Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast"

Transkript

1 Váš dopis ze dne: Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: Počet listu: Počet příloh: V Chrasti dne: Vypraveno dne: SÚ/00858/2014 SÚ/07675/2012/Sl Oprávněná úřední osoba : Ing. Eva Slavíková Výroková část: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon účinný v době podání žádosti, tj. do ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podali Ing. Jan Jinoch, nar. 1976, Gorkého č.p. 2178, Zelené Předměstí, Pardubice 2, Mgr. Iveta Jinochová DiS., nar. 1983, Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření pod názvem (dále jen "stavba") r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y "truhlárna s prodejnou" na pozemcích st. p. č. 123/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 123/2 (zastavěná plocha a nádvoří), a parcely č. 310/3 (zahrada), 309 (zahrada), 1503/38 (ostatní plocha), 1526/7 (ostatní plocha), 1660 (ostatní plocha), v katastrálním území (dále jen k.ú) Rosice u Chrasti a obci Rosice. Druh a účel umisťované stavby v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice: - stavba č. 1 - truhlárna na pozemku parc. č. st. 123/1, je půdorysných rozměrů cca 24,3 x 12,3 m, výšky cca 7,5 m od podlahy, se sedlovou střechou, přízemní, nepodsklepená a obsahuje v I. nadzemním podlaží (dále jen I.NP) vlastní truhlářskou dílnu, sklady, kancelář, denní místnost, WC, místnost pro odpady vznikající provozem truhlárny; odhadované roční množství zpracovaného masivu v provozovně cca 20 m 3 (tj. do 100 m 3 ) a desek cca 600 m 2 (tj. do 1000 m 2 ). - stavba č. 2 - garáže a sklad pro prodejnu, na pozemku parc. č. st. 123/1, půdorysných rozměrů cca 10 x 12 m, výšky cca 7,5 m od podlahy, se sedlovou střechou, obsahuje kotelnu, garáž, sklad;

2 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 2 - stavba č. 3 - prodejna na pozemku parc. č. st. 123/2 a 123/1, půdorysných rozměrů cca 25,35 x 10 m, výšky v hřebenu sedlové střechy cca 11 m od podlahy. Stavba obsahuje v I. NP zejména prodejní místnost, výtah, místnost pro prodej příslušenství, sociální zařízení i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, příruční sklad; v II. NP bude vzorkovna, příruční sklad, denní místnost, úklidová komora, WC; - stavba č. 4 - sklad na pozemcích parc. č. st. 123/1 a parc. č. 1526/7, 310/3 ; - stavba č. 5 - volná skládka a manipulační plocha na pozemku parc. č. 309 včetně zpevněné plochy, chodníků v areálu truhlárny na pozemku parc. č. st. 123/1; - vsakovací objekty pro zasakování dešťových vod V01, V02, každý rozměrů 8,4 x 2,4 m na pozemku parc. č. 309 a V03 rozměrů 9,6 x 1,2 m na pozemku parc. č. st. 123/1 včetně dešťové kanalizace v areálu na pozemcích parc. st. č. 123/1, 123/2 a parc. č. 309; - účelová komunikace šířky cca 5,5 m na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2 včetně rozšíření sjezdu na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2, 1503/38, 1660; - parkovací stání na pozemku parc. č. st. 123/2 a parc. č. 1503/38 s napojením - sjezdem přímo na komunikaci tř. III/ ; - přípojka středotlaká plynová na pozemku parc.st.č. 123/2, 123/1 a parc. č. 1503/38, 1660; - prodloužení kanalizační přípojky a splaškový areálový kanalizační přívod do kanalizační šachty na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2; - elektrická přípojka vedená z betonového sloupu na pozemku parc. st. č. 123/2 byla povolena na základě územního souhlasu dne ; - prodloužení vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2 a parc. č. 1503/38; - zděné oplocení výšky cca 2,5 m na pozemcích parc.č. st. č. 123/1 a parc.č. 309; Umístění stavby na pozemku v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice: - stavba č. 1 - truhlárna na pozemku parc. st. č. 123/1, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, bude ve vzdálenosti min. 0, 66 m od společné hranice s pozemkem parc.st. č. 126/1, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, - stavba č. 2 - garáže a sklad pro prodejnu, na pozemku parc. st. č. 123/1, k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, bude ve vzdálenosti min. 0, 79 m od společné hranice s pozemkem parc.st. č. 126/1, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, - stavba č. 3 - prodejna na pozemcích parc. st. č. 123/2 a 123/1, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, bude ve vzdálenosti min. 1,20 m od společné hranice s pozemkem parc.st. č. 126/2, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice a ve vzdálenosti min. 7,80 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 1503/38, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice; - stavba č. 4 - sklad na pozemcích parc. č. st. 123/1 a parc. č. 1526/7, 310/3, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, bude ve vzdálenosti min. 0,95 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 298, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice a ve vzdálenosti cca 12 m od stavby č.1. - stavba č. 5 - volná skládka a manipulační plocha na pozemku parc.č. 309, bude ve vzdálenosti cca 2,5 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 1527/3, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice; - vsakovací objekty pro zasakování dešťových vod V01, V02 na pozemku parc. 309, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, budou ve vzdálenosti min. 3,5 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 1527/3; - vsakovací objekt V03 na pozemku parc. č. st. 123/1 bude min. 1 m od společných hranic s pozemky parc.č. 1503/37 a 1660, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice. - účelová komunikace na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2, bude ve vzdálenosti cca 1,5 m od stavby prodejny č.3; - parkovací stání na pozemcích parc. č. st. 123/2 a parc. č. 1503/38, bude ve vzdálenosti cca 4,3 m od společné hranice s pozemkem parc.st.č.125, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice. - středotlaká plynová přípojka na pozemcích parc.st.č. 123/2, 123/1 a parc. č. 1503/38, 1660 bude umístěna dle ověřené zastavovací situace; - zděné oplocení při společné hranici s pozemkem parc.č. 298 bude celým svým objemem a pozemku parc.st.č. 123/1 a další oplocení bude ve vzdálenosti cca 1,2 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 1527/3, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice.

3 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 3 Určení prostorového řešení stavby: - Výška římsy stavby nepřekročí 7 m od terénu na kterém objekt stojí. Vymezení území dotčeného vlivy stavby. - pozemky st. p. č. 123/1, st. p. č. 123/2 a parcely č. 310/3, 309, 1503/38, 1526/7, 1660, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice. II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou dokumentaci stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zastavovací situaci D1.2 na podkladě snímku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. V dokumentaci pro stavební řízení i při provádění přípojek budou zohledněny podmínky správců a vlastníků nadzemních a podzemních vedení a zařízení na ochranu jejich zařízení, dané ve vyjádřeních: - Vodárenské společnosti Chrudim ze dne zn. 927/TD/13, že přepojení vodovodní přípojky a montáž vodoměru provedou pracovníci příslušného provozu na objednávku; - RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne zn dané k projektové dokumentaci plynárenského zařízení a ze dne zn k dotyku s plynárenskými zařízeními; - Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne č.j /12, o existenci sítí elektronických komunikací a podmínkách na jejich ochranu a ze dne , s konkrétní podmínkou, že před zahájením stavebního řízení parkoviště i účelové komunikace bude předložena společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. k odsouhlasení projektová dokumentace se zakreslenými komunikačními sítěmi a navrženými ochrannými opatřeními. - ČEZ Distribuce a.s., ze dne zn V dokumentaci pro stavební řízení a pro realizaci stavby přípojek budou splněny podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, ze dne zn. SÚSPk/391/2013 v souvislosti uložením přípojek a se zvláštním užíváním silnice III/ v km cca 0,075 : - Žádná ze součástí stavby (kromě přípojek např. plynu, vody) nesmí být umístěna do předmětné silnice, resp.pozemku v naší správě, kam nebudou svedeny žádné vody (odpadní ani srážkové) - Celá akce (demolice i výstavba) bude prováděna pouze na pozemcích stavebníka; případné nevyhnutelné negativní dopady na danou silnici musí být vždy neprodleně odstraněny. - Před vlastní realizací výstavby přípojek bude uzavřena úplatná smlouva o podmínkách zřízení stavby s naším oddělením a následným povolením zvláštního užívání silnice III/ příslušným silničním správním úřadem. 4. V dokumentaci pro stavební řízení parkoviště i účelové komunikace i pro provádění přípojky budou zohledněny podmínky stanoviska Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, a vyjádření Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, (dále jen KŘPPK), územní odbor Chrudim, dopravního inspektorátu, ze dne č.j. KRPE -7794/ČJ , zejména: - Provedení pozemní komunikace bude odpovídat předpokládanému dopravnímu významu a dopravnímu zatížení. Pro návrh a zřízení pozemní komunikace je nutné respektovat ustanovení příslušných právních předpisů a příslušných technických předpisů, zejména: ČSN Projektování silnic a dálnic, Projektování místních komunikací, Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení, zák.č. zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zák.č. 183/06 Sb. - Stavba bude plnit požadavky vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (např. příloha č.1 a 2, atd). Je třeba vytvořit přirozené vodící linie pomocí obruby (obrubník trávníku) výšky 6 cm, vytvářet umělé vodící linie, umísťovat barevně kontrastní varovný a signalizační pás, řešit místa pro přecházení nebo přechody pro chodce, sklon chodníku, atd. Schodiště, vyrovnávací stupně a nájezdová rampa musí odpovídat vyhlášce.

4 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 4 Vyhrazené parkovací stání smí mít podélný sklon nejvýše 2,0 procenta a příčný sklon nejvýše 2,5 procenta, označené bude DZ IP 12 se symbolem O1 včetně vodorovné dopravní značky V10f. - Do rozhledového pole sjezdu podle ČSN nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje, např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén. - Do dopravního prostoru pozemních komunikací nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (brána ani při otevírání nebude zasahovat do průjezdního profilu komunikace, rozvodné skříně, sloupy, oplocení, apod.). Bude zajištěn bezpečnostní odstup mim. 0,50 m od okraje vozovky pozemní komunikace. - Stavba (i přípojek) se dotkne silnice a tak je stavebník (zhotovitel prací) povinen v předstihu min.3 týdny před zahájením vlastních stavebních prací dotýkající se silnice a silničního pozemku (např. podélné zásahy, protlaky) požádat náš úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro stavební práce ve smyslu ustanovení 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Součásti žádosti bude stanovisko k přechodnému dopravnímu značení, které je nutné vyžádat u Policie České republiky, DI Chrudim a souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje (technické podmínky pro zásahy do silnice). Obnova konstrukce vozovky se proveden dle pokynů Správy a údržby silnic Pardubického kraje v těch místech, kde dojde k zásahu do silničního tělesa. Nebudeme souhlasit ani s dočasným uložením zeminy na silnici či v silničním příkopu. Stavba dotýkající se silnice musí být realizována mimo zimní období ( ) 5. Budou splněny podmínky souhlasu Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, oddělení přírodního prostředí (odd. PP), ze dne č.j. CR /2013, k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) pro pozemky parc. č. 309, odnímaná plocha výměry 0, 0495 ha a parc.č. 310/3, odnímaná plocha výměry 0,0126 ha, v k.ú. Rosice u Chrasti, : - V terénu budou viditelně odsouhlaseny hranice odsouhlaseného záboru a bude zabezpečeno jejich nepřekročení a to ve výměře odnímatelných ploch. - V místě stavby bude před zahájením prací provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy do hloubky 20 cm o celkové kubatuře cca 124 m Ornice bude dočasně uložena v místě stavby a poté využita na sadové úpravy areálu investora. - Investor zajistí ochranu skrývky před znehodnocením, ztrátami a její řádné ošetřování. - O činnostech souvisejících se skrývkou vrchní kulturní vrstvy půdy i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití, ošetřování a rozprostření povede investor stavby stavební protokol (stavební deník) podle 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. - Za trvalé odnětí půdy bude v souladu s 11 odstavce 1 písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., předepsán odvod v samostatném rozhodnutí o odvodech, v návaznosti na vydané pravomocné rozhodnutí podle zvláštních předpisů (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení). Rozhodnutí o odvodech vydá Městský úřad Chrast. 6. Budou splněny podmínky stanovisek Městského úřadu Chrudim: - odd. vodního hospodářství (VH), ze dne č.j. CR /2013 OŽP/Ry - že stavba dešťové kanalizace se zasakovacími objekty je vodním dílem, proto o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami požádá stavebník Městský úřad Chrudim, odbor ŽP, odd. VH. - odd. ekologie prostředí (EP), ze dne č.j. CR /2013 OŽP/Fr - že budou dodrženy technické podmínky provozu stanovené výrobcem a přípustná tmavost kouře; - ve zdroji budou spalována paliva určená výrobcem, spalována nebude dřevotříska, materiál lamino a dřevo s povrchovými úpravami nátěrovými hmotami. 7. Budou splněny podmínky Městského úřadu Chrudim, stavebního odboru, jako speciálního stavebního úřadu podle 40 odst. 4, písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, ze dne : - na stavbu účelové komunikace a parkovací stání vydá MěÚ Chrudim, stavební odbor jako speciální stavební úřad stavební povolení; - k žádosti o stavební povolení bude předložena projektová dokumentace dopravních staveb a stanoviska dotčených orgánů ( MěÚ Chrudim, odboru dopravy, MěÚ Chrudim, odboru ŽP a Policie ČR- DI Chrudim), vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim a stanoviska správců sítí. 8. V dokumentaci pro stavební řízení budou zohledněny podmínky vyjádření Městského úřadu Chrudim, odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a památkové péče,

5 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 5 ze dne č.j. CR /2013 OŠK/NL, týkající se dodržování zákonných podmínek zejména uvedených v 22, 23 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), s tím, že stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, atd. 9. Nejpozději současně s žádostí o stavební povolení bude podáno ohlášení stavebnímu úřadu záměr odstranit stavby č.p. 142 a č.p. 143 Rosice, které bude obsahovat základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, statistické ukazatele u budov obsahujících byty. K ohlášení bude doložena dokumentace bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy (Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, EP), vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Dokumentace bouracích prací, která obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací, informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů, bude předložena ve trojím vyhotovení. 10. Projektová dokumentace bude provedena v rozsahu daném vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a dle podmínek tohoto územního rozhodnutí. 11. K žádosti o stavební povolení bude doloženo: - Stanovisko k PD od Hasičského záchranného sboru Pardubického, územního odboru Chrudim, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim; Státní energetické inspekce, územního inspektorátu pro Královehradecký a Pardubický kraj, Hradec Králové. - Odsouhlasení stavebně technického opatření na štítové zdi č.p.144 Rosice mezi vlastníky nemovitostí na pozemcích parc. st. č. 125 a 123/2, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice. III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Stavební úřad vyhověl těmto námitkám a připomínkám: - Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, ze dne zn. SÚSPk/391/ bylo vyhověno v podmínce č. 3 a 4 tohoto rozhodnutí a v rozhodnutí MěÚ Chrudim, odboru dopravy ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, kterým bylo povoleno připojení sousední nemovitosti - úprava sjezdu ze silnice III/ a ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, kterým bylo povoleno zvláštní užívaní silnice - umístění inženýrských sítí (byly v nich zohledněny podmínky pro rozšíření sjezdu max. do 6 m, napojení ve výškové úrovni krajnice (vozovky) bez dopravní závady a narušení přirozeného odvodnění; zabezpečení krajnice před možnými deformacemi a poškozováním, podmínky pro oplocení, vjezdovou bránu, pro vlastní stavební činnost, pro parkovací plochu pro návštěvy navazující přes odvodňovací proužek z žulových kostek, pro odvodnění nových veřejných prostranství, nových pozemních komunikací nebo ploch od nové výstavby, pro zamezení stékání srážkové vody na komunikaci, atd.) - Vodárenské společnosti Chrudim ze dne zn. 927/TD/13 - bylo vyhověno v podmínce č. 2 tohoto rozhodnutí. - RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne zn a ze dne zn bylo vyhověno v podmínce č. 2 tohoto rozhodnutí. - Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne č.j /12 a ze dne , bylo vyhověno v podmínce č. 2 tohoto rozhodnutí. - ČEZ Distribuce a.s., ze dne zn bylo vyhověno v podmínce č.2 tohoto rozhodnutí. - Vlastníka nemovitosti č.p. 144 na pozemku parc. st. č. 125, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice pana Jiřího Nováka, na stavebně technické opatření na štítové zdi č.p.144 Rosice - vyhověno v podmínce č. 11 tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Ing. Jan Jinoch, nar. 1976, Gorkého č.p. 2178, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Mgr. Iveta Jinochová DiS., nar. 1983, Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec

6 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 6 Odůvodnění: Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí výše uvedené stavby bylo zahájeno územní řízení. Územní řízení bylo zahájeno v době stavebního zákona platného do a podle to se řídí postup při umísťování staveb. Přeložka vrchního vedení elektrické energie, na pozemku parc. č. st. 123/2 - byla samostatně povolena na základě územního souhlasu ze dne č.j. SÚ/05287/2013. Stávající stavby č.p. 142 a 143 Rosice, na pozemcích st. p. č. 123/1, st. p. č. 123/2, k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice budou odstraněny na základě samostatné žádosti před započetím provádění stavby. Pro prostudování žádosti a předložené dokumentace stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle 86 stavebního zákona a včetně předložené dokumentace záměru neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto vyzván výzvou z č.j. SÚ/00425/2013 k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení usnesením ze dne Jednalo se zejména o doplnění dokladů prokazujících vlastnické právo k pozemkům nebo stavbám, t.z. i pro stavbu přípojek na veřejné inženýrské sítě (např. smlouvy s vlastníky nemovitostí přes které budou přípojky vedeny); předložení rozhodnutí dotčených orgánů státní správy podle zvláštních předpisů, závazná stanoviska k dokumentaci záměru pro územní řízení (Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, Krajské hygienické stanice PK, Územní pracoviště Chrudim, Hasičského záchranného sboru PK, Územního odboru Chrudim, Policie ČR dopravní inspektorát Chrudim, Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy včetně vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, pracoviště Chrudim, Městského úřadu Chrudim, odboru školství, kultury, sportu a památkové ochrany; v případě, že provozovna bude zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze 2 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, tak stanovisko s umístěním i povolením tohoto zdroje znečišťování ovzduší od Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, souhlas obce Rosice s umístěním a povolením stavby z hlediska ÚPSÚ; a dále doložení stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (ČEZ Distribuce a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic a. s., Vodovodů a kanalizací Chrudim, a. s.) a doplnění dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 503/2006 Sb. Žadatel postupně doplňoval doklady a dne požádal o prodloužení lhůty k jejich dodání. Po zhodnocení všech doposud doložených dokladů a vyjádření (poslední byl doložen dne ) stavební úřad shledal, že nebyly splněny některé body výzvy z a současně vyplynul i požadavek dotčeného orgánu na doplnění dokumentace pro územní řízení a jejímu opětovnému předložení k vyjádření stanovisku. Z tohoto důvodu bylo řízení přerušeno dne a žadatel byl vyzván výzvou z č.j. SÚ/02287/2013 k doplnění žádosti. Dne požádal žadatel o prodloužení termínu k dodání zbývajících dokladů zejména z důvodu řešení přeložky vrchního vedení NN (podmiňující investice, kterou řeší jiný investor) i pracovního vytížení projektanta. Po zhodnocení všech doposud doložených dokladů, vyjádření a informace od zpracovatele přeložky vrchního vedení NN ze dne , že bude podána žádost o vydání územního souhlasu pro přeložku vrchního vedení NN v nejbližším termínu, stavební úřad shledal, že žádosti o prodloužení termínu k dodání dokladů vyhoví a řízení přerušil usnesením ze dne Vyřešení předběžné otázky, týkající se povolení přemístění vrchního vedení nn z nástřešáků stávajících staveb č.p. 142 a 143 Rosice na nové sloupy vrchního vedení nn muselo předcházet vydání rozhodnutí pro umístění truhlárny s prodejnou. O výše uvedených krocích od podání žádosti dne byli informování pouze žadatelé, protože podklady pro oznámení zahájení řízení nebyly v takovém stavu, aby stavební úřad mohl oznámit zahájení územního řízení všem účastníkům řízení a doplnění dokladů se týkalo pouze žadatelů. Přeložka vrchního vedení elektrické energie ze stavby na pozemku parc. č. st. 123/2, byla samostatně povolena na základě územního souhlasu ze dne č.j. SÚ/05287/2013 pro ČEZ Distribuce a.s. v rozsahu "úprava stávajícího vrchního vedení 1 kv u objektů č.p. 142 a 143 Rosice u Chrasti z důvodu demolice těchto objektů včetně nové elektrické přípojky 1 kv pro nově vzniklé objekty po odstraněných objektech č.p. 142 a 143 Rosice u Chrasti, na pozemku parc. č. 1503/38, k.ú. Rosice u Chrasti a obec Rosice.

7 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 7 Na základě doplněných dokladů a vyřešení předběžné otázky stavební úřad oznámil opatřením ze dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den o jehož výsledku byl sepsán protokol za přítomnosti žadatele Ing. Jinocha, pracovníka stavebního úřadu a účastníka řízení pana Jiřího Nováka, který uvedl požadavek na stavebně technické opatření na štítové zdi č.p.144 Rosice z důvodu jejího obnažení po odstranění staveb (vyhověno v podmínce rozhodnutí) a v průběhu jednání se vzdálil. Z řad veřejnosti se nikdo nedostavil. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Obec Rosice, Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, Jiří Novák, Miloslava Malá, ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s.. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Někteří účastníci řízení uplatnili návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno, jak je výše uvedeno. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: další dotčené osoby se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly uplatněny. Pro vydání rozhodnutí ve věci umístění výše uvedené stavby byly předloženy a následně na základě výzev stavebního úřadu doplněny tyto doklady, stanoviska a vyjádření s uvedením, jak byly splněny podmínky v nich uvedené pro stavbu: - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen dokumentace), od autorizovaného inženýra Václava Jakeše, ČKAIT , - Výpis z katastru nemovitostí jako doklad o vlastnictví k pozemkům a stavbám ve vlastnictví žadatelů. - Schválení záměru truhlárny s prodejnou v Zastupitelstvu obce Rosice dne doloženo vyjádření obce ze dne a souhlas s umístěním dle PD ze dne Souhlas Obce Rosice s odvodem splaškových vod stavby stávající kanalizační odbočkou (přípojkou) do kanalizace obce a s napojením havarijního přepadu srážkových vod DN 100 ze vsakovacích objektů do kanalizace obce ze dne Souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, ze dne zn. SÚSPk/391/2013 (doložený ) s povolením a realizaci stavby v souvislosti uložením přípojek a se zvláštním užíváním silnice III/ v km cca 0,075 za předpokladu splnění podmínek, kterým bylo vyhověno v podmínce tohoto rozhodnutí. - Rozhodnutí Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, kterým bylo povoleno připojení sousední nemovitosti - úprava sjezdu ze silnice III/ v km cca 0,075 vpravo ve směru staničení silnice, v obci Rosice u Chrasti na sousední nemovitost parc.st.č. 123/1, v k.ú. Rosice u Chrasti s platností 2 roky, pokud nebude využito pro povolení stavby sjezdu toto rozhodnutí je samostatným správním aktem a jeho podmínky musí být respektovány stejně tak jako územní rozhodnutí. - Rozhodnutí Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, kterým bylo povoleno zvláštní užívaní silnice - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních či podzemních vedení v silničním pozemku III/355 13, pro stavbu truhlárna s prodejnou v k.ú. Rosice u Chrasti, na dobu životnosti přípojek, s platností 2 roky toto rozhodnutí je samostatným správním aktem a jeho podmínky musí být respektovány stejně tak jako územní rozhodnutí. Protože pro stavbu přípojek postačí územní souhlas nebo toto územní rozhodnutí, je stavebník povinen se řídit při provádění přípojek tímto rozhodnutím Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy a územním rozhodnutím. - Stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, pro územní řízení i stavební řízení, s podmínkami pro územní řízení a projektovou dokumentaci zohledněnými v bodě rozhodnutí s tím, že podmínky týkající se provádění stavby uvedené v tomto stanovisku budou zohledněny také ve stavebním povolení. - Vyjádření k projektové dokumentaci od Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát (dále jen KŘPPK), ze dne č.j. KRPE -7794/ČJ , orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních

8 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 8 komunikacích s podmínkami, které byly v podstatě totožné s vyjádřením Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy a které byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí. - Vyjádření Městského úřadu Chrudim, stavebního odboru, speciální stavební úřad podle 40 odst. 4, písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, ze dne , že na stavbu účelové komunikace a parkovací stání vydá jako speciální stavební úřad stavební povolení a k žádosti předloží projektovou dokumentaci dopravních staveb a stanoviska dotčených orgánů ( MěÚ Chrudim, odboru dopravy, MěÚ Chrudim, odboru ŽP a Policie ČR- DI Chrudim), vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim a stanoviska správců sítí. - Stanovisko Městského úřadu Chrudim, celého odboru životního prostředí, odd. ekologie prostředí EP), odd. vodního hospodářství (VH), odd. přírodního prostředí (PP), k akci truhlárna s prodejnou ze dne č.j. CR /2013 OŽP/Ry, s podmínkami, z hlediska: 1. odd. vodního hospodářství (odd. VH) že stavba dešťové kanalizace se zasakovacími objekty je vodním dílem, proto o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami požádá stavební Městský úřad Chrudim, odbor ŽP, odd. VH, 2. odd. přírodního prostředí (odd. PP) - s připomínkou, že případné kácení dřevin je nutné projednat s Obecním úřadem Rosice (týká se provádění stavby) a že před vydáním rozhodnutí o umístění stavby bude požádáno o vydání souhlasu s vynětím ze ZPF bylo splněno, souhlas byl vydán dne , 3. odd. ekologie prostředí (odd. EP) že bude dokumentace doplněná a bude předložena k vyjádření (bylo splněno předložením dokumentace a závazným stanoviskem ze dne Závazné stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, odd. EP, ze dne č.j. CR /2013 OŽP/Fr, kterým byl udělen souhlas k územnímu a stavebnímu řízení pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší truhlárna, zplyňovací kotel na dřevo VERNER V45 a plynový kotel VAILLANT VU 282/3-5 turbo TEC plus umístěné na parc.st.č. 123/1,123/2, v k.ú. Rosice, s podmínkami: - budou dodrženy technické podmínky provozu stanovené výrobcem a přípustná tmavost kouře; - ve zdroji budou spalována paliva určená výrobcem, spalována nebude dřevotříska, materiál lamino a dřevo s povrchovými úpravami nátěrovými hmotami. - Souhlas Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, oddělení přírodního prostředí (odd. PP), ze dne č.j. CR /2013, k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) pro pozemky parc. č. 309, odnímaná plocha výměry 0, 0495 ha a parc.č. 310/3, odnímaná plocha výměry 0,0126 ha, v k.ú. Rosice u Chrasti byl zohledněn v podmínce rozhodnutí. - Vyjádření Městského úřadu Chrudim, odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a památkové péče, ze dne č.j. CR /2013 OŠK/NL, týkající se dodržování zákonných podmínek zejména uvedených v 22, 23 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), s tím, že stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, atd. zakomponováno do podmínky rozhodnutí. - Souhlasné stanovisko k územnímu řízení od Hasičského záchranného sboru Pardubického, územního odboru Chrudim (HZS PK, ÚO Chrudim), ze dne 29.ledna 2013 č.j. HSPA / bez připomínek. - Souhlasné závazné stanovisko k PD pro uzemní řízení od Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim (KHS PK, ÚP Chrudim), ze dne KHSPA /2013/HP-CR bez připomínek. - Závazné stanovisko k dokumentaci pro územní řízení od Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Královehradecký a Pardubický kraj, Wonkova 1143, Hradec Králové, ze dne zn. 433/13/52.103/Ul bez připomínek. - Vyjádření Městského úřadu Chrudim, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, ze dne , že z hlediska cílů a úkolů územního plánování nemají připomínek. - Vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim ze dne zn. 927/TD/13, že v zájmovém území souvisejícím s vlastní stavbou truhlárny se nenachází sítě v jejich správě a že přepojení vodovodní přípojky a montáž vodoměru provedou pracovníci příslušného provozu na objednávku - vyhověno v podmínce rozhodnutí.

9 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 9 - Vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne zn dané k projektové dokumentaci plynárenského zařízení a ze dne zn k dotyku s plynárenskými zařízeními - jejichž podmínky byly zohledněny v PD a bylo jim vyhověno v podmínce tohoto rozhodnutí. - Smlouva o připojení s RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne zn Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne č.j /12, o existenci sítí elektronických komunikací a podmínkách na jejich ochranu a ze dne , které budou zapracovány do PD a jsou zohledněny v podmínce tohoto rozhodnutí. - Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne zn , k existenci energetického zařízení v majetku společnosti. - Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne k provedení přeložky vrchního vedení z č.p.142 a 143 na nové sloupy - přeložka vrchního vedení elektrické energie, na pozemku parc. č. st. 123/2 - byla samostatně povolena na základě územního souhlasu ze dne č.j. SÚ/05287/ Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne zn , k projektové dokumentaci. - Územní souhlas pro přeložku vrchního vedení elektrické energie ze stavby na pozemku parc. č. st. 123/2 na sloupy na pozemku parc.č. 1503/38, ze dne č.j. SÚ/05287/2013 pro ČEZ Distribuce a.s. Stavební úřad v souladu s ustanovením 90 stavebního zákona posoudil záměr žadatele v územním řízení, zda je záměr žadatele v souladu a) s vydanou územně plánovací dokumentací územním plánem obce z roku 1998 včetně jeho změn z roku 2010, kde je v území zóna venkovského bydlení s vhodným využitím pro drobnější objekty služeb a řemesel pro potřeby obyvatel území bez negativních vlivů. Tato skutečnost byla doložena kladnými stanovisky dotčených orgánů k územnímu řízení a schválením Obce Rosice v zastupitelstvu dne (vyjádření obce ze dne ). b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území kde je volná zástavba bez regulace uliční čárou a výškové řešení nových objektů, resp. Dostavovaných musí respektovat výškové řešení původní zástavby (max. 2 NP s možností využití podkroví, výška římsy nepřekročí 7 m od terénu na kterém stojí) - bylo splněno. V sousedství navržené stavby truhlárny s prodejnou se nachází objekty využívané k podnikatelským účelům (např. čp. 160, 144, 145) se sedlovou střechou. c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území: - Dle 20 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, stavba se nachází v zastavěném území obce, která má územní plán a umístění stavby je v souladu s ním, jak bylo doloženo souhlasnými stanovisky dotčených orgánů a obcí. Pozemek je dopravně napojen stávajícím sjezdem, který bude stavebně upraven, na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Umístění odstavných a parkovacích stání pro účel budoucího užívání stavby je před objektem prodejny, s přímým výjezdem (sjezdem) na veřejnou komunikaci. Vsakování nebo odvádění srážkových vod (dešťových) ze zastavěných ploch a staveb nebo zpevněných ploch, je řešeno jejich vsakování směrem do vsakovacích objektů, které budou jako vodní dílo povoleny příslušným vodoprávním úřadem. - Dle ustanovení 23 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, obecné požadavky na umisťování staveb - Stavba podle druhu a potřeby je umístěna tak, že má napojení na sítě technické infrastruktury (kanalizační přípojku, vodovodní přípojku a novou plynovou a elektrickou přípojku) a pozemní komunikaci ( stavebně upravený stávající vjezd sjezd z veřejné komunikace III/ a její umístění na pozemku umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní komunikaci, které bude upraveno dle dokumentace svými parametry a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Stavba skladu splňuje tedy požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

10 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 10 Stavba truhlárny s prodejnou, garáže, skladu je umístěna tak, že nepřesahuje na sousední pozemky (zohledněno v dokumentaci stavby) a jejím umístěním ve vzdálenosti cca 0,66 až 1,2 m od společné hranice pozemků není znemožněna zástavba sousedních pozemků. - V ustanovení 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, jsou uvedeny odstupy mezi obytnými i jinými budovami. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových stavba je umístěna v proluce mezi stávající zástavbou na místě staveb č.p. 142 a 143 Rosice, které budou odstraněny před započetím provádění stavby Truhlárna s prodejnou na základě samostatného povolení (opatření) stavebního úřadu (stavby jsou ve špatném stavebně technickém stavu) d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: - Pro přístup a příjezd ke stavbě bude využíván stávající vjezd, který bude stavebně úpraven, aby odpovídal předpisům. - Pro napojení na zdroj vody bude využita stávající vodovodní přípojka, která bude prodloužena do objektu prodejny, kde bude přemístěn i vodoměr. Na stávající kanalizační přípojku (která je napojena na veřejnou kanalizaci) budou napojeny odpadní vody objektů. Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody do nových zasakovacích objektů. Dále bude stavba napojena novou plynovou přípojkou na veřejný plynovod a elektrickou přípojkou na zdroj elektrické energie. e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. byla předložena kladná stanoviska dotčených orgánů jak jsou výše v textu uvedena, některá s podmínkami uvedenými v podmínkách rozhodnutí nebo budou zapracována do dokumentace pro stavební povolení. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u Městského úřadu Chrast, Odboru výstavby a životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. otisk úředního razítka Ing. Jiřina Šmejdová vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Oprávněná úřední osoba

11 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 11 Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce v obci Rosice a městě Chrast po dobu 15 dnů a občané budou vyrozuměni o tomto opatření způsobem obvyklým (tímto žádáme Obecní úřad Rosice a Městský úřad Chrast o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce a o zveřejnění na internetu dle 26 zákona č. 500/2004 Sb.) a zároveň žádáme o zpětné zaslání stavebnímu úřadu. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši Kč byl zaplacen. Obdrží účastníci (dodejky) Účastníci územního řízení dle 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona Ing. Jan Jinoch, Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec (adresa pro doručování) trvalý pobyt: Gorkého č.p. 2178, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Mgr. Iveta Jinochová DiS., Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec trvalý pobyt: Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec Účastníci územního řízení dle 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona Obec Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti Účastníci územního řízení dle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejná vyhláška) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, Obec Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, Pardubice 2 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č.p. 98, Pardubice Účastníci územního řízení dle 85 odst. 2 písm. b), c) stavebního zákona (veřejná vyhláška) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a veřejnost, zejména Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, Pardubice 2 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č.p. 98, Pardubice Jiří Novák, Rosice č.p. 160, Rosice u Chrasti Miloslava Malá, Rosice č.p. 146, Rosice u Chrasti ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, Brno 2 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6 sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, Chrudim 1 Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4-Michle

12 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 12 Obec Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti dotčené správní úřady Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, IDDS: 3y8b2pi sídlo: Pardubická č.p. 67, Chrudim Městský úřad Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a památkové péče, IDDS: 3y8b2pi, sídlo: Pardubická č.p. 67, Chrudim 1 Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi sídlo: Pardubická č.p. 67, Chrudim Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, odd. VH, EP, PP, IDDS: 3y8b2pi sídlo: Pardubická č.p. 67, Chrudim 1 Městský úřad Chrudim, stavební odbor - komunikace, IDDS: 3y8b2pi sídlo: Pardubická ul. č.p. 67, Chrudim Obecní úřad Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, IDDS: 23wai86 sídlo: Čáslavská č.p. 1146, Chrudim Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Policie České republiky, dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32 sídlo: Všehrdovo nám. č.p. 46, Chrudim 1 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, Pardubice 2 Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 Sídlo: Wonkova č.p. 1143, Hradec Králové ostatní Obecní úřad Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti Městský úřad Chrast, Náměstí č.p. 1, Chrast u Chrudimě Příloha Ověřená zastavovací situace D1.2 Ověření dokumentace pro umístění stavby po nabytí právní moci pro žadatele a obec

13 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 13

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.03.2015 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j.760-4/2012-330/R V Proseči dne 25.10.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 02.05.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/155/2013/Ve Havlíčkův Brod, dne 12.3.2013 JID: 17344/2013/muhb VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne 2.4.2012 Č.j.: 5041/SÚ/12 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne 2.4.2012 Č.j.: 5041/SÚ/12 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05761/2012/K MeUSM/00948/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: SÚ/1637/11/Vl Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 Mnichovice : 5.3.2012

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 018606/14/OVDŽP/Hm Vyřizuje Praha Č. j.: 002332/15/OVDŽP

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 183/2013-ESH v Hodonicích dne 12.09.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012 *mujcx00dhp8x* MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/3599/SU/Ves Jičín, dne 7.2.2012 Spisová značka: Výst. 2011/32036/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/5629/2011/Ni V Třebíči dne 04.07.2011 Č.j.: OV 5629/2011-38073/11/Ni

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3215/12/VYS V Sušici dne: 5.11. 2012 Č.j.: 22974/12

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1024/10-Gr HP - 1737/2010 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Č.j. Výst.103/2011 Všetaty: 18.4.2011 Vyřizuje: Hauptová Ing.Zuzana Procházková, nar.20.3.1984,v Pecích 1486,Stará Boleslav,250 01 Brandýs nad Labem

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:...

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:... Obec / městys.. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro dočasné užití pro umísťování zařízení staveniště..., pro provádění stavebních prací ( doporučený tiskopis formulář ) * ) nehodící

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4506/2011/Ba Č. J.: 2625/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Baar TEL.: 547 427 415 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/5900-2014/5837-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

MUJCX00A6M8W Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 231/2010

MUJCX00A6M8W Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 231/2010 *mujcx00a6m8w* MUJCX00A6M8W Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2010/18475/SU/Ves Jičín, dne 14.10.2010 Spisová značka: Výst. 2010/14677/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3763/11/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8/2011

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8/2011 ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-108/11-My Číslo jednací: VRAND 505/2011 Oprávněná úřední osoba: Mynaříková Marie Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 1340/2015-PRO VUP 7786/15-PRO-1340/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/2591/2015/pats SÚ/1856/2015/Pa Bc. Pátková Stanislava telefon: 323 666

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1205/1644/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 26.8.2008

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 1723/2013-Raj VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 29.05.2013

Více