Îenu ani kvûtinou neuhodí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Îenu ani kvûtinou neuhodí"

Transkript

1 Ti tûná verze: ISSN , online verze: ISSN cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo /prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych vám zvûstovala v tomto ãase (po)vánoãním novinu. Vûfiím, Ïe si ãasopis ALARM za svou jiï dlouholetou historii vybudoval irokou základnu sv ch pfiíznivcû/kyà, ktefií/ré se z jeho stránek mohou kaïdé dva mûsíce dozvídat novinky o ãinnosti NESE- HNUTÍ. Také doufám, Ïe je patrná na e snaha o jeho neustálé vylep ování. Právû díky tûmto na im inovativním aktivitám rostou i náklady na jeho v robu, a proto jsme nuceni zavést jednotnou cenu 5,- Kã/1 v tisk. Jsem pfiesvûdãena, Ïe i pfies tento drobn poplatek se budete nadále tû it na zajímavé ãtení. Hladinová Îenu ani kvûtinou neuhodí Vûdûli jste, Ïe existuje Mezinárodní den proti násilí na Ïenách? íkáte si, proã je vûbec tfieba zdûrazàovat násilí právû na Ïenách? A máte pfiedstavu, jak velk je násilí na Ïenách problém, jakého poãtu Ïen se t ká? Povzdechnete si "a co já s tím mûïu dûlat"? Skupina brnûnsk ch neziskov ch organizací se spojila, aby spoleãnû pfiipravila na dva poslední listopadové t dny program akcí, v rámci nichï tyto otázky poloïila a téï se na nû snaïila odpovûdût. V tomto ãísle najdete Aktuální téma Îenu ani kvûtinou neuhodí.... str Na vlastní kûïi - Bûlorusko Jak vypadají volby v Bûlorusku? str Aktuálnû Dobrovolnice NESEHNUTÍ vyhrála Dobro e roku str. 3 Na e akce ke Dni stromû str. 7 BrÀané fiekli odsunu nádraïí NE... str. 8 Kampanû Cyklojízda ke dni bez aut str. 6 Dal í export ãesk ch zbraní str. 9 Uprchlíci: Co mohou dûlat ve volném ãase.. str. 12 Na e ãinnost Dobrovolnick kolící víkend.... str.10 Dobrovolnická setkávání str.11 V stavy a pfiedná ky str.11 Neprchejte pfied uprchlíky str. 13 Mezinárodní den proti násilí na Ïenách byl oficiálnû vyhlá en na 25. listopad v roce 1999 Valn m shromáïdûní OSN, které vyzvalo vlády jednotliv ch zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby na tento den pofiádaly akce zamífiené na zv ení povûdomí o tomto problému. Skupinu organizací spolupracujících na programu tvofiilo - vedle NESE- HNUTÍ, které akce koordinovalo - Amnesty International Brno, Liga lidsk ch práv program Poradna pro Ïenu v tísni, Gender centrum FSS MU v Brnû a obãanské sdruïení Magdalenium 1). Program, jehoï cílem bylo zv it informovanost o problému násilí na Ïenách, moïnostech obrany, a pfiispût tak ke sníïení míry tolerance ve spoleãnosti vûãi rûzn m projevûm tohoto jevu, organizaãnû podpofiily téï Knihovna Jifiího Mahena a Magistrát mûsta Brna. Zájem o infostánky byl velk. Soubor akcí nazvan Îenu ani kvûtinou aneb t den proti násilí na Ïenách tvofiily besedy a pfiedná ky, filmová promítání, pouliãní infostánky, diskusní veãery, informaãní nástûnky a v stava tématick ch plakátû. V jejich rámci byl zdûraznûn dûleïit aspekt tzv. genderové (rodové) podmínûnosti násilí na Ïenách, kter poukazuje na to, Ïe násilí jako projev nerovnosti Ïen a muïû ohroïuje Ïeny v rûzn ch ãástech svûta v rozvojov ch zemích stejnû jako ve vyspûl ch západních státech - a má fiadu podob: od tzv. domácího násilí, pfies znásilnûní, sexuální obtûïování aï po Ïenskou obfiízku ãi obchod se Ïenami. Násilí na Ïenách b vá ãasto zneuïíváno i jako zbraà v ozbrojen ch konfliktech. 2) Místní skupiny âinnost boskovické skupiny str. 9 Z tisku Napsali o nás str Objednejte si ALARM! Chcete-li, aby vám vá zpravodaj chodil pravidelnû kaïdé dva mûsíce, máte dvû moïnosti. Po lete na brnûnskou adresu NESEHNUTÍ sedmnáctikorunovou známku (poãet známek = poãet ãísel Alarmu) nebo nám napi te na adresu kde si mûïete objednat jeho pravidelné zasílání v elektronické verzi. ALARM si mûïete také prohlédnout na na ich internetov ch stránkách:

2 Aktuální téma Îenu ani kvûtinou neuhodí (pokraãování) Cel program uvedla pondûlní tisková konference a akce Knihovna proti domácímu násilí, v rámci níï byly do konce listopadu ve v ech 22 poboãkách, 10 v pûjãních místech a centrále Knihovny Jifiího Mahena instalovány informaãní nástûnky o domácím násilí doplnûné o nabídku voln ch letáãkû se základními informacemi a téï pomocn mi kontakty. Akce se na krátko pfiesunula i do Bfieclavi, kde probûhl pouliãní infostánek a veãer v místní synagoze beseda Násilí na Ïenách i láska mûïe bolet, doplnûná o nov ãesk filmov dokument To v echno z lásky. Úterní Veãer s NESEHNUTÍm zamûfien na problém násilí na Ïenách popisuje zvlá tní ãlánek v tomto ãísle Alarmu. Stfiedeãní akce byla plnû v reïii Gender centra FSS MU v Brnû. Zahrnovala pfiedná ku PhDr. Gerlindy mausové Sex jako komodita, která byla - vedle ãast ch debat o sociálním a trestnû-právním postavení prostitutek jednou z ojedinûl ch díky svému zamûfiení na klienty prostitutek. Veãer pak probûhlo promítání ãeského filmu Lea. Hlavním dnem t denního programu se stal ãtvrtek 25. listopadu. Celodenní infostánek na ulici âeská v centru Brna poskytoval kolemjdoucím moïnost vybrat si ze iroké kály informaãních materiálû, které kromû informací o problému obsahovaly i cenné kontakty, kam je moïno se obrátit pro radu ãi pomoc. Speciální nabídkou pak byly benefiãnû prodávané perníãky, které vyrobily klientky azylového domu Helena spoleãnû se sv mi dûtmi, a takto získané peníze byly urãeny na podporu o. s. Magdalenium, které azylov dûm provozuje. Nedílnou souãástí infostánku byla i moïnost kaïdého zapojit se do symbolického fietûzu tûch, kdo netolerují násilí. Ten pak byl v rámci happeningu Netolerujeme násilí na Ïenách za úãasti novináfiû a fiady napjat ch pfiihlíïejících slavnostnû rozvinut. etûz o 86 dílcích tak podal svûdectví o tom, zda lidé násilí tolerují ãi nikoliv. Na závûr Mezinárodního dne proti násilí na Ïenách probûhl diskusní veãer na téma Domácí Zpravodaj pro sympatizanty a sympatizantky NESEHNUTÍ. Je zasílán zdarma v em, kdo nám doruãí 17 Kã známku. Sazba: studioport.cz Kontakt: NESEHNUTÍ Brno Údolní Brno tel./fax: násilí: m ty a realita, na kterém vystoupily jak zástupkynû pofiádajících organizací, tak zástupkynû Magistrátu mûsta Brna, odbor zdravotnictví - Dr. Zora Prosková, a zástupci Policie âr ppor. Vedra, jeden z vy etfiovatelû/ek, jenï pfiípady domácího násilí fie í, a plk. Vanûk, fieditel Mûstského fieditelství Policie âr Brno. V ichni debatující se snaïili sv m pohledem a zku enostmi pfiispût k osvûtlení m tû spojen ch s domácím násilím a téï k promy lení moïn ch fie ení. NejdÛleÏitûj í potfiebou se ukázal b t systematiãtûj í, aktivnûj í a citlivûj í pfiístup policistû/ek a lékafiû/ek, nutnost vût ího reflektování problémû a pfiijímání úãeln ch opatfiení ze strany zástupcû/kyà státní správy a samosprávy a téï informovanûj í a násilí netolerující vefiejnosti. T den pak zakonãila sobotní vernisáï plakátû z mezinárodní kampanû Stop násilí na Ïenách Amnesty International. Tímto v ak nabyt program neskonãil. Následující t den se uskuteãnily dvû pfiedná ky o násilí na Ïenách na brnûnsk ch stfiedních kolách a dvû dal í vefiejnû pfiístupné besedy. První z nich byla zamûfiená pfiímo na pfiístup policie k domácímu násilí. Kromû jiï v e zmínûn ch hostû z fiad Policie âr a Mgr. Hany Langhansové z Ligy lidsk ch práv, se jí zúãastnila téï Jifiina Foltysová, studentka sociologie MU v Brnû a tzv. policejních studií v USA, která má za sebou estiletou spolupráci s rûzn mi policejními jednotkami v americkém Bostonu a mûstû Wooburn a odborné práce a anal zy na toto téma zamûfiené. Srovnání pfiipomínek ãesk ch neziskov ch organizací vûãi praxi ãeské policie, metodiky a postupû v fie ení domácího násilí v USA a v âr bylo velmi zajímavé a podnûtné. Po Ïivé diskusi plk. Vanûk prohlásil, Ïe se na základû fungujících pfiíkladû z USA i jinde osobnû zasadí o vznik speciální jednotky v Brnû, která by se vûnovala pfiedev ím prevenci, metodické a kolí- Symbolick fietûz cí práci a citlivému fie ení pfiípadû domácího násilí v Jihomoravském regionu. Doufáme tedy v pozitivní zmûny. Cel program pak zakonãila beseda pod taktovkou Amnesty International v Muzeu romské kultury Násilí si nezaslouïí Ïádná Ïena o násilí na Ïenách v rûzn ch spoleãnostech. Troufáme si tvrdit, Ïe akce konané k 25. listopadu splnili svûj úãel. Zb vá jen podûkovat v em spolupracujícím organizacím a dobrovolníkûm/cím, jenï se na organizaci akcí podíleli. Násilí na Ïenách je tématem, které není soukrom m problémem, ale problémem celé na í spoleãnosti, kter musíme fie it v ichni. Proto netolerujeme násilí na Ïenách a plánujeme dal í aktivity zamûfiené nejen na problematiku násilí, ale rovné postavení Ïen a muïû ve spoleãnosti obecnû - více na Katefiina Plesková Pfiipojování tûch, ktefií netolerují násilí 2 Alarm ã

3 Aktuální téma Îenu ani kvûtinou neuhodí (pokraãování) (pouïit zdroj: tiskové materiály ke zmínûnému projektu) 1) Liga lidsk ch práv, o. s. Magdalenium a NESEHNUTÍ na akcích vystupovaly také jako brnûnské ãlánky Koalice organizací proti domácímu násilí KOORDONA, která sluãuje organizace, jenï se zab vají jak pfiímou pomocí obûtem násilí, tak osvûtovou ãinností zamûfienou na irokou laickou i odbornou vefiejnost (více na a která vznikla jako nástupkynû celorepublikové Kampanû proti domácímu násilí vedené jedenácti neziskov mi organizacemi (více na 2) Hlavní pfiíãinou násilí na Ïenách je nerovné postavení Ïen a muïû v rûzn ch spoleãnostech a kulturách, kde Ïeny stále zaujímají niï í pozice, a nerovnováha moci v jejich vzájemném souïití. K existenci tohoto problému v znamnou mûrou pfiispívá uï v chova Ïen a muïû, kdy je ãasto mal m chlapcûm tolerována agresivita jakoïto pfiirozen projev muïskosti, pfiiãemï Ïeny jsou sv m zpûsobem naopak jiï od maliãka vychovávány k roli obûti, jsou vedeny k podfiízenûj ímu chování, finanãní závislosti a neschopnosti bránit se fyzick m útokûm. Nûkteré z aktivit programu byly zamûfieny na v âeské republice nejroz ífienûj í Dobro roku 2004 problém, kter m je domácí násilí na Ïenách (muïi tvofií zhruba 3% obûtí domácího násilí). V sledky sociologického v zkumu, kter v leto ním roce zvefiejnil Sociologick ústav AV âr, poukazují na celkovû velkou míru násilí muïû na Ïenách v na í spoleãnosti a skuteãnost, Ïe pfieváïná vût ina Ïen zaïila násilí od sv ch partnerû ãastûji neï od cizích útoãníkû. Z v zkumu vyplynulo, Ïe zhruba 38% Ïen O tom, Ïe bez aktivního zapojení dobrovolníkû a dobrovolnic do celé fiady obãansk ch sdruïení by jejich ãinnost nebyla moïná, pochybuje v neziskovém sektoru málokdo. VÏdyÈ i NESEHNUTÍ fungovalo první tfii roky bez jakéhokoliv zamûstnance. Od té doby aï do dne ka kolísá poãet placen ch zamûstnancû od jednoho do ãtyfi osob, vïdy podle toho jak jsme úspû ní pfii získávaní grantû na mzdy tûchto profesionálû. Kdybychom v ak chtûli nûjak finanãnû odmûnit ãas, nasazení a aktivitu lidí, ktefií se na na í práci podílejí jako neplacení dobrovolníci a dobrovolnice, nepomohly by nám v tom sebevût í granty. Tito lidé spolupracují na iroké kále ãinností práci s uprchlíky v pobytov ch stfiediscích, psaní tiskov ch zpráv, organizování vefiejn ch besed a pfiedná ek, vafiení a rozdávání jídla bezdomovcûm, úãasti na vefiejn ch akcích ãi infostáncích a fiadû dal ích. KoneckoncÛ i tento ALARM pro vás graficky zpracovali, okorekturovali, na psaní ãásti ãlánkû se podíleli a redigovali dobrovolníci a dobrovolnice NESEHNUTÍ. V znam dobrovolnické aktivity si vedle NESE- HNUTÍ uvûdomují i jiná sdruïení. Jedním z nich je i obãanské sdruïení Ratolest Brno, jedním z jehoï projektû je i fungování dobrovolnického centra. Zde mají dobrovolníci a dobrovolnice moïnost se seznámit s prací irokého spektra nevládních organizací i s moïnostmi zapojení do jejich aktivit. Jednou z jiï tradiãních akcí je i soutûï o DOBRO e roku. Jeho druh roãník se uskuteãnil na konci listopadu t.r. Jak fiíká fieditelka o. s. Ratolest Brno: Cílem je hlavnû upozornit na pfiínos dobrovolnictví pro spoleãnost; ukázat na pfiíbûzích dobrovolníkû, co dobrovolnictví nabízí tûm, kter m pomáhá, ale i dobrovolníkûm samotn m". Také NESEHNUTÍ mûlo mezi nominovan mi své Ïelízko v ohni, kter m byla Katka Hladi ová, editorka ALARMu i aktivistka antimilitaristické kampanû NESEHNUTÍ. Proto se slavnostního vyhlá ení cen zúãastnila také fiada jejích pfiátel a aktivistû/-ek NESE- HNUTÍ. A doãkali se. Mezi ocenûn mi dobrovolnicemi a dobrovolníky, ktefií pomáhají v Léãebnû pro dlouhodobû nemocné, v Domû léãby bolesti ãi jsou aktivní v Mezinárodní komisi svûdomí nebo v brnûnském romském klubu, se ocitnula i na e dobrovolnice. Gratulujeme k zaslouïenému ocenûní a pfiejeme hodnû úspûchû i radosti z dal í práce pro neziskové organizace. Milan tefanec Na v ech akcích byl k dispozici v bûr infomateriálû. (více neï kaïdá tfietí Ïena!) v âr zaïilo bûhem svého Ïivota násilí ze strany svého partnera, tedy souãasného ãi b valého manïela anebo pfiítele. I v tomto pfiípadû platí, Ïe vysoká míra tolerance je zpûsobena nedostatkem informovanosti vefiejnosti, která je ve svém dûsledku i jednou z pfiíãin proã tolik Ïen setrvává v násiln ch partnersk ch vztazích dlouhou dobu, neï se rozhodnou svou situaci fie it. Vyhla ování cen Dobro roku 2004 Doprovodn progam taneãní skupiny Merci Alarm ã

4 Na vlastní kûïi Není dûleïité kdo a jak volí, ale kdo a jak hlasy poãítá. Tak pfied lety pravil Josif Visarionoviã Stalin. Mûl jsem moïnost vidût tuto vûtu zhmotnûnou v realitu. Stalo se tak bûhem parlamentních voleb a referenda v Bûlorusku v fiíjnu tohoto roku, kter ch se zúãastnili, coby ãlenové pozorovatelské mise IDEE (Institute for Democracy in Eastern Europe; i aktivisté NESEHNUTÍ. KdyÏ jsem na minském leti ti vystupoval z letadla a pfiesunul se do pfiistaveného autobusu, nepochyboval jsem, Ïe jsem se vrátil o 15 let nazpût. Autobus byl star a velmi chladn, ale hlavnû u dvefií stráïili vojáci s typicky velk mi sovûtsk mi ãepicemi. Na leti ti mi poté oznámili, Ïe moje "bagaï neprijechala" a tudíï jsem s vyfasovan m balíãkem nejnutnûj ích hygienick ch potfieb vyjel smûr Minsk. Mojí prûvodkyní do hotelu byla velmi sympatická mladá bûloruska Tatiana, ãlenka opoziãní nevládní organizace "Viasna", která na i pozorovatelskou misi spoluorganizovala. Poté jiï následoval pfiíjezd do hotelu s pfiíznaãn m názvem "DÛm veteránû". V následujících dvou dnech se postupnû sjeli zb vající ãlenové na í pozorovatelské mise z rûzn ch koutû Evropy i Asie, konkrétnû pak z âeské republiky, Polska, Ruska, Kyrgystánu, AzerbájdÏánu a Kazachstánu. V tûchto dvou dnech jsme také nav tívili fiadu opoziãních organizací a politick ch stran a mûli moïnost pobesedovat s jejich zástupci, ktefií nám mimo jiné líãili, jak m zpûsobem je bûlorusk reïim pronásleduje nebo minimálnû znemoïàuje fiádnou ãinnost. Samotné parlamentní volby probûhly ve dnech fiíjna Souãasnû s volbami se konalo referendum o zmûnû ústavy. Pfiedmûtem referenda byla otázka, zdali obãané souhlasí se zmûnou ústavy, která by mimo jiné umoïnila souãasnému prezidentovi Alexandru Grigorijeviãovi Luka enkovi vykonávat funkci po neomezené mnoïství funkãních období (oproti pûvodním dvûma). Volby a referendum v Bûlorusku nejenïe nedostály ani jedné ze zásad svobodn ch voleb, ale byla bûhem nich zásadním zpûsobem po lapávána základní lidská práva. V e vyvrcholilo nûkolik dní po seãtení volebních lístkû vraïdou nezávislé novináfiky Veroniky âerkasovové. A obáváme se, Ïe to nemuselo b t poslední Luka enkovo slovo. A jak konkrétnû volby vypadaly? Pfied volebními okrsky vyhrává hudba, oscilující zfiejmû podle vkusu pfiedsedû komisí od ãastu ek aï k rocku ãi bûloruské variantû divoké "house party". KaÏdé cirkusové pfiedstavení si Ïádá i náleïité obãerstvení, o coï se starají bufety nabízející ve velkém pfiímo na volebních místech zlevnûné potraviny a alkohol. Komise sr í optimistick mi úsmûvy, ale pfiesto je v ude pfiítomna nervozita a neklid. PoÏadavky z vy ích míst jsou jasnû dané, na nûkolika místech se objevily jiï pfiedem vyplnûné protokoly s jednoznaãn mi v sledky. V echno je pevnû pod kontrolou, pfied kaïdou z místností stojí tu v hruïnû, tu smû nû vyhlíïející milicionáfi, ãasto se objeví pfiedseda místního polkomu (politického v boru), sovûtu (místní v bor) ãi skupinka nápadnû nenápadn ch pfiíslu níkû KGB, vystupují- Agitace ve volebních místnostech cích z auta s koufiov mi skly. Od doby, co jsme u jedné z komisí kladli ponûkud zlobivé otázky, jsou nám v patách aï do chvíle, neï se ztratíme ve spleti vedlej ích písãit ch silnic. Pfiítomnost policistû je nám vysvûtlována strachem z ãeãenského terorismu a jako dûkaz nám jedna ze zvlá tû nesympatick ch pfiedsedkyní komise vítûzoslavnû oznamuje, Ïe se jim nûkdo dokonce pokusil urnu podpálit vhozenou zápalkou. Inu, metody svûtového terorismu jsou vskutku vynalézavé. Nûktefií ãlenové komisí jsou ve lhaní jiï rozen mi pfieborníky, napfi. sekretáfi Centrální brestské komise nám sdûlil, Ïe OMONovci pfied zásahem proti povolebnímu shromáïdûní 4 Alarm ã

5 Na vlastní kûïi u voleb pûsobí jiï jednaãtyfiicet let. Inu, co jsi se v mládí za sovûtû nauãil, ve stáfií u Luka enka jako kdyï najde. Obzvlá tní horlivostí vynikají soudruïky uãitelky, zpûsobem projevu i vizáïí jako vystfiiïené ze vzorné sovûtské koly breïnûvovské éry. Ne v ichni ãlenové komisí zvládají tento hroziv "double-talk" a "double-think" stejnû zdatnû a bezbolestnû. Na nûkter ch je vidût, Ïe se docela stydí za roli, jaká jim byla v této komedii urãena. Pfiedseda jedné z komisí, z nûhoï se vyklubal spoluïák na eho prûvodce, mu omluvnû vysvûtluje: "To ví, dûti je tfieba nakrmit. A kdo chce v systému Ïít, musí pro nûj holt pracovat." Vzhledem k tomu, Ïe referendum vyïaduje minimálnû 50% úãast, aby mohlo b t platné, tak byli voliãi rûzn mi metodami nuceni k úãasti. Napfiíklad museli sv m zamûstnavatelûm pfiiná et potvrzení, Ïe se referenda a voleb zúãastnili. Potvrzení jim velmi ochotnû vydávali ãlenové volebních komisí. K obãanûm, ktefií se k volbám ne a ne dostavit, vyjeli ãlenové komise k nim domû a tam je s otázkou "Vy nebudete hlasovat za Bûlorusko, za na eho prezidenta?" vyzvali k hlasování. Skoro v kaïdé volební kabince byl vyvû en názorn návod jak hlasovat, tzn. ANO v referendu a PRO proluka enkovského kandidáta ve volbách. Jinde vûbec Ïádná kabinka s plentou nebyla a voliãi museli vyplàovat lístky pfiímo na stole pfied pfiedsedou komise a milicionáfiem. No a co se nestihlo zvládnout pfies den, to se udûlalo pfies noc, kdy se ve velkém vymûàovali volební lístky v urnách. A tak by se v tomto truchlivém v ãtu dalo dlouho pokraãovat. V sledky jsou jasné. Zmûny ústavy byly pfiijaty a do parlamentu se nedostal jedin ãlen opoziãní strany. Tiskové konference vût iny pozorovatelsk ch misí vyznívají jednoznaãnû. Bûloruské volby probûhly v rozporu s mezinárodními standardy obvykl mi v demokratick ch zemích, práva opozice byla prokazatelnû zkrácena. Pouze pozorovatelská mise Spoleãenství nezávisl ch státû pozvaná pfiímo Luka enkem vyznívá uspokojivû, stanovisko ãínsk ch pozorovatelû (!) neznáme. V první povolební den se scházejí v Minsku na námûstí mezi parlamentem a prezidentsk m palácem tisíce lidí, skandujících "AÈ Ïije Bûlorusko" a "Luka enko prohrál". Na zeì jednoho z domû se na velkoplo né obrazovce promítají jako v nûjakém surreálním divadle oficiální zábûry Luka enkova projevu a televizní zprávy informující o prezidentovû vítûzství v referendu a drtivé v hfie provládních kandidátû. Nad zástupem vlají zakázané bûloruské vlajky, na schodech parlamentu se stfiídají fieãníci s poselstvími protestu a solidarity, objevují se balónky s nápisem "Bûlorusko ano, Luka enko ne". Policie je na bûloruské pomûry zdrïenlivá. Zahraniãním novináfiûm a mezinárodním pozorovatelûm musí pfiece vítûzn monarcha ukázat vlídnou a smífilivou tváfi. Lidé se scházejí i v dal ích dnech, ale tûïkoodûnci ze speciálních jednotek OMON si jiï Ïádné servítky neberou. Demonstranti jsou vïdy zmláceni a ãást z nich zatãena. Rozhánûní demonstrace proti zfal ovan m v sledkûm hlasování Neodbytnû se nám vnucuje otázka, co se bude v Bûlorusku dít dál. ReÏim zde evidentnû pfiitvrzuje. V minul ch letech zru il fiadu nevládních organizací, v posledních t dnech v ak do lo i na nûkteré opoziãní strany. Kdy a jak se bûloruská spoleãnost vydá na cestu k normálu, je ve hvûzdách. KdyÏ jsme se na ich bûlorusk ch pfiátel ptali, ãím jim mûïeme pomoci, odpovûdûli nám su e: "Tím, Ïe napí ete pravdu." Petr Machálek (s pomocí Lubora Kysuãana) Valná hromada NESEHNUTÍ Ve stanovách NESEHNUTÍ se mûïeme doãíst, Ïe valná hromada se schází minimálnû dvakrát roãnû. V roce 2004 se tak poprvé událo na zaãátku kvûtna a podruhé 13. listopadu. Právû o této druhé valné hromadû bych vám rád nûco napsal. Se li jsme se v brnûnském bytû jednoho z NESE-aktivistÛ. Bylo nás celkem 10 osob s hlasovacím právem ze tfií koutû republiky Boskovic, Brna a Trutnova. Program VH jsme zahájili tradiãním zhodnocením uplynulého pûlroku, zrekapitulovali jsme probíhající kampanû a dal í aktivity. Poté se rozproudila diskuse o budoucích spoleãn ch akcích celého NESEHNUTÍ a vytipovali jsme v znamné dny v roce, kdy by se takové spoleãné akce daly pofiádat. Nebyli bychom to my, abychom si neudûlali pfiestávku a nepochutnali si na v borném veganském obûdû, na kter rovnou navázaly volby do rady NESEHNUTÍ (neboli kolektivního orgánu zastupujícího celé hnutí). Kromû zástupcû místních skupin - Boskovice (Va ek Stoupal) a Brno (Milan tefanec), zvolen ch na dílãích valn ch hromadách byli/y tentokrát zvoleni/y: Katka Plesková, Du an Rosenbaum, Jirka KoÏelouh z Brna a Tomá Retka z Trutnova. Po této procedufie se rozproudila inspirativní debata o rozvoji NESEHNUTÍ, o zakládání nov ch místních skupin a o jin ch dûleïit ch vûcech. Z debaty vyplynuly i konkrétní úkoly, které se snad podafií splnit a NESEHNUTÍ se bude rozrûstat. MÛÏe se tak stát i díky vám, kdyï se stanete dobrovolníkem ãi dobrovolnicí nûkteré z existujících skupin nebo kdyï ve svém mûstû nebo obci zaloïíte skupinu novou jak na to vám rádi poradíme a pomûïeme. Dal í valná hromada bude pravdûpodobnû na jafie a je moïné, Ïe se na ní uvidíme i s vámi. Jirka KoÏelouh Knihovna NESEHNUTÍ lidská práva feminismus a gender studies Ïivotní prostfiedí ochrana zvífiat Po St: h, h Alarm ã

6 Kampanû Cyklojízda ke Dni bez aut Cyklojízdu ke Dni bez aut tradiãnû zahájily proslovy - fieã byla o negativech individuální automobilové dopravy, o potfiebû lep í sítû cyklostezek a taky o pfiesunu hlavního Ïelezniãního nádraïí. Na námûstí Svobody, kde se cyklisté setkali, uï ãekaly infopanely. Cyklojízda se tû ila nejen zájmu cyklistû, ale také médií. Kolafii si vybavili bicykly i lehocipedy vlajeãkou Dne bez aut. K mání byla i spousta materiálû z infostánku. Z námûstí cyklisté i cyklistky vyrazili za doprovodu policie (téï na bicyklech). Trasa byla pfiíjemná: Ra ínova, Kounicova, Kotláfiská, Vevefií, Husova, NádraÏní, Bene ova, Za divadlem, Rooseveltova, Moravské námûstí... 6 Alarm ã kam v ichni dorazili Ïiví a zdraví. foto + popisky JaÀulka Sobotková

7 Aktuálnû Stromy v centru pozornosti... Aktuálnû... byly nejen , kdy je oficiálnû Den stromû. Akce pofiádané pfiedev ím Nadací Partnerství upozoràovaly na stromy kolem nás cel podzim Stromy patfií k nejvût ím a nejstar ím organismûm na Zemi. KdyÏ na i pfiedci pfii li na území dne ní âeské republiky, rostly na 95% jejího území stromy, zejména listnaté a smí ené lesy. Postupn m osídlováním a ífiením zemûdûlské v roby byly stromy vytlaãeny aï pod úroveà 10% lesnatosti území. V 18. století se zaãínají vysazovat lesy nové, bohuïel ne pro jejich krásu nebo funkci krajinû, ale proto, aby "vyrábûly" dfievo. Toto hospodáfiství se podepsalo na dne - ním stavu lesû, které jsou spí e plantáïemi neï skuteãn mi lesy. Pfiesto mají lesy i jednotlivé stromy velk v znam pro ekologickou stabilitu krajiny i pro Ïivot lidí. Zejména v pfieplnûn ch betonov ch mûstech jsou skupiny stromû nebo parky ãasto jedin m místem skuteãného odpoãinku. Více neï jinde je kaïd strom ve mûstû dûleïit a nepostradateln. Proto se také stávají pfiekáïkou a bohuïel ãasto i obûtí v stavby hypermarketû, parkovi È atd. Na v echny tyto i na dal í souvislosti poukazovaly akce u pfiíleïitosti Dne stromû, kter ch se zúãastnilo i NESEHNUTÍ. V pátek jsme mûli jeden ze stánkû v luïáneckém parku. Od 8 hodin zaãaly do parku pfiicházet první kolní tfiídy a skupinky ÏákÛ a ÏákyÀ zaãali obíhat stánky rûzn ch ekologick ch organizací. Pfii zastavení se u NESEHNUTÍ je ãekala zajímavá vûdomostní soutûï. Po ãásti parku byly rozmístûny barevné cedulky s ãísly, pod kter mi se skr valy otázky z oblasti Ïivotního prostfiedí, práv zvífiat i lidsk ch práv. Dûti tak pfiem lely napfiíklad nad tím jestli je na usu ení 1 kg tabáku tfieba 1, 10 ãi 100 kg dfieva, snaïily se pfiijít na to, kolik veganû a veganek uïiví 1 hektar pole, kter uïiví pouze 1 ãlovûka konzumujícího maso. Nûkteré dûti tipovaly, jestli je v âr , nebo lidí bez domova. Pokud si chcete ovûfiit své znalosti ãi odhad, fie ení vybran ch úkolû najdete na konci ãlánku*. Pro mlad í dûti z matefisk ch kolek byly pfiipraveny jednoduché papírové skládaãky rûzn ch druhû stromû. * 100 kg dfieva, 7 veganû a veganek, bezdomovcû Jirka KoÏelouh Vypadají sice zaskoãenû otázkami aktivistky NESEHNUTÍ, ale nakonec se ukázalo, Ïe do LuÏánek pfii ly nadané dûti, které se se v emi úkoly se ctí vypofiádaly. Takto dopadají lesy sloïené z jednoho druhu stejnû star ch stromû. Betonárna, skládka a co bude dál? V minulém ãísle ALARMu jste si mohli pfieãíst ãlánek o souboji místních obãanû v brnûnské mûstské ãásti Komín s projektem na v stavbu betonárny v tûsném sousedství jejich domû a v blízkosti v znamného krajinného prvku. Tento souboj obãané vyhráli a investor od svého zámûru na v stavbu v robny betonové smûsi ustoupil. Ukázalo se v ak, Ïe vyhraná bitva zdaleka neznamená vyhranou válku. Investor (fa Silniãní stavitelství Brno) se rozhodla v záfií tohoto roku pfiijít s nov m" projektem pro tuto lokalitu. Jednalo se o stejn projekt, jako byl projekt betonárny, jen bez betonárny, zato s velkou plochou urãenou (fieãeno slovy dokumentace) pro doãasné skladové plochy pro stavební materiál". Tato na první pohled nevinná vûta v ak poboufiila místní obãany, ktefií si jiï léta stûïují na nejrûznûj í úfiady, Ïe v areálu firmy funguje ãerná skládka odpadû, stavební suti a betonov ch panelû, Ïe tam dochází k jejich zpracovávání, které hlukem, prachem a vibracemi otravuje Ïivotní prostfiedí v sousedství bydlících obãanû. Proto se také hodnû obãanû zúãastnilo místního etfiení konaného v rámci územního fiízení v areálu stavební firmy. Ochranka závodu nechtûla pûvodnû do objektu vpustit zástupce médií a uãinila tak aï na základû zplnomocnûní úãastníka územního fiízení (tj. NESEHNUTÍ). Îe investor mûl co tajit, bylo jasné jen po krátké obhlídce terénu. Bez jakéhokoliv povolení se totiï jiï nyní nachází na jeho pozemku, jehoï souãástí je i registrovan v znamn krajinn prvek Komínsk lom, skládka odpadu a stavební sutû. PfiestoÏe v projektové dokumentaci se cudnû hovofií pouze o doãasném skladování stavebního materiálu, z jednání s investorem vyplynulo, Ïe zde chce vybudovat trvalou skládku stavebního odpadu, kter se sem má sváïet z okolí a navíc se zde má i zpracovávat. V sledek místního etfiení byl okem nejen pro pfiítomné obãany a zástupce ekologick ch sdruïení, ale téï pro pfiizvané zástupce nûkter ch státních orgánû (hygienická stanice, odbor ochrany ÎP krajského úfiadu ad.). Proto stejnû jako NESE- HNUTÍ podali k projektu celou fiadu pfiipomínek a námitek, na základû kter ch stavební úfiad celé územní fiízení pfieru il a poïádal investora, aby projektovou dokumentaci doplnil a zavázal se ke splnûní dan ch podmínek. Nové projednávání celého projektu se uskuteãní 21. prosince t. r. a NESEHNUTÍ se jej bude opût aktivnû úãastnit. Neznamená to v ak v Ïádném pfiípadû, Ïe by do tohoto termínu cel problém spal. NESEHNU- TÍ kontaktoval jednatel a majitel investorské firmy a na osobní schûzce Ïádal o pomoc, jak se bránit proti nafiãení protestujících obãanû a vy etfiování na pfiestupkov ch komisích. Stejnû tak nás telefonicky informoval místní obãan, kter byl svûdkem havárie na daném pozemku firmy (kterou i fotograficky zdokumentoval), kdy pfii likvidaci jefiábu do lo k vyteãení nûkolika desítek litrû minerálních olejû do pûdy. V sledek etfiení âeskou inspekcí Ïivotního prostfiedí, které inicioval, v ak údajnû znûl, Ïe nebylo moïné zjistit, jestli k havárii do lo, neb dané místo bylo zavezeno vrstvou zeminy, na níï navíc v dobû inspekce stálo nákladní vozidlo. Lze se v takovémto pfiípadû divit nedûvûfie místních obãanû k podnikatelsk m aktivitám stavební firmy, stejnû jako k vyjádfiením zodpovûdn ch státních orgánû? Milan tefanec Alarm ã

8 Kampanû BrÀané fiekli odsunu nádraïí NE Aktuálnû Druhou fiíjnovou sobotu mûli BrÀané jedineãnou pfiíleïitost mohli v nejvût ím místním referendu v historii âeské republiky rozhodovat o tom, zda má brnûnské hlavní vlakové nádraïí zûstat v centru mûsta, nebo má b t pfiesunuto o kilometr na jih, na periferii. Zatímco vedení mûsta v ãele s ODS uï nûkolik let usiluje o odsun nádraïí, obãanské organizace chtûjí, aby nádraïí bylo modernizováno tam, kde je nyní, v centru mûsta. Proto uï na jafie zahájily petiãní akci za vyvolání referenda. Její úspûch ( podpisû) byl korunován na zaãátku záfií, kdy zastupitelstvo mûsta Brna muselo podle zákona referendum vyhlásit. Termín referenda v ak mohli zastupitelé stanovit sami, a tak neváhali a rozhodli se oddûlit jej od termínu krajsk ch voleb a vyhlásit jej v nejbliï ím moïném termínu. DÛvod byl jednoduch k platnosti rozhodnutí v referendu je nutná úãast nejménû 50 % obãanû, coï je mimo termín voleb v tak velkém mûstû jako je Brno takfika nemoïné. Pfiedpoklad politikû se bohuïel vyplnil. PfiestoÏe byla kampaà mohutná a pfiedreferendové prûzkumy ukazovali, Ïe 95 % lidí o konání referenda ví, do volebních místností nakonec pfii lo celkem 25 % BrÀanÛ. Z nich v ak více neï 85 % podpofiilo variantu ANO tedy rekonstrukci nádraïí v centru mûsta. A to lze povaïovat za obrovsk úspûch v ech, ktefií se na vyvolání referenda podíleli. Témûfi lidí jednoznaãnû fieklo, Ïe si odsun nepfieje. Takov masivní odpor se uï nedá jen tak ignorovat. Vedení mûsta sice ihned reagovalo prohlá ením, Ïe k v sledkûm referenda pfiihlédne, a to tím, Ïe tûchto lidí bude tfieba pfiesvûdãit o tom, Ïe odsun je správn. Ale ve skuteãnosti dostal projekt odsunu nádra- Ïí tûïkou ránu. Jednoznaãn odpor obãanû totiï bude zajímat nejen ãeskou vládu, ale pfiedev ím Evropskou unii, která má projekt z velké ãásti financovat. Vrcholní brnûn tí politici se sice snaïili zachránit situaci tvrzením, Ïe ti, ktefií podporují odsun k referendu zámûrnû nepfii li, ale v sledky sociologického prûzkumu mezi úãastníky referenda jasnû ukázaly, Ïe je to fale ná hra. Ukázalo se totiï, Ïe referenda se zúãastnili pfieváïnû lidé, ktefií pravidelnû chodí k volbám. I kdyby pfii li v ichni, ktefií k volbám chodí a volili variantu pro odsun, pfiesto by se pomûr zmûnil "jen" na 60:40 ve prospûch zachování nádraïí. Je tedy naprosto na místû tvrdit, Ïe vût ina BrÀanÛ, ktefií se zajímají o vûci vefiejné, je proti odsunu nádraïí z centra mûsta. V sledek referenda ale právnû závazn není a politici ODS se jím jistû fiídit nebudou. Nic v ak není ztraceno. UÏ první fáze procesu posuzování vlivû na Ïivotní prostfiedí ukazují, Ïe získat v echna potfiebná povolení bude pfiímo nadlidsk úkol. Jde o stavbu tak nároãnou a komplikovanou, Ïe je zcela na místû pochybovat o její realistiãnosti. KaÏdopádnû obãanská koalice NádraÏí v centru bude i nadále pokraãovat v prosazování varianty prospû né pro v echny Jihomoravany zachování dobfie dostupného nádraïí v centru mûsta. Martin Ander Jednou z propagaãních aktivit NESEHNUTÍ a Hnutí DUHA bylo i vyvû ení transparentu na nám. Svobody 8 Alarm ã

9 Místní skupiny Danajsk dar po ãesku Antimilitaristická skupina NESEHNUTÍ si ani v pro lém období bohuïel nemohla stûïovat na nedostatek práce. PfiestoÏe se âr po vstupu do EU nechala sly et (ústy námûstka ministra zahraniãí Jana Winklera), Ïe jiï zaãne plnit kritéria Kodexu EU pro obchod se zbranûmi (k jeho dodrïování se ale âr zavázala jiï v roce 1998), zûstalo jako vïdy pouze u slov. Kodex EU zakazuje v vozy zbraní do zemí, kde jsou poru ována lidská práva, do zemí, kde existuje zfiejmé nebezpeãí, Ïe by navrhovan v voz mohl b t pouïit pro vnitfiní represi, ãi do zemí, kde by v voz mohl zostfiit existující napûtí nebo vnitfiní konflikt. Pfiesto jiï 11. fiíjna schválila ãeská vláda v voz témûfi tun munice do Afghánistánu. Tato munice (mezi kterou se nachází napfi. 66 miliónû ostr ch nábojû ráïe 7,62 milimetru, dûlostfielecké náboje a 500 tisíc ruãních granátû) má b t darována afghánské vládû. Jakého ukázkovûj ího poru ení Evropského kodexu se mohla ãeská vláda dopustit? âeská republika opût ukázala, Ïe v vozy zbraní podporující sebehor- í poru ování lidsk ch práv ãi destabilizující jiï dost problémové regiony jí neãiní Ïádné morální problémy. Naopak, nehorázn návrh ministra obrany Kühnla byl vyuïit jako levn zpûsob, jak se zbavit nepotfiebn ch zbraní místo jejich nákladné likvidace. Samotn ministr komentoval rozhodnutí vlády: "TakÏe jsme u etfiili a navíc pomohli ke stabilizaci tohoto regionu." K zámûru vlády se pro média vyjádfiilo i NESEHNUTÍ. Specialista na problematiku obchodu se zbranûmi Karel Dolej í z Amnesty International pak na e stanovisko podpofiil i sv m vyjádfiením, kdyï uvedl: "Avizovan koneãn uïivatel, tedy afghánská vláda, potaïmo její policie a armáda, kontroluje pouze okolí hlavního mûsta, takïe není schopen ruãit za osud ãeské munice v sledkem mûïe b t i posílení nûkterého z místních vûdcû ozbrojen ch skupin. Bezpeãnostní aparát policie a armáda je v Afghánistánu nezku en a panuje odûvodnûné podezfiení, Ïe se dopou tí poru ování lidsk ch práv. Pomoc âr Afghánistánu by mûla sledovat celkovou stabilizaci zemû, nikoli se omezovat na podporu represivních sloïek. Na pfiíkladu Iráku je zfiejmé, Ïe vojenské vítûzství, po nûmï nenásleduje Ïivotaschopné politické fie ení, mûïe b t obyvatelstvem nakonec vnímáno jako zhor ení. Dodávka munice za souãasn ch okolností je pfiiléváním oleje do ohnû." V rok éfa resortu obrany Karla Kühnla, jehoï pfiedstavitelé si tradiãnû nedûlají tûïkou hlavu s tím, ãí krev ulpí na rozprodan ch zbraních, lze tedy pova- Ïovat za z poloviny nepravdiv (ke stabilizaci nepfiispûje, naopak) a z poloviny za velmi cynick (levnû se zbavíme pfiebyteãné munice - nechtûného dûdictví bol evické minulosti). Dal í v znamnou událostí, kterou oãekáváme právû v dobû, kdy vychází tento ALARM, je zvefiejnûní národní zprávy o exportu zbraní z âr. PÛjde o historicky první oficiální dokument âr, kter by mûl kompletnû mapovat Kampanû v vozy zbraní z ãeského státu v roce Tlak na to, aby i ãeské úfiady (v EU je to vût- inou bûïná praxe) zpracovávaly takov to dokument, kter by byl vefiejnosti k dispozici, byl také jedním z cílû antimilitaristické kampanû NESEHNUTÍ. Podle na ich informací tento dokument zpracovalo ministerstvo zahraniãí, projednala jej jiï Bezpeãnostní rada státu i ãeská vláda. O obsahu materiálu, jeho obsáhlosti, vypovídací hodnotû i kompletnosti poskytnut ch informací zatím panují dohady (a pochybnosti). V pfií tím ãísle ALARMu snad budeme moci pfiinést bliï í informace. V kvûtnu roku 2005 se v Brnû uskuteãní dal í roãník veletrhu zbraní IDET Stejnû jako pfied dvûma lety se v Brnû sejdou v robci zbraní z desítek zemí svûta a pod zá titou ministerstva obrany, zahraniãí a prûmyslu a obchodu budou nabízet své v robky. Stejnû jako pfied dvûma lety budou dojednávat obchody s pfiedstaviteli zemí jako jsou Bûlorusko, S rie, Srí Lanka, Jemen, Saudská Arábie a dal í. Stejnû jako vïdy zde budou vystavovat své smrtící v robky zbrojafiské firmy z evropsk ch zemí, Ruska ãi USA, které se nerozpakují prodávat své zbranû do státû, kde vládne tvrdá diktatura ãi probíhá obãanská válka. I to je dûvod proã NESEHNUTÍ ani v roce 2005 nebude veletrh IDET pfiehlí- Ïet a chystá u jeho pfiíleïitosti sérii protestních akcí. Jirka KoÏelouh a Milan tefanec NESEHNUTÍ Boskovice Tfiíãlenná skupinka dobrovolníkû v Boskovicích nezahálela ani uplynulé dva mûsíce. Pfiipravili jsme nûkolik tématick ch akcí, jejichï náv tûvnost se bohuïel i pfies dobrou propagaci nepfiehoupla pfies desítku náv tûvníkû. Na ãtvrt fiíjen - ke Svûtovému dni zvífiat jsme uspofiádali Veãer pro zvífiata. Pro pfiíchozí byly pfiipraveny dva krat í dokumenty: o chovu hospodáfisk ch zvífiat tradiãním zpûsobem a v ekologickém zemûdûlství a dokument mapující celosvûtové dûsledky konzumace masa. Po komorní diskusi následovalo pfiekvapení v podobû ochutnávky ãerstvého i su eného ovoce a ofií kû. Pokraãovali jsme i v úklidech stezek zdraví. Po záfiijovém úklidu se nám podafiilo upozornit na situaci kolem jednoho z kritick ch míst - Vyhlídky, která se mûïe uklízet pofiád dokola, protoïe nûktefií teenagefii si ji pletou s vefiejnou skládkou. Tak nûjak jsme doufali, Ïe se lidé zapojí, ale na fiíjnov úklid nepfii el nikdo. V listopadu jsme kvûli poãasí úklid zru ili. Jak budeme situaci fie it dál, je na zváïení a na ich moïnostech - bez zapojení vefiejnosti totiï úklid nemá smysl. Roãní tématick cyklus o Ïensk ch právech "Îensk m okem... aneb co nevidíme ãi vidût nechceme" mûl v fiíjnovém scénáfii téma Îena a média. Lektorkou veãera, kter se uskuteãnil 18. záfií ve videosále kina Panorama, byla Katka Plesková z NESEHNUTÍ Brno. Ta seznámila asi desítku pfiíchozích se stereotypy v médiích, jejich necitlivostí. Samostatn m tématem byl m tus krásy, ke kterému se vztahoval i promítnut videodokument. Cyklus pak pokraãoval jedním z nejzásadnûj ích témat v listopadu - bohuïel nám nevy el termín (Mez. den proti násilí na Ïenách). O domácím násilí tedy pfiedná ela právniãka Mgr. Hana Langhansová a psycholoïka Jitka âechová z Poradny pro Ïeny v tísni programu Ligy lidsk ch práv z Brna. Kromû vyãerpávající charakteristiky domácího násilí, popisu obûti i pachatele násilí byla souãástí i projekce dokumentu. Veãera se zúãastnily pfiedev ím Ïeny, kter ch se problém násilí v rodinû dot ká, proto byl bezesporu pfiínosem, i kdyï opût pfii- lo jen asi deset lidí. Cel cyklus jsme zakonãili 10. prosince projekcí filmû z festivalu Jeden svût o právech Ïen. Otazníkem v na í budoucnosti zûstává, zda budeme moci pofiádat mûsíãní vefiejné schûzky v Klubíku, neboè se zmûnila jeho vedoucí. Ve hfie je moïná spolupráce s obãansk m sdruïením Jinan z oblasti kultury, v jehoï rámci bychom mohli uskuteãàovat nûkteré programy. MoÏností v novém roce je celá fiada, zda a jakou formou ale budeme pokraãovat, probereme závûrem roku. Pokud jste z okolí Boskovicka nebo Blanenska a chcete-li se o na í ãinnosti dovûdût více, pfiijìte na nûkterou z na ich akcí, na vefiejnou schûzku, nebo nás kontaktujte. Uvítáme jakoukoliv pomoc. NESEHNUTÍ Boskovice P. O. Box Boskovice Va ek Petra Za NESEHNUTÍ Boskovice Va ek Stoupal Alarm ã

10 Na e ãinnost Dobrovolnick kolící víkend Dobrovolnick kolící víkend tak znûl oficiální název pobytu konaného první prosincov víkend v hot lku Luck vrch na úpatí Vysoãiny. Cílem této akce bylo pfiedev ím seznámit úãastníky/ice v rûzné mífie aktivní a na rûzná témata zamûfiené - s otázkami proã b t aktivní, jak vést kampanû, jak pracovat s médii, pofiádat vefiejné akce apod., ale také se blíïe poznat navzájem. Pomyslnou tfie niãkou na dortu byla pfiedná ka a diskuse s V.I.P. hostem. Akce zaãala v pátek veãer po pfiíjezdu vût iny úãastníkû/ic seznamovací hrou, poté nastal voln program, kdy se za podpory kvalitnû zásobeného baru (toãené limo a pivo, domácí likéry atd.) diskutovalo skuteãnû o ãemkoliv. Nejvytrvalej í jedince do postele odvezl aï ranní expres Sobotní harmonogram byl velice na lápnut. Po vydatné snídani zaãaly pfiedná ky t kající se obãanské angaïovanosti a neziskovek v eobecnû, v znamná byla pfiedná ka o správném zpûsobu vedení kampaní, kde byli posluchaãi/ky seznámeni se základními schématy a pravidly vedení kampaní tak, aby byly co nejúspû nûj í. Na to navázala i ãást praktická: pro ãtyfii z kampaní NESEHNUTÍ se vytvofiila skupinka aktivistû/aktivistek, ktefií mûli za úkol zpracovat vybranou kampaà (její v chodiska, cíle, náplà) na základû úvodní teoretické ãásti a prezentovat ostatním úãastníkûm/úãastnicím ke spoleãné diskusi, coï by mohlo b t díky nov m kreativním nápadûm pfiínosné pro dal í v voj aktivit NESEHNUTÍ. KdyÏ se ãas pfiehoupl do podveãerních hodin a dorazili i poslední úãastníci/úãastnice, pfii lo na fiadu promítání filmu o Greenpeace - Pfiíbûh duhov ch bojovníkû. Film se stal zároveà úvodem poslední ãásti programu toho dne setkání s utajovan m, ale skuteãn m V.I.P. hostem, Václavem Va kû - b val m tiskov m mluvãím ãeské poboãky Greenpeace. Diskuse se pfienesly i do volného noãnû ranního programu, protoïe od této osobnosti bylo moïné se dozvûdût velmi cenné informace a zajímavé názory. K pobavení dále pfiispûl notebook-jukebox, barové zásoby a spoleãenská hra zaloïená na mafiánsk ch praktikách. Nedûlní program byl vûnován práci s médii nejdfiíve struãná teoretická ãást, poté praktická demonstrace a to doslova! Byla totiï zinscenována blokáda fiktivní cementárny v CHKO za úãasti policie, zamûstnancû/zamûstnankyà cementárny a médií. Ve keré konání úãastníkû/úãastnic bylo zaznamenáno pohotov m kameramanem a po ukonãení akce se skupinovû rozebíraly správné a patné postupy aktivistû/aktivistek s ohledem na nepsaná pravidla mediální práce. Cenné poznatky z praxe pfiipojil i Václav Va kû. Krátce po nedûlním poledni byl pobyt oficiálnû ukonãen. Penzion Luck vrch na úpatí Vysoãiny je pfiíjemn m místem nejen pro kolení. Podûkování patfií zejména t mu organizátorû/organizátorek, V.I.P. hostu Václavovi Va kû, vstfiícnému personálu a v em dal ím úãastníkûm/úãastnicím. Za zmínku stojí i fakt, Ïe ubytování v hot lku bylo zaji tûno zdarma díky vstfiícnosti jeho majitelû a pfiedchozímu pracovnímu pobytu nûkolika aktivistû/aktivistek NESEHNUTÍ, kter se bude je tû opakovat. Na závûr mûïeme konstatovat, Ïe v ichni zúãastnûní byli nadev e spokojeni a tímto také chceme pozvat ostatní aktivisty/aktivistky k úãasti na dal ích podobn ch kolících, ale téï "praktick ch" akcích NESEHNUTÍ. Filip Pfiidal (smûr zleva nahofie) Policista, demonstrant, dûlník, tisková mluvãí cementárny, fotograf a reportér zpovídající tiskovou mluvãí protestu proti fiktivní tûïbû vápence v CHKO. Zku ení lektofii pfiedná í o vedení kampaní. 10 Alarm ã

11 Dobrovolnick víkend: Pracovní skupina pfiem lí nad dal í podobou kampanû Jídlo místo zbraní. Pravidelná dobrovolnická setkávání Od fiíjna, kaïd mûsíc minimálnû jedenkrát, probíhá tzv. dobrovolnické setkání. Je urãeno v em dobrovolníkûm/icím NESEHNUTÍ Brno, ktefií jsou aktivní v rûzné mífie v rûzn ch kampaních a je to pro nû pfiíleïitost se více poznat nejen mezi sebou, ale pfiedev ím s organizací, v níï jsou aktivní,a zpûsobem její práce. V fiíjnu to bylo aktuálnû (v pfiedzvûsti listopadov ch akcí proti násilí na Ïenách) téma Ïensk ch práv, na které se setkání zamûfiilo. Zúãastnûní/é mûli moïnost se dozvûdût více o v chodiscích, cílech a ãinnosti kampanû Îenská práva jsou lidská práva. Koordinátorka kampanû pfiedstavila téï základní kniïní tituly, které je uïiteãné si pfieãíst pro vût í pfiehled o problematice a jeï obsahuje knihovna NESEHNUTÍ v rámci sekce Îenská práva, feminismus a gender studies. Dal ím rozmûrem dobrovolnick ch setkání by Na e ãinnost pak mûlo b t i získávání zku eností a znalostí z praktické práce v neziskovém sektoru. Tentokrát se úãastníci/ice mûli moïnost více seznámit s principy a praxí v mediální práci a zejména jejím základem psaním tiskov ch zpráv. V listopadu se pak dobrovolnické setkání uskuteãnilo z ãásti formou kolícího dobrovolnického víkendu (více informací obsahuje ãlánek v jiné ãásti tohoto ãísla Alarmu) a pak téï v podobû pfiedvánoãní besídky spojené s turnajem ve hfie zvané prtec a aktivistickou tombolou, o které se více dozvíte v pfií tím ãísle ALARMu. Dal í dobrovolnická setkání v roce 2005 budou opût zamûfiena na rûzné kampanû NESEHNUTÍ a získávání praktick ch znalostí a nov ch spoleãn ch záïitkû. Máte-li zájem, jste srdeãnû zváni/y staãí se ozvat. Katefiina Plesková V stavy a pfiedná ky NESEHNUTÍ V stavy Chtûli byste uspofiádat v stavu na téma lidsk ch práv, ekologie ãi práv zvífiat ve va em mûstû? Neváhejte a napi te si o nûkterou z v stav NESEHNUTÍ! ZAOST ENO NA HYPERMARKETY Nová verze v stavy upozoràující na negativní dopad expanze obfiích nákupních center. Celkem 11 panelû formátu 70 x 100 cm (orientované na v ku) s fotografiemi a doprovodn mi texty. Pokud budete mít zájem, na i aktivisté vám zajistí pfiedná ku, dále si mûïete objednat leták "Zaostfieno na hypermarkety", sborník pfiedná ek na toto téma nebo samolepky na schránku "Stop reklamním materiálûm". V stavu si mûïete objednat také elektronicky prostfiednictvím formuláfie na stránkách V VOZY ZBRANÍ Z âeské REPUBLIKY V rámci kampanû Zbranû, nebo lidská práva?" vznikla koncem roku 2003 stejnojmenná v stava. Sérií fotografií a krátk ch komentáfiû pfiibliïuje pfiíãiny a následky nekontrolovaného obchodu se zbranûmi. Fotografie zobrazující utrpení rozvojov ch zemí - kam smûfiují velké zbrojní zásilky, aby podpofiili ozbrojené konflikty nebo udrïeli pfii moci spfiátelené diktátory - jsou dány do kontrastu s fotografiemi zbraní ve vyle tûn ch vitrínách zbrojafisk ch veletrhû (napfiíklad brnûnsk IDET). V stava se skládá z 8 panelû 70 x 100 cm (orientované na v ku). Pro zapûjãení k vystavování kontaktujte NESEHNUTÍ Brno. MÛÏete si ji objednat také elektronicky prostfiednictvím formuláfie na stránkách ZA SVOBODU PRO TIBET V stava se skládá z 15 barevn ch fotografií formátu 30 x 45 cm v lehk ch rámech. Je doplnûna texty o poru ování lidsk ch práv v Tibetu. Spolu s v stavou vám mûïeme poslat i leták Svobodu Tibetu". PROâ PRÁVA ZVÍ AT Sedm velk ch panelû (zhruba 80 x 110 cm) s barevn mi fotografiemi je vûnováno problematice t rání zvífiat na koïe inov ch farmách, pfii lovu koïe inov ch zvífiat, ve velkochovech a pfii transportu hospodáfisk ch zvífiat nebo v cirkusech. Dva panely upozoràují na krutosti na zvífiatech v pokusn ch laboratofiích. K dispozici k v stavû jsou i letáky s tématikou ochrany práv zvífiat. Pfiedná ky Dále mûïete uspofiádat ve va em mûstû vefiejnou besedu, pfiedná ku nebo workshop na kole na nûkteré z následujících témat: Co dûlá NESEHNUTÍ? (obecnû o aktivitách na eho obãanského sdruïení) Zaostfieno na hypermarkety (o tom, co pfiiná í nekontrolovatelná expanze obfiích obchodních fietûzcû) Militarismus není fie ení (o praktikách velk ch zbrojafisk ch koncernû a v vozech ãesk ch zbraní do nestabilních oblastí) Stop domácímu násilí (o tom, co je domácí násilí, nejãastûj ích m tech provázejících tuto problematiku a o tom, jak se mu dá bránit) Uprchlíci v âeské republice o historii i souãasném stavu uprchlictví v âr s akcentem na poru ování práv bûïencû ze strany ãesk ch úfiadû a moïnostech jak uprchlíkûm pomoci Jaké je to b t uprchlíkem? interaktivní workshop urãen zejména studentûm a studentkám Z a S pfiibliïuje pomocí záïitkov ch her problémy a situace, kter mi prochází uprchlíci Kavkaz beseda o zemích Kavkazu (ÁzerbájdÏán, âeãensko, Gruzie, Arménie...), ze kter ch do âr mífií tisíce uprchlíkû. O dûvodech této migrace, situaci v tûchto zemích i moïnostech pomoci. Alarm ã

12 Kampanû Krátké zprávy o tom, co mohou uprchlíci dûlat ve volném ãase Volnoãasové aktivity NESEHNUTÍ pro uprchlíky ãekající v âr na rozhodnutí o své Ïádosti o azyl pokraãovaly cel podzim. Chcete se nûco dozvûdût o tom, co uprchlické dûti zaïily a co je tû zaïijí? âtûte dál! Krátká zpráva o pou tûní drakû, které se málem ani nekonalo Krásné poãasí, hezk listopadov lehce vûtrn den, jako dûlan na vyrábûní a pou tûní drakû. AÏ na detail, Ïe hned po prvních deseti krocích po Zb ovském námûstí jsme si uvûdomili, Ïe nûkdo z nás ( moïná já ) zapomnûl/a v autobuse základní materiál na jejich pfiípravu. Asi po hodinû zdravotní procházky po jiï zmínûné lokalitû a hledání autobusu, jela kolem nás pravidelná linka i s na imi papíry a tyãkami zpût do Brna, tak jsme alespoà originálnû vyplnili dobu polední siesty. Po pfiíchodu do uprchlického tábora jsme poïádali paní Volnoãasovou aktivitu, jestli by mohla fiíct pár dûtem, Ïe budeme vyrábût draky, zda by se nechtûly pfiidat Její mírnû direktivní pokyn, aby se dûti shromáïdily ve spoleãenské místnosti, ve mnû tro iãku zkalil pocit dobrovolnosti, nicménû mûli jsme tímto zaruãeno, Ïe si draky nebudeme lepit sami. Ve finále se pfiípravy drakû zúãastnilo m m velkorys m odhadem kolem 15 dûtí a pfiekvapivû byly touto ãinností zaujaty po celou dobu jejího konání, snad kromû jednoho chlapce neurãité národnosti, kterému se na tûstí nepodafiilo, ani pfies velkou snahu, vypíchnout oãi ostatním kamarádûm. Pár maminek nás sledovalo z povzdálí, obãas se pfii el podívat i nûjak ten tatínek. Draci byli moc hezcí, takov tro ku alternativní, obãas i atí, ale myslím, Ïe bychom si s nimi mohli stfiihnout i nûjakou soutûï, pravda, kromû té v létání Letûl, opravdu letûl (alespoà 30 sekund) nûco jako "skorodrak" jednoho afghánského taèky, kter vlastnû ani taèka nebyl. Ale dûleïité je, Ïe bûhem onûch zmínûn ch 30 vtefiin dokázal upoutat pozornost dûtí a tím je motivovat ke zbûsilému bûhání po pididvoreãku tábora zarostlého stromy a hrát si na to, Ïe jim draci létají. Nevím jak dûtem a ostatním, ale mû se pou- tûní drakû líbilo. Zuzka Buzrlová Krátká zpráva o Ïonglování, které se koná kaïd pátek UÏ je to nûjak ten pátek (pfiesnûji od poloviny fiíjna 2004), co aktivisté a aktivistky NESEHNUTÍ jezdí pravidelnû do uprchlick ch táborû Zb ov a Zastávka Ïonglovat. Tento pravideln, skuteãnû páteãní, workshop je otevfien jak dûtem, tak dospûl m a nutno podotknout, Ïe nejlíp asi "sedí" vûkové kategorii teenage. Îongluje se se v ím moïn m, hlavnû s míãky, kuïelkami ãi "kouzelnou hûlkou" - flower stickem. Nedávno jsme také zakoupili i dal í pomûcky, konkrétnû velké kruhy a tzv. diabolo. Z této jednoduché hraãky, pfiedstavované spojen mi plastov mi kuïely a ÀÛrkou mezi dvûma provázky, mají uprchlíci asi nejvût í radost. Kdo nerad klasické Ïonglování, mûïe "toãit" neboli Ïonglovat s fietûzy. S tím také souvisí chystaná fire show, na kterou se my a pravdûpodobnû také uprchlíci uï moc tû íme. Ti, které Ïonglování opravdu zaujme, si mohou vyrobit vlastní míãky. Co se t ãe Ïonglování obecnû, jeho popularita stále roste. Zatímco pfied deseti lety nikdo moc nevûdûl, o co jde, dnes je - zvlá tû mezi urãit mi skupinami lidí - Ïonglování velice roz ífiené. A protoïe mû zajímalo, kdy to vlastnû v echno zaãalo (a vûfiím, Ïe to zajímá i vás) rozhodla jsem se s vámi o tu znalost podûlit. Nejstar í zmínka pochází z 2000 let staré egyptské hrobky Beni-Hassana, kde na nástûnné malbû nalézáme kromû akrobatû a taneãníkû i Ïonglující Ïeny. Dále víme, Ïe se Ïonglováním zab vali ekové a ímané. Rozkvût Ïonglování pfiinesla renesance, kdy vût ina koãovn ch divadel a kejklífiû mûla ve svém stfiedu Ïongléry a akrobaty. Celá dal í historie Ïonglování aï do dvacátého století pak vlastnû kopíruje vzlety a pády, popularitu a zavrïení koãovn ch - pozdûji i kamenn ch divadel. V první polovinû dvacátého století, pfied vynálezem televize a elektronick ch hraãek pro dûti bylo Ïonglování pomûrnû roz ífiené. Dnes vzrûstá zejména v znam rekreaãního Ïonglování. Îonglování, pfiedev ím Ïonglování a tanec s ohnûm, se stává nedílnou souãástí alternativních kultur squatû, tekna, ale nejen jich. ProtoÏe je tato ãinnost v teãnou hrou, zlep uje koordinaci, soustfiedûní, prostorovou orientaci a rozvíjí spolupráci mezi mozkov mi hemisférami, Ïongluje stále více lidí, jejichï práce je riziková a nese s sebou velkou odpovûdnost. Díky nutnosti jednobodového soustfiedûní se Ïonglování pouïívá i jako pomûcka pro relaxaci, meditaci a terapii. A pokud se chcete nauãit Ïonglovat i vy, pojeìte s námi nûkdy v pátek do uprchlického tábora. Dobfie se pobavíte a je tû pomûïete mal m uprchlíkûm zpestfiit odpoledne. SvaÈka Zajdáková Pozvánka lákající obyvatele a obyvatelky pobytov ch stfiedisek pro uprchlíky na pravidelné Ïonglování Pravidelné Ïonglování pro uprchlíky se koná kaïd pátek 12 Alarm ã

13 Neprchat pfied uprchlíky Situace se tentokráte otoãila. Skupina lidí, ktefií v rámci spoleãné kampanû NESEHNU- TÍ a Amnesty International pomáhají uprchlíkûm, tentokráte sama uprchla z velkomûsta a v útulném prostfiedí junácké klubovny ve Slavkovû u Brna uspofiádala své víkendové kolení. Jeho smyslem bylo získat teoretické znalosti o uprchlické problematice, které by tak doplnily a zkvalitnily praktickou ãinnost dobrovolníkû a dobrovolnic, ktefií/é se na kampani podílejí. Program víkendu zaãal krátkou exkurzí do historie uprchlictví s nástinem souãasné situace uprchlíkû v âeské republice a zemích Evropské unie. Následovala seznámení s právními aspekty problematiky. Právniãka Mgr. Renáta Kleãková z Právnické fakulty MU seznámila posluchaãe s definicemi pojmû jako jsou Ïadatel o azyl, vnitfinû pfiesídlená osoba, integrace, vyho tûní, repatriace ad. Diskuse se vedla také o mezinárodních smlouvách zaji Èujících ochranu uprchlíkû i o nov ch trendech v tzv. uprchlickém právu. Odpolední ãást programu pak byla vûnována hostûm. Jako první pfiedstavil program na pomoc migrantûm a uprchlíkûm Mgr. Pavel Filo z Diecézní charity Brno. Podûlil se o své zku enosti s konkrétní prací s klienty, pfiedstavil také dal í humanitární programy své organizace. Dal ím hostem byl novináfi a zároveà ãlen obãanského sdruïení SouÏití 21 Radek Gális. V neformální diskusi mluvil o projektech, které realizuje tato nevládní organizace (napfi. Dny kavkazské kultury, letní tábory pro dûti uprchlíkû), fieã byla i o dûleïitosti práce dobrovolníkû/ic, ktefií/é pomáhají lidem Ïádajícím v âr o azyl, stejnû jako o moïnostech spolupráce mezi uprchlick mi organizacemi. Veãerní ãást programu byla zahájena interaktivní hrou Jaké je b t uprchlíkem". Tato hra vychází z metodiky Amnesty International a záïitkovou formou pfiibliïuje situace, kter m jsou bûïenci nuceni ãelit. A tak si úãastníci a úãastnice víkendového kolení mohli vyzkou et roli nejen uprchlíkû Ïádajících o pomoc, ale také úfiedníkû policie a ministerstva vnitra ãi nezávisl ch pozorovatelû nevládních organizací. Celá hra se odehrávala za pfiítomnosti dal ího hosta uprchlíka z Afghánistánu kter ocenil jak nasazení jejich aktérû, tak její podobnost s realitou. Vzhledem k pfiíkrosti a nevstfiícnosti hercû pfiedstavujících státní úfiedníky, zb vá dodat bohuïel. Posledním hostem dne byl Salim Khan, kter uprchnul z Afghánistánu, kde bojoval proti hnutí Taliban, a po dlouhé dobû se dostal aï do âr, kde se mu povedlo získat politick azyl. PosluchaãÛm popsal svoji cestu z Asie do Evropy, nepûkné zku enosti s pfievadûãsk mi mafiemi i zamûstnanci ãeského ministerstva vnitra. V dlouhé diskusi pak odpovídal na otázky t kající se jeho pobytu v âr, studia na V i jeho rodiny. Sobotní program byl zakonãen projekcí nûkolika dokumentárních filmû o uprchlících ãi problematice rasismu a xenofobie. Nedûlní dopoledne pak bylo vûnováno pfiedev ím pfiípravû prvního ãísla nového uprchlického zpravodaje NESEHNUTÍ. âasopis také zde získal svûj koneãn název. Ten vychází z toho, Ïe cílem periodika je jít P ES pfiedsudky, které dûlí uprchlíky od vût inové spoleãnosti, Ïe jeho smyslem je jít P ES lhostejnost, která ve vztahu k nim ãasto panuje ze strany odpovûdn ch úfiadû, Ïe jako uprchlíci jsou nuceni jít P ES hranice, tak i my se budeme snaïit bofiit hranice, které brání jejich zapojení do normálního Ïivota. Proto jsme ãasopis pojmenovali P ES a v souãasné dobû je moïné si na adrese NESEHNUTÍ objednat jeho první ãíslo (stojí 5 Kã + 10 Kã po tovné, budeme vám vdûãní, pokud si vezmete ãísel více do distribuce). Najdete v nûm napfi. informace o âeãensku a uprchlících Na e aktivity z této zemû, exkluzivní rozhovor s reïisérem Janem Hfiebejkem, informace o evropské politice ve vztahu k uprchlíkûm, stejnû jako protestní dopis australské vládû protestující proti poru ování lidsk ch práv dûtsk ch uprchlíkû vûznûn ch v detenãních centrech na ostrovû Nauru. Milan tefanec Hra Jaké je b t uprchlíkem : Státní úfiedníci/ice vedou pohovor s Ïadatelkou o azyl. Tradiãní veãery s NESEHNUTÍm První podzimní Veãer s NESENUTÍm se konal 21. fiíjna a byl na stále aktuální a horké téma pfiesunu brnûnského nádraïí (více viz ãlánek v tomto ãísle ALARMu). Název veãera Referendum aneb boj o brnûnské nádraïí (pokraãuje) byl opravdu pfiíznaãn. Hosty veãera byli Petr Kuba ze Strany Zelen ch a Martin Ander z Hnutí DUHA. Tentokrát bohuïel bez projekce tématického filmu probûhlo velmi zajímavé povídání nejen o pfiípravách a realizaci referendové kampanû, ale i o tom, jak se bude postupovat v budoucnu. Dozvûdûli jsme se podstatnou vûc, Ïe i pfies nedostatek v referendu hlasujících spoluobãanû, bude mít jeho v sledek dopad jak na rozhodování o jeho finanãní podpofie na úrovni krajské, tak v Evropské unii. Dal í Veãer s NESEHNUTÍm se stal v listopadu souãástí ir ího programu Îenu ani kvûtinou aneb t den proti násilí na Ïenách (více v jiné ãásti tohoto ãísla Alarmu). Veãer tentokrát nesl název Násilí na Ïenách i láska mûïe bolet a jeho první ãást tvofiila videoprojekce filmového dokumentu To v echno z lásky, kter vznikl v rámci Kampanû proti násilí na Ïenách, jenï v âr probûhla v loàském roce. Tento film je v âeské republice ojedinûl m a aktuálním dokumentem spojujícím v povûdi Ïen obûtí domácího násilí, které sv mi pfiíbûhy objasàují pocity a Ïivot Ïen dlouhodobû Ïijících v násilném partnerském vztahu, a aktuální statistická data t kající se tohoto problému v ãeské spoleãnosti. Aktivistky kampanû Îenská práva jsou lidská práva na film pak navázaly pfiedná kou o násilí na Ïenách, v níï pfiedstavily nejen problém domácího násilí, ale téï dal í formy tzv. genderovû (rodovû) podmínûného násilí jak m je znásilnûní, obchod se Ïenami a Ïenská obfiízka. Úãastníci a úãastnice veãera mûli pak k dispozici bohatou nabídkou letákû, broïur a dal- ích informaãních materiálû t kajících se nejen, ale zejména problematiky násilí na Ïenách. Katefiina Plesková a Hladinová Alarm ã

14 Z tisku 14 Alarm ã

15 Z tisku Alarm ã

16 Distribuce DISTRIBUCE NESEHNUTÍ NOVINKY * "P ES" uprchlick ãtvrtletník NESEHNUTÍ ã. 1/zima 2004: zajímavé ãlánky o kampani Bezpeãí pro uprchlíky, azylové politice âr, situaci v âeãensku, rozhovor s reïisérem Janem Hfiebejkem ad. Cena 5 Kã * "PrÛvodce na cestû k rovnosti Ïen a muïû" (NESEHNUTÍ, 2004): praktická broïurka pro v echny, kdo chtûjí získat pfiehled o základních tématech problematiky Ïensk ch práv. Kapitoly Genderové stereotypy, Rovné pfiíleïitosti Ïen a muïû a Násilí na Ïenách jsou v ãtem základních dat a souvislostí doplnûn m cviãn mi otázkami, pfiíklady, citáty k zamy lení, praktick mi odkazy na adresy rûzn ch organizací, literaturu apod. Cena 10 Kã * "ABC feminismu" (NESEHNUTÍ, 2004): soubor textû, které reflektují nejv znamnûj í souãasná témata feministického hnutí (postavení Ïeny v rodinû, rovné pfiíleïitosti muïû a Ïen v zamûstnání, postoj spoleãnosti k Ïenskému tûlu a Ïenské sexualitû, domácí násilí, obchod se Ïenami, vysvûtlení problematiky genderové nerovnosti ve spoleãnosti a v jazyce, souhrnn pfiehled historie Ïenského hnutí). Autorkami textû jsou v znamné pfiedstavitelky Ïenského hnutí v âeské republice. Cena 120 Kã. * John Yates "September Commando: Cesta marnosti a zklamání" (Pohoda Records, 2004): v bûr zcela nov ch a dosud nezvefiejnûn ch ukázek provokujícího umûní vrchního grafika labelu Alternative Tentacles. Publikace je vizuálním popkulturním útokem proti v em bolestem dne ního svûta. Jde o soubor asi stovky fotografií s ironizujícími hesly a komentáfii (s pfieklady do ãe tiny) trefujících se do konzumní spoleãnosti, armády, zdravotnictví apod. Cena 200 Kã * ãasopis "MY MA GAZETA" ã. 23/ãerven 2004: hlavní téma - Homosexualita, ãlánek o Timu Robbinsovi, reportáï ze Slam Poetry, rozhovory s Timem o grafitti a H. Kulhánkovou o filmovém festivalu Mezipatra, text o hiphopu, recenze, básnû, povídky, fotky a mnohé dal í. Cena 40 Kã * Peter Singer "Osvobození zvífiat" (Práh, 2001): kniha (poprvé v ãeském vydání) o nadvládû lidsk ch bytostí nad bytostmi ne-lidsk mi, která zpûsobuje stále mnoho bolesti a utrpení. Boj proti ní je pro autora právû tak dûleïit jako boj za kterékoli morální nebo sociální otázky minulosti. Text obsahuje informace, detailní popisy a komentáfie k tomu, co se dûje zvífiatûm v laboratofiích a na farmách. Kniha je zároveà etick m zdûvodnûním vegetariánství. Cena 195 Kã * edice Bloody Mary: rûïov odznáãek s motivem Barbie na mu ce a nápisem "Sbohem Barbie" Cena 23 Kã; ãasopis "BLOODY MARY" ã. 8 (téma: Prostituce) a ã. 9 (téma: Subkultury & Patriarchát) Cena 25 Kã; ná ivky "Bloody Mary" (ãervené s ãern m vy ívan m nápisem) Cena 40 Kã * Marta Koláfiová Gender in Czech Anarchist Movement (Subverze, 2004): âesk anarchismus i antikapitalistické hnutí bylo nûkolikrát analyzováno, ale nebyly reflektovány genderové aspekty a postavení Ïen v tomto doposud zejména jako muïsky prezentovaném hnutí. Cena 25 Kã * triãko "Tento mûsíc menstruuji": dámská triãka jsou externí souãástí stejnojmenné v stavy (více na - rûzné velikosti (S, M, L), provedení (velk bílo-ãerven nápis s motivem ãervené vloïky na hrudi nebo drobn nápis na hrudi a motiv tampónu v dolní polovinû triãka), barvy (bílá, rûïová, modrá, hnûdá, ãervená, ãerná) a tvary (ramínka ãi krátk rukáv). Cena 320 Kã * triãko antimilitaristické kampanû NESEHNUTÍ: Zakoupením triãka mûïete propagovat nejen aktivity na í kampanû, ale navíc ji podpofiíte i finanãnû a získáte vkusn odûv vhodn takfika pro v echny pfiíleïitosti. Triãka jsou bavlnûná s ãernobíl m potiskem vepfiedu (viz obr.) a logem NESEHNUTÍ na rukávu, velikosti S, M, L, XL, XXL, barvy ãervená, modrá, okrová. Cena 200 Kã âasopisy * "MY MA GAZETA": editorial, téma, glosa, rozhovor, povídka, poezie, osobnost, recenze, reportáï, hudba, reklama, závûrem to jsou rubriky tohoto "kulturního ob Èastníku o v eliãems". V ã. 19 reportáï ze zasedání MMF/SB v Praze (cena 10 Kã sleva!); hlavní témata ã. 20,5: Lidská práva (cena 20 Kã); ã. 21: (Eko) Feminismus a gender (cena 30 Kã); dvojãíslo 21,5 22: In-tolerance v âesku (cena 40 Kã) * "P ES PRÁH" ã. 3: "âasopis pro ochranu rodiãû, dûtí a pfiírody ve mûstû" - vydává Hnutí PraÏské matky, z obsahu: lokální zprávy, m ty o ãeské kole, Kdo je dula?, rady pro spotfiebitele/ky atd. Zdarma za po tovné * "TIBETSKÉ LISTY" fiada 1/ /2004: jedin ãesk ti tûn ãasopis obsahující informace o Tibetu, jeho historii i souãasnosti (jazyku, kultufie, náboïenství, kaïdodenním Ïivotû). Obsahuje rozhovory se zajímav mi lidmi, ktefií se Tibetem z rûzn ch hledisek zab vají, pfieklady z jinak nedostupn ch zahraniãních materiálû, reportáïe dokumentující poru ování lidsk ch práv, cestopisné ãlánky, kurzy tibet tiny aj. âísla 1 20 zdarma za po tovné, ãísla Cena 20 Kã * ãasopis "KONEC KONCÒ" ã. 2, 3, 4/2004: spoleãensk obãansk dvoumûsíãník, kter je nástupcem ãasopisu Bariéry a chce postihnout promûny doby i její hlub í souvislosti. Má irokou oblast pfiispûvovatelû/ek z oblasti kultury, vûdy, politiky, obãanské spoleãnosti aj. Pfiiná í nezávislé pohledy a úvahy, které nenajdete v bûïném tisku. Zdarma za po tovné * "TEST, ãasopis pro spotfiebitele" ã. 1/2004: ãíslo vûnované (kromû jiného) sledování nebezpeãn ch alergenû v kosmetice. Zdarma za po tovné KNIHY A BROÎURY * "O hypermarketech vefiejnû" (NESEHNUTÍ, 2002): sborník pfiíspûvkû celkem 15 autorû, odborn ch a barevn ch fotografick ch pfiíloh; kompilace teoretick ch ãlánkû od odborníkû/ic z rûzn ch oborû (sociologie, architektura, ekonomie, právo, geografie aj.), zástupcû obãansk ch sdru- Ïení Dûti Zemû, Calla ad. a pfiedsedy Odborového svazu pracovníkû obchodu obsahuje fiadu postfiehû a faktû k tématu v stavby obfiích nákupních stfiedisek Sborník obsahuje i literární dílko Michala Hvoreckého o otvírání nového hypermarketu. Publikace poskytuje cenné informace (nejen) tûm, kdo se chtûjí dal í expanzi hyper- a super-marketû aktivnû postavit. Cena 49 Kã * Charles Patterson "Vûãná Treblinka" (Práh, 2003): rozsáhlá publikace s podtitulem Ve vztahu ke zvífiatûm jsme v ichni nacisté, ve které autor ukazuje, Ïe krutosti páchané na bezbrann ch mimolidsk ch stvofieních jsou pfiedzvûstí zloãinû vûãi lidem sam m a Ïe zotroãení a zabíjení zvífiat je kofienem v emoïného zla a násilí otroctví, rasismu, genocid, pogromû a mnoh ch jin ch krutostí. Kniha nás nejen donutí k váïnému zamy lení nad utrpením milionû bezbrann ch tvorû, ale pfiiná í také pozoruhodnou charakteristiku nacismu. Cena 220 Kã * "Zavírání dvefií" (Lungta, 1999): text vydalo Tibetské centrum pro lidská práva a demokracii v Dharamsale v roce Popisuje se v ní represe v Tibetu v letech v rámci kampanû "tvrd úder". Cena 45 Kã * "Pravda o Tibetu" (Lungta, 1999): text vydalo Oddûlení informací a mezinárodních vztahû tibetské exilové vlády v Dharamsale v Indii jiï v nûkolika vydáních. Poslední verze dokumentu byla publikována na podzim roku 1996 a pfiehlednû uvádí základní fakta o tibetské historii s dûrazem na nejnovûj í dûjiny druhé poloviny 20. století a zejména na ãínskou okupaci Tibetu v padesát ch letech. Cena 65 Kã * Janet Biehl "Pozvání do sociální ekologie" (Subverze, 2003): dal í práce od autorky známé knihy Ekofa ismus Pouãení z nûmecké zku enosti. Publikace se snaïí o promy lenou radikální kritiku souãasn ch sociálních, politick ch a antiekologick ch trendû, o rekonstrukãní, ekologick, komunitární a etick pfiístup ke spoleãnosti. Cena 25 Kã * Michel Chossudovsky "Válka a globalizace. Pravda o 11. záfií" (INTU, 2003): Bylo rozpoutání "války proti terorismu" skuteãnû reakcí na útoku 11. záfií? Ne lo o pouhou záminku pro realizaci dlouhodobû plánované strategie? Jaká je souvislost mezi ekonomickou globalizací a válkou? Odpovûdi na tyto a dal í otázky, jenï autor nastiàuje, pfiedstavují pohled na souãasné dûní, kter je odli n od frází vût iny politikû a médií. Cena 140 Kã * "Zpráva o monitorování prûbûhu demonstrací zpráva z projektu Obãansk ch právních hlídek Ligy lidsk ch práv bûhem demonstrací proti summitu NATO 2002": zajímavá sonda do prûbûhu demonstrací. Zdarma za po tovné OSTATNÍ * pohlednice "Proti legalizaci policejního násilí": (plnobarevná) Cena 7 Kã * samolepka "Podporuji NESEHNUTÍ" benefiãní samolepky s hodnotou 50 Kã nebo 100 Kã * samolepka "Stop reklamním materiálûm": na va i schránku Cena 2Kã * samolepka "Svobodu Tibetu!": barevná benefiãní samolepka s tibetskou vlajkou a citovan m nápisem doplnûná o vysvûtlení symboliky vlajky. Cena 10 Kã * videokazeta "Chov zvífiat na koïe iny": Dokument obsahuje v e podstatné o otázce chovû tzv. koïe inov ch zvífiat podloïené zábûry z ãesk ch koïe inov ch farem a textem fiady studií a Zprávy Komise EU o zvífiatech chovan ch pro koïe inu. Cena 120 Kã * videokazeta "Zmafiené Ïivoty": obsáhl pohled na problematiku pokusû na zvífiatech zamûfien na jejich etickou stránku a "uïiteãnost". Vedle kritiky ukazuje i jiné moïnosti jak bezpeãnû uchránit zdraví a Ïivoty lidí bez zbyteãného t rání a zabíjení zvífiat. Cena 120 Kã * triãko "Den bez aut": barva ãerná, dvoubarevn (bíloãerven ) potisk A3 vpfiedu, logo NESEHNUTÍ a Hlasu Zemû na rukávu, velikosti L, XL a XXL) Cena 150 Kã FEMINISTICKÁ DISTRIBUCE * Lucie Jarkovská "Rovné pfiíleïitosti dívek a chlapcû ve vzdûlání" (NESEHNUTÍ, 2003): Úkolem publikace je seznámit s problematikou genderovû odli né v chovy a vzdûlávání, ukázat, kde mûïeme hledat kofieny nerovnosti mezi pohlavími a pfiedloïit podnûty, jak m zpûsobem je moïné vést v uku, aby pfiispívala k upevnûní spoleãenské rovnosti. Publikace je urãena v prvé fiadû uãitelûm/kám, ale podnûtné informace, zajímavé pfiíklady a postfiehy z na ich kol budou pfiínosné i pro dal í ãtenáfie/ky. Cena 10 Kã * "Îenská práva jsou lidská práva" (NESEHNUTÍ, 2002): sborník pfiedná ek lektorû/ek, jenï pfiedná eli na základním stejnojmenném cyklu vzdûlávacích semináfiû. âlánky pokr vají témata v voje feminismu, jin ch podob muïské a Ïenské role, násilí na Ïenách a zpûsobû obrany proti nûmu, rovn ch pfiíleïitostí v zamûstnání a rodiãovství i problematiku registrovaného partnerství. Cena 49 Kã * Eve Ensler "Vagina monology" (Pragma, 2002): exkurze do poslední neprobádané oblasti, oslava Ïenské sexuality; hra, která inspirovala dynamické hnutí V-Day, jehoï cílem je skoncovat s násilím na Ïenách. Cena 165 Kã * Margaret Atwood "Nevesta zbojníãka" (Aspekt, 1998): jeden z nejslavnûj ích románû kanadské autorky, v nûmï hrají roli silné Ïeny (slovensky) Cena 50 Kã sleva! (PÛvodní cena 169 Kã - lehké po kození vzniklé zmoknutím knihy) * Jana JuráÀová "Utrpenie starého kocúra" (Aspekt, 2000): ironick pfiíbûh o únosu narcistického spisovate- 16 Alarm ã

17 Distribuce le, rodov ch stereotypech a necitlivosti vûãi násilí (slovensky) Cena 78 Kã * Silvia Lispuchová "E te" (Aspekt, 2000): "âo si mi to urobila", monotónne bedákal muï, ale ona ho uï nevnímala. Nedoãkavo otvorila odch lené dvere a vypadla do tmy. (slovensky) Cena 79 Kã * Märta Tikkanen "Príbeh lásky storoãia" (Aspekt, 1996): zpovûì manïelky alkoholika (slovensky) Cena 70 Kã * Jaroslava BlaÏková "...Ako z gratulaãnej karty" (Aspekt, 1997): necenzurované vydání kdysi problematick ch povídek slovenské autorky (slovensky) Cena 90 Kã * "MoÏnosÈ voºby. Aspekty práva a zodpovednosti" (Aspekt, 2001): sborník ãlánkû na téma reprodukãní svobody v kontextu lidsk ch práv a obrazû Ïenskosti a matefiství (slovensky) Cena 150 Kã * ãasopis "P ÍMÁ CESTA" ã. 5: téma: MuÏi v patriarchátu ãlánky Role otce v prvních letech Ïivota, Ideologie podfiízenosti, V chova chlapcû a její vliv na partnerské vztahy atd. Cena 25 Kã * "VA E PRÁVO!" (profem, 2004): tfietí ãerstvû aktualizované vydání poradenské broïurky pro Ïeny - obûti domácího násilí. Zdarma. ZIMNÍ SLEVY: * Îivot není na prodej (Agentura Gaia): sborník pfiíspûvkû ze stejnojmenného semináfie, kter probûhl bûhem zasedání MMF a SB v Praze, o dopadu ekonomické globalizace na Ïeny, dûti a pfiírodu. Dvojjazyãnû - ãesky a anglicky - se spoustou fotografií. Cena 25 Kã (pûvodnû 58 Kã) * edice kampanû proti muãení Amnesty International (anglicky): "Stopping The Torture Trade" - obsáhlá bro- Ïura o obchodu s policejní technikou zneuïívanou k muãení; "Take A Step To Stamp Out Torture" publikace o konkrétních kauzách muãení z celého svûta; "Broken bodies, shattered minds" - publikace o muãení a zneuïívání Ïen po celém svûtû; "Hidden scandal, secret shame" - publikace o muãení a zneuïívání dûtí po celém svûtû. BroÏurky obsahují velké mnoïství fotografií - jednotná cena 25 Kã (pûvodnû 80 Kã) * "Diáfi Slavné Ïeny stfiední Evropy na rok 2005" (profem, 2004): Diáfi kaïd den upozoràuje na v znamné Ïeny, obsahuje dvanáct vût ích portrétû a adresy neziskov ch a státních institucí souvisejících s tématem rovn ch pfiíleïitostí Ïen a muïû. Cena 80 Kã (pûvodnû 95 Kã) * Daniel Hevier "Stra idelník" (Aspekt, 1999): protistra idelná kníïka pro (ne)bojácné dûti, která uãí dûti nebát se (slovensky) Cena 60 Kã (pûvodní 77 Kã) * G. Braun, Dorothee Wolters "Veºké a malé nie" (Aspekt, 1998): kníïka pro dûti, která uãí, jak dát najevo, co nám je a není pfiíjemné. (slovensky) Cena 39 Kã (pûvodní 49 Kã) * M. Mebes, L. Sandrock "Dotyky nie sú na rozkaz" (Aspekt, 1998): omalovánka, která dûtem ukazuje, Ïe ne v echny doteky si musí nechat líbit (slovensky) Cena 20 Kã (pûvodní cena 25 Kã) * "O zelí a panstvu" (Kolektiv Fabian a P.V.O.S., 2001): obrázková publikace o genetickém inïen rství. Cena 35 Kã (pûvodnû 50 Kã) * ãasopis "POTMùCHUË" ã. 1/2000: "feministick obãasník" téma: Îena, práce, zamûstnání. Cena 5 Kã (pûvodnû 25 Kã) * "CAR BUSTERS" ã. 17, 18 a 19: vizuálnû pfiitaïliv ãasopis "vymítaãû aut" upozoràuje ãasto i humornou formou na odvrácenou tváfi automobilismu - více na (anglicky). Zdarma ãi za dobrovoln pfiíspûvek (pûvodní benefiãní cena 35 Kã) * "AMARO GENDALOS" ã. 11: zajímav a velmi ãtiv ãasopis o tzv. romské problematice, kter se nevyh bá fiadû kontroverzních témat, aè uï jde o rasismus nebo o vládní politiku k romské men inû. Zdarma za po tovné (pûvodní cena 17 Kã) * "SEDMÁ GENERACE" ã. 6/2002: ãíslo vûnované stále aktuálnímu tématu hypermarketû, ãlánky Jak regulovat hypermarkety, Od mal ch prodejen k hypermarketûm, Vztah hypermarketû k zamûstnancûm atd. Zdarma za po - tovné (pûvodní cena 29 Kã) * "EXISTENCE": "Anarchistická revue" - teoretické ãlánky o anarchismu, ekonomické globalizaci, boji proti ní atd. Hlavní témata ã. 13: Militarismus, ã. 14: Anarchie v praxi. Zdarma za po tovné (pûvodní cena 28 Kã) * videokazeta "Dalajlama v Praze - Etika pro pfií tí tisíciletí": zachycená pfiedná ka ze Sportovní haly v Praze na podzim Cena 105 Kã (pûvodní 180 Kã) * videokazeta "Obchod se psy a koãkami v JiÏní Koreji": V JiÏní Koreji jsou roãnû zabity asi 2 miliony psû, odhady ut ran ch koãek se rûzní. To v e i pfies tamní zákony, které toto poãínání zakazují. Dokument pfiibliïuje pozadí tûchto krut ch praktik a ptá se po oprávnûnosti poukazování na "dávné kulturní tradice". Cena 85 Kã (pûvodnû 120 Kã) * triãko "Prosím zastavte testování kosmetiky na zvífiatech": barva bílá, velikost XXL, ãernoãern potisk - obrázek pokusného králíka vpfiedu, logo organizace Different Life na rukávu. Cena 105 Kã (pûvodnû 150 Kã) Uvedené ceny jsou bez po tovného! O kalkulaci pfiesné ãástky nám, prosím, napi te. Návratka (mûïete ji vyplnit i na Titul, jméno a pfiíjmení: Datum narození: Adresa: Kontaktní telefon: Studující - obor Pracující obor Zajímám se o tyto kampanû Nesehnutí: Zaostfieno na hypermarkety Zbranû, nebo lidská práva? Îenská práva jsou lidská práva Bezpeãí pro uprchlíky Jídlo místo zbraní Za záchranu Wilsonova lesa Veãery s NESEHNUTÍm Knihovna NESEHNUTÍ Dal í aktivity Mohu vám pomoci s Mohu NESEHNUTÍ vûnovat hodin t dnû Za lete mi, prosím, dal í informaãní materiály. Místo pro va e vzkazy: podpis dobrovolníka/ice (Podpisem uïivatel dává v slovn souhlas se zafiazením údajû do evidence sympatizantû/tek NESEHNUTÍ v souladu se zák. 101/2000 Sb. Zákon o ochranû osobních údajû.) Pozn.: vloïte do obálky a ode lete na adresu NESEHNUTÍ Alarm ã

18 VyplÀte prosím návratku dobrovolníka/dobrovolnice, sympatizanta/sympatizantky NESEHNUTÍ (v elektronické podobû také na Nebuìte lhostejní, pfiidejte se k nám! Podpofite nás! Nezávislé sociálnû ekologické hnutí - NESEHNU- TÍ vzniklo na podzim 1997 v Brnû s cílem aktivnû napomoci fie ení problémû v oblasti lidsk ch práv a Ïivotního prostfiedí. DÛleÏitá je pro nás kaïdá pomoc - od ífiení letákû aï po práci na konkrétních kampaních. Neménû dûleïitá je i va e finanãní podpora, která nám umoïní realizaci fiady v znamn ch aktivit. Jsouli vám aktivity NESE- HNUTÍ sympatické, uvítáme vá pfiíspûvek na Transparentní úãet NESE- HNUTÍ Brno veden u ebanky, ãíslo úãtu: /2400 Registrováno u MK âr pod ãíslem E SYMPATIZANT / SYMPATIZANTKA NESEHNUTÍ Titul, jméno a pfiíjmení: Datum narození: Adresa: Pfiíspûvek posílám na Transparentní úãet NESEHNUTÍ Brno ã /2400 veden u ebanky. sloïenkou ve v i kã vkladem hotovosti kã na poboãce ebanky, a.s. trval m pfiíkazem k úhradû ve v i kã mûsíãnû/ãtvrtletnû z bankovního úãtu ãíslo: jednorázov m pfiíkazem k úhradû ve v i kã z bankovního úãtu ãíslo: Va e finanãní podpora nám umoïní pokraãovat v fiadû zapoãat ch kampaní a projektû na ochranu lidsk ch práv a Ïivotního prostfiedí. V pfiípadû zaslání roãního pfiíspûvku ve v i 365 Kã (= 1 Kã dennû) a více jednorázovû, nebo 30 Kã a více mûsíãnû (90 Kã ãtvrtletnû), odpovûzte prosím na následující otázky (nehodící se krtnûte): 1) Mám zájem o zasílání zpravodaje Alarm: ANO NE 2) Mám zájem o zasílání dal ích informaãních materiálû: ANO NE 3) Mám zájem o zasílání informací o akcích: ANO NE 4) Mám zájem o zasílání tiskov ch zpráv NESEHNUTÍ: ANO NE 5) Mám zájem aktivnû se zapojit do ãinnosti NESEHNUTÍ: ANO NE Dûkujeme vám za vyplnûní a poslání této návratky, je pro nás velmi dûleïitá pro správnou identifikaci va eho pfiíspûvku (pouze z bankovního úãtu nelze rozpoznat odesilatele platby). Finanãní dary ve v i Kã a více u fyzick ch osob a Kã a v e u právnick ch osob lze odeãíst ze základu danû. Darovací smlouvu vám rádi na vyïádání za leme.... podpis sympatizanta/sympatizantky NESEHNUTÍ Podpisem dávám v slovn souhlas se zafiazením údajû do evidence sympatizantû/sympatizantek NESEHNUTÍ (v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Zákon o ochranû osobních údajû). Poznámka: vloïte do obálky a po lete na adresu NESEHNUTÍ. 18 Alarm ã

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Zbrojím, zbrojí, zbrojíme!

Zbrojím, zbrojí, zbrojíme! Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 dobrovolná cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 28/ãerven 2005 Zbrojím, zbrojí, zbrojíme! Dívka podávající informace o vystaven ch

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Loì plná uprchlíkû a uprchlic Spolu s brnûnskou Amnesty International (AI) jsme vzali 13. ãervna skupinu asi 60 obyvatelû/ek uprchlick ch zafiízení v

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY SPORTOVNÍ VELETRH PRO V ECHNY 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY 6. 9.11. 2014 BRNO -V

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie âlánky JURISPRUDENCE 2/2014 Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie JI Í KOLMAN, CENTRUM V ZKUMU GLOBÁLNÍ ZMùNY, AKADEMIE

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice obãasník 2015. INSOLVENâNÍ PORADNA. MANDL ÎEHLENÍ Horní náves 45, Přezletice VÝZVA OBČANŮM

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice obãasník 2015. INSOLVENâNÍ PORADNA. MANDL ÎEHLENÍ Horní náves 45, Přezletice VÝZVA OBČANŮM VÝZVA OBČANŮM Obecní úřad upozorňuje, že část občanů nemá zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu. Prosíme všechny občany, kterých se toto upozornění týká, aby poplatek uhradili v době úředních hodin

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18 OBSAH Z NA Í âinnosti Z Valné hromady Spoleãnosti pfiátel Afriky.................. 3 Deset let Spoleãnosti pfiátel Afriky........................... 3 Zpráva o ãinnosti Spoleãnosti pfiátel Afriky v roce

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více