ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČISTÁ návrh pro veřejné projednání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČISTÁ návrh pro veřejné projednání"

Transkript

1 ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČISTÁ návrh pro veřejné projednání ve smyslu ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ZADAVATEL: Obec Čistá, Čistá 195, Čistá u Mladé Boleslavi Určený zastupitel: Zdeněk Tyšer, starosta obce POŘIZOVATEL: Obecní úřad Čistá, Čistá 195, Čistá u Mladé Boleslavi Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Zdeněk Tyšer, starosta obce Obecní úřad Čistá zajišťuje dle ustanovení 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle 24 tohoto zákona prostřednictvím smluvního pořizovatele, Mgr. Bc. Jindřicha Felcmana. ZPRACOVATEL: Zodpovědná projektantka: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., autorizovaná architektka pro obor architektura, osvědčení ČKA č Autoři: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., autorizovaná architektka pro obor architektura (urbanismus, doprava) Mgr. Bc. Jindřich Felcman (regulace, právní supervize) Ing. Daniel Franke, Ph.D. (grafické zpracování, GIS) Datum: září 2018

2 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání šindlerová I felcman, šindlerová I felcman

3 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI označení orgánu, který Změnu č. 1 ÚP Čistá vydal Zastupitelstvo obce Čistá datum nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Čistá jméno a příjmení, funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele Zdeněk Tyšer, starosta obce otisk úředního razítka podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele šindlerová I felcman 3

4 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání OBSAH DOKUMENTACE ZMĚNY č. 1 ÚP ČISTÁ Změna č. 1 ÚP Čistá 1 Textová část Změny č. 1 ÚP Čistá 5 2 Grafická část Změny č. 1 ÚP Čistá 45 Výkres č. N1 Výkres základního členění 1:5 000 Výkres č. N2 Hlavní výkres 1:5 000 Výkres č. N4 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 1:5 000 Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Čistá 3 Textová část Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Čistá 49 A Postup pořízení Změny č. 1 ÚP Čistá 51 B Vyhodnocení Změny č. 1 ÚP Čistá podle 53 odst. 4 stavebního zákona 54 C Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 64 D Vyhodnocení splnění požadavků zadání 65 E Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 70 F Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR 71 G Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 72 H Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch I Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL 128 J Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 ÚP Čistá 130 K Seznam použitých zkratek 134 L Seznam použitých podkladů Grafická část Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Čistá 137 Výkres č. O1 Koordinační výkres 1:5 000 Výkres č. O3 Předpokládaný zábor ZPF 1: šindlerová I felcman

5 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY č. 1 ÚP ČISTÁ šindlerová I felcman 5

6 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání 6 šindlerová I felcman

7 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Textová část Změny č. 1 ÚP Čistá je zpracována formou úplného znění textu platného ÚP Čistá, s vyznačením změn provedených ve Změně č. 1 ÚP Čistá analogicky textům změn zákonů, tedy: 1. nově doplňovaný text je uveden tučným podtrženým červeným písmem; 2. zrušený text je uveden přeškrtnutým červeným písmem. Text platného ÚP Čistá je s ohledem na zachování autenticity ponechán v původním fontu Times New Roman velikosti 12 b. Zároveň je zachováno číslování kapitol a formátování, shodně s textovou částí platného ÚP Čistá. šindlerová I felcman 7

8 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání a) vymezení zastavěného území Zastavěné území obce o celkové ploše 53,50 ha bylo stanoveno podle opatření obecné povahy č. 1/2008 O vymezení zastavěného území obce Čistá ze dne V grafické části dokumentace je zastavěné území obce vyznačeno plnou silnou modrou čárou lemovanou směrem dovnitř území tečkovanou lemovkou stejné barvy. Zastavěné území obce bylo aktualizováno Změnou č. 1 ÚP Čistá ke dni Návrh ÚP Čistá, toto území rozšiřuje o následující zastavitelné plochy. Jedná se o následující pozemky nebo části pozemků č. 68(PK), 206/100, 206/101, 206/102, 206/103, 206/104, 206/105, 206/106, 206/107, 206/108, 206/109, 206/110, 206/111, 206/112, 206/113, 206/114, 206/115, 206/116, 206/117, 206/118, 206/119, 206/120, 206/121, 206/122, 206/123, 206/124, 206/125, 206/126, 206/127, 206/128, 206/129, 206/130, 206/131, 206/132, 206/133, 206/136, 206/138, 206/142, 206/143, 206/144, 206/145, 206/146, 206/147, 206/148, 206/149, 206/51, 206/52, 206/53, 206/54, 206/55, 206/56, 206/57, 206/58, 206/59, 206/61, 206/62, 206/63, 206/64, 206/65, 206/66, 206/83, 206/84, 206/86, 206/88, 206/89, 206/90, 206/91, 206/93, 206/94, 206/95, 206/96, 206/97, 206/98, 206/99, 265/2(PK), 265/3(PK), 340/04, 340/40, 340/41, 340/42, 393/05, 401/4(PK), 410(PK), 432/02(PK), 444(PK), 445(PK), 448(PK), 449(PK), 450/1(PK), 454(PK), 455(PK), 456(PK), 488(PK), 496, 499(PK), 500(PK), 501(PK), 502(PK), 503(PK), 504(PK), 505(PK), 506(PK), 508/1(PK), 508/2(PK), 510(PK), 511(PK), 515/01, 515/03, 520/136, 520/141, 520/165, 520/166, 520/167, 520/168, 520/169, 520/170, 520/171, 520/172, 520/173, 520/174, 520/175, 520/176, 520/177, 520/178, 520/184, 520/185, 520/186, 561(PK), 568(PK), 570/2(PK), 580(PK), 581/7(PK), 584/01, 594(PK), 595/1(PK), 595/2(PK), 595/3(PK), 596(PK), 596/02, 598, 599/01, 632(PK), 633/(PK), 633/1(PK), 633/2(PK), 712/1, 712/3, 732/09, 732/10, 732/23, 767, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 769/5, 769/6, 770/03, 770/04, 770/05, 770/06, 780(PK), 781(PK), 784/, (PK), 793/1(PK), o celkové ploše 35,92 ha. b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Z územní prognózy/návrhu ÚP VÚC Mladoboleslavska včetně územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav nevyplývá pro území obce žádný požadavek na celkovou koncepci rozvoje obce. Koncepce rozvoje území obce je v souladu s programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, který je základním střednědobým programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje. Dle zadání se jedná především o následující opatření. Opatření B-VIII zásobování pitnou vodou, čištění a likvidace odpadních vod. V Návrhu ÚP, jsou navrženy plochy, trasy a zařízení systému zásobování pitnou vodou a odkanalizování obce. Opatření B-X podpora rozvoje bydlení. V Návrhu ÚP, jsou navrženy nové rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské a vymezeny rezervní plochy se stejným využitím. Opatření C II podpora péče o krajinu. V Návrhu ÚP, hlavní cíle rozvoje Opatření C III zlepšení kvality života. V Návrhu ÚP, jsou navrženy nové plochy, které mají umožnit příliv nejrůznějších podnikatelských aktivit a zvýšit počet pracovních příležitostí v obci. Na současně málo využívaných plochách pro zemědělskou výrobu jsou navrženy rezervní plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Opatření F III rozvoj sportovních a rekreačních aktivit. V Návrhu ÚP, jsou navrženy nové plochy pro sport a individuální rekreaci. Cílem dokumentace je respektovat založenou strukturu a měřítko zástavby v obci, zohlednit rozvojové předpoklady jednotlivých místních částí (dopravní dostupnost, technické vybavení území) 8 šindlerová I felcman

9 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá a navrhnout funkční uspořádání území s regulací přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití území. Chránit a respektovat kulturní památky a objekty památkového zájmu v území. V obci se nacházejí následující nemovité kulturní památky zapsané v seznamu: areál kostela č.ev.1527 kostel Sv. Vavřince č.ev. 1527/1 hřbitovní zeď s branou č.ev. 1527/2 č.ev. 1527/2 litinový kříž na kamenném podstavci č.ev. 1527/3 č.ev. 1527/3 Předmětem zájmu památkové ochrany je kaplička Sv. Prokopa a kaplička Panny Marie a brána čp. 3. Na jihovýchodním okraji obce se nachází archeologické naleziště pohřebiště lužické kultury, jižně od tohoto místa, těsně za hranicemi řešeného území leží ostrožní hradiště téže kultury. V místě Jírového kalu se patrně nachází lužické obětiště (Waldhauser 2008). c) urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně c.1. urbanistická koncepce Cílem urbanistické koncepce je koordinace zájmů a vztahů v území z hlediska funkčního využití ploch, sociálních a ekonomických vztahů, hlediska prostorové kompozice lokality, širších vztahů, zájmů ochrany přírody a kulturního dědictví. V tom smyslu územní plán stanovuje rozvojové plochy obce a určuje jejich možné využití a prostorové upořádání. Zástavba ve správním území obce Čistá je soustředěna do jedné územně a prostorově rozvolněné lokality tvořené třemi kompaktními celky. Velkou Stranou, nejstarší částí obce s kostelem, návsí, školou se smíšenou obytnou vesnickou zástavbou skládající se z bývalých selských dvorů, zemědělských staveb a několika příměstských vil. Na jižní straně je tato zástavba ukončena plochami sloužícími k zemědělské výrobě. Týncem, který je charakteristický bydlením v rodinných domech příměstského až do jisté míry městského charakteru doplněným občanskou vybaveností obce. Stránka je nejmenší část obce, převažuje zde bydlení v rodinných domech - venkovské, na východní straně doplněné zemědělskou výrobou, která je v současnosti v útlumu. Tyto části jsou od sebe odděleny Fukarovou roklí, ve které je několik obytných ostrůvků tvořených bydlením individuálním vesnickým. c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby Zastavitelná plocha 3,05 ha Z1 Stránka jih - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 2,97 ha - 20 bj osob Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití pozemků č. 632(PK)-11415m 2, 633/1(PK)-8483m 2, 633/2(PK)-9368m 2 orná půda a č. 732/9-216m 2 louka zemědělsky využívaná, se mění na bydlení v rodinných domech městské a příměstské. Je nutné respektovat ochranné pásmo vrchního vedení VN 22 kva včetně požadavku nezaploceného BI šindlerová I felcman 9

10 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání volného pruhu podél tohoto vedení o šíři 4 m na každou stranu od osy vedení a pro souběh s komunikací vytvořit volný pruh o šířce min. 2 m od krajních vodičů. Vymezenou zastavitelnou plochou dochází k dotčení pozemků do 50 m od kraje lesa. Z hlediska ochrany pozemků určených pro plnění funkce lesa je omezena výstavba v pásu se požaduje dodržet vzdálenost zástavby 25 m od kraje lesa. V případě využití okrajových částí zastavitelné plochy Z1 je nutné předem dohodnout s příslušným orgánem ochrany lesa (Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí orgán státní správy lesů - OSSL) rozsah nezbytně nutných opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku ve smyslu ustanovení 22 lesního zákona. Nezbytnou podmínkou realizace tohoto záměru je zpracování územní studie. Účelem územní studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a infrastrukturu v lokalitě. Odkanalizování větší části lokality bude možné pomocí čerpací stanice odpadních vod umístěné v nejnižší části území. Detailní řešení umístění jednotlivých systémů technické infrastruktury může být oproti řešení v územním plánu územní studií upraveno. Veřejné prostranství: 0,08 ha PV Součástí řešení území bude i ponechání volného 3 m širokého pásu veřejného prostranství podél místní komunikace a polní cesty určeného k umístění technické a dopravní infrastruktury tj. k vedení inženýrských sítí, možnému rozšíření komunikace tak, aby bylo možné zachovat minimální šířku veřejného prostranství stanovenou v 22 vyhlášky 501/ Pás bude vynechán na pozemcích č. 632(PK), 633/1(PK) a 633/2(PK). Bude se jednat o veřejně prospěšnou stavbu. Nezbytnou podmínkou realizace tohoto záměru je zpracování územní studie. Účelem studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a infrastrukturu v lokalitě. Jedná se o požadavek obce na základě urbanistické studie SAUL 1998 upravený dle Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Čistá z 8. prosince 2009 dále jen PPZNÚPČ. Zastavitelná plocha 1,71 ha Z2 Stránka východ - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 1,20 ha 8bj, 28,8 osob BI Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití pozemků č. 580(PK)-579m 2, 581/7(PK)-134m 2, 595/1(PK)-4553m 2, 595/2(PK)-2552m 2, 595/3(PK)-1689m 2, 596(PK)-3129m 2, 596/2 90m 2 a 793/1(PK) orná půda zemědělsky využívaná, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Nezbytnou podmínkou realizace tohoto záměru je zpracování územní studie. Účelem územní studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a infrastrukturu v lokalitě. Veřejné prostranství: 0,51 ha PV Součástí řešení území bude i ponechání volného 10 m širokého pásu veřejného prostranství podél komunikace III. třídy č určeného k umístění technické a dopravní infrastruktury tj. k vedení inženýrských sítí, možnému rozšíření komunikace, umístění případných protihlukových opatření a ploch pro ostatní a specifickou zeleň, která je součástí interaktivního prvku ÚSES. Pás bude vynechán na pozemcích č. 581/7(PK), 584/1, 595/1(PK), 595/2(PK), 596(PK), 598, 599/1 a 793/1(PK). Bude se jednat o veřejně prospěšnou stavbu. Nezbytnou podmínkou realizace tohoto záměru je zpracování územní studie. Účelem územní studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a infrastrukturu v lokalitě. Detailní řešení umístění jednotlivých systémů technické infrastruktury může být oproti řešení v územním plánu územní studií upraveno. 10 šindlerová I felcman

11 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Jedná se o požadavek obce na základě urbanistické studie SAUL 1998 upravený dle PPZNÚPČ. Zastavitelná plocha 2,69 ha Z3 Stránka sever - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 2,39 ha- 16 bj. 57,6 osob Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití pozemků č. 561(PK)-14386m 2, 586(PK)-7905 m 2 a 570/2(PK)-1564 m 2 orná půda zemědělsky využívaná, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Vymezenou zastavitelnou plochou dochází k dotčení pozemků do 50 m od kraje lesa. Z hlediska ochrany pozemků určených pro plnění funkce lesa je omezena výstavba v pásu se požaduje dodržet vzdálenost zástavby 25 m od kraje lesa. V případě využití okrajových částí zastavitelné plochy Z1 je nutné předem dohodnout s příslušným orgánem ochrany lesa (Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí orgán státní správy lesů - OSSL) rozsah nezbytně nutných opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku ve smyslu ustanovení 22 lesního zákona. Veřejné prostranství: 0,30 ha PV Součástí řešení území bude i ponechání volného 10 m širokého pásu veřejného prostranství podél komunikace III. třídy č určeného k vedení inženýrských sítí, možnému rozšíření komunikace, umístění případných protihlukových opatření a ploch pro ostatní a specifickou zeleň, která je součástí interaktivního prvku ÚSES. Pás bude vynechán na pozemcích č. 561(PK) a 570/2(PK). Bude se jednat o veřejně prospěšnou stavbu. Je nutné respektovat ochranné pásmo vrchního vedení VN 22 kva včetně požadavku nezaploceného volného pruhu podél tohoto vedení o šíři 4 m na každou stranu od osy vedení a pro souběh s komunikací vytvořit volný pruh o šířce min. 2 m od krajních vodičů. Nezbytnou podmínkou realizace tohoto záměru je zpracování územní studie. Účelem územní studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a infrastrukturu v lokalitě. Detailní řešení umístění jednotlivých systémů technické infrastruktury může být oproti řešení v územním plánu územní studií upraveno. Jedná se o požadavek obce na základě urbanistické studie SAUL 1998 upravený dle PPZNÚPČ. BI Zastavitelná plocha 0,51 ha Z4 Týnec Občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení: 0,51 ha OS Využití části pozemku č. 732/ m2 ostatní plocha neplodná půda, se mění na občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení. Jedná se o rozšíření a stávajícího sportovního areálu a fixaci současného využívání pozemku. Dle konceptu ÚP Čistá Zastavitelná plocha 2,35 ha Z5 Týnec severovýchod výroba a skladování drobná a řemeslná výroba: 2,35 ha VD šindlerová I felcman 11

12 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Využití části pozemku č. 340/1 orná půda zemědělsky využívaná, se mění na výrobu a skladování drobná a řemeslná výroba. Je nutné respektovat ochranné pásmo vrchního vedení VN 22 kva včetně požadavku nezaploceného volného pruhu podél tohoto vedení o šíři 4 m na každou stranu od osy vedení a pro souběh s komunikací vytvořit volný pruh o šířce min. 2 m od krajních vodičů. Bezpečnostní pásmo plynovodu VTL Ø 150 mm, trasu vodovodu a dálkového kabelu. Jedná se o požadavek obce na základě urbanistické studie SAUL Zastavitelná plocha 1,66 ha Z6 Týnec sever- bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 1,38 ha - 9 bj. -32,4 osob Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití pozemku č. 340/41-984m 2, 340/42-588m 2, 455(PK)-97m 2 a částí pozemků č. 450/1(PK) m 2, 454(PK)-900 m 2, 456(PK)-1071 m 2, 780(PK)-452 m 2 a 781(PK)-225m 2 orná půda zemědělsky využívaná, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Veřejné prostranství: 0,28 ha PV Na jižní straně zastavitelné plochy podél pozemku 779/1 bude ponechán pás veřejného prostranství o šíři 10 m pro vedení komunikace včetně potřebné infrastruktury. Na západní straně v místě bezpečnostního pásma VTL bude ponechán volný pás veřejného prostranství min. šíře 30 m pro vedení komunikace, potřebné infrastruktury a přeložky vrchního vedení VN 22 kva, umístěnou v nezaploceném volném pruhu o šíři 4 m na každou stranu od osy vedení v případě souběhu s komunikací bude volný pruh o šířce min. 2 m od krajních vodičů. Dále je nutné respektovat bezpečnostní pásmo plynovodu VTL Ø 150 mm, na severní straně území. Pás bude vynechán na pozemku č. 781(PK) a části pozemku 450/1(PK). Bude se jednat o veřejně prospěšnou stavbu. Jedná se o požadavek obce na základě urbanistické studie SAUL BI Zastavitelná plocha 5,27 ha Z7 Týnec západ- bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 3,87 ha 30 bj osob Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Zastavitelná plocha je rozdělena dle geometrického plánu /2004 GEOSOFT s.r.o., který respektuje stávající trasy dálkových kabelů a vrchního vedení VN 22. Využití pozemků č. 206/ m2, 206/52-952m2, 206/53-34m2, 206/54-90m2, 206/55-597m 2, 206/56-183m 2, 206/57-92m 2, 206/58-619m 2, 206/59-343m 2, 206/61-313m 2, 206/62-14m 2, 206/65-136m 2, 206/66-76m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/90-853m 2, 206/91-362m 2, 206/93-173m 2, 206/94-553m 2, 206/96-983m 2, 206/97-17m 2, 206/98-364m 2, 206// m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/108-82m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/113-76m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/121-80m 2, 206/122-93m 2, 206/ m 2, 206/125-92m 2, 206/ m 2, 206/127-21m 2, 206/128-74m 2, 206/129-14m 2, 206/ m 2, 206/132-44m 2, 206/133-3m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/142-81m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/146-29m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, BI 12 šindlerová I felcman

13 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá 520/173-60m 2, 520/ m 2, 520/175-93m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2 orná půda a 769/2-147m 2, 769/3-159m 2, 769/4-451m 2, 759/5-288m 2, 769/6-59m 2, 770/4-451m 2, 770/5-126m 2 a 770/6-67m 2 ostatní komunikace, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Veřejné prostranství: 0,96 ha PV Využití pozemků č. 206/63, 206/64, 206/86, 206/95, 206/100, 206/101, 206/109, 206/110, 206/114, 206/119, 206/130, 206/143, 206/149, 520/136, 520/141, 520/169, 520/178 orná půda a pozemky č. 769/1, 770/3 ostatní komunikace, se mění na veřejné prostranství. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. Zeleň soukromá a vyhrazená: 0,44 ha ZS Využití pozemků č. 206/44-322m 2, 206/45-182m 2, 206/46-258m 2,206/47-297m 2, 206/48-924m 2, 206/49-40m 2, 206/50-932m 2, 206/87-587m 2, 206/92-330m 2, 206/95-443m 2 orná půda, se mění na nezastavitelné plochy zeleně soukromé a vyhrazené. Jedná se o pás území dříve zemědělsky využívaného ležící v ochranném pásmu vrchního vedení VN a oddělující zastavitelnou plochu BI od ploch zemědělských NZ. Toto území v době zpracování konceptu nebylo ještě geometricky odděleno. Terénní úpravy v jeho severní části slouží jako ochrana proti povodním způsobenými přívalovými dešti či náhlou oblevou. Obec nemá prostředky na údržbu tohoto území Jedná se o požadavek obce na základě urbanistické studie SAUL Zastavitelná plocha 0,40 ha Z8 Týnec jih - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 0,40 ha - 2 bj. 7,2 osob Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití pozemků č. č. 511(PK)-2216m2 louka a 519/ m2 zahrada, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Nutno respektovat trasu dálkových kabelů a ochranné pásmo vrchního vedení VN 22 kva včetně požadavku nezaploceného volného pruhu podél tohoto vedení o šíři 4 m na každou stranu od osy vedení a pro souběh s komunikací vytvořit volný pruh o šířce min. 2 m od krajních vodičů. Jedná se o požadavek obce. BI Zastavitelná plocha 4,23 ha Z9 Velká Strana západ - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 3,96 ha 26 bj. 93,6 osob Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití části pozemků č. 68(PK)-23m 2, 503(PK) m 2, 504(PK) m 2, 506(PK)-9377 m 2 orná půda a část pozemku č m 2 komunikace ostatní, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Je nutno respektovat ochranné pásmo hřbitova a ochranné pásmo vrchního vedení VN 22 kva včetně požadavku nezaploceného volného pruhu podél tohoto vedení o šíři 4 m na každou stranu od osy vedení a pro souběh s komunikací vytvořit volný pruh o šířce min. 2 m od krajních vodičů. Veřejné prostranství: 0,27 ha PV BI šindlerová I felcman 13

14 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Využití částí pozemků č. 68(PK), 503(PK), 504(PK), 505(PK), 506(PK), 515/1 orná půda, 508/2(PK) louka, 767 komunikace ostatní, se mění na veřejné prostranství. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. Nezbytnou podmínkou realizace tohoto záměru je zpracování územní studie. Účelem územní studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a infrastrukturu v lokalitě. Detailní řešení umístění jednotlivých systémů technické infrastruktury může být oproti řešení v územním plánu územní studií upraveno. Jedná se o požadavek obce na základě urbanistické studie SAUL 1998 upravený dle PPZNÚPČ. Zastavitelná plocha 0,22 ha Z10 Týnec jih občanské vybavení komerční zařízení malá a střední: 0,22 ha OM Využití části pozemků č. 712/1-858m2 a pozemku č. 712/3-1307m2 orná půda, se mění na občanské vybavení komerční zařízení malá a střední. Jedná se o zafixování současného stavu již zdevastované plochy. Dle konceptu ÚP Čistá. Zastavitelná plocha 0,48 ha Z13 Občanské vybavení komerční zařízení malá a střední: 0,48 ha OM Využití pozemků č. 340/4-1873m 2, 340/40-931m 2 orná půda a pozemku č. 973/5-1972m 2 les, se mění na občanské vybavení komerční zařízení malá a střední. V této lokalitě nebudou žádná případná protihluková opatření hrazena z prostředků správce silnice I/38. Jedná se o zafixování současného stavu. Dle konceptu ÚP Čistá Zastavitelná plocha 0,34 ha Z15 Velká Strana - veřejné prostranství: 0,34 ha PV Využití části pozemků č. 732/ m2 lesní půda a 732/10-245m2 ostatní plocha, se mění na veřejné prostranství za účelem vybudování sjízdné komunikace pro stávající obytnou zástavbu ve Fukarově rokli a umístění navrhované čerpací stanice odpadních vod. Jedná se o požadavek obce. Dle konceptu ÚP Čistá. Zastavitelná plocha 4,56 ha Z16 Velká Strana - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 4,41 ha 29 bj. 104,4 osob Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití části pozemků č. 488(PK)-4587m 2, m 2, 499(PK)-6002 m 2, 500(PK)-4626 m 2, 501(PK)-3234 m 2, 502(PK)-8730 m 2, 505(PK)-652 m 2, pozemky č. 508/1(PK)-3554 m 2, 510(PK) m 2 orná půda, části pozemku č m 2 ostatní komunikace, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Zeleň přírodního charakteru: Zeleň soukromá a vyhrazená: 0,15 ha ZP ZS BI 14 šindlerová I felcman

15 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Využití části pozemku č. 508/2(PK)-1547m 2 louka, se mění na nezastavitelnou plochu zeleně přírodního charakteru. Nezbytnou podmínkou realizace tohoto záměru je zpracování územní studie. Účelem studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a infrastrukturu v lokalitě. Pro Zásobování území elektrickou energií bude nutné vybudovat novou trafostanici. Detailní řešení umístění jednotlivých systémů technické infrastruktury může být oproti řešení v územním plánu upraveno územní studií. Nový požadavek dle PPZNÚPČ. Veřejné prostranství: Po severním okraji plochy Z16 je vymezena plocha veřejného prostranství (PV) pro rozšíření stávajícího veřejného prostranství s místní obslužnou komunikací na šířku veřejného prostranství minimálně 12 m, umožňující vedení obousměrné místní obslužné komunikace s alespoň jednostranným chodníkem, pro dopravní napojení a dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z16. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. PV Zastavitelná plocha 0,58 ha Z17 Velká Strana smíšené obytné venkovské: 0,58 ha SV Využití části pozemků č. 515/1, 515/3 orná půda zemědělsky využívaná, se mění na smíšené obytné venkovské. Zastavitelná plocha 2,05 ha Z18 Stránka východ - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 0,34 ha - 2 bj. 7,2 osob BI Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití části pozemků č. 594(PK)-3400m 2 orná půda zemědělsky využívaná, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstského. Výroba a skladování drobná a řemeslná výroba: 1,64 ha VD Využití pozemků č. 214/2-145m 2, 214/3-737m 2, 214/4-138m 2 zastavěné plochy bývalého seletníku, části pozemku č. 594(PK)-10430m 2 orná půda a m 2 ostatní plocha, se mění na plochu pro drobnou výrobu a služby. Je nutno respektovat ochranné pásmo vrchního vedení VN 22 kva včetně požadavku nezaploceného volného pruhu podél tohoto vedení o šíři 4 m na každou stranu od osy vedení a pro souběh s komunikací vytvořit volný pruh o šířce min. 2 m od krajních vodičů. Veřejné prostranství: 0,07 ha PV Využití části pozemků č. 214/2 zastavěná plocha, 594(PK) orná půda a 830 ostatní plocha, se mění na veřejné prostranství o šířce 16 m. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. Nový požadavek dle PPZNÚPČ. šindlerová I felcman 15

16 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Zastavitelná plocha Z1-1 Stránka sever plochy smíšené obytné venkovské SV Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Umístění maximálně 2 rodinných domů. Zbylá část plochy bude využita pro podnikatelskou činnost. Veřejné prostranství: Přestavbová plocha 0,60 ha P1 Týnec - bydlení v rodinných domech venkovské: 0,60 ha 2.bj 7 osob BV Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití pozemku č.559/5-5967m 2 ostatní plocha - zeleň (borový les), se mění na bydlení v rodinných domech venkovské. Využití pozemku tímto způsobem je možné za předpokladu, že bude vymícena část území tak, aby stavby pro bydlení byly ochráněny před padajícími stromy. Současně se doporučuje s ohledem na návaznost sportovních ploch a ploch drobné výroby ponechat pás souvislé vzrostlé zeleně, která by mohla být doplněna nízkorostoucími porosty tak, aby se od sebe vizuálně oddělili plochy s rozdílným způsobem využití. Jedná se o požadavek majitele pozemku dle PPZNÚPČ. PV Přestavbová plocha 0,62 ha P2 Týnec - veřejné prostranství: 0,62 PV Využití pozemků č.206/2, 206/19, 206/20,206,21, 206/22, 206/23, 206/40, 206/41, 206/79, 206/81, 206/83 A 206/134 orná půda, se mění na veřejné prostranství pro vedení inženýrských sítí, obslužné komunikace a chodníku pro pěší ve stávající obytné lokalitě. Jedná se o požadavek obce, jde o zafixování současného stavu. Dle konceptu ÚP Čistá. c.3. Vymezení ploch změn v krajině Plocha změny v krajině 6,12 ha K1 Plochy přírodní: 2,85 ha NP Využití části pozemku 732/10 lesní půda, se mění na nezastavitelnou plochu přírodní spojená se změnou kultury les -> sad a způsobu ochrany PÚPFL -> ZPF. Důvodem této změny v krajině je vytýčení lokálního biocentra LC 118. Zeleň přírodního charakteru: 0,85 ha ZP Využití části pozemku 732/10 lesní půda, se mění na nezastavitelnou plochu zeleně přírodního charakteru spojená se změnou kultury les -> sad a způsobu ochrany PÚPFL -> ZPF. Důvodem této změny je poloha této části pozemku vhledem k obci, kdy lesní plocha vrůstá mezi stávající zastavěné plochy a omezuje tak možnost přístupu k nim. Důvodem je to, že se jedná o území se vzrostlými stromy obklopené zastavěným územím obce Čistá, kdy v minulosti bylo toto území sadem a letitou 16 šindlerová I felcman

17 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá neúdržbou tohoto území došlo k prorůstání náletových dřevin, které částečně změnily charakter porostů a v mapách evidence nemovitostí bylo toto území definováno jako lesní pozemky. S ohledem na návaznost stávající zástavby a praktickou nemožnost dodržení ochrany lesa a zajištění funkce lesa ve smyslu platné legislativy obec požaduje, změnit funkční využití území a umožnit obnovu sadu výsadbou ovocných stromů a jejich plánovanou údržbou, které by současně plnily i funkci sídelní zeleně a vhodně by navazovaly na zahrady stávajících nemovitostí. Plochy smíšené nezastavěného území: 2,42 ha NS Využití části pozemku 732/10 a pozemku č. 732/10 lesní půda, se mění na plochu smíšeného nezastavitelného území. Tato změna je spojena se změnou kultury les -> sad a způsobu ochrany PÚPFL -> ZPF. Důvodem této změny v krajině je umožnit snadnější přístup do této části Fukarovy rokle a k zastavěným územím obklopeným lesní půdou. Jedná se o požadavek obce Dle konceptu ÚP Čistá. Plocha změny v krajině 0,35 ha K2 Plochy přírodní: 0,35 ha ZP Využití pozemku č. 732/5 zahrada, se mění na nezastavitelnou plochu zeleně přírodního charakteru. Jedná se o hůře přístupnou část výběžku Fukarovy rokle. Jedná se o požadavek obce Dle konceptu ÚP Čistá. Plocha změny v krajině 0,60 ha K3 Plochy vodní a vodohospodářské: 0,09 ha W Využití pozemku č. 732/36 lesní půda, se mění na drobnou vodní plochu s ponecháním přirozeného vodního režimu ve smyslu ustanovení 3 odst, 1 písm. b) zákona. 289/1995 Sb., v platném znění a související legislativy Plocha nebude obnovena ani využívána k účelům rekreace. Jedná se o revitalizaci bývalého obecního koupaliště. Jedná se o požadavek obce Dle konceptu ÚP Čistá. c.4. Systém sídelní zeleně Rozsah sídelní zeleně v zastavěném území obce se nemění. Současný systém zeleně respektuje konfiguraci terénu a způsob zástavby obce skládající se ze tří samostatných celků. Navrhované změny funkčního využití ploch území tento stav fixují a promítají ho do navrhovaného řešení. Systém ÚSES, tak jak je navržen v OG ÚSES Mladá Boleslav, tím není dotčen. Součástí tohoto řešení je především změna způsobu ochrany části pozemku č.732/10, 732/33 (Fukarova rokle) les PUPFL sad ZPF (viz vyjádření ŽP /2005), na zeleň přírodního charakteru (ZP). V nezastavěné části území se funkční využití plochy lesní (NL) na plochy smíšené nezastavěného území (NS). šindlerová I felcman 17

18 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování d.1. Dopravní infrastruktura Silniční doprava Silniční doprava Ing. Jan Havelka vnější síť Navrhovaná koncepce dopravní kostry potvrzuje polohu páteřních komunikací (I/38, III/27234, III/2723) ve stávající poloze s možností postupného vylepšení parametrů formou technických opatření v rámci pravidelné údržby. Silnice III/27234 je využívána i nemotoristickou dopravou jako propojení obce Čistá a vlakové stanice Bělá pod Bezdězem. Je navrženo omezení nejvyšší dovolené rychlosti na křižovatce silnic I/38 (v km 24,069) a III/27234 na 70 km/h, popř. vybudování středního dělícího ostrůvku. Úprava pro zvýšení bezpečnosti pěších nevyžaduje územní rezervu. Silniční doprava vnitřní síť Koncepce vnitřní dopravní sítě rovněž akceptuje místní sběrné i obslužné komunikace v jejich stávajících polohách. Nezbytností však bude jejich doplnění o komunikace pro pěší, zakomponování prvků zklidnění dopravy a zvýšení její bezpečnosti, úprava autobusových zastávek a celková regenerace uličního prostoru. Výše uvedeným úpravám by měla předcházet výstavba dešťové kanalizace, nutné pro odvodnění komunikací. Tak bude umožněno, aby následný návrh úprav uličního prostoru mohl řešit i plochy nyní zabírané odvodňovacími příkopy. Prioritou při regeneraci sítě místních komunikací bude především zajištění bezpečnosti. Z tohoto pohledu se jeví nejkritičtějším úsekem průtah III/27234 zejména v části mezi areálem tenisového klubu a zastávkami autobusové dopravy. Komunikace průtahu bude v kategorii MS2 8,5/50. Místní obslužná komunikace vedoucí od napojení na průtah do části Velká Strana bude v kategorii MO2 7,0/50 (nutná prostorová rezerva na pozemcích p.p.č.kat. 812/2, 771/4,518/1, 732/6, 732/17, 813/7, 772/2, 520/50,520/51, 519/1, 517/1, 743, 34/1, 33/1, 10, 38, 9/1, 813/5). Stejné kategorie bude i komunikace, která z ní odbočuje a vede k obecnímu úřadu. Prostor návsi v lokalitě Velká Strana vyžaduje vlastní podrobnější studii regenerace zájmové lokality, zahrnující úpravu komunikací, ostatních zpevněných plocha i ploch zeleně a zakomponování obratiště autobusů a autobusové zastávky. U ostatních místních obslužných komunikací je navržena úprava jejich parametrů na komunikace funkčních tříd C3 popř. D1 (týká se zejména doplnění komunikací pro pěší, popř. změny na obytnou zónu). Na silnici III/27234 prostoru vjezdu do obce ve směru od Bakova nad Jizerou je vymezena plocha veřejného prostranství (součást plochy Z1-1, plocha veřejně prospěšné stavby VD1-1) bude ponechána územní rezerva pro umístění okružní křižovatky, autobusových zastávek a rozšíření místní komunikace do části Stránka (pozemky p.p.č.kat.797, 599/2, 596/1, 778/1, 584/1, 792, 599/1, 598, 800/1, 570/1, 601). Doprava v klidu Parkování a garážování vozidel rezidentů musí být zajištěno na vlastním pozemku. U nové zástavby vždy min. jedno garážové a jedno parkovací stání u každého rodinného domu. Parkování návštěvníků je možné zajistit na veřejných obslužných komunikacích v počtu cca jedno stání na 4 až 5 rodinných domů. Parkování komerčních provozoven musí být zajištěno výhradně na vlastním pozemku. 18 šindlerová I felcman

19 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Drážní doprava Železniční trať č. 080 Rumburk Nymburk zasahuje do řešeného území pouze svým ochranným pásmem při severní hranici katastru. Pěší a cyklistická doprava, hipostezky V souvislosti s nízkým počtem obyvatel nedosahuje pěší doprava vyšších intenzit. Hlavní pěší tah je veden v souběhu s místní obslužnou komunikací od křižovatky se silnicí III/27234 do centra obce a dále až do části Velká Strana. Doplňkový systém pěších tras zpřístupňuje vzdálenější lokality obytné zástavby a část Stránku (výhledově přes Fukarovu rokli). Významná je také pěší trasa ve směru k silnici I/38 autobusová zastávka dálkových linek. Řešeným územím procházejí dvě značené turistické stezky, červená Bělá pod Bezdězem, Čistá, Hrdlořezy s pokračováním do Mladé Boleslavi nebo Bakova nad Jizerou a modrá železniční stanice Bělá pod Bezdězem, Bítouchov, Bakov nad Jizerou (kolizním místem je křížení se silnicí I/38). V generelu cyklostezek pro středočeský kraj není přes řešené území vedena žádná značená cyklotrasa. Trasa č byla vyznačena až po jeho zpracování a je částečně vedeny po červené i modré turistické stezce. Ostatní cyklistická doprava je součástí běžného silničního provozu. V současné době nejsou na území bývalého okresu Mladá Boleslav navrženy žádné trasy hipostezek. Letecká doprava Podle zákona 49/1997 o civilním letectví se větší část řešeného území se nachází v ochranném pásmu letiště Mnichovo Hradiště. Návrhem územního plánu Čistá je toto ochranné pásmo respektováno a je zakresleno v grafické části dokumentace. Ochranné pásmo je tvořeno šikmou lichoběžníkovou rovinou ve sklonu 1:70. která určuje maximální výškovou hladinu staveb v zasažené části katastru do nadmořské výšky 395 nmn až 446 mnm podle umístění vzhledem k letišti. Technická infrastruktura Zásobování vodou ing. Evžen Kozák Obec Čistá je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Bělá pod Bezdězem v majetku a správě VaK Ml. Boleslav, a.s. Nevyhovující tlakové poměry v obci byly vyřešeny vybudováním AT stanice ve vodojemu. Pro navrhovaný rozvoj výstavby v jednotlivých lokalitách budou dle konkrétních záměrů výstavby posouzeny v příslušném, stupni projektové dokumentace tlakové poměry v připojovaných lokalitách a stávající akumulace vody v ATS. V případě řešení návrhu připojení a zokruhování rozvodů pitné vody u jednotlivých lokalit bude nezbytné provést návrh výměny stávajících dožitých a kapacitně vytížených vodovodních řadů. V domech, které jsou položeny v blízkosti vodojemu, byly v minulosti problémy s tlakem vody. Proto společnost VaK Mladá Boleslav a.s. vybudovala ve vodojemu AT-stanici, čímž byly odstraněny problémy s tlakem. Ve vyšším stupni projektové dokumentace bude navrženo zásobování rozvojových lokalit vodou z veřejného vodovodu a zokruhování stávající sítě pro dosažení větší provozní spolehlivosti. Odkanalizování ing. Evžen Kozák V obci Čistá je vybudována nesystematická síť dešťové kanalizace z betonových trub DN mm, která spadá do povodí Čistého potoka. Tato kanalizace je v majetku a správě Obce Čistá. V obci není vybudována splašková kanalizace. Dnes jsou odpadní vody z jednotlivých nemovitostí sváděny do žump, septiků s trativody, případně s přepadem do dešťové kanalizace. Tento stav je nadále neudržitelný, proto Obec Čistá nechala zpracovat v květnu 2006 projektovou dokumentaci jako přílohu k žádosti o územní rozhodnutí (zpracoval ing. Evžen Kozák, Koryta 29, Loukov ). šindlerová I felcman 19

20 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Návrh splaškové kanalizace vycházel z územního plánu s drobnými úpravami trasy kanalizace. Tento návrh počítá s tím, že kanalizace v obci Čistá bude oddílná splašková, tedy v žádném případě nebudou napojeny dešťové svody ze střech domů a uliční vpusti z komunikací. V odůvodněných případech budou v koncových šachtách úseků s minimálním spádem napojeny dešťové svody, které budou zajišťovat proplach sítě. Kanalizace je navržena jako gravitační, ale vzhledem k situování některých domů vůči komunikaci, resp. kanalizaci bude nutné z těchto domů odpadní vody přečerpávat. Koncepce odkanalizování je dána polohou Fukarovy rokle, která celou obec rozděluje. Proto se stoky navržené kanalizace scházejí v této rokli, odkud se budou odpadní vody přečerpávat. Celá kanalizační síť bude ústit do čerpací stanice odpadních vod, ze které budou odpadní vody přečerpávány výtlačným potrubím vedoucím přes obec a dále podél silnice do kanalizačního systému města Bělá pod Bezdězem v prostorách u firmy DEHTOCHEMA. Touto kanalizací budou natékat do čistírny odpadních vod Bělá p. B. (provozuje VaK Mladá Boleslav a.s.), kde jsou čištěny a vypouštěny do vodoteče Bělá. Stoky splaškové kanalizace jsou navrženy převážně v komunikaci III/27234, III/27233 a II/276 a dále v místních komunikacích a cestách. V případě výtlačného řadu je trasa navržena i přes jiné pozemky než komunikace s tím, že bude nutné zřídit věcné břemeno ve prospěch budoucího provozovatele kanalizace. Odkanalizování rozvojových ploch bude řešeno rozšířením navrženého systému splaškové kanalizace obce. Dle morfologie terénu bude připojení buď gravitační, nebo tlakové (závisí na řešení komunikací, výškovém umístění domů, atd.). v závislosti na tom bude nutné přepočítat akumulační prostor navržené čerpací stanice odpadních vod a použitá čerpadla. Plocha Z1 vzhledem k morfologii terénu bude muset mít na východním okraji vybudovánu čerpací stanici odpadních vod, odkud budou splaškové vody přečerpávány do gravitační stoky J (označení dle dokumentace splaškové kanalizace pro územní rozhodnutí). Plochu Z5 VD by bylo nejvhodnější odkanalizovat přes areál zemědělského družstva protažením stoky L (opět označení dle dokumentace splaškové kanalizace pro územní rozhodnutí). Pro část trasy přes areál družstva je nutné zřízení věcného břemene. Odvodnění srážkových vod ze střech a zpevněných ploch jednotlivých nemovitostí ve výhledových plochách je nutné řešit v rámci každé z nemovitostí (akumulace, vsaky, atd.). Srážkové vody z nových komunikací budou odvodněny v místech stávající dešťové kanalizace do této kanalizace. V místech, kde se dešťová kanalizace nenachází, je nutné buď najít vhodný recipient, ale spíše řešit vsakování srážkových vod v rámci těchto komunikací (např. vsakovací studny či vsakovací galerie). Vhodnou volbou typu komunikace a jejím prostorovým členěním s chodníkem a zeleným pruhem by bylo možné s výhodou využít průlehů jako jedné z možností vsakování (odpadnou velké podzemní kubatury vsakovacích zařízení). Návrhem technické infrastruktury budou respektovány požadavky ve smyslu ustanovení 46, 68, 69 a 87 zákona č. 458/2000 Sb., z v platném znění. Zásobování plynem Petr Jedlička PROZIS V obci Čistá je provozován STL plynovod. Regulační stanice (RS) VTL/STL plynu je u zemědělského objektu u silnice č mimo stávající zástavbu. Tlaková úroveň a provoz plynovodu je do 3,0 bar. Páteř plynovodní sítě v obci tvoří potrubí HD-PE 90 mm od regulační stanice směrem k OÚ. Z páteční větve jsou postupně vedeny, vysazovány uliční plynovody HDPE 50 mm. Z hlediska koncepce rozvoje obce, dle vymezení rozvojových ploch a to ploch zastavitelných (Z) a rezervních (R) je budoucí zásobování plynem pro tyto plochy možné. V návaznosti na budoucí odběrové kapacity jednotlivých míst budou nutné některé úpravy na stávajícím plynovodu. K zastavitelným plochám Z1-Z3-Z18 se vybuduje samostatná větev plynovodu od regulační stanice 20 šindlerová I felcman

21 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá směrem po silnici č. III/27234 ven z obce až do lokality. Ostatní rozvojové plochy se připojí po prodloužení stávajícího uličního potrubí do řešeného odběru. S ohledem na dlouhodobý výhled rezervních ploch lze uvažovat s rozšířením a prodloužením potrubí dimenze DN 90 mm a posílením následného potrubí od páteřního rozvodu na vyšší dimenze DN 63 mm. Platí jako varianta zejména u vzdálenějších míst ploch Z16, Z9 a odběrů od RS. Lokalita Z9 se napojí min. ze dvou koncových bodů stávající sítě plynovodu a lokalita Z16 bude napojena ze samostatného odběrného bodu v síti (vždy nejbližší větev STL plynovodu). Při napojení na koncové body stávajícího plynovodu konzultovat zokruhování sítě s vlastníkem plynovodu (RWE Gas Net sro). S přibývajícími odběry a rozvojem výstavby bude nutno provést kontrolu kapacity regulační stanice. Kontrola kapacity regulační stanice a průtoku plynu ve stávajícím řadu bude provedena při řešení připojení lokality Z16, Z9 a rovněž již v první etapě napojení lokality Z1-Z3-Z18. Pro území Z1 a sousední území je na přívodu samostatné větev od RS uvažováno s původní kapacitou potřeby plynu bez ohledu na sníženou plochu, plus přidat plochu Z18. Z hlediska kapacity stávajícího plynovodu, průtoku plynu bude ověřeno i možné zvýšení tlakového pásmo soustavy do 4,0bar pro pokrytí odběrů. Stávající plynovod STL je provozován bez problému, jeho postupné rozšíření je možné. Provedení a jednotlivé úpravy uspokojivě zajistí plánovaný rozvoj v zásobování plynem. V koncepci plynu není uvažováno s novými prvky, zdroji v zásobení plynem obce Čistá. Zásobování elektrickou energií ing. Jaroslav Altera Zásobování výše zmíněných území bude řešeno s ohledem na stávající možnosti připojení z venkovního vedení VN 22kV, které se nachází kolem obce. Menší oblasti výstavby budou zásobovány ze stávajících venkovních trafostanic, pro větší oblasti s potřebou většího příkonu el. energie budou vybudovány nové transformační stanice, případně budou stávající upraveny (výměnou transformátoru, přezbrojením apod.) Výstavba nových trafostanice se týká především oblasti Z1, kde bude vybudován kabelový svod z venkovního vedení a přibližně do středu lokality bude osazena kabelová trafostanice. Oblast Z3 bude zásobována z nové venkovní TS osazené u přívodního vedení ke stávající TS Lokalita Z7 bude zásobována ze stávající TS Za prodejnou, případně bude vybudována průběžná TS pod vedením na lince VN západní strany obce Čistá. V lokalitě Z16 bude vybudována nová TS napojená ze stávající linky 22kV. Pro lokalitu Z9 bude v případě potřeby provedena výměna stávající TS za TS s novým instalovaným příkonem. Ostatní lokality budou zásobovány ze stávajícího rozvodu NN, který bude rozšířen, případně bude provedena úprava stávajících trafostanice jejich přezbrojením na vyšší odebíraný příkon. Jednotlivé lokality budou podrobněji řešeny v rámci dalších stupňů projektové dokumentace Telekomunikace Jednotlivá připojovací místa pro napojení na kabelovou telekomunikační síť budou řešena ze stávajících rozvodů v obci a to jejich rozšířením. (VKS např. Telefonica O2). Dalším řešením je připojení do bezdrátové mobilní sítě jednotlivých operátorů nebo do systému poskytovatelů bezdrátové internetové sítě. Řešení připojení kabelem se bude odvíjet od počtu připojovaných míst. Konkrétní řešení bude zapracováno do dalších stupňů projektové dokumentace včetně umístění nových síťových rozvaděčů. V řešeném území se nachází ve výšce cca 200 nad terénem radioreléové paprsek AČR radioreleová trasa Doubek - Ještěd. Nakládání s odpady Odpady z obce jsou shromažďovány v běžných sběrových nádobách u domů, svoz směsného odpadu provádí firma COMPAQ. Odpady jsou skládkovány na skládce v Michalovicích. Skládka odpovídá šindlerová I felcman 21

22 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání současným požadavkům pro skládkování komunálních odpadů. Svoz tříděného odpadu zajišťuje firma pí. Miltnerové z Bitouchova. V obci je pro občany k dispozici sběrný dvůr čp. 123 a velkoobjemový kontejner. Podle systému kontaminovaných míst na internetovém serveru ( jsou v řešeném území dvě zavezené skládky ČGS. V rokli pod novou požární nádrží je skládka s kódovým označením 4307 a v poli nad Plužnou leží skládka s kódovým označením d.2. Občanské vybavení V rámci koncepce rozvoje obce nejsou, s výjimkou ploch pro občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení žádné nové plochy pro veřejnou vybavenost (školství, sociální služby, kulturu, veřejnou správu, atd.) a ani nové plochy pro samostatně stojící komerční zařízení. Navrhovaná zastavitelná plocha Z13 (OM) pouze fixuje současný stav nezkolaudovaného penzionu. d.3. Veřejná prostranství Nová veřejná prostranství jsou navržena jako veřejní veřejně prospěšné stavby. Plochy označené PP1, PP2, PP3, PP6 a PP7 VD1, VD2, VD3, VD6 a VD7 jsou navržena navrženy v rámci zastavitelných ploch, veřejné prostranství PP4 VD4 je navrženo na stávajícím zastavěném území v místě výstavby rodinných domů na severozápadním okraji Týnce a veřejné prostranství PP5 VD5 v trase stávající úzké komunikace směřující do Fukarovy rokle. Po severním okraji plochy Z16 je vymezena plocha veřejného prostranství (PV) a veřejně prospěšné stavby VD1-2 pro rozšíření stávajícího veřejného prostranství s místní obslužnou komunikací na šířku veřejného prostranství minimálně 12 m, umožňující vedení obousměrné místní obslužné komunikace s alespoň jednostranným chodníkem, pro dopravní napojení a dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z16. Veřejná prostranství jsou určena především k výstavbě navrhovaných účelových místních komunikací, k možnému rozšíření komunikací stávajících, vedení stávajících a navrhovaných tras technické infrastruktury, k založení ploch veřejné zeleně a k umístění případných protihlukových opatření při komunikacích silnicích III. třídy. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. Součástí veřejného prostranství vymezeného podle odstavců 1 a 2 je nejméně jeden pruh vyhrazený pro pěší v minimální šířce 2 m umožňující bezbariérové užívání. Šířka části veřejného prostranství PP1 VD1 umožňující příjezd od komunikace silnice III. třídy k zastavitelné ploše Z18 musí mít šířku alespoň 16 m. Pozemky veřejných prostranství určených k užívání osobami uvedenými v 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona se v zastavitelných plochách vymezují o minimální rozloze 500 m 2 a minimální šířce 10 m ve vzájemných docházkových vzdálenostech 300 m. V odůvodněných případech se vymezují o minimální rozloze 1000 m 2 ve vzájemných docházkových vzdálenostech 600 m. Do této rozlohy se nezapočítává dopravní prostor místní komunikace určený pro odstavování a pohyb motorových vozidel. Tyto pozemky mohou být nahrazeny částmi veřejně přístupných pozemků staveb občanského vybavení v přilehlém území či jinými veřejnými prostranstvími splňujícími tyto parametry. 22 šindlerová I felcman

23 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném území z hlediska rozdílných možností jeho využití, zájmů ochrany přírody. Plochy v nezastavěném území obce Čistá jsou členěny podle charakteru využití, limitujících jevů a utváření krajiny na plochy přírodní (NP), plochy zemědělské (NZ), plochy lesní (NL) a plochy smíšené nezastavěného území (NS). Systém ÚSES zpracován v OG ÚSES Mladá Boleslav (M. Morávková 2001). Katastr obce Čistá se podle tohoto generelu nachází z větší části v Benáteckém bioregionu (1.4), pouze jeho severní část zasahuje do bioregionu Ralského (1.34). Hluboká údolí, která obklopují katastr nebo do něj přímo vstupují, tvoří svými zalesněnými částmi přirozené biokoridory, na něž jsou navlečena biocentra. Tato základní kostra je doplněna interakčními prvky. Řešeným územím procházejí hranice biochor 3UF-3RE, 3UF-4RW A 3RF-4RW. Nejvýznamnějším prvkem ÚSES v katastru je regionální biocentrum RC ČISTECKÝ DŮL a na ně navazující regionální biokoridor RK PANKRÁC VALDŠTEJNSKO VALDŠTÝNSKO ČISTECKÝ DŮL o délce 7,6 km vedený po jižních svazích dolu. Podle mapového serveru Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na okrajovou východní část řešeného území zasahuje ochranné pásmo NK 6 a NK 17. Biogeografický význam Název prvku ÚSES Označení prvku ÚSES Biocentrum regionální, funkční Čistecký důl RC Biokoridor regionální, funkční Biocentrum lokální vložené v trase RK, funkční Biocentrum lokální vložené v trase RK, funkční Pankrác Valdštejnsko Valdštýnsko Čistecký důl RK Šroubenice LC 112 U Nádraží LC 113 Biocentrum lokální, funkční Čistá LC 118 Biocentrum lokální, funkční Na Kopaninách LC 119 Biocentrum lokální, funkční Dlouhý důl u Plužné LK 90 Biokoridor lokální, nefunkční, navržený k vymezení a k založení Na Prutech LK 93 Biokoridor lokální, funkční. Čistá LK 94 NATURA 2000 Evropsky významná lok. Paterovské stráně EVL 5362 V průběhu zpracování návrhu ÚP byla vyhlášena evropsky významná lokalita CZ Paterovské stráně EVL5362, zákres byl proveden v hlavním a v koordinačním výkresu s vymezením plochy dle rozsahu zasahujícím do správního území obce Čistá. Prostupnost krajiny Návrh ÚP stabilizuje stávající dopravní infrastrukturu, která se skládá z komunikace I. třídy I/38, komunikací III. třídy - III/2764, III/27233 a III/27232 a místních a účelových komunikací tvořících šindlerová I felcman 23

24 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání dopravní systém obce. Nové místní a účelové komunikace jsou navrhovány v rámci veřejných prostranství. Ochrana před povodněmi Severozápadní okraj obce je ohrožován přívalovými vodami z okolních polí. Riziko tohoto jevu bylo značné sníženo vybudováním násypu a odvodňovacího příkopu v této části obce. Pro Čistý potok s hydrologickým číslem pořadí , který se pod obcí Hrdlořezy vlévá do Jizery (hydrologické číslo poříčí Jizery ) v km 41,800, není stanoveno záplavové území. Ochrana nerostného bohatství Na území katastru obce nejsou evidovány žádné zvláštní podmínky geologické stavby tj. (poddolovaná území, sesuvy, výhradní ložiska nerostných surovin ani území s předpokládanými výskyty ložisek tj. prognózy), nenacházejí se zde plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů ani plochy určené pro jejich technické využití Další ochranná pásma Dle vodohospodářské mapy Mladá Boleslav stav k r. 1994, se celé území nachází v III. stupni pásmu hygienické ochrany vodního zdroje Káraný, kde platí rozhodnutí OVHZL středočeského KNV č.j. 4090/ z V tomto rozhodnutí jsou stanovena závazná omezení činností na ochranu podzemních a podpovrchových vod, která je nutno respektovat. Současně je zde nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle zákona o vodách číslo 254/2001 Sb. Ve znění předpisů měnících a doplňujících. Severní část řešeného území od komunikace III. tř. č , a 2764 leží v ochranném pásmu II. b vodoteče Bělá. Na území okrajově zasahuje ochranné pásmo II. a vodního zdroje Klokočka. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) I. Z A S T A V Ě N É Ú Z E M Í A Z A S T A V I T E L N É P L O C H Y Bydlení v bytových domech BH Plochy bydlení, ve kterých převažují bytové domy. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m 2. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení. V Návrhu ÚP, nejsou vymezeny žádné nové funkční plochy BH, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Funkce obytná bydlení v bytových domech, řadové domy. 24 šindlerová I felcman

25 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Přípustné využití: Drobné chovatelství a pěstitelství pro vlastní potřebu. Ubytovací, sociální, maloobchodní služby obyvatelstvu, pensiony (se zajištěným parkováním vozidel hostů na vlastním pozemku), lokální maloobchod a stravovací zařízení, hygienické služby a relaxační zařízení, nezávadná domácí výroba. Oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou. Nezbytná technická vybavenost. Nepřípustné využití: Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. Podmínky prostorového uspořádání: Výšková hladina zástavby se stanovuje do 12 m nad okolním terénem. Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské BI Plochy bydlení, ve kterých převažují rodinné domy. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m 2. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení. Následující normativy platí i pro stejné využití volných ploch v již zastavěném území. Hlavní využití: Funkce obytná - plochy nízkopodlažní obytné zástavby - individuální "rodinné domy, izolované dvojdomy, mimo zastavitelné plochy vymezené v původním ÚP Čistá vydaném řadové domy o max. 3 nadzemních podlažích včetně využitelného podkroví s možností celého či částečného podsklepení. Oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou. Nezbytná technická vybavenost. Přípustné využití: Drobné chovatelství a pěstitelství pro vlastní potřebu. Ubytovací, sociální, maloobchodní, služby obyvatelstvu, pensiony (se zajištěným parkováním vozidel hostů na vlastním pozemku), lokální maloobchod a stravovací zařízení, hygienické služby a relaxační zařízení, nezávadná domácí výroba. Nepřípustné využití: Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby. KZ = 0,65do 800m/0,70nad 800m (koeficient zeleně tj poměr nezastavěné a nezpevněné plochy k ploše pozemku stavební parcele), výšková hladina zástavby (mimo zastavitelné plochy vymezené v původním ÚP Čistá vydaném ) se stanovuje do 12 m nad okolním terénem. Podmínkou je řešení garážování na vlastním pozemku. šindlerová I felcman 25

26 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání V zastavitelných plochách vymezených v původním ÚP Čistá vydaném se stanovuje výšková hladina zástavby do 10 m nad okolním terénem, přípustné je jedno nadzemní podlaží a využitelné podkroví. Návrhovou plochou se rozumí plocha vymezená jako zastavitelná v původním ÚP Čistá vydaném Nadzemním podlažím se rozumí podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. Podkrovím se rozumí přístupný a účelově využívaný (k bydlení, práci, ubytování, skladování apod.) vnitřní prostor budovy nalézající se v prostoru pod šikmou střechou, v němž maximálně polovina obvodových stěn přesahuje výšku 1,6 m od úrovně podlahy. V případě rovné střechy může být namísto podkroví realizováno ustupující podlaží, kterým se rozumí 2. nadzemní podlaží ustoupené od líce obvodových stěn podlaží pod ním o min. 1,5 m, a to alespoň podél 60 % délky obvodu tohoto podlaží. Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace). Podél vedení VN je nutno zachovat nezaplocený volný pruh o šířce 4m na každou stranu od osy vedení a pro souběh komunikace s vedením VN, volný pruh o šířce minimálně 2 m od krajních vodičů dnešních i navrhovaných. Podmínky pro realizaci záměrů: Z hlediska ochrany přírody a krajinného rázu je nutno při povolování jednotlivých záměrů výstavby pro bydlení respektovat charakteristické prvky stávající venkovské zástavby v místě. Návazně realizovat doprovodné sadové úpravy, dbát na výsadbu typických dřevin v zástavbě, a to ať na soukromých plochách nebo na plochách veřejných. Z hlediska ochrany vod minimalizovat při výstavbě ovlivnění odtokových poměrů v území, případně preferovat technická opatření směřující k jímání vod a jejich využití na závlahy. Při návrhu odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch budou preferována opatření se vsakováním vod do podloží. Záměry, kde by při provozu mohlo dojít ke znečistění vod (parkoviště, odstavná stání, garáže) budou řešena opatřeními pro ochranu vod (odlučovači ropných látek). Navrhovaná splašková kanalizace bude řešena dostatečně kapacitní, aby pokryla potřebu i pro nově navrhované lokality. Bydlení v rodinných domech venkovské BV Plochy bydlení, ve kterých převažují rodinné domy venkovského typu. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m 2. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení. Následující normativy platí i pro stejné využití volných ploch v již zastavěném území. Hlavní využití: Funkce obytná - plochy nízkopodlažní obytné zástavby - individuální "rodinné" domy venkovského typu o 2 nadzemních podlažích včetně využitelného podkroví s možností celého či částečného podsklepení. Oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou. Nezbytná technická vybavenost. 26 šindlerová I felcman

27 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Přípustné využití: Stavby pro drobné chovatelství a pěstitelství pro vlastní potřebu. Ubytovací, sociální, maloobchodní, služby obyvatelstvu, pensiony (se zajištěným parkováním vozidel hostů na vlastním pozemku), lokální maloobchod a stravovací zařízení, hygienické služby a relaxační zařízení, nezávadná domácí výroba. Nepřípustné využití: Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby. KZ = 0,70/0,75, výšková hladina zástavby se stanovuje do 9 m nad okolním terénem. Podmínkou je řešení garážování na vlastním pozemku. Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace). Podél vedení VN je nutno zachovat nezaplocený volný pruh o šířce 4m na každou stranu od osy vedení a pro souběh komunikace s vedením VN, volný pruh o šířce minimálně 2 m od krajních vodičů dnešních i navrhovaných. Občanského Občanské vybavení - veřejná vybavenost OV Plochy určené pro občanskou vybavenost, která je nezbytná pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel a jejíž existence v území je v zájmu státní správy a samosprávy. Zahrnuje např. plochy pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, apod. V Návrhu ÚP, nejsou vymezeny žádné nové funkční plochy OV, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Plochy jsou určeny pro malá zařízení občanského vybavení s převahou veřejného charakteru, tedy zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva apod. Přípustné využití: Privátní zařízení zdravotnictví, školství, sociální péče, zařízení sportovní provozované na komerčním základě, obchody, nevýrobní služby, zařízení veřejného ubytování a stravování, doprovodná dopravní a technická zařízení a služební byty, a to v doplňkovém rozsahu vůči hlavnímu využití plochy. Nepřípustné využití: Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. šindlerová I felcman 27

28 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů musí být řešeno s ohledem na strategický a dominantní význam plochy v prostoru obce. Stavby mohou maximálně využívat stavební pozemek. Hlavní stavby jsou směrem k veřejnému prostranství otevřené, do veřejného prostranství jsou orientované vstupy, případně parterem s občanským vybavením. Maximální výška zástavby je 12 m od okolního terénu. Občanské vybavení - hřbitovy OH Plochy zahrnují pozemky pro pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků - plochy hřbitovů včetně technického zázemí (márnice, krematoria, obřadní síně, ) a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. V Návrhu ÚP, nejsou vymezeny žádné nové funkční plochy OH, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Plochy jsou určeny pro veřejná a vyhrazená pohřebiště. Přípustné využití: Obřadní síně, krematoria, urnové háje a další objekty a zařízení sloužící pro provoz pohřebiště. Dále církevní stavby a zařízení, občanské vybavení související s hlavním využitím plochy, kapacitně odpovídající potřebám uživatelů plochy, administrativa související s hlavním využitím plochy, kapacitně odpovídající potřebám uživatelů plochy, veřejná prostranství a veřejná zeleň, parkoviště sloužící uživatelům dané plochy, související dopravní a technická infrastruktura, ochranná, izolační a okrasná zeleň, vodní plochy a toky. Nepřípustné využití: Není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: Není stanoveno. Občanské vybavení komerční zařízení malé a střední OM Plochy zahrnují pozemky komerční občanské vybavenosti sloužící pro administrativu, obchodní prodej ubytování, stravovování a služby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Vliv činnosti na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušit sousedící obytné zóny nad příslušné normy. Následující normativy platí i pro stejné využití volných ploch v již zastavěném území. Hlavní využití: Plochy jsou určeny pro malá zařízení občanského vybavení s převahou komerčního charakteru. Přípustné využití: Privátní zařízení zdravotnictví, školství, sociální péče, zařízení sportovní provozované na komerčním základě, obchody, nevýrobní služby, zařízení veřejného ubytování a stravování, doprovodná dopravní a technická zařízení a služební byty. 28 šindlerová I felcman

29 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Nepřípustné využití: Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů musí být řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby s tím, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšky okolní zástavby v okruhu 100m o 5m. KZ = 0,45/0,50. Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace). Podél vedení VN je nutno zachovat nezaplocený volný pruh o šířce 4m na každou stranu od osy vedení a pro souběh komunikace s vedením VN, volný pruh o šířce minimálně 2 m od krajních vodičů dnešních i navrhovaných. Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení OS Plochy zahrnují pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Následující normativy platí i pro stejné využití volných ploch v již zastavěném území. Hlavní využití: Stavby a zařízení pro sport a relaxaci, sportovní areály. Přípustné využití: Klubovní a hygienická zařízení, stravovací a ubytovací zařízení, nezbytná technická zařízení parkoviště určená pro uživatele areálu Nepřípustné využití: Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů musí být řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby. KZ = 0,45/0,50. Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace). Podél vedení VN je nutno zachovat nezaplocený volný pruh o šířce 4m na každou stranu od osy vedení a pro souběh komunikace s vedením VN, volný pruh o šířce minimálně 2 m od krajních vodičů dnešních i navrhovaných. Dopravní infrastruktura silniční DS Plochy silniční dopravy zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně též místních komunikací III. třídy, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení šindlerová I felcman 29

30 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot. Následující normativy platí i pro stejné využití volných ploch v již zastavěném území. Hlavní využití: Trasy systému nadmístní silniční dopravy, základní systém městských páteřních komunikací, nádraží, stanice a zastávky hromadné dopravy, velkoplošná parkoviště, hromadné garáže a čerpací stanice pohonných hmot. Přípustné využití: Sklady a dílny pro servisní činnost spojenou s dopravní vybaveností, stravovací a ubytovací zařízení pro občerstvení a krátkodobé ubytování spojené s provozem hromadné dopravy osob. Nepřípustné využití: Jiné činnosti než jsou výše uvedeny. Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů musí být řešeno s ohledem na kontext okolí. Liniové stavby musí být začleněny do krajiny s použitím doprovodné zeleně. Investor, resp. vlastník zařízení je povinen zajistit přiměřené ozelenění ploch. Koeficient míry využití území KZ = 0,30/0,45 alternativně limit min. 1 strom na každých 5 stání. Výšková hladina není stanovena. Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace). Podél vedení VN je nutno zachovat nezaplocený volný pruh o šířce 4m na každou stranu od osy vedení a pro souběh komunikace s vedením VN, volný pruh o šířce minimálně 2 m od krajních vodičů dnešních i navrhovaných. Podmínky pro realizaci záměrů: Jednotlivé konkrétní záměry navrhované na plochách pro dopravní infrastrukturu a zároveň uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou v předstihu před další přípravou posouzeny podle tohoto zákona (proces EIA, případně i jako podlimitní záměry). Z hlediska ochrany vod budou konkrétní záměry řešeny s minimalizací ovlivnění odtokových poměrů, budou preferována technická řešení s jímáním dešťových vod a jejich využívání k závlahám. Při návrhu odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch budou preferována opatření se vsakováním vod do podloží. Záměry, kde by při provozu mohlo dojít ke znečistění vod (parkoviště, odstavná stání, garáže, čerpací stanice pohonných hmot) budou řešena opatřeními pro ochranu vod (odlučovači ropných látek). Z hlediska ochrany veřejného zdraví budou záměry v zastavitelných plochách určených pro dopravní stavby prověřeny rozptylovou a akustickou studií, aby v případě, že tak vyplyne z výsledků těchto studií, mohla být současně řešena potřebná protihluková opatření. Z hlediska ochrany přírody a krajinného rázu realizovat záměry dopravních staveb s doprovodnými minimalizačními opatřeními (doprovodná výsadba, technologická kázeň při výstavbě, odvodnění komunikací apod.) U realizace nových záměrů dopravních staveb je nutná doprovodná výsadba stromů, např. aleje. 30 šindlerová I felcman

31 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Technická infrastruktura inženýrské sítě TI Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy, jiné využití těchto pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury. Hlavní využití: Plochy jsou určeny k umisťování plošně rozsáhlejších zařízení pro zásobování vodou, čištění odpadních vod, zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, zásobování teplem z centrálních zdrojů a telekomunikace. Podmínky prostorového uspořádání: Maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšky okolních stávajících budov v okruhu 50 m o 5,0 m. Objemové a architektonické ztvárnění objektů musí být řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby. KZ = 0,35/0,40. Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace). V Návrhu ÚP, nejsou vymezeny žádné nové funkční plochy TI, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Veřejná prostranství PV Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Hlavní využití: Veřejná prostranství se zpevněnými plochami pro místní dopravu parkování a zásobování, plochy pěších komunikací, plochy upravené zeleně stabilizující ji v sídle, plochy relaxace, stavby protihlukových a protierozních zařízení. Přípustné využití: Mobiliář pro relaxaci, plastiky a další prvky zahradní architektury včetně vodních prvků, liniové trasy technického vybavení. Nepřípustné využití: Všechny činnosti, které vyvolávají riziko úpravy parteru, nebo jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky a nesouvisejí s přípustným využitím. šindlerová I felcman 31

32 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Smíšené obytné venkovské SV Plochy určené pro smíšené využití vesnického charakteru, pro bydlení s vyšším podílem hospodářské složky (zemědělská a řemeslná výroba). Funkce bydlení je obvykle smíšena s jinými funkcemi. Následující normativy platí i pro stejné využití volných ploch v již zastavěném území. Hlavní využití: Funkce obytná - plochy nízkopodlažní obytné zástavby se zahradami a s drobnými zařízeními vedlejší zemědělské výroby, doplňkové stavby pro chov domácího zvířectva u obytných domů, ostatní stavby pro bydlení, zařízení místní správy, školství, vědy a výzkumu, kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení, zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování, zařízení drobné řemeslné, zemědělské, lesnické a rybářské výroby, vestavěné byty služební a majitelů zařízení, individuální rekreační objekty nad 50 m 2 zastavěné plochy, doprovodná zařízení pro rekreaci a relaxaci, souvislé plochy zeleně. Přípustné využití: V tomto území je možné také umisťovat zábavní zařízení v odstupu min. 100 metrů od staveb s funkcí školství a církevní a od hřbitovů. Nepřípustné využití: Rekreační objekty do 50 m 2 zastavěné plochy a všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby. KZ = 0,70/0,75, výšková hladina zástavby se stanovuje do 12 m nad okolním terénem. Podmínkou je řešení garážování na vlastním pozemku. Podél vedení VN je nutno zachovat nezaplocený volný pruh o šířce 4m na každou stranu od osy vedení a pro souběh komunikace s vedením VN, volný pruh o šířce minimálně 2 m od krajních vodičů dnešních i navrhovaných. Výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba VD Plochy určené pro drobnou průmyslovou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní služby a řemeslnou výrobu, s rušivými účinky na okolí (tj. provozy, které nelze umístit v plochách bydlení, veřejné a komerční vybavenosti a rekreace) včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy. Následující normativy platí i pro stejné využití volných ploch v již zastavěném území. Hlavní využití: Malovýroba a řemeslná výroba, výrobní činnost, u níž nelze vyloučit mírnou zátěž okolí, sklady menšího rozsahu, výrobní služby a servisy. Přípustné využití: Stavy pro maloobchod, vývojová pracoviště, lokální administrativa a stravovací zařízení, dopravní zařízení včetně čerpacích stanic PHM, prodejní sklady, velkoobchod, technické vybavení, služební a pohotovostní byty a byty vlastníků provozoven. 32 šindlerová I felcman

33 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Nepřípustné využití: Bydlení (s výjimkou služebních a pohotovostních bytů a bytů vlastníků provozoven), zařízení občanské vybavenosti (s výjimkou služeb uvedených v přípustném využití) Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů musí respektovat kontext okolí. Součástí výrobních ploch zejména v blízkosti s obytné zástavby a volné krajiny musí být izolační zeleň. KZ = 0,35/0,50. Výšková hladina není stanovena. Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace). Podél vedení VN je nutno zachovat nezaplocený volný pruh o šířce 4m na každou stranu od osy vedení a pro souběh komunikace s vedením VN, volný pruh o šířce minimálně 2 m od krajních vodičů dnešních i navrhovaných. Podmínky pro realizaci záměrů: Jednotlivé konkrétní záměry navrhované na plochách pro drobnou výrobu a služby a zároveň uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou v předstihu před další přípravou posouzeny podle tohoto zákona (proces EIA, případně i jako podlimitní záměry). Z hlediska ochrany veřejného zdraví budou záměry v zastavitelných plochách určených pro drobnou výrobu a služby prověřeny rozptylovou a akustickou studií, aby v případě, že tak vyplyne z výsledků těchto studií, mohla být současně řešena potřebná protihluková opatření. Plochy pro výrobu a řemesla s rušivými účinky na okolí musí být vymezeny mimo plochy pro bydlení, veřejnou a komerční vybavenost a rekreaci. Z hlediska ochrany vod budou konkrétní záměry řešeny s minimalizací ovlivnění odtokových poměrů, budou preferována technická řešení s jímáním dešťových vod a jejich využívání k závlahám. Při návrhu odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch budou preferována opatření se vsakováním vod do podloží. Záměry, kde by při provozu mohlo dojít ke znečistění vod (parkoviště, odstavná stání, garáže, čerpací stanice pohonných hmot) budou řešena opatřeními pro ochranu vod (odlučovači ropných látek). Navrhovaná splašková kanalizace bude řešena dostatečně kapacitní, aby pokryla potřebu i pro nově navrhované lokality. Z hlediska ochrany přírody a krajinného rázu při projektové přípravě budoucích záměrů na lokalitách určených pro výrobu a služby je nutné dbát na hledisko možného vlivu na krajinný ráz. Výroba a skladování - zemědělská výroba VZ Plochy určené pro zemědělskou živočišnou a rostlinnou výrobu, pro malohospodaření, zemědělské služby, přidruženou nezemědělskou výrobu, zahradnictví, lesní hospodářství a zpracování dřevní hmoty včetně komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy. V Návrhu ÚP, nejsou vymezeny žádné nové funkční plochy VZ, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Zemědělská výroba živočišná i rostlinná. Přípustné využití: Skladování výhradně jako doplňkové k hlavnímu využití a pro potřeby zemědělské výroby v dané ploše, stavby a zařízení pro energetické využití biomasy, drobná a řemeslná výroba, administrativa související s hlavním a přípustným využitím, služby pro zaměstnance, služby cestovního ruchu navázané na hlavní využití (např. agroturistika), podnikové vzorkové prodejny, služební byty správců objektů a nezbytného personálu pro provoz a údržbu. Dále šindlerová I felcman 33

34 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání parkoviště sloužící uživatelům dané plochy, čerpací stanice pohonných hmot, veřejná prostranství a veřejná zeleň, související dopravní a technická infrastruktura. Nepřípustné využití: Bydlení (s výjimkou služebních a pohotovostních bytů a bytů vlastníků provozoven), zařízení občanské vybavenosti (s výjimkou služeb uvedených v přípustném využití) Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů musí respektovat kontext okolí. Součástí těchto ploch zejména v blízkosti obytné zástavby a volné krajiny musí být izolační zeleň. KZ = 0,35/0,50. Výšková hladina není stanovena. Plochy vodní a vodohospodářské W Vodní plochy a toky, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu. Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. V Návrhu ÚP, je vymezena pouze malá vodní nádrž v lese na místě bývalého koupaliště, která může být v budoucnu technicky upravena ve smyslu 2 a 6 vyhlášky. č. 433/2001. Žádné nové další funkční plochy W návrh ÚP nevymezuje a z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Vodní plochy a toky. Přípustné využití: Vodohospodářské stavby a zařízení přímo související s vodními toky nebo vodními plochami (jezy, stavidla, hráze, mola, přemostění, lávky apod.). Stavby a opatření pro využívání vodní energie, stavby a zařízení pro chov ryb a vodních ptáků, provozní pásma pro údržbu vodních ploch a toků, břehové a doprovodné porosty, doprovodná zeleň podél vodotečí a vodních ploch, mokřady. Dále komunikace pro chodce a cyklisty včetně pěších a cyklistických lávek, stavby a opatření určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejích důsledků. Nepřípustné využití: Není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: Není stanoveno. Veřejná prostranství veřejná zeleň ZV Plochy zeleně (parky historické, městské, lázeňské; ostatní veřejně přístupné pozemky a fragmenty zeleně sloužící k rekreaci a odpočinku; nezastavitelné plochy V Návrhu ÚP, nejsou vymezeny žádné nové funkční plochy VZ, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. 34 šindlerová I felcman

35 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Hlavní využití: Veřejná prostranství převážně nezpevněná, zejména parky, pobytové louky, lesoparky a jiné veřejně přístupné plochy zeleně Přípustné využití: Cesty a stezky pro pěší, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu, související dopravní a technická infrastruktura, informační a reklamní zařízení s plochou max. 2 m 2, dětská hřiště, ochranná, izolační a okrasná zeleň, vodní plochy a toky, činnosti, zařízení a stavby urbanisticky dotvářející veřejnou zeleň a zvyšující její uživatelskou či estetickou hodnotu (drobná architektura, vodní prvky, venkovní kulturní zařízení, umělecké instalace apod.), za podmínky, že jejich umístění nenaruší prostupnost a veřejnou přístupnost plochy, plošně nenáročná neoplocená sportoviště za podmínky, že jejich umístění nenaruší prostupnost a veřejnou přístupnost plochy, parkoviště na terénu za podmínky umístění pouze na okraji plochy tak, aby nenarušilo zásadně celistvost plochy Nepřípustné využití: Není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: Není stanoveno. Zeleň soukromá a vyhrazená ZS Plochy většinou soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch, např. bydlení. Hlavní využití: Tyto plochy jsou určeny především pro zeleň soukromou a vyhrazenou. Přípustné využití: Plochy pro drobné zelinářství, sadařství apod., okrasnou, užitkovou a přírodní zeleň, bazény, terasy a zpevněné plochy pro rekreační využití, dětské herní prvky. Podmíněně přípustné využití: Jednotlivé drobné přízemní stavby (např. altány) do 30 m 2 zastavěné plochy, které jsou určeny pro obslužná zařízení přípustného funkční využití těchto ploch. Celková výměra všech staveb dle odstavce 1) nesmí přesáhnout 100m 2 na každých 2.500m 2 plochy. Zeleň přírodního charakteru ZP Plochy zeleně v sídlech udržované přírodě blízkém stavu lze využít například pro průchod ÚSES zastavěným územím. nezastavitelné plochy. nezastavitelné plochy V Návrhu ÚP, jsou vymezeny nové funkční plochy ZP v místech změny ochrany PUPFL na ZPF. Stávající způsob využití zůstává beze změny. Z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu. šindlerová I felcman 35

36 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Přípustné využití: Rozptýlená zeleň v sídle i krajině, doprovodná zeleň podél vodotečí, vysoká nelesní zeleň, křoviny, sady, parky a lesoparky, extenzivní trvalé travní porosty, stepní lada, pozemky určené k plnění funkcí lesa. Dále cesty a stezky pro pěší, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu, stavby a opatření určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejích důsledků, protierozní opatření snižující vodní a větrnou erozi, stavby a zařízení pro myslivost, dočasné stavby ohrad s nezpevněnými základy, obory a oplocenky. Související dopravní a technická infrastruktura, nezbytné stavby a zařízení pro lesní hospodářství. Nepřípustné využití: Není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: Není stanoveno. II. N E Z A S T A V Ě N É Ú Z E M Í Plochy přírodní NP Plochy přírodní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny a ucelených území se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Plochy přírodní zahrnují zpravidla pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit včetně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter a výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Hlavní využití. Dlouhodobá stabilizace prostorů, ve kterých mohou relativně nerušeně existovat a vyvíjet se původní a přírodě blízké ekosystémy. Uchování druhového a genového bohatství spontánních druhů organizmů, územní ochrana chráněných území podle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb. Ochrana územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných částí území (zejména ekologické kostry území) včetně mimoprodukční funkce krajiny, příznivě působící na okolní ekologicky méně stabilní části území. Přípustné využití: Zásahy a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev, ochrany přírody a krajiny. Turistika po vyznačených cestách, naučné stezky. Obhospodařování zemědělských pozemků s dlouhodobým cílem ponechat zemědělské půdě pouze mimoprodukční funkce nebo hospodařit šetrným způsobem k přírodním danostem (formou biozemědělství). Produkce dřevaři nenarušení mimoprodukčních funkcí lesa. Výstavba nezbytně nutných účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní plochy by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci, úprava, obnova a výstavba vodních ploch a toků přírodě blízkým způsobem. Přípustné změny ve využití území a přípustná opatření trvalého charakteru jsou možná za podmínek, které pro jednotlivé záměry stanoví příslušný orgán ochrany přírody. 36 šindlerová I felcman

37 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Nepřípustné využití: Nová výstavba, kromě uvedených výjimek, jmenovitě staveb pro pobytovou rekreaci včetně zahrádkářských chat, sportovních zařízení, hřišť, oplocování pozemků s výjimkou těch, které jsou v zájmu přírody, lesa, vodních zdrojů apod. Zřizování skladovacích a odstavných ploch, těžba surovin. Meliorační výstavba, která není v zájmu ochrany přírody a krajiny či mimoprodukčních funkcí lesa. Změny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa, změny druhů pozemků na ornou půdu, zahrady a sady, scelování pozemků pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny či ochrany lesa. Ukládání odpadů. Terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo vodní poměry. Zvětšování prostupnosti území výstavbou nových účelových komunikací či pěšin pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny. Plochy smíšené nezastavěného území NS Plochy smíšené nezastavěného území se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění, například na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské a lesní. Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené nezastavěného území lze zahrnout i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. V Návrhu ÚP, jsou vymezeny nové funkční plochy NS v místech změny ochrany PUPFL na ZPF. Stávající způsob využití zůstává beze měny. Z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Není stanoveno. Přípustné využití: Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené nezastavěného území lze zahrnout i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Nepřípustné využití: Není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: Není stanoveno. Plochy zemědělské NZ Zemědělsky využívaná krajinná plocha; plochy zemědělské zahrnující zemědělské pozemky tříděné podle druhů, včetně polních cest, rozptýlené zeleně, mezí, teras a terénních úprav. Plochy zemědělské se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití. Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. šindlerová I felcman 37

38 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání V Návrhu ÚP, nejsou navrhovány žádné nové funkční plochy NZ, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Pozemky zemědělského půdního fondu využívané pro zemědělskou produkci. Přípustné využití: Pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch zemědělských lze zahrnout i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, vodní plochy a vodní toky a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Nepřípustné využití: Není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: Není stanoveno. Plochy přípustné pro zalesnění: Jsou to pozemky obklopené nebo sousedícím stávajícími lesními plochami, pozemky svažité nevhodné k zemědělskému využití a pozemky v nejnižších třídách ochrany ZPF. Přípustné plochy nesmí ležet blíže než 50 m od stávajících nebo navrhovaných staveb a liniových vedení nadzemních inženýrských sítí. Plochy lesní NL Plochy lesní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les. Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. V Návrhu ÚP, nejsou navrhovány žádné nové funkční plochy NL, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Pozemky určené k plnění funkcí lesa. Přípustné využití: Pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Nepřípustné využití: Není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: Není stanoveno. Plochy přípustné pro zalesnění: Jsou to pozemky obklopené nebo sousedícím stávajícími lesními plochami, pozemky svažité nevhodné k zemědělskému využití a pozemky v nejnižších třídách ochrany ZPF. Přípustné plochy nesmí ležet blíže než 50 m od stávajících nebo navrhovaných staveb a liniových vedení nadzemních inženýrských sítí. 38 šindlerová I felcman

39 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá III. A P L I K A C E P O D M Í N E K P R O S T O R O V É H O U S P O Ř Á D Á N Í Podmínky prostorového uspořádání jsou závazné pro novou zástavbu a změny stávající zástavby zvětšující vnější půdorysné nebo výškové ohraničení stávající zástavby. Stanovení podmínek prostorového uspořádání není retroaktivní. Při změnách již existujících staveb, které stanovené podmínky nesplňují, platí, že tyto stavby mohou být i nadále využívány, udržovány a rekonstruovány při zachování svého objemu. Při změnách těchto staveb nicméně není možné odchylku od stanovených podmínek dále zvětšovat. Při kompletní demolici objektu se jeho obnova musí řídit již platnou regulací v územním plánu. V grafické části dokumentace je rozlišeno, zda se jedná o plochy stabilizované, tj. v ploše není navržena změna využit, nebo se jedná o plochy změn, tj. je navržena budoucí změna, využití vyznačená překryvnou bílou mřížkou rastrem nad plochami změn. g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Pro řešené území nejsou stanovena žádná opatření k zajištění obrany státu a nejsou zde plochy určené k asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. V řešeném území jsou vymezeny následující veřejně prospěšné stavby a opatření: kód VPS Dopravní infrastruktura VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 VD7 VD1-1 VD1-2 veřejně prospěšná stavba (plocha pro umístění VPS) Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury, protihluková opatření Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury, protihluková opatření Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Silnice III. třídy, místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Technická infrastruktura VT1 VT2 Systém odkanalizování obce Čerpací stanice odpadních vod šindlerová I felcman 39

40 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Nevymezují se žádné veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. Technická infrastruktura (dle 2 odst. 1 písmeno K bod 2 SZ) číslo PT1 PO1 popis Systém odkanalizová ní obce dle DUR Čerpací stanice odpadních vod dle DUR Subjekt uplatňující předkupní právo Obec Čistá Obec Čistá 732/10 Čísla dotčených pozemků 206/23, 206/40, 206/41, 206/63 (PK769), 206/64 (PK480), 206/81, 206/82 (PK486), 206/83, 206/86 (PK479, 206/95 (PK485), 206/100 (PK485), 206/109 (PK486), 206/114 (PK769), 206/119 (PK 480), 241, 305, 316/1 (PK 316/2, 316/1, 312, 308), 340/1 (PK322/1, 327, 759/3, 331, 340, 344/1, 454), 340/2 (PK316/2), 340/6, 519/1, 520/6, 520/50, 520/129, 520/152, 520/169 (PK 520/4), 520/135, 520/139, 542, 543/2, 544/1, 545/3, 551/2, 554/1, 558/1, 732/10, 732/23, 732/24, 732/26, 743, 753, 758/2, 759/2, 769/1 (PK769), 770/2, 771/2, 771/3, 771/4, 771/6, 772/1, 772/2, 776, 777, 778/1, 778/3, 778/4, 779/5, 796, 797, 798, 804, 813/1, 813/5, 814, 821/1, 821/2, 821/3 Veřejná prostranství číslo popis Subjekt uplatňující předkupní právo Čísla dotčených pozemků PP1 Účelové komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury, protihluková opatření Obec Čistá 598, 792, 796, 830, 214/02, 580(PK), 581/7(PK), 584/01, 594(PK), 595/1(PK), 595/2(PK), 596(PK), 599/01, 793/1(PK) PP2 Účelové komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury, protihluková opatření Obec Čistá 561(PK), 570/2(PK) PP3 Účelové komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Obec Čistá 450/1(PK), 781(PK) 40 šindlerová I felcman

41 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá PP4 PP5 PP6 PP7 Účelové komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Účelové komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury, Účelové komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Účelové komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Obec Čistá 206/21, 206/22, 206/23, 206/40, 206/41, 206/79, 206/81, 206/83, 206/83, 206/100, 206/101, 206/109, 206/110, 206/114, 206/119, 206/130, 206/143, 206/149, 206/63, 206/64, 206/86, 206/95, 520/136, 520/141, 520/169, 520/178, 769/1, 770/03 Obec Čistá 732/10, 732/27, 772/2 Obec Čistá 68(PK), 767, 503(PK), 504(PK), 505(PK), 506(PK), 508/2(PK), 515/01 Obec Čistá 633/1(PK), 633/2(PK), 808 i) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Zastavitelná plocha Stránka jih - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 3,065 ha Lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je doby před zahájením parcelace a dalších prací souvisejících s uvažovaným využitím území. Účelem studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a technickou infrastrukturu v lokalitě. Zastavitelná plocha Stránka východ - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 1,71 ha Lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je doby před zahájením parcelace a dalších prací souvisejících s uvažovaným využitím území. Zastavitelná plocha Stránka sever - bydlení v rodinných domech venkovské - městské a příměstské: 2.69 ha Z1 BI Z2 BI Z3 BV BI Lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je doby před zahájením parcelace a dalších prací souvisejících s uvažovaným využitím území. Zastavitelná plocha Z9 Velká strana západ - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 4,23 ha BI šindlerová I felcman 41

42 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je doby před zahájením parcelace a dalších prací souvisejících s uvažovaným využitím území. Zastavitelná plocha Velká strana západ - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 4,56 ha Lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je doby před zahájením parcelace a dalších prací souvisejících s uvažovaným využitím území. Z16 BI j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu Návrh územního plánu obce Čistá nevymezuje žádné lochy a koridory ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu. k) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) Realizaci zastavitelné plochy Z1 bude možné provést až po provedení ostatních změn v území, tj. jako poslední změnu. l) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření. R Rezervní plocha R1 Týnec sever - 11,07 ha - - VD Rozvojová plocha pro drobnou výrobu a služby, bude nutno respektovat bezpečnostní pásmo plynovodu VTL, ochranné pásmo VN 22 kva a trasu dálkového kabelu. Způsob využití území prověří územní studie. Požadavek obce. Rezervní plocha Týnec sever 1.56 ha PV Rozvojová plocha pro veřejné prostranství vedená v místě bezpečnostního a ochranného pásma plynovodu VTL v šíři 30 m. Je určená pro vedení technické a dopravní infrastruktury sloužící rozvojovým plochám R1 a R2. Navazuje na zastavitelnou plochu Z4 a Z5. Způsob vedení technické a dopravní infrastruktury prověří územní studie. Požadavek obce. Rezervní plocha Týnec sever 1,51 ha 10 bj. 36 osob BI Rozvojová plocha pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské navazuje na zastavitelnou plochu Z5 bude nutno respektovat bezpečnostní pásmo plynovodu VTL, ochranné pásmo VN 22 kva a trasu dálkového kabelu. Z hlediska ochrany pozemků určených pro plnění funkce lesa se požaduje dodržet vzdálenost zástavby 25 m od kraje lesa. Požadavek obce. R2 R3 42 šindlerová I felcman

43 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Rezervní plocha R4 Stránka sever 2,06 ha 14 bj. 50 osob BV Rozvojová plocha pro bydlení v rodinných domech - venkovské navazuje na zastavitelnou plochu Z3 a na stávající plochy stejného využití. Bude nutno respektovat ochranné pásmo VN 22 kva a trasu dálkového kabelu. Způsob využití území prověří územní studie. Požadavek obce. Rezervní plocha Stránka jih 6,48 ha 43 bj 155 osob BI Rozvojová plocha pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Navazuje na zastavitelnou plochu Z1. Z hlediska ochrany pozemků určených pro plnění funkce lesa se požaduje dodržet vzdálenost zástavby 25 m od kraje lesa. Způsob využití území prověří územní studie. Požadavek obce. Rezervní plocha Velká strana jih 0,32 ha 2 bj. 7 osob SV Rozvojová plocha pro smíšené bydlení vesnické v místě stávající zemědělské výroby, která je v současnosti v útlumu. Navazuje na stávající plochy stejného využití. Požadavek obce. Rezervní plocha Velká strana jih 2,83 ha 19 bj. 68 osob BI Rozvojová plocha pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské v místě stávající zemědělské výroby, která je v současnosti v útlumu. Nutno respektovat ochranné pásmo hřbitova. Způsob využití území prověří územní studie. Požadavek obce. R5 R6 R7 m) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Územní plán nestanovuje v řešeném území žádné podmínky na vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. n) Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona. Územní plán nevymezuje stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona. o) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. Textová část Návrhu Změny č. 1 územního plánu Čistá včetně odůvodnění obsahuje 32 listů 44 stran formátu A4. Grafická část Změny č. 1 územního plánu Čistá obsahuje 24 formátů A3. 3 výkresy (N1 výkres základního členění území, N2 hlavní výkres a N4 výkres veřejně prospěšných staveb a opatření). šindlerová I felcman 43

44 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Výkres N3 výkres dopravy a technické infrastruktury se Změnou č. 1 ÚP Čistá bez náhrady ruší. Dokumentace bude provedena ve třech barevných vyhotoveních a 1x v digitální formě. 44 šindlerová I felcman

45 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá 2 GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY č. 1 ÚP ČISTÁ šindlerová I felcman 45

46 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání 46 šindlerová I felcman

47 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Všechny výkresy Změny č. 1 ÚP Čistá jsou zpracovány v rozsahu celého správního území obce Čistá, a jsou součástí samostatných příloh této dokumentace: Seznam výkresů Výkres č. N1 Výkres základního členění 1:5 000 Výkres č. N2 Hlavní výkres 1:5 000 Výkres č. N4 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 1:5 000 šindlerová I felcman 47

48 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání 48 šindlerová I felcman

49 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá 3 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP ČISTÁ šindlerová I felcman 49

50 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání 50 šindlerová I felcman

51 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá A. P OSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY č. 1 ÚP ČISTÁ A.1 Projednání Zprávy o uplatňování ÚP Čistá Zpráva o uplatňování ÚP Čistá (07/ /2016) byla zpracována úřadem územního plánování, Magistrátem města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování (oprávněná úřední osoba: Ing. Petr Tomeš, zpracoval Ing. arch. Jakub Dvořák). Zpráva byla vyvěšena na úřední desce pořizovatele a obce Čistá ode dne a ve lhůtě 30 dnů k ní mohl každý uplatnit připomínky. Zpráva byla dále doručena dotčeným orgánům, přičemž ty uplatnily následující požadavky: Stanoviska dotčených orgánů Krajský úřad Středočeského kraje, nadřízený orgán, č.j /2017/KUSK požadavky na splnění povinností daných stavebním zákonem Krajský úřad Středočeského kraje, koordinované stanovisko, č.j /2017/KUSK Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, č.j. ŽP /2017 Krajská hygienická stanice, č.j. KHSSC 07295/2017 Ministerstvo obrany ČR, č.j / OÚZ-PHA Krajský úřad Středočeského kraje, orgán ochrany přírody, č.j /2017/KUSK Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j. MPO 12901/2017 Hasičský záchranný sbor, č.j. MB - 1-1/02017/UP - 19 Státní pozemkový úřad, č.j. SPU /2017/Dor Připomínky veřejnosti požadavky na splnění povinností daných zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o lesích a o ochraně ovzduší; nebyl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení SEA bez připomínek bez připomínek bez připomínek lze vyloučit vliv na Naturu 2000, bez připomínek bez připomínek bez připomínek bez připomínek Ředitelství silnic a dálnic, č.j. 927-ŘSD požadavek nevymezovat plochy pro bydlení v blízkosti silnice I/38 A.2 Schválení Zprávy o uplatňování ÚP Čistá Zpráva o uplatňování ÚP Čistá (07/ /2016) byla schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce Čistá konaného dne , usnesení zastupitelstva obce Čistá číslo A.3 Společné jednání o návrhu Změny č. 1 ÚP Čistá Společné jednání o návrhu Změny č. 1 ÚP Čistá ve smyslu ustanovení 50 odst. 2 Stavebního zákona se konalo Ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho konání uplatnily dotčené orgány stanoviska, jejichž vyhodnocení je obsaženo v následující tabulce: šindlerová I felcman 51

52 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Krajský úřad Středočeského kraje Č.j /2018/KUSK ze dne Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Stanovisko dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií Stanovisko dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Obsah požadavku Souhlasné stanovisko. Dohodnuté řešení Bez nutnosti úprav dokumentace. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Č.j. MB 1 1/2018/ÚP 21 ze dne Stanovisko dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Obsah požadavku Souhlasné stanovisko s podmínkou zapracovat požadavky vyplývající z 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Dohodnuté řešení Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Č.j. KHSSC 14388/2018 ze dne Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Obsah požadavku Souhlasné stanovisko. Ministerstvo obrany ČR Č.j / OÚZ-PHA ze dne Stanovisko dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR Obsah požadavku Souhlasné stanovisko. Magistrát města Mladá Boleslav Č.j. ŽP /2018 ze dne Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Obsah požadavku Stanovisko požadující doplnění detailního řešení likvidace srážkových vod. Magistrát města Mladá Boleslav Č.j. ŽP /2018 ze dne Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích Obsah požadavku Souhlasné stanovisko. Podmínky stanoviska se netýkají předmětu změny, který je dán Zprávou o uplatňování ÚP Čistá. Stanovisko nevyvolává nutnost úpravy dokumentace. Dohodnuté řešení Bez nutnosti úprav dokumentace. Dohodnuté řešení Bez nutnosti úprav dokumentace. Dohodnuté řešení Požadavky se netýkají předmětu změny, který je dán Zprávou o uplatňování ÚP Čistá. Stanovisko nevyvolává nutnost úpravy dokumentace. Dohodnuté řešení Bez nutnosti úprav dokumentace. 52 šindlerová I felcman

53 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Ministerstvo životního prostředí Č.j. MZP/2017/500/603 ze dne Stanovisko dle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon Stanovisko dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích Obsah požadavku Souhlasné stanovisko. Dohodnuté řešení Státní pozemkový úřad Č.j. 4RP656/ ze dne Stanovisko dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách Obsah požadavku Souhlasné stanovisko. Bez nutnosti úprav dokumentace. Dohodnuté řešení Bez nutnosti úprav dokumentace. Dle ustanovení 50 odst. 7 Stavebního zákona vydal Krajský úřad Středočeského kraje stanovisko nadřízeného orgánu, jehož vyhodnocení je obsaženo v následující tabulce: Krajský úřad Středočeského kraje Č.j /2018/KUSK ze dne Stanovisko dle 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon Obsah požadavku Krajský úřad konstatuje, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu. Dohodnuté řešení Bez nutnosti úprav dokumentace. V rámci společného jednání byly uplatněny připomínky veřejnosti, jejichž vyhodnocení je obsaženo v kapitole J tohoto Odůvodnění. A.4 Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Čistá Bude doplněno po ukončení veřejného projednání ve smyslu ustanovení 52 odst. 1 stavebního zákona. šindlerová I felcman 53

54 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání B. V YHODNOCENÍ ZMĚNY č. 1 ÚP ČISTÁ PODLE 53 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA B.1. Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Čistá s Politikou územního rozvoje ČR byla usnesením vlády ČR č. 929 schválena Politika územního rozvoje ČR. Dne byla Usnesením vlády ČR ze dne 15. dubna 2015 č. 276 schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR ). Dle 31 stavebního zákona je PÚR ČR nadřazeným právně závazným dokumentem pro vydávání územních plánů, a proto také Změna č. 1 ÚP Čistá musí být s PÚR ČR ve znění její Aktualizace č. 1 v souladu. Změna č. 1 ÚP Čistá navrhuje pouze dílčí úpravy řešení ÚP Čistá, které mají pouze velmi omezený vliv na naplňování požadavků stanovených v PÚR ČR. Na většinu požadavků PÚR ČR nemá řešení Změny č. 1 ÚP Čistá žádný vliv. Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Čistá s PÚR ČR je provedeno pouze v rozsahu těch požadavků, na něž má nebo může mít řešení Změny č. 1 ÚP Čistá potenciální vliv. Z PÚR ČR vyplývají pro řešení Změny č. 1 ÚP Čistá níže uvedené vybrané požadavky (uvedeny kurzívou zeleně). Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Čistá s vybranými relevantními požadavky PÚR ČR je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem PÚR ČR: B.1.1. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Zásadní úprava byla provedena u prostorové regulace návrhových ploch BI bydlení v rodinných domech městské a příměstské. Dle doplněné definice jde o plochy vymezené jako zastavitelné původním ÚP Čistá. Ty obalují původní historické jádro obce a měly by vytvářet harmonický přechod mezi ním a okolní zemědělskou volnou krajinou. Přípustné zástavbě tak byla snížena maximální výška a podlažnost, byly doplněny definice nadzemního podlaží, podkroví a ustupujícího podlaží. Tím byla zajištěna žádoucí forma dotvoření zástavby na okraji sídla a jeho harmonické začlenění do okolní krajiny. Na základě vyhodnocení společného jednání dle 51 odst. 1 Stavebního zákona byla dále u zastavitelných ploch vymezených v ÚP Čistá upravena prostorová regulace. Kapacita ploch stanovená maximálním počtem bytových jednotek byla nahrazena stanovením výměry stavebních pozemků. Touto úpravou bylo zajištěno efektivnější využití zastavitelných ploch, neboť byla zvýšena jejich možná kapacita. Zároveň byla minimální velikost pozemků stanovena tak, aby byl stále udržen jeden z cílů Změny č. 1 ÚP Čistá, jímž je nastavení regulace zastavitelných ploch tak, aby v nich zástavba dotvořila okraj sídla s dostatečným množstvím zeleně, napomáhající harmonickému začlenění sídla do okolní volné krajiny. (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Jednou z nejdůležitějších úprav provedených Změnou č. 1 ÚP Čistá je vymezení jedné nové zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské Z1-1. Tato plocha se nachází na pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi, který je zařazen do kategorie zemědělské půdy IV. třídy ochrany, tedy půdy velmi málo produkční. Tato plocha je vymezena z důvodu možného přesunu podnikatelských aktivit jednoho z obyvatel obce zabývajícího se opravárenstvím automobilů z centra obce na její okraj, tak aby vlivy spojené s jeho podnikatelskou činností nerušily obytnou centrální část obce. Tyto 54 šindlerová I felcman

55 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá argumenty byly zváženy při vymezení předmětné plochy a na základě toho bylo vyhodnoceno, že zábor zemědělské půdy pro tento záměr je akceptovatelný. Na základě vyhodnocení společného jednání dle 51 odst. 1 Stavebního zákona byla rozloha plochy upravena dle aktualizovaných požadavků podatele podnětu. Tato úprava rozsahu plochy byla projednána s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu s kladným výsledkem. (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změnou č. 1 ÚP Čistá spočívající ve vymezení plochy Z1-1 bylo zajištěno, že v obci zůstane místní podnikatelský subjekt, jemuž byl umožněn přesun do polohy, která je pro jeho podnikatelskou činnost výhodnější. Tím je posílena diverzifikace ekonomické základny obce, která je jinak dominantně navázána na dojíždění za prací do Mladé Boleslavi. (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Vymezením plochy Z1-1 sice vzniká nárok na předpokládaný zábor zemědělské půdy v nezastavěném území, nicméně tento zábor je odůvodněn potřebou přesunu podnikatelských aktivit s rušivými vlivy (opravárenství automobilů) z centra obce na její okraj. Pozemky a stavby, v níž je doposud podnikatelská aktivita vykonávána, jsou zařazeny do ploch bydlení individuálního (pozemky p.č. 544/5, 544/16 a 176). Po přesunu podnikatelských aktivit je tudíž možné využívat je pro bydlení. Obec Čistá je kvůli své poloze v blízkosti Mladé Boleslavi pro rezidenty atraktivní a dochází v ní k dynamické výstavbě rodinných domů. Nehrozí tedy, že by pozemky v centru obce zůstaly po přesunu podnikatelských aktivit opuštěny. (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: V rámci Změny č. 1 ÚP Čistá byla provedena revize vymezených veřejně prospěšných staveb a opatření. Bylo zjištěno, že dopravní a technická infrastruktura byla v platném ÚP nevhodně zařazena mezi VPS, pro které je možné uplatnit předkupní právo. Tento režim byl u předmětných staveb změněn na VPS s možností vyvlastnění, což je pro uvedený typ záměrů mnohem funkčnější institut. Touto úpravou jsou tak vylepšeny možnosti obce, jak zajistit dostatečnou dopravní a technickou infrastrukturu na svém území. B.1.2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy Obec Čistá se nachází na rozvojové ose OS3 Praha Liberec hranice ČR/Německo, Polsko ( Görlitz/Zgorzelec). Z PÚR ČR nevyplývá v souvislosti s touto rozvojovou osou žádný úkol pro územní plánování, jehož nositelem by byly obce nacházející se v této ose. B.1.3. Specifické oblasti Obec Čistá není součástí žádné specifické oblasti vymezené v PÚR ČR. B.1.4. Koridory a plochy dopravní infrastruktury Na území obce Čistá se nenachází žádný koridor ani plocha dopravní infrastruktury vymezená v PÚR ČR. B.1.5. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů Přes území obce Čistá neprochází žádný návrhový koridor technické infrastruktury vymezený v PÚR ČR. Území obce Čistá se nedotýká žádný související rozvojový záměr z oblasti technické infrastruktury vymezený v PÚR ČR. šindlerová I felcman 55

56 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání B.1.6. Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy a pro územní plánování Území obce Čistá se netýká žádný další úkol stanovený v PÚR ČR. B.2. Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Čistá s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Středočeského kraje) Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní území obce Čistá jsou Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR SČK), vydané usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4 20/2011/ZK dne Usnesením č /2015/ZK ze dne rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o vydání 1. aktualizace ZÚR SČK. Předmětem 1. aktualizace ZÚR SČK bylo řešení dálnice D3 (Praha České Budějovice) a souvisejících staveb na území Středočeského kraje. Řešení 1. aktualizace ZÚR SČK se netýká území obce Čistá. Dne rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o vydání 2. aktualizace ZÚR SČK, jejíž součástí jsou záměry, které se netýkají území obce Čistá. Změna č. 1 ÚP Čistá navrhuje pouze dílčí úpravy řešení ÚP Čistá, které mají pouze velmi omezený vliv na naplňování požadavků stanovených v ZÚR SČK. Na většinu požadavků ZÚR SČK nemá řešení Změny č. 1 ÚP Čistá žádný vliv. Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Čistá se ZÚR SČK je provedeno pouze v rozsahu těch požadavků, na něž má nebo může mít řešení Změny č. 1 ÚP Čistá potenciální vliv. Ze ZÚR SČK ve znění 1. aktualizace vyplývají pro řešení Změny č. 1 ÚP Čistá následující vybrané požadavky (uvedeny kurzívou zeleně). Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Čistá s vybranými požadavky ZÚR SČK je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem ZÚR SČK: B.2.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území (07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na: a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny; b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území; ( ) Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 ÚP Čistá upravuje některé nefunkční regulativy plošného a prostorového uspořádání použité v platném ÚP Čistá a napomáhá tak předvídatelnému a srozumitelnému průběhu povolovacích procesů. Tím napomáhá příznivému architektonickému řešení zástavby na území obce. Zásadní úprava byla provedena u prostorové regulace návrhových ploch BI bydlení v rodinných domech městské a příměstské. Dle doplněné definice jde o plochy vymezené jako zastavitelné původním ÚP Čistá. Ty obalují původní historické jádro obce a měly by vytvářet harmonický přechod mezi ním a okolní zemědělskou volnou krajinou. Přípustné zástavbě tak byla snížena max. výška a podlažnost, byly doplněny definice nadzemního podlaží, podkroví a ustupujícího podlaží. Tím byla zajištěna žádoucí forma dotvoření zástavby na okraji sídla a jeho harmonické začlenění do okolní krajiny. Na základě vyhodnocení společného jednání dle 51 odst. 1 Stavebního zákona byla dále u zastavitelných ploch vymezených v ÚP Čistá upravena prostorová regulace. Kapacita ploch stanovená maximálním počtem bytových jednotek byla nahrazena stanovením výměry stavebních pozemků. Touto úpravou bylo zajištěno efektivnější využití zastavitelných ploch, neboť byla zvýšena jejich možná kapacita. Zároveň byla minimální velikost pozemků stanovena tak, aby byl stále udržen jeden z cílů Změny č. 1 ÚP Čistá, jímž je nastavení regulace zastavitelných ploch tak, aby v nich zástavba dotvořila okraj sídla s dostatečným množstvím zeleně, napomáhající harmonickému začlenění sídla do okolní volné krajiny. 56 šindlerová I felcman

57 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá V rámci Změny č. 1 ÚP Čistá byla provedena revize vymezených veřejně prospěšných staveb a opatření. Bylo zjištěno, že dopravní a technická infrastruktura byla v platném ÚP nevhodně zařazena mezi VPS, pro které je možné uplatnit předkupní právo. Tento režim byl u předmětných staveb změněn na VPS s možností vyvlastnění, což je pro uvedený typ záměrů mnohem funkčnější institut. Touto úpravou jsou tak vylepšeny možnosti obce, jak zajistit dostatečnou dopravní a technickou infrastrukturu na svém území. Změna č. 1 ÚP Čistá navrhuje pouze jednu zastavitelnou plochu smíšenou obytnou venkovskou Z1-1. Tato plocha se nachází na pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi, který je zařazen do kategorie zemědělské půdy IV. třídy ochrany, tedy půdy velmi málo produkční. Tato plocha je vymezena z důvodu možného přesunu podnikatelských aktivit jednoho z obyvatel obce zabývajícího se opravárenstvím automobilů z centra obce na její okraj, tak aby vlivy spojené s jeho podnikatelskou činností nerušily obytnou část obce. Tyto argumenty byly zváženy při vymezení předmětné plochy a na základě toho bylo vyhodnoceno, že zábor zemědělské půdy pro tento záměr je akceptovatelný. Na základě vyhodnocení společného jednání dle 51 odst. 1 Stavebního zákona byla rozloha plochy upravena dle aktualizovaných požadavků podatele podnětu. Tato úprava rozsahu plochy byla projednána s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu s kladným výsledkem. B.2.2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR 2008 a vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského významu Obec Čistá se nenachází v žádné rozvojové oblasti vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR SČK. Stejně tak se nenachází v žádné rozvojové oblasti krajského významu vymezené v ZÚR SČK. Rozvojová osa OS3 Praha Liberec hranice ČR/Německo, Polsko ( Görlitz/Zgorzelec) vymezená v PÚR ČR je v ZÚR SČK zpřesněna tak, že obec Čistá není její součástí. B.2.3. Zpřesnění specifické oblasti vymezené v PÚR a vymezení specifické oblasti krajského významu. Obec Čistá není součástí žádné specifické oblasti vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR SČK, ani žádné další specifické oblasti nadmístního významu vymezené v ZÚR SČK. B.2.4. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů krajského významu Na území obce Čistá se nenachází žádný koridor ani plocha dopravní či technické infrastruktury republikového či krajského významu. Na území obce Čistá se nachází regionální biocentrum RC 1241 Čistecký důl a regionální biokoridor RK 677 Pankrác- Valdštejnsko-Čistecký důl. Tyto regionální prvky ÚSES byly Změnou č. 1 ÚP respektovány. Jediná drobná úprava byla provedena na pozemku p.č. 393/5, na kterém byla již platným ÚP vymezena plocha komerčního veřejného vybavení OM. Tento pozemek je nyní využíván jako součást sousedního penzionu s restaurací, jeho přírodní funkce je potlačena a vymezení prvku ÚSES je na něm nefunkční. Oba regionální prvky ÚSES byly dále v souladu s kódováním využitým v ZÚR SČK přečíslovány a přejmenovány. B.2.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území Přírodní hodnoty území kraje: Změna č. 1 ÚP Čistá rozvoj území de facto stabilizuje, je vymezena pouze jedna zastavitelná plocha na zemědělské půdě IV. třídy ochrany, mimo plochy ÚSES či plošná území ochrany přírody a krajiny. Přírodní hodnoty tak nejsou Změnou č. 1 ÚP Čistá ovlivněny. Kulturní hodnoty území kraje: Na území obce Čistá se nenachází žádné kulturní hodnoty území kraje vymezené v ZÚR SČK. šindlerová I felcman 57

58 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Civilizační hodnoty území kraje: Na území obce Čistá se nachází pouze jediná civilizační hodnota vymezená v ZÚR SČK, a to silnice I/38. Tato silnice je Změnou č. 1 ÚP Čistá respektována. B.2.6. Vymezení cílových charakteristik krajiny Předmět změny č. 1 ÚP Čistá se netýká cílových charakteristik krajiny vymezených v ZÚR SČK. B.2.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Předmět Změny č. 1 ÚP Čistá se okrajově týká pouze veřejně prospěšných opatření prvků regionálního ÚSES. Dílčí úpravy jsou odůvodněny výše, v kap. B.2.4. B.3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování (dle 18 a 19 stavebního zákona), zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území B.3.1. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování stanovenými v 18 stavebního zákona Ze stavebního zákona vyplývají následující cíle územní plánování (uvedeny vždy kurzívou zeleně). Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Čistá s každým jednotlivým cílem územního plánování je uveden vždy pod každým cílem: (1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Jednou z nejdůležitějších úprav provedených Změnou č. 1 ÚP Čistá je vymezení jedné nové zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské Z1-1. Tato plocha se nachází na pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi, který je zařazen do kategorie zemědělské půdy IV. třídy ochrany, tedy půdy velmi málo produkční. Tato plocha je vymezena z důvodu možného přesunu podnikatelských aktivit občana obce zabývajícího se opravárenstvím automobilů z centra obce na její okraj, tak aby vlivy spojené s jeho podnikatelskou činností nerušily obytnou část obce. Tyto argumenty byly zváženy při vymezení předmětné plochy a na základě toho bylo vyhodnoceno, že zábor zemědělské půdy pro tento záměr je akceptovatelný. Na základě vyhodnocení společného jednání dle 51 odst. 1 Stavebního zákona byla rozloha plochy upravena dle aktualizovaných požadavků podatele podnětu. Tato úprava rozsahu plochy byla projednána s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu s kladným výsledkem. (2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 ÚP Čistá upravuje některé nefunkční regulativy plošného a prostorového uspořádání použité v platném ÚP Čistá, napomáhá tak předvídatelnému a srozumitelnému průběhu povolovacích procesů. Tím napomáhá příznivému architektonickému řešení zástavby na území obce. (3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a ze zvláštních právních předpisů. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: V rámci Změny č. 1 ÚP Čistá byla dále provedena revize vymezených veřejně prospěšných staveb a opatření. Bylo zjištěno, že dopravní a technická infrastruktura byla v platném ÚP nevhodně zařazena mezi VPS, pro které je možné 58 šindlerová I felcman

59 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá uplatnit předkupní právo. Tento režim byl u předmětných staveb změněn na VPS s možností vyvlastnění, což je pro uvedený typ záměrů mnohem funkčnější institut. Touto úpravou jsou tak vylepšeny možnosti obce, jak zajistit dostatečnou dopravní a technickou infrastrukturu na svém území. (4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Zásadní úprava byla provedena u prostorové regulace návrhových ploch BI bydlení v rodinných domech městské a příměstské. Dle doplněné definice jde o plochy vymezené jako zastavitelné v původním ÚP Čistá. Ty obalují původní historické jádro obce a měly by vytvářet harmonický přechod mezi ním a okolní zemědělskou volnou krajinou. Přípustné zástavbě tak byla snížena max. výška a podlažnost, byly doplněny definice nadzemního podlaží, podkroví a ustupujícího podlaží. Tím byla zajištěna žádoucí forma dotvoření zástavby na okraji sídla a jeho harmonické začlenění do okolní krajiny. Na základě vyhodnocení společného jednání dle 51 odst. 1 Stavebního zákona byla dále u zastavitelných ploch vymezených v ÚP Čistá upravena prostorová regulace. Kapacita ploch stanovená maximálním počtem bytových jednotek byla nahrazena stanovením výměry stavebních pozemků. Touto úpravou bylo zajištěno efektivnější využití zastavitelných ploch, neboť byla zvýšena jejich možná kapacita. Zároveň byla minimální velikost pozemků stanovena tak, aby byl stále udržen jeden z cílů Změny č. 1 ÚP Čistá, kterým je nastavení regulace zastavitelných ploch tak, aby v nich zástavba dotvořila okraj sídla s dostatečným množstvím zeleně, napomáhající harmonickému začlenění sídla do okolní volné krajiny. Ochrana nezastavěného území byla v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá zvažována, návrh jediné zastavitelné plochy byl proveden po důkladném zvážením všech souvislostí, viz výše odst. 1. (5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 ÚP Čistá doplňuje některé chybějící regulativy ploch v nezastavěném území, přičemž je toto ustanovení stavebního zákona respektováno. (6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Netýká se území obce Čistá; nezastavitelné pozemky jsou v 2 odst. 1 písm. e) stavebního zákona definovány jako pozemky, které nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán. B.3.2. Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování stanovenými v 19 stavebního zákona: Ze stavebního zákona vyplývají následující úkoly pro územní plánování (uvedeny vždy kurzívou zeleně). Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Čistá s každým jednotlivým úkolem pro územní plánování je uveden vždy pod každým úkolem: (1) Úkolem územního plánování je zejména a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Dílčími úpravami nebyly ohroženy hodnoty nacházející se na území obce. b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, šindlerová I felcman 59

60 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Koncepce rozvoje území nebyla touto změnou měněna. Jen mírně byla upravena urbanistická koncepce, a to doplněním jedné zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské (Z1-1). Tato dílčí úprava nemá na hodnoty nacházející se na území obce vliv. c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Jediná nově vymezená zastavitelná plocha Z1-1 je právě případem, kdy byla vyhodnocena aktuální potřeba v území spočívající v žádoucím přesunu podnikatelských činností (opravárenství automobilů) z jádra obce na okraj obce. Tato úprava nemá vliv na veřejnou infrastrukturu v obci. d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství, Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Zásadní úprava byla provedena u prostorové regulace návrhových ploch BI bydlení v rodinných domech městské a příměstské. Dle doplněné definice jde o plochy vymezené jako zastavitelné původním ÚP Čistá. Ty obalují původní historické jádro obce a měly by vytvářet harmonický přechod mezi ním a okolní zemědělskou krajinou. Přípustné zástavbě tak byla snížena max. výška a podlažnost, byly doplněny definice nadzemního podlaží, podkroví a ustupujícího podlaží. Tím byla zajištěna žádoucí forma dotvoření zástavby na okraji sídla a jeho harmonické začlenění do okolní krajiny. Změna č. 1 ÚP Čistá v té souvislosti dále upravila regulativy platného ÚP tak, aby bylo zamezeno výstavbě řadových domů v nově vymezených zastavitelných plochách. Řadové domy jsou jakožto akceptovatelné ponechány ve stabilizovaném území. Na základě vyhodnocení společného jednání dle 51 odst. 1 Stavebního zákona byla dále u zastavitelných ploch vymezených v ÚP Čistá upravena prostorová regulace. Kapacita ploch stanovená maximálním počtem bytových jednotek byla nahrazena stanovením výměry stavebních pozemků. Touto úpravou bylo zajištěno efektivnější využití zastavitelných ploch, neboť byla zvýšena jejich možná kapacita. Zároveň byla minimální velikost pozemků stanovena tak, aby byl stále udržen jeden z cílů Změny č. 1 ÚP Čistá, kterým je nastavení regulace zastavitelných ploch tak, aby v nich zástavba dotvořila okraj sídla s dostatečným množstvím zeleně, napomáhající harmonickému začlenění sídla do okolní volné krajiny. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území, Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Viz výše, ustanovení pod písm. d). f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 ÚP Čistá nikterak neupravuje režim etapizace na území obce. g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem, Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Předmětem změny č. 1 ÚP Čistá nejsou záležitosti týkající se snižování nebezpeční ekologických a přírodních katastrof. h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změnou č. 1 ÚP Čistá spočívající zejména ve vymezení nové zastavitelné plochy Z1-1 bylo zajištěno, že v obci může dále působit místní podnikatelský subjekt, jemuž byl umožněn přesun do polohy, která je pro jeho podnikatelskou činnost 60 šindlerová I felcman

61 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá výhodnější a umožní další rozvoj podnikatelských aktivit. Tím je posílena diverzifikace ekonomické základny obce, která je jinak dominantně navázána na dojíždění za prací do Mladé Boleslavi. i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Úpravou regulativů bylo zamezeno nepřiměřenému zahušťování zástavby na zastavitelných plochách a tím riziku zhoršení podmínek pro bydlení v obci, vzhledem k jejíž velikosti očekávají její obyvatelé vyšší podíl zeleně v jejich obytném prostředí. Změnou č. 1 ÚP Čistá je stabilizovaný nově realizovaný penzion s restaurací u silnice I/38 severně od jádrového sídla obce. j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: V rámci Změny č. 1 ÚP Čistá byla dále provedena revize vymezených veřejně prospěšných staveb a opatření. Bylo zjištěno, že dopravní a technická infrastruktura byla v platném ÚP nevhodně zařazena mezi VPS, pro které je možné uplatnit předkupní právo. Tento režim byl u předmětných staveb změněn na VPS s možností vyvlastnění, což je pro uvedený typ záměrů mnohem funkčnější institut. Touto úpravou jsou tak vylepšeny možnosti obce, jak zajistit dostatečnou dopravní a technickou infrastrukturu na svém území. k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Požadavky civilní ochrany jsou Změnou č. 1 ÚP Čistá respektovány. Řešení nevyvolává potřebu vymezení konkrétních ploch pro ochranu obyvatelstva dle 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: V rámci řešení Změny č. 1 ÚP Čistá nevyplynuly požadavky na žádné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy v území. m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Předmětem řešení Změny č. 1 ÚP Čistá nejsou žádné záměry s negativním vlivem na území vyžadující návrh kompenzačních opatření. n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 ÚP Čistá nevymezuje plochy pro využívání přírodních zdrojů. o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Při pořizování a zpracování Změny č. 1 ÚP Čistá byly uvedené poznatky uplatňovány. Zodpovědným projektantem Změny č. 1 ÚP Čistá je Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., autorizovaná architektka v oboru architektura a doktorka v oboru urbanismus a územního plánování, disponující všemi požadovanými znalosti z oborů architektura, urbanismus, územní plánování, ekologie i památková péče. Právní supervizi nad obsahem ÚP provádí právník, specialista na stavební právo a regulaci v územním plánování. (2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území ( 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblast. šindlerová I felcman 61

62 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Předmětem řešení Změny č. 1 ÚP Čistá nejsou žádné záměry s potenciálním negativním vlivem na životní prostředí, resp. na udržitelný rozvoj území. V rámci projednání Zprávy o uplatňování ÚP Čistá nebyl uplatněn požadavek zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. B.4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů B.4.1. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona Změna č. 1 ÚP Čistá je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v 18 a 19 stavebního zákona (vyhodnocení viz kapitola B.3. Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Čistá ). V souladu s 6 odst. 2 stavebního zákona je pořizovatelem Změny č. 1 ÚP Čistá Obecní úřad Čistá. Obecní úřad Čistá zajišťuje dle ustanovení 6 odst. 2 stavebního zákona kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle 24 tohoto zákona prostřednictvím smluvního pořizovatele, Mgr. Bc. Jindřicha Felcmana. V souladu s 43 odst. 1 stavebního zákona se řešení Změny č. 1 ÚP Čistá dotýká vybraných součástí územního plánu, vymezuje jednu novou zastavitelnou plochu Z1-1 pro smíšené obytné funkce, vymezuje plochu veřejného prostranství pro rozšíření jedné místní obslužné komunikace pro obsluhu zastavitelné plochy Z16, upravuje podmínky pro využití ploch. Dále přeřazuje některé stavby dopravní a technické infrastruktury do VPS s možností vyvlastnění. V souladu s 43 odst. 2 stavebního zákona Změna č. 1 ÚP Čistá vypouští z ploch, na kterých je podmínka schválení územní studie, plochu Z16. Pro tuto plochu již byla územní studie pořízena. V souladu s 43 odst. 3 stavebního zákona Změna č. 1 ÚP Čistá zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování stanovené v 18 a 19 stavebního zákona (vyhodnocení viz kapitola B.3. Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Čistá ). Změna č. 1 ÚP Čistá je zpracována v souladu s PÚR ČR (vyhodnocení viz kapitola B.1. Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Čistá ) a ZÚR Středočeského kraje (vyhodnocení viz kapitola B.2. Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Čistá ). Věcné řešení Změny č. 1 ÚP Čistá nepřekračuje podrobnost náležející svým obsahem regulačnímu plánu, Změna č. 1 ÚP Čistá nereguluje jednotlivé stavby, ale výhradně využití celých ploch a prostorové uspořádání zástavby. V souladu s 43 odst. 4 stavebního zákona je Změna č. 1 ÚP Čistá zpracována a pořízena pro vybrané části správního území obce Čistá. Změna č. 1 ÚP Čistá splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v 43 odst. 6 a 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona (vyhodnocení viz kapitola B.4.2. Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Čistá ). V souladu s 58 odst. 3 stavebního zákona aktualizuje Změna č. 1 ÚP Čistá zastavěné území. V souladu s 158 stavebního zákona je Změna č. 1 ÚP Čistá zpracována fyzickou osobou, která má oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., autorizovaná architektka ČKA č Při projednávání jednotlivých fází Změny č. 1 ÚP Čistá bylo postupováno v souladu s 50 až 54 stavebního zákona. B.4.2. Vyhodnocení souladu s relevantními ustanoveními vyhlášky č. 500/2006 Sb. V souladu s 3 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále jen vyhláška č. 500/2006 Sb. ) je Změna č. 1 ÚP Čistá zpracována na podkladě digitalizované katastrální mapy od ČÚZK, stav k 10/2017. Změna č. 1 ÚP Čistá nedisponuje technickou mapou dle 3 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. V souladu s 13 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahuje Změna č. 1 ÚP Čistá textovou část (Změna č. 1 ÚP Čistá + odůvodnění Změny č. 1 ÚP Čistá) a grafickou část (3 výkresy Změny č. 1 ÚP Čistá a 2 výkresy odůvodnění Změny č. 1 ÚP Čistá), a to v rozsahu částí měněných Změnou č. 1 ÚP Čistá. Obsah Změny č. 1 ÚP Čistá i obsah odůvodnění Změny č. 1 ÚP Čistá odpovídá Příloze č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. Textová část Změny č. 1 ÚP Čistá obsahuje všechny kapitoly dle čl. I odst. 1 Přílohy č. 7 a vybrané kapitoly dle čl. I odst. 2 Přílohy č. 7, grafická část Změny č. 1 ÚP Čistá obsahuje výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných staveb a opatření. Textová část odůvodnění Změny č. 1 ÚP Čistá obsahuje všechny kapitoly a součásti dle čl. II odst. 1 Přílohy č. 7, grafická část odůvodnění Změny č. 1 ÚP 62 šindlerová I felcman

63 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Čistá obsahuje koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů půdního fondu. Zpracování výkresu širších vztahů nebylo v případě této změny smysluplné, neboť se netýkala žádných záležitostí nadmístního významu. V souladu s 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. jsou všechny výkresy Změny č. 1 ÚP Čistá a odůvodnění Změny č. 1 ÚP Čistá vypracovány v měřítku 1 : V souladu s 14 odst. 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. je dokumentace Změny č. 1 ÚP Čistá na všech jejích samostatných částech opatřena záznamem o účinnosti obsahově odpovídajícím dikci Vyhlášky. B.4.3. Vyhodnocení souladu s relevantními ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb. V souladu s 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění (dále jen vyhláška č. 501/2006 Sb. ) člení Změna č. 1 ÚP Čistá vybrané části území řešené změnou na plochy, ve většině případů větší než m 2. V souladu s 3 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezuje Změna č. 1 ÚP Čistá plochy podle stávajícího, resp. požadovaného cílového způsobu využití a podle významu. V souladu s 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezuje Změna č. 1 ÚP Čistá plochy s cílem eliminace vzájemných konfliktů a střetů vzájemně neslučitelných způsobů využití a činností v plochách a uspořádání a využívání území. V souladu s 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Změna č. 1 ÚP Čistá přebírá podrobnější členění ploch využité v platném ÚP Čistá a již jednou projednané a schválené příslušnými správními orgány. V souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Změna č. 1 ÚP Čistá důsledně chrání všechna existující veřejná prostranství. Navíc umožňuje výstavbu nových komunikací jejich vymezením jako VPS s možností vyvlastnění. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich využití a uspořádání odpovídá 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Změna č. 1 ÚP Čistá zpřesňuje podmínky využití a prostorového uspořádání vybraných ploch s rozdílným způsobem využití, přičemž vychází ze struktury těchto podmínek využité v platném ÚP Čistá a již jednou projednané a schválené příslušnými správními orgány. B.5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č. 1 ÚP Čistá byla v souladu s procesními pravidly stavebního zákona ve všech fázích projednána s dotčenými orgány, v jejichž kompetenci je hájení veřejných zájmů potenciálně dotčených jejím řešením. V rámci jednotlivých fází projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Čistá byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů, jejichž vyhodnocení je obsahem kapitoly A tohoto odůvodnění. U dotčených orgánů, které stanovisko neuplatnily, bylo ze strany pořizovatele prověřeno, zda nemohlo dojít k dotčení jimi hájených veřejných zájmů. Pořizovatel konstatuje, že na základě tohoto prověření nebylo shledáno riziko negativního dotčení předmětných veřejných zájmů a Změna č. 1 ÚP Čistá je tak v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. šindlerová I felcman 63

64 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání C. Z P RÁVA O VYHODNO CENÍ VLIVŮ NA U D RŽ ITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJ ÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO V YHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLED KŮ V YHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘED Í, STANOV ISKO KRA JSKÉH O ÚŘADU PODLE 50 ODST. 5 A SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOV ISKO P ODLE 50 ODST. 5 ZOHL EDNĚNO, S UVED ENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ P OŽADAV KY NEBO PODMÍNKY ZOH LEDNĚNY N EBYLY Ke Zprávě o uplatňování ÚP Čistá, která obsahovala zadání pro Změnu č. 1 ÚP Čistá, nebyl uplatněn požadavek zpracování vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí podle 20 písm. b) a 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, na základě 10i odst. 3 zákona ve svém stanovisku k návrhu Zprávy č.j /2017/KUSK ze dne nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Čistá na životní prostředí (tzv. SEA). Krajský úřad Středočeského kraje jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. 77a odst. 4, písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku k návrhu zadání změny č. 1 ÚP Čistá č.j /2017/KUSK ze dne konstatoval, že lze vyloučit významný vliv změny č. 1 ÚP Čistá samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Z výše uvedených důvodů nebylo zpracováno Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Čistá na udržitelný rozvoj území. 64 šindlerová I felcman

65 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá D. V YHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, P OPŘÍPADĚ VYHOD NOCENÍ SOULADU SE S CHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VA RIANTY A PODMÍNKAMI K JEJ Í ÚPRAV Ě V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA, S POKYNY PRO Z P RACOVÁNÍ NÁV RHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA, S POKYNY K ÚPRAV Ě N ÁV RH U ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ P OSTUPU PODLE 54 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA D.1. Vyhodnocení splnění požadavků Zadání Změny č. 1 ÚP Čistá Zpráva o uplatňování ÚP Čistá (07/ /2016), která obsahovala zadání pro Změnu č. 1 ÚP Čistá, byla schválena Zastupitelstvem obce Čistá dne , usnesení zastupitelstva obce Čistá číslo Schválená Zpráva o uplatňování ÚP Čistá obsahuje následující konkrétní požadavky na řešení Změny č. 1 ÚP Čistá (uvedeny vždy kurzívou zeleně). Vyhodnocení splnění jednotlivých požadavků zadání Změny č. 1 ÚP Čistá je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem: D.1.1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na: D Urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 1. Změnou územního plánu bude prověřen vliv změny mapového podkladu na vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Od je již v k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi katastrální mapa digitalizovaná. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 požadavek splňuje. V rámci Změny č. 1 byl ÚP Čistá kompletně překreslen na novou katastrální mapu. Dílčí úpravy hranic ploch a vedení koridorů vyplývající z nové katastrální mapy nebyly takové povahy, aby bylo nutné je zařazovat do změny ÚP. Kompletní ÚP Čistá překreslený na aktuální katastrální mapu bude odevzdán v rámci úplného znění (právního stavu) ÚP Čistá po vydání Změny č Změnou územního plánu bude aktualizováno zastavěné území obce Čistá. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 požadavek splňuje. Zastavěné území bylo aktualizováno k datu ; do zastavěného území byly nad rámec zastavěného území vymezeného v platném ÚP Čistá zahrnuty veškeré nové pozemky druhu zastavěná plocha a nádvoří dle Katastru nemovitostí ČR včetně souvisejících pozemků, dále identifikované proluky (zejména dosud nevyužité parcely obklopené zástavbou minimálně ze dvou stran) v souladu s 58 stavebního zákona. šindlerová I felcman 65

66 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání 3. Vypustit nezákonné podrobnosti prostorové regulace, které ÚP obsahuje. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 požadavek splňuje. Byly vyřazeny údaje o rozlohách ploch, které jsou v závazné části ÚP nevhodné. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. U zastavitelných ploch byly vyřazeny údaje o počtu osob a údaje o počtu bytů byly přeformulovány tak, aby byly při navazujících správních řízení jednoznačně aplikovatelné a pro správní orgány srozumitelné. U všech zastavitelných ploch, kde se toto ustanovení vyskytlo, bylo vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí. Ochranná pásma vedení vysokého napětí jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. 4. Upravit prostorovou regulaci obytné zástavby (úprava podlažnosti, výšky, zastavěnost pozemků, podíl hromadného bydlení). Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 požadavek splňuje, přičemž důraz byl kladen na regulativy ploch BI bydlení v rodinných domech městské a příměstské, do kterých je zařazena většina zastavitelných ploch na okraji sídla a zároveň měly nastaveny nejvíce liberální prostorovou regulaci. Byl doplněn regulativ hlavního využití upravující přípustnost řadových domů. Ty jsou jakožto akceptovatelné ponechány ve stabilizovaném území. Nicméně v zastavitelných plochách vymezených v ÚP Čistá, které se nacházejí především na okrajích zastavěného území obce není žádoucí tento typ zástavby umísťovat. Zástavba v zastavitelných plochách by měla vytvářet pozvolný přechod mezi centrální částí obce a okolními zemědělskými plochami, nikoli vytvářet souvislé hradby zástavby. Spolu s tím byla redukována max. výška staveb v zastavitelných plochách vymezených v původním (před vydáním změny č. 1) ÚP Čistá. Tato úprava regulace byly provedena ze stejného důvodu. Pro harmonický přechod sídla do okolní (převážně ploché) krajiny, je nevhodné, aby na jeho okraji vznikly domy s 2 nadzemními podlažími, a navíc využitelným podkrovím, s výškou až 12 m. Již realizovaná zástavba v ploše Z7 byla určitým vodítkem, jak prostorovou regulaci i na ostatních zastavitelných plochách formulovat. Převážně se jedná o budovy s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, přičemž v některých případech je podkroví mírně vyvýšeno, aby umožnilo vyšší využitelnost jeho podlahová plochy. Z toho důvodu byla maximální výška snížena na 10 m, tak aby umožnila výstavbu domů s jedním nadzemním podlažím a vyvýšeným podkrovím, s určitou rezervou na vyrovnání terénních nerovností. Tato výšková regulace iniciuje stavebníky k výstavbě domů s využitelným podkrovím, jehož realizace se v souvislosti s liberální definicí podkroví stává ekonomicky výhodnější. To vede k efektivnějšímu využití pozemků než při výstavbě jednopodlažních bungalovů. Zároveň se ovšem ani s jednopodlažními budovami nedostává do zásadního střetu. Na základě vyhodnocení společného jednání dle 51 odst. 1 Stavebního zákona byla dále u zastavitelných ploch vymezených v ÚP Čistá upravena prostorová regulace. Kapacita ploch stanovená maximálním počtem bytových jednotek byla nahrazena stanovením výměry stavebních pozemků. Touto úpravou bylo zajištěno efektivnější využití zastavitelných ploch, neboť byla zvýšena jejich možná kapacita. Zároveň byla minimální velikost pozemků stanovena tak, aby byl stále udržen jeden z cílů Změny č. 1 ÚP Čistá, kterým je nastavení regulace zastavitelných ploch tak, aby v nich zástavba dotvořila okraj sídla s dostatečným množstvím zeleně, napomáhající harmonickému začlenění sídla do okolní volné krajiny. 5. Prověřit možnost konkretizovat (definovat/upřesnit) podmínky využití zastavitelné plochy Z5 Výroba a skladování drobná a řemeslná výroba, aby využitím plochy nebyly ovlivněny stavby a pozemky s požadavky na jejich ochranu před hlukem. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 požadavek nesplňuje. Byly vyhodnoceny regulativy vztažené na plochy VD, zvážena celková metodika zpracování plošné a prostorové regulace v ÚP Čistá a na základě toho rozhodnuto, že regulativ nebude upravován. V platné podobě obsahuje vícero pojistek, aby do těchto ploch nebylo možné umístit vyloženě nevhodné provozy, vzhledem k blízkosti obytných ploch. Např. jde o omezení na drobnou průmyslovou výrobu, dále omezení na pouze mírnou zátěž okolí. Regulace v ÚP Čistá je metodicky pojata spíše obecně, bez využití konkrétních (např. číselných) 66 šindlerová I felcman

67 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá normativů. Je ponecháno na navazující rozhodovací praxi, aby rozhodovala dle konkrétních podmínek jednotlivých řízení. V rámci změny ÚP není možné tento celkový metodický přístup ke zpracování regulace dílčími úpravami nabourat, hrozilo by tak riziko nekonzistentnosti při následujícím výkladu ÚP. 6. Prověřit způsob využití stabilizované plochy OM Občanské vybavení komerční zařízení malé a střední (součást průmyslového areálu DEHTOCHEMA TN a.s.). Prověřit změnu na plochu výroby a skladování. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 požadavek splňuje. Plocha byla zařazena do ploch VD Výroba a skladování drobná a řemeslná výroba. 7. Prověřit možnost vymezení zastavitelné plochy pro evidovaný záměr na pozemcích č. 600, č. 574 a č. 597/1 (po digitalizaci katastrální mapy se jedná o parcely č. 574 a 597/1) v k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 požadavek splňuje. Byla vymezena zastavitelná plocha Z1-1 a zařazena do ploch smíšených obytných venkovských (SV). Tento druh přesně odpovídá záměru, který inicioval vymezení předmětné plochy, a to přesun podnikatelské činnosti opravárenství automobilů z centra obce na její okraj. Spolu s tím je v této ploše možné umístit i bydlení majitele. Na základě vyhodnocení společného jednání dle 51 odst. 1 Stavebního zákona byla rozloha plochy upravena dle aktualizovaných požadavků podatele podnětu. Tato úprava rozsahu plochy byla projednána s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu s kladným výsledkem. 8. Prověřit vymezenou územní rezervu R7 z hlediska možného vymezení plochy přestavby. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Požadavek byl prověřen a jeho splnění bylo vyhodnoceno jako nežádoucí. Do budoucna je možné o přestavbě zdevastovaného zemědělského areálu v jižní části obce uvažovat, nicméně nyní pro to nemá obec důvod. Vhodnější postup je využít takto stanovenou rezervu pro vyjednávací pozici obce s majitelem plochy, se kterým lze v rámci budoucí přeměny rezervní plochy na přestavbovou vyjednávat podmínky, za kterých k takovému kroku obec přistoupí. V tuto chvíli není ze strany majitele plochy takové jednání iniciováno, neexistuje tedy důvod, proč rezervu do režimu přestavby přeřazovat. 9. Prověřit možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení v ploše stávající územní rezervy R3. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Shodné důvody jako u požadavku č. 8 výše. D Koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona 10. Uvést územní plán Čistá do souladu se ZÚR SK plochy a koridory regionálního územního systému ekologické stability (Regionální biocentrum 1241 Čistecký důl (Březinka) a regionální biokoridor 677 Pankrác Valdštejnsko Čistecký důl) uvést do souladu se ZÚR SK názvy a označením těchto prvků. (V ÚP je použito starší označení i název RC 6 Čistecký důl a RK 6 Valdštýnsko Čistecký důl; ZÚR SK byly vydány až po vydání ÚP Čistá.) Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 požadavek splňuje, prvky ÚSES byly v souladu s platnými ZÚR SČK přečíslovány a přejmenovány. 11. Prověřit možnost odstranění střetů záměru (zastavitelná plocha Z13) s limitem přírodním 185, 187 uvedených v ÚAP ORP Mladá Boleslav. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 požadavek splňuje. Bylo zjištěno, že plocha Z13 je již kompletně využita zastavěna penzionem a restaurací. Pozemek p.č. 393/5 v k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi úzce souvisí s provozem tohoto objektu, představuje jeho intenzivně využívanou zahradu. Pozemek byl tak vyjmutý z regionálního biocentra Čistecký důl. Vzhledem k tomu, že orgány ochrany přírody a krajiny v minulosti povolily vymezení plochy Z13, jde o změnu technické povahy. šindlerová I felcman 67

68 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání D.1.2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit 12. Změna ÚP Čistá prověří vymezené územní rezervy z hlediska jejich skutečné potřeby, resp. možnosti vypuštění některých rezerv z ÚP, aby nedocházelo k nadměrné a neodůvodněné blokaci území, jež by mohla být překážkou pro rozvoj obce. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Požadavek byl prověřen a jeho splnění bylo vyhodnoceno jako nežádoucí. Rezervy nepředstavují v území žádnou blokaci, pouze naznačují budoucí rozvojové perspektivy v obci. Bylo rozhodnuto o ponechání rezerv ve stávajícím režimu. D.1.3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 13. Změna ÚP uvede územní plán Čistá do souladu se ZÚR SK. ZÚR SK vymezují na správním území obce Čistá veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit jedná se o dvě skladebné části ÚSES: Regionální biocentrum 1241 Čistecký důl (Březinka) a RK 677 Pankrác Valdštejnsko Čistecký důl. Za účelem uvedení ÚP Čistá do souladu se ZÚR SK je třeba vymezit v ÚP Čistá tato veřejně prospěšná opatření, pro která bude možné uplatnit vyvlastnění. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 požadavek splňuje v první části, prvky ÚSES byly v souladu s platnými ZÚR SČK přečíslovány a přejmenovány. V druhé části bylo vyhodnoceno, že vymezení předmětných prvků ÚSES mezi VPO by bylo nadbytečné, neboť jde o funkční části ÚSES nacházející se na pozemcích lesa. Neexistuje reálný důvod, proč by měly být tyto prvky zařazeny mezi VPO. D.1.4. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 14. Návrh změny územního plánu Čistá bude zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a v souladu s prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. Návrh změny územního plánu bude zpracován v rozsahu správního území Čistá a nebude obsahovat podrobnosti řešení, které příslušejí regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Obsahové náležitosti textové a grafické části výroku změny územního plánu budou vycházet z členění platného územního plánu Čistá a v případě potřeby budou upraveny a doplněny v nezbytném rozsahu tak, aby byl zajištěn soulad s aktuálně platnými právními předpisy. Měřítka jednotlivých výkresů budou obdobná jako měřítka výkresů územního plánu Čistá. Plnění v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá: Změna č. 1 požadavek splňuje. V rámci jejího zpracování byly respektovány požadavky stavebního zákona a prováděcích právních předpisů. D.2. Vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle 51 odst. 2 stavebního zákona Změna č. 1 ÚP Čistá je zpracována jako invariantní. D.3. Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle 51 odst. 3 stavebního zákona Postup dle 51 odst. 3 Stavebního zákona nebyl v rámci pořízení Změny č. 1 ÚP Čistá využit. 68 šindlerová I felcman

69 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá D.4. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle 54 odst. 3 stavebního zákona Bude doplněno po veřejném projednání. šindlerová I felcman 69

70 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání E. V YHODNOCENÍ KOORD INACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLED ISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ Řešení Změny č. 1 ÚP Čistá nemá žádný přímý vliv na širší vztahy v území a na území sousedních obcí, nevyvolává nutnost žádné koordinace s územními plány sousedních obcí. 70 šindlerová I felcman

71 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá F. V ÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJ E ( 43 ODST. 1 STAV EBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ Změna č. 1 ÚP Čistá nevymezuje žádné záměry nadmístního významu. Stejně tak nevymezuje žádné záměry nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Středočeského kraje. šindlerová I felcman 71

72 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání G. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉH O ŘEŠENÍ Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je zpracováno vepsáním odůvodnění jednotlivých měněných částí textu Změny č. 1 ÚP Čistá vždy písmem Calibri - kurzíva modře přímo u příslušných měněných částí textu s vyznačením měněných částí oproti textu platného ÚP Čistá, přičemž text Změny č. 1 ÚP Čistá s vyznačením měněných částí je zpracován způsobem jako u změny textu zákona, tedy: 1. nově doplňovaný text je uveden tučným podtrženým červeným písmem; 2. zrušený text je uveden přeškrtnutým červeným písmem. Text platného ÚP Čistá je s ohledem na zachování autenticity ponechán v původním fontu Times New Roman velikosti 12 b. Zároveň je zachováno číslování kapitol a formátování, shodně s textovou částí platného ÚP Čistá. V případě, že v rámci Změny č. 1 ÚP Čistá dochází k úpravě pouze v grafické části a text se přitom nemění, je odůvodnění měněné části grafické části uvedeno u odpovídající neměněné části textu. 72 šindlerová I felcman

73 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá a) vymezení zastavěného území Zastavěné území obce o celkové ploše 53,50 ha bylo stanoveno podle opatření obecné povahy č. 1/2008 O vymezení zastavěného území obce Čistá ze dne V grafické části dokumentace je zastavěné území obce vyznačeno plnou silnou modrou čárou lemovanou směrem dovnitř území tečkovanou lemovkou stejné barvy. Odůvodnění doplnění slova modrou : Jedná se o formální úpravu textu platného ÚP Čistá. Důvodem je upřesnění barvy čáry, jíž je vyznačen obrys zastavěného území. Zastavěné území obce bylo aktualizováno Změnou č. 1 ÚP Čistá ke dni Návrh ÚP Čistá, toto území rozšiřuje o následující zastavitelné plochy. Jedná se o následující pozemky nebo části pozemků č. 68(PK), 206/100, 206/101, 206/102, 206/103, 206/104, 206/105, 206/106, 206/107, 206/108, 206/109, 206/110, 206/111, 206/112, 206/113, 206/114, 206/115, 206/116, 206/117, 206/118, 206/119, 206/120, 206/121, 206/122, 206/123, 206/124, 206/125, 206/126, 206/127, 206/128, 206/129, 206/130, 206/131, 206/132, 206/133, 206/136, 206/138, 206/142, 206/143, 206/144, 206/145, 206/146, 206/147, 206/148, 206/149, 206/51, 206/52, 206/53, 206/54, 206/55, 206/56, 206/57, 206/58, 206/59, 206/61, 206/62, 206/63, 206/64, 206/65, 206/66, 206/83, 206/84, 206/86, 206/88, 206/89, 206/90, 206/91, 206/93, 206/94, 206/95, 206/96, 206/97, 206/98, 206/99, 265/2(PK), 265/3(PK), 340/04, 340/40, 340/41, 340/42, 393/05, 401/4(PK), 410(PK), 432/02(PK), 444(PK), 445(PK), 448(PK), 449(PK), 450/1(PK), 454(PK), 455(PK), 456(PK), 488(PK), 496, 499(PK), 500(PK), 501(PK), 502(PK), 503(PK), 504(PK), 505(PK), 506(PK), 508/1(PK), 508/2(PK), 510(PK), 511(PK), 515/01, 515/03, 520/136, 520/141, 520/165, 520/166, 520/167, 520/168, 520/169, 520/170, 520/171, 520/172, 520/173, 520/174, 520/175, 520/176, 520/177, 520/178, 520/184, 520/185, 520/186, 561(PK), 568(PK), 570/2(PK), 580(PK), 581/7(PK), 584/01, 594(PK), 595/1(PK), 595/2(PK), 595/3(PK), 596(PK), 596/02, 598, 599/01, 632(PK), 633/(PK), 633/1(PK), 633/2(PK), 712/1, 712/3, 732/09, 732/10, 732/23, 767, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 769/5, 769/6, 770/03, 770/04, 770/05, 770/06, 780(PK), 781(PK), 784/, (PK), 793/1(PK), o celkové ploše 35,92 ha. Odůvodnění doplnění textu týkajícího se aktualizace zastavěného území: V souladu s 58 odst. 3 stavebního zákona bylo v rámci Změny č. 1 aktualizováno vymezení zastavěného území ( zastavěné území se vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou ). Zastavěné území bylo aktualizováno k datu ; do zastavěného území byly v souladu s 58 stavebního zákona zahrnuty veškeré nové pozemky druhu zastavěná plocha a nádvoří dle Katastru nemovitostí ČR včetně souvisejících pozemků a dále identifikované proluky (zejména dosud nevyužité parcely obklopené zástavbou minimálně ze dvou stran), a to nad rámec (vně) zastaveného území vymezeného v dosud platného ÚP Čistá. Odůvodnění rušení textu: Z textu ÚP byly vyřazeny nevhodné formulace upřesňující vymezení ploch na jednotlivé pozemky. Určující pro vymezení ploch je jejich zákres v grafické části ÚP. Ten je v případě zastavěného území z platného ÚP převzatý a aktualizovaný. Vymezení zastavěného území v textové části prostřednictvím výčtu parcel dle Katastru nemovitostí ČR zvyšuje riziko rozporů textové a grafické části ÚP, především z toho důvodu, že pozemky je možné kdykoliv během účinnosti ÚP slučovat či rozdělovat a měnit jim tak jejich číselná označení. b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Z územní prognózy/návrhu ÚP VÚC Mladoboleslavska včetně územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav nevyplývá pro území obce žádný požadavek na celkovou koncepci rozvoje obce. Koncepce rozvoje území obce je v souladu s programem rozvoje územního obvodu Středočeského šindlerová I felcman 73

74 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání kraje, který je základním střednědobým programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje. Dle zadání se jedná především o následující opatření. Opatření B-VIII zásobování pitnou vodou, čištění a likvidace odpadních vod. V Návrhu ÚP, jsou navrženy plochy, trasy a zařízení systému zásobování pitnou vodou a odkanalizování obce. Opatření B-X podpora rozvoje bydlení. V Návrhu ÚP, jsou navrženy nové rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské a vymezeny rezervní plochy se stejným využitím. Opatření C II podpora péče o krajinu. V Návrhu ÚP, hlavní cíle rozvoje Opatření C III zlepšení kvality života. V Návrhu ÚP, jsou navrženy nové plochy, které mají umožnit příliv nejrůznějších podnikatelských aktivit a zvýšit počet pracovních příležitostí v obci. Na současně málo využívaných plochách pro zemědělskou výrobu jsou navrženy rezervní plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Opatření F III rozvoj sportovních a rekreačních aktivit. V Návrhu ÚP, jsou navrženy nové plochy pro sport a individuální rekreaci. Cílem dokumentace je respektovat založenou strukturu a měřítko zástavby v obci, zohlednit rozvojové předpoklady jednotlivých místních částí (dopravní dostupnost, technické vybavení území) a navrhnout funkční uspořádání území s regulací přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití území. Chránit a respektovat kulturní památky a objekty památkového zájmu v území. V obci se nacházejí následující nemovité kulturní památky zapsané v seznamu: areál kostela č.ev.1527 kostel Sv. Vavřince č.ev. 1527/1 hřbitovní zeď s branou č.ev. 1527/2 č.ev. 1527/2 litinový kříž na kamenném podstavci č.ev. 1527/3 č.ev. 1527/3 Předmětem zájmu památkové ochrany je kaplička Sv. Prokopa a kaplička Panny Marie a brána čp. 3. Na jihovýchodním okraji obce se nachází archeologické naleziště pohřebiště lužické kultury, jižně od tohoto místa, těsně za hranicemi řešeného území leží ostrožní hradiště téže kultury. V místě Jírového kalu se patrně nachází lužické obětiště (Waldhauser 2008). c) urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně c.1. urbanistická koncepce Cílem urbanistické koncepce je koordinace zájmů a vztahů v území z hlediska funkčního využití ploch, sociálních a ekonomických vztahů, hlediska prostorové kompozice lokality, širších vztahů, zájmů ochrany přírody a kulturního dědictví. V tom smyslu územní plán stanovuje rozvojové plochy obce a určuje jejich možné využití a prostorové upořádání. Zástavba ve správním území obce Čistá je soustředěna do jedné územně a prostorově rozvolněné lokality tvořené třemi kompaktními celky. Velkou Stranou, nejstarší částí obce s kostelem, návsí, školou se smíšenou obytnou vesnickou zástavbou skládající se z bývalých selských dvorů, zemědělských staveb a několika příměstských vil. Na jižní straně je tato zástavba ukončena plochami sloužícími k zemědělské výrobě. 74 šindlerová I felcman

75 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Týncem, který je charakteristický bydlením v rodinných domech příměstského až do jisté míry městského charakteru doplněným občanskou vybaveností obce. Stránka je nejmenší část obce, převažuje zde bydlení v rodinných domech - venkovské, na východní straně doplněné zemědělskou výrobou, která je v současnosti v útlumu. Tyto části jsou od sebe odděleny Fukarovou roklí, ve které je několik obytných ostrůvků tvořených bydlením individuálním vesnickým. c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby Odůvodnění úprav kapacit ploch: Na základě postupu dle 51 odst. 1 stavebního zákona byly ve spolupráci pořizovatele, určeného zastupitele a zpracovatelky Změny č. 1 ÚP Čistá vyhodnoceny připomínky uplatněné k návrhu pro společné jednání. Připomínky č. P3 a P4 směřovaly proti stanovení maximální kapacity bytů (bytových jednotek b.j.) vybraných zastavitelných ploch, stanovené v platném ÚP Čistá. V návrhu Změny č. 1 ÚP Čistá pro společné jednání byla tato regulace převzata z platného ÚP a pouze formulačně upřesněna, nebyla však měněna věcná podstata regulace. Na základě vyhodnocení připomínek bylo nicméně rozhodnuto o tom, že tato regulace bude v rámci úpravy dokumentace pro veřejné projednání komplexně prověřena. Východiskem pro tento pokyn byla především reflexe aktuálních trendů na realitním trhu, kdy klesá zájem o větší pozemky rodinných domů a s ohledem na rostoucí ceny nemovitostí stavebníci často kompenzují vysoké pořizovací náklady na pozemek jeho menší výměrou. U sídel plnících rezidenční zázemí pro větší města (v tomto případě zázemí Mladé Boleslavi) se stavebníci spokojují s menšími výměrami pozemků, které jim ještě poskytují alespoň základní rekreační zázemí u rodinného domu, většinou u nich nelze sledovat motivaci např. k intenzivnějšímu využití svých zahrad pro hospodářskou činnost. Stavebníci v zázemí velkých měst se totiž dle dlouhodobých trendů rekrutují z obyvatel měst odcházejících bydlet na venkov, bez preference tradičního přidruženého hospodářství. Cílem úpravy prostorové regulace intenzity využití pozemků dle platného ÚP Čistá je tedy náhrada taxativního stanovení maximální počtu bytových jednotek v ploše rozmezím velikosti stavebních pozemků v ploše. V prvním kroku proto musel být proveden přepočet regulace nastavené platným ÚP Čistá spočívající ve stanovení maximálního počtu bytových jednotek (b.j.) na předpokládané výměry stavebních pozemků: kód plochy rozloha zastavitelné plochy (m 2 ) podíl veřejných prostranství 15 % (m 2 ) veřejná prostranství u ploch nad 2 ha (m 2 ) disponibilní plocha určená pro výstavbu RD (m 2 ) maximální počet bytových jednotek přepočtený počet rodinných domů přepočtená velikost stavebního pozemku RD (m 2 ) Z , ,48 Z , ,50 Z , ,91 Z , ,67 Z , ,48 Z , ,00 Z , ,77 Z , ,98 Z , ,50 P , ,20 celkem Tab.: Převod regulace platného ÚP Čistá ze stanoveného počtu bytových jednotek na přibližnou výměru stavebních pozemků. V rámci parcelace ploch bylo paušálně odečteno 15 % rozlohy plochy na komunikace a související veřejná prostranství. U všech ploch větších šindlerová I felcman 75

76 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání než 2 ha bylo dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. navíc odečtena minimální požadovaná plocha pro veřejná prostranství m 2. Převod bytových jednotek na rodinné domy byl proveden standardním koeficientem 1,1 bytu na 1 rodinný dům. Následně byla analyzována kapacita jednotlivých ploch dle jejich specifických územních podmínek. Byly vyhodnoceny především urbanistické souvislosti, tak aby zástavba na okraji sídla nebyla výrazně hustší než navazující zástavba v zastavěném území směrem ke středu sídla, ale naopak vytvářela harmonický přechod zástavby sídla směrem do volné krajiny, které se u obcí venkovského charakteru vyznačuje utopením zástavby ve vzrostlé stromové vegetaci ovocných zahrad po obvodu sídla. Zváženy byly i podmínky jednotlivých ploch, co se týče jejich připojení na dopravní infrastrukturu. kód plochy Z1 Z2 Z3 Z6 Z7 Z8 Z9 Z16 Z18 P1 územní kontext navržená regulace min. velikost stavebních pozemků (m 2 ) plocha určená pro výstavbu RD (m 2 ) odhadovaný předpokládaný počet nových RD (jen kontrolní údaj nejedná se o závazný údaj ÚP) okraj sídla, velikost pozemků v navazujícím zastavěném území m okraj sídla, velikost pozemků v navazujícím zastavěném území m okraj sídla, velikost sousední obytné zástavby na jihu m plocha je již rozparcelována, min. výměra pozemku je 729 m 2, je respektován stav určený vydaným správním rozhodnutím o dělení pozemků plocha je z větší části zastavěna a rozparcelována, min. výměra ještě nevyužitého pozemku je 850 m 2, je respektován stav určený vydaným správním rozhodnutím o dělení pozemků zbývá pouze 1 pozemek s rozlohou m plocha ze tří stran obklopená zástavbou, z větší části na ní navazují venkovské usedlosti s většími pozemky a větším zastoupením hospodářských staveb plocha ze tří stran obklopená zástavbou, dle schválené územní studie je min. rozloha pozemku m 2, navazující zástavba větší pozemky i řadové domy v centrální části sídla plocha se nachází u halových výrobních objektů plocha přestavby vyžadující vykácení současného porostu vzrostlých stromů, plocha ze tří stran obklopená zástavbou šindlerová I felcman

77 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá kód plochy územní kontext navržená regulace min. velikost stavebních pozemků (m 2 ) plocha určená pro výstavbu RD (m 2 ) odhadovaný předpokládaný počet nových RD (jen kontrolní údaj nejedná se o závazný údaj ÚP) Z1-1 plocha je z větší části určena pro podnikání, regulativ nastaven na umístění max. 2 RD celkem Tab.: U ještě nevyužitých ploch (Z1, Z2, Z3, Z9, Z16, Z18 a P1) se při výpočtu předpokládaného počtu RD vycházelo z maximální možné hodnoty dané podílem rozlohy plochy a min. velikosti pozemku. Jelikož je dosažení takto optimální parcelace v reálném území nedosažitelné, byla kapacita snížena o 10 %. U ploch Z6, Z7 a Z8, které jsou již částečně využity či rozparcelovány, se vycházelo z reálného stavu v území a v čase. U nové plochy Z1-1 se vycházelo ze specifické regulace nastavené pro tuto plochu. Podle regulace zakotvené v platném ÚP Čistá byla kapacita předmětných ploch celkem 144 bytů, tj. 131 rodinných domů. Nově nastavená regulace umožňuje v těchto plochách umístění až 171 RD. Většina zastavitelných ploch, u kterých je takto upravena regulace vedoucí k intenzivnější zástavbě, se nachází u dostatečně kapacitních komunikací. Zlepšení parametrů u napojení zastavitelné plochy Z16 je předmětem této Změny č. 1 ÚP. Zlepšení podmínek pro napojení plochy Z9, co se týče šířky komunikace vedoucí po jižní straně této plochy, může být snadno provedeno v rámci obecního pozemku. Kapacita na zdroji pitné vody a kapacita vodojemu je i při výše zmíněném navýšení kapacity zastavitelných ploch pro bydlení dostatečná. Výhledově je žádoucí podpořit stabilitu tlakových poměrů ve vodovodním systému obce důsledným zokruhováním sítě vodovodních řadů. Kanalizace zakončená centrální ČOV není v obci vybudována. Při projektování jejího řešení je třeba vycházet z kapacity ploch navýšené touto Změnou č. 1 ÚP Čistá. Spolu s nastavením minimální velikosti stavebního pozemku byla doplněna i regulace maximální velikosti pozemku. Tento regulativ byl doplněn především z toho důvodu, aby vedl stavebníky k úspornému využití zastavitelných ploch, které se v obci Čistá nacházejí velmi často na úrodných zemědělských půdách. Z pohledu zájmů obce je výhodnější, pokud jsou plochy využity pro více nových obyvatel obce, než aby byly zabrány pro výstavbu nadstandardně rozlehlého sídla pro méně osob. Jako maximální velikost stavebního pozemku byla nastavena hodnota m 2, která ještě umožňuje vytvoření pozemků pro movitější klienty a zároveň odpovídá regulaci platného ÚP Čistá. Zastavitelná plocha 3,05 ha Z1 Stránka jih - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 2,97 ha - 20 bj osob Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití pozemků č. 632(PK)-11415m 2, 633/1(PK)-8483m 2, 633/2(PK)-9368m 2 orná půda a č. 732/9-216m 2 louka zemědělsky využívaná, se mění na bydlení v rodinných domech městské a příměstské. Je nutné respektovat ochranné pásmo vrchního vedení VN 22 kva včetně požadavku nezaploceného volného pruhu podél tohoto vedení o šíři 4 m na každou stranu od osy vedení a pro souběh s komunikací vytvořit volný pruh o šířce min. 2 m od krajních vodičů. Vymezenou zastavitelnou plochou dochází k dotčení pozemků do 50 m od kraje lesa. Z hlediska ochrany pozemků určených pro plnění funkce lesa je omezena výstavba v pásu se požaduje dodržet vzdálenost zástavby 25 m od kraje lesa. V případě využití okrajových částí zastavitelné plochy Z1 je nutné předem dohodnout s příslušným orgánem ochrany lesa (Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí orgán státní správy lesů - OSSL) rozsah nezbytně nutných opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku ve smyslu ustanovení 22 lesního zákona. Nezbytnou podmínkou realizace tohoto záměru je zpracování územní studie. Účelem územní studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a infrastrukturu v lokalitě. BI šindlerová I felcman 77

78 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Odkanalizování větší části lokality bude možné pomocí čerpací stanice odpadních vod umístěné v nejnižší části území. Detailní řešení umístění jednotlivých systémů technické infrastruktury může být oproti řešení v územním plánu územní studií upraveno. Veřejné prostranství: 0,08 ha PV Součástí řešení území bude i ponechání volného 3 m širokého pásu veřejného prostranství podél místní komunikace a polní cesty určeného k umístění technické a dopravní infrastruktury tj. k vedení inženýrských sítí, možnému rozšíření komunikace tak, aby bylo možné zachovat minimální šířku veřejného prostranství stanovenou v 22 vyhlášky 501/ Pás bude vynechán na pozemcích č. 632(PK), 633/1(PK) a 633/2(PK). Bude se jednat o veřejně prospěšnou stavbu. Nezbytnou podmínkou realizace tohoto záměru je zpracování územní studie. Účelem studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a infrastrukturu v lokalitě. Jedná se o požadavek obce na základě urbanistické studie SAUL 1998 upravený dle Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Čistá z 8. prosince 2009 dále jen PPZNÚPČ. Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů v textu zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Byl rovněž vyřazen údaj o počtu osob a údaj o počtu bytových jednotek (bj.) byl nahrazen stanovením rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků rodinných domů (komplexní odůvodnění této úpravy viz úvod této kapitoly). Je vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí. Ochranná pásma vedení vysokého napětí jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. Byla přeformulována podmínka omezující využití části plochy v pásu do 25 m od okraje lesa. Byly vyřazeny podmínky procesního charakteru (dohoda s dotčeným orgánem), které jsou v ÚP nepřípustné. ÚP může stanovit pouze věcné podmínky. Kompetence dotčených orgánů v navazujících řízeních jsou stanoveny zákonem a územním plánem jakožto opatřením obecné povahy je nelze modifikovat. Je upřesněna podmínka výstavby, kdy je pojem studie doplněn přívlastkem územní, tak aby terminologie ÚP odpovídala terminologii stavebního zákona. Je upřesněno, že v územní studii může být umístění jednotlivých systémů technické infrastruktury upraveno oproti řešení v územním plánu. Hlavní výkres ÚP Čistá obsahuje stabilizované či návrhové prvky technické infrastruktury. Toto vymezení v ÚP Čistá by mohlo představovat překážku pro racionálnější uspořádání zástavby a s tím související technické infrastruktury v ploše, kde bude detailní řešení předmětem územní studie (např. přeložky VVN, jiné umístění čerpací stanice kanalizace apod.). Aby se eliminovalo riziko rozporu územní studie s územním plánem, je řešení v ÚP tímto ustanovením přiměřeně uvolněno. Je opraven překlep v čísle vyhlášky č. 500/2006 Sb. Zastavitelná plocha 1,71 ha Z2 Stránka východ - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 1,20 ha 8bj, 28,8 osob BI Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití pozemků č. 580(PK)-579m 2, 581/7(PK)-134m 2, 595/1(PK)-4553m 2, 595/2(PK)-2552m 2, 595/3(PK)-1689m 2, 596(PK)-3129m 2, 596/2 90m 2 a 793/1(PK) orná půda zemědělsky využívaná, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. 78 šindlerová I felcman

79 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Nezbytnou podmínkou realizace tohoto záměru je zpracování územní studie. Účelem územní studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a infrastrukturu v lokalitě. Veřejné prostranství: 0,51 ha PV Součástí řešení území bude i ponechání volného 10 m širokého pásu veřejného prostranství podél komunikace III. třídy č určeného k umístění technické a dopravní infrastruktury tj. k vedení inženýrských sítí, možnému rozšíření komunikace, umístění případných protihlukových opatření a ploch pro ostatní a specifickou zeleň, která je součástí interaktivního prvku ÚSES. Pás bude vynechán na pozemcích č. 581/7(PK), 584/1, 595/1(PK), 595/2(PK), 596(PK), 598, 599/1 a 793/1(PK). Bude se jednat o veřejně prospěšnou stavbu. Nezbytnou podmínkou realizace tohoto záměru je zpracování územní studie. Účelem územní studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a infrastrukturu v lokalitě. Detailní řešení umístění jednotlivých systémů technické infrastruktury může být oproti řešení v územním plánu územní studií upraveno. Jedná se o požadavek obce na základě urbanistické studie SAUL 1998 upravený dle PPZNÚPČ. Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Byl rovněž vyřazen údaj o počtu osob a údaj o počtu bytových jednotek (bj.) byl nahrazen stanovením rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků rodinných domů (komplexní odůvodnění této úpravy viz úvod této kapitoly). Je upřesněna podmínka výstavby, kdy je pojem studie doplněn přívlastkem územní, tak aby terminologie ÚP odpovídala terminologii stavebního zákona. Je upřesněno, že v územní studii může být umístění jednotlivých systémů technické infrastruktury upraveno oproti řešení v územním plánu. Hlavní výkres ÚP Čistá obsahuje stabilizované či návrhové prvky technické infrastruktury. Toto vymezení v ÚP Čistá by mohlo představovat překážku pro racionálnější uspořádání zástavby a s tím související technické infrastruktury v ploše, kde bude detailní řešení předmětem územní studie (např. přeložky VVN, jiné umístění čerpací stanice kanalizace apod.). Aby se eliminovalo riziko rozporu územní studie s územním plánem, je řešení v ÚP tímto ustanovením přiměřeně uvolněno. Zastavitelná plocha 2,69 ha Z3 Stránka sever - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 2,39 ha- 16 bj. 57,6 osob Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití pozemků č. 561(PK)-14386m 2, 586(PK)-7905 m 2 a 570/2(PK)-1564 m 2 orná půda zemědělsky využívaná, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Vymezenou zastavitelnou plochou dochází k dotčení pozemků do 50 m od kraje lesa. Z hlediska ochrany pozemků určených pro plnění funkce lesa je omezena výstavba v pásu se požaduje dodržet vzdálenost zástavby 25 m od kraje lesa. V případě využití okrajových částí zastavitelné plochy Z1 je nutné předem dohodnout s příslušným orgánem ochrany lesa (Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí orgán státní správy lesů - OSSL) rozsah nezbytně nutných opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku ve smyslu ustanovení 22 lesního zákona. Veřejné prostranství: 0,30 ha PV Součástí řešení území bude i ponechání volného 10 m širokého pásu veřejného prostranství podél komunikace III. třídy č určeného k vedení inženýrských sítí, možnému rozšíření komunikace, umístění případných protihlukových opatření a ploch pro ostatní a specifickou zeleň, která je součástí BI šindlerová I felcman 79

80 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání interaktivního prvku ÚSES. Pás bude vynechán na pozemcích č. 561(PK) a 570/2(PK). Bude se jednat o veřejně prospěšnou stavbu. Je nutné respektovat ochranné pásmo vrchního vedení VN 22 kva včetně požadavku nezaploceného volného pruhu podél tohoto vedení o šíři 4 m na každou stranu od osy vedení a pro souběh s komunikací vytvořit volný pruh o šířce min. 2 m od krajních vodičů. Nezbytnou podmínkou realizace tohoto záměru je zpracování územní studie. Účelem územní studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a infrastrukturu v lokalitě. Detailní řešení umístění jednotlivých systémů technické infrastruktury může být oproti řešení v územním plánu územní studií upraveno. Jedná se o požadavek obce na základě urbanistické studie SAUL 1998 upravený dle PPZNÚPČ. Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Byl rovněž vyřazen údaj o počtu osob a údaj o počtu bytových jednotek (bj.) byl nahrazen stanovením rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků rodinných domů (komplexní odůvodnění této úpravy viz úvod této kapitoly). Je vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí. Ochranná pásma vedení vysokého napětí jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. Byla přeformulována podmínka omezující využití části plochy v pásu do 25 m od okraje lesa. Byly vyřazeny podmínky procesního charakteru (dohoda s dotčeným orgánem), které jsou v ÚP nepřípustné. Ten může stanovit pouze věcné podmínky. Kompetence dotčených orgánů v navazujících řízeních jsou stanoveny zákonem a územním plánem jakožto opatřením obecné povahy je nelze modifikovat. Je upřesněna podmínka výstavby, kdy je pojem studie doplněn přívlastkem územní, tak aby terminologie ÚP odpovídala terminologii stavebního zákona. Je upřesněno, že v územní studii může být umístění jednotlivých systémů technické infrastruktury upraveno oproti řešení v územním plánu. Hlavní výkres ÚP Čistá obsahuje stabilizované či návrhové prvky technické infrastruktury. Toto vymezení v ÚP Čistá by mohlo představovat překážku pro racionálnější uspořádání zástavby a s tím související technické infrastruktury v ploše, kde bude detailní řešení předmětem územní studie (např. přeložky VVN, jiné umístění čerpací stanice kanalizace apod.). Aby se eliminovalo riziko rozporu územní studie s územním plánem, je řešení v ÚP tímto ustanovením přiměřeně uvolněno. Zastavitelná plocha 0,51 ha Z4 Týnec Občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení: 0,51 ha OS Využití části pozemku č. 732/ m2 ostatní plocha neplodná půda, se mění na občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení. Jedná se o rozšíření a stávajícího sportovního areálu a fixaci současného využívání pozemku. Dle konceptu ÚP Čistá Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. 80 šindlerová I felcman

81 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Zastavitelná plocha 2,35 ha Z5 Týnec severovýchod výroba a skladování drobná a řemeslná výroba: 2,35 ha VD Využití části pozemku č. 340/1 orná půda zemědělsky využívaná, se mění na výrobu a skladování drobná a řemeslná výroba. Je nutné respektovat ochranné pásmo vrchního vedení VN 22 kva včetně požadavku nezaploceného volného pruhu podél tohoto vedení o šíři 4 m na každou stranu od osy vedení a pro souběh s komunikací vytvořit volný pruh o šířce min. 2 m od krajních vodičů. Bezpečnostní pásmo plynovodu VTL Ø 150 mm, trasu vodovodu a dálkového kabelu. Jedná se o požadavek obce na základě urbanistické studie SAUL Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Je vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí. Ochranná pásma vedení vysokého napětí jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. Jako zbytný a pro rozhodování v území nezávazný je vypuštěn také výčet dalších limitů využití plochy. Údaje o limitech využití území nepatří do závazné části územního plánu, protože limity využití území jsou stanoveny zvláštními právními předpisy hájícími veřejné zájmy v území, které jsou územnímu plánu nadřazené a ÚP je nemůže nijak měnit. Údaje o limitech využití území jsou obsaženy v grafické části odůvodnění změny ÚP, konkrétně v koordinačním výkrese. Zastavitelná plocha 1,66 ha Z6 Týnec sever- bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 1,38 ha - 9 bj. -32,4 osob Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití pozemku č. 340/41-984m 2, 340/42-588m 2, 455(PK)-97m 2 a částí pozemků č. 450/1(PK) m 2, 454(PK)-900 m 2, 456(PK)-1071 m 2, 780(PK)-452 m 2 a 781(PK)-225m 2 orná půda zemědělsky využívaná, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Veřejné prostranství: 0,28 ha PV Na jižní straně zastavitelné plochy podél pozemku 779/1 bude ponechán pás veřejného prostranství o šíři 10 m pro vedení komunikace včetně potřebné infrastruktury. Na západní straně v místě bezpečnostního pásma VTL bude ponechán volný pás veřejného prostranství min. šíře 30 m pro vedení komunikace, potřebné infrastruktury a přeložky vrchního vedení VN 22 kva, umístěnou v nezaploceném volném pruhu o šíři 4 m na každou stranu od osy vedení v případě souběhu s komunikací bude volný pruh o šířce min. 2 m od krajních vodičů. Dále je nutné respektovat bezpečnostní pásmo plynovodu VTL Ø 150 mm, na severní straně území. Pás bude vynechán na pozemku č. 781(PK) a části pozemku 450/1(PK). Bude se jednat o veřejně prospěšnou stavbu. Jedná se o požadavek obce na základě urbanistické studie SAUL Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu BI šindlerová I felcman 81

82 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Byl rovněž vyřazen údaj o počtu osob a údaj o počtu bytových jednotek (bj.) byl nahrazen stanovením rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků rodinných domů (komplexní odůvodnění této úpravy viz úvod této kapitoly). Je vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí a plynovodu. Ochranná pásma vedení vysokého napětí a plynovodu jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. V regulaci plochy je tak ponecháno pouze vymezení pásů veřejných prostranství, které odpovídá i vymezení plochy ve výkresové části ÚP, vč. toho, že obě prostranství jsou vymezena jako veřejně prospěšné stavby. Zastavitelná plocha 5,27 ha Z7 Týnec západ- bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 3,87 ha 30 bj osob Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Zastavitelná plocha je rozdělena dle geometrického plánu /2004 GEOSOFT s.r.o., který respektuje stávající trasy dálkových kabelů a vrchního vedení VN 22. Využití pozemků č. 206/ m2, 206/52-952m2, 206/53-34m2, 206/54-90m2, 206/55-597m 2, 206/56-183m 2, 206/57-92m 2, 206/58-619m 2, 206/59-343m 2, 206/61-313m 2, 206/62-14m 2, 206/65-136m 2, 206/66-76m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/90-853m 2, 206/91-362m 2, 206/93-173m 2, 206/94-553m 2, 206/96-983m 2, 206/97-17m 2, 206/98-364m 2, 206// m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/108-82m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/113-76m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/121-80m 2, 206/122-93m 2, 206/ m 2, 206/125-92m 2, 206/ m 2, 206/127-21m 2, 206/128-74m 2, 206/129-14m 2, 206/ m 2, 206/132-44m 2, 206/133-3m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/142-81m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 206/146-29m 2, 206/ m 2, 206/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/173-60m 2, 520/ m 2, 520/175-93m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2, 520/ m 2 orná půda a 769/2-147m 2, 769/3-159m 2, 769/4-451m 2, 759/5-288m 2, 769/6-59m 2, 770/4-451m 2, 770/5-126m 2 a 770/6-67m 2 ostatní komunikace, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Veřejné prostranství: 0,96 ha PV Využití pozemků č. 206/63, 206/64, 206/86, 206/95, 206/100, 206/101, 206/109, 206/110, 206/114, 206/119, 206/130, 206/143, 206/149, 520/136, 520/141, 520/169, 520/178 orná půda a pozemky č. 769/1, 770/3 ostatní komunikace, se mění na veřejné prostranství. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. Zeleň soukromá a vyhrazená: 0,44 ha ZS Využití pozemků č. 206/44-322m 2, 206/45-182m 2, 206/46-258m 2,206/47-297m 2, 206/48-924m 2, 206/49-40m 2, 206/50-932m 2, 206/87-587m 2, 206/92-330m 2, 206/95-443m 2 orná půda, se mění na nezastavitelné plochy zeleně soukromé a vyhrazené. Jedná se o pás území dříve zemědělsky využívaného ležící v ochranném pásmu vrchního vedení VN a oddělující zastavitelnou plochu BI od ploch zemědělských NZ. Toto území v době zpracování konceptu nebylo ještě geometricky odděleno. Terénní úpravy v jeho severní části slouží jako ochrana proti povodním způsobenými přívalovými dešti či náhlou oblevou. Obec nemá prostředky na údržbu tohoto území BI 82 šindlerová I felcman

83 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Jedná se o požadavek obce na základě urbanistické studie SAUL Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Byl rovněž vyřazen údaj o počtu osob a údaj o počtu bytových jednotek (bj.) byl nahrazen stanovením rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků rodinných domů (komplexní odůvodnění této úpravy viz úvod této kapitoly). Zastavitelná plocha 0,40 ha Z8 Týnec jih - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 0,40 ha - 2 bj. 7,2 osob Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití pozemků č. č. 511(PK)-2216m2 louka a 519/ m2 zahrada, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Nutno respektovat trasu dálkových kabelů a ochranné pásmo vrchního vedení VN 22 kva včetně požadavku nezaploceného volného pruhu podél tohoto vedení o šíři 4 m na každou stranu od osy vedení a pro souběh s komunikací vytvořit volný pruh o šířce min. 2 m od krajních vodičů. Jedná se o požadavek obce. Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Byl rovněž vyřazen údaj o počtu osob a údaj o počtu bytových jednotek (bj.) byl nahrazen stanovením rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků rodinných domů (komplexní odůvodnění této úpravy viz úvod této kapitoly). Je vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí. Ochranná pásma vedení vysokého napětí jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. BI Zastavitelná plocha 4,23 ha Z9 Velká Strana západ - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 3,96 ha 26 bj. 93,6 osob Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití části pozemků č. 68(PK)-23m 2, 503(PK) m 2, 504(PK) m 2, 506(PK)-9377 m 2 orná půda a část pozemku č m 2 komunikace ostatní, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Je nutno respektovat ochranné pásmo hřbitova a ochranné pásmo vrchního vedení VN 22 kva včetně požadavku nezaploceného volného pruhu podél tohoto vedení o šíři 4 m na každou stranu od osy vedení a pro souběh s komunikací vytvořit volný pruh o šířce min. 2 m od krajních vodičů. Veřejné prostranství: 0,27 ha PV BI šindlerová I felcman 83

84 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Využití částí pozemků č. 68(PK), 503(PK), 504(PK), 505(PK), 506(PK), 515/1 orná půda, 508/2(PK) louka, 767 komunikace ostatní, se mění na veřejné prostranství. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. Nezbytnou podmínkou realizace tohoto záměru je zpracování územní studie. Účelem územní studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a infrastrukturu v lokalitě. Detailní řešení umístění jednotlivých systémů technické infrastruktury může být oproti řešení v územním plánu územní studií upraveno. Jedná se o požadavek obce na základě urbanistické studie SAUL 1998 upravený dle PPZNÚPČ. Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Byl rovněž vyřazen údaj o počtu osob a údaj o počtu bytových jednotek (bj.) byl nahrazen stanovením rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků rodinných domů (komplexní odůvodnění této úpravy viz úvod této kapitoly). Je vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí. Ochranná pásma vedení vysokého napětí jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. Je upřesněna podmínka výstavby, kdy je pojem studie doplněn přívlastkem územní, tak aby terminologie ÚP odpovídala terminologii stavebního zákona. Je upřesněno, že v územní studii může být umístění jednotlivých systémů technické infrastruktury upraveno oproti řešení v územním plánu. Hlavní výkres ÚP Čistá obsahuje stabilizované či návrhové prvky technické infrastruktury. Toto vymezení v ÚP Čistá by mohlo představovat překážku pro racionálnější uspořádání zástavby a s tím související technické infrastruktury v ploše, kde bude detailní řešení předmětem územní studie (např. přeložky VVN, jiné umístění čerpací stanice apod.). Aby se eliminovalo riziko rozporu územní studie s územním plánem, je řešení v ÚP tímto ustanovením přiměřeně uvolněno. Zastavitelná plocha 0,22 ha Z10 Týnec jih občanské vybavení komerční zařízení malá a střední: 0,22 ha OM Využití části pozemků č. 712/1-858m2 a pozemku č. 712/3-1307m2 orná půda, se mění na občanské vybavení komerční zařízení malá a střední. Jedná se o zafixování současného stavu již zdevastované plochy. Dle konceptu ÚP Čistá. Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Zastavitelná plocha 0,48 ha Z13 Občanské vybavení komerční zařízení malá a střední: 0,48 ha OM Využití pozemků č. 340/4-1873m 2, 340/40-931m 2 orná půda a pozemku č. 973/5-1972m 2 les, se mění na občanské vybavení komerční zařízení malá a střední. V této lokalitě nebudou žádná případná protihluková opatření hrazena z prostředků správce silnice I/38. Jedná se o zafixování současného stavu. Dle konceptu ÚP Čistá 84 šindlerová I felcman

85 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Odůvodnění úprav textu: Celá zastavitelná plocha byla zrušena, a to z důvodu jejího přeřazení do zastavěného území. Budova penzionu s restaurací je již realizována, zkolaudována a řádně zapsána do Katastru nemovitostí ČR. Celá plocha je tak nově vymezena jako součást zastavěného území a je tedy vymezena jako plocha stabilizovaná. Zastavitelná plocha 0,34 ha Z15 Velká Strana - veřejné prostranství: 0,34 ha PV Využití části pozemků č. 732/ m2 lesní půda a 732/10-245m2 ostatní plocha, se mění na veřejné prostranství za účelem vybudování sjízdné komunikace pro stávající obytnou zástavbu ve Fukarově rokli a umístění navrhované čerpací stanice odpadních vod. Jedná se o požadavek obce. Dle konceptu ÚP Čistá. Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Zastavitelná plocha 4,56 ha Z16 Velká Strana - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 4,41 ha 29 bj. 104,4 osob Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití části pozemků č. 488(PK)-4587m 2, m 2, 499(PK)-6002 m 2, 500(PK)-4626 m 2, 501(PK)-3234 m 2, 502(PK)-8730 m 2, 505(PK)-652 m 2, pozemky č. 508/1(PK)-3554 m 2, 510(PK) m 2 orná půda, části pozemku č m 2 ostatní komunikace, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Zeleň přírodního charakteru: 0,15 ha ZP Využití části pozemku č. 508/2(PK)-1547m 2 louka, se mění na nezastavitelnou plochu zeleně přírodního charakteru. Nezbytnou podmínkou realizace tohoto záměru je zpracování územní studie. Účelem studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a infrastrukturu v lokalitě. Pro Zásobování území elektrickou energií bude nutné vybudovat novou trafostanici. Detailní řešení umístění jednotlivých systémů technické infrastruktury může být oproti řešení v územním plánu upraveno územní studií. Nový požadavek dle PPZNÚPČ. Veřejné prostranství: Po severním okraji plochy Z16 je vymezena plocha veřejného prostranství (PV) pro rozšíření stávajícího veřejného prostranství s místní obslužnou komunikací na šířku veřejného prostranství minimálně 12 m, umožňující vedení obousměrné místní obslužné komunikace s alespoň jednostranným chodníkem, pro dopravní napojení a dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z16. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. BI PV šindlerová I felcman 85

86 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Byl rovněž vyřazen údaj o počtu osob a údaj o počtu bytových jednotek (bj.) byl nahrazen stanovením rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků rodinných domů (komplexní odůvodnění této úpravy viz úvod této kapitoly). Je vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí. Ochranná pásma vedení vysokého napětí jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. Podmínka zpracování územní studie je vyřazena, neboť předmětná územní studie již byla zpracována a schválena (autor Ing. arch. Jan Kosík-PROZIS, 2017, využití schváleno pořizovatelem, Magistrátem města Mladá Boleslav, dne ). V návaznosti na odlišné řešení technické infrastruktury ve schválené územní studii je v územním plánu upravena regulace plochy tak, aby se toto odchylné řešení nedostalo do rozporu s řešením v územním plánu. Pro zastavitelnou plochu Z16, vymezenou v planém ÚP Čistá, byla stanovena podmínka zpracování územní studie a tato územní studie byla v roce 2017 zpracována (autor Ing. arch. Jan Kosík-PROZIS, 2017, využití schváleno pořizovatelem, Magistrátem města Mladá Boleslav, dne ). Zpracovaná územní studie pro zastavitelnou plochu Z16 navrhla jako jedinou přístupovou komunikaci pro dopravní napojení a dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z16 stávající komunikaci vedenou při severním okraji plochy (na pozemku parc. č. 769/1 a dalších). Tato komunikace je dnes jednopruhová, široká jen 3,5 m, bez výhyben a předmětná územní studie ji, v souladu s vyjádřením Krajského ředitelství Policie ČR Středočeského kraje, Územního odboru Mladá Boleslav, Dopravního inspektorátu, č.j. KRPS /ČJ KOM, ze dne , k Územní studii Čistá plocha Z16, navrhuje k rozšíření na dvoupruhovou s doprovodným pásem zeleně. Proto Změna č. 1 ÚP vymezuje, v souladu s předmětnou územní studií, v rámci plochy Z16 nově plochu veřejného prostranství (PV) pro rozšíření veřejného prostranství podél severního okraje plochy Z16 na 12 m, s možností rozšíření stávající jednopruhové komunikace na dvoupruhovou obousměrnou, s alespoň jednostranným chodníkem, tedy na parametry odpovídající potřebám zajištění dopravního napojení a dopravní obslužnosti zastavitelné plochy Z16. Zastavitelná plocha 0,58 ha Z17 Velká Strana smíšené obytné venkovské: 0,58 ha SV Využití části pozemků č. 515/1, 515/3 orná půda zemědělsky využívaná, se mění na smíšené obytné venkovské. Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Zastavitelná plocha 2,05 ha Z18 Stránka východ - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 0,34 ha - 2 bj. 7,2 osob BI Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití části pozemků č. 594(PK)-3400m 2 orná půda zemědělsky využívaná, se mění na bydlení v rodinných domech - městské a příměstského. 86 šindlerová I felcman

87 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Výroba a skladování drobná a řemeslná výroba: 1,64 ha VD Využití pozemků č. 214/2-145m 2, 214/3-737m 2, 214/4-138m 2 zastavěné plochy bývalého seletníku, části pozemku č. 594(PK)-10430m 2 orná půda a m 2 ostatní plocha, se mění na plochu pro drobnou výrobu a služby. Je nutno respektovat ochranné pásmo vrchního vedení VN 22 kva včetně požadavku nezaploceného volného pruhu podél tohoto vedení o šíři 4 m na každou stranu od osy vedení a pro souběh s komunikací vytvořit volný pruh o šířce min. 2 m od krajních vodičů. Veřejné prostranství: 0,07 ha PV Využití části pozemků č. 214/2 zastavěná plocha, 594(PK) orná půda a 830 ostatní plocha, se mění na veřejné prostranství o šířce 16 m. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. Nový požadavek dle PPZNÚPČ. Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Byl rovněž vyřazen údaj o počtu osob a údaj o počtu bytových jednotek (bj.) byl nahrazen stanovením rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků rodinných domů (komplexní odůvodnění této úpravy viz úvod této kapitoly). Je vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí. Ochranná pásma vedení vysokého napětí jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. Zastavitelná plocha Z1-1 Stránka sever plochy smíšené obytné venkovské Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Umístění maximálně 2 rodinných domů. Zbylá část plochy bude využita pro podnikatelskou činnost. Veřejné prostranství: SV PV Odůvodnění úprav textu: Vymezení nové zastavitelné plochy Z1-1 bylo provedeno nejen v grafické části, ale také v textové části dokumentace. Zastavitelná plocha Z1-1 je vymezena z důvodu vytvoření podmínek v území pro možné přesunutí v současné době rušivé podnikatelské aktivity provozované ve středu obce Čistá (opravna automobilů, vč. větších nákladních automobilů na pozemcích p.č. 544/5, 544/16 a 176 v k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi), kde představuje zátěž pro okolní bydlení a kde stísněné prostorové podmínky existující zástavby středu obce neumožňují další rozvoj této podnikatelské aktivity, na okraj obce Čistá, mimo hlavní obytnou část obce a do bezprostřední návaznosti na silnici III/27233 (s možností přímého dopravního napojení plochy pro automobilovou dopravu, bez nutného průjezdu generované dopravy obydleným územím obce). Existující areál pro tuto podnikatelskou aktivitu v centru obce již přestal prostorově dostačovat, jeho rozšiřování v centru obce je v podstatě nemožné, ale zároveň je snaha tuto podnikatelskou aktivitu v obci udržet jako nedílnou součást hospodářské základny obce. Přemístění podnikatelské aktivity je navrženo na pozemek v severní části obce u silnice III/27233, který je ve vlastnictví stejné osoby. V nově navrhované ploše Z1-1 je kromě rozvoje podnikatelských aktivit předpokládána i možnost umístění bytu majitele. Platným ÚP je na části dotčeného pozemku navržena plocha veřejného prostranství určená pro možné umístění okružní křižovatky a napřímení silnice III/27233 na vjezdu do obce Čistá od východu, od silnice I/38. Tento záměr je Změnou č. 1 šindlerová I felcman 87

88 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání ÚP Čistá plně respektován a je ponechán beze změny, severně od zastavitelné plochy veřejného prostranství je vymezena zastavitelná plocha SV Z1-1, dostatečně velká pro uvažovaný záměr rozvoje podnikatelských aktivit a bydlení majitele. Vymezením plochy Z1-1 je dodržen kompaktní tvar zastavěného území obce, plocha je umístěna v návaznosti na silnici III/27233, na jejíž protější straně se nacházejí stabilizované či zastavitelné plochy pro bydlení. Tvar plochy je vymezen tak, aby plocha vyplňovala záliv uceleného bloku zemědělské půdy daný trasou silnice III/27233 a vodojemem, aby nevznikaly žádné neobhospodařovatelné ani žádné obtížně obhospodařovatelné enklávy zemědělské půdy. Na základě vyhodnocení společného jednání dle 51 odst. 1 Stavebního zákona byla rozloha plochy upravena dle aktualizovaných požadavků podatele podnětu. Tato úprava rozsahu plochy byla projednána s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu s kladným výsledkem. Přestavbová plocha 0,60 ha P1 Týnec - bydlení v rodinných domech venkovské: 0,60 ha 2.bj 7 osob BV Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: m 2 Využití pozemku č.559/5-5967m 2 ostatní plocha - zeleň (borový les), se mění na bydlení v rodinných domech venkovské. Využití pozemku tímto způsobem je možné za předpokladu, že bude vymícena část území tak, aby stavby pro bydlení byly ochráněny před padajícími stromy. Současně se doporučuje s ohledem na návaznost sportovních ploch a ploch drobné výroby ponechat pás souvislé vzrostlé zeleně, která by mohla být doplněna nízkorostoucími porosty tak, aby se od sebe vizuálně oddělili plochy s rozdílným způsobem využití. Jedná se o požadavek majitele pozemku dle PPZNÚPČ. Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah přestavbových ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Byl rovněž vyřazen údaj o počtu osob a údaj o počtu bytových jednotek (bj.) byl nahrazen stanovením rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků rodinných domů (komplexní odůvodnění této úpravy viz úvod této kapitoly). Dále bylo vyřazena ustanovení, které podmiňovalo výstavbu mýcením stromů. V ploše ani v její blízkosti se nenacházejí pozemky určené k plnění funkce lesa. Jde tedy zcela o soukromou záležitost majitele pozemku, jakým způsobem si stavby a vzrostlou zeleň na svém pozemku uspořádá. Stejně tak bylo vyřazeno doporučující ustanovení o ponechání pásu zeleně, které by bylo při aplikační praxi zcela nefunkční. Přestavbová plocha 0,62 ha P2 Týnec - veřejné prostranství: 0,62 PV Využití pozemků č.206/2, 206/19, 206/20,206,21, 206/22, 206/23, 206/40, 206/41, 206/79, 206/81, 206/83 A 206/134 orná půda, se mění na veřejné prostranství pro vedení inženýrských sítí, obslužné komunikace a chodníku pro pěší ve stávající obytné lokalitě. Jedná se o požadavek obce, jde o zafixování současného stavu. Odůvodnění úprav textu: Dle konceptu ÚP Čistá. Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah přestavbových ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. 88 šindlerová I felcman

89 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá c.3. Vymezení ploch změn v krajině Plocha změny v krajině 6,12 ha K1 Plochy přírodní: 2,85 ha NP Využití části pozemku 732/10 lesní půda, se mění na nezastavitelnou plochu přírodní spojená se změnou kultury les -> sad a způsobu ochrany PÚPFL -> ZPF. Důvodem této změny v krajině je vytýčení lokálního biocentra LC 118. Zeleň přírodního charakteru: 0,85 ha ZP Využití části pozemku 732/10 lesní půda, se mění na nezastavitelnou plochu zeleně přírodního charakteru spojená se změnou kultury les -> sad a způsobu ochrany PÚPFL -> ZPF. Důvodem této změny je poloha této části pozemku vhledem k obci, kdy lesní plocha vrůstá mezi stávající zastavěné plochy a omezuje tak možnost přístupu k nim. Důvodem je to, že se jedná o území se vzrostlými stromy obklopené zastavěným územím obce Čistá, kdy v minulosti bylo toto území sadem a letitou neúdržbou tohoto území došlo k prorůstání náletových dřevin, které částečně změnily charakter porostů a v mapách evidence nemovitostí bylo toto území definováno jako lesní pozemky. S ohledem na návaznost stávající zástavby a praktickou nemožnost dodržení ochrany lesa a zajištění funkce lesa ve smyslu platné legislativy obec požaduje, změnit funkční využití území a umožnit obnovu sadu výsadbou ovocných stromů a jejich plánovanou údržbou, které by současně plnily i funkci sídelní zeleně a vhodně by navazovaly na zahrady stávajících nemovitostí. Plochy smíšené nezastavěného území: 2,42 ha NS Využití části pozemku 732/10 a pozemku č. 732/10 lesní půda, se mění na plochu smíšeného nezastavitelného území. Tato změna je spojena se změnou kultury les -> sad a způsobu ochrany PÚPFL -> ZPF. Důvodem této změny v krajině je umožnit snadnější přístup do této části Fukarovy rokle a k zastavěným územím obklopeným lesní půdou. Jedná se o požadavek obce Odůvodnění úprav textu: Dle konceptu ÚP Čistá. Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah ploch změn v krajině je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Plocha změny v krajině 0,35 ha K2 Plochy přírodní: 0,35 ha ZP Využití pozemku č. 732/5 zahrada, se mění na nezastavitelnou plochu zeleně přírodního charakteru. Jedná se o hůře přístupnou část výběžku Fukarovy rokle. Jedná se o požadavek obce Odůvodnění úprav textu: Dle konceptu ÚP Čistá. Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah ploch změn v krajině je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. šindlerová I felcman 89

90 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Plocha změny v krajině 0,60 ha K3 Plochy vodní a vodohospodářské: 0,09 ha W Využití pozemku č. 732/36 lesní půda, se mění na drobnou vodní plochu s ponecháním přirozeného vodního režimu ve smyslu ustanovení 3 odst, 1 písm. b) zákona. 289/1995 Sb., v platném znění a související legislativy Plocha nebude obnovena ani využívána k účelům rekreace. Jedná se o revitalizaci bývalého obecního koupaliště. Jedná se o požadavek obce Odůvodnění úprav textu: Dle konceptu ÚP Čistá. Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah ploch změn v krajině je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. Ze stejného důvodu byla vyřazena veškerá ustanovení vymezující umístění určitých aktivit na konkrétně identifikované pozemky, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. c.4. Systém sídelní zeleně Rozsah sídelní zeleně v zastavěném území obce se nemění. Současný systém zeleně respektuje konfiguraci terénu a způsob zástavby obce skládající se ze tří samostatných celků. Navrhované změny funkčního využití ploch území tento stav fixují a promítají ho do navrhovaného řešení. Systém ÚSES, tak jak je navržen v OG ÚSES Mladá Boleslav, tím není dotčen. Součástí tohoto řešení je především změna způsobu ochrany části pozemku č.732/10, 732/33 (Fukarova rokle) les PUPFL sad ZPF (viz vyjádření ŽP /2005), na zeleň přírodního charakteru (ZP). V nezastavěné části území se funkční využití plochy lesní (NL) na plochy smíšené nezastavěného území (NS). d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování d.1. Dopravní infrastruktura Silniční doprava Silniční doprava Ing. Jan Havelka vnější síť Navrhovaná koncepce dopravní kostry potvrzuje polohu páteřních komunikací (I/38, III/27234, III/2723) ve stávající poloze s možností postupného vylepšení parametrů formou technických opatření v rámci pravidelné údržby. Silnice III/27234 je využívána i nemotoristickou dopravou jako propojení obce Čistá a vlakové stanice Bělá pod Bezdězem. Je navrženo omezení nejvyšší dovolené rychlosti na křižovatce silnic I/38 (v km 24,069) a III/27234 na 70km/h, popř. vybudování středního dělícího ostrůvku. Úprava pro zvýšení bezpečnosti pěších nevyžaduje územní rezervu. Silniční doprava vnitřní síť Koncepce vnitřní dopravní sítě rovněž akceptuje místní sběrné i obslužné komunikace v jejich stávajících polohách. Nezbytností však bude jejich doplnění o komunikace pro pěší, zakomponování prvků zklidnění dopravy a zvýšení její bezpečnosti, úprava autobusových zastávek a celková regenerace uličního prostoru. 90 šindlerová I felcman

91 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Výše uvedeným úpravám by měla předcházet výstavba dešťové kanalizace, nutné pro odvodnění komunikací. Tak bude umožněno, aby následný návrh úprav uličního prostoru mohl řešit i plochy nyní zabírané odvodňovacími příkopy. Prioritou při regeneraci sítě místních komunikací bude především zajištění bezpečnosti. Z tohoto pohledu se jeví nejkritičtějším úsekem průtah III/27234 zejména v části mezi areálem tenisového klubu a zastávkami autobusové dopravy. Komunikace průtahu bude v kategorii MS2 8,5/50. Místní obslužná komunikace vedoucí od napojení na průtah do části Velká Strana bude v kategorii MO2 7,0/50 (nutná prostorová rezerva na pozemcích p.p.č.kat. 812/2, 771/4,518/1, 732/6, 732/17, 813/7, 772/2, 520/50,520/51, 519/1, 517/1, 743, 34/1, 33/1, 10, 38, 9/1, 813/5). Stejné kategorie bude i komunikace, která z ní odbočuje a vede k obecnímu úřadu. Prostor návsi v lokalitě Velká Strana vyžaduje vlastní podrobnější studii regenerace zájmové lokality, zahrnující úpravu komunikací, ostatních zpevněných plocha i ploch zeleně a zakomponování obratiště autobusů a autobusové zastávky. U ostatních místních obslužných komunikací je navržena úprava jejich parametrů na komunikace funkčních tříd C3 popř. D1 (týká se zejména doplnění komunikací pro pěší, popř. změny na obytnou zónu). Na silnici III/27234 prostoru vjezdu do obce ve směru od Bakova nad Jizerou je vymezena plocha veřejného prostranství (součást plochy Z1-1, plocha veřejně prospěšné stavby VD1-1) bude ponechána územní rezerva pro umístění okružní křižovatky, autobusových zastávek a rozšíření místní komunikace do části Stránka (pozemky p.p.č.kat.797, 599/2, 596/1, 778/1, 584/1, 792, 599/1, 598, 800/1, 570/1, 601). Odůvodnění úprav textu: Jedná se formální opravu chybného textu platného ÚP Čistá. Text platného ÚP Čistá chyběn uvádí, že pro možné umístění okružní křižovatky, autobusových zastávek a rozšíření místní komunikace do části Stránka je ponechána územní rezerva. Platný ÚP Čistá přitom všechny zmiňované plochy vymezuje jako plochy zastavitelné a vymezuje je dokonce jako veřejně prospěšné stavby PP1 (ve Změně č. 1 ÚP Čistá přečíslovány na VD1). Platný ÚP Čistá tak obsahuje přímý rozpor textu a grafické části dokumentace, který je Změnou č. 1 ÚP Čistá uveden do vzájemného souladu. V souvislosti s vymezením nové zastavitelné plochy Z1-1 je plocha veřejného prostranství pro novou okružní křižovatku, která je v platném ÚP Čistá vymezená jako součást zastavitelné plochy Z2, nově přiřazena právě k ploše Z1-1, s níž přímo prostorově souvisí. Tato plocha veřejného prostranství je zároveň nově označena jako veřejně prospěšná stavba na vyvlastnění č. VD1-1 Jedná se však o čistě formální úpravu, předmětná plocha veřejného prostranství již v platném ÚP Čistá vymezená je, ve Změně č. 1 ÚP Čistá dochází toliko ke změně kódování plochy. Byl vyřazen výčet konkrétních pozemků, které mohou být v průběhu platnosti ÚP rozdělovány či scelovány a v té souvislosti přečíslovány. Doprava v klidu Parkování a garážování vozidel rezidentů musí být zajištěno na vlastním pozemku. U nové zástavby vždy min. jedno garážové a jedno parkovací stání u každého rodinného domu. Parkování návštěvníků je možné zajistit na veřejných obslužných komunikacích v počtu cca jedno stání na 4 až 5 rodinných domů. Parkování komerčních provozoven musí být zajištěno výhradně na vlastním pozemku. Drážní doprava Železniční trať č. 080 Rumburk Nymburk zasahuje do řešeného území pouze svým ochranným pásmem při severní hranici katastru. Pěší a cyklistická doprava, hipostezky V souvislosti s nízkým počtem obyvatel nedosahuje pěší doprava vyšších intenzit. Hlavní pěší tah je veden v souběhu s místní obslužnou komunikací od křižovatky se silnicí III/27234 do centra obce a šindlerová I felcman 91

92 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání dále až do části Velká Strana. Doplňkový systém pěších tras zpřístupňuje vzdálenější lokality obytné zástavby a část Stránku (výhledově přes Fukarovu rokli). Významná je také pěší trasa ve směru k silnici I/38 autobusová zastávka dálkových linek. Řešeným územím procházejí dvě značené turistické stezky, červená Bělá pod Bezdězem, Čistá, Hrdlořezy s pokračováním do Mladé Boleslavi nebo Bakova nad Jizerou a modrá železniční stanice Bělá pod Bezdězem, Bítouchov, Bakov nad Jizerou (kolizním místem je křížení se silnicí I/38). V generelu cyklostezek pro středočeský kraj není přes řešené území vedena žádná značená cyklotrasa. Trasa č byla vyznačena až po jeho zpracování a je částečně vedeny po červené i modré turistické stezce. Ostatní cyklistická doprava je součástí běžného silničního provozu. V současné době nejsou na území bývalého okresu Mladá Boleslav navrženy žádné trasy hipostezek. Letecká doprava Podle zákona 49/1997 o civilním letectví se větší část řešeného území se nachází v ochranném pásmu letiště Mnichovo Hradiště. Návrhem územního plánu Čistá je toto ochranné pásmo respektováno a je zakresleno v grafické části dokumentace. Ochranné pásmo je tvořeno šikmou lichoběžníkovou rovinou ve sklonu 1:70. která určuje maximální výškovou hladinu staveb v zasažené části katastru do nadmořské výšky 395 nmn až 446 mnm podle umístění vzhledem k letišti. Technická infrastruktura Zásobování vodou ing. Evžen Kozák Obec Čistá je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Bělá pod Bezdězem v majetku a správě VaK Ml. Boleslav, a.s. Nevyhovující tlakové poměry v obci byly vyřešeny vybudováním AT stanice ve vodojemu. Pro navrhovaný rozvoj výstavby v jednotlivých lokalitách budou dle konkrétních záměrů výstavby posouzeny v příslušném, stupni projektové dokumentace tlakové poměry v připojovaných lokalitách a stávající akumulace vody v ATS. V případě řešení návrhu připojení a zokruhování rozvodů pitné vody u jednotlivých lokalit bude nezbytné provést návrh výměny stávajících dožitých a kapacitně vytížených vodovodních řadů. V domech, které jsou položeny v blízkosti vodojemu, byly v minulosti problémy s tlakem vody. Proto společnost VaK Mladá Boleslav a.s. vybudovala ve vodojemu AT-stanici, čímž byly odstraněny problémy s tlakem. Ve vyšším stupni projektové dokumentace bude navrženo zásobování rozvojových lokalit vodou z veřejného vodovodu a zokruhování stávající sítě pro dosažení větší provozní spolehlivosti. Odkanalizování ing. Evžen Kozák V obci Čistá je vybudována nesystematická síť dešťové kanalizace z betonových trub DN mm, která spadá do povodí Čistého potoka. Tato kanalizace je v majetku a správě Obce Čistá. V obci není vybudována splašková kanalizace. Dnes jsou odpadní vody z jednotlivých nemovitostí sváděny do žump, septiků s trativody, případně s přepadem do dešťové kanalizace. Tento stav je nadále neudržitelný, proto Obec Čistá nechala zpracovat v květnu 2006 projektovou dokumentaci jako přílohu k žádosti o územní rozhodnutí (zpracoval ing. Evžen Kozák, Koryta 29, Loukov ). Návrh splaškové kanalizace vycházel z územního plánu s drobnými úpravami trasy kanalizace. Tento návrh počítá s tím, že kanalizace v obci Čistá bude oddílná splašková, tedy v žádném případě nebudou napojeny dešťové svody ze střech domů a uliční vpusti z komunikací. V odůvodněných případech budou v koncových šachtách úseků s minimálním spádem napojeny dešťové svody, které budou zajišťovat proplach sítě. Kanalizace je navržena jako gravitační, ale vzhledem k situování některých domů vůči komunikaci, resp. kanalizaci bude nutné z těchto domů odpadní vody přečerpávat. 92 šindlerová I felcman

93 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Koncepce odkanalizování je dána polohou Fukarovy rokle, která celou obec rozděluje. Proto se stoky navržené kanalizace scházejí v této rokli, odkud se budou odpadní vody přečerpávat. Celá kanalizační síť bude ústit do čerpací stanice odpadních vod, ze které budou odpadní vody přečerpávány výtlačným potrubím vedoucím přes obec a dále podél silnice do kanalizačního systému města Bělá pod Bezdězem v prostorách u firmy DEHTOCHEMA. Touto kanalizací budou natékat do čistírny odpadních vod Bělá p. B. (provozuje VaK Mladá Boleslav a.s.), kde jsou čištěny a vypouštěny do vodoteče Bělá. Stoky splaškové kanalizace jsou navrženy převážně v komunikaci III/27234, III/27233 a II/276 a dále v místních komunikacích a cestách. V případě výtlačného řadu je trasa navržena i přes jiné pozemky než komunikace s tím, že bude nutné zřídit věcné břemeno ve prospěch budoucího provozovatele kanalizace. Odkanalizování rozvojových ploch bude řešeno rozšířením navrženého systému splaškové kanalizace obce. Dle morfologie terénu bude připojení buď gravitační, nebo tlakové (závisí na řešení komunikací, výškovém umístění domů, atd.). v závislosti na tom bude nutné přepočítat akumulační prostor navržené čerpací stanice odpadních vod a použitá čerpadla. Plocha Z1 vzhledem k morfologii terénu bude muset mít na východním okraji vybudovánu čerpací stanici odpadních vod, odkud budou splaškové vody přečerpávány do gravitační stoky J (označení dle dokumentace splaškové kanalizace pro územní rozhodnutí). Plochu Z5 VD by bylo nejvhodnější odkanalizovat přes areál zemědělského družstva protažením stoky L (opět označení dle dokumentace splaškové kanalizace pro územní rozhodnutí). Pro část trasy přes areál družstva je nutné zřízení věcného břemene. Odvodnění srážkových vod ze střech a zpevněných ploch jednotlivých nemovitostí ve výhledových plochách je nutné řešit v rámci každé z nemovitostí (akumulace, vsaky, atd.). Srážkové vody z nových komunikací budou odvodněny v místech stávající dešťové kanalizace do této kanalizace. V místech, kde se dešťová kanalizace nenachází, je nutné buď najít vhodný recipient, ale spíše řešit vsakování srážkových vod v rámci těchto komunikací (např. vsakovací studny či vsakovací galerie). Vhodnou volbou typu komunikace a jejím prostorovým členěním s chodníkem a zeleným pruhem by bylo možné s výhodou využít průlehů jako jedné z možností vsakování (odpadnou velké podzemní kubatury vsakovacích zařízení). Návrhem technické infrastruktury budou respektovány požadavky ve smyslu ustanovení 46, 68, 69 a 87 zákona č. 458/2000 Sb., z v platném znění. Zásobování plynem Petr Jedlička PROZIS V obci Čistá je provozován STL plynovod. Regulační stanice (RS) VTL/STL plynu je u zemědělského objektu u silnice č mimo stávající zástavbu. Tlaková úroveň a provoz plynovodu je do 3,0bar. Páteř plynovodní sítě v obci tvoří potrubí HD-PE 90mm od regulační stanice směrem k OÚ. Z páteční větve jsou postupně vedeny, vysazovány uliční plynovody HDPE 50mm. Z hlediska koncepce rozvoje obce, dle vymezení rozvojových ploch a to ploch zastavitelných (Z) a rezervních (R) je budoucí zásobování plynem pro tyto plochy možné. V návaznosti na budoucí odběrové kapacity jednotlivých míst budou nutné některé úpravy na stávajícím plynovodu. K zastavitelným plochám Z1-Z3-Z18 se vybuduje samostatná větev plynovodu od regulační stanice směrem po silnici č.iii/27234 ven z obce až do lokality. Ostatní rozvojové plochy se připojí po prodloužení stávajícího uličního potrubí do řešeného odběru. S ohledem na dlouhodobý výhled rezervních ploch lze uvažovat s rozšířením a prodloužením potrubí dimenze DN 90mm a posílením následného potrubí od páteřního rozvodu na vyšší dimenze DN 63mm. Platí jako varianta zejména u vzdálenějších míst ploch Z16, Z9 a odběrů od RS. Lokalita Z9 se napojí min. ze dvou koncových bodů stávající sítě plynovodu a lokalita Z16 bude napojena ze samostatného odběrného bodu v síti šindlerová I felcman 93

94 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání (vždy nejbližší větev STL plynovodu). Při napojení na koncové body stávajícího plynovodu konzultovat zokruhování sítě s vlastníkem plynovodu (RWE Gas Net sro). S přibývajícími odběry a rozvojem výstavby bude nutno provést kontrolu kapacity regulační stanice. Kontrola kapacity regulační stanice a průtoku plynu ve stávajícím řadu bude provedena při řešení připojení lokality Z16, Z9 a rovněž již v první etapě napojení lokality Z1-Z3-Z18. Pro území Z1 a sousední území je na přívodu samostatné větev od RS uvažováno s původní kapacitou potřeby plynu bez ohledu na sníženou plochu, plus přidat plochu Z18. Z hlediska kapacity stávajícího plynovodu, průtoku plynu bude ověřeno i možné zvýšení tlakového pásmo soustavy do 4,0bar pro pokrytí odběrů. Stávající plynovod STL je provozován bez problému, jeho postupné rozšíření je možné. Provedení a jednotlivé úpravy uspokojivě zajistí plánovaný rozvoj v zásobování plynem. V koncepci plynu není uvažováno s novými prvky, zdroji v zásobení plynem obce Čistá. Zásobování elektrickou energií ing. Jaroslav Altera Zásobování výše zmíněných území bude řešeno s ohledem na stávající možnosti připojení z venkovního vedení VN 22kV, které se nachází kolem obce. Menší oblasti výstavby budou zásobovány ze stávajících venkovních trafostanic, pro větší oblasti s potřebou většího příkonu el. energie budou vybudovány nové transformační stanice, případně budou stávající upraveny (výměnou transformátoru, přezbrojením apod.) Výstavba nových trafostanice se týká především oblasti Z1, kde bude vybudován kabelový svod z venkovního vedení a přibližně do středu lokality bude osazena kabelová trafostanice. Oblast Z3 bude zásobována z nové venkovní TS osazené u přívodního vedení ke stávající TS Lokalita Z7 bude zásobována ze stávající TS Za prodejnou, případně bude vybudována průběžná TS pod vedením na lince VN západní strany obce Čistá. V lokalitě Z16 bude vybudována nová TS napojená ze stávající linky 22kV. Pro lokalitu Z9 bude v případě potřeby provedena výměna stávající TS za TS s novým instalovaným příkonem. Ostatní lokality budou zásobovány ze stávajícího rozvodu NN, který bude rozšířen, případně bude provedena úprava stávajících trafostanice jejich přezbrojením na vyšší odebíraný příkon. Jednotlivé lokality budou podrobněji řešeny v rámci dalších stupňů projektové dokumentace Telekomunikace Jednotlivá připojovací místa pro napojení na kabelovou telekomunikační síť budou řešena ze stávajících rozvodů v obci a to jejich rozšířením. (VKS např. Telefonica O2). Dalším řešením je připojení do bezdrátové mobilní sítě jednotlivých operátorů nebo do systému poskytovatelů bezdrátové internetové sítě. Řešení připojení kabelem se bude odvíjet od počtu připojovaných míst. Konkrétní řešení bude zapracováno do dalších stupňů projektové dokumentace včetně umístění nových síťových rozvaděčů. V řešeném území se nachází ve výšce cca 200 nad terénem radioreléové paprsek AČR radioreleová trasa Doubek - Ještěd. Nakládání s odpady Odpady z obce jsou shromažďovány v běžných sběrových nádobách u domů, svoz směsného odpadu provádí firma COMPAQ. Odpady jsou skládkovány na skládce v Michalovicích. Skládka odpovídá současným požadavkům pro skládkování komunálních odpadů. Svoz tříděného odpadu zajišťuje firma pí. Miltnerové z Bitouchova. V obci je pro občany k dispozici sběrný dvůr čp. 123 a velkoobjemový kontejner. 94 šindlerová I felcman

95 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Podle systému kontaminovaných míst na internetovém serveru ( jsou v řešeném území dvě zavezené skládky ČGS. V rokli pod novou požární nádrží je skládka s kódovým označením 4307 a v poli nad Plužnou leží skládka s kódovým označením d.2. Občanské vybavení V rámci koncepce rozvoje obce nejsou, s výjimkou ploch pro občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení žádné nové plochy pro veřejnou vybavenost (školství, sociální služby, kulturu, veřejnou správu, atd.) a ani nové plochy pro samostatně stojící komerční zařízení. Navrhovaná zastavitelná plocha Z13 (OM) pouze fixuje současný stav nezkolaudovaného penzionu. Odůvodnění: Celá zastavitelná plocha byla zrušena, a to z důvodu jejího přeřazení do zastavěného území. Budova penzionu s restaurací je již realizována, zkolaudována a řádně zapsána do Katastru nemovitostí ČR. Celá plocha je tak nově vymezena jako součást zastavěného území a je tedy vymezena jako plocha stabilizovaná. d.3. Veřejná prostranství Nová veřejná prostranství jsou navržena jako veřejní veřejně prospěšné stavby. Plochy označené PP1, PP2, PP3, PP6 a PP7 VD1, VD2, VD3, VD6 a VD7 jsou navržena nevrženy v rámci zastavitelných ploch, veřejné prostranství PP4 VD4 je navrženo na stávajícím zastavěném území v místě výstavby rodinných domů na severozápadním okraji Týnce a veřejné prostranství PP5 VD5 v trase stávající úzké komunikace směřující do Fukarovy rokle. Odůvodnění oprav překlepů: Jsou opraveny překlepy v textu platného ÚP Čistá (veřejní > veřejně, navržena > navrženy). Odůvodnění změny kódování ploch změn veřejných prostranství: Veškeré záměry, které byly v platném ÚP Čistá vymezeny jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo, byly přeřazeny mezi vymezeny mezi veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Tato úprava u místních komunikací (záměry VD1 VD7) vyplývá z přehodnocení náhledu na povahy těchto záměrů, kdy jde primárně o stavby dopravní infrastruktury, nikoliv o veřejná prostranství. Je zřejmé, že tyto dva územní prvky se prolínají, ulice jsou zároveň veřejným prostranstvím (viz 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) a zároveň vždy integrují komunikace pro chodce a cyklisty a zpravidla rovněž pro provoz motorových vozidel. Při jejich vymezení v ÚP je nicméně vhodnější akcentovat jejich povahu jakožto především stavby dopravní infrastruktury, v návaznosti na zastavitelné plochy naprosto nezbytné pro zajištění jejich dopravního napojení a dopravní obslužnosti, a tedy pro zajištění možnost výstavby na těchto zastavitelných plochách. Pro stavby dopravní infrastruktury je umožněno stavebním zákonem využít operativnější a účinnější nástroj pro zajištění jejich realizaci. Tím je oproti předkupnímu právu právě možnost vyvlastnění. Po severním okraji plochy Z16 je vymezena plocha veřejného prostranství (PV) a veřejně prospěšné stavby VD1-2 pro rozšíření stávajícího veřejného prostranství s místní obslužnou komunikací na šířku veřejného prostranství minimálně 12 m, umožňující vedení obousměrné místní obslužné komunikace s alespoň jednostranným chodníkem, pro dopravní napojení a dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z16. Odůvodnění doplnění textu: Pro zastavitelnou plochu Z16, vymezenou v planém ÚP Čistá, byla stanovena podmínka zpracování územní studie a tato územní studie byla v roce 2017 zpracována (autor Ing. arch. Jan Kosík-PROZIS, 2017, využití schváleno pořizovatelem, Magistrátem města Mladá Boleslav, dne ). Zpracovaná územní studie pro zastavitelnou plochu Z16 navrhla jako jedinou přístupovou komunikaci pro dopravní napojení a dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z16 stávající šindlerová I felcman 95

96 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání komunikaci vedenou při severním okraji plochy (na pozemku parc. č. 769/1 a dalších). Tato komunikace je dnes jednopruhová, široká jen 3,5 m, bez výhyben a předmětná územní studie ji, v souladu s vyjádřením Krajského ředitelství Policie ČR Středočeského kraje, Územního odboru Mladá Boleslav, Dopravního inspektorátu, č.j. KRPS /ČJ KOM, ze dne , k Územní studii Čistá plocha Z16, navrhuje k rozšíření na dvoupruhovou s doprovodným pásem zeleně. Proto Změna č. 1 ÚP vymezuje, v souladu s předmětnou územní studií, v rámci plochy Z16 nově plochu veřejného prostranství (PV) pro rozšíření veřejného prostranství podél severního okraje plochy Z16 na 12 m, s možností rozšíření stávající jednopruhové komunikace na dvoupruhovou obousměrnou, s alespoň jednostranným chodníkem, tedy na parametry odpovídající potřebám zajištění dopravního napojení a dopravní obslužnosti zastavitelné plochy Z16. Veřejná prostranství jsou určena především k výstavbě navrhovaných účelových místních komunikací, k možnému rozšíření komunikací stávajících, vedení stávajících a navrhovaných tras technické infrastruktury, k založení ploch veřejné zeleně a k umístění případných protihlukových opatření při komunikacích silnicích III. třídy. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. Součástí veřejného prostranství vymezeného podle odstavců 1 a 2 je nejméně jeden pruh vyhrazený pro pěší v minimální šířce 2 m umožňující bezbariérové užívání. Šířka části veřejného prostranství PP1 VD1 umožňující příjezd od komunikace silnice III. třídy k zastavitelné ploše Z18 musí mít šířku alespoň 16m. Odůvodnění úprav textu: Text i výkresy platného ÚP Čistá chybně označují všechny místní komunikace jako účelové. Změna č. 1 ÚP Čistá proto tuto chybu napravuje. Text platného ÚP Čistá označuje silnice III. třídy chybně jako komunikace III. třídy. Takové označení není konformní s kategorizací pozemních komunikací dle 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Změna č. 1 ÚP Čistá proto tuto chybu napravuje. Změna kódování plochy veřejného prostranství z PP1 na VD1 viz výše. Pozemky veřejných prostranství určených k užívání osobami uvedenými v 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona se v zastavitelných plochách vymezují o minimální rozloze 500 m 2 a minimální šířce 10 m ve vzájemných docházkových vzdálenostech 300 m. V odůvodněných případech se vymezují o minimální rozloze 1000 m 2 ve vzájemných docházkových vzdálenostech 600 m. Do této rozlohy se nezapočítává dopravní prostor místní komunikace určený pro odstavování a pohyb motorových vozidel. Tyto pozemky mohou být nahrazeny částmi veřejně přístupných pozemků staveb občanského vybavení v přilehlém území či jinými veřejnými prostranstvími splňujícími tyto parametry. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném území z hlediska rozdílných možností jeho využití, zájmů ochrany přírody. Plochy v nezastavěném území obce Čistá jsou členěny podle charakteru využití, limitujících jevů a utváření krajiny na plochy přírodní (NP), plochy zemědělské (NZ), plochy lesní (NL) a plochy smíšené nezastavěného území (NS). Systém ÚSES zpracován v OG ÚSES Mladá Boleslav (M. Morávková 2001). Katastr obce Čistá se podle tohoto generelu nachází z větší části v Benáteckém bioregionu (1.4), pouze jeho severní část zasahuje do bioregionu Ralského (1.34). Hluboká údolí, která obklopují katastr nebo do něj přímo 96 šindlerová I felcman

97 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá vstupují, tvoří svými zalesněnými částmi přirozené biokoridory, na něž jsou navlečena biocentra. Tato základní kostra je doplněna interakčními prvky. Řešeným územím procházejí hranice biochor 3UF-3RE, 3UF-4RW A 3RF-4RW. Nejvýznamnějším prvkem ÚSES v katastru je regionální biocentrum RC ČISTECKÝ DŮL a na ně navazující regionální biokoridor RK PANKRÁC VALDŠTEJNSKO VALDŠTÝNSKO ČISTECKÝ DŮL o délce 7,6 km vedený po jižních svazích dolu. Podle mapového serveru Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na okrajovou východní část řešeného území zasahuje ochranné pásmo NK 6 a NK 17. Biogeografický význam Název prvku ÚSES Označení prvku ÚSES Biocentrum regionální, funkční Čistecký důl RC Biokoridor regionální, funkční Biocentrum lokální vložené v trase RK, funkční Biocentrum lokální vložené v trase RK, funkční Pankrác Valdštejnsko Valdštýnsko Čistecký důl RK Šroubenice LC 112 U Nádraží LC 113 Biocentrum lokální, funkční Čistá LC 118 Biocentrum lokální, funkční Na Kopaninách LC 119 Biocentrum lokální, funkční Dlouhý důl u Plužné LK 90 Biokoridor lokální, nefunkční, navržený k vymezení a k založení Na Prutech LK 93 Biokoridor lokální, funkční. Čistá LK 94 NATURA 2000 Evropsky významná lok. Paterovské stráně EVL 5362 V průběhu zpracování návrhu ÚP byla vyhlášena evropsky významná lokalita CZ Paterovské stráně EVL5362, zákres byl proveden v hlavním a v koordinačním výkresu s vymezením plochy dle rozsahu zasahujícím do správního území obce Čistá. Odůvodnění: Bylo provedeno přečíslování a přejmenování prvků regionálního systému ekologické stability, a to z důvodu uvedení kódování a označení prvků regionální USES do souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje vydanými až po vydání ÚP Čistá. Prostupnost krajiny Návrh ÚP stabilizuje stávající dopravní infrastrukturu, která se skládá z komunikace I. třídy I/38, komunikací III. třídy - III/2764, III/27233 a III/27232 a místních a účelových komunikací tvořících dopravní systém obce. Nové místní a účelové komunikace jsou navrhovány v rámci veřejných prostranství. Odůvodnění úprav textu: Text i výkresy platného ÚP Čistá chybně označují všechny místní komunikace jako účelové. Změna č. 1 ÚP Čistá proto tuto chybu napravuje. šindlerová I felcman 97

98 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Ochrana před povodněmi Severozápadní okraj obce je ohrožován přívalovými vodami z okolních polí. Riziko tohoto jevu bylo značné sníženo vybudováním násypu a odvodňovacího příkopu v této části obce. Pro Čistý potok s hydrologickým číslem pořadí , který se pod obcí Hrdlořezy vlévá do Jizery (hydrologické číslo poříčí Jizery ) v km 41,800, není stanoveno záplavové území. Ochrana nerostného bohatství Na území katastru obce nejsou evidovány žádné zvláštní podmínky geologické stavby tj. (poddolovaná území, sesuvy, výhradní ložiska nerostných surovin ani území s předpokládanými výskyty ložisek tj. prognózy), nenacházejí se zde plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů ani plochy určené pro jejich technické využití Další ochranná pásma Dle vodohospodářské mapy Mladá Boleslav stav k r. 1994, se celé území nachází v III. stupni pásmu hygienické ochrany vodního zdroje Káraný, kde platí rozhodnutí OVHZL středočeského KNV č.j. 4090/ z V tomto rozhodnutí jsou stanovena závazná omezení činností na ochranu podzemních a podpovrchových vod, která je nutno respektovat. Současně je zde nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle zákona o vodách číslo 254/2001 Sb. Ve znění předpisů měnících a doplňujících. Severní část řešeného území od komunikace III. tř. č , a 2764 leží v ochranném pásmu II. b vodoteče Bělá. Na území okrajově zasahuje ochranné pásmo II. a vodního zdroje Klokočka. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) I. Z A S T A V Ě N É Ú Z E M Í A Z A S T A V I T E L N É P L O C H Y Bydlení v bytových domech BH Plochy bydlení, ve kterých převažují bytové domy. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m 2. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení. V Návrhu ÚP, nejsou vymezeny žádné nové funkční plochy BH, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Funkce obytná bydlení v bytových domech, řadové domy. Přípustné využití: Drobné chovatelství a pěstitelství pro vlastní potřebu. Ubytovací, sociální, maloobchodní služby obyvatelstvu, pensiony (se zajištěným parkováním vozidel hostů na vlastním pozemku), lokální maloobchod a stravovací zařízení, hygienické služby a relaxační zařízení, nezávadná domácí 98 šindlerová I felcman

99 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá výroba. Oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou. Nezbytná technická vybavenost. Nepřípustné využití: Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. Podmínky prostorového uspořádání: Výšková hladina zástavby se stanovuje do 12 m nad okolním terénem. Odůvodnění doplnění podmínek pro využití ploch: Je opravena chyba platného ÚP Čistá, který nesprávně deklaroval nepotřebnost stanovení podmínek pro využití tohoto druhu plochy z důvodu, že nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy s tímto způsobem využití. Obecně nicméně platí, že podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stejně tak podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se vztahují jak na zastavitelné, tak na stabilizované plochy, pokud v ÚP není výslovně uvedeno jinak. Platný ÚP Čistá přitom stabilizované plochy s tímto rozdílným způsobem využití vymezuje, je proto nezbytné stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání těchto druhů ploch. Nová plošná regulace vychází z formulací využívaných v platným ÚP Čistá, aby byla zachována jednotná metodika regulace. Při doplnění regulace se vycházelo především ze skutečného (existujícího) stavu zástavby v ploše, kde je tento typ plochy na území obce vymezen, a dále ze standardních staveb a zařízení, které jsou do tohoto typu ploch obvykle umísťovány. Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské BI Plochy bydlení, ve kterých převažují rodinné domy. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m 2. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení. Následující normativy platí i pro stejné využití volných ploch v již zastavěném území. Hlavní využití: Funkce obytná - plochy nízkopodlažní obytné zástavby - individuální "rodinné domy, izolované dvojdomy, mimo zastavitelné plochy vymezené v původním ÚP Čistá vydaném řadové domy o max. 3 nadzemních podlažích včetně využitelného podkroví s možností celého či částečného podsklepení. Oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou. Nezbytná technická vybavenost. Odůvodnění doplnění hlavního využití: Byl doplněn regulativ hlavního využití upravující přípustnost řadových domů. Ty jsou jakožto akceptovatelné ponechány ve stabilizovaném území. Nicméně v zastavitelných plochách vymezených v ÚP Čistá, které se nacházejí především na okrajích zastavěného území není žádoucí tento typ zástavby umísťovat. Zástavba v zastavitelných plochách na okraji sídla by měla vytvářet pozvolný přechod mezi centrální částí obce a okolní převážně zemědělsky využívanou volnou krajinou, zástavba by proto měla být řidší, s většími odstupy jednotlivých domů a větším uplatněním vegetace na zahradách domů. Přípustné využití: Drobné chovatelství a pěstitelství pro vlastní potřebu. Ubytovací, sociální, maloobchodní, služby obyvatelstvu, pensiony (se zajištěným parkováním vozidel hostů na vlastním pozemku), lokální maloobchod a stravovací zařízení, hygienické služby a relaxační zařízení, nezávadná domácí výroba. šindlerová I felcman 99

100 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Nepřípustné využití: Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby. KZ = 0,65do 800m/0,70nad 800m (koeficient zeleně tj poměr nezastavěné a nezpevněné plochy k ploše pozemku stavební parcele), výšková hladina zástavby (mimo zastavitelné plochy vymezené v původním ÚP Čistá vydaném ) se stanovuje do 12 m nad okolním terénem. Podmínkou je řešení garážování na vlastním pozemku. V zastavitelných plochách vymezených v původním ÚP Čistá vydaném se stanovuje výšková hladina zástavby do 10 m nad okolním terénem, přípustné je jedno nadzemní podlaží a využitelné podkroví. Nadzemním podlažím se rozumí podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. Podkrovím se rozumí přístupný a účelově využívaný (k bydlení, práci, ubytování, skladování apod.) vnitřní prostor budovy nalézající se v prostoru pod šikmou střechou, v němž maximálně polovina obvodových stěn přesahuje výšku 1,6 m od úrovně podlahy. V případě rovné střechy může být namísto podkroví realizováno ustupující podlaží, kterým se rozumí 2. nadzemní podlaží ustoupené od líce obvodových stěn podlaží pod ním o min. 1,5 m, a to alespoň podél 60 % délky obvodu tohoto podlaží. Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace). Podél vedení VN je nutno zachovat nezaplocený volný pruh o šířce 4m na každou stranu od osy vedení a pro souběh komunikace s vedením VN, volný pruh o šířce minimálně 2 m od krajních vodičů dnešních i navrhovaných. Odůvodnění doplnění podmínek prostorového uspořádání: Byla redukována max. výška zástavby v zastavitelných plochách vymezených v původním ÚP Čistá (tedy v Územním plánu Čistá před vydáním Změny č. 1 ÚP Čistá). Všechny zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI) jsou v původním ÚP Čistá vymezeny po obvodu sídla, na přechodu zástavby sídla Čistá do navazující, převážně zemědělsky využívané volné krajiny. Pro harmonický přechod sídla do okolní (převážně ploché) krajiny, je nevhodné, aby na jeho okraji vznikly domy s 2 nadzemními podlažími, a navíc využitelným podkrovím, s výškou až 12 m, tedy zástavba vyšší, než je v centrální části obce. Již realizovaná zástavba v zastavitelné ploše Z7 byla určitým vodítkem, jak prostorovou regulaci i na ostatních zastavitelných plochách formulovat. Převážně se jedná o stavby s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, přičemž v některých případech je podkroví mírně vyvýšeno, aby umožnilo vyšší využitelnost podlahová plochy v podkroví. Z toho důvodu byla maximální výška zástavby snížena na 10 m, tak aby umožnila výstavbu domů s jedním nadzemním podlažím a vyvýšeným podkrovím, s určitou rezervou na vyrovnání terénních nerovností. Tato výšková regulace iniciuje stavebníky k výstavbě domů s využitelným podkrovím, jehož realizace se v souvislosti s liberální definicí podkroví stává ekonomicky výhodnější. To vede k efektivnějšímu využití pozemků než při výstavbě jednopodlažních bungalovů, tedy přízemních domů buď zcela bez využitelného podkroví, nebo s velmi nízkou výškou podkroví, a tedy s omezenou využitelností podkroví. Zároveň se ovšem ani s jednopodlažními stavbami nedostává do zásadního střetu. Spolu se zavedením těchto prostorových regulativů bylo nutné doplnit několik definic, které ÚP neobsahoval: Doplněná výšková regulace je vztažena na zastavitelné plochy vymezené původním ÚP Čistá v podobě, v jaké byl vydán dne Každou změnou ÚP je dle aktuální legislativy nutné aktualizovat zastavěné území, což znamená vyjmutí již využitých (zastavěných) pozemků ze zastavitelných ploch. Záměrem nicméně bylo novou regulaci vztáhnout na 100 šindlerová I felcman

101 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá zastavitelné plochy vymezené v původním ÚP Čistá v jejich celém rozsahu, byť by již byly zastavěny a zařazeny do zastavěného území. I případné změny staveb (dostavby, nástavby apod.) tak budou podléhat doplněné výškové regulaci. Takto je regulativ formulován z toho důvodu, že právě zastavitelné plochy vymezené v původním ÚP Čistá jsou rozmístěny na okraji (po obvodu) sídla a představují přechodové pásmo mezi více zahuštěnou a vyšší zástavbou v centru sídla a okolní zemědělskou volnou krajinou. Definice nadzemního podlaží vychází z technické normy ČSN Smyslem této definice je, aby nedocházelo k umělému navyšování staveb falešným podzemním podlažím, které by nicméně většinou svého objemu bylo nad povrchem a fakticky by představovalo plnohodnotné nadzemní podlaží. Definice podkroví je nastavena liberálně, aby umožnila poměrně výrazně vyvýšené podkroví, přitom ovšem stále zajišťovala zachování výrazu domů jako spíše drobnějších staveb, kdy je druhé nadzemní podlaží ztvárněno tak, že objemově ustupuje a vizuálně tak dům zmenšuje. Definice ustupujícího podlaží umožňuje výstavbu staveb s plochou střechou, neboť bylo vyhodnoceno, že v prostředí obce Čistá není tento modernější typ staveb nežádoucí. Jde již spíše o suburbánní sídlo, venkovský charakter, převládající v centrální části, je v některých okrajových partiích zástavby značně potlačen. V zásadě jde o přirozený vývoj u obce, která slouží jako rezidenční zázemí pro Mladou Boleslav. Bylo vyhodnoceno, že není nutné konzervativní regulací trvat na venkovském charakteru nové zástavby, vyznačující se primárně právě šikmými střechami. Obr.: Ukázky nové zástavby v ploše Z7. Nalevo nahoře a dole ukázky domů s vyvýšeným podkrovím. Vpravo nahoře ukázka domů s plochou střechou, která dané urbanistické prostředí nijak nenarušuje. Vpravo dole vztah domu s vyvýšeným podkrovím a přízemního bungalovu nedochází k žádnému zásadnímu střetu, kterému by měla regulace zabraňovat. Mimo zásadní úpravy prostorové regulace byly provedeny následující úpravy: Bylo vyřazeno ustanovení, které představovalo procesní podmínku umožňující odchylky od navržené prostorové regulace. Ta byla vyhodnocena jako dostatečně liberální, aby nebylo nutné umožňovat vůči ní při nové zástavbě jakékoliv výjimky. Co se týče stávajících staveb, které mohou tuto prostorovou regulaci porušovat, je doplněno pravidlo zákazu retroaktivity regulace územního plánu, a to na konec kapitoly f. I. Je vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí. Ochranná pásma vedení vysokého napětí jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. šindlerová I felcman 101

102 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Podmínky pro realizaci záměrů: Z hlediska ochrany přírody a krajinného rázu je nutno při povolování jednotlivých záměrů výstavby pro bydlení respektovat charakteristické prvky stávající venkovské zástavby v místě. Návazně realizovat doprovodné sadové úpravy, dbát na výsadbu typických dřevin v zástavbě, a to ať na soukromých plochách nebo na plochách veřejných. Z hlediska ochrany vod minimalizovat při výstavbě ovlivnění odtokových poměrů v území, případně preferovat technická opatření směřující k jímání vod a jejich využití na závlahy. Při návrhu odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch budou preferována opatření se vsakováním vod do podloží. Záměry, kde by při provozu mohlo dojít ke znečistění vod (parkoviště, odstavná stání, garáže) budou řešena opatřeními pro ochranu vod (odlučovači ropných látek). Navrhovaná splašková kanalizace bude řešena dostatečně kapacitní, aby pokryla potřebu i pro nově navrhované lokality. Bydlení v rodinných domech venkovské BV Plochy bydlení, ve kterých převažují rodinné domy venkovského typu. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m 2. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení. Následující normativy platí i pro stejné využití volných ploch v již zastavěném území. Hlavní využití: Funkce obytná - plochy nízkopodlažní obytné zástavby - individuální "rodinné" domy venkovského typu o 2 nadzemních podlažích včetně využitelného podkroví s možností celého či částečného podsklepení. Oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou. Nezbytná technická vybavenost. Přípustné využití: Stavby pro drobné chovatelství a pěstitelství pro vlastní potřebu. Ubytovací, sociální, maloobchodní, služby obyvatelstvu, pensiony (se zajištěným parkováním vozidel hostů na vlastním pozemku), lokální maloobchod a stravovací zařízení, hygienické služby a relaxační zařízení, nezávadná domácí výroba. Nepřípustné využití: Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby. KZ = 0,70/0,75, výšková hladina zástavby se stanovuje do 9 m nad okolním terénem. Podmínkou je řešení garážování na vlastním pozemku. Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace). Podél vedení VN je nutno zachovat nezaplocený volný pruh o šířce 4m na každou stranu od osy vedení a pro souběh komunikace s vedením VN, volný pruh o šířce minimálně 2 m od krajních vodičů dnešních i navrhovaných. 102 šindlerová I felcman

103 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Odůvodnění: Bylo vyřazeno ustanovení, které představovalo procesní podmínku umožňující odchylky od navržené prostorové regulace. Ta byla vyhodnocena jako dostatečně liberální, aby nebylo nutné umožňovat vůči ní při nové zástavbě jakékoliv výjimky. Co se týče stávajících objektů, které mohou tuto prostorovou regulaci porušovat, je doplněno pravidlo zákazu retroaktivity regulace územního plánu, a to na konec kapitoly f. I. Bylo vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí. Ochranná pásma vedení vysokého napětí jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. Občanského Občanské vybavení - veřejná vybavenost OV Plochy určené pro občanskou vybavenost, která je nezbytná pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel a jejíž existence v území je v zájmu státní správy a samosprávy. Zahrnuje např. plochy pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, apod. V Návrhu ÚP, nejsou vymezeny žádné nové funkční plochy OV, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Plochy jsou určeny pro malá zařízení občanského vybavení s převahou veřejného charakteru, tedy zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva apod. Přípustné využití: Privátní zařízení zdravotnictví, školství, sociální péče, zařízení sportovní provozované na komerčním základě, obchody, nevýrobní služby, zařízení veřejného ubytování a stravování, doprovodná dopravní a technická zařízení a služební byty, a to v doplňkovém rozsahu vůči hlavnímu využití plochy. Nepřípustné využití: Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů musí být řešeno s ohledem na strategický a dominantní význam plochy v prostoru obce. Stavby mohou maximálně využívat stavební pozemek. Hlavní stavby jsou směrem k veřejnému prostranství otevřené, do veřejného prostranství jsou orientované vstupy, případně parterem s občanským vybavením. Maximální výška zástavby je 12 m od okolního terénu. Odůvodnění doplnění podmínek pro využití ploch: Je opravena chyba platného ÚP Čistá, který nesprávně deklaroval nepotřebnost stanovení podmínek pro využití tohoto druhu plochy z důvodu, že nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy s tímto způsobem využití. Obecně nicméně platí, že podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stejně tak podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se vztahují jak na zastavitelné, tak na stabilizované plochy, pokud v ÚP není výslovně uvedeno jinak. Platný ÚP Čistá přitom stabilizované plochy s tímto rozdílným způsobem využití vymezuje, je proto nezbytné stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání těchto druhů ploch. šindlerová I felcman 103

104 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Nová plošná a prostorová regulace vychází z formulací využívaných v platným ÚP Čistá, aby byla zachována jednotná metodika regulace. Při navržení regulace se vychází ze současného stavu, kdy v ploše stojí významný solitér, plocha je vymezena podél jeho fasády. Regulativ umožňuje jeho přestavbu v rámci plochy, při zachování jeho dominantní pozice v centru obce. Občanské vybavení - hřbitovy OH Plochy zahrnují pozemky pro pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků - plochy hřbitovů včetně technického zázemí (márnice, krematoria, obřadní síně, ) a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. V Návrhu ÚP, nejsou vymezeny žádné nové funkční plochy OH, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Plochy jsou určeny pro veřejná a vyhrazená pohřebiště. Přípustné využití: Obřadní síně, krematoria, urnové háje a další objekty a zařízení sloužící pro provoz pohřebiště. Dále církevní stavby a zařízení, občanské vybavení související s hlavním využitím plochy, kapacitně odpovídající potřebám uživatelů plochy, administrativa související s hlavním využitím plochy, kapacitně odpovídající potřebám uživatelů plochy, veřejná prostranství a veřejná zeleň, parkoviště sloužící uživatelům dané plochy, související dopravní a technická infrastruktura, ochranná, izolační a okrasná zeleň, vodní plochy a toky. Nepřípustné využití: Není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: Není stanoveno. Odůvodnění doplnění podmínek pro využití ploch: Je opravena chyba platného ÚP Čistá, který nesprávně deklaroval nepotřebnost stanovení podmínek pro využití tohoto druhu plochy z důvodu, že nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy s tímto způsobem využití. Obecně nicméně platí, že podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stejně tak podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se vztahují jak na zastavitelné, tak na stabilizované plochy, pokud v ÚP není výslovně uvedeno jinak. Platný ÚP Čistá přitom stabilizované plochy s tímto rozdílným způsobem využití vymezuje, je proto nezbytné stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání těchto druhů ploch. Nová plošná a prostorová regulace odpovídá standardní regulaci využívané v tomto druhu monofunkčně vymezované plochy. Občanské vybavení komerční zařízení malé a střední OM Plochy zahrnují pozemky komerční občanské vybavenosti sloužící pro administrativu, obchodní prodej ubytování, stravovování a služby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Vliv činnosti na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušit sousedící obytné zóny nad příslušné normy. Následující normativy platí i pro stejné využití volných ploch v již zastavěném území. Hlavní využití: Plochy jsou určeny pro malá zařízení občanského vybavení s převahou komerčního charakteru. 104 šindlerová I felcman

105 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Přípustné využití: Privátní zařízení zdravotnictví, školství, sociální péče, zařízení sportovní provozované na komerčním základě, obchody, nevýrobní služby, zařízení veřejného ubytování a stravování, doprovodná dopravní a technická zařízení a služební byty. Nepřípustné využití: Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů musí být řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby s tím, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšky okolní zástavby v okruhu 100 m o 5 m. KZ = 0,45/0,50. Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace). Podél vedení VN je nutno zachovat nezaplocený volný pruh o šířce 4m na každou stranu od osy vedení a pro souběh komunikace s vedením VN, volný pruh o šířce minimálně 2 m od krajních vodičů dnešních i navrhovaných. Odůvodnění úpravy podmínek pro využití ploch: Bylo vyřazeno ustanovení, které představovalo procesní podmínku umožňující odchylky od navržené prostorové regulace. Ta byla vyhodnocena jako dostatečně liberální, aby nebylo nutné umožňovat vůči ní při nové zástavbě jakékoliv výjimky. Co se týče stávajících objektů, které mohou tuto prostorovou regulaci porušovat, je doplněno pravidlo zákazu retroaktivity regulace územního plánu, a to na konec kapitoly f. I. Bylo vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí. Ochranná pásma vedení vysokého napětí jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení OS Plochy zahrnují pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Následující normativy platí i pro stejné využití volných ploch v již zastavěném území. Hlavní využití: Stavby a zařízení pro sport a relaxaci, sportovní areály. Přípustné využití: Klubovní a hygienická zařízení, stravovací a ubytovací zařízení, nezbytná technická zařízení parkoviště určená pro uživatele areálu Nepřípustné využití: Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. šindlerová I felcman 105

106 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů musí být řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby. KZ = 0,45/0,50. Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace). Podél vedení VN je nutno zachovat nezaplocený volný pruh o šířce 4m na každou stranu od osy vedení a pro souběh komunikace s vedením VN, volný pruh o šířce minimálně 2 m od krajních vodičů dnešních i navrhovaných. Odůvodnění úpravy podmínek pro využití ploch: Bylo vyřazeno ustanovení, které představovalo procesní podmínku umožňující odchylky od navržené prostorové regulace. Ta byla vyhodnocena jako dostatečně liberální, aby nebylo nutné umožňovat vůči ní při nové zástavbě jakékoliv výjimky. Co se týče stávajících objektů, které mohou tuto prostorovou regulaci porušovat, je doplněno pravidlo zákazu retroaktivity regulace územního plánu, a to na konec kapitoly f. I. Bylo vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí. Ochranná pásma vedení vysokého napětí jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. Dopravní infrastruktura silniční DS Plochy silniční dopravy zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně též místních komunikací III. třídy, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot. Následující normativy platí i pro stejné využití volných ploch v již zastavěném území. Hlavní využití: Trasy systému nadmístní silniční dopravy, základní systém městských páteřních komunikací, nádraží, stanice a zastávky hromadné dopravy, velkoplošná parkoviště, hromadné garáže a čerpací stanice pohonných hmot. Přípustné využití: Sklady a dílny pro servisní činnost spojenou s dopravní vybaveností, stravovací a ubytovací zařízení pro občerstvení a krátkodobé ubytování spojené s provozem hromadné dopravy osob. Nepřípustné využití: Jiné činnosti než jsou výše uvedeny. Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů musí být řešeno s ohledem na kontext okolí. Liniové stavby musí být začleněny do krajiny s použitím doprovodné zeleně. Investor, resp. vlastník zařízení je povinen zajistit přiměřené ozelenění ploch. Koeficient míry využití území KZ = 0,30/0,45 alternativně limit min. 1 strom na každých 5 stání. Výšková hladina není stanovena. Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace). 106 šindlerová I felcman

107 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Podél vedení VN je nutno zachovat nezaplocený volný pruh o šířce 4 m na každou stranu od osy vedení a pro souběh komunikace s vedením VN, volný pruh o šířce minimálně 2 m od krajních vodičů dnešních i navrhovaných. Podmínky pro realizaci záměrů: Jednotlivé konkrétní záměry navrhované na plochách pro dopravní infrastrukturu a zároveň uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou v předstihu před další přípravou posouzeny podle tohoto zákona (proces EIA, případně i jako podlimitní záměry). Z hlediska ochrany vod budou konkrétní záměry řešeny s minimalizací ovlivnění odtokových poměrů, budou preferována technická řešení s jímáním dešťových vod a jejich využívání k závlahám. Při návrhu odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch budou preferována opatření se vsakováním vod do podloží. Záměry, kde by při provozu mohlo dojít ke znečistění vod (parkoviště, odstavná stání, garáže, čerpací stanice pohonných hmot) budou řešena opatřeními pro ochranu vod (odlučovači ropných látek). Z hlediska ochrany veřejného zdraví budou záměry v zastavitelných plochách určených pro dopravní stavby prověřeny rozptylovou a akustickou studií, aby v případě, že tak vyplyne z výsledků těchto studií, mohla být současně řešena potřebná protihluková opatření. Z hlediska ochrany přírody a krajinného rázu realizovat záměry dopravních staveb s doprovodnými minimalizačními opatřeními (doprovodná výsadba, technologická kázeň při výstavbě, odvodnění komunikací apod.) U realizace nových záměrů dopravních staveb je nutná doprovodná výsadba stromů, např. aleje. Odůvodnění úpravy podmínek pro využití ploch: Bylo vyřazeno ustanovení, které představovalo procesní podmínku umožňující odchylky od navržené prostorové regulace. V případě tohoto druhu ploch byla shledána jako nevhodná i samotná prostorová regulace. Stanovený koeficient zeleně je v plochách dopravní infrastruktury nežádoucí, neboť může zamezit řešení, které vyplývá z technických norem či dalších požadavků na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Detailní regulativy upravující počty stromů byly vyřazeny jako příliš detailní podmínky vzhledem k měřítku a podrobnosti územního plánu. Z podmínek pro realizaci záměrů byly vyřazeny veškeré podmínky procesní povahy. Procesní podmínky jsou v ÚP obecně nepřípustné, neboť režim navazujících řízení je upraven zákonem a ÚP jakožto opatření obecné povahy nemůže zákonem stanovené procesy modifikovat. Podmínky v ÚP se mohou týkat pouze věcného řešení budoucích staveb a opatření. ÚP tak nemůže předem předjímat, zda budou některé stavební záměry posouzeny dle zákona č. 100/2001 Sb. (odst. 1), popř. zda bude nutné požadovat rozptylovou a akustickou studii (odst. 3). Navíc jsou plochy dopravní infrastruktury v ÚP Čistá vymezeny pouze v režimu stabilizovaných ploch, lze tedy očekávat pouze rekonstrukce stávajících silnic a není tak žádoucí tyto budoucí rekonstrukce zatěžovat nadbytečnými podmínkami v ÚP, když ty nemohou samy o sobě mít žádný zásadně nový vliv na území obce. Ostatní hraniční podmínky (požadavky na doprovodnou zeleň a vodní režim) byly v ÚP ponechány, neboť nepředstavují podmínky procesní a jsou v ÚP akceptovatelné. Především z důvodu zachování maximální kontinuity regulace bylo do ÚP Čistá zasahováno co nejméně, jen v nezbytně nutném rozsahu. Technická infrastruktura inženýrské sítě TI Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného šindlerová I felcman 107

108 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání způsobu využití a kdy, jiné využití těchto pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury. Hlavní využití: Plochy jsou určeny k umisťování plošně rozsáhlejších zařízení pro zásobování vodou, čištění odpadních vod, zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, zásobování teplem z centrálních zdrojů a telekomunikace. Podmínky prostorového uspořádání: Maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšky okolních stávajících budov v okruhu 50 m o 5,0 m. Objemové a architektonické ztvárnění objektů musí být řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby. KZ = 0,35/0,40. Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace). V Návrhu ÚP, nejsou vymezeny žádné nové funkční plochy TI, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Odůvodnění úpravy podmínek pro využití ploch: Bylo vyřazeno ustanovení, které představovalo procesní podmínku umožňující odchylky od navržené prostorové regulace. Ta byla vyhodnocena jako dostatečně liberální, aby nebylo nutné umožňovat vůči ní při nové zástavbě jakékoliv výjimky. Co se týče stávajících objektů, které mohou tuto prostorovou regulaci porušovat, je doplněno pravidlo zákazu retroaktivity regulace územního plánu, a to na konec kapitoly f. I. Dále bylo vyřazeno ustanovení vysvětlující nepřítomnost regulativů u tohoto druhu plochy, přestože regulativy stanoveny byly. Ustanovení bylo vyhodnoceno jako technická chyba ÚP. Veřejná prostranství PV Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Hlavní využití: Veřejná prostranství se zpevněnými plochami pro místní dopravu parkování a zásobování, plochy pěších komunikací, plochy upravené zeleně stabilizující ji v sídle, plochy relaxace, stavby protihlukových a protierozních zařízení. Přípustné využití: Mobiliář pro relaxaci, plastiky a další prvky zahradní architektury včetně vodních prvků, liniové trasy technického vybavení. Nepřípustné využití: Všechny činnosti, které vyvolávají riziko úpravy parteru, nebo jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky a nesouvisejí s přípustným využitím. 108 šindlerová I felcman

109 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Smíšené obytné venkovské SV Plochy určené pro smíšené využití vesnického charakteru, pro bydlení s vyšším podílem hospodářské složky (zemědělská a řemeslná výroba). Funkce bydlení je obvykle smíšena s jinými funkcemi. Následující normativy platí i pro stejné využití volných ploch v již zastavěném území. Hlavní využití: Funkce obytná - plochy nízkopodlažní obytné zástavby se zahradami a s drobnými zařízeními vedlejší zemědělské výroby, doplňkové stavby pro chov domácího zvířectva u obytných domů, ostatní stavby pro bydlení, zařízení místní správy, školství, vědy a výzkumu, kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení, zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování, zařízení drobné řemeslné, zemědělské, lesnické a rybářské výroby, vestavěné byty služební a majitelů zařízení, individuální rekreační objekty nad 50 m 2 zastavěné plochy, doprovodná zařízení pro rekreaci a relaxaci, souvislé plochy zeleně. Odůvodnění doplnění podmínek pro využití ploch: Byl doplněn přívlastek řemeslné, aby byly eliminovány pochybnosti, zda v těchto plochách mohou být umísťována zařízení pro tento druh činnosti. Přípustné využití: V tomto území je možné také umisťovat zábavní zařízení v odstupu min. 100 metrů od staveb s funkcí školství a církevní a od hřbitovů. Nepřípustné využití: Rekreační objekty do 50 m 2 zastavěné plochy a všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby. KZ = 0,70/0,75, výšková hladina zástavby se stanovuje do 12 m nad okolním terénem. Podmínkou je řešení garážování na vlastním pozemku. Podél vedení VN je nutno zachovat nezaplocený volný pruh o šířce 4m na každou stranu od osy vedení a pro souběh komunikace s vedením VN, volný pruh o šířce minimálně 2 m od krajních vodičů dnešních i navrhovaných. Odůvodnění úpravy podmínek pro využití ploch: Bylo vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí. Ochranná pásma vedení vysokého napětí jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. Výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba VD Plochy určené pro drobnou průmyslovou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní služby a řemeslnou výrobu, s rušivými účinky na okolí (tj. provozy, které nelze umístit v plochách bydlení, veřejné a komerční vybavenosti a rekreace) včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy. Následující normativy platí i pro stejné využití volných ploch v již zastavěném území. šindlerová I felcman 109

110 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Hlavní využití: Malovýroba a řemeslná výroba, výrobní činnost, u níž nelze vyloučit mírnou zátěž okolí, sklady menšího rozsahu, výrobní služby a servisy. Přípustné využití: Stavy pro maloobchod, vývojová pracoviště, lokální administrativa a stravovací zařízení, dopravní zařízení včetně čerpacích stanic PHM, prodejní sklady, velkoobchod, technické vybavení, služební a pohotovostní byty a byty vlastníků provozoven. Nepřípustné využití: Bydlení (s výjimkou služebních a pohotovostních bytů a bytů vlastníků provozoven), zařízení občanské vybavenosti (s výjimkou služeb uvedených v přípustném využití) Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů musí respektovat kontext okolí. Součástí výrobních ploch zejména v blízkosti s obytné zástavby a volné krajiny musí být izolační zeleň. KZ = 0,35/0,50. Výšková hladina není stanovena. Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, urbanistická studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace). Podél vedení VN je nutno zachovat nezaplocený volný pruh o šířce 4m na každou stranu od osy vedení a pro souběh komunikace s vedením VN, volný pruh o šířce minimálně 2 m od krajních vodičů dnešních i navrhovaných. Podmínky pro realizaci záměrů: Jednotlivé konkrétní záměry navrhované na plochách pro drobnou výrobu a služby a zároveň uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou v předstihu před další přípravou posouzeny podle tohoto zákona (proces EIA, případně i jako podlimitní záměry). Z hlediska ochrany veřejného zdraví budou záměry v zastavitelných plochách určených pro drobnou výrobu a služby prověřeny rozptylovou a akustickou studií, aby v případě, že tak vyplyne z výsledků těchto studií, mohla být současně řešena potřebná protihluková opatření. Plochy pro výrobu a řemesla s rušivými účinky na okolí musí být vymezeny mimo plochy pro bydlení, veřejnou a komerční vybavenost a rekreaci. Z hlediska ochrany vod budou konkrétní záměry řešeny s minimalizací ovlivnění odtokových poměrů, budou preferována technická řešení s jímáním dešťových vod a jejich využívání k závlahám. Při návrhu odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch budou preferována opatření se vsakováním vod do podloží. Záměry, kde by při provozu mohlo dojít ke znečistění vod (parkoviště, odstavná stání, garáže, čerpací stanice pohonných hmot) budou řešena opatřeními pro ochranu vod (odlučovači ropných látek). Navrhovaná splašková kanalizace bude řešena dostatečně kapacitní, aby pokryla potřebu i pro nově navrhované lokality. Z hlediska ochrany přírody a krajinného rázu při projektové přípravě budoucích záměrů na lokalitách určených pro výrobu a služby je nutné dbát na hledisko možného vlivu na krajinný ráz. Odůvodnění úpravy podmínek pro využití ploch: Bylo vyřazeno ustanovení, které představovalo procesní podmínku umožňující odchylky od navržené prostorové regulace. Ta byla vyhodnocena jako dostatečně liberální, aby nebylo nutné umožňovat vůči ní při nové zástavbě jakékoliv výjimky. Co se týče stávajících objektů, které mohou tuto prostorovou regulaci porušovat, je doplněno pravidlo zákazu retroaktivity regulace územního plánu, a to na konec kapitoly f. I. Bylo vyřazeno detailní řešení zástavby ve vztahu k vedení vysokého napětí. Ochranná pásma vedení vysokého napětí jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Územní plán jakožto opatření obecné povahy nemůže tento zákonem daný režim modifikovat. Je pod zákonem danou podrobností územního plánu řešit takto detailní rozmístění zástavby v ploše. 110 šindlerová I felcman

111 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Z podmínek pro realizaci záměrů byly vyřazeny veškeré podmínky procesní povahy. Procesní podmínky jsou v ÚP obecně nepřípustné, neboť režim navazujících řízení je upraven zákonem a ÚP jakožto opatření obecné povahy nemůže zákonem stanovené procesy modifikovat. Podmínky v ÚP se mohou týkat pouze věcného řešení budoucích staveb a opatření. ÚP tak nemůže předem předjímat, zda budou některé stavební záměry posouzeny dle zákona č. 100/2001 Sb., popř. zda bude nutné požadovat rozptylovou a akustickou studii. Bylo vyřazeno ustanovení o vymezování ploch pro výrobu s rušivými účinky, neboť tato věta byla shledána jako nesmyslná. Jednotlivé plochy jsou vymezeny samotným územním plánem, v navazujících řízeních nelze plochy vymezovat. Výroba a skladování - zemědělská výroba VZ Plochy určené pro zemědělskou živočišnou a rostlinnou výrobu, pro malohospodaření, zemědělské služby, přidruženou nezemědělskou výrobu, zahradnictví, lesní hospodářství a zpracování dřevní hmoty včetně komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy. V Návrhu ÚP, nejsou vymezeny žádné nové funkční plochy VZ, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Zemědělská výroba živočišná i rostlinná. Přípustné využití: Skladování výhradně jako doplňkové k hlavnímu využití a pro potřeby zemědělské výroby v dané ploše, stavby a zařízení pro energetické využití biomasy, drobná a řemeslná výroba, administrativa související s hlavním a přípustným využitím, služby pro zaměstnance, služby cestovního ruchu navázané na hlavní využití (např. agroturistika), podnikové vzorkové prodejny, služební byty správců objektů a nezbytného personálu pro provoz a údržbu. Dále parkoviště sloužící uživatelům dané plochy, čerpací stanice pohonných hmot, veřejná prostranství a veřejná zeleň, související dopravní a technická infrastruktura. Nepřípustné využití: Bydlení (s výjimkou služebních a pohotovostních bytů a bytů vlastníků provozoven), zařízení občanské vybavenosti (s výjimkou služeb uvedených v přípustném využití) Podmínky prostorového uspořádání: Objemové a architektonické ztvárnění objektů musí respektovat kontext okolí. Součástí těchto ploch zejména v blízkosti obytné zástavby a volné krajiny musí být izolační zeleň. KZ = 0,35/0,50. Výšková hladina není stanovena. Odůvodnění doplnění podmínek pro využití ploch: Je opravena chyba platného ÚP Čistá, který nesprávně deklaroval nepotřebnost stanovení podmínek pro využití tohoto druhu plochy z důvodu, že nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy s tímto způsobem využití. Obecně nicméně platí, že podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stejně tak podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se vztahují jak na zastavitelné, tak na stabilizované plochy, pokud v ÚP není výslovně uvedeno jinak. Platný ÚP Čistá přitom stabilizované plochy s tímto rozdílným způsobem využití vymezuje, je proto nezbytné stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání těchto druhů ploch. Nová plošná a prostorová regulace vychází z formulací využívaných v platným ÚP Čistá, aby byla zachována jednotná metodika regulace. Při doplnění regulace se vycházelo ze standardních staveb a zařízení, které jsou do tohoto typu ploch umísťovány, s možností mírného rozšíření o související služby. šindlerová I felcman 111

112 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Plochy vodní a vodohospodářské W Vodní plochy a toky, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu. Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. V Návrhu ÚP, je vymezena pouze malá vodní nádrž v lese na místě bývalého koupaliště, která může být v budoucnu technicky upravena ve smyslu 2 a 6 vyhlášky. č. 433/2001. Žádné nové další funkční plochy W návrh ÚP nevymezuje a z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Vodní plochy a toky. Přípustné využití: Vodohospodářské stavby a zařízení přímo související s vodními toky nebo vodními plochami (jezy, stavidla, hráze, mola, přemostění, lávky apod.). Stavby a opatření pro využívání vodní energie, stavby a zařízení pro chov ryb a vodních ptáků, provozní pásma pro údržbu vodních ploch a toků, břehové a doprovodné porosty, doprovodná zeleň podél vodotečí a vodních ploch, mokřady. Dále komunikace pro chodce a cyklisty včetně pěších a cyklistických lávek, stavby a opatření určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejích důsledků. Nepřípustné využití: Není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: Není stanoveno. Odůvodnění doplnění podmínek pro využití ploch: Je opravena chyba platného ÚP Čistá, který nesprávně deklaroval nepotřebnost stanovení podmínek pro využití tohoto druhu plochy z důvodu, že nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy s tímto způsobem využití. Obecně nicméně platí, že podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stejně tak podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se vztahují jak na zastavitelné, tak na stabilizované plochy, pokud v ÚP není výslovně uvedeno jinak. Platný ÚP Čistá přitom stabilizované plochy s tímto rozdílným způsobem využití vymezuje, je proto nezbytné stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání těchto druhů ploch. Nová plošná regulace vychází z formulací využívaných v platným ÚP Čistá, aby byla zachována jednotná metodika regulace. Při doplnění regulace se vycházelo ze standardních staveb a zařízení, které jsou do tohoto typu ploch umísťovány. Veřejná prostranství veřejná zeleň ZV Plochy zeleně (parky historické, městské, lázeňské; ostatní veřejně přístupné pozemky a fragmenty zeleně sloužící k rekreaci a odpočinku; nezastavitelné plochy V Návrhu ÚP, nejsou vymezeny žádné nové funkční plochy VZ, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: 112 šindlerová I felcman

113 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Veřejná prostranství převážně nezpevněná, zejména parky, pobytové louky, lesoparky a jiné veřejně přístupné plochy zeleně Přípustné využití: Cesty a stezky pro pěší, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu, související dopravní a technická infrastruktura, informační a reklamní zařízení s plochou max. 2 m 2, dětská hřiště, ochranná, izolační a okrasná zeleň, vodní plochy a toky, činnosti, zařízení a stavby urbanisticky dotvářející veřejnou zeleň a zvyšující její uživatelskou či estetickou hodnotu (drobná architektura, vodní prvky, venkovní kulturní zařízení, umělecké instalace apod.), za podmínky, že jejich umístění nenaruší prostupnost a veřejnou přístupnost plochy, plošně nenáročná neoplocená sportoviště za podmínky, že jejich umístění nenaruší prostupnost a veřejnou přístupnost plochy, parkoviště na terénu za podmínky umístění pouze na okraji plochy tak, aby nenarušilo zásadně celistvost plochy Nepřípustné využití: Není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: Není stanoveno. Odůvodnění doplnění podmínek pro využití ploch: Je opravena chyba platného ÚP Čistá, který nesprávně deklaroval nepotřebnost stanovení podmínek pro využití tohoto druhu plochy z důvodu, že nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy s tímto způsobem využití. Obecně nicméně platí, že podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stejně tak podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se vztahují jak na zastavitelné, tak na stabilizované plochy, pokud v ÚP není výslovně uvedeno jinak. Platný ÚP Čistá přitom stabilizované plochy s tímto rozdílným způsobem využití vymezuje, je proto nezbytné stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání těchto druhů ploch. Nová plošná regulace vychází z formulací využívaných v platným ÚP Čistá, aby byla zachována jednotná metodika regulace. Při doplnění regulace se vycházelo ze standardních staveb a zařízení, které jsou do tohoto typu ploch umísťovány. Zeleň soukromá a vyhrazená ZS Plochy většinou soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch, např. bydlení. Hlavní využití: Tyto plochy jsou určeny především pro zeleň soukromou a vyhrazenou. Přípustné využití: Plochy pro drobné zelinářství, sadařství apod., okrasnou, užitkovou a přírodní zeleň, bazény, terasy a zpevněné plochy pro rekreační využití, dětské herní prvky. Podmíněně přípustné využití: Jednotlivé drobné přízemní stavby (např. altány) do 30 m 2 zastavěné plochy, které jsou určeny pro obslužná zařízení přípustného funkční využití těchto ploch. Celková výměra všech staveb dle odstavce 1) nesmí přesáhnout 100m 2 na každých 2.500m 2 plochy. Odůvodnění úpravy podmínek pro využití ploch: Je vyřazena podmínka stanovující maximální výměru všech doplňkových staveb v ploše. Tato podmínka je z pohledu aplikační praxe problematická (plocha m 2 bude s velkou pravděpodobností rozdělena na více pozemků s různými majiteli). Riziko, že doplňkové stavby ve větším množství naruší žádoucí charakter zástavby je navíc u těchto ploch takřka šindlerová I felcman 113

114 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání nulové. V rámci ÚP Čistá jsou plochy ZS vymezeny pouze jako dílčí a drobné fragmenty v území, s výjimkou ploch v zemědělském areálu na jihu obce. V něm je ovšem intenzivnější využití těchto ploch v podobě umístění většího množství doplňkových staveb zcela neproblematické a odpovídalo by současnému charakteru zástavby v areálu. Zeleň přírodního charakteru ZP Plochy zeleně v sídlech udržované přírodě blízkém stavu lze využít například pro průchod ÚSES zastavěným územím. nezastavitelné plochy. nezastavitelné plochy V Návrhu ÚP, jsou vymezeny nové funkční plochy ZP v místech změny ochrany PUPFL na ZPF. Stávající způsob využití zůstává beze změny. Z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu. Přípustné využití: Rozptýlená zeleň v sídle i krajině, doprovodná zeleň podél vodotečí, vysoká nelesní zeleň, křoviny, sady, parky a lesoparky, extenzivní trvalé travní porosty, stepní lada, pozemky určené k plnění funkcí lesa. Dále cesty a stezky pro pěší, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu, stavby a opatření určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejích důsledků, protierozní opatření snižující vodní a větrnou erozi, stavby a zařízení pro myslivost, dočasné stavby ohrad s nezpevněnými základy, obory a oplocenky. Související dopravní a technická infrastruktura, nezbytné stavby a zařízení pro lesní hospodářství. Nepřípustné využití: Není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: Není stanoveno. Odůvodnění doplnění podmínek pro využití ploch: Je opravena chyba platného ÚP Čistá, který nesprávně deklaroval nepotřebnost stanovení podmínek pro využití tohoto druhu plochy z důvodu, že nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy s tímto způsobem využití. Obecně nicméně platí, že podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stejně tak podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se vztahují jak na zastavitelné, tak na stabilizované plochy, pokud v ÚP není výslovně uvedeno jinak. Platný ÚP Čistá přitom stabilizované plochy s tímto rozdílným způsobem využití vymezuje, je proto nezbytné stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání těchto druhů ploch. Nová plošná regulace vychází z formulací využívaných v platným ÚP Čistá, aby byla zachována jednotná metodika regulace. Při doplnění regulace se vycházelo ze standardních staveb a zařízení, které jsou do tohoto typu ploch umísťovány. II. N E Z A S T A V Ě N É Ú Z E M Í Plochy přírodní NP Plochy přírodní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny a ucelených území se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Plochy přírodní zahrnují zpravidla pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky 114 šindlerová I felcman

115 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit včetně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter a výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Hlavní využití. Dlouhodobá stabilizace prostorů, ve kterých mohou relativně nerušeně existovat a vyvíjet se původní a přírodě blízké ekosystémy. Uchování druhového a genového bohatství spontánních druhů organizmů, územní ochrana chráněných území podle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb. Ochrana územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných částí území (zejména ekologické kostry území) včetně mimoprodukční funkce krajiny, příznivě působící na okolní ekologicky méně stabilní části území. Přípustné využití: Zásahy a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev, ochrany přírody a krajiny. Turistika po vyznačených cestách, naučné stezky. Obhospodařování zemědělských pozemků s dlouhodobým cílem ponechat zemědělské půdě pouze mimoprodukční funkce nebo hospodařit šetrným způsobem k přírodním danostem (formou biozemědělství). Produkce dřevaři nenarušení mimoprodukčních funkcí lesa. Výstavba nezbytně nutných účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní plochy by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci, úprava, obnova a výstavba vodních ploch a toků přírodě blízkým způsobem. Přípustné změny ve využití území a přípustná opatření trvalého charakteru jsou možná za podmínek, které pro jednotlivé záměry stanoví příslušný orgán ochrany přírody. Odůvodnění úpravy podmínek pro využití ploch: Z podmínek přípustného využití bylo vyřazeno ustanovení procesní povahy. Procesní podmínky jsou v ÚP obecně nepřípustné, neboť režim navazujících řízení je upraven zákonem a ÚP jakožto opatření obecné povahy nemůže zákonem stanovené procesy modifikovat. Podmínky v ÚP se mohou týkat pouze věcného řešení budoucích staveb a opatření. ÚP tak nemůže stanovit podmínky pro navazující proces projednání záměru s orgánem ochrany přírody. Nepřípustné využití: Nová výstavba, kromě uvedených výjimek, jmenovitě staveb pro pobytovou rekreaci včetně zahrádkářských chat, sportovních zařízení, hřišť, oplocování pozemků s výjimkou těch, které jsou v zájmu přírody, lesa, vodních zdrojů apod. Zřizování skladovacích a odstavných ploch, těžba surovin. Meliorační výstavba, která není v zájmu ochrany přírody a krajiny či mimoprodukčních funkcí lesa. Změny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa, změny druhů pozemků na ornou půdu, zahrady a sady, scelování pozemků pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny či ochrany lesa. Ukládání odpadů. Terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo vodní poměry. Zvětšování prostupnosti území výstavbou nových účelových komunikací či pěšin pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny. Plochy smíšené nezastavěného území NS Plochy smíšené nezastavěného území se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění, například na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské a lesní. Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy šindlerová I felcman 115

116 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání smíšené nezastavěného území lze zahrnout i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. V Návrhu ÚP, jsou vymezeny nové funkční plochy NS v místech změny ochrany PUPFL na ZPF. Stávající způsob využití zůstává beze měny. Z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Není stanoveno. Přípustné využití: Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené nezastavěného území lze zahrnout i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Nepřípustné využití: Není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: Není stanoveno. Odůvodnění doplnění podmínek pro využití ploch: Je opravena chyba platného ÚP Čistá, který nesprávně deklaroval nepotřebnost stanovení podmínek pro využití tohoto druhu plochy z důvodu, že nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy s tímto způsobem využití. Obecně nicméně platí, že podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stejně tak podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se vztahují jak na zastavitelné, tak na stabilizované plochy, pokud v ÚP není výslovně uvedeno jinak. Platný ÚP Čistá přitom stabilizované plochy s tímto rozdílným způsobem využití vymezuje, je proto nezbytné stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání těchto druhů ploch. Nová plošná regulace vychází z formulací využívaných v platným ÚP Čistá, aby byla zachována jednotná metodika regulace. Při doplnění regulace byla použita regulace stanovená v úvodním odstavci. Plochy zemědělské NZ Zemědělsky využívaná krajinná plocha; plochy zemědělské zahrnující zemědělské pozemky tříděné podle druhů, včetně polních cest, rozptýlené zeleně, mezí, teras a terénních úprav. Plochy zemědělské se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití. Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. V Návrhu ÚP, nejsou navrhovány žádné nové funkční plochy NZ, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Pozemky zemědělského půdního fondu využívané pro zemědělskou produkci. Přípustné využití: Pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch zemědělských lze zahrnout i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, vodní plochy a vodní toky a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 116 šindlerová I felcman

117 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá Nepřípustné využití: Není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: Není stanoveno. Plochy přípustné pro zalesnění: Jsou to pozemky obklopené nebo sousedícím stávajícími lesními plochami, pozemky svažité nevhodné k zemědělskému využití a pozemky v nejnižších třídách ochrany ZPF. Přípustné plochy nesmí ležet blíže než 50 m od stávajících nebo navrhovaných staveb a liniových vedení nadzemních inženýrských sítí. Odůvodnění doplnění podmínek pro využití ploch: Je opravena chyba platného ÚP Čistá, který nesprávně deklaroval nepotřebnost stanovení podmínek pro využití tohoto druhu plochy z důvodu, že nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy s tímto způsobem využití. Obecně nicméně platí, že podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stejně tak podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se vztahují jak na zastavitelné, tak na stabilizované plochy, pokud v ÚP není výslovně uvedeno jinak. Platný ÚP Čistá přitom stabilizované plochy s tímto rozdílným způsobem využití vymezuje, je proto nezbytné stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání těchto druhů ploch. Nová plošná regulace vychází z formulací využívaných v platným ÚP Čistá, aby byla zachována jednotná metodika regulace. Při doplnění regulace byla použita regulace stanovená v úvodním odstavci. Plochy lesní NL Plochy lesní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les. Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. V Návrhu ÚP, nejsou navrhovány žádné nové funkční plochy NL, z tohoto důvodu není stanoven žádný regulativ na tento způsob využití území. Hlavní využití: Pozemky určené k plnění funkcí lesa. Přípustné využití: Pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Nepřípustné využití: Není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: Není stanoveno. Plochy přípustné pro zalesnění: Jsou to pozemky obklopené nebo sousedícím stávajícími lesními plochami, pozemky svažité nevhodné k zemědělskému využití a pozemky v nejnižších třídách ochrany ZPF. Přípustné plochy nesmí ležet blíže než 50 m od stávajících nebo navrhovaných staveb a liniových vedení nadzemních inženýrských sítí. šindlerová I felcman 117

118 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Odůvodnění doplnění podmínek pro využití ploch: Je opravena chyba platného ÚP Čistá, který nesprávně deklaroval nepotřebnost stanovení podmínek pro využití tohoto druhu plochy z důvodu, že nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy s tímto způsobem využití. Obecně nicméně platí, že podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stejně tak podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se vztahují jak na zastavitelné, tak na stabilizované plochy, pokud v ÚP není výslovně uvedeno jinak. Platný ÚP Čistá přitom stabilizované plochy s tímto rozdílným způsobem využití vymezuje, je proto nezbytné stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání těchto druhů ploch. III. A P L I K A C E P O D M Í N E K P R O S T O R O V É H O U S P O Ř Á D Á N Í Podmínky prostorového uspořádání jsou závazné pro novou zástavbu a změny stávající zástavby zvětšující vnější půdorysné nebo výškové ohraničení stávající zástavby. Stanovení podmínek prostorového uspořádání není retroaktivní. Při změnách již existujících staveb, které stanovené podmínky nesplňují, platí, že tyto stavby mohou být i nadále využívány, udržovány a rekonstruovány při zachování svého objemu. Při změnách těchto staveb nicméně není možné odchylku od stanovených podmínek dále zvětšovat. Při kompletní demolici objektu se jeho obnova musí řídit již platnou regulací v územním plánu. Odůvodnění: Je doplněno pravidlo aplikace podmínek prostorového uspořádání, které zakazuje jejich retroaktivitu. Toto pravidlo bylo doplněno v souvislosti s vyřazením změkčujících podmínek zakotvených v platném ÚP Čistá, umožňujících odchylky od prostorové regulace, ovšem při splnění procesních podmínek. V rámci Změny č. 1 byly veškeré procesní podmínky z ÚP vyřazeny, neboť ty jsou v ÚP nepřípustné. Nové pravidlo zákazu retroaktivity umožňuje i nadále plnohodnotné užívání těch staveb, které nedopovídají stanovené prostorové regulaci. Potvrzuje, že stanovené podmínky platí pouze do budoucna, přičemž i změny stávajících staveb porušujících podmínky jsou přípustné, pokud takovou změnou není zvýrazňována odchylka od stanovených podmínek. V grafické části dokumentace je rozlišeno, zda se jedná o plochy stabilizované, tj. v ploše není navržena změna využit, nebo se jedná o plochy změn, tj. je navržena budoucí změna, využití vyznačená překryvnou bílou mřížkou rastrem nad plochami změn. g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Pro řešené území nejsou stanovena žádná opatření k zajištění obrany státu a nejsou zde plochy určené k asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. V řešeném území jsou vymezeny následující veřejně prospěšné stavby a opatření: kód VPS Dopravní infrastruktura VD1 VD2 VD3 VD4 veřejně prospěšná stavba (plocha pro umístění VPS) Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury, protihluková opatření Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury, protihluková opatření Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury 118 šindlerová I felcman

119 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá kód VPS VD5 VD6 VD7 VD1-1 VD1-2 veřejně prospěšná stavba (plocha pro umístění VPS) Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Silnice III. třídy, místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Místní komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Technická infrastruktura VT1 VT2 Systém odkanalizování obce Čerpací stanice odpadních vod Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb: Veškeré záměry, které byly v platném ÚP Čistá vymezeny jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo, byly ve Změně č. 1 ÚP Čistá přeřazeny mezi veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Tato úprava u místních komunikací (záměry VD1 VD7 a nově změnou navržené VD1-1 a VD1-2) vyplývá z přehodnocení náhledu na povahy těchto záměrů, kdy jde primárně o stavby dopravní infrastruktury, nikoliv o veřejná prostranství. Je zřejmé, že tyto dva územní prvky se prolínají, ulice jsou zároveň veřejným prostranstvím (viz 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) a zároveň vždy integrují komunikace pro chodce a cyklisty a zpravidla rovněž pro provoz motorových vozidel. Při jejich vymezení v ÚP je nicméně vhodnější akcentovat jejich povahu jakožto především stavby dopravní infrastruktury, v návaznosti na zastavitelné plochy naprosto nezbytné pro zajištění jejich dopravního napojení a dopravní obslužnosti, a tedy pro zajištění možnost výstavby na těchto zastavitelných plochách. Pro stavby dopravní infrastruktury je umožněno stavebním zákonem využít operativnější a účinnější nástroj pro zajištění jejich realizaci. Tím je oproti předkupnímu právu právě možnost vyvlastnění. U liniových staveb technické infrastruktury k této změně vede i samotná změna legislativy v podobě novely č. 350/2012 Sb., která v 101 odst. 1 stavebního zákona doplnila ustanovení, že předkupní právo nevzniká u veřejně prospěšných staveb, u kterých postačí zřízení věcného břemene. Právě takovým případem je záměr VT1 systém odkanalizování obce. V souvislosti s tím byl do režimu VPS pro vyvlastnění převeden i záměr VT2 čerpací stanice odpadních vod. U něj byl opět vyhodnocen režim VPS pro vyvlastnění jako výhodnější. h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Nevymezují se žádné veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. Technická infrastruktura (dle 2 odst. 1 písmeno K bod 2 SZ) číslo popis Subjekt uplatňující předkupní právo Čísla dotčených pozemků PT1 Systém odkanalizová ní obce dle DUR Obec Čistá 206/23, 206/40, 206/41, 206/63 (PK769), 206/64 (PK480), 206/81, 206/82 (PK486), 206/83, 206/86 (PK479, 206/95 (PK485), 206/100 (PK485), 206/109 (PK486), 206/114 (PK769), 206/119 (PK 480), 241, 305, 316/1 (PK 316/2, 316/1, 312, 308), 340/1 (PK322/1, 327, 759/3, 331, 340, 344/1, 454), 340/2 šindlerová I felcman 119

120 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání číslo PO1 popis Čerpací stanice odpadních vod dle DUR Subjekt uplatňující předkupní právo Obec Čistá 732/10 Čísla dotčených pozemků (PK316/2), 340/6, 519/1, 520/6, 520/50, 520/129, 520/152, 520/169 (PK 520/4), 520/135, 520/139, 542, 543/2, 544/1, 545/3, 551/2, 554/1, 558/1, 732/10, 732/23, 732/24, 732/26, 743, 753, 758/2, 759/2, 769/1 (PK769), 770/2, 771/2, 771/3, 771/4, 771/6, 772/1, 772/2, 776, 777, 778/1, 778/3, 778/4, 779/5, 796, 797, 798, 804, 813/1, 813/5, 814, 821/1, 821/2, 821/3 Veřejná prostranství číslo PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 Popis Účelové komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury, protihluková opatření Účelové komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury, protihluková opatření Účelové komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Účelové komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Účelové komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury, Účelové komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Subjekt uplatňující předkupní právo Obec Čistá Obec Čistá Obec Čistá Obec Čistá Čísla dotčených pozemků 598, 792, 796, 830, 214/02, 580(PK), 581/7(PK), 584/01, 594(PK), 595/1(PK), 595/2(PK), 596(PK), 599/01, 793/1(PK) 561(PK), 570/2(PK) 450/1(PK), 781(PK) 206/21, 206/22, 206/23, 206/40, 206/41, 206/79, 206/81, 206/83, 206/83, 206/100, 206/101, 206/109, 206/110, 206/114, 206/119, 206/130, 206/143, 206/149, 206/63, 206/64, 206/86, 206/95, 520/136, 520/141, 520/169, 520/178, 769/1, 770/03 Obec Čistá 732/10, 732/27, 772/2 Obec Čistá 68(PK), 767, 503(PK), 504(PK), 505(PK), 506(PK), 508/2(PK), 515/ šindlerová I felcman

121 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá PP7 Účelové komunikace, veřejná zeleň, vedení technické infrastruktury Obec Čistá 633/1(PK), 633/2(PK), 808 Odůvodnění vypuštění veřejně prospěšných staveb: Veškeré záměry, které byly v platném ÚP Čistá vymezeny jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo, byly ve Změně č. 1 ÚP Čistá přeřazeny mezi veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Tato úprava u místních komunikací (původní záměry PP1 PP7) vyplývá z přehodnocení náhledu na povahy těchto záměrů, kdy jde primárně o stavby dopravní infrastruktury, nikoliv o veřejná prostranství. Je zřejmé, že tyto dva územní prvky se prolínají, ulice jsou zároveň veřejným prostranstvím (viz 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) a zároveň vždy integrují komunikace pro chodce a cyklisty a zpravidla rovněž pro provoz motorových vozidel. Při jejich vymezení v ÚP je nicméně vhodnější akcentovat jejich povahu jakožto především stavby dopravní infrastruktury, v návaznosti na zastavitelné plochy naprosto nezbytné pro zajištění jejich dopravního napojení a dopravní obslužnosti, a tedy pro zajištění možnost výstavby na těchto zastavitelných plochách. Pro stavby dopravní infrastruktury je umožněno stavebním zákonem využít operativnější a účinnější nástroj pro zajištění jejich realizaci. Tím je oproti předkupnímu právu právě možnost vyvlastnění. U liniových staveb technické infrastruktury k této změně vede i samotná změna legislativy v podobě novely č. 350/2012 Sb., která v 101 odst. 1 stavebního zákona doplnila ustanovení, že předkupní právo nevzniká u veřejně prospěšných staveb, u kterých postačí zřízení věcného břemene. Právě takovým případem je původní záměr PT1 systém odkanalizování obce. V souvislosti s tím byl do režimu VPS pro vyvlastnění převeden i záměr PO2 čerpací stanice odpadních vod. U něj byl opět vyhodnocen režim VPS pro vyvlastnění jako výhodnější. i) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Zastavitelná plocha Stránka jih - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 3,065 ha Lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je doby před zahájením parcelace a dalších prací souvisejících s uvažovaným využitím území. Účelem studie bude vyřešit způsob využití území, jeho napojení na komunikační síť a technickou infrastrukturu v lokalitě. Zastavitelná plocha Stránka východ - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 1,71 ha Lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je doby před zahájením parcelace a dalších prací souvisejících s uvažovaným využitím území. Zastavitelná plocha Stránka sever - bydlení v rodinných domech venkovské - městské a příměstské: 2.69 ha Lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je doby před zahájením parcelace a dalších prací souvisejících s uvažovaným využitím území. Z1 BI Z2 BI Z3 BV BI šindlerová I felcman 121

122 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání Zastavitelná plocha Z9 Velká strana západ - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 4,23 ha Lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je doby před zahájením parcelace a dalších prací souvisejících s uvažovaným využitím území. Zastavitelná plocha Velká strana západ - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 4,56 ha Lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je doby před zahájením parcelace a dalších prací souvisejících s uvažovaným využitím území. Odůvodnění úprav textu: Byl vyřazen údaj o rozloze plochy, který je v závazné části ÚP nevhodný. Rozsah zastavitelných ploch je dán jejich vymezením v grafické části, tento typ údajů zvyšuje riziko rozporů mezi textovou a grafickou částí ÚP. U plochy Z3 byla opravena zjevná chyba dle kapitoly c) i grafické části ÚP se jedná o plochu BI. Byla vyřazena podmínka vztažená k ploše Z16, neboť pro tuto plochu již byla schválena územní studie (autor Ing. arch. Jan Kosík-PROZIS, 2017, využití schváleno pořizovatelem, Magistrátem města Mladá Boleslav dne ). BI Z16 BI j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu Návrh územního plánu obce Čistá nevymezuje žádné lochy a koridory ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu. k) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) Realizaci zastavitelné plochy Z1 bude možné provést až po provedení ostatních změn v území, tj. jako poslední změnu. l) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření. R Rezervní plocha R1 Týnec sever - 11,07 ha - - VD Rozvojová plocha pro drobnou výrobu a služby, bude nutno respektovat bezpečnostní pásmo plynovodu VTL, ochranné pásmo VN 22 kva a trasu dálkového kabelu. Způsob využití území prověří územní studie. Požadavek obce. Rezervní plocha Týnec sever 1.56 ha PV Rozvojová plocha pro veřejné prostranství vedená v místě bezpečnostního a ochranného pásma plynovodu VTL v šíři 30 m. Je určená pro vedení technické a dopravní infrastruktury sloužící R2 122 šindlerová I felcman

123 návrh pro veřejné projednání Změna č. 1 ÚP Čistá rozvojovým plochám R1 a R2. Navazuje na zastavitelnou plochu Z4 a Z5. Způsob vedení technické a dopravní infrastruktury prověří územní studie. Požadavek obce. Rezervní plocha Týnec sever 1,51 ha 10 bj. 36 osob BI Rozvojová plocha pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské navazuje na zastavitelnou plochu Z5 bude nutno respektovat bezpečnostní pásmo plynovodu VTL, ochranné pásmo VN 22 kva a trasu dálkového kabelu. Z hlediska ochrany pozemků určených pro plnění funkce lesa se požaduje dodržet vzdálenost zástavby 25m od kraje lesa. Požadavek obce. Rezervní plocha Stránka sever 2,06 ha 14 bj. 50 osob BV Rozvojová plocha pro bydlení v rodinných domech - venkovské navazuje na zastavitelnou plochu Z3 a na stávající plochy stejného využití. Bude nutno respektovat ochranné pásmo VN 22 kva a trasu dálkového kabelu. Způsob využití území prověří územní studie. Požadavek obce. Rezervní plocha Stránka jih 6,48 ha 43 bj 155 osob BI Rozvojová plocha pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Navazuje na zastavitelnou plochu Z1. Z hlediska ochrany pozemků určených pro plnění funkce lesa se požaduje dodržet vzdálenost zástavby 25m od kraje lesa. Způsob využití území prověří územní studie. Požadavek obce. Rezervní plocha Velká strana jih 0,32 ha 2 bj. 7 osob SV Rozvojová plocha pro smíšené bydlení vesnické v místě stávající zemědělské výroby, která je v současnosti v útlumu. Navazuje na stávající plochy stejného využití. Požadavek obce. Rezervní plocha Velká strana jih 2,83 ha 19 bj. 68 osob BI Rozvojová plocha pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské v místě stávající zemědělské výroby, která je v současnosti v útlumu. Nutno respektovat ochranné pásmo hřbitova. Způsob využití území prověří územní studie. Požadavek obce. R3 R4 R5 R6 R7 m) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Územní plán nestanovuje v řešeném území žádné podmínky na vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. šindlerová I felcman 123

124 Změna č. 1 ÚP Čistá návrh pro veřejné projednání n) Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona. Územní plán nevymezuje stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona. o) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. Textová část Návrhu Změny č. 1 územního plánu Čistá včetně odůvodnění obsahuje 32 listů 44 stran formátu A4. Grafická část Změny č. 1 územního plánu Čistá obsahuje 24 formátů A3. 3 výkresy (N1 výkres základního členění území, N2 hlavní výkres a N4 výkres veřejně prospěšných staveb a opatření). Výkres N3 výkres dopravy a technické infrastruktury se Změnou č. 1 ÚP Čistá bez náhrady ruší. Dokumentace bude provedena ve třech barevných vyhotoveních a 1x v digitální formě. Odůvodnění úprav textu: Jedná se o formální úpravy. Počet stran textu a počet a seznam výkresů je upraven dle skutečného rozsahu dokumentace Změny č. 1 ÚP Čistá. Údaje o rozsahu dokumentace se přitom vztahují výhradně na dokumentaci závazné části Změny č. 1 ÚP Čistá, nikoli na dokumentaci odůvodnění, jak je chybně uvedeno v textu platného ÚP Čistá. Uvedení počtu vyhotovení dokumentace je zela irelevantní a do textu územního plánu nepatří. Odůvodnění zrušení výkresu N3 výkres dopravy a technické infrastruktury: V rámci Změny č. 1 ÚP Čistá byla prověřena struktura výkresu N3 výkres dopravy a technické infrastruktury a bylo zjištěno, že obsahuje naprosto totožné jevy, které obsahoval i výkres N2 hlavní výkres. Rozdíl spočíval pouze v tom, že některé jevy obsažené ve výkrese N3 byly doplněny o popisy technických parametrů anebo o ochranná pásma, tedy o údaje, které nemají být uvedeny v závazné části územního plánu. Pouze jediný prvek byl ve výkresu N3 výkres dopravy a technické infrastruktury oproti výkresu N2 hlavní výkres navíc, a sice návrh odkanalizování obce. Přitom ovšem hlavní výkres obsahoval např. čerpací stanici odpadních vod. Vymezení obou jevů tedy bylo sjednoceno, návrh kanalizačních stok byl Změnou č. 1 převeden z výkresu N3 do výkresu N2 hlavní výkres. Výkres výkres dopravy a technické infrastruktury tak mohl být bez náhrady zrušen a bylo tak dosaženo celkové vyšší přehlednosti dokumentace ÚP Čistá. Obr.: Ukázka duplicity jevů ve výkrese N2 hlavní výkres (vlevo) a N3 výkres dopravy a technické infrastruktury (vpravo) v platném ÚP Čistá. Odůvodnění vypuštění vybraných jevů z výkresu N2 hlavní výkres: V rámci zpracování Změny č. 1 ÚP Čistá byly zjištěny metodické nedostatky zpracování výkresu N2 hlavní výkres platného ÚP Čistá. Hlavní výkres obsahoval hned několik jevů, které obsahovat nemůže, neboť se jedná o jevy, které existují přímo na základě zákona a zastupitelstvo obce je tak nemůže prostřednictvím hlavního výkresu schvalovat (prvky 124 šindlerová I felcman