Štítecký list. Vánoční zamyšlení. Hlas zvonů táhne po závěji, kdes v dáli tiše zaniká, to všechny struny v srdci znějí, neb mladost se jich dotýká.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štítecký list. Vánoční zamyšlení. Hlas zvonů táhne po závěji, kdes v dáli tiše zaniká, to všechny struny v srdci znějí, neb mladost se jich dotýká."

Transkript

1 Štítecký list Číslo 6 Datum vydání: Štíty LISTOPAD - PROSINEC 2007 Vánoční zamyšlení Hlas zvonů táhne po závěji, kdes v dáli tiše zaniká, to všechny struny v srdci znějí, neb mladost se jich dotýká. Snad žádné jiné svátky během roku nejsou tak opředeny kouzlem jako Vánoce. Mám na mysli ty naše české Vánoce, tak jak je známe z nádherných Ladových obrázků, jak nám je vtepali do veršů básníci a hlavně pak to jsou nezapomenutelné koledy, poklad české lidové tvořivosti, které k Vánocům patřily nerozlučně v minulosti a patří i dodnes. Snad s žádnými jinými svátky nebylo spjato tolik pověr, tradic a lidových zvyků, z nichž většina má kořeny v dávné minulosti a některé se také zachovaly až do dnešní doby. Nastává nejkrásnější doba v roce, čas, kdy je ve vzduchu cítit něco posvátného, když se zastavíme v každodenním shonu. A někdy nás ten pocit zastihne i v plném pracovním nasazení. Je to něco, co nám přináší takový zvláštní klid u srdce, možná i neuchopitelnou touhu po něčem... Čas, kdy si připomínáme příchod Ježíše na tuto zemi. Je to svátek duchovní, dny, kdy si máme připomenout, proč sem přišel a jaký to byl pro nás dar. Přinesl nám lidem Pravdu a Lásku. Jeho slova bychom měli mít na paměti a snažit se je žít. Vánoce mají své tajemné kouzlo. Kouzlo touhy obdarovat své blízké, být k nim pozorný, dát jim najevo, že je máme rádi. Snažme se udržet si Vánoce v srdci po celý rok. A vzpomeňme si, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou sami, lidé, pro které jsou zvláště tyto svátky hodně těžké. Uvědomují si v tyto dny více než kdy jindy, že nemají s kým se dělit o svoji lásku. Bylo by hezké, kdybychom si to my ostatní uvědomili a byli k nim v této době ještě chápavější a třeba se u nich zastavili na kus řeči, pohladit dobrým slovem. Mé krátké zamyšlení bych uzavřel vánočním přáním. Štěstí tomu, kdo ho nemá. Lásku tomu, kdo je sám. Zdraví všem, kdo nemocni jsou. Něhu těm, co za krásou jdou. Opuštěným srdce, která pro ně budou bít. A všem na Vánoce a v novém roce pocit, že je krásné žít. Milí spoluobčané, scházíme se spolu naposledy v letošním roce na stránkách Štíteckého listu. Jen jednou za rok přijdou Vánoce, jen jednou za rok se malý, sněhem zachumelený stromeček promění v zářící světélko tichého lidského štěstí. Jen jednou za rok jsou lidská srdce tak blízko vedle sebe, že jedno druhé slyší. Chci Vám všem popřát prožití těchto svátečních dnů v rodinné a osobní pohodě v kruhu svých nejbližších. Zkusme každý svou troškou přispět ke spokojenosti nás všech v novém roce. Mnoho štěstí, zdraví a osobní spokojenosti v roce Bc. Jiří Vogel, starosta

2 Jsou tři věci, které bude veřejnost vždycky, dříve či později, žádat: novoty, novoty, novoty. Thomas Hood ZPRÁVY Z RADNICE Výpis z usnesení z 22. jednání RMě ve Štítech z Rada města vzala na vědomí text a znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Štíty: - a Povodím Moravy s.p. Brno v souvislosti s dobudováním splaškové kanalizace - a ČEZ Distribuce a.s. Děčín v souvislosti s úpravnou kabelového rozvodu NN pro 2 RD na p.č. 1590/1 a 2785/2 v k.ú. Štíty město. Rada schválila odstranění kleče na křižovatce ulic nám. Míru a Nákladní z důvodu bezpečnosti silničního provozu. Výpis z usnesení z 23. jednání RMě ve Štítech z Rada města se zabývala přidělením bytů v ulici Okružní čp. 231 a provedla kontrolu splnění podmínek zájemců o přidělení bytu a vyřadila žadatele, kteří podmínky nesplnili. Po kontrole schválila náhradníky na uvolněné byty. Dále byl schválen seznam nájemníků pro přidělení bytů a výše nájemného. Výpis z usnesení z 24. jednání RMě ve Štítech z Rada vzala na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města a informace o úhradě jednotlivých úvěrů. Dále pak zprávu vedoucího technického úseku za období červenec září 2007, informaci o nutnosti nákupu zařízení pro technický úsek a o přípravě akcí na příští rok. Rada uložila vedoucímu technického úseku připravit analýzu hospodaření s odpady a přehled nákladů spojených s provozem vodovodu a kanalizace. Rada města schválila text a znění: - nájemní smlouvy mezi Městem Štíty a p. Hanou Hájkovou, bytem Brno na pronájem pozemku p.č. 2446/5 v k.ú. Štíty Město - nájemní smlouvy mezi Městem Štíty a manželi Mervartovými, bytem Vysoké Mýto na pronájem pozemku p.č. 37 v k.ú. Heroltice - smlouvy mezi Městem Štíty a p. Zdeňkem Fingrem, bytem Štíty na pronájem pozemku p.č. 78 v k.ú. Štíty - Město - smlouvy o výpůjčce mezi EKO-KOM a.s. Praha a Městem Štíty o bezplatném pronájmu odpadových nádob na papír a plast za podmínek ve smlouvě uvedených - dodatku č.1 o nájmu nebytových prostor k umístění a provozování peněžního bankomatu ve Štítech, nám. Míru 55 za podmínek ve smlouvě uvedených. Rada vzala na vědomí informaci Krajského úřadu Olomouckého kraje o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů v ZŠ a MŠ. Rada schválila zakoupení programu včetně instalace od fi rmy JIRRA software s.r.o. pro obecní vodovody. Rada vzala na vědomí příkazy starosty č. 1-3/2007 k připravované inventarizaci majetku Města Štíty a příspěvkových organizací ZŠ Štíty a MŠ Štíty. Rada schválila žádost o příspěvek na provoz prodejny potravin za rok 2006 částečnou úhradu vzniklých nákladů spojených s provozem prodejny v Herolticích. Rada vzala na vědomí oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo odborný referent státní správy a samosprávy. Rada města schválila žádost o přidělení bytu ve vlastnictví města Silvii Šebestové, bytem Štíty 179, Renatě Rýznarové, bytem Štíty 223, Svatopluku Švédovi, bytem Jakubovice. Rada města schválila výši nájemného za nebytové prostory v majetku města, která činí 80,-- Kč/m² za kalendářní rok s účinností od Dále schválila výši nájemného v bytech v majetku města na cenu obvyklou v dané lokalitě ve výši nejméně 62,-- Kč/m² za kalendářní měsíc s účinností od a uložila správě majetku připravit směrnici o poplatku za nájem nebytových prostor a směrnici o nájmu v bytech v majetku města. Rada vzala na vědomí informace p. Petra Žerníčka o novém vedení oddílu kopané při TJ Sokol Štíty, o připravované koncepci a činnosti oddílu, informace předsedy TJ Sokol Štíty p. Ivara Směšného o situaci v budově TJ Sokol na náměstí a uložila p. Směšnému připravit ekonomickou analýzu provozu budovy a předložit návrh požadavku na fi nanční prostředky pro rozpočet roku Výpis z usnesení z 25. jednání RMě ve Štítech z Rada města vzala na vědomí zprávu kulturní a školské komise a zprávu odborové organizace. Rada města schválila text a znění smlouvy - realizace připojení odběrného místa Štíty Okružní ul. s ČEZ Distribuce a.s Děčín. Rada vzala na vědomí: - rozhodnutí České inspekce životního prostředí Olomouc o výměře zálohy poplatku za odběr podzemních vod pro rok žádost fi rmy Penam a.s. Brno o náhradu za provedenou rekonstrukci pekárny v roce 1997 a uložila starostovi v této věci kontaktovat právního zástupce města. Rada města schválila: - žádost Charity Zábřeh o dokrytí nákladů spojených se zajištěním sociálních služeb - žádost p. Dany Síposové, bytem Štíty 227 o přidělení bytu - částku 5 tisíc Kč na úhradu Mikulášské nadílky a stanovila termín konaní na v hodin na náměstí ve Štítech. Štítecký list strana 2

3 Můžeme omlouvat poměry, ale nemůžeme omlouvat lidi. Poměry celkem za nic nemohou, ale lidé mohou za poměry, které jsou. Karel Čapek Výpis z usnesení z 26. jednání RMě ve Štítech z Město Štíty, nám. Míru 55, Štíty Rada vzala na vědomí zprávu matrikářky a předsedkyně SPOZ p. Ivety Horvátové a uložila starostovi a p. Horvátové připravit návrh rekonstrukce obřadní síně v roce 2008 s přibližným rozpočetem akce. Rada města schválila žádost Stavebního bytového družstva Zábřeh o dodání materiálu na chodník k domu čp. 316 ve Štítech, položení dlažby si provedou nájemníci ve vlastní režii. Rada vzala na vědomí informaci o provedení aktualizace nájemních smluv pozemků a uložila ing. Machové smlouvy připravit dle Zásad pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty a o změnách nájemce vyrozumět. Rada města schválila text a znění smlouvy o službách mezi Městem Štíty a p. Vladimírem Vernerem, bytem Crhov a Bc. Janem Švédou, bytem Crhov o zajištění zimní údržby komunikací v této místní části. Rada vzala na vědomí odpověď právního zástupce města fi rmě Penam a.s. Brno ve věci žádosti o úhradu za provedenou rekonstrukci. Výpis z usnesení silvestrovského jednání RMě ve Štítech z Rada vzala na vědomí zprávu kontrolního výboru týkající se špatného provozování autokempu a rozhodla, že poslední opékání špekáčků bude v 5.30 hod SEČ. Chatky budou poté definitivně zbourány. Rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření města a stavu závazků, které činí ,- KČ, a rozhodla, že radní tyto peníze uhradí ze svých úspor. Rada schválila text vnitřních směrnic města a rozhodla, že platí i pro Prahu. Rada schválila zabetonování laviček a kolotočů na Březné do Poté budou lavičky i kolotoče odbetonovány. Rada dále schválila odpojení všech obcí od elektrické sítě a nakoupení ks samozásobitelských zdrojů, které budou dotovány, ale jenom pro známé. Rada souhlasí s prodejem místní školy za účelem vyrovnání defi citu obecního rozpočtu. Rada souhlasí s dotací jízdného pro žáky místní školy, kteří budou muset dojíždět za vzděláním do okolních obcí a to především železnicí. Rada souhlasí se zrušením železnice do Štítů. Rada souhlasí s odprodejem kolejnic do železného šrotu. Rada souhlasí, aby výtěžek z prodeje železného šrotu byl použit na nákup zasněžovacího zařízení, které by zajistilo spojení s okolními školami na umělém sněhu celoročně. Vzhledem k tomu, že v současné době je cena železného šrotu velmi zajímavá, myslí si rada, že vydělá. Rada souhlasí s nákupem materiálu pro běžecké lyžování pro každého novorozence. Rada zavazuje rodiče žáků, aby odevzdali 90 % výtěžku za jakékoliv medaile v běžeckém lyžování, které v budoucnu získají, ve prospěch radních. P O Z V Á N Í Starosta města svolává dle 92 odst.1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích 8. zasedání Zastupitelstva města Štíty, které se uskuteční ve středu dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Štítech. INFORMACE PRO OBČANY U P O Z O R N Ě N Í Upozorňujeme občany na výměnu občanských průkazů. Občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do Tato výměna se netýká občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Odpadové hospodářství Vážení spoluobčané, Pro větší názornost Vás chci seznámit, jak naše město hospodaří v rámci ukládání a třídění komunálního odpadu a hlavně zdůvodnit navýšení poplatku na rok 2008.V letošním roce každý obyvatel města Štíty vyprodukoval 235 kg komunálního odpadu. Z toho se podařilo vytřídit 25 kg na osobu recyklovaného odpadu (plastů, papíru, skla). Nejvíc třídíme plasy, následuje sklo a papír. Uvedené číslo je o tři kilogramy menší než je průměr v rámci ČR. To znamená, že stále vyvážíme spoustu použitelného odpadu na skládku místo toho, abychom odpad zpeněžili. Směsný komunální odpad ukládáme na skládku v Rapotíně a platíme zbytečně firmě Sitta za uložení odpadu a přilepšujeme obci, kde se skládka nachází částkou 400,-Kč za tunu. V letošním roce nás stojí likvidace jedné tuny odpadu kolem 2 341,-Kč. V ceně je zahrnuto uložení, odvoz a práce spojené s odpadový hospodářstvím. Celkem vyprodukujeme 480 t odpadu, z toho recyklujeme 52 t. Z celkového množství činí recyklace pouze 10,83 %. Uvedené číslo je velmi nízké a zvyšuje nám každý rok náklady na odpadové hospodářství. Při několika kontrolách svozových kontejnerů, do kterých ukládáme komunální odpad musím konstatovat, že se tam nachází minimálně 60 % recyklovaného odpadu, který lze prodat. Nejlépe lze ukázat ekonomickou situaci hospodaření s odpady po předložení příjmů a výdajů: Štítecký list strana 3

4 Škoda, že jediní lidé, kteří by dovedli řídit národní hospodářství, sedí v hospodě u piva. Milan Růžička Příjmy: Poplatek 400,-Kč/osoba/rok Poplatek podnikatelé 2 200,-Kč/1ks pop./rok Recyklace (plast, papír, sklo) Celkem příjem za rok ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Návrh poplatku na rok 2008 Poplatek za osobu / rok Poplatek podnikatelé 1ks popelnice/rok Splátky ve dvou termínech ,-Kč 2 200,-Kč Výdaje: Uložení odpadu v Rapotíně 418 t ,-Kč Odvoz a svoz odpadu f. KUKA - popelnice ,-Kč Odvoz odpadu ZEAS - kontejnery ,-Kč EKO-servis Zábřeh odvoz 52 t ,-Kč Nebezpečné odpady ,-Kč Kaly ,-Kč Vzorky na kaly 5 000,-Kč Úklid kolem popelnic, odvoz košů, měsíční svoz z obcí, velkoobjemový odpad,mzdy pracovníků, ,-Kč Celkem výdaje za rok ,-Kč Navýšení na částku 450,- Kč nepokryje náklady příštího roku. Předpokládám, že my všichni si danou věc uvědomujeme a budeme se snažit víc třídit komunální odpad a nebudeme ukládat do popelnic papír, plasty, sklo, ale tyto uložíme do nádob k tomu určených. Dále můžeme snížit náklady spojené s odpadem tím,že tam kde patří papír, plasty, sklo nebudeme odhazovat oblečení a bioodpad, který pak musíme každý den uklízet. Náklady spojené s odpadovým hospodářstvím velmi ovlivňuji obyvatelé města svým chováním a ochotou něco dělat navíc. Město Štíty bude i nadále věnovat značnou pozornost odpadovému hospodářství, ale spolupráce všech občanů je nezbytná. Odpadové hospodářství vykáže cca ztrátu ve výši ,-Kč. Ztráta za rok 2007 činí 65,55 Kč na osobu. Komunálmí odpad v období rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 t/rok 350,5 t 332,73 t 387,37 t 415,25 t 445,24 t 465,66 t 470,11 t 480,188 % 100% 95% 110% 118% 127% 133% 134% 137% kg/občan 171,8 kg 163 kg 189,88 kg 203,55 kg 218,25 kg 228,26 kg 230,44 kg 235,38 kg Recyklace v období Bc. Jiří Vogel t/rok 11,34 t 11,41 t 15,79 t 25,8 t 31,67 t 38,996 t 44,17 t 52 t kg/občan 5,54 kg 5,59 kg 7,74 kg 12,64 kg 15,52 kg 19,11 kg 21,65 kg 25,49 kg % 3,23% 3,43% 4,08% 6,21% 7,11% 8,38% 9,39% 10,83% ZPRÁVY Z INFOCENTRA Štíty - kostel Nanebevzetí Panny Marie: Půlnoční Mše Svatá - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JANA JAKUBA RYBY v podání pěveckého sboru Schola ze Svébohova přesně o půlnoci Mše Svatá v 9,00 hodin Mše Svatá v 9,00 hodin Další akce: - předsilvestrovská zábava v KD Heroltice Myslivecký ples v KD Štíty Hasičský ples v KD Heroltice Dětský karneval v KD Štíty Tříkrálová sbírka bude probíhat ve Štítech, Herolticích, Crhově a na Březné 4. a 5. ledna ZPRÁVY Z MEIS Konec hraničních kontrol od 21. prosince Kontroly na hranicích ČR se sousedními státy budou s největší pravděpodobností zrušeny v noci z 20. na 21. prosince 2007 a 30. března 2008 na mezinárodních letištích. Po vstupu naší země do Schengenu bude možné plně využívat práva volného pohybu po zemích rozšířeného schengenského prostoru, překračovat hranice se sousedními státy i mimo současné hraniční přechody a jejich provozní dobu, plynule a bez zastavení projíždět bývalé hraniční přechody. Pozor, i po této změně zůstávají v platnosti určitá pravidla. Například povinnost cestovat s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. V případě ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti ČR mohou být kontroly na vnitřních hranicích dočasně obnoveny. Bližší info o tomto tématu získáte na stránkách Stanislava Macková, TIC Štíty Štítecký list strana 4

5 Přátelství je jedním tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě. Woodrow Wilson Máme první partnerské město Štíty mají své první partnerské město, kterým je polský Niemodlin. Partnerskou smlouvu podepsali starostové obou měst v sobotu 20. října v Kulturním domě ve Štítech za účasti řady osobností regionu. Zábavný program zajistily štítecké mažoretky, místní základní a mateřská škola, zpěvačky z Niemodlinu, dechová hudba Bludověnka a na večerní zábavě zahrála známá skupina Menhet. O občerstvení se postaral štítecký fotbalový klub. Kulturnímu programu předcházela dopolední Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech. Uzavření partnerství stálo městskou pokladnu Kč z toho Kč se zaplatilo za hudební vystoupení. Podobný akt jako ve Štítech se odehrál 16. září v polském Niemodlinu při podpisu partnerské smlouvy na polské straně. Navazování této spolupráce bylo započato v únoru loňského roku. Po několika výměnných návštěvách se uskutečnily dva projekty týkající se výtvarných soutěží pro děti a mládež. V příštím roce by mělo dojít ke sportovním utkáním, spolupráci základních škol a vzájemnému setkání občanů obou měst při městských slavnostech. Mezinárodní výtvarná soutěž Místní evropské informační středisko Štíty (MEIS) uspořádalo na podzim letošního roku výtvarnou soutěž na téma Moje město můj domov. Finanční zajištění soutěže bylo umožněno z příspěvku celoevropské informační sítě středisek poskytujících informace o Evropské unii EUROPE DIRECT. Z celého srdce přejeme příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do nadcházejícího roku. Rada a Zastupitelstvo města Štíty Soutěže se zúčastnila mládež ve věku let ze čtyř zemí. K účasti byla vyzvána Základní škola Štíty a školy z měst, s nimiž Štíty navazují partnerskou spolupráci Niemodlin (Polsko), Belvedere Ostrense (Itálie) a Rastow (Německo). Výstava soutěžních obrázků se konala u příležitosti uzavření prvního partnerství města Štíty s polským městem Niemodlin. Hlasování o nejhezčí dílo se zúčastnilo 370 občanů našeho města, přátel z Polska a významných hostů z našeho regionu. Hlavní výhrou sadou profesionálních českých aquarelových pastelek byli odměněny první místa za jednotlivá města. Výherní obrázky jsou vystaveny na internetových stránkách A kdo sklidil největší úspěch? Z polského Niemodlinu získal nejvíce hlasů Pawel Radecki, z Belvederu Ostrense Nikla Pacenti, z Rastowa Christian Rofalski a za naše město a základní školu soutěž vyhrála žákyně 9.B Eliška Kristková. Srdečně jí tímto blahopřejeme! Stanislava Macková, TIC a MEIS Štíty Pf 2008 Štítecký list strana 5

6 Proti budoucnosti se nemůžeme pojistit, leda svou vírou v to nejlepší, co je v nás, a v nějakou moc mimo nás. David Herbert Lawrence Jak vznikly novoročenky Vzájemně si popřát do nového roku je starým dobrým zvykem, který je znám dokonce již z časů starého Egypta. Přání do nového roku bývalo v českých zemích spojeno s povinností osobně navštívit své přátele a známé, což začalo být neúnosné zvláště pro společensky výše postavené osoby. Novoroční přání tzv. novoročenky tedy vznikly v našich zemích a navíc to bylo dokonce dříve než spatřila světlo světa první klasická vánoční pohlednice. Prapůvodcem byl český šlechtic Hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína ( ), úspěšný a významný podnikatel, spoluzakladatel pražských průmyslových výstav a významný budovatel pražské infrastruktury. V roce 1827 si hrabě uvědomil, že ho už unavuje novoroční navštěvování a hledal originální způsob, jak nebýt nezdvořákem. A tak si nechal vyrobit gratulační lístky neboli omluvenky u Josefa Berglera, prvního ředitele pražské kreslířské akademie. Tyto omluvenky svým příbuzným a známým rozesílal poštou. Tak vzniklo první české novoroční blahopřání, které se záhy ujalo u širší veřejnosti. Pěkné je, že výtěžek z prodeje omluvenek býval věnován dobročinným ústavům pečujícím o sirotky, chudé a nemocné. A jak se na novoročenky dostalo PF? Takže, první české novoroční tisky zdobila ocelorytina navržená profesorem Josefem Berglerem. Zkratku PF má ale na svědomí český grafik a malíř Viktor Stretti, který vepsal k obrázku bohyně Fortuny dvě francouzská slova: Pour féliciter, překládá se Pro štěstí nebo také blahopřání k. Zajímavé je, že u nás již tradičně známé PF, zkratka těchto slov, je prostě naší specialitou. Na novoročenkách z jiných zemí se zkratka neobjevuje. První vánoční lístky (pohlednice) byly údajně vydány ve Skotsku až v roce 1841 tiskárnou v Edinburgu, ale prokazatelně první komerční vánoční přání se datuje do roku Za vynálezce vánočních pohlednic (původně rozesílaných v obálkách) je považován londýnský obchodník Henry Cole. Toho zase unavovalo každoroční psaní vánočních blahopřejných dopisů, a tak požádal tehdy populárního malíře J. C. Horsleye, který se tak stal autorem první vánoční pohlednice. Jeho obrázek tištěný na papíře a ručně kolorovaný se stal hitem anglických Vánoc již roku Podle Internetu zpracovala Jana Knápková Chodím nejraději pěšky a lesem, protože silnice jsou plné řidičů nevyspalých, nervózních, telefonujících, ale s tužbou všechno stihnout v nelogickém čase. Pod kapotou bývá zbytečně moc koní a rychloměr má pak maximální hodnotu spíše pro sportovní letadlo. Vás ale čekají výmoly, nepřehledná místa, snížená přilnavost, chodci, cyklisté, zvěř. Proto jsou příkopy zas plné křížů, pomníčků a svíček, že jízda po té silnici připomíná spíše hřbitovní safari. Už i poslanci dlouho imitují snahu nám zabránit se zabít. Ale znáte to, kdo se zabít chce, tomu v tom nikdo nezabrání. Prosím tyto adrenalinové sebevrahy neberte s sebou na onen svět ty, co tam nechtějí! Alex Krobot STOLETÍ Vody 4..silvestrovské Voda není dobrá v botách natož v žaludku. Studente, kde jste se naučil tak dobře plavat? No přece ve vodě, pane profesore. Pane starosto, ta voda je pitná? Jo, ale jenom jednou. Vodáci po povodni: jsme na tom dobře, odpluly nám sice dvě lodě, ale připluly tři chaty. Kdyby v Česku teklo v řekách místo vody pivo, žádné povodně by neexistovaly. Prodám chatu: k vidění ve 22:20 v Chuchli, ve 23:00 u Národního divadla, ve 23:50 v Tróji a na silvestra v Hamburgu: Zn: Rychlé jednání, později za euro. I za povodně si udržíte pocit sucha a bezpečí, používáte-li správné vložky. Ve městě postiženém povodní na ulici K vodárně plave bezdomovec a volá: Vítejte do rodiny!!!. V tomtéž městě plave na vodě vyhláška městské policie: na špatně zaparkovaná auta budeme místo botiček dávat ode dneška kotvičky. Zachránce vytáhne z vody utopence, plácne ho silně dvakrát přes záda a na břehu se ho ptají: Proč jste ho plácnul dvakrát? No, poprvé, aby z něho vytekla voda, a podruhé, aby mně vrátil ty ukradené hodinky. CO Dál, to si povíme příště Petr Beneš (za pomoci internetu) Štítecký list strana 6

7 ZE ŠKOLNÍCH LAVIC ADOPCE NA DÁLKU Stevens Sylvestre - naše adoptované dítě Existuje jen jedno dobro, a to je vědění. Existuje jen jedno zlo, a to je nevědomost. Sokrates Jak už jsme čtenáře tohoto listu dříve informovali, naše škola se zapojila do projektu DEJME DĚTEM NADĚJI ADOPCE NA DÁLKU NA HAITI. Pracovníci a děti ZŠ Štíty adoptovali dvanáctiletého chlapce Stevense Sylvestra z Baie-de-Henne. Aby si děti lépe dovedly představit, o co v tomto projektu jde, uskutečnila se 2. listopadu v naší škole beseda s ředitelem Arcidiecézní charity Olomouc, panem Václavem Keprtem. Besedy s poutavým vyprávěním a promítáním se postupně /ve třech skupinách/ zúčastnili žáci od třetí do deváté třídy. O tom, že děti tato problematika zaujala, svědčilo nejen mnoho dotazů, na které pan Keprt sotva stačil odpovídat, ale i sledování pořadu ČT Česká škola na Haiti Návštěvníci školy si mohou ve vestibulu prohlédnout nástěnku s touto tématikou, připravujeme výstavku fotodokumentace z Baie-de-Henne, kterou nám zapůjčí realizátor projektu Charita Olomouc. Mgr. Ivana Valentová S p áním všeho nejlepšího Žijeme zdravě, směřujeme k dospělosti Novinkou preventivních aktivit naší školy je v letošním roku realizace projektu Žijeme zdravě, směřujeme k dospělosti, na který se nám podařilo získat prostředky z grantu Olomouckého kraje. Tento projekt se týká všech tříd druhého stupně, od 7. do 9. ročníku spolupracuje lektormetodik PPP Šumperk, Mgr. Milan Pšenčík. Obsahuje programy s prožitkovou pedagogikou při výjezdových akcích - pobytech v Moravském Karlově. V současné době absolvovaly program již tři ročníky, deváté třídy si musí na svůj pobyt počkat až po přijímacích zkouškách. 6. třídy absolvovaly společný seznamovací dvoudenní pobyt se zaměřením na osobnostní a sociální výchovu, komunikaci, sebepoznávání, spolupráci, utužení kolektivu na začátku září. V říjnu vyjeli na již klasický a zaběhnutý FIT-IN /prevence závislostí, negativních jevů/ osmáci, v listopadu 7. ročníky/ problematika agrese a šikany, zvládání vlastní osobnosti/. 9. ročníky čeká CESTA K DOSPĚLOSTI závěrečný program zaměřený na dospívání, sexuální výchovu, snadnější přechod na střední školu. Tyto aktivity samozřejmě nemohou odstranit výskyt sociálně patologických jevů u mládeže školního věku, výrazně však napomáhají je zmírnit. Děti se chovají a projevují v jiném prostředí naprosto odlišně, než jak je známe z domu nebo ze školy, poznávají se z jiných stránek, často se odhalí a následně vyřeší spory a různé výchovné problémy. do nového roku 2008 ZŠ Štíty Mgr. Ivana Valentová Štítecký list strana 7

8 Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby projevil svému bližnímu opravdový humanismus, na němž záleží budoucnost lidstva. Albert Schweitzer BŘEZNÁ Březná byla připojena ke Štítům v roce Dnes žije v obci přibližně 230 obyvatel v 68 domech na katastru 521 hektarů v údolí říčky Březná. Slouží zde obchod se smíšeným zbožím, pobočka knihovny a v neposlední řadě i hostinec Na Dvorečku s tanečním sálem a od roku 2004 také pro společenské akce pod širým nebem Nový Řáholec. Donedávna tu byla i zvláštní škola, dříve obecná (do r německá), která existovala již od roku Dnešní obec se skládá ze dvou původních částí - Březné a Březenského Dvora, který byl správně připojen po roce 1945 a v roce 1949 i administrativně k Březné. Pátráme-li po původu názvu vesnice a jak se po staletí vyvíjel, dostaneme se až do roku První doložený název zní: Frizerdorph. Od roku 1358 Brzezna, tj. ves, stráň, hora porostlá břízami. Tento název si ponechala až do 17. stol.. Tehdy, krátce před r vznikla při vsi parcelací dvora nová ves, která byla nazývána Dolnj Bržeznau (Dolní Březná), pak Hof Friese, Unter Friese (Březenský Dvůr). Kdežto původní ves Březná se nazývala Ober Friessen (Horní Březná). Od r.1872 se vesnice jmenovala Friese Dorf (Březná Ves) a Friese Hof (Březná Dvůr). Březná-Ves Do roku 1918 byla tato sídelní lokalita označována česky jako Březná Ves, Horní Březná, německy Friese Dorf, potom jenom jako Březná. Leží v nadmořské výšce m n.m. v bezprostředním sousedství Štítů při silnici z tohoto města na sever k Červené Vodě na katastru o rozloze 371 hektarů. Březná patří k nejstarším vsím na Štítecku, jedná se nejspíš původně o českou poněmčenou ves. Připomíná se již roku 1278 u Šilperka. Později sice připadla k hradu Hoštejn a roku 1464 jako Horní Březná k Zábřehu, ale po roce 1516 se dostala opět k Šilperku a roku 1596 k panství Ruda. Byl zde dědičný rychtář a roku 1656 vedle něj 7 sedláků, 5 chalupníků a 5 bezzemků. Lánový rejstřík z roku 1677 pak uvádí 15 usedlých. Na počátku 19. století existovala v Březné manufaktura na kartouny s bělidlem, ale ta roku 1824 zanikla. Počet domů v obci vzrostl do roku 1834 na 73 a počet obyvatel na 470. Počet obyvatel v Březné po roce 1848 soustavně klesal. V roce 1900 bylo v obci 445 obyvatel německé národnosti a 72 domů; význam zdejší české menšiny se od sčítání ke sčítání měnil (v roce 1930 zde bylo 38 Čechů). Štítecký list strana 8

9 Historie není nic jiného než fabule, na které se shodla většina lidí. Napoleon Bonaparte Štíty Hamerské Březenský Dvůr Vesnička se do roku 1918 nazývala Březná-Dvůr, Dolní Březná, německy Friese Hof. Katastr v rozsahu 150 hektarů leží v nadmořské výšce m n.m. a je jakoby vykrojen ze severnější části katastru Březné. Pro představu se jedná o část dnešní Březné s bývalou kovárnou, s hospůdkou Na Dvorečku, statkem, bytovkami, řadovkami a také sem patří část nazývaná Na kozím krku. Východně od Březenského Dvora se zdvihá vrch Pustina 626 m n.m.. Březenský Dvůr, jak napovídá i název, vznikl asi vyčleněním z Březné-Vsi. Vzájemné vztahy však nejsou zcela jasné, protože již v 15. století se v pramenech objevuje Horní a roku 1576 pak i Dolní (dvůr) Březná. Jisté je, že pozdější samostatná vesnice se rozrostla hlavně po rozdělení pozemků zdejšího lichtenštejnského dvora roku 1765, i když se uvádí i parcelace nějakého dvora také před rokem V roce 1793 zde žilo 200 obyvatel v 31 domech. Roku 1834 zde bylo již 38 domů a 250 obyvatel. Od roku 1848 se počet usedlíků trvale snižoval. V roce 1900 zde bylo 35 domů a 215 obyvatel s naprostou převahou německé národnosti (roku 1930 tu bylo jenom 11 Čechů). Dvůr a usedlosti v jeho okolí patřily k šilperskému panství a s ním pak přešly roku 1624 pod patrimoniální správu v Rudě nad Moravou. Po jejím zrušení se i s Březnou dostal pod soudní správu v Šilperku a politickou správu v Zábřehu. Byla to vždy čistě zemědělská obec. Pokud zmiňujeme Březnou, nelze opominout katastr Štíty Hamerské, který je též jakoby vykrojen z katastru Březné. Dnešní Štíty Hamerské jsou uváděny jako Hammerfeld, Hammermühle nebo jen Hamry, Štíty Hamry. Dnes jsou zde již pouhé dvě usedlosti, hamerská samota a Na Hutích. Na hamerské samotě stával již v roce 1481 železný hamr, pak sklářská huť, panský dvůr, textilka a nakonec dřevkárna. Bylo to právě zde, kde po roce 1848 zahájil v malé barvírně svoji podnikatelskou činnost z Pruska pocházející Wilhelm Brass, známý objevitel barvy turecká červeň a několikaletý starosta města Zábřeh. Narodil se zde roku 1855 i jeho nejmladší syn Hermann Brass, pozdější nejbojovnější germanizátor severní Moravy. Brassova rodina se v roce 1860 přestěhovala do Zábřeha, kde pak vlastnila největší textilní podnik. Dalšími známými vlastníky hamerské samoty byla do roku 1930 rodina Schmidtů. Tito, původně textilní podnikatelé, od roku 1855 až do znárodnění v roce 1945 vlastnili a proslavili velkolosinskou papírnu. Na jejich prodej Hammerfeldu nelibě reagoval zábřežský německý krajský list Deutsche Wacht (Německá stráž) takto (překlad): V polovici března proskočily zprávy, že bývalá barvírna a pozdější tkalcovna (Hammerfeld) firmy Antonín J. Schmidt s Söhne z Losin prostřednictvím židovského notáře pana dr. Strassmanna (dříve v Šilperku) byla prodána jistému Antonínu Knápkovi z Cotkytle. Dvě budovy a k tomu náležející pozemky tím přešly do rukou jiné národnosti. Majitel Richard Schmidt, do nynějška předseda krajského severomoravského Kulturverbandu, prodal tuto továrnu, která už delší čas nebyla v provozu, přesto, že mu ze Šilperka (Štítů) a různých kruhů v okolí byla nabízena vyšší cena. Pozoruhodné na celé věci je to, že zmíněný dům je rodištěm dlouholetého předsedy severomoravského Bundu der Deutschen pana Hermanna Brassa, továrníka ze Zábřeha. Nový majitel se rozhodl přebudovat sešlý objekt na kartáčnickou dřevkárnu. Zpracovala redakční rada podle: Melzer, M.: Schulz, J.: Vlastivěda šumperského okresu Rýznar V.: Štíty Internet Štítecký list strana 9

10 Starý zákon má pravdu: někdy padají hradby pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nedá postavit nic. Karel Čapek Skautský oddíl Hledači Letošní rok byl pro skauty na celém světě ve znamení oslav 100 let vzniku skautingu. I my jsme se snažili našimi aktivitami přispět k těmto oslavám. V březnu jsme navázali kontakt s oddílem Marjan z chorvatského Splitu. Za jejich pomoci a díky našim sponzorům jsme v měsíci květnu v Praze prezentovali Chorvatsko v projektu Praha-šátková metropole. Nejen že nás podpořili naši noví přátelé ze Splitu, když přijeli do Prahy, ale pomohlo nám i chorvatské velvyslanectví. Uvědomili jsme si, že i malý realizační tým když chce dokáže velké věci. V červnu jsme se zapojili do celonárodní akce na podporu nadace kostní dřeně - Kapka Naděje. Na benzínové pumpě ve Štítech skauti celý týden umývali čelní skla a za to jim do kasičky řidiči přispívali finanční obnos. Za necelý týden jsme měli v kasičce více jak pět tisíc korun. Tato částka byla největší za celou dobu co se do této akce zapojujeme. Léto jako již tradičně bylo ve znamení tábora. Ten letošní jsme stavěli v krásném údolí nedaleko Rudy nad Moravou, nad vesničkou Štědráková Lhota. Celotáborová hra měla motto,,cesta kolem světa za čtrnáct dní. Za tu dobu jsme imaginárně procestovali několik zemí. Pomocí her jsme se o každé navštívené zemi naučili nějakou zajímavost, která nám určitě v budoucnu danou zem připomene. Koncem září jsme v rámci 100 let Skautingu pozvali skauty a skautky z okolí, aby s námi zasadili naši lípu, pobavili se s ostatními na různých hrách a soutěžích, které jsme v parku připravili. Tento den jsme zakončili tanečním večerem v kulturním domě se skupinou Menhet. Již po několika dnech jsme se zklamáním zjistili, že nějaký vandal u lípy opakovaně ulomil korunku. Letošní poslední oheň (17.listopadu) nebyl, jak bývá tradicí u Jöklovy skály. Na žádost rodičů jsme ji kvůli mrazům přesunuli do klubovny. Zde byla shrnuta naše celoroční činnost, předání nášivek za splnění odborky Tři bílé tesáky dvěma našim vlčatům, pasování rovera a rangers na orlí skauty za splnění tří orlích per, kdy na táboře nesměli jeden den mluvit, druhý jíst a třetí je nikdo nesměl spatřit. A co nás letošní rok ještě čeká? 15. prosince jedeme autobusem do Olomouce na Vánoční trhy a plav. bazén. Tradiční středisková,,vánoční besídka bude i letos ve Štítech. Je to pro nás čest i závazek, připravit takový program, aby zaujal jak ty malé tak i ty starší. Poslední akcí letošního roku bude roznášení Betlémského světla. Budeme se ho snažit na Štědrý den roznést do co nejvíce domácností. Víme již předem, že ho nezaneseme všem. Není nás tolik, aby abychom obsáhli celé Štíty. Případní zájemci si také mohou přijít do kostela, kde bude volně přístupné. Chci poděkovat našemu týmu, bez kterého by nefungoval skaut na štítecku. Jsem hrdý na to, co jsme dokázali a věřím, že zvládneme vše, do čeho se pustíme. Děkuji našim sponzorům jako je firma Klein&Blažek s.r.o., Město Štíty, Obec Horní Studénky a další. Díky Vám se našemu oddílu funguje mnohem lépe. Do roku 2008 přeji nám skautům, aby se nám práce s mládeží dařila minimálně tak, jak v roce letošním, a všem ostatním přeji pevné zdraví, kupu štěstí, lásky a božího požehnání. Za skaut Štíty Skácel L. Štítecký list strana 10

11 JUBILANTI Čas není žádná dálnice mezi kolébkou a hrobem, nýbrž místo k zaparkování na slunci. Dnes žít! Dnes se smát! Dnes se radovat! Bosmans Phil SPOLEČENSKÁ KRONIKA V průběhu měsíce listopadu a prosince tohoto roku slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané: Bednářová Drahomíra Štíty let Pečová Věra Březná let Rýznar František Štíty let Haltmarová Bohuslava Heroltice let Koutná Marie Heroltice let Mularčíková Josefa Březná let Odstrčilová Anna Štíty let Pěnička František Štíty let Dostálová Vlasta Štíty let Grauová Kristina Štíty let Braunerová Marie Štíty let Daňková Jiřina Heroltice let Snášel Stanislav Heroltice 7 82 let Walouchová Štěpánka Štíty let Schwanová Anna Štíty let Odstrčilová Božena Štíty let Oulehlová Miroslava Štíty let Janišová Františeka Štíty let Šubrtová Jarmila Heroltice let Bartošová Marie Štíty let Unzeitigová Marie Štíty let Všetíček Alois Štíty let Pavelka Stanislav Březná let Štork František Štíty let MNOHO ZDRAVÍ! Pozvání na adventní koncerty Pozvání na adventní koncert Kostel sv. Jana K titele v Herolticích Sobota 8. prosince 2007 v 17,00 hodin flétnový kvintet Black Ladies Vás zve na koncert p i sví kách Chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech Pátek 14. prosince 2007 v 17,00 hod Velký dechový orchestr ZUŠ Záb eh Štítecký list strana 11

12 Pokud chcete znát můj názor, dovolte mi citovat. D. Petrovič TURISTIKA Ti, co jdou po svých Opět nenápadně po lesích a pasekách se toulali turisté nebo-li baťůžkáři. První samotář byl viděn již 18. března v Hoštejně. Následoval, tentokrát velmi tvrdý, noční pochod gymnázia Zábřeh v dešti. Špicový, s nádherným výhledem, byl výlet z Hanušovic přes Nový Hrad a Kopřivnou do Šumperka. Opět se šlo Kolem Štítecka a do Studének Za perníkovým srdcem. Účastnili jsme se zájezdu do Moravského krasu. Bohužel, většinou opomenut zůstal velmi povedený celovíkendový pobyt na Zlatohorsku. Neodolali jsme Zemské bráně a nejít jednou na Sněžník, to by byl hřích! Ty pravé Jeseníky jsme pokoušeli až prvního července: Ramzová Šerák Keprník Vozka Branná. Zapíchli jsme to na šestnácté akci teprve v říjnu. Co bude příští rok? To nikdo neví. Tak alespoň něco z křišťálové koule: Z mlhy se vynořovala kladská Hejšovina už jsme tam nebyli hrůzu let. Poctu možno vzdát i Českomoravské vrchovině, bude-li zájem i dva dny. Děkuji těm, co brouzdali s námi, přeji zdraví i nezbytné štěstí členům odboru turistiky i příznivcům v novém roce. Zdá se, že jedině příroda bude i nadále uzdravovat bez poplatků. Alex Krobot V Branné, v hospůdce U pytláka, na závěr výletu Ramzová-Šerák-Keprník-Vozka, rozluštili turisti tajemství třešňového piva. Hledáte bydlení? Dlouhodobě pronajmu 2 panelové byty 3+1, 2+1 v Okružní ulici ve Štítech. Cena dohodou. Tel.: Společnost Vincenze Priessnitze si Vás dovoluje pozvat na 3. ročník mezinárodní konference o lázeňství a cestovním ruchu DNY VINCENZE PRIESSNITZE konference je pořádána ve dnech prosince 2007 v prostorách Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku Za spolupráci děkujeme všem svým přátelům i nepřátelům. PF 2008 Heroltická s.r.o. tel./fax: Štítecký list strana 12

13 TABULKY SOUT ŽE Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis FOTBAL Muži: I.A t ída O KFS kone ná tabulka po podzimní ásti 1. Troubelice : Medlov : Loštice : Zlaté Hory : Šumvald : Vidnava : Oskava : Ha ovice : ŠTÍTY : Št pánov : Lou ná : Viký ovice : Jind ichov : eská Ves :27 10 Dorost: I.t ída O KFS kone ná tabulka po podzimní ásti 1. Troubelice : Moravský Beroun : ŠTÍTY : Zlaté Hory : Javorník : Velké Losiny : Písa ov : Ruda : Ha ovice : eská Ves : Zvole : Viký ovice : Bludov : Loštice :57 4 Starší žáci: OP Šumperk kone ná tabulka po podzimní ásti 1. Ruda : Bludov : Jind ichov : Post elmov : ŠTÍTY : Lou ná : Leština : Sudkov :27 3 Mladší žáci: OP Šumperk kone ná tabulka po podzimní ásti 1. Zvole : Bohdíkov : Viký ovice : ŠTÍTY : Úsov : Leština :26 7 Fotbalová realita Milý spoluobčané, chci Vás ve zkratce seznámit s finanční stránkou oddílu kopané TJ Sokol Štíty. Za uplynulý půlrok jsme si udělali představu o tom, kolik nás bude stát následující rok. Finanční stránka je tou nejdůležitější. Zabezpečuje plynulý a bezproblémový chod oddílu. Pro Vaši představu nás následující rok bude stát ,- Kč. Z toho třetina plyne každoročně na zrekonstruované hřiště a úpravu celého areálu. Další nemalá část financí je určena na dopravu našich mužstev. Areál fotbalového stadionu není určen pouze pro fotbalisty a jejich příznivce, ale odehrávají se zde hasičské soutěže a probíhá zde výuka základní školy. Dále je tu možnost využití hřišť pro různé sportovně kulturní akce, ať už pro město, či místní firmy. Toto vše patří a v budoucnu určitě nadále musí patřit do celkového obrazu našeho malebného městečka. Ovšem bez peněz to nejde ani ve sportu a bohužel jinak to nejde ani u nás. Nelze si představit chod bez finanční podpory města a sponzorů. Dovolte mi připomenout něco, co určitě všichni dobře známe: pokud si děti hrají tak nezlobí. Proč dětem tedy neumožnit co nejlepší podmínky ke sportu? Ing. Martin Gál, člen VV oddílu kopané Vážení sportovní přátelé. Vzhledem k tomu, že za sebou máme půl sezonu 2007/2008, rád bych zrekapituloval naše výsledky a zároveň poděkoval všem, kteří nám s fotbalem ve Štítech pomáhají. Začátek fotbalové sezóny se nám bezesporu vydařil. Náš povedený vstup do sezony byl jistě i díky přípravným zápasům, které jsme odehráli. První tři domácí zápasy jsme jednoznačně vyhráli a byli jsme na předních místech v tabulce. Pak ale přišlo období, které pro nás bylo složité. Místo předpokládaných povinných bodů přišla série neúspěchů. Bohužel v této fázi se projevila nezkušenost mladého týmu. Nebylo soupeře, který by nás výrazně přehrál, ale zkrátka se týmu přestalo dařit. Bylo to však velice zajímavé a poučné období, a to z pohledu, kdy si hráči mohli vyzkoušet, jaké to je, když se vyhrává a jsou vynášeni do nebes, a jak se vše kolem změní, když se dařit přestane. Každý má na svůj názor samozřejmě právo. Faktem ale zůstává, že když se fandí, jde to tak nějak lépe a vyhrávat chceme všichni. Konec sezóny už byl opět pozitivnější a mužstvo opět začalo sbírat potřebné body. Tabulka je velice vyrovnaná a na jaře to jistě nebude lehké. Hráči a všichni kolem fotbalu udělají maximum pro to, abychom měli štítecký fotbal tam, kde všichni chceme. Tedy v horní polovině tabulky. Upravené prostředí a zájem místních sportovních fanoušků se také projevil v naší snaze oslovit a komunikovat s podnikatelskými subjekty. Štítecký fotbal je nezisková organizace, proto její činnost je přímo závislá na financích třetích stran. Proto velké DÍKY všem partnerům. Jmenovitě se jedná o tyto firmy a subjekty : Město Štíty, Klein & Blažek, spol. s r.o., Kerak Kompt s.r.o., OL & KO, Břinčil Josef, Hevera Petr, Holba a.s., Hoško Vratislav, Krkonošské vápenky Kunčice, Kunrtová Jitka, Lakomý Jaroslav, Penco, Pohostinství Kocanda, Wha system - cz, s.r.o., Žerníček Josef. Nechceme však jen stát s nataženou rukou. Chceme být proaktivní. Proto hodláme organizovat různé akce, které nám mohou přinést určité zisky. Spolupracovat s Městem Štíty a firmami. Zavést fotbalový program, zkvalitnit letní posezení na hřišti, společně s fanoušky zavést prodej reklamních předmětů atd. Také budou muset přijít věci, které jsou již téměř všude naprosto normální, jako je klubový poplatek. V následujícím roce nás tedy čeká mnoho nového. Chtěl bych poděkovat všem trenérům za jejich přístup a předvedené výkony jejich svěřenců. Nelze také opomenout všechny, kteří nám s fotbalem pomáhají. Funkcionáři, pořadatelé, lidé v udírně a v bufetu atd. Je jich mnoho a vyjmenovat všechny je vzhledem k prostoru nemožné. Závěrem děkuji všem co na štítecký fotbal chodí. Návštěvnost všech zápasů se blížila k počtu 350 lidí za víkend!! Tím se potvrzuje, že ve Štítech se zase začalo chodit na fotbal. PF 2008 P. Žerníček Štítecký list strana 13

14 HEROLTICKÁ s.r.o. LYŽA SKÝ VLEK PROVOZNÍ DOBA: ST EDA, PÁTEK, SOBOTA, NED LE: 10:00 16:00 POND LÍ, ÚTERÝ, TVRTEK: 13:00 16:00 VE ERNÍ LYŽOVÁNÍ: ST EDA, PÁTEK, SOBOTA: 18:00 21:00 Pro skupiny lyža (alespo šesti lenné) lze po telefonické domluv lyža ský vlek spustit kterýkoli den. tel.: , mobil: , Stav sn hu na átek lyža ské sezony podle sn hových podmínek!!!!!!!!!!!! Hasi i HEROLTICE si Vás dovolují pozvat v sobotu od 20:00 hod. do KD na HASI SKÝ PLES Hudba: Olšanka Bohatá tombola Vstup 50,- K T šíme se na Vaši návšt vu, s pozdravem HEROLTICKÁ! Štítecký list strana 14

15 S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2008 připojujeme poděkování všem, kteří se na tvorbě Štíteckého listu podíleli. Těšíme se na další úspěšnou spolupráci. Redakční rada Štítecký list strana 15

16 Štítecký list č. 6. listopad - prosinec Vydává Město Štíty, nám. Míru 55, (IČO: ). Připravuje redakční rada: předseda - Mgr. Jana Knápková; členové - Iveta Horvátová, Stanislava Macková, Mgr. Hana Tempírová, Miroslav Čermák. Tisk povolen pod ev. č. MK ČR E Vychází 6 x ročně. Grafická úprava Vydavatelství Pavel Ševčík - VEDUTA, Štíty.

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko 1 Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko konané dne 12. listopadu 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Těrlicku 915/36/08 Rada obce Těrlicko program 36. schůze Rady obce Těrlicko 1. Kontrola plnění

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

O b e c D o l n í B r u s n i c e zastupitelstvo

O b e c D o l n í B r u s n i c e zastupitelstvo O b e c D o l n í B r u s n i c e zastupitelstvo Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Brusnice konaného dne 30.11.2016 Veřejné zasedání bylo zahájeno v 18,00 hodin Přítomni : Jan Suchý,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 8. 3. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/8/2011 Kontrola zápisu ze 7. schůze Rady města Uničova zápis ze 7. schůze

Více

Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2009 Obec Bělov, IČO 00 287 032 Závěrečný účet obce za rok 2009 Údaje o obci: Adresa: Obec Bělov čp.77, 768 21 Kvasice Telefonické spojení: starosta obce 573 358 071, mobil 602 787 994 účetní obce 573 358 071,

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 11.MALETÍN. ZPRAVODAJ-prosinec 2003 vytvořeno: 30.12.2003

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 27. 1. 2016 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner, Ing. Jindřich Brožovský, Ing.

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2007

Závěrečný účet obce za rok 2007 Obec Bělov, IČO 00 287 032 Závěrečný účet obce za rok 2007 Údaje o obci: Adresa: Obec Bělov čp.77, 768 21 Kvasice Telefonické spojení: starosta obce 573 358 071, mobil 724 188 983 účetní obce 573 358 071,

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 58. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 18. zasedání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Obec Jindřichov. Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S

Obec Jindřichov. Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S Obec Jindřichov Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S z 5. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov konaného dne 16. března 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní členové ZO: J. Chromek, D.

Více