Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Bakalářská práce. Zpoplatnění odpadů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Bakalářská práce. Zpoplatnění odpadů"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Zpoplatnění odpadů Dobromila Bohunská

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Zpoplatnění odpadů zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé diplomové práce JUDr. Ing. Michalu Radvanovi, Ph.D. za odborné vedení, poskytnutí užitečných rad a ochotu mi pomoci. Dále děkuji svým blízkým za trpělivost při mém studiu. 3

4 Obsah Úvod... 5 Seznam pouţitých zkratek Vymezení základních pojmů Pojem poplatek Pojem odpad Soustava poplatků v ČR Správní poplatky Soudní poplatky Místní poplatky Zvláštní dávky poplatkového charakteru Poplatky spojené s uţíváním dálnic a silnic Ekologické poplatky Způsoby zpoplatňování komunálních odpadů Poplatek za komunální odpad Úhrada za shromaţďování, sběr, přepravu, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy podle 17 odst. 5 zákona o odpadech Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů Funkce poplatků za odpady Poplatníci a povinnosti poplatníků Předmět poplatku Sazba Osvobození a úlevy Rozpočtové určení Správa poplatku Podmínky placení Systémy shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem Systém nakládání s komunálním odpadem Systém nakládání se stavebním odpadem... 39

5 Závěr Resumé Seznam pouţitých zdrojů Úvod Všichni během svého ţivota vyprodukujeme nemalé mnoţství odpadu, za jehoţ likvidaci bychom měli zaplatit. Téma Zpoplatňování odpadů, mě zaujalo, protoţe se týká i mě osobně, týká se kaţdého z nás. Kaţdý z nás se denně s odpadem setkává. Já jsem se ve své práci zaměřila na zpoplatňování odpadu komunálního. Český právní řád umoţňuje obcím vybrat si ze tří moţností, jakým způsobem zpoplatní komunální odpad. Obec můţe vybírat úhradu za shromaţďování, sběr, přepravu, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Dále obec můţe obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území podle zákona o odpadech. Jako poslední moţnost můţe obec taktéţ obecně závaznou vyhláškou stanovit místní poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích. Cílem mé práce je nastínit problematiku právní úpravy zpoplatnění komunálních odpadů, se zaměřením na porovnání právní úpravy zpoplatnění komunálního odpadu formou místního poplatku a zpoplatnění podle zákona o odpadech. Rozeberu jednotlivé konstrukční prvky těchto poplatků, tzn. ţe se budu věnovat subjektům poplatků, předmětu poplatků, sazbě poplatků, osvobozením a úlevám, rozpočtovému určení, správě poplatků a podmínkám placení, dále poukáţu na nedostatky právní úpravy a na výhody a nevýhody těchto způsobů zpoplatnění. Ve své práci vyuţiji metody analýzy a komparace. V případě nejasností právní úpravy navrhnu řešení de lege ferenda. Práce je rozdělena do 4 kapitol. V první kapitole vymezuji pro snadnější orientaci v problematice základní pojmy jako poplatek a odpad. V druhé kapitole

6 rozebírám soustavu poplatků v ČR, kterou tvoří správní poplatky, soudní poplatky, zvláštní dávky poplatkového charakteru a místní poplatky. Jelikoţ není moje práce zaměřena na celou soustavu poplatků, obsahuje tato kapitola pouze jejich stručnou charakteristiku. Třetí kapitola je v mé práci stěţejní, věnuji se v ní způsobům zpoplatňování komunálních odpadů, které umoţňuje český právní řád. Analyzuji právní úpravu jednotlivých způsobů a dále komparaci místního poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a poplatku za komunální odpad podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Ve své práci se zmiňuji o novelizovaných a nových ustanoveních zákona o místních poplatcích účinných od Ve čtvrté kapitole se velmi krátce věnuji systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. V závěru hodnotím stávající právu úpravu zpoplatňování komunálních odpadů, uvádím poznatky a nedostatky ke kterým jsem v průběhu své práce dospěla a navrhuji řešení de lege ferenda. Práce je zpracována k právnímu stavu účinnému k

7 Seznam použitých zkratek ZMP zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů OZV obecně závazná vyhláška ZSDP zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

8 1 Vymezení základních pojmů Jelikoţ moje práce je na téma Zpoplatňování odpadů, hned na úvod je podstatné, si pro snadnější orientaci v problematice, vyjasnit dva základní pojmy z názvu tématu, a to poplatek a odpad. 1.1 Pojem poplatek Poplatek je peněžitou dávkou zákonem stanovenou, nenávratnou, vybíranou státem nebo jinými veřejnoprávními korporacemi za zákonem stanovené úkony jejich orgánů. Poplatek je dávkou nepravidelnou s ekvivalentem, tedy je vybírán za protiplnění ze strany státu nebo jiné veřejnoprávní korporace. 1 Poplatek je tedy nenávratná finanční platba do veřejného rozpočtu uložená jako veřejnoprávní povinnost a vyznačující se ekvivalentností a jednorázovostí. Ekvivalentnost znamená, že poplatníkovi je za tuto platbu současně poskytována veřejnou mocí přímá protihodnota poplatek tedy slouží (alespoň částečně) k úhradě výdajů spojených s poskytnutím takové protihodnoty, je jakousi paušální platbou za poskytnutou protihodnotu. 2 I kdyţ naprostá většina místních poplatků je platbou neekvivalentní (tzn., ţe takové protiplnění poskytováno není) a často i pravidelnou, jako je např. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo poplatek ze psů. Protiplnění lze nalézt např. u místního poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. Většina místních poplatků je tedy spíše neţ poplatky místními daněmi. Daň je definována jako platba do veřejného rozpočtu, která je povinná, nenávratná, zákonem sazbou předem stanovená částka, zpravidla se pravidelně opakující, neúčelová a bez ekvivalentního plnění. Poplatek je jednou z položek označované legislativní zkratkou 1 Mrkývka, P. Obecná problematika daní. In Mrkývka, P., Pařízková, I., Radvan M. Základy finančního práva. 2.vyd. Praha: Nakladatelství ARMEX PUBLISHING, s Kadečka, S. Zákon o místních poplatcích a předpisy související. Komentář. Praha: C.H. Beck s. 15

9 daň 3. Jak je uvedeno výše lze poplatek ukládat, jak stanoví ustanovení čl. 11 odst. 5 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 4, jen na základě zákona. Tzn., ţe i kdyţ si obce rozhodují o místních poplatcích v rámci samostatné působnosti, vţdy je nezbytným předpokladem této jejich činnosti výslovné zmocnění zákonem. Jinými slovy, obce nemohou za žádných okolností ukládat jiným osobám jakékoliv veřejnoprávní platby bez výslovného zákonného zmocnění. 5 Takovým zákonným základem je v případě místních poplatků, z nichţ na jeden jsem se ve své práci zaměřila, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZMP). Podrobněji se místní poplatkům věnuji v kapitole 2.3 Místní poplatky. 1.2 Pojem odpad Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech 6. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama. 7 Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 8 Tím prováděcím právním předpisem je Katalog odpadů 9. V Katalogu odpadů je komunální odpad rozdělen do tří podskupin: sloţky z odděleného sběru, odpad ze zahrad a parků, ostatní komunální odpady. Pro 3 Srov. 1 odst. 1 ZSDP 4 Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 5 Kadečka, S. Zákon o místních poplatcích a předpisy související. Komentář. Praha: C.H. Beck s Srov. 3 odst. 1 zákona o odpadech 7 Srov. 3 odst. 2 zákona o odpadech 8 Srov. 4 písm. b) zákona o odpadech 9 Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

10 představu níţe uvádím, které druhy odpadu jsou do té které podskupiny zařazeny, s tím, ţe jsem záměrně vynechala nebezpečné odpady. Do podskupiny sloţky z odděleného sběru jsou zařazeny tyto druhy odpadu: papír a lepenka, sklo, biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven, oděvy, textilní materiály, jedlý olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, které nejsou nebezpečným odpadem, detergenty, které nejsou nebezpečným odpadem, baterie a akumulátory, které nejsou nebezpečným odpadem, vyřazené elektrické a elektronické zařízení, která nejsou nebezpečným odpadem, dřevo, které není nebezpečným odpadem, plasty, kovy, odpady z čištění komínů, další frakce jinak blíţe neurčené. Do podskupiny odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) jsou zařazeny tyto druhy odpadu: biologicky rozloţitelný odpad, zemina a kameny, jiný biologicky nerozloţitelný odpad. Do podskupiny ostatní komunální odpady je zařazen směsný komunální odpad, odpad z trţišť, uliční smetky, kal ze septiků a ţump, odpad z čištění kanalizace, objemný odpad, komunální odpady jinak blíţe neurčené.

11 2 Soustava poplatků v ČR Soustavu poplatků v ČR tvoří: poplatky celostátní vybírané orgány veřejné správy (správní poplatky), poplatky celostátní vybírané soudy (soudní poplatky), zvláštní dávky poplatkového charakteru (např. ve spojitosti s uţíváním dálnic a silnic nebo tzv. ekologické poplatky spojené s ochranou ţivotního prostředí), místní poplatky. 2.1 Správní poplatky Právní úprava správních poplatků je obsaţena v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem správních poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. 10 Jednotlivé úkony, které podléhají zpoplatnění jsou vymezeny v poloţkách sazebníku poplatku, který je přílohou k zákonu o správních poplatcích. Sazebník v jednotlivých poloţkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům. V řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSDP). 2.2 Soudní poplatky Právní úprava soudních poplatků je obsaţena v zákoně č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jeho nedílnou součástí je 10 2 odst. 1 věta první zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

12 příloha, která obsahuje sazby poplatků. Předmět soudních poplatků je řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků a jednotlivé úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou soudů, uvedené v sazebníku poplatků. V řízení ve věcech poplatků rozhoduje a postupuje soud podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jestliţe zákon o soudních poplatcích popřípadě ZSDP nestanoví jinak. 2.3 Místní poplatky Místní poplatky jsou takové poplatky, o jejichž vybírání si rozhodují samy obce v rámci samostatné působnosti na základě zákonného zmocnění. 11 Takovým zákonným základem, je v případě místních poplatků ZMP. Obce jsou tímto zákonem zmocněny, aby v samostatné působnosti rozhodly, které poplatky na svém území zavedou, a v jaké výši. Můţou zavést všechny, jen některé nebo ţádné, pokud jsou stanoveny fakultativně. Obec poplatky zavádí obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV), k jejímu vydání je zmocněno zastupitelstvo obce zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V OZV o místních poplatcích obec stanoví okruh vybíraných poplatků, jejich sazbu, skutečnosti vedoucí ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, jejich splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků a další podrobnosti jejich vybírání. Vyhláška nesmí překračovat zákonné zmocnění, např. co se týče maximální výše poplatkové povinnosti či druhů poplatků. Není ani možné, aby obec rozšiřovala okruh činností, které lze zatížit místním poplatkem, nad rámec stanovený zákonem. 12 Názor, ţe obec nemůţe stanovit místní poplatek, který není uvedený v 1 ZMP vyplývá i z judikatury Ústavního soudu: Pokud jde o stanovení místních poplatků, jejich sazbu, režim jejich vybírání, osvobození od nich apod., je obec povinna respektovat platné znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Obce jsou tímto zákonem zmocněny k vydávání obecně závazných vyhlášek upravujících místní poplatky, avšak pouze v případech taxativně vypočtených v 1 tohoto zákona. Úprava jiných poplatků obecně závaznou vyhláškou obce je v rozporu se uvedeným zákonem Radvan, M. Poplatkové právo. In Mrkývka, P., Pařízková, I., Radvan M., Základy finančního práva. 2.vydání. Praha: Nakladatelství ARMEX PUBLISHING, s Radvan, M. Poplatkové právo. In Mrkývka, P., Pařízková, I., Radvan M., Základy finančního práva. 2.vydání. Praha: Nakladatelství ARMEX PUBLISHING, s Nález Ústavního soudu ČR ze dne sp. zn, Pl ÚS 39/93

13 Místní poplatky jsou od ostatních poplatků odlišné tím, ţe soudní a správní poplatky jsou pro celé území České republiky jednotně stanoveny zákonem, zatímco pro místní poplatky vymezuje zákon jen jednotlivé druhy, základní prvky a u některých poplatků jejich maximální výši. Místní poplatky jsou příjmem obecních rozpočtů. Jejich právní úprava je obsaţena v ZMP. V řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle ZSDP. Obce mohou, podle zákona o místních poplatcích vybírat tyto místní poplatky: poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za uţívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho připojení města, vyuţíván na stavb Poplatek ze psů platí drţitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, za psa staršího 3 měsíců a to obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla drţitele psa. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace. 14 Tento poplatek vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní uţívání veřejného prostranství, jedná se o provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení slouţících pro poskytování prodeje a sluţeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a uţívání tohoto 14 2 odst. 1 ZMP

14 prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Výčet je taxativní a nelze ho vyhláškou rozšiřovat. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu 15. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou a platí ho fyzická nebo právnická osoba, které bylo toto povolení vydáno. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá kaţdý povolený hrací přístroj a poplatek platí jeho provozovatel. Podrobnosti k poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů uvádím v podkapitole 3.3. Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného moţností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. 2.4 Zvláštní dávky poplatkového charakteru Tyto poplatky nelze zařadit ani mezi správní, ani mezi soudní, ani mezi místní poplatky. Jedná se především o poplatky spojené s uţíváním dálnic a silnic a ekologické poplatky Poplatky spojené s užíváním dálnic a silnic Právní úprava zpoplatnění uţití pozemních komunikací je obsaţena v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatky spojené s uţíváním silnic a dálnice jsou dvojího druhu, jednak časové poplatky tzv. dálniční známky, které jsou určovány podle časového období uţívání zpoplatněné pozemní komunikace a jednak elektronické mýtné, které je určováno 15 7 odst. 1 ZMP

15 podle typu vozidla a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci. Za uţití zpoplatnění pozemní komunikace nelze současně uloţit časový poplatek a mýtné Ekologické poplatky Ekologické poplatky jsou podobné ekologickým daním, které jsou spíše neţ daněmi ekologickými daněmi energetickými. Jedná se následující poplatky: poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší, poplatky podle zákona o odpadech, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, poplatky za skutečný odběr podzemních vod. Právní úprava poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je obsaţena v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon). Kaţdá právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových, je povinna platit poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod. Poplatky se platí za jednotlivé zdroje znečišťování. Správu poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových vykonávají místně příslušné celní úřady podle sídla jednotlivých znečišťovatelů, přitom postupují podle ZSDP. Poplatky za znečišťování ovzduší upravuje zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů Poplatky za znečišťování ovzduší platí provozovatelé zvláště velkých, velkých, středních a malých stacionárních zdrojů, o výši poplatků rozhoduje krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad. O výši poplatku provozovatelů zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů rozhoduje krajský úřad a poplatek vybírá a vymáhá celní úřad příslušný podle místa

16 stacionárního zdroje. O výši poplatku provozovatelů středních stacionárních zdrojů rozhodují obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Poplatky vybírá a vymáhá celní úřad příslušný podle místa stacionárního zdroje. Tyto poplatky jsou příjmem Státního fondu ţivotního prostředí České republiky. O výši poplatku provozovatelů malých stacionárních zdrojů rozhoduje a poplatek vybírá a vymáhá obecní úřad. Výnosy poplatků jsou příjmem obce a musí být pouţity k ochraně ţivotního prostředí. Poplatky za zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje se platí za znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek, pro které má zdroj znečišťování stanoven emisní limit nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují. Při správě poplatků za znečišťování ovzduší se postupuje podle ZSDP. Právní úprava odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je obsaţena v zákoně ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Odvod je povinen zaplatit ten, komu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, a to ve výši stanovené podle přílohy výše uvedeného zákona, je-li odnímána zemědělská půda nebo půda dočasně neobdělávaná a to buď trvale pro účely, kterými bude provedena nevratná změna znemoţňující zemědělské vyuţití zemědělského půdního fondu nebo dočasně. O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je pověřený obecní úřad, a to podle přílohy k výše uvedenému zákonu. Část odvodů ve výši 40 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímţ obvodu se odnímaná půda nachází, zbytek je příjmem Státního fondu ţivotního prostředí České republiky. Odvody, které jsou příjmem rozpočtu obce, mohou být pouţity jen pro zlepšení ţivotního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Odvody za odnětí půdy vybírá a vymáhá celní úřad a přitom postupuje podle ZSDP. Právní úprava poplatku za odebrané množství pozemní vody je obsaţena ve vodním zákoně. Poplatek je povinen platit oprávněný za skutečné mnoţství odebrané podzemní vody podle účelu odběru vody. Část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % je příjmem Státního fondu ţivotního prostředí, zbytek je příjmem rozpočtu kraje, na jehoţ území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být pouţity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímţ území se odběr podzemní vody uskutečňuje,

17 a na zřízení a doplňování zvláštního účtu, jehoţ prostředky slouţí k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií. Vybírání a vymáhání poplatku vykonávají celní úřady místně příslušné podle sídla nebo bydliště jednotlivých odběratelů, přitom postupují podle ZSDP. Dalším ekologickým poplatkem je poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Právní úprava poplatků za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je obsaţena ve vodním zákoně. Poplatek platí ten, kdo na základě povolení vypouští odpadní vody do vod podzemních. V případech, kdy jsou odpadní vody z rodinných domů nebo staveb pro individuální rekreaci čištěny domovní čistírnou na úroveň stanovenou v povolení k vypouštění odpadních vod, se poplatek neplatí. Poplatek se platí obci, na jejímţ katastrálním území k vypouštění dochází, a je jejím příjmem. Při stanovení poplatků postupuje obec podle správního řádu a při vybírání a vymáhání podle ZSDP Poslední skupinou ekologických poplatku jsou poplatky podle zákona o odpadech. Sem patří poplatky na podporu sběru, zpracování, vyuţití a odstranění vybraných autovraků, poplatky za uloţení odpadů a poplatky za komunální odpad. Právní úprava výše uvedených poplatků je obsaţena v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků je poměrně novým poplatkem, který byl do právního řádu zaveden s účinností od 1.ledna Kaţdý ţadatel o registraci pouţitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, vyuţití a odstranění vybraných autovraků, který je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství (tzv. norem EURO). Poplatek se platí při první registraci pouţitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je jiţ vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla. Při druhém či dalším převodu vybraného vozidla se jiţ ţádný ekologický poplatek neplatí. Poplatek je odstupňován podle technických hodnot produkovaných emisí daným typem vozidla

18 Poplatky jsou příjmem Státního fondu ţivotního prostředí, který zřídil zvláštní účet na kterém budou sledovány výběry poplatků z registrů automobilů. Vybrané finanční prostředky budou pouţity na financování likvidace autovraků. Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit poplatek. Poplatek za ukládání odpadů na skládky se skládá ze dvou sloţek: poplatku za uloţení odpadu a poplatku za rizikovou sloţku, která se platí za uloţení nebezpečného odpadu. Základní sloţka poplatku je příjmem obce, na jejímţ katastrálním území skládka leţí. Riziková sloţka poplatku je příjmem Státního fondu ţivotního prostředí. Poplatek od původce vybírá provozovatel skládky při uloţení odpadů na skládku. Poplatky a penále vymáhají celní úřady místně příslušné katastrálnímu území, na kterém je skládka umístěna; přitom postupují podle ZSDP. Poplatku za komunální odpad se blíţe věnuji v podkapitole 3.1.

19 3 Způsoby zpoplatňování komunálních odpadů Obec, jako původce odpadu, má moţnost volit mezi třemi různými způsoby zpoplatnění provozu systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, a to mezi: poplatkem za komunální odpad podle 17a zákona o odpadech, úhradou za shromaţďování, sběr, přepravu, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy podle 17 odst. 5 zákona o odpadech a místním poplatkem za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů podle 10b ZMP. Obce tak mají moţnost si vybrat takový model stanovení platby za komunální odpad, který bude nejlépe vyhovovat místní podmínkám a zvyklostem v dané obci. Při stanovování platby za komunální odpad platí, ze na území jedné obce nesmějí být způsoby platby za komunální odpady vzájemně kombinovány 16, tzn. ţe obec můţe zvolit pouzen jeden z výše uvedených způsobů. Obce mají ještě jednu moţnost a to komunální odpad vůbec nezpoplatňovat. Tuto moţnost zvolila města Teplice a Nová Paka. Primátor Teplic Jaroslav Kubera povaţuje všechny zákony o odpadech za chybné a špatné, myslí si, ţe svoz odpadu stejně jako veřejné osvětlení nebo kvalitní komunikace má město zajišťovat lidem zadarmo, dále argumentuje tím, ţe ušetří za úředníky, které by musely přijmout na vyřizování této agendy a nemusí řešit nedoplatky neukázněných občanů. S bezplatným odvozem komunálního odpadu, začali uţ v roce 1995, to se jim osvědčilo a nehodlají to měnit. 17 V Nové Pace komunální odpad nezpoplatňují od roku Poplatek za komunální odpad podle 17a zákona o odpadech 16 Dubanská, V., Tomášková V. Platby za komunální odpad. In Šauer, P. a autoři příspěvků. Jak (ne)platit za domovní odpad: příspěvky závěrečného semináře projektu PAYT. Praha: S.n., s Ţítek, K., Rozhovor: Obyvatelé Teplic za odvoz odpadu neplatí. Odpady. 2003, č. 2, s. 6

20 Od nabyl účinnosti nový zákon o odpadech 18, v souvislosti s jeho přijetím byl zaveden nový místní poplatek, a to za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. Od účinnosti tohoto zákona, tak obce měli poze jediný způsob, jak vybírat platby za komunální odpad, a to jako jednotnou povinnou platbu za kaţdého obyvatele. Vybírání místního poplatku však v poměrech milionového města přinášelo velké administrativní potíţe, a proto v roce 2002 vznikla z iniciativy hl. m. Prahy novela zákona o odpadech 19, touto novelou byl vloţen nový paragraf 17a, účinný od , který umoţňuje zavést poplatek za komunální odpad. Kaţdá obec si nyní můţe podle svých podmínek zvolit nejvhodnější způsob zpoplatnění komunálního odpadu. Pokud se obec rozhodne vybírat tento poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území, zavede jej obecně závaznou vyhláškou. Tento poplatek nelze stanovit současně s místním poplatkem za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů podle ZMP 20 a ani jakkoliv spojovat prvky místního poplatku s prvky v úpravě zákona o odpadech. 21 U tohoto poplatku se vyskytují dva daňové subjekty - poplatník a plátce. Poplatníkem je kaţdá fyzická osoba, při jejíţ činnosti vzniká komunální odpad na území obce, bez ohledu na skutečnost, kde má trvalé bydliště. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde komunální odpad vzniká. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. 22 Podle 17a odst. 4 zákona o odpadech neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci, která na základě této skutečnosti vyměří poplatek platebním výměrem. Z tohoto ustanovení není jasné komu je poplatek vyměřen zda poplatníkovi nebo plátci. Touto nejasností se ve svém článku zabývá Exner, kde uvádí: překvapivě není ze zákona vůbec jasné, komu je takto poplatek vyměřen a jaký je postup vymáhání platby. Z věcné logiky citovaného ustanovení ( 17a odst. 4) by byl poplatek vyměřen dlužícímu oznámenému poplatníkovi. To je 18 zákon č. 185/20001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 19 zákon č. 275/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 20 Srov. 17a odst. 1 věta druhá zákona o odpadech 21 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 4/2009 [online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, vyd [cit ] 22 Srov. 17a odst. 2 zákona o odpadech

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen poplatky ) a) poplatek ze psů,

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen poplatky ) a) poplatek ze psů, Zákon č. 565/1990 Sb., ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích, ve znění zákona 184/1991 Sb.; redakčního sdělení č. 1002/1992 USb. (v částce 6), zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona

Více

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015,

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů území obce Hrdlív Zastupitelstvo

Více

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Místní poplatky Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Novela č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Místní poplatky Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Počty občanů ČR a cizinců s platným povolením k pobytu v jednotlivých

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Obec Doudleby Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Doudleby schválilo dne 7.12.2007 a vydává podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích,

Více

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Místní poplatky Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Novela č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se

Více

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Finanční a rozpočtové právo JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah 1) Poplatková soustava 2) Ekologické poplatky 3) Poplatky za užívání dálnic a silnic 2 Ad 1) Poplatková soustava poplatky správní

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Praha Obec: Mirošovice Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad na území

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

565/1990 Sb. ZÁKON České národní rady

565/1990 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 565/1990 Sb. - poslední stav textu Změna: 184/1991 Změna: 338/1992 Sb. Změna: 48/1994 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 149/1998

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 4/2009

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 4/2009 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 4/2009 Označení stanoviska: Zákonné varianty řešení zpoplatňování komunálního odpadu a jednotlivé rozdíly mezi nimi Právní

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Křtěnov Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křtěnov se na

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Kotopeky Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Jíkev vydalo dne 15. ledna 2010 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Více

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II.

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích 1. Zastupitelstvo obce Drahenice na svém zasedání dne 1. prosince 2011 se usnesením č. 11/7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěčnov na svém zasedání dne 19. listopadu 2010 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í 1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, VIZOVICE, IČ:

MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, VIZOVICE, IČ: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, 763 12 VIZOVICE, IČ: 00284653 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VIZOVICE Č. 2 /2014 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 9. prosince 2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

č. 3/2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Poplatník

č. 3/2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Poplatník č. 3/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Město Odry. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2. Poplatník

Město Odry. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2. Poplatník Město Odry Obecně závazná vyhláška Města Odry č. 4 /2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Odry

Více

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se usneslo dne 21. prosince 2010 vydat podle 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLADNO č. 4/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLADNO č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLADNO č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kladno vydává

Více

Článek 1. Úvodní ustanovení

Článek 1. Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lanškroun

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se na svém zasedání dne 27. listopadu 2014, usnesením č.7/2014, bod č.9 usneslo vydat podle 14 odst. 2 zák.

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Podhradí Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Podhradí

Více

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlasivo se na svém zasedání dne 29.11.2012 usnesením č. 88 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích

Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Kvilda se na svém zasedání dne 7.12.2012 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

565/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady

565/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady 565/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích Změna: 184/1991 Sb. Změna: 338/1992 Sb. Změna: 48/1994 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 149/1998 Sb. Změna: 185/2001 Sb.,

Více

Obec Čenkovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Čenkovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čenkovice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 2 / 2015

Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 2 / 2015 Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 2 / 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Střítež se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC BĚLÁ POD PRADĚDEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Bělá

Více

Obec Vinary Smidary

Obec Vinary Smidary Obec Vinary 503 53 Smidary --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 obce Vinary, kterou se

Více

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. 565/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích ve znění zákonů č. 184/1991 Sb., č. 338/1992 Sb., č. 48/1994 Sb., č. 305/1997 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 185/2001 Sb.,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kropáčova Vrutice schvaluje a vydává dne 29.6. 2011 v souladu

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

OBEC NIVNICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC NIVNICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Nivnice se

Více

OBEC ŘÁSNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC ŘÁSNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC ŘÁSNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Řásná se na svém zasedání dne 6. 12. 2012 usnesením č. 12/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAVI Č.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAVI Č. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAVI Č. 2/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ. Zastupitelstvo města Čáslavi

Více

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 5/2015

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 5/2015 MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 5/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více

Vydává město Šumperk

Vydává město Šumperk MĚSTO ŠUMPERK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2016, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (OZV o místním poplatku za odpad)

Více

f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,

f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, 565/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích Změna: 184/1991 Sb. Změna: 338/1992 Sb. Změna: 48/1994 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 149/1998 Sb. Změna: 185/2001 Sb.,

Více

město Dobruška Článek 2 Poplatník

město Dobruška Článek 2 Poplatník město Dobruška Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Dobrušky

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 16. 12. 2013

Více

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo OBEC OKROUHLO Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo č. 6/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Okrouhlo se na svém zasedání dne 23.11.2016 usnesením č.vii. usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC BĚLÁ POD PRADĚDEM ZASTUPITELSTVO OBCE BĚLÁ POD PRADĚDEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016,

OBEC BĚLÁ POD PRADĚDEM ZASTUPITELSTVO OBCE BĚLÁ POD PRADĚDEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, OBEC BĚLÁ POD PRADĚDEM ZASTUPITELSTVO OBCE BĚLÁ POD PRADĚDEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Ustanovení zákona o místních poplatcích. ZÁKON ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

Ustanovení zákona o místních poplatcích. ZÁKON ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Ustanovení zákona o místních poplatcích ZÁKON ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 1 Obce mohou vybírat tyto místní

Více

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012 OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení

Čl. 1. Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lanškroun

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC

OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

O b e c L e l e k o v i c e. číslo 2/2012,

O b e c L e l e k o v i c e. číslo 2/2012, O b e c L e l e k o v i c e Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice Okres Brno venkov www.lelekovice.cz O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A číslo 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rozstání se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 8/2010 usneslo vydat na

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016,

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016, MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 19. 12. 2016

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 02/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Horní Tošanovice č. 1 / 2015

Obecně závazná vyhláška obce Horní Tošanovice č. 1 / 2015 Obecně závazná vyhláška obce Horní Tošanovice č. 1 / 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Horní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Ubušínek Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Obce Ubušínek se

Více

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC MALÁ ŠTÁHLE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Malá Štáhle se na svém zasedání dne 3.12.2010 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC HORNÍ STUDÉNKY Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Horní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 6 /2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Město Moravský Beroun

Město Moravský Beroun Město Moravský Beroun Zastupitelstvo města Moravský Beroun Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 ze dne 16. prosince 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Olšovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obec Olšovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Obec Olšovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Olšovice se

Více

Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 2 POPLATNÍK

Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 2 POPLATNÍK MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Česká

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Město TRHOVÉ SVINY Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Trhové

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 Obec Studená Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Vyvěšeno na úřední desce dne:

Více

Obec Lovčice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

Obec Lovčice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad Obec Lovčice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 11. 5. 2011 usnesením č. 10/6/11 usneslo vydat na základě

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 10/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 10/2015, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních datum nabytí účinnosti: 1. 1. 2016 STATUTÁRNÍ

Více

MĚSTO RYCHVALD Obecně závazná vyhláška č. 02/2015

MĚSTO RYCHVALD Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 MĚSTO RYCHVALD Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Rychvald

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích

Více

OBEC Kněžnice. Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016,

OBEC Kněžnice. Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016, OBEC Kněžnice Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více