OBSAH. Úvod 5 Vědecký výbor konference 6 Uspořádání sborníku 6. Biologie M. Vrajová: Autofagocytóza jako biochemický fenomén stárnutí 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvod 5 Vědecký výbor konference 6 Uspořádání sborníku 6. Biologie M. Vrajová: Autofagocytóza jako biochemický fenomén stárnutí 9"

Transkript

1

2 OBSAH Úvod 5 Vědecký výbor konference 6 Uspořádání sborníku 6 PLNÉ TEXTY Biologie M. Vrajová: Autofagocytóza jako biochemický fenomén stárnutí 9 Ekonomie, právo O. Šimpach, J. Langhamrová: Dopad stárnutí českých včelařů na současný vývoj jejich ekonomické situace 14 Lékařské vědy V. Bunc, P. Hráský, M. Skalská: Pohybové aktivity seniorů benefity a problémy 24 P. Hráský, V. Bunc: Pohybové programy pro ovlivnění tělesného složení, tělesné zdatnosti a nezávislosti seniorů 31 M. Fujáková, Z. Krištofíková: Spánková deprivace jako rizikový faktor pro patogenezi Alzheimerovy choroby 37 V. Houdová, P. Česák, E. Peslová, V. Bunc: Hodnocení efektu pohybové intervence ve vodě prostřednictvím bioimpedance u žen seniorek: případová studie 40 A. Kaiser, M. Sokolowski, J. Juříková: Výživové návyky starších žen 44 H. Lukšová, Y. Vrublová: Měřií nástroje v posouzení sebepéče a soběstačnosti seniorů 50 Š. Panská, K. Kloučková, J. Zeman, L. Marešovský, K. Jelen: Mechanické zatěžování a stárnutí axiálního systému člověka 60 M. Skřontová, L. Šimková, J. Zeman, K. Jelen: Změny mechanických parametrů vlasů u žen v reprodukčním věku 69 L. Šimková, M. Skřontová, K. Jelen, J. Zeman: Struktura rozložení tlouštěk vlasů na povrchu ženské hlavy 74 Psychologie, sociální vědy I. Ferenčíková: Péče o lidi s Alzheimerovou chorobou v zařízeních sociálních služeb 81 B. Hátlová, M. Adámková Ségard, J. Šopíková: Pohybové aktivity a jejich vliv na osobnost seniorů 87 M. Holubová: Vliv paměťového tréninku na výkon a sebeposouzení kognitivně zdravých seniorů 93 K. Janiš, ml.: Vybraný model determinantů volnočasového chování seniorů 100 B. Jirkovská, M. Cichocki, K. Krajic: rojekt Zdraví nestárne. Předběžné sdělení 104 2

3 E. Klimentová: Standardy kvality sociálních služeb ve vztahu ke klientům staršího věku se změněnou orientací v realitě 109 H. Marková, K. Šiffelová, E. Literáková, M. Vyhnálek, J. Hort, T. Nikolai: Subjektivní obtíže u pacientů s mírnou kognitivní poruchou 115 J. Mudrák, P. Slepička: Vnímané zdraví a pohybová aktivita u seniorů 118 E. Panenková, H. Štěpánková, J. Lukavský, M. Kopeček: Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí 127 K. Sedlárová, D. Vodáčková: Podpora dôstojného zomierania v paliatívnej a hospicovej starostlivosti 132 H. Štěpánková,. S. M. Jaeggi, J. Lukavský, M. Buschkuehl: Počítačový trénink pracovní paměti u seniorů 140 Sport, umění M. Chrástková, R. Bačáková, D. Špulák, P. Brychta, B. Kračmar: Kineziologická komparace volné bipedální chůze naboso a v plně tlumených botách 148 R. Masař, T. Kalina: Vliv pohybové aktivity žen na zotavení srdeční frekvence po zátěži 154 L. Nejedlá, J. Kopřivová: Vliv intervenčního programu Senior fitness na rovnovážné schopnosti u starších osob: Předběžné výsledky 159 V. Novotná, I. Šimůnková, J. Vorálková: Gymnastické aktivity Golden Age 162 J. Wittmannová: Jak stárnout aktivně s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 167 Technika O. Poláček: Návrh uživatelského rozhraní digitální televize pro seniory 173 P. Slavík: Problémy tvorby uživatelských rozhraní pro postižené uživatele 182 T. Strašrybka, P. Novák: I v pokročilém věku stále v postřehu 189 T. Strašrybka, P. Novák: Vzdálený dohledový systém BOS 195 M. Uller, O. Štěpánková: Počítače a reminiscenční terapie 202 Teologie a filozofie V. Suchomelová: Duchovní potřeby ve stáří jako nový výukový předmět na teologické fakultě 208 ABSTRAKTA Biologie K. Weissová, A. Sumová: Narušení spánkového rytmu ve stáří a u Alzheimerovy choroby 217 Lékařské vědy 3

4 J. Illner, Z. Veselská, M. Vyhnálek, J. Laczó, J. Hort, A. Skoumalová: Nové biomarkery pro včasnou diagnostiku Alzheimerovy choroby 217 I. Kopicová, D. Mlčochová, I. Kotík, R. Tetour: Prevence delíria u geriatrických pacientů 218 J. Mrzilkova, M. Kutová, P. Zach, A. Bartoš, J. Tintěra, D. Řípová: Změny velikosti fornixu na MR u pacientů s AD 218 Psychologie, sociální vědy L. Maťhová, K. Kosová: Kurzy tréninku paměti pro seniory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě 219 L. Maťhová, K. Kosová: Realizace kurzů trénování paměti pobytovou formou 219 L. Maťhová, K. Kosová, M. Skálová, M. Pošvářová: S trénováním paměti mimo školní lavice 220 T. Nikolai, O. Bezdíček, M. Vyhnálek: Neuropsychologie v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci 220 4

5 ÚVOD Gerontologická mezioborová studentská a vědecká konference Stárnutí 2012, pořádaná s podporou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (264707/SVV/2011) a Psychiatrického centra Praha (Rozhodnutí č. 1 RVO PCP/2012), měla za cíl umožnit odborníkům řešícím témata spojená se stárnutím jednotlivců i společnosti poznat blíže další kolegy a jejich práci a inspirovat vznik nových multicentrických interdisciplinárních týmů. Své již řešené projekty i plány do budoucna prezentovali v rámci konference studenti i výzkumní pracovníci z řady oborů: medicíny, biologie, psychologie, sociálních věd, sportu, teologie, elektrotechniky a ekonomie. Ze 44 přihlášených aktivních příspěvků bylo 37 prezentováno formou ústního sdělení a 7 formou posterů. Z celkového počtu bylo 23 schváleno v recenzním řízení jako součást recenzovaného sborníku, který byl vydán elektronicky (ISBN ). V rámci konference Stárnutí 2012 Alzheimer Nadační fond vyhlásil soutěž o nejlepší originální příspěvek zpracovávající téma zlepšení kvality života lidí s Alzheimerovou nemocí. Do soutěže bylo přihlášeno 15 příspěvků. Výherci: 1. místo Tibor Strašrybka (Katedra kybernetiky, FEL ČVUT v Praze) s prací Vzdálený dohledový systém BOS 2. místo Hana Marková (Katedra Psychologie, FF UK v Praze; Kognitivní centrum, Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol v Praze) s esejí Subjektivní obtíže u pacientů s mírnou kognitivní poruchou 3. místo Michaela Fujáková (Psychiatrické centrum Praha) s prací Spánková deprivace jako rizikový faktor pro patogenezi Alzheimerovy choroby Děkujeme všem účastníkům soutěže za jejich příspěvky a vítězům gratulujeme! 1. místo Tibor Strašrybka 2. místo Hana Marková 3. místo Michaela Fujáková Alzheimer Nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, která vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována. Naším posláním je podpora odborníků pečujících o nemocné Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. 5

6 VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE PhDr. Hana Štěpánková prof. Ing. Václav Bunc, CSc. PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. Mgr. Pavel Hráský RNDr. Daniela Řípová, CSc. prof. Ing. Pavel Slavík, CSc. doc. MUDr. Romana Šlamberová, PhD. prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. čestný předseda USPOŘÁDÁNÍ SBORNÍKU Tento sborník obsahuje všechny příspěvky přednesené v rámci konference. V první části sborníku jsou uvedeny příspěvky dodané autory v plném textu, ve druhé části jsou uvedeny příspěvky, k nimž autoři dodali pouze abstrakt. Příspěvky v obou částech jsou shodně rozděleny do tematických okruhů: Biologie Ekonomie, právo Lékařské vědy Psychologie, sociální vědy Sport, umění Technika Teologie a filozofie Plné texty příspěvků, které prošly recenzním řízením, byly vydány v samostatném sborníku Stárnutí 2012, který je dostupný na adrese 6

7 PLNÉ TEXTY 7

8 BIOLOGIE 8

9 AUTOFAGOCYTÓZA JAKO BIOCHEMICKÝ FENOMÉN STÁRNUTÍ Monika Vrajová Psychiatrické centrum Praha ABSTRAKT Autofagocytóza je degradační intracelulární proces, který je esenciální pro homeostázu. Jak normální, tak patologické stárnutí je často spojeno se snížením potenciálu autofagocytózy. Recentní studie ukazují na funkce autofagocytózy v ovlivňování buněčných procesů, jako je lipidový metabolizmus a citlivost na inzulin, popisují tedy vztah autofagocytózy a diabetu typu II, metabolického syndromu a steatózy jater. Přítomnost abnormalit v aktivitě autofagocytózy je nalézána u neurodegenerativních nemocí. Podpra autofagocytózy působí neuroprotektivně, a tedy napomáhá degradovat agregované či jinak změněné proteiny, které jsou příčinami poškození. Klíčová slova: autofagocytóza, stárnutí, diabetes typu II, Alzheimerova demence Grantová podpora: GAČR Projekt excelence v oblasti neurověd P304/12/G069 ÚVOD Autofagocytóza je nespecifický katabolický proces, který zpracovává poškozené organely, proteiny a intracelulární patogeny. Jedná se o evolučně konzervativní mechanizmus podporující přežití buněk ovlivněných stresem či hladověním tím, že eliminuje poškozené makromolekuly či organely (Glick, Barth, & Macleod, 2010). Při bazálních podmínkách jsou tímto způsobem degradovány proteiny s dlouhým poločasem (Nedelsky, Todd, & Taylor 2008). V angličtině se pro autofagocytózu používá termín self eating. Jsou známy tři mechanismy tohoto procesu, a to: makroautofagocytóza, chaperony mediovaná autofagocytóza a mikroautofagocytóza. Makroautofagocytóza (zde uváděna jako autofagocytóza) sestává z vytvoření malých dvoumembránových útvarů známých jako phagophores. Tyto útvary se po pohlcení cílové části cytoplazmy stávají uzavřeným váčkem autofagozomem, který následně fúzuje s lysozomem, a díky lytickým enzymům dochází k degradaci obsahu váčku. Aminokyseliny a další stavební komponenty, které vznikají při degradaci makromolekul, jsou následně uvolněny do cytoplazmy pro další použití (Yorimitsu & Klionsky, 2005). Fungování procesů autofagocytózy je regulováno několika drahami: dráhou mtor (mammalian target of rapamycin) serin/treonin kináza; PI3 kinázami kontrolujícími signalizaci mtor; ERK (extracellular signal regulated kinases) a AMPK (adenosine monophosphate activated protein kinase) (Corcelle, Puustinen, & Jattela, 2009). Poškození na různých úrovních autofagocytózy jsou zahrno vána do patofyziologie neurodegenerativních nemocí, jako je Alzheimerova demence, Parkinsonova nemoc nebo Huntingtonova nemoc. Jak normální, tak patologické stárnutí je často spojeno se snížením potenciálu autofagocytózy. Genetické inhibice autofagocytózy vyvolávají u savčích tkání změny obdobné těm, ke kterým dochází při stárnutí (Rubinsztein, Marino, & Kroemer, 2010). Na myších modelech s genetickým ovlivněním těchto procesů byl také popsán rozvoj urychleného stárnutí, které bylo provázeno neurodegenerací (Rubinsztein, 2010). AUTOFAGOCYTÓZA A DIABETES TYPU II Snížení potenciálu autofagocytózy je spojeno s urychleným stárnutím, kdy stimulace autofagocytózy může působit proti stárnutí (Madeo, Tavernarakis, & Kroemer, 2010). S věkem také dochází ke snížení transkripce genů spojených s autofagocytózou (Lipinski et al., 2010). Jak bylo zmíněno dříve, jed 9

10 nou z regulačních drah autofagocytózy je dráha mtor, která je aktivovaná inzulinem a způsobuje inhibici autofagocytózy. Nedávno byl popsán regulační vliv autofagocytózy na rezistenci k inzulinu, příjem potravy, vývoj tukové tkáně a steatóza jater (nemoc tučných jater), a dále byla nalezena její protektivní role směrem k lipotoxicitě v β buňkách (Lavallard, Meier, Codoro, & Gual, 2012). Rezistence k inzulinu tvoří základ patofyziologie diabetu typu II a metabolického syndromu. Prevalence diabetu typu II a také jaterních komplikací stoupá s věkem a taktéž jsou dobře popsány změny v autofagocytóze spojené se stárnutím (Cuervo et al., 2005). Tento úpadek je pak spojený se zvýšením obsahu lipidů v různých typech tkání. Akumulace lipidů později mění autofagocytární obrat a ovlivňuje jeho ochrannou roli proti hromadění lipidových kapének a inzulinovou rezistenci. Existuje rovněž vztah mezi stárnutím spojeným se ztrátou mitochondriální funkce a produkcí volných radikálů (Cuervo et al., 2005). Stárnutí, nefunkční mitochondrie a oxidativní stres přispívají k rozvoji diabetu typu II a jaterních komplikací (Evans, Godfine, Maddux, & Grodsky, 2002). Jako cesta, jak bojovat s inzulinovou rezistencí a diabetem II, je popisována kalorická restrikce, která stimuluje autofagocytózu, což vede ke zmenšení produkce volných radikálů a podpoře přežívání buněk (Lavallard et al., 2012). AUTOFAGOCYTÓZA A ALZHEIMEROVA DEMENCE Další oblastí spojenou s autofagocytózou a stárnutím je Alzheimerova demence (AD), jakožto neurodegenerativní onemocnění s významnou komponentou věku. Pro AD je typická přítomnost akumulovaných amyloidních plaků sestávajících z peptidu β amyloidu (Aβ), který je generován z amyloidového prekurzorového proteinu (APP) pomocí β sekretázy a γ sekretázy a dále intracelulárních akumulací neurofibrilárích tangles složených z hyperfosforylovaného tau (Vassar, Bennett, Babu Khan, Mendiaz, & Denis, 1999). U AD mozku se pomocí elektronové mikroskopie ukázalo, že autofagocytóza je součástí neurodegenerativních procesů (Nixon et al., 2005). Signifikantní akumulace nezralých autofagocytárních vakuol (AV) v dystrofických neuritech naznačuje, že u AD rovněž dochází k poškození transportu a maturace AV. Při použití protilátek bylo ukázáno na AV jakožto na hlavní rezervoáry intracelulárního Aβ (Yu et al., 2005). Buňky se zvýšenou expresí mutantního APP vykázaly přítomnost velkého množství AV, přičemž ve vakuolách byl akumulován Aβ (Pajak, Sonin, Strosznajdar, & Gajkowska, 2009). Po aplikaci Aβ byla u buňek snížená aktivita mtor, což je negativní regulátor autofagocytózy (Lafay Chebassier et al., 2005). Je tedy možné, že Aβ díky své činnosti v různých dráhách indukujících autofagocytózu zpětnovazebně podporuje svoji vlastní degradaci, a tedy ustavuje vnitřní kontrolu pro homeostázu svojí produkce (Huang et al., 2009). Exprese Beclinu 1, esenciálního regulátoru pro iniciaci autofagocytózy, je snížená u pacientů s AD (Pickford et al., 2008). Markery autofagocytózy, jako Atg 5, Atg12 a LC3,byly nalezeny v placích a tangles (Ma, Huang, Chen, & Halliday, 2010). Z mnoha animálních modelů, in vitro experimentů i hodnocení v lidském mozku je patrné, že autofagocytóza hraje významnou roli v neurodegeneraci, která provází AD. Mnoho studií se zaměřuje na autofagocytózu jako na potenciální terapeutický cíl ke snížení abnormální agregace v neuronech, a tedy na zmírnění neurodegenerace. Inhibitor mtor rapamycin redukuje Aβ i Tau patologii v animálních modelech AD (Bove, Martinez Vicente, & Vila, 2011). Bylo testováno několik malých molekul, které mohou aktivovat autofagocytózu, a to dráhami na mtor závislými či nezávislými (Srkar et al., 2007; Balgi et al., 2009). ZÁVĚR Úroveň autofagocytózy úzce souvisí se stárnutím a se zdravím. Lepší porozumění molekulárnímu mechanizmu, který stojí za vztahem autofagocytózy ke glukózové/lipidové homeostáze, může přinést nové potenciální terapeutické cíle při léčbě diabetu, jaterních komplikací a také zánětu. Je evidentní, že autofagocytóza hraje důležitou roli v homeostáze Aβ v neuronech. Poškození systému autofagozom lysozom u AD neuronů má za následek akumulaci škodlivých Aβ agregátů, a také se podílí na poškození vlivem volných radikálů. Vývoj selektivních modulátorů autofagocytózy, které by 10

11 dokázaly zmírnit patologické aktivity tohoto procesu, může být cestou k terapii AD a také dalších neurodegenerativních onemocnění. LITERATURA Balgi, A. D., Fonseca, B. D., Donohue, E., Tang, T. C., Lajoie, P., Proud, C. G., Nabi, I.R., Roberge, M. (2009). Screen for chemical modulators of autophagy reveals novel therapeutic inhibitors of mtorc1 signaling. PLoS One, 4, e7124. Bove, J., Martinez Vicente, M., & Vila, M. (2011). Fighting neurodegeneration with rapamycin: mechanistic insights. Nat. Rev. 12: Corcelle, E. A., Puustinen, P., & Jattela, M. (2009). Apoptosis and autophagy : targeting autophagy signalling in cancer cells trick or treats? FEBS J, 276, Cuervo, A. M., Bergamini, E., Brunk, U. T., Droge, W., Ffrench, M., & Terman, A. (2005). Autophagy and aging:the importance of maintaining clean cells. Autophagy, 1, Evans, J. L., Goldfine, I. D., Maddux, B. A., & Grodsky, G. M. (2002). Oxidative stress and stressactivated signaling pathways: a unifying hypothesis of type 2 diabetes. Endocrine Reviews, 23, Glick, D., Barth, S., & Macleod, K. F. (2010). Autophagy: cellular and molecular mechanisms. J. Pathol., 221, Hung, S. Y., Huang, W. P., Liou, H. C. & Fu, W. M. (2009). Autophagy protects neuron from Abetainduced cytotoxicity. Autophagy, 5: Lafay Chebassier, C., Paccalin, M., Page, G., Barc Pain, S., Perault Pochat, M., Gil, R., Pradier, & L. Hugon, J. (2005). mtor/p70s6k signalling alteration by Abeta exposure as well as in APP PS1 transgenic models and in patients with Alzheimer s disease. J. Neurochem., 94, Lavallard, V. J., Meijer, A. J., Codogo, P., & Gual, P. (2012). Autophagy, signaling and obesity. Pharmaco.l Res., (in press). Lipinski, M. M., Zheng, B., Lu, T., Yan, Z., Py, B. F., Ng, A., Xavier, R. J., Li, C., Yankner, B. A., Scherzer, C. R., & Yuan, J. (2010). Genome wide analysis reveals mechanisms modulating autophagy in normal brain aging and in Alzheimer s disease. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 107, Ma, J. F., Huang, Y., Chen, S. D. & Halliday, G. (2010). Immunohistochemical evidence for macroautophagy in neurones and endothelial cells in Alzheimer s disease. Neuropathol. Appl. Neurobiol., 36, Madeo, F., Tavernarakis, N., & Kroemer, G. (2010). Can autophagy promote longevity? Nat. Cell Biol., 12, Nedelsky, N. B., Todd, P. K., & Taylor J. P. (2008). Autophagy and the ubiquitin proteasome system: collaborators in neuroprotection. Biochimica et Biophysica Acta, 1782, Nixon, R. A., Wegiel, J., Kumar, A., Yu, W. H., Peterhoff, C., Cataldo, A., et al. (2005). Extensive involvement of autophagy in Alzheimerdisease: an immuno electron microscopy study. J. Neuropathol. Exp. Neurol., 64, Pajak, B., Sonin, M., Strosznajder, J. B. & Gajkowska, B. (2009). Alzheimer s disease genetic mutation evokes ultrastructural alterations: correlation to an intracellular Abeta deposition and the level of GSK 3beta PY216) phosphorylated form. Neurotoxicology, 30, Pickford, F., Masliah, E., Britschgi, M., Lucin, K., Narasimhan, R., Jaeger, P. A., Small, S., Spenser, B., et al. (2008). The autophagyrelated protein beclin 1 shows reduced expression in early Alzheimer disease and regulates amyloid beta accumulation in mice. J. Clin. Invest., 118, Rubinsztein, D. C., Marino, G., & Kroemer, G. (2011). Autophagy and aging. Cell, 146, Srkar, S., Perlstein, E. O., Imarisio, S., Ponesu, S., Cordenier, A., Maglathlin, R. L., Webster, J. A., Lewis, T. A., et al. (2007). Small molecules enhance autophagy and reduce toxicity in Huntington s disease models. Nat. Chem. Biol., 3,

12 Vassar, R., Bennett, B. D., Babu Khan, S., Mendiaz, E. A., Denis, P., et al. (1999). Beta secretase clevage of Alzheimer s amyloid precursor protein by the transmembrane aspartic protease BACE. Science, 286, Yorimitsu, T., & Klionsky, D. J. (2005). Autophagy: molecular machinery for self eating. Cell Death and Differentiation, 12(Suppl. 2), Yu, W. H., Cuervo, A. M., Kumar, A., Peterhoff, C. M., Schmidt, S. D., Lee, J.H., et al. (2005). Macroautophagy a novel Beta amyloid peptide generating pathway activated in Alzheimer's disease. J. Cell Biol., 171,

13 EKONOMIE PRÁVO 13

14 DOPAD STÁRNUTÍ ČESKÝCH VČELAŘŮ NA SOUČASNÝ VÝVOJ JEJICH EKONOMICKÉ SITUACE Ondřej Šimpach 1, Jitka Langhamrová 2 1,2 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra demografie ABSTRAKT Náplní této studie je analýza věkové a pohlavní struktury včelařů v České republice s využitím posledních dostupných dat. Je obecně známo, že populace českých včelařů stárne a noví včelaři se nerodí. Podnikání s medem není v České republice příliš lukrativní a obliba vykonávání této profese, bohužel, rok od roku klesá. Mezi výstupy bude uvedena současná demografická struktura populace České republiky a dále současná demografická struktura českých včelařů, včetně její konfrontace s demografickou strukturou českých včelařů před 10 lety. Bude patrné, že převážně většina českých včelařů jsou muži a že struktura této specifické populace je poměrně regresivní. Zároveň bude provedena analýza vývoje cen medu v České republice a konfrontace s vývojem cen cukru na základě posledních dostupných dat, neboť cukr je základní surovinou pro výživu včelstev během zimních měsíců. Na základě této analýzy budou zodpovězeny otázky, proč podnikání s medem není v České republice oblíbené, proč se mladým podnikatelům nechce spouštět medový byznys a proč včelařství jako takové v České republice upadá. Cena medu má svůj vývoj, který se příliš neodvíjí od chování trhu. Právě to způsobuje, že ekonomické subjekty nejsou schopny vnímat vztah mezi cenou cukru, cenou medu a významem přidané hodnoty, která v kvalitním medu spočívá. Podnikání musí být efektivní a musí podnikatelským subjektům přinášet vyšší zisky, než by přinesla nejbližší alternativní podnikatelská příležitost. Tento předpoklad však u včelařství bývá porušen, včelařství se stává pouhou zálibou a populace včelařů významně stárne. Klíčová slova: včelařství, stárnutí včelařů, věková struktura, spotřebitelská cena cukru a medu, predikce Grantová podpora: Příspěvek byl zpracován v rámci projektu VŠE IGA 29/2011 Analýza stárnutí obyvatelstva a dopad na trh práce a ekonomickou aktivitu. ÚVOD Včelařství v České republice vždy mělo vynikající úroveň a i v době dnešní tvrdé zahraniční konkurence se snaží tuto vynikající úroveň udržet. Více než 98 % všech včelařů České republiky je sdruženo v Českém svazu včelařů, který se snaží svou politikou odolávat tvrdému konkurenčnímu trhu, jít s dobou v moderních technologiích, ale zároveň respektovat tradiční postupy a přírodní zákony, spolupracovat se zákonodárnými a výkonnými státními orgány, vládními institucemi a nevládními organizacemi za účelem zajišťování legislativních kroků a dalších aktivit vedoucích k podpoře oboru včelařství. Ačkoli se nejedná o tvrdou práci, kterou by nemohly zastávat ženy, v tomto odvětví jich příliš nenajdeme (Veselý a kol., 1985). Je to způsobeno trendem z minulosti, kdy většinu zemědělské a hospodářské práce zastával v domácnosti muž, žena zastávala převážně práci v domácnosti a starání se o děti. V běžné populaci, jakou je i populace České republiky, bývá přibližně 51% zastoupení mužů a 49% zastoupení žen (Coale, 1991). Populace České republiky pomalu přechází ze stacionárního typu k typu regresivnímu, který je typický pro západní země. Populace českých včelařů však vykazuje regresivní tvar již dlouhodobě. Není to ale z důvodu demografického přechodu, ale proto, že odvětví včelařství 14

15 dlouhodobě neláká mladé občany vykonávat tuto profesi. Jedním z úvodních výstupů bude proto zobrazení současné demografické struktury České republiky a dále zobrazení současné demografické struktury českých včelařů, včetně její konfrontace s demografickou strukturou českých včelařů před 10 lety. (Tvorba specifických demografických struktur je obtížná, více informací uvádějí např. Kačerová & Henzler, 2011). Vzhledem k tomu, že pořizování některých statistik je administrativně a časově náročné, práce bude za současnost považovat poslední kompletní dostupná data, která jsou publikována s platností ke konci roku S využitím relativních ukazatelů bude konfrontována současná demografická struktura české populace s demografickou strukturou českých včelařů. V další části se studie bude zabývat vývojem počtů včelařů v české republice a vývojem počtů včelstev. Český svaz včelařů tvrdí, že pro každoroční optimální opylování rostlin v České republice je zapotřebí řádově stovky tisíc těchto včelstev. Včely jsou bohužel produktivní jenom od jara do podzimu. V zimních měsících přezimují a je zapotřebí je krmit. K tomu včelařům slouží cukr, který je základní surovinou při krmení včel. Jak spolu souvisí cena cukru a cena medu, bude ukázáno v přehledných grafech. Trend, který se nachází ve vývoji ceny medu, většinou nekoresponduje s trendem, kterým se ubírá cena cukru. Je to zákonitost, náhoda nebo zde žádný systém existovat nemůže? Česká republika med vyváží i dováží. Mezi českou veřejností se stále více poukazuje na fakt, že český med je kvalitnější než ten zahraniční, neboť u českého medu je snadnější zajištění jeho zdravého původu. Problém je v tom, že český med je dražší než zahraniční. Jak si naše země stála v minulosti a jak si stojí dnes, ukáží výstupy v další části studie. Je možno předpokládat, že v důsledku zvyšující se ceny domácího kvalitního medu budou čeští spotřebitelé opatrnější v nakupování medu a zejména slabší sociální vrstvy budou tíhnout pod cenovým tlakem k nakupování levnějšího medu ze zahraničí. Jaký vliv může mít tato úvaha na demografickou situaci českých včelařů? METODY Pořízení dat pro tuto studii bylo náročné. Většina statistik pochází od Českého svazu včelařů (ČSV), popřípadě od Ministerstva zemědělství České republiky (MZE ČR) a Českého statistického úřadu (ČSÚ). Vzhledem k tomu, že většina dostupných údajů končí rokem 2010, (pouze některé demografické a socio ekonomické statistiky jsou již publikovány s předběžnými odhady pro roky 2011, popřípadě 2012), jsou v závěru studie s využitím Boxova Jenkinsova přístupu modelování časových řad (Box & Jenkins, 1970), zkonstruovány předpovědi pro roky 2011 a 2012, aby byl sofistikovaným způsobem nastíněn vývoj v posledních dvou letech. Demografické struktury v absolutních počtech jsou zobrazeny podle postupu, využitého např. Coalem, Hooverem & Edgarem (1958), relativní struktury jsou vypočteny na základě vzorce ( M ) ( M / C) S x x+ h sx x+ h = 100 (%) ( M + Ž ) S pro muže, respektive ( Ž ) ( Ž / C ) S x x+ h s x x = 100 (%) + h ( M + Ž ) S pro ženy, kde s (M/C) x x+h, respektive s (Ž/C) x x+h je podíl mužů, respektive žen v příslušném věkovém intervalu (v %) a S x x+h (M/C), respektive S x x+h (Ž/C) je počet mužů, respektive žen v příslušném věkovém intervalu. S (M+Ž) je celkový součet mužů a žen v uvažované populaci. Rozsah x x+h je šíře věkového intervalu, v našem případě je šíře 5 let. Platí, že ( M / C) ( Ž / C) s x x+ h + sx x+ h = x x 100 (%). ANALÝZY DAT 15

16 Vzhledem k tomu, že údaje o populaci včelařů jsou ve srovnání s celou populací početně malé, použijeme pro konstrukci údaje za pětileté věkové skupiny. Z údajů o populaci uvedených Českým statistickým úřadem byla zkonstruována věková pyramida ukazující demografickou strukturu populace České republiky v pětiletých věkových intervalech. Tu můžeme vidět na obrázku 1. Obrázek 1 Věková struktura obyvatelstva České republiky v roce 2010, absolutní údaje, pětileté věkové intervaly. (zdroj: Český statistický úřad ( vlastní konstrukce) Jedná se o strukturu pomalu přecházející ze stacionárního do regresivního typu, neboť naše populace se postupně blíží k populacím západoevropským. Tyto populace jsou typické zejména vyšším průměrným věkem a nízkou úrovní porodnosti a plodnosti (Arltová & Langhamrová, 2010). Nejnovější demografickou strukturu českých včelařů z roku 2010 je možno vidět na obrázku 2. Obrázek 2 Věková struktura včelařů v České republice v roce 2010, absolutní údaje, pětileté věkové intervaly (zdroj: Český svaz včelařů ( Ministerstvo zemědělství ČR ( vlastní konstrukce) 16

17 Na první pohled je patrná vysoká absence žen. Jejich podíl je v populaci včelařů necelých 12 %. Druhá zajímavost je silně regresivní tvar demografické struktury. Průměrný věk českých včelařů je v současné době něco přes 58 let (Český svaz včelařů, 2012), přičemž počet mladých včelařů přicházejících do odvětví je rok od roku menší. Průměrný věk populace České republiky byl v roce 2010 těsně nad hranicí 40 let, z čehož vyplývá, že včelaři se nacházejí vysoce nad celorepublikovým průměrem. Staří včelaři odcházejí a noví se nerodí. (O úmrtnosti ve vyšších věkových skupinách a intenzity vymírání těchto skupin možno nalézt více informací ve studii Fialy, 1999). Důvod je pravděpodobně jediný, na kterém se dnes shodne většina včelařů. Včelařství je záliba. Provádí se s láskou a většinou proto, že tato činnost člověka baví. Včelařství podnikateli dokáže vydělat peníze, nedokáže ho ovšem, při současně nastavených podmínkách, uživit. Výrobu kvalitního přírodního medu nelze ošidit, a proto toto odvětví dnešní mladé podnikatele nikterak neláká. Odvětví je to navíc velmi rizikové a sezonní. Včelař realizuje výnosy pouze v případě, že jeho včelstva vyrobí dostatečné množství medu. Navíc jsou včelstva velmi náchylná k nemocem a zdraví a život včel ovlivňuje i intenzita a trvání zimního období. Na obrázku 3 je pro srovnání zobrazena demografická struktura populace českých včelařů z roku Obrázek 3 Věková struktura včelařů v České republice v roce 2000, absolutní údaje, pětileté věkové intervaly. (zdroj: Český svaz včelařů ( Ministerstvo zemědělství ČR ( vlastní konstrukce) Počet včelařů v České republice pozvolna klesá. Zatímco v roce 1993 jich bylo registrováno více než , z posledních dostupných dat z roku 2010 vyplývá, že v České republice je registrováno již jen včelařů. Důvod tohoto poklesu není ten, že by se odvětví smršťovalo a včelaři by opouštěli své pole působnosti. Zejména staří včelaři nad 60 let umírali a noví včelaři jejich místa nenahrazovali. Staré pravidlo, které říkalo, že každý včelař vychová svého nástupce, přestává platit. Aby bylo možné mezi sebou konfrontovat demografickou strukturu celkové populace České republiky s demografickou strukturou českých včelařů, z vypočtených podílů osob v příslušných věkových intervalech byl zkonstruován graf na obrázku 4, ze kterého je patrné naakumulování starších včelařů ve vysokých věkových skupinách. Toto nahromadění zapříčiňuje vychýlení průměrného věku až na hranici zmíněných 58 let. 17

18 Obrázek 4 Věková struktura obyvatelstva České republiky a včelařů v České republice v roce 2010, relativní údaje v %, pětileté věkové intervaly (zdroj: Český statistický úřad ( Český svaz včelařů ( Ministerstvo zemědělství ČR ( vlastní konstrukce) V úvodu bylo řečeno, že pro každoroční optimální opylování rostlin v České republice je zapotřebí řádově stovky tisíc včelstev. Počet včelařů a vývoj včelstev v České republice zobrazuje obrázek 5. Počet včelařů sice také souvisí s demografickým vývojem, ale především s ekonomickou zajímavostí tohoto odvětví. Počty včelstev kromě počtů včelařů závisí mnohdy i na jiných důvodech. Na vývoji včelích chorob, na dostupnosti léků pro včelstva, na délce a intenzitě zimy a na dalších důležitých faktorech, ovlivňujících život včelstev. Obrázek 5 Vývoj počtu včelařů a počtu včelstev v České republice od roku 1993 do roku 2010 (zdroj: Český svaz včelařů ( Ministerstvo zemědělství ČR ( vlastní konstrukce) Koncem roku 2010 bylo na území České republiky registrováno včelstev. Statistika z roku 1993 zaznamenala hodnotu včelstev. Pokles včelstev na území České republiky v letech 18

19 1997, 2003 a 2007 nebyl způsoben ekonomickým vývojem ani krizí, ale tím, že se na některých územích republiky významně rozšířil včelí mor a značné množství včelstev tak muselo být spáleno. Cena medu prudce stoupla mezi lety 1994 až To způsobilo, že čeští spotřebitelé začali poptávat více medu ze zahraničí, který ovšem nebyl tak kvalitní, neboť u něj není tak jednoduché zajistit jeho původ. Případné ředění, používání chemických konzervačních látek či náhrada některých složek medu ovocnými sirupy je často u zahraničních medů na běžném pořádku. I to ale přispělo k tvorbě rovnováhy na trhu. Od roku 1998 do současnosti již je cena medu ustálená v rovnovážné úrovni, kulminující v mezích Kč/kg medu. Obrázek 6 Vývoj spotřebitelské ceny cukru a spotřebitelské ceny medu v České republice (v Kč, stálé ceny roku 2005) od roku 1994 do roku 2010 (zdroj: Český svaz včelařů ( Ministerstvo zemědělství ČR ( vlastní konstrukce) Nepatrný pokles ceny medu je vidět v roce 2009, kdy na ekonomiku dopadla vlna hospodářské krize. Kdybychom srovnali vývoj ceny medu s agregátní cenovou hladinou, zjistili bychom, že v období hospodářského oslabení reagovala cena medu ruku v ruce s inflací. Vývoj spotřebitelských cen medu ve stálých cenách roku 2005 je patrný z obrázku 6. Je zde znázorněn i vývoj spotřebitelských cen cukru ve stálých cenách roku 2005, který včelaři kupují pro výživu svých včelstev v období přezimování. Jsou zde vidět náznaky, že v některých letech se ceny medu a ceny cukru vyvíjely s obdobným trendem. Změna ceny cukru, v případě, že se vyvíjela stejným směrem jako změna ceny medu, má mírné zpoždění. Od roku 1997 jsou Českým svazem včelařů pořizovány i statistiky vývoje exportu a importu medu. Do konce roku 2007 Česká republika med spíše vyvážela, než dovážela, a měla tak kladné saldo. Od roku 2007 začal vývoz rapidně klesat. Bylo to pravděpodobně způsobeno tím, že cena českého medu byla konstantní, neměnila se a zahraniční výrobci byli dotováni svými vládami na udržení nízké ceny. Český med byl pro cizí země drahý, proto se nevyvážel. Levný dotovaný med ze zahraničí tak snáze začal pronikat na český trh a v současnosti je tak tato obchodní bilance záporná. Vývoj dovozu a vývozu medu v České republice znázorňuje obrázek 7. 19

20 Obrázek 7 Vývoj dovozu a vývozu medu v České republice (v tunách) od roku 1997 do roku 2010 (zdroj: Český svaz včelařů ( Ministerstvo zemědělství ČR ( vlastní konstrukce) VÝSLEDKY Vzhledem k tomu, že poslední dostupné údaje jsou z roku 2010, byly provedeny odhady vývoje počtu včelařů a počtu včelstev v České republice, odhady spotřebitelské ceny medu a spotřebitelské ceny cukru v ČR (v cenách roku 2005) a odhady vývozu a dovozu medu v České republice pro roky 2011 a 2012 s využitím metodologického přístupu Boxe a Jenkinse pro modelování časových řad (Box & Jenkins, 1970). S pomocí vhodně sestavených a diagnosticky ověřených modelů ARIMA byly tyto předpovědi zkonstruovány, (obdobný postup byl interpretován např. ve studii Šimpacha & Langhamrové, (2012) ohledně očekávaného trendu zaměstnanosti v nevýrobní sféře nebo Arltové & Langhamrové (2011) v očekávaném trendu migrace). Grafické výstupy jsou prezentovány v obrázcích Obrázek 8 Předpověď vývoje počtu včelařů a počtu včelstev v České republice pro roky 2011 a 2012 (zdroj: Český svaz včelařů ( Ministerstvo zemědělství ČR ( vlastní konstrukce) 20

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

352*5$0 6%251Ë. $%675$.7 678'(176.È

352*5$0 6%251Ë. $%675$.7 678'(176.È STÁRNUTÍ 2012 Praha 26. 27. 10. 2012 STÁRNUTÍ 2012 studentská vědecká konference Praha, 26. 27. října, 2012 PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT Konference je realizována s podporou Specifického vysokoškolského výzkumu

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu.

Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Kvalita s kvantitou ruku v ruce. www.inbody.cz www.biospace.cz www.lekarna-invest.cz Co je to InBody 230? Když chci klientovi sdělit co

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce.

Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce. Co dokáže InBody230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce. www..iinbody..cz www..biiospace..cz www..iinbody4care..sk Co je to InBody230? Když chci získat co největší

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty Zdravé stárnutí II aktivizace seniorů v regionech Analýza dostupných dat a stanovení priorit pro podporu zdraví v krajích: Praha, Středočeský, Liberecký, Plzeňský, Karlovarský, Moravskoslezský a Jihomoravký

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou:

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou: Model vývoje HDP ČR Definice problému Očekávaný vývoj hrubého domácího produktu jakožto základní makroekonomické veličiny ovlivňuje chování tržních subjektů, které v důsledku očekávání modulují své chování

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012

Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012 Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012 O všech vydaných nadačních příspěvcích bylo v souladu se stanovami hlasováno správní radou Alzheimer nadačního fondu. V roce 2012 byly vyplaceny

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví

1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví 1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví V posledních desetiletích podstatně klesá množství pohybu i když genetické vybavení jedince se nemění. Potřeba pohybu zůstává, ale skutečná realizace

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Jiří Potůček, Petr Koranda, Tomáš Korč Mediinspect 21. 2. 2013 Obsah prezentace Kdo jsme Technologické centrum, Školicí středisko,

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Terminologie Chování obsahuje z pohledu neuropsychologie 3 hlavní systémy: Kognitivní funkce Emoce (city a motivace)

Více

Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace

Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace Jiří Lukavský Psychiatrické centrum Praha, Psychologický ústav AV ČR, Praha lukavsky@praha.psu.cas.cz Hana Štěpánková Psychiatrické centrum Praha stepankova@pcp.lf3.cuni.cz

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha HANA SILOVSKÁ * PETR JÍLEK ** PETR KOLAŘÍK *** Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností poskytování sociálních služeb soukromého sektoru

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Lenka Vondráčková, Štěpán tesař Květen 2013 A6M33AST

Lenka Vondráčková, Štěpán tesař Květen 2013 A6M33AST Lenka Vondráčková, Štěpán tesař Květen 2013 A6M33AST Tuto chorobu zatím nelze léčit, ale již včasnou detekcí lze velmi omezit / zpomalit její rozvoj a tím člověku v podstatě prodloužit aktivní a soběstačnou

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Zdravý Plzeňský kraj PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ

Zdravý Plzeňský kraj PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ Zdravý Plzeňský kraj P pro ZDRAVÍ PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ Program zaměřený na individuální vyšetřování a poradenství v oblasti optimalizace:

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více