OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Michal Pelc OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Brno 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a v seznamu pouţité literatury jsem uvedl pouţité prameny odborné literatury a odborných zdrojů. V Brně dne 9. června

3 Poděkování Děkuji vedoucí bakalářské práce doc. PhDr. Andree Pokorné, Ph.D. za cenné rady, náměty a připomínky, které mi v průběhu zpracování bakalářské práce poskytla. Děkuji své rodině za podporu v průběhu studia a přípravy bakalářské práce. Děkuji také všem respondentům za jejich upřímné odpovědi, které umoţnily vyhodnocení dat v praktické části práce.

4 OBSAH ÚVOD KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Funkce komunikace Proces komunikace Součásti komunikačního procesu Druhy komunikace KOMUNIKACE PŘI ROZHOVORU A VYJEDNÁVÁNÍ Příprava na interview Fáze přípravy rozhovoru Vlastní průběh interview Dialog jako specifická forma rozhovoru Vyjednávání OBCHODNÍ KOMUNIKACE Příprava na jednání Zjištění dostupných informací o zákazníkovi První kontakt se zákazníkem Vlastní obchodní jednání Zahájení obchodního jednání Zjišťování potřeb zákazníka - klienta Nabídka a námitky v průběhu vyjednávání Závěr jednání CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY METODIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU Charakteristika průzkumné metody Realizace průzkumu VÝSLEDKY PRŮZKUMU A JEJICH ANALÝZA Analýza a interpretace dat Data zaměřená na obchodní zástupce firem OVĚŘOVÁNÍ CÍLŮ A OČEKÁVANÝCH VÝSLEDKŮ DISKUSE NÁVRHY DOPORUČENÍ PRO KLINICKOU PRAXI

5 ZÁVĚR ANOTACE ANNOTTATION SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A PRAMENŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM ZKRATEK

6 ÚVOD Ekonomika firmy je závislá na řadě faktorů. Jedním z nich je například práce obchodníka. Pro kaţdého businessmana jsou stěţejní obchodní dovednosti, které v sobě zahrnují schopnosti komunikace s dodavateli, zákazníky, partnery. Úspěch obchodu tak v samotném důsledku spočívá v tvorbě vyjednávací strategie odráţející se v prodeji či nákupu. Problematiku obchodní komunikace ve zdravotnictví jsem si vybral z jediného důvodu. Téma komunikace mě osobně velmi zajímá. Hlavně však proto, ţe mám profesní praxi s pracovní pozicí jako všeobecná sestra u lůţka na ARO a taky jako produktový specialista u medicínské firmy. Praxi na pozici NLZP mám 6 let a praxi na obchodní pozici mám 13 let. Bakalářská práce bude zaměřena na zmapování názorů na obchodní komunikaci ve zdravotnictví (ošetřovatelské péči) z pohledu obchodních zástupců a nelékařských zdravotnických pracovníků v přímé péči u lůţka či v ambulantní péči. Svým obsahem bude rozdělena do dvou velkých celků (teoretické a empirické části). Teoretická část je v obecné rovině zaměřena na problematiku komunikace (vymezení pojmu, funkci, proces, druhy), komunikaci při rozhovoru a vyjednávání (příprava na interview) a obchodní komunikace (příprava, vlastní obchodní jednání). Navazující empirická část je těţištěm práce. Podstata empirické části práce spočívá v kvantitativním průzkumu metodou dvou originálních dotazníkových průzkumů u zástupců obchodních firem a nelékařů (všeobecných sester) v přímé péči o pacienta. Svými dílčími cíli je zaměřena na zhodnocení nejčastěji uváděných pozitiv v souvislosti s plánovanými obchodními schůzkami mezi obchodními zástupci a pracovníky v přímé péči. Dále na názorech na přínosnost obchodních schůzek z pohledu obchodních zástupců a pracovníků v přímé péči. A poslední řadě pak na zjištění jakým způsobem jsou předávány informace v rámci obchodní komunikace mezi obchodními zástupci a nelékařskými zdravotnickými pracovníky v přímé péči. 6

7 1 KOMUNIKACE V následující kapitole budou vymezeny základní znaky komunikace v obecné rovině jako vhled do problematiky navazujících kapitol zaměřených na obchodní komunikaci. 1.1 Vymezení pojmu komunikace Komunikace je pojem s velmi širokým pouţitím. 1 Pochází z latinského communicare, coţ v překladu znamená sdílet, radit se, něco spojovat. Můţeme ji však také pouţít jako označení dopravní sítě, přesouvání lidí a materiálu, ale také přemisťování informací a myšlenek, názorů a pocitů od jednoho člověka k druhému Funkce komunikace V současné literatuře nejsou uvedeny jednoznačné hranice mezi jednotlivými funkcemi komunikace. Velmi často se její funkce překrývají. 3 Dále jsou uvedeny nejčastější funkce komunikace včetně příkladů. Funkce informativní znamená výměnu a předávání určitých faktů, dat a informací mezi lidmi v ošetřovatelství se jedná nejčastěji o předávání informací o pacientech, diagnostických a terapeutických procesech. Funkce instruktivní je vlastně informativní funkcí, která je doplněna vysvětlením popisu, postupu, organizace, významů, návodu jak dosáhnou cíle nebo něco vyprodukovat v ošetřovatelské praxi se jedná o doporučené postupy, ale také záznamy dokumentace pacientů a doporučení pro další činnost zdravotníků. 1 Srov. MIKULAŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací Efektivní komunikace v praxi. s Srov. MIKULAŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s

8 Funkce přesvědčovací umoţňuje záměrně působit na druhého člověka nebo skupinu a docílit tímto změny jejich postojů, názorů, hodnocení nebo způsobem konání (přesvědčování je však racionální díky argumentům a logiky; přesvědčování formou emocionální a to působením na city a emoce člověka, velmi často aţ manipulativní). V ošetřovatelství by se manipulativní postupy uţívat neměly, ale přesvědčovací funkce jsou vyuţívány například při edukaci. Funkce motivující a posilující svým způsobem patří do funkce přesvědčovací. Zde však jde o posílení pocitů sebevědomí, o posilování vztahu k něčemu a posílení vlastní potřebnosti opět by měla být součástí edukace pacientů i jejich blízkých a měla by umoţnit hledat vlastní rezervy s externí pomocí. Funkce zábavná zde je hlavním znakem rozesmát a pobavit. Vyplnění času komunikací, která vytváří pocity spokojenosti a pohody. V ošetřovatelské péči umoţňuje navázání pozitivních vztahů, pocitů nejen v týmu, ale zejména s pacienty a jejich blízkými či dalšími zainteresovanými osobami. Jedná se o vytváření sociálních sítí. Funkce společensky integrující a socializační umoţňuje navázání kontaktů, sbliţování, vytvoření vztahů mezi lidmi, posílení pocitu vzájemné závislosti a sounáleţitosti. Komunikace je závislá také na úrovni společenské, ve které se pohybujeme a kam patříme nebo chceme patřit. Velmi úzce souvisí s funkcí zábavnou, ale nese s sebou také znaky umoţňující hlubší poznání a udrţení vztahů. Funkce poznávací je zde velmi úzká souvislost s funkcí informativní. Toto pojetí je hlavně ze strany komunikanta, u informativní funkce je pojetí oboustranné ze strany komunikátora i komunikanta. U takovéto komunikace si sdělujeme vzpomínky, plány a kaţdodenní záţitky. Díky zkušeností druhých lidí ve zkratce konzervujeme informace, které nejsme schopni v takové míře sami proţít. Je nedílnou součástí efektivní komunikace v procesu poskytování péče. Funkce osobní identity ujasnění si svého já, svých postojů, názorů, sebevědomí i osobních ambicí. Pro JÁ je tato forma komunikace nesmírně 8

9 důleţitou aktivitou. Při poskytování péče je nezbytné, aby si kaţdá zainteresovaná osoba pečující i osoba přijímající péči byla vědoma svých rolí, moţností a limitů. Funkce výchovná a vzdělávací je souhrnem informativních, instruktivních, a poznávacích funkcí, realizovaných prostřednictvím vzdělávacích institucí nebo samostudiem. Ve zdravotnické praxi má nezastupitelnou roli s ohledem na nutnost udrţení aktuálních poznatků Proces komunikace Komunikace není statická. Je závislá na celé řadě podmínek a vlivů, její proměnlivost v čase je charakteristická. Probíhá téměř vţdy mezi dvěma nebo více lidmi. Takovéto vzájemné působení je ukázkou procesního charakteru komunikace, protoţe kaţdá komunikující strana se snaţí tu druhou ovlivnit, hledat u ní podporu a sebepotvrzení. Pravidlem při vnímání komunikace je, ţe se lépe zachytí informace s větším nábojem. Znamená to, ţe si hůře pamatujeme věci běţné, opakující se a na druhé straně si zapamatujeme informace nezvyklé a výjimečné. 5 Ve vztahu k procesu obchodní komunikace je nezbytné identifikovat, jaké informace mohou být pro druhou stranu důleţité a zaujmou ji Součásti komunikačního procesu Vzhledem k faktu, ţe základní součásti komunikačního procesu jsou velmi dobře známé, bude následující text pouze stručně shrnovat basální informace. Komunikátor vysílá informaci, nějakou zprávu. Je zde však předpoklad, ţe příjemce má podobný nebo společný zájem, který umoţňuje rozumět informaci, kterou mu komunikátor chce sdělit. V komunikaci s pacientem, či mezi obchodníkem a zdravotníkem je nezbytné, aby oba měli zájem o předání a získání informací. 4 Srov. MIKULAŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. MIKULAŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s. 22 9

10 Komunikant přijímá vyslanou informaci, nějakou zprávu. Vjem vyslané informace je ovlivněn vlastním proţitkem, zkušeností, záměry a cílem. To vše v čase, kdy a jakou informaci přijímá. V komunikaci ve zdravotnictví je schopnost přijímat zprávy často ovlivněna nejen schopnostmi dané osoby, ale zejména časovým aspektem časovou tísní. Komuniké vysílaná informace, zpráva, myšlenka nebo pocit, jakou sděluje komunikátor. Vysílaná informace má podobu neverbálních a verbálních symbolů. Můţe zde vzniknout i komunikační šum pokud není dostatečně porozuměno sdělené informaci. Proto je nezbytné, aby byla zajištěna efektivní zpětná vazba, viz dále. 6 Komunikační jazyk informace nebo zpráva se zprostředkovává pomocí určitého komunikačního jazyka. I kdyţ mluvíme stejnou řečí, tak to jistě nemusí znamenat, ţe si budeme vţdy rozumět. Zvláštní roli zejména ve zdravotnické komunikaci sehrává problematika zkratek, cizích pojmů, medicínského ţargonu apod. Komunikační kanál cesta, jakou je informace předávána. Při komunikaci tváří v tvář jsou hlavním komunikačním kanálem pohledy, zvuky a pohyby těla, mohou to také být vkusné oblečení, příjemný parfém, stisk ruky. Kdyţ je komunikace zprostředkována (pomocí televize, rádia, telefonu, tisku, ) jsou prostředky k pochopení informace ochuzené. Ve zdravotní péči platí, ţe by se komunikace měla odehrávat primárně při osobním kontaktu a následně by měla být obohacena multimodálně dalšími způsoby předání informací. Zpětná vazba (feed back) je reakce na příjem informace nebo zprávy ve způsobu interpretace a v podobě potvrzení. Zpětná vazba je v komunikaci nesmírně důleţitá, protoţe udrţuje všechny účastníky v komunikační situaci. Dává informaci jak je zpráva chápána a přijata. Následování zpětné vazby by mělo co nejdříve po příjmu informace. Účelná zpětná vazba moţnost ověření míry pochopení sdělované informace, je významným prvkem úspěchu terapie, ale i obchodního jednání mezi zdravotníkem a obchodním zástupce. 6 Srov. VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací Efektivní komunikace v praxi. s

11 Komunikační prostředí důleţitý prvek komunikace, má velký vliv na komunikaci. Volba prostředí propůjčuje situaci význam reprezentativnosti, formálnosti, coţ můţe více stresovat a zavazovat, ale takové prostředí zase nemusí být vhodným pro neformální komunikaci. Ve zdravotní péči je nezbytné pomýšlet na vliv prostředí nutnost nalezení prostoru, kde nebude komunikace rušena nadbytečnými šumy, vlivy, které negativně ovlivní vzájemné pochopení. Kontext je situace, celkový rámec, kdy a kde probíhá komunikace. Dělí se na vnitřní a vnější. Vnitřní je to, co se děje v našem nitru, v naslouchajících, jak na nás působí komuniké. Vnější je všechno ostatní, co na nás působila dříve a působí i nyní (lidé a jejich chování, čas, prostor, ). Při komunikaci s pacientem je nezbytné akcentovat, ţe právě kontext neznalost prostředí, zátěţová situace v podobě sdělení např. výsledků vyšetření, mohu významně efektivitou komunikace ovlivnit. V obchodní komunikaci je to jiţ dříve zmiňovaný aspekt časový, kdy zdravotník při jednání můţe být ovlivněn myšlenkou na nutnost splnění nějakého načasovaného úkolu apod. 7 7 Srov. POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory, s

12 1.4 Druhy komunikace Komunikace je velmi proměnlivá a má mnoho moţností, které můţe komunikátor v různých kombinacích uţívat a měnit. Záleţí na osobnosti a dovednosti kaţdého, jak citlivě pouţívá optimální způsoby, které respektují úmysl, situaci a individuální odlišnosti člověka, s kterým komunikujeme, koho chceme přesvědčit a ke komu promlouváme. 8 Komunikace záměrná máme pod kontrolou, co prezentujeme. Způsob odpovídá záměru komunikace. Komunikace nezáměrná prezentujeme jiným způsobem, neţ jsme původně chtěli. Výsledek bývá ovlivněn emocemi nebo trémou. 9 Komunikace vědomá uvědomujeme si, co a jak říkáme. Do určité míry komunikace vědomá a záměrná překrývají. Nevědomá komunikace nemáme pod vědomou kontrolou sloţky svého projevu nebo projev kompletně. Komunikace nevědomá se dost podobá svým významem komunikaci nezáměrné. Komunikace kognitivní racionální, logická, smysluplná. Komunikace afektivní působení na city, prostřednictvím emočním projevů Pozitivní komunikace signalizování přijetí, souhlasu, obdivu a nadšení. I negativní a nepříjemné informace lze podat pozitivně a přijatelně. Negativní komunikace vyjádření odporu, útočení, pokárání, odmítnutí, ale také předstírání, zatajování, skrývání. Nikdy nevyvolá pozitivní reakci strany druhé. Shodná komunikace podávané informace mezi oběma stranami komunikujících jsou shodné, neodporují si obsahově a ani formálně. Opakem je Komunikace neshodná podávané informace se neshodují a jsou v rozporu. Asertivní komunikace bezohledná, sobecká a útočná vůči ostatním. Komunikace manipulativní neférové formy jednání, pouţívající úskoků. 8 Srov. MIKULAŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. URBAN, Lukáš, DUBSKÝ, Josef, MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění, s

13 Pasivní komunikace - úniková, ústupná, bojácná a uhýbající. Intrapersonální komunikace tzv. vnitřní dialog nebo monolog. Můţe být formou hlasitého artikulovaného projevu nebo formou vnitřní neartikulované řeči. Můţe být také signálem nemoci (schizofrenie, paranoie, ). Komunikátor i komunikant je jeden a ten samý člověk. Interpersonální komunikace je to komunikace mezi dvěma, ale taky více lidmi. Můţe to být forma interview, dialogu, vyjednávání, při vyuţití všech dostupných prvků komunikace. Je zde také mnohem větší šance k vyuţití zpětné vazby. Masová komunikace při tomto typu komunikace předává komunikátor informace většímu obecenstvu. Řadí se sem hlavně prostředky masové komunikace jako je televize, internet, rádio, noviny, Při tomto typu komunikace je omezenější zpětná vazba. Mezikulturní komunikace komunikace mezi lidmi z rozdílných kultur a národů. Sbliţuje lidi na celém světě, bourá mezi nimi bariéry. Je třeba respektovat a hlavně znát kulturní rozdíly při poskytování péče tak, abychom minimalizovali negativní dopady kulturního šoku. Dyadická intimní komunikace komunikace srdcem, mezi lidmi, kteří jsou si navzájem otevření a blízcí. V ošetřovatelství většinou aţ u pacientů, s nimiţ je zdravotník v kontaktu delší dobu pozor na narušení schopnosti udrţení si odstupu (coţ je například v péči o onkologické pacienty velmi obtíţené a můţe být zdrojem burn-out syndromu). Jednosměrná komunikace je typická pro autoritativní přístup. Mluvčí a vnímající se nemění. Není zcela vhodná v ošetřovatelství neumoţňuje efektivní zpětnou vazbu. Dvousměrná komunikace komunikace, při níţ se role komunikátora a komunikanta střídá. Je zde velká šance na zpětnou vazbu. 10 Komplementární komunikace reciproční komunikace z pozice doplňujících se rolí (klient právník, učitel ţák, lékař pacient, podřízený vedoucí, apod.). 10 Srov. MIKULAŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s

14 Tváří v tvář komunikace, kdy komunikátor i komunikant stojí nebo sedí přímo proti sobě. Je zde naprosto bezprostřední, okamţitá a vzájemná reakce. Komunikace postranní je to vše co se neřekne tváří v tvář, vše co se vnímající dozví od ostatních lidí. Zprostředkovaná komunikace informace nebo zpráva se dostává k příjemci díky nějakému médiu (telefon, televize, rádio, ), můţe to být také jiný člověk jako prostředník. Zde je nezbytné upozornit na moţnost zkreslení. Psaná komunikace přenášená pomocí dopisů, knih, novin, časopisů, zápisníků, zápisů z porad. V ošetřovatelství důleţitá s ohledem na zprávy o poskytované péči a sluţbách. Verbální komunikace pomocí slov, která ve zdravotnictví zahrnuje také prvky slangu, o nichţ jiţ byla dříve zmínka. 11 Neverbální komunikace nejčastěji je pouze jako doplněk ke komunikaci verbální. Občas se stává, ţe je neverbální komunikace vyjádřením určitého postoje. Patří sem mimika, gestika, vizika, kinezika, posturika, haptika, prostředí, rekvizitové signály. 12 Komunikace činem náš názor, postoj, ovlivňování, pomoc lze vyjádřit i nějakým činem. Pokud jsme kritizováni za špatnou práci, stačí pokud vlastními činy dokáţeme, ţe se jedná o omyl. Můţeme takto také vyjádřit pozornost vůči ostatním lidem, pomoc těm, kteří pomoc potřebují, ţenám vyjádřit svou náklonnost. Agování reakce člověka na stimul je nepřiměřená, jeho odpověď je neadekvátní, jako by reagoval na něco úplně jiného. Metakomunikace je to komunikace o komunikaci. Jedná se o popis a interpretaci nějaké komunikace. Například při vyjednávání o konfliktech, mediaci apod Srov. JANOUŠEK, Jaromír. Verbální komunikace a lidská psychika. s Srov. DEVITO Anthony Joseph. Základy mezilidské komunikace s Srov. MIKULAŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s

15 2 KOMUNIKACE PŘI ROZHOVORU A VYJEDNÁVÁNÍ Kaţdý lidský jedinec je od narození vybaven základními komunikačními schopnostmi, ale kaţdý jimi disponuje na jiné úrovni. Schopnosti komunikace se projevují jak při jednoduchém povídání si s přáteli, tak i ve sloţitějších pracovních rozhovorech a pohovorech. Ve stresových situacích se kaţdý člověk chová odlišně někdo se dokáţe chovat zcela přirozeně a nedělá mu problém vést obchodní jednání a smysluplný rozhovor s klientem. Avšak existují lidé, kteří nemají takové vlohy a stresové situace u nich spustí reakce, které jim brání chovat se přirozeně a tím pádem jsou značně nervózní. Při jakémkoliv obchodním jednání s klientem je toto zásadní problém. Partner vycítí nervozitu a můţe rozhovor zcela přerušit či obchod zcela zamítnout. Proto je nutné se na takového jednání dostatečně připravit a věnovat této problematice nemalou pozornost, aby moţné ztráty byly co nejmenší a obchod byl doveden do zdárného konce. 14 Průběh rozhovoru záleţí na mnoha faktorech. Přirozeně je to především váš partner v rozhovoru, na kterého můţete sice působit, ale jen v omezené míře. Ani s nejvyšším úsilím a s pouţitím těch nejlepších technik rozhovoru si nemůţete vynutit určitý výsledek. Co však můţete nepochybně ovlivnit, to je vaše vlastní chování, příprava na očekávanou situaci, potřebná znalost daných podmínek a stavu věcí, vaše moţnosti jednání a vědomí si toho, kdy máte něco udělat nebo naopak, kdy a od čeho raději upustit. 15 Realita rozhovorů v běţné profesionální praxi je velmi sloţitá, Jde o to, pouţít v kaţdé konkrétní situaci z mnoha moţných způsobů jednání právě ty, které z vašeho hlediska příznivě ovlivní průběh rozhovoru. Zejména v obtíţných a závaţných rozhovorech je rozumné a účelné nejednat improvizovaně, jen podle momentální nálady, ale uplatňovat vyváţeně rozum a cit. Rozhovor se můţe odehrávat mezi dvěma nebo více lidmi, kteří chtějí získat určité informace, fakta, politické nebo organizační záměry, porozumět druhému, jeho postojům nebo nějakému tématu. Můţe mít podobu společenského nezávazného 14 Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. KANITZ von, Anja. Umění úspěšné komunikace Jak uspět v každém rozhovoru, s

16 pokecu, anebo podobu řízeného rozhovoru. Odehrává se formou otázek a odpovědí tváří v tvář dotazovanému nebo po telefonu. 16 Rozhovor je vhodný prostředek pro sběr i předávání informací. Takto získané informace jsou aktuální. Informační rozhovor je uţitečný, pokud získáváme informace pro nějaký text, pro mluvený projev nebo pro skupinovou diskusi. Můţe dokonce nahradit tradiční způsoby výzkumu a pomoci získat nejčerstvější informace o sledované situaci. Rozhovor je příleţitostí pro zpětnou vazbu a konfrontaci názorů a postojů, sdílení informací a myšlenek s lidmi. Pokud někdo z účastněných ne všemu rozumí, můţe se rovnou zeptat a poţádat o lepší vysvětlení. Rozhovor také umoţňuje získávat informace, které zpočátku nebyly cílem rozhovoru, pozorovat neverbální komunikaci dotazovaného. Bývá doplňkem pro tradiční nástroje získávání informací, jako jsou knihy, časopisy apod Srov. PLEVOVÁ, Ilona. et al. Ošetřovatelství I. s Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s

17 2.1 Příprava na interview Pokud je záměrem získat více výhod v průběhu rozhovoru, musí mu předcházet důkladná příprava. Pokud vidí dotazovaná osoba, ţe jsme strávili nějaký čas přípravou, bude s námi chtít strávit svůj čas. Pokud bude naopak vidět, ţe nejsme připraveni vůbec, ţe dokonce spleteme jméno dotazovaného ihned při oslovení, nebudeme jako tazatelé budit přílišný respekt. 18 V této souvislosti je nezbytné zmínit, ţe právě správné oslovení protistrany je důleţité jak ve vztahu k akademické (např. pane profesore, paní magistro) či funkční hodnosti (pane primáři, paní vrchní sestro apod.). Bylo by vhodné se na preferovaném oslovování na začátku rozhovoru odpovídajícím způsobem dohodnout Fáze přípravy rozhovoru Vzhledem k faktu významu přípravy na rozhovor je nezbytné zmínit klíčové oblasti. Prvním krokem je výběr osoby, s níţ bude rozhovor probíhat (jak jiţ bylo uvedeno výše). Měly by být zřejmé zejména cíle rozhovoru čeho mohu dosáhnout rozhovorem s touto konkrétní osobou např. primář je oprávněn rozhodnout o budoucím pouţívání zdravotnického prostředku, který v rozhovoru nabízím, ale všeobecná sestra nerozhoduje, s tou komunikuji proto, aby se prostředek naučila správně pouţívat anebo instruovala ostatní. 19 Výběr osoby je určen záměrem rozhovoru. Cílem je získání informací nebo posouzení osoby, se kterou mluvíme (viz informace výše). Shromáždění určitých informací o osobě, s kterou chceme mluvit, o jejích cílech a záměrech. Zdrojových informací, je v dnešní době celá řada. Klíčové jsou informace o tématu, čím více podrobnějších informací, tím lépe. Tedy je nutno vědět, kdo jsem a kdo je osoba, s níţ komunikuji. Příprava otázek a prostředí kaţdý, kdo se připravuje na interview, by měl mít připravené otázky a jejich pořadí. Za zdárný průběh nese zodpovědnost jak tazatel, tak i dotazovaný. Tazatel zodpovídá za tematické 18 Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. KANITZ von, Anja. Umění úspěšné komunikace Jak uspět v každém rozhovoru, s

18 zaměření a účel rozhovoru, ověřuje si pravdivost informací, dodrţuje čas a zaznamenávání rozhovoru. Dotazovaný zodpovídá za odpovědi jasné, přesné a pravdivé. 20 primární, hlavní otázky týkají se pochopení tématu, souhrnné pokrytí tématu; rozvíjející otázky pouţívají se, pokud se chceme dostat k problematice v širším obsahu nebo pokud něčemu přesně nerozumíme; otevřené otázky rozvíjejí vlastní názory a myšlenky dotazovaného bez omezení, je zde vysoká pravděpodobnost, ţe dotazovaný sdělí i něco navíc; uzavřené otázky vyţadují jednoznačnou odpověď, většinou pomocí slova ANO nebo NE; je velmi vhodné kladení takových otázek těm, kteří jsou mnohomluvní; přímé otázky otázky na specifické informace, bývají pouţity v různých dotaznících; přímé otázky nám mnohdy nedají odpověď, jakou očekáváme; nepřímé otázky dotazovanému dávají určité vodítko, kterého se můţe drţet při odpovědi, ale také nemusí; věcné otázky k získání věcných informací, je vhodné pouţít dotazy na mínění; osobní otázky týkají se názorů, postojů, pocitů dotazovaného, dotazovaný se tím trochu odkrývá, prezentuje své já; neutrální otázky nevypovídají k postoji dotazovaného, neřeší problematiku, ani vlastní pocity; otázky zavádějící a nevhodné špatně zvolená otázka je taková, které dotazovaný nerozumí, můţe být dlouhá nebo mít dvě podotázky, dotazovaného můţe uráţet nebo poníţit; otázky nápovědné a podněcující smyslem je nasměrovat tázaného určitým směrem, ale také podpora v nejistotě tázaného parafráze vytvoření atmosféry vzájemného porozumění a chápání myšlenek; 20 Srov., MIKULÁŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s

19 hypotetické specifikace pravděpodobných trendů myšlení, které jsou dále upřesňovány. Způsob záznamu v tomto směru je moţností několik. Tazatel si můţe dělat poznámky, videozáznam nebo audiozáznam. Je lepší, pokud je dotazovaný upozorněn a připraven na to, ţe se záznam bude dělat. Pokud by to dotazovanému vadilo, nelze záznam udělat proti jeho vůli Vlastní průběh interview Při vedení interview se liší osobně odlišné styly. Dáno je to hlavně rozdílným myšlením a typy osobností zúčastněných lidí. Rozlišujeme jiné způsoby vedení záznamu, kladení otázek, odlišnou slovní zásobu a stylistiku. Pokud bude tazatel natolik dobrý, můţe se stát velmi populární a jeho styl vedení bude kopírován. 22 Interview není pouhé kladení otázek, je to velmi náročná práce s obrovským soustředěním a napětím. Je velmi nutné sledovat pravidla komunikace, umět si získat dotazovaného, snaha o pochopení jeho světa, jeho hodnoty a postoje. Tazatel by v ţádném případě neměl dotazovaného moralizovat, musí umět naslouchat a ptát se, není to o tom, ţe by říkal svoje názory. 23 Úvodní fáze (zahřívání) warming up začínat by se jistě mělo pozdravem, důleţité je udělat dojem, ţe jsme o dané problematice in více neţ pouze informováni. Vhodné je vytvořit uvolněnou a příjemnou atmosféru tak, aby se dotazovaný necítil nesvůj a svázaný. Ten kdo rozhovor vede, by nad ním určitě neměl ztrácet kontrolu a nezabíhat do velkých detailů. 24 Shromažďování základních faktů způsobem kladení otázek je třeba získat základní přehled k dané problematice, zjistit fakta, takţe způsob kladení otázek je více řízen a je pod kontrolou. Měli bychom seznámit dotazovaného, na co bude dotazován. Volba vhodného zástupce nebo zástupců je moţno pouze tehdy, jedná-li se o problematiku obecnějšího charakteru. 21 Srov. WÁGNEROVÁ, Irena. et al. Psychologie práce a organizace: nové poznatky. s Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. PLEVOVÁ, Ilona. et al. Ošetřovatelství I., s. 24 Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi, s

20 Shromažďující doplňujících informací tazatel by měl vţdy něco vědět o osobě, které se bude ptát. Základní je umět vyslovit jméno dotazovaného a přesně vědět jeho tituly. Jestliţe je to osoba populární nebo známá, je moţné zjistit si ţivotopisné údaje bez problémů někde jinde (knihy, časopisy, internet, ). Musíme se dobře rozhodnout jak se ptát, tak abychom rozvíjely interview a nevyvolaly negativismus na straně dotazovaného a současně, aby byla respektována objektivita. Ukončení interview bývá někdy podceňována. Cílem závěrečné etapy je ukončení započatého tématu i kontaktu s účastníkem rozhovoru. 25 Dotazovaný chce mnohdy slyšet, ţe nám svým rozhovorem pomohl. A dále je třeba sdělit, jak bude interview pouţito Dialog jako specifická forma rozhovoru Dialog je nestarší a zároveň nejlepší formou rozhovoru, v níţ existuje předpoklad rovnoprávného postavení obou účastníků komunikace. 27 Účastníci jsou shodně zaměření na aktivní komunikaci o určitém tématu, oba se navzájem snaţí ovlivňovat. V dialogu se projevují určité vztahy, mají proměnlivost a vývoj. V obchodní komunikaci je základem dialogu osobní zaujetí o téma tzn., ţe obě strany mají zájem o informace, mají dostatek času na komunikaci, nepovaţují ji za ztrátu času, ale způsob moţnosti dalšího rozvoje a vyuţití poznatků. Předpokladem je vzájemná důvěra, otevřenost a důvěryhodnost. Rozhovor se stává dialogem teprve tehdy, pokud mají oba zúčastnění dobrou vůli vzájemně spolu otevřeně komunikovat a respektovat stejná práva obou stran. Pokud má jít o dialog, musí být splněny tři základní předpoklady: nesplnění úkolových podmínek kaţdému účastníkovi jde o jinou věc, pokud kaţdý účastník jde za svým cílem a svými potřebami; 25 Srov. KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. s Srov. KOZEL, Radim, et al. Moderní marketingový výzkum. s Srov. WERNEROVÁ, Irena. Komunikace pro každého. s

21 nesplnění interakčních podmínek pokud nedojde k účinné interakci, pokud ţádný z účastníků nechce udělat ústupek nebo změnit svůj postoj; nesplnění vztahových podmínek nedostavuje se vzájemná důvěra, vzájemné dobré vztahy. 28 Cílem dialogu není zvítězit nad partnerem, ale hledat a najít pravdu, hledat a najít porozumění a dohodu. Dialog předpokládá respekt a úctu k partnerovi, kázeň a sebeovládání. V obchodní komunikaci znamená, ţe respektuji moţnosti, znalosti a potřeby osoby, které poskytuji informace a umoţním jí, aby měla prostor pro vyjádření dotazů a komentářů Vyjednávání Vyjednávání není interview, protoţe v interview jeden z účastníků rozhovor řídí a protoţe jeden je tazatelem a druhý dotazovaným. Není ani dialogem. Přesto je vyjednávání důleţitou součástí obchodní komunikace ve zdravotnictví. Vyjednávání je rozhovor, ve kterém se role tazatele a dotazovaného spontánně mění. Je to rozhovor, ve kterém se snaţí jedna strana přesvědčit tu druhou. Rozdílné bude jednání obchodní, politické nebo odborně vědecké. 30 Při vyjednávání mohou vznikat různé potíţe (komplikace): 31 pokud jeden z partnerů mluví monotónně nebo zdlouhavě; pokud jeden z partnerů mluví bezobsaţně, neříká informace, které stojí za to je poslouchat; pokud jeden z partnerů mluví frázovitě, egoisticky, autoritářsky, namyšleně nebo poučuje; pokud příliš často pouţívá nadsázky, přehání; pokud mluví příliš rychle, pokud mluví potichu; pokud jeden partner nepustí toho druhého ke slovu; 28 Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. FLUME, Peter. Rétorika v praxi. Staňte se přesvědčivým řečníkem, s Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s Srov. MIKULÁŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi, s

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti Zdroj: http://www.ubh.com/blog/2012/01/communicating-with-your-home-builder/ Osnova 1) Úvod soft skills 2) Jedinec a společnost

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

příprava a vedení ČVUT, Fakulta Strojní, dne Národní vzdělávací fond

příprava a vedení ČVUT, Fakulta Strojní, dne Národní vzdělávací fond Obchodní jednání, jeho příprava a vedení Ing. Vladimír Vojík ČVUT, Fakulta Strojní, dne 5. 3. 2007 Obchodní jednání je proces nebo spíše dynamický vztah, kdy se minimálně dva lidé snaží dohodnout podmínky

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Služba je zajišťována v rozsahu garantované nabídky činností. Základní činnosti sociální rehabilitace jsou poskytovány zdarma. Doplňkové

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Metody sociálních výzkumů

Metody sociálních výzkumů Metody sociálních výzkumů DOTAZNÍK ROZHOVOR POZOROVÁNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýza dokumentů (standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor,

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Tiskový mluvčí. Shrnutí základních tématických okruhů. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

Tiskový mluvčí. Shrnutí základních tématických okruhů. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Tiskový mluvčí Shrnutí základních tématických okruhů 1. 2. Historické kořeny profese a úlohy tiskových mluvčích ve světě a u nás, zejména pak vývoj této profese v ČR po roce 1989 v kontextu změn české

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření

Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření / 16 / orientační šetření. příklad dobré praxe. Mgr. Jitka KRÁLOVÁ / Komunikace muzea a školy při realizaci

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA V PRAZE PROVOZNĚ EKNOMICKÁ FAKULTA Komunikace v organizaci Teze diplomové práce Autor: Bc.Lenka Kaválková Vedoucí práce: Doc.Ing.Marie Horalíková 2003 Praha Úvod a literární

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování Obsah: kdo stojí před Vámi a koho mám před sebou? organizace výuky (termíny, web, témata, zápočty), T1: antická rétorika

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR Hana Huntová výkonná ředitelka Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR V Praze, 22.7.2015 Věc: informace k projektu Bořislavka Vážená paní ředitelko, reaguji bezprostředně na Vaše otázky

Více

SOCIÁLNÍ INTERAKCE přednáška P01

SOCIÁLNÍ INTERAKCE přednáška P01 SOCIÁLNÍ INTERAKCE přednáška P01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování, sociální percepce Obsah: Organizace výuky, 1.1 Antická rétorika komunikace - interakce, 1.2 Sociální komunikace a interakce,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentace Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentovat můžeme: hmotné věci - výrobky, zboží sebe sama nebo jinou osobu nehmotné věci - myšlenky, vědecké teorie, řešení projektu. Prezentace má různou

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Mgr. Alena Jandáčková 11.května 2010 Training Coaching Consulting Obsah prezentace 1. Co je a co není koučink 2. Koučování a mentoring 3. Osobnost kouče 4. Pro koho

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

prověření úrovně kvality Městský úřad Šumperk 2010

prověření úrovně kvality Městský úřad Šumperk 2010 Mystery client prověření úrovně kvality kontaktu s klientem 2010 Co je to mystery client? Jedná se klasickou kvantitativní dotazníkovou analýzu, jejíž sestavení se řídí metodikou sociologických průzkumů.

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

Klíčová slova: zainteresovaná strana, kontext projektu, komunikační plán Key words: stakeholders, project context, communication plan

Klíčová slova: zainteresovaná strana, kontext projektu, komunikační plán Key words: stakeholders, project context, communication plan Cíl prezentace: A.Co je kontext projektu B.Co je zainteresovaná strana C.Proč jsou zainteresované strany důležité D.Jak se zainteresovanými stranami pracovat Klíčová slova: zainteresovaná strana, kontext

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje 313 572 136, 313 574 181 reditel@strasidylko.cz www.strasidylko.cz Sociálně aktivizační

Více