Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast"

Transkript

1 Váš dopis ze dne: Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: Počet listu: Počet příloh: V Chrasti dne: Vypraveno dne: SÚ/00858/2014 SÚ/07675/2012/Sl Oprávněná úřední osoba : Ing. Eva Slavíková Výroková část: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon účinný v době podání žádosti, tj. do ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podali Ing. Jan Jinoch, nar. 1976, Gorkého č.p. 2178, Zelené Předměstí, Pardubice 2, Mgr. Iveta Jinochová DiS., nar. 1983, Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření pod názvem (dále jen "stavba") r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y "truhlárna s prodejnou" na pozemcích st. p. č. 123/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 123/2 (zastavěná plocha a nádvoří), a parcely č. 310/3 (zahrada), 309 (zahrada), 1503/38 (ostatní plocha), 1526/7 (ostatní plocha), 1660 (ostatní plocha), v katastrálním území (dále jen k.ú) Rosice u Chrasti a obci Rosice. Druh a účel umisťované stavby v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice: - stavba č. 1 - truhlárna na pozemku parc. č. st. 123/1, je půdorysných rozměrů cca 24,3 x 12,3 m, výšky cca 7,5 m od podlahy, se sedlovou střechou, přízemní, nepodsklepená a obsahuje v I. nadzemním podlaží (dále jen I.NP) vlastní truhlářskou dílnu, sklady, kancelář, denní místnost, WC, místnost pro odpady vznikající provozem truhlárny; odhadované roční množství zpracovaného masivu v provozovně cca 20 m 3 (tj. do 100 m 3 ) a desek cca 600 m 2 (tj. do 1000 m 2 ). - stavba č. 2 - garáže a sklad pro prodejnu, na pozemku parc. č. st. 123/1, půdorysných rozměrů cca 10 x 12 m, výšky cca 7,5 m od podlahy, se sedlovou střechou, obsahuje kotelnu, garáž, sklad;

2 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 2 - stavba č. 3 - prodejna na pozemku parc. č. st. 123/2 a 123/1, půdorysných rozměrů cca 25,35 x 10 m, výšky v hřebenu sedlové střechy cca 11 m od podlahy. Stavba obsahuje v I. NP zejména prodejní místnost, výtah, místnost pro prodej příslušenství, sociální zařízení i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, příruční sklad; v II. NP bude vzorkovna, příruční sklad, denní místnost, úklidová komora, WC; - stavba č. 4 - sklad na pozemcích parc. č. st. 123/1 a parc. č. 1526/7, 310/3 ; - stavba č. 5 - volná skládka a manipulační plocha na pozemku parc. č. 309 včetně zpevněné plochy, chodníků v areálu truhlárny na pozemku parc. č. st. 123/1; - vsakovací objekty pro zasakování dešťových vod V01, V02, každý rozměrů 8,4 x 2,4 m na pozemku parc. č. 309 a V03 rozměrů 9,6 x 1,2 m na pozemku parc. č. st. 123/1 včetně dešťové kanalizace v areálu na pozemcích parc. st. č. 123/1, 123/2 a parc. č. 309; - účelová komunikace šířky cca 5,5 m na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2 včetně rozšíření sjezdu na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2, 1503/38, 1660; - parkovací stání na pozemku parc. č. st. 123/2 a parc. č. 1503/38 s napojením - sjezdem přímo na komunikaci tř. III/ ; - přípojka středotlaká plynová na pozemku parc.st.č. 123/2, 123/1 a parc. č. 1503/38, 1660; - prodloužení kanalizační přípojky a splaškový areálový kanalizační přívod do kanalizační šachty na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2; - elektrická přípojka vedená z betonového sloupu na pozemku parc. st. č. 123/2 byla povolena na základě územního souhlasu dne ; - prodloužení vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2 a parc. č. 1503/38; - zděné oplocení výšky cca 2,5 m na pozemcích parc.č. st. č. 123/1 a parc.č. 309; Umístění stavby na pozemku v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice: - stavba č. 1 - truhlárna na pozemku parc. st. č. 123/1, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, bude ve vzdálenosti min. 0, 66 m od společné hranice s pozemkem parc.st. č. 126/1, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, - stavba č. 2 - garáže a sklad pro prodejnu, na pozemku parc. st. č. 123/1, k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, bude ve vzdálenosti min. 0, 79 m od společné hranice s pozemkem parc.st. č. 126/1, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, - stavba č. 3 - prodejna na pozemcích parc. st. č. 123/2 a 123/1, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, bude ve vzdálenosti min. 1,20 m od společné hranice s pozemkem parc.st. č. 126/2, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice a ve vzdálenosti min. 7,80 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 1503/38, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice; - stavba č. 4 - sklad na pozemcích parc. č. st. 123/1 a parc. č. 1526/7, 310/3, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, bude ve vzdálenosti min. 0,95 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 298, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice a ve vzdálenosti cca 12 m od stavby č.1. - stavba č. 5 - volná skládka a manipulační plocha na pozemku parc.č. 309, bude ve vzdálenosti cca 2,5 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 1527/3, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice; - vsakovací objekty pro zasakování dešťových vod V01, V02 na pozemku parc. 309, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice, budou ve vzdálenosti min. 3,5 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 1527/3; - vsakovací objekt V03 na pozemku parc. č. st. 123/1 bude min. 1 m od společných hranic s pozemky parc.č. 1503/37 a 1660, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice. - účelová komunikace na pozemcích parc. č. st. 123/1, 123/2, bude ve vzdálenosti cca 1,5 m od stavby prodejny č.3; - parkovací stání na pozemcích parc. č. st. 123/2 a parc. č. 1503/38, bude ve vzdálenosti cca 4,3 m od společné hranice s pozemkem parc.st.č.125, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice. - středotlaká plynová přípojka na pozemcích parc.st.č. 123/2, 123/1 a parc. č. 1503/38, 1660 bude umístěna dle ověřené zastavovací situace; - zděné oplocení při společné hranici s pozemkem parc.č. 298 bude celým svým objemem a pozemku parc.st.č. 123/1 a další oplocení bude ve vzdálenosti cca 1,2 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 1527/3, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice.

3 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 3 Určení prostorového řešení stavby: - Výška římsy stavby nepřekročí 7 m od terénu na kterém objekt stojí. Vymezení území dotčeného vlivy stavby. - pozemky st. p. č. 123/1, st. p. č. 123/2 a parcely č. 310/3, 309, 1503/38, 1526/7, 1660, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice. II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou dokumentaci stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zastavovací situaci D1.2 na podkladě snímku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. V dokumentaci pro stavební řízení i při provádění přípojek budou zohledněny podmínky správců a vlastníků nadzemních a podzemních vedení a zařízení na ochranu jejich zařízení, dané ve vyjádřeních: - Vodárenské společnosti Chrudim ze dne zn. 927/TD/13, že přepojení vodovodní přípojky a montáž vodoměru provedou pracovníci příslušného provozu na objednávku; - RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne zn dané k projektové dokumentaci plynárenského zařízení a ze dne zn k dotyku s plynárenskými zařízeními; - Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne č.j /12, o existenci sítí elektronických komunikací a podmínkách na jejich ochranu a ze dne , s konkrétní podmínkou, že před zahájením stavebního řízení parkoviště i účelové komunikace bude předložena společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. k odsouhlasení projektová dokumentace se zakreslenými komunikačními sítěmi a navrženými ochrannými opatřeními. - ČEZ Distribuce a.s., ze dne zn V dokumentaci pro stavební řízení a pro realizaci stavby přípojek budou splněny podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, ze dne zn. SÚSPk/391/2013 v souvislosti uložením přípojek a se zvláštním užíváním silnice III/ v km cca 0,075 : - Žádná ze součástí stavby (kromě přípojek např. plynu, vody) nesmí být umístěna do předmětné silnice, resp.pozemku v naší správě, kam nebudou svedeny žádné vody (odpadní ani srážkové) - Celá akce (demolice i výstavba) bude prováděna pouze na pozemcích stavebníka; případné nevyhnutelné negativní dopady na danou silnici musí být vždy neprodleně odstraněny. - Před vlastní realizací výstavby přípojek bude uzavřena úplatná smlouva o podmínkách zřízení stavby s naším oddělením a následným povolením zvláštního užívání silnice III/ příslušným silničním správním úřadem. 4. V dokumentaci pro stavební řízení parkoviště i účelové komunikace i pro provádění přípojky budou zohledněny podmínky stanoviska Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, a vyjádření Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, (dále jen KŘPPK), územní odbor Chrudim, dopravního inspektorátu, ze dne č.j. KRPE -7794/ČJ , zejména: - Provedení pozemní komunikace bude odpovídat předpokládanému dopravnímu významu a dopravnímu zatížení. Pro návrh a zřízení pozemní komunikace je nutné respektovat ustanovení příslušných právních předpisů a příslušných technických předpisů, zejména: ČSN Projektování silnic a dálnic, Projektování místních komunikací, Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení, zák.č. zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zák.č. 183/06 Sb. - Stavba bude plnit požadavky vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (např. příloha č.1 a 2, atd). Je třeba vytvořit přirozené vodící linie pomocí obruby (obrubník trávníku) výšky 6 cm, vytvářet umělé vodící linie, umísťovat barevně kontrastní varovný a signalizační pás, řešit místa pro přecházení nebo přechody pro chodce, sklon chodníku, atd. Schodiště, vyrovnávací stupně a nájezdová rampa musí odpovídat vyhlášce.

4 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 4 Vyhrazené parkovací stání smí mít podélný sklon nejvýše 2,0 procenta a příčný sklon nejvýše 2,5 procenta, označené bude DZ IP 12 se symbolem O1 včetně vodorovné dopravní značky V10f. - Do rozhledového pole sjezdu podle ČSN nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje, např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén. - Do dopravního prostoru pozemních komunikací nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (brána ani při otevírání nebude zasahovat do průjezdního profilu komunikace, rozvodné skříně, sloupy, oplocení, apod.). Bude zajištěn bezpečnostní odstup mim. 0,50 m od okraje vozovky pozemní komunikace. - Stavba (i přípojek) se dotkne silnice a tak je stavebník (zhotovitel prací) povinen v předstihu min.3 týdny před zahájením vlastních stavebních prací dotýkající se silnice a silničního pozemku (např. podélné zásahy, protlaky) požádat náš úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro stavební práce ve smyslu ustanovení 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Součásti žádosti bude stanovisko k přechodnému dopravnímu značení, které je nutné vyžádat u Policie České republiky, DI Chrudim a souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje (technické podmínky pro zásahy do silnice). Obnova konstrukce vozovky se proveden dle pokynů Správy a údržby silnic Pardubického kraje v těch místech, kde dojde k zásahu do silničního tělesa. Nebudeme souhlasit ani s dočasným uložením zeminy na silnici či v silničním příkopu. Stavba dotýkající se silnice musí být realizována mimo zimní období ( ) 5. Budou splněny podmínky souhlasu Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, oddělení přírodního prostředí (odd. PP), ze dne č.j. CR /2013, k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) pro pozemky parc. č. 309, odnímaná plocha výměry 0, 0495 ha a parc.č. 310/3, odnímaná plocha výměry 0,0126 ha, v k.ú. Rosice u Chrasti, : - V terénu budou viditelně odsouhlaseny hranice odsouhlaseného záboru a bude zabezpečeno jejich nepřekročení a to ve výměře odnímatelných ploch. - V místě stavby bude před zahájením prací provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy do hloubky 20 cm o celkové kubatuře cca 124 m Ornice bude dočasně uložena v místě stavby a poté využita na sadové úpravy areálu investora. - Investor zajistí ochranu skrývky před znehodnocením, ztrátami a její řádné ošetřování. - O činnostech souvisejících se skrývkou vrchní kulturní vrstvy půdy i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití, ošetřování a rozprostření povede investor stavby stavební protokol (stavební deník) podle 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. - Za trvalé odnětí půdy bude v souladu s 11 odstavce 1 písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., předepsán odvod v samostatném rozhodnutí o odvodech, v návaznosti na vydané pravomocné rozhodnutí podle zvláštních předpisů (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení). Rozhodnutí o odvodech vydá Městský úřad Chrast. 6. Budou splněny podmínky stanovisek Městského úřadu Chrudim: - odd. vodního hospodářství (VH), ze dne č.j. CR /2013 OŽP/Ry - že stavba dešťové kanalizace se zasakovacími objekty je vodním dílem, proto o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami požádá stavebník Městský úřad Chrudim, odbor ŽP, odd. VH. - odd. ekologie prostředí (EP), ze dne č.j. CR /2013 OŽP/Fr - že budou dodrženy technické podmínky provozu stanovené výrobcem a přípustná tmavost kouře; - ve zdroji budou spalována paliva určená výrobcem, spalována nebude dřevotříska, materiál lamino a dřevo s povrchovými úpravami nátěrovými hmotami. 7. Budou splněny podmínky Městského úřadu Chrudim, stavebního odboru, jako speciálního stavebního úřadu podle 40 odst. 4, písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, ze dne : - na stavbu účelové komunikace a parkovací stání vydá MěÚ Chrudim, stavební odbor jako speciální stavební úřad stavební povolení; - k žádosti o stavební povolení bude předložena projektová dokumentace dopravních staveb a stanoviska dotčených orgánů ( MěÚ Chrudim, odboru dopravy, MěÚ Chrudim, odboru ŽP a Policie ČR- DI Chrudim), vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim a stanoviska správců sítí. 8. V dokumentaci pro stavební řízení budou zohledněny podmínky vyjádření Městského úřadu Chrudim, odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a památkové péče,

5 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 5 ze dne č.j. CR /2013 OŠK/NL, týkající se dodržování zákonných podmínek zejména uvedených v 22, 23 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), s tím, že stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, atd. 9. Nejpozději současně s žádostí o stavební povolení bude podáno ohlášení stavebnímu úřadu záměr odstranit stavby č.p. 142 a č.p. 143 Rosice, které bude obsahovat základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, statistické ukazatele u budov obsahujících byty. K ohlášení bude doložena dokumentace bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy (Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, EP), vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Dokumentace bouracích prací, která obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací, informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů, bude předložena ve trojím vyhotovení. 10. Projektová dokumentace bude provedena v rozsahu daném vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a dle podmínek tohoto územního rozhodnutí. 11. K žádosti o stavební povolení bude doloženo: - Stanovisko k PD od Hasičského záchranného sboru Pardubického, územního odboru Chrudim, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim; Státní energetické inspekce, územního inspektorátu pro Královehradecký a Pardubický kraj, Hradec Králové. - Odsouhlasení stavebně technického opatření na štítové zdi č.p.144 Rosice mezi vlastníky nemovitostí na pozemcích parc. st. č. 125 a 123/2, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice. III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Stavební úřad vyhověl těmto námitkám a připomínkám: - Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, ze dne zn. SÚSPk/391/ bylo vyhověno v podmínce č. 3 a 4 tohoto rozhodnutí a v rozhodnutí MěÚ Chrudim, odboru dopravy ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, kterým bylo povoleno připojení sousední nemovitosti - úprava sjezdu ze silnice III/ a ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, kterým bylo povoleno zvláštní užívaní silnice - umístění inženýrských sítí (byly v nich zohledněny podmínky pro rozšíření sjezdu max. do 6 m, napojení ve výškové úrovni krajnice (vozovky) bez dopravní závady a narušení přirozeného odvodnění; zabezpečení krajnice před možnými deformacemi a poškozováním, podmínky pro oplocení, vjezdovou bránu, pro vlastní stavební činnost, pro parkovací plochu pro návštěvy navazující přes odvodňovací proužek z žulových kostek, pro odvodnění nových veřejných prostranství, nových pozemních komunikací nebo ploch od nové výstavby, pro zamezení stékání srážkové vody na komunikaci, atd.) - Vodárenské společnosti Chrudim ze dne zn. 927/TD/13 - bylo vyhověno v podmínce č. 2 tohoto rozhodnutí. - RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne zn a ze dne zn bylo vyhověno v podmínce č. 2 tohoto rozhodnutí. - Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne č.j /12 a ze dne , bylo vyhověno v podmínce č. 2 tohoto rozhodnutí. - ČEZ Distribuce a.s., ze dne zn bylo vyhověno v podmínce č.2 tohoto rozhodnutí. - Vlastníka nemovitosti č.p. 144 na pozemku parc. st. č. 125, v k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice pana Jiřího Nováka, na stavebně technické opatření na štítové zdi č.p.144 Rosice - vyhověno v podmínce č. 11 tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Ing. Jan Jinoch, nar. 1976, Gorkého č.p. 2178, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Mgr. Iveta Jinochová DiS., nar. 1983, Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec

6 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 6 Odůvodnění: Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí výše uvedené stavby bylo zahájeno územní řízení. Územní řízení bylo zahájeno v době stavebního zákona platného do a podle to se řídí postup při umísťování staveb. Přeložka vrchního vedení elektrické energie, na pozemku parc. č. st. 123/2 - byla samostatně povolena na základě územního souhlasu ze dne č.j. SÚ/05287/2013. Stávající stavby č.p. 142 a 143 Rosice, na pozemcích st. p. č. 123/1, st. p. č. 123/2, k.ú. Rosice u Chrasti a obci Rosice budou odstraněny na základě samostatné žádosti před započetím provádění stavby. Pro prostudování žádosti a předložené dokumentace stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle 86 stavebního zákona a včetně předložené dokumentace záměru neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto vyzván výzvou z č.j. SÚ/00425/2013 k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení usnesením ze dne Jednalo se zejména o doplnění dokladů prokazujících vlastnické právo k pozemkům nebo stavbám, t.z. i pro stavbu přípojek na veřejné inženýrské sítě (např. smlouvy s vlastníky nemovitostí přes které budou přípojky vedeny); předložení rozhodnutí dotčených orgánů státní správy podle zvláštních předpisů, závazná stanoviska k dokumentaci záměru pro územní řízení (Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, Krajské hygienické stanice PK, Územní pracoviště Chrudim, Hasičského záchranného sboru PK, Územního odboru Chrudim, Policie ČR dopravní inspektorát Chrudim, Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy včetně vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, pracoviště Chrudim, Městského úřadu Chrudim, odboru školství, kultury, sportu a památkové ochrany; v případě, že provozovna bude zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze 2 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, tak stanovisko s umístěním i povolením tohoto zdroje znečišťování ovzduší od Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, souhlas obce Rosice s umístěním a povolením stavby z hlediska ÚPSÚ; a dále doložení stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (ČEZ Distribuce a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic a. s., Vodovodů a kanalizací Chrudim, a. s.) a doplnění dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 503/2006 Sb. Žadatel postupně doplňoval doklady a dne požádal o prodloužení lhůty k jejich dodání. Po zhodnocení všech doposud doložených dokladů a vyjádření (poslední byl doložen dne ) stavební úřad shledal, že nebyly splněny některé body výzvy z a současně vyplynul i požadavek dotčeného orgánu na doplnění dokumentace pro územní řízení a jejímu opětovnému předložení k vyjádření stanovisku. Z tohoto důvodu bylo řízení přerušeno dne a žadatel byl vyzván výzvou z č.j. SÚ/02287/2013 k doplnění žádosti. Dne požádal žadatel o prodloužení termínu k dodání zbývajících dokladů zejména z důvodu řešení přeložky vrchního vedení NN (podmiňující investice, kterou řeší jiný investor) i pracovního vytížení projektanta. Po zhodnocení všech doposud doložených dokladů, vyjádření a informace od zpracovatele přeložky vrchního vedení NN ze dne , že bude podána žádost o vydání územního souhlasu pro přeložku vrchního vedení NN v nejbližším termínu, stavební úřad shledal, že žádosti o prodloužení termínu k dodání dokladů vyhoví a řízení přerušil usnesením ze dne Vyřešení předběžné otázky, týkající se povolení přemístění vrchního vedení nn z nástřešáků stávajících staveb č.p. 142 a 143 Rosice na nové sloupy vrchního vedení nn muselo předcházet vydání rozhodnutí pro umístění truhlárny s prodejnou. O výše uvedených krocích od podání žádosti dne byli informování pouze žadatelé, protože podklady pro oznámení zahájení řízení nebyly v takovém stavu, aby stavební úřad mohl oznámit zahájení územního řízení všem účastníkům řízení a doplnění dokladů se týkalo pouze žadatelů. Přeložka vrchního vedení elektrické energie ze stavby na pozemku parc. č. st. 123/2, byla samostatně povolena na základě územního souhlasu ze dne č.j. SÚ/05287/2013 pro ČEZ Distribuce a.s. v rozsahu "úprava stávajícího vrchního vedení 1 kv u objektů č.p. 142 a 143 Rosice u Chrasti z důvodu demolice těchto objektů včetně nové elektrické přípojky 1 kv pro nově vzniklé objekty po odstraněných objektech č.p. 142 a 143 Rosice u Chrasti, na pozemku parc. č. 1503/38, k.ú. Rosice u Chrasti a obec Rosice.

7 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 7 Na základě doplněných dokladů a vyřešení předběžné otázky stavební úřad oznámil opatřením ze dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den o jehož výsledku byl sepsán protokol za přítomnosti žadatele Ing. Jinocha, pracovníka stavebního úřadu a účastníka řízení pana Jiřího Nováka, který uvedl požadavek na stavebně technické opatření na štítové zdi č.p.144 Rosice z důvodu jejího obnažení po odstranění staveb (vyhověno v podmínce rozhodnutí) a v průběhu jednání se vzdálil. Z řad veřejnosti se nikdo nedostavil. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Obec Rosice, Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, Jiří Novák, Miloslava Malá, ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s.. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Někteří účastníci řízení uplatnili návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno, jak je výše uvedeno. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: další dotčené osoby se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly uplatněny. Pro vydání rozhodnutí ve věci umístění výše uvedené stavby byly předloženy a následně na základě výzev stavebního úřadu doplněny tyto doklady, stanoviska a vyjádření s uvedením, jak byly splněny podmínky v nich uvedené pro stavbu: - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen dokumentace), od autorizovaného inženýra Václava Jakeše, ČKAIT , - Výpis z katastru nemovitostí jako doklad o vlastnictví k pozemkům a stavbám ve vlastnictví žadatelů. - Schválení záměru truhlárny s prodejnou v Zastupitelstvu obce Rosice dne doloženo vyjádření obce ze dne a souhlas s umístěním dle PD ze dne Souhlas Obce Rosice s odvodem splaškových vod stavby stávající kanalizační odbočkou (přípojkou) do kanalizace obce a s napojením havarijního přepadu srážkových vod DN 100 ze vsakovacích objektů do kanalizace obce ze dne Souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, ze dne zn. SÚSPk/391/2013 (doložený ) s povolením a realizaci stavby v souvislosti uložením přípojek a se zvláštním užíváním silnice III/ v km cca 0,075 za předpokladu splnění podmínek, kterým bylo vyhověno v podmínce tohoto rozhodnutí. - Rozhodnutí Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, kterým bylo povoleno připojení sousední nemovitosti - úprava sjezdu ze silnice III/ v km cca 0,075 vpravo ve směru staničení silnice, v obci Rosice u Chrasti na sousední nemovitost parc.st.č. 123/1, v k.ú. Rosice u Chrasti s platností 2 roky, pokud nebude využito pro povolení stavby sjezdu toto rozhodnutí je samostatným správním aktem a jeho podmínky musí být respektovány stejně tak jako územní rozhodnutí. - Rozhodnutí Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, kterým bylo povoleno zvláštní užívaní silnice - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních či podzemních vedení v silničním pozemku III/355 13, pro stavbu truhlárna s prodejnou v k.ú. Rosice u Chrasti, na dobu životnosti přípojek, s platností 2 roky toto rozhodnutí je samostatným správním aktem a jeho podmínky musí být respektovány stejně tak jako územní rozhodnutí. Protože pro stavbu přípojek postačí územní souhlas nebo toto územní rozhodnutí, je stavebník povinen se řídit při provádění přípojek tímto rozhodnutím Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy a územním rozhodnutím. - Stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy ze dne č.j. CR /2013 ODP/KL, pro územní řízení i stavební řízení, s podmínkami pro územní řízení a projektovou dokumentaci zohledněnými v bodě rozhodnutí s tím, že podmínky týkající se provádění stavby uvedené v tomto stanovisku budou zohledněny také ve stavebním povolení. - Vyjádření k projektové dokumentaci od Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát (dále jen KŘPPK), ze dne č.j. KRPE -7794/ČJ , orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních

8 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 8 komunikacích s podmínkami, které byly v podstatě totožné s vyjádřením Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy a které byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí. - Vyjádření Městského úřadu Chrudim, stavebního odboru, speciální stavební úřad podle 40 odst. 4, písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, ze dne , že na stavbu účelové komunikace a parkovací stání vydá jako speciální stavební úřad stavební povolení a k žádosti předloží projektovou dokumentaci dopravních staveb a stanoviska dotčených orgánů ( MěÚ Chrudim, odboru dopravy, MěÚ Chrudim, odboru ŽP a Policie ČR- DI Chrudim), vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim a stanoviska správců sítí. - Stanovisko Městského úřadu Chrudim, celého odboru životního prostředí, odd. ekologie prostředí EP), odd. vodního hospodářství (VH), odd. přírodního prostředí (PP), k akci truhlárna s prodejnou ze dne č.j. CR /2013 OŽP/Ry, s podmínkami, z hlediska: 1. odd. vodního hospodářství (odd. VH) že stavba dešťové kanalizace se zasakovacími objekty je vodním dílem, proto o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami požádá stavební Městský úřad Chrudim, odbor ŽP, odd. VH, 2. odd. přírodního prostředí (odd. PP) - s připomínkou, že případné kácení dřevin je nutné projednat s Obecním úřadem Rosice (týká se provádění stavby) a že před vydáním rozhodnutí o umístění stavby bude požádáno o vydání souhlasu s vynětím ze ZPF bylo splněno, souhlas byl vydán dne , 3. odd. ekologie prostředí (odd. EP) že bude dokumentace doplněná a bude předložena k vyjádření (bylo splněno předložením dokumentace a závazným stanoviskem ze dne Závazné stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, odd. EP, ze dne č.j. CR /2013 OŽP/Fr, kterým byl udělen souhlas k územnímu a stavebnímu řízení pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší truhlárna, zplyňovací kotel na dřevo VERNER V45 a plynový kotel VAILLANT VU 282/3-5 turbo TEC plus umístěné na parc.st.č. 123/1,123/2, v k.ú. Rosice, s podmínkami: - budou dodrženy technické podmínky provozu stanovené výrobcem a přípustná tmavost kouře; - ve zdroji budou spalována paliva určená výrobcem, spalována nebude dřevotříska, materiál lamino a dřevo s povrchovými úpravami nátěrovými hmotami. - Souhlas Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, oddělení přírodního prostředí (odd. PP), ze dne č.j. CR /2013, k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) pro pozemky parc. č. 309, odnímaná plocha výměry 0, 0495 ha a parc.č. 310/3, odnímaná plocha výměry 0,0126 ha, v k.ú. Rosice u Chrasti byl zohledněn v podmínce rozhodnutí. - Vyjádření Městského úřadu Chrudim, odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a památkové péče, ze dne č.j. CR /2013 OŠK/NL, týkající se dodržování zákonných podmínek zejména uvedených v 22, 23 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), s tím, že stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, atd. zakomponováno do podmínky rozhodnutí. - Souhlasné stanovisko k územnímu řízení od Hasičského záchranného sboru Pardubického, územního odboru Chrudim (HZS PK, ÚO Chrudim), ze dne 29.ledna 2013 č.j. HSPA / bez připomínek. - Souhlasné závazné stanovisko k PD pro uzemní řízení od Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim (KHS PK, ÚP Chrudim), ze dne KHSPA /2013/HP-CR bez připomínek. - Závazné stanovisko k dokumentaci pro územní řízení od Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Královehradecký a Pardubický kraj, Wonkova 1143, Hradec Králové, ze dne zn. 433/13/52.103/Ul bez připomínek. - Vyjádření Městského úřadu Chrudim, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, ze dne , že z hlediska cílů a úkolů územního plánování nemají připomínek. - Vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim ze dne zn. 927/TD/13, že v zájmovém území souvisejícím s vlastní stavbou truhlárny se nenachází sítě v jejich správě a že přepojení vodovodní přípojky a montáž vodoměru provedou pracovníci příslušného provozu na objednávku - vyhověno v podmínce rozhodnutí.

9 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 9 - Vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne zn dané k projektové dokumentaci plynárenského zařízení a ze dne zn k dotyku s plynárenskými zařízeními - jejichž podmínky byly zohledněny v PD a bylo jim vyhověno v podmínce tohoto rozhodnutí. - Smlouva o připojení s RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne zn Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne č.j /12, o existenci sítí elektronických komunikací a podmínkách na jejich ochranu a ze dne , které budou zapracovány do PD a jsou zohledněny v podmínce tohoto rozhodnutí. - Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne zn , k existenci energetického zařízení v majetku společnosti. - Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne k provedení přeložky vrchního vedení z č.p.142 a 143 na nové sloupy - přeložka vrchního vedení elektrické energie, na pozemku parc. č. st. 123/2 - byla samostatně povolena na základě územního souhlasu ze dne č.j. SÚ/05287/ Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne zn , k projektové dokumentaci. - Územní souhlas pro přeložku vrchního vedení elektrické energie ze stavby na pozemku parc. č. st. 123/2 na sloupy na pozemku parc.č. 1503/38, ze dne č.j. SÚ/05287/2013 pro ČEZ Distribuce a.s. Stavební úřad v souladu s ustanovením 90 stavebního zákona posoudil záměr žadatele v územním řízení, zda je záměr žadatele v souladu a) s vydanou územně plánovací dokumentací územním plánem obce z roku 1998 včetně jeho změn z roku 2010, kde je v území zóna venkovského bydlení s vhodným využitím pro drobnější objekty služeb a řemesel pro potřeby obyvatel území bez negativních vlivů. Tato skutečnost byla doložena kladnými stanovisky dotčených orgánů k územnímu řízení a schválením Obce Rosice v zastupitelstvu dne (vyjádření obce ze dne ). b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území kde je volná zástavba bez regulace uliční čárou a výškové řešení nových objektů, resp. Dostavovaných musí respektovat výškové řešení původní zástavby (max. 2 NP s možností využití podkroví, výška římsy nepřekročí 7 m od terénu na kterém stojí) - bylo splněno. V sousedství navržené stavby truhlárny s prodejnou se nachází objekty využívané k podnikatelským účelům (např. čp. 160, 144, 145) se sedlovou střechou. c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území: - Dle 20 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, stavba se nachází v zastavěném území obce, která má územní plán a umístění stavby je v souladu s ním, jak bylo doloženo souhlasnými stanovisky dotčených orgánů a obcí. Pozemek je dopravně napojen stávajícím sjezdem, který bude stavebně upraven, na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Umístění odstavných a parkovacích stání pro účel budoucího užívání stavby je před objektem prodejny, s přímým výjezdem (sjezdem) na veřejnou komunikaci. Vsakování nebo odvádění srážkových vod (dešťových) ze zastavěných ploch a staveb nebo zpevněných ploch, je řešeno jejich vsakování směrem do vsakovacích objektů, které budou jako vodní dílo povoleny příslušným vodoprávním úřadem. - Dle ustanovení 23 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, obecné požadavky na umisťování staveb - Stavba podle druhu a potřeby je umístěna tak, že má napojení na sítě technické infrastruktury (kanalizační přípojku, vodovodní přípojku a novou plynovou a elektrickou přípojku) a pozemní komunikaci ( stavebně upravený stávající vjezd sjezd z veřejné komunikace III/ a její umístění na pozemku umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní komunikaci, které bude upraveno dle dokumentace svými parametry a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Stavba skladu splňuje tedy požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

10 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 10 Stavba truhlárny s prodejnou, garáže, skladu je umístěna tak, že nepřesahuje na sousední pozemky (zohledněno v dokumentaci stavby) a jejím umístěním ve vzdálenosti cca 0,66 až 1,2 m od společné hranice pozemků není znemožněna zástavba sousedních pozemků. - V ustanovení 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, jsou uvedeny odstupy mezi obytnými i jinými budovami. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových stavba je umístěna v proluce mezi stávající zástavbou na místě staveb č.p. 142 a 143 Rosice, které budou odstraněny před započetím provádění stavby Truhlárna s prodejnou na základě samostatného povolení (opatření) stavebního úřadu (stavby jsou ve špatném stavebně technickém stavu) d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: - Pro přístup a příjezd ke stavbě bude využíván stávající vjezd, který bude stavebně úpraven, aby odpovídal předpisům. - Pro napojení na zdroj vody bude využita stávající vodovodní přípojka, která bude prodloužena do objektu prodejny, kde bude přemístěn i vodoměr. Na stávající kanalizační přípojku (která je napojena na veřejnou kanalizaci) budou napojeny odpadní vody objektů. Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody do nových zasakovacích objektů. Dále bude stavba napojena novou plynovou přípojkou na veřejný plynovod a elektrickou přípojkou na zdroj elektrické energie. e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. byla předložena kladná stanoviska dotčených orgánů jak jsou výše v textu uvedena, některá s podmínkami uvedenými v podmínkách rozhodnutí nebo budou zapracována do dokumentace pro stavební povolení. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u Městského úřadu Chrast, Odboru výstavby a životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. otisk úředního razítka Ing. Jiřina Šmejdová vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Oprávněná úřední osoba

11 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 11 Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce v obci Rosice a městě Chrast po dobu 15 dnů a občané budou vyrozuměni o tomto opatření způsobem obvyklým (tímto žádáme Obecní úřad Rosice a Městský úřad Chrast o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce a o zveřejnění na internetu dle 26 zákona č. 500/2004 Sb.) a zároveň žádáme o zpětné zaslání stavebnímu úřadu. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši Kč byl zaplacen. Obdrží účastníci (dodejky) Účastníci územního řízení dle 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona Ing. Jan Jinoch, Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec (adresa pro doručování) trvalý pobyt: Gorkého č.p. 2178, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Mgr. Iveta Jinochová DiS., Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec trvalý pobyt: Riegrova č.p. 117, Hrochův Týnec Účastníci územního řízení dle 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona Obec Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti Účastníci územního řízení dle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejná vyhláška) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, Obec Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, Pardubice 2 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č.p. 98, Pardubice Účastníci územního řízení dle 85 odst. 2 písm. b), c) stavebního zákona (veřejná vyhláška) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a veřejnost, zejména Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, Pardubice 2 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č.p. 98, Pardubice Jiří Novák, Rosice č.p. 160, Rosice u Chrasti Miloslava Malá, Rosice č.p. 146, Rosice u Chrasti ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, Brno 2 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6 sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, Chrudim 1 Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4-Michle

12 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 12 Obec Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti dotčené správní úřady Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, IDDS: 3y8b2pi sídlo: Pardubická č.p. 67, Chrudim Městský úřad Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a památkové péče, IDDS: 3y8b2pi, sídlo: Pardubická č.p. 67, Chrudim 1 Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi sídlo: Pardubická č.p. 67, Chrudim Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, odd. VH, EP, PP, IDDS: 3y8b2pi sídlo: Pardubická č.p. 67, Chrudim 1 Městský úřad Chrudim, stavební odbor - komunikace, IDDS: 3y8b2pi sídlo: Pardubická ul. č.p. 67, Chrudim Obecní úřad Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, IDDS: 23wai86 sídlo: Čáslavská č.p. 1146, Chrudim Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Policie České republiky, dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32 sídlo: Všehrdovo nám. č.p. 46, Chrudim 1 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, Pardubice 2 Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 Sídlo: Wonkova č.p. 1143, Hradec Králové ostatní Obecní úřad Rosice, IDDS: f22bzyn sídlo: Rosice č.p. 96, Rosice u Chrasti Městský úřad Chrast, Náměstí č.p. 1, Chrast u Chrudimě Příloha Ověřená zastavovací situace D1.2 Ověření dokumentace pro umístění stavby po nabytí právní moci pro žadatele a obec

13 Č.j. SÚ/00858/2014 str. 13

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:40087/2013/se V Praze dne 25.11.2013 Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU vyřizuje: tel./e-mail: Monika

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více