OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Michal Pelc OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Brno 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a v seznamu pouţité literatury jsem uvedl pouţité prameny odborné literatury a odborných zdrojů. V Brně dne 9. června

3 Poděkování Děkuji vedoucí bakalářské práce doc. PhDr. Andree Pokorné, Ph.D. za cenné rady, náměty a připomínky, které mi v průběhu zpracování bakalářské práce poskytla. Děkuji své rodině za podporu v průběhu studia a přípravy bakalářské práce. Děkuji také všem respondentům za jejich upřímné odpovědi, které umoţnily vyhodnocení dat v praktické části práce.

4 OBSAH ÚVOD KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Funkce komunikace Proces komunikace Součásti komunikačního procesu Druhy komunikace KOMUNIKACE PŘI ROZHOVORU A VYJEDNÁVÁNÍ Příprava na interview Fáze přípravy rozhovoru Vlastní průběh interview Dialog jako specifická forma rozhovoru Vyjednávání OBCHODNÍ KOMUNIKACE Příprava na jednání Zjištění dostupných informací o zákazníkovi První kontakt se zákazníkem Vlastní obchodní jednání Zahájení obchodního jednání Zjišťování potřeb zákazníka - klienta Nabídka a námitky v průběhu vyjednávání Závěr jednání CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY METODIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU Charakteristika průzkumné metody Realizace průzkumu VÝSLEDKY PRŮZKUMU A JEJICH ANALÝZA Analýza a interpretace dat Data zaměřená na obchodní zástupce firem OVĚŘOVÁNÍ CÍLŮ A OČEKÁVANÝCH VÝSLEDKŮ DISKUSE NÁVRHY DOPORUČENÍ PRO KLINICKOU PRAXI

5 ZÁVĚR ANOTACE ANNOTTATION SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A PRAMENŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM ZKRATEK

6 ÚVOD Ekonomika firmy je závislá na řadě faktorů. Jedním z nich je například práce obchodníka. Pro kaţdého businessmana jsou stěţejní obchodní dovednosti, které v sobě zahrnují schopnosti komunikace s dodavateli, zákazníky, partnery. Úspěch obchodu tak v samotném důsledku spočívá v tvorbě vyjednávací strategie odráţející se v prodeji či nákupu. Problematiku obchodní komunikace ve zdravotnictví jsem si vybral z jediného důvodu. Téma komunikace mě osobně velmi zajímá. Hlavně však proto, ţe mám profesní praxi s pracovní pozicí jako všeobecná sestra u lůţka na ARO a taky jako produktový specialista u medicínské firmy. Praxi na pozici NLZP mám 6 let a praxi na obchodní pozici mám 13 let. Bakalářská práce bude zaměřena na zmapování názorů na obchodní komunikaci ve zdravotnictví (ošetřovatelské péči) z pohledu obchodních zástupců a nelékařských zdravotnických pracovníků v přímé péči u lůţka či v ambulantní péči. Svým obsahem bude rozdělena do dvou velkých celků (teoretické a empirické části). Teoretická část je v obecné rovině zaměřena na problematiku komunikace (vymezení pojmu, funkci, proces, druhy), komunikaci při rozhovoru a vyjednávání (příprava na interview) a obchodní komunikace (příprava, vlastní obchodní jednání). Navazující empirická část je těţištěm práce. Podstata empirické části práce spočívá v kvantitativním průzkumu metodou dvou originálních dotazníkových průzkumů u zástupců obchodních firem a nelékařů (všeobecných sester) v přímé péči o pacienta. Svými dílčími cíli je zaměřena na zhodnocení nejčastěji uváděných pozitiv v souvislosti s plánovanými obchodními schůzkami mezi obchodními zástupci a pracovníky v přímé péči. Dále na názorech na přínosnost obchodních schůzek z pohledu obchodních zástupců a pracovníků v přímé péči. A poslední řadě pak na zjištění jakým způsobem jsou předávány informace v rámci obchodní komunikace mezi obchodními zástupci a nelékařskými zdravotnickými pracovníky v přímé péči. 6

7 1 KOMUNIKACE V následující kapitole budou vymezeny základní znaky komunikace v obecné rovině jako vhled do problematiky navazujících kapitol zaměřených na obchodní komunikaci. 1.1 Vymezení pojmu komunikace Komunikace je pojem s velmi širokým pouţitím. 1 Pochází z latinského communicare, coţ v překladu znamená sdílet, radit se, něco spojovat. Můţeme ji však také pouţít jako označení dopravní sítě, přesouvání lidí a materiálu, ale také přemisťování informací a myšlenek, názorů a pocitů od jednoho člověka k druhému Funkce komunikace V současné literatuře nejsou uvedeny jednoznačné hranice mezi jednotlivými funkcemi komunikace. Velmi často se její funkce překrývají. 3 Dále jsou uvedeny nejčastější funkce komunikace včetně příkladů. Funkce informativní znamená výměnu a předávání určitých faktů, dat a informací mezi lidmi v ošetřovatelství se jedná nejčastěji o předávání informací o pacientech, diagnostických a terapeutických procesech. Funkce instruktivní je vlastně informativní funkcí, která je doplněna vysvětlením popisu, postupu, organizace, významů, návodu jak dosáhnou cíle nebo něco vyprodukovat v ošetřovatelské praxi se jedná o doporučené postupy, ale také záznamy dokumentace pacientů a doporučení pro další činnost zdravotníků. 1 Srov. MIKULAŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací Efektivní komunikace v praxi. s Srov. MIKULAŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s

8 Funkce přesvědčovací umoţňuje záměrně působit na druhého člověka nebo skupinu a docílit tímto změny jejich postojů, názorů, hodnocení nebo způsobem konání (přesvědčování je však racionální díky argumentům a logiky; přesvědčování formou emocionální a to působením na city a emoce člověka, velmi často aţ manipulativní). V ošetřovatelství by se manipulativní postupy uţívat neměly, ale přesvědčovací funkce jsou vyuţívány například při edukaci. Funkce motivující a posilující svým způsobem patří do funkce přesvědčovací. Zde však jde o posílení pocitů sebevědomí, o posilování vztahu k něčemu a posílení vlastní potřebnosti opět by měla být součástí edukace pacientů i jejich blízkých a měla by umoţnit hledat vlastní rezervy s externí pomocí. Funkce zábavná zde je hlavním znakem rozesmát a pobavit. Vyplnění času komunikací, která vytváří pocity spokojenosti a pohody. V ošetřovatelské péči umoţňuje navázání pozitivních vztahů, pocitů nejen v týmu, ale zejména s pacienty a jejich blízkými či dalšími zainteresovanými osobami. Jedná se o vytváření sociálních sítí. Funkce společensky integrující a socializační umoţňuje navázání kontaktů, sbliţování, vytvoření vztahů mezi lidmi, posílení pocitu vzájemné závislosti a sounáleţitosti. Komunikace je závislá také na úrovni společenské, ve které se pohybujeme a kam patříme nebo chceme patřit. Velmi úzce souvisí s funkcí zábavnou, ale nese s sebou také znaky umoţňující hlubší poznání a udrţení vztahů. Funkce poznávací je zde velmi úzká souvislost s funkcí informativní. Toto pojetí je hlavně ze strany komunikanta, u informativní funkce je pojetí oboustranné ze strany komunikátora i komunikanta. U takovéto komunikace si sdělujeme vzpomínky, plány a kaţdodenní záţitky. Díky zkušeností druhých lidí ve zkratce konzervujeme informace, které nejsme schopni v takové míře sami proţít. Je nedílnou součástí efektivní komunikace v procesu poskytování péče. Funkce osobní identity ujasnění si svého já, svých postojů, názorů, sebevědomí i osobních ambicí. Pro JÁ je tato forma komunikace nesmírně 8

9 důleţitou aktivitou. Při poskytování péče je nezbytné, aby si kaţdá zainteresovaná osoba pečující i osoba přijímající péči byla vědoma svých rolí, moţností a limitů. Funkce výchovná a vzdělávací je souhrnem informativních, instruktivních, a poznávacích funkcí, realizovaných prostřednictvím vzdělávacích institucí nebo samostudiem. Ve zdravotnické praxi má nezastupitelnou roli s ohledem na nutnost udrţení aktuálních poznatků Proces komunikace Komunikace není statická. Je závislá na celé řadě podmínek a vlivů, její proměnlivost v čase je charakteristická. Probíhá téměř vţdy mezi dvěma nebo více lidmi. Takovéto vzájemné působení je ukázkou procesního charakteru komunikace, protoţe kaţdá komunikující strana se snaţí tu druhou ovlivnit, hledat u ní podporu a sebepotvrzení. Pravidlem při vnímání komunikace je, ţe se lépe zachytí informace s větším nábojem. Znamená to, ţe si hůře pamatujeme věci běţné, opakující se a na druhé straně si zapamatujeme informace nezvyklé a výjimečné. 5 Ve vztahu k procesu obchodní komunikace je nezbytné identifikovat, jaké informace mohou být pro druhou stranu důleţité a zaujmou ji Součásti komunikačního procesu Vzhledem k faktu, ţe základní součásti komunikačního procesu jsou velmi dobře známé, bude následující text pouze stručně shrnovat basální informace. Komunikátor vysílá informaci, nějakou zprávu. Je zde však předpoklad, ţe příjemce má podobný nebo společný zájem, který umoţňuje rozumět informaci, kterou mu komunikátor chce sdělit. V komunikaci s pacientem, či mezi obchodníkem a zdravotníkem je nezbytné, aby oba měli zájem o předání a získání informací. 4 Srov. MIKULAŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. MIKULAŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s. 22 9

10 Komunikant přijímá vyslanou informaci, nějakou zprávu. Vjem vyslané informace je ovlivněn vlastním proţitkem, zkušeností, záměry a cílem. To vše v čase, kdy a jakou informaci přijímá. V komunikaci ve zdravotnictví je schopnost přijímat zprávy často ovlivněna nejen schopnostmi dané osoby, ale zejména časovým aspektem časovou tísní. Komuniké vysílaná informace, zpráva, myšlenka nebo pocit, jakou sděluje komunikátor. Vysílaná informace má podobu neverbálních a verbálních symbolů. Můţe zde vzniknout i komunikační šum pokud není dostatečně porozuměno sdělené informaci. Proto je nezbytné, aby byla zajištěna efektivní zpětná vazba, viz dále. 6 Komunikační jazyk informace nebo zpráva se zprostředkovává pomocí určitého komunikačního jazyka. I kdyţ mluvíme stejnou řečí, tak to jistě nemusí znamenat, ţe si budeme vţdy rozumět. Zvláštní roli zejména ve zdravotnické komunikaci sehrává problematika zkratek, cizích pojmů, medicínského ţargonu apod. Komunikační kanál cesta, jakou je informace předávána. Při komunikaci tváří v tvář jsou hlavním komunikačním kanálem pohledy, zvuky a pohyby těla, mohou to také být vkusné oblečení, příjemný parfém, stisk ruky. Kdyţ je komunikace zprostředkována (pomocí televize, rádia, telefonu, tisku, ) jsou prostředky k pochopení informace ochuzené. Ve zdravotní péči platí, ţe by se komunikace měla odehrávat primárně při osobním kontaktu a následně by měla být obohacena multimodálně dalšími způsoby předání informací. Zpětná vazba (feed back) je reakce na příjem informace nebo zprávy ve způsobu interpretace a v podobě potvrzení. Zpětná vazba je v komunikaci nesmírně důleţitá, protoţe udrţuje všechny účastníky v komunikační situaci. Dává informaci jak je zpráva chápána a přijata. Následování zpětné vazby by mělo co nejdříve po příjmu informace. Účelná zpětná vazba moţnost ověření míry pochopení sdělované informace, je významným prvkem úspěchu terapie, ale i obchodního jednání mezi zdravotníkem a obchodním zástupce. 6 Srov. VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací Efektivní komunikace v praxi. s

11 Komunikační prostředí důleţitý prvek komunikace, má velký vliv na komunikaci. Volba prostředí propůjčuje situaci význam reprezentativnosti, formálnosti, coţ můţe více stresovat a zavazovat, ale takové prostředí zase nemusí být vhodným pro neformální komunikaci. Ve zdravotní péči je nezbytné pomýšlet na vliv prostředí nutnost nalezení prostoru, kde nebude komunikace rušena nadbytečnými šumy, vlivy, které negativně ovlivní vzájemné pochopení. Kontext je situace, celkový rámec, kdy a kde probíhá komunikace. Dělí se na vnitřní a vnější. Vnitřní je to, co se děje v našem nitru, v naslouchajících, jak na nás působí komuniké. Vnější je všechno ostatní, co na nás působila dříve a působí i nyní (lidé a jejich chování, čas, prostor, ). Při komunikaci s pacientem je nezbytné akcentovat, ţe právě kontext neznalost prostředí, zátěţová situace v podobě sdělení např. výsledků vyšetření, mohu významně efektivitou komunikace ovlivnit. V obchodní komunikaci je to jiţ dříve zmiňovaný aspekt časový, kdy zdravotník při jednání můţe být ovlivněn myšlenkou na nutnost splnění nějakého načasovaného úkolu apod. 7 7 Srov. POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory, s

12 1.4 Druhy komunikace Komunikace je velmi proměnlivá a má mnoho moţností, které můţe komunikátor v různých kombinacích uţívat a měnit. Záleţí na osobnosti a dovednosti kaţdého, jak citlivě pouţívá optimální způsoby, které respektují úmysl, situaci a individuální odlišnosti člověka, s kterým komunikujeme, koho chceme přesvědčit a ke komu promlouváme. 8 Komunikace záměrná máme pod kontrolou, co prezentujeme. Způsob odpovídá záměru komunikace. Komunikace nezáměrná prezentujeme jiným způsobem, neţ jsme původně chtěli. Výsledek bývá ovlivněn emocemi nebo trémou. 9 Komunikace vědomá uvědomujeme si, co a jak říkáme. Do určité míry komunikace vědomá a záměrná překrývají. Nevědomá komunikace nemáme pod vědomou kontrolou sloţky svého projevu nebo projev kompletně. Komunikace nevědomá se dost podobá svým významem komunikaci nezáměrné. Komunikace kognitivní racionální, logická, smysluplná. Komunikace afektivní působení na city, prostřednictvím emočním projevů Pozitivní komunikace signalizování přijetí, souhlasu, obdivu a nadšení. I negativní a nepříjemné informace lze podat pozitivně a přijatelně. Negativní komunikace vyjádření odporu, útočení, pokárání, odmítnutí, ale také předstírání, zatajování, skrývání. Nikdy nevyvolá pozitivní reakci strany druhé. Shodná komunikace podávané informace mezi oběma stranami komunikujících jsou shodné, neodporují si obsahově a ani formálně. Opakem je Komunikace neshodná podávané informace se neshodují a jsou v rozporu. Asertivní komunikace bezohledná, sobecká a útočná vůči ostatním. Komunikace manipulativní neférové formy jednání, pouţívající úskoků. 8 Srov. MIKULAŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. URBAN, Lukáš, DUBSKÝ, Josef, MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění, s

13 Pasivní komunikace - úniková, ústupná, bojácná a uhýbající. Intrapersonální komunikace tzv. vnitřní dialog nebo monolog. Můţe být formou hlasitého artikulovaného projevu nebo formou vnitřní neartikulované řeči. Můţe být také signálem nemoci (schizofrenie, paranoie, ). Komunikátor i komunikant je jeden a ten samý člověk. Interpersonální komunikace je to komunikace mezi dvěma, ale taky více lidmi. Můţe to být forma interview, dialogu, vyjednávání, při vyuţití všech dostupných prvků komunikace. Je zde také mnohem větší šance k vyuţití zpětné vazby. Masová komunikace při tomto typu komunikace předává komunikátor informace většímu obecenstvu. Řadí se sem hlavně prostředky masové komunikace jako je televize, internet, rádio, noviny, Při tomto typu komunikace je omezenější zpětná vazba. Mezikulturní komunikace komunikace mezi lidmi z rozdílných kultur a národů. Sbliţuje lidi na celém světě, bourá mezi nimi bariéry. Je třeba respektovat a hlavně znát kulturní rozdíly při poskytování péče tak, abychom minimalizovali negativní dopady kulturního šoku. Dyadická intimní komunikace komunikace srdcem, mezi lidmi, kteří jsou si navzájem otevření a blízcí. V ošetřovatelství většinou aţ u pacientů, s nimiţ je zdravotník v kontaktu delší dobu pozor na narušení schopnosti udrţení si odstupu (coţ je například v péči o onkologické pacienty velmi obtíţené a můţe být zdrojem burn-out syndromu). Jednosměrná komunikace je typická pro autoritativní přístup. Mluvčí a vnímající se nemění. Není zcela vhodná v ošetřovatelství neumoţňuje efektivní zpětnou vazbu. Dvousměrná komunikace komunikace, při níţ se role komunikátora a komunikanta střídá. Je zde velká šance na zpětnou vazbu. 10 Komplementární komunikace reciproční komunikace z pozice doplňujících se rolí (klient právník, učitel ţák, lékař pacient, podřízený vedoucí, apod.). 10 Srov. MIKULAŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s

14 Tváří v tvář komunikace, kdy komunikátor i komunikant stojí nebo sedí přímo proti sobě. Je zde naprosto bezprostřední, okamţitá a vzájemná reakce. Komunikace postranní je to vše co se neřekne tváří v tvář, vše co se vnímající dozví od ostatních lidí. Zprostředkovaná komunikace informace nebo zpráva se dostává k příjemci díky nějakému médiu (telefon, televize, rádio, ), můţe to být také jiný člověk jako prostředník. Zde je nezbytné upozornit na moţnost zkreslení. Psaná komunikace přenášená pomocí dopisů, knih, novin, časopisů, zápisníků, zápisů z porad. V ošetřovatelství důleţitá s ohledem na zprávy o poskytované péči a sluţbách. Verbální komunikace pomocí slov, která ve zdravotnictví zahrnuje také prvky slangu, o nichţ jiţ byla dříve zmínka. 11 Neverbální komunikace nejčastěji je pouze jako doplněk ke komunikaci verbální. Občas se stává, ţe je neverbální komunikace vyjádřením určitého postoje. Patří sem mimika, gestika, vizika, kinezika, posturika, haptika, prostředí, rekvizitové signály. 12 Komunikace činem náš názor, postoj, ovlivňování, pomoc lze vyjádřit i nějakým činem. Pokud jsme kritizováni za špatnou práci, stačí pokud vlastními činy dokáţeme, ţe se jedná o omyl. Můţeme takto také vyjádřit pozornost vůči ostatním lidem, pomoc těm, kteří pomoc potřebují, ţenám vyjádřit svou náklonnost. Agování reakce člověka na stimul je nepřiměřená, jeho odpověď je neadekvátní, jako by reagoval na něco úplně jiného. Metakomunikace je to komunikace o komunikaci. Jedná se o popis a interpretaci nějaké komunikace. Například při vyjednávání o konfliktech, mediaci apod Srov. JANOUŠEK, Jaromír. Verbální komunikace a lidská psychika. s Srov. DEVITO Anthony Joseph. Základy mezilidské komunikace s Srov. MIKULAŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s

15 2 KOMUNIKACE PŘI ROZHOVORU A VYJEDNÁVÁNÍ Kaţdý lidský jedinec je od narození vybaven základními komunikačními schopnostmi, ale kaţdý jimi disponuje na jiné úrovni. Schopnosti komunikace se projevují jak při jednoduchém povídání si s přáteli, tak i ve sloţitějších pracovních rozhovorech a pohovorech. Ve stresových situacích se kaţdý člověk chová odlišně někdo se dokáţe chovat zcela přirozeně a nedělá mu problém vést obchodní jednání a smysluplný rozhovor s klientem. Avšak existují lidé, kteří nemají takové vlohy a stresové situace u nich spustí reakce, které jim brání chovat se přirozeně a tím pádem jsou značně nervózní. Při jakémkoliv obchodním jednání s klientem je toto zásadní problém. Partner vycítí nervozitu a můţe rozhovor zcela přerušit či obchod zcela zamítnout. Proto je nutné se na takového jednání dostatečně připravit a věnovat této problematice nemalou pozornost, aby moţné ztráty byly co nejmenší a obchod byl doveden do zdárného konce. 14 Průběh rozhovoru záleţí na mnoha faktorech. Přirozeně je to především váš partner v rozhovoru, na kterého můţete sice působit, ale jen v omezené míře. Ani s nejvyšším úsilím a s pouţitím těch nejlepších technik rozhovoru si nemůţete vynutit určitý výsledek. Co však můţete nepochybně ovlivnit, to je vaše vlastní chování, příprava na očekávanou situaci, potřebná znalost daných podmínek a stavu věcí, vaše moţnosti jednání a vědomí si toho, kdy máte něco udělat nebo naopak, kdy a od čeho raději upustit. 15 Realita rozhovorů v běţné profesionální praxi je velmi sloţitá, Jde o to, pouţít v kaţdé konkrétní situaci z mnoha moţných způsobů jednání právě ty, které z vašeho hlediska příznivě ovlivní průběh rozhovoru. Zejména v obtíţných a závaţných rozhovorech je rozumné a účelné nejednat improvizovaně, jen podle momentální nálady, ale uplatňovat vyváţeně rozum a cit. Rozhovor se můţe odehrávat mezi dvěma nebo více lidmi, kteří chtějí získat určité informace, fakta, politické nebo organizační záměry, porozumět druhému, jeho postojům nebo nějakému tématu. Můţe mít podobu společenského nezávazného 14 Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. KANITZ von, Anja. Umění úspěšné komunikace Jak uspět v každém rozhovoru, s

16 pokecu, anebo podobu řízeného rozhovoru. Odehrává se formou otázek a odpovědí tváří v tvář dotazovanému nebo po telefonu. 16 Rozhovor je vhodný prostředek pro sběr i předávání informací. Takto získané informace jsou aktuální. Informační rozhovor je uţitečný, pokud získáváme informace pro nějaký text, pro mluvený projev nebo pro skupinovou diskusi. Můţe dokonce nahradit tradiční způsoby výzkumu a pomoci získat nejčerstvější informace o sledované situaci. Rozhovor je příleţitostí pro zpětnou vazbu a konfrontaci názorů a postojů, sdílení informací a myšlenek s lidmi. Pokud někdo z účastněných ne všemu rozumí, můţe se rovnou zeptat a poţádat o lepší vysvětlení. Rozhovor také umoţňuje získávat informace, které zpočátku nebyly cílem rozhovoru, pozorovat neverbální komunikaci dotazovaného. Bývá doplňkem pro tradiční nástroje získávání informací, jako jsou knihy, časopisy apod Srov. PLEVOVÁ, Ilona. et al. Ošetřovatelství I. s Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s

17 2.1 Příprava na interview Pokud je záměrem získat více výhod v průběhu rozhovoru, musí mu předcházet důkladná příprava. Pokud vidí dotazovaná osoba, ţe jsme strávili nějaký čas přípravou, bude s námi chtít strávit svůj čas. Pokud bude naopak vidět, ţe nejsme připraveni vůbec, ţe dokonce spleteme jméno dotazovaného ihned při oslovení, nebudeme jako tazatelé budit přílišný respekt. 18 V této souvislosti je nezbytné zmínit, ţe právě správné oslovení protistrany je důleţité jak ve vztahu k akademické (např. pane profesore, paní magistro) či funkční hodnosti (pane primáři, paní vrchní sestro apod.). Bylo by vhodné se na preferovaném oslovování na začátku rozhovoru odpovídajícím způsobem dohodnout Fáze přípravy rozhovoru Vzhledem k faktu významu přípravy na rozhovor je nezbytné zmínit klíčové oblasti. Prvním krokem je výběr osoby, s níţ bude rozhovor probíhat (jak jiţ bylo uvedeno výše). Měly by být zřejmé zejména cíle rozhovoru čeho mohu dosáhnout rozhovorem s touto konkrétní osobou např. primář je oprávněn rozhodnout o budoucím pouţívání zdravotnického prostředku, který v rozhovoru nabízím, ale všeobecná sestra nerozhoduje, s tou komunikuji proto, aby se prostředek naučila správně pouţívat anebo instruovala ostatní. 19 Výběr osoby je určen záměrem rozhovoru. Cílem je získání informací nebo posouzení osoby, se kterou mluvíme (viz informace výše). Shromáždění určitých informací o osobě, s kterou chceme mluvit, o jejích cílech a záměrech. Zdrojových informací, je v dnešní době celá řada. Klíčové jsou informace o tématu, čím více podrobnějších informací, tím lépe. Tedy je nutno vědět, kdo jsem a kdo je osoba, s níţ komunikuji. Příprava otázek a prostředí kaţdý, kdo se připravuje na interview, by měl mít připravené otázky a jejich pořadí. Za zdárný průběh nese zodpovědnost jak tazatel, tak i dotazovaný. Tazatel zodpovídá za tematické 18 Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. KANITZ von, Anja. Umění úspěšné komunikace Jak uspět v každém rozhovoru, s

18 zaměření a účel rozhovoru, ověřuje si pravdivost informací, dodrţuje čas a zaznamenávání rozhovoru. Dotazovaný zodpovídá za odpovědi jasné, přesné a pravdivé. 20 primární, hlavní otázky týkají se pochopení tématu, souhrnné pokrytí tématu; rozvíjející otázky pouţívají se, pokud se chceme dostat k problematice v širším obsahu nebo pokud něčemu přesně nerozumíme; otevřené otázky rozvíjejí vlastní názory a myšlenky dotazovaného bez omezení, je zde vysoká pravděpodobnost, ţe dotazovaný sdělí i něco navíc; uzavřené otázky vyţadují jednoznačnou odpověď, většinou pomocí slova ANO nebo NE; je velmi vhodné kladení takových otázek těm, kteří jsou mnohomluvní; přímé otázky otázky na specifické informace, bývají pouţity v různých dotaznících; přímé otázky nám mnohdy nedají odpověď, jakou očekáváme; nepřímé otázky dotazovanému dávají určité vodítko, kterého se můţe drţet při odpovědi, ale také nemusí; věcné otázky k získání věcných informací, je vhodné pouţít dotazy na mínění; osobní otázky týkají se názorů, postojů, pocitů dotazovaného, dotazovaný se tím trochu odkrývá, prezentuje své já; neutrální otázky nevypovídají k postoji dotazovaného, neřeší problematiku, ani vlastní pocity; otázky zavádějící a nevhodné špatně zvolená otázka je taková, které dotazovaný nerozumí, můţe být dlouhá nebo mít dvě podotázky, dotazovaného můţe uráţet nebo poníţit; otázky nápovědné a podněcující smyslem je nasměrovat tázaného určitým směrem, ale také podpora v nejistotě tázaného parafráze vytvoření atmosféry vzájemného porozumění a chápání myšlenek; 20 Srov., MIKULÁŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s

19 hypotetické specifikace pravděpodobných trendů myšlení, které jsou dále upřesňovány. Způsob záznamu v tomto směru je moţností několik. Tazatel si můţe dělat poznámky, videozáznam nebo audiozáznam. Je lepší, pokud je dotazovaný upozorněn a připraven na to, ţe se záznam bude dělat. Pokud by to dotazovanému vadilo, nelze záznam udělat proti jeho vůli Vlastní průběh interview Při vedení interview se liší osobně odlišné styly. Dáno je to hlavně rozdílným myšlením a typy osobností zúčastněných lidí. Rozlišujeme jiné způsoby vedení záznamu, kladení otázek, odlišnou slovní zásobu a stylistiku. Pokud bude tazatel natolik dobrý, můţe se stát velmi populární a jeho styl vedení bude kopírován. 22 Interview není pouhé kladení otázek, je to velmi náročná práce s obrovským soustředěním a napětím. Je velmi nutné sledovat pravidla komunikace, umět si získat dotazovaného, snaha o pochopení jeho světa, jeho hodnoty a postoje. Tazatel by v ţádném případě neměl dotazovaného moralizovat, musí umět naslouchat a ptát se, není to o tom, ţe by říkal svoje názory. 23 Úvodní fáze (zahřívání) warming up začínat by se jistě mělo pozdravem, důleţité je udělat dojem, ţe jsme o dané problematice in více neţ pouze informováni. Vhodné je vytvořit uvolněnou a příjemnou atmosféru tak, aby se dotazovaný necítil nesvůj a svázaný. Ten kdo rozhovor vede, by nad ním určitě neměl ztrácet kontrolu a nezabíhat do velkých detailů. 24 Shromažďování základních faktů způsobem kladení otázek je třeba získat základní přehled k dané problematice, zjistit fakta, takţe způsob kladení otázek je více řízen a je pod kontrolou. Měli bychom seznámit dotazovaného, na co bude dotazován. Volba vhodného zástupce nebo zástupců je moţno pouze tehdy, jedná-li se o problematiku obecnějšího charakteru. 21 Srov. WÁGNEROVÁ, Irena. et al. Psychologie práce a organizace: nové poznatky. s Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. PLEVOVÁ, Ilona. et al. Ošetřovatelství I., s. 24 Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s

20 Shromažďující doplňujících informací tazatel by měl vţdy něco vědět o osobě, které se bude ptát. Základní je umět vyslovit jméno dotazovaného a přesně vědět jeho tituly. Jestliţe je to osoba populární nebo známá, je moţné zjistit si ţivotopisné údaje bez problémů někde jinde (knihy, časopisy, internet, ). Musíme se dobře rozhodnout jak se ptát, tak abychom rozvíjely interview a nevyvolaly negativismus na straně dotazovaného a současně, aby byla respektována objektivita. Ukončení interview bývá někdy podceňována. Cílem závěrečné etapy je ukončení započatého tématu i kontaktu s účastníkem rozhovoru. 25 Dotazovaný chce mnohdy slyšet, ţe nám svým rozhovorem pomohl. A dále je třeba sdělit, jak bude interview pouţito Dialog jako specifická forma rozhovoru Dialog je nestarší a zároveň nejlepší formou rozhovoru, v níţ existuje předpoklad rovnoprávného postavení obou účastníků komunikace. 27 Účastníci jsou shodně zaměření na aktivní komunikaci o určitém tématu, oba se navzájem snaţí ovlivňovat. V dialogu se projevují určité vztahy, mají proměnlivost a vývoj. V obchodní komunikaci je základem dialogu osobní zaujetí o téma tzn., ţe obě strany mají zájem o informace, mají dostatek času na komunikaci, nepovaţují ji za ztrátu času, ale způsob moţnosti dalšího rozvoje a vyuţití poznatků. Předpokladem je vzájemná důvěra, otevřenost a důvěryhodnost. Rozhovor se stává dialogem teprve tehdy, pokud mají oba zúčastnění dobrou vůli vzájemně spolu otevřeně komunikovat a respektovat stejná práva obou stran. Pokud má jít o dialog, musí být splněny tři základní předpoklady: nesplnění úkolových podmínek kaţdému účastníkovi jde o jinou věc, pokud kaţdý účastník jde za svým cílem a svými potřebami; 25 Srov. KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. s Srov. KOZEL, Radim, et al. Moderní marketingový výzkum. s Srov. WERNEROVÁ, Irena. Komunikace pro každého. s

21 nesplnění interakčních podmínek pokud nedojde k účinné interakci, pokud ţádný z účastníků nechce udělat ústupek nebo změnit svůj postoj; nesplnění vztahových podmínek nedostavuje se vzájemná důvěra, vzájemné dobré vztahy. 28 Cílem dialogu není zvítězit nad partnerem, ale hledat a najít pravdu, hledat a najít porozumění a dohodu. Dialog předpokládá respekt a úctu k partnerovi, kázeň a sebeovládání. V obchodní komunikaci znamená, ţe respektuji moţnosti, znalosti a potřeby osoby, které poskytuji informace a umoţním jí, aby měla prostor pro vyjádření dotazů a komentářů Vyjednávání Vyjednávání není interview, protoţe v interview jeden z účastníků rozhovor řídí a protoţe jeden je tazatelem a druhý dotazovaným. Není ani dialogem. Přesto je vyjednávání důleţitou součástí obchodní komunikace ve zdravotnictví. Vyjednávání je rozhovor, ve kterém se role tazatele a dotazovaného spontánně mění. Je to rozhovor, ve kterém se snaţí jedna strana přesvědčit tu druhou. Rozdílné bude jednání obchodní, politické nebo odborně vědecké. 30 Při vyjednávání mohou vznikat různé potíţe (komplikace): 31 pokud jeden z partnerů mluví monotónně nebo zdlouhavě; pokud jeden z partnerů mluví bezobsaţně, neříká informace, které stojí za to je poslouchat; pokud jeden z partnerů mluví frázovitě, egoisticky, autoritářsky, namyšleně nebo poučuje; pokud příliš často pouţívá nadsázky, přehání; pokud mluví příliš rychle, pokud mluví potichu; pokud jeden partner nepustí toho druhého ke slovu; 28 Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. FLUME, Peter. Rétorika v praxi. Staňte se přesvědčivým řečníkem, s Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie Komunikace: communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Připravujeme

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Zadavatel: Dodavatel: Českomoravská konfederace EURO EDUCA odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Závěrečná zpráva k veřejné zakázce: Obsah veřejné zakázky:

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F7 Vyjednávání

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F7 Vyjednávání Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F7 Vyjednávání V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Situace a podstata vyjednávání. Fáze

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc. Komunikace Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.3.08.4/0001 Příjemce Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Metody sociálních výzkumů

Metody sociálních výzkumů Metody sociálních výzkumů DOTAZNÍK ROZHOVOR POZOROVÁNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýza dokumentů (standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor,

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR Hana Huntová výkonná ředitelka Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR V Praze, 22.7.2015 Věc: informace k projektu Bořislavka Vážená paní ředitelko, reaguji bezprostředně na Vaše otázky

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Výběrový rozhovor 1. Volný rozhovor 2. Výběrový rozhovor 2. Řízený rozhovor. Obecné pokyny pro vedení. Obecné pokyny pro vedení.

Výběrový rozhovor 1. Volný rozhovor 2. Výběrový rozhovor 2. Řízený rozhovor. Obecné pokyny pro vedení. Obecné pokyny pro vedení. Zhodnocení nemocného Rozhovor = záměrný slovní postup, který vede k poznání N = větší pravděpodobnost proniknutí do nitra pacienta, poznání a porozumění Typy rozhovoru Dle počtu zúčastněných : Individuální

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE KOMUNIKACE V nejširším slova smyslu můžeme komunikací nazvat vše, čím lidé působí jeden na druhého. Je to proces, při němž dochází k vyměňování významů mezi lidmi. Během komunikace si předáváme informace.

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD představuje v rámci vzdělání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE Komunikační proces - proces, kdy sdělující (komunikátor) předává informaci (zprávu) příjemci (komunikantovi) pomocí komunikačního kanálu (média) - vztah komunikátor ---- komunikační

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Zdravotnictví v Plzeňském kraji STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 0 Praha 3 Zdravotnictví v Plzeňském kraji Závěrečná zpráva z výzkumu STEM pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. V Praze dne 30. srpna 0 Obsah

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více