BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830"

Transkript

1 Strana: 1/10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Chemické složení: Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo: Směs CS1 CAC REMOVE IT Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Relevantní určené způsoby použití: Čisticí prostředek pro odstranění vodního kamene. Pouze pro profesionální použití. Nedoporučené použití: Výrobek nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1 nebo v technickém listu Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Dodavatel bezpečnostního listu: CHRISTEYNS s.r.o. Sídlo podnikání: Vítovská 7, Odry, CZ Telefon: www: Odborně způsobilá osoba: RNDr. Petra Vyskočilová, Ph.D Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR nepřetržitě , , Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, , Praha 2. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Směs je klasifikovaná jako nebezpečná ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/ Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Met Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314 Plné znění klasifikací,standardních vět nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení jsou uvedené v oddílu Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. 2.2 Prvky označení Obchodní název. Nebezpečné látky Výstražný symbol nebezpečnosti: Kyselina citronová, kyselina fosforečná Signální slovo: Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) Nebezpečí H290 Může být korozivní pro kovy. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

2 Strana: 2/10 Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) P280 - Používejte ochranné brýle, obličejový štít, ochranné rukavice, ochranný oděv P301+P330+P331+P310 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře P501 Zneškodněte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů Další nebezpečnost Směs není klasifikována jako PBT nebo vpvb. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.1. Látky Produkt je směsí více látek Směsi Koncentrace/ koncentrační Název látky rozsah (% hm.) Kyselina fosforečná (č. REACH) Kyselina citronová (č. REACH) <5 CAS číslo Indexové číslo ES číslo neuvedeno Met. Corr. 1 Skin Corr. 1B Eye Irrit. 2 Klasifikace H290 H314 H319 Kumensulfonát sodný (no. REACH) neuvedeno Eye Irrit. 2 H319 Název látky Kyselina fosforečná (č. REACH) CAS číslo Indexové číslo ES číslo Specifické koncentrační limity ( 10 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319 ( 10 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315 (C >= 25) Skin Corr. 1B, H314 Plné znění klasifikací a standardních vět nebezpečnosti jsou uvedené v oddílu 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první pomoci Všeobecná doporučení V případě pochybností nebo přetrvávajících symptomů kontaktujte lékaře. V případě pochybností nebo přetrvávajících příznaků vždy vyhledejte lékaře. Zasahovat smějí pouze kvalifikovaní pracovníci vybavení vhodnými ochrannými pomůckami. Doporučení pro první pomoc při Osobu přemístěte na klidné místo na čerstvém vzduchu a v případě vdechnutí Doporučení pro první pomoc při kontaktu s pokožkou Doporučení pro první pomoc při kontaktu s očima nutnosti přivolejte lékaře. Omyjte velkým množstvím vody. V případě, že postižený omdlí nebo se u něj objeví příznaky podráždění pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc. Okamžitě začněte vyplachovat vodou (aspoň po dobu 15 minut) při doširoka otevřených očních víčkách. Neprodleně vyhledejte lékaře.

3 Strana: 3/10 Doporučení pro první pomoc po požití Vyplachujte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Ihned se poraďte s lékařem Nejdůležitější akutní a pozdější symptomy a účinky Symptomy/poranění po vdechnutí Může způsobit podráždění dýchacích cest. Nepředstavuje žádné zvláštní riziko, pokud je s ním zacházeno v souladu se zásadami hygieny na pracovišti. Symptomy/poranění při zasažení Způsobuje těžké poleptání kůže: Symptomy/poranění při zasažení očí. Způsobuje vážné poškození očí Symptomy/poranění po požití Popáleniny horního trávícího a dýchacího traktu. Zdraví škodlivý při požití. Nepředstavuje žádné zvláštní riziko, pokud je s ním zacházeno v souladu se zásadami hygieny na pracovišti Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasící prostředky Vhodné hasící prostředky Nevhodné hasící prostředky K hašení blízkého požáru je možné použít libovolný typ hasicího přístroje.: pěna, písek, oxid uhličitý, velké množství vody Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 5.3. Pokyny pro hasiče Používejte samostatný dýchací přístroj a ochranný oděv. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Osobní ochranné prostředky viz. oddíl Opatření na ochranu životního prostředí Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Malé množství rozlité tekutiny dobře zřeďte a smyjte velkým množstvím vody. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Řiďte se také informacemi v oddílech 8 a 13 tohoto Bezpečnostního listu. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení V prostorách, kde se výrobek používá, nejezte, nepijte ani nekuřte. V bezprostřední blízkosti místa možné expozice musejí být nouzové oční sprchy a bezpečnostní sprchy. Větrání, odsávání v místě nebo ochrana dýchacích cest. Nepoužitý materiál nevracejte zpět do původní nádoby. Při zacházení s výrobkem zabraňte styku s pokožkou a očima Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Uchovávejte pouze v původním obalu. Nevystavujte vysokým teplotám a přímému slunci. Skladujte důkladně uzavřené na suchém a chladném místě; vyvarujte se jakékoliv kontaminaci. Uchovávejte odděleně od

4 Strana: 4/10 nekompatibilních látek (viz oddíl č. 10) Specifické konečné / specifická konečná použití Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry Směs obsahuje látky, pro něž jsou podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoveny přípustné expoziční limity (PEL). Nejvyšší přípustné expoziční limity Chemická látka CAS PEL NPK-P Poznámka mg/m3 ppm mg/m3 Kyselina fosforečná neuvedeno 3 neuvedeno neuvedeno Hodnoty DNEL a PNEC: nejsou k dispozici Omezování expozice Vhodné technické kontroly Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s produktem pracovali osoby, které používají osobní ochranné prostředky Individuální ochranná opatření vč. osobních ochranných prostředků. Ochrana očí/obličeje: Ochranné brýle s ochrannými postranními kryty (EN 166) Ochrana rukou, kůže: Chemicky odolné PVC / nitrilogumové rukavice (podle evropské normy EN 374 nebo ekvivalentní). Tloušťka: 0,4 mm. Doba průniku: > 480 min (úroveň 6). Ochrana dýchacích cest: Zajistěte dostatečné větrání. Ochrana těla: Ochranný oděv (EN 465) Omezování expozice životního prostředí. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. znění; Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v pl. znění. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v pl. znění; Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech; Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních; Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství kapalina Barva Čirá, červená Zápach: Charakteristický Prahová hodnota zápachu: ph: 2,0 ± 0,5 (100 %) Bod tání/tuhnutí: < 0 C Počáteční bod varu/rozmezí varu

5 Strana: 5/10 Bod vzplanutí Relativní rychlost odpařování ve srovnání s butylacetátem Není hořlavý. Hořlavost (pevné látky, plyny) Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti Tlak páry Hustota páry Relativní hustota 1,06 g/cm3 Rozpustnost Ve vodě rozpustný Rozdělovací koeficient : n-oktanol/voda Teplota samovznícení > 250 C Teplota rozkladu: Viskozita: Výbušné vlastnosti: Nemá výbušné vlastnosti Oxidační vlastnosti: Nemá oxidační vlastnosti 9.2 Další informace Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Při dodržení předepsaných postupů není produkt reaktivní Chemická stabilita Při dodržení předepsaných postupů nedochází k rozkladu. Kontakt s alkalickými produkty vyvolává exotermickou reakci. Zabraňte kontaminaci organickými látkami Možnost nebezpečných reakcí Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje Podmínky, kterým je třeba zabránit Zahřívání. Přímé sluneční světlo. Vlhký vzduch Neslučitelné materiály Kovy Nebezpečné produkty rozkladu Během dlouhodobého zahřívání se mohou uvolňovat nebezpečné rozkladné produkty, např. kouř, oxid uhelnatý nebo oxid uhličitý. ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích Kyselina fosforečná LD50 potkan (orální) LD50 králík (dermální) Kyselina citronová LD50 potkal (dermální) Kumensulfonát sodný LD50 potkan (orální) 2600 mg/kg tělesné hmotnosti 2740 mg/kg tělesné hmotnosti >2000 mg/kg tělesné hmotnosti >2000 mg/kg tělesné hmotnosti

6 Strana: 6/10 a) akutní toxicita b) žíravost/dráždivost pro kůži Způsobuje těžké poleptání kůže. c) vážné poškození očí/podráždění očí Způsobuje těžké poleptání a poškození očí. d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže; e) mutagenita v zárodečných buňkách f) karcinogenita g) toxicita pro reprodukci h) toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice i) toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice j) nebezpečnost při vdechnutí ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita Kyselina fosforečná ( ) LC50 ryby EC50 Dafnia EC50 další vodní organismy ErC50 mořské řasy Kumensulfonát sodný ( ) LC50 ryby EC50 Dafnia ErC50 mořské řasy mg/l 12.2 Perzistence a rozložitelnost Povrchově aktivní látka (látky) splňuje (splňují) kritéria biologické odbouratelnosti podle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje podporující toto tvrzení jsou k dispozici příslušným úřadům členských zemí, resp. budou jim poskytnuty na jejich přímou žádost nebo na žádost výrobce detergentu. Snadno biologicky odbouratelný, dle OECD testu. Před odvedením do životního prostředí/kanalizace, výrobek neutralizujte. Pokud je přidáván po malých dávkách, nepředpokládá se žádný vliv na funkci biologických čističek odpadních vod Bioakumulační potenciál Žádná bioakumulace.

7 Strana: 7/ Mobilita v půdě Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje Výsledky posouzení PBT a vpvb Směs není klasifikována jako PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečnostía dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Nesmí se zneškodňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. Obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po odpovídajícím vyčištění mohou byt recyklovány. S nevyčištěnými obaly se nakládá jako s odpady samotného produktu. Kód odpadu: Doporučený způsob zneškodňování pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal vložte do označených nádob na sběr odpadu a označený odpad odevzdejte osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů. ODDÍL 14: Informace pro přepravu V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 14.1 UN číslo UN číslo UN Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu Příslušné označení pro dopravu KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK Popis přepravního dokladu UN 1805, KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK,, 8, III, (E) Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu Třída (UN) 8 Bezpečnostní značky (ADR) Obalová skupina Obalová skupina (UN) Nebezpečnost pro životní prostředí Další informace III neuvedeno Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Pozemní přeprava Číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód): 80 Klasifikační kód (ADR) : Zvláštní předpis(adr) : P001, IBC03, LP01, R001 Přepravní kategorie(adr) : 3 Kód omezení v tunelu : E C1

8 Strana: 8/10 Omezená množství (ADR) : LQ : Vyňaté množství (ADR) : Lodní doprava EmS-číslo (2) Letecká přeprava Pokyny náklad" (ICAO) : Pokyny pasažér" (ICAO) : Pokyny pasažér" - Omezené množství (ICAO) : 5 l neuvedeno E1 F-A S-B Neuplatňuje se Neuplatňuje se Neuplatňuje se Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC Neuplatňuje se ODDÍL 15: Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Mida Foam DS neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII Mida Flow NF není na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Mida Flow NF neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH > 0,1 %/SCL Mida Flow NF neobsahuje látky uvedené v příloze XIV k nařízení REACH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 o detergentech Složka % EDTA Neobsahuje Anionické, neionické tenzidy <5% Fosfáty 5-10% Enzymy Neobsahuje Optické zjasňovače Neobsahuje Parfém <0, Specifická ustanovení na úrovni Evropských společenství: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí; Nařízení Komise (EU) 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech Právní předpisy vztahující se k chemickým látkám a vybrané prováděcí předpisy, v pl. zněních: Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích; Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů; Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů; Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické Nejdůležitější předpisy na ochranu osob a životního prostředí a bezpečnosti práce, v pl. zněních: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí); Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech; Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů; Vyhláška č. 94/2016 Sb. o

9 Strana: 9/10 hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady; Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách; Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků; Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech; Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních; Zákon č.76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování; Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí; Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí; Zákon č. 201/2011 Sb., o ochraně ovzduší; Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší; Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu; Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě; Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění; Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků; Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů;vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách; Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví; Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci; Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; Požární předpisy: Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Předpisy pro dopravu: Zákon č 266/1994Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.; Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená po č. 8/1985 Sb.; Sdělení č. 19/2015 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF); Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů;vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě; Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb.; Sdělení č. 11/2015 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR);Zákon 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, v pl. znění;zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě v posl. znění.; Zákon č 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů Posouzení chemické bezpečnosti

10 Strana: 10/10 Posouzení chemické bezpečnosti bylo vypracováno pro tyto látky obsažené v směsi: Kyselina peroctová. ODDÍL 16: Další informace - Doporučuje se předat informace obsažené v tomto Bezpečnostním listu ve vhodné formě uživatelům. Uvedené údaje jsou přesné a spolehlivé podle současného stavu našich vědomostí a zkušeností. - Zde uvedené údaje se vztahují výlučně k danému materiálu a nemohou být považovány za bezpodmínečně platné v kombinaci s jinými produkty. - Směs byla hodnocena a klasifikována na základě Konvenční výpočtové metody podle směrnice č. 1999/45/ES. - Je na odpovědnosti uživatele, aby při manipulaci s tímto produktem dodržel veškeré místní právní předpisy a nařízení. - Společnost Christeyns není zodpovědná za jakékoliv škody a ztráty vzniklé na základě užití informací obsažených v tomto Bezpečnostním listě. - Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázané. - Produkt by neměl být použitý pro jiný účel, než pro jaký je určený (oddíl 1.2). Vzhledem k tomu, že podmínky použití jsou mimo kontrolu dodavatele, je na zodpovědnosti spotřebitele, aby uzpůsobil předepsané upozornění místním zákonům a nařízení. - Bezpečnostní informace popisující výrobek z bezpečnostního hlediska a nemohou být považovány za technické informace o výrobku Změny bezpečnostního listu Verze Datum Změny /06/2017 První vydání bezpečnostního listu, dle Nařízení Komise (EU) č. 2015/ Legenda ke zkratkám a akronymům DNEL Derived No EffectLevel (Stanovená hladina látky, při které nedochází k žádným účinkům) PNEC Predicted No EffectConcentration (Nejvyšší stanovená koncentrace látky, při které nedochází k žádným účinkům) NPEL Nejvyšší přípustný expoziční limit Eye Irrit 2 Těžké poškození/podráždění očí Kategorie 2 Met Corr. 1 Korozivita pro kovy, kategorie 1 Skin Corr. 1A Poleptání/podráždění kůže Kategorie 1A Skin Corr. 1B Poleptání/podráždění kůže Kategorie 1B 16.3 Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listě. H290 Může být korozivní pro kovy H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H319 Způsobuje podráždění očí Pokyny pro školení Viz Zákoník práce tj.zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění. Seznámení s písemnými pravidly o bezpečnosti, ochraně zdraví člověka a ochraně životního prostředí (viz. 44a zákona č. 258/2000 Sb., v pl. zn.) Doporučená omezení použití Přípravek by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.