Smlouva o zajištění závazku veřejné služby uzavřená podle ust. 159 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o zajištění závazku veřejné služby uzavřená podle ust. 159 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 Smluva zajištění závazku veřejné služby uzavřená pdle ust. 159 a násl. zákna č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů Čísl bjednatele: OMOŠ SML../LPS/2018 Čísl pskytvatele: S m l u v n í s t r a n y Objednatel: Statutární měst Ústí nad Labem se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem zastupené: Přílha č. 1 Ing. Věru Nechybvu, primátrku Statutárníh města Ústí nad Labem IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s., pbčka Ústí nad Labem Čísl účtu: /0100 Zástupce pr věcná jednání: PhDr. Jana Müllervá, PhD., veducí dbru městských rganizací a šklství telefn, fax: ( ) a Pskytvatel: Krajská zdravtní, a.s. se sídlem: Sciální péče 3316/12A, Ústí nad Labem zastupená: Ing. Petrem Fialu, generálním ředitelem splečnsti IČ: DIČ: CZ bankvní spjení: ČSOB, a.s., pbčka Ústí nad Labem čísl účtu: /0300 adresa rdinace: Sciální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Zástupce pr věcná jednání: Ing. Luděk Rückl, náměstek pr eknmické řízení a cntrlling telefn: Zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí nad Labem, ddíl B, vlžka 1550, dne uzavírají níže uvedenéh dne, měsíce a rku tut SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY na zabezpečení lékařské phtvstní služby

2 Článek I. Účel a předmět smluvy 1) Účelem smluvy je zajistit službu becnéh hspdářskéh významu pskytnutím zdravtní phtvstní péče jak veřejné služby spčívající v pskytvání lékařské phtvstní služby (dále jen LPS ) včetně zabezpečení prhlídky těla zemřeléh pr spádvé území bce s rzšířenu půsbnstí: Ústí nad Labem, v bdbí d d , v suladu s ustanvením 110 dst. 1 písm. a) a b) zákna č. 372/2011 Sb. zdravtních službách a pdmínkách jejich pskytvání (zákn zdravtních službách), ve znění pzdějších předpisů (dále jen Zákn ). 2) Předmětem smluvy je úprava vzájemných práv a pvinnstí smluvních stran při zajištění závazku veřejné služby v pdbě zabezpečení LPS. 3) Pskytvatel se zavazuje v suladu s pdmínkami stanvenými tut smluvu zabezpečit rganizaci a prvz (pskytvání zdravtní péče) rdinace LPS v bru všebecný praktický lékař (dále jen VPL ) a praktický lékař pr děti a drst (dále jen PED ) v rzsahu stanveném v článku II. tét smluvy. Článek II. Pvinnsti pskytvatele Pskytvatel je pvinen: 1) Zabezpečit prvz (pskytvání zdravtní péče) rdinace LPS včetně zabezpečení prhlídky těla zemřeléh minimálně v rzsahu: rdinace všebecný praktický lékař (VPL): P až Pá d 18:00 d 21:00 hd., S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. rdinace praktický lékař pr děti a drst (PED): P až Pá d 18:00 d 21:00 hd., S, Ne, Sv. d 9:00 d 20:00 hd. 2) Zabezpečit p uknčení prvzu rdinace LPS prhlídku těla zemřeléh, vyplnění příslušné části Listu prhlídce zemřeléh lékařem a infrmvat úmrtí dle ustanvení 86, dst. 1 písm. c) a h) zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách ve znění pzdějších předpisů, takt: a) ve dnech pndělí až čtvrtek v časvém bdbí, které začíná kncem prvzní dby příslušné rdinace LPS a knčí v 06:00 hdin následujícíh dne, b) ve dnech pátek a sbta v časvém bdbí, které začíná kncem prvzní dby příslušné rdinace LPS a knčí začátkem prvzu rdinace LPS následujícíh dne, c) v neděli v časvém bdbí, které začíná kncem prvzní dby příslušné rdinace LPS a knčí v 06:00 hdin následujícíh dne, d) ve dnech pndělí až čtvrtek, pkud jsu t dny pracvníh klidu a p nich následuje pracvní den, v časvém bdbí, které začíná kncem prvzní dby příslušné rdinace LPS a knčí v 06:00 hdin následujícíh dne, e) ve dnech pndělí až čtvrtek, pkud p nich následuje den pracvníh klidu, v časvém bdbí, které začíná kncem prvzní dby příslušné rdinace LPS a knčí začátkem prvzu rdinace LPS následujícíh dne, f) včetně zajištění dpravy lékaře na míst výknu hledání zemřelé sby a zpět. 3) K zajištění prhlídky těla zemřeléh dle ustanvení 83 a násl. Zákna služí telefnní čísl 155 (hlavní dispečink záchranné služby), které bude dstupné v dbě prvzu rdinace LPS dle čl. II. dst. 1) tét smluvy a v dbě p uknčení prvzu LPS dle čl. II. dst. 2) tét smluvy. Tt čísl známí bjednatel Ústeckému kraji a tent na jedntné evrpské čísl tísňvéh vlání 112, kde se znamuje úmrtí sby v případě, 2

3 kdy není znám pskytvatel neb lékař uvedený v ustanvení 84 dst. 2 písm. a) Zákna. 4) Zabezpečit, aby účetnictví týkající se zajišťvání LPS, byl v suladu s becně závaznými právními předpisy, zejména se záknem č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, a byl veden dděleně. 5) Uvádět viditelně na všech písemnstech a při všech akcích suvisejících s realizací závazku LPS dle tét smluvy, že aktivita neb služba byla bjednána Statutárním městem Ústí nad Labem za finanční pdpry Ústeckéh kraje. 6) Umžnit pvěřeným pracvníkům bjednatele prvádět kntrlu věcnéh plnění, tj. čerpání vyrvnávací platby a v tét suvislsti jim umžnit nahlížet d účetní evidence, kntrlu přítmnsti zdravtnickéh persnálu v rdinační dbě apd. 7) Neprdleně písemně infrmvat, nejpzději však d 7 dnů d rzhdné skutečnsti, pracvníky bjednatele všech změnách, týkajících se tht smluvníh vztahu, včetně identifikace pskytvatele neb způsbu rganizace a zabezpečení LPS. 8) Předkládat pravidelný měsíční výkaz zabezpečení prvzu rdinace LPS návštěvnst a výkaz nákladech při zabezpečení prvzu rdinace LPS, prstřednictvím frmulářů, které jsu jak přílhy č. 2 a č. 3 nedílnu sučástí tét smluvy, včetně výkazu zisku a ztrát. Frmuláře a výkazy zisku a ztrát budu předkládány za jedntlivé rdinace LPS (členění SPOL, VPL a PED) nejpzději d 25. dne následujícíh měsíce. 9) Infrmvat bjednatele přijetí peněžních prstředků neb darů pskytnutých pskytvateli třetími sbami v suvislsti se zabezpečením LPS. Přijaté peněžní prstředky neb dary zhlednit při výpčtu vyrvnávací platby a při zpracvávání pravidelnéh měsíčníh vyúčtvání ve výkazu nákladech při zabezpečení a prvzu rdinace LPS. 10) Respektvat přijaté závěry z kntrly prvedené dbrem kntrly neb kntrlním rgánem bjednatele, které mhu vést i k vylučení pskytnutí a vrácení jakékli nadměrné vyrvnávací platby. 11) Splupracvat s bjednatelem při plnění jeh pvinnstí vůči Úřadu pr chranu hspdářské sutěže a Evrpské kmisi. 12) Je-li pskytvatel právnicku sbu, je pvinen zajistit, aby případné rzhdnutí jeh likvidaci neb přeměně pdle příslušných právních předpisů byl přijat až p předchzím suhlasu bjednatele. Pskytvatel je pvinen bjednateli pskytnut veškeré infrmace záměru likvidace neb přeměny, které mhu pdle názru bjednatele vlivnit pdmínky a účel pskytnuté vyrvnávací platby. 13) Pskytvatel je dále pvinen nahradit bjednateli jakukli škdu, která vznikne bjednateli v důsledku prušení pvinnstí pskytvatele pdle tét smluvy. Za takvu škdu se bude pvažvat zejména krácení dtace bjednateli na zabezpečení prvzu (pskytvání zdravtní péče) rdinace LPS ze strany pskytvatele dtace, sankce, dvdy a penále udělené bjednateli za prušení rzpčtvé kázně, k nimž dšl v důsledku prušení pvinnstí pskytvatele pdle tét smluvy. Článek III. Pvinnsti bjednatele Objednatel je pvinen: 1) Uhradit pskytvateli za zabezpečení prvzu (pskytvání zdravtní péče) rdinace LPS vyrvnávací platbu za celé smluvní bdbí d d Plán nákladů a výnsů prvzu rdinace LPS na uvedené bdbí je jak přílha č. 1, 1a, 1b nedílnu sučástí tét smluvy. 2) Pskytnut pskytvateli za prvedení jednh každéh hledání zemřelé sby v dbě p uknčení prvzu rdinace LPS a vyplnění hledacíh listu dle dst. 2) článku II. tét smluvy dměnu ve výši 1 000,- Kč, která je nedílnu sučástí vyrvnávací platby. 3

4 3) P schválení pskytnutí vyrvnávací platby v Radě města Ústí nad Labem a p pdepsání tét smluvy běma smluvními stranami pukázat pskytvateli vyrvnávací platbu v maximální výši ,- Kč (slvy: jedenmilinsedmsettřicetdvatisícsmset krunčeských) na zabezpečení prvzu rdinace LPS, a t jednrázvě, s tím, že vyrvnávací platba bude vyúčtvána za pdmínek uvedených v tét smluvě a případný přeplatek vrácen bjednateli. Článek IV. Platební pdmínky 1) Vyrvnávací platba se vypčítává pdle vzrce: VP = HV + PZ, kde VP znamená výši vyrvnávací platby, HV je hspdářský výsledek zjištěný jak rzdíl mezi náklady vynalženými při pskytvání služby LPS a příjmem za služby LPS, PZ je přiměřeným ziskem, kterým je max. 10% z vynalžených nákladů. Vyrvnávací platba nesmí přesahvat meze th, c je nezbytné k pkrytí všech neb části nákladů k plnění závazku veřejné služby se zhledněním příslušných příjmů a přiměřenéh zisku. 2) Pskytvatel bere na vědmí, že vyrvnávací platbu pdle předchzíh bdu tét smluvy je myšlena vyrvnávací platba ve smyslu Rzhdnutí Kmise ze dne pužití čl. 106 dst. 2 Smluvy fungvání Evrpské unie na státní pdpru ve frmě vyrvnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým pdnikům pvěřeným pskytváním služeb becnéh hspdářskéh zájmu čísl 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3. (dále jen Rzhdnutí EU ). 3) Vyrvnávací platba ve výši ,- Kč, dle dst. 3) článku III. tét smluvy bude pskytnuta d 10 dnů p pdpisu tét smluvy běma smluvními stranami. 4) Pr účely tét smluvy budu pskytvatelem za realizaci LPS v bdbí kalendářníh rku 2018 vystavvány měsíční výkazy dle přílhy č. 2 a 3 tét smluvy (členění na SPOL, PED a VPL) a tyt budu předlženy nejpzději d 25. dne následujícíh měsíce bjednateli. 5) Měsíční výkaz zabezpečení a prvzu rdinace LPS návštěvnst a výkaz nákladech při zabezpečení prvzu rdinace LPS (členění SPOL, VPL a PED) zašle pskytvatel také v elektrnické pdbě na adresu: 6) Na uhrazenu vyrvnávací platbu se vztahují příslušná ustanvení zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů (zákn finanční kntrle), ve znění pzdějších předpisů. Dále pak ustanvení zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů, kdy se za prušení rzpčtvé kázně pvažuje každé neprávněné pužití peněžních prstředků pskytnutých z rzpčtu Ústeckéh kraje v suvislsti s plněním závazků vyplývajících z tét smluvy, zejména v následujících případech: a) pskytvatel čerpal vyrvnávací platbu, přičemž nezajistil prvz rdinace LPS v rzsahu rdinačních hdin stanvených tut smluvu, b) pskytvatel čerpal vyrvnávací platbu, přičemž nezajistil prvz rdinace LPS v dbrnsti stanvené dst. 3) článku I., c) při výpčtu vyrvnávací platby pskytvatel d příjmů nezahrnul veškeré platby získané d zdravtních pjišťven za šetřvání pacientů v rámci LPS, d) při výpčtu vyrvnávací platby pskytvatel d příjmů nezahrnul jakékliv statní finanční příjmy získané v suvislsti s prvzem rdinace LPS, e) při výpčtu vyrvnávací platby pskytvatel zahrnul d nákladů plžky, které nesuvisí s prvzem rdinace LPS a jejich uplatnění d nákladů je v rzpru se zněním tét smluvy. 7) V případě, že pskytvatel nezabezpečí prvz rdinace LPS v celém rzsahu dle dst. 1) článku II. tét smluvy, bude vyrvnávací platba uhrazena puze za skutečnu dbu prvzu LPS. Objednatel je dále právněn za každý den prušení pvinnstí uvedených v dst. 1) článku II. pžadvat na pskytvateli smluvní pkutu ve výši 10 % z celkvé výše měsíční vyrvnávací platby na základě měsíčníh výkazu nákladech 4

5 při zabezpečení a prvzu rdinace LPS za příslušný kalendářní měsíc, ve kterém pskytvatel nezabezpečil prvz rdinace LPS v celém rzsahu dle dst. 1) článku II. tét smluvy. 8) V případě ddatečnéh kntrlníh zjištění bjednatele v tm, že pskytvatel nezabezpečil prvz rdinace LPS v celém rzsahu dle dst. 1) článku II. tét smluvy, je bjednatel právněn pžadvat na prvzvateli vrácení části vyrvnávací platby, která dpvídá dnům nezabezpečení prvzu LPS a prvzvatel je pvinen na výzvu bjednatele prstředky pskytnuté vyrvnávací platby vrátit ve lhůtě stanvené bjednatelem. Obdbně bude pstupván v případě, že pskytvatel uvedl nepravdivé údaje pr výpčet čistých nákladů, uvedené v přílze č. 1,1a,1b. 9) Zdravtní výkny prvedené v rámci prvzu rdinace LPS (vč. prhlídky těla zemřeléh) vykáže pskytvatel LPS příslušným zdravtním pjišťvnám. Takt získané příjmy d zdravtních pjišťven a příjmy získané jak regulační pplatky d pacientů šetřených v rdinacích LPS zaznamená v účetních výkazech jak příjmvu plžku prvzu LPS. 10) Za uznatelné prvzní náklady jsu pvažvány finanční prstředky vynalžené na úhradu nákladů uvedených v přílze č. 3, tét smluvy, tj. zejména finanční prstředky vynalžené na mzdvé dměny zdravtnickéh persnálu, na energie, nájemné v místě bvyklé, nezbytné materiální vybavení a statní přímé náklady vzniklé v kalendářním rce 2018 v suvislsti se zabezpečením prvzvání rdinací LPS, případně puze pměrná část těcht nákladů, pkud tyt náklady vznikly v důsledku splečné realizace činnstí stanvených tut smluvu a jiných činnstí, které pskytvatel také vyknává. Za uznatelné náklady bude uznán takvý náklad, který splňuje všechny následující pdmínky: - vyhvuje zásadám efektivnsti, účelnsti a hspdárnsti; - vznikl pskytvateli při účelvém využití prstředků pskytnutých v suladu s tut smluvu; - byl skutečně vynalžen a zachycen v účetnictví pskytvatele v jeh účetních dkladech, je identifikvatelný, věřitelný a pdlžený prvtními pdpůrnými dklady. 11) Za neuznatelné náklady jsu pvažvány finanční prstředky vynalžené zejména: - přízení dluhdbéh a krátkdbéh finančníh majetku; - úrky, penále, pkuty a jiné sankce; - patření pr mžné buducí ztráty neb dluhy; - nákupy pzemků a budv; - ztráty z devizvých kurzů; - reprezentativní phštění; - nájemné s následnu kupí (leasing); - cestvné nad rámec zákna č. 262/2006 Sb., zákník práce, ve znění pzdějších předpisů, pr zaměstnavatele, který je uveden v ustanvení 109 dst. 3 tht právníh předpisu; - mzdy včetně dvdů nad rámce platvých předpisů pr zaměstnance ve veřejných službách a správě; - náhrady mzdy za dbu nepřítmnsti (dvlená, nemc). 12) Pskytvatelem zpracvaný plán nákladů a výnsů rdinace LPS na uvedené bdbí, který je jak přílha č. 1, 1a, 1b nedílnu sučástí tét smluvy, lze měnit puze frmu písemnéh ddatku k tét smluvě a důvdem pr jeh přepracvání mhu být především zásadní systémvé změny vlivňující rganizaci a zabezpečení LPS (např. změna legislativních nrem v předmětné blasti, úprava plateb zdravtních pjišťven za dtčený druh zdravtní péče aj.). 13) Ostatní becné pdmínky prvzvání LPS, které nejsu specifikvány v tét smluvě, jsu upraveny ve Způsbu rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d , který je jak přílha č. 4 nedílnu sučástí tét smluvy. 5

6 14) Pskytvatel se zavazuje předat bjednateli písemnu zprávu pužití pskytnuté vyrvnávací platby. Splu se zprávu je pskytvatel pvinen předlžit závěrečné vyúčtvání čerpání vyrvnávací platby za dané bdbí kalendářníh rku 2018, včetně výkazu zisku a ztrát za jedntlivé rdinace LPS (členění SPOL, VPL a PED) a t nejpzději d ) Dle předlženéh závěrečnéh vyúčtvání vyrvnávací platby, pskytvatel vrátí nevyčerpanu část vyrvnávací platby bjednateli. Tyt prstředky pskytvatel pukáže zpět na účet bjednatele, z něhž mu byly pskytnuty. Článek V. Výpvěď a zrušení smluvy 1) Objednatel je právněn vypvědět smluvu v případě, že pskytvatel prušil smluvní pvinnst stanvenu tut smluvu. Výpvěď musí mít písemnu frmu a nabývá účinnsti uplynutím výpvědní lhůty, která činí 30 dní d dručení výpvědi pskytvateli. 2) Smluvní strany můžu pdat písemný návrh na zrušení smluvy z důvdů uvedených v ustanvení 167 dst. 1 správníh řádu. Pkud strana smluvy, které byl návrh dručen, s ním vyslví suhlas, smluva zaniká dnem, kdy písemný suhlas djde smluvní straně, která návrh pdala. Pkud strana smluvy, které byl návrh dručen, s ním nevyslví suhlas, smluva nezaniká. 3) Smluvu lze uknčit také na základě písemné dhdy smluvních stran. 4) V případě uknčení smluvy, je pskytvatel pvinen předlžit závěrečné vyúčtvání čerpání vyrvnávací platby k datu uknčení smluvy a t nejpzději d 25. dne následujícíh měsíce p uknčení smluvy. Dle předlženéh závěrečnéh vyúčtvání vyrvnávací platby, pskytvatel vrátí nevyčerpanu část vyrvnávací platby bjednateli. Článek VI. Publicita 1) Pskytvatel je pvinen v případě infrmvání sdělvacích prstředků zajištění LPS uvést fakt, že služba byla pdpřena bjednatelem a Ústeckým krajem. 2) Na infrmačních výstupech zajištění LPS typu publikací, internetvých stránek či jiných nsičů uvede pskytvatel skutečnst, že službu pdpřil bjednatel a Ústecký kraj (dále Spnzrský vzkaz ). Infrmace pdpře Ústeckým krajem bude v prvedení respektujícím lgmanuál Ústeckéh kraje. Pskytvatel pdpisem smluvy výslvně prhlašuje, že se s daným lgmanuálem seznámil. 3) Pskytvatel je pvinen předlžit návrh způsbu pužití a umístění Spnzrskéh vzkazu ke schválení bjednateli, případně upravit návrh pdle námitek bjednatele a předlžit h bjednateli ke knečnému schválení. Za bjednatele rzhduje zástupce pr věcná jednání uvedený v značení smluvních stran. 4) Znak Statutárníh města Ústí nad Labem (bjednatele) a lg Ústeckéh kraje je chrannu známku, která pžívá chrany pdle zákna č. 441/2003 Sb., chranných známkách a změně zákna č. 6/2002 Sb. sudech, sudcích, přísedících a státní správě sudů a změně některých dalších záknů (zákn sudech a sudcích), ve znění pzdějších předpisů, (zákn chranných známkách), ve znění pzdějších předpisů. 6

7 Článek VII. Ostatní ujednání 1) Tat smluva bude v úplném znění zveřejněna na úřední desce bjednatele způsbem umžňujícím dálkvý přístup d 30 dnů de dne uzavření smluvy, cž se týká i případných ddatků ke smluvě, a t p dbu nejméně 3 let de dne zveřejnění. 2) Tat smluva bude v úplné znění uveřejněna prstřednictvím registru smluv pstupem dle zákna č. 340/2015 Sb., zvláštních pdmínkách účinnsti některých smluv, uveřejňvání těcht smluv (zákn registru smluv), ve znění pzdějších předpisů. Smluvní strany se dhdly na tm, že uveřejnění v registru smluv prvede bjednatel, který zárveň zajistí, aby infrmace uveřejnění tét smluvy byla zaslána pskytvateli d datvé schránky ID: 5gueuef. 3) Smluvní strany se dhdly na tm, že primární dklady, týkající se zabezpečení lékařské phtvstní služby v rce 2018 budu ulženy u splečnsti Krajská zdravtní, a.s. 4) Tat smluva se uzavírá na dbu určitu, a t d Tut smluvu lze měnit či dplňvat p dhdě smluvních stran puze frmu písemných a číslvaných ddatků. 5) Tat smluva nabývá platnsti dnem jejíh uzavření a účinnsti dnem uveřejnění v registru smluv. 6) Smluva zaniká se zánikem jedné ze smluvních stran. 7) Pskytvatel suhlasí se zveřejněním svéh jména, identifikačníh čísla, adresy a účelu pskytnutí vyrvnávací platby. 8) Pkud v tét smluvě není stanven jinak, pužijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanvení správníh řádu, případně příslušná ustanvení bčanskéh zákníku s výjimku uvedenu v ustanvení 170 správníh řádu. 9) Nedílnu sučástí tét smluvy jsu: a) přílha č. 1, 1a, 1b - "Plánvané rční náklady a výnsy prvzu rdinace LPS", b) přílha č. 2 - "Výkaz zabezpečení a prvzu rdinace LPS - návštěvnst", c) přílha č. 3 - " Výkaz nákladech při zabezpečení a prvzu rdinace LPS", d) přílha č. 4 - "Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d ) Tat smluva je vyhtvena ve 3 vyhtveních s platnstí riginálu, přičemž bjednatel bdrží 2 vyhtvení a pskytvatel bdrží 1 vyhtvení. 11) Tat smluva byla schválena usnesením Rady města Ústí nad Labem č.., ze dne Za bjednatele: V Ústí nad Labem dne: Za pskytvatele: V Ústí nad Labem dne:.. Ing. Věra Nechybvá primátrka Statutárníh města Ústí nad Labem. Ing. Petr Fiala generální ředitel splečnsti Krajská zdravtní, a.s. 7

8 Přílha č. 1: Plánvané rční náklady a výnsy prvzu rdinace LPS dbrnst rdinace LPS pskytvatel zdravtních služeb (název, sídl) Všebecný praktický lékař a Praktický lékař pr děti a drst Krajská zdravtní, a.s., Masarykva nemcnice v Ústí nad Labem,. z. Sciální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Nákladvá/Výnsvá plžka Předpkládané čerpání vyrvnávací platby z rzpčtu bjednatele na zajištění LPS v bdbí d d (v Kč) 1. Náklady celkem Mzdvé náklady Prvzní náklady Platby za služby Odměna pskytvateli (max. 10% z celkvých nákladů) Výnsy Platby zdravtních pjišťven Ostatní výnsy (vč. regulačních pplatků) * 3.3. Příjmy d měst (bcí) 0 Celkvá výše vyrvnávací platby z rzpčtu bjednatele * Finanční prstředky jsu určeny pskytvateli zdravtních služeb pskytujícímu lékařsku phtvstní službu a budu vydány z rzpčtu příslušnéh města (bce) v dané spádvé blasti, bez hledu, zda budu pskytnuty pskytvateli zdravtních služeb prstřednictvím smluvníh vztahu uzavřenéh mezi pskytvatelem a bjednatelem neb pskytvatelem a příslušným městem (bcí). v dne Ústí nad Labem razítk a pdpis statutárníh zástupce pskytvatele 8

9 Přílha 1a: Plánvané rční náklady a výnsy prvzu rdinace LPS dbrnst rdinace LPS pskytvatel zdravtních služeb (název, sídl) Všebecný praktický lékař Krajská zdravtní, a.s., Masarykva nemcnice v Ústí nad Labem,. z. Sciální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Nákladvá/Výnsvá plžka Předpkládané čerpání vyrvnávací platby z rzpčtu bjednatele na zajištění LPS v bdbí d d (v Kč) 1. Náklady celkem Mzdvé náklady Prvzní náklady Platby za služby Odměna pskytvateli (max. 10% z celkvých nákladů) Výnsy Platby zdravtních pjišťven Ostatní výnsy (vč. regulačních pplatků) * 3.3. Příjmy d měst (bcí) 0 Celkvá výše vyrvnávací platby z rzpčtu bjednatele * Finanční prstředky jsu určeny pskytvateli zdravtních služeb pskytujícímu lékařsku phtvstní službu a budu vydány z rzpčtu příslušnéh města (bce) v dané spádvé blasti, bez hledu, zda budu pskytnuty pskytvateli zdravtních služeb prstřednictvím smluvníh vztahu uzavřenéh mezi pskytvatelem a bjednatelem neb pskytvatelem a příslušným městem (bcí). v dne Ústí nad Labem razítk a pdpis statutárníh zástupce pskytvatele 9

10 Přílha č. 1b: Plánvané rční náklady a výnsy prvzu rdinace LPS dbrnst rdinace LPS pskytvatel zdravtních služeb (název, sídl) Praktický lékař pr děti a drst Krajská zdravtní, a.s., Masarykva nemcnice v Ústí nad Labem,. z. Sciální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Nákladvá/Výnsvá plžka Předpkládané čerpání vyrvnávací platby z rzpčtu bjednatele na zajištění LPS v bdbí d d (v Kč) 1. Náklady celkem Mzdvé náklady Prvzní náklady Platby za služby Odměna pskytvateli (max. 10% z celkvých nákladů) Výnsy Platby zdravtních pjišťven Ostatní výnsy (vč. regulačních pplatků) * 3.3. Příjmy d měst (bcí) 0 Celkvá výše vyrvnávací platby z rzpčtu bjednatele * Finanční prstředky jsu určeny pskytvateli zdravtních služeb pskytujícímu lékařsku phtvstní službu a budu vydány z rzpčtu příslušnéh města (bce) v dané spádvé blasti, bez hledu, zda budu pskytnuty pskytvateli zdravtních služeb prstřednictvím smluvníh vztahu uzavřenéh mezi pskytvatelem a bjednatelem neb pskytvatelem a příslušným městem (bcí). v dne Ústí nad Labem razítk a pdpis statutárníh zástupce pskytvatele 10

11 Přílha č. 2: Měsíční výkaz zabezpečení a prvzu rdinace LPS - návštěvnst Měsíc: Pskytvatel LPS: Ordinace LPS: Adresa LPS: Ordinační dba LPS Den d d Pčet hdin - celkem Pčet šetřených pacientů Pčet hledání zemřelých CELKEM Datum: pdpis Pznámky: Měsíc - vyplňujte pmcí číselnéh značení měsíců (např.: 1/20xx, 2/20xx, ) Pskytvatel LPS - vyplňujte název pskytvatele zdravtních služeb zajišťujícíh prvz rdinací LPS Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a drst), VPL (dspělá), SPOL (splečná VPL+PED) Adresa - vyplňujte míst, ve kterém je prvzvána rdinace LPS Ordinační dba LPS (d-d) - zahájení a uknčení rdinační dby LPS Pčet šetřených pacientů - vyplňujte sumárně pčet pacientů šetřených v rámci rdinační dby Pčet hledání - vyplňuje pčet všech hledání zemřelých prvedených v rámci systému LPS (!) 11

12 Přílha č. 3: Měsíční výkaz nákladech při zabezpečení a prvzu rdinace LPS Pskytvatel LPS: Adresa rdinace LPS: Mzdvé náklady: Odměna persnálu (zařazení viz Pznámky) Sciální + zdravtní pj. Odměna persnálu - prhlídky těl zemřelých Ostatní Prvzní náklady: Nájemné Plyn Elektřina Vda Tpení Služby Mzdvá a účetní agenda Pštvné a telefnní pplatky Svz a likvidace dpadu Opravy a údržba Úklid a praní prádla Ostatní služby Administrativa (pdklady pr zdravtní pjišťvny, fakturaci,...) Léky + zdrav. materiál Kancelářské ptřeby Kpírvání a tiskpisy Čistící a hygienické prstředky Ostatní materiál (OOPP, ) NÁKLADY CELKEM (zařazení viz Pznámky): ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný) Výnsy ZP (za LPS) Výnsy ZP (za prhlídky těl zemřelých) Výnsy - regulační pplatky Výnsy - dtace měst (bcí) Výnsy - statní (dary, přímé platby apd.) VÝNOSY CELKEM: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: VYROVNÁVACÍ PLATBA: Datum: Ordinace LPS: Obdbí: Zpracval/a: Pznámky: Náklady - v nákladvých plžkách zaznamenat hdnty vztahující se k prvzu rdinace LPS za uvedené bdbí v rzsahu smluvních pdmínek! Výpčet Hspdářskéh výsledku = Výnsy celkem (Náklady celkem + Zisk prvzvatele) Odměna persnálu - službuknající persnál tj. zaměstnanci, dhdy VPČ, prvedení práce atd. Pskytvatel - zdravtnické zařízení zajišťující prvz rdinací LPS Ordinace - PED (pr děti a drst), VPL (pr dspělé), SPOL (splečná rdinace VPL+PED) Obdbí - měsíc a rk 12

13 Přílha č. 4: Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách jejich pskytvání (zákn zdravtních službách), dpvědný za rganizaci a zajištění lékařské phtvstní služby, přičemž jde výkn přenesené půsbnsti. Ve snaze zajistit tut službu způsbem dpvídajícím místním ptřebám Ústecký kraj a krajský úřad úzce splupracují s dtčenými městy. 2. Lékařsku phtvstní službu se rzumí ambulantní péče pskytvaná pacientům v případech náhlé změny zdravtníh stavu neb zhršení průběhu nemcnění. O phtvstní služby nejde v případě pskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné rdinační dby pskytvatele (příslušnéh registrujícíh lékaře). 3. Lékařská phtvstní služba nesluží k řešení dříve vzniklých nemcnění či zhršení zdravtníh stavu, při kterých bčan nevyhledal včasnu lékařsku péči. 4. Prvzvání rdinací lékařské phtvstní služby bude zajištěn na základě uzavřenéh smluvníh vztahu zajištění pskytvání služby becnéh hspdářskéh zájmu mezi krajem-krajským úřadem neb městem a pskytvatelem zdravtních služeb, pvěřeným prvzváním rdinace lékařské phtvstní služby. 5. Na území Ústeckéh kraje jsu určena tat spádvá území rdinací lékařské phtvstní služby: a. Děčín (pr spádvu blast Děčínska; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst), b. Rumburk (pr spádvu blast Rumburska; rdinace v bru všebecný praktický lékař se zabezpečením péče pr děti a drst), c. Varnsdrf (pr spádvu blast Varnsdrfska; rdinace v bru všebecný praktický lékař se zabezpečením péče pr děti a drst), d. Ústí nad Labem (pr spádvu blast Ústecka; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst), e. Litměřice (pr spádvu blast Litměřicka a Lvsicka; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst), f. Rudnice nad Labem (pr spádvu blast Rudnicka; rdinace v bru všebecný praktický lékař se zabezpečením péče pr děti a drst), g. Teplice (pr spádvu blast Teplicka; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst), h. Bílina (pr spádvu blast Bílinska; rdinace v bru všebecný praktický lékař se zabezpečením péče pr děti a drst), i. Mst (pr spádvu blast Mstecka; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst), j. Litvínv (pr spádvu blast Litvínvska; rdinace v bru všebecný praktický lékař se zabezpečením péče pr děti a drst), k. Luny (pr spádvu blast Lunska; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst); l. Žatec (pr spádvu blast Žatecka a Pdbřanska; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst), m. Chmutv (pr spádvu blast Chmutvska; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst), 13

14 n. Kadaň (pr spádvu blast Kadaňska; rdinace v bru všebecný praktický lékař se zabezpečením péče pr děti a drst). 6. Každá rdinace lékařské phtvstní služby v bru všebecnéh praktickéh lékaře a praktickéh lékaře pr děti a drst, resp. v ní služící lékař, zajišťuje prhlídky těl zemřelých mim zdravtnická zařízení a t i p sknčení rdinační dby rdinace lékařské phtvstní služby, vždy d 6:00 hd. následujícíh dne ve všedních dnech, resp. d začátku rdinační dby rdinace lékařské phtvstní služby následujícíh dne ve dnech pracvníh klidu (pskytvatel zdravtních služeb prvzující rdinaci lékařské phtvstní služby zajistí službuknajícímu lékaři dpravu na míst prhlídky a zpět). 7. Financvání prvzvání rdinace lékařské phtvstní služby je zajištěn: a. Prstřednictvím zdravtníh pjištění dle zákna č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění, ve znění pzdějších předpisů (veškeré zdravtní výkny prvedené v rámci rdinace lékařské phtvstní služby a při prhlídkách těl zemřelých mim zdravtnická zařízení, vykáže pskytvatel zdravtních služeb prvzující rdinaci lékařské phtvstní služby příslušným zdravtním pjišťvnám (příjmvá resp. výnsvá plžka), b. Prstřednictvím dtace Ústeckéh kraje městu (bci) na zabezpečení lékařské phtvstní služby v příslušné spádvé blasti, c. Prstřednictvím rzpčtu Ústeckéh kraje ve frmě úhrady vyrvnávací platby za zajištění závazku veřejné služby, d. Prstřednictvím smluvníh vztahu uzavřenéh mezi bcí a pskytvatelem zdravtních služeb, jehž předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění činnstí spjených s rganizací a pskytváním zdravtní péče v rámci lékařské phtvstní služby v příslušné spádvé blasti, e. Prstřednictvím finančníh příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem uzavřena smluva zajištění financvání lékařské phtvstní služby, f. Prstřednictvím pskytvání peněžních dtací, darů apd. prvzvateli rdinace lékařské phtvstní služby jakýmkli dalším subjektem. 8. Krajský úřad Ústeckéh kraje na základě 45 dst. 2 písm. l) zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách jejich pskytvání (zákn zdravtních službách), v platném znění, pžádal pskytvatele zdravtních služeb (a jejich lékaře) příslušné dbrnsti k účasti na zajištění lékařské phtvstní služby v dané spádvé blasti. 9. Přehled rdinací lékařské phtvstní služby na území Ústeckéh kraje a smluvně zajišťvané rdinační dby (včetně kntaktních údajů) je uveden v přílze. V Ústí nad Labem dne Zpracval: Ing. Petr Severa v.r. veducí dbru zdravtnictví Schválil: Ing. Milan Zemaník v.r. ředitel krajskéh úřadu Kntaktní údaje: Krajský úřad Ústeckéh kraje, dbr zdravtnictví Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Kntaktní sba: Adam Suček, tel.: , e mail: 14

15 Přílha: Přehled rdinací lékařské phtvstní služby na území Ústeckéh kraje včetně zajišťvané rdinační dby a kntaktních údajů stanviště Děčín - prvzvatel: Krajská zdravtní, a.s. Nemcnice Děčín,.z., - adresa rdinací: U Nemcnice 605/1, Děčín II, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé (tel ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. - rdinace LPS pr děti a drst (tel ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. stanviště Rumburk - prvzvatel: JOCORP s.r.. (MUDr. Jsef Křínek), - adresa rdinace: Lesní 1062/26, Rumburk, areál Lužické nemcnice a plikliniky, a.s. (paviln II Pdhájí) - rdinace LPS pr dspělé se zabezpečením péče pr děti a drst (tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. stanviště Varnsdrf - prvzvatel: Nemcnice Varnsdrf, p.. - adresa rdinace: Karlva 2280, Varnsdrf, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé se zabezpečením péče pr děti a drst (tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. stanviště Chmutv - prvzvatel: Krajská zdravtní, a.s. Nemcnice Chmutv,.z. - adresa rdinací: Kchva 1185, Chmutv, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé (tel ) P až Pá d 18:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 20:00 hd. - rdinace LPS pr děti a drst (tel ) P až Pá d 18:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 20:00 hd. stanviště Kadaň - prvzvatel: Nemcnice Kadaň, s.r.. - adresa rdinace: Glvinva 1559, Kadaň, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé se zabezpečením péče pr děti a drst (tel , ) 15

16 P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 19:00 hd. stanviště Litměřice - prvzvatel: Městská nemcnice v Litměřicích - adresa rdinací: Žitenická 18, Litměřice, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé (tel , ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. - rdinace LPS pr děti a drst (tel ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. stanviště Rudnice nad Labem - prvzvatel: Pdřipská nemcnice s plikliniku Rudnice nad Labem, s.r.. - adresa rdinace: Alej 17. Listpadu 1101, Rudnice nad Labem, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé se zabezpečením péče pr děti a drst (tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:30 hd. (plední přestávka d 12:00 d 12:30 hd.) stanviště Žatec - prvzvatel: Nemcnice Žatec;.p.s. - adresa rdinací: Husva 2796, Žatec, areál plikliniky - rdinace LPS pr dspělé (tel , ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. - rdinace LPS pr děti a drst (tel , ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. stanviště Luny - prvzvatel: 1. Lunská Lékařská s.r.. - adresa rdinací: Pd Nemcnicí 2503, Luny, areál Plikliniky Luny - rdinace LPS pr děti a drst (tel ), P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. - rdinace LPS pr dspělé (tel ) Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. stanviště Mst - prvzvatelé: Ing. Emilia Rkytvá (dbrnst všebecný praktický lékař) a MUDr. Jiří Bilek (dbrnst praktický lékař pr děti a drst) - adresa rdinací: J. E. Purkyně 270/5, Mst, areál Nemcnice Mst 16

17 - rdinace LPS pr dspělé (tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. - rdinace LPS pr děti a drst (tel ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. stanviště Litvínv - prvzvatel: Ing. Emilia Rkytvá - adresa rdinace: U Bíléh slupu č.p. 2088, Litvínv, budva Pensinu - dmva pr seniry) - rdinace LPS pr dspělé se zabezpečením péče pr děti a drst (tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 11:00 d 18:00 hd. stanviště Teplice - prvzvatel MUDr. Hana Pácaltvá - adresa rdinací: U Nemcnice 3065 (vchd vedle Plikliniky), Teplice - rdinace LPS pr dspělé (tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. - rdinace LPS pr děti a drst (tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. stanviště Bílina - prvzvatel: Hrnická nemcnice s plikliniku, spl. s r.. - adresa rdinace: Pražská 206/95, Bílina, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé se zabezpečením péče pr děti a drst (tel , ) P až Pá d 17:00 d 22:00 hd. S, Ne, Sv. d 8:00 d 20:00 hd. stanviště Ústí nad Labem - prvzvatel: Krajská zdravtní, a.s. Masarykva nemcnice v Ústí nad Labem,.z. - adresa rdinací: ul. Sciální péče 12a, Ústí nad Labem, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé (budva A ddělení EMERGENCY, tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. - rdinace APP pr děti a drst (budva Dětské kliniky, tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 20:00 hd. 17