SMLOUVA O dílo PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA A SEZENÍ U ZŠ JESENICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O dílo PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA A SEZENÍ U ZŠ JESENICE"

Transkript

1 MĚSTO JESENICE MÚ Jesenice Budějovická Jesenice MĚSTO JESENICE evidenční číslo smlouvy ID:3nzb42m muifflmujesenice.cz SMLOUVA O dílo PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA A SEZENÍ U ZŠ JESENICE dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") spolu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen ZZVZ") uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smluvní strany 1. Objednatel: Město Jesenice Budějovická Jesenice IČ: zastoupený: Ing. Pavlem Smutným, starostou města Jesenice Č.ú /0100, Komerční banka, a. s. DlC: CZ (dále jen jako objednatel") na straně jedné 2. Zhotovitel K.M.K. Design s.r.o. U Dálnice 404, Senohraby zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka zastoupená: Vladislavem Matysem IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: /0100 vedeném Městským soudem v Praze, (dále jen jako zhotovitel") na straně druhé IC: DIČ; CZ ID: 3nzb42m

2 Preambule 1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky malého rozsahu na I stavební 1 práce pod názvem Přístřešek pro kola a sezení u ZŠ Jesenice". 2. Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, je vymezena touto smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky a dále nabídkou zhotovitele podané dne Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu a prohlašuje, že je vybaven potřebným materiálem a organizačními prostředky a všemi oprávněními kjeho realizaci. 4. Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za toto dílo níže sjednanou cenu. I. Předmět plnění 1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit stavební dílo v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Jaroslavem Staňkem, společností Pro-Ex, Na Ostrůvku 214, Hruusice, Senohraby, IČ: z 07/2018 (dále jen dílo). 2. Místem plnění je stávající přístřešek v areálu ZŠ a ZUŠ Jesenice, ul. K Rybníku v prostoru před hlavním vstupem do školy, pare. č. 762/26 a 762/39 k.ú. Jesenice. Zákres do mapy s vyznačením místa plnění je Přílohou č. 1 této smlouvy. 3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla. Jedná se zejména o: - rekonstrukci stávajícího venkovního zastřešeného prostoru s betonovými stojany na kola a prostor pro lavicové a stolové sezení, výměnu dlážděné podlahy přístřešku; - čestné prohlášení dodavatele o nepoškození sítí, - zařízení staveniště vč. jeho vyklizení po dokončení díla, - protokoly o zkouškách hutnění, - prohlášení o shodě, certifikáty a použité materiály, svářečské či jiné zkoušky, které ze stavební činnosti vyplývají (betony a betonové vrstvy, asfaltové vrstvy, štěrky a štěrkové vrstvy, dopravní značení, armatury, tvarovky, trouby, stožáry, osvětlení aj). - zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, - uvedení přilehlých pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, a to současně s dokončením díla, - dodržování podmínek smluv uzavřených pro realizaci, - dodání dokumentace skutečného provedení díla. Ve vztahu k dokumentaci skutečného provedení díla má zhotovitel následující povinnosti: a) do jednoho označeného vyhotovení projektové dokumentace všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu realizace díla; b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou opatřeny nápisem beze změn"; c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změnu zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; d) u výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její stanovisko. Bude-li se jednat o změnu takového charakteru, že bude nutné změnu projednat s orgány státní správy, popř. se správci některých ze sítí, zajistí zhotovitel v součinnosti s objednatelem kladné stanovisko všech dotčených stran. 4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat v souladu s

3 projektovou dokumentací, podmínkami stanovenými ČSN EN a obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN EN. 5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškerě postupy prací a dále použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní prvek nebo technologie, má se za to, že Je tím definován minimální požadovaný standard. 6. Za nepředvídané práce, tj. práce nad rámec této smlouvy, se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN EN, dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe nebo práce vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele a po uzavření dodatku k této smlouvě. 7. Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo na základě svého odborného úsudku a zkušeností měl vědět, anebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytování s ním spojených plnění a dále i práce a plnění, které Jsou v souladu s řešením provedení díla a tato pouze zpřesňují. II. Výchozí podklady 1. Výchozím podkladem pro plnění díla v rozsahu. Jakosti a způsobem dle této smlouvy Je: - cenová nabídka formou položkového rozpočtu na provedení prací, která Je nedílnou součástí této smlouvy (Položkový rozpočet) Jako Příloha č.l - předmět plnění specifikovaný výše v čl. I a dále v čl. VI, - projektová dokumentace zpracovaná Ing. arch. Jaroslavem Staňkem, společností Pro-Ex, Na Ostrůvku 214, Brusiče, Senohraby, IČ: z 07/ Sdělení stavebního úřadu Č.J.: MěÚJ/10923/2018/HaJ ze dne III. Doba plnění 1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo Jako celek v rozsahu předmětu smlouvy v těchto termínech: termín zahájení prací ihned po podpisu smlouvy termín převzetí staveniště zhotovitelem termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla objednatelem do 8 týdnů od převzetí staveniště zhotovitelem Termín dokončení prací Je stanoven na základě Harmonogramu prací, který Je Jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje koordinovat zahájení, ukončení i průběh provádění díla v souladu s požadavky objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím díla, resp. Jeho poslední části objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s Jinými nebrání užívání díla ani Je neztěžují a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při Jeho předání. Do lhůt dle této smlouvy se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno předmětnou povinnost splnit, resp. v jejím plnění pokračovat z důvodů existence překážek způsobených vyšší mocí. Vyšší mocí Je

4 podle této smlouvy každá událost, okolnost a vliv neovladatelných přírodních sil, která působí nezávisle na vůli smluvních stran a která nebyla předvídatelná v době uzavření této smlouvy, pokud nastane kdykoliv v průběhu plnění, přitom působí překážky v jejím plnění, které nemohou svou vůlí činností smluvní strany odvrátit nebo překonat a která bude mít přímo za následek nesplnění některé smluvní povinnosti. Zhotovitel je oprávněn posunout zahájení nebo přerušit provádění jednotlivých částí díla, pokud nebudou splněny podmínky potřebné dle platných ČSN a EN pro jejich řádné provedení (doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení budou zapsány ve stavebním deníku). Termín ukončení se prodlužuje o každý den, kdy nebylo možné práce provádět. 6. Do lhůt dle těto smlouvy se nezapočítává ani doba, po kterou nebylo možno předmětnou povinnost splnit, resp. v jejím plnění pokračovat z důvodů existence rozhodnutí nebo prodlení na straně příslušných orgánů státní správy a samosprávy. Jestliže vlivem výše uvedeného dojde k prodlení v plnění smluvních povinností dle těto smlouvy, nejde o porušení těto smlouvy či zákona. Jestliže se plnění těto smlouvy v důsledku výskytu výše uvedeněho stane nemožným, je oprávněná smluvní strana, která se odvolává na prodlení způsobené výše uvedeným, požádat druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k době plnění a následkům na majetku té které smluvní strany. IV. Cena plnění 1. Cena díla je stanovena schválenou cenovou nabídkou formou Položkového rozpočtu dle Přílohy č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy: Celková cena bez DPH DPH 21 % Celková cena vč. DPH ,- Kč ,- Kč ,- Kč 1. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze, pokud v průběhu platnosti smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH"). 2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončeně práce a dodávky, provedené v termínu dle čl. III, výše uvedenou dohodnutou maximální cenu. Neuskutečněné práce a dodávky vyvolané změnou rozsahu prací na základě oboustranně uzavřeněho dodatku, budou od konečné ceny odečteny. 3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám oproti původním zadávacím podmínkám nebo rozšíření předmětu díla požadovaných objednatelem, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Pokud změna obsahuje dodávku práce a materiálu v rozpočtu zhotovitele jednotkově neoceněně, zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení cenovou nabídku na tyto požadovaně práce a dodávky materiálu, které ocení dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS Praha a.s. Práce a dodávky, které nejsou v položkovém rozpočtu, musí zhotovitel provést na své náklady bez možnosti tyto práce a dodávky fakturovat jako vícepráce. 4. V případě, že si realizace díla vyžádá nezbytná povolení (např. zábor chodníku nebo komunikace), zavazuje se zhotovitel tyto obstarat v dostatečněm předstihu na své náklady. 5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zpracování, projednání a realizaci DIO, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, dopravní značení po dobu výstavby, atesty materiálů, zkoušky a revize, uvedení okolí do původního stavu, zisk zhotovitele atd.), nutné k řádné realizaci díla. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

5 v. Platební podmínky 1. Objednatel nebude poskytovat na cenu díla zhotoviteli zálohy. 2. Cena díla bude uhrazena po předání dokončeného díla, vč. všech dokladů, certifikátů a zkoušek dle čl. 1.4 a po odstranění případných vad a nedodělků. 3. Veškerě platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v Kč a veškerě cenové údaje budou uváděny v Kč. 4. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 5. Splatnost faktur je stanovena na 21 kalendářních dní ode dne doručení faktur objednateli. Dnem zaplacení se rozumí odepsání částky z účtu objednatele. 6. Faktura - daňový doklad bude adresován a zaslán na adresu objednatele s daňovými údaji ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Dále musí faktury obsahovat číslo smlouvy, název a číslo stavby a předmět plnění. 7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, nebude-li obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opraveně faktury objednateli. 8. Objednatel prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že dílo nebude objednavatelem používáno kjeho ekonomické činnosti, a proto není naplněna podmínka pro režim přenesené daňové povinnosti podle zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění. VI. Prováděcí podmínky 1. Kvalita zhotovitelem uskutečněněho plnění musí odpovídat požadavkům uvedených v normách (ČSN, ČSN EN) vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejměna o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Zhotovitel ručí za řádné a kvalitní provedení prací a dodávek. 2. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 3. Objednatel nebo osoba jím pověřená je oprávněn vykonávat v místě plnění technický dozor stavebníka. 4. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 6 Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorskěho dozoru a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. 5. Kromě zápisů dle článku Vil této smlouvy se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 6. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 7. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do

6 pěti pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně. 9. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území. 10. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku Jako celek nepostoupí Jinému zhotoviteli. 11. Zhotovitel Je oprávněn k provádění díla přizvat poddodavatele, za Jeho část plnění pak zodpovídá. Jako by Ji plnil sám. 12. Vstup na staveniště Je povolen objednateli, osobám Jím pověřeným, nebo na základě povolení stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště svoji přítomnost oznámit stavbyvedoucímu z důvodů zajištění BOZP. Zhotovitel odpovídá za dodržování BOZ, PO, hygienických a ekologických předpisů na pracovištích stavby dle předmětu díla zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce v smyslu 101 a násl. zákoníku práce v platném znění. 13. Zhotovitel Je povinen s předstihem 3 dnů oznámit objednateli, které provedené práce budou v následném postupu zakryty, aby tento mohl provést jejich kontrolu. Pokud se objednatel ke kontrole na výzvu nedostaví. Je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez Jeho účasti. Objednatel průběžně kontroluje kvalitu prováděných prací a svým podpisem ve stavebním deníku s kvalitou prací souhlasí, pokud z Jeho zápisu ve stavebním deníku nevyplývá, že upozornil na nedostatky v kvalitě prováděných prací. 14. Všechny práce a dodávky, které budou v následném postupu prací zakryty. Je zhotovitel povinen zdokumentovat, a to zejména polohu a umístění s vazbou na pevné orientační body, a to včetně fotodokumentace. 15. Zhotovitel Je povinen provádět činnosti podle této smlouvy s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s pokyny objednatele. Zhotovitel Je povinen včas upozornit objednatele na případnou nevhodnost či nesprávnost Jeho pokynu. Jinak odpovídá za vzniklou škodu. 16. Kontaktní osoba objednatele: Libor Haich, tel.: , libor.haich(a)muiesenice.cz nebo Jiná osoba zmocněná tajemnicí MÚ; kontaktní osoba zhotovitele: Vladislav Matys tel.: mob.: : obchodí kmkdesign.cz. VII. Předání a převzetí díla 1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání a dohodnout s objednavatelem časový pracovní program přejímání včetně osob a orgánů, jejichž účast Je u přejímacího řízení nutná. 2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 3. V případě, že se ukáže, že Je zhotovitelem předáváno dílo nebo Jeho část, které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. 4. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. Jeho části, místo provedení díla a zhodnocení Jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla a nedodělkům vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami a nedodělky převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad a nedodělků díla. V protokolu bude obsaženo Jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven

7 ve třech stejnopisech, z nichž Jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy. Vlil. Záruky 1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí v platném znění) a dalším platným právním předpisům. 2. Záruční doba za dílo dle této smlouvy činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy provedené dílo dle této smlouvy převezme objednatel. 3. Zhotovitel Je povinen do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájit práce k odstranění reklamované vady a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. Jinak ve lhůtě přiměřené vzhledem k povaze vady. V případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě havárie. Je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 24 hodin ode dne doručení písemné reklamace. Pokud zhotovitel v dohodnutých lhůtách práce na odstranění vady nezahájí. Je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Náklady s tím spojené Je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k jejich úhradě. V případě, že zhotovitel v požadovaném termínu na odstranění vady započal s příslušnými pracemi, ale tyto v požadovaném termínu nedokončil. Je objednatel oprávněn nechat v tomto případě uvedené práce dokončit třetí osobou. Náklady s tím spojené Je též zhotovitel povinen objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k jejich úhradě. 4. Dojde-li k uplatnění reklamace v záruční době, prodlužuje se sjednaná záruční doba za Jakost díla o dobu ode dne doručení písemného oznámení reklamované vady do předání odstraněné vady díla objednateli. 5. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. IX. Smluvní pokuty 1. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla uvedeného v čl. III (vč. vyklizení staveniště) se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu 0,5 % z celkové ceny dle čl. IV za každý i započatý den prodlení, a to maximálně do výše ceny předmětu díla. 2. V případě nedodržení povinností zhotovitele v souvislosti s vedením stavebního deníku podle čl. VI této smlouvy. Je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ porušení. 3. Za nesplnění termínu sjednaného pro odstranění vady či nedodělku se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu 2 000,- Kč za Jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, a to maximálně do výše celkové ceny předmětné položky položkového rozpočtu. 4. V případě, že Je zhotovitel s prodlením odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době. Je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 2 000,- Kč za Jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, a to maximálně do výše celkové ceny předmětné položky položkového rozpočtu. 5. Bude-li po uzavření smlouvy opatřením příslušného státního orgánu dán příkaz k dočasnému zastavení prací Je zhotovitel povinen po projednání s objednatelem bezodkladně přerušit práce. Trvá-li situace déle než 3 měsíce. Je kterákoli ze mluvních stran oprávněná zažádat o zrušení závazků ze smlouvy. Povinností smluvních stran Je dohodnout potřebné zabezpečovací nebo dokončovací práce vedoucí k zamezení ztrát na straně objednatele i zhotovitele s tím, že zhotovitel Je povinen tyto práce provést a objednatel zaplatit. Po dobu přerušení prací z důvodů uvedených v tomto odstavci se zhotovitel nedostává do prodlení se splněním díla.

8 8. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného platebního dokladu zhotovitele Je objednatel povinen uhradit zhotoviteli sjednaný úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i Jen započatý den prodlení. Smluvní pokuty i úrok z prodlení Jsou splatné do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany. Uplatněním a uhrazením sankčních pokut shora uvedených nezaniká objednateli právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem. X. Zánik smlouvy 1. Tato smlouva o dílo zaniká: a) dohodou smluvních stran, b) odstoupením od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodu podstatného porušení této smlouvy dle odst. 2 tohoto článku, 2. Za podstatné porušení povinností na straně zhotovitele se považuje: a) přes písemné upozornění objednatele nebo technického dozoru investora stanoveného objednatelem provádí dílo či Jednotlivou etapu s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, platnými a pro zhotovitele závaznými ČSN, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a tento stav nenapraví ani ve lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem objednatelem; b) opakovaně (min. 5x) poruší smluvní povinnosti, za které vzniká nárok na smluvní pokutu; c) Jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění díla na dobu delší než 14 dnů, d) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 20 dnů, e) bude-li soudem na majetek zhotovitele prohlášen úpadek; f) vstoupí-li zhotovitel do likvidace; g) pozbude-li zhotovitel Jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou; 3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a Je účinné okamžikem Jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a Jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku. Na splněnou část závazku bude provedeno přejímací řízení a budou trvat závazky vyplývající z této smlouvy. 4. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem veškeré závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží. XI. Odpovědnost za škody a vlastnická práva 1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a Jiné nebezpečí na: a) díle a všech Jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a Jiných částech; b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v Jednotlivých případech dohodnuto Jinak. 2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení Jím opatřenými k provedení díla či Jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která Jsou či byly použity k provedení díla, kterými Jsou zejména:

9 a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); c) ostatní provizorní či Jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy. 4. Zhotovitel ručí za odborně správné provedení prací a za to, že provedené dílo má obvyklé, předpokládané vlastnosti odpovídající platným předpisům ve stavebnictví. 5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené jím či jeho poddodavateli na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou Smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu u České pojišťovny a.s. ze dne na částku minimálně ,- Kč (spoluúčast max. 10 %) a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. 7. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 8. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. XII. Společná ustanovení 1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 2. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Pro tento účel nebude za písemnou formu právního jednání považována výměna ových a jiných elektronických zpráv. 4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na internetových stránkách profilu objednatele/zadavatele a také aby smlouva byla zahrnuta do evidence smluv

10 objednatele. Smluvní strany prohlašují, že text této smlouvy ani své podpisy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 občanského zákoníku. 2. Tato smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ZZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy, V případě, že to nebude možné je k řešení sporu příslušný soud České republiky, místně příslušný podle místa sídla objednatele. 3. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání. 4. Rada města Jesenice zadání této veřejné zakázky schválila na svém jednání dne usnesením č. 28/19-R Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis zhotovitel. 6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoli za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce a otisky razítek. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: Příloha č. 1: Zákres do mapy Příloha č. 2: Položkový rozpočet Příloha č. 3: Harmonogram prací v Jesenici dne.í:?...' Jí V Senohrabech dne

11 MĚSTO JESENICE MÚ Jesenice Budějovická Jesenice ID:3nzb42m Příloha č. 1: Zákres do mapy H IC: DIČ: CZ ID: 3nzb42m

12 DiVků v Částech: zámečnické ^truhlářské a stavební výroby NICKE VYROBKY-SESTAVY 1,2 a 3 apod. m^eriál +výroba 4-montáž jedn. počet celkem jednot, cena celkem g^^ava Sl:viz. výkr.č.05 apod.celkem 5 sestav Sl. Obvod.plášť tvoří 5x Sl4-lxS2+2xDl /dřev.stěi ly/ 1 2 ocel.profíl L-3x60x60,žárově pozink.+koiiiaxit RAL 9006,přivařené ke stáv.ocel.sloupůindl.2.33m ocel.profíl L-3x60x60,žárově pozink.+komaxit RAL 9006 ve všech 3 stěn.prvků sestavyhorizontálni i vertikální bm 2 4,66bm KČ Kč bm 24,1 24,lbm 955 Kč Kč 3 ocel.profíl jekl 3x60x30 jako podpůrný horizont, prvek všech 3 stěn.prvků sestavy,žár.pozink.+komaxit RAL 9006 m m Kč Kč 4 5 ocel.profíl jekl 3x60x60 jako podpůrný vert. prvek,dl.0,15ni,žár.pozink.+komaxit RAL 9006 stavitelné nohy nini,žár.pozínk+RAL 9006 m 2 0,30m Kč Kč m 3 0,15x3ks 485 Kč Kč 6 ocel.nerez.tr. 2x20mm bm 3 2,75bm 210 Kč 630 Kč 7 distanční vložky-nerez.tr.průni.20,dl.20mm ks Kč Kč 8 distanční vložky-nerez.tr.2x20,dl.l0mm ks Kč Kč 9 profil L 2x25x25 k zalištování výplní tahokovu bm 12 13bm 350 Kč Kč LO LI pozink.šrouby s čočkovou hlavou 8x90 +pojistná klobouková matice M8 tahokov FQ 30x20,úprava žár.pozik.+ komaxit RAL 5018-tyrkysová o rozm.l,0xl,19m-2ks ks Kč Kč m2 2, Kč Kč 12 tahokov FQ 30x20,úprava žár.pozik.-!- komaxit RAL 5018-tyrkysová o rozm.0,72xl,19m-lks m2 0, Kč Kč 13 stěnový stojan na kola o rozm.l010x380mm pro 3 kola,nosná kce jekl 3x30x30- žár.pozink.,vlastní držák typový standardu B2B Partner s nastavením úhlu stáni Kč Kč

13 ... -M kola o rozin.710x380 mm ^F^M,nosná kce Jekl 3x30x30,vlastní pf^k^ndardu B2B Partner s nastavením ^ulu stání Kč Kč CELKEM CENA SESTAVY S Kč část A/CELKEM CENA SESTAV S1>S Kč SESTAVA S2 s dveřmi ocel.profil L-3x60x60,žárově pozink.+komaxit RAL 9006,přivařené ke stáv.ocelsloupůmdl.2.33m ocel.profil L-3x60x60,žárově pozink.+komaxit RAL 9006 ve 2 stěn.prvků konstrukcí sestavyhorizontální i vertikální ocel.profil jekl 3x60x30 jako podpůrný horizont, prvek ve 2 stěn.prvků sestavv.žár.pozink.-f komaxit RAL 9006 ocel.profil jekl 3x60x60 jako podpůrný vert. prvek,dl.0,15m,žár.pozink.+komaxit RAL 9006 stavitelné nohy mm,žár.pozink-t-RAL 9006 ocel.nerez.trubka 2x20mm,2ks dl.l009mm+2ks dl.771mm bm 2 4,66bm Kč Kč bm Kč Kč m 1 3, Kč Kč m 2 0,30m 295 Kč 590 Kč m 3 0,15m 485 KČ Kč bm 4 3,7 bm 110 Kč 440 Kč distanční vložky-nerez.tr.prům20,di.20mm ks Kč Kč distanční vložky-nerez.tr.20,dl.l0mm ks Kč Kč profil L 2x25x25 k zalistování výplní tahokovu bm 8 9bm 350 Kč Kč LO a pozink.5rouby s čočkovou hlavou 8x90 i-pojístná klobouková matice M8 tahokov FQ 30x20,0 prava žár.pozik.+ komaxit RAL 5018-tyrkysová o rozm.l,0xl,19m-lks tahokov FQ 30x20,úprava žár.pozik.-i- komaxit RAL 5018-tyrkysová o rozm.0,72xl,19m-lks ocelová zá ruben dveří-jekl 3x60x60mm,žár.pozink.+komaxit v RAL 9006 ks KČ Kč m2 1, Kč Kč m2 0, Kč Kč bm 1 5, Kč Kč 4a ocelová konstrukce dveří š.895 x v.2090 mmjekl 3x60x60mm,žár.pozink.+komaxit v RAL 9006 bm 1 7, Kč Kč 15 madlo nerez trubka 2x35mm,odsazení cca 120mm,2 úchytky trubka 2x20-dl.600mm Kč 796 Kč

14 ^^^^^^ P^05'^^taini/nerez/ v zaklapnutím Kč Kč F 14 na kola o rozm.l010x380mm BliS*fcola,nosná kce jekl 3x30x30- j^^pozink.,vlastní držák typový standardu B2B ^rtner s nastavením úhlu stání stěnový stojan na kola o rozm.710x380 mm pro 2 kola,nosná kce jekl 3x30x30,vlastní držák standardu výrobku B2B Partner s nastavením úhlu stání Kč Kč Kč KČ část C/CELKEM CENA SESTAVY S2 s dveřmi Iks Kč SESTAVA S3-zábradlí:viz. výkr.č.06 apod. 1!a 3 4 ocel.profil L-3x60x60,žárově pozink.+komaxit RAL 9006,přivařené ke stáv.ocel.sloupůmdl.l,lsm ocel.profil jekl-3x60x60,žárově pozink. +komaxit RAL ve všech 3 prvků zábradlí S3-horizontální i vertikální ocel.profii jekl 3x60x30 jako podpůrný horizont, prvek všech 3 prvků zábradlí sestavy S3.žár.DOZink.+komaxít RAL 9006 ocel.profil jekl 3x60x60 jako podpůrný vert. prvek,dl.0,15m,žár.pozink.4-komaxit RAL 9006 bm 2 2,36bm KČ Kč bm 19,1 19,lbm 965 Kč Kč m m Kč KČ m 2 0,30m 295 Kč 590 Kč stavitelné nohy mm,žár.pozink-f RAL 9006 ocel.nerez.trubka 2x20mm,2xdl.l009mm+2xdl.769mm m 3 0,15x3ks 485 KČ bm 4 3,6bm 110 Kč 440 Kč distanční vložky-neréz.tr.prům.20,dl.20mm ks Kč Kč 8 distanční vložicy-nerez.tr.prům.20,dl.l0mm ks Kč Kč )a LO P 1 věšáky na škol.brašny,nerez trubka 2x20mm,celk.dl.l50mm s ohybem-ipřipevnovací prvky ke konstr.ss pozínk.šrouby s čočkovou hlavou 8x90 +pojistná klobouková matice M8 ks Kč Kč ks Kč Kč část C/ CELKEM CENA SESTAVA S3 Iks KČ část D/KRABICOVÉ PÍSMO-2 nápisy-viz.výkres 04 krabicové 3D písmo standardu tzv.boxované písmo/předek plexí opál,bok AI, popř plexi: menší nápis o rozm. cca 1570x240 mm:zš lesenice Iks KČ KČ

15 tzv.boxované opál,bok AI, popř plexi; cca 3000x455 mm: Iks KČ Kč ^^^^^TcELKEM krabicové písmo KP1,KP2 ^H^KEM cena č.1-4 /bez dph/ ZÁMEČNICKÝCH H j^robk0,tj.dodávka,montáž,doprava HfjAPOD Kč Kč

16 " ntlivych prvků v částech:zámečnické,truhlářské a stavební výroby hlarske vyrobkymateriál+vvroba+montáž iedn. počet celkem jednot, cen: celkem k SESTAVĚ Sl:viz. výkr.č.05 apod.celkem 5 sestav Sl. y apod. Obvod.plášť tvoří Sx Sl+lxS2+2xDl /dřev stěny ř TI T2 dřev./plotová-sibiřský modřín / hoblovaná prkna,tl.l4 mm, 8ks..140x ks..400x705mm- 2x nátěr lazurou Johnstones /classic matt wodstein/-odstín Mahagon CELKEM TRUHL.VÝROBKY K Sl CELKEM TRUHLVÝROBKY KE VŠEM SESTAVÁM Sl-5 k SESTAVĚ S2-S DVEŘMI:viz. výkr.č.3,5 apod.celkem 1 sestava dřev./plotová-sibireký modřín / hoblovaná prkna,tl.l4 mm, 4ks..140x ks..400x705mm + Ilxl40x880mm- 2x nátěr lazurou Johnstones /classic matt wodstein/todstín Mahagon bm 12 10,8 bm 320 Kč Kč KČ ks Kč bm 19 16,5 bm 320 Kč Kč T3 CELKEM TRUHL.VÝROBKY K S2 k SESTAVĚ S3-plotový předěl: viz. výkr.č.6 apod.celkem 1 sestava dřev./např/plotová / hoblovaná prkna,tl.l4 mm, 8ks..140x ks..140x760 mm - 2x nátěr lazurou Johnstones /classic matt wodsteín/-odstín Mahagon Kč bm 16 3,6 bm 320 Kč Kč T4 dřev.masivní police hoblovaná /sibiřský modřín/,tl.25 mm, 2ks..210x ks..210x775 mm - 2x nátěr lazurou Johnstones /classic matt wodstein/-odstín Mahagon bm 4 10,lm KČ Kč

17 Kč T5 T6 I^^Tsioupky I20xl20,dl.2,465ni-4ksošetřeny penetrací.nátěr lazurou 3S-mahagon-2x pouze v horní části ve výšce cca 0,3m od stranní konstrukce dřev.trámek 120x60rbm 3,74 -Iks upevněný ke stropu.nátěr lazurou JS-niahagon-2x. bm 9,86 2, Kč Kč bm 3,74 3, Kč Kč T7 různý spojovací niateriál,patjky,lprofily apod..žárově pozinkováno ks Kč Kč T8 LI obklad z palubek 14x146x4000- sibiřský modřín,náteř lazurou 3Smahagon-2x-pouze vnější strany-2 stěny v prvku /8,2m2/ CELKEM TRUHL.VÝROBKY K Dl CELKEM TRUHLVÝROBKY k 2 sestavám Dl OSTATNÍ PRÁCEmontážní,natěraČ5ké práce apod. typová lavička ocel-dřevo standardu fi Profiba s názvem "Praha", dl.l,62m, kov-úprava komaxit ^L Odběr v rozioženém stavu,dodaná prkna budou natřena -2x lazurou JSmahagon-t^hnické nároky "městský mobiliář"-montáž apod. m2 16,4 16,4m Kč Kč Kč ks Kč ks Kč Kč

18 _ - pávička ocel-drevo ^aixiu fí Profiba s názvem ťáha", dl.2,02m, kov-úprava l^ómaxit RAL Odběr v rozloženém stavu,dodaná prkna budou natřena '2x lazurou JSmahagon-technické nároky "městeký mobiliář".-montáž apod. ks Kč Kč L3 typový stůl ocel-dřevo standardu fi Profiba s názvem "Praha", dl.l,625m, kov-úprava komaxit RAL Odběr v rozloženém stavu,dodaná prkna budou natřena -2x lazurou 3Smahagon-technické nároky "městský mobiliář".-montáž apod. ks Kč Kč L4 typový stůl ocel-dřevo standardu fi Profiba s názvem "Praha", dl.2,025m, kov-úprava komaxit RAL Odběr v rozloženém stavu,dodaná prkna budou natřena -2x lazurou JSmahagon-technické nároky "městský mobiliář".-montáž apod. ks Kč Kč NI nátěr stávajících palubkových 2 štítů /3,4m2/ - zbroušení stávajících povrchů a 2x nátěr lazurou Johnstones /classic matt wodstein/-odstín Mahagon m2 6,8m Kč Kč N2 nátěr stávajících palubkami oblož. 2 tráníů nad ocel.sloupy / 9,0m2/ - zbroušení sávajících povrchů a 2x nátěr lazurou Johnstones /classic matt wodstein/-odstín Mahagon m2 18m Kč Kč N3 nátěr stávajících ocelových sloupů /12ks/ s pi.l sloupul,13m2/-obroušení + 2x nátěr synt.barvou RAL 5018 m ,6m Kč Kč CENA CELKEM OSTATNÍ PRAČE Kč CELKOVÁ CENA ZA TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE /bez Kč dph/- dodévka,montáž,dopiovc

19 Iclokiub 1^0 Jesenice jednotlivých prvků v částechz.zámečnické,truhiárské a stavební výmhy ravební VÝROBA ^DLAŽBA V CELE PLOSE A ZAKL.PATKY POD KONSTRUKCE por.č. STÍ ST2 materiál+práce jedn. počet celkem Jednot, cena celkem pokládka dlažby v celé ploše- BEST-KARO / 200x200x60/,povrch standard,barva color mix podzim demontáž stávající plochy, stojanů, odtěžení starého podkladu hloubení patek tn2 71 m KČ Kč bm 40 bm Kč Kč ST3 ST4 nové základy/beton.patky/ o rozm.0,3x0,3x0,8m,tj.0,072 m3..celkem 17 patekviz.výkr.ol-základy -montáž základů a betonových patekbeton C16/20 odvoz a likvidace suti, vytěženého materiálu m3 1,224 m KČ Kč m3 1,224 m Kč KČ CENA/bez DPH/-Celkem stavební práce itiiiiiii Billilii Kč ibifliiftiégtžitai V CENĚ NENÍ VÝMĚNA STÁVAJÍC CH OBR jbníkci

20 Součet prací ^ ÍniCKÉ výrobky ^P^ŘSKÉ VÝROBKY Hřební práce Kč Kč Kč fsbučet PRACÍ Kč Stránka 1

21 ,ech Harmonogram prací Cykloaltán Jesenice Podmínkou pro zahájení prací je převzetí stavby. Práce budou prováděny v těchto intervalech: 1) Stavební práce- zahájení ve 10. týdnu 2019 při příznivých povětrnostních podmínkách jimiz se rozumí podmínky přípustné pro stavební práce- viz dodatek. 2) Zámečnické práce- 12. týden týden ) Truhlářské práce- 13. týden týden ) Krabicové písmo- 17. týden 2019 Dokončení díla do 18. týden 2019

22