Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální úrovni předpokládá se úzká spolupráce s krajskými úřady při zajištění datové základny pro analytické části i konzultace návrhu řešení. Ve vybraných případech a pro vybrané odpadové toky, pro které je to relevantní, bude řešeno na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP), viz dále. Při zpracování této zakázky, bude využito zejména zkušeností z řešení následujících projektů: TAČR Waste-to-Energy Competence Centre, období řešení 2014 až 2018 (dále jen WtECC): Možnost využití ojedinělých výpočtových nástrojů NERUDA a JUSTÝNA pro modelování budoucího stavu vybraných aspektů OH (odpadové hospodářství) v následujících letech (viz dále); Využití infrastruktury projektu WtECC pro některé činnosti předmětu zakázky a jejich řešení v nezbytném rozsahu umožňují splnění cílů veřejné zakázky na vysoké kvalitativní úrovni; TAČR Beta Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů; TAČR Beta Analýza optimálního nastavení činností kolektivních systémů v oblasti nakládání s elektroodpady; Jihočeský kraj Integrovaný systém odpadového hospodářství v regionu jižní Čechy; Ministerstvo životního prostředí ČR Realizační program POH (plán odpadového hospodářství) ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady; Jihočeský kraj Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje; Karlovarský kraj Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje; Projekt VaV pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Koncepty integrovaných systémů pro optimalizaci nakládání se směsnými komunálními odpady preferující moderní principy EU a jejich posouzení metodou LCA; Projekt VaV pro Ministerstvo životního prostředí ČR Ověření použitelnosti metody mechanicko biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí, období řešení Na základě posouzení obsahových požadavků (jednotlivé body zadání) navržená metodika nebude z důvodu logické návaznosti řešit jednotlivé body postupně, ale je zřejmá provázanost, kdy výsledky z dílčích bodů vstupují do dalších bodů. Posloupnost řešení bude následující: Řešení bodu 2 (úvodní analýzy s cílem vypracovat podkladové informace pro řešení bodu 1, tzn. Návrhu optimální sítě zařízení k nakládání s odpady v rámci celé ČR včetně stanovení potřebných kapacit těchto zařízení ve všech krajích) Řešení bodu 1, tzn. Návrhu optimální sítě zařízení k nakládání s odpady v rámci celé ČR včetně stanovení potřebných kapacit těchto zařízení ve všech krajích Řešení bodu 2 (dopracování), tzn. Souboru dílčích částí: vazba na specifický cíl č. 1 PO 3 OPŽP Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů ; vazba na specifický cíl č. 2 PO 3 OPŽP Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů ; Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 12 (celkem 44)

13 vazba na specifický cíl č. 3 PO 3 OPŽP Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky. Přitom budou respektovány termíny dodání hlavních částí požadované zadavatelem. Analytická část řešení zahrnuje sběr informací, dat a zhodnocení současného stavu OH na úrovni krajů a celé ČR. Návrhová část řešení zahrnuje modelování budoucího vývoje, tvorbu scénářů, komplexní analýzy využívající jak tradiční (dotazníky a jejich vyhodnocení, kompletace dat atd.), tak i netradiční nástroje (NERUDA, JUSTÝNA atd.), zpracování výsledků a specifikaci doporučení na regionální (kraje, ORP atd.) a republikové úrovni. EY předpokládá, že zadavatel poskytne pro případnou realizaci zakázky uchazeči veškerá relevantní data a informace, které má přímo k dispozici a zároveň poskytne součinnost při získávání dat od zainteresovaných subjektů (např. kraje, municipality, profesní asociace, atd.). 2. Bod 1 Návrh optimální sítě zařízení k nakládání s odpady v rámci celé ČR včetně stanovení potřebných kapacit těchto zařízení ve všech krajích Analytická část bodu bude dominantě řešena v rámci zpracování jednotlivých úkolů bodů 2.1 a 2.2. Vzhledem k časové návaznosti bude v rámci bodu 1. zpracován souhrn dílčích výstupů s cílem přesné identifikace stávající sítě zařízení k nakládání s odpady v jednotlivých krajích a na úrovni ČR. Pozornost bude zaměřena na údaje a fakta nezbytná pro splnění bodu 1. Bude se jednat zejména o: dostupné údaje o povolených zařízeních na území jednotlivých krajů (zařízení s platným povolením, povolené kódy odpadů pro vstup do zařízení, povolené kódy nakládání s odpady v zařízení); informace získané v součinnosti s krajskými úřady, a výstupy dotazníkového šetření s cílem identifikovat počty skutečně provozovaných zařízení určitého typu, jejich kapacitu, současné využití kapacit, připravované investiční záměry v daném regionu; souhrn informací z oslovení zainteresovaných profesních svazů (Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), Svaz průmyslu druhotných surovin (SPDS), Svaz výrobců cementu, Teplárenské sdružení ČR, Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO), Svaz průmyslu a dopravy (SPD) atd. Základní úrovní (územní jednotkou), na které bude pracováno, je úroveň kraje. Návrh optimální sítě bude proveden pro následující hmotnostní odpadové toky: SKO směsný komunální odpad Živnostenské odpady Nebezpečné odpady (pevné a kapalné, komunální a průmyslové)stavební a demoliční odpady Odpady ze zdravotnické a veterinární péče BRO (včetně BRKO) biologicky rozložitelné odpady Materiálově využitelné složky odděleného sběru (papír, plasty, sklo, kovy) Materiálově nevyužitá část odděleného sběru Kaly z čistíren komunálních odpadních vod Odpady a zařízení s obsahem PCB a jiných již zakázaných látek Odpady železných a neželezných kovů Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 13 (celkem 44)

14 Zpětný odběr vybraných komodit (elektrozařízení, baterie a akumulátory, autovraky, pneumatiky atd.) Stávající síť zařízení bude na úrovni jednotlivých krajů posuzována z hlediska reálné potřebnosti, ekonomické konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Z výše uvedeného seznamu, budou identifikovány klíčové hmotnostní toky, které budou podrobeny komplexní analýze s využitím analytických nástrojů (např. nástroje NERUDA). Nástroj NERUDA je vyvíjen na pracovišti Ústavu procesního a ekologického inženýrství VUT v Brně s cílem podpořit klíčová rozhodnutí v oblasti odpadového hospodářství (OH) na základě simulací toků odpadů mezi producenty a koncovými zařízeními. Jeho hlavní idea vychází z následujícího jednoduchého principu, že vlastník odpadu (obec) se rozhoduje, jak s odpadem naloží, přičemž kritériem je dosažení nejnižší ceny. Ta je dána cenou za zpracování v daném zařízení (tzv. gate-fee, GF) a cenou dopravy (resp. nezbytného logistického celku). Tento princip je zobrazen na následujícím Obrázku 1. Obrázek 1 Hlavní princip výpočtového nástroje NERUDA pro podporu plánování zařízení v oblasti odpadového hospodářství Cílem výpočtu je najít takové kapacitní uspořádání, které povede k nejnižším celkovým nákladům - má minimální ekonomické dopady na producenty odpadu, tj. obce, a tedy i na občany. Tato idea plně koresponduje s hlavním záměrem bodu 1, tzn. návrhem optimální sítě OH. Nástroj NERUDA byl v minulosti využíván pro celou řadu praktických výpočtů: Posouzení potenciálu energetického využívání odpadů (zadavatel: MPO, 2013 a 2014) Posouzení atraktivnosti výstavby EVO v různých lokalitách (zadavatel: ČEZ, a.s., 2012 a 2013) V obou případech bylo území ČR rozděleno do více než 220 uzlů, jejichž velikost odpovídala obcím s rozšířenou působností (ORP). Příklady výstupů a tedy i možností výpočtů s využitím nástroje NERUDA ukazují následující Obrázek 2 až Obrázek 5. Výsledky byly získány z předchozích aplikací nástroje resp. jeho pilotního nasazení, které probíhá v rámci projektu WtECC. Výpočty byly zaměřeny zejména na zbytkové spalitelné odpady (SKO). Pro potřeby této veřejné zakázky bude nástroj modifikován, dále vyvíjen (synergická vazba s projektem WtECC). Budou také aktualizována a rozšířena vstupní datová sada a provedeny výpočty v souladu se zadáním a cíli zakázky. Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 14 (celkem 44)

15 Základní výsledek, který lze získat z dopravní úlohy je informace o optimálním rozmístění kapacit (místa a roční kapacita). Analýza nevylučuje žádnou z technologií. Podmínkou zahrnutí do výpočtu je existence relevantních a ověřených technicko-ekonomických modelů jednotlivých procesů. Výpočet tak standartě zahrnuje skládky, zařízení EVO (energetické využívání odpadů), zařízení MBÚ (mechanickobiologická úprava) s následným využitím kalorických výstupů, zahraniční kapacity. Z výsledků jsou evidentní svozové oblasti jednotlivých zařízení. V případech, kdy je to výhodné, nástroj doporučuje výstavbu překládacích stanic. Následně lze vyhodnotit toky odpadu v rámci ČR, případně do zahraničí. Ilustrativní mapa jako výstup konkrétních simulací je na Obrázku 2. Obrázek 2 Mapové zobrazení základního výsledku výpočtu v systému NERUDA rozmístění kapacit na sledovaném území a tok odpadu mezi producenty a koncovými zařízeními Dalším klíčovým výsledkem simulační úlohy je informace o budoucích nákladech na zpracování z pohledu producentů v jednotlivých lokalitách (ORP). Příklad vizualizace výsledků jednoho konkrétního scénáře je bez dalšího komentáře uveden na obr. 3. Obrázek 3 Příklad vizualizace výsledků mapa nákladů na odstranění SKO Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 15 (celkem 44)

16 Současné náklady na hospodaření s odpady v jednotlivých obcích (lokalitách) jsou monitorovány a publikovány (viz např. dlouhodobý projekt Institutu URMO). Vyčíslení budoucích nákladů ovšem představuje velmi obtížnou aktivitu, kterou lze úspěšně řešit s využitím nástroje NERUDA. Vzhledem k neurčitému vývoji vstupních parametrů (např. vývoj produkce KO v následujících letech, vývoj trhu s druhotnými surovinami, vývoj cen energií) umožňuje NERUDA výpočet provádět pro více scénářů. Příklad takové citlivostní analýzy ukazuje Obrázek 4. Obrázek 4 Příklad výpočtů ve více scénářích citlivost toku odpadu do koncového zařízení na zpracovatelských cenách v zahraničí Další funkce, která bude při řešení předmětu zakázky využita, je simulace postupného vývoje v letech (viz Obrázek 5) a modelování postupných změn s cílem predikovat dopad legislativních a ekonomických nástrojů na splnění závazných cílů a indikátorů. Obrázek 5 Příklad simulace dopadu legislativních změn Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 16 (celkem 44)

17 Komplexní analýzu (tj. analýzu zahrnující větší počet možných scénářů a vyhodnocení na regionální úrovni) nelze řešit bez nasazení sofistikovaných výpočtových nástrojů. Analýza v takovém rozsahu je však nezbytná pro naplnění předmětu zakázky. Z výše uvedeného je evidentní, že takto komplexní analýza nemůže být provedena pro všechny odpadové toky. Aplikace nástroje NERUDA, jejímž základem je logistická úloha, je přínosná pro odpadové toky, jejichž zpracování se vyznačuje vysokým podílem dopravních nákladů na celkovém nákladovém koláči. Tzn. aplikace je relevantní tam, kde je velmi drahá doprava nebo kde se předpokládá vznik zařízení, které svoji kapacitou přesahuje potřeby daného regionu nebo je mezikrajová spolupráce výhodná přispěje k výrazně nižší ceně pro koncového uživatele. Na základě zpracování analytických částí v bodech 2.1 a 2.2 a jejich výsledků bude rozhodnuto o výběru odpadových toků, které budou následně podrobeny detailní analýze, a to zejména s ohledem na specifika krajů. Bude proveden předběžný výpočet návrhu optimální sítě (na úrovni krajů a celé ČR), jehož konkrétní výsledky budou konzultovány s důležitými partnery, zejména kraji. Klíčovou informací pro návrh optimální infrastruktury je sběr informací o složení SKO, který bude vycházet z dostupných rozborů. Výstupy: Dokument: Analýza stávající sítě zařízení pro nakládání s odpady v jednotlivých krajích a na úrovni ČR s posouzením její komplexnosti, přiměřenosti a efektivnosti Dokument: Návrh optimální sítě zařízení k nakládání s odpady v rámci celé ČR včetně stanovení potřebných kapacit těchto zařízení ve všech krajích Zpracování mapových výstupů ve formě rastrových obrázků (*.jpeg apod.) pro prezentační účely a ve formě běžně dostupných formátů GIS (geografický informační systém) dat pro jejich další zpracování (např. *.sxd, *.mxd apod.) 3. Bod 2, dílčí část 1 Vazba na specifický cíl č. 1 PO 3 OPŽP Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů 3.1. Analýza stávajících strategií k předcházení vzniku odpadů Řešitelským týmem bude rozpracována analýza stávajících strategií v rámci rezortu životního prostředí (Plán odpadového hospodářství ČR a Nařízení vlády č. 352/2014, Státní politika životního prostředí ČR , Program předcházení vzniku odpadů ČR) s cílem definovat hlavní směry a opatření v oblasti předcházení vzniku odpadů. Současně budou posouzeny strategie mimo rezort životního prostředí (např. Národní program reforem ČR 2013: růst konkurenceschopnost prosperita, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 a 2030, Politika druhotných surovin ČR, atp.) a vytipovány směry a opatření v oblasti předcházení vzniku odpadů, a následně identifikovány hlavní překryvy a případné rozpory mezi jednotlivými strategiemi. Výstup: Dokument: Analýza stávajících strategií k předcházení vzniku odpadů Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 17 (celkem 44)

18 3.2. Analýza a vyhodnocení stávajících přístupů k problematice předcházení vzniku odpadu na úrovni podniků a zařízení (pro vymezené druhy odpadů) V rámci analýzy a vyhodnocení předcházení vzniku odpadů na úrovni podniků a zařízení bude pracováno s dostupnými datovými zdroji ISOH a ČSÚ. Dále pak systémové zahrnutí analýz vybraných odpadových toků celková produkce odpadů v ČR, komunální odpad a jeho složky, biologicky rozložitelný odpad a biologicky rozložitelný komunální odpad, odpady z potravin, obalové odpady, elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory, vozidla s ukončenou životností, stavební a demoliční odpad, textilní odpady. Součástí analýzy bude provedení dotazníkové šetření ve vybraných podnicích ČR a jejich přístup k předcházení vzniku odpadů (dotazníkové šetření bude obsahovat také otázky relevantní k dalším bodům dílčí části 2 bodu 1). Vyhodnocení dotazníkové šetření a jeho výsledky budou promítnuty do analýzy existujících nástrojů předcházení vzniku odpadů a případně navrhnuty či definovány nové nástroje specifické pro podniky a zařízení. Současně zde bude řešena analýza prevence ve výrobkové politice podniků, tzn. témata jako životní cyklus výrobku, aplikace ekodesignu, BAT (Best Available Techniques), resp. dobrovolné nástroje aplikované na podnikové úrovni. Výstup: Dokument: Analýza a vyhodnocení stávajících přístupů k problematice předcházení vzniku odpadů na úrovni podniků a zařízení (pro vymezené druhy odpadů) 3.3. Identifikace efektivních opatření vedoucích k omezení vzniku odpadu Identifikace efektivních opatření vedoucích k omezení vzniku odpadů bude systematicky členěna pro jednotlivé toky (textil, potraviny, elektroodpady, bioodpad, sklo atp.) na jednotlivé cílové sektory (oblasti primární produkce surovin a materiálu, zpracování, distribuce a spotřeby předmětných výrobků, zejména v členění na B2B (business-to-business) a B2C (business-to-consumer) sektor zahrnující realizaci prostřednictvím samospráv) a možnosti ovlivnění vzniku odpadů v jednotlivých oblastech s členěním na opatření realizovatelná na základě administrativních a ekonomických nástrojů (legislativní a dobrovolné nástroje) a nástrojů akcentujících možnosti podpory v rámci dotací prostřednictvím OPŽP. V rámci podkladů budou zpracovány přehledy opatření realizované na úrovni EU a členských států. Výstup: Dokument: Identifikace efektivních opatření vedoucích k omezení vzniku odpadů 3.4. Identifikace technologií možných k podpoře v rámci prevence vzniku odpadů Pro analýzu identifikace technologií možných k podpoře v rámci prevence vzniku odpadů budou analyzovány dostupné technologie v České republice a Evropské unii aplikovatelné a použitelné na národní a regionální úrovni. Analýza se zaměří na technologie v oblasti komunálních odpadů a jejich složek, biologicky rozložitelného odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu, odpadů z potravin, obalových odpadů, elektrických a elektronických zařízení, baterií a akumulátorů, vozidel s ukončenou životností, stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadů. Součástí analýzy bude i zpracování dat poskytnutých podpor v odpadovém hospodářství na technologie v rámci Operačního programu životního prostředí Oblast podpory PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Kritéria vhodnosti k podpoře budou vycházet z aktuálního znění Programového dokumentu OPŽP 2014 až 2020, který poskytne zadavatel. Hlavním požadavkem bude naplnění cílů OPŽP. Jako klíčové kritérium bude míra příspěvku dané technologie k naplnění Plánu odpadového hospodářství ČR. Skladba jednotlivých kritérií bude konzultována se zadavatelem. Z předběžné analýzy vyplývá, že se Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 18 (celkem 44)

19 bude jednat o kombinaci kritérií zohledňujících přínos z pohledu ochrany životního prostředí, resp. akceptovatelným dopadem na životní prostředí odpovídající úrovni BAT (nejlepší dostupné techniky). Podstatným kritériem bude rovněž technická úroveň, implementace progresivních, ale ověřených prvků či subsystémů, a dále kritéria ekonomická, vedoucí k akceptovatelné míře návratnosti investic, resp. ekonomické udržitelnosti projektů. Výstup: Dokument: Identifikace technologií možných k podpoře v rámci prevence vzniku odpadů 3.5. Ekonomické hodnocení aplikace opatření k předcházení vzniku odpadů na podnikové úrovni Tato část bude jako vstup používat data z dotazníkového šetření na úrovni podniků z předchozího bodu. V rámci hodnocení bude zpracována rešerše vybraných dosavadních investičních opatření (včetně opatření podpořených v rámci operačních programů MPO, MŽP a TAČR) s relevancí k oblasti předcházení vzniku odpadů. Dále budou zpracovány, pro vybrané typy opatření, propočty investičních záměrů a kalkulace úspor ( business case ). Výstup: Dokument: Ekonomické hodnocení aplikace opatření k předcházení vzniku odpadů na podnikové úrovni 3.6. Identifikace technologií k přípravě pro opětovné použití Pro identifikaci technologií k přípravě pro opětovné použití budou analyzovány dostupné technologie v České republice a Evropské unii aplikovatelné a použitelné na národní a regionální úrovni. Analýza se zaměří na technologie v oblasti komunálních odpadů a jejich složek, biologicky rozložitelného odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu, odpadů z potravin, obalových odpadů, elektrických a elektronických zařízení, baterií a akumulátorů, vozidel s ukončenou životností, stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadů. Součástí analýzy bude i zpracování dat poskytnutých podpor v odpadovém hospodářství na technologie v rámci Operačního programu životního prostředí Oblast podpory Zkvalitnění nakládání s odpady. Kritéria vhodnosti k podpoře budou vycházet z aktuálního znění Programového dokumentu OPŽP 2014 až 2020, který poskytne zadavatel. Hlavním požadavkem bude naplnění cílů OPŽP. Jako klíčové kritérium bude míra příspěvku dané technologie k naplnění Plánu odpadového hospodářství ČR. Skladba jednotlivých kritérií bude konzultována se zadavatelem. Z předběžné analýzy vyplývá, že se bude jednat o kombinaci kritérií zohledňujících přínos z pohledu ochrany životního prostředí, resp. akceptovatelným dopadem na životní prostředí odpovídající úrovni BAT (nejlepší dostupné techniky). Podstatným kritériem bude rovněž technická úroveň, implementace progresivních, ale ověřených prvků či subsystémů, a dále kritéria ekonomická, vedoucí k akceptovatelné míře návratnosti investic, resp. ekonomické udržitelnosti projektů. Výstup: Dokument: Identifikace technologií k přípravě pro opětovné použití 3.7. Analýza možností nahrazování nebezpečných látek ve výrobcích Vzhledem k tomu, že nebezpečné látky se mohou vyskytovat v širokém spektru výrobků, např. v kosmetice, čistících a pracích prostředcích, potravinách nebo v hračkách, nebo ve stavebních výrobcích, motorových vozidlech, bateriích či v elektrických zařízeních a vybavení, je nutné nejprve v Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 19 (celkem 44)

20 rámci plnění této části projektu vytvořit aktuální seznam takových výrobků či jejich skupin, kterých se bude analýza týkat, a to ve spolupráci se zadavatelem. Teprve na základě specifikace skupin výrobků lze určit metodiku postupu pro analýzu možností nahrazování nebezpečných látek v těchto výrobcích. Navrhovaná metodika předpokládá spolupráci na více úrovních. Hlavním zdrojem informací pro sestavení seznamu nebezpečných výrobků budou nebezpečné nebo rizikové výrobky vedené v evropské databázi RAPEX, dále budou čerpány informace v databázích MPO, MZ, MZe. Informace od příslušných svazů a institucí zabývajících se touto problematikou anebo sdružujících výrobce těchto produktů (Svaz chemického průmyslu, Asociace inovačního podnikání, ČVUT, VUT, ČZU, atd.). Všeobecné poznatky čerpané z databází a od výše zmíněných institucí, budou konzultovány se zadavatelem. Informace o možnostech nahrazení vybraných nebezpečných látek z těchto zdrojů budou následně doplňovány v rozsahu požadovaném zadavatelem. Prostřednictvím jednotného poptávkového formuláře, který bude před jeho distribucí na poptávaná místa odsouhlasen se zadavatelem, bude snaha získat kompletní informaci o možnostech náhrady nebezpečných látek ve vytipovaných výrobcích od jejich výrobců či distributorů. Součástí rozeslání poptávkového formuláře pro předání základních dat o možnostech náhrady nebezpečných látek ve vytipovaných výrobcích bude pro objasnění případných nejasností připraven písemný návod s vysvětlivkami. Analýza bude vycházet z cílů Programu podpory environmentálních technologií v ČR, zejména se bude orientovat na maximální využití potenciálu, který nabízí rozšíření a využívání environmentálních technologií, ke snížení zátěže ŽP, zlepšení života obyvatel a podpoře ekonomického růstu. Získané informace budou také porovnány s dostupnými poznatky z odborné literatury. Výstupy analytické části budou sestaveny a prezentovány v přehledné databázi výrobků, kde bude uveden jejich stručný popis, obsah škodlivých látek nebo součástí, případně možnost jejich náhrady. Výstupy: Dokument: Analýza možností nahrazování nebezpečných látek ve výrobcích Databáze výrobků s nahraditelnými nebezpečnými látkami 3.8. Modernizace existujících výrobních technologií, jejichž výstupem by byly výrobky neobsahující nebezpečné látky, nebo výrobky se sníženým obsahem nebezpečných látek, oproti výrobkům vyrobených původní výrobní technologií. (Účelem je identifikace vhodných technologií a jejich doplnění do již vytvořeného seznamu s příklady podporovaných projektů v rámci tohoto specifického cíle, aby bylo patrné, které aktivity bude možné v rámci tohoto nového specifického cíle podpořit. Při zpracovávání podkladu bude nutná komunikace s kraji a případnými investory projektů, jelikož se jedná o nový specifický cíl.) Analýza se bude soustřeďovat na skupiny výrobků odsouhlasené v předchozím bodě. Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 20 (celkem 44)

21 Pro zjištění moderních výrobních technologií snižujících obsah nebezpečných látek ve výrobcích bude provedena rešerše dostupných dokumentů z ČR i zahraničí, zejména evropských předpisů BREF (Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (Best Available Techniques Reference Document). Dále budou kontaktovány relevantní subjekty, např. Asociace inovačního podnikání, ČVUT, VUT, ČZU atp. Identifikované technologie, které v současnosti nejsou v seznamu s příklady podporovaných projektů, budou do tohoto seznamu doplněny. O těchto změnách budou informovány relevantní subjekty, tzn. hlavně kraje a případní investoři projektů. Výstup: Dokument: Modernizace existujících výrobních technologií, jejichž výstupem by byly výrobky neobsahující nebezpečné látky, nebo výrobky se sníženým obsahem nebezpečných látek, oproti výrobkům vyrobených původní výrobní technologií Dodavatel uspořádá semináře s krajskými úřady, zainteresovanými subjekty, sdruženími, možnými investory a veřejností tak, aby byli všichni dotčení seznámeni s možnými podporovanými typy projektů v rámci specifického cíle č. 1 PO 3 OPŽP Rozhodující subjekty pro realizaci toho dílčího úkolu i celého projektu jsou krajské úřady. Dobrá a operativní součinnost s nimi je předpokladem kvalitního zpracování podkladů. Nejvhodnější formou pro presentaci dosažených výsledků a jejich objektivizaci budou odborné semináře. Zadání projektu přímo stanovuje uchazeči povinnost uspořádat semináře pouze pro dílčí část číslo 1 bodu 2, tzn. Předcházení vzniku odpadů a snížení vlivu nebezpečných vlastností odpadů. Jsme přesvědčeni, že součinnost v zadání zmíněných subjektů je klíčová i pro ostatní projektové cíle. Z tohoto důvodu, navrhujeme neomezovat témata pořádaných seminářů pouze na dílčí cíl č. 1. Proto navrhujeme uspořádat dva hlavní semináře, zvlášť k analytické a návrhové části, kde bude diskutován celý obsah projektu. Semináře budou předem projednány s příslušnými odbory životního prostředí každého kraje a se zadavatelem. Výstupy: Prezentace na seminářích se zainteresovanými subjekty a kraji Písemné shrnutí závěrů ze seminářů Dodavatel předloží dokument, který bude shrnovat možnosti optimalizace infrastruktury v OH s cílem vytvořit vhodné prostředí pro realizaci prevence vzniku odpadů v České republice a který bude respektovat výstupy výše uvedených podkladů Bude předložen komplexní dokument, který bude shrnovat všechny relevantní body z dílčí části 2 bodu 1 (tzn. kapitoly 6.3) týkající se prevence vzniku odpadů. Výstup: Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 21 (celkem 44)

22 Dokument: Možnosti optimalizace infrastruktury v OH s cílem vytvořit vhodné prostředí pro realizaci prevence vzniku odpadů v České republice Identifikace technologií možných k podpoře ve specifickém cíli nakládání s nebezpečnými odpady Jako základní zdroj informací budou využity informace z evidence odpadů (Cenia ISPOP, ISOH, IRZ). Zdrojem informací budou i databáze soustředěné ve veřejně dostupných rejstřících a registrech (Živnostenský rejstřík České republiky, Obchodní rejstřík ČR, Administrativní registr ekonomických subjektů ARES, Registr Českého statistického úřadu) a vyhodnocení POH krajů za roky 2012 a 2013 (vyhodnocení POH za rok 2014 se odevzdává až v listopadu 2015, tudíž nebude v době realizace projektu k dispozici). Budou zohledněny technologie a požadavky na ně, identifikované v evropských předpisech BREF (Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (Best Available Techniques Reference Document)) stanovené pro nakládání s odpady. Úplné texty BREF jsou dostupné na stránkách Ministerstva průmyslu o obchodu Příslušný dokument řešící problematiku zpracování odpadů bude revidován až v roce 2016 (stávající je platný od roku 2005). Vzhledem k uvedené skutečnosti bude vedena komunikace s Technickou pracovní skupinou (TPS) - Zpracování a spalování odpadů v ČR. Analýza výše uvedených podkladů bude zaměřena na identifikaci nebezpečných odpadů s omezenou množinou původců charakteristickou vysokou produkcí těchto odpadů, nakládání s nimi je omezeno na jejich odstraňování. V rámci analýzy budou identifikována zařízení, která odpady odstraňují a budou porovnány jednotlivé postupy odstraňování dotčených odpadů ve vztahu k míře případných rizik pro zdraví a životní prostředí a ke shodě s požadavky BREF pro zpracování a spalování odpadů. Identifikace a návrh technologií možných k podpoře budou vycházet z aktuálního znění Programového dokumentu OPŽP 2014 až 2020, který poskytne zadavatel. Hlavním požadavkem bude naplnění cílů OPŽP. Jako klíčové kritérium bude míra příspěvku dané technologie k naplnění Plánu odpadového hospodářství ČR. Dále bude nutné zaměření na vývoj bezpečnějších způsobů nakládání s vybranými druhy odpadů, respektive na vývoj postupů zajišťujících nejnižší možnou úroveň rizika při nakládání s dotčenými odpady (případné výstupy z podporovaných aktivit by bylo minimálně možné využít v rámci novelizace příslušného BREF). Mezi další kritéria vhodnosti k podpoře budou patřit kritéria zohledňující přínos z pohledu ochrany životního prostředí, technickou úroveň a ekonomické aspekty. Výstup: Dokument: Identifikace technologií možných k podpoře ve specifickém cíli nakládání s nebezpečnými odpady Analýza technologií pro zpracování nebezpečných odpadů a odpadů ze zdravotnictví, zejména pak technologií pro snížení nebezpečných vlastností odpadů (např. odpady ze zdravotnictví) a separačních technologií pro plastový odpad s obsahem POP s s návaznými zpracovatelskými technologiemi vhodných k podpoře Analýza bude vycházet z informací soustředěných ve stávajících dokumentech vytvořených pro řízení uvedené problematiky v rámci dotčených ministerstev (MŽP, MZd, MPO). Mimo POH ČR a POH krajů, platné a účinné pro období před rokem 2015, se jedná o Realizační programy POH ČR a krajů, řešící nakládání s nebezpečnými odpady a s odpady ze zdravotnictví. Dále budou využita zejména roční vyhodnocení POH krajů a informace o produkci a nakládání s odpady soustředěné v databázích Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 22 (celkem 44)

23 vedených CENIA v digitální podobě (ISPOP, ISOH, IRZ). Identifikace provozovatelů dotčených zařízení bude vycházet z uvedených informací a následně budou konkretizována dotčená zařízení (technologie) ve spolupráci s KÚ, které vydaly souhlas s jejich provozem. Výstup: Dokument: Analýza technologií pro zpracování nebezpečných odpadů a odpadů ze zdravotnictví, zejména pak technologií pro snížení nebezpečných vlastností odpadů (např. odpady ze zdravotnictví) a separačních technologií pro plastový odpad s obsahem POP s s návaznými zpracovatelskými technologiemi vhodných k podpoře Analýza potřeb zdravotnických zařízení určení vhodných technologií pro dané typy zařízení vycházející z jejich potřeb vytipování zařízení vhodných k podpoře v rámci specifického cíle č. 1 PO3 OPŽP Analýza potřeb zdravotnických zařízení bude vyhodnocována samostatně pro zdravotnická zařízení řízená MZd., územními orgány (KÚ, Magistráty) a soukromá zařízení středního (nemocnice, specializovaná zařízení) a malého typu (soukromé ordinace). Jako samostatný druh subjektů, které budou podřízeny analýze potřeb, budou zahrnuty sociální a jim podobná zařízení (domovy důchodců, hospice, léčebny dlouhodobě nemocných). Stejná pozornost v rámci analýzy bude věnována zařízením pro léčení zvířat (veterinární ambulance a kliniky). Zdrojem budou informace soustředěné ve veřejně dostupných rejstřících a registrech (Živnostenský rejstřík České republiky, Obchodní rejstřík ČR, Administrativní registr ekonomických subjektů ARES, Registr Českého statistického úřadu). Takto získané základní informace budou doplněny o související informace o produkci a nakládání s odpady, jež jsou soustředěny v databázích vedených v digitální podobě (ISPOP, ISOH, IRZ). Z každé uvedené skupiny zdravotnických zařízení budou zvoleny jeden až tři zástupci, u nichž bude formou bližší spolupráce provedeno šetření jejich potřeb v rámci zavedeného systému nakládání se zdravotnickými odpady (dotazníkové šetření). V návaznosti na potřeby vytypovaných zařízení budou s využití dokumentů BREF navrženy vhodné technologie pro jednotlivá zdravotnická zařízení, které budou shrnuty v databázi. Výstup: Dokument: Analýza potřeb zdravotnických zařízení Databáze vytipování zařízení vhodných k podpoře v rámci specifického cíle č. 1 PO3 OPŽP Analýza zařízení s obsahem PCB včetně kvalifikovaného odhadu dosud nezjištěných zařízení s obsahem PCB a zásob jiných již zakázaných látek (např. nepovolené pesticidy, herbicidy a insekticidy) Kontaminovaná zařízení s obsahem PCB již na území ČR nejsou provozována, nicméně mohou být skladována buď u původců, nebo u odpadových firem (viz POH ČR 2012, tato zařízení jsou evidována v databázi ISOH). Zjištěná, lehce kontaminovaná zařízení jsou evidována v databázi ISPOP, do kterého původci i oprávněné osoby zasílají roční hlášení o odpadech, a ze kterého čerpají každoročně kraje při vyhodnocování svých plánů odpadového hospodářství. Informace mohou být čerpány i z podkladů k analytické části nového POH ČR, jehož závazná část byla vyhlášena nařízením vlády č. 352/2014 Sb. Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 23 (celkem 44)

24 Všeobecné poznatky o problematice PCB/PCT lze čerpat z dokumentů zpracovaných v minulosti CeHo (do ) a CENIA (od ). Vzhledem k tomu, že existovala zákonná povinnost vlastníků PCB, odpadů PCB a vlastníků, popřípadě provozovatelů zařízení obsahujících PCB do 31. března 2009 vypracovat a zaslat MŽP plán postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plán dekontaminace odpadů PCB nebo zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010, a že tyto plány musely být splněny nejpozději do 31. prosince 2010; a dále i povinnost osob, které provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminované PCB, zaslat jeho evidenci do , lze předpokládat, že zadavatel dá EY tato data k dispozici. S využitím spolupráce s ČIŽP, kraji a významnými podniky poskytujícími služby/diagnostiku/servis zařízení v oborech využívajících zařízení s obsahem PCB (ČEZ, SČE, JČE, ZČE, VČE transformátory, ORGREZ, Elektroenergetika, ELDIAG) bude provedeno šetření s cílem identifikovat možná neevidovaná, (lehce) kontaminovaná zařízení s obsahem PCB. Na základě tohoto šetření bude proveden kvalifikovaný odhad dosud nezjištěných, (lehce) kontaminovaných zařízení s obsahem PCB. Pro analýzu zásob jiných zakázaných látek (např. nepovolené pesticidy, herbicidy a insekticidy) budou kontaktovány relevantní instituce (např. MZe a jím zřízené instituce Státní rostlinolékařská správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Výzkumný ústav rostlinné výroby atd.). Výstupy analytické části budou sestaveny a prezentovány v databázi subjektů vlastnících identifikované odpady PCB či zařízení s obsahem PCB řazených po jednotlivých krajích. Pro každý kraj a pro celou ČR budou uvedeny souhrnné údaje. Pro účely jednotlivých krajů budou zpracovány i dílčí krajské databáze míst, kde budou identifikovány odpady PCB či zařízení s obsahem PCB. Výstup: Databáze kontaminovaných zařízení s obsahem PCB Dokument: Analýza zařízení s obsahem PCB včetně kvalifikovaného odhadu dosud nezjištěných zařízení s obsahem PCB a zásob jiných již zakázaných látek (např. nepovolené pesticidy, herbicidy a insekticidy) Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 24 (celkem 44)

25 4. Bod 2, dílčí část 2 Vazba na specifický cíl č. 2 PO 3 OPŽP Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 4.1. Analýza možností uplatnění dostupných technologií pro zvýšení úrovně materiálového využití odpadu se zaměřením na materiálové využití složek komunálního odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). (Ve vazbě na dokument v bodě 1 Návrh optimální sítě zařízení k nakládání s odpady v rámci celé ČR včetně stanovení potřebných kapacit těchto zařízení ve všech krajích Možnost uplatnění technologií, které vyplynuly z analýzy jako vhodné, ale v daných krajích se dosud neprovozují) Míra budoucího uplatnění technologií pro materiálové využití odpadů je mimo jiné podmíněna složením SKO resp. obsahem materiálově využitelných složek KO (MVO) v jednotlivých hmotnostních tocích dle katalogu odpadu. Klíčovou informací pro zpracování tohoto bodu je informace o složení odpadů. Poslední systematická analýza složení domovních odpadů proběhla v letech 2008 a 2009 v rámci projektu VaV MŽP SP/2f1/132/08 "Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání. V následujících letech dále probíhala (a stále probíhá) celá řada analýz domovních odpadů prováděných různými subjekty (realizovaná především za podpory společnosti EKOKOM). Například byl realizován projekt SP/2f1/57/08 Zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a vytvoření kapacit pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, včetně odpadů z kuchyní a stravoven. Obecně však platí, že neexistuje ucelená datová základna o složení SKO na celorepublikové a krajské úrovni, alespoň ne v detailu nezbytném pro detailní analýzy uplatnění technologií pro materiálové využití odpadů. Proto se obvykle pracuje s průměrným (typickým, modelovým) složením. Produkce a složení domovních odpadů spolu výrazně korelují a jsou ovlivňovány legislativou, socioekonomickými a technologickými faktory (např. způsob separovaného sběru, charakter zástavby, způsob vytápění, atd.). Parametry odpadů jsou výrazně regionálně odlišné a v čase se vyvíjí s tím, jak se daří implementovat opatření předcházení vzniku a využití. V tomto bodě bude využit synergický efekt s projektem TAČR WtECC (Centrum kompetence), v rámci kterého je vyvíjen ojedinělý nástroj pro verifikaci současných a predikci budoucích parametrů komunálních odpadů. Nástroj JUSTÝNA představuje rekurzivně použitý stochastický matematický model, který je aplikován na území (ČR) rozděleném na menší správní jednotky (ORP). Nástroj zpracovává dostupná data z různých zdrojů informací, kombinuje je s obecně platnými modely a na mikroregionální úrovni vyhodnocuje kredibilitu těchto modelů. Nástroj předpokládá určitou nejistotu v kvalitě vstupních dat a jejich omezenou dostupnost. Výsledkem výpočtu je odhad složení, výhřevnosti a produkce SKO v různých lokalitách. Nástroj využívá zahraniční zkušenosti a modely vytvořené na základě historických dat vývoje OH v regionech EU, ve kterých v minulosti úspěšně proběhla transformace OH k výším cílům hierarchie. Na základě informací o složení SKO a BRKO z výše popsaných modelů, budou identifikovány možnosti uplatnění dostupných technologií pro zvýšení úrovně materiálového využití. Základem této analýzy budou informace o technologiích, a požadavcích na ně, identifikované v evropských předpisech BREF (Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (Best Available Techniques Reference Document)). Úplné texty BREF jsou dostupné na stránkách Ministerstva průmyslu o obchodu Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 25 (celkem 44)

26 Vzhledem ke skutečnosti, že příslušný dokument řešící problematiku zpracování odpadů bude revidován až v roce 2016 (stávající je platný od roku 2005), bude v tomto směru vedena konzultace s Technickou pracovní skupinou (TPS) - Zpracování a spalování odpadů v ČR. Identifikované technologie budou sloužit jako vstup pro řešení Bodu 1, tzn. Návrhu optimální sítě zařízení k nakládání s odpady v rámci celé ČR včetně stanovení potřebných kapacit těchto zařízení ve všech krajích. Výstup: Dokument: Analýza možností uplatnění dostupných technologií pro zvýšení úrovně materiálového využití odpadu se zaměřením na materiálové využití složek komunálního odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) Vyhodnocení kvalitativních parametrů pro vstupy biologicky rozložitelných odpadů (BRO) do zařízení pro zpracování BRO (kompostárny, bioplynové stanice) tak, aby byly zajištěny dostatečně kvalitní výstupy dle platné legislativy Bude provedeno dotazníkové šetření u vybraných kompostáren a bioplynových stanic s cílem zjistit nejčastější zdroje kontaminace vstupujících BRO, které mají negativní vliv na kvalitu výstupu z těchto zařízení (zejména kompostu). Na základě těchto podkladů bude vyhodnocena dostatečnost/nedostatečnost současných kvalitativních parametrů pro jednotlivé vstupy do zařízení pro zpracování BRO. Výsledky budou konzultovány s Ministerstvem zemědělství z hlediska využívání kompostu pro zúrodnění zemědělské půdy. Výstup: Dokument: Vyhodnocení kvalitativních parametrů pro vstupy biologicky rozložitelných odpadů (BRO) do zařízení pro zpracování BRO 4.3. Analýza potenciálu energetického využití odpadů v ČR včetně ekonomického a regionálního vyhodnocení Dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění se se pod pojmem energetické využívání odpadů rozumí využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie (kód R1). Vlastnímu pojmu a konkretizaci podmínek, za kterých se jedná o energetické využívání, byla v minulosti věnována celá řada soudních sporů na mezinárodní úrovni. Obecná definice na první pohled nelimituje žádnou z technologií, a tedy zahrnuje široké spektrum technologií v různém stupni vývoje a uplatnění na trhu. Protikladem k této obecné definici stojí požadavek vyplývající ze zadání předmětu zakázky provést ekonomické a regionální vyhodnocení procesu (EVO). Potenciál uplatnění procesu EVO (obecně) je dán dvěma faktory: existencí vhodného energetického nosiče spalitelného odpadu s vhodnými parametry pro energetické využití; možností uplatnění uvolněné energie spalovacím procesem (podmínka energetického využívání). Z logiky věci a vzhledem k rozsahu zakázky nelze požadovanou analýzu provádět v obecné rovině zahrnující všechny možné koncepty EVO a ani v detailu pro všechny typy EVO na regionální úrovni. Navržená metodika zpracování tohoto bodu je proto zaměřena dominantně na spalovací technologie. Tento postup je v souladu s přílohou II směrnice 98/2008/ES. Alternativní technologie (pyrolýza, Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 26 (celkem 44)

27 zplyňování) jsou řešeny v samostatných dílčích úkolech bodu 2.2. Detailní analýzy týkající se spolu spalování paliv z odpadů jsou řešeny rovněž v samostatném dílčím úkolu bodu 2.2. Dále bude posouzen potenciál výroby energie v rámci bioplynových stanic pro zpracování biologicky rozložitelné frakce komunálních odpadů. V souladu s hierarchií nakládání s odpady představuje proces EVO preferované řešení pro odpady, které již nelze dále adekvátně materiálově využít. Zejména se jedná o zbytkový SKO a jemu podobné odpady od ostatních původců po vytřídění materiálově využitelných složek popř. biologicky rozložitelných složek. Prvním klíčovým aspektem hodnocení potenciálu EVO je definování budoucího množství odpadů vhodných k energetickému využití a jejich kalorického obsahu. Budou řešeny následující body: Určení současné produkce spalitelných odpadů vhodných pro proces EVO (datovou základnou je ISOH, vybraná katalogová čísla KO a jejich hmotnostní tok, který dosud nebyl využíván byl odstraňován pod příslušnými kódy). Analýza dominantních složek a vytvoření několika budoucích scénářů jejich produkce, které zohlední implementaci opatření pro předcházení vzniku a zvýšenou účinnost separovaného sběru. Jako výchozí scénář bude použit scénář z dokumentu Prognóza produkce komunálních odpadů v České republice v letech Současně bude zohledněn reálný potenciál uplatnění části separovaných složek na dynamickém trhu druhotných surovin stejně jako možné odchylky v plánované výkonnosti separačních systémů. Tyto budou zohledněny ve formě alternativních scénářů. Prognóza složení dominantních složek spalitelných odpadů využití nástroje JUSTÝNA. Výpočet kalorického potenciálu. Tyto čtyři body budou zpracovány na regionální úrovni v detailu ORP. Je vyžadovaná součinnost zadavatele při vygenerování sestavy z databáze ISOH. Druhým klíčovým bodem metodiky je analýza uplatnění tepla ze zařízení EVO. Budou vytipovány potenciálně vhodné lokality s existující sítí centrálního zásobování teplem. V tomto bodě bude využita synergie s projektem WtECC, v rámci kterého probíhá modelování uplatnění tepla z EVO v různých lokalitách. Vzhledem k tomu, že neexistence dostatečné spotřeby tepla v letních měsících může zásadním způsobem omezit udržitelnost projektu EVO, je nezbytným krokem určení možné dodávky tepla v průběhu roku (měsíční bilance). Existující modely budou aktualizovány na základě přímé komunikace s provozovateli teplárenských soustav a veřejně dostupných datových zdrojů (např. ERÚ). Dále budou zohledněny výsledky komunikace s krajskými úřady a potenciálními investory s cílem vyloučit neperspektivní lokality, resp. záměry, které v dané lokalitě nemají dlouhodobou stabilní podporu municipality. Dále bude pro všechny lokality sestaven ekonomický model, který vyčíslí základní příjmové a nákladové položky. Model bude kapacitně závislý. Model bude následně využit pro odhad ceny na bráně, která zajistí požadovanou návratnost projektu. Ekonomika projektu bude počítána na základě výnosnosti vyjádřené pomocí kritéria IRR (vnitřní výnosové procento, nezadlužené tzv. unleverred veškeré finanční prostředky do projektu vkládá investor) počítané z volného peněžního toku projektu. Budou modelovány různé vlastnické struktury (soukromý investor versus municipální projekt), které se liší výši požadované návratnosti. IRR by se mělo pohybovat v rozmezí 5 až 10%. Klíčovým bodem bude analýza s využitím nástroje NERUDA (popis nástroje viz výše) s cílem identifikovat na regionální úrovni potřebnou zpracovatelskou kapacitu zařízení EVO ve variantním uspořádání zohledňující různé scénáře vývoje výše zmíněných klíčových parametrů (zejména produkce spalitelných odpadů). Výstupy: Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 27 (celkem 44)

28 Dokument: Analýza potenciálu energetického využití odpadů v ČR včetně ekonomického a regionálního vyhodnocení Zpracování mapových výstupů ve formě rastrových obrázků (*.jpeg apod.) pro prezentační účely a ve formě běžně dostupných formátů GIS dat pro jejich další zpracování (např. *.sxd, *.mxd apod.) 4.4. Identifikace technologií k energetickému využití odpadů vhodných k podpoře z OPŽP Dle výsledků analýzy v předchozím bodě budou vybrány konkrétní technologie resp. jejich parametry vhodné k podpoře. Kritéria vhodnosti k podpoře budou vycházet z aktuálního znění Programového dokumentu OPŽP 2014 až 2020, který poskytne zadavatel. Hlavním požadavkem bude naplnění cílů OPŽP. Jako klíčové kritérium bude míra příspěvku dané technologie k naplnění Plánu odpadového hospodářství ČR. Skladba jednotlivých kritérií bude konzultována se zadavatelem. Z předběžné analýzy vyplývá, že se bude jednat o kombinaci kritérií zohledňujících přínos z pohledu ochrany životního prostředí, resp. akceptovatelným dopadem na životní prostředí odpovídající úrovni BAT (nejlepší dostupné techniky). Podstatným kritériem bude rovněž technická úroveň, implementace progresivních, ale ověřených prvků či subsystémů. Technické řešení musí vést k vyvážené investiční náročnosti přepočítané na jednotku zpracovaného odpadu a současně kapacitní řešení musí odpovídat potřebám daného regionu (vazba na bod 1 předmětu zakázky Optimální síť). Optimální kapacitní řešení bude závislé na konkrétním regionu. Bude provedena detailní analýza přibližného počtu potřebných projektů v různých kapacitních rozsazích. Bude provedena analýza a navrhnuta hodnota kritéria minimálního stupně využití energie uvolněné spalovacími procesy. Bude diskutována možnost zpřísnění požadované energetické účinnosti dle směrnice 98/2008/ES ve vazbě na lokální podmínky specifické pro ČR nebo implementace jiného vhodnějšího kritéria pro doporučení projektů k podpoře. Rozhodující budou rovněž kritéria ekonomická, vedoucí k akceptovatelné míře návratnosti investic, resp. ekonomické udržitelnosti projektů. V tomto bude provedeno detailní posouzení ekonomiky projektů v různých lokalitách. Pozornost bude věnována problematice dostupnosti odpadů a vazbě na cenu služby pro koncové zákazníky. Řešitelský kolektiv disponuje metodikou pro komplexní hodnocení rizikovosti jednotlivých projektů (survival function), která je založena na principů tzv. stochastické simulace a následném detailním statistickém zpracování datových sad. Tyto výpočty navazují na výpočty s využitím nástroje NERUDA. Výstup: Databáze technologií k energetickému využití odpadů vhodných k podpoře z OPŽP 4.5. Analýza a vyhodnocení možnosti aplikace nových technologií k energetickému využití odpadů (pyrolýza, zplyňování a další) včetně ekonomického vyhodnocení Bude provedena rešerše a zhodnocení současné úrovně stavu techniky v dané oblasti, následně budou specifikovány hlavní obecné odlišnosti ve srovnání s konvenčními (dlouhodobě ověřenými) procesy energetického využívání odpadů a to zejména v oblasti výrobních ukazatelů (bilance procesu). Dále bude proveden přehled provozovaných zařízení popř. zařízení ve výstavbě a přípravné fázi, jejich základních návrhových a provozních parametrů. Budou analyzovány přednosti a slabé stránky těchto alternativních konceptů. Budou osloveni potenciální dodavatelé alternativních technologií s cílem zpřístupnit nezbytné údaje pro sestavení technicko-ekonomického modelu. Kvalita výstupu bude závislá na ochotě subjektů poskytnout požadovaná data. Při získávání těchto dat bude využito mezinárodního působení společnosti EY. Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 28 (celkem 44)

29 Výstup: Dokument: Analýza a vyhodnocení možnosti aplikace nových technologií k energetickému využití odpadů (pyrolýza, zplyňování a další) včetně ekonomického vyhodnocení 4.6. Analýza přechodu komunálního odpadu (skupina 20 Katalogu odpadů) na palivo z odpadu Výroba tuhých alternativních paliv (TAP) prostřednictvím zařízení pro mechanicko-(biologickou) úpravu je vnímána jako alternativa k přímému energetickému využití ve spalovnách. Podmínkou fungování řetězce souvisejícího s MBU je následně uplatnění lehké frakce v zařízeních umožňující jejich následné bezpečné energetické využití. Výstup: Dokument: Analýza přechodu komunálního odpadu (skupina 20 Katalogu odpadů) na palivo z odpadu (obsah dokumentu viz dílčí části níže) Shrnutí typů zařízení pro bezpečné spalování paliv z odpadů Bude provedena rešerše zařízení pro bezpečné spalování paliv z odpadů (TAP), která bude zahrnovat výrobní procesy (zejména cementářské provozy) a energetická zařízení (monozdroje a spoluspalování v kotlích vhodné konstrukce) Popis dostupných technologií pro spalování paliv z odpadů Dostupnost bude chápána ze dvou různých pohledů: i. existence zařízení schopných spalovat TAP na území ČR ii. dostupnost takových zařízení mimo ČR, resp. potenciál uplatnění takových zařízení v ČR. Ad i) Existující zařízení na území ČR a jejich potenciál pro energetické využití TAP Dle předchozího odstavce budou analyzovány cementárenské provozy a energetická zařízení. Ze studií cementářů a provedeného sběru informací na zařízeních se jako vhodný proces pro využití TAP jeví výroba cementu, při které kromě energetického využití dochází i k recyklaci materiálu. Z důvodu vysokoteplotního vedení procesu jsou menší i nároky na čištění spalin. Kapacita cementáren je však omezená a černé uhlí bývá nahrazováno i jinými materiály. Bude osloven Svaz výrobců cementu s cílem určit současnou míru využívání TAP a zejména budoucí potenciál pro rozšíření palivové základny o paliva vyráběná transformací odpadů skupiny 20. K zjištění existujících teplárenských a elektrárenských provozů vybavených vhodným typem kotle budou osloveny krajské úřady s cílem vytvořit přehled zařízení: v nichž v současné době dochází ke spolu spalování paliv, v nichž proběhly spalovací zkoušky spalování TAP, která mají ve svých integrovaných povoleních povoleno spoluspalování TAP. Dále budou osloveny teplárenské společností ve formě dotazníku s cílem mapovat reálnou uplatnitelnost TAP ve vazbě na strategie budoucího rozvoje a záměru modernizace teplárenských zařízení. Informace získané z obou zdrojů budou porovnány a provedeno zpracování výsledků. Kvalita výstupu bude závislá na ochotě subjektů data pro účely studie poskytnout. V případě, že si provozovatel nebude Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 29 (celkem 44)

30 ochoten podstatné skutečnosti zveřejnit v rámci studie, budou formulovány obecná agregovaná data a závěry na území kraje, resp. ČR. Ad ii) Ve smyslu existujících technologií mimo ČR Bude zpracování rešerše sumarizující současný state of the art v dané oblasti a zahraniční provozní zkušenosti s konkrétními typy technologií potenciálně vhodných pro aplikaci v ČR Specifikace a požadavky na vstupy odpadů do zařízení, tak aby výstupy odpovídaly platné legislativě (výhřevnost odpadu, obsah chloru, obsah sušiny po spálení) Dříve byly konkrétní požadavky na TAP (obsah vody max. 15%, LHV min. 15 MJ/kg) stanoveny ve vyhlášce 357/2002 Sb.. Vyhláška v současné chvíli není platná a byla nahrazena aktuální vyhláškou 201/2012 Sb. V té nejsou žádné obdobné požadavky na TAP uvedeny. TAP kategorizované dle ČSN TS mohou být na trhu obchodovány jako palivo. Normou je definováno celkem pět tříd TAP, které se liší výhřevností, obsahem chloru a rtuti. Dle platné legislativy na úseku ochrany ovzduší je spoluspalování TAP kategorizováno jako spoluspalování odpadu. Emisní limity se stanoví výpočtem podle podílu spoluspalovaných odpadů a prvkového složení odpadu. Při stanovení požadavků na vstupy TAP do zařízení je vedle požadavku dodržení emisních limitů klíčové rovněž provozní hledisko bezpečnost provozu a zajištění bezpečnosti dodávek energetických produktů. Pro typické technologické schéma spalovacího zařízení bude posouzen aspekt nebezpečí vysokoteplotní chloridové koroze ve vazbě na požadovanou kvalitu vstupů. Cílem výše uvedených analýz bude stanovení reálného technického potenciálu uplatnění paliv vyrobených z odpadů skupiny 20 v podmínkách ČR. Potenciál bude zohledňovat zkušenosti provozovatelů (v ČR i zahraničí). Různá požadovaná kvalita TAP bude ovlivňovat výtěžnost výroby TAP. Důležitým bodem je proto modelování výtěžnosti výroby TAP, která musí zohlednit skutečné složení odpadů Analýza současného systému sběru, shromažďování a skladování nebezpečných a zdravotnických odpadů Analýza současného systému sběru, shromažďování a skladování nebezpečných a zdravotnických odpadů bude z důvodů specifických požadavků na obě komodity odpadů provedena samostatně. V České republice je ročně evidováno cca 22 tis. tun vznikajících odpadu ze zdravotnictví (zdroj: ISOH, rok 2013). Z toho je cca 10 % evidováno jako odpady nebezpečné. Nakládání se zdravotnickými odpady musí jednoznačně splňovat základní cíl, tzn. bezpečnost procesu, a to od vzniku odpadu až po jejich konečné odstranění. Analýza současného systému sběru, shromažďování a skladování zdravotnických odpadů se zaměří na podskupinu (Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí vznikajících ve zdravotnických zařízeních), které dnes jednoznačně převažují. V rámci analýzy budou definovány všechny subjekty řetězce nakládání se zdravotnickými odpady, tzn. původci zdravotnických odpadů (lékaři, zdravotnická zařízení, nemocnice, atp.), oprávněné osoby (mobilní zařízení, zařízení ke sběru a krátkodobému shromáždění odpadů, zařízení k úpravě odpadů) a koncová zařízení, tedy spalovny zdravotnických odpadů. Analýza komplexně podchytí na regionální (krajské) a republikové úrovni produkci těchto odpadů, přehled souhlasů dle 14 a koncových zařízení. Dále se pak analýza zaměří na shromažďování (včetně shromažďovacích prostředků), skladování a přepravu zdravotnických odpadů kategorie O (ostatní) a N (nebezpečné). V případě nebezpečných odpadů (zejména komunálních) bude analyzována zejména účinnost současného systému nakládání s nebezpečnými odpady v obcích a u středních a drobných podnikatelských subjektů (rozptýlených zdrojů nebezpečných odpadů). Podkladem pro analýzu budou Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 30 (celkem 44)

31 obecně závazné vyhlášky a řídicí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních nebezpečných odpadů vybraných obcí (na různých úrovních). Z hlediska současného dodržování stanovených postupů pro nakládání s nebezpečnými odpady budou využity výsledky dozorové činnosti ČIŽP (výroční zprávy jako základní informace). Výstup: Dokument: Analýza současného systému sběru, shromažďování a skladování nebezpečných a zdravotnických odpadů 4.8. Návrh optimalizace systému sběru, shromažďování a skladování nebezpečných a zdravotnických odpadů Na základě provedené analýzy (viz předchozí bod) budou identifikována slabá místa stávajícího systému sběru, shromažďování a skladování nebezpečných a zdravotnických odpadů. Kritériem pro identifikaci těchto slabých míst budou možné projevy (dopady) rizika pro zdraví a životní prostředí a z pohledu účinnosti stávajícího systému ve vztahu k omezení pronikání dotčených odpadů do materiálových toků jiných druhů odpadů. Návrh optimalizace systému sběru, shromažďování a skladování nebezpečných a zdravotnických odpadů bude odpovídat současným technologickým a případně i organizačním možnostem na odstranění identifikovaných slabých míst. Výstup: Dokument: Návrh optimalizace systému sběru, shromažďování a skladování nebezpečných a zdravotnických odpadů 4.9. Návrh formy podpory optimalizace systému sběru, shromažďování, skladování a zpracování nebezpečných a zdravotnických odpadů (se zaměřením na podporu v rámci OPŽP) Na základě výstupů analýzy současného systému sběru, shromažďování a skladování nebezpečných a zdravotnických odpadů a návrhu optimalizace systému sběru, shromažďování a skladování nebezpečných a zdravotnických odpadů bude definován návrh formy podpory optimalizace systému sběru, shromažďování, skladování a zpracování nebezpečných a zdravotnických odpadů se zaměřením na oblast podpory - PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika v rámci Operačního programu životního prostředí. Návrh podpory pro zdravotnické odpady by se měl zaměřit zejména na dovybavení chladicími zařízeními pro původce odpadů, dále pak podporu zaměřenou na logistiku mezi původcem zdravotnických odpadů a oprávněnou osobou či koncovým zařízením, atp. Výstup: Dokument: Návrh formy podpory optimalizace systému sběru, shromažďování, skladování a zpracování nebezpečných a zdravotnických odpadů (se zaměřením na podporu v rámci OPŽP) Analýza zlepšení materiálového využití dalších druhů odpadů (průmyslové odpady, živnostenské odpady a jiné) Po konzultaci se Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou a dalšími podnikatelskými svazy bude provedeno dotazníkové šetření vybraných podniků v jednotlivých odvětvích, jehož cílem bude identifikace hlavních atributů zvýšení podílu materiálového využití vybraných odpadů (např. technicko- Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 31 (celkem 44)

32 ekonomické možnosti realizace třídění a shromažďování, ekonomika dalšího využití vytříděných komodit, atd.). Na úrovni jednotlivých krajů ČR bude dále analyzována stávající sít zařízení pro materiálové využití odpadů z hlediska dostatečných kapacit a jejich dopravní dostupnosti. Výsledky analýzy budou na úrovni krajů zobecněny a projednány s hlavními podnikatelskými svazy a kraji, s cílem identifikovat mezery mezi stávající a optimální sítí zařízení pro materiálové využití těchto odpadů. Výstup: Dokument: Analýza zlepšení materiálového využití dalších druhů odpadů (průmyslové odpady, živnostenské odpady a jiné) 5. Bod 2, dílčí část 3 Vazba na specifický cíl č. 3 PO 3 OPŽP Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky 5.1. Zmapování starých skládek odpadů provozovaných obcemi před rokem na základě podkladů dodaných krajskými úřady. (Dodavatel osloví zástupce obcí, na jejichž katastrálním území se daná skládka nachází, za účelem zjištění umístění skládky a její rozlohy) Vzhledem k tomu, že neexistuje aktuální seznam všech skládek odpadů provozovaných obcemi do roku , které dosud nebyly rekultivovány a neprobíhá na nich následná péče, je nutné nejprve v rámci plnění projektu vytvořit aktuální a konečný seznam takových lokalit. Navrhovaná metodika předpokládá spolupráci na třech úrovních: všeobecné poznatky a databáze budou na národní úrovni konzultovány s MŽP a jím zřízenými složkami např. ČIŽP, SFŽP, CENIA, CeHO; hlavním zdrojem informací pro sestavení aktuálního a konečného přehledu skládek provozovaných obcemi před rokem budou krajské úřady; informace z krajských úřadů budou následně ověřovány a doplňovány u obecních úřadů příslušných ke katastru výskytu takové skládky. Sběr dat pro analytickou část projektu bude probíhat prostřednictvím jednotného poptávkového formuláře, který bude před jeho distribucí na poptávaná místa odsouhlasen se zadavatelem. Rozsah tohoto prvotního dokumentu bude odpovídat záměru, získat kompletní a konečnou informaci o všech lokalitách v ČR odpovídajících zadání této části úkolu. Součástí poptávkového formuláře bude i datový list skládky. Bude navržen vzor datového listu, který bude před zahájením sběru dat odsouhlasen se zadavatelem. Rozsah musí obsahovat veškeré potřebné informace o skládce pro možnost řádného posouzení budoucích žádostí o dotace na rekultivace (např. poloha, rozloha, popis území, geologické a hydrogeologické poměry, porovnání s územními plány obcí, významné vlivy na jednotlivé složky ŽP, doplňkové informace z historie provozu). Získané podklady z krajských úřadů budou porovnány s datovými podklady získanými z dosavadních databází a z informací získaných na národní úrovni. Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 32 (celkem 44)

33 Vyhodnocené lokality budou navštíveny. Budou ověřeny a doplněny požadované informace do datového listu skládky. Bude pořízena fotodokumentace a lokalita bude definována v GIS. Výstupy analytické části budou sestaveny a prezentovány v databázi skládek provozovaných obcemi před rokem (část I analytická), kde bude přehledně zpracována každá skládka a řazení bude po jednotlivých krajích. Databáze bude k jednotlivým skládkám zahrnovat údaje textové, číselné, fotodokumentaci, případně doplňující kartografickou dokumentaci. Uvedené údaje budou integrovány v grafickém informačním systému, kompatibilním se systémy zadavatele a krajských úřadů. Pro každý kraj a navíc pro celou ČR budou uvedeny souhrnné statistické údaje. Pro účely jednotlivých krajů budou zpracovány i dílčí krajské databáze skládek, kde budou obsaženy pouze lokality a skládky daného kraje, včetně souhrnných a statistických dat. Výstupy: Dokument: Zmapování starých skládek odpadů provozovaných obcemi před rokem na základě podkladů dodaných krajskými úřady. Databáze skládek GIS záznamy skládek a lokalit 5.2. Na základě výše uvedeného výstupu dodavatel navrhne metodiku odstranění starých skládek odpadů provozovaných obcemi před rokem za využití podpory z OPŽP Na základě databáze skládek sestavené v analytické části projektu bude zpracován návrh metodiky odstranění starých skládek odpadů provozovaných obcemi před rokem Metodika odstranění se bude řídit informacemi, které budou obsaženy v datovém listu skládky a navrhovaná metodika bude i odůvodněna. Přípustné metodiky budou odpovídat legislativním požadavkům pro provoz skládek ve všech fázích provozu skládky. Stejně tak se navrhovaná metodika bude řídit platnými technickými normami pro uzavírání a rekultivaci skládek. Navrhovaná metodika se bude týkat druhé fáze provozu skládky, tj. jejímu uzavírání a třetí fáze, tj. její následné péči. V tomto bodě nebude návrhová část obsahovat žádná rozhodnutí nebo povolení k navrhované metodice od příslušných úřadů. Stejně tak navrhovaná metodika nebude rozpracována do podoby projektové dokumentace. Možné varianty metodiky odstranění skládky: rekultivace tělesa na místě v případě nezabezpečených skládek nebo skládek, u nichž je zabezpečení v havarijním stavu, je tato varianta možná, pouze pokud bude zajištěno, že odpady nebudou nadále vymývány podzemní nebo přípovrchovou vodou; odtěžení odpadů, jejich využití, případně odstranění a rekultivace lokality. Návrhová část bude obsahovat i návrhy na nutný doplňkový průzkum pro zjištění míry kontaminace daných území se starými skládkami včetně vlivů skládky na jednotlivé složky životního prostředí a odhad možných negativních důsledků na širší území v dané lokalitě skládky. Metodika odstranění starých skládek může být v jednotlivých případech uvedena i variantně. Tyto návrhy budou uvedeny u lokalit, kde si následný žadatel o dotaci může vybrat pro něj optimálnější variantu odstranění skládky. Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 33 (celkem 44)

34 Každý návrh metodiky bude obsahovat i odborný odhad nákladů na odstranění staré skládky, včetně odůvodnění odhadu nákladů. Tyto náklady budou rozděleny na fázi druhou provozu skládky, tj. rekultivaci nebo odstranění skládky, a na fázi třetí, tj. následnou péči o lokalitu skládky. Výstupem bude databáze skládek, část II návrhová, která bude opět sestavena přehledně v jednotné struktuře a číslování dle části I analytické. Tato databáze bude navíc obsahovat i návrh řešení pro jednotlivé skládky. Řazení bude opět po krajích a pro jednotlivé kraje a i celkem pro celou ČR budou uvedeny souhrnné údaje. Pro účely jednotlivých krajů budou zpracovány i dílčí krajské databáze skládek, kde budou obsaženy pouze lokality a skládky daného kraje, a to včetně souhrnných a statistických dat. Výstup: Dokument: Metodika odstranění starých skládek odpadů provozovaných obcemi před rokem za využití podpory z OPŽP Databáze skládek GIS záznamy skládek a lokalit 6. Návrh obecných postupů pro komunikaci se zadavatelem a třetími stranami 6.1. Komunikace se zadavatelem V úvodu Projektu považujeme za důležité realizovat úvodní (zahajovací) schůzku se Zadavatelem. Účelem tohoto setkání bude potvrdit si zahájení prací a přístup k realizaci aktivit. Cílem by mělo být zejména: sjednocení si očekávání Zadavatele a týmu EY o průběhu Projektu a zejména jeho výsledků; potvrzení si přístupu prezentovaného v této nabídce, případně úprava přístupu dle aktuálních požadavků zúčastněných stran; předání požadavků na součinnost ze strany Zadavatele, a to zejména ve smyslu získání všech relevantních dokumentů rozhodných pro úspěšné plnění Projektu; nastavení vhodných pravidel komunikace pro zajištění hladkého průběhu celého projektu a nominování osob ze strany Zadavatele; sestavení projektových týmů pro jednotlivé dílčí části na straně EY i Zadavatele (tyto osoby se budou účastnit koordinačních a kontrolních schůzek pro danou část projektu, viz níže) potvrzení si, případně upřesnění požadované formy jednotlivých výstupů (dokument, databáze atd.) upřesnění termínů odevzdání jednotlivých výstupů a ukončení dílčích částí Projektu, dle aktuálních požadavků Zadavatele. V úvodní fázi zakázky EY vytvoří a během její realizace bude spravovat databázi kontaktních osob, a to pro všechny zúčastněné strany (Zadavatel, tým EY, ostatní relevantní osoby). Tato databáze bude obsahovat seznam osob a jejich zástupců (pokud možno, vždy 1 + 1) s uvedením jejich telefonu a u. Během realizace zakázky, pokud Zadavatel neurčí jinak, bude hlavním komunikačním nástrojem elektronická pošta. Písemnou komunikací je tedy v této nabídce míněna komunikace elektronickými Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 34 (celkem 44)

35 prostředky, a to zejména na určenou elektronickou adresu. Pro vyloučení pochyb předpokládáme, že přijetí písemné komunikace bude příjemcem informace vždy bez zbytečného odkladu potvrzeno zpět odesílateli. V případě ad hoc komunikace bude EY využívat telefonické spojení. Pokud bude informace zprostředkovaná telefonem zásadního charakteru (např. informace, od níž se bude odvíjet lhůta), a to jak ze strany EY, tak ze strany Zadavatele, bude vždy o tomto ujednání dodatečně zpracována písemná zpráva a doručena elektronickou poštou k jejímu potvrzení druhou stranou. Předpokládá se, že adresát potvrdí převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy na jeho elektronickou adresu. Dále navrhujeme organizovat pravidelné koordinační schůzky členů projektových týmů k jednotlivým částem Projektu (budou se účastnit osoby na straně Zadavatele a týmu EY) v periodicitě 14 dnů (možno změnit dle požadavku Zadavatele). Cílem těchto setkání by mělo být zejména: prezentace aktuálního vývoje realizace projektu; odsouhlasení si dalších kroků; vznesení obecných připomínek Zadavatele k přístupu EY k řešení projektu (vznesení připomínek k obsahu jednotlivých výstupů bude možné v rámci kontrolních dnů); diskuze o součinnosti třetích stran, jejich připomínkách a aktuálních postojích. EY se zároveň zavazuje vést zápisy z veškerých jednání mezi Zadavatelem a EY, a archivovat je Kontrola výstupů Dále navrhujeme, aby během realizace projektu, byly realizovány pravidelné kontrolní dny k postupu prací a k získaným dílčím výstupům v periodicitě jednoho měsíce, (případně dle požadavku Zadavatele), a to zvlášť pro jednotlivé části Projektu. Během těchto dnů uspořádá EY schůzky všech zainteresovaných subjektů, kterým bude tým EY prezentovat aktuální pokrok ve zpracování výstupů a diskutovat jej s nimi. Dále, během těchto kontrolních dnů, bude mít Zadavatel právo vyžádat si přístup k rozpracovaným výstupům, zdrojům a ostatním relevantním materiálům týmu EY. V návaznosti na kontrolní dny bude mít Zadavatel možnost vznést připomínky k prezentovaným materiálům. Tyto připomínky budou Zadavatelem doručeny písemně kontaktní osobě z týmu EY. Tým EY se do 7 dnů vyjádří k relevantnosti vznesených připomínek (pokud tým EY shledá některou z připomínek jako nerelevantní, oznámí tuto skutečnost Zadavateli, který o relevantnosti připomínky neprodleně rozhodne). Zbylé připomínky budou odborně vypořádány experty z týmu EY ve sjednaném termínu. Pokud vypořádání vznesené připomínky významně ovlivní současnou náplň veřejné zakázky, bude mít EY právo požadovat odpovídající prodloužení lhůt odevzdání relevantních částí Projektu (na základě odsouhlasení ze strany Zadavatele). EY se také zavazuje, že poskytne Zadavateli předběžné verze všech výstupů před jejich finálním odevzdáním, aby k nim Zadavatel mohl vznést připomínky, a to vždy s dostatečným předstihem před finálním termínem odevzdání Komunikace s třetími stranami Komunikace mezi EY a dalšími relevantními subjekty, rozdílnými od Zadavatele, bude probíhat, pokud Zadavatel neurčí jinak, taktéž elektronicky, tzn., že informace nebo písemnost bude doručena na jejich určenou elektronickou adresu. EY se zavazuje archivovat veškerou komunikaci s třetími stranami týkající se realizace projektu a na vyžádání umožnit Zadavateli do této komunikace přístup. V případě požadavku Zadavatele, bude veškerá písemná komunikace odesílána rovněž v kopii určené osobě Zadavatele. Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 35 (celkem 44)

36 V případě ad hoc komunikace bude EY využívat telefonické spojení. Pokud bude informace zprostředkovaná telefonem zásadního charakteru, bude vždy o tomto ujednání dodatečně zpracována zpráva a doručena elektronickou poštou k jejímu potvrzení třetí stranou. Dále EY navrhuje realizovat workshopy v jednotlivých krajích pro zástupce krajů a další zainteresované subjekty (odsouhlasené zadavatelem na návrh EY), kde budou prezentovány a diskutovány ucelené výsledky analytické a návrhové části díla. Cílem těchto workshopů je zajistit součinnost klíčových subjektů při naplňování navrhovaných opatření. Jelikož má EY bohatou zkušenost s řízením organizačně náročných projektů pro orgány státní správy, víme, že zapojení všech relevantních subjektů je pro úspěch většiny projektů klíčové. Termíny těchto workshopů budou diskutovány se Zadavatelem, aby byla v případě zájmu umožněna účast zástupců Zadavatele na těchto workshopech. Také z těchto workshopů bude EY pořizovat zápisy, které v rámci kontrolních dnů předá Zadavateli. Dále pro efektivní komunikaci s třetími stranami navrhujeme zřídit elektronické úložiště v aplikaci EY Delivers, kam se budou ukládat výstupní materiály analytické a návrhové části a další relevantní dokumenty pro jednotlivé kraje, o čemž budou zainteresované subjekty vyrozuměny automatickou notifikací na elektronickou adresu, s následnou možností vkládání návrhů a připomínek v předem stanovené lhůtě. Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 36 (celkem 44)

37 Příloha č. 2: Harmonogram plnění Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 37 (celkem 44)

38 Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník Strana 38 (celkem 44)

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Mgr. Pavel Drahovzal předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Ing. Bc. Barbora Fűrstová Oddělení legislativně-právní

Více

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 vyuţívání R1 Energetické vyuţívání odpadů

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí České republiky Svaz měst a obcí České

Více

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Luhačovice, XXVI. seminář energetiků 21. 1. 2016 Hlavní legislativní změny v roce 2015 I.

Více

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Konference Odpady 2011 Plzeň, 15. 11. 2011 Pohled měst a obcí na udržitelné odpadové hospodářství:

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Vojtěch Pilnáček Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Regionální setkání starostů Regionservis Dětenice, 14. května 2015 Odpady v ČR probuzeny

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Most, 3. června 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon o odpadech Poslední novelizace Zákon

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Prohlášení ke koncepci dle 10g odst. 4 a 5e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění PRAHA prosinec 2015 Obsah: Prohlášení

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Prioritní strategie EU pro nakládání s odpady Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Ekomonitor Praha, 9. 11. 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU pro odpadové

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 16 Rozeslána dne 12. 7. 2004 OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 16 Rozeslána dne 12. 7. 2004 OBSAH: Ročník 2004 Věstník právních předpisů Částka 16 Rozeslána dne 12. 7. 2004 OBSAH: 309. Vyhláška, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství Strana 712 Věstník právních předpisů částka

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Liberec,

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Predikování budoucích nákladů za zpracování odpadů s využitím nástroje NERUDA

Predikování budoucích nákladů za zpracování odpadů s využitím nástroje NERUDA Predikování budoucích nákladů za zpracování odpadů s využitím nástroje NERUDA Martin Pavlas, Radovan Šomplák Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického

Více

Rizika velkých investičních projektů v odpadovém hospodářství a jejich hodnocení. Úvod

Rizika velkých investičních projektů v odpadovém hospodářství a jejich hodnocení. Úvod Rizika velkých investičních projektů v odpadovém hospodářství a jejich hodnocení Úvod Obsah příspěvku Rizika obecné informace. Projekty v odpadovém hospodářství. Rizikovost projektů MBÚ. Riziko, resp.

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje Tábor,

Více

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část Plán odpadového hospodářství města Dubňany 2017-2026 Směrná část Objednatel Zhotovitel Město Dubňany ECO Management, s.r.o. Náměstí 15. dubna 1149 K Západi 2033/54 696 03 Dubňany 621 00 Brno IČ 00284882

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV.

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) je důmyslně promyšlený

Více

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Mgr. Pavel Drahovzal předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcíčeské republiky Biologicky rozložitelné komunální odpady

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ministerstvo životního prostředí Ing. Andrea Hilčerová Odbor odpadů

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ministerstvo životního prostředí Ing. Andrea Hilčerová Odbor odpadů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Ing. Andrea Hilčerová Odbor odpadů OPŽP 2014-2020 Navrženo 6 prioritních os PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Aktuální novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinnost od 1.1.2002 1 -

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: VÝSLEDKY PROJEKTU NA LOKALITĚ TIŠNOV SITA CZ a.s. ECO - Management s.r.o. 21/09/2009 ÚKOL VAV č. SLII2f1-30-70 Projekt součástí úkolu VaV č. SLII2f1-30-70: Výzkum integrovaného

Více

Justýna nástroj pro odhad produkce a výhřevnosti komunálních odpadů na úrovni mikroregionů

Justýna nástroj pro odhad produkce a výhřevnosti komunálních odpadů na úrovni mikroregionů Justýna nástroj pro odhad produkce a výhřevnosti komunálních odpadů na úrovni mikroregionů Radovan Šomplák, Lenka Zavíralová, Jiří Kropáč, Martin Pavlas Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 39146/ENV/15 V Praze dne 11. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Co přinese nový návrh českého zákona o odpadech, odpadová data MŽP 2015 a strategie MŽP ČR

Co přinese nový návrh českého zákona o odpadech, odpadová data MŽP 2015 a strategie MŽP ČR Co přinese nový návrh českého zákona o odpadech, odpadová data MŽP 2015 a strategie MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart odbor odpadů XXVII. seminář energetiků Luhačovice, hotel Harmonie

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

Energetické využití odpadů z hlediska MPO

Energetické využití odpadů z hlediska MPO Energetické využití odpadů z hlediska MPO Odpady 2011 a jak dál? Kongresové centrum Výstaviště BVV 25. května 2011 Milan Kyselák Obsah 1. Stav energetického využívání odpadu 2. Strategický pohled SEK,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR. Analýza potenciálu

Více

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Č. Subjekt Připomínky Vypořádání 1. Ministerstvo životního

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP

Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart Odbor odpadů 13. BRO v Náměšti nad Oslavou 2017 21. 22. září 2017 ČESKÁ REPUBLIKA ČR: ZEMĚ ČERNÝCH

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 listopad 2009 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah : Kap. Název kapitoly Str. 1. Úvodní část 3 1.1. Cíl vyhodnocení

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Ekologické veletrhy Brno 20.-22. 5. 2008 Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. MŽP odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10,

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV Tomáš Chudárek, Bedřich Friedmann, Zdeněk Horsák, Michal Hejč, František Piliar, Jiří

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podopobných zařízení

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podopobných zařízení Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo životního prostředí Adresa Vršovická 65/ Kontaktní osoba Mgr. Martina

Více

Do kapitoly Základní principy politiky životního prostředí doplnit princip Oběhové hospodářství

Do kapitoly Základní principy politiky životního prostředí doplnit princip Oběhové hospodářství NÁZEV MATERIÁLU Stanovisko k Aktualizaci Státní politiky životního prostředí ČR 2012 2020 Č. J. GŘ/71/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 24. 06. 2016 KONTAKTNÍ OSOBA Jaroslav Suchý TELEFON 724 809 545 E-MAIL jsuchy@spcr.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Téma Příprava projektů integrovaných systémů pro nakládání s odpady Optimalizace projektů pro nakládání s odpady-komplexní řešení se započítáním všech vedlejších a vyvolaných

Více

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. LII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více