ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka ÚNOR

2 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta Obec Kratochvilka, společenská kronika Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva Společenská kronika Příručka pro ochranu obyvatelstva Poplatek za odpady Prevence kriminality, dálnice bez poplatku Právnická poradna Dříve skládka odpadu, dnes lesní porost Roztodivné vzpomínky a souvislosti Památková péče v občanské společnosti Program kina Panorama Zapojení do projektu Ekoškola Redaktoři školního časopisu Rosník Slovo o ZUŠ Zveme vás do knihovny Poezie Zprávy z farnosti Co nového v DDM Co je posláním Domu dětí a mládeže let jedné trati Diskusní pořad o zimním stadionu Kulturní přehled Masopustní editorial Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče. Jsou-li v masopustě rampouchy, je dobrý rok na mouchy. Na Popeleční středu fouká-li vítr svěží, úrodný rok na to běží. Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje. Svatá Agáta bývá na sníh bohatá. O svaté Školastice navleč si rukavice. Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna. O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně. Na svatého Polykarpa bývá sněhu plná škarpa. Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí. Svatý Radko na poli hladko. Je-li mráz za svatého Gabriele, bývají žně veselé. I když v masopustu ztuhnou panty vašich vrátek, v poště objevíte známý místní plátek. Informace najdou si vás, ať je teplo nebo kosa, nahlédněte, je jich plná únorová Rosa. Příjemně strávené chvilky nad stránkami přeje Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obec Kratochvilka Vydává Kulturní informační centrum Rosice Únor Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje paní Kváčalová na MěÚ Rosice, tel Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš Titulní strana: Radnice Foto: Aleš Palko ROSA 02/06 3

3 odpovídá... NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTA Občané mohou své dotazy zasílat písemně na adresu MěÚ, na tel. č , nebo em na adresu Otázky položil Lukáš Volánek V lokalitě zvané Na bažinách vznikla koncem roku nová stavba spojující konec ulice Hybešovy s cestou vedoucí okolo Říčanského potoka směrem na Ostrovačice. Jedná se o úpravu terénu, která by měla zabránit záplavám v jarních měsících? Uvažujete o využití tohoto valu jako o vycházkové cestě například pro pejskaře bydlící v přilehlém okolí? Je podoba této stavby konečná nebo se bude ještě měnit? Lokalita u koupaliště, obecně nazývaná Na bažinách, je tvořena mírnou terénní proláklinou. V případě prudkého tání sněhu na zmrzlém podloží se do tohoto prostoru stahují povrchové vody z okolních zemědělských pozemků a v případě nemožnosti vsakování či odtoku do Říčanského potoka dochází k přelivu a zaplavování okolních nemovitostí. Po podrobném zmapování a vyhodnocení důvodů a důsledků záplavy z jara 2005 jsme se rozhodli pro realizaci komplexních protizáplavových opatření. První projekční návrh doporučoval vytvoření otevřeného melioračního kanálu po obvodu pozemků a propustku do Říčanského potoka. Při posuzování návrhu a projednávání s dotčenými orgány se ukázala nemožnost realizace otevřeného propustku z důvodu kolize úrovní hladiny rozvodněného potoka a navrženého kanálu a existence telekomunikačních vedení v prostoru stavby. Následně se podařilo najít řešení jiné, podle mého názoru i o mnoho praktičtější. Spočívalo ve vytvoření ochranného sypaného valu a zatrubněného propustku pod stávající polní cestou. Ochranný val odděluje pozemky zastavěné a určené k budoucímu zastavění. Prostor mezi valem a zemědělskou půdou bude tvořen přirozeným biotopem luční zeleně a občasných mokřadů. V případě dostatku povrchové i spodní vody lze do budoucna počítat i s vytvořením malých tůní a rybníčků. Zachování mokřadů navíc přispěje k možnému rozšíření výskytu některých chráněných obojživelníků, např. rosničky zelené. Ochranný zemní val má délku 233 m a maximální výšku nad terénem 1,55 m. Koruna valu byla provedena v takové šířce, aby mohla být užívána jako polní cesta pro pěší, tedy i pejskaře. Majitelé pejsků si však musí uvědomit, že se již jedná o prostory volné krajiny s hnízdišti mnohých živočichů a proto je třeba dodržovat podmínky příslušných zákonných předpisů pro pohyb psů v této volné krajině. Pokud se týká konečné podoby realizované stavby, jde o podobu dokončené stavby protizáplavového opatření. Samozřejmě je možné počítat s budoucími úpravami vlastního valu i celého okolního prostoru. Je nutné zatravnění a ozelenění svahů, výsadba vhodné zeleně, zajištění bezpečného propojení s ulicí Hybešovou a s polní cestou podél Říčanského potoka ap. Rovněž bude třeba urychleně realizovat novou komunikaci od ul. Hybešovy k nové kuželně, včetně napojení jejího povrchu na kanalizační systém z důvodu odvádění srážkových vod. Tato stavební úprava byla v loňském roce zahájena položením betonových obrubníků části komunikace a parkoviště před koupalištěm. Finanční náklady stavby protizáplavových opatření činily cca Kč. V návaznosti na zajišťování nutných finančních prostředků se počítá s postupným dokončováním úprav celého prostoru, především okolí koupaliště, nové kuželny, komunikací i polních cest a celkovým ozeleněním pozemků. Ing. Petr Klíma starosta 4 ROSA 02/06 foto: Michal Eliáš

4 INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY Od do budeme v dopoledních i večerních úředních hodinách vybírat na obecním úřadě poplatek za psy a odpady. Znovu upozorňuji obzvláště starší občany na opatrnost při jednání s různými domovními prodejci a výběrčími poplatků. Zapisování stavu elektroměrů a vodoměrů Vám vždy hlásíme rozhlasem a je na nástěnce před obecním úřadem. Nepouštějte do domu neznámé osoby. obec Kratochvilka SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE KRATOCHVILKA Dne oslaví své 96. narozeniny nejstarší občanka naší obce Jana Trojanová starostka paní Hedvika Žaludová. Obecní zastupitelstvo Vám přeje do dalších let hlavně hodně zdraví. K přání obecního zastupitelstva se připojuje také dcera Heda Kroutilová s celou rodinou. Jana Trojanová starostka Řádková inzerce Výměna bytu. Vyměním SB 3+1 ve Znojmě Příměticích za 3+1 popř. za RD+doplatek v Rosicích. Tel.: Prodám stánek bývalá OVOCE ZELENINA i s pozemkem, ul. Husova, Rosice. Tel.: , Spol. Cristal s. r. o. pronajme prostory bývalé kuželny v Kulturním domě Cristal. Žádosti zasílejte na adresu jednatele společnosti p. Vydra, Kounicova 69, Brno, tel inzerce Hledáme skladníka pro naši provozovnu v Rosicích. Požadujeme ř. průkaz sk. B, oprávnění pro řízení vysokozdvižného vozíku, ukončené SOU, SŠ nejlépe technického směru, znalost práce s PC, fyzickou zdatnost, samostatnost, zodpovědnost, ochotu učit se novým dovednostem, praxe ve skladu výhodou. Platové podmínky po dohodě, 13. plat, stravenky, nástup možný ihned. Kontakt: tel.: Dům dětí a mládeže Rosice hledá na letní stanový tábor ( ) vyučeného kuchaře nebo kuchařku. Praxe s vařením na táborech vítána. Bližší informace na tel.: L. Kristková ROSA 02/06 5

5 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 76/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o pohledávkách za rok 2005, stav ke dni Projednala a) v souladu s pravidly o přijímání petic petice občanů a zpráva o jejich přijetí a vyřízení bude předložena zastupitelstvu 3. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem Brno o poskytnutí provozní dotace ve výši Kč na výstroj a výzbroj jednotky sboru dobrovolných hasičů b) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Rosice a firmou ZASIS, jehož předmětem je konkretizace dokončení II. etapy městského inzerce kamerového systému c) s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o vkladu majetku města Rosice do hospodaření SVAK Ivančice d) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27/10/05 s firmou Zamazal ml. a spol., s. r. o. na akci Jednotná kanalizace zámku Rosice, týká se víceprací v ceně Kč e) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou ČR Zeměměřický úřad Praha, jejímž předmětem je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít Základní báze geografických dat státního mapového díla v digitální formě, data jsou poskytována bezplatně 4. Schvaluje a) odměnu řediteli ZŠ Rosice a souhlasí s převedením této částky z rezervního fondu do fondu odměn b) odměnu správci hřbitova c) přidělení bytu č. 2, Kaštanová 1164, vel. 1+1 p. Marku Novotnému, Rosice 5. Neschvaluje a) žádnou z předložených nabídek na PD ke stavebnímu povolení Kanalizace ul. Na Mýtě, ul. Říčanská vzhledem k nadhodnoceným cenám 6. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení vyhlášku č. 18/2005, kterou se mění příloha vyhlášky č. 33 o nakládání s komunálním odpadem b) zastupitelstvu ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě, uzavřené mezi městem Rosice a obcí Zastávka ke splnění konkrétního úkolu na realizaci stavby Rekonstrukce místní komunikace Rosice Zastávka prodloužení termínu dokončení stavby do c) zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření 11/2006 a projednat rozpočet Nesouhlasí a) s rozšířením počtu členů komise školské, tělovýchovy a mládeže Ing. Petr Klíma starosta RNDr. Petr Lukáš Mgr. Tomáš Pexa ověřovatelé 6 ROSA 02/06

6 VÝPIS Z USNESENÍ Č. 26/2005 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosic na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Souhlasí a) s výměnou pozemku p. č. 1791/4 v k. ú. Rosice o výměře 616 m 2 ve vlastnictví města Rosice za část pozemku p. č. 1795/1 v k. ú. Rosice o výměře cca 2000 m 2 ve vlastnictví společnosti ADOSA a. s. Rosice b) s prodejem části pozemku p. č. 2392/4 v k. ú. Rosice o výměře cca 120 m 2 Vlastimilu Kozlovi a Soni Kozlové, Rosice, do ideálního podílového spoluvlastnictví, za cenu 400 Kč/m 2. Kupující zajistí na své náklady oddělovací geometrický plán a uhradí poplatky, spojené s provedením zápisu do katastru nemovitostí. Cena je splatná při podpisu smlouvy c) s odkoupením pozemku p. č. 2663/5 v k. ú. Rosice o výměře 107 m 2 od pí Marie Kroupové, za cenu 100 Kč/m 2 d) s provedením úpravy směrné části ÚPN SÚ Rosice v dané funkční ploše ohraničené ulicemi 1. května, Pod Zahrádkami, Ve Strži a Úvoz tak, že bude k písmenku r rodinné domy přidáno písmenko d bytové domy. Všechny regulativy, které se týkají rodinných domů, zůstanou v platnosti i pro bytové domy. 2. Schvaluje a) rozpočtové opatření č. 11/2005 tak, jak bylo předloženo b) obecně závaznou vyhlášku města Rosice č. 17/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že v čl. 4 bude doplněn bod 3 poplatník, který nemůže ze sociálních důvodů splatit poplatek jednorázově, zažádá správce poplatku o rozložení platby do dvou splátek. Druhá splátka je splatná do příslušného kalendářního roku. c) obecně závaznou vyhlášku města Rosice č. 18/2005 o stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů se změnou v čl. 3, bod 1, jehož znění je: Spalování rostlinného materiálu je povoleno pouze v úterý a ve středu během celého dne a v sobotu od 17 hodin. d) obecně závaznou vyhlášku města Rosice č. 19/2005, kterou se mění příloha vyhlášky č. 33 o nakládání s komunálním odpadem e) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Rosice Mateřská škola Zámecká, řešící navýšení majetku o provedenou nástavbu střechy a stavební úpravy f) dodatek č. 1 ke smlouvě, uzavřené mezi městem Rosice a obcí Zastávka ke splnění konkrétního úkolu na realizaci stavby Rekonstrukce místní komunikace Rosice Zastávka ze dne prodloužení termínu dokončení stavby do g) stanovení měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů od podle podmínek změny, schválené usnesením zastupitelstva dne bod 2, písm. l), podle přílohy 3. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady za uplynulé období b) informaci finančního výboru k návrhu rozpočtu 2006 c) zprávu kontrolního výboru o prověření podmínek života obyvatel Penzionu Rosice d) informaci o stavu realizace stavby Intenzifikace ČOV Tetčice e) zprávy rady města o přijetí a vyřízení petic občanů Přístup orgánů samosprávy k Zimnímu stadionu v Rosicích a Nevhodné prostory a nevhodné umístění DDM Rosice f) stanovisko finančního výboru k předloženému materiálu Intenzifikace ČOV Tetčice vyčíslení méněprací a ocenění víceprací 4. Projednalo a) návrh rozpočtu na rok 2006 tak, jak byl předložen a souhlasí se zveřejněním návrhu na úřední desce. Ing. Petr Klíma starosta Mgr. Vladimír Bartoš Jaroslava Burešová Jaromír Šrámek členové návrhové komise ROSA 02/06 7

7 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 77/2005 konané dne ve hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Jmenuje a) Bc. Vítězslavu Vaverkovu do funkce vedoucí sociálního odboru MěÚ Rosice k Děkuje a) paní Hildě Švestkové za mnoholetou činnost ve funkci vedoucí sociálního odboru MěÚ Rosice 3. Souhlasí a) s uveřejněním vyjádření rady města v ROSE č. 12 k článku zástupce petičního výboru b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a E.ON Česká republika o dodávce elektřiny pro 3. NP budovy Palackého nám. 45 z důvodu změny odběratele c) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Rosickými TS s. r. o. o správě a údržbě veřejného osvětlení města na období od do za celkovou částku Kč včetně DPH d) s opravou přílohy č. 2 ke smlouvě č. 04/03 mezi městem Rosice a AVE CZ na sběr, separaci a využití nebo odstranění komunálního odpadu celková cena za rok 2006 na 457 Kč na občana včetně DPH e) s podáním žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva kultury ČR na podporu významného výročí města f) s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Rosice a Self servis s. r. o. o prodeji nepřipojených přípojek kabelové televize, realizovaných na území města Rosice v celkovém počtu 216 přípojek. g) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Self servis s. r. o. o zajištění technického propojení TV studia a hlavní přijímací stanice televizního kabelového rozvodu. 4. Schvaluje a) dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje knihovní řád Městské knihovny v Rosicích 5. Nedoporučuje a) změnu stávajícího dopravního značení v ulici Kostelní Ing. Petr Klíma starosta Ing. Jaroslav Dytrych Ing. Oldřich Kroupa ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 78/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) pracovní plán rady na I. pololetí 2006 b) předložený program prevence kriminality pro rok Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou České dráhy, a. s. Praha na pravidelný technický dohled drážních zařízení v souvislosti s odbočnou výhybkou vlečky s podmínkou zapracování úprav, navržených právním odborem MěÚ b) s umístěním plynové a elektrické přípojky k bytovému domu na ul. 1. května a s umístěním sjezdu na komunikaci Pod Zahrádkami za předpokladu, že budou pozemky uvedeny do původního stavu a uzavírky obou komunikací budou řádně povoleny příslušným dopravním úřadem c) s pronájmem objektu garáže v areálu bývalé sklárny 8 ROSA 02/06

8 nebytový prostor označený jako objekt č. 5, rozloha 33,5 m 2 místní organizaci Moravský rybářský svaz Rosice, na dobu neurčitou za cenu 500 Kč/m 2 /rok, a to za účelem užívání jako garáž. d) s pronájmem objektu v areálu bývalé sklárny nebytový prostor označený jako objekt č. 19b, rozloha 120 m 2 a č. 19c, rozloha 137 m 2 firmě IMESO, spol. s r. o., Tetčice za cenu 500 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou a to za účelem užívání jako dílna. e) s napojením místní komunikace v lokalitě Velké Kamínky na komunikaci Kaštanová f) s bezplatným pronájmem prosklené vitríny na náměstí Kuželkářskému klubu Slovan Rosice 3. Doporučuje a) zastupitelstvu prodej části pozemku p. č. 2392/6 v k. ú. Rosice b) zastupitelstvu název nové ulice v lokalitě Velké Kamínky a to Borová. 4. Ruší a) Provozní řád tržiště a nařízení č. 6/2004 o spalování rostlinných materiálů (nahrazeno vyhláškou č. 18/2005) s účinností od Klíma Ing. Petr starosta RNDr. Petr Lukáš Mgr.Tomáš Pexa ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ Č. 27/2005 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosic na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Schvaluje a) rozpočtové opatření č. 12/2005 tak, jak bylo předloženo b) rozpočet na rok 2006 se změnami v položkách 1111, 1121, 1211, 1361, 2210, 3111, 2212, 2219, 2321, 3341, 3612, Ing. Petr Klíma starosta Ing. Karel Prokeš Miroslav Kratochvíl Milada Kubíčková členové návrhové komise foto: Lukáš Volánek ROSA 02/06 9

9 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne nás nečekaně opustila naše drahá maminka, babička a prababička paní Drahomíra Kronesová. Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím tichou vzpomínku. Jaroslava Literová dcera s rodinou Dne tomu budou 2 roky, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička paní Jaroslava Špiříková. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou a vděčností za všechno v životě děkují a vzpomínají manžel Karel, dcera Jaroslava a syn Karel s rodinami. Dne 4. února 2006 by se dožil 81 let náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček pan Vladimír Bartošek. Dne 27. května 2006 to bude 10 let od jeho úmrtí. Dne 12. února 2006 by se dožil 52 let náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Zdeněk Wasserbauer. Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s našim tatínkem a dědečkem panem Jindřichem Kratochvílem. Zároveň děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. S úctou a láskou vzpomínají manželka Alena, děti a vnoučata. Dcery s rodinami Dne tomu bude 10 roků, co nás náhle opustila naše milovaná maminka, babička paní Emilie Vávrová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcera Miluše s rodinou Dne oslaví zlatou svatbu manželé František a Drahomíra Batelkovi. Srdečně blahopřeje a hodně štěstí a spokojenosti do dalších společných let přeje syn Petr s rodinou 10 ROSA 02/06

10 téma KALENDÁŘE Příručka pro ochranu obyvatelstva Jaderná elektrárna Dukovany připravila Příručku pro ochranu obyvatelstva ve formě kalendáře. V měsíci lednu byl kalendář distribuován do domácností. Na rozdíl od předchozích let platí kalendář dva roky (2006 a 2007). Hlavním účelem nového dvouletého kalendáře je předložit informace, které mohou být užitečné v případě, že dojde k radiační havárii události v JE Dukovany. Pravděpodobnost vzniku události v JE Dukovany, která by vyžadovala spuštění signálu výstrahy sirénami, je velmi malá. Důležitou součástí příručky jsou její části A, B a C (formuláře), které slouží pro praktické využití v přípravě na případné řešení událostí v souvislosti s provozem jaderné elektrárny. Část A poznámky pro vaši potřebu. Zde si můžete doplnit následující informace: Obec: Rosice Příjmová evakuační obec: Kuřim Název (adresa zařízení nouzového) náhradního ubytování: Základní škola Místo evakuace jeslí, školky, školy, učiliště: Kuřim, MŠ, ZŠ Místo evakuace pracovišť členů rodiny: je nutné zjistit u zaměstnavatele. Důležitá telefonní čísla: podatelna KŠ Hasiči 150 Policie 158 První pomoc 155 Městská policie Jednotka SDH města velitel Část B pro obecní (městský) úřad, je vhodné ve vlastním zájmu vyplnit a odevzdat na podatelnu nebo sekretariát Městského úřadu v Rosicích. Část C označení opuštěného domu pro péči o zvířata, použitelný v případě havárie podle potřeby. Další informace a aktuální upozornění lze získat na webových stránkách města v sekci Bezpečnost obyvatel. Josef Humpolíček referent krizového řízení MěÚ OČKOVÁNÍ PROTI DĚTSKÉ OBRNĚ MUDr. Hálová oznamuje, že očkování proti dětské obrně proběhne , v době od do hod. MUDr. Gotzmannová oznamuje, že očkování proti dětské obrně proběhne , v době od do hod. pro děti narozené v roce 2004 a ROSA 02/06 foto: Michal Eliáš

11 POPLATEK ZA ODPADY Místní poplatek laskavě uhraďte některým z těchto způsobů, přičemž nejvíce doporučujeme možnost číslo 1 a nejméně 4: 4) hotově na pokladně městského úřadu v kterýkoliv pracovní den dle provozních hodin pokladny z radnice Vážení občané, podle obecně závazné vyhlášky města Rosic se i v letošním roce vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku je v roce 2006 stanovena na 500 Kč za osobu. Splatnost poplatku je do 28. února Jako v letech minulých obdrželi jste i letos dopis, ve kterém je uveden rozpis úhrady tohoto poplatku podle jednotlivých osob a zejména variabilní symbol pro platbu. Tento symbol je NEZBYTNÝ pro správné přiřazení platby. Proto je třeba, abyste tento symbol uváděli při všech platbách. V případě jeho nesprávného uvedení nebo neuvedení může dojít k nesprávnému zaevidování platby a v důsledku toho i k nesrovnalostem při případném vymáhání nedoplatků. 1) převodem z účtu. Číslo účtu příjemce je , kód banky 0100 (Komerční banka, a.s.), variabilní symbol uveden v dopise, konstantní symbol Při vyplňování příkazu k úhradě dbejte prosím na správné vyplnění všech symbolů. Nejsou-li všechny symboly správně uvedeny, může dojít k nesprávnému zaevidování platby a v důsledku toho i k nesrovnalostem při případném vymáhání nedoplatků. 2) složením hotovosti na kterékoli pobočce Komerční banky, a.s. Číslo účtu příjemce je , kód banky 0100 (Komerční banka, a.s.), variabilní symbol uveden v dopise, konstantní symbol Při vyplňování pokladní složenky dbejte prosím na správné vyplnění všech symbolů. Nejsou-li všechny symboly správně uvedeny, může dojít k nesprávnému zaevidování platby a v důsledku toho i k nesrovnalostem při případném vymáhání nedoplatků. 3) poštovní poukázkou, která je přiložena u dopisu. Všechny nutné údaje jsou na složence předtištěny, stačí ji zaplatit na kterékoli pobočce České pošty, s.p. Upozorňujeme na možnost tvoření front zejména v úřední dny (pondělí, středa) a s tím související prodloužení čekacích dob. Doporučujeme využít neúřední dny a nenechávat platbu na poslední týden, případně raději využít některou z výše uvedených možností platby. Provozní hodiny pokladny: pondělí a středa v době od 8.00 do a od do hod., úterý a čtvrtek a hod., pátek hod. Při platbě na pokladně městského úřadu vezměte prosím s sebou dopis, který jste obdrželi. V případě, že žádáte rozdělení platby na dvě splátky, je třeba zároveň s platbou první poloviny poplatku doložit vyjádření ze sociálního odboru o sociální potřebnosti na příslušném formuláři (platí pouze pro osoby, kterým jsou vypláceny odborem sociálním dávky sociální péče). Tento formulář je k dispozici na podatelně městského úřadu nebo na internetových stránkách Splatnost druhé splátky je 15. července V případě požadavků na jakékoli změny se ještě PŘED provedením platby obraťte na odbor správy majetku paní Hvězdovou, kancelář č. 17 ve dvorním traktu radnice, tel , Irena Hvězdová odbor správy majetku ROSA 02/06 13

12 prevence kriminality PREVENCE KRIMINALITY OHLÉDNUTÍ Vážení občané! V minulém roce jsme vám přinesli několik článků o drogách legálních i zakázaných a v této sérii budeme ještě pokračovat i v roce letošním. Dovolte mi však přerušit tuto sérii článků malým ohlédnutím za tím, co se v roce minulém podařilo na poli prevence kriminality udělat. V roce 2005 bylo naše město zapojeno do programu PARTNERSTVÍ vyhlášeného Ministerstvem vnitra s cílem napomoci obcím v boji s kriminalitou a patologickými jevy. Z tohoto programu jsme obdrželi dotaci na vybudování U-rampy na novém hřišti na Kamínkách. Ministerstvo rovněž dotačně podpořilo náš projekt resocializačního pobytu pro děti ze sociálně slabých rodin. Díky sponzorskému daru, který se nám podařilo získat na tento pobyt, bylo možno financovat i další práci s těmito dětmi při DDM. Mnozí z vás byli rovněž osloveni naší letákovou kampaní na podporu prevence kriminality nebo jste získali snad užitečné informace z našich článků, ať už se týkaly návodů jak se chránit před trestnou činností nebo v roce 2005 probíraného domácího násilí. Také pro rok 2006 schválila rada města program prevence kriminality s řadou dílčích projektů. Články v Rose budou pokračovat i nadále po ukončení série s problematikou drog budeme navazovat na témata prevence násilného jednání. Budete se také setkávat s našimi letáčky a samolepkami. Na internetových stránkách města Rosic (www.rosice.cz) budete moci najít program prevence kriminality pro rok 2006 v sekci Bezpečnost obyvatelstva, prevence. Za pracovní skupinu prevence kriminality města Rosic JUDr. Jana Šildbergerová manažerka prevence kriminality PO DÁLNICI DO BRNA NYNÍ I BEZ ZNÁMKY 1. ledna 2006 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 490/2005 Sb., která mj. mění seznam zpoplatněných úseků dálnic a rychlostních silnic tak, že v úseku Kývalka Slatina je nyní možné jezdit bez dálniční známky. Cesta do Brna se tak zrychlí i těm obyvatelům Rosicka, kteří roční známku za 900 Kč nemají, a uleví se také obyvatelům brněnské čtvrti Bosonohy, přes kterou kolony vozidel bez dálniční známky dosud jezdily. V úseku mezi Kývalkou a Slatinou se původně mělo jezdit bez známky již od 1. září 2005, ale jak jsme vás informovali vzápětí, nakonec k tomu tehdy nedošlo. Miloš Dvořák KIC Rosice 14 ROSA 02/06 foto: Michal Eliáš

13 Dotaz: Jsem již 15 let ženatý, ale manželka byla v listopadu minulého roku pravomocně odsouzena za podvod. Kromě nepodmíněného trestu odnětí svobody jí soud uložil i povinnost uhradit poškozeným škodu, kterou způsobila svým podvodným jednáním. Bohužel se jedná o vysoké částky. Mohou po mně věřitelé požadovat náhradu škody? Je možné, abych se jako manžel musel podílet na úhradě manželkou způsobené škody, pokud ano, zda mi pomůže, když podám návrh na rozvod? Odpověď: Jaroslav K., Ivančice K trestné činnosti vaší manželky došlo zřejmě za trvání vašeho manželství. Vzhledem k tomu se závazky vzniklé vaší manželce za trvání manželství staly součástí vašeho společného jmění manželů (SJM), pokud nešlo o závazky týkající se jejího výlučného majetku. Paragraf 144 obč. zákoníku stanoví vyvratitelnou domněnku, podle níž se má za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů. Společně nabytý majetek je ten, který byl za trvání manželství nabytý některým z manželů. Majetek získaný dědictvím nebo darem nebo věci osobní potřeby jen jednoho z manželů a věci vydané v restituci do SJM nepatří. PRÁVNICKÁ PORADNA Společné závazky patřící do SJM jsou ty, které za trvání manželství vzniknou jednomu nebo oběma manželům, s výjimkou těch, které se týkají majetku náležícímu výhradně jen jednomu z manželů a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Za splnění závazků, které patří do SJM, odpovídají solidárně, t.j. společně a nerozdílně, oba manželé. POJIŠŤOVNA, A.S. Vaše manželka odpovídá za splnění závazků jednak veškerým svým majetkem (majetkem, který nabyla za trvání manželství, dědictvím nebo darem nebo jakýmkoliv způsobem před uzavřením manželství), jednak majetkem ve společném jmění manželů. Vy, jako manžel, odpovídáte za tyto závazky pouze majetkem, který spadá do SJM. Podotýkám, že rozvod v současné době na této skutečnosti nic nemění. JUDr. Petronela Sojková, advokátka Rosice, Palackého nám. 46, tel.: Cestovní pojištění Kapitálové životní spoření s možností pojištění Spoření a pojištění dětí Vkladové pojištění Konto Stavební spoření České spořitelny Pojištění aut, bytů, rodinných domů Petr Wehrenberg Mrštíkova 595, Rosice tel.: mobil: inzerce právnická poradna ROSA 02/06 15

14 životní prostředí DŘÍVE SKLÁDKA ODPADU, DNES LESNÍ POROST Uplynulo několik let, kdy si jistě mnozí občané pamatují na skládku odpadů, která nejenže se stále rozšiřovala, ale neustále hořela, stále kouřila a otravovala okolí ovzduší. Bylo to v místech zvaných Křiby. V roce 2000 se dohodlo Sdružení zemědělců Rosice se Zemědělským podnikem Obora se sídlem v Tetčicích tuto lokalitu zalesnit. Rekultivace zemědělské půdy, která byla na místech bývalé skládky odpadu provedena, nepřinesla očekávané výsledky. Zemědělská výroba byla nerentabilní vlivem dlouhodobého působení skládky. Zalesnění této plochy vyžadovalo řadu vyjádření na úrovni okresu i města s vydokladováním požadavků těchto orgánů. Vyžadovalo to rovněž souhlas majitelů pozemků se změnou kultury na les. V převážné většině majitelů byl souhlas kladný. Škoda, že určitá část pozemku jedním z majitelů nebyla odsouhlasená a dnes se z této části stává neorganizovaná skládka. V roce 2003 došlo na této lokalitě k velkým ztrátám v úhynu již odrostlých sazenic v těchto extrémních podmínkách v důsledku tříměsíčního sucha. Postihlo to i okolní prostory lesních sazenic. Dodnes jsou místa, kdy kořenový systém narazí v půdě na pochovaná jedovatá rezidua. Výsledkem jsou pomístné další ztráty na úhynu sazenic. Přes všechny tyto skutečnosti tvorba lesa pokračuje. Lesní sazenice vedou boj s podzemní části a extrémními přírodními podmínkami. Tento souboj probíhá z našeho pohledu v neuvěřitelném klidu. Příroda se zde proměňuje pozvolna a postupné vytváření nového lesa bude nositelem zlepšení mikroklimatu, půdního horizontu a v neposlední míře i odstranění škod na půdě samé. Dojde i k dalšímu zvýšení krajinotvorné a rekreační funkce v příměstském katastru města. Současný stav a vývoj napovídá tomu, že záměr byl uvážený a naplnil pozitivně stanovené cíle. Mohlo k tomu dojít jen v případě, že GenAgro Říčany převzalo dofinancování rozvinutého projektu zalesnění v této části, která přesahuje více jak 20 ha, a plně ctí zásady lesního zákona. Karel Špiřík odborný lesní hospodář inzerce 16 ROSA 02/06

15 ROZTODIVNÉ VZPOMÍNKY A SOUVISLOSTI Z dnešního pohledu jsem vyrůstal ve zvláštní rodině, která upřednostňovala ochranu přírody a veškerého života především. Bohužel příroda a lidé se mění. I k horšímu. Vytrácí se soudržnost lidí a vzájemná úcta člověka k člověku a přírodě. Čas, kdy se sedávalo večer v létě před domky, nenávratně odplynul. Straničkaříme, pletichaříme a vychovává nás bedna. Hodně zahrádkářů si stěžuje na ptáčky, kteří jim kradou úrodu třešní, višní a obírají hrozny vína. Zapomínáme, že jsme to byli my lidé, kteří rozorali meze a odstranili stromy a keře, které byly přirozenou potravou pro ptáky. Střílení těchto opeřenců však není řešením, ale vražděním nevinných bezdomovců. Včelaři naříkají, že je málo medu. Je to následkem velkého úbytku stromů. Hlavně akátů a lip. Na Palackého náměstí je mnohem více větrno než dříve. Tento nepříjemný stav vznikl odstraněním mnoha mohutných a košatých stromů na hlavní silnici od hřbitova až ke Kývalce. Bylo zde hodně lip, něco javorů a jasanů a několik kaštanů. Při výstavbě na ulici Dobrovského bylo odstraněno asi 200 kusů ovocných stromů. Silnice cesta není dodnes dostavěna a zkolaudována. Nikomu to nevadí. Ztrácí se malebnost osídlení v krajině. Nevhodně se zastavují pole směrem k Tetčicím. Nebude dlouho trvat a po vísce pod Bučínem, kterou opěvoval a maloval Jakub Svoboda, zbude jen tabulka Rosice místní část Tetčice. Okrašlovací spolek zanikl za Protektorátu a již nebyl obnoven. Škoda. Spolek vysazoval stromy i keře k užitku a kráse. Dnes ničíme přírodu a vše dobré, co nám zachovali předkové. A to málo zeleně, které máme přímo ve městě, nikdo pravidelně neudržuje. Čím to je? Zamysleme se nad neutěšeným stavem zeleně v Rosicích! Antonín Růžička REAKCE Potvrzuji, že ubylo mnoho stromů v katastru našeho města (lípa, akát, ovocné stromy atd.). Chtěl bych upozornit, že význam chovu včel není jen ve výrobě medu a propolisu, ale především v opylování rostlin. Dobré opylení je jednou ze záruk dobré úrody v zemědělské výrobě. Jiří Kallus včelař Souhlasím s názorem autora článku Roztodivné vzpomínky a souvislosti, že se vše neustále mění, a dodávám: také k lepšímu. Důkazem je zakládané občanské sdružení (zatím bez názvu), které se chce mimo jiné věnovat životnímu prostředí a obnově krajiny. V současné době usilovně pracujeme na možnosti získání grantu Strom života od Nadace Partnerství. Ještě poznámka ke střílení ptáčků. Zdá se mi to sice nemožné, že by někdo dokázal vystřelit na pěvce, ale i na to pamatuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V zájmu ochrany druhů ptáků je zakázáno: a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem, b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd, c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných, d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány. Všechny uvedené činnosti jsou pak odměněny sankcí do výše Kč. V odůvodněných případech však lze udělit výjimku. Ing. Eva Králová odbor životního prostředí MěÚ Rosice ROSA 02/06 17

16 na aktuální téma KONFERENCE PAMÁTKOVÁ PÉČE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Rosice Konference, která je součástí projektu Poznejme a zachraňme evropské hrady, se uskutečnila ve dnech ledna 2006 na zámku v Rosicích u Brna pod záštitou občanského sdružení Polypeje. Tématem bylo vymezení role památkové péče v moderní občanské společnosti, podíl zapojení veřejnosti do péče o kulturní dědictví, ale také role státu při ochraně památek a její plnění. Hned v pozvánce bylo téma vymezeno několika řečnickými otázkami, na něž hledali účastníci konference odpověď: Dokáže se stát postarat o všechny významné památky? Jaká je role občanských iniciativ v památkové péči? Podporuje společnost památky v soukromém vlastnictví? Funguje spolupráce státní správy a občanů? Je v péči o památky místo pro tradiční technologie i moderní materiály? K aktuálním tématům se vyjádřila celá řada odborníků z Národního památkového ústavu, krajů, obcí i nevládních neziskových organizací. PhDr. Jana Spathová z Odboru kultury Krajského úřadu Zlínského kraje uvedla ve svém úvodním příspěvku, nazvaném Památky v realitě 21. století, mimo jiné: neustále přetrvává až schizofrenický rozpor mezi deklaracemi a zdůrazňováním významu kulturních památek na straně jedné a mezi skutečnou účinností péče o ně a zájmem veřejnosti, který stále není dostatečný, na straně druhé. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., z Fakulty architektury VUT v Brně zase nahlíží na definici památky odlišným způsobem jako příklad uvádí svébytnost technické památky. Porovnává ji s architektonickými díly, jejichž rekonstrukce naráží na podobná úskalí jako ochrana architektonických děl problémy autenticity a variace na historická témata. Roli tradičních a moderních materiálů a technologií se věnovala prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., z Fakulty stavební VUT v Brně. Vyzdvihnuta byla především role tradičních postupů, zvláštní pozornost byla věnována faktorům, ovlivňujícím kvalitu vápenných omítek. Hned několik úspěšných občanských iniciativ v péči o kulturní dědictví představil Ing. arch. Miloš Solař (NPÚ, ústřední pracoviště). Představení sdružení STOP, které se věnuje převážně metodologii památkové péče, provedl ing. arch. Ondřej Šefců. Pojednáno bylo také o záchraně hradních zřícenin, které jsou v péči občanských sdružení. Prezentovány byly aktivity na hradech Rotštejn, Vízmburk, Křídlo a díky účasti Františka Kostroše ze sdružení Zachraňme hrady také na hradních zříceninách na Slovensku. Celkem se konference zúčastnilo přes 50 památkářů z Národního památkového ústavu, obcí i krajů a aktivisté z devíti občanských sdružení. Rosická konference představuje první platformu dialogu mezi představiteli státní památkové péče a dobrovolnými aktivisty, jejichž společným cílem je záchrana kulturního dědictví. Oba subjekty zde vystupovaly jako rovnocenní partneři v památkové praxi záchrany konkrétních výjimečně cenných ohrožených památek. Akce prokázala, že spolupráce státu a neziskových organizací je optimálním způsobem, kterým je možné aktivně realizovat praktickou ochranu ohrožených částí národního dědictví. Na konferenci uvedené příklady dokládají, že vzájemná otevřenost vede v konkrétních případech k velmi kvalitní obnově památek torzální architektury, jejichž záchrana by byla jiným způsobem sotva možná. Filip Manoušek kastelán rosického zámku 18 ROSA 02/06 foto: Správa zámku Rosice

17 PROGRAM KINA PANORAMA ROSICE ÚNOR kultura a společnost Středa 1. února a čtvrtek 2. února vždy ve 20 hodin V moci ďábla Strhující souboj mladé dívky se samotným ďáblem. Délka filmu 119 minut Doporučená přístupnost od 12 let Od pátku 3. února do neděle 5. února vždy ve 20 hodin Dějiny násilí Svérázný kanadský režisér natočil výborný thriller o muži z maloměsta, který jednoho dne zabrání zločinu a stane se hrdinou. V hlavních rolích Viggo Mortensen a Maria Bello. Délka filmu 92 minut Doporučená přístupnost od 15 let Čtvrtek 9. února ve 20 hodin Láska na inzerát Romantická komedie o tom, že rozvodem život nekončí, a že pravá láska se dá najít i ve zralém věku. V hlavních rolích Diane Lane a John Cusack. Délka filmu 98 minut Doporučená přístupnost od 12 let Od pátku 10. února do neděle 12. února vždy ve 20 hodin Šílení Filozofický horor Jana Švankmajera. V hlavních rolích Pavel Liška a Jan Tříska. Délka filmu 95 minut Doporučená přístupnost od 15 let Sobota 11. února a neděle 12. února vždy v hodin Strašpytlík Nový animovaný film z produkce studia Walta Disneye. I malé kuřátko se může stát velkým hrdinou. Délka filmu 77 minut Mládeži přístupno Čtvrtek 16. února ve 20 hodin Mrtvá nevěsta Animovaná fantastická komedie patřičně zpracovaná do hororového příběhu. Délka filmu 78 minut Doporučená přístupnost od 12 let Od pátku 17. února do neděle 19. února vždy v a ve 20 hodin Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka Vaším směrem hopsá něco příšerného. Dobrodružná komedie. Délka filmu 85 minut Mládeži přístupno Čtvrtek 23. února ve 20 hodin Kung-fu mela Ztřeštěná hongkongská komedie plná neuvěřitelných akčních scén. Délka filmu 95 minut Doporučená přístupnost od 12 let Od pátku 24. února do neděle 26. února vždy ve 20 hodin Doom Peklo už není hra. Akční horor. Délka filmu 98 minut Doporučená přístupnost od 15 let Na měsíc únor připravujeme: King Kong, Mlha, Vyděrač, Jak se krotí krokodýli a další. ROSA 02/06 19

18 ze školství ZAPOJENÍ DO PROJEKTU EKOŠKOLA V minulém čísle našeho časopisu jsme si mohli přečíst zamyšlení paní Murycové týkající se čistoty a upravenosti Rosic. Je pravda, že máme všichni rezervy. Občané, vychovatelé, rodiče by měli být příkladem těm mladším. Zda tomu tak je, musí každý posoudit sám. Ve škole se snažíme vést děti k ekologickému myšlení i chování. Ekologická výchova prolíná všemi předměty, každý měsíc pracujeme s některým z témat, která souvisejí s udržitelným způsobem života na Zemi. Jsou to např. témata voda, energie, odpady, živočichové, doprava, zdravý životní styl. Třídíme ve škole odpad, pořádáme sběrové akce, několikátým rokem se připravujeme na adopci zvířat v ZOO, pořádáme Den zdraví, Den Země. Při poslední akci mnohdy narážíme na nepochopení veřejnosti i na rychlé zmaření toho, co se nám podařilo v našem městě uklidit. Nenecháváme se odradit a každý rok vyrážíme odlehčit našemu městu ke studánce, na sídliště, na cestu na Kratochvilku. Děti jsou pak velmi zklamané, když za pár dnů je jejich dílo zmařeno a na místech, která uklidily, je opět nepořádek. Když dostanou ve školní jídelně ovoce, jako by mnozí zapomněly, co dá úklid práce. My lidé jsme už takoví, že musíme neustále opakovat naučené věci, aby se nám dostaly tzv. do krve. Přesto a nebo právě proto se naše škola přihlásila do projektu EKOŠKOLA. Jedná se o projekt, který probíhá v 37 zemích světa a jehož se účastní škol. K tomu, aby škola mohla tento titul dostat, musí projít sedmi kroky: 1. Sestavit pracovní tým. 2. Posoudit dopad školy na životní prostředí ve čtyřech kategoriích: voda, energie, odpady, životní prostředí školy. 3. Sestavit vlastní ekokodex, obsahující formulaci hodnot a cílů, které chce škola zastávat. 4. Sestavit plán činností a akcí, které školu udělají ekologičtější. 5. Snažit se do akcí zapojit děti, rodiče i veřejnost. 6. Po dokončení akcí může škola požádat o titul a získat tak právo užívat vlajku a logo EKOŠKOLA. 7. Tento titul platí po dobu dvou let, škola musí v činnosti pokračovat a titul znovu obhájit. Úkoly nás čekají nelehké, ale doufáme, že je zvládneme. Za komisi EV PaedDr. J. Kroupová foto: 2x Lukáš Volánek 20 ROSA 02/06

19 Redaktoři školního časopisu Rosník autorka: Markéta Hrdličková věk: 13 záliby: koně, čtení, divadlo, zpěv, badminton, výtvarka, hudebka názor: Slyším, ale poslouchat nebudu, Hakuna, matata. V krajině za devatero horami, devatero loukami a devatero lesy se rozkládalo malé a chudé království. Královně a králi se narodila holčička. Byla velmi krásná a roztomilá, až na to, že byla začarovaná. Ani ta největší krása nemohla zakrýt duševní zaostalost. Její rodiče neměli na výběr než svou dceru zavřít do její komnaty. Do svých osmnáctých narozenin pořád jen seděla a předla a předla. Když najednou, co se stalo nestalo, od té doby zase jen předla a předla. Zvrat nastal až ve dvaceti, kdy strážnému ukradla klíč a utekla do lesa. Král dal ihned příkaz k pátraní a nechal vyhlásit: Kdo najde princeznu, ten dostane tolik zlata, kolik jen unese. Na sobě má chudě zdobené růžové šaty. A poznáte ji podle toho, že je že je bláznivá. Naše Šílenka zatím došla až k jakési zřícenině. Zdi lemovaly růže různých barev. Pocítila hlad a únavu, a tak vešla odemčenými dveřmi do velké síně. Z tmavého kouta byla slyšet jemná hudba a na stole bylo prostřeno. Snědla vše, co našla. Najednou však pocítila únavu. A tak začala tancovat a tancovala, až narazila do dveří. Otevřela je a spatřila útulně zařízenou ložnici. Přímo před sebou viděla postel se záclonkami až na zem. A tak se přestala únavě bránit a ulehla do ní. Ráno ji probudil podivný tísnivý pocit.,,juj! Táta mě už asi hledá, a rozběhla se domů. Po pár minutách si vzpomněla, že nezná cestu. Zamyšleně se rozhlédla kolem sebe. Má jít tudy, tudy a nebo tudy. Rozhodla, že půjde nebo tudy. Vyšla z hustého lesa a před ní se objevil překrásný zámek. Rozběhla se, aby byla u zámku dřív. A protože nikdy zámek svých rodičů pořádně neviděla, neuvědomila si, že tady není doma. Stráž ji však nechtěla dovnitř vpustit. Pusťte mě! Chci domů za tátou! křičela. A kdopak je tvůj táta? Můj táta je král. Král 3BIT. A máma je Gejša. Jé, máš rozvázaný tkaničky. Nemám. Dík za poklonu. Hi, hi, hi. Běžte ji ukázat Králi Snickersovi. Doufám, že si s ní poradí. Král se zrovna chystal na odpolední spánek, když do jeho pokoje vtrhl strážný se Šílenkou. Král se s ní však nehodlal bavit. Já se jdu prospat, řekl král a sundal si korunu, přičemž mu z toho stály vlasy. RŮŽOVÁ ŠÍLENKA Hezký páčo. Můžu se na něj podívat zblízka, prosím? Hm.. ano jistě. A usnul. Šílenku zatím dovedli k jakýmsi dveřím. Ty se posléze otevřely a tam stál mladík ve věku asi jako ona. Usmál se na ni a ona na něj. A bylo to. Jéjej, já Vás miluji, nechal se slyšet. Já jsem princ Twix. A Vy? Já? Já nevím. To nevadí. Vezmete si mě za muže? A tak se za pár dní konala nádherná svatba: Princi Twixi, synu Snickersův a Delisy, berete si zde přítomnou princeznu Růžovou Šílenku Milku za svou právoplatnou manželku? Ano. Princezno Milko, dcero 3BITA a Oriony, berete si zde přítomného prince Twixe za svého právoplatného manžela? Že váháš, čéčé. Dejte si první manželský polibek. O něco málo později se jim narodila dvojčátka. Kluk se jmenoval Diskíto a holčička Siesta. A všichni byli šťastni. ROSA 02/06 21

20 kultura a společnost SLOVO O ZUŠ Jak jsem slíbila, dovolím si malé ohlédnutí za prosincovými vystoupeními. Žáci ZUŠ koncertovali nejen v Rosicích, ale také v širokém okolí. Na třetí adventní neděli hráli a zpívali v kostele sv. Jakuba v Omicích. Vánoční koncert byl v Domašově a Říčanech. Děti také potěšily hudebním dárkem obyvatele domova důchodců v Zastávce. V Zastávce se také uskutečnily výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ a ve středu byl vánoční koncert v Dělnickém domě. V neděli 18. prosince se konal koncert v KD Cristal v Rosicích spojený s výstavou betlémů od žáků výtvarného oboru. Odměnou za náročnou přípravu bylo zcela zaplněné hlediště. V pondělí 19. prosince zahráli a zazpívali žáci ZUŠ dětem z 1. stupně ZŠ a hned v úterý dětem z mateřských školek. Nechyběl ani malý vánoční koncert 25. prosince v kostele sv. Martina v Rosicích a 26. prosince v kostele Jana Křtitele v Zastávce. Všechny koncerty byly úspěšné a velký dík za jejich přípravu patří celému kolektivu učitelů ZUŠ. V druhé polovině února čekají vybrané žáky pěveckého a dechového oddělení okresní kola soutěže ZUŠ vyhlašované ministerstvem školství. Budou reprezentovat nejen základní uměleckou školu, ale samozřejmě město Rosice. Držte jim proto palce! za ZUŠ Jana Veselá 22 ROSA 02/06

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 24.11.2016 na svém zasedání dne 24.11.2016 přijalo následující usnesení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 23.06.2016 na svém zasedání dne 23.06.2016 přijalo následující usnesení:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ROSICE ZA ROK 2015

KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ROSICE ZA ROK 2015 KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ROSICE ZA ROK 2015 Město Rosice Palackého nám. 13 IČ: 00282481 Statutární zástupce: starosta: Mgr. Jaroslav Světlík místostarosta: Bc. Petr Ženožička Členové rady: Mgr.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 18. 2. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 22.09.2016 na svém zasedání dne 22.09.2016 přijalo následující usnesení:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 18.4.2011 Přítomno: 13 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/5/68/2011/IV

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení rady č. 28/2015 konané dne 30.11.2015 v 15:00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne 30.11.2015 přijala

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 27. 1. 2016 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/32088/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 09.12.2015

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

U S N E S E N Í. z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 6. 12. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 20. 6. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 20.12.2010 v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. čj. 9/2010 Starostka zahájila 9. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 15. zasedání

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně.

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně. Zápis č.5/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Šípy, které se konalo dne 19.12.2014 v pohostinství v Šípech -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více