OBSAH. Úvod 5 Vědecký výbor konference 6 Uspořádání sborníku 6. Biologie M. Vrajová: Autofagocytóza jako biochemický fenomén stárnutí 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvod 5 Vědecký výbor konference 6 Uspořádání sborníku 6. Biologie M. Vrajová: Autofagocytóza jako biochemický fenomén stárnutí 9"

Transkript

1

2 OBSAH Úvod 5 Vědecký výbor konference 6 Uspořádání sborníku 6 PLNÉ TEXTY Biologie M. Vrajová: Autofagocytóza jako biochemický fenomén stárnutí 9 Ekonomie, právo O. Šimpach, J. Langhamrová: Dopad stárnutí českých včelařů na současný vývoj jejich ekonomické situace 14 Lékařské vědy V. Bunc, P. Hráský, M. Skalská: Pohybové aktivity seniorů benefity a problémy 24 P. Hráský, V. Bunc: Pohybové programy pro ovlivnění tělesného složení, tělesné zdatnosti a nezávislosti seniorů 31 M. Fujáková, Z. Krištofíková: Spánková deprivace jako rizikový faktor pro patogenezi Alzheimerovy choroby 37 V. Houdová, P. Česák, E. Peslová, V. Bunc: Hodnocení efektu pohybové intervence ve vodě prostřednictvím bioimpedance u žen seniorek: případová studie 40 A. Kaiser, M. Sokolowski, J. Juříková: Výživové návyky starších žen 44 H. Lukšová, Y. Vrublová: Měřií nástroje v posouzení sebepéče a soběstačnosti seniorů 50 Š. Panská, K. Kloučková, J. Zeman, L. Marešovský, K. Jelen: Mechanické zatěžování a stárnutí axiálního systému člověka 60 M. Skřontová, L. Šimková, J. Zeman, K. Jelen: Změny mechanických parametrů vlasů u žen v reprodukčním věku 69 L. Šimková, M. Skřontová, K. Jelen, J. Zeman: Struktura rozložení tlouštěk vlasů na povrchu ženské hlavy 74 Psychologie, sociální vědy I. Ferenčíková: Péče o lidi s Alzheimerovou chorobou v zařízeních sociálních služeb 81 B. Hátlová, M. Adámková Ségard, J. Šopíková: Pohybové aktivity a jejich vliv na osobnost seniorů 87 M. Holubová: Vliv paměťového tréninku na výkon a sebeposouzení kognitivně zdravých seniorů 93 K. Janiš, ml.: Vybraný model determinantů volnočasového chování seniorů 100 B. Jirkovská, M. Cichocki, K. Krajic: rojekt Zdraví nestárne. Předběžné sdělení 104 2

3 E. Klimentová: Standardy kvality sociálních služeb ve vztahu ke klientům staršího věku se změněnou orientací v realitě 109 H. Marková, K. Šiffelová, E. Literáková, M. Vyhnálek, J. Hort, T. Nikolai: Subjektivní obtíže u pacientů s mírnou kognitivní poruchou 115 J. Mudrák, P. Slepička: Vnímané zdraví a pohybová aktivita u seniorů 118 E. Panenková, H. Štěpánková, J. Lukavský, M. Kopeček: Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí 127 K. Sedlárová, D. Vodáčková: Podpora dôstojného zomierania v paliatívnej a hospicovej starostlivosti 132 H. Štěpánková,. S. M. Jaeggi, J. Lukavský, M. Buschkuehl: Počítačový trénink pracovní paměti u seniorů 140 Sport, umění M. Chrástková, R. Bačáková, D. Špulák, P. Brychta, B. Kračmar: Kineziologická komparace volné bipedální chůze naboso a v plně tlumených botách 148 R. Masař, T. Kalina: Vliv pohybové aktivity žen na zotavení srdeční frekvence po zátěži 154 L. Nejedlá, J. Kopřivová: Vliv intervenčního programu Senior fitness na rovnovážné schopnosti u starších osob: Předběžné výsledky 159 V. Novotná, I. Šimůnková, J. Vorálková: Gymnastické aktivity Golden Age 162 J. Wittmannová: Jak stárnout aktivně s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 167 Technika O. Poláček: Návrh uživatelského rozhraní digitální televize pro seniory 173 P. Slavík: Problémy tvorby uživatelských rozhraní pro postižené uživatele 182 T. Strašrybka, P. Novák: I v pokročilém věku stále v postřehu 189 T. Strašrybka, P. Novák: Vzdálený dohledový systém BOS 195 M. Uller, O. Štěpánková: Počítače a reminiscenční terapie 202 Teologie a filozofie V. Suchomelová: Duchovní potřeby ve stáří jako nový výukový předmět na teologické fakultě 208 ABSTRAKTA Biologie K. Weissová, A. Sumová: Narušení spánkového rytmu ve stáří a u Alzheimerovy choroby 217 Lékařské vědy 3

4 J. Illner, Z. Veselská, M. Vyhnálek, J. Laczó, J. Hort, A. Skoumalová: Nové biomarkery pro včasnou diagnostiku Alzheimerovy choroby 217 I. Kopicová, D. Mlčochová, I. Kotík, R. Tetour: Prevence delíria u geriatrických pacientů 218 J. Mrzilkova, M. Kutová, P. Zach, A. Bartoš, J. Tintěra, D. Řípová: Změny velikosti fornixu na MR u pacientů s AD 218 Psychologie, sociální vědy L. Maťhová, K. Kosová: Kurzy tréninku paměti pro seniory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě 219 L. Maťhová, K. Kosová: Realizace kurzů trénování paměti pobytovou formou 219 L. Maťhová, K. Kosová, M. Skálová, M. Pošvářová: S trénováním paměti mimo školní lavice 220 T. Nikolai, O. Bezdíček, M. Vyhnálek: Neuropsychologie v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci 220 4

5 ÚVOD Gerontologická mezioborová studentská a vědecká konference Stárnutí 2012, pořádaná s podporou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (264707/SVV/2011) a Psychiatrického centra Praha (Rozhodnutí č. 1 RVO PCP/2012), měla za cíl umožnit odborníkům řešícím témata spojená se stárnutím jednotlivců i společnosti poznat blíže další kolegy a jejich práci a inspirovat vznik nových multicentrických interdisciplinárních týmů. Své již řešené projekty i plány do budoucna prezentovali v rámci konference studenti i výzkumní pracovníci z řady oborů: medicíny, biologie, psychologie, sociálních věd, sportu, teologie, elektrotechniky a ekonomie. Ze 44 přihlášených aktivních příspěvků bylo 37 prezentováno formou ústního sdělení a 7 formou posterů. Z celkového počtu bylo 23 schváleno v recenzním řízení jako součást recenzovaného sborníku, který byl vydán elektronicky (ISBN ). V rámci konference Stárnutí 2012 Alzheimer Nadační fond vyhlásil soutěž o nejlepší originální příspěvek zpracovávající téma zlepšení kvality života lidí s Alzheimerovou nemocí. Do soutěže bylo přihlášeno 15 příspěvků. Výherci: 1. místo Tibor Strašrybka (Katedra kybernetiky, FEL ČVUT v Praze) s prací Vzdálený dohledový systém BOS 2. místo Hana Marková (Katedra Psychologie, FF UK v Praze; Kognitivní centrum, Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol v Praze) s esejí Subjektivní obtíže u pacientů s mírnou kognitivní poruchou 3. místo Michaela Fujáková (Psychiatrické centrum Praha) s prací Spánková deprivace jako rizikový faktor pro patogenezi Alzheimerovy choroby Děkujeme všem účastníkům soutěže za jejich příspěvky a vítězům gratulujeme! 1. místo Tibor Strašrybka 2. místo Hana Marková 3. místo Michaela Fujáková Alzheimer Nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, která vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována. Naším posláním je podpora odborníků pečujících o nemocné Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. 5

6 VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE PhDr. Hana Štěpánková prof. Ing. Václav Bunc, CSc. PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. Mgr. Pavel Hráský RNDr. Daniela Řípová, CSc. prof. Ing. Pavel Slavík, CSc. doc. MUDr. Romana Šlamberová, PhD. prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. čestný předseda USPOŘÁDÁNÍ SBORNÍKU Tento sborník obsahuje všechny příspěvky přednesené v rámci konference. V první části sborníku jsou uvedeny příspěvky dodané autory v plném textu, ve druhé části jsou uvedeny příspěvky, k nimž autoři dodali pouze abstrakt. Příspěvky v obou částech jsou shodně rozděleny do tematických okruhů: Biologie Ekonomie, právo Lékařské vědy Psychologie, sociální vědy Sport, umění Technika Teologie a filozofie Plné texty příspěvků, které prošly recenzním řízením, byly vydány v samostatném sborníku Stárnutí 2012, který je dostupný na adrese 6

7 PLNÉ TEXTY 7

8 BIOLOGIE 8

9 AUTOFAGOCYTÓZA JAKO BIOCHEMICKÝ FENOMÉN STÁRNUTÍ Monika Vrajová Psychiatrické centrum Praha ABSTRAKT Autofagocytóza je degradační intracelulární proces, který je esenciální pro homeostázu. Jak normální, tak patologické stárnutí je často spojeno se snížením potenciálu autofagocytózy. Recentní studie ukazují na funkce autofagocytózy v ovlivňování buněčných procesů, jako je lipidový metabolizmus a citlivost na inzulin, popisují tedy vztah autofagocytózy a diabetu typu II, metabolického syndromu a steatózy jater. Přítomnost abnormalit v aktivitě autofagocytózy je nalézána u neurodegenerativních nemocí. Podpra autofagocytózy působí neuroprotektivně, a tedy napomáhá degradovat agregované či jinak změněné proteiny, které jsou příčinami poškození. Klíčová slova: autofagocytóza, stárnutí, diabetes typu II, Alzheimerova demence Grantová podpora: GAČR Projekt excelence v oblasti neurověd P304/12/G069 ÚVOD Autofagocytóza je nespecifický katabolický proces, který zpracovává poškozené organely, proteiny a intracelulární patogeny. Jedná se o evolučně konzervativní mechanizmus podporující přežití buněk ovlivněných stresem či hladověním tím, že eliminuje poškozené makromolekuly či organely (Glick, Barth, & Macleod, 2010). Při bazálních podmínkách jsou tímto způsobem degradovány proteiny s dlouhým poločasem (Nedelsky, Todd, & Taylor 2008). V angličtině se pro autofagocytózu používá termín self eating. Jsou známy tři mechanismy tohoto procesu, a to: makroautofagocytóza, chaperony mediovaná autofagocytóza a mikroautofagocytóza. Makroautofagocytóza (zde uváděna jako autofagocytóza) sestává z vytvoření malých dvoumembránových útvarů známých jako phagophores. Tyto útvary se po pohlcení cílové části cytoplazmy stávají uzavřeným váčkem autofagozomem, který následně fúzuje s lysozomem, a díky lytickým enzymům dochází k degradaci obsahu váčku. Aminokyseliny a další stavební komponenty, které vznikají při degradaci makromolekul, jsou následně uvolněny do cytoplazmy pro další použití (Yorimitsu & Klionsky, 2005). Fungování procesů autofagocytózy je regulováno několika drahami: dráhou mtor (mammalian target of rapamycin) serin/treonin kináza; PI3 kinázami kontrolujícími signalizaci mtor; ERK (extracellular signal regulated kinases) a AMPK (adenosine monophosphate activated protein kinase) (Corcelle, Puustinen, & Jattela, 2009). Poškození na různých úrovních autofagocytózy jsou zahrno vána do patofyziologie neurodegenerativních nemocí, jako je Alzheimerova demence, Parkinsonova nemoc nebo Huntingtonova nemoc. Jak normální, tak patologické stárnutí je často spojeno se snížením potenciálu autofagocytózy. Genetické inhibice autofagocytózy vyvolávají u savčích tkání změny obdobné těm, ke kterým dochází při stárnutí (Rubinsztein, Marino, & Kroemer, 2010). Na myších modelech s genetickým ovlivněním těchto procesů byl také popsán rozvoj urychleného stárnutí, které bylo provázeno neurodegenerací (Rubinsztein, 2010). AUTOFAGOCYTÓZA A DIABETES TYPU II Snížení potenciálu autofagocytózy je spojeno s urychleným stárnutím, kdy stimulace autofagocytózy může působit proti stárnutí (Madeo, Tavernarakis, & Kroemer, 2010). S věkem také dochází ke snížení transkripce genů spojených s autofagocytózou (Lipinski et al., 2010). Jak bylo zmíněno dříve, jed 9

10 nou z regulačních drah autofagocytózy je dráha mtor, která je aktivovaná inzulinem a způsobuje inhibici autofagocytózy. Nedávno byl popsán regulační vliv autofagocytózy na rezistenci k inzulinu, příjem potravy, vývoj tukové tkáně a steatóza jater (nemoc tučných jater), a dále byla nalezena její protektivní role směrem k lipotoxicitě v β buňkách (Lavallard, Meier, Codoro, & Gual, 2012). Rezistence k inzulinu tvoří základ patofyziologie diabetu typu II a metabolického syndromu. Prevalence diabetu typu II a také jaterních komplikací stoupá s věkem a taktéž jsou dobře popsány změny v autofagocytóze spojené se stárnutím (Cuervo et al., 2005). Tento úpadek je pak spojený se zvýšením obsahu lipidů v různých typech tkání. Akumulace lipidů později mění autofagocytární obrat a ovlivňuje jeho ochrannou roli proti hromadění lipidových kapének a inzulinovou rezistenci. Existuje rovněž vztah mezi stárnutím spojeným se ztrátou mitochondriální funkce a produkcí volných radikálů (Cuervo et al., 2005). Stárnutí, nefunkční mitochondrie a oxidativní stres přispívají k rozvoji diabetu typu II a jaterních komplikací (Evans, Godfine, Maddux, & Grodsky, 2002). Jako cesta, jak bojovat s inzulinovou rezistencí a diabetem II, je popisována kalorická restrikce, která stimuluje autofagocytózu, což vede ke zmenšení produkce volných radikálů a podpoře přežívání buněk (Lavallard et al., 2012). AUTOFAGOCYTÓZA A ALZHEIMEROVA DEMENCE Další oblastí spojenou s autofagocytózou a stárnutím je Alzheimerova demence (AD), jakožto neurodegenerativní onemocnění s významnou komponentou věku. Pro AD je typická přítomnost akumulovaných amyloidních plaků sestávajících z peptidu β amyloidu (Aβ), který je generován z amyloidového prekurzorového proteinu (APP) pomocí β sekretázy a γ sekretázy a dále intracelulárních akumulací neurofibrilárích tangles složených z hyperfosforylovaného tau (Vassar, Bennett, Babu Khan, Mendiaz, & Denis, 1999). U AD mozku se pomocí elektronové mikroskopie ukázalo, že autofagocytóza je součástí neurodegenerativních procesů (Nixon et al., 2005). Signifikantní akumulace nezralých autofagocytárních vakuol (AV) v dystrofických neuritech naznačuje, že u AD rovněž dochází k poškození transportu a maturace AV. Při použití protilátek bylo ukázáno na AV jakožto na hlavní rezervoáry intracelulárního Aβ (Yu et al., 2005). Buňky se zvýšenou expresí mutantního APP vykázaly přítomnost velkého množství AV, přičemž ve vakuolách byl akumulován Aβ (Pajak, Sonin, Strosznajdar, & Gajkowska, 2009). Po aplikaci Aβ byla u buňek snížená aktivita mtor, což je negativní regulátor autofagocytózy (Lafay Chebassier et al., 2005). Je tedy možné, že Aβ díky své činnosti v různých dráhách indukujících autofagocytózu zpětnovazebně podporuje svoji vlastní degradaci, a tedy ustavuje vnitřní kontrolu pro homeostázu svojí produkce (Huang et al., 2009). Exprese Beclinu 1, esenciálního regulátoru pro iniciaci autofagocytózy, je snížená u pacientů s AD (Pickford et al., 2008). Markery autofagocytózy, jako Atg 5, Atg12 a LC3,byly nalezeny v placích a tangles (Ma, Huang, Chen, & Halliday, 2010). Z mnoha animálních modelů, in vitro experimentů i hodnocení v lidském mozku je patrné, že autofagocytóza hraje významnou roli v neurodegeneraci, která provází AD. Mnoho studií se zaměřuje na autofagocytózu jako na potenciální terapeutický cíl ke snížení abnormální agregace v neuronech, a tedy na zmírnění neurodegenerace. Inhibitor mtor rapamycin redukuje Aβ i Tau patologii v animálních modelech AD (Bove, Martinez Vicente, & Vila, 2011). Bylo testováno několik malých molekul, které mohou aktivovat autofagocytózu, a to dráhami na mtor závislými či nezávislými (Srkar et al., 2007; Balgi et al., 2009). ZÁVĚR Úroveň autofagocytózy úzce souvisí se stárnutím a se zdravím. Lepší porozumění molekulárnímu mechanizmu, který stojí za vztahem autofagocytózy ke glukózové/lipidové homeostáze, může přinést nové potenciální terapeutické cíle při léčbě diabetu, jaterních komplikací a také zánětu. Je evidentní, že autofagocytóza hraje důležitou roli v homeostáze Aβ v neuronech. Poškození systému autofagozom lysozom u AD neuronů má za následek akumulaci škodlivých Aβ agregátů, a také se podílí na poškození vlivem volných radikálů. Vývoj selektivních modulátorů autofagocytózy, které by 10

11 dokázaly zmírnit patologické aktivity tohoto procesu, může být cestou k terapii AD a také dalších neurodegenerativních onemocnění. LITERATURA Balgi, A. D., Fonseca, B. D., Donohue, E., Tang, T. C., Lajoie, P., Proud, C. G., Nabi, I.R., Roberge, M. (2009). Screen for chemical modulators of autophagy reveals novel therapeutic inhibitors of mtorc1 signaling. PLoS One, 4, e7124. Bove, J., Martinez Vicente, M., & Vila, M. (2011). Fighting neurodegeneration with rapamycin: mechanistic insights. Nat. Rev. 12: Corcelle, E. A., Puustinen, P., & Jattela, M. (2009). Apoptosis and autophagy : targeting autophagy signalling in cancer cells trick or treats? FEBS J, 276, Cuervo, A. M., Bergamini, E., Brunk, U. T., Droge, W., Ffrench, M., & Terman, A. (2005). Autophagy and aging:the importance of maintaining clean cells. Autophagy, 1, Evans, J. L., Goldfine, I. D., Maddux, B. A., & Grodsky, G. M. (2002). Oxidative stress and stressactivated signaling pathways: a unifying hypothesis of type 2 diabetes. Endocrine Reviews, 23, Glick, D., Barth, S., & Macleod, K. F. (2010). Autophagy: cellular and molecular mechanisms. J. Pathol., 221, Hung, S. Y., Huang, W. P., Liou, H. C. & Fu, W. M. (2009). Autophagy protects neuron from Abetainduced cytotoxicity. Autophagy, 5: Lafay Chebassier, C., Paccalin, M., Page, G., Barc Pain, S., Perault Pochat, M., Gil, R., Pradier, & L. Hugon, J. (2005). mtor/p70s6k signalling alteration by Abeta exposure as well as in APP PS1 transgenic models and in patients with Alzheimer s disease. J. Neurochem., 94, Lavallard, V. J., Meijer, A. J., Codogo, P., & Gual, P. (2012). Autophagy, signaling and obesity. Pharmaco.l Res., (in press). Lipinski, M. M., Zheng, B., Lu, T., Yan, Z., Py, B. F., Ng, A., Xavier, R. J., Li, C., Yankner, B. A., Scherzer, C. R., & Yuan, J. (2010). Genome wide analysis reveals mechanisms modulating autophagy in normal brain aging and in Alzheimer s disease. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 107, Ma, J. F., Huang, Y., Chen, S. D. & Halliday, G. (2010). Immunohistochemical evidence for macroautophagy in neurones and endothelial cells in Alzheimer s disease. Neuropathol. Appl. Neurobiol., 36, Madeo, F., Tavernarakis, N., & Kroemer, G. (2010). Can autophagy promote longevity? Nat. Cell Biol., 12, Nedelsky, N. B., Todd, P. K., & Taylor J. P. (2008). Autophagy and the ubiquitin proteasome system: collaborators in neuroprotection. Biochimica et Biophysica Acta, 1782, Nixon, R. A., Wegiel, J., Kumar, A., Yu, W. H., Peterhoff, C., Cataldo, A., et al. (2005). Extensive involvement of autophagy in Alzheimerdisease: an immuno electron microscopy study. J. Neuropathol. Exp. Neurol., 64, Pajak, B., Sonin, M., Strosznajder, J. B. & Gajkowska, B. (2009). Alzheimer s disease genetic mutation evokes ultrastructural alterations: correlation to an intracellular Abeta deposition and the level of GSK 3beta PY216) phosphorylated form. Neurotoxicology, 30, Pickford, F., Masliah, E., Britschgi, M., Lucin, K., Narasimhan, R., Jaeger, P. A., Small, S., Spenser, B., et al. (2008). The autophagyrelated protein beclin 1 shows reduced expression in early Alzheimer disease and regulates amyloid beta accumulation in mice. J. Clin. Invest., 118, Rubinsztein, D. C., Marino, G., & Kroemer, G. (2011). Autophagy and aging. Cell, 146, Srkar, S., Perlstein, E. O., Imarisio, S., Ponesu, S., Cordenier, A., Maglathlin, R. L., Webster, J. A., Lewis, T. A., et al. (2007). Small molecules enhance autophagy and reduce toxicity in Huntington s disease models. Nat. Chem. Biol., 3,

12 Vassar, R., Bennett, B. D., Babu Khan, S., Mendiaz, E. A., Denis, P., et al. (1999). Beta secretase clevage of Alzheimer s amyloid precursor protein by the transmembrane aspartic protease BACE. Science, 286, Yorimitsu, T., & Klionsky, D. J. (2005). Autophagy: molecular machinery for self eating. Cell Death and Differentiation, 12(Suppl. 2), Yu, W. H., Cuervo, A. M., Kumar, A., Peterhoff, C. M., Schmidt, S. D., Lee, J.H., et al. (2005). Macroautophagy a novel Beta amyloid peptide generating pathway activated in Alzheimer's disease. J. Cell Biol., 171,

13 EKONOMIE PRÁVO 13

14 DOPAD STÁRNUTÍ ČESKÝCH VČELAŘŮ NA SOUČASNÝ VÝVOJ JEJICH EKONOMICKÉ SITUACE Ondřej Šimpach 1, Jitka Langhamrová 2 1,2 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra demografie ABSTRAKT Náplní této studie je analýza věkové a pohlavní struktury včelařů v České republice s využitím posledních dostupných dat. Je obecně známo, že populace českých včelařů stárne a noví včelaři se nerodí. Podnikání s medem není v České republice příliš lukrativní a obliba vykonávání této profese, bohužel, rok od roku klesá. Mezi výstupy bude uvedena současná demografická struktura populace České republiky a dále současná demografická struktura českých včelařů, včetně její konfrontace s demografickou strukturou českých včelařů před 10 lety. Bude patrné, že převážně většina českých včelařů jsou muži a že struktura této specifické populace je poměrně regresivní. Zároveň bude provedena analýza vývoje cen medu v České republice a konfrontace s vývojem cen cukru na základě posledních dostupných dat, neboť cukr je základní surovinou pro výživu včelstev během zimních měsíců. Na základě této analýzy budou zodpovězeny otázky, proč podnikání s medem není v České republice oblíbené, proč se mladým podnikatelům nechce spouštět medový byznys a proč včelařství jako takové v České republice upadá. Cena medu má svůj vývoj, který se příliš neodvíjí od chování trhu. Právě to způsobuje, že ekonomické subjekty nejsou schopny vnímat vztah mezi cenou cukru, cenou medu a významem přidané hodnoty, která v kvalitním medu spočívá. Podnikání musí být efektivní a musí podnikatelským subjektům přinášet vyšší zisky, než by přinesla nejbližší alternativní podnikatelská příležitost. Tento předpoklad však u včelařství bývá porušen, včelařství se stává pouhou zálibou a populace včelařů významně stárne. Klíčová slova: včelařství, stárnutí včelařů, věková struktura, spotřebitelská cena cukru a medu, predikce Grantová podpora: Příspěvek byl zpracován v rámci projektu VŠE IGA 29/2011 Analýza stárnutí obyvatelstva a dopad na trh práce a ekonomickou aktivitu. ÚVOD Včelařství v České republice vždy mělo vynikající úroveň a i v době dnešní tvrdé zahraniční konkurence se snaží tuto vynikající úroveň udržet. Více než 98 % všech včelařů České republiky je sdruženo v Českém svazu včelařů, který se snaží svou politikou odolávat tvrdému konkurenčnímu trhu, jít s dobou v moderních technologiích, ale zároveň respektovat tradiční postupy a přírodní zákony, spolupracovat se zákonodárnými a výkonnými státními orgány, vládními institucemi a nevládními organizacemi za účelem zajišťování legislativních kroků a dalších aktivit vedoucích k podpoře oboru včelařství. Ačkoli se nejedná o tvrdou práci, kterou by nemohly zastávat ženy, v tomto odvětví jich příliš nenajdeme (Veselý a kol., 1985). Je to způsobeno trendem z minulosti, kdy většinu zemědělské a hospodářské práce zastával v domácnosti muž, žena zastávala převážně práci v domácnosti a starání se o děti. V běžné populaci, jakou je i populace České republiky, bývá přibližně 51% zastoupení mužů a 49% zastoupení žen (Coale, 1991). Populace České republiky pomalu přechází ze stacionárního typu k typu regresivnímu, který je typický pro západní země. Populace českých včelařů však vykazuje regresivní tvar již dlouhodobě. Není to ale z důvodu demografického přechodu, ale proto, že odvětví včelařství 14

15 dlouhodobě neláká mladé občany vykonávat tuto profesi. Jedním z úvodních výstupů bude proto zobrazení současné demografické struktury České republiky a dále zobrazení současné demografické struktury českých včelařů, včetně její konfrontace s demografickou strukturou českých včelařů před 10 lety. (Tvorba specifických demografických struktur je obtížná, více informací uvádějí např. Kačerová & Henzler, 2011). Vzhledem k tomu, že pořizování některých statistik je administrativně a časově náročné, práce bude za současnost považovat poslední kompletní dostupná data, která jsou publikována s platností ke konci roku S využitím relativních ukazatelů bude konfrontována současná demografická struktura české populace s demografickou strukturou českých včelařů. V další části se studie bude zabývat vývojem počtů včelařů v české republice a vývojem počtů včelstev. Český svaz včelařů tvrdí, že pro každoroční optimální opylování rostlin v České republice je zapotřebí řádově stovky tisíc těchto včelstev. Včely jsou bohužel produktivní jenom od jara do podzimu. V zimních měsících přezimují a je zapotřebí je krmit. K tomu včelařům slouží cukr, který je základní surovinou při krmení včel. Jak spolu souvisí cena cukru a cena medu, bude ukázáno v přehledných grafech. Trend, který se nachází ve vývoji ceny medu, většinou nekoresponduje s trendem, kterým se ubírá cena cukru. Je to zákonitost, náhoda nebo zde žádný systém existovat nemůže? Česká republika med vyváží i dováží. Mezi českou veřejností se stále více poukazuje na fakt, že český med je kvalitnější než ten zahraniční, neboť u českého medu je snadnější zajištění jeho zdravého původu. Problém je v tom, že český med je dražší než zahraniční. Jak si naše země stála v minulosti a jak si stojí dnes, ukáží výstupy v další části studie. Je možno předpokládat, že v důsledku zvyšující se ceny domácího kvalitního medu budou čeští spotřebitelé opatrnější v nakupování medu a zejména slabší sociální vrstvy budou tíhnout pod cenovým tlakem k nakupování levnějšího medu ze zahraničí. Jaký vliv může mít tato úvaha na demografickou situaci českých včelařů? METODY Pořízení dat pro tuto studii bylo náročné. Většina statistik pochází od Českého svazu včelařů (ČSV), popřípadě od Ministerstva zemědělství České republiky (MZE ČR) a Českého statistického úřadu (ČSÚ). Vzhledem k tomu, že většina dostupných údajů končí rokem 2010, (pouze některé demografické a socio ekonomické statistiky jsou již publikovány s předběžnými odhady pro roky 2011, popřípadě 2012), jsou v závěru studie s využitím Boxova Jenkinsova přístupu modelování časových řad (Box & Jenkins, 1970), zkonstruovány předpovědi pro roky 2011 a 2012, aby byl sofistikovaným způsobem nastíněn vývoj v posledních dvou letech. Demografické struktury v absolutních počtech jsou zobrazeny podle postupu, využitého např. Coalem, Hooverem & Edgarem (1958), relativní struktury jsou vypočteny na základě vzorce ( M ) ( M / C) S x x+ h sx x+ h = 100 (%) ( M + Ž ) S pro muže, respektive ( Ž ) ( Ž / C ) S x x+ h s x x = 100 (%) + h ( M + Ž ) S pro ženy, kde s (M/C) x x+h, respektive s (Ž/C) x x+h je podíl mužů, respektive žen v příslušném věkovém intervalu (v %) a S x x+h (M/C), respektive S x x+h (Ž/C) je počet mužů, respektive žen v příslušném věkovém intervalu. S (M+Ž) je celkový součet mužů a žen v uvažované populaci. Rozsah x x+h je šíře věkového intervalu, v našem případě je šíře 5 let. Platí, že ( M / C) ( Ž / C) s x x+ h + sx x+ h = x x 100 (%). ANALÝZY DAT 15

16 Vzhledem k tomu, že údaje o populaci včelařů jsou ve srovnání s celou populací početně malé, použijeme pro konstrukci údaje za pětileté věkové skupiny. Z údajů o populaci uvedených Českým statistickým úřadem byla zkonstruována věková pyramida ukazující demografickou strukturu populace České republiky v pětiletých věkových intervalech. Tu můžeme vidět na obrázku 1. Obrázek 1 Věková struktura obyvatelstva České republiky v roce 2010, absolutní údaje, pětileté věkové intervaly. (zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz), vlastní konstrukce) Jedná se o strukturu pomalu přecházející ze stacionárního do regresivního typu, neboť naše populace se postupně blíží k populacím západoevropským. Tyto populace jsou typické zejména vyšším průměrným věkem a nízkou úrovní porodnosti a plodnosti (Arltová & Langhamrová, 2010). Nejnovější demografickou strukturu českých včelařů z roku 2010 je možno vidět na obrázku 2. Obrázek 2 Věková struktura včelařů v České republice v roce 2010, absolutní údaje, pětileté věkové intervaly (zdroj: Český svaz včelařů (www.vcelarstvi.cz), Ministerstvo zemědělství ČR (www.mze.cz), vlastní konstrukce) 16

17 Na první pohled je patrná vysoká absence žen. Jejich podíl je v populaci včelařů necelých 12 %. Druhá zajímavost je silně regresivní tvar demografické struktury. Průměrný věk českých včelařů je v současné době něco přes 58 let (Český svaz včelařů, 2012), přičemž počet mladých včelařů přicházejících do odvětví je rok od roku menší. Průměrný věk populace České republiky byl v roce 2010 těsně nad hranicí 40 let, z čehož vyplývá, že včelaři se nacházejí vysoce nad celorepublikovým průměrem. Staří včelaři odcházejí a noví se nerodí. (O úmrtnosti ve vyšších věkových skupinách a intenzity vymírání těchto skupin možno nalézt více informací ve studii Fialy, 1999). Důvod je pravděpodobně jediný, na kterém se dnes shodne většina včelařů. Včelařství je záliba. Provádí se s láskou a většinou proto, že tato činnost člověka baví. Včelařství podnikateli dokáže vydělat peníze, nedokáže ho ovšem, při současně nastavených podmínkách, uživit. Výrobu kvalitního přírodního medu nelze ošidit, a proto toto odvětví dnešní mladé podnikatele nikterak neláká. Odvětví je to navíc velmi rizikové a sezonní. Včelař realizuje výnosy pouze v případě, že jeho včelstva vyrobí dostatečné množství medu. Navíc jsou včelstva velmi náchylná k nemocem a zdraví a život včel ovlivňuje i intenzita a trvání zimního období. Na obrázku 3 je pro srovnání zobrazena demografická struktura populace českých včelařů z roku Obrázek 3 Věková struktura včelařů v České republice v roce 2000, absolutní údaje, pětileté věkové intervaly. (zdroj: Český svaz včelařů (www.vcelarstvi.cz), Ministerstvo zemědělství ČR (www.mze.cz), vlastní konstrukce) Počet včelařů v České republice pozvolna klesá. Zatímco v roce 1993 jich bylo registrováno více než , z posledních dostupných dat z roku 2010 vyplývá, že v České republice je registrováno již jen včelařů. Důvod tohoto poklesu není ten, že by se odvětví smršťovalo a včelaři by opouštěli své pole působnosti. Zejména staří včelaři nad 60 let umírali a noví včelaři jejich místa nenahrazovali. Staré pravidlo, které říkalo, že každý včelař vychová svého nástupce, přestává platit. Aby bylo možné mezi sebou konfrontovat demografickou strukturu celkové populace České republiky s demografickou strukturou českých včelařů, z vypočtených podílů osob v příslušných věkových intervalech byl zkonstruován graf na obrázku 4, ze kterého je patrné naakumulování starších včelařů ve vysokých věkových skupinách. Toto nahromadění zapříčiňuje vychýlení průměrného věku až na hranici zmíněných 58 let. 17

18 Obrázek 4 Věková struktura obyvatelstva České republiky a včelařů v České republice v roce 2010, relativní údaje v %, pětileté věkové intervaly (zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz), Český svaz včelařů (www.vcelarstvi.cz), Ministerstvo zemědělství ČR (www.mze.cz), vlastní konstrukce) V úvodu bylo řečeno, že pro každoroční optimální opylování rostlin v České republice je zapotřebí řádově stovky tisíc včelstev. Počet včelařů a vývoj včelstev v České republice zobrazuje obrázek 5. Počet včelařů sice také souvisí s demografickým vývojem, ale především s ekonomickou zajímavostí tohoto odvětví. Počty včelstev kromě počtů včelařů závisí mnohdy i na jiných důvodech. Na vývoji včelích chorob, na dostupnosti léků pro včelstva, na délce a intenzitě zimy a na dalších důležitých faktorech, ovlivňujících život včelstev. Obrázek 5 Vývoj počtu včelařů a počtu včelstev v České republice od roku 1993 do roku 2010 (zdroj: Český svaz včelařů (www.vcelarstvi.cz), Ministerstvo zemědělství ČR (www.mze.cz), vlastní konstrukce) Koncem roku 2010 bylo na území České republiky registrováno včelstev. Statistika z roku 1993 zaznamenala hodnotu včelstev. Pokles včelstev na území České republiky v letech 18

19 1997, 2003 a 2007 nebyl způsoben ekonomickým vývojem ani krizí, ale tím, že se na některých územích republiky významně rozšířil včelí mor a značné množství včelstev tak muselo být spáleno. Cena medu prudce stoupla mezi lety 1994 až To způsobilo, že čeští spotřebitelé začali poptávat více medu ze zahraničí, který ovšem nebyl tak kvalitní, neboť u něj není tak jednoduché zajistit jeho původ. Případné ředění, používání chemických konzervačních látek či náhrada některých složek medu ovocnými sirupy je často u zahraničních medů na běžném pořádku. I to ale přispělo k tvorbě rovnováhy na trhu. Od roku 1998 do současnosti již je cena medu ustálená v rovnovážné úrovni, kulminující v mezích Kč/kg medu. Obrázek 6 Vývoj spotřebitelské ceny cukru a spotřebitelské ceny medu v České republice (v Kč, stálé ceny roku 2005) od roku 1994 do roku 2010 (zdroj: Český svaz včelařů (www.vcelarstvi.cz), Ministerstvo zemědělství ČR (www.mze.cz), vlastní konstrukce) Nepatrný pokles ceny medu je vidět v roce 2009, kdy na ekonomiku dopadla vlna hospodářské krize. Kdybychom srovnali vývoj ceny medu s agregátní cenovou hladinou, zjistili bychom, že v období hospodářského oslabení reagovala cena medu ruku v ruce s inflací. Vývoj spotřebitelských cen medu ve stálých cenách roku 2005 je patrný z obrázku 6. Je zde znázorněn i vývoj spotřebitelských cen cukru ve stálých cenách roku 2005, který včelaři kupují pro výživu svých včelstev v období přezimování. Jsou zde vidět náznaky, že v některých letech se ceny medu a ceny cukru vyvíjely s obdobným trendem. Změna ceny cukru, v případě, že se vyvíjela stejným směrem jako změna ceny medu, má mírné zpoždění. Od roku 1997 jsou Českým svazem včelařů pořizovány i statistiky vývoje exportu a importu medu. Do konce roku 2007 Česká republika med spíše vyvážela, než dovážela, a měla tak kladné saldo. Od roku 2007 začal vývoz rapidně klesat. Bylo to pravděpodobně způsobeno tím, že cena českého medu byla konstantní, neměnila se a zahraniční výrobci byli dotováni svými vládami na udržení nízké ceny. Český med byl pro cizí země drahý, proto se nevyvážel. Levný dotovaný med ze zahraničí tak snáze začal pronikat na český trh a v současnosti je tak tato obchodní bilance záporná. Vývoj dovozu a vývozu medu v České republice znázorňuje obrázek 7. 19

20 Obrázek 7 Vývoj dovozu a vývozu medu v České republice (v tunách) od roku 1997 do roku 2010 (zdroj: Český svaz včelařů (www.vcelarstvi.cz), Ministerstvo zemědělství ČR (www.mze.cz), vlastní konstrukce) VÝSLEDKY Vzhledem k tomu, že poslední dostupné údaje jsou z roku 2010, byly provedeny odhady vývoje počtu včelařů a počtu včelstev v České republice, odhady spotřebitelské ceny medu a spotřebitelské ceny cukru v ČR (v cenách roku 2005) a odhady vývozu a dovozu medu v České republice pro roky 2011 a 2012 s využitím metodologického přístupu Boxe a Jenkinse pro modelování časových řad (Box & Jenkins, 1970). S pomocí vhodně sestavených a diagnosticky ověřených modelů ARIMA byly tyto předpovědi zkonstruovány, (obdobný postup byl interpretován např. ve studii Šimpacha & Langhamrové, (2012) ohledně očekávaného trendu zaměstnanosti v nevýrobní sféře nebo Arltové & Langhamrové (2011) v očekávaném trendu migrace). Grafické výstupy jsou prezentovány v obrázcích Obrázek 8 Předpověď vývoje počtu včelařů a počtu včelstev v České republice pro roky 2011 a 2012 (zdroj: Český svaz včelařů (www.vcelarstvi.cz), Ministerstvo zemědělství ČR (www.mze.cz), vlastní konstrukce) 20

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA

POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA Václav Bunc UK FTVS Praha Tělo nechť každodenní své hýbání má (J. A. Komenský) Zdraví není všechno, ale bez zdraví je vše ničím (A. Schopenhauer) Pohyb

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt Věk patří mezi jeden z rizikových faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav starých osob. Se stoupajícím věkem se podíl

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta

Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Igor Satinský Nemocnice Havířov Mezioborová JIP Colours of Sepsis, Ostrava, 28.1.2015 Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Igor Satinský Nemocnice

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Důchodový věk v ČR od roku 948 Zákon o národním pojištění z roku 948 (Zákon 99/948 Sb.): Nárok na starobní důchod měl pojištěnec,

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Kostní remodelace permanentní kontrolovaná resorpce kosti osteoklasty s následnou náhradou kosti osteoblasty délka cyklu 3-4 měsíce kostní remodelační

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči

Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči IHS Praha 21 MUDr. Stanislav Vachek stan.vachek@gmail.com Mgr. Tomáš Roubal Schéma vymírání kohorty A- časná dětská úmrtnost téměř mizí B umírání

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

Stárnutí obyvatelstva

Stárnutí obyvatelstva Kulatý stůl Praha, 31. 1. 12 Stárnutí obyvatelstva aktualizace projekce ČSÚ 9 Terezie Štyglerová, ČSÚ Miroslav Šimek, ČSÚ O aktualizované projekci (Revize 11) aktualizace o reálná data za roky 9 a 1, rok

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

352*5$0 6%251Ë. $%675$.7 678'(176.È

352*5$0 6%251Ë. $%675$.7 678'(176.È STÁRNUTÍ 2012 Praha 26. 27. 10. 2012 STÁRNUTÍ 2012 studentská vědecká konference Praha, 26. 27. října, 2012 PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT Konference je realizována s podporou Specifického vysokoškolského výzkumu

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009 EURAG EUROPEAN FEDERATION OF OLDER PERSONS EURAG Centrum pro trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 pořádají SEMINÁŘ O MOZKU

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

ZDRAVÍ A LIDSKÝ KAPITÁL

ZDRAVÍ A LIDSKÝ KAPITÁL ZDRAVÍ A LIDSKÝ KAPITÁL Simona Fučíková Abstrakt Vzdělání je považováno za velmi důležitý faktor, který ovlivňuje zdravotní stav obyvatelstva. Na toto téma vznikla již řada výzkumů, které vzájemný vztah

Více

Projekce romské populace v České republice a na Slovensku

Projekce romské populace v České republice a na Slovensku Projekce romské populace v České republice a na Slovensku Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Boris Vaňo Infostat Bratislava Příspěvek vznikl v

Více

Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR

Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR RNDr. Šárka Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR e-mail:sarka.dankova@uzis.cz http://www.uzis.cz/ehis Zpracování dat Vzhledem k charakteru výběru

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech Euroenergy, spol. s r.o. 21. září 2011 XIV. Podzimní konference AEM Úvod Předešlé práce a tato prezentace byly zpracovány s využitím:

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Katalog biomedicínských modelů, výuka simulacim a modelování v biomedicínském inženýrství, interaktivní systém v MatLab-Simulinku

Katalog biomedicínských modelů, výuka simulacim a modelování v biomedicínském inženýrství, interaktivní systém v MatLab-Simulinku SYSTÉM PRO PRESENTACI MODELŮ Patrik Onderka, Vladimír Eck, Karel Malý Anotace Sdělení popisuje praktické použití katalogu modelů ve výuce předmětu Simulace a modelování v inženýrském bloku studijního plánu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová doporučení Označení materiálu: Datum vytvoření: 15.9.2013

Více

FN u svaté Anny v Brně ICRC. Subjektivní potíže s pamětí riziko rozvoje demence?

FN u svaté Anny v Brně ICRC. Subjektivní potíže s pamětí riziko rozvoje demence? FN u svaté Anny v Brně MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU ICRC TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY Subjektivní potíže s pamětí riziko rozvoje demence? Kateřina Sheardová Centrum pro poruchy paměti ICRC FN

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel Zdravého města CHRUDIM II. část 2014 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami.

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami. Mozek se začíná zmenšovat od 25 let a v 70 letech ztratil už 25 % své velikosti. Mozková činnost spotřebuje 20-25 % veškerého kyslíku,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY I. Indexy vycházející z antropometrických ukazatelů: 1) Brocův index: : tělesná výška v cm - 100 nebo (tělesná výška v m) 2 23 : (tělesná výška v cm - 100) - 10 % nebo (tělesná výška

Více

Bc. Jaroslav Kubricht.

Bc. Jaroslav Kubricht. Bc. Jaroslav Kubricht jaroslavkubricht@gmail.com Otazníky zdraví možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a mládeže Z celkového počtu 538 žáků základních škol absolvovalo všechny testy tělesné zdatnosti

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

VÝVOJ INDEXU ZÁVISLOSTI SENIORŮ PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH VÝVOJE PLODNOSTI ŽEN V ČR

VÝVOJ INDEXU ZÁVISLOSTI SENIORŮ PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH VÝVOJE PLODNOSTI ŽEN V ČR VÝVOJ INDEXU ZÁVISLOSTI SENIORŮ PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH VÝVOJE PLODNOSTI ŽEN V ČR Tomáš Fiala, Zdeněk Pavlík Abstract Jednou z příčin rostoucí hodnoty indexu závislosti seniorů, a tedy i rostoucího finančního

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu.

Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Kvalita s kvantitou ruku v ruce. www.inbody.cz www.biospace.cz www.lekarna-invest.cz Co je to InBody 230? Když chci klientovi sdělit co

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Obezita má řešení M Fried 1,2, 1)OB klinika, centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění Praha 2)1. LF UK Praha Výukové pracoviště 1.

Obezita má řešení M Fried 1,2, 1)OB klinika, centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění Praha 2)1. LF UK Praha Výukové pracoviště 1. Obezita má řešení M Fried 1,2, 1) OB klinika, centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění Praha 2) 1. LF UK Praha Výukové pracoviště 1.LF UK OBÉZNÍ PACIENT SI ZASLOUŽÍ RESPEKT A POCHOPENÍ! Obezita

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

OBJEKTIVIZACE PRACOVNÍ SCHOPNOSTI POMOCÍ INDEXU WAI

OBJEKTIVIZACE PRACOVNÍ SCHOPNOSTI POMOCÍ INDEXU WAI OBJEKTIVIZACE PRACOVNÍ SCHOPNOSTI POMOCÍ INDEXU WAI VÝSLEDKY PRVNÍCH MĚŘENÍ V ČR Bohumil Pokorný Age Management z.s. KONCEPT PS HISTORICKÝ VÝVOJ Finsko = 80. léta 20. století reakce na rapidní stárnutí

Více

ODHAD VÝVOJE FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE

ODHAD VÝVOJE FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE ODHAD VÝVOJE FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Martina Miskolczi Abstrakt Článek obsahuje prognózu vývoje finančního zatížení

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Obesita a redukční režimy

Obesita a redukční režimy Obesita a redukční režimy Výuka na VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Obezita definice I. Na základě Relativní nadváhy Lehká obezita 120 140 % ideální hmotnosti Výrazná obezita 140 200 % ideální hmotnosti

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR Tomáš Löster, Jana Langhamrová Abstrakt Nezaměstnanost je jedním ze základních ukazatelů, které hodnotí ekonomiku. Nejen z tohoto důvodu je nezaměstnanosti a její míře věnována

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

ANALÝZA SPOTŘEBY MASA V RODINÁCH S RŮZNOU ÚROVNÍ PŘÍJMU. J. Peterová katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, Prha 6 -

ANALÝZA SPOTŘEBY MASA V RODINÁCH S RŮZNOU ÚROVNÍ PŘÍJMU. J. Peterová katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, Prha 6 - ANALÝZA SPOTŘEBY MASA V RODINÁCH S RŮZNOU ÚROVNÍ PŘÍJMU. J. Peterová katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Prha 6 - Suchdol Anotace: Obsahem článku je analýza vývoje poptávky

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více