26. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "26. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 26. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V nesouhlasí s umístěním sklopného zařízení a doporučuje ponechat pevnou překážku (betonový květináč), 711/ RM V s c h v a l u j e Smlouvu o poskytování servisní hotovosti na diskové pole s firmou COMA zálohovací systémy a. s. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 712/ RM V 1. schvaluje a) na základě doporučení hodnotící komise výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na nákup terminálů, b) smlouvu o dílo s vítězným uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku nákup terminálů a pověřuje starostu města jejím podpisem, 2. u k l á d á vedoucímu OI informovat účastníky výběrového řízení na veřejnou zakázku nákup terminálů o výsledku hodnocení, 713/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finanční dotace ve výši 1.000,- Kč Českému svazu ochránců přírody, Základní organizace JARO Jaroměř na provoz záchranné stanice v Jaroměři, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finanční dotace s Českým svazem ochránců přírody, Základní organizace JARO Jaroměř a pověřuje starostu města jejím podpisem, 714/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finanční dotace ve výši ,- Kč na činnost klubu Barakuda, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finanční dotace a pověřuje starostu města jejím podpisem, 715/ RM V

2 s c h v a l u j e pracovní náplň ředitelky Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 716/ RM V doporuč u j e ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 8/2007 o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřízených Městem Dvůr Králové nad Labem, 717/ RM V a) s c h v a l u j e Dodatek č. 1 volebního řádu školské rady při základních školách zřízených Městem Dvůr Králové nad Labem, s účinností od , b) r u š í Školskou radu při Základní škole, Dvůr Králové nad Labem, Komenského 795, okres Trutnov a Školskou radu při Základní škole R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, Legionářská 407, okres Trutnov, ke dni , c) stanovuje 9ti člennou Školskou radu při Základní škole Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, okres Trutnov; do školské rady za zřizovatele jmenuje: Ing. Petra Mrázka, Mgr. Petra Vojtěcha, Mgr. Romana Chaloupku, d) ukládá řediteli Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, okres Trutnov, vyhlásit volby do školské rady, e) j m e n u j e do Školské rady při Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, okres Trutnov, zástupce za zřizovatele: Mgr. Ivanu Černou, s účinností od , 718/ RM V bere na vě d o m í platový postup Šárky Hulíkové, ředitelky Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem a Věry Havelkové, ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, s účinností od , dle přiložených návrhů a pověřuje starostu města podpisem platových výměrů, 719/ RM V urč u j e plat Mgr. Josefu Sedláčkovi, řediteli Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, okres Trutnov, s účinností od , dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem platového výměru, 720/ RM V a) bere na vě domí Výroční zprávu Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem za rok 2006, b) bere na vě d o m í završení procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe získáním Osvědčení o úspěšném absolvování evaluace pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem, 721/ RM V 2

3 s c h v a l u j e prodej vozidla Felicia Combi TUI a koupi nového vozidla pro účely Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, a to v r. 2008, 722/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finanční dotace ve výši 1.000,- Kč na dopravu související se zajištěním humanitární sbírky organizované Diakonií Broumov, Husova 319, Broumov, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finanční dotace mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Diakonií Broumov, Husova 319, Broumov, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 723/ RM V s c h v a l u j e prodejní cenu pexesa královských věnných měst ve výši 15,- Kč, 724/ RM V a) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, okres Trutnov, zastoupenou Mgr. Šárkou Šantrochovou, ředitelkou školy a Horolezeckým oddílem 294, Dvůr Králové n/l, zastoupeným Ing. Stanislavem Hamanem, v předloženém znění, b) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, okres Trutnov, zastoupenou Mgr. Šárkou Šantrochovou, ředitelkou školy a Tělovýchovnou jednotou, oddíl softbalu, Dvůr Králové n/l, zastoupenou panem Milošem Kastnerem, tajemníkem TJ, v předloženém znění, c) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, okres Trutnov, zastoupenou Mgr. Šárkou Šantrochovou, ředitelkou školy a Tělovýchovnou jednotou, oddíl házené, Dvůr Králové n/l, zastoupenou panem Milošem Kastnerem, tajemníkem TJ, v předloženém znění, d) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, okres Trutnov, zastoupenou Mgr. Šárkou Šantrochovou, ředitelkou školy a Tělovýchovnou jednotou, oddíl kopané, Dvůr Králové n/l, zastoupenou panem Milošem Kastnerem, tajemníkem TJ, v předloženém znění, e) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, okres Trutnov, zastoupenou Mgr. Šárkou Šantrochovou, ředitelkou školy a Jaromírem Šafkou TOPIZOL, Dvůr Králové nad Labem, v předloženém znění,. f) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, okres Trutnov, zastoupenou Mgr. Šárkou Šantrochovou, ředitelkou školy a FC Libotov, František Kočí, Dvůr Králové nad Labem, v předloženém znění, g) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, okres Trutnov, zastoupenou Mgr. Šárkou Šantrochovou, ředitelkou školy a 3

4 Aerobic clubem, Dvůr Králové n/l, zastoupeným paní Ivetou Karbulovou, v předloženém znění, h) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, okres Trutnov, zastoupenou Mgr. Šárkou Šantrochovou, ředitelkou školy a TJ SOKOL (oddíl florbalu), Dvůr Králové nad Labem, zastoupený panem Jaromírem Bekem, starostou, v předloženém znění, 725/ RM V doporuč uje ZM zřídit školní klub při Základní škole Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 844, okres Trutnov, ke dni , 726/ RM V a) s c h v a l u j e v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 13/ Pravidla pro přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě, s účinností od , b) u k l á d á vedoucí PO KTÚ zajistit zveřejnění Vnitřního předpisu Města Dvůr Králové nad Labem č.13/ Pravidla pro přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě na úřední desce MěÚ a na internetových stránkách města a v Městském zpravodaji, 727/ RM V a) s c h v a l u j e dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Obcí Borovnička ve věci vyřizování přestupkové agendy a pověřuje starostu města jeho podpisem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Obcí Kocbeře ve věci vyřizování přestupkové agendy a pověřuje starostu města jeho podpisem, c) s c h v a l u j e dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Obcí Vilantice ve věci vyřizování přestupkové agendy a pověřuje starostu města jeho podpisem, d) s c h v a l u j e dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Obcí Velký Vřešťov ve věci vyřizování přestupkové agendy a pověřuje starostu města jeho podpisem, 728/ RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu s Královéhradeckým krajem na poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč Městu Dvůr Králové nad Labem jako odměnu za vítězství v soutěži Čistá obec 2006 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 729/ RM V n e s c h v a l u j e snížení nájemní částky za pořádání prodejních trhů na nám. T. G. Masaryka a trvá na svém usnesení č. 270/ RM, 730/ RM V schvaluje Nařízení města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2007 o placeném parkování na místních komunikacích a parkovištích, kterým se doplňuje Nařízení města č. 1/2007, 4

5 731/ RM V a) schvaluje Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2007 Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi (dále jen pravidla) s účinností od , b) u k l á d á odboru RIM připravit podklady pro uzavření nové mandátní smlouvy na provozování útulku pro opuštěná zvířata ve smyslu vnitřního předpisu 4/2007 tak, aby mohla být podepsána do , c) souhlasí s tím, aby provozovatel městského útulku pro opuštěná zvířata uzavíral na základě mandátní smlouvy jménem Města Dvůr Králové nad Labem darovací smlouvy, jejichž předmětem bude darování opuštěných psů novým majitelům, v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2007, 732/ RM V schvaluje změnu personálního obsazení Pracovního štábu Povodňové komise Města Dvůr Králové nad Labem v tomto znění: a) jmenuje člena Pracovního štábu povodňové komise Mgr. Roberta Bartoše, ředitele Městské policie, b) odvolává Jindřicha Hauke z Pracovního štábu povodňové komise, 733/ RM V a) schvaluje Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2007 Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby Města Dvůr Králové nad Labem, b) svěřu j e vedoucímu odboru Všeobecné vnitřní správy oprávnění k uzavírání smluv o výpůjčce motorových vozidel příspěvkovým organizacím města ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 734/ RM V doporuč u j e ZM schválit rozpočtovou změnu č. 3 pro rok 2007 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2007 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany KÚ Královéhradeckého kraje : na straně příjmů zvyšuje o ,13 tis. Kč na straně výdajů zvyšuje o ,74 tis.kč ve financování upravuje o 27,39 tis. Kč Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2007 na straně příjmů ,74 tis. Kč na straně výdajů ,30 tis. Kč financování - 489,44 tis. Kč 735/ RM V a) schvaluje zrušení zřízených bankovních účtů č /0800, č /0800, č /0800, č /0800, č /0800 vedených u České spořitelny, a.s. a účtu č /5500 vedeného u Raiffeisenbank, a.s., 5

6 b) s c h v a l u j e Dohodu o ukončení vedení běžného účtu a vypořádání práv a povinností k účtu č /5500 vedeného u Raiffeisenbank, a.s. a pověřuje starostu města podpisem této Dohody, c) schvaluje převedení zbylých zůstatků všech výše uvedených bankovních účtů ve prospěch běžného účtu finančního rozpočtového hospodaření města vedeného u ČSOB, a.s., d) schvaluje zřízení bankovních účtů pro sociální fond a účet tzv. cizích prostředků u ČSOB, a.s., se základním vkladem vždy ve výši posledního aktuálního zůstatku pro tyto druhy účtů u České spořitelny, a.s., e) doporuč u j e ZM ve smyslu změny čísla bankovního účtu pro sociální fond schválit Dodatek č. 2 Statutu sociálního fondu zaměstnanců Města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 736/ RM V revokuje v bodě c) své usnesení č. 565/ RM ze dne a zároveň RM schvaluje nové doplněné znění bodu c) s tímto textem RM schvaluje hospodářské výsledky jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací, ZŠ a ZUŠ za rok 2006, jejich rozdělení do jednotlivých fondů, včetně posílení investičního fondu z rezervního fondu a uložených odvodů do rozpočtu zřizovatele, vše dle přiložených tabulek, 737/ RM V s c h v a l u j e zahrnout do rámce stávajícího pojistného vztahu s Kooperativou pojišťovnou, a.s. i pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu způsobenou obci, dále pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a pojištění odpovědnosti za škody způsobené Městskou policií při zákrocích při výkonu veřejné moci, včetně uzavření příslušných pojistných smluv na tyto jednotlivé produkty a pověřuje starostu města podpisem souvisejících dokumentů a těchto pojistných smluv, 738/ RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí plnění rozpočtu města Dvora Králové nad Labem za 1. pololetí roku 2007, 739/ RM V schvaluje zahrnutí finanční částky ve výši ,- Kč na obnovu nátěru fasády a obnovení původního nápisu na Obchodní škole ve Dvoře Králové nad Labem do návrhu rozpočtu města pro rok 2008, 740/ RM V s c h v a l u j e propojení nebytových prostor č.1 a č. 2 v čp. 2954, Štefánikova ul., Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostu města k podpisu Dohody o provedení stavebních úprav nebytového prostoru č.1 a č. 2 v čp. 2954, Štefánikova ul., Dvůr Králové nad Labem, 741/ RM V n e s c h v a l u j e úhradu částky 5.000,- Kč za nový odběr el. energie pro byt č.32 v čp. 1159, Heydukova ul. ve Dvoře Králové nad Labem, 6

7 742/ RM V bere na vě d o m í situaci v bytovém domě čp.1159, ul. Heydukova ve Dvoře Králové nad Labem, 743/ RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k Vnitřnímu předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu s účinností od , 744/ RM V s c h v a l u j e podání žádosti do programu Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu na akce: Kanalizace Verdek, Sportovní hřiště Sylvárov, Rekonstrukce čp. 2 na náměstí T.G.Masaryka a Tělocvičny na nábřeží J. Wolkera ve Dvoře Králové nad Labem, 745/ RM V s c h v a l u j e zapracování navržených změn do darovací smlouvy na finanční příspěvek na zhotovení plastiky pomníku připomínající umístění bývalé židovské synagogy ve Dvoře Králové nad Labem, 746/ RM V a) nesouhlasí se zadáním komplexní studie s etapizací na ZŠ Schulzovy sady, b) bere na vě d o m í doporučení urbanisticko architektonické komise RM koncepčně řešit budoucí možné využití ZŠ Komenského, c) pověřu j e vedení města jednat s vlastníkem hotelu GRAND, d) doporuč u j e zapracovat záměr vybudování nástupních ploch pro vodáky do strategického plánu města, 747/ RM V doporuč uje zařadit akci projektová dokumentace na prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v Lipnici do návrhu rozpočtu na rok 2008, 748/ RM V a) s c h v a l u j e dohodu o užívání honebních pozemků za období s HS Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e dohodu o užívání honebních pozemků za období s HS Hřibojedy v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, 749/ RM V a) n e s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, okruh navržených uchazečů na akci: Rekonstrukce dětského hřiště ul. Slunečná ve Dvoře Králové nad Labem v tomto roce a přesouvá zahájení této akce na rok 2008 a ukládá Mgr. Dušanu Kubicovi podat opětovnou žádost o grant v roce 2008, 7

8 b) pověřu j e Mgr. Dušana Kubicu opětovně jednat jménem organizace s Nadací ČEZ o projektu rekonstrukce dětského hřiště v ulici Slunečná ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2008, 750/ RM V a) bere na vě d o m í zprávu o výsledku prověření současného stavu komunikační sítě a ostatních ploch ve vlastnictví města na území městské části Verdek, b) u k l á d á tajemníkovi města ve spolupráci s vedoucí odboru RIM a s vedoucím odboru ODP zpracovat odpověď k žádosti osadního výboru městské části Verdek, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM pokračovat v přípravě investiční akce: Chodník Dvůr Králové nad Labem Verdek 2. část (vlastní Verdek), d) ukládá řediteli TSm Dvůr Králové nad Labem zajistit nezbytnou údržbu zeleně ve spolupráci se SÚS KHK a.s. Dvůr Králové nad Labem, e) ukládá řediteli TSm Dvůr Králové nad Labem provést potřebné opravy autobusových zastávek ve vlastnictví města na území městské části Verdek, f) u k l á d á vedoucímu odboru ODP zajistit rozšíření spojů mezi DKn/L a Verdekem o spoj v 15:30 hod. k termínu celostátní změny jízdních řádů, g) u k l á d á vedoucí odboru RIM zahájit přípravné práce na zajištění projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí investiční akce: Kanalizace v městské části Verdek, h) u k l á d á vedoucí odboru RIM pracovat na zajištění dotačního titulu pro investiční akci: Kanalizace v městské části Verdek, i) u k l á d á vedoucí odboru RIM zpracovat souborné stanovisko s podmínkami města Dvora Králové nad Labem k povolování nové výstavby v městské části Verdek s ohledem na dopravní a technickou infrastrukturu, j) u k l á d á vedoucímu odboru ODP jednat o opravě opěrné zdi u silnice ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (u horní lávky přes Labe) se správcem silnice SÚS KHK a.s., k) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit statické posouzení stavu podpor horní lávky a v případě negativního výsledku posouzení zahájit přípravné práce na projektové přípravě investiční akce: Rekonstrukce opěr horní lávky přes Labe v městské části Verdek, l) ukládá řediteli TSm Dvůr Králové nad Labem provést drobné tesařské opravy horní lávky přes Labe v městské části Verdek a doplnění zábran a dopravního značení v rámci údržby, 751/ RM V a) bere na vě d o m í informace o městském opevnění - hradbách v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) r u š í usnesení č. 832/ RM, c) doporuč u j e ZM schválit opravu hradeb pouze ve vlastnictví města tj. na st.p.č. 121/1, st.p.č. 121/3 a st.p.č. 123/2 vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 752/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit záměr prodat pozemky v lokalitě Alešova ulice dle situace vypracované architektonickou kanceláří s.r.o., ATELIER, 8

9 Zídka, Plocek, Misík označených pracovními čísly 1 až 20 v kroužku, vyjma pozemků č. 13 a č. 18, b) doporuč u j e ZM schválit záměr prodat pozemky v lokalitě Alešova ulice dle situace vypracované architektonickou kanceláří s.r.o., ATELIER, Zídka, Plocek, Misík označených rodinných domů 1 za cenu infrastruktury ,- Kč a minimální kupní cenu pozemku 200,- Kč/m 2, c) doporuč u j e ZM schválit záměr prodat pozemky v lokalitě Alešova ulice dle situace vypracované architektonickou kanceláří s.r.o., ATELIER, Zídka, Plocek, Misík označených rodinných domů 2 za cenu infrastruktury ,- Kč a minimální kupní cenu pozemku 200,- Kč/m 2, d) doporuč u j e ZM schválit záměr prodat pozemky v lokalitě Alešova ulice dle situace vypracované architektonickou kanceláří s.r.o., ATELIER, Zídka, Plocek, Misík označených rodinných domů 3 za cenu infrastruktury ,- Kč a minimální kupní cenu pozemku 200,- Kč/m 2, za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění a pověřuje starostu města jeho podpisem, e) doporuč u j e ZM schválit záměr prodat pozemky v lokalitě Alešova ulice dle situace vypracované architektonickou kanceláří s.r.o., ATELIER, Zídka, Plocek, Misík označených rodinných domů 4 za cenu infrastruktury ,- Kč a minimální kupní cenu pozemku 200,- Kč/m 2, f) doporuč u j e ZM schválit prodej pozemků v lokalitě Alešova ulice dle situace vypracované architektonickou kanceláří s.r.o., ATELIER, Zídka, Plocek, Misík označených pracovními čísly 1 až 20 v kroužku, vyjma pozemků č. 13 a č. 18. za podmínek: žádost s dokladem o úhradě kauce v plné výši ,- Kč nejpozději v den podání nabídky, kupní smlouva se smluvní pokutou ve výši 30-ti % z kupní ceny pozemku v případě, že by do stanoveného termínu stavebník nepostavil RD. Kolaudace stavby musí být zrealizována do 5-ti let od nabytí vlastnictví předmětného pozemku, v případě, že se vybraný zájemce v daném termínu k sepsání kupní smlouvy nedostaví, kauce ,- Kč propadá ve prospěch Města Dvůr Králové nad Labem jako smluvní pokuta a předmětný pozemek bude nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. Neúspěšným zájemcům bude kauce ,- vrácena, 753/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej p.p.č. 975/2, p.p.č. 975/4 a p.p.č. 80/1 v k.ú. Verdek firmě BATIS - Verdek, spol. s r.o., IČ: , Dvůr Králové nad Labem , 754/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkových parcel vedených ve zjednodušené evidenci, pozemkový katastr, p.p.č. 211 díl 2 a p.p.č 212 v k.ú. Žirecká Podstráň za kupní cenu 150,- Kč/m 2, tj. celkem za kupní cenu 4, ,- Kč s tím, že v případě, bude-li schválena změna ÚP (pro stavební účely RD, komerce apod.) a zapracována do změny ÚP, zavazuje se kupující uhradit 100% navýšení celkové kupní ceny a doporučuje ZM schválit kupní 9

10 smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem pozemků bude hradit kupující (vklad do katastru nemovitostí), 755/ RM V doporuč u j e ZM schválit nabytí části p.p.č. 513 označené písmenem q o výměře 106 m 2, nově označenou jako p.p.č. 4733/1 a část označenou písmenem s o výměře 7 m 2 v k.ú Dvůr Králové n/l za dohodnutou kupní cenu 810,- Kč/m 2, celkem tedy za kupní cenu ,- Kč od firmy Protivítr Invest, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Náchod, Parkány 170, zastoupené panem Antonem Boekhoutem, jednatelem společnosti a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 756/ RM V a) bere na vě domí Zápis č. 1/2007 z jednání likvidační komise, která se konala dne , b) schvaluje vyřazení dvousedačky (2) z evidence majetku odvoz do sběrného dvora, židle otočné šedé, číslo odvoz do sběru, pistole kuličkové 4 kusy, číslo z evidence majetku tříděný odpad plast, c) s c h v a l u j e ponechání dvou křesel(1+1) se stávajícím inventárním číslem v evidenci majetku, d) schvaluje vyřazení elektrického boileru, číslo z evidence majetku odvoz do sběru, e) schvaluje vyřazení jízdních kol z evidence majetku a schvaluje jejich prodej formou dražby dle předložené tabulky, 757/ RM V bere na vě d o m í informace o napojování sjezdů k nemovitostem, 758/ RM V doporuč u j e ZM neschválit záměr směny parcely č. 7 v ulici Alešova, dle situace vypracované architektonickou kanceláří s.r.o., ATELIER, Zídka, Plocek, Misík, za st.p.č. 517, 518 a p.p.č. 537 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 759/ RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV /VB/01 na stavbu Dvůr Králové n.l., Tylova, kvn, TS, knn - Protivítr s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 a pověřuje starostu města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e dohodu o provedení prací v rámci rekonstrukce distribuční sítě nn na stavbu Dvůr Králové n.l., Tylova, kvn, TS, knn-protivítr s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 760/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění vodovodní, kanalizační, elektrické přípojky a sjezdu v p.p.č. 739/23 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 761/ RM V 10

11 a) s c h v a l u j e smlouvu o umístění podzemní kabelové přípojky NN v p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, b) s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na zemní kabelovou přípojku NN v p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč, 762/ RM V doporuč u j e ZM schválit směnu části p.p.č. 2034/1 za část p.p.č. 193/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostu města podpisem smlouvy. Náklady spojené se směnou pozemků bude hradit občan (geometrický plán, vklad do katastru nemovitostí, znalecký posudek na oddělovanou část pozemku v jeho vlastnictví). Daň z převodu nemovitostí bude hrazena společně a nerozdílně, 763/ RM V s c h v a l u j e Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení bezúplatného věcného břemene na stavbu opatření zásobování pitnou vodou Zdobín v p.p.č. PK 118/1 k.ú. Zdobín s Obcí Zdobín, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 764/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o umístění zařízení veřejné komunikační sítě v p.p.č. 1984/9, 1984/10, 2001/4, 2004/13, 1984/1, 1984/4, 1984/5, 2001/1, 2004/1, 2004/3, 2004/4, 2004/5, 2004/6, 2004/7, 2004/8, 3747/1, 1984/13 k.ú. Dvůr Králové nad Labem s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 765/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo IP /1 na stavbu Dvůr Králové n. L. Verdek přip. RD, Nedvěd s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 766/ RM V doporuč u j e ZM schválit darovací smlouvu na vybudovaný vodovodní řad v p.p.č. 3597, 717/18 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostu města podpisem smlouvy, 767/ RM V a) schvaluje záměr pronajmout p. p. č. 2025/2 o výměře m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem b) u k l á d á vedoucí oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu p. p. č. 2025/2 o výměře m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 768/ RM V 11

12 neschvaluje záměr pronajmout st. p. č o výměře 367 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 769/ RM V s c h v a l u j e nájemní smlouvu na část p. p. č. 2240/15 o výměře 300 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 770/ RM V a) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na p.p.č. 2267/5 o výměře m 2, p.p.č. 2267/7 o výměře 80 m 2, p.p.č. 2264/1 o výměře m 2, p.p.č. 2278/2 o výměře m 2, část p.p.č. 2240/21 o výměře m 2, p.p.č. 2240/24 o výměře 502 m 2, p.p.č. 2240/23 o výměře m 2, p.p.č. 2240/25 o výměře 850 m 2, p.p.č. 2240/22 o výměře m 2, p.p.č. 2240/26 o výměře m 2, část p.p.č. 2240/15 o výměře m 2, p.p.č. 2253/8 o výměře m 2, p.p.č. 2253/1 o výměře m 2, p.p.č. 2277/1 o výměře m 2, p.p.č. 2277/7 o výměře m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 nájemní smlouvy schválené dne a pověřuje starostu města jeho podpisem, 771/ RM V a) r u š í své usnesení č. 619/ RM ze dne , b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na p. p. č. 191 o výměře m 2, p. p. č. 205 o výměře m 2, p. p. č. 418/2 o výměře m 2, p. p. č. 423/1 o výměře 470 m 2, p. p. č. 422 o výměře 649 m 2 v k. ú. Žireč Ves s Královéhradeckým krajem, IČ: , se sídlem Wonkova 1142, Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem, c) souhlasí s tím, aby Město Dvůr Králové nad Labem jako vlastník dotčených pozemků, požádalo o vydání závazného stanoviska k úpravě nemovitosti, která není kulturní památkou, dle 14 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to společnou žádostí spolu s Královéhradeckým krajem, IČ: , se sídlem Wonkova 1142, Hradec Králové, a pověřuje starostu města podpisem této žádosti, 772/ RM V schvaluje Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2007 Dodatek č. 1 k Pravidlům pro hospodaření s městskými byty v předloženém znění, 773/ RM V schvaluje Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2007 Pravidla pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku Města Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění, 774/ RM V a) r u š í své usnesení č. 696/ RM ze dne , 12

13 b) schvaluje záměr města pronajmout garáž na st.p.č a garáž na st.p.č. 3599, k.ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 200,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, ve smyslu 501 Obč. zákoníku tak, jak věc stojí a leží, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, c) u k l á d á vedoucí oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit na Úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout garáž na st.p.č a garáž na st.p.č. 3599, k.ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 200,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, ve smyslu 501 Obč. zákoníku tak, jak věc stojí a leží, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného, 775/ RM V a) s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp v ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 2956, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 650,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, za účelem zřízení prodejny hraček a kancelářských potřeb a pověřuje starostu města jejím podpisem. Před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného vč. záloh na služby, 776/ RM V a) s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 299 na náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 299 vč. terasy, náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem s COUNTRY & MILITARY s. r. o., zastoupenou Bohumilem Dufkem, Dvůr Králové nad Labem, za cenu ,- Kč/měsíc, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za účelem provozování restaurace a pořádání kulturních produkcí a zábav a pověřuje starostu města jejím podpisem. Před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši šestinásobku měsíčního nájemného a zároveň bude předplaceno nájemné na 24 měsíců předem. V nebytovém prostoru nebudou provozovány hrací automaty, 777/ RM V a) bere na vě d o m í informaci ke svému usnesení č. 604d/ RM ze dne , b) ukládá řediteli Technických služeb města předložit RM návrh komplexního řešení ve vztahu k informačnímu systému města, 778/ RM V a) s c h v a l u j e výsledek obálkové metody na pronájem bytu č. 43 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, DKn/L, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 43 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem za cenu 5.000,- Kč/měsíc (nájemné zahrnuje i 13

14 užívání vybavení bytu), na dobu určitou 2 roky a pověřuje starostu města jejím podpisem, po splnění podmínky, že před podpisem smlouvy bude uhrazena na účet města kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, 779/ RM V schvaluje zajištění přístřeší nájemcům bytu č. 33 v čp. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, v Penzionu Lesní zátiší, Mostek 168, Mostek, 780/ RM V neschvaluje výměnu bytu č. 42 v čp na nábřeží Benešově, Dvůr Králové nad Labem, za jiný byt, 781/ RM V t r v á na svém usnesení č. 449 l)/ RM ze dne ve věci prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 42 v čp v ul. Eduarda Zbroje, 782/ RM V a) n e s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 33 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, b) n e s c h v a l u j e splácení dlužné částky za pronájem bytu č. 33 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 783/ RM V vydává souhlas k podnájmu bytu č. 21 v čp. 1964, Kollárova, Dvůr Králové nad Labem, a to na základě předložené Smlouvy o podnájmu bytu, 784/ RM V s c h v a l u j e prominutí poplatku z prodlení ve výši 66,- Kč za pronájem bytu č. 222 v čp. 817, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, 785/ RM V a) ukonč u j e platnost svého usnesení č. 451 b), c)/ RM ze dne , b) s c h v a l u j e podání výpovědi z nájmu bytu č. 22 v čp v ul. Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, dle 711 odst. 2 písm. b) Obč. zák. v platném znění, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi a pověřuje starostu města jejím podpisem, 786/ RM V a) s c h v a l u j e pronajmutí bytu č. 13 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem jako bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, b) s c h v a l u j e pronajmutí bytu č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem jako bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, c) s c h v a l u j e pronajmutí bytu č. 21 v čp. 1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem jako bytu bez předběžného určení za min. cenu 2.268,- 14

15 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle čl. IV a V Vnitřního předpisu Města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2007, d) s c h v a l u j e a jmenuje komisi pro výběrové řízení na pronájem bytu č. 21 v čp. 1989, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, e) s c h v a l u j e pronajmutí bytu č. 42 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako bytu bez předběžného určení za min. cenu 1.921,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle čl. IV a V Vnitřního předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2007, f) s c h v a l u j e a jmenuje komisi pro výběrové řízení na pronájem bytu č. 42 v čp. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 787/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 301/33 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 301 a st.p.č v ul. Sladkovského, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 788/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1962/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č a st.p.č v ul. Kollárova, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu Kč ,- s tím, že kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: část kupní ceny v částce Kč ,- byla uhrazena před podpisem kupní smlouvy, zbytek navýšený o 10% (tj. Kč ,-) bude uhrazen formou měsíčních splátek (25x) po Kč 3.000,- (1x) Kč 2.000,-, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny, a bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek a dále RM doporučuje ZM schválit v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, b) doporuč u j e ZM schválit záměr prodeje volné bytové jednotky č. 1961/21 v domě č.p v ul. Kollárova včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu a st.p.č a st.p.č odchylně od pravidel s tím, že konkrétní podmínky prodeje budou předjednány majetkovou komisí a následně vyhlášeny radou města a zveřejněny na Úřední desce MěÚ, 789/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1599/125 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu s č.p a 1661 a st.p.č a 1804 na rozhraní ulic Kotkova a Plk. Švece v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, b) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 867/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 867 a st.p.č. 15

16 1159 v ul. Bezručova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, c) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 817/211 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 817 a st.p.č. 993 v ul. Heydukova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem d) vyhlašuje prodej volné bytové jednotky č. 784/31 v domě č.p. 784 v ul. Heydukova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2050/30542 za minimální nabídkovou cenu Kč ,- a za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění a pověřuje starostu města jeho podpisem, e) vyhlašuje prodej volné bytové jednotky č. 784/32 v domě č.p. 784 v ul. Heydukova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2030/30542 za minimální nabídkovou cenu Kč ,- a za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění a pověřuje starostu města jeho podpisem, f) vyhlašuje prodej volné bytové jednotky č. 1599/152 v domě s č.p a 1661 na rozhraní ulic Kotkova a Plk. Švece v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4605/ za minimální nabídkovou cenu Kč ,- a za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění a pověřuje starostu města jeho podpisem, g) vyhlašuje prodej volné bytové jednotky č. 1599/151 v domě s č.p a 1661 na rozhraní ulic Kotkova a Plk. Švece v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4170/ za minimální nabídkovou cenu Kč ,- a za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění a pověřuje starostu města jeho podpisem, h) vyhlašuje prodej volné bytové jednotky č. 1599/121 v domě s č.p a 1661 na rozhraní ulic Kotkova a Plk. Švece v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5100/ za minimální nabídkovou cenu Kč ,- a za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění a pověřuje starostu města jeho podpisem, i) vyhlašuje prodej volné bytové jednotky č. 463/122 v domě č.p. 463 v ul. Rooseveltova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7861/ za minimální nabídkovou cenu Kč ,- a za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění a pověřuje starostu města jeho podpisem, j) vyhlašuje prodej volné bytové jednotky č. 301/24 v domě č.p. 301 v ul. Sladkovského v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4715/85319 za minimální nabídkovou cenu Kč ,- a za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění a pověřuje starostu města jeho podpisem, 790/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej nebytového prostoru - garáže č. 1661/9 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu s č.p a č.p a st.p.č a 1804 na rozhraní ulic Kotkova a Plk. Švece v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM 16

17 v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 791/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 401/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 401 a st.p.č. 143 v ul. Švehlova, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, b) ukonč u j e platnost svého usnesení č. 133a,i,m)/ RM ze dne a doporučuje ZM schválit ukončení platnosti svého usnesení č. 751a,i,m)/ ZM ze dne , c) doporuč u j e ZM schválit vyhlášení prodeje níže uvedených bytových jednotek s nájemníky odchylně od pravidel a prodej uskutečnit formou obálkové metody s minimální nabídkovou cenou stanovenou dle původních posledních nabídek: byt č. 1679/42 v domě č.p v ul. nábřeží Benešovo včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5231/ za minimální nabídkovou cenu Kč ,- byt č. 1073/212 v domě č.p v ul. Heydukova včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2387/38912 za minimální nabídkovou cenu Kč ,- byt č. 357/221 v domě č.p. 357 v ul. Heydukova včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5750/67710 za minimální nabídkovou cenu Kč ,- 792/ RM V doporuč u j e ZM schválit záměr prodeje bytové jednotky č. 1637/16 v domě č.p v ul. Raisova včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1276/65566 v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem odchylně od pravidel, 793/ RM V doporuč u j e ZM neschválit záměr prodeje domů č.p. 1973, 1974 a 1982 včetně st.p.č. 2343, 2344, 2345 v ul. nábřeží Benešovo, v obci a k.ú Dvůr Králové nad Labem, a doporučuje ZM zamítnout žádost nájemníků o odkoupení, 794/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej objektu č.p. 60 se st.p.č. 70 v části obce Zboží, v k.ú. Zboží u Dvora Králové za kupní cenu 1, ,- a doporučuje v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, b) schvaluje přijetí daru ve výši Kč ,- a použití těchto prostředku v oblasti soc. služeb pečovatelská služba pro seniory a zároveň schvaluje v tomto smyslu darovací smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout příjmové prostředky ve výši ,- Kč do nejbližší rozpočtové změny vč. návrhu jejich dalšího využití, 17

18 795/ RM V a) doporuč u j e ZM zrušit své usnesení č. 36/ ZM ze dne ve věci domáhání se navrácení daru, b) doporuč u j e ZM schválit záměr přijetí daru (bezúplatný převod) do vlastnictví města, od ČR Výchovného ústavu Husův domov, kterým jsou nemovitosti: budova č. p. 121, občanská vybavenost na st.p.č. 665/2 včetně této st.p.č. 665/2 o výměře 264 m 2, budova č. p. 1806, občanská vybavenost na st. p.č včetně této st.p.č o výměře 1361 m 2, vše v obci, části obce a katastrálním území Dvůr Králové nad Labem c) doporuč u j e ZM schválit darovací smlouvu mezi ČR Výchovným ústavem Husův domov a Městem Dvůr Králové nad Labem ve smyslu předešlého usnesení v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, d) s c h v a l u j e smlouvu o budoucí smlouvě o výpůjčce, na předmětné nemovitosti, se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, 796/ RM V r u š í usnesení č. 709/ RM ve věci uzavření memoranda mezi a s. JUTA, Městem Dvůr Králové nad Labem a občany Žirecké Podstráně, 797/ RM V s c h v a l u j e program 7. ZM konaného dne v sále Hankova domu: 1. Zahájení, 2. Plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2007, 3. Rozpočtová změna č. 3 pro rok 2007, 4. Dodatek č. 2 Statutu sociálního fondu, 5. Přefinancování hypotéčních úvěrů od Raiffeisenbank, a. s., 6. OZV o stanovení školských obvodů spádových základních škol, 7. Změny územního plánu města, 8. Majetkové záležitosti, 9. Různé, 10. Výbory ZM, 11. Diskuze, 12. Závěr. Daniel Lukeš starosta Jan Bém místostarosta 18

19 19