Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání"

Transkript

1 Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne a večer 4 vyučovací hodiny - vždy čtvrtek od do hod. Podle potřeby zařadíme během kurzu výuku také v sobotu vždy od 9.00 do hod. Na jaře 2012 proběhla úspěšná pilotáž vzdělávacího programu v rámci programu dalšího vzdělávání UNIV 2 KRAJE (vzdělávání dospělých). Počítáme s tím, že první ročník kurzů proběhne v období říjen 2012 až červen Harmonogram výuky (kalendář), ceník a informace o způsobech platby zveřejníme během června Předpokládáme, že studijní skupinu bude tvořit minimálně 6, maximálně 12 frekventantů. 1

2 Profil absolventa Program je určen pro uchazeče s minimálně středním vzděláním s výučním listem v libovolném oboru vzdělání, kteří chtějí získat kompetence potřebné k jednoduché komunikaci v ruském jazyce. Cílové skupiny: zaměstnanci podniků a firem, pro které jsou obchodní kontakty s Ruskou federací perspektivní, podnikatelé, pracovníci cestovních kanceláří pracovníci státní správy a státní zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s ruskojazyčnou komunitou nezaměstnaní, kteří dalším vzděláváním zvýší svou šanci na pracovním trhu zájemci o ruský jazyk (např. lidé středního věku, kteří si chtějí oživit a rozšířit jazykové kompetence získané kdysi ve škole, ženy v domácnosti apod.) Absolvent komunikuje v ruském jazyce v běžných situacích, které mohou nastat během jeho působení v ruskojazyčném prostředí (např. na služební cestě, v případě telefonického či korespondenčního styku apod.) Vzhledem k tomu, že se jedná o získání řady specifických znalostí, dovedností a kompetencí, frekventant tohoto programu dalšího vzdělávání nejprve zvládne nezbytné základy ruštiny. Absolvent dále disponuje kompetencemi pro konverzaci v ruštině během služebních cest (povinně volitelný modul Ruština pro služební cesty), pro obchodní jednání v ruském jazyce (povinně volitelný modul Firma a obchodní jednání), frekventanti modulu Obchodní korespondence v ruském jazyce by měli zvládnout psaní na ruské klávesnici, základy tvorby obchodních dopisů atd. Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: pracovat se slovní zásobou čítající nejméně 1500 lexikálních jednotek, z čehož obecně odborná a odborná terminologie tvoří minimálně 30 % lexikálních jednotek, konverzovat na přijatelné úrovni v rámci společenského, pracovního a obchodního styku, volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky, pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu, umět vyhledávat a zpracovávat tyto informace, samostatně používat tiskací azbuku a pracovat s ruskou klávesnicí (absolvent modulů M2F, M3OK), efektivně pracovat s cizojazyčným textem, vypracovat jednoduché písemnosti obchodního charakteru (absolvent modulu M3OK), formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, komunikovat elektronickou poštou (absolvent modulů M2F, M3OK), sestavit prezentaci v ruském jazyce a vhodným způsobem ji moderovat (absolvent modulu M2F). 2

3 Absolvent programu bude po ukončení vzdělávacího programu disponovat kompetencemi v oblastech: základy ruského jazyka slovem i písmem, ruskojazyčná společenská, pracovní a obchodní komunikace, vedení obchodní korespondence v ruském jazyce. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Vzdělávací program vychází ze současných společensko-ekonomických potřeb České republiky. Země bývalého Sovětského svazu jsou perspektivním objektem pro nejrůznější podnikatelské aktivity, jde z našeho hlediska o obrovský trh s prakticky neomezenými možnostmi. Z toho vyplývá, že aktivní znalost základů ruštiny bude v nejbližší budoucnosti pro nejednoho zaměstnance či podnikatele výhodná, ne-li nezbytná. Nejde jen o rozvíjející se obchodní styky. V naší zemi pobývá a pracuje stále více lidí, kteří k nám přišli z ruskojazyčného prostředí. Je s nimi třeba komunikovat, pomoci jim se zapojením do života společnosti, nelze spoléhat na to, že během krátké doby zvládnou na potřebné úrovni češtinu. To je další důvod k tomu, aby pracovníci, kteří s těmito lidmi přicházejí do styku, byli schopni komunikovat také rusky. Absolvent vzdělávacího programu Ruština pro podnikání a obchod se může například uplatnit jako: pracovník osobního oddělení (personalista), který přichází do styku s lidmi mluvícími rusky, obchodní zástupce, pracovník cestovní kanceláře nebo městského informačního střediska, pracovník státní správy, policista pracující u policie (státní i městské), řidič působící v mezinárodní dopravě, podnikatel, jehož aktivity směřují do ruskojazyčného prostoru. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program nazvaný Ruština pro podnikání a obchod vznikl v reakci na současnou ekonomickou, společenskou a mezinárodně politickou situaci, ve které se dnes Česká republika nachází. Vzdělávací program má tedy umožnit zájemcům získat soubor kompetencí potřebných pro komunikaci v ruském jazyce. Tyto kompetence směřují ke zvládnutí základů ruského jazyka, k osvojení konverzačních dovedností, k uplatnění v ruskojazyčné podnikatelské, pracovní a obchodní sféře. Program reaguje také na to, že dnes v České republice žije nezanedbatelný počet rusky mluvících lidí, kteří sem přišli jako imigranti v rámci politické či ekonomické imigrace. Jak již bylo výše uvedeno, absolvent by měl být schopen nenáročné komunikace v ruském jazyce v běžných situacích, které mohou nastat během jeho působení v ruskojazyčném 3

4 prostředí (např. na služební cestě, během obchodních jednání, v případě telefonického či korespondenčního styku apod.) Dnes je běžnou praxí, že zaměstnanci jsou vysíláni do Ruska na delší dobu s tím, že zde pomáhají uvést do života výrobu. Vzhledem k tomu, že se jedná o získání řady specifických znalostí, dovedností a kompetencí, frekventant tohoto programu dalšího vzdělávání nejprve musí zvládnout nezbytné základy ruštiny k tomu slouží základní blok složený ze 7 modulů (M01 až M07). Některé z těchto modulů (M02, M05, M07) jsou závazné pro všechny účastníky kurzu. Ostatní moduly základního bloku (M01, M03, M04, M06) mohou zájemci o vzdělávací program vypustit s tím, že před zahájením studia některého z povinně volitelných modulů (M1C, M2F, M3OK) vykonají doplňkovou zkoušku. Ta prověří, že frekventanti mají potřebné znalosti pro absolvování těchto vyšších modulů. Vychází se tím vstříc zájemcům, kteří mají s ruštinou určité zkušenosti (např. dříve se jazyk učili ve škole). Následují povinně volitelné moduly. Z nich si frekventant může vybrat jeden či dva, je tu i možnost absolvovat postupně všechny tři. Během následného vzdělávání by tedy posluchači měli získat kompetence pro konverzaci v ruštině na služebních cestách (povinně volitelný modul Ruština pro služební cesty), pro obchodní jednání v ruském jazyce (povinně volitelný modul Firma a obchodní jednání), frekventanti modulu Obchodní korespondence v ruském jazyce se zaměřují na zvládnutí psaní na ruské klávesnici, na komunikaci prostřednictvím elektronické pošty, na tvorbu obchodních dopisů atd. Nezbytnou nutností je zvládnutí tiskací azbuky, předpokládá se užívání počítače. Výhodou tohoto pojetí je, že odpadá složité osvojování ručně psané podoby tohoto písma. Specifickým cílem je obnovení zájmu o ruský jazyk. Ruskojazyčné vzdělávání u nás bylo během posledních dvaceti let zanedbáno a podceňováno. Podobně tomu bylo dříve v případě francouzského jazyka. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program je rozdělen na tyto moduly: M01 Úvod do ruského jazyka M02 Ruská výslovnost základy fonetiky M03 Mluvnice po začátečníky M04 Lexikální prostředky slovní zásoba M05 Běžné konverzační situace M06 Práce se slovníky, vyhledávání informací M07 Vybraná pravidla ruského pravopisu a gramatiky M1C Ruština pro služební cesty M2F Firma a obchodní jednání v ruském jazyce M3OK Obchodní korespondence v ruském jazyce Během absolvování základních 7 modulů (M01 až M07) účastníci získají kompetence odpovídající kurzu nejnutnějších základů ruského jazyka. Jedná se o osvojení nezbytné slovní zásoby, zvládnutí tiskací podoby azbuky a stěžejních mluvnických jevů. Jde vlastně o intenzivní kurz ruštiny pro začátečníky, s tím, že na probraná gramatická a lexikální témata později naváže učivo vyšších modulů (jednoho, dvou nebo všech tří). Zájemci, kteří základy ruštiny zvládli již dříve, mohou některé moduly vynechat s tím, že prokáží potřebné znalosti prostřednictvím doplňovací zkoušky. 4

5 K jednotlivým modulům: M01 Úvod do ruského jazyka Modul seznamuje s elementárními základy ruského jazyka. Je určen především lidem, kteří neznají azbuku a nikdy se ruštinou nezabývali. Jedná se o vstupní část kurzu, která je určena naprostým začátečníkům. M02 Ruská výslovnost základy fonetiky Cílem je, aby frekventanti zvládli elementární základy ruské výslovnosti. Modul je povinný i pro účastníky, kteří se kdysi ruštinu učili, jde o nezbytné východisko pro konverzační aktivity. M03 Mluvnice po začátečníky Cílem modulu je zprostředkování a pokud možno osvojení vybraných základních pravidel ruské mluvnice. Získané kompetence jsou nutným vstupním předpokladem ke studiu nadstavbových modulů. M04 Lexikální prostředky slovní zásoba Modul zprostředkovává základní slovní zásobu, která je potřebná k zahájení studia povinně volitelných částí kurzu. Cílem je aktivní osvojení minimálně 800 lexikálních jednotek. M05 Běžné konverzační situace Modul je zaměřený na rozvoj ruskojazyčných komunikačních kompetencí. Frekventant dovede rusky komunikovat v rámci jednoduchých a běžných situací. Využívá lexikální prostředky osvojené během studia předchozího modulu. Cílem je připravit posluchače na zvládnutí nadstavbové části kurzu, proto tímto modulem musí povinně projít všichni účastníci. M06 Práce se slovníky, vyhledávání informací Modul má zaměření rozvíjí dovednosti související s vyhledáváním potřebných slov, obratů a informací gramatické povahy ve slovnících. Výuka se zaměřuje i na práci se slovníky na internetu. Frekventanti se také naučí vyhledávat potřebné informace na ruskojazyčných webových stránkách. M07 Vybraná pravidla ruského pravopisu a gramatiky Výuka vede k osvojení nejdůležitějších pravidel ruského pravopisu a vybraných gramatických jevů. Frekventanti se také učí psát na ruské klávesnici. Modul je proto povinný pro všechny zájemce o vzdělávací program. M1C Ruština pro služební cesty Modul zprostředkovává kompetence, které lze zúročit během služebních cest či pracovního pobytu v rusky mluvících zemích. Odpovídá tomu výběr probíraných témat. Modul je zaměřen na cestování, dopravní prostředky, ubytování, turistiku, kulturu, profesní život atd. Velký prostor je věnován reáliím Ruska a práci s informacemi o ruskojazyčných zemích. M2F Firma a obchodní jednání v ruském jazyce Modul zprostředkovává kompetence, které lze uplatnit během obchodního styku s rusky mluvícími lidmi. Výuka je tedy zaměřena na akvizici příslušné slovní zásoby a na zvládnutí standardních konverzačních situací, jež mohou nastat během obchodních jednání, výstav apod. Součástí modulu je tvorba firemních a obchodních prezentací. M3OK Obchodní korespondence v ruském jazyce Modul si klade za cíl absolventy kurzu vybavit kompetencemi potřebnými ke zvládnutí jednoduché obchodní korespondence. Základní součástí modulu je rozvoj psaní na ruské klávesnici. Modul se zaměřuje na psaní obchodních dopisů, objednávek, faktur, smluv, potvrzení o přijetí zboží. Samostatnou kapitolou je elektronická pošta. 5

6 Součástí všech tří nadstavbových modulů (M1C, M2F, M3OK) je práce s internetem se zaměřením na ruskojazyčný prostor a na ruské weby. Organizace výuky Následují tři nadstavbové moduly, z nichž lze zvolit ten, který absolvent, organizace nebo firma aktuálně potřebují. Vzdělávací program je po dohodě se školou možné absolvovat jako celek s tím, že se dodrží trajektorie M01 / M02 / M03 / M04 / M05 / M06 / M07 M1C / M2F / M3OK. Po úspěšném ukončení každého z povinně volitelných modulů absolvent obdrží osvědčení o absolvování. Výuka bude probíhat v učebnách vybavených potřebnou didaktickou technikou. Jednotlivé moduly vždy ukončí příslušná zkouška. Maximální délka vzdělávacího programu při absolvování všech modulů (frekventant se zúčastní všech povinných modulů a absolvuje celou povinně volitelnou část, tj. všechny její tři moduly) činí celkem 170 hodin. Minimální délka (v případě, že účastník kurzu disponuje základy ruštiny a vypustí moduly M01, M03, M04, M06 a zvolí si jen jeden povinně volitelný modul) obnáší délka výuky 66 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Metodické postupy výuky Jedná se o prakticky zaměřený jazykový kurz pro dospělé, kteří si jeho prostřednictvím rozšíří svou pracovní způsobilost. Lektor pracuje jako učitel cizího jazyka s tím, že se zaměřuje hlavně na rozvíjení praktických dovedností, vše formální a nepotřebné jde stranou. To je hlavní rozdíl oproti běžné středoškolské výuce cizích jazyků. Tato odlišnost se týká především základní sady modulů (tj. M01 až M07). Například azbuka se učí pouze v tiskací podobě, předpokládá se, že aktivní používání psací azbuky není v době vytváření písemností na PC nezbytně nutné. Na nejnutnější minimum je omezena výuka tvarosloví. Důraz se klade na konverzační dovednosti, na pochopení originálních textů a ruskojazyčných promluv. Preferovány budou tyto organizační formy výuky: párová a skupinová výuka práce s PC a dataprojektorem výukové prezentace, vyhledávání informací a lexikálních prostředků na síti Internet problémové a simulační vyučování didaktické hry a kvízy Připravili jsme vlastní skripta, která jsou posluchačům poskytnuta v ceně kurzu pro jejich další osobní potřebu a pro možné rozšiřující samostudium. Hodinová dotace jednotlivých základních modulů je poměrně nízká, takže další samostatné studium pokládáme za velmi vhodné. Hodnocení výsledků výuky Frekventanti budou průběžně hodnoceni lektorem, většina zkoušek bude probíhat ve skupině frontálně tak, aby účastníci kurzu neměli pocit, že jsou zkoušeni jako žáci ve škole. Součástí vyšších modulů budou i zkoušky písemné. Jde o kurz pro dospělé, kteří se chtějí učit, takže se budeme snažit eliminovat jakýkoli stres. 6

7 Vstupní předpoklady Program je určen pro uchazeče s minimálně středním vzděláním s výučním listem v libovolném oboru vzdělání, kteří chtějí získat kompetence potřebné k jednoduché komunikaci v ruském jazyce a dále mají zájem získat prostřednictvím nadstavbových modulů specifické dovednosti. Učební plán Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Úvod do ruského jazyka M Ruská výslovnost základy fonetiky M % účast Mluvnice pro začátečníky M zkouška Lexikální prostředky slovní zásoba M zkouška Běžné konverzační situace M Práce se slovníky, vyhledávání informací Vybraná pravidla ruského pravopisu a gramatiky Název modulu M M Součty 80 CELKEM POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY Ruština pro služební cesty M1C zkouška Firma a obchodní jednání v ruském jazyce M2F zkouška Obchodní korespondence v ruském jazyce M3OK zkouška 7

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Podnikání denní forma studia Obsah: SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, 264 01 Sedlčany 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Profesní uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Ekonomické lyceum 78-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1.1 Popis uplatnění

Více

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Centrum odborné přípravy 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště Kmenový obor 2651H Elektrikář Učební obor 26 51-H/01

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 23 41 M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Verze: 08/2011 1 Úvodní

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více