VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

2 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové kapacity 3. Obyvatelé, bydlení a stravování 4. Spolupráce s jinými organizacemi, Dobrovolníci, Volný čas II. Rozbor ekonomických činností - finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka - výnosy organizace - náklady organizace, struktura mzdový prostředků roku 2012, účetní závěrka - veřejná sbírka a její hospodaření - kontrolní činnost III. Závěr V Hlinsku, 28. února 2013 Marek Bíško, ředitel

3 1.Organizace, její poslání a činnost a) Organizace Název organizace Domov seniorů Drachtinka Adresa Erbenova 1631, Hlinsko IČO Telefonické spojení Faxové spojení ID dat. schránky n9iki8w Webové stránky Právní forma Zřizovatel Příspěvková organizace Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí Hlinsko Statutární orgán Marek Bíško ředitel

4 Domov seniorů Drachtinka byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne na základě žádosti o registraci sociálních služeb, žádost podána dne , a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb, identifikátor č Druh registrované služby: domovy pro seniory. Forma poskytování sociálních služeb pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb. Kapacita zařízení: 87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80let) starší senioři (nad 80let) Hlavní předmět činnosti VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči a další podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. V co nejvyšší možné míře podporujeme stávající soběstačnost a kontakt s veřejným prostředím. Umožňujeme prožití aktivního a důstojného stáří. Podporu a péči směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti zajišťuje kvalifikovaný personál. CÍLOVÁ SKUPINA Uživateli našeho domova jsou lidé důchodového věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. DŮVODY PRO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY V NAŠEM DOMOVĚ Služby Domova seniorů Drachtinka nejsou určeny osobám: jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotnickou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, které jsou plně fyzicky a duševně soběstačné a nepotřebují podporu domova pro seniory, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb, které svým jednáním mohou ohrozit ostatní v důsledku duševní poruchy nebo závislosti na návykových látkách, jejichž chování narušuje soužití mezi lidmi, a to zejména z důvodu duševní poruchy, závažné mentální retardace, závislosti na návykových látkách (chronickým alkoholismem a jinou toxikomanií) nebo nedostatkem sociálních návyků. které potřebují služby domova se zvláštním režimem, s Alzheimerovou chorobou.

5 CÍL Cílem Domova seniorů Drachtinka je podpořit soběstačnost uživatele služby, chránit jeho soukromí, respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím a jeho spokojenost s nabízenými službami. Zavedení individuálního plánování Individualizování služby dle osobních potřeb uživatelů a možností Domova seniorů Drachtinka. Zabezpečení dostatečného množství kvalifikovaného personálu. Zpřístupnit okolí domova obyvatelům a veřejnosti. Zajištění automobilu pro přepravu více klientů. ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE Pracovníci Domova se řídí následujícími principy: Humanita a podpora lidské důstojnosti. Úcta k člověku. Podpora nezávislosti. Usilujeme o získání, obnovení či posílení samostatnosti klienta v co největší možné míře. Respektování potřeb klientů a zejména možnosti volby. Cílevědomý postup a jednání s ohledem na individuální potřeby uživatelů. Flexibilní přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby uživatelů. Pohoda, rovnováha a prevence stresů. Týmová práce. Vzájemná důvěra a tolerance. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle 34 odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří: Ubytování. Stravování. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Sociálně terapeutické činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: Ošetřovatelskou péči, pokud je potřebná. Zprostředkování lékařské péče pro uživatele. Poskytování rehabilitační péče uživatelům. Základní sociální poradenství. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podmínky pro využití volného času (kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti) a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností uživatelů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého uživatele. Úschovu cenných věcí. Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.

6 b) Organizační schéma DsD Hlinsko k Ředitel Vedoucí ekonom. úseku Fundraiser Referent majetku,účetní sekretářka Recepční (3 x 5 hodin) Mzdová účetní, personalista(,-ka) 6hod Provozář Účetní depozit Šéfkuchařvedoucí Sociální pracovnice - vedoucí Denní sestra - - vedoucí Vedoucí sociální péče Provozní, údržbář Kuchař Kuchař Sociální pracovnice Zdravotní sestra Zdravotní sestra Prádelna Prádelna Kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Zdravotní sestra Prádelna Domovník Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Uklízečka Uklízečka PSP volnočasové aktivity-asistent Uklízečka Uklízečka PSP volnočasové aktivity-asistent PSP volnočasové aktivity-asistent Dobrovolníci

7 c) Základní personální údaje Evidenční počet zaměstnanců k Přepočtený počet zaměstnanců k ,77 Struktura zaměstnanců z toho: všeobecné sestry 6 pracovník 22 prac. soc. péče ergoterapie 6 recepční 3 sociální pracovnice 2 administrativa 8 úklid, údržba, prádelna 11 kuchaři 8 POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ PODLE 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O ZAMĚSTNANOSTI, (dále jen zákon) 66 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ( 81 odst. 5 zákona, 15,16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. 68,77 osob Z toho povinný podíl 4% 2,75 osob Plnění povinnosti odle 81 odst. písm. a) a b) zákona: 1. Zaměstnáním u zaměstnavatele 3,71 osob 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 0 osob 3. Součet 3,71 osob Odvod do státního rozpočtu podle 81 odst. 2 písm. c) zákona 1. Odvod do státního rozpočtu 0 osob 2. Vypočtená výše odvodu v Kč 0 Kč

8 2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu 2.1 Kapacita zařízení, úhrady pobytu Kapacita zařízení k Průměrný počet klientů v roce ,55 Počet klientů k Počet nástupů k pobytu pro rok Počet ukončení pobytu prorok z toho: - dohoda o ukončení SPSS 0 - úmrtí 33 Počet klientů k ve věku 27-65let 1 - ve věku let 48 - ve věku nad 85 let 38 Průměrný věk klientů 83,8 Počet dospělých k z toho: - mužů 26 - žen Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k Příspěvek na péči Celkem Nemá 1 1. stupeň (lehká závislost) stupeň (středně těžká závislost) stupeň (těžká závislost) stupeň (úplná závislost) Zájemci o sociální službu domov pro seniory Počet přijatých žádostí v roce Počet neuspokojených zájemců 7 Počet odvolání 0 Počet žadatelů v seznamu čekatelů 156 Z toho počtu má zájem co nejdříve nastoupit 54 Počet žadatelů vyřazených na vlastní žádost 8 Počet zemřelých žadatelů 28

9 OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK VŠE Počet klientů 86,90 86,83 86,65 85,73 86,26 86,90 86,13 86,16 85,77 85,32 85,67 86,42 Kapacita 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 Obložnost (%) 99,89 99,80 99,59 98,54 99,15 99,89 99,00 99,04 98,58 98,07 98,47 99,33 VĚKOVÁ PÁSMA Průměrný věk klientů: 83,8 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů do 6 let 0 Počet mužů let 0 Počet žen let let let let let let 37 nad 96 let 1 3. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. POKOJ UBYTOVÁNÍ ZA DEN CELODENNÍ STRAVNÉ DENNÍ ÚHRADA CELKEM MĚSÍČNÍ ÚHRADA Dvoulůžkový bez balkonu malý 135,- Kč 140,- Kč 275,- Kč 8366,- Kč Dvoulůžkový bez balkonu velký 160,- Kč 140,- Kč 300,- Kč 9126,- Kč Dvoulůžkový s balkonem velký 165,- Kč 140,- Kč 305,- Kč 9278,- Kč Dvoulůžkový s balkonem malý 140,- Kč 140,- Kč 280,- Kč 8518,- Kč Dvoulůžkový v podkroví 130,- Kč 140,- Kč 270,- Kč 8213,- Kč Jednolůžkový bez balkonu 175,- Kč 140,- Kč 315,- Kč 9582,- Kč Jednolůžkový s balkonem 180,- Kč 140,- Kč 320,- Kč 9734,- Kč Jednolůžkový v podkroví 170,- Kč 140,- Kč 310,- Kč 9430,- Kč V měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů.

10 Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován. Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. Služby poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu by měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD. Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD. Způsoby platby úhrady pobytu: převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti). SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je Celkem klientů: 87 - plná: 58 (67%) Průměrná úhrada klienta: 8 660,57 Kč - plná včetně doplatku smluvně: 12 (14%) - snížená s neuhrazenou částí: 16 (19%) Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 1 (2%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 13 (13%) 10,4 (2%) II (středně těžká závislost) 24 (26%) 88,0 (15%) III (těžká závislost) 28 (36%) 248,0 (42%) IV (úplná závislost) 21 (23%) 240,0 (41%) Celkem: ,4 Hodnoty jsou v tisících Kč Dle částky

11 SOCIÁLNÍ ČÁST - PŘEDPIS OŠETŘOVNÉHO ZA ROK VYÚČTOVÁNÍ Součet Bydlení Strava Úhrada smluvně PP Fakultativní služby Doplatky za léky Celkem: Neuhrazeno Hodnoty jsou v tisících Kč VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2012 Pojišťovna Součet VZP 135,4 131,7 149,0 133,0 133,7 117,3 141,7 138,9 151,6 134,9 141,8 146, , VOZP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,3 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 3, ČPZP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0, ZP MV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,4 0,4 2,1 0,6 7,8 Celkem: 135,4 131,7 149,0 133,0 133,7 120,0 142,0 141,3 154,8 135,3 143,9 147, ,2 Hodnoty jsou v tisících Kč CENOVÁ KALKULACE STRAVOVÁNÍ Cenová kalkulace stravování platná na rok 2012 Výše stravovací jednotky a finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla určená pro Domov seniorů Drachtinka na rok 2012 Pro uživatele, kteří mají normální a diabetickou stravu - v Kč POLOŽKA Celkem Snídaně Svačina I. Oběd Svačina II. Večeře I. Večeře II. Potraviny 76,- 15,- 7,- 27,- 8,- 19,- 0- Výrobní r. 54,- 10,- 3,- 23,- 4,- 14,- 0- Správní r. 10,- 2,- 1,- 3,- 1,- 3,- 0,- Úplné vlastní náklady 140,- 27,- 11,- 53,- 13,- 36,- 0,- Zisk 15,- 3,- 2,- 4,- 2,- 3,- 0,- CENA 155,- 30,- 13,- 57,- 15,- 39,- 0,-

12 Cena oběda pro zaměstnance: v Kč Hodnota potravin 27,- Příspěvek z FKSP 7,- DPH 20% 4,- Cena oběda pro zaměstnance: 24,- Cena oběda pro zaměstnance, praktikanty, studenty a dohodáře bez příspěvku FKSP: v Kč Cena oběda s 20% DPH: 33,- Cena oběda pro ostatní odběratele: v Kč Cena oběda pro ostatní odběratele: 57,- 14% DPH prodej výrobku (do jídlonosiče) 65,- 20 % DPH prodej služby (konzumace v DsD) 69,- 4. Spolupráce s jinými organizacemi 4.1 Dobrovolnické centrum Domov seniorů Drachtinka spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina od samého začátku. Nejvíce k nám docházejí nezaměstnaní lidé, dále středoškolští a vysokoškolští studenti. Jednou ročně o Vánocích pořádáme setkání dobrovolníků a zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka. Dobrovolníci jsou nedílnou součástí chodu Domova seniorů Drachtinka. V roce 2012 pomáhali v Klubu Inka, kde se starali o program pro skupinu obyvatelů. Někteří docházeli třeba jen za jedním obyvatelem, kterému tak zpříjemnili čas například povídáním, čtením či hraním společenských her. Podstatnou pomoc jsme zaznamenali v doprovodech klientů k lékařům a na různá vyšetření mimo zařízení. Další aktivity: muzikoterapie, výlety, kuželky, šipky, společenské hry, vaření, ergoterapie, venkovní vycházky s inv. vozíky, individuální návštěvy na pokojích ležících klientů, olympiády, zahradní slavnosti.

13 Dobrovolníci si zaslouží poděkování, protože se všem těmto činnostem v Domově seniorů věnují po své práci, při péči o rodinu nebo při studiu, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníci nejsou placení - ne proto, že jsou bezcenní ale proto, že jsou k nezaplacení Dobrovolníci v Domově seniorů Drachtinka Počet dobrovolníků 25 Počet odpracovaných hodin Volnočasové programy V roce 2012 jsme rozšířili nabídku programů pro obyvatele, která vychází z jejich potřeb a přání. I nadále nabízíme víkendové činnosti. Dále mají naši obyvatelé možnost navštěvovat rehabilitační cvičení, hrát kuželky, šipky nebo jiné společenské hry. Společně vaříme, zpíváme nebo jen tak si čteme, povídáme nebo sledujeme oblíbené filmy. Pravidelně nabízíme rukodělné dílny. Čtyřikrát měsíčně k nám docházejí členové z canisterapeutického sdružení Kamarád, aby se svými pejsky potěšili obyvatele. Trénování paměti v našem Domově vykonává certifikovaný trenér paměti. Jednou týdně zařizujeme drobnější nákupy. Chce-li obyvatel doprovodit do města, zajistíme i doprovod. Nejčastěji si přejí doprovod na nákup, úřady, do banky nebo do městské knihovny. U klientů s vyšší péčí provádíme individuální práci, která se soustředí zejména na nacvičování běžných denních činností, bazální stimulaci, povídání, luštění křížovek nebo čtení oblíbené knihy. Pokračujeme ve vydávání čtvrtletníku časopisu Drachtinka. Realizujeme prodej výrobků našich obyvatelů. Výtěžek z prodeje slouží pro další pracovní činnosti. Vydali jsme s klienty kalendář Hodnoty času, výtěžek z prodeje kalendáře jsme uložili na konto veřejné sbírky. S klienty Fokusu Vysočina, středisko Hlinsko a s klienty Centra denních služeb Motýl pořádáme turnaje v ruských kuželkách, které se stále těší velké oblibě. Spolupracujeme s hlineckými mateřskými, základními školami, Základní uměleckou školou a Domovem dětí a mládeže. Vždy uvítáme, pokud si pro obyvatele připraví nějaký program. Na větší kulturní akce zveme členy Klubu seniorů a obyvatele DPS. 4.3 Spolupráce s médii Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články byly zveřejněny v místním i celorepublikovém tisku, televizní spoty vysílala hlinecká kabelová televize, Česká televize, Prima, Pětka a Nova. Spolupracujeme také s Českým rozhlasem Pardubice a ČTK.

14 II. Rozbor ekonomických činností Ekonomické rozbory za rok odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví Domov seniorů Drachtinka Název účetní jednotky, sídlo Domov seniorů Drachtinka Identifikační číslo Právní forma příspěvková organizace Předmět hlavní činnosti Doplňková činnost Další činnost v hlavní činnosti, viz. ZL domov pro seniory - poskytování ubytovacích sociálních služeb není hostinská činnosti, obchodní činnost (provoz v bufetu), provoz prádelny, reklamní a propagační činnost, umožnění praktické výuky SŠ a vzdělávacím organizacím Rozvahový den Okamžik sestavení úč.závěrky (den podpisu) Průměrný evidenční počet pracovníků za období 1-12/ osob Limit prostředků na platy Skutečnost Z toho ostatní osobní náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Průměrný měsíční plat v organizaci za období 1-12/ ,00 Kč vyhl. č. 505/2002 Sb náklady související s pořízením DHM se započítávají do ceny DHM pořízení zásob se oceňuje pořizovacími cenami a náklady souvisejícími s pořízením zásob. U pořízení materiálu - potraviny na sklad, údržba, prádelna, pracovní oděvy, kancelářský materiál je používána účetní metoda A. U zásob typu zdravotnického materiálu je používána účetní metoda A. Pořízení zboží za účelem jeho dalšího prodeje - provoz bufetu je používána účetní metoda A.

15 Plnění daňových povinností v roce 2012: Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň silniční Daň z přidané hodnoty Registrace u Finančního úřadu v Hlinsku. Za rok 2012 proběhla řádná inventarizace, inventarizační zápisy byly předány zřizovateli organizace. Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců pro rok 2012 Zaměstnanců celkem 68,77 osob Z toho povinný podíl 4% 2,75 osob Plnění povinnosti podle 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona: zaměstnání u zaměstnavatele 3,71 osob odběr výrobků a služeb 0 Celkem plnění 3,71 osob Oznámení Úřadu práce Chrudim podáno MAJETEK ORGANIZACE 34 odepisování majetku probíhá dle schváleného odpisového plánu. Odpisový plán byl schválen radou města Hlinska. Účetní odpisy jsou rovny odpisům daňovým. Schválený odpisový plán pro rok 2012 ve výši Kč ,00 Kč. Skutečná výše odpisů pro rok 2012 činila Kč ,00. Uskutečněné odpisy rok 2012 Popis Odpis v Kč Množství majetku ks budova , zahrada , , ,00 91

16 LEASING Fabia Combi Celková pořizovací cena vozidla činila Kč ,20. Počet splátek 60. Uhrazená akontace ve výši Kč ,--. Postupné rozpuštění akontace /60= 2094,00 59x; 2084,00 1x 2094,00. Celkem k rozpuštěno z akontace Kč ,00. V roce 2012 splaceno na leasingových splátkách Kč ,64. Splaceno za roky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Kč ,50, v padesáti splátkách. Doplňující údaje k majetku (v Kč) SU Stav k 1.1. Přírůstek Úbytek Stav k , , , , Budova , , , , Zahrady ,00 0, , , ,86 0, , , , , , , Pozemky 0, ,40 0, ,40 X , , , ,18 Řádky SU 021, 022 ve sloupci úbytek vyčíslují celkovou výši odpisů roku 2012, řádek 028 ve sloupci úbytek ukazuje vyřazený drobný majetek. Vymezení a evidence drobného dlouhodobého majetku pod stanovenou hranici, viz. ČUS č. 512, bod 7.4 DDHM (028) samostatné movité věci, jejich ocenění je od Kč 3 000,00 do Kč ,00 a doba použitelnosti delší jednoho roku. Drobný majetek veden dle směrnic zřizovatele, na základně vnitřní směrnice od stanovené finanční hranice 0,00 Kč, pro zařazení dlouhodobého charakteru majetku se vychází z doby použitelnosti majetku delší jednoho roku. Veškerý majetek organizace je veden na majetkových účtech organizace a zároveň v operativní evidenci IS Majetek Gordic, každký kus majetku je opatřen inventárním číslem. Správu majetku vykonává referent majetku paní Jitka Vítková.

17 Dotace podle 28 odst. 2 a 3 rok 2012 Příloha řádek Dotační titul Přijato Vyčerpáno Vráceno 9 Provozní MPSV , ,00-9 Platy Úřad práce , ,00-9 X , ,00-19 Zřízovatel , ,00-19 Město Svratka 5 000, ,00 19 Pardubický kraj , ,00 - X Dotace celkem , ,00 - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Organizaci v roce 2012 nebyly uděleny sankční odvody a penále. Přehled o peněžních fondech 2012 Fond PS Tvorba Čerpání Zůstatek , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 X , , , ,93

18 VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY ZA ROK 2012 Příjmy veřejná sbírka Dary Úroky z BÚ Zahradní slavnost Kalendář prodej Poštovné Kasička Partnerství Hodnoty času Vstupné koncerty E-shop Celkem příjmy ,00 Kč 52,83 Kč 3 425,00 Kč ,00 Kč 5 846,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 777,00 Kč ,83 Kč Čerpání veřejná sbírka Bankovní poplatky Prostěradla Ladění klavír Projekt zahrada Cestovné M.Kubišová Pronájem aparatury Celkem výdaje 264,00 Kč ,00 Kč 400,00 Kč ,00 Kč 2 006,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Rozdíl ,83 Kč Stav na pokladně veřejné sbírky Kč 0,00. k Stav bankovního účtu veřejné sbírky k Kč ,41.

19 Kontrolní činnost Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly. Operace jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu a dalšími zodpovědnými osobami. Probíhá průběžná kontrola všech operací. Kontroly jiných orgánů: - Provedena kontrola OIP kontrola podle 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ve dnech a Předmětem kontroly bylo dodržování povinností vyplývajících z předpisů v úseku: prac. podmínek, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. - Dne byla provedena finanční kontrola ve veřejné správě dle zákona č.320/2001 Sb. Předmětem kontroly bylo prověření potřebnosti finančních prostředků dle žádosti o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje. Plánovanou kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. - Krajská hygienická stanice Pardubice, , kontrola dodržování požadavků zák. č. 258/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 195/2005 Sb. Kontrolované provozy - prádelna, rehabilitace, ošetřovna, stravování. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. - Provedena veřejnoprávní kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení provedené dne a Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a nebylo uloženo žádné opatření k nápravě. - Nezávislý audit Ing. Ludmila Talířová proveden v termínu od do Předmětem průběžného ověřování byly: 1. Naplnění zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech 2. Dotace MPSV roku Prověření smluv uzavřených k datu ověření v roce Vnitřní kontrolní systém 5. Bilanční kontinuita 6. Posouzení účetnictví účetní knihy, účetní doklady, posouzení neběžných účetních operací 7. Prověření operací dlouhodobého majetku 8. Daňová přiznání Z nezávislého auditu vyšla řada doporučení, které příspěvková organizace v druhé polovině roku 2012 realizovala.

20 III. Závěr Organizace hospodařila v roce 2012 s kladným hospodářským výsledkem, neměla žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele byly splněny. Všechny realizované akce DsD přispěly ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro práci zaměstnanců, ke zlepšení prostředí domova a tím i ke zkvalitnění života klientů. Spokojenost a zájem dalších osob o poskytované služby svědčí o uplatnění Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku v systému sociálních služeb v Pardubickém kraji. Na zpracování Výroční zprávy o činnosti 2012 se podíleli zejména: Marek Bíško ředitel DsD Mirka Kábelová ekonom Anna Sodomková mzdová účetní Bc. Magda Stodolová vedoucí sociální pracovnice Bc. Katarína Zelenková vedoucí Ivana Volfová zdravotní sestra - vedoucí

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 1 1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: DS Stříbrné Terasy o.p.s. sídlo účetní jednotky: Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 identifikační číslo: 282 74 466 právní forma:

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014 Domov u fontány Libušina 1060, 5635 16 Přelouč, tel. 466 959 166-7 info@domovufontanyc.cz www.domovufontany.cz Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014 Obsah I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více