číslo 10 říjen liskovec.cz e -mail: zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 10 říjen liskovec.cz e -mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Dětské zábavné odpoledne Kameňák se baví strana 6 Tradiční podzimní zájezd seniorů Rekonstrukce areálu Brněnské asociace futsalu strana 7 9 Ze sportu Optimismus je schopnost být dobré mysli i za okolností, o nichž víme, že jsou zoufalé. G. B. Shaw Od komunálních voleb uběhly již dva roky. I když se účty obvykle skládají až na konci, rozhodli jsme se připomenout, co radniční koalice ve složení Tři oříšky pro Lískovec, ODS, ČSSD a TOP 09 slíbila a co se podařilo naplnit již nyní, v polovině volebního období. Pokud zde některé body nenajdete, neznamená to, že jsme na jejich plnění zapomněli nebo rezignovali, ale že se na nich ještě pracuje. Otevřená radnice Na internetu jsou nyní zveřejněny materiály pro jednání Zastupitelstva městské části již 4 dny před jednáním, občané tedy mohou snadno zjistit, o čem zastupitelstvo bude jednat. Všechna vyhlášená výběrová řízení zveřejňujeme na internetu, včetně jejich výsledku a uzavřených smluv. O věcech důležitých pro obec se v zastupitelstvu hlasuje jmenovitě, zápisy i s hlasováním najdou občané snadno na internetu. Byl schválen Etický kodex zpravodaje Lískáček, připravený podle vzoru sdružení Oživení. Pro nájemníky obecních domů byla zřízena rubrika na webových stránkách MČ. Modernizace budov mateřských a základních škol a kvalita vzdělávání společnosti Projekty zateplení a modernizace ZŠ Svážná a MŠ Oblá získaly podporu z evropských fondů a jejich modernizace je naplánována na prázdniny Moderní školní hřiště jsou přístupná veřejnosti odpoledne i o víkendech. Městská část přispívá školám na to, aby po celou dobu provozu byl na ve spolupráci s Komisí pro kulturu RMČ Zve všechny na oslavu Dne seniorů 30. října 2012 Co vás čeká: můžete si vyzkoušet různá cvičení pilates, dechová cvičení a jógu soutěž o nejlepší pečenou i nepečenou buchtu s lískovým oříškem i bez něj koncert Slavnostní zahájení bude ve hod. Těšíme se na vás hřišti přítomen správce, který zajišťuje bezpečnost i půjčení sportovního vybavení. Na nedostatek míst v mateřských školách jsme zareagovali okamžitě, v září 2011 byly otevřeny dvě třídy v ZŠ Svážná a připravujeme otevření třetí třídy od ledna Tím je zajištěno, že všechny tříleté děti z Nového Lískovce najdou ve školce místo. Jedním z důležitých slibů koalice bylo, že bude podporovat místní spolky a občanská sdružení v jejich aktivitách, které obohacují kulturní život v obci, vytvářejí příležitosti pro sportování a využití volného času dětí i dospělých a pomáhají lidem podílet se na vytváření kvalitního životního prostředí v Novém Lískovci. Navíc ta nejaktivnější sdružení si dokážou sehnat dotace i ze státního a městského rozpočtu, případně od sponzorů, takže pouze s malým příspěvkem od naší obce dokážou hodně udělat. A právě tyto vnější zdroje se vzhledem ke krizi a změně rozpočtového určení daní velmi zkrátily. Naše městská část zareagovala na tyto informace zvýšením objemu příspěvků z původních 300 tisíc korun na dvojnásobek, aby pomohla našim sdružením a sportovním oddílům přežít tuto těžkou dobu. Budeme se snažit stejnou částku udržet i v těchto nelehkých dobách i v dalších letech. Ve spolupráci s občanským sdružením Ratolest u nás začali pracovat terénní pracovníci zabývající se prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. Kvalita života V roce 2011 byla dokončena obnova lesoparku nad ulicí Raisovou, parčík na ulici Kluchova i nový park v areálu pod ulicí Plachty. Na příští rok plánujeme dovybavení dětského hřiště v parku Pod Plachtami herními prvky pro starší děti. Byla zpracována studie úprav ulice Kluchova, která umožní legalizaci podélných parkovacích míst. Tato studie bylo projednána s občany a po zapracování jejich připomínek bude podkladem pro úpravu ulice Kluchova po plánované rekonstrukci plynu. Byla zpracována studie úpravy prostranství před obchodním střediskem Albert a v tomto čísle Lískáčku máte pozvánku na její veřejné projednání. Probíhá obnova kontejnerových stání v ulicích Kamínky, Oblá a Čtvrtě. Doprava Připravili jsme projekt vybudování nových kolmých parkovacích míst na ulici Oblá, projekt získal územní rozhodnutí a v letošním roce zastupitelstvo schválilo i peníze v rozpočtu na tuto akci. Bohužel se nepodařilo zatím získat stavební povolení, protože Brněnské vodárny nesouhlasily s řešením odvodu dešťových vod. O problému budeme dále jednat tak, aby mohla být stavba zahájena nejpozději na jaře příštího roku. Postupně připravujeme budování dalších parkovacích míst a parkovacích domů na místech vytipovaných v dokumentu Koncepce veřejných prostranství. Není možné ale všechny plochy v sídlišti nechat na pospas automobilům, budeme také pokračovat v ochraně chodců, a hlavně maminek s kočárky tam, kde automobily blokují používané chodníky. Příkladem je osazení sloupků na Svážné letos v září. Nájemní bydlení V roce 2011 byla dokončena modernizace veškerého bytového fondu včetně domu Zoubkova 55, s výjimkou dvou panelových domů připravovaných k privatizaci. Domy Oblá 53, 55, 57, 59 a Svážná 10, 12, 14, 16 budou pravděpodobně ještě do konce letošního roku městem Brnem (pokračování na str. 4) POZVÁNKA NA NÁMĚSTÍ NOVÉHO LÍSKOVCE Nelíbí se Vám prostor u kašny a lávky přes ul. P. Křivky? Zveme Vás na veřejné projednání studie úprav prostranství mezi starým a novým Albertem dne 30. října 2012 od 18 hodin v objektu bývalé prodejny Albert, Kamínky 3. Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec

2 LÍSKÁČEK 10/ ze života naší čtvrti Teplé a suché léto bylo obzvláště náročné na zalévání květin, nicméně nádherné záplavy barevných květů i letos zdobily Nový Lískovec na mnoha místech. Některé již tradičně, jiné zazářily letos na nových místech. A je na vás, čtenářích, abyste je ohodnotili. Našli bychom jich mnohem více, ale spolu se sušícím se prádlem nebo trvale nataženými šňůrami nepůsobí již tak lákavě. Dana Beranová Svážná 14 Úpatní 22 Rybnická 96, 98, 100 Rybnická 102 Úpatní 10a Plachty Oblá 50 Zoubkova 36 Plachty 10 Oblá 44 Svážná 7 Oblá 65 Kamínky 27 Koniklecová 8 Úpatní 24 Oblá 14

3 3 LÍSKÁČEK 10/2012 informace z radnice Rada městské části 15/ schválila: dodatek č. 1 ke smlouvě č /2012 o sdružených službách dodávky elektřiny mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací č mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou SMART Comp. a.s., Kubíčkova 1115/8, Brno dohodu o provedení stavebních úprav č. 162/2012 v nebytovém prostoru objektu Čtvrtě 5 uzavřenou mezi městskou částí Brno-Nový Lískovec jako pronajímatelem a nájemcem smlouvu č 163/2012 o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou ASEKOL s.r.o. dohodu o odběru elektrické energie v parku Pod Plachtami v k. ú. Nový Lískovec za účelem TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Ověřování listin Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno -Nový Lískovec -liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Jana Říhová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do listopadového 18. října 2012, do prosincového 22. listopadu Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: 5000 znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Článek, který pan Dzurja podal k uveřejnění ve zpravodaji MČ a který redakční rada odmítla zveřejnit z důvodu, že obsahuje zjevné nepravdy a nactiutrhání, není totožný s textem, který roznesl do schránek a rozdával při farmářských trzích u obchodního střediska Albert. Jeho sdělení, že se jedná o totožný text, je tedy nepravdivé a nekorektní. Redakční rada zpravodaje Lískáček pořádání veřejně přístupné kulturně-společenské akce dne dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce Stavební úpravy ZŠ Svážná pro účely MŠ v Brně-Novém Lískovci, 2. etapa mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností PM Realstav, s.r.o., U Lihovaru 522, Černá Hora vzala na vědomí: oznámení přechodu nájmu bytu č. 3, Zoubkova 249/55, Brno a schválila změnu nájemní smlouvy spočívající ve změně nájemce na dobu určitou od do oznámení přechodu nájmu bytu č. 1, Svážná 444/25, Brno a schválila změnu nájemní smlouvy spočívající ve změně nájemce žádost o ukončení nájmu části NP v bytovém domě Oblá 53, využívané jako příslušenství k prodejně potravin a neschválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 46/10 zápis z jednání komise majetkové a bytové č. 5/2012 souhlasila: s nabytím majetku darem pro Základní školu Svážná, Brno, Svážná 9, a to poskytnutí nové mobilní klimatizace v hodnotě 9890 Kč od firmy Lídl s.r.o., Zelný trh 10, Brno s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 14, byt č. 18, 2kk a Bieblova 19, byt č. 26, 2+1 vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Oprava bytových domů Kamínky 6, Oblá 2 v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku firmy STAVOS Brno, a.s., U Svitavy 2, Brno, schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou STAVOS Brno, a.s., U Svitavy 2, Brno a uložila vedoucí odboru správy bytů a domů zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku Výstavba parčíku Kluchova v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku společnosti S-A-S STAVBY spol. s r.o., Gagarinova 2770/54, Znojmo a schválila smlouvu o dílo na Výstavba parčíku Kluchova v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností S-A-S STAVBY spol. s r.o., Gagarinova 2770/54, Znojmo; s cenou díla Kč vč. DPH nesouhlasila: s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 3, byt č. 32, 3+1 a Kotkova 20, byt č. 10, 1+1 s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 28, byt č. 18, 2kk a Luční 56, byt č. 1, 2+1 a Klíčová 5, byt č. 6, 2+1 neschválila: záměr pronájmu části pozemku p.č v k.ú. Nový Lískovec za účelem umístění a provozování novinového stánku 16/ schválila: nájemné v bytových domech svěřených MČ Brno-Nový Lískovec od ve výši 55,23 Kč/m 2 za měsíc, s výjimkou domů Oblá a Svážná 10 16, pověřila podpisem oznámení právníka úřadu a uložila Odboru správy bytů a domů doručit oznámení o jednostranném zvýšení nájemného nájemcům do / schválila: záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu Čtvrtě 5 pronájem bytu č. 13, 3+1, Svážná 32, Brno, na dobu určitou od do za aktuální nájemné pronájem bytu č. 1, 3+1, Oblá 3, Brno, za podmínky úhrady dluhu po předchozím nájemci ve výši Kč na dobu neurčitou za aktuální nájemné a doporučila ZMČ Brno-Nový Lískovec schválit smlouvu o postoupení pohledávky pronájem bytu č.14, 1+1, Kamínky 35, Brno, na dobu určitou od do za aktuální nájemné a úhradu ve výši aktuálního nájemného za dobu užívání bytu bez nájemní smlouvy, tj. od do pronájem bytu č. 20, 4+1, Svážná 30, Brno, na dobu určitou od do za aktuální nájemné a úhradu ve výši aktuálního nájemného za dobu užívání bytu bez nájemní smlouvy, tj. od do pronájem bytu č. 7, 2+1, Oblá 19, Brno, na dobu určitou od do za aktuální nájemné připomínky a podněty k provozu veřejné dopravy v městě Brně zpětvzetí výpovědi z nájemní smlouvy za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci č. 30/02/OVÚP dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce Modernizace TZB MŠ Oblá, 2. etapa v Brně- -Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností 3 MAR SYSTEMS a.s., Stará Kysibelská 683/57a, Karlovy Vary pronájem části objektu Kamínky 3 za účelem zřízení dočasného skladu nářadí, společnosti S-A-S develop Nový Lískovec, s.r.o., na dobu určitou za nájemné ve výši 1000 Kč/m 2 /rok za plochu 50 m 2 a smlouvu o nájmu nemovitosti č. 176/2012 a záměr dalšího pronájmu uložení částky 21 miliónů korun na termínovaný vklad od na 3 měsíce z účtu FRRB /6800 s úročením 1,75% p.a. dle nabídky Volksbank CZ Redakční rada se omlouvá autorkám článku Prvňáčci na Kamínkách z předchozího čísla Lískáčku (strana 2), v němž opravený text nepřekryl text původní.

4 LÍSKÁČEK 10/ téma měsíce ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ (dokončení ze str. 1) prodány nájemníkům. Proto již v roce 2012 mohla být zahájena opětovná údržba domů, zateplených v roce Na domech Kamínky 6 a Oblá 2 byly provedeny nátěry balkonů, fasády, ošetření eurooken a další drobné úpravy. Opravovat se bude také větrání. Zahájili jsme také budování nových výtahů v čtyřpodlažních domech na ulici Oblá, kde dosud výtahy vůbec nebyly. První výtah byl letos dokončen ve vchodě Oblá 17, příští rok budeme pokračovat podle zájmu nájemníků i v ostatních vchodech. Připravili jsme projekty kamerových systémů pro další obecní domy a budeme je postupně instalovat tak, aby se nájemníci cítili bezpečně a byl také ochráněn jejich majetek, například sklepy. Rok 2012 byl poslední, kdy mohli vlastníci domů jednostranně zvýšit nájemné. V Novém Lískovci se nájemné nezvyšovalo již několik let, pouze se upravovalo v domech po zateplení. Proto rada městské části rozhodla o zvýšení o 12 % na 55 Kč na metr čtvereční a měsíc. Tato částka se již zvyšovat nebude. Nájemné v Novém Lískovci tak zůstává jedno z nejnižších ve městě Brně. Celkové náklady na bydlení jsou nízké také díky tomu, že v dobře zateplených domech lidé platí za teplo zhruba polovinu ve srovnání s nezateplenými domy, kterých je v Brně pořád ještě hodně. Rozvoj městské části V roce 2011 se podařilo najít finančně silného investora pro přestavbu bývalé samoobsluhy Kamínky 3 na polyfunkční dům. V lednu letošního roku byl návrh projektu projednán s občany přímo na místě a na plány se přišlo podívat zhruba 170 lidí. Přes 80 z nich zanechalo zápis v návštěvní knize a pouze 4 zápisy byly nesouhlasné. Investor se nejprve pustil do nezbytného přeložení telefonní ústředny a v současné době je před vydáním územní rozhodnutí pro umístění objektu. Dokončení objektu plánuje investor na první polovinu S poštou, kontaktním místem radnice i zdravotními službami v přízemí domu se počítá. U ulice Chironova dokončila společnost Fit4all sportovně rekreační areál, který obohatil nabídku pro sport a volný čas pro naše občany. Moderní areál nabízí kromě tenisových kurtů badmintonové haly i cvičební sály, posilovnu, sauny, hlídání dětí, venkovní atrakce pro děti a restauraci. Zastupitelstvo městské části schválilo záměr odkoupit od společnosti Brněnské teplárny objekt bývalé výměníkové stanice centra B (u mlékomatu). Teplárny tento objekt již neužívají a chtějí ho prodat. I když v konceptu nového územního plánu města Brna se již neobjevuje plocha pro komerční výstavbu, zatím platí stávající územní plán. Nejlepší ochranou území před nápady na komerční objekty nebo ubytovny tedy bude, když budovu koupí městská část. Podpora podnikání a rozvoje služeb pro občany Nového Lískovce V roce 2011 vyšlo první vydání Podnikáčku, jako přílohy zpravodaje městské části. Ing. Jana Drápalová MALÍŘ POKOJŮ TEL informace z radnice záměr pronájmu části objektu Kamínky 5a od Tepláren Brna a.s. za účelem zřízení klubovny pro volný čas mládeže dary občanům za jejich práci v komisích RMČ a ve zvláštním orgánu MČ v I. pololetí roku 2012 dle návrhu jejich předsedů vzala na vědomí: výpověď z nájmu nebytového prostoru v bytovém domě Svážná 16, kterou podala Nadace Veronica, Panská 9, Brno, zastoupená ředitelkou Mgr. Jasnou Flamikovou, výpovědní lhůta činí tři kalendářní měsíce, tj. do souhlasila: s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 12, byt č. 15, 2KK a Dunajská 41, byt. č. 4, 3+1 s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 16, byt č. 9, 2KK a Kamínky 6, byt č. 19, 3+1 vybrala: pro veřejnou zakázku na služby Oprava elektroinstalací páteřní rozvody, Koniklecová 5 v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku společnosti 3MAR SYS- TEMS a.s., Stará Kysibelská 683/57a, Karlovy Vary neschválila: hálil přechod nájmu bytu č. 29, Kamínky 6, Brno požádala: přechod nájmu bytu č. 24, Oblá 2, Brno RMB o převod investorství městské části Brno- přechod nájmu bytu č. 2, Oblá 14, Brno -Nový Lískovec k realizaci projektu Zelená mateřská škola Oblá spolufinancovaného přechod nájmu bytu č. 65, Koniklecová 5, Brno z Regionálního operačního programu a o převod investorství městské části Brno-Nový Lís- zápisy z komise školství a prevence kriminality č. 5/2012 a majetkové a bytové č.7/2012 kovec k realizaci projektu Zateplení mateřské nesouhlasila: s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 21, byt č. 12, 2KK a Merhautova 13b, byt č.1, 1+0 školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec spolufinancovaného v Operačním programu Životního prostředí proplacení nákladů na pitnou vodu ve výši Kč nájemci bytu č. 134, Koniklecova 5, na základě podané žádosti ze dne jmenovala: Mgr. Lenku Mikšíkovou vedoucí odboru vnitřních věcí 18/ schválila: pronájem bytu č. 58,1KK, v domě Koniklecová 5, dispoziční právo Brno-střed, na dobu určitou od do s tím, že další prodloužení NS bude možné pouze za podmínky řádného hrazení nájemného včetně služeb a současně splácení starého dluhu ve výši 500 Kč měsíčně pronájem bytu č. 10, 4+1, Svážná 21, na dobu určitou od do souhlasila: s poskytnutím odměn všem ředitelům mateřských a základních škol ve výši navrhované OŠMT MMB Taj.

5 5 LÍSKÁČEK 10/2012 ze života naší čtvrti Dětské zábavné odpoledne V neděli v odpoledních hodinách už skoro všem školákům končily prázdniny. To není zrovna veselá chvíle. Členové Místního sdružení ODS Brno-Nový Lískovec si dobře vzpomínají, jak ani jim se nikdy nechtělo vyměnit bezstarostné chvíle prázdnin za ranní vstávání a plnění školních povinností. Proto již tradičně na konci prázdnin pořádáme zábavné dětské odpoledne. Krásný park Pod Plachtami se na několik hodin obohatil skákacím hradem, šplhací věží, stanovištěm pro střelbu ze vzduchovky a stánky s levným občerstvením. O zábavu se přítomným kromě živé hudby staral také nejznámější brněnský četník Arazím, tedy pan senátor Tomáš Töpfer. Mnoho jeho fanoušků využilo příležitost se s ním vyfotit a hned si odnést fotografii domů. V podvečerních hodinách mohly zástupy zájemců získat nadhled z horkovzdušného balónu. Krásné počasí a nebe bez mráčku jen doplnily příjemně prožité odpoledne. Ludmila Adlerová Kameňák se baví Nedělní odpoledne a hezké počasí. Dvě nezbytné podmínky, aby se plně vydařilo zábavné a soutěžní odpoledne Kameňák se baví. Jako každý rok ho uspořádala kulturní komise Nového Lískovce s podporou místních klubů a organizací. Letos to vyšlo na neděli 9. září. Počasí vyšlo ideálně, a proto jak lépe oslavit začátek školního roku, než právě soutěžemi a zábavou pro děti. Sluníčko a teplo vybízely k procházce venku a nesezení doma. To spolu s pozvánkou na soutěže a akce uspořádané pro naše děti přilákalo spoustuobyvatelnovéholískovceobyvatel Lískovce. Dětisoutě- žily v nejrůznějších disciplínách, trefovaly se na cíl, házely, skákaly, šplhaly a snažily se uhádnout správnou odpověď. Tradiční odměnou byl špekáček, který si mohly opéct na táboráku vedle pódia, na kterém hrála kapela. Posedět nebo se zastavit u táboráku a poslouchat písničky mohl každý, kdo přišel. Ve tři hodiny odpoledne jsme si poslechli zahájení a uvítání od představitelů naší městské části. Dětí bylo tolik, že vytvořily fronty u přihlašování do soutěže i na některých soutěžních stanovištích. Důležité bylo také zajištěné občerstvení, na sluníčku byla žízeň. Změny v areálu parku Pod Plachtami si přišli prohlédnout i ti, kteří nebydlí přímo v okolí, ale třeba na opačném konci Nového Lískovce. Některé úpravy ještě nebyly úplně dokončené, nejvíc asi chyběl trávník na upravených plochách a kvůli letošnímu suchu byla zatím prázdná i nově vybudovaná nádrž. Kdo chtěl, prohlédl si zevnitř rozsáhlé prostory sportovního areálu, který si v parku postavila soukromá společnost. Až do večera hrála kapela a u táboráku poseděli i organizátoři a všichni, kdo pomáhali. Pak už jen všechno schovat, uklidit a odvézt. Po setmění jsme uhasili táborák. Těšíme se, že nám za rok zase vyjde počasí. Možná by se taková akce mohla uspořádat i před prázdninami koncem školního roku. Co myslíte? Josef Schmied Svatava Jelínková ÚKLIDOVÉ PRÁCE mytí oken čištění koberců čištění sedacích souprav úklid bytů úklid domů čištění interiérů aut Mobil:

6 LÍSKÁČEK 10/ ze života naší čtvrti TRADIČNÍ PODZIMNÍ ZÁJEZD SENIORŮ V sobotu 22. září 2012 uspořádala komise pro kulturu Rady městské části Brno-Nový Lískovec tradiční podzimní zájezd seniorů. Trasu zájezdu vybral místopředseda KPK RMČ pan Jiří Faber a za pomoci své manželky a paní Miroslavy Chaloupkové připravil program a zajištění průběhu zájezdu, během něhož mu pak asistovala jeho manželka a slečna Aneta Chaloupková. Luxusním autobusem značky Mercedes, který bezchybně a bezpečně řídil jeho majitel pan Zdeněk Navrátil, jsme v 7.30 hodin odjeli od supermarketu Albert směrem na Litomyšl a dále na soukromý zámek Nové Hrady u Skutče. Tento nádherný zámek byl vystavěn francouzským hrabětem Jean-Antoine Harbuval de Chamare v letech ve stylu francouzských letních sídel a bývá právem nazýván Malý Schönbrunn nebo České Versailles. Byl v restituci vrácen potomkům posledních soukromých majitelů, od nichž jej v r zakoupili manželé Petr a Magda Kučerovi, kteří provedli rozsáhlou rekonstrukci zámku a celého přilehlého areálu. Prohlídka zámku je pro návštěvníky velmi zajímavá a poutavá venkovním i vnitřním zařízením. Kromě prohlídky vlastního zámku byla možnost navštívit v zámeckém areálu První české muzeum cyklistiky v opraveném barokním špýcharu nebo výstavu anglických klobouků v zahradní galerii, zámecké stáje a farmu s chovem daňků a jelenů sika a zrekonstruovaný park s nejvzácnější venkovní památkou rokokovou Křížovou cestou z r. 1767, vedoucí k pozůstatkům původního gotického hradu. Ve vesnici pod zámkem se nachází mj. prodejna starožitností Antik, která nabízí předměty běžné spotřeby užívané před sto lety. Ve hodin byl odjezd na oběd do blízkého hotelu Chata Polanka s bohatou historií. Koncem 19. století to bývala hájenka Polanka, v jejímž okolí se těžilo v hlubokých lesích velké množství dřeva. Vzhledem k zájmu turistů o blízkou přírodní oblast Toulcovy Maštale vzniklo z hájenky pohostinství a později i ubytovací zařízení s možností rekreačních pobytů. Po dobrém obědě byl odjezd do Litomyšle s možností prohlídky zámku, kde hlavní prohlídková trasa představuje unikátní dětské divadélko, figurální sgrafita a reprezentační sály. Ti, kteří se prohlídky zámku nezúčastnili, měli možnost si prohlédnout město, kde probíhal jarmark, nebo si poslechnout koncert v rámci Smetanovy mladé Litomyšle v zahradě zámeckého kostela. Krásné sborové zpěvy mladých umělců bohužel narušoval déšť. Odjezd do Brna byl stanoven na hodin. Po příjezdu do Brna čekala účastníky v nově renovovaném sále objektu Brněnské asociace futsalu posezení s večeří a ochutnávkou burčáku. Po probrání společných zážitků se účastníci rozcházeli spokojeně domů. Za účastníky zájezdu Miroslava Chaloupková Rekonstrukce areálu Brněnské asociace futsalu V prázdninových měsících proběhla rekonstrukce sálu v bývalé sokolovně, nyní areálu Brněnské asociace futsalu na Rybnické ulici v Novém Lískovci. Během několika minulých let se již tento areál dočkal řady rekonstrukcí. Zvenku to byla nová fasáda na celém domě, výměna oken, dále opravy parkoviště, hřiště a jeho zastřešení nafukovací halou v zimním období. Uvnitř budovy pak byly vybudovány šatny v její přistavěné části, opraveny sprchy a záchody, postaveno nové schodiště k bytům a zrekonstruovány kanceláře. Kompletní přestavba restaurace Okruh Pub před třemi roky již byla prezentována v dřívějších vydáních Lískáčku. Jedinou částí celého komplexu, které se ruce řemeslníků dlouho nedotkly, byla tělocvična neboli sál. Jeho stav byl v poslední době nevalný a financí z jeho pronájmu, který více vyhovoval uživatelům než pronajimateli se na opravu nedostávalo. Teprve letošní jaro dávalo po jednání B.A.F. a ÚMČ Brno-Nový Lískovec naději na lepší časy. Zastupitelstvo MČ uvolnilo na opravy 500 tisíc Kč, z Jihomoravského krajského úřadu se podařilo získat dalších 200 tisíc. Velmi rychle a mimořádně kvalitně zpracovaný projekt Ing. Stanislava Kašpárka se začal připravovat k realizaci před prázdninami. Vedení B.A.F. zajistilo harmonogram pro všechny zainteresované firmy a od 1. července se začalo opravovat. Bylo třeba vystěhovat veškeré předměty, skříně a sportovní náčiní, vylámat staré obložení, vyklidit všechny prostory nad podiem, odstranit staré osvětlení a topení. Pak už nastoupily firmy, které se střídaly a doplňovaly dle harmonogramu prací. Nejprve proběhly topenářské práce, poté výměna a vybroušení podlahy. Firma Esprit provedla zakrytí stropu a instalaci nových svítidel. Současně firma Slavětínský prováděla obložení stěn tělocvičny, poté podlaháři ukončili po týdenní práci lakování podlahy a současně probíhala rekonstrukce elektrorozvodů. Tím bylo vše připraveno k závěrečnému vymalování sálu, před nímž byla ještě provedena výměna podlahy jeviště a její pokrytí novým linem. Celá rekonstrukce proběhla až na maličkosti podle harmonogramu, takže v sobotu 1. září byl otevírán sál honosnou svatbou. Závěrem lze dodat, že se rekonstrukce sálu v těch nejzákladnějších a nejdůležitějších komponentech podařila. Zbývají drobnosti jako světla na jevišti, nátěr dveří skladu a výroba skříní pro uložení materiálu ke sportovním, kulturním a školním akcím, na což již dotace nestačily. Snad se najdou v dohledné době v rozpočtu B.A.F. Při řadě akcí, které se během podzimu uskuteční, je možno si novou podobu sálu prohlédnout. Tímto bych chtěl nejen jménem Brněnské asociace futsalu, ale i všech sportovců a dalších uživatelů areálu poděkovat všem, kteří se o celou rekonstrukci zasloužili. Je to především Zastupitelstvo městské části v čele se starostkou pí Ing. Janou Drápalovou, dále Jihomoravský krajský úřad, projektant p. Ing. Stanislav Kašpárek, firmy Esprit, Podlahy Kněžínek, Truhlářství Slavětínský, Elektro Pírek a Topenářství Pernikář. Obrovskou práci odvedli správce areálu pan Dobšík, paní Dofková a Pokorná a pan Fölkl a mnoho dalších, kteří pomáhali různými pracemi. Za B.A.F. Zdeněk Polák

7 7 LÍSKÁČEK 10/2012 ze sportu Boxeři v nové sezoně Oblastní soutěž První kolo oblastní soutěže ročníku se konalo dne 22. září a pořádal jej BC DTJ Prostějov. Soutěž měla slavnostní zahájení se spoustou diváků, v jehož úvodu byly předány odměny úspěšným oddílům v uplynulé sezoně za přítomnosti primátora města Prostějova a hejtmana Olomouckého kraje. Poprvé v historii byla odměněna také kategorie žen viz tabulky: Konečné tabulky Jihomoravské oblastní soutěže : Školní mládež 1. BSC Kroměříž 24 b., 2. BC DTJ Prostějov 13 b., 3. SKB KO Brno 12 b., BSC Těmice 12 b., 5. BC Nový Lískovec 4 b. Kadeti 1. BSC Kroměříž 37 b., 2. BC Gambare Olomouc 23 b., 3. BC Řešeto Znojmo 13 b., 7. BC Nový Lískovec 8 b. Junioři 1. SKB KO Brno 35 b., BCS Kroměříž 35 b., 2. BC Nový Lískovec 29 b., 3. BCS Mistřín 20 b. Muži 1. BC Řešeto Znojmo 70 b., 2. BC Nový Lískovec 48 b., 3. BC Gauner Jihlava 38 b. Ženy 1. SKB KO Brno 6 b., 2. BC Lady box Brno 5 b., 3. BC Dynamo Svitavy 3 b. Poté byly zahájeny boje prvního kola letošního ročníku, ve kterém startovalo 32 dvojic z 18 oddílů, velký počet účastníků zaznamenala hlavně kategorie mužů (20 dvojic). Zúčastnil se také nově vzniklý brněnský oddíl Brennen, který napoprvé získal se sedmi boxery 8 bodů. V průběhu soutěže nedošlo k žádným problémům díky perfektnímu výkonu rozhodčích. Boxeři Nového Lískovce se zúčastnili v tradičním početním průměru ze sedmi nominovaných se z různých důvodů nedostavili čtyři. Body získal vítězstvím v kategorii školní mládeže Martin Mynář, kterému bohužel přiřadil los jeho oddílového kolegu Patrika Benharta, čímž byl Nový Lískovec připraven o další možný zisk bodů v případě Benhartova vítězství. Junior Dominik Jiříkovský výkonem nezklamal, i když prohrál velmi těsně na body s kroměřížským Láníkem. Celkově v prvním kole vyhrál SKB KO Brno před BSC Kroměříž a BC Gambare Olomouc. Druhé kolo oblastní soutěže pořádal dne 7. října další nově vzniklý jihomoravský oddíl R.M.I. Hodonín. Účast nedosahovala prvního kola zúčastnilo se 20 dvojic. Novolískováci opět doplatili na nedisciplinovanost svých členů stejně jako v prvním kole se druhého kola z osmi nominovaných zúčastnili tři. body za vítězství získal junior Petr Cmár, který porazil n.b. nad Lehnertem z Prostějova. Druhý junior Dominik Jiříkovský a muž Jan Hlavsa prohráli po více jak vyrovnaných utkáních. Celkově ve druhém kole zvítězil překvapivě nováček R.M.I. Hodonín se třinácti body, na druhém místě byly Brennen a Spartakus Vsetín s 10 body, na třetím BCS Kroměříž a SKB KO Brno se sedmi body, BC Nový Lískovec skončil společně s Kometou Brno s pěti body na pátém místě. Petr Cmár byl za svůj výkon nominován na mezinárodní turnaj juniorů v Krnově října. Pro příští třetí kolo dne 20. října počítají trenéři Nového Lískovce s konečně větším počtem svých svěřenců. 1. liga První kola kvalifikačních bojů první ligy byla zahájena 15. září bez Jihomoravského regionu, jehož zápas s SKB KO Brno byl z technických důvodů přeložen na 27. října a uskuteční se od 14 hodin v Novém Lískovci. Mezi tím odjedou borci Jm regionu dne 14. října k utkání druhého kola do Třeboně. Opět úspěšný Andrýsek Marek Andrýsek, student Střední odborné školy ochrany osob a majetku a člen novolískoveckého Sportovního centra mládeže, dosáhl dalšího velkého úspěchu, když zvítězil v mezinárodním turnaji v Sokolově, čímž si vybojoval účast na mistrovství světa juniorů, které se uskuteční ve dnech prosince v Arménii. Blahopřejeme. Miroslav Kubánek, Jiří Faber ůž t ští it kl b é i t t é t á k HOKEJBALOVÝ KLUB BULLDOGS BRNO INFORMUJE Vážení čtenáři, vážení rodiče, se začátkem nového soutěžního ročníku si vás opět dovolujeme seznámit s činností hokejbalového klubu Bulldogs Brno, kterou dlouhodobě podporuje také MČ Brno-Nový Lískovec. Veškeré tréninky i soutěžní utkání probíhají na hokejbalovém hřišti u ZŠ Kamínky, které patří mezi nejmodernější areály svého druhu v ČR. V letošním soutěžním ročníku HBK Bulldogs Brno zastřešuje dvě juniorská mužstva mladší dorost, který obhájil svoji účast v nejvyšší soutěži ČR extralize, a starší žáky hrající mistrovství ČR. Dorostenci si jakožto nováček v nejvyšší soutěži vedli nad očekávání dobře a postupem do play-off se postarali o příjemné překvapení, které ovšem vůbec nebylo náhodné Také starší žáci rozhodně brněnskému hokejbalu ostudu nedělají a lichotivé druhé místo za suverénní Jihlavou je nezvratným důkazem kvalitní práce s mládeží všech věkových kategorií. Právě práce s mládeží má v našem klubu dlouhodobý charakter a mužstva se mimo mistrovských soutěží účastní také turnajů v ČR a v zahraničí, vše pod vedením kvalifikovaných trenérů. Protože i nadále hodláme zejména u mládeže členskou základnu rozšiřovat, obracíme se na všechny rodiče nejen v Novém Lískovci, kteří hledají pro své dítě smysluplnou a levnou náplň volného času s nabídkou volných míst pro děti narozené v roce 1995 a mladší. V souladu s dlouhodobou koncepcí klubu, která se zaměřuje na podporu začínajících hokejbalistů mládežnických kategorií, nabízíme nyní případným zájemcům, že každý nový hráč mladší 18 let zaplatí za první sezonu pouze 50 % stanovené výše čl. příspěvku a ušetřené peníze může použít např. na nákup hráčské výstroje. Pokud vás tyto informace zaujaly, tak nás prosím kontaktujte nás na tel. č , kde vám rádi sdělíme další podrobnosti, příp. můžete navštívit klubové internetové stránky: a zaslat nám vaše dotazy elektronickou poštou. Činnost oddílu podporuje MČ Brno-Nový Lískovec, město Brno, MŠMT a další veřejné i soukromé instituce. Dostál Jiří, jednatel HBK Bulldogs Brno

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Pomocník na cesty strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA strana 6 Z obsahu tohoto čísla: strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Košt slivovice strana

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu číslo 6 červen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma TŘICÁTÁ KAMEŇÁKOVÁ BRIGÁDA 21. ČERVNA pozvánka na straně 14 Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu Území lesa

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 9 září 2005 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 11 Kameňák se baví strana 3 a 4 Informace

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec

zpravodaj městské části brno-nový lískovec zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 1 leden 2009 www.novy-liskovec.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat Zpravodaj městské části Brno-Černovice č. 4 / 2011 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba prázdnin a dovolených se chýlí ke konci a opět nastanou zaběhnuté všední povinnosti pro děti a jejich rodiče.

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu starolískovecký Červen 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu O podobě přírodní zahrady

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří

strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.brno-medlanky.cz CEITEC Science Park a Vědeckotechnický park Brno strana 4 Benefiční koncert pro Matěje strana 6 Oslavy 90. výročí bezmotorového

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2010 Slavnost na novém hřišti V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slavnostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více