ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016"

Transkript

1 Obec Chyňava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Chyňava ulice, č.p. Chyňava 39 obec Chyňava PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,beroun č. účtu: /0100 stav k ,99 Kč ČNB Praha č. účtu: /0710 stav k ,40 Kč Komerční banka Beroun č.účtu /0100 stav k ,83 Počet obyvatel k Počet zaměstnanců: 7 Počet členů rady: 5 Počet zasedání rady: 25 Počet členů zastupitelstva Obce: 15 Počet zasedání zastupitelstva: 6 V roce 2016 pracoval: Finanční výbor: 3 členové předseda Ondřej Fuchs Kontrolní výbor: 3 členové předseda Vladimír Hladký Kulturní komise: 3 členky předsedkyně Markéta Holečková Komise životního prostředí: 2 členové předseda Pavel Karmazín Rozpočet Obce Chyňava pro rok 2016 byl schválen na veřejném zasedání dne Na straně příjmů v částce ,- Kč a na straně výdajů v částce ,- Kč. Během roku 2016 bylo schváleno 14 rozpočtových opatření. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h39m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 9

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,29 Nedaňové příjmy , , ,94 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,20 Příjmy celkem , , ,43 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daně z příjmů právnických osob , , ,41 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,91 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 2 000, , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , , Poplatek za komunální odpad , , , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , Správní poplatky , , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,65 15 Majetkové daně , , ,65 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) , ,00 523, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , Výnosy z finančního majetku , , ,94 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Přijaté pojistné náhrady 3 000, , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , , , Neidentifikované příjmy , , Ostatní nedaňové příjmy , , ,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , , h39m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 9

3 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org , , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub , ,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků , ,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků 7 000, , Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku , , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) , , , Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 5 000, , Ostatní kapitálové příjmy 5 000, ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů , , ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) , , ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , , , Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastní pokladny , Převody z vlastních fondů ,20 41 Neinvestiční přijaté transfery , , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně , ,00 42 Investiční přijaté transfery , ,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,20 Příjmy celkem (třídy ) , , , h39m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 9

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,12 Kapitálové výdaje , , ,54 Výdaje celkem , , ,66 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní platy 1 500, , Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000, , , Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 500,00 449, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , Odměny za užití duševního vlastnictví , , , Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Ochranné pomůcky , , , Prádlo, oděv a obuv 2 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup materiálu , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat , , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 000, , , Ostatní nákupy , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Věcné dary , , , Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary , , ,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám , , Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům , , h39m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 9

5 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 5 000, , Neinv.transf.církvím a náboženským společ , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům , , Neinv.transfery veř.rozpočtům ústřední úrovně , , Neinvestiční transfery obcím 6 000, , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 6 000, , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody do vlastní pokladny , Převody vlastním fondům , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,93 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 574, Náhrady placené obyvatelstvu , ,00 574,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00 574, Nespecifikované rezervy 5 000, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , , , Ostatní neinvestiční výdaje , , ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje , , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , , Pořízení dloudodobého nehmotného majetku , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Dopravní prostředky , , Výpočetní technika , , , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , Pozemky , , , Pozemky , , ,00 61 Investiční nákupy a související výdaje , , , Inv.transf.církvím a náboženským společnostem , , Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím , ,00 63 Investiční transfery , ,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , ,54 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,66 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h39m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 9

6 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,77- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,77- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet , , , ,77- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,77- Pokladna 30, , , ,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,27 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,70 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , , ,41 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,93 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,01 Kulturní předměty , ,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , h39m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 9

7 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,27- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,83- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě , ,49 Materiál na cestě Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti , ,40- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům , , ,97- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám h39m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 9

8 Inventarizace majetku byla provedena ke dni na základě pokynu starosty obce. V roce 2016 obec z rozpočtových prostředků rozšířila majetek: 1/ hmotný majetek a stavby plynofikace Lhotka ,- dětské hřiště Lhotka ,- autobusové zastávky ,- plynofikace zdravotního střediska ,- vodovod BKDZH ,- PC server pro OÚ ,- žací stroj na hřiště ,- veřejné osvětlení u hřiště a kasárna ,- ochranné oplocení hřiště MP ,- vestavěné skříně v ZŠ ,- vodovod hřbitov ,- 2/ nehmotný majetek software ,- povodňový plán ,- 3/ pozemky pozemky ,- 4/ nedokončený dlouhodobý majetek chodník Podkozí ,- CAS Scania ,- kanalizace Libečov ,- kanalizace Podkozí ,- vodovod Humna a Hrádecká ,- provizorní plot MŠ ,- vodojem MP ,- sběrný dvůr ,- přístavba škola ,- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Investiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční transfery obcím 6 000, , , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,20 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x ,00 x Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 x 0,00 x dotace - hasiči 0,00 0, ,00 0, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x 0,00 x , Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 497, Poštovní služby x 0,00 x 280, Nákup ostatních služeb x 0,00 x 1 960, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 530, volby do ZK 0,00 0, , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Při přezkoumáni hospodařeni obce Chyňava za rok 2016 pod]e 2 a 3 zákona č Sb.,. ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.( 10 odst, 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí - Základní a mateřská škola Chyňava Obec Chyňava jako zřizovatel příspěvkové organizace, poskytla na provoz Základní a mateřské školy v Chyňavě, ze svého rozpočtu v roce ,- Kč. Do vestavěných skříní a části projektu na rozšíření MŠ investovala obec ,- Kč h39m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 9

9 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Neinvestiční příspěvky v roce 2016: organizace částka účel Divoch-soubor divadelních ochotníků činnost SRPDŠ při ZŠ Chyňava činnost ČČK Chyňava činnost Fotbalový klub SK Chyňava činnost Český svaz včelařů činnost Chyňavský klub seniorů činnost Baráčnická obec Hůrka činnost Heligonky S.Wais činnost Chyňava dětem z.s činnost SDH Malé Přílepy modré činnost SDH Malé Přílepy činnost SDH Lhotka činnost Přátelé Podkozí z.s činnost Myslivecké sdružení činnost SDH Chyňava činnost Spolek přátel Ledra činnost Relax Sport Club činnost Zahrádkáři činnost Senior Care na podporu činnosti Farní charita na podporu činnosti Svaz neslyšících na činnost Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jitka Jupová Jitka Jupová Václav Kšír h39m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 9