Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast"

Transkript

1 Váš dopis ze dne: Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: Počet listu: Počet příloh: V Chrasti dne: Vypraveno dne: SÚ/00858/2014 SÚ/07675/2012/Sl Oprávněná úřední osoba : Ing. Eva Slavíková Výroková část: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon účinný v době podání žádosti, tj. do ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podali Ing. Jan Jinoch, nar. 1976, Gorkého č.p. 2178, Zelené Předměstí, Pardubice 2, Mgr. Iveta Jinochová DiS., nar. 1983, Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření pod názvem (dále jen "stavba") r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y "truhlárna s prodejnou" na pozemcích st. p. č. 123/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 123/2 (zastavěná plocha a nádvoří), a parcely č. 310/3 (zahrada), 309 (zahrada), 1503/38 (ostatní plocha), 1526/7 (ostatní plocha), 1660 (ostatní plocha), v katastrálním území (dále jen k.ú) Rosice u Chrasti a obci Rosice. Druh a účel umisťované stavby v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice: - stavba č. 1 - truhlárna na pozemku parc. č. st. 123/1, je půdorysných rozměrů cca 24,3 x 12,3 m, výšky cca 7,5 m od podlahy, se sedlovou střechou, přízemní, nepodsklepená a obsahuje v I. nadzemním podlaží (dále jen I.NP) vlastní truhlářskou dílnu, sklady, kancelář, denní místnost, WC, místnost pro odpady vznikající provozem truhlárny; odhadované roční množství zpracovaného masivu v provozovně cca 20 m 3 (tj. do 100 m 3 ) a desek cca 600 m 2 (tj. do 1000 m 2 ). - stavba č. 2 - garáže a sklad pro prodejnu, na pozemku parc. č. st. 123/1, půdorysných rozměrů cca 10 x 12 m, výšky cca 7,5 m od podlahy, se sedlovou střechou, obsahuje kotelnu, garáž, sklad;

2 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 2 - stavba č. 3 - prodejna na pozemku parc. č. st. 123/2 a 123/1, půdorysných rozměrů cca 25,35 x 10 m, výšky v hřebenu sedlové střechy cca 11 m od podlahy. Stavba obsahuje v I. NP zejména prodejní místnost, výtah, místnost pro prodej příslušenství, sociální zařízení i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, příruční sklad; v II. NP bude vzorkovna, příruční sklad, denní místnost, úklidová komora, WC; - stavba č. 4 - sklad na pozemcích parc. č. st. 123/1 a parc. č. 1526/7, 310/3 ; - stavba č. 5 - volná skládka a manipulační plocha na pozemku parc. č. 309 včetně zpevněné plochy, chodníků v areálu truhlárny na pozemku parc. č. st. 123/1; - vsakovací objekty pro zasakování dešťových vod V01, V02, každý rozměrů 8,4 x 2,4 m na pozemku parc. č. 309 a V03 rozměrů 9,6 x 1,2 m na pozemku parc. č. st. 123/1 včetně dešťové kanalizace v areálu na pozemcích parc. st. č. 123/1, 123/2 a parc. č. 309; - účelová komunikace šířky cca 5,5 m na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2 včetně rozšíření sjezdu na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2, 1503/38, 1660; - parkovací stání na pozemku parc. č. st. 123/2 a parc. č. 1503/38 s napojením - sjezdem přímo na komunikaci tř. III/ ; - přípojka středotlaká plynová na pozemku parc.st.č. 123/2, 123/1 a parc. č. 1503/38, 1660; - prodloužení kanalizační přípojky a splaškový areálový kanalizační přívod do kanalizační šachty na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2; - elektrická přípojka vedená z betonového sloupu na pozemku parc. st. č. 123/2 byla povolena na základě územního souhlasu dne ; - prodloužení vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2 a parc. č. 1503/38; - zděné oplocení výšky cca 2,5 m na pozemcích parc.č. st. č. 123/1 a parc.č. 309; Umístění stavby na pozemku v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice: - stavba č. 1 - truhlárna na pozemku parc. st. č. 123/1, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, bude ve vzdálenosti min. 0, 66 m od společné hranice s pozemkem parc.st. č. 126/1, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, - stavba č. 2 - garáže a sklad pro prodejnu, na pozemku parc. st. č. 123/1, k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, bude ve vzdálenosti min. 0, 79 m od společné hranice s pozemkem parc.st. č. 126/1, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, - stavba č. 3 - prodejna na pozemcích parc. st. č. 123/2 a 123/1, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, bude ve vzdálenosti min. 1,20 m od společné hranice s pozemkem parc.st. č. 126/2, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice a ve vzdálenosti min. 7,80 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 1503/38, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice; - stavba č. 4 - sklad na pozemcích parc. č. st. 123/1 a parc. č. 1526/7, 310/3, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, bude ve vzdálenosti min. 0,95 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 298, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice a ve vzdálenosti cca 12 m od stavby č.1. - stavba č. 5 - volná skládka a manipulační plocha na pozemku parc.č. 309, bude ve vzdálenosti cca 2,5 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 1527/3, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice; - vsakovací objekty pro zasakování dešťových vod V01, V02 na pozemku parc. 309, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, budou ve vzdálenosti min. 3,5 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 1527/3; - vsakovací objekt V03 na pozemku parc. č. st. 123/1 bude min. 1 m od společných hranic s pozemky parc.č. 1503/37 a 1660, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice. - účelová komunikace na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2, bude ve vzdálenosti cca 1,5 m od stavby prodejny č.3; - parkovací stání na pozemcích parc. č. st. 123/2 a parc. č. 1503/38, bude ve vzdálenosti cca 4,3 m od společné hranice s pozemkem parc.st.č.125, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice. - středotlaká plynová přípojka na pozemcích parc.st.č. 123/2, 123/1 a parc. č. 1503/38, 1660 bude umístěna dle ověřené zastavovací situace; - zděné oplocení při společné hranici s pozemkem parc.č. 298 bude celým svým objemem a pozemku parc.st.č. 123/1 a další oplocení bude ve vzdálenosti cca 1,2 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 1527/3, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice.

3 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 3 Určení prostorového řešení stavby: - Výška římsy stavby nepřekročí 7 m od terénu na kterém objekt stojí. Vymezení území dotčeného vlivy stavby. - pozemky st. p. č. 123/1, st. p. č. 123/2 a parcely č. 310/3, 309, 1503/38, 1526/7, 1660, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice. II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou dokumentaci stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zastavovací situaci D1.2 na podkladě snímku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. V dokumentaci pro stavební řízení i při provádění přípojek budou zohledněny podmínky správců a vlastníků nadzemních a podzemních vedení a zařízení na ochranu jejich zařízení, dané ve vyjádřeních: - Vodárenské společnosti Chrudim ze dne zn. 927/TD/13, že přepojení vodovodní přípojky a montáž vodoměru provedou pracovníci příslušného provozu na objednávku; - RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne zn dané k projektové dokumentaci plynárenského zařízení a ze dne zn k dotyku s plynárenskými zařízeními; - Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne č.j /12, o existenci sítí elektronických komunikací a podmínkách na jejich ochranu a ze dne , s konkrétní podmínkou, že před zahájením stavebního řízení parkoviště i účelové komunikace bude předložena společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. k odsouhlasení projektová dokumentace se zakreslenými komunikačními sítěmi a navrženými ochrannými opatřeními. - ČEZ Distribuce a.s., ze dne zn V dokumentaci pro stavební řízení a pro realizaci stavby přípojek budou splněny podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, ze dne zn. SÚSPk/391/2013 v souvislosti uložením přípojek a se zvláštním užíváním silnice III/ v km cca 0,075 : - Žádná ze součástí stavby (kromě přípojek např. plynu, vody) nesmí být umístěna do předmětné silnice, resp.pozemku v naší správě, kam nebudou svedeny žádné vody (odpadní ani srážkové) - Celá akce (demolice i výstavba) bude prováděna pouze na pozemcích stavebníka; případné nevyhnutelné negativní dopady na danou silnici musí být vždy neprodleně odstraněny. - Před vlastní realizací výstavby přípojek bude uzavřena úplatná smlouva o podmínkách zřízení stavby s naším oddělením a následným povolením zvláštního užívání silnice III/ příslušným silničním správním úřadem. 4. V dokumentaci pro stavební řízení parkoviště i účelové komunikace i pro provádění přípojky budou zohledněny podmínky stanoviska Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, a vyjádření Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, (dále jen KŘPPK), územní odbor Chrudim, dopravního inspektorátu, ze dne č.j. KRPE -7794/ČJ , zejména: - Provedení pozemní komunikace bude odpovídat předpokládanému dopravnímu významu a dopravnímu zatížení. Pro návrh a zřízení pozemní komunikace je nutné respektovat ustanovení příslušných právních předpisů a příslušných technických předpisů, zejména: ČSN Projektování silnic a dálnic, Projektování místních komunikací, Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení, zák.č. zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zák.č. 183/06 Sb. - Stavba bude plnit požadavky vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (např. příloha č.1 a 2, atd). Je třeba vytvořit přirozené vodící linie pomocí obruby (obrubník trávníku) výšky 6 cm, vytvářet umělé vodící linie, umísťovat barevně kontrastní varovný a signalizační pás, řešit místa pro přecházení nebo přechody pro chodce, sklon chodníku, atd. Schodiště, vyrovnávací stupně a nájezdová rampa musí odpovídat vyhlášce.

4 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 4 Vyhrazené parkovací stání smí mít podélný sklon nejvýše 2,0 procenta a příčný sklon nejvýše 2,5 procenta, označené bude DZ IP 12 se symbolem O1 včetně vodorovné dopravní značky V10f. - Do rozhledového pole sjezdu podle ČSN nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje, např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén. - Do dopravního prostoru pozemních komunikací nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (brána ani při otevírání nebude zasahovat do průjezdního profilu komunikace, rozvodné skříně, sloupy, oplocení, apod.). Bude zajištěn bezpečnostní odstup mim. 0,50 m od okraje vozovky pozemní komunikace. - Stavba (i přípojek) se dotkne silnice a tak je stavebník (zhotovitel prací) povinen v předstihu min.3 týdny před zahájením vlastních stavebních prací dotýkající se silnice a silničního pozemku (např. podélné zásahy, protlaky) požádat náš úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro stavební práce ve smyslu ustanovení 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Součásti žádosti bude stanovisko k přechodnému dopravnímu značení, které je nutné vyžádat u Policie České republiky, DI Chrudim a souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje (technické podmínky pro zásahy do silnice). Obnova konstrukce vozovky se proveden dle pokynů Správy a údržby silnic Pardubického kraje v těch místech, kde dojde k zásahu do silničního tělesa. Nebudeme souhlasit ani s dočasným uložením zeminy na silnici či v silničním příkopu. Stavba dotýkající se silnice musí být realizována mimo zimní období ( ) 5. Budou splněny podmínky souhlasu Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, oddělení přírodního prostředí (odd. PP), ze dne č.j. CR /2013, k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) pro pozemky parc. č. 309, odnímaná plocha výměry 0, 0495 ha a parc.č. 310/3, odnímaná plocha výměry 0,0126 ha, v k.ú. Rosice u Chrasti, : - V terénu budou viditelně odsouhlaseny hranice odsouhlaseného záboru a bude zabezpečeno jejich nepřekročení a to ve výměře odnímatelných ploch. - V místě stavby bude před zahájením prací provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy do hloubky 20 cm o celkové kubatuře cca 124 m Ornice bude dočasně uložena v místě stavby a poté využita na sadové úpravy areálu investora. - Investor zajistí ochranu skrývky před znehodnocením, ztrátami a její řádné ošetřování. - O činnostech souvisejících se skrývkou vrchní kulturní vrstvy půdy i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití, ošetřování a rozprostření povede investor stavby stavební protokol (stavební deník) podle 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. - Za trvalé odnětí půdy bude v souladu s 11 odstavce 1 písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., předepsán odvod v samostatném rozhodnutí o odvodech, v návaznosti na vydané pravomocné rozhodnutí podle zvláštních předpisů (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení). Rozhodnutí o odvodech vydá Městský úřad Chrast. 6. Budou splněny podmínky stanovisek Městského úřadu Chrudim: - odd. vodního hospodářství (VH), ze dne č.j. CR /2013 OŽP/Ry - že stavba dešťové kanalizace se zasakovacími objekty je vodním dílem, proto o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami požádá stavebník Městský úřad Chrudim, odbor ŽP, odd. VH. - odd. ekologie prostředí (EP), ze dne č.j. CR /2013 OŽP/Fr - že budou dodrženy technické podmínky provozu stanovené výrobcem a přípustná tmavost kouře; - ve zdroji budou spalována paliva určená výrobcem, spalována nebude dřevotříska, materiál lamino a dřevo s povrchovými úpravami nátěrovými hmotami. 7. Budou splněny podmínky Městského úřadu Chrudim, stavebního odboru, jako speciálního stavebního úřadu podle 40 odst. 4, písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, ze dne : - na stavbu účelové komunikace a parkovací stání vydá MěÚ Chrudim, stavební odbor jako speciální stavební úřad stavební povolení; - k žádosti o stavební povolení bude předložena projektová dokumentace dopravních staveb a stanoviska dotčených orgánů ( MěÚ Chrudim, odboru dopravy, MěÚ Chrudim, odboru ŽP a Policie ČR- DI Chrudim), vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim a stanoviska správců sítí. 8. V dokumentaci pro stavební řízení budou zohledněny podmínky vyjádření Městského úřadu Chrudim, odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a památkové péče,

5 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 5 ze dne č.j. CR /2013 OŠK/NL, týkající se dodržování zákonných podmínek zejména uvedených v 22, 23 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), s tím, že stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, atd. 9. Nejpozději současně s žádostí o stavební povolení bude podáno ohlášení stavebnímu úřadu záměr odstranit stavby č.p. 142 a č.p. 143 Rosice, které bude obsahovat základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, statistické ukazatele u budov obsahujících byty. K ohlášení bude doložena dokumentace bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy (Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, EP), vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Dokumentace bouracích prací, která obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací, informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů, bude předložena ve trojím vyhotovení. 10. Projektová dokumentace bude provedena v rozsahu daném vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a dle podmínek tohoto územního rozhodnutí. 11. K žádosti o stavební povolení bude doloženo: - Stanovisko k PD od Hasičského záchranného sboru Pardubického, územního odboru Chrudim, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim; Státní energetické inspekce, územního inspektorátu pro Královehradecký a Pardubický kraj, Hradec Králové. - Odsouhlasení stavebně technického opatření na štítové zdi č.p.144 Rosice mezi vlastníky nemovitostí na pozemcích parc. st. č. 125 a 123/2, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice. III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Stavební úřad vyhověl těmto námitkám a připomínkám: - Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, ze dne zn. SÚSPk/391/ bylo vyhověno v podmínce č. 3 a 4 tohoto rozhodnutí a v rozhodnutí MěÚ Chrudim, odboru dopravy ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, kterým bylo povoleno připojení sousední nemovitosti - úprava sjezdu ze silnice III/ a ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, kterým bylo povoleno zvláštní užívaní silnice - umístění inženýrských sítí (byly v nich zohledněny podmínky pro rozšíření sjezdu max. do 6 m, napojení ve výškové úrovni krajnice (vozovky) bez dopravní závady a narušení přirozeného odvodnění; zabezpečení krajnice před možnými deformacemi a poškozováním, podmínky pro oplocení, vjezdovou bránu, pro vlastní stavební činnost, pro parkovací plochu pro návštěvy navazující přes odvodňovací proužek z žulových kostek, pro odvodnění nových veřejných prostranství, nových pozemních komunikací nebo ploch od nové výstavby, pro zamezení stékání srážkové vody na komunikaci, atd.) - Vodárenské společnosti Chrudim ze dne zn. 927/TD/13 - bylo vyhověno v podmínce č. 2 tohoto rozhodnutí. - RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne zn a ze dne zn bylo vyhověno v podmínce č. 2 tohoto rozhodnutí. - Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne č.j /12 a ze dne , bylo vyhověno v podmínce č. 2 tohoto rozhodnutí. - ČEZ Distribuce a.s., ze dne zn bylo vyhověno v podmínce č.2 tohoto rozhodnutí. - Vlastníka nemovitosti č.p. 144 na pozemku parc. st. č. 125, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice pana Jiřího Nováka, na stavebně technické opatření na štítové zdi č.p.144 Rosice - vyhověno v podmínce č. 11 tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Ing. Jan Jinoch, nar. 1976, Gorkého č.p. 2178, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Mgr. Iveta Jinochová DiS., nar. 1983, Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec

6 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 6 Odůvodnění: Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí výše uvedené stavby bylo zahájeno územní řízení. Územní řízení bylo zahájeno v době stavebního zákona platného do a podle to se řídí postup při umísťování staveb. Přeložka vrchního vedení elektrické energie, na pozemku parc. č. st. 123/2 - byla samostatně povolena na základě územního souhlasu ze dne č.j. SÚ/05287/2013. Stávající stavby č.p. 142 a 143 Rosice, na pozemcích st. p. č. 123/1, st. p. č. 123/2, k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice budou odstraněny na základě samostatné žádosti před započetím provádění stavby. Pro prostudování žádosti a předložené dokumentace stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle 86 stavebního zákona a včetně předložené dokumentace záměru neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto vyzván výzvou z č.j. SÚ/00425/2013 k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení usnesením ze dne Jednalo se zejména o doplnění dokladů prokazujících vlastnické právo k pozemkům nebo stavbám, t.z. i pro stavbu přípojek na veřejné inženýrské sítě (např. smlouvy s vlastníky nemovitostí přes které budou přípojky vedeny); předložení rozhodnutí dotčených orgánů státní správy podle zvláštních předpisů, závazná stanoviska k dokumentaci záměru pro územní řízení (Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, Krajské hygienické stanice PK, Územní pracoviště Chrudim, Hasičského záchranného sboru PK, Územního odboru Chrudim, Policie ČR dopravní inspektorát Chrudim, Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy včetně vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, pracoviště Chrudim, Městského úřadu Chrudim, odboru školství, kultury, sportu a památkové ochrany; v případě, že provozovna bude zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze 2 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, tak stanovisko s umístěním i povolením tohoto zdroje znečišťování ovzduší od Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, souhlas obce Rosice s umístěním a povolením stavby z hlediska ÚPSÚ; a dále doložení stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (ČEZ Distribuce a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic a. s., Vodovodů a kanalizací Chrudim, a. s.) a doplnění dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 503/2006 Sb. Žadatel postupně doplňoval doklady a dne požádal o prodloužení lhůty k jejich dodání. Po zhodnocení všech doposud doložených dokladů a vyjádření (poslední byl doložen dne ) stavební úřad shledal, že nebyly splněny některé body výzvy z a současně vyplynul i požadavek dotčeného orgánu na doplnění dokumentace pro územní řízení a jejímu opětovnému předložení k vyjádření stanovisku. Z tohoto důvodu bylo řízení přerušeno dne a žadatel byl vyzván výzvou z č.j. SÚ/02287/2013 k doplnění žádosti. Dne požádal žadatel o prodloužení termínu k dodání zbývajících dokladů zejména z důvodu řešení přeložky vrchního vedení NN (podmiňující investice, kterou řeší jiný investor) i pracovního vytížení projektanta. Po zhodnocení všech doposud doložených dokladů, vyjádření a informace od zpracovatele přeložky vrchního vedení NN ze dne , že bude podána žádost o vydání územního souhlasu pro přeložku vrchního vedení NN v nejbližším termínu, stavební úřad shledal, že žádosti o prodloužení termínu k dodání dokladů vyhoví a řízení přerušil usnesením ze dne Vyřešení předběžné otázky, týkající se povolení přemístění vrchního vedení nn z nástřešáků stávajících staveb č.p. 142 a 143 Rosice na nové sloupy vrchního vedení nn muselo předcházet vydání rozhodnutí pro umístění truhlárny s prodejnou. O výše uvedených krocích od podání žádosti dne byli informování pouze žadatelé, protože podklady pro oznámení zahájení řízení nebyly v takovém stavu, aby stavební úřad mohl oznámit zahájení územního řízení všem účastníkům řízení a doplnění dokladů se týkalo pouze žadatelů. Přeložka vrchního vedení elektrické energie ze stavby na pozemku parc. č. st. 123/2, byla samostatně povolena na základě územního souhlasu ze dne č.j. SÚ/05287/2013 pro ČEZ Distribuce a.s. v rozsahu "úprava stávajícího vrchního vedení 1 kv u objektů č.p. 142 a 143 Rosice u Chrasti z důvodu demolice těchto objektů včetně nové elektrické přípojky 1 kv pro nově vzniklé objekty po odstraněných objektech č.p. 142 a 143 Rosice u Chrasti, na pozemku parc. č. 1503/38, k.ú. Rosice u Chrasti a obec Rosice.

7 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 7 Na základě doplněných dokladů a vyřešení předběžné otázky stavební úřad oznámil opatřením ze dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den o jehož výsledku byl sepsán protokol za přítomnosti žadatele Ing. Jinocha, pracovníka stavebního úřadu a účastníka řízení pana Jiřího Nováka, který uvedl požadavek na stavebně technické opatření na štítové zdi č.p.144 Rosice z důvodu jejího obnažení po odstranění staveb (vyhověno v podmínce rozhodnutí) a v průběhu jednání se vzdálil. Z řad veřejnosti se nikdo nedostavil. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Obec Rosice, Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, Jiří Novák, Miloslava Malá, ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s.. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Někteří účastníci řízení uplatnili návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno, jak je výše uvedeno. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: další dotčené osoby se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly uplatněny. Pro vydání rozhodnutí ve věci umístění výše uvedené stavby byly předloženy a následně na základě výzev stavebního úřadu doplněny tyto doklady, stanoviska a vyjádření s uvedením, jak byly splněny podmínky v nich uvedené pro stavbu: - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen dokumentace), od autorizovaného inženýra Václava Jakeše, ČKAIT , - Výpis z katastru nemovitostí jako doklad o vlastnictví k pozemkům a stavbám ve vlastnictví žadatelů. - Schválení záměru truhlárny s prodejnou v Zastupitelstvu obce Rosice dne doloženo vyjádření obce ze dne a souhlas s umístěním dle PD ze dne Souhlas Obce Rosice s odvodem splaškových vod stavby stávající kanalizační odbočkou (přípojkou) do kanalizace obce a s napojením havarijního přepadu srážkových vod DN 100 ze vsakovacích objektů do kanalizace obce ze dne Souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, ze dne zn. SÚSPk/391/2013 (doložený ) s povolením a realizaci stavby v souvislosti uložením přípojek a se zvláštním užíváním silnice III/ v km cca 0,075 za předpokladu splnění podmínek, kterým bylo vyhověno v podmínce tohoto rozhodnutí. - Rozhodnutí Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, kterým bylo povoleno připojení sousední nemovitosti - úprava sjezdu ze silnice III/ v km cca 0,075 vpravo ve směru staničení silnice, v obci Rosice u Chrasti na sousední nemovitost parc.st.č. 123/1, v k.ú. Rosice u Chrasti s platností 2 roky, pokud nebude využito pro povolení stavby sjezdu toto rozhodnutí je samostatným správním aktem a jeho podmínky musí být respektovány stejně tak jako územní rozhodnutí. - Rozhodnutí Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, kterým bylo povoleno zvláštní užívaní silnice - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních či podzemních vedení v silničním pozemku III/355 13, pro stavbu truhlárna s prodejnou v k.ú. Rosice u Chrasti, na dobu životnosti přípojek, s platností 2 roky toto rozhodnutí je samostatným správním aktem a jeho podmínky musí být respektovány stejně tak jako územní rozhodnutí. Protože pro stavbu přípojek postačí územní souhlas nebo toto územní rozhodnutí, je stavebník povinen se řídit při provádění přípojek tímto rozhodnutím Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy a územním rozhodnutím. - Stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, pro územní řízení i stavební řízení, s podmínkami pro územní řízení a projektovou dokumentaci zohledněnými v bodě rozhodnutí s tím, že podmínky týkající se provádění stavby uvedené v tomto stanovisku budou zohledněny také ve stavebním povolení. - Vyjádření k projektové dokumentaci od Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát (dále jen KŘPPK), ze dne č.j. KRPE -7794/ČJ , orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních

8 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 8 komunikacích s podmínkami, které byly v podstatě totožné s vyjádřením Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy a které byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí. - Vyjádření Městského úřadu Chrudim, stavebního odboru, speciální stavební úřad podle 40 odst. 4, písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, ze dne , že na stavbu účelové komunikace a parkovací stání vydá jako speciální stavební úřad stavební povolení a k žádosti předloží projektovou dokumentaci dopravních staveb a stanoviska dotčených orgánů ( MěÚ Chrudim, odboru dopravy, MěÚ Chrudim, odboru ŽP a Policie ČR- DI Chrudim), vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim a stanoviska správců sítí. - Stanovisko Městského úřadu Chrudim, celého odboru životního prostředí, odd. ekologie prostředí EP), odd. vodního hospodářství (VH), odd. přírodního prostředí (PP), k akci truhlárna s prodejnou ze dne č.j. CR /2013 OŽP/Ry, s podmínkami, z hlediska: 1. odd. vodního hospodářství (odd. VH) že stavba dešťové kanalizace se zasakovacími objekty je vodním dílem, proto o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami požádá stavební Městský úřad Chrudim, odbor ŽP, odd. VH, 2. odd. přírodního prostředí (odd. PP) - s připomínkou, že případné kácení dřevin je nutné projednat s Obecním úřadem Rosice (týká se provádění stavby) a že před vydáním rozhodnutí o umístění stavby bude požádáno o vydání souhlasu s vynětím ze ZPF bylo splněno, souhlas byl vydán dne , 3. odd. ekologie prostředí (odd. EP) že bude dokumentace doplněná a bude předložena k vyjádření (bylo splněno předložením dokumentace a závazným stanoviskem ze dne Závazné stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, odd. EP, ze dne č.j. CR /2013 OŽP/Fr, kterým byl udělen souhlas k územnímu a stavebnímu řízení pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší truhlárna, zplyňovací kotel na dřevo VERNER V45 a plynový kotel VAILLANT VU 282/3-5 turbo TEC plus umístěné na parc.st.č. 123/1,123/2, v k.ú. Rosice, s podmínkami: - budou dodrženy technické podmínky provozu stanovené výrobcem a přípustná tmavost kouře; - ve zdroji budou spalována paliva určená výrobcem, spalována nebude dřevotříska, materiál lamino a dřevo s povrchovými úpravami nátěrovými hmotami. - Souhlas Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, oddělení přírodního prostředí (odd. PP), ze dne č.j. CR /2013, k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) pro pozemky parc. č. 309, odnímaná plocha výměry 0, 0495 ha a parc.č. 310/3, odnímaná plocha výměry 0,0126 ha, v k.ú. Rosice u Chrasti byl zohledněn v podmínce rozhodnutí. - Vyjádření Městského úřadu Chrudim, odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a památkové péče, ze dne č.j. CR /2013 OŠK/NL, týkající se dodržování zákonných podmínek zejména uvedených v 22, 23 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), s tím, že stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, atd. zakomponováno do podmínky rozhodnutí. - Souhlasné stanovisko k územnímu řízení od Hasičského záchranného sboru Pardubického, územního odboru Chrudim (HZS PK, ÚO Chrudim), ze dne 29.ledna 2013 č.j. HSPA / bez připomínek. - Souhlasné závazné stanovisko k PD pro uzemní řízení od Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim (KHS PK, ÚP Chrudim), ze dne KHSPA /2013/HP-CR bez připomínek. - Závazné stanovisko k dokumentaci pro územní řízení od Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Královehradecký a Pardubický kraj, Wonkova 1143, Hradec Králové, ze dne zn. 433/13/52.103/Ul bez připomínek. - Vyjádření Městského úřadu Chrudim, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, ze dne , že z hlediska cílů a úkolů územního plánování nemají připomínek. - Vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim ze dne zn. 927/TD/13, že v zájmovém území souvisejícím s vlastní stavbou truhlárny se nenachází sítě v jejich správě a že přepojení vodovodní přípojky a montáž vodoměru provedou pracovníci příslušného provozu na objednávku - vyhověno v podmínce rozhodnutí.

9 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 9 - Vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne zn dané k projektové dokumentaci plynárenského zařízení a ze dne zn k dotyku s plynárenskými zařízeními - jejichž podmínky byly zohledněny v PD a bylo jim vyhověno v podmínce tohoto rozhodnutí. - Smlouva o připojení s RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne zn Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne č.j /12, o existenci sítí elektronických komunikací a podmínkách na jejich ochranu a ze dne , které budou zapracovány do PD a jsou zohledněny v podmínce tohoto rozhodnutí. - Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne zn , k existenci energetického zařízení v majetku společnosti. - Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne k provedení přeložky vrchního vedení z č.p.142 a 143 na nové sloupy - přeložka vrchního vedení elektrické energie, na pozemku parc. č. st. 123/2 - byla samostatně povolena na základě územního souhlasu ze dne č.j. SÚ/05287/ Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne zn , k projektové dokumentaci. - Územní souhlas pro přeložku vrchního vedení elektrické energie ze stavby na pozemku parc. č. st. 123/2 na sloupy na pozemku parc.č. 1503/38, ze dne č.j. SÚ/05287/2013 pro ČEZ Distribuce a.s. Stavební úřad v souladu s ustanovením 90 stavebního zákona posoudil záměr žadatele v územním řízení, zda je záměr žadatele v souladu a) s vydanou územně plánovací dokumentací územním plánem obce z roku 1998 včetně jeho změn z roku 2010, kde je v území zóna venkovského bydlení s vhodným využitím pro drobnější objekty služeb a řemesel pro potřeby obyvatel území bez negativních vlivů. Tato skutečnost byla doložena kladnými stanovisky dotčených orgánů k územnímu řízení a schválením Obce Rosice v zastupitelstvu dne (vyjádření obce ze dne ). b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území kde je volná zástavba bez regulace uliční čárou a výškové řešení nových objektů, resp. Dostavovaných musí respektovat výškové řešení původní zástavby (max. 2 NP s možností využití podkroví, výška římsy nepřekročí 7 m od terénu na kterém stojí) - bylo splněno. V sousedství navržené stavby truhlárny s prodejnou se nachází objekty využívané k podnikatelským účelům (např. čp. 160, 144, 145) se sedlovou střechou. c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území: - Dle 20 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, stavba se nachází v zastavěném území obce, která má územní plán a umístění stavby je v souladu s ním, jak bylo doloženo souhlasnými stanovisky dotčených orgánů a obcí. Pozemek je dopravně napojen stávajícím sjezdem, který bude stavebně upraven, na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Umístění odstavných a parkovacích stání pro účel budoucího užívání stavby je před objektem prodejny, s přímým výjezdem (sjezdem) na veřejnou komunikaci. Vsakování nebo odvádění srážkových vod (dešťových) ze zastavěných ploch a staveb nebo zpevněných ploch, je řešeno jejich vsakování směrem do vsakovacích objektů, které budou jako vodní dílo povoleny příslušným vodoprávním úřadem. - Dle ustanovení 23 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, obecné požadavky na umisťování staveb - Stavba podle druhu a potřeby je umístěna tak, že má napojení na sítě technické infrastruktury (kanalizační přípojku, vodovodní přípojku a novou plynovou a elektrickou přípojku) a pozemní komunikaci ( stavebně upravený stávající vjezd sjezd z veřejné komunikace III/ a její umístění na pozemku umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní komunikaci, které bude upraveno dle dokumentace svými parametry a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Stavba skladu splňuje tedy požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

10 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 10 Stavba truhlárny s prodejnou, garáže, skladu je umístěna tak, že nepřesahuje na sousední pozemky (zohledněno v dokumentaci stavby) a jejím umístěním ve vzdálenosti cca 0,66 až 1,2 m od společné hranice pozemků není znemožněna zástavba sousedních pozemků. - V ustanovení 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, jsou uvedeny odstupy mezi obytnými i jinými budovami. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových stavba je umístěna v proluce mezi stávající zástavbou na místě staveb č.p. 142 a 143 Rosice, které budou odstraněny před započetím provádění stavby Truhlárna s prodejnou na základě samostatného povolení (opatření) stavebního úřadu (stavby jsou ve špatném stavebně technickém stavu) d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: - Pro přístup a příjezd ke stavbě bude využíván stávající vjezd, který bude stavebně úpraven, aby odpovídal předpisům. - Pro napojení na zdroj vody bude využita stávající vodovodní přípojka, která bude prodloužena do objektu prodejny, kde bude přemístěn i vodoměr. Na stávající kanalizační přípojku (která je napojena na veřejnou kanalizaci) budou napojeny odpadní vody objektů. Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody do nových zasakovacích objektů. Dále bude stavba napojena novou plynovou přípojkou na veřejný plynovod a elektrickou přípojkou na zdroj elektrické energie. e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. byla předložena kladná stanoviska dotčených orgánů jak jsou výše v textu uvedena, některá s podmínkami uvedenými v podmínkách rozhodnutí nebo budou zapracována do dokumentace pro stavební povolení. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u Městského úřadu Chrast, Odboru výstavby a životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. otisk úředního razítka Ing. Jiřina Šmejdová vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Oprávněná úřední osoba

11 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 11 Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce v obci Rosice a městě Chrast po dobu 15 dnů a občané budou vyrozuměni o tomto opatření způsobem obvyklým (tímto žádáme Obecní úřad Rosice a Městský úřad Chrast o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce a o zveřejnění na internetu dle 26 zákona č. 500/2004 Sb.) a zároveň žádáme o zpětné zaslání stavebnímu úřadu. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši Kč byl zaplacen. Obdrží účastníci (dodejky) Účastníci územního řízení dle 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona Ing. Jan Jinoch, Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec (adresa pro doručování) trvalý pobyt: Gorkého č.p. 2178, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Mgr. Iveta Jinochová DiS., Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec trvalý pobyt: Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec Účastníci územního řízení dle 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona Obec Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti Účastníci územního řízení dle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejná vyhláška) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, Obec Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, Pardubice 2 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č.p. 98, Pardubice Účastníci územního řízení dle 85 odst. 2 písm. b), c) stavebního zákona (veřejná vyhláška) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a veřejnost, zejména Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, Pardubice 2 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č.p. 98, Pardubice Jiří Novák, Rosice č.p. 160, Rosice u Chrasti Miloslava Malá, Rosice č.p. 146, Rosice u Chrasti ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, Brno 2 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6 sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, Chrudim 1 Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4-Michle

12 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 12 Obec Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti dotčené správní úřady Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, IDDS: 3y8b2pi sídlo: Pardubická č.p. 67, Chrudim Městský úřad Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a památkové péče, IDDS: 3y8b2pi, sídlo: Pardubická č.p. 67, Chrudim 1 Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi sídlo: Pardubická č.p. 67, Chrudim Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, odd. VH, EP, PP, IDDS: 3y8b2pi sídlo: Pardubická č.p. 67, Chrudim 1 Městský úřad Chrudim, stavební odbor - komunikace, IDDS: 3y8b2pi sídlo: Pardubická ul. č.p. 67, Chrudim Obecní úřad Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, IDDS: 23wai86 sídlo: Čáslavská č.p. 1146, Chrudim Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Policie České republiky, dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32 sídlo: Všehrdovo nám. č.p. 46, Chrudim 1 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, Pardubice 2 Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 Sídlo: Wonkova č.p. 1143, Hradec Králové ostatní Obecní úřad Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti Městský úřad Chrast, Náměstí č.p. 1, Chrast u Chrudimě Příloha Ověřená zastavovací situace D1.2 Ověření dokumentace pro umístění stavby po nabytí právní moci pro žadatele a obec

13 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 13

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Váš dopis ze dne: 05.12.2012 a 13.12.2012 Vaše značka: - Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15 Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59 Spis. zn.: OVÚP/2017/16/Ka Č.j.: OVÚP/3457/16/Ka Vyřizuje:: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 E-mail: ikamenova@mukt.cz Datum:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 733/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0035911/VUP/2016/JČe

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 499-4/2010-330/R V Proseči dne 1.3.2011 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne Č.j.: 9994/SÚ/12 Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Spisový znak: Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne Č.j.: 9994/SÚ/12 Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Spisový znak: Skartační znak: A/5 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/063684/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 8.4.2010 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0298/roz/12-La/0602 Zliv, dne 21.3.2012 Vyřizuje: Ing.Lamošová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0457/13/Kr/roz Zliv, dne 5.8.2013 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/989/OST/14 Kle V Rokycanech: 10.4.2014 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

EBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

EBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová DOPIS ZE DNE: 1.9.2008 NAŠE Č.J.: VYŘIZUJE: Ing. Dušan Sejbal E-MAIL: dsejbal@mtrebova.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 162/13/V/Pa Ve Kdyni, dne 5.8.2013 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: , MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 42501/2010-Be Č.j.: MUCK 52569/2010 Český Krumlov, dne 14.10.2010 Vyřizuje: Petra Benčová

Více

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč-328.3 Karlovy Vary, dne 5.1.2011 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003M5PE* MUHTX003M5PE SPIS.ZN.: OVÚP/8060/2012/Šp Č.J.: MUHT 10171/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1554/09-Z V Nové Bystřici dne 23.6.2009 Č.j.: 2256/09/SU

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00844/11/P 01393/11/SÚ Prchalová

Více

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Výst.1233/2008 Všetaty dne: 25.11.2008 vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice SPIS. ZN.: OVUP/15768/2015/No Č.J.: MUMB/OVUP/ 18503/2015 *mumbx00haptv* VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4501/2011/Bi Č. J.: 0291/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová Č.j.: MU/ /2011 Telefon: 488 880 924, 603 415

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 111442/2009 ST2/Svo MMHK/132071/2009 Vladimír Svoboda 495 707 886 Vladimir.Svoboda@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 26.8.2009 VEŘEJNÁ

Více

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/015816/2012 ST2/Pel SZ MMHK/015817/2012 ST2/Pel MMHK/105867/2012 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.03.2015 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou Spis. zn.: 3013/2009 Hodkovice n.m., dne 2.12.2009 Č.j.: Sú-3013/2009/H/Rozh-328 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Petra

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB11938/2012/STAV/Me Č. j. MUCB 22540/2012 Vyřizuje: Melichová Telefon: 321 612 135 Český Brod,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 1695/12/VYS/Mat 13128/12

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 483/12/V/Sp Ve Kdyni, dne 3. 6. 2013 Vyřizuje: E-mail: Spěváková, 379 413 529 spevakova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-229/12-CP Číslo jednací: VRAND 20/2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Pisk Ctirad Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/250/13/My V Klatovech, dne : 27.2.2013 Č.j.: OVÚP/1337/13/My

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./01638/08/2 Č.j. : 02032/08

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3327/10/VYS/ V Sušici dne: 11.10. 2010 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/160/13 V Semilech dne 1.2.2013 Zn.: SÚ 3458/12-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/2383/OST/15 Dvo V Rokycanech: 30.11.2016 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 SPIS. ZN..: 6381/2016 Č.J.: SPIS Č.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.1.2017 MUHR_0014/2017/STU2 ZVU

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- M t k' r~'b ~,- I 1, es s y ura'l:~f. usm!.t;;-. ~;-;. Sl'. 711.

Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- M t k' r~'b ~,- I 1, es s y ura'l:~f. usm!.t;;-. ~;-;. Sl'. 711. Statutární město KLADNO Magistrát města Kladna Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- MESn::) C:r.:: i.i~ulfn fj1f 4 1------... ;.j. tj ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn.: 4176/OST/10 Kal V Rokycanech: 29.7.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 6941/OST/10 Klára Kalinová

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 544/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/875/2013/HÁ V Jindřichově

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4225/2014/Ko MUBN-4789/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): 11189/OST/12 Dvo V Rokycanech: 3.5.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: Email: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany MeRo/3651/OST/13

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 1477/2010-Kli VUP 4107/11-1477/10-KLI Ing. Vlasta Klimová 388 459 048 vlasta.klimova@mesto.vimperk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/05400/2012-VÚP/V MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 564/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTI ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTI ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ " Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 11111111111 111111111111 111111111 1111111111 1111 111111111111111111111111 MUZAX005UVC4 Žatec úřad Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: E-mail:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/018419/2012 ST2/Vos MMHK/138266/2012 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/356/2012 SÚ/48/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 15.2.2012

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.6007/2012-JM DATUM: 17. 7. 2012 Č.J.: MUZN 63509/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Marek Joura 515 216 261 joura@muznojmo.cz

Více