Domov pro seniory INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU"

Transkript

1 1 Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, Kadaň Domov pro seniory INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU 1. Cílovou skupinou Domova pro seniory (DpS) jsou mladší senioři 65-80let a starší senioři nad 80let obou pohlaví, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Posláním Domova pro seniory je poskytovat pobytové služby a sociální péči osobám, které vzhledem ke svému věku a trvalým změnám zdravotního stavu potřebují péči nebo pomoc druhé osoby, při zmírňování problémů plynoucích ze stáří, chronické choroby či tělesného postižení a těžké sociální situace. Prostřednictvím poskytované služby vytvářet uživatelům bezpečné materiální i citové zázemí a umožnit jim nejvyšší možnou míru zapojení do běžného společenského života. Zajišťovat uživatelům podmínky pro důstojnou existenci, fyzickou a psychickou soběstačnost. Cílem péče v našem domově je podporovat uživatele v zachování si maximální možné míry svého běžného života těmito prostředky: vytvářením příjemného a klidného prostředí pro uživatele, kde se budou cítit respektováni, kde budou zachována jejich práva, důstojnost a vůle naplňováním fyzické, psychické, emocionální, společenské a duchovní potřeby uživatelů, na základě individuálního přístupu podporou soběstačnosti a vhodnou rehabilitací a aktivizací pomoci uživatelům strávit život v domově co nejkvalitněji a nejaktivněji udržením a rozšířením osobních, příbuzenských, místních i společenských kontaktů poskytováním podpory a pomoci při finančních a administrativních úkonech, vyřizováním úředních záležitostí, sociálních dávek, zařizováním kompenzačních pomůcek na základě individuálního přístupu poskytováním odborné a efektivní obslužné, ošetřovatelské a sociální péče, dále zájmové a kulturní činnosti, v případě potřeby zabezpečení odborné zdravotní péči snažením o zachování soběstačnosti a mobility s cílem udržení, obnovy či získání určitých schopností poskytováním kvalitní poradenské a informační služby, zejména v oblasti sociálních vztahů zvyšováním odbornosti zaměstnanců a jejich vzděláváním zajistit podmínky pro kvalitní týmovou spolupráci 2. Zřizovatelem DpS je Město Kadaň. Zájemci o službu nabízíme ubytování v DpS Kadaň, Věžní 958 s kapacitou pro 99 klientů nebo na detašovaném oddělení DpS, které se nachází v Nemocnici Kadaň, s kapacitou pro 21 klientů.

2 2 3. Zájemce o službu si může před podáním žádosti domluvit schůzku se sociální pracovnicí, která sdělí informace k podání žádosti do domova. Po domluvě se sociální pracovnicí si zájemce o službu může domov prohlédnout. Sociální pracovnice zodpoví případné doplňující otázky telefonicky nebo po domluvě osobně, na tel. č v pracovních dnech od 6.00 do 14.00hod. Dále může zájemce kontaktovat sociální pracovnici písemně na ové adrese nebo prostřednictvím třetí osoby. 4. Domov není schopen zajistit služby osobám, u nichž by mohlo docházet k sebepoškozování (psychózy, psychotická onemocnění, Alzheimerova demence), k přenosu infekčních onemocnění (HIV pozitivní,mrsa pozitivní apod.) nebo opustí-li zájemce zdravotnické zařízení na vlastní žádost (revers). 5. Na detašovaném pracovišti DpS Golovinova je domov schopen zajistit služby zájemcům s různými formami demence. 6. Zájemce o službu je kontaktován sociální pracovnicí telefonicky popřípadě em ohledně přistěhování do domova. Nereaguje-li zpětně do pěti pracovních dní, je volné místo nabídnuto dalšímu zájemci. 7. Zájemce se po oslovení vyjádří do 3 dnů o svém rozhodnutí, maximálně do 14 dnů po domluvení termínu je nutné vyřídit formality a nastěhovat se do domova. 8. Při nedodržení dohodnutého termínu nastěhování do domova není zájemce přijat a jeho žádost se vrací na konec evidence. Pokud se zájemce nenastěhuje z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů, je domluven nový termín nastěhování. 9. Zájemce o službu může být ubytován na uvolněné místo dle svého zdravotního stavu, vyjádření lékaře a sociálního šetření takto: základní ubytování a strava za měsíc a) jednolůžkový pokoj od 9 570,- do ,- Kč b) dvoulůžkový pokoj od 8 670,- do 9 690,- Kč c) třílůžkový pokoj od do 8 970,- Kč Příplatek u stravy s omezením v DpS: č.2 - šetřící strava 1,- Kč/den č.9 - strava doporučená pro diabetiky 4,-Kč/den Příplatek u stravy pro diabetiky oš. odd. nemocnice : D9 diabetická 2,- Kč/den 10. Zájemci je ukázán pokoj, na kterém by mohl být ubytován, ale z provozních důvodů může během vyřizování formalit k přistěhování dojít ke změně původně ukázaného pokoje. 11. Organizace si vyhrazuje právo přestěhovat klienta v případě, že se nastěhoval do domova a souhlasil s ubytováním na tzv. manželském pokoji (velké rohové dvoulůžkové pokoje na všech patrech budovy A) a dle evidence zájemců je v pořadí k přistěhování do domova manželská dvojice. 12. Zájemce o službu si podá žádost. Součástí žádosti je lékařské vyjádření s aktuálním popisem zdravotního stavu, RTG plic ne starší 1 rok (při nástupu do DpS je

3 3 individuálně posuzováno ústavním lékařem) a rozpisem užívaných léků. Žádost je přijata do evidence žádostí. 13. Podání žádosti nezavazuje zájemce k přistěhování do domova, zájemce se vždy rozhoduje dle vlastní vůle. 14. Přednostně přicházejí do domova klienti pečovatelské služby Kadaň, Medicina Podbořany, zájemci o službu z Kadaně a spádových obcí, dále zájemci s osobní vazbou na Kadaň (příbuzní). Před nástupem je zájemce navštíven pracovnicemi u něho doma, v LDN či nemocnici za účelem jednání se zájemcem. Pracovnice, jednají se zájemcem vždy osobně a na jeho přání bez přítomnosti třetí osoby. 15. Do domova se stěhuje zájemce po telefonické výzvě dle domluvy se sociální pracovnicí domova. O přistěhování do domova rozhoduje výběrová komise (ředitelka, sociální pracovnice, manažerka kvality, vedoucí domova a vedoucí individuálního plánování). 16. Při jednání se zájemcem obdrží zájemce o službu od sociální pracovnice nástupní kartu, kterou zájemce vyplní a odevzdá např. prostřednictvím rodiny nejlépe při předání osobního prádla tj.4 dny před přistěhováním, aby měl klient po nastěhování do domova již prádlo označené. V domově je zavedeno jednotné značením prádla za poplatek 1ks prádla /2,- Kč. Zájemce zapíše do nástupní karty počet kusů prádla ke značení. 17. Rozhodne-li se zájemce o službu, že prádlo značit nechce a nebude využívat praní osobního prádla v prádelně DpS, je z hygienických důvodů nutná spolupráce s rodinou, která musí plně zajistit pravidelné, je-li to nutné, denní odnášení znečištěného prádla spojené s výměnou za čisté. 18. Před nástupem do domova obdrží zájemce návrh smlouvy, domovní řád a rozsah poskytovaných služeb. ZÁKLADNÍ INFORMACE PO PŘISTĚHOVÁNÍ DO DOMOVA 1. V domově jsou poskytovány tyto služby: a. ubytování v plně vybaveném pokoji s koupelnou a WC b. celodenní stravování 5x denně, diabetici 6 x denně, dle stanoveného jídelníčku (nabízíme stravu normální, diabetickou, šetřící, šetřící pro diabetiky a vegetariánskou) c. úkony ošetřovatelské péče - dle individuálního plánu péče uživatele d. praní a žehlení prádla, drobné opravy, úklid v každý pracovní den nebo dle potřeby e. ordinace smluvního lékaře - uživatel má možnost zvolit si jakéhokoliv jiného ošetřujícího lékaře, v takovém případě je nutné, aby si klient sám nebo prostřednictvím rodiny zajistil návštěvy u lékaře a předepisování léků f. nezbytná korespondence s úřady - žádost o příspěvek na péči, nový občanský průkaz apod. g. základní sociální poradenství nabídnutí jiné služby, navýšení PnP apod. h. fakultativní služby (služby za poplatek) vlastní televizor, lednice, konvice, rozšířená nabídka zeleninových salátů, výjezd autem apod.

4 Dále je možnost za poplatek využít služeb pedikérky a kadeřnice. 2. Klient může být přijat k přechodnému nebo celoročnímu ubytování, dle dohody. Po nastěhování do domova s celoročním pobytem se uživatel může přihlásit k trvalému pobytu (zajišťuje sociální pracovnice) Smlouva s klientem může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou po vzájemné dohodě. 4. Na jednolůžkovém pokoji je klient povinen zaplatit úhradu v plné výši (dle Směrnice č. 7 Postupu při přidělování 1 lůžkových pokojů). Pokud uživateli příjem na pokrytí nákladů nestačí, zaplatí rozdíl neuhrazené úhrady osoba, se kterou se klient dohodl. 5. V den stěhování klienta nabízíme rodinným příslušníkům možnost zaplacení oběda u sociální pracovnice, aby mohli zůstat s uživatelem libovolně dlouhou dobu i přes poledne. 6. Po přistěhování do domova zajistíme odhlášení důchodu na poště a po dohodě zajistíme zasílání důchodu hromadným seznamem na adresu domova. 7. Záležitosti spojené s bývalým bydlištěm (likvidace bytu, dohlášení odpadu, SIPO, doručování pošty apod.) si zařizuje klient ve spolupráci s rodinou. 8. Klient si může uschovat cennosti, popřípadě finanční hotovost v depozitech zařízení (v trezoru). Mimo to má klient na ošetřovatelském oddělení v nemocnici k dispozici možnost zapůjčení přenosného trezorku, k uložení cenností či hotovosti. Za finanční hotovost a cennosti, které klient nemá uloženy v depozitech nenese domov odpovědnost. Zaměstnanci nejsou oprávněni půjčovat klientům jakoukoliv finanční hotovost. 9. Klient se může vzhledem k bezbariérovosti domova pohybovat nejen, tam kde je ubytován, ale cítí-li potřebu delší chůze, může se pohybovat po všech veřejných prostorách bez omezení. 10. Pobyt mimo domov na delší dobu (např. návštěva u rodiny) klient vždy nahlásí službu konajícímu personálu, nejméně 1 pracovní den předem, personál vypíše tiskopis, na základě kterého se vrací poměrná část úhrady za pobyt (dle Směrnice č.1 o postupu při pobytu uživatele mimo domov). Nenahlásí-li klient pobyt mimo domov včas, nebude vratka vyplacena. 11. V DpS Věžní má klient možnost odhlášení některého druhu denních jídel (např. svačina, večeře). 12. V noci probíhá jedna noční kontrola, kterou může klient odmítnout, ale na vícelůžkovém pokoji musí respektovat noční vstup personálu na pokoj, kde je provedena noční kontrola spolubydlícího, který si kontrolu přeje nebo je nutná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Nebude-li klient s tímto postupem souhlasit,

5 nejsme schopni mu poskytnout požadovanou službu Návštěvy ke klientům jsou neomezené, s přihlédnutím na provoz domova. Doporučujeme řídit se Návštěvním řádem umístěným na vrátnici domova. Návštěvy mohou pobývat na pokoji klienta, je nutný souhlas spolubydlících. K návštěvám mohou klienti využít společné prostory,společenské kouty a místnosti v budově, kantýnu, v letních měsících zahradu. 14. Klient dodržuje Domovní řád, při jeho opakovaném porušování může být s klientem ukončen pobyt v domově. 15. Po přistěhování do domova je klientovi vydán klíč od pokoje, skříně a osobního trezoru. Převzetí stvrzuje podpisem a při případném stěhování na jiný pokoj nebo při ukončení pobytu je povinen klíče vrátit. Při ztrátě nebo poškození hradí klient náklady spojené se zhotovením nového klíče nebo výměnu zámku. 16. Klient může v domově využít televizory a lednice ve společných prostorách. Pokud se rozhodne užívat v domově vlastní elektrospotřebiče, hradí za jejich používání fakultativní (nadstandardní) služby (doprava služebním vozidlem, využití kuchyňky, používání vlastních elektrospotřebičů apod.), které si platí sám (viz Úhradník fakultativních služeb). Klient si může přinést s sebou do domova elektrospotřebiče (varnou konvici, televizi, rádio, lednici apod.) a to nejlépe 4 dny před nástupem, aby mohl být pokoj předem připraven. V případě, že budou elektrospotřebiče přineseny později, nejsme schopni zajistit jejich instalaci na den nástupu. Je třeba doložit platné potvrzení o revizi elektrospotřebičů (revizi může na požádání zajistit sociální pracovnice u revizního technika organizace maximálně do 2 týdnů od přinesení elektrospotřebiče do DpS), teprve po revizi může být přístroj zapojen. Pokud klient použije nezrevidovaný elektrospotřebič a dojde k poškození majetku domova, hradí klient veškeré náklady spojené s opravou. Pro poslech televize a rádia na dvoulůžkovém a třílůžkovém pokoji je třeba používat vlastní sluchátka. 17. Klient se může zapojit do akcí konaných v zařízení i mimo zařízení. Volný čas věnuje svým zálibám, koníčkům individuálně nebo ve skupině za pomoci pracovnic volnočasového úseku a zaměstnanců domova. 18. Klienti mají v domově i možnost dalších kontaktů s děním ve městě. Pravidelně se konají Kluby pro seniory, kam jsou zváni hosté z různých oblastí činností se městě (muzeum, knihovna, MP, PČR, Hasiči Kadaň apod.) Několikrát do roka se konají společenská setkání s hudbou DDM, několika MŠ a ZŠ, ZUŠ a občanskými sdruženími ve městě (Radka, Skauti). Po dohodě s uživatelem lze domluvit i návštěvy dobrovolníků. 19. Klient má volební právo jako každý občan a může se účastnit voleb přímo v domově (přenosná urna) viz Směrnice č.33 Průběh voleb v domově. 20. Rodina si při stěhování zajistí dovoz (vlastní nebo sanita). Na základě zjištěných

6 6 skutečností při jednání se zájemcem je možné zajistit dovoz klienta při stěhování služebním vozidlem DpS. 21. Po dobu trvání služby jedná poskytovatel v záležitostech týkajících se klienta s osobou, kterou určí klient v žádosti (kontaktní osoba). Kontaktní osobu může klient dle vlastní vůle kdykoliv změnit. 22. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb má klient možnost podávat: 1. zápisem do Knihy přání a stížností (na každém patře) 2. vložením stížnosti do Schránky přání a stížností (ve vrátnici ) 3. vložením stížnosti do Schránky důvěry (u dveří do ředitelny) 4. vložením do mobilní schránky přání a stížností 5. podáním stížnosti ústně 6. telefonicky 7. nezávislým zástupcem 8. přímo dopisem na adresu organizace nebo Informace se vyhotovují ve dvou stejnopisech a každá strana obdrží jedno vyhotovení. Za výše uvedené informace nese odpovědnost sociální pracovnice. V Kadani dne: zájemce o službu Pavlína Vildová sociální pracovnice Č.j.: MěSSS 402/2014 Verze č. 2 Vypracoval: Jarmila Štěpánková Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Schválil: Mgr. Lenka Raadová, MBA Počet příloh: 0 Projednáno prac. týmem dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou novely směrnice pod stejným pořadovým číslem. Změny jsou evidovány v Seznamu změn směrnice.

7 7 CO SI VZÍT S SEBOU - občanský průkaz - průkaz zdravotní pojišťovny - léky, které běžně užíváte - pomůcky, které běžně používáte hůl, berle, sluchadlo DOPORUČENÉ VYBAVENÍ - 6x froté ručník - 4x utěrky - 6x noční košile (ženy) či pyžamo (muži) - 10x spodní prádlo - 10 párů ponožek - 10x halenka, tričko - 6x spodní košilka / nátělník - 6x tepláky - 1x župan - 1x vycházkové oblečení - 2 páry vycházková obuv - 2 páry domácí obuv - 2x svetr - košile - 1x kabát/bunda - punčochové kalhoty, pokrývka hlavy, zimní obuv TOALETNÍ POTŘEBY - tekuté mýdlo, toaletní papír, kartáček na zuby, kartáček na ruce - pasta na zuby, hřeben, šampon na vlasy, krém na obličej a ruce - muži holení - nůžky na nehty - žínka - vše doplňovat podle potřeby DROBNÉ VYBAVENÍ - dezertní talířek - hrnek - miska - příbor - lžička DLE VOLBY KLIENTA - lampička - rychlovarná konvice - televizor - rádio - lednice - doporučujeme též ložní prádlo - drobné předměty (obrázky, fotografie) na zútulnění a zpříjemnění pokoje

8 8

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, 432 01 Kadaň S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (í) XXXX, narozen

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

Informace o poskytované sociální službě

Informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Informace o poskytované sociální službě VERZE 7 Dokument Informace o poskytované sociální službě je určený

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD 1 URČENO PRO: Klienty Zaměstnance DpS Bechyně Veřejnost ÚČINNOST OD: 1. 1. 2015 Domácí řád slouží k pochopení určitých pravidel spolubydlení. Jeho respektování jistě

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

Domácí řád Domova důchodců Humburky

Domácí řád Domova důchodců Humburky Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov tel.+fax: 495 493 843, tel: 495 490 339 Domácí řád Domova důchodců Humburky Platnost: od 1.7.2015 Schválil ředitel Domova důchodců Humburky : Josef

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4 příspěvková organizace Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199. e-mail: USS4@iol.cz, info@uss4.cz www.uss4.

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4 příspěvková organizace Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199. e-mail: USS4@iol.cz, info@uss4.cz www.uss4. ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4 příspěvková organizace Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, IČ: 70886199 1 telefon 241 434 160, 241 433 599, fax 241 433 587 e-mail: USS4@iol.cz, info@uss4.cz www.uss4.cz

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

která bude uzavřená v den nástupu.

která bude uzavřená v den nástupu. SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, která bude uzavřená v den nástupu. dle Zákona

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Jde o rezidenční služby, které jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. Tento typ služby je určen mladším seniorům

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více