Sociální šetření v domovech pro seniory. Soňa Chloupková Martina Panenková Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální šetření v domovech pro seniory. Soňa Chloupková Martina Panenková Krajský úřad Královéhradeckého kraje"

Transkript

1 Sociální šetření v domovech pro seniory Soňa Chloupková Martina Panenková Krajský úřad Královéhradeckého kraje

2 Sociální šetření v zákoně o sociálních službách 109 sociální pracovník vykonává sociální šetření 25 obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí pro účely posuzování stupně závislosti sociálního šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí

3 Co je to sociální šetření a k čemu může posloužit? Právní předpisy konkrétně nedefinují pojem sociální šetření Definujte sociální šetření uveďte, k čemu je dobré Zamyslete se, kde jsou hranice, jaké kompetence má sociální pracovník při sociálním šetření Jaké kroky jsou legitimní a proč? ( např. Zubatá a komínky ) kolja-driv-nez-si-pro-nas-prijde-zubata

4 Co je sociální šetření: poznání potřeb klienta zjišťování jeho očekávání osobní přístup kontakt face to face proces vyjasňování ověřování informací jak vznikla nepříznivá sociální situace, její řešení podávání informací o službě (nabídka služeb, úhrada ) Pracovní verze: sociální šetření je metoda, kterou získáváme informace o zájemci/žadateli o službu, od zájemce/žadatele o službu i z jiných zdrojů, ověřujeme získané informace a předáváme informace o naší službě. Sociální šetření je nástrojem pro ověření skutečnosti, zda zájemce/žadatel spadá do okruhu osob, pro které je naše sociální služba určena. předávání informací ověřování informací získávání informací

5 Kompetence sociálního pracovníka při sociálním šetření: poskytovatel může do vnitřních předpisů uvést vzor průkazu, kterým se sociální pracovník prokazuje, popíše jeho účel apod. pro sociálního pracovníka průkaz může znamenat sdělení toho, že patří k organizaci, vstup do domácnosti žadatele je pro něj legitimnější; pro žadatele se může jednat o prvek zvýšení důvěry, pocitu bezpečí souhlas se vstupem do domácnosti: možno uvést v žádosti informaci o tom, že bude provedeno sociální šetření, souhlas kompetentní jsme k tomu, co nám zájemce dovolí (př. pokud si nebude přát, abychom se šli podívat na koupelnu a WC, přání respektujeme) diskuse: povinnost podrobení se sociálnímu šetření lze vyžadovat jako podmínku, pokud zájemce odmítne, nelze mu poskytnout službu?

6 Práva a povinnosti: Sociální pracovník má právo na svoji ochranu (zejména LZPS) Má povinnost: zachovávat práva zájemce, mlčenlivosti, předávání informací Další např. Etický kodex sociálních pracovníků ČR - Zájemce udělí písemný souhlas ve věci předávání informací rodině (komu a co můžeme říci?) - Souhlas lze udělit i dopředu ( legitimace a priori ) udělení písemného souhlasu pro případný budoucí zhoršený zdravotní stav, který už osobě nedovolí komunikovat, rozhodovat - Rodina bez souhlasu nemůže získat informace o zdravotním stavu, financích apod.

7 Sociální šetření jako nedílná součást jednání se zájemcem Standard č. 3 příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby; Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

8 Pojmy, dojmy, intuitivní označení nebo jasně dané definice zájemce o informace/o sociální službu žadatel klient zájemce o informace - KDOKOLI zájemce o sociální službu POTENCIONÁLNÍ ŽADATEL žadatel potencionální klient (osoba, která podá žádost o poskytnutí sociální služby) klient osoba, které začne být v již známém termínu poskytována sociální služba

9 Kdo je žadatelem o službu domova pro seniory? potencionální klient rodina může být zájemcem o informace, nikoli však zájemcem o službu a následně žadatelem službu budeme poskytovat klientovi, nikoli jeho rodině! Rodina zájemce o informace řeší životní situaci osoby blízké Babička má/nemá zájem o pobytovou sociální službu Babička má zájem o službu = zájemce o sociální sužbu Babička nemá zájem o sociální službu zájemce neexistuje

10 Zájemce o informace/zájemce o službu/žadatel Vymezení kompetencí a povinností vůči zúčastněným osobám. Kdo má na co právo? O čí zájem nám jde? Jak jsme schopni si to ustát? Odpovězte na uvedené otázky dle Vaší praxe

11 Kdo je klientem služby Do jaké fáze je to žadatel a od kdy se již jedná o klienta? Zamyslete se nad konkrétním okamžikem, kdy se s žadatele stává klient vaší služby?

12 Jak to vidíme my? Zákon o sociálních službách hovoří pouze o osobách, nikoli o klientech, uživatelích Klient latinsky cliens, což znamená svěřenec, chráněnec, poddaný (soc. slovník) Podle Emanuela Troppa (Johnson) je klient: ten, kdo hledá profesionální pomoc, ten, kdo si žádá pomoc od někoho jiného, ten, komu sociální zařízení nebo instituce poskytuje nějakou službu.

13 Klientem je ten, kdo má nějakou objednávku tomu se poskytuje POMOC Klientem je ale také ten, kdo blokuje uspokojování potřeb jiné osoby zde se provádí KONTROLA (ZR?) Pomoc = dojednaný způsob společné práce, kterou si klient přeje, pracovník ji nabídl a klient zvolil - klientova objednávka pracovníkova nabídka kroky se opakují ve sledu (dojednávání) výsledkem je dohoda o pomoci Kontrola = pracovník jedná podle svého uvážení bez ohledu na klientovo přání - je rychlá, mnohdy nevyhnutelná, účelná a potřebná - je postavena na zájmech jiných lid než toho o kterého se jedná

14 nejčastější pohled okamžik podpisu smlouvy náš pohled - okamžik dojednání termínu nástupu do zařízení (protože obě strany už se dohodly, že bude poskytována sociální služba) Př. odjinud: když se v bance domluvíme, že si vezmeme půjčku, banka nás už vnímá jako klienta, neboť byl vysloven souhlas obou zúčastněných stran a není nejdůležitější, že papíry budou teprve v budoucnu podepsány Lze rozlišovat zejména dva pohledy: 1) čistě právní 2) sociální (resp. pohled sociální práce)

15 informovanost o službě standard č. 12 Jedná se o důležitou fázi, která bývá podceňována Kde případný zájemce nalezne informace o vaší službě? Jakým způsobem jsou informace zpracovány, co konkrétně se může zájemce dozvědět? Prvotní oslovení - letáky, web, akce, noviny, televize, frekvence opakování, dostupnost, srozumitelnost, prestiž, zajímavé zpracování, které osloví

16 Informace o službě k nalezení na,v: Internet Leták úřady, lékaři Vitrína ve městě Kabelová televize Městský zpravodaj, rozhlas, na telefonu Veřejnost ( lidé si mezi sebou řeknou ) Akce jako např. den otevřených dveří Veřejný registr Informace od zřizovatele Pracovnice sociálních odborů obcí, kraje

17 Podáváme informace: kdo, kde, jak, za kolik, komu, proč, komu ne kontakty jednoduché srozumitelné zpracování, vyhýbáme se cizím slovům, dlouhým větám, zkratkám, našemu slovníku bez vysvětlení neuvádět supervizi, klíčového pracovníka, individuální plán, autonomii, využíváme obrázky, fotky, formy: CD, prezentace, tištěné materiály apod.

18 Zabývá se poskytovatel konkrétním zaměřením na danou cílovou skupinu či informuje o službě aniž by uvažoval, koho může oslovit? Jak se poskytovatel vypořádává se srozumitelností, jak ji vnímá, koho všeho se týká? Jak důležitou roli hraje konkurence? Existuje v sociálních službách s ohledem na naplněné pořadníky? Potřebujeme ji? Je naším hlavním cílem získat zákazníka nebo je naším cílem něco trochu jiného (viz konkurence)? Jakou roli může hrát lokalita zařízení, jak ovlivňuje zájem nastavená úhrada za ubytování a stravu, nabídka služeb? V čem jsou priority zájemce o službu? Zjišťuje poskytovatel, kde se zájemce o službě dozvěděl? Pokud ano, jak dále pracuje s touto zpětnou vazbou?

19 Žádost jak ji může zájemce obdržet, co obsahuje a PROČ? Jak může žádost obdržet? Přímo v zařízení Na internetu U pracovnic obcí U lékařů Při sociálním šetření na kusu papíru poskytovatel do vnitřního předpisu zapracuje, jak postupuje v takovém případě

20 Co žádost obsahuje? Datum narození Příjmení, jméno, titul Bydliště trvalé, toho času, korespondenční adresa Kontakty ( , telefon) na rodinu i zájemce Důvod podání žádosti (popis nepříznivé sociální situace, očekávání) Podpis zájemce, zástupce Souhlas s nakládáním osobních údajů Datum podání, datum přijetí, č.j.

21 Vyjádření lékaře jak se zájemce dostane k formuláři a jak je informován o úhradě za vyplnění ošetřujícím lékařem? Jak je v zařízení s tímto vyjádřením nakládáno? doporučuje se informovat o platbě za vyplnění vyjádření

22 sociální šetření Varianty: - poskytovatel sociální šetření považuje za zbytečné - poskytovatel provádí 1 sociální šetření A) po podání žádosti B) nebo před nástupem - poskytovatel provádí 2 sociální šetření (A) i B) KDY

23 ačkoli je šetření v domácnosti, LDN apod. časově a personálně náročnější, má svoje opodstatnění. Podle standardu 3.b Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby pokud je jednání prováděno pouze s rodinou, zájemce z jednání zcela vypadává, a přestože rodina může znát potřeby svého blízkého, fakticky může docházet ke střetům zájmů, kdy potřeby a přání rodiny nejsou v souladu s potřebami a přáními potencionálního klienta zařízení. Adaptace takového klienta je namísto pozitivních kroků ztížena a klient může být klientem proti své vůli. To zatěžuje nejen klienta, ale také celý pracovní tým v zařízení

24 při sociálním šetření v domácnosti má sociální pracovnice prostor pro výkon vlastní sociální práce, pro poskytnutí základního sociálního poradenství, má možnost zjistit prvotní informace o zájemci-klientovi, které mohou dobře posloužit jako stavební kámen individuálního plánování a může tyto informace zprostředkovat celému týmu a zejména klíčovému pracovníkovi. Klient tak nepřichází nepoznán týmem pracovníků, zároveň je již seznámen alespoň se sociální pracovnicí a např. vrchní sestrou. V domácím prostředí se klient cítí v bezpečí a při rozhovoru se může více otevřít, vnímat důvěru šetření v domácnosti může přinést mnohé poznatky o klientovi v jakém prostředí žije, co má rád, co mu vyhovuje, jaké má zvyklosti, kdo a jak o něj pečuje, sociální pracovnice rozhovorem a pozorováním vytvoří komplexní obraz klienta, který předá svým kolegyním v přímé péči. Zároveň zjišťuje potřeby klienta v kontextu jeho přirozeného prostředí a vyhodnocuje jejich možné naplňování v kontextu zařízení

25 Kdo by měl provádět sociální šetření a proč? Sociální šetření po podání žádosti: - sociální pracovnice ( ZSS) Sociální šetření před nástupem: - sociální pracovnice, zástupce zdravotního úseku, klíčový pracovník KDO - Pozn.: je vhodné, aby měl poskytovatel ve vnitřním předpisu stanovený vzor průkazky sociálního pracovníka či jiných osob pro prokázání se při jednání se zájemcem

26 KDE - nejlépe v přirozeném prostředí zájemce (jeho domov) - LDN, nemocnice, jiná sociální služba S KÝM - vždy se ZÁJEMCEM (měl by být přítomen, i když je např. zbavený způsobilosti k PÚ, jeho zdravotní stav nedovoluje komunikovat apod. etický přístup, nikoli o nás bez nás - rodina či jiná osoba (souhlas zájemce, je-li schopen ho udělit) primární je požadavek zájemce

27 CO Co zjišťujeme datum, místo šetření (rozsah a hloubku zjištěných informací bude ovlivňovat to, zda je sociální šetření prováděno v domácím prostředí či např. v nemocnici) osobní údaje žadatele (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, bydliště (trvalé? aktuální?), případně opatrovník a rozsah omezení způsobilosti k PÚ) popis sociální situace (rozhovor, při němž se otázky zaměřují na následující): napište, prosím, na jaké oblasti se zaměřujete

28 O kterou službu má zájemce zájem, která je pro něj vhodná (DpS, ZR ) O jaký pokoj má zájem (1-lůžkový, více lůžkový) S kým žije V jakém prostředí žije Využívá sociální služby? Má rodinu? Pomáhá mu? Jakým způsobem a jak často? Jeho subjektivní pohled na vlastní situaci Orientace časem, místem osobami Popis stavu v době šetření (veselý, plačtivý ) Kompenzační pomůcky Co má rád koníčky, zájmy, denní režim, rituály Co od služby očekává Lze využít 36 úkonů z příspěvku na péči Test soběstačnosti či jiný

29 Ověření, zda chce skutečně do služby (nepřeje si to pouze rodina?) Diety, omezení, zdravotní stav, Co má/nemá rád k jídlu, pití Povolání Život ve městě, na vesnici Citlivá témata, o kterých nechce hovořit (zjistíme zejména od rodiny) Jak bude hradit úhradu za ubytování, stravu a péči (HS, hotově, přes účet), v jaké výši, informovat o možnosti snížené úhrady za podmínky doložení příjmů Příspěvek na péči Souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji (pro jaké účely) Souhlas s poskytováním informací (rodině) Ověření toho, zda ví, jaké jsme zařízení

30 Zájemce/žadatel z větší dálky: lze ho pozvat do zařízení či požádat obecní úřad nebo jiného poskytovatele o provedení šetření není zakotveno v právních předpisech pouze na dohodě lze vyřadit žadatele z evidence, kteří podali žádost před rokem 2007? ano nutno je však obeznámit, komunikovat s nimi, provést nejlépe šetření (tento postup byl užit u pořadníků překlopených z krajského úřadu příspěvkovým organizacím do jejich evidence)

31 Vodítka pro zjišťování jednotlivých oblastí: bydlení - druh, bariérovost, velikost, komp. pomůcky, koupelna, kuchyň, topení, prostředí (nepořádek apod.) popsat konkrétně Konkrétní příklady možného záznamu zjištění:

32 Příklad šetření v domácnosti žadatelka žije v rodinném domě na okraji města, kde obývá 3 místnosti s příslušenstvím. Žije v přízemním bytě, kde nemusí překonávat schody. Menší překážky (prahy) zvládne. V 1. patře domu žije dcera s manželem. Vytápění v domácnosti žadatelky je na plyn. V koupelně je pouze vana, do které se žadatelka sama bez pomoci druhé osoby nedostane, dcera pomáhá s hygienou, žadatelka se koupe 1 x v týdnu.koupelna není vybavena žádnou pomůckou pro ulehčení hygieny. Dům, ve kterém žadatelka žije, je vzdálen od ordinace praktického lékaře a obchodu asi 2 km. Je odkázána na přepravu osobním autem. Domácnost byla poklizená, úklid zajišťuje dcera, žadatelka pouze dle nálady setře prach na dobře dostupných místech, odpadky vyhazuje do koše, který vynáší taktéž dcera

33 Příklad šetření v LDN žadatelka je umístěna v LDN Dolní Lhota. Je zde 3 měsíce, verbálně nekomunikuje. Z výpovědi rodiny zjištěno následující: žadatelka žije v rodinném domě na okraji města Horní Lhota, kde obývá 3 místnosti s příslušenstvím. Žije v přízemním bytě, kde nemusí překonávat schody. Menší překážky (prahy) zvládne. V 1. patře domu žije dcera s manželem. Vytápění v domácnosti žadatelky je na plyn. V koupelně je pouze vana, do které se žadatelka sama bez pomoci druhé osoby nedostane, dcera pomáhá s hygienou, žadatelka se koupe 1 x v týdnu. Koupelna není vybavena žádnou pomůckou pro ulehčení hygieny. Dům, ve kterém žadatelka žije, je vzdálen od ordinace praktického lékaře a obchodu asi 2 km. Je odkázána na přepravu osobním autem. Úklid zajišťuje dcera, žadatelka pouze dle nálady setře prach na dobře dostupných místech, odpadky vyhazuje do koše, který vynáší taktéž dcera v oblasti bydlení personál LDN nebyl schopen podat žádné informace.

34 Další oblasti, které můžeme popsat obdobně jako bydlení trávení volného času - záliby, co rád/a dělá, původní zaměstnání, volný čas s někým(kým)/sám/sama, rituály stravování vaří sám/sama? nakupuje si sám/sama? ne/oblíbené jídlo, pití, nají se sám/sama?. kontakt se společenským prostředím - zvládá si zavolat pomoc (pokud ano, popíše, jak)? dojde si na poštu? na nákupy? k lékaři? vyzvednutí léků, kontakty s rodinou, jinými osobami, využívá jinou sociální službu např. PS? Vítá společnost? Je samotářský/á...

35 Co dále můžeme zjišťovat? důvod podání žádosti, přání, potřeby, očekávání od služby oblasti, při kterých potřebuje žadatel/ka pomoc, specifika (lze využít 36 úkonů pro účely příspěvku na péči): dorozumívání, komunikace chůze podávání léků finance použití WC orientace v prostoru, čase, orientace osobami stravování (zejména např. alergie na potraviny apod.) oblékání denní hygiena soužití s jinými osobami schopnost posadit se, otočit se apod. na lůžku -

36 zpátky k informovanosti: v nabídce služeb se doporučuje uvést informaci o tom, že rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob (tj. 2 zákona o sociálních službách) formou srozumitelnou pro zájemce tuto informaci zdůraznit při jednání se zájemcem a to žadateli i jeho rodině

37 Co žadatel požaduje, co si přeje a co potřebuje: co žadatel POTŘEBUJE, POŽADUJE? (nemusí zde být = ) = nemusí být ani mezi představami žadatele a jeho rodiny potřeby žadatele (klienta) musí být uspokojovány v souladu s 2 ZSS (viz předešlé) musí být informován o tom, že to, co je schopen udělat sám, i když s obtížemi, nebude dělat personál (nebudou mu poskytovány hotelové služby de luxe ) žadatel by měl být v této souvislosti seznámen s rozlišováním míry 1. podpory, 2. pomoci a 3. péče Obr. znázornění míry účasti na činnostech klienta 1.stupeň pracovník 2. stupeň pracovník 3. stupeň pracovník klient klient klient

38 Co zjišťujeme, jak a na co se ptáme? (potřeby a přání) co žadatel zvládá zjistíme z již předešlého Základní metody: rozhovor a pozorování pokud je schopen verbálně komunikovat a je orientovaný: v čem mu může naše služba pomoci, co by si přál, co si myslí, že se v jeho životě změní, až přijde do naší služby pokud není schopen verbálně komunikovat, není orientovaný, obecně určitá specifika žadatele vyžadují hledat další zdroje informací: rodina, jiné blízké osoby, ošetřující lékař, personál LDN či jiné, pečovatelská služba (je-li žadatelem využívána), další dodržujeme základní pravidla dle potřeby žadatel se zhoršeným sluchem, zrakem, negramotný

39 CO Co nabízíme doporučujeme nabídnout žadateli prohlídku zařízení, mít zpracovanou fotodokumentaci zařízení doporučujeme mít zpracovanou nabídku služeb s uvedením garance rozsahu a obsahu služby nabídka služeb vychází z vyhlášky č. 505/2006 Sb., obsahuje mj. informace o základním sociálním poradenství, 2 ZSS garance vymezuje možnosti konkrétního poskytovatele, odráží se v ní možnosti dané služby ať už technického, materiálního, personálního, ošetřovatelského, zdravotního aj. charakteru Př. domov pro seniory je sice pobytovou službou, která je poskytována 24 hodin denně, ale nelze v ní zajistit 24 hodinovou osobní asistenci

40 další příklady: rozlišení a definice péče ošetřovatelské, zdravotní, lékařské, rehabilitační (co do té které spadá, v jakém časovém rozsahu je nabízena, poskytována) doprovod k lékaři jak často je poskytovatel schopen ho zajistit jednomu klientovi, kdy se bude už jednat o službu fakultativní stravování např. pokud klient přijímá stravu pouze prostřednictvím PEGu, nebude hradit úhradu za stravu ubytování klienti mohou mít na pokoji vlastní elektrické spotřebiče návštěvy není možné zajistit ubytování v zařízení návštěvám klientů apod.

41 Sociální poradenství v rámci sociálního šetření (nutno rozlišovat mezi zájemcem a žadatelem): má žadatel přiznán PnP? Ví o možnosti podat návrh na zvýšení? Nepotřebuje naši pomoc? pokud pečuje rodina, ví o možnosti účasti na důchodovém a zdravotním pojištění? je rodina informována o důsledcích a projevech případné diagnózy seniora? (např. demence, Parkinsonova choroba ) je žadatel dostatečně informován o možnostech získání kompenzačních pomůcek? jak bude žadatel řešit svou situaci, než se k nám dostane? Využívá terénní či ambulantní sociální služby?

42 Dokumenty, které dáme žadateli k dispozici (nutno rozlišovat mezi zájemcem a žadatelem): formulář žádosti, vyjádření lékaře nabídka služeb letáček, brožuru o zařízení obecný formulář smlouvy o poskytnutí sociální službu ceník služeb pravidla společného soužití, Domácí řád pravidla k vratkám srozumitelně zpracovaný písemný materiál obsahující informace o tom, jak probíhá příjem do zařízení co si má sebou žadatel vzít přidělení čísla na ošacení jak si stěžovat/jak vyjadřovat spokojenost kontakty na kompetentní pracovníky (doporučuje se zpracovat samostatně, např. i s využitím fotografií pracovníků) kontakty na příslušný úřad např. pro vyřízení příspěvku na péči

43 Ověření cílové skupiny jakou váhu má sociální šetření a jakou vyjádření lékaře? Jak ověřujete, že žadatel spadá do vaší cílové skupiny? nutno zohledňovat výstupy z vyjádření lékaře i ze sociálního šetření

44 Cílová skupina je to okruh osob, pro které je sociální služba určena je v souladu s veřejným závazkem a nabídkou služeb slouží k tomu, abychom do služby přijímali pouze ty klienty, kterým můžeme uspokojit jejich potřeby (v návaznosti na to se může personál vzdělávat s ohledem na daná specifika cílové skupiny)

45 Cílová skupina v pobytové sociální službě pobytová sociální služba terénní či ambulantní sociální služba osoba v přirozeném prostředí pomoc rodiny či jiných osob osoba v přirozeném prostředí

46 V rámci sociálního šetření ověřujeme cílovou skupinu Domov důchodců Dolní Lhota je určen seniorům starším 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, přičemž jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nelze ji již zajistit ambulantní či terénní sociální službou nebo rodinou či jinou osobou. Domov důchodců Dolní Lhota je určen zároveň seniorům, jejichž potřeby je schopen naplnit. - senior starší 65 let - snížená soběstačnost (co to znamená???) - pravidelná pomoc (v čem spočívá???) - ověření dostupnosti a možnosti využití terénních, ambulantních sociálních služeb a rodiny

47 Odmítnutí zájemce Jaká je Vaše praxe? Z jakého důvodu jste odmítli žadatele o službu? Jaké náležitosti má písemná informace pro žadatele o odmítnutí??? Co je vhodné uvést a jakým způsobem viz srozumitelnost? vysvětlení důvodů (viz zákonné důvody) možné řešení situace, odkaz na sociální a jiné služby praxe: informace zasílána všem odmítnutým zájemcům automaticky, nikoli na vyžádání

48 Zákonné důvody pro odmítnutí Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

49 Evidence, pořadník Jakým způsobem evidujete: Zájemce o službu, se kterými nemůžete uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu naplněné kapacity Odmítnuté zájemce o službu (způsob, zjišťované údaje, archivace.)

50 Nastavení kritérií pro výběr žadatele Jaká kritéria máte nastavena a jakou mají váhu? Kdo rozhoduje o výběru žadatele? Kritéria, plusové body: - Bydliště - Zajištění péče dostupnost - Není nutné zvýhodňovat osoby uvedené v 75 odst. 2 ZSS - Nemožnost žít v domácnosti (nesoběstačnost, nedostačující terénní, ambulantní sociální služby) - Doporučuje se přiznání/nepřiznání příspěvku na péči považovat za kritérium pouze orientační, nikoli kritérium mající váhu

51 Datum žádosti (v případě 2 a více shodně posouzených žádostí) Je-li již v zařízení manžel/ka či jiná blízká osoba Je-li žadatel týrán Konkrétní uvolněné lůžko pokoj, mobilita, muž/žena, nelze např. na jeden pokoj umístit osobu s astmatem a osobu s obtížemi s močovým měchýřem) Některá městská zařízení zvýhodňují žadatele využívající pečovatelskou službu

52 Možná kritéria sociální situace klienta, neschopnost se o sebe postarat a nedostupnost ambulantních a terénních služeb závislost žadatele určená přiznáním příspěvku na péči (doporučuje se nepřikládat tomuto kritériu zásadní význam) zdravotní stav datum podání žádosti lokalita, kde žadatel žije (např. přednostní umístění z Královéhradeckého kraje) uvolněný pokoj počet lůžek, ošetřovatelské oddělení, muž/žena apod. Jaká by měla být váha jednotlivých kritérií a proč?

53 Sociální šetření jako základ IP Kdo dělá v zařízení prvotní IP, jak probíhá spolupráce sociálního pracovníka, klíčového pracovníka a ostatních pracovníků v přímé péči? Jak jsou informace předávány, v jaké fázi procesu, v jakém rozsahu? Má zařízení zpracován pracovní postup (ad standard č. 1) k nástupu klienta do zařízení?

54 Standard č. 15 Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíly a zásadami sociální služby a osobními cíly jednotlivých osob; Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby; Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby

55 standard č. 15 je úzce spojen se standardem č. 1 zpětná vazba toho, jestli máme správně vydefinovanou cílovou skupinu resp. reagujeme na potřebnost v dané lokalitě napomáhá nám, abychom adekvátně reagovali na neustále se vyvíjející potřeby jak zájemců, žadatelů, tak klientů o službu ověřování toho, jak službu znají a vnímají zaměstnanci a další zainteresované fyzické a právnické osoby nastavené zrcadlo poskytované sociální služby

56 Vnitřní předpis bude obsahovat zejména: kdo je kompetentní v organizaci podat jaký rozsah informací kde se vede jednání se zájemcem, kdo je přítomen jak jednání se zájemcem probíhá (a zásady pro komunikaci) je-li stanoven počet jednání, fáze celého procesu jaké informace jsou zájemci sdělovány, předávány jaké informace jsou zjišťovány jaké jsou výstupy z jednání se zájemcem

57 Děkujeme za pozornost

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.2014 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 1 2. Úvod... 4 3. Zájemce o službu...

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách STANDARDY KVALITY Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Obsah: 1. Cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 2. Ochrana práv uživatelů v DD

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová OBSAH 224,406 224,406 224,406 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH...6 3. VYBRANÉ STANDARDY KVALITY...9 3.1 STANDARD Č.

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení Závěrečná zpráva (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 1 Zpracovatel:

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA K 46. ČÍSLU BULLETINU DOTEKY 2 Milí čtenáři Doteků, den 14. březen 2006 se stal jak pro Vás uživatele, tak pro nás poskytovatele sociálních služeb

Více

STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH

STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává publikace, jejímž účelem je usnadnit Vám orientaci v systému sociálních služeb, který doznal z důvodu přijetí nového

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více