Odolen měsíčník cena 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda Odolen měsíčník cena 10 Kč Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod Tvrzí č. p. 395, v domě s pečovatelskou službou, město dne 13. února otevřelo denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné. Stacionář je ambulantní zařízení pro denní pobyty především seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku věku, zdravotního postižení a osamocení a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu. Provoz stacionáře bude zajišťovat Farní charita Neratovice s finanční podporou Města Odolena Voda. Služba je určena přednostně občanům Odoleny Vody, kteří za ni zaplatí 30 Kč/hodina, pokud však bude volné místo, nabídneme ji jistě i občanům z okolních obcí s poplatkem 50 Kč/hodina. Prostory stacionáře nabízejí klientům příjemné klidné prostředí s celodenním programem, jehož součástí je kondiční cvičení, trénování paměti, rukodělné práce, besedy s hosty, zpívání a mnohé jiné aktivity. Součástí služeb stacionáře je také dohled nad pitným režimem seniorů, užíváním léků, stravou a pomoc s hygienou. Moderně vybavené středisko osobní hygieny je zařízeno pro zajištění hygieny i méně pohyblivých klientů. Do stacionáře pravidelně dojíždí zdravotní sestra, která může pomoci při zdravotních obtížích či s denním zdravotním režimem. Věříme, že tuto službu ocení nejen rodiny, které se starají o seniory, ale především sami klienti našeho stacionáře. Dita Výborová, starostka města Odolen 3/ Fota: Pavel Novotný

2 zprávy z radnice Nová mateřská škola Pod Tvrzí Město zveřejnilo na přelomu měsíců ledna a února zadání veřejné soutěže na stavební práce na MŠ Pod Tvrzí. Celkem bylo obesláno 12 firem, které se zabývají a mají zkušenosti s výrobou a stavbou modulových staveb. Podklady k zadání veřejné zakázky, tj. projektovou dokumentaci, stavební povolení, technické požadavky atd., si vyzvedlo 38 firem. K datu podání nabídek dne 8. února jsme obdrželi 2 obálky s podklady a nabídkou od firem Elektromontáže stavby s.r.o. a Intencon s.r.o. Očekávali jsme větší účast, uvítali bychom možnost vybírat si, ale bohužel, zřejmě limitovaná maximální cena veřejné zakázky, která byla zastupitelstvem města schválena na 20 mil. Kč, byla svazující a nedávala možnost stavebním firmám zúčastnit se. V obou nabídkách byly hodnotící komisí (Petr Seidl, Martin Dvořák, Karel Philipp, Vlastimil Bubeníček, Soňa Hořáková) zjištěny nedostatky, proto na její doporučení Rada města č. 3/2012 konaná 15. února zvážila situaci a tuto veřejnou zakázku zrušila. Zároveň bylo rozhodnuto projednat v zastupitelstvu města nové podmínky zveřejnění soutěže. Navrhneme zrušení cenového limitu 20 mil. Kč a s upravenými podmínkami vypíšeme zakázku znovu. Je zřejmé, že se tímto realizace nové mateřské školy prodlouží, ale při investičním záměru v hodnotě nad 20 mil. Kč cítíme potřebu preferovat kvalitu provedené stavby před termínem dokončení. Dita Výborová, starostka města Veřejné zakázky a výběrová řízení města Rada města schválila výpověď obstaravatelské smlouvy s firmou Centra na správu městských bytů a nebytových prostorů, připravujeme zadání veřejné zakázky na tyto služby. Pracujeme na zadání veřejné zakázky na revitalizaci bytových domů na Horním náměstí. Tuto zakázku bychom rádi zrealizovali během letošního léta. Připravujeme nové zadání veřejné zakázky na stavbu mateřské školy Pod Tvrzí, více informací v článku Nová mateřská škola Pod Tvrzí. Ke dvěma veřejným zakázkám na stavbu MŠ (cca 25 mil. Kč) a na revitalizaci bytových domů na Horním náměstí (cca 20 mil. Kč) budeme vypisovat veřejnou zakázku na poskytnutí úvěru. Město vyhlásilo konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele / ředitelky MŠ a ZŠ Odolena Voda. Dita Výborová, starostka města Hrozí kolaps Pražské integrované dopravy? Vážení spoluobčané, začátkem června 2011 obdržely středočeské obce dopis, v němž nám Středočeský kraj sdělil, že vypověděl ke dni všem autobusovým dopravcům smlouvy o závazku veřejné služby. Středočeský kraj jednostranně vypověděl smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na svém území, aniž by tuto věc koordinoval s dotčenými obcemi nebo s vedením hlavního města Prahy. Výpověď je 12ti měsíční a běží od Smlouvy, které mají dopravci uzavřeny přímo s obcemi a s ostatními kraji včetně Prahy, vypovězeny nejsou. Smlouvy o veřejných službách, které objednává Středočeský kraj, tak skončí dne Jednostranné vypovězení smluv dopravcům ze strany Středočeského kraje bez předchozí koordinace s obcemi a s ostatními kraji vážným způsobem do budoucna ohrožuje zajištění dopravní obslužnosti na celém jeho území a v přilehlých oblastech sousedních krajů. Přes veškeré snahy většiny dotčených obcí zvrátit nepředložený krok Středočeského kraje a donutit jej k zpětvzetí výpovědí dopravcům a ke zrušení nabídkového řízení obce obdržely dne další dopis ze dne s informacemi k nabídkovému řízení. Středočeský kraj obce informuje o dosavadním a plánovaném průběhu nabídkového řízení a nabízí obcím účast na nabídkovém řízení. K tomu však neposkytuje ani nejzákladnější informace, jako je například: rozsah základní dopravní obslužnosti, kterou kraj je povinen ve své samostatné působnosti zajistit, jaké budou konkrétní parametry a podmínky nabídkového řízení včetně formy centrálního zadání zakázky a vzoru smlouvy o centrálním zadávání, jak budou linky obsluhující naši obec zahrnuty do nabídkového řízení do jaké konkrétní oblasti či etapy, jaká bude podoba integrovaného dopravního systému, do kterého bude probíhat nabídkové řízení, a zda bude do tohoto systému integrována rovněž železnice, jaká bude konkrétní podoba tarifního systému a zda budou mít obce možnost ovlivnit své tarifní zařazení s ohledem na místní přepravní vazby, jak bude řešeno vedení linky zajišťující spojení naší obce s Prahou na území hlavního města Prahy, resp. kde bude tato linka na území Prahy ukončena, a zda má kraj souhlas hlavního města Prahy pro zajišťování dopravní obslužnosti v jeho územním obvodu, jak kraj umožní obcím podílet se na rozhodování o dopravní obslužnosti na jejich území a jak kraj chce zajistit závaznost a vynutitelnost smluv o dopravní obslužnosti, které mají uzavírat obce, když nabídkové řízení prenotifikoval jen kraj sám, jaký bude odbavovací systém. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná koncepce společného postupu, harmonogram nabídkových řízení, nejsou zajištěny předepsané legislativní termíny ani další podmínky, které by byly kvalitativním a ekonomickým krokem vpřed, budeme i nadále požadovat, aby Středočeský kraj zajistil: 1. zpětvzetí výpovědí dopravcům a zrušení poptávkového řízení. 2. vypracování koncepce společného postupu a harmonogramu krajů Středočeského a Prahy a všech dotčených obcí za dodržení všech předepsaných zákonných termínů. 3. vypracování společného plánu dopravní obslužnosti pro Prahu a Středočeský kraj, na základě kterého je možné stanovit hospodárnou, efektivní a účelnou dopravní obslužnost celého území. 4. koordinaci nového podání výpovědí se všemi obcemi a sousedními kraji včetně Prahy. Dita Výborová, starostka města 2 Odolen 3/2012

3 zprávy z radnice Vážení spoluobčané, vedení našeho města ve spolupráci s dalšími středočeskými obcemi podniká kroky k záchraně veřejné dopravy a v neposlední řadě také počítá s tím, že vedení Středočeského kraje v rámci předvolební kampaně samo odvrátí nebezpečí, kterému vystavilo všechny cestující nejen ve svém kraji. Dita Výborová, starostka města Rada města č. 2/2012 ze dne Rada města schválila Přesunutí altánu z pozemku města od základní školy Odolena Voda na pozemek v majetku města u sportovní haly v Odoleně Vodě a to z důvodu širšího využití veřejností. Uzavření Mateřské školy Odolena Voda, Komenského 307, v době hlavních prázdnin v roce 2012 a to takto: od do Vyhlášení konkurzního řízení, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na obsazení pracovního místa ředitel / ředitelka Základní školy Odolena Voda a na pozici ředitel / ředitelka Mateřské školy Odolena Voda. Grantový program Města Odolena Voda. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor č. p. 274 v ul. Komenského, Odolena Voda na st. parc. č. 325 v k. ú. Odolena Voda skládající se z prodejny o celkové výměře 36 m 2, kanceláře o výměře 3,5 m 2, skladu o výměře 10 m 2 a WC o výměře 2 m 2 za minimální roční nájemné ve výši Kč, pro podnikatele s trvalým pobytem nebo sídlem firmy ve městě Odolena Voda se slevou ve výši 10 % ročního nájmu. Smlouvu o místním jízdném na rok 2012 mezi Městem Odolena Voda a společností ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, se sídlem Rytířská 10, Praha 1, IČ: Úhrada tarifní ztráty činí 7 Kč za každou prodanou jízdenku v ceně 5 Kč a úhrada tarifní ztráty činí 3 Kč za každou prodanou jízdenku v ceně 3 Kč. Pořadník žadatelů o nájem bytu v majetku města na rok 2012 vypracovaný v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku Města Odolena Voda. Úplné znění Usnesení rady města naleznete na: Zastupitelstvo města č. 1/2012 ze dne Zastupitelstvo města schválilo Návrh na zařazení nákladů za převod pozemků z funkce les na funkci ostatní plocha ve vlastnictví Lesů ČR z lesního fondu ve výši Kč do investičního rozpočtu na r a rozhodnout se o formě financování. Jedná se o pozemky v celkové výměře m 2. Jednání vedení obcí s představiteli ČSAD Střední Čechy a ROPID 7. února. Fota: Archiv MěÚ Jmenování Pavlíny Špičkové předsedkyní Kontrolního výboru ZM. Úpravu rozpočtu města Odolena Voda č. 7/2011 na skutečnost. Návrh změny č. 4 Územního plánu Vodochody za podmínky, že nedojde k ovlivnění ploch pro bydlení a občanskou vybavenost na pozemku parc. č. 227/2, 227/3, 227/4, st. p. 228, st. 229 všechny v k. ú. Dolínek dle platného Územního Foto: Archiv plánu sídelního útvaru Odolena Voda. MěÚ Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Městem Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, IČ: a obcí Panenské Břežany, Hlavní 17, Odolena Voda, IČ: o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Rozpočet Svazku obcí Dolního Povltaví pro rok Plán činnosti Finančního výboru ZM pro rok Úplné znění Usnesení zastupitelstva města naleznete na: Odolen 3/2012 3

4 zprávy z radnice Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu OOP Odolena Voda za rok 2011 Územní obvod OOP Odolena Voda se rozkládá na 110 m 2, je tvořen celkem 24 obcemi s celkovým oficiálním počtem obyvatel. Systemizovaný stav je 24 policistů. V průběhu roku 2011 však tento stav nebyl zcela naplněn, skutečný stav policistů se pohybuje kolem 19 policistů včetně vedoucího a zástupce. Přehled o zjištěné trestné činnosti rok 2009 rok 2010 rok 2011 nápad celkem objasněno celkem objasněnost v % 39,15 41,42 46,65 zkrácená přípravná řízení Porovnání vybraných druhů trestné činnosti rok 2009 rok 2010 rok 2011 Obecná celkem Obecná objasněno Násilná celkem Násilná objasněno Majetková celkem Majetková objasněno Ostatní celkem Ostatní objasněno Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že největším problémem zůstává majetková trestná činnost. V rámci služebního obvodu OOP Odolena Voda se pak jedná zejména o vloupání do novostaveb a stavebních buněk, vloupání do motorových vozidel a krádeže motorových vozidel. Došlo však k poklesu případů vloupání do rekreačních objektů. V rámci služebního obvodu OOP Odolena Voda bylo v roce 2011 zjištěno celkem 78 případů řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky, z čehož 49 řidičů se tak dopustilo trestného činu a 29 řidičů bylo oznámeno pro přestupek. Bylo zadrženo 30 řidičských průkazů. Při výkonu služby bylo v roce 2011 zadrženo celkem 30 hledaných osob. Z toho bylo 11 osob zatčeno na příkaz soudu a 14 osob dodáno do výkonu trestu. Z důvodu páchání trestné činnosti bylo zadrženo 33 osob. Celkem bylo řešeno přestupků. Z toho 854 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení a 199 přestupků bylo oznámeno správním orgánům. Vzhledem k tomu, že největším problémem je objasňování majetkové trestné činnosti, lze považovat za úspěch zadržení pachatelů a objasnění několika případů krádeží věcí z motorových vozidel, z nichž k 8 došlo ve služebním obvodu OOP Odolena Voda, z měsíce ledna Dále se ve spolupráci s SKPV podařilo v měsících červenci a srpnu 2011 objasnit celkem 30 případů krádeží okapových svodů zejména v obcích Husinec-Řež, Zdiby a Klecany. Detašovaným pracovištěm SKPV byla objasněna zpronevěra finanční hotovosti, kdy podezřelý celkem v 15ti případech způsobil svému zaměstnavateli škodu 3,5 milionu korun. Pozornost je věnována rovněž drogové problematice, kdy bylo SKPV objasněno10 případu této trestné činnosti. V roce 2011 organizovalo a uskutečnilo OOP Odolena Voda dvě bezpečnostní akce zaměřené na pátrání po pachatelích trestné činnosti, osobách a věcech, které se týkaly kontroly chatových oblastí. Dále se policisté OOP Odolena Voda účastnili vyhlášených dopravně-bezpečnostních akcí. Ve spolupráci s Obecními policiemi Líbeznice a Zdiby a Městskou policií Odolena Voda pak byly plněny úkoly při zajištění veřejného pořádku při konání místních akcí v obcích. Závěrem lze uvést, že v roce 2011 došlo opět k personální obměně policistů na OOP Odolena Voda. Nadále se daří stabilizovat personální situaci i přes nemalá úsporná opatření, která se dotýkají činnosti celé Policie ČR. Na velmi dobré úrovni byla v roce 2011 spolupráce s Městskou policií Odolena Voda a Obecní policií Zdiby a Líbeznice, které v průběhu roku aktivně spolupracovaly s OOP Odolena Voda jak na řešení problematiky veřejného pořádku a dopravy v obcích, tak na objasňování trestné činnosti. Komisař npor. Bc. Zdeněk Jansa, vedoucí OOP Odolena Voda Zpráva městské policie o provádění kontroly rychlosti Za období, kdy Městská policie Odolena Voda provádí měření rychlosti v rámci výkonu své služby, tedy od , bylo řešeno: Celkem bylo zjištěno u řidičů 58 přestupků v rámci překročení max. povolené rychlosti v obci. Celkem 38 přestupců bylo v rámci bodového systému oznámeno na odbor dopravy příslušného městského úřadu a 2 přestupci byli oznámeni na příslušný městský úřad ke správnímu řízení a to z důvodu, že na místě s přestupkem nesouhlasili. Z důvodu špatných povětrnostních podmínek byly dva termíny měření z rozhodnutí velitele MěP zrušeny. Patrik Kolbábek, velitel městské policie SMS Infokanál Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Tato nová služba města Odolena Voda umožňuje upozornit občany na krizové situace, náhlé události, výpadky, výstražné informace, do budoucna i pozvat občany na zastupitelstvo, společenské akce apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo (zpoplatněno jako běžná SMS). Formát zprávy pro registraci: OdolenaVoda IK Prijmeni Jmeno. (Pro odhlášení Odolena Voda KONEC na stejné číslo). Systém při přihlášení ani odhlášení nezasílá potvrzovací SMS. Je důležité dodržet přesný formát zasílané SMS, jinak nedojde k registraci či odhlášení. er novinek z webu města er je služba, která přispěje ke zvýšení informovanosti obyvatel o dění ve městě. Tato služba je dostupná na úvodní straně webu města (vlevo dole), kde se zájemci o pravidelný odběr novinek zaregistrují. Poté jim jedenkrát týdně bude automaticky chodit do ové schránky výběr novinek, které se průběžně zadávají na web města. Dozvíte se tak velice pohodlně a pravidelně ze své ové pošty veškeré novinky a informace ze života města a městského úřadu. 4 Odolen 3/2012

5 Kronika města Odolena Voda seriál zprávy z radnice Pro dnešní díl seriálu z kroniky města jsem vybrala stranu 25, která popisuje období od konce 2. světové války a osvobození. Mimo jiné podstatné momenty té doby v tehdejším Československu je v kronice zdokumentováno složení politické scény našeho města (Agrární strana, Sdružená občanská strana, Národně socialistická strana, Živnostenská obchodní strana, Sociálně demokratická strana), založení KSČ, volby v roce 1946, založení JZD v roce 1950, převzetí půdy a soukromých obchodů socialistickým sektorem. V roce 1950 bylo také započato s výstavbou průmyslového závodu Aero, který byl v roce 1953 převzat závodem Aero Vysočany. Dolínek té doby byl samostatnou obcí, která neměla zájem o připojení k Odoleně Vodě, Čenkov ještě v roce 1951 patřil pod MNV Veliká Ves. Teprve v roce 1960 došlo ke sloučení obce Dolínek Čenkov s obcí Odolena Voda. Dita Výborová, starostka města Svoz bioodpadu v roce 2012 Velkoobjemové kontejnery v období od do bude do níže uvedených ulic (dle rozpisu) přistaven (v době od pátku cca 15 hod. do pondělí 8 hod.) vždy jeden kontejner, který bude určen pouze pro sběr bioodpadu. Pokud je v daném měsíci pět sobot, rozhodujícím termínem se vždy stává 1. sobota v měsíci. O přesném umístění kontejneru pro daný víkend budete informováni na webových stránkách města, SMS Infokanálem a rozhlasem. 1. sobota v měsíci: okolí ul. Nová (U Jordánu, Do Struh, U Špejcharu atd.) nebo okolí ul. Růžová (Luční, Krátká, Boční atd.). 2. sobota v měsíci: okolí ul. Nerudova (Smetanova, Alšova, Školní, Zahradní atd.) nebo okolí ul. Višňová (Šípková, Slunečná, Na Zdolnici atd.). 3. sobota v měsíci: okolí ul. Za Klokočkou (Nad Úvozem, K Šálku, Pražská atd.) nebo okolí ul. Átriová (nám. V. Hálka). 4. sobota v měsíci: okolí ul. U Rybníka (Čenkovská) nebo okolí ul. U Zvoničky. BIO nádoby u rodinných domů bioodpad bude svážen firmou A.S.A. a. s. jen ve vegetačním období od do , a to v úterý v sudých kalendářních týdnech. Nádoba 120 litrů: 611 Kč včetně DPH Nádoba 240 litrů: 873 Kč včetně DPH Pozor, změna místa úhrady! Platba se bude provádět hotově v podatelně MěÚ, Dolní náměstí 24, Odolena Voda. V případě potřeby této služby v průběhu vegetačního období plátce hradí poměrnou část za celý měsíc (např. 15. července zaplatí za červenec až listopad). Máte-li zájem o tento způsob likvidace bioodpadu a nemáte ještě BIO nádobu, bude vám po provedení platby zdarma vydána technickými službami města. Kontakt na vedoucího TS: Tomáš Špička, tel Odolen 3/2012 5

6 zprávy z radnice Nestyďte se požádat o příspěvek na bydlení Výdaje na bydlení jsou nejrychleji rostoucí položkou rodinného rozpočtu, proto je pro domácnosti s nízkými příjmy určena dávka státní sociální podpory příspěvek na bydlení. O příspěvek na bydlení mohou žádat nejen nájemci, ale také majitelé bytů nebo rodinných domů a to na oddělení státní sociální podpory úřadu práce podle místa trvalého bydliště žadatele. V žádosti o příspěvek na bydlení se společně posuzují příjmy všech osob, které jsou v bytě hlá- šeny k trvalému pobytu. Žádost o příspěvek na bydlení se uplatňuje každý rok od července (ale může se podat kdykoliv v roce) s tím, že každé čtvrtletí je nutno dodat příjmy všech společně posuzovaných osob a doložit úhradu nákladů na bydlení (např. SIPO), a to za uplynulé čtvrtletí. Podmínky a nároky Příspěvek na bydlení odpovídá rozdílu mezi náklady na bydlení, které podle velikosti bydliště, počtu osob v domácnosti Nabídka Technických služeb Odolena Voda TS Odolena Voda nabízejí mimo jiné tyto služby: Dovoz materiálu vozem Multicar Dovoz materiálu vozem Avie Práce vysokozdvižnou plošinou Práce strojem JCB Zapůjčení kontejneru Zednické a elektrikářské práce 1 km/24 Kč 1 km/28 Kč 1 km cesty/25 Kč, 1 hodina práce/682 Kč 1 hodina/780 Kč 1 den/154 Kč 1 hodina/320 Kč Uvedené ceny jsou s DPH. Kompletní ceník naleznete na webu města Odolena Voda. Fota: Archiv MěÚ Provozní doba pokladny, podatelny a informačního centra MěÚ Provozní doba podatelny a informačního centra (budova městského úřadu, Dolní náměstí 24, Odolena Voda): pondělí úterý středa čtvrtek pátek Pokladní hodiny pro veřejnost: pondělí úterý středa čtvrtek V pokladně mohou občané hradit veškeré místní a správní poplatky. a cen energií stanovuje vláda, a 0,3násobku příjmu člověka či rodiny v tísni. Na pomoc má nárok trvale v bytě hlášený vlastník či nájemník přihlášený k trvalému pobytu, pokud mu na pokrytí nákladů na přiměřené bydlení nestačí 30 % jeho příjmu či příjmu jeho rodiny (v Praze je to 35 %). Zároveň musí být ona třetina příjmu domácnosti nižší než tzv. normativní náklady na bydlení, které stanovuje zákon o státní sociální podpoře. V Odoleně Vodě tyto normativní náklady, tj. průměrné částky na přiměřené bydlení od v bytech na základě nájemní smlouvy činí v případě: jedné osoby v domácnosti Kč dvou osob Kč tří osob Kč čtyř a více Kč V bytech družstevních a bytech vlastníků jsou náklady stanoveny takto: 1 osoba Kč 2 osoby Kč 3 osoby Kč 4 a více Kč Náklady na bydlení se rozlišují podle formy bydlení: u nájemních bytů jde o nájemné, k němuž se připočítávají náklady na energie, vodné, stočné, likvidace odpadu a vytápění, u družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví jde o srovnatelné náklady. Pro výpočet výše příspěvku na bydlení se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené v předchozím čtvrtletí. Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnost osob starších 70ti let a pro osoby se zdravotním postižením. Lhůta se začíná počítat od Občané Odoleny Vody žádost uplatňují na Krajské pobočce Úřadu práce Příbram, kontaktní pracoviště, nám. Republiky 3, Praha 1, telefonické spojení ústředna S případnými dotazy se také můžete obracet na pracovnice správního odboru Městského úřadu Odolena Voda Romanu Duranovou, tel nebo Danu Koutnou, tel Odolen 3/2012

7 zprávy z radnice Komise pro komunitní plánování a volný čas Vyhodnocení dotazníků pro mládež a dospívající Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vás seznámili s výsledky dotazníkového šetření, které naše komise provedla na konci loňského roku. Koncem listopadu jsme distribuovali dotazníky, jejichž výsledky nám měly sdělit, co zde nejvíce chybí dětem a dospívajícím a dále seniorům pro kvalitní trávení volného času. Pro dosívající bylo připraveno 600 dotazníků a vyplněných se nám vrátilo 236. Pro seniory jich bylo připraveno 200 a obdrželi jsme 39 vyplněných dotazníků. Z dotazníků pro dospívající jsme se dozvěděli následující: Se současným stavem prostor pro využití volného času je spokojeno 33 % respondentů, 67 % jich je naopak nespokojeno a současně 76 % z dotazovaných uvedlo, že ve městě chybí prostor pro trávení volného času za nepříznivého počasí. Pokud by se takový prostor našel, pak 56 % respondentů by bylo ochotno pomoci s jeho budováním a údržbou, 44 % pak nikoliv. 59 % respondentům chybí prostory pro trávení volného času venku, 41 % respondentům tyto prostory nechybí. Na dotaz, co by nemělo v krytém centru chybět k pravidelnému užívání z nabízených variant, respondenti odpovídali takto: 17 % poslech hudby 18 % filmy 17 % stolní fotbal 14 % kulečník 12 % společenské hry 10 % šipky 6 % zájmová činnost 6 % ostatní Z dotazu, co nejvíce chybí ve venkovních prostorech vyplývá, že: 38 % respondentům chybí multifunkční hřiště, 17 % resp. pak bazén, 10 % resp. kino, park, lavičky, stezky a příroda chybí 9 % respondentů, in line a cyklostezky 9 % resp., 6 % resp. postrádá služby, obchody, restaurace a koupaliště a 5 % chybí kryté centrum. Je zřejmé, že se nám zde především z hlediska finanční nákladnosti zcela jistě nepodaří postavit bazén, ale rádi bychom přispěli např. k vybudování multifunkčního hřiště, in line dráhy či cyklostezky. Naší prioritou je zřízení krytého centra pro mládež. Zde se však nejvíce potýkáme s nalezením vhodného prostoru. Budeme rádi za jakékoli vaše nápady a podněty ohledně prostor a financování, které můžete zasílat na ovou adresu seznam.cz. Tolik k dotazníkům pro mládež a dospívající. V Odoleně Vodě však žije v současné době také cca seniorů. Vyplněných dotazníků se nám vrátilo pouze 39 kusů, což je vzorek, který nemá téměř žádnou vypovídající hodnotu. Proto se na vás obracíme s žádostí o pomoc. V březnovém Odolenu najdete dotazník, který Jsem: muž žena prosíme vyplňte a odevzdejte do konce měsíce března na těchto místech: Lékárna Odolena Voda, cukrárna na Horním náměstí a cukrárna na Dolním náměstí. Věříme, že ve druhém kole se nám vrátí více vyplněných dotazníků, abychom je mohli vyhodnotit a s výsledky vás také seznámit. VÝHERCI VYLOSOVANÝCH DOTAZNÍKŮ PRO MLÁDEŽ A DOSPÍVAJÍCÍ Dotazník č x vstupenka na libovolný film v kině v Kralupech nad Vltavou. Dotazník č. 43-2x vstupenka na libovolný film v kině v Kralupech nad Vltavou. Dotazník č x vstupenka do plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou. O výhru se můžete přihlásit na ové adrese nebo na tel. čísle do Výhra vám bude předána po předložení kontrolního ústřižku. Výherci z kategorie seniorů budou uveřejněni v květnovém čísle časopisu Odolen, neboť věříme, že počet slosovatelných dotazníků bude vyšší. Za komisi pro komunitní plánování a volný čas Mgr. Monika Lohniská Dotazník pro seniory Možnosti trávení volného času v Odoleně Vodě 1) Jste spokojen/a se současným stavem prostor pro využití volného času ve městě? ano ne (nehodící se škrtněte) Na druhé straně pokud si mohli respondenti z činností vybrat, rozhodovali se takto: 30 % hudební programy 29 % promítání filmů 19 % přednášky 12 % tvůrčí aktivity 5 % jiné 5 % besedy Na dotaz, co by nemělo v krytém centru chybět mimo výše vyjmenované varianty, odpovídali resp. takto: 28 % tanec, 26 % sport, 19 % koncerty, hudba, návštěva divadla, 13 % výtvarné činnosti, 6 % resp. odpovědělo prostory, peníze, lidi, 5 % resp. by uvítalo občerstvení nebo bar a 3 % by se ráda vzdělávala. 2) Co byste uvítal/a z následující nabídky: a) přednášky, besedy ( např. lékaři, policie) b) tvůrčí aktivity ( keramika, pletení košíků, drátování apod.) c) promítání filmů a dokumentů d) vzdělávací kurzy (počítače, jazyky aj.) e) ochutnávky, výměna receptů f) autobiografická vyprávění o osudech lidí g) čaje o páté h) jiné Děkujeme za vyplnění dotazníku. Komise pro komunitní plánování a volný čas. TENTO DOTAZNÍK JE SLOSOVATELNÝ! USCHOVEJTE SI PROSÍM KONTROLNÍ ÚSTŘIŽEK! ČEKAJÍ VÁS ATRAKTIVNÍ CENY! Vyplněný dotazník můžete odevzdat na těchto místech: Lékárna Odolena Voda, cukrárna na Horním náměstí a cukrárna na Dolním náměstí KONTROLNÍ ÚSTŘIŽEK Odolen 3/ Dotazník pro seniory Možnosti trávení volného času v Odoleně Vodě Odolen 3/2012

8 zprávy z radnice Mohli jste si všimnout Foto: Archiv MěÚ Oprava okapů nad novou služebnou městské policie. Foto: Pavel Novotný Díky pomoci technických služeb, hasičů z Dolínku a se souhlasem ředitelky základní školy paní Sochůrkové vzniklo u školy kluziště. Blahopřejeme jubilea V únoru 2012 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Zdeňka Němcová Dolínek Alena Sládková Odolena Voda Miloš Tygl Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Ing. Jaroslav Průcha Odolena Voda Karel Šnajdr Odolena Voda Dvaaosmdesátiny Ján Bendík Odolena Voda Jiří Majer Odolena Voda Třiaosmdesátiny Naděžda Filipová Odolena Voda Miloš Hrabánek Odolena Voda Pětaosmdesátiny Jiří Dyk Odolena Voda Marie Fantová Odolena Voda Věra Křemenová Dolínek Sedmaosmdesátiny Vladimír Křivánek Dolínek Devadesátiny Františka Mašková Odolena Voda Alois Pajer Odolena Voda Jedenadevadesátiny Jaroslav Mařík Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Foto: Archiv MěÚ Město obdrželo děkovný dopis od Diakonie Broumov Vážení přátelé, dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nejsrdečněji poděkovali za Vaši obětavou práci. Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od všech organizátorů při sběru textilního materiálu. Tímto chceme poděkovat také všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při této akci. Vaše sociální cítění nám dává prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat v naší práci. Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázáni na Vaši pomoc. Věříme, že naše spolupráce se bude rozvíjet i v příštích letech. Vlivem silných mrazů došlo 12. února k zamrznutí vodovodního potrubí v Dolínku u atriových domů, ovšem na vině je také lajdácky položené vodovodní potrubí, které v tomto místě vede na povrchu. Je zcela nechráněno před vnějšími vlivy a tak je vlastně s podivem, že k zámrazu došlo až nyní. Zásluhou zaměstnanců VKM byl vodovod zprovozněn za několik hodin. Karel Philipp, místostarosta města Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených na občany v krizových životních situacích na celorepublikové úrovni. V posledních letech nacházejí naše projekty a programy podporu také v grantech EU. Kvalita naší činnosti a poskytovaných služeb byla ohodnocena také udělením certifikace ISO 9001 a ISO pro oblast Příjem, třídění, úprava a prodej použitých oděvů a domácích potřeb a Poskytování sociálních služeb. Bližší informace o nás najdete na PhDr. Vítězslav Králík, ředitel 8 Odolen 3/2012

9 školství Zprávičky z naší školičky Děti se v únoru konečně dočkaly malé sněhové nadílky. Za mrazivého počasí jsme chodili na krátké procházky a navštívili několik divadelních představení. V kině v Kralupech nad Vltavou jsme si poslechli krásné písničky z muzikálu V Peřině. Ve třídě kuřátek proběhla beseda s myslivcem panem Šimoníkem, členem Honebního společenstva Odolena Voda. Dětem ukázal obrázky zvířat, zajímavé exponáty, flinty a přivedl s sebou loveckého psa, kterého si děti mohly pohladit. Bedlivě poslouchaly myslivcovo vyprávění, beseda se jim velmi líbila. V březnu nás čekají pohádky O statečném Mikešovi a Pohádka s refrénem, v každé třídě bude masopustní rej a proběhne také zápis do mateřské školy. Štěpánka Barcalová Zápis do Mateřské školy Odolena Voda Kdy? od pondělí do čtvrtka Kde? v kanceláři ředitelky mateřské školy V kolik? od 10 do 15 hod., pořadí příchodu rodičů k zápisu nemá vliv na přijetí dítěte S sebou? občanský průkaz, rodný list dítěte Foto: Archiv MŠ Do , kdy zápis končí, odevzdat: vyplněnou žádost, od lékaře potvrzený evidenční list dítěte, který dostanete u zápisu, potvrzení o zaměstnání rodičů. Foto: Archiv MŠ Stručná kritéria k přijetí (podrobná u zápisu nebo na webu školy): trvalý pobyt v Odoleně Vodě, věk 3 roky k , zaměstnaní rodiče dítěte, dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v Odoleně Vodě a dítě s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem v Odoleně Vodě, dítě s trvalým nebo hlášeným místem pobytu v Odoleně Vodě a rodiče zaměstnáni nebo v evidenci úřadu práce s trvalým nebo hlášeným místem pobytu v Odoleně Vodě. D O O L E N A ZÁKLADNÍ ŠKOLA Zápis do prvních tříd Ve dnech 20. ledna a 8. února proběhl zápis do prvních tříd ZŠ na téma Šmoulové. Celkem k zápisu přišlo 98 dětí, z nich 19 po odkladu povinné školní docházky. Dalším 21 dětem bude s velkou pravděpodobností odklad povinné školní docházky vystaven, rodiče dvou dětí žádají o předčasný nástup dítěte do školy. Odklad i předčasný nástup dítěte do školy záleží na dvou doporučeních z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře. Celkem 75 dětí již bylo přijato ke vzdělávání v prvním ročníku školního roku 2012/13, znamená to, že všechny děti, které přišly k zápisu, byly přijaty. Těšíme se na nové žáčky i na dobrou spolupráci s jejich rodiči. Mgr. et Bc. Alena Sochůrková, ředitelka školy Fota: Pavel Novotný Odolen 3/2012 9

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný 2 OdOlen zpravodaj města Odolena Voda 2013 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Pavel Novotný OdOlen 2/2013 1 fotogalerie

Více

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 3/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:14 Str. 2 Zprávičky z naší školičky Tichá voda. Táto, co je tichá voda? Nevíš? To se voda schová

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 3 květen 2015 Zličínská Letní slavnost Myslivecké odpoledne Rozhovor se Zuzanou Hejnovou a Janem Žaludem Jízdy pražským motoráčkem

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Supermarket štěpí Skuteč

Supermarket štěpí Skuteč Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ZÁŘÍ 2007 CENA Babí léto VIKTOR DYK Poletuješ v zářijový den, dálka kdy nás víc než jindy vábí. Ještě záře v očích, v srdci sen.

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více