číslo 10 říjen liskovec.cz e -mail: zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 10 říjen liskovec.cz e -mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Dětské zábavné odpoledne Kameňák se baví strana 6 Tradiční podzimní zájezd seniorů Rekonstrukce areálu Brněnské asociace futsalu strana 7 9 Ze sportu Optimismus je schopnost být dobré mysli i za okolností, o nichž víme, že jsou zoufalé. G. B. Shaw Od komunálních voleb uběhly již dva roky. I když se účty obvykle skládají až na konci, rozhodli jsme se připomenout, co radniční koalice ve složení Tři oříšky pro Lískovec, ODS, ČSSD a TOP 09 slíbila a co se podařilo naplnit již nyní, v polovině volebního období. Pokud zde některé body nenajdete, neznamená to, že jsme na jejich plnění zapomněli nebo rezignovali, ale že se na nich ještě pracuje. Otevřená radnice Na internetu jsou nyní zveřejněny materiály pro jednání Zastupitelstva městské části již 4 dny před jednáním, občané tedy mohou snadno zjistit, o čem zastupitelstvo bude jednat. Všechna vyhlášená výběrová řízení zveřejňujeme na internetu, včetně jejich výsledku a uzavřených smluv. O věcech důležitých pro obec se v zastupitelstvu hlasuje jmenovitě, zápisy i s hlasováním najdou občané snadno na internetu. Byl schválen Etický kodex zpravodaje Lískáček, připravený podle vzoru sdružení Oživení. Pro nájemníky obecních domů byla zřízena rubrika na webových stránkách MČ. Modernizace budov mateřských a základních škol a kvalita vzdělávání společnosti Projekty zateplení a modernizace ZŠ Svážná a MŠ Oblá získaly podporu z evropských fondů a jejich modernizace je naplánována na prázdniny Moderní školní hřiště jsou přístupná veřejnosti odpoledne i o víkendech. Městská část přispívá školám na to, aby po celou dobu provozu byl na ve spolupráci s Komisí pro kulturu RMČ Zve všechny na oslavu Dne seniorů 30. října 2012 Co vás čeká: můžete si vyzkoušet různá cvičení pilates, dechová cvičení a jógu soutěž o nejlepší pečenou i nepečenou buchtu s lískovým oříškem i bez něj koncert Slavnostní zahájení bude ve hod. Těšíme se na vás hřišti přítomen správce, který zajišťuje bezpečnost i půjčení sportovního vybavení. Na nedostatek míst v mateřských školách jsme zareagovali okamžitě, v září 2011 byly otevřeny dvě třídy v ZŠ Svážná a připravujeme otevření třetí třídy od ledna Tím je zajištěno, že všechny tříleté děti z Nového Lískovce najdou ve školce místo. Jedním z důležitých slibů koalice bylo, že bude podporovat místní spolky a občanská sdružení v jejich aktivitách, které obohacují kulturní život v obci, vytvářejí příležitosti pro sportování a využití volného času dětí i dospělých a pomáhají lidem podílet se na vytváření kvalitního životního prostředí v Novém Lískovci. Navíc ta nejaktivnější sdružení si dokážou sehnat dotace i ze státního a městského rozpočtu, případně od sponzorů, takže pouze s malým příspěvkem od naší obce dokážou hodně udělat. A právě tyto vnější zdroje se vzhledem ke krizi a změně rozpočtového určení daní velmi zkrátily. Naše městská část zareagovala na tyto informace zvýšením objemu příspěvků z původních 300 tisíc korun na dvojnásobek, aby pomohla našim sdružením a sportovním oddílům přežít tuto těžkou dobu. Budeme se snažit stejnou částku udržet i v těchto nelehkých dobách i v dalších letech. Ve spolupráci s občanským sdružením Ratolest u nás začali pracovat terénní pracovníci zabývající se prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. Kvalita života V roce 2011 byla dokončena obnova lesoparku nad ulicí Raisovou, parčík na ulici Kluchova i nový park v areálu pod ulicí Plachty. Na příští rok plánujeme dovybavení dětského hřiště v parku Pod Plachtami herními prvky pro starší děti. Byla zpracována studie úprav ulice Kluchova, která umožní legalizaci podélných parkovacích míst. Tato studie bylo projednána s občany a po zapracování jejich připomínek bude podkladem pro úpravu ulice Kluchova po plánované rekonstrukci plynu. Byla zpracována studie úpravy prostranství před obchodním střediskem Albert a v tomto čísle Lískáčku máte pozvánku na její veřejné projednání. Probíhá obnova kontejnerových stání v ulicích Kamínky, Oblá a Čtvrtě. Doprava Připravili jsme projekt vybudování nových kolmých parkovacích míst na ulici Oblá, projekt získal územní rozhodnutí a v letošním roce zastupitelstvo schválilo i peníze v rozpočtu na tuto akci. Bohužel se nepodařilo zatím získat stavební povolení, protože Brněnské vodárny nesouhlasily s řešením odvodu dešťových vod. O problému budeme dále jednat tak, aby mohla být stavba zahájena nejpozději na jaře příštího roku. Postupně připravujeme budování dalších parkovacích míst a parkovacích domů na místech vytipovaných v dokumentu Koncepce veřejných prostranství. Není možné ale všechny plochy v sídlišti nechat na pospas automobilům, budeme také pokračovat v ochraně chodců, a hlavně maminek s kočárky tam, kde automobily blokují používané chodníky. Příkladem je osazení sloupků na Svážné letos v září. Nájemní bydlení V roce 2011 byla dokončena modernizace veškerého bytového fondu včetně domu Zoubkova 55, s výjimkou dvou panelových domů připravovaných k privatizaci. Domy Oblá 53, 55, 57, 59 a Svážná 10, 12, 14, 16 budou pravděpodobně ještě do konce letošního roku městem Brnem (pokračování na str. 4) POZVÁNKA NA NÁMĚSTÍ NOVÉHO LÍSKOVCE Nelíbí se Vám prostor u kašny a lávky přes ul. P. Křivky? Zveme Vás na veřejné projednání studie úprav prostranství mezi starým a novým Albertem dne 30. října 2012 od 18 hodin v objektu bývalé prodejny Albert, Kamínky 3. Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec

2 LÍSKÁČEK 10/ ze života naší čtvrti Teplé a suché léto bylo obzvláště náročné na zalévání květin, nicméně nádherné záplavy barevných květů i letos zdobily Nový Lískovec na mnoha místech. Některé již tradičně, jiné zazářily letos na nových místech. A je na vás, čtenářích, abyste je ohodnotili. Našli bychom jich mnohem více, ale spolu se sušícím se prádlem nebo trvale nataženými šňůrami nepůsobí již tak lákavě. Dana Beranová Svážná 14 Úpatní 22 Rybnická 96, 98, 100 Rybnická 102 Úpatní 10a Plachty Oblá 50 Zoubkova 36 Plachty 10 Oblá 44 Svážná 7 Oblá 65 Kamínky 27 Koniklecová 8 Úpatní 24 Oblá 14

3 3 LÍSKÁČEK 10/2012 informace z radnice Rada městské části 15/ schválila: dodatek č. 1 ke smlouvě č /2012 o sdružených službách dodávky elektřiny mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací č mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou SMART Comp. a.s., Kubíčkova 1115/8, Brno dohodu o provedení stavebních úprav č. 162/2012 v nebytovém prostoru objektu Čtvrtě 5 uzavřenou mezi městskou částí Brno-Nový Lískovec jako pronajímatelem a nájemcem smlouvu č 163/2012 o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou ASEKOL s.r.o. dohodu o odběru elektrické energie v parku Pod Plachtami v k. ú. Nový Lískovec za účelem TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Ověřování listin Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno -Nový Lískovec -liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Jana Říhová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do listopadového 18. října 2012, do prosincového 22. listopadu Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: 5000 znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Článek, který pan Dzurja podal k uveřejnění ve zpravodaji MČ a který redakční rada odmítla zveřejnit z důvodu, že obsahuje zjevné nepravdy a nactiutrhání, není totožný s textem, který roznesl do schránek a rozdával při farmářských trzích u obchodního střediska Albert. Jeho sdělení, že se jedná o totožný text, je tedy nepravdivé a nekorektní. Redakční rada zpravodaje Lískáček pořádání veřejně přístupné kulturně-společenské akce dne dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce Stavební úpravy ZŠ Svážná pro účely MŠ v Brně-Novém Lískovci, 2. etapa mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností PM Realstav, s.r.o., U Lihovaru 522, Černá Hora vzala na vědomí: oznámení přechodu nájmu bytu č. 3, Zoubkova 249/55, Brno a schválila změnu nájemní smlouvy spočívající ve změně nájemce na dobu určitou od do oznámení přechodu nájmu bytu č. 1, Svážná 444/25, Brno a schválila změnu nájemní smlouvy spočívající ve změně nájemce žádost o ukončení nájmu části NP v bytovém domě Oblá 53, využívané jako příslušenství k prodejně potravin a neschválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 46/10 zápis z jednání komise majetkové a bytové č. 5/2012 souhlasila: s nabytím majetku darem pro Základní školu Svážná, Brno, Svážná 9, a to poskytnutí nové mobilní klimatizace v hodnotě 9890 Kč od firmy Lídl s.r.o., Zelný trh 10, Brno s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 14, byt č. 18, 2kk a Bieblova 19, byt č. 26, 2+1 vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Oprava bytových domů Kamínky 6, Oblá 2 v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku firmy STAVOS Brno, a.s., U Svitavy 2, Brno, schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou STAVOS Brno, a.s., U Svitavy 2, Brno a uložila vedoucí odboru správy bytů a domů zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku Výstavba parčíku Kluchova v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku společnosti S-A-S STAVBY spol. s r.o., Gagarinova 2770/54, Znojmo a schválila smlouvu o dílo na Výstavba parčíku Kluchova v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností S-A-S STAVBY spol. s r.o., Gagarinova 2770/54, Znojmo; s cenou díla Kč vč. DPH nesouhlasila: s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 3, byt č. 32, 3+1 a Kotkova 20, byt č. 10, 1+1 s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 28, byt č. 18, 2kk a Luční 56, byt č. 1, 2+1 a Klíčová 5, byt č. 6, 2+1 neschválila: záměr pronájmu části pozemku p.č v k.ú. Nový Lískovec za účelem umístění a provozování novinového stánku 16/ schválila: nájemné v bytových domech svěřených MČ Brno-Nový Lískovec od ve výši 55,23 Kč/m 2 za měsíc, s výjimkou domů Oblá a Svážná 10 16, pověřila podpisem oznámení právníka úřadu a uložila Odboru správy bytů a domů doručit oznámení o jednostranném zvýšení nájemného nájemcům do / schválila: záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu Čtvrtě 5 pronájem bytu č. 13, 3+1, Svážná 32, Brno, na dobu určitou od do za aktuální nájemné pronájem bytu č. 1, 3+1, Oblá 3, Brno, za podmínky úhrady dluhu po předchozím nájemci ve výši Kč na dobu neurčitou za aktuální nájemné a doporučila ZMČ Brno-Nový Lískovec schválit smlouvu o postoupení pohledávky pronájem bytu č.14, 1+1, Kamínky 35, Brno, na dobu určitou od do za aktuální nájemné a úhradu ve výši aktuálního nájemného za dobu užívání bytu bez nájemní smlouvy, tj. od do pronájem bytu č. 20, 4+1, Svážná 30, Brno, na dobu určitou od do za aktuální nájemné a úhradu ve výši aktuálního nájemného za dobu užívání bytu bez nájemní smlouvy, tj. od do pronájem bytu č. 7, 2+1, Oblá 19, Brno, na dobu určitou od do za aktuální nájemné připomínky a podněty k provozu veřejné dopravy v městě Brně zpětvzetí výpovědi z nájemní smlouvy za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci č. 30/02/OVÚP dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce Modernizace TZB MŠ Oblá, 2. etapa v Brně- -Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností 3 MAR SYSTEMS a.s., Stará Kysibelská 683/57a, Karlovy Vary pronájem části objektu Kamínky 3 za účelem zřízení dočasného skladu nářadí, společnosti S-A-S develop Nový Lískovec, s.r.o., na dobu určitou za nájemné ve výši 1000 Kč/m 2 /rok za plochu 50 m 2 a smlouvu o nájmu nemovitosti č. 176/2012 a záměr dalšího pronájmu uložení částky 21 miliónů korun na termínovaný vklad od na 3 měsíce z účtu FRRB /6800 s úročením 1,75% p.a. dle nabídky Volksbank CZ Redakční rada se omlouvá autorkám článku Prvňáčci na Kamínkách z předchozího čísla Lískáčku (strana 2), v němž opravený text nepřekryl text původní.

4 LÍSKÁČEK 10/ téma měsíce ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ (dokončení ze str. 1) prodány nájemníkům. Proto již v roce 2012 mohla být zahájena opětovná údržba domů, zateplených v roce Na domech Kamínky 6 a Oblá 2 byly provedeny nátěry balkonů, fasády, ošetření eurooken a další drobné úpravy. Opravovat se bude také větrání. Zahájili jsme také budování nových výtahů v čtyřpodlažních domech na ulici Oblá, kde dosud výtahy vůbec nebyly. První výtah byl letos dokončen ve vchodě Oblá 17, příští rok budeme pokračovat podle zájmu nájemníků i v ostatních vchodech. Připravili jsme projekty kamerových systémů pro další obecní domy a budeme je postupně instalovat tak, aby se nájemníci cítili bezpečně a byl také ochráněn jejich majetek, například sklepy. Rok 2012 byl poslední, kdy mohli vlastníci domů jednostranně zvýšit nájemné. V Novém Lískovci se nájemné nezvyšovalo již několik let, pouze se upravovalo v domech po zateplení. Proto rada městské části rozhodla o zvýšení o 12 % na 55 Kč na metr čtvereční a měsíc. Tato částka se již zvyšovat nebude. Nájemné v Novém Lískovci tak zůstává jedno z nejnižších ve městě Brně. Celkové náklady na bydlení jsou nízké také díky tomu, že v dobře zateplených domech lidé platí za teplo zhruba polovinu ve srovnání s nezateplenými domy, kterých je v Brně pořád ještě hodně. Rozvoj městské části V roce 2011 se podařilo najít finančně silného investora pro přestavbu bývalé samoobsluhy Kamínky 3 na polyfunkční dům. V lednu letošního roku byl návrh projektu projednán s občany přímo na místě a na plány se přišlo podívat zhruba 170 lidí. Přes 80 z nich zanechalo zápis v návštěvní knize a pouze 4 zápisy byly nesouhlasné. Investor se nejprve pustil do nezbytného přeložení telefonní ústředny a v současné době je před vydáním územní rozhodnutí pro umístění objektu. Dokončení objektu plánuje investor na první polovinu S poštou, kontaktním místem radnice i zdravotními službami v přízemí domu se počítá. U ulice Chironova dokončila společnost Fit4all sportovně rekreační areál, který obohatil nabídku pro sport a volný čas pro naše občany. Moderní areál nabízí kromě tenisových kurtů badmintonové haly i cvičební sály, posilovnu, sauny, hlídání dětí, venkovní atrakce pro děti a restauraci. Zastupitelstvo městské části schválilo záměr odkoupit od společnosti Brněnské teplárny objekt bývalé výměníkové stanice centra B (u mlékomatu). Teplárny tento objekt již neužívají a chtějí ho prodat. I když v konceptu nového územního plánu města Brna se již neobjevuje plocha pro komerční výstavbu, zatím platí stávající územní plán. Nejlepší ochranou území před nápady na komerční objekty nebo ubytovny tedy bude, když budovu koupí městská část. Podpora podnikání a rozvoje služeb pro občany Nového Lískovce V roce 2011 vyšlo první vydání Podnikáčku, jako přílohy zpravodaje městské části. Ing. Jana Drápalová MALÍŘ POKOJŮ TEL informace z radnice záměr pronájmu části objektu Kamínky 5a od Tepláren Brna a.s. za účelem zřízení klubovny pro volný čas mládeže dary občanům za jejich práci v komisích RMČ a ve zvláštním orgánu MČ v I. pololetí roku 2012 dle návrhu jejich předsedů vzala na vědomí: výpověď z nájmu nebytového prostoru v bytovém domě Svážná 16, kterou podala Nadace Veronica, Panská 9, Brno, zastoupená ředitelkou Mgr. Jasnou Flamikovou, výpovědní lhůta činí tři kalendářní měsíce, tj. do souhlasila: s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 12, byt č. 15, 2KK a Dunajská 41, byt. č. 4, 3+1 s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 16, byt č. 9, 2KK a Kamínky 6, byt č. 19, 3+1 vybrala: pro veřejnou zakázku na služby Oprava elektroinstalací páteřní rozvody, Koniklecová 5 v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku společnosti 3MAR SYS- TEMS a.s., Stará Kysibelská 683/57a, Karlovy Vary neschválila: hálil přechod nájmu bytu č. 29, Kamínky 6, Brno požádala: přechod nájmu bytu č. 24, Oblá 2, Brno RMB o převod investorství městské části Brno- přechod nájmu bytu č. 2, Oblá 14, Brno -Nový Lískovec k realizaci projektu Zelená mateřská škola Oblá spolufinancovaného přechod nájmu bytu č. 65, Koniklecová 5, Brno z Regionálního operačního programu a o převod investorství městské části Brno-Nový Lís- zápisy z komise školství a prevence kriminality č. 5/2012 a majetkové a bytové č.7/2012 kovec k realizaci projektu Zateplení mateřské nesouhlasila: s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 21, byt č. 12, 2KK a Merhautova 13b, byt č.1, 1+0 školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec spolufinancovaného v Operačním programu Životního prostředí proplacení nákladů na pitnou vodu ve výši Kč nájemci bytu č. 134, Koniklecova 5, na základě podané žádosti ze dne jmenovala: Mgr. Lenku Mikšíkovou vedoucí odboru vnitřních věcí 18/ schválila: pronájem bytu č. 58,1KK, v domě Koniklecová 5, dispoziční právo Brno-střed, na dobu určitou od do s tím, že další prodloužení NS bude možné pouze za podmínky řádného hrazení nájemného včetně služeb a současně splácení starého dluhu ve výši 500 Kč měsíčně pronájem bytu č. 10, 4+1, Svážná 21, na dobu určitou od do souhlasila: s poskytnutím odměn všem ředitelům mateřských a základních škol ve výši navrhované OŠMT MMB Taj.

5 5 LÍSKÁČEK 10/2012 ze života naší čtvrti Dětské zábavné odpoledne V neděli v odpoledních hodinách už skoro všem školákům končily prázdniny. To není zrovna veselá chvíle. Členové Místního sdružení ODS Brno-Nový Lískovec si dobře vzpomínají, jak ani jim se nikdy nechtělo vyměnit bezstarostné chvíle prázdnin za ranní vstávání a plnění školních povinností. Proto již tradičně na konci prázdnin pořádáme zábavné dětské odpoledne. Krásný park Pod Plachtami se na několik hodin obohatil skákacím hradem, šplhací věží, stanovištěm pro střelbu ze vzduchovky a stánky s levným občerstvením. O zábavu se přítomným kromě živé hudby staral také nejznámější brněnský četník Arazím, tedy pan senátor Tomáš Töpfer. Mnoho jeho fanoušků využilo příležitost se s ním vyfotit a hned si odnést fotografii domů. V podvečerních hodinách mohly zástupy zájemců získat nadhled z horkovzdušného balónu. Krásné počasí a nebe bez mráčku jen doplnily příjemně prožité odpoledne. Ludmila Adlerová Kameňák se baví Nedělní odpoledne a hezké počasí. Dvě nezbytné podmínky, aby se plně vydařilo zábavné a soutěžní odpoledne Kameňák se baví. Jako každý rok ho uspořádala kulturní komise Nového Lískovce s podporou místních klubů a organizací. Letos to vyšlo na neděli 9. září. Počasí vyšlo ideálně, a proto jak lépe oslavit začátek školního roku, než právě soutěžemi a zábavou pro děti. Sluníčko a teplo vybízely k procházce venku a nesezení doma. To spolu s pozvánkou na soutěže a akce uspořádané pro naše děti přilákalo spoustuobyvatelnovéholískovceobyvatel Lískovce. Dětisoutě- žily v nejrůznějších disciplínách, trefovaly se na cíl, házely, skákaly, šplhaly a snažily se uhádnout správnou odpověď. Tradiční odměnou byl špekáček, který si mohly opéct na táboráku vedle pódia, na kterém hrála kapela. Posedět nebo se zastavit u táboráku a poslouchat písničky mohl každý, kdo přišel. Ve tři hodiny odpoledne jsme si poslechli zahájení a uvítání od představitelů naší městské části. Dětí bylo tolik, že vytvořily fronty u přihlašování do soutěže i na některých soutěžních stanovištích. Důležité bylo také zajištěné občerstvení, na sluníčku byla žízeň. Změny v areálu parku Pod Plachtami si přišli prohlédnout i ti, kteří nebydlí přímo v okolí, ale třeba na opačném konci Nového Lískovce. Některé úpravy ještě nebyly úplně dokončené, nejvíc asi chyběl trávník na upravených plochách a kvůli letošnímu suchu byla zatím prázdná i nově vybudovaná nádrž. Kdo chtěl, prohlédl si zevnitř rozsáhlé prostory sportovního areálu, který si v parku postavila soukromá společnost. Až do večera hrála kapela a u táboráku poseděli i organizátoři a všichni, kdo pomáhali. Pak už jen všechno schovat, uklidit a odvézt. Po setmění jsme uhasili táborák. Těšíme se, že nám za rok zase vyjde počasí. Možná by se taková akce mohla uspořádat i před prázdninami koncem školního roku. Co myslíte? Josef Schmied Svatava Jelínková ÚKLIDOVÉ PRÁCE mytí oken čištění koberců čištění sedacích souprav úklid bytů úklid domů čištění interiérů aut Mobil:

6 LÍSKÁČEK 10/ ze života naší čtvrti TRADIČNÍ PODZIMNÍ ZÁJEZD SENIORŮ V sobotu 22. září 2012 uspořádala komise pro kulturu Rady městské části Brno-Nový Lískovec tradiční podzimní zájezd seniorů. Trasu zájezdu vybral místopředseda KPK RMČ pan Jiří Faber a za pomoci své manželky a paní Miroslavy Chaloupkové připravil program a zajištění průběhu zájezdu, během něhož mu pak asistovala jeho manželka a slečna Aneta Chaloupková. Luxusním autobusem značky Mercedes, který bezchybně a bezpečně řídil jeho majitel pan Zdeněk Navrátil, jsme v 7.30 hodin odjeli od supermarketu Albert směrem na Litomyšl a dále na soukromý zámek Nové Hrady u Skutče. Tento nádherný zámek byl vystavěn francouzským hrabětem Jean-Antoine Harbuval de Chamare v letech ve stylu francouzských letních sídel a bývá právem nazýván Malý Schönbrunn nebo České Versailles. Byl v restituci vrácen potomkům posledních soukromých majitelů, od nichž jej v r zakoupili manželé Petr a Magda Kučerovi, kteří provedli rozsáhlou rekonstrukci zámku a celého přilehlého areálu. Prohlídka zámku je pro návštěvníky velmi zajímavá a poutavá venkovním i vnitřním zařízením. Kromě prohlídky vlastního zámku byla možnost navštívit v zámeckém areálu První české muzeum cyklistiky v opraveném barokním špýcharu nebo výstavu anglických klobouků v zahradní galerii, zámecké stáje a farmu s chovem daňků a jelenů sika a zrekonstruovaný park s nejvzácnější venkovní památkou rokokovou Křížovou cestou z r. 1767, vedoucí k pozůstatkům původního gotického hradu. Ve vesnici pod zámkem se nachází mj. prodejna starožitností Antik, která nabízí předměty běžné spotřeby užívané před sto lety. Ve hodin byl odjezd na oběd do blízkého hotelu Chata Polanka s bohatou historií. Koncem 19. století to bývala hájenka Polanka, v jejímž okolí se těžilo v hlubokých lesích velké množství dřeva. Vzhledem k zájmu turistů o blízkou přírodní oblast Toulcovy Maštale vzniklo z hájenky pohostinství a později i ubytovací zařízení s možností rekreačních pobytů. Po dobrém obědě byl odjezd do Litomyšle s možností prohlídky zámku, kde hlavní prohlídková trasa představuje unikátní dětské divadélko, figurální sgrafita a reprezentační sály. Ti, kteří se prohlídky zámku nezúčastnili, měli možnost si prohlédnout město, kde probíhal jarmark, nebo si poslechnout koncert v rámci Smetanovy mladé Litomyšle v zahradě zámeckého kostela. Krásné sborové zpěvy mladých umělců bohužel narušoval déšť. Odjezd do Brna byl stanoven na hodin. Po příjezdu do Brna čekala účastníky v nově renovovaném sále objektu Brněnské asociace futsalu posezení s večeří a ochutnávkou burčáku. Po probrání společných zážitků se účastníci rozcházeli spokojeně domů. Za účastníky zájezdu Miroslava Chaloupková Rekonstrukce areálu Brněnské asociace futsalu V prázdninových měsících proběhla rekonstrukce sálu v bývalé sokolovně, nyní areálu Brněnské asociace futsalu na Rybnické ulici v Novém Lískovci. Během několika minulých let se již tento areál dočkal řady rekonstrukcí. Zvenku to byla nová fasáda na celém domě, výměna oken, dále opravy parkoviště, hřiště a jeho zastřešení nafukovací halou v zimním období. Uvnitř budovy pak byly vybudovány šatny v její přistavěné části, opraveny sprchy a záchody, postaveno nové schodiště k bytům a zrekonstruovány kanceláře. Kompletní přestavba restaurace Okruh Pub před třemi roky již byla prezentována v dřívějších vydáních Lískáčku. Jedinou částí celého komplexu, které se ruce řemeslníků dlouho nedotkly, byla tělocvična neboli sál. Jeho stav byl v poslední době nevalný a financí z jeho pronájmu, který více vyhovoval uživatelům než pronajimateli se na opravu nedostávalo. Teprve letošní jaro dávalo po jednání B.A.F. a ÚMČ Brno-Nový Lískovec naději na lepší časy. Zastupitelstvo MČ uvolnilo na opravy 500 tisíc Kč, z Jihomoravského krajského úřadu se podařilo získat dalších 200 tisíc. Velmi rychle a mimořádně kvalitně zpracovaný projekt Ing. Stanislava Kašpárka se začal připravovat k realizaci před prázdninami. Vedení B.A.F. zajistilo harmonogram pro všechny zainteresované firmy a od 1. července se začalo opravovat. Bylo třeba vystěhovat veškeré předměty, skříně a sportovní náčiní, vylámat staré obložení, vyklidit všechny prostory nad podiem, odstranit staré osvětlení a topení. Pak už nastoupily firmy, které se střídaly a doplňovaly dle harmonogramu prací. Nejprve proběhly topenářské práce, poté výměna a vybroušení podlahy. Firma Esprit provedla zakrytí stropu a instalaci nových svítidel. Současně firma Slavětínský prováděla obložení stěn tělocvičny, poté podlaháři ukončili po týdenní práci lakování podlahy a současně probíhala rekonstrukce elektrorozvodů. Tím bylo vše připraveno k závěrečnému vymalování sálu, před nímž byla ještě provedena výměna podlahy jeviště a její pokrytí novým linem. Celá rekonstrukce proběhla až na maličkosti podle harmonogramu, takže v sobotu 1. září byl otevírán sál honosnou svatbou. Závěrem lze dodat, že se rekonstrukce sálu v těch nejzákladnějších a nejdůležitějších komponentech podařila. Zbývají drobnosti jako světla na jevišti, nátěr dveří skladu a výroba skříní pro uložení materiálu ke sportovním, kulturním a školním akcím, na což již dotace nestačily. Snad se najdou v dohledné době v rozpočtu B.A.F. Při řadě akcí, které se během podzimu uskuteční, je možno si novou podobu sálu prohlédnout. Tímto bych chtěl nejen jménem Brněnské asociace futsalu, ale i všech sportovců a dalších uživatelů areálu poděkovat všem, kteří se o celou rekonstrukci zasloužili. Je to především Zastupitelstvo městské části v čele se starostkou pí Ing. Janou Drápalovou, dále Jihomoravský krajský úřad, projektant p. Ing. Stanislav Kašpárek, firmy Esprit, Podlahy Kněžínek, Truhlářství Slavětínský, Elektro Pírek a Topenářství Pernikář. Obrovskou práci odvedli správce areálu pan Dobšík, paní Dofková a Pokorná a pan Fölkl a mnoho dalších, kteří pomáhali různými pracemi. Za B.A.F. Zdeněk Polák

7 7 LÍSKÁČEK 10/2012 ze sportu Boxeři v nové sezoně Oblastní soutěž První kolo oblastní soutěže ročníku se konalo dne 22. září a pořádal jej BC DTJ Prostějov. Soutěž měla slavnostní zahájení se spoustou diváků, v jehož úvodu byly předány odměny úspěšným oddílům v uplynulé sezoně za přítomnosti primátora města Prostějova a hejtmana Olomouckého kraje. Poprvé v historii byla odměněna také kategorie žen viz tabulky: Konečné tabulky Jihomoravské oblastní soutěže : Školní mládež 1. BSC Kroměříž 24 b., 2. BC DTJ Prostějov 13 b., 3. SKB KO Brno 12 b., BSC Těmice 12 b., 5. BC Nový Lískovec 4 b. Kadeti 1. BSC Kroměříž 37 b., 2. BC Gambare Olomouc 23 b., 3. BC Řešeto Znojmo 13 b., 7. BC Nový Lískovec 8 b. Junioři 1. SKB KO Brno 35 b., BCS Kroměříž 35 b., 2. BC Nový Lískovec 29 b., 3. BCS Mistřín 20 b. Muži 1. BC Řešeto Znojmo 70 b., 2. BC Nový Lískovec 48 b., 3. BC Gauner Jihlava 38 b. Ženy 1. SKB KO Brno 6 b., 2. BC Lady box Brno 5 b., 3. BC Dynamo Svitavy 3 b. Poté byly zahájeny boje prvního kola letošního ročníku, ve kterém startovalo 32 dvojic z 18 oddílů, velký počet účastníků zaznamenala hlavně kategorie mužů (20 dvojic). Zúčastnil se také nově vzniklý brněnský oddíl Brennen, který napoprvé získal se sedmi boxery 8 bodů. V průběhu soutěže nedošlo k žádným problémům díky perfektnímu výkonu rozhodčích. Boxeři Nového Lískovce se zúčastnili v tradičním početním průměru ze sedmi nominovaných se z různých důvodů nedostavili čtyři. Body získal vítězstvím v kategorii školní mládeže Martin Mynář, kterému bohužel přiřadil los jeho oddílového kolegu Patrika Benharta, čímž byl Nový Lískovec připraven o další možný zisk bodů v případě Benhartova vítězství. Junior Dominik Jiříkovský výkonem nezklamal, i když prohrál velmi těsně na body s kroměřížským Láníkem. Celkově v prvním kole vyhrál SKB KO Brno před BSC Kroměříž a BC Gambare Olomouc. Druhé kolo oblastní soutěže pořádal dne 7. října další nově vzniklý jihomoravský oddíl R.M.I. Hodonín. Účast nedosahovala prvního kola zúčastnilo se 20 dvojic. Novolískováci opět doplatili na nedisciplinovanost svých členů stejně jako v prvním kole se druhého kola z osmi nominovaných zúčastnili tři. body za vítězství získal junior Petr Cmár, který porazil n.b. nad Lehnertem z Prostějova. Druhý junior Dominik Jiříkovský a muž Jan Hlavsa prohráli po více jak vyrovnaných utkáních. Celkově ve druhém kole zvítězil překvapivě nováček R.M.I. Hodonín se třinácti body, na druhém místě byly Brennen a Spartakus Vsetín s 10 body, na třetím BCS Kroměříž a SKB KO Brno se sedmi body, BC Nový Lískovec skončil společně s Kometou Brno s pěti body na pátém místě. Petr Cmár byl za svůj výkon nominován na mezinárodní turnaj juniorů v Krnově října. Pro příští třetí kolo dne 20. října počítají trenéři Nového Lískovce s konečně větším počtem svých svěřenců. 1. liga První kola kvalifikačních bojů první ligy byla zahájena 15. září bez Jihomoravského regionu, jehož zápas s SKB KO Brno byl z technických důvodů přeložen na 27. října a uskuteční se od 14 hodin v Novém Lískovci. Mezi tím odjedou borci Jm regionu dne 14. října k utkání druhého kola do Třeboně. Opět úspěšný Andrýsek Marek Andrýsek, student Střední odborné školy ochrany osob a majetku a člen novolískoveckého Sportovního centra mládeže, dosáhl dalšího velkého úspěchu, když zvítězil v mezinárodním turnaji v Sokolově, čímž si vybojoval účast na mistrovství světa juniorů, které se uskuteční ve dnech prosince v Arménii. Blahopřejeme. Miroslav Kubánek, Jiří Faber ůž t ští it kl b é i t t é t á k HOKEJBALOVÝ KLUB BULLDOGS BRNO INFORMUJE Vážení čtenáři, vážení rodiče, se začátkem nového soutěžního ročníku si vás opět dovolujeme seznámit s činností hokejbalového klubu Bulldogs Brno, kterou dlouhodobě podporuje také MČ Brno-Nový Lískovec. Veškeré tréninky i soutěžní utkání probíhají na hokejbalovém hřišti u ZŠ Kamínky, které patří mezi nejmodernější areály svého druhu v ČR. V letošním soutěžním ročníku HBK Bulldogs Brno zastřešuje dvě juniorská mužstva mladší dorost, který obhájil svoji účast v nejvyšší soutěži ČR extralize, a starší žáky hrající mistrovství ČR. Dorostenci si jakožto nováček v nejvyšší soutěži vedli nad očekávání dobře a postupem do play-off se postarali o příjemné překvapení, které ovšem vůbec nebylo náhodné Také starší žáci rozhodně brněnskému hokejbalu ostudu nedělají a lichotivé druhé místo za suverénní Jihlavou je nezvratným důkazem kvalitní práce s mládeží všech věkových kategorií. Právě práce s mládeží má v našem klubu dlouhodobý charakter a mužstva se mimo mistrovských soutěží účastní také turnajů v ČR a v zahraničí, vše pod vedením kvalifikovaných trenérů. Protože i nadále hodláme zejména u mládeže členskou základnu rozšiřovat, obracíme se na všechny rodiče nejen v Novém Lískovci, kteří hledají pro své dítě smysluplnou a levnou náplň volného času s nabídkou volných míst pro děti narozené v roce 1995 a mladší. V souladu s dlouhodobou koncepcí klubu, která se zaměřuje na podporu začínajících hokejbalistů mládežnických kategorií, nabízíme nyní případným zájemcům, že každý nový hráč mladší 18 let zaplatí za první sezonu pouze 50 % stanovené výše čl. příspěvku a ušetřené peníze může použít např. na nákup hráčské výstroje. Pokud vás tyto informace zaujaly, tak nás prosím kontaktujte nás na tel. č , kde vám rádi sdělíme další podrobnosti, příp. můžete navštívit klubové internetové stránky: a zaslat nám vaše dotazy elektronickou poštou. Činnost oddílu podporuje MČ Brno-Nový Lískovec, město Brno, MŠMT a další veřejné i soukromé instituce. Dostál Jiří, jednatel HBK Bulldogs Brno

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016 TTC ELIZZA PRAHA klub stolního tenisu pořádá Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva ve stolním tenisu 10. 11. září 2016 Sportovní hala Jižního Města areál ZŠ Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu SKC Zruč nad Sázavou Oddíl stolního tenisu Stolní tenis ve Zruči n. S. dlouholetá tradice stolního tenisu v současné době nejúspěšnější oddíl v regionu 2008 vznik SKC Zruč n. S., 2009 spojení s tradičním

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň,

BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň, BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň, 20.4.2013 V sobotu 20.4.2013 se v severočeské Kadani uskutečnil již druhý ročník mezinárodního turnaje v polokontaktních disciplínách kickboxu - Bohemia Open 2013. Turnaje, pořádaného

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání: z 96. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 11. ledna 2010 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 19. 01. 2017 do 27. 02. 2017 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako Rodinné centrum P10-003587/2017

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 04.11.2015 1. Pronájem pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová na hlídané parkoviště Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011 Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov U kasáren 111, 38101 Český Krumlov tel. 380 717 995, 606 270 047 e-mail. info@zachranari.com IČO: 60630256 DIČ: CZ 60630256 www.zachranari.com Mezinárodní mistrovství

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více