INTERKULTURNÍ MANAGEMENT A JAZYKOVÉ KOMPETENCE JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERKULTURNÍ MANAGEMENT A JAZYKOVÉ KOMPETENCE JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU"

Transkript

1 INTERKULTURNÍ MANAGEMENT A JAZYKOVÉ KOMPETENCE JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Marcel Pikhart Klíčová slova: interkulturní management, mezinárodní obchod, obchodní komunikace, jazykové vzdělávání pro konkurenceschopnost Key words: Intercultural management, international business, business communication, language competencies for competitiveness Abstrakt Dvacáté první století přináší mnohé výzvy a jednou z nejpodstatnějších je, že obchodní procesy jsou ve své podstatě založeny interkulturně. Pokud je takto pochopíme, umožní nám to stát se jak kompetentními, tak kompetitivními. Mnohé výzkumy prokázaly, že komunikace hraje podstatnou roli v rozvoji společnosti a zajištění důvěry v organizaci, a navíc je důvěra základním předpokladem pro manažerskou a organizační efektivitu, přičemž důvěra a komunikace podporují aktivní zapojení a angažovanost zaměstnanců a jejich pracovní výkonnost. Komunikační technologie a multinárodní obchodní kontext dominují moderní obchodní komunikaci, a proto je nutné jim věnovat dostatečnou pozornost. Rozvoj obchodních komunikačních dovedností je jednou z hlavních kompetencí pro kohokoli, kdo je součástí takového kontextu, nebo se jí může potenciálně stát. Abstract Twenty-first century brings many business and management challenges and one of the most important is the fact that business processes are, essentially in their nature, intercultural. If we understand them this way we can become competitive and it can increase our competence as well when doing global business. Recent academic research proves that the communication plays an important part in company development and is also crucial for trust in organization. Both trust and communication enhance employee involvement and their work performance. Communication technologies and multinational context dominate modern business communication and therefore they desire our undivided attention. The development of communication skills is one of the fundamental competencies for anyone who is the part of such an international business context. 1 Management v nadnárodních korporacích (MNCs) jako interkulturní management Interkulturní management jako relativně nová disciplína se soustřeďuje na procesy uvnitř firem a mezi nimi, které přesahují jak hranice geografické, tak lingvistické a kulturní [1]. Ve středu jeho zájmu stojí nadnárodní (multinárodní) korporace (MNCs), ve kterých je interkulturní management klíčovou řídící strategií pro úspěšné zvládnutí obchodních procesů v globálním měřítku. Všechny procesy v interkulturním managementu obsahují silný komunikační prvek, na který je třeba se zaměřit ve výzkumu, a také proto má zde nezastupitelné místo aplikovaná lingvistika. Piekkari [2] upozorňuje, že současné učebnice managementu moderních 245

2 nadnárodních korporací se nezaměřují na komunikaci per se, ale spíše na specifické otázky, jako jsou znalostní a informační transfer, apod. Aktuální výzkum v interkulturním managementu však jednoznačně potvrzuje význam jazyka, neboť jedině prostřednictvím jazyka management těchto MNCs může provádět své obchodní záměry a cíle pohled na jazyk se dokonce posunul z provozních a výrobních cílů až na strategické (komodifikace jazyka jazyk se stává komoditou zcela nezbytnou pro jakýkoli zahraniční obchod). Jasně zde proto můžeme pozorovat potenciál pro vzájemné obohacení mezi interkulturním managementem a interkulturní obchodní komunikací [3]. 2 Interkulturní kompetence pro malé a střední podniky (SMEs) Nejenom nadnárodní korporace operují na mezinárodním trhu, jsou to i malé a střední podniky, které zde chtějí uspět, nicméně nemají tak rozsáhlý přístup ke komplexnímu školení svých zaměstnanců z hlediska interkulturních kompetencí. V těchto společnostech je interkulturní komunikace převážně zdokonalována praktickým setkáním s interkulturním prostředím bez jakéhokoli intencionálního tréninku, nebo jen s minimálním profesionálním přístupem. Můžeme předpokládat dle našich pozorování, že na SMEs bude vynaložen větší tlak, aby byly schopné komunikovat a obstát ve stále se zvětšujícím globálním trhu. Náš výzkum v těchto společnostech prokázal, že se zde projevuje silná tendence ze strany managementu, vlastníků a pracovníků získat odpovídající znalosti jazykové, nutné k úspěšnému vyjednávání a realizaci obchodu se zahraničním partnerem, téměř bez ohledu na interkulturní dimenze [4]. Většina respondentů našeho výzkumu potvrdila, že zájem o interkulturní problémy se v MNCs na rozdíl od SMEs za poslední desetiletí posílil, a proto se z pouhého jazykového osvojování přechází ke komplexní interkulturní komunikaci reflektované dokonce ve většině jazykových učebnic určených pro vzdělávání managementu (viz např. Business Result, Oxford University Press, 2010). Pravděpodobně si zde všichni uvědomují to, co mnohé výzkumy jednoznačně potvrzují, totiž posílení možnosti exportu při zvýšení jazykových (interkulturních) kompetencí [5]. 3 Jednotný korporátní jazyk v interkulturním managementu Piekkari [6] shrnuje tři hlavní dopady jednotného korporátního jazyka v prostředí interkulturního managementu, které jsou (1) komunikační, (2) kariérní a (3) organizační. 3.1 Komunikační vliv Hlavní roli dceřiné společnosti představuje schopnost komunikovat znalost lokálního trhu směrem k mateřské společnosti; z této perspektivy přebírá roli tlumočníka poskytujícího kontextuální porozumění lokálním podmínkám [7]. Očekávanými dopady jednotného korporátního jazyka ze strany top managementu jsou hlavně zlepšená interní komunikace. Nicméně často dochází k problémům, komunikačním šumům a nedorozuměním v případě nedostatečného zvládnutí jazyka na jedné straně nebo dokonce obou, jak prokázaly nedávné výzkumy [8]. Usnadnění korporátní komunikace je vlivem užití jednotného jazyka i přes zmíněné problémy evidentní, a je to právě angličtina, kterou top management firem obvykle ovládá na takové úrovni, že se nejčastěji stává jednotným jazykem korporace. Univerzity a obchodní školy zde mají vliv na tuto skutečnost tím, že většina obchodního diskurzu a manažerských dovedností je vyučována v angličtině nebo alespoň vystavěna na anglických učebnicích, a dokonce top 246

3 management nadnárodních společností tak reprezentuje relativně koherentní skupinu transnárodních elit integrovaných prostřednictvím užívání jednotného jazyka [9]. 3.2 Kariérní vliv Výzkumy potvrzují, že možnost kariérního postupu je mnohdy ovlivněna schopnostmi uchazeče nebo zaměstnance zvládnout komunikační jazyk společnosti na dostačující úrovni a jazyková kompetence je tak jednou z nejpodstatnějších determinant pro kariérní postup. Ve všech zkoumaných společnostech již na počátku při náboru nových zaměstnanců se klade důraz na znalosti korporátního jazyka. Zaregistrovali jsme však situace, kdy starší a pracovně výše zařazený zaměstnanec, někdy i na úrovni top managementu, neovládá jazyk tak, jak je vyžadováno po uchazečích při současných výběrových řízeních. Jazykové kurzy probíhající v těchto firmách mají zajistit zlepšení jazykové kompetence a zaznamenali jsme, že potenciálně mohou znamenat pro nejlépe jazykově vybavené zaměstnance snazší karierní postup. V pozicích top managementu naopak nedostatek jazykové kompetence znamená mnohdy nemožnost dalšího karierního růstu a uplatnění, nebo přinejmenším s poněkud většími obtížemi. 3.3 Organizační vliv Hlavním cílem zavedení jednotného jazyka je integrace kulturní, lingvistické a národnostní rozrůzněnosti. Vyšší jazyková kompetence může pro někoho znamenat výhodu, naopak omezená kompetence může pro zaměstnance představovat důvod pro vyloučení z procesu transferu zásadních informací a jejich porozumění a implementace. Piekkari [10] dále upozorňuje, že jednotný jazyk a jeho zavádění může působit dezintegračně v tom smyslu, že potvrzuje, a dokonce kodifikuje tradiční binární opozice známé z kulturní antropologie, jako dichotomie my a oni, popř. West and the Rest. V rámci jedné společnosti jsme také při našem výzkumu našli velkou bariéru mezi těmi, kteří ovládají daný jazyk bez problémů, a těmi, kteří zatím dostatečnou jazykovou vybavenost postrádají tyto vnitřní bariéry a dichotomie zcela zásadně působí na celou strukturu společnosti, která je tímto rozdělena. Transfer informací je klíčovým faktorem pro vytváření důvěry v organizaci jak kvalita informací získaných prostřednictvím komunikace, jejich ztráta či pozměnění významu, tak jejich kvantita. Vlivem posílení elektronické komunikace se posílila kvantitativní stránka, zatímco kvalitativní spíše upadá právě z důvodu mnohých nedorozumění vyplývajících z interkulturního prostředí. Důvěra je totiž založena na tom, co vím o druhé straně, což je určováno právě předávanými informacemi [11]. 4. Aktuální trendy výzkumu interkulturního managementu Základní výzkum v interkulturním managementu se v současné době orientuje převážně na znalostní a informační transfer a sociální kapitál v rámci nadnárodních společností. Ve výzkumu tak došlo k jistému posunu v posledních letech, neboť dříve se soustřeďoval převážně na komunikaci mezi mateřskou a dceřinou společností. Přesto hlavním předmětem výzkumu zůstává komunikace jako taková v nadnárodních společnostech v kontextu jednotného korporátního jazyka, ustanovení lingua franca, jeho důsledky, dopad na komunikaci per se, na zaměstnance a jejich porozumění, jejich možnost karierního růstu vlivem jazykové kompetence, organizační kohezi a komunikaci směrem top-bottom i bottomup. Hlavním příspěvkem interkulturního managementu se stalo zkoumání společného korporátního jazyka v jeho přirozeném kontextu, především prostřednictvím kvalitativních 247

4 výzkumných metod v nadnárodních společnostech se zaměřením na komunikační strategie, jejich zvládnutí, využití a rozvoj. Mezinárodní management se převážně soustřeďuje na organizační kontext se svými silovými a politickými strategiemi, dále na multinárodní a multijazykový kontext dnešního globálního obchodního prostředí a konečně se orientuje na jazyk a komunikaci jako na strategický obchodní prostředek, bez jehož zvládnutí není již dnes globální podnikání možné. Závěr: Inovace a obchodní komunikace v interkulturním managementu Při jakékoli inovaci ve společnosti, a obzvláště to platí pro nadnárodní společnost, je jako základní vklad považován lidský kapitál, neboť je to právě komunikace, která umožnuje realizaci elementárních obchodních cílů. Globální obchodní komunikace jak multinárodní, tak transkulturní se stala základní strategií a požadavkem pro globální obchod. Současná obchodní komunikace je charakterizována volbou různých kanálů a médií s vytvořením mnohosměrné komunikace v informačním toku horizontálním i vertikálním. Chyby v komunikaci způsobují dramatické problémy odrážející se v ziskovosti a rozvoj komunikačních mechanizmů pro řešení konfliktů jsou tak zásadní pro jakoukoli inovaci [12]. Znalostní management v interkulturní obchodní komunikaci a mezinárodním managementu je proto rozhodující pro posílení obchodní komunikace mezi obchodními partnery s podporou nových technologií zajištujících bezztrátový transfer informací z mateřské společnosti do dceřiné a ve směru opačném. Literatura [1] BARGIELA-CHIAPINI, Francesca. (ed.) Handbook of English Discourse. Edinburgh: Edinburgh University Press, PIEKKARI, R. International Management. In The Handbook of Business Discourse. Ed. Francesca Bargiela-Chiappini. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009, s [2] PIEKKARI, Rebecca. International Management. In The Handbook of Business 2009, s [3] PIEKKARI, Rebecca. International Management. In The Handbook of Business 2009, s [4] MUGHAN, Terry. Exporting the Multiple Market Experience and the SME Intercultural Paradigm. In Becoming Interculturally Competent through Education and Training. Ed. Anwei Feng, Mike Byram and Mike Fleming. Bristol, Buffalo, Torronto: Multilingual Matters, 2009, s. 32. BARTLETT, Ch. et al. Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-Border Management. New York: McGraw-Hill/Irwin, [5] KNOWLES, Deborah et al. Decision-maker characterstics and performance of international SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development 13 (4), 2006, s [6] PIEKKARI, Rebecca. International Management. In The Handbook of Business 2009, s [7] PIEKKARI, Rebecca. International Management. In The Handbook of Business 2009, s

5 [8] ANDERSEN, H. and E. S. RASMUSSEN (2004) The role of language skills corporate communication. Corporate Communication: An International Journal, 9(2): 237. [9] PIEKKARI, Rebecca. International Management. In The Handbook of Business 2009, s [10] PIEKKARI, Rebecca. International Management. In The Handbook of Business 2009, s [11] THOMAS, Gail Fann et al. The Central Role of Communication in Developing Trust and its Effect on Employee Involvement. Journal of Business Communication, Vol. 46, Number 3, July 2009, s BLAZEJEWSKI, S. Transfering value-infused organisational practices in multinational companies: A conflict perspective. In M. Geppert a M. Mayer (Ed.) Global National and Local Practices in Multinational Corporations. Basingstooke: Palgrave Macmillan, 2006, s [12] TIDD, Joe et al. Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. Chichester: John Willey and Sons Ltd, 2001, s CITKIN, F., SPIELMAN, L. Transformational Diversity: Why and How Intercultural Competencies Can Help Organizations to Survive and Thrive. Society for Human Resource Management, Mgr. et. Mgr. Marcel Pikhart, Ph.D. Odborný asistent Katedra aplikované lingvistiky Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, Hradec Králové 249

Systems of Innovation in Regional Development

Systems of Innovation in Regional Development MPRA Munich Personal RePEc Archive Systems of Innovation in Regional Development Skokan, Karel VSB-Technical University of Ostrava, The Faculty of Economics 2005 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12374/

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL II Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

Sborník. Vzdělávání napříč teorií a praxí. z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc

Sborník. Vzdělávání napříč teorií a praxí. z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Sborník z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc CZ.1.07/2.2.00/07.0197 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc

Více

Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti

Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti Tomáš Pitner, Dan Tovarňák Masarykova univerzita, Fakulta informatiky Úvodem Velká část podstatných informací k hlavním problémům

Více

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE MARKETING A OBCHOD Dita Hommerová, Lenka Králová Tento příspěvek shrnuje nejpodstatnější výsledky dotazníkového šetření realizovaného

Více

Working Paper CES VŠEM N o 7/2007 CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Regionální inovační systémy a jejich veřejná podpora

Working Paper CES VŠEM N o 7/2007 CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Regionální inovační systémy a jejich veřejná podpora V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Working Paper CES VŠEM N o 7/2007 Regionální inovační systémy a jejich veřejná podpora Petr Adámek, Pavel

Více

Dana Pokorná, Kateřina Ivanová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. dana.pokorna@mvso.cz, katerina.ivanova@mvso.cz

Dana Pokorná, Kateřina Ivanová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. dana.pokorna@mvso.cz, katerina.ivanova@mvso.cz PRINCIPY UČÍCÍ SE ORGANIZACE JAKO METODA K IMPLEMENTACI ZNALOSTÍ VAV DO PRAXE THE LEARNING ORGANIZATION PRINCIPLES AS A METHODOLOGY FOR IMPLEMENTATION OF THE SCIENCE AND RESEARCH KNOWLEDGE TO THE PRACTICE

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies

Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies Skokan Karel Abstrakt Konkurenceschopnost firem, regionů i států je určována úrovní produktivity,

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

Jaroslava Kubátová a kol.

Jaroslava Kubátová a kol. 1 UNIVERZITA PALACKÉHO VÝZNAMNÝ EKONOMICKÝ SUBJEKT REGIONU Jaroslava Kubátová a kol. 2 UP významný ekonomický subjekt regionu V roce 2009 byl na UP řešen rozvojový projekt MŠMT Posílení ekonomického významu

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Nový model podnikání a vývoj paradigmatu managementu a marketingu. The new model of business and development of paradigma of management and marketing

Nový model podnikání a vývoj paradigmatu managementu a marketingu. The new model of business and development of paradigma of management and marketing Nový model podnikání a vývoj paradigmatu managementu a marketingu The new model of business and development of paradigma of management and marketing Jaroslav Drábek Artech Moravia spol. s r.o. Kovodělská

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Nehnuteľnosti a Bývanie ISSN 1336-944X

Nehnuteľnosti a Bývanie ISSN 1336-944X Josef Březina 1, Bohumil Puchýř 2 Nehnuteľnosti a Bývanie ISSN 1336-944X EVROPSKÉ TRENDY VÝBĚRU KVALITNÍHO DODAVATELE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ EUROPEAN TRENDS OF SELECTING GOOD QUALITY CONSTRUCTION

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

JAK SE ZMĚNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PO ODEZNĚNÍ SOUČASNÉ EKONOMICKO-SPOLEČENSKÉ KRIZE?

JAK SE ZMĚNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PO ODEZNĚNÍ SOUČASNÉ EKONOMICKO-SPOLEČENSKÉ KRIZE? JAK SE ZMĚNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PO ODEZNĚNÍ SOUČASNÉ EKONOMICKO-SPOLEČENSKÉ KRIZE? HOW THE BUSINESS ENVIRONMENT WILL CHANGE AFTER THE ACTUAL GLOBAL CRISIS FINISHING? Zbyněk Pitra Univerzita Hradec

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica 2/2007. Nakladatelství Quentin Company. Opera Collegii Karel Engliš

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica 2/2007. Nakladatelství Quentin Company. Opera Collegii Karel Engliš Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše Periodica Academica 2/2007 Nakladatelství Quentin Company Opera Collegii Karel Engliš VYBRANÉ ASPEKTY INTEGRACE DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE A JEJICH DŮSLEDKY NA VÝKONNOST

Více

Vliv čistší produkce na zaměstnanost v podniku Employment Impacts of Cleaner Production in a Company

Vliv čistší produkce na zaměstnanost v podniku Employment Impacts of Cleaner Production in a Company Vliv čistší produkce na zaměstnanost v podniku Employment Impacts of Cleaner Production in a Company Kulhavý Viktor Abstrakt Environmentální inovace, stejně jako jiné typy inovací, mohou být chápány jako

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE. Růžena Petříková

LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE. Růžena Petříková LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE Růžena Petříková Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 28 Ostrava

Více

VYBRANÉ EVOLUČNÍ TEORIE PROCESU INTERNACIONALIZACE PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT

VYBRANÉ EVOLUČNÍ TEORIE PROCESU INTERNACIONALIZACE PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT VYBRANÉ EVOLUČNÍ TEORIE PROCESU INTERNACIONALIZACE PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Šárka Zapletalová Klíčová slova: Internacionalizace, internacionalizační teorie, podnikatelské aktivity, Uppsalský model, evoluční

Více

Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností

Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností Technická univerzita v Liberci Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností Monografie Prosinec 2008 1 Prskavcová M.,

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více