ondříkovice č.p. 15, Frýdštejn 71 Česká republika, AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Kališnická 4, č.p.970, Žižkov, Praha, Plossová Marlena, Pod Vlachovkou č.p. 5, Praha František Král a Jana Králová, Horská 18, č.p. 116, , Krupka 147 Marie Dědečková č.p.4, CHLOUMEK, MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM, Celkem

21 Tabulka I. Příloha č.: Tabulka I. Přehled výměr a zastoupení SLT SLT ha % 3V 0,15 60,00 3L 0,10 40,00 Celkem 0,25 100,00

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj:

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: www.uhul.cz Příloha 7b Porostní mapa chráněného území. Zdroj: OZP MHMP. Příloha 7c Změny lesních společenstev na opakovaných plochách podle

Více

1. Základní identifikační údaje

1. Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Salesiova výšina pro období 2013 2022 1. Základní identifikační údaje 1.1. Kategorie, název a kód ZCHÚ: přírodní památka Salesiova výšina, kód 1005. 1.2. Platný právní předpis

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15, 2008 Srovnání flóry agrárních valů a jejich ů Comparsion of flora of hedgerows and its edges Iva M a c h o v á 1, Stanislava U h r o v á 2 a Václav S y n e k 1 1

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025 Plán péče o přírodní památku Budačina na období 2015-2025 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2436 kategorie ochrany: přírodní památka název území:

Více

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

Bučiny a doubravy. Třída: Querco-Fagetea. Řád: Fagetalia sylvaticae. Řád: Quercetalia pubescenti-petraeae

Bučiny a doubravy. Třída: Querco-Fagetea. Řád: Fagetalia sylvaticae. Řád: Quercetalia pubescenti-petraeae Bučiny a doubravy Třída: Querco-Fagetea společenstva xerofilních až hygrofilních opadavých listnatých lesů a křovin Řád: Fagetalia sylvaticae mezofilní až hygrofilní opadavé lesy mírné zóny Evropy Řád:

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale.

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale. Botanický průzkum Selský potok 2011 Datum PLOCHA Český název Latinský název + ochrana, C4 26.2.2011 1 buk lesní- nálety Fagus sylvatica bez hroznatý Sambucus racemosa 14.5.2011 netýkavka nedůtklivá Impatiens

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko T - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko JPRL výměra 9 8,60 BR, BO, MD 89 2,0 45SM SM N Při výchovných zásazích podpora listnáčů SM mlaziny a tyčkoviny, příměs

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI Zpracovala: RNDr. Jana Möllerová Materiál a metodika. Botanický průzkum území

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační

Více

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky V rámci PP Třebíčsko jsme zvolil 7 výzkumných ploch, na kterých jsem provedl zevrubný geobiocenologický průzkum. Bylo dbáno na to, aby výzkumné plochy zahrnuly pokud

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí

Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 34 (2014): 41-62 ISBN: 978-80-87686-03-4 Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí Results of the botanical research in the Rožmitál quarry and its

Více

CALLUNA Časopis západočeských botaniků

CALLUNA Časopis západočeských botaniků CALLUNA Časopis západočeských botaniků ROČNÍK 19 ČÍSLO 1 2014 Obsah Jiří Sladký a Jitka Horková Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2013...1 Jiří Sladký Evropsky významná

Více

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Náležitosti lesního hospodářského plánu Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Obsah prezentace 1. Základní pojmy 2. Náležitosti plánu 3. Digitální plán 4. Informační standard LH 5. Databáze plánu Základní pojmy

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel:

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel: BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Zpracovatel: Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Alexandra Masopustová 1

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině 10. září 2013 Osíčko Vymezení zájmového území LOKALITA JIŘIČKY Seznam znaků krajinného rázu Přírodní charakteristika Kulturní

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) Biologický průzkum Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý 30. října 2014 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zpracoval: RNDr. Jiří Veselý autorizovaná osoba pro biologické

Více

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA -

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - Povodňová prohlídka byla provedena na toku: Blinka IDV 10185564 v úseku cca 8,5 0,0 ř.km Správa toku: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Název česky: Bez černý Název latinsky: Sambucus nigra Alergologický význam (doba

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov)

Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov) Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 43: 111 169, 2008 111 Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov) Forest vegetation in the Vltava river valley north of Zlatá Koruna (district

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA. na období

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA. na období PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA na období 2013-2022 Zpracoval: Ing., Ing. Pavel Jaroš Zpracovali Autorizace Datum 31.8.2011 Ing., Ing. Pavel Jaroš Konzultace Počet stran textu Přílohy 13 Mgr. Pavel

Více

ZVONOVEC LILIOLISTÝ (ADENOPHORA LILIIFOLIA) V EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITĚ VRAŽBA V LESNÍM KOMPLEXU U OBCE HABŘINA NA KRÁLOVÉHRADECKU

ZVONOVEC LILIOLISTÝ (ADENOPHORA LILIIFOLIA) V EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITĚ VRAŽBA V LESNÍM KOMPLEXU U OBCE HABŘINA NA KRÁLOVÉHRADECKU Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (2009): 83-110 ISSN 1212-1460 ZVONOVEC LILIOLISTÝ (ADENOPHORA LILIIFOLIA) V EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITĚ VRAŽBA V LESNÍM KOMPLEXU U OBCE HABŘINA NA KRÁLOVÉHRADECKU Adenophora

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

U H L Í Ř S K Ý V R C H

U H L Í Ř S K Ý V R C H PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2009-2018 PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU U H L Í Ř S K Ý V R C H Ing. Jiří Wimmer České Budějovice 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Zoologický průzkum území dotčeného investičním záměrem Racoval RNDr. Jiří Veselý, září 2010 User 19.9.2010 Spolupráce : Mgr. Stanislava Čížková, Josef Moravec

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55970 /2013 KUSP 55970/2013

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Botanické průzkumy Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

Více

Botanický inventarizační průzkum. přírodní památky Přesyp u Malolánského. RNDr. Romana Prausová, Ph.D.

Botanický inventarizační průzkum. přírodní památky Přesyp u Malolánského. RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Přesyp u Malolánského RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Listopad 2011 1. Základní charakteristiky 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 727 kategorie

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Květena Těšovských pastvin

Květena Těšovských pastvin Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 267 Květena Těšovských pastvin Jiří Brabec, Přemysl Tájek & Harald Hertel ÚVOD Výslunné orchidejové louky jsou v nejzápadnější části České republiky poměrně

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157 Hydrogeologický posudek Louka u Litvínova - k.ú. 687219 st.p.č.157 Prosinec 2013 Výstup : Zadavatel : Investor : hydrogeologický posudek příčiny průniku a podmáčení budovy OÚ Ing. Křesák - SDP Litvínov

Více

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období 2016-2025 J. Losík a A. Háková 2015 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Veškeré hydrogeologické a inženýrsko geologické práce, posudková činnost, posudky dle zákona 100/2001Sb. E.I.A Oprávněné osoby: RNDr. Lusková Olga, RNDr. Lusk Karel

Více

Plán péče o PP Sochorov

Plán péče o PP Sochorov Mgr. Jiří Juřička, Štoky 406, 582 53 Štoky Juricka.J@seznam.cz, tel. 724 054 609 Plán péče o PP Sochorov na období 2012 2022 Návrh na vyhlášení 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní identifikační

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK O EVL 1.1 PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK Dílčí plnění, část 1.1 zpracování plánu péče o navrženou EVL/ZCHÚ na základě zpracovaných podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy

Více

LIST OPATŘENÍ ID: 95 Název opatření: Skupina opatření: Ochrana před: Ochráněné obce/objekty:

LIST OPATŘENÍ ID: 95 Název opatření: Skupina opatření: Ochrana před: Ochráněné obce/objekty: LIST OPATŘENÍ ID: 95 Název opatření: Skupina opatření: Ochrana před: Ochráněné obce/objekty: Lokalizace: Vodní tok: Lomnice IDVT: 10100465 ř.km (od, do) 3 4.5 Správce toku Povodí Labe, S-JTSK X (od, do)

Více

Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015

Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015 Vsetín-Jasenice, luční prameniště se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), foto: J. Tkáčiková,

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

HYDROLOGICKÁ STUDIE HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ

HYDROLOGICKÁ STUDIE HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 8.4.1992, oddíl C, vložka 2096 Č. zak.: 244/14 Název akce: Průmyslový park Jirkov Stupeň: studie HYDROLOGICKÁ STUDIE HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ

Více

Příloha č. 1 Soupis pozemků tvořících území přírodní památky Kačina

Příloha č. 1 Soupis pozemků tvořících území přírodní památky Kačina Příloha č. 1 Soupis pozemků tvořících území přírodní památky Kačina Navržené zvláště chráněné území - přírodní památka Kačina se nachází na katastrálních územích Nové Dvory u Kutné Hory, Svatý Mikuláš

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů BĚŽNÉ DRUHY TRAVNÍCH POROSTŮ Lolium perenne Vilém Pavlů Jílek vytrvalý je volně trsnatá vytrvalá tráva, která snáší sešlapávání zvířaty a dobře obrůstá po spasení. Řadí se mezi druhy náročnější na živiny

Více

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice Plán péče o přírodní památku PP Cholupická bažantnice 2010 2019 1/19 Cholupická bažantnice na období 2010 2019 20 09-1/19 - PP Cholupická bažantnice 2010 2019 2/19 1. Základní údaje o zvláště chráněném

Více

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu Strukturní tvary reliéfu Vychází z geologické mapy Strukturní podmíněnost tvarů Tvary související: se sopečnou činností neovulkanické suky, sopky, s horizontálním

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík Březovský vodovod - voda pro Brno Josef Slavík Přehledná situace Hydrogeologický rajón 4232 nejjižnější souvislý výběžek České křídové tabule, zakončený brachysynklinálním uzávěrem Hg rajón 4232 - Ústecká

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0989-167/2015 NEMOVITÁ VĚC: Podíl 1/2 z celku pozemků v katastrálním území Týnec nad Labem Vlastníci pozemků: Ladislav Rapčák, Vinařice 10, 281 26 Týnec nad Labem,

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM

FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM Diplomová práce Roman Otáhal Studijní program: N1501 - Biologie Studijní

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

Hydrologické poměry obce Lazsko

Hydrologické poměry obce Lazsko Hydrologické poměry obce Lazsko Hrádecký potok č.h. p. 1 08 04 049 pramení 0,5 km západně od obce Milín v nadmořské výšce 540 m. n. m. Ústí zleva do Skalice u obce Myslín v nadmořské výšce 435 m. n. m.

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Část 1 Botanické průzkumy 1. Etapa Dílčí zpráva o realizaci jednotlivých

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Tab. I: Fytocenologická tabulka.

Tab. I: Fytocenologická tabulka. Tab. I: Fytocenologická tabulka. 1121 101011 1210210 00000 9800 742313 4151269 25867 Tetragonolobus maritimus ++++......... Pinus sylvestris juv. rrrr......... Dorycnium herbaceum ++1+..1......+.1... Genista

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7 (1999): 77-84 ISBN: 80-86046-41-9 NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Some herbaceous communities of the Orlické hory mountains and their promontories

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ odbor zvláště chráněných částí přírody čj.: 4769/ENV/08-207/620/08

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ odbor zvláště chráněných částí přírody čj.: 4769/ENV/08-207/620/08 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ odbor zvláště chráněných částí přírody čj.: 4769/ENV/08-207/620/08 dle rozdělovníku Praha, dne 29. 1. 2008 Oznámení návrhu nově vyhlásit Národní přírodní památku Jeskyně

Více