PŘÍLOHA 9 K PLNĚNÍ ÚKOLŮ 3.2., 3.3., 3.5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA 9 K PLNĚNÍ ÚKOLŮ 3.2., 3.3., 3.5."

Transkript

1 PŘÍLOHA 9 K PLNĚNÍ ÚKOLŮ 3.2., 3.3.,

2 Výstupy z jednání odborného pracovního týmu k plnění úkolů uvedených v usnesení vlády 564/2015 se zaměřením na sektor stavebnictví Na MPO byl k plnění úkolů uvedených v příloze usnesení vlády 564/2015 ustaven odborný pracovní tým jehož členy jsou zástupci kompetentních rezortů (MPO, MD, MMR, MŽP), dalších orgánů státní správy (UNMZ, TZUS, ČIŽP, SZÚ), PSP a spolupracujících průmyslových svazů a asociací a dotčených podnikatelských subjektů. Vzhledem k vzájemné úzké vazbě stanovených úkolů č. 3.2, 3.3, 3.5 a 3.6 bylo dohodnuto jejich společné řešení v rámci ustaveného odborného pracovního týmu. Č. ÚKOL Gesce Spolupráce Termín úkolu 3.2. Projednat způsob a postup MPO ČKAIT, ČKA, SPS, 06/2016 zpracování katalogu druhotných surovin vhodných pro využití ve stavebnictví. TZUS MD, ARSM, ČVUT, VŠCHT, Silikátový svaz, Česká rada pro šetrné budovy 3.3. Zpracovat návrh na stanovení minimálních závazných kvót využití druhotných surovin ve stavebnictví v rámci zakázek financovaných z veřejných zdrojů a navrhnout metodický pokyn pro veřejnou správu o možnostech a způsobech použití druhotných surovin ve veřejných zakázkách. MPO Ústřední orgány státní správy 06/ Analyzovat potřebu a definovat kritéria pro neodpad (kdy odpad přestal být odpadem) pro vybrané komodity podle potřeb průmyslové sféry a vývoje na vnitřním i vnějším trhu Identifikovat potřeby pro návrh vybraných obecně platných normativních dokumentů deklarujících požadavky na jakost vybraných druhotných surovin a jejich následné užití. MŽP, MPO ÚNMZ, TZUS MZe, SP ČR, SVDS a další dotčené průmyslové svazy, asociace, sdružení MPO, MD, HK ČR, SP ČR, SPDS ČR, ARSM a další dotčené průmyslové svazy, asociace, sdružení /2016 2

3 Úkoly z jednání konaného dne Bod 1 - Zaslat návrh věcného záměru vyhlášky MŽP a MPO pro materiál asfaltové směsi všem účastníkům jednání (dle prezenční listiny). T: ihned Bod 2 - Zaslat vyjádření k předloženému návrhu věcného záměru vyhlášky MŽP a MPO pro materiál asfaltové směsi na MPO ( Z: účastníci jednání T: do Bod 3 - Zpracovat a vypořádat obdržené připomínky k návrhu věcného záměru vyhlášky MŽP a MPO pro materiál asfaltové směsi a finální návrh předat na MŽP. T: Bod 4 - Zpracovat rešerši Technických podmínek vydaných Ministerstvem dopravy, které se vztahují k využívání druhotných surovin, včetně krátké anotace. Z: MD, ŘSD Spolupráce: MPO T: Bod 5 - Zaslat dopis na Asociaci akreditovaných a autorizovaných organizací a Svaz zkušeben pro výstavbu se žádostí o poskytnutí dat o výsledcích zkoušek z rozborů stavebních materiálů se zaměřením na asfaltové vrstvy, betony a zeminy. T: Bod 6 - Definovat kvalitativní parametry pro využívání recyklovaných asfaltových vrstev ze stávajících vozovek pozemních komunikací, zemin a betonů používaných při výstavbě liniových staveb. Z: MD, ŘSD, SŽDC T: Bod 7 - Pokračovat v přípravě návrhu kritérií pro využívání recyklovaných zemin a betonů pod vedením pana poslance Miloše Babiše. Z: Užší pracovní skupina ustavená v listopadu 2015 k tomuto účelu T: průběžně Bod 8 - Rozeslat účastníkům jednání odkaz na metodiky MMR k zeleným zakázkám se zaměřením na stavební činnost. 3

4 Z: MMR T: ihned Bod 9 - Poskytnout podkladové materiály k podpoře využívání druhotných surovin v rámci veřejných zakázek (výsledky projektu VaV při MD ČR z let , výsledky evropského projektu CoRePaSol pro recyklace za studena u PK) a dále v této oblasti spolupracovat při přípravě legislativních i nelegislativních řešení. Z: ČVUT, VUT T: a dále Bod 10 - Zpracovat rešerši norem včetně anotací, ve kterých je uvedeno využívání druhotných surovin/recyklovaných materiálů. Z: ÚNMZ, TZÚS T: Bod 11 - Poskytnout MPO příklady dobré praxe z oblasti posuzování přínosů projektů využívajících druhotné suroviny. MPO obdržené dokumenty soustředí a rozešle účastníkům jednání. Z: účastníci jednání; MPO T: průběžně Úkoly z jednání konaného dne Připravit podklady pro další jednání včetně reakce na připomínky MD. Z: Úzký pracovní tým pod vedením pana poslance Miloše Babiše 2. MUDr. Zimové budou zaslány všechny podkladové materiály. T: ihned 3. Zpracovat informaci o změnách v rakouské vyhlášce o stavebních materiálech a zaslat novou rakouskou vyhlášku na MPO. Z: Ing. Svoboda, SVS 4. Zpracovat rešerši definic uvedených v předpisech EU ve spolupráci s ostatními odborníky. Z: Ing. Valentin, ČVUT 4

5 5. Zpracovatelé věcného záměru návrhu vyhlášky (zúčastnění zástupci stavebních firem) projednají na separátním jednání s MUDr. Zimovou, CSc. podrobnosti týkající se ekotoxicity a limitů s tím souvisejících. Z: Zpracovatelé věcného záměru návrhu vyhlášky, MUDr. Zimová, CSc. 6. Posoudit možnost zpracovat metodiku pro odběr vzorků vyfrézovaných asfaltů. Z: MŽP 7. Účastníci jednání zašlou na MPO odpověď, který vzor z již notifikovaných vyhlášek (týkajících se materiálů ve stavebnictví, zejména asfaltů) je pro naše potřeby nejvhodnější a zda jej doporučují k využití při přípravě vyhlášky. Případně doplní další doporučení. Z: všichni účastníci jednání 8. MPO zpracuje přehled odpovědí (dle bodu 7) a rozešle tento přehled všem účastníkům jednání. T: Předběžný termín dalšího jednání v průběhu měsíce dubna Úkoly z jednání konaného dne Připravit podklady pro další jednání včetně reakce na připomínky MD. Z: Úzký pracovní tým pod vedením pana poslance Miloše Babiše 11. MUDr. Zimové budou zaslány všechny podkladové materiály. T: ihned 12. Zpracovat informaci o změnách v rakouské vyhlášce o stavebních materiálech a zaslat novou rakouskou vyhlášku na MPO. Z: Ing. Svoboda, SVS 13. Zpracovat rešerši definic uvedených v předpisech EU ve spolupráci s ostatními odborníky. 5

6 Z: Ing. Valentin, ČVUT 14. Zpracovatelé věcného záměru návrhu vyhlášky (zúčastnění zástupci stavebních firem) projednají na separátním jednání s MUDr. Zimovou, CSc. podrobnosti týkající se ekotoxicity a limitů s tím souvisejících. Z: Zpracovatelé věcného záměru návrhu vyhlášky, MUDr. Zimová, CSc. 15. Posoudit možnost zpracovat metodiku pro odběr vzorků vyfrézovaných asfaltů. Z: MŽP 16. Účastníci jednání zašlou na MPO odpověď, který vzor z již notifikovaných vyhlášek (týkajících se materiálů ve stavebnictví, zejména asfaltů) je pro naše potřeby nejvhodnější a zda jej doporučují k využití při přípravě vyhlášky. Případně doplní další doporučení. Z: všichni účastníci jednání 17. MPO zpracuje přehled odpovědí (dle bodu 7) a rozešle tento přehled všem účastníkům jednání. T: Předběžný termín dalšího jednání v průběhu měsíce dubna

7 Seznam podkladových dokumentů zpracovaných pro řešení předmětných úkolů stanovených v Akčním plánu, nebo poskytnutých členy odborného pracovního týmu : 1. Specifické stavební materiály režim nakládání (2015; Sdružení pro výstavbu silnic a kol.) 2. Obchodní podmínky ASFINAG pro výstavbu dopravních staveb v Rakousku pouze výtah týkající se použití R-materiálu (2015, Rakousko) 3. Recyklace asfaltových vrstev vozovek Zpráva EAPA TC-12-N805 (Nový soubor technických předpisů a norem ukazuje cestu vpřed) 4. Protokol jakosti pro ocelářskou strusku - Kritéria vymezující, kdy odpad přestává být odpadem v případě výroby a používání kameniva z ocelárenské strusky pro stavební aplikace (2014, Anglie, Wales) 5. Návrh vyhlášky, kterou se stanoví kritéria stavu, kdy odpad přestává být odpadem, v případě kameniva vyrobeného ze stavebních odpadů a odpadů z veřejných prací pro silniční účely, (NOR DEVP A) (2015, Ministerstvo ekologie, trvale udržitelného rozvoje a energetiky Francie) 6. Směrnice generálního ředitelství ŘSD ČR č. 6/2013 Hospodaření s materiály získanými při výstavbě, opravách a údržbě dálnic a silnic I. třídy a ze staveb určených k odstranění při výstavbě dálnic a silnic I. třídy (2015, Ředitelství silnic a dálnic ČR) 7. Podmínky pro použití RAP (recyklovaný asfaltový materiál) (Levent, Anne Laure (COLAS SA), Dánsko) 8. Studie ke stavebním a demoličním odpadům (2016, Evropská komise) 9. Demontáž staveb jako standardní metoda demolice - Norma B 3151 (Rakousko) 10. Směrnice pro recyklované stavební materiály ze zbytkových hmot z pozemních staveb (Rakouský svaz pro recyklované stavební materiály, Rakousko) 11. Navrhované (návrh) stanovisko o zániku statutu odpadu v případě recyklované sádry (2010, EPA) 12. NAŘÍZENÍ ALANDSKÉHO PARLAMENTU o recyklaci určitých odpadů v pozemních stavbách (2010, Sb. zákonů Alandského Parlamentu) 13. Směrnice DAfStb Beton podle normy DIN EN a DIN s recyklovanou kamennou drtí podle normy DIN EN (2010, SRN) 7

8 14. Kritéria vymezující, kdy odpad přestává být odpadem, pro výrobu a použití recyklované sádry z odpadního sádrokartonu (2013, UK) 15. Výnos 112/2012 ze dne 26. června upravující produkci a správu stavebního a demoličního odpadu publikovaný v úředním věstníku Baskicka dne 3. září Návrh vyhlášky, kterou se stanoví kritéria stavu, kdy odpad přestává být odpadem, v případě kameniva vyrobeného ze stavebních odpadů a odpadů z veřejných prací pro silniční účely (2015, Francie) 17. Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje týkající se asfaltového recyklátu vznikající při činnosti konkrétní organizace, o kterém bylo rozhodnuto, že není odpadem (2016) 18. Povinnosti nakládání se stavebními a demoličními odpady a Vyhláška o recyklovaných stavebních materiálech, na které už není pohlíženo jako na odpad (2014, rakousko) 19. Předcházení vzniku odpadů v silničním stavitelství (2016, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha) 20. Předcházení vzniku odpadů v praxi -využití betonového recyklátujako kameniva do betonu (2016, Skanska) 21. Seznam norem a předpisů pro druhotné suroviny ve stavebnictví s relevancí pro asfaltový recyklát (2016, ČVUT) 22. Metodika hodnocení udržitelných měst (2017, NSZM) 8