Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce"

Transkript

1 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 1 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Rozpočtové opatření č.10/ Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO / Schválení pachtu pozemku par. č. PK Seznámení s podklady Spolku pro Rodinu z.s. (pronájem prostorů v BOV čp. 124, sídlo spolku v budově apod.) 7. Žádost o pronájem bufetu ve sportovním areálu 8. Zplnomocnění starosty a místostarosty k zastupování v MAS Horňácko a Ostrožsko 9. Návrh možného přechodu běžného účtu z Komerční banky do České spořitelny 10. Různé (zpráva inventarizační komise, seznámení s projektem Školáci nejen na prázdninách) 11. Diskuze 12. Závěr 1. Zahájení Starosta obce zahájil veřejné zasedání a seznámil s programem. Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce bylo řádně vyvěšeno na úřední desce obce a zároveň i v elektronické podobě od do Ověřovatelé zápisu: Pavel Světlík a Ing. Martin Soviš. Usnesení č. 1 bylo schváleno. 2. Kontrola usnesení Úkoly z minulého zasedání byly splněny, zbývá dořešit odkup pozemků. Starosta bude jednat s majiteli pozemků. 3. Rozpočtové opatření č. 10/2018 Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 10/2018, ve kterém nedošlo k navýšení rozpočtu. Jednalo se o přesun finančních prostředků mezi paragrafy a položkami. Zastupitelstvo obce bere na vědomí změny provedené rozpočtovým opatřením č. 10/2018.

2 4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO /001 Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO /001 se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se o umístění distribuční soustavy sloup JB, kabelové vedení, venkovní vedení knn, Kouřil K/48. Zastupitelstvo obce výše uvedenou smlouvu schvaluje a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Usnesení č. 2 bylo schváleno. 5. Schválení pachtu pozemku par. č. PK 759 Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o pacht pozemku par. č. PK 759 o výměře 4388 m 2 v k. ú. Javorník n. Vel., kterou podal dne Ondřej Pavlinec, bytem Velká n. Veličkou 421. Zastupitelstvo schvaluje pacht pozemku PK 759 o výměře 4388 m 2 v k. ú. Javorník n. Vel. výše uvedenému žadateli na dobu 5 let. Výši pachtu zastupitelstvo schvaluje Kč 1000,--/1 ha za rok. Usnesení č. 3 bylo schváleno. 6. Seznámení s podklady Spolku pro Rodinu z.s. (pronájem prostorů v BOV čp. 124, sídlo spolku v budově apod.) Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Spolku pro Rodinu z.s. Jedná se o klub dětí a rodičů, který vede Kristýna Kouřilová, trvale bytem Javorník 14. Paní Kouřilová žádá o pronájem místností pro činnosti spojené nejenom s dětmi, dále pro zájmové kroužky, přednášky apod. v budově občanské vybavenosti čp. 124 a zároveň žádá o souhlas se sídlem spolku na adrese Javorník 124. Paní Kouřilová doložila písemně zpracovaný popis činnosti spolku. Zastupitelstvo zřízení sídla spolku na adrese Javorník 124 neschvaluje. Navrhuje pouze zřízení sídla provozovny. Schválení pronájmu místností bude předmětem dalšího jednání zastupitelstva, až po uplynutí doby zveřejnění záměru. Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi 0. Usnesení č. 4 bylo schváleno. 7. Žádost o pronájem bufetu ve sportovním areálu Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost pana Petra Jandy, Velká n. Vel. 981 na pronájem bufetu ve sportovním areálu. Pan Janda žádá o pronájem na čtyři roky, protože má záměr investovat do pergoly a betonového oplocení, se souhlasem obce. Zastupitelstvo je proti vybudování betonového oplocení. Pokud by se rozhodlo vybudovat u bufetu pergolu, bude hrazena z rozpočtu obce.

3 Zastupitelstvo nemá výhrady k pronájmu bufetu ve sportovním areálu. Po uplynutí doby zveřejnění záměru bude tato záležitost řešena na dalším zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 5 bylo schváleno. 8. Zplnomocnění starosty a místostarosty k zastupování v MAS Horňácko a Ostrožsko Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Ing. Dalibora Procházku a místostarostku Mgr. Gabrielu Spáčilovou k zastupování v MAS Horňácko a Ostrožsko. Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0 Usnesení č. 6 bylo schváleno. 9. Návrh možného přechodu běžného účtu z Komerční banky do České spořitelny Starosta seznámil zastupitele s výší poplatků spojených s vedením účtu u Komerční banky. Poplatky do listopadu činily v průměru Kč 8 9 tis měsíčně. V rámci balíčku má obec od prosince sníženy poplatky na cca 6 tis. Starosta podal žádost o cenovou nabídku do České spořitelny, z toho důvodu, že Česká spořitelna má bankomat ve Velké n. Veličkou. Měsíční poplatky by činily cca 4,5 tis. Zastupitelstvo schvaluje převod běžného účtu do České spořitelny. Pokud by na základě převodu finančních prostředků Komerční banka zareagovala a navrhla poplatky nižší nebo alespoň ve stejné výši jako Česká spořitelna, bude běžný účet ponechán u Komerční banky. Usnesení č. 7 bylo schváleno. 10. Různé a) Zpráva inventarizační komise Ing. Pavel Pavlinec podal zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k Inventarizační zpráva i kompletní inventarizace je k nahlédnutí v kanceláři zdejšího úřadu. b) Projekt Školáci nejen na prázdninách Starosta předložil zastupitelstvu návrh výchovného projektu Školáci nejen na prázdninách, připravený pod záštitou European Police Association CZ, o.s. (EPA), jehož realizaci převzalo vydavatelství IV Nakladatelství s.r.o., Koněvova 141, Praha. Jedná se umístění inzerátu v publikaci Školáci nejen na prázdninách. Nakladatelství žádá finanční částku 7505,-- bez DPH. Jelikož obec na podobnou publikaci přispívala v r. 2017, v letošním roce přispívat nebude. Usnesení č. 8 bylo schváleno.

4 c) Příspěvek na IDS Starosta seznámil zastupitele s dopisem obdrženým od hejtmana Jihomoravského kraje, ve kterém žádá příspěvek na financování integrovaného dopravního systému JMK. Jedná o příspěvek ve výši Kč 50,-- na jednoho obyvatele obce a rok. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na financování integrovaného dopravního systému JMK ve výši Kč 50,-- na jednoho obyvatele a rok. Usnesení č. 9 bylo schváleno. d) Žádost o prošetření stavby Starosta předložil zastupitelstvu žádost pana Ivana Zavadila, Javorník 203, ve které žádá o prošetření stavby plotu na par. č. 16 v k. ú. Javorník n. Vel. Pan Zavadil je toho názoru, že plot zasahuje až do sousedního pozemku, který je ve vlastnictví obce, a tak mu omezuje přístup k rodinnému domu. Zastupitelstvo navrhuje zaměření pozemků pro zpřesnění hranic a pověřuje tím starostu obce. Usnesení č. 10 bylo schváleno. e) Žádost o odkoupení pozemku par. č. 5890/17 Starosta seznámil zastupitele s žádostí o odprodej obecního pozemku par. č. 5890/17 o výměře 298 m 2 v k. ú. Javorník n. Vel. Žádost podala paní Marie Hráčková, Javorník č. e. 44. Pozemek dlouhodobě užívá jako zookoutek. Stejně jako u předchozích žádostí zastupitelstvo navrhuje počkat až do ukončení KPÚ a žádost zamítá. Usnesení č. 11 bylo schváleno. f) Výměna světelných zdrojů Na základě předložených dokumentů se požádá firma, která provádí energetický světelný audit o vyjádření k současnému stavu osvětlení v obci a o možnosti LED osvětlení. Usnesení č. 12 bylo schváleno. 11. Diskuze V diskuzi vystoupil pan Tomáš Majtán a požádal zastupitele o názor ohledně zasněžování ve Filipově v době, kdy není dostatek vody. Žádal hlavně o názor jak zabránit čerpání vody pro zasněžování v době jejího nedostatku.

5 12. Závěr Starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce ve hodin. Zapsala: Petra Ščasná Podpis ověřovatelů zápisu: Pavel Světlík Ing. Martin Soviš Podpis starosty obce: