Reklama jako komunikační prostředek Zdroj informací a dezinformací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reklama jako komunikační prostředek Zdroj informací a dezinformací"

Transkript

1 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví Reklama jako komunikační prostředek Zdroj informací a dezinformací Diplomová práce Pavla Skarlantová Praha 2001 Vedoucí práce: Peter Pálka Oponent: PhDr. Richard Papík Datum obhajoby: Strana 1 ze 143

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Reklama jako komunikační prostředek : Zdroj informací a dezinformací jsem vypracovala samostatně a veškeré zdroje uvádím v přiloženém seznamu použitých dokumentů. V Praze dne 20. dubna Pavla Skarlantová Strana 2 ze 143

3 Anotace Diplomová práce pojednává o reklamě jako komunikačním prostředku a zdroji různých informací. Po vymezení pojmu reklama se zabývá jejím vznikem, vývojem a přeměnou v mezinárodní a celospolečenský fenomén moderního světa. Přináší pohled na reklamu jako na proces komunikace a popisuje, jak tento proces probíhá. Vystihuje funkci reklamy v podnikání a kultuře, charakterizuje jednotlivá média, která využívá ke svému šíření, přibližuje technický vznik reklamy i metody hodnocení její účinnosti. Část textu se věnuje segmentaci trhu a vlivům reklamy na chování a rozhodování zákazníků. Důraz je však kladen zejména na společenský rozměr reklamy, na její vliv při vytváření hodnot, postojů a přání jednotlivců, a na její význam v mezilidské komunikaci. Práce také analyzuje komunikační prostředky reklamy, její jazyk, vizuální stránku, používané symboly a schémata. Prostor je věnován i stereotypům, které reklama vytváří, zejména zobrazování ženských a mužských rolí. Závěrečná část textu se zabývá etickými problémy reklamy a způsoby jejího právního ošetření. Obrazová příloha ilustruje některé konkrétní komunikační postupy uvedené v textu. Klíčová slova reklama, reklamní průmysl, historie, funkce, typologie, tvorba, komunikace, informace, propagace, podnikání, obchod, marketing, strategie, trh, segmentace, účinnost, média, masmédia, kampaň, spotřebitel, zákazník, konkurence, image, značka, logo, umění, mýtus, ideál, iluze, vliv, identifikace, celebrity, hodnoty, psychologie, lingvistika, vizualita, jazyk, obraz, symbol, muži, ženy, děti, stereotypy, gender, etika, právo Bibliografický záznam SKARLANTOVÁ, Pavla. Reklama jako komunikační prostředek : Zdroj informací a dezinformací : Diplomová práce. Vedoucí práce Peter Pálka. Praha : ÚISK FF UK, s. Strana 3 ze 143

4 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucímu své diplomové práce, panu Peteru Pálkovi, za podporu a motivaci při psaní i za nevšední a poutavý způsob výuky během mého studia na ÚISK. V souladu s darovací smlouvou děkuji nadaci Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za poskytnutí finančního příspěvku na cestovní náklady pro mou studijní cestu do USA v roce 2000, která mi byla umožněna v rámci výměnného stipendijního programu se School of Information and Library Science v Chapel Hill v Severní Karolíně. Strana 4 ze 143

5 Obsah Předmluva... Úvod Vymezení pojmu reklama Stručný pohled do historie reklamy Vývoj reklamního průmyslu v USA Období 18. a 19. století Vznik prvních reklamních agentur Období 20. století Vývoj reklamního průmyslu v Čechách Období 18. a 19. století Období 20. století Reklama jako způsob komunikace Schrammův komunikační model Model reklamního komunikačního procesu Finanční a informační toky v reklamním průmyslu Funkce reklamy Strategické cíle reklamy a metody jejich dosažení Místo reklamy v podnikání Marketingová strategie Marketing mix Nástroje propagace Reklama jako zdroj informací, zábavy, umění... Strana 5 ze 143

6 5. Vznik reklamy, její typologie a hodnocení účinnosti Proces tvorby reklamy Různá kritéria dělení reklamy Hodnocení účinnosti reklamy Segmentace trhu aneb Každému, co jeho jest Využití psychologie v reklamě Odezvy cílového zákazníka Faktory ovlivňující rozhodování zákazníků Interní vlivy na spotřebitelské chování Externí vlivy na spotřebitelské chování Dobrý image + známá značka = zbraň proti konkurenci Specifika jednotlivých masmédií Tisk Rozhlas Televize Kino - film Internet Venkovní média Podpora prodeje Publicita Osobní prodej Reklama jako společenský fenomén Svět iluzí, nebo iluze světa? Identifikace s hrdinou Mýtus krásy a věčného mládí Komunikační prostředky reklamy... Strana 6 ze 143

7 9.1 Lingvistické hledisko reklamy Jazyková a stylová rozmanitost reklamních textů To zázračné slůvko Zdarma Vizuální hledisko reklamy Řeč obrazů Základem je příběh - známá tvář mu pomůže Tajenka a symboly v reklamě Stereotypní zobrazení rodových rolí v reklamě Gender versus sex aneb Rod a pohlaví v reklamě Zobrazení muže v reklamě Zobrazení ženy v reklamě Etické problémy reklamy Nejčastější problematická témata Systém právní úpravy reklamy... Závěr... Seznam příloh... Seznam použitých zdrojů... Evidenční list... Strana 7 ze 143

8 Předmluva Diplomová práce s názvem Reklama jako komunikační prostředek : Zdroj informací a dezinformací byla napsána jako absolventská práce na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce O reklamu a její roli v komunikačním procesu i vlivu na společnost se zajímám již několik let. K této tématice se mi podařilo nashromáždit mnoho podkladů; jedná se zejména o různé články, výstřižky a obrazový materiál. Díky tomu, že se reklama v pravém slova smyslu objevila v České republice až po roce 1989, neexistuje zatím na našem trhu mnoho publikací, které by se fenoménem reklama podrobněji zabývaly. Všechny dostupné dokumenty v českém jazyce se mi, doufám, podařilo podchytit. Během mého studijního pobytu v USA na Univerzitě v Chapel Hill v Severní Karolíně jsem měla možnost prostudovat mnoho zajímavých materiálů, publikací a encyklopedií týkajících se komunikace, masmédií a úlohy reklamy ve společnosti. Přivezla jsem si tedy mnoho cenných informací, které se staly podkladem pro tuto práci. Vzhledem k šíři dané problematiky i rozsahu mého archivu bylo někdy nelehké uspořádat množství různorodých informací a zvolit optimální systém jejich utřídění. Jsem si vědoma toho, že rozsah mé diplomové práce překračuje délku obvyklou u textů podobného charakteru. Mým záměrem však bylo podat vyčerpávající přehled oblastí, jichž se reklama dotýká a s nimiž souvisí, aby byl zřejmý její vliv na společnost, kulturu a komunikaci. Snažila jsem se také o to, aby text byl čtivý, přehledný, obsažný a sdělný. Pro názornost a ilustraci textu připojuji rovněž obrazovou přílohu, kterou jakýkoli rozsáhlejší text o reklamě vyžaduje. Strana 8 ze 143

9 Úvod Reklama nás obklopuje všude a neustále. Jejímu působení jsme vystaveni v životě soukromém i veřejném a jsme jí ovlivněni, ať chceme nebo nechceme. Reklama je součástí našeho života a lze ji považovat za jeden z nejagresivnějších žánrů novodobé komunikace. Stala se společenským fenoménem industriální a globalizované společnosti. V České republice jsme se s reklamou v dnešní podobě začali setkávat až v 90. letech 20. století, kdy se po několika desetiletích státního vlastnictví začalo rozvíjet vlastnictví soukromé a spolu s ním se objevila i reklama a inzerce. Oproti zemím s rozvinutým tržním hospodářstvím, kde marketingová komunikace gradovala postupně, nás zastihl nápor reklamy spontánně a nečekaně. Přestože s reklamou okolo nás žijeme již deset let, ještě stále si na ni musíme zvykat. Mnoho lidí přijímá reklamu jako nutné zlo, jako něco zbytečného, stále se opakujícího, vemlouvavého a neodbytného. Ano, je to součást obchodní komunikace a je za ní skryta snaha, abychom se jí řídili a stali se spotřebiteli nabízeného zboží či služeb. Na reklamu se dá ale dívat i jinýma očima - jako na něco velmi kreativního, jako na zajímavé médium, na vlivný komunikační prostředek. Reklama nás ovlivňuje, formuje a informuje. Reklama si pohrává s jazykem, s obrazy, ale především s naším vnímáním světa a žebříčkem našich hodnot. Je to zajímavý fenomén dnešní doby, který stojí za to poznat, nad kterým se stojí za to zamyslet. Ve své diplomové práci jsem se snažila o podchycení všech významných složek našeho života, kterých se reklama dotýká a které ovlivňuje. Důležitý je zejména její informační a komunikační význam a prostředky, které k tomu používá. Rozdělila jsem proto zpracovávanou tématiku do 11 kapitol takto: Kapitola 1 vymezuje stručně pojem reklama. Kapitola 2 přináší pohled do historie reklamy a zabývá se jejím vývojem v průběhu staletí se zaměřením na území USA a současné České republiky. Kapitola 3 se věnuje reklamě jako specifickému způsobu komunikace a na uvedených komunikačních modech ukazuje její proces. Kapitola 4 se zabývá funkcí reklamy a vymezuje její místo v podnikání. Vyjadřuje se také k chápání reklamy jako zdroji informací, zábavy a umění. Strana 9 ze 143

10 Kapitola 5 přináší typologii reklam, různé pohledy na její dělení, popisuje technický vznik reklamy a osvětluje, jak se hodnotí její účinnost. Kapitola 6 je věnována způsobu segmentace trhu, vlivům na chování zákazníků a vysvětluje důležitost značky a celkového image firmy. Kapitola 7 přináší výčet jednotlivých hromadně sdělovacích prostředků a jejich specifik ve vztahu k reklamě. Kapitola 8 se zabývá reklamou jako společenským fenoménem a vlivným prvkem formování lidských názorů, hodnot a přání. Kapitola 9 analyzuje komunikační prostředky reklamy, její lingvistické a vizuální hledisko. Kapitola 10 uvádí některé stereotypy, kterých se reklama dopouští, a blíže se věnuje zobrazení ženského a mužského prvku v reklamách. Kapitola 11 se věnuje reklamě z etického hlediska, uvádí nejčastější problematická témata v tomto směru a popisuje, jak je u nás etika reklamy ošetřena po právní stránce. Strana 10 ze 143

11 1. Vymezení pojmu reklama Reklama je umění vytvářet celé lži z polopravd. Edgar A. Shoaff 1 Slovo reklama pochází z latiny (re-clamo = vyvolávat, křičet, často za účelem někoho od něčeho odvrátit, o něčem ho informovat či přilákat k něčemu pozornost) a označuje vyvolávání trhovců nabízejících své zboží a snažících se odlákat zákazníky konkurenci. Reklama má však blízko, a to nejen terminologicky, i k pojmům publicita (lat. publicitio, publico = rozhlašovat, hlásat, zveřejňovat, dávat ve známost) a propaganda (lat. propagatio = pěstování výhonků, rozmnožování, rozšiřování). 2 Reklama je však v současnosti nejčastěji charakterizována jako forma neosobní propagace sloužící k hromadné nabídce a prezentaci názorů, zboží nebo služeb, jež je obvykle placena určitým sponzorem. 3 Pracuje s psanými, mluvenými, grafickými nebo obrazovými prostředky a ke svému šíření používá hromadně sdělovací prostředky. R.T. Ellmore 4 uvádí, že pojem reklama je možno vymezit jako a) proces vyvolání pozornosti lidí k výrobkům, službám či institucím; b) přesvědčovací způsoby, kterých je užito v samotných reklamních kampaních; c) výrobu a distribuci reklam pro masová média; d) jednotlivý reklamní kus. Ze strany ekonomů je reklama vnímána jako součást široce pojaté marketingové a sociálně-tržní komunikace. Stává se však také předmětem analýzy vědců mnoha oborů, např. psychologů, sociologů, sociálních psychologů, psychoanalytiků, filozofů, estetiků, teoretiků kultury, feministek a podobně. 5 Reklama se stala nedílnou součástí mediální krajiny kolem nás. Mezi hlavní nosiče patří televize, tisk, rozhlas, Internet, billboardy, najdeme ji i na veřejných místech jako jsou obchody, dopravní prostředky a podobně. 6 Může mít 1 Shilling, L. M.; Fuller, L. K., Dictionary of Quotations in Communications, s Šiler, V., Etika reklamy, s Dominick, J.R., The Dynamics of Mass Communication, s Ellmore, R.T., NTC s Mass Media Dictionary, s Šiler, V., Etika reklamy, s O jednotlivých hromadně sdělovacích prostředcích pojednává kapitola 7. Strana 11 ze 143

12 i trojrozměrnou podobu a objevuje se v podstatě téměř na všech věcech denní potřeby. Pravděpodobně nejkratší teorie reklamy zní: reklama je vše. Je všudypřítomná a má mnoho podob. Reklama je nástroj i poselství. Je to vlastně moderní umění, způsob komunikace i aplikovaná psychologie v nejkoncentrovanější podobě. 7 7 Adamovič, I. Skrytá moc reklamy, s. 22. Strana 12 ze 143

13 2. Stručný pohled do historie reklamy Dobré časy, špatné časy, reklama bude existovat vždycky. V dobrých časech lidé reklamu dělat chtějí; v těch špatných musejí. Bruce Barton 8 Abychom mohli pochopit reklamu jako formu komunikace a ocenit její vliv na formování společnosti, je nutné vidět ji v celém historickém a společenském kontextu. Moderní reklama v dnešním slova smyslu není starší než sto let. Dochované důkazy nám však naznačují, jakým prošla reklama vývojem, než se dostala do podoby, jak ji známe dnes. Její kořeny totiž sahají až do období několika tisíc let před náš letopočet - do doby, kdy byla ve vyspělých kulturách výroba předmětů natolik rozšířená a specializovaná, že nesla znaky svého vědomého tvůrce. Ze starověku se zajímavý doklad 9 našel tam, kde bychom patrně reklamu nehledali: v hrobě. Mumie princezny 5. dynastie uložená v královském sarkofágu v Abúsíru byla ovázána obinadlem, na němž bylo uvedeno jméno výrobce -...králova podřízeného... správce tkalcovny... Jak významné je toto signování výrobku, pochopíme ve srovnání s anonymitou stavitelů pyramid a chrámů, jejich sochařů, malířů, kameníků a dalších neznámých umělců a řemeslníků, kteří se podíleli na jedinečných památkách egyptské starověké kultury. Ve starém Babylonu (3000 let před n. l.) si prý tehdejší podnikatelé najímali podomní obchodníky, aby s nabídkou jejich zboží oslovovali případné zákazníky. Nad dveřmi svých příbytků pak vyvěšovali názorné ukázky toho, s čím obchodují. Z té doby pocházejí i nalezené hliněné tabulky inzerující nabídku léčivých mastí a výrobky místního ševce. Za jednu z nejstarších psaných reklam bývá považováno oznámení nalezené archeology v Thébách, nabízející celý zlaťák za vrácení uprchlého 8 Shilling, L. M.; Fuller, L. K., Dictionary of Quotations in Communications, s Skarlantová, J., Od fíkového listu k džínům, s Wilson, S.L., Mass Media/Mass Culture, s Dominick, J.R., The Dynamics of Mass Communication, s Strana 13 ze 143

14 otroka. 12 V Pompejích byly zase objeveny předchůdci dnešních billboardů. Na mnoha zdech tamních ruin je totiž možno nalézt vedle nápisů reklamních (nabízejících např. víno, jídlo či ubytování) i nápisy volební, což dokazuje, že už v antickém Řecku a Římě se politická propaganda mísila s tržní ekonomikou. 13 Středověk, podněcující rozvoj měst, znamenal vytvoření nového tržního prostoru pro výrobky a přinesl i nové formy reklamy. Řada měst vznikala na důležitých obchodních cestách, k městským privilegiím patřilo i právo pořádat trhy. V konkurenčním prostředí středověkého tržiště šlo především o verbální projev prodejců zboží nebo služeb. Vzhledem ke stejné technické základně ruční, případně manufakturní výroby, a tím i přibližně stejné úrovně výrobků, byla úspěšná propagace zboží závislá především na rétorickém projevu prodejce. (Ostatně stejné principy přežívají dodnes v přímé nabídce a předvádění zboží - i když se tak děje v supermarketech 21. století.) Známou postavičkou tehdy byli pouliční vyvolávači, kteří do světa vykřikovali přednosti zboží místních obchodníků a informovali obyvatele i o nejnovějších událostech ve městě. Známy jsou ale i jiné zvukové prostředky reklamy než vyvolávání. Bubnováním oznamovali příchod obchodníků u chilských indiánů a údery na hrnec byly v našem století signálem příchodu hrnčířů. Prodej na trzích a pořádání jarmarků bylo zahajováno a ukončováno zvoněním. Středověký způsob reklamy ironicky zachycuje dochovaná středověká světská literatura - z našich literárních památek např. hra Mastičkách nebo Satiry o řemeslnících a konšelích. Vznik cechovní výroby dal vzniknout i tomu, co bychom dnes označili jako ochranou známku výrobku. Cech, který sdružoval výrobce jednoho řemesla, chránil vlastní členy před konkurencí, ale také spotřebitele před nekvalitními výrobky. Přísné cechovní předpisy na odbornou úroveň členů cechu (např. každý uchazeč o hodnost mistra musel jít povinně do světa na zkušenou, skládal mistrovské zkoušky apod.), i přísné dodržování složitých technologických postupů dovolovalo užít ochrannou cechovní značku jako záruku kvality výrobku. 12 Foret, M., Komunikace s veřejností, s Šiler, V., Etika reklamy, s Dyer, G., Advertising as Communication, s Vysekalová, J.; Komárková, R., Psychologie reklamy, s. 25. Strana 14 ze 143

15 Reklama byla tedy ve svých počátcích záležitostí pouze lokální, sloužící jen místním obchodníkům a místnímu obecenstvu. Její další vývoj do podoby, jak ji chápeme dnes, je však neodmyslitelně spojen s měnícími se sociálními podmínkami a rozvojem techniky. Gutenbergův vynález knihtisku v roce 1455 dal vzniknout novým reklamním nosičům, jako byly plakáty, letáky, noviny apod. První tištěnou reklamou v Anglii byl údajně letáček z roku 1480 nabízející prodej modlitebních knížek vyvěšený na dveřích kostelů po celé zemi a 17. století bylo ve znamení rozvoje obchodu na mezinárodní i mezikontinentální úrovni. Takto vzniklé vazby mezi prodejci a kupujícími na velké vzdálenosti si zcela přirozeně vyžádali obchodní komunikaci - a reklamu jako její hlavní nástroj. V polovině 18. století tak v Anglii i jejích severoamerických koloniích vycházelo mnoho novin obsahující reklamní inzeráty. Většina jich byla určena velkoobchodníkům, které informovala např. o zásilce kávy, čaje, látek a ostatních produktů. V Anglii se již začala utvářet střední třída, a právě jí byly určeny první reklamy na věci osobní potřeby. Nejčastějšími náměty inzerátů byly v té době výrobky medicínského charakteru a nabídka zázračných léčebních kúr. Jak na příkladech ukazuje G. Dyer 17, slovník některých tehdejších reklam si v mnohém nezadal s reklamami slogany dnešními doby. Jak autorka dále uvádí...tyto rané příklady reklamní rétoriky by měly být považovány za součást vývoje od konvenčního doporučování k současným případům přesvědčování a propagandy V souvislosti s přepravou zboží byly přepravovány i pracovní síly. Mezi inzeráty se tak objevovaly i výzvy k prodeji či výměně otroků, domů, pozemků, a nabídky odměn za dopadení uprchlíků. 19 Novověk tedy vytvořil novou technickou základnu výroby, nové výrobní vztahy i nové tržní prostředí. Množství výrobků vyráběné postupující industriální výrobou bojovalo o zákazníka. S rozvojem dopravy se konkurence postupně šířila z místních trhů na stále širší území. V době masové průmyslové výroby a parní dopravy můžeme mluvit o doslova mezinárodní konkurenci. Kapitalistická 16 Dominick, J.R., The Dynamics of Mass Communication, s Dyer, G., Advertising as Cummunication, s Dyer, G., Advertising as Cummunication, s Barnouw, E.; Gerbner, G. et al., International Encyclopedia of Communications, s Strana 15 ze 143

16 velkovýroba, navazující na rozvětvenou a stále se zrychlující dopravu, představuje to pravé tržní prostředí pro reklamu v našem slova smyslu. Reklama jako forma nabízení zboží či služeb je tedy stará jako lidstvo samo. Dlouhou dobu byla jen jakýmsi jednoduchým systémem proklamací a oznámení stojícím na okraji ekonomického zájmu společnosti. Dnešní reklama je obrovská, vysoce kontrolovaná instituce operující s množstvím peněz, stabilní, významná a nezbytná součást všech tržních ekonomik Vývoj reklamního průmyslu v USA Naším problémem v Americe není to, že by se poesie života změnila v prózu, ale to, že se změnila v reklamní slogan. Louis Kronenberger 21 Po obecném úvodu do historie reklamy se teď zaměřím na vývoj reklamního průmyslu ve Spojených Státech. Činím tak zejména díky dostupnosti materiálů k této otázce a také proto, že v USA se reklama postupem času stala naprostým fenoménem a dostoupila rozmachu, jež nemá nikde jinde obdoby. Za mekku reklamního průmyslu je dnes považován New York a jeho Madison Avenue Období 18. a 19. století Prvními americkými novinami publikujícími inzeráty byl Boston Newsletter z roku Benjamin Franklin založil v roce 1729 Philadelphia Gazette 22, které se staly nejoblíbenějším místem pro inzerci. Grafické provedení reklam odlišil od ostatních novin užitím velkých nadpisů a dostatkem volného 20 Dyer, G., Advertising as Communication, s Shilling, L. M.; Fuller, L. K., Dictionary of Quotations in Communications, s Ale v publikacích Blanchard, M.A., History of the Mass Media in the United States, s. 15 a Straubhaar, J.;LaRose, R., Communications Media in the Information Society, s. 366 shodně uveden název Pennsylvania Gazette Strana 16 ze 143

17 místa kolem textu pro jeho zvýraznění. Novinkou byly první ilustrace a rozšíření rozsahu ze dvou stran na čtyři. V roce 1784 začaly původně týdeníky Pennsylvania Packet a General Advertiser vycházet denně a na svých stránkách přinášely veliké reklamy na jídlo, nápoje, tabák apod. Text tu byl uspořádán do sloupců a doplněn o ilustrace. Revolučním počinem v oblasti novinové inzerce bylo vydávání listu The New York Sun od roku Díky nízké ceně a vysokému nákladu, dvakrát větším než u všech ostatních novin, se tyto noviny nazývaly penny press 25 a rychle se staly oblíbeným nástrojem reklamy. Jednotlivé inzeráty tu byly zřetelně odděleny od ostatního textu a umístěny pod hlavičku Wants 26. Významný vliv na vývoj tiskové reklamy měl také list The New York Ledger, vydávaný od roku Objevovaly se v něm články určené ženám, což v zápětí přilákalo inzerenty obracející se ve svých reklamách přímo na ženy. Vydavatel listu Robert Bonner překročil dosavadní rámec inzerce tím, že začal inzerovat svůj vlastní list v jiných novinách. Typograficky byly tyto reklamy pozoruhodné tím, že byly posazeny do sloupců, začínaly dvěma řádky velkých tiskacích písmen a v textu se jedno sdělení za sebou mnohokrát opakovalo. Tato metoda měla velký ohlas a mnohé noviny začaly experimentovat s grafickým provedením textu. Dlouhé věty a nezáživný literární styl 18. století se nahrazoval stylem údernějším, většími mezerami mezi jednotlivými větami a kontrastními typy písma. Práce s jazykem a pozornost zaměřená na vytváření stále přesvědčivějších reklamních textů dala v té době vzniknout mnoha novým slovům. Jazyk ovlivnila latina a populární byly zejména řecké neologismy. Americké reklamy byly na rozdíl od britských osobnější, pro větší působení na čtenáře používaly méně formální až hovorový jazyk a dokonce i prvky humoru. 27 První časopisecká reklama se objevila až v polovině 19. století. Reklama byla zpravidla umístěna na titulní straně a časopis většinou obsahoval sekci čtyř až osmi stran věnovaných inzerátům. Vydavatelé mnohých časopisů se však 23 Dominick, J.R., The Dynamics of Mass Communication, s Wilson, S.L., Mass Media/Mass Culture, s Možno volně přeložit jako Noviny za pár haléřů. 26 Možno volně přeložit jako Žádané, chtěné, něco, po čem je poptávka. 27 Dyer, G., Advertising as Cummunication, s. 29. Strana 17 ze 143

18 reklamě ze začátku bránili a domnívali se, že by mohla snížit úroveň a kvalitu daného periodika. 28 Ve 40. letech 19. století vznikl ve Spojených Státech zcela nový způsob prodeje zboží, kdy různé typy výrobků byly soustředěny na jedno místo - do obchodních domů. Reklama tak začala přilákávat pozornost nejen k jednotlivým výrobkům, ale i samotným obchodním místům. Díky tehdejšímu svobodnému podnikání byl úspěch jednoho výrobku následován rychlým vznikem výrobku podobného. Reklama tu tak byla také proto, aby potenciálním zákazníkům pomohla navzájem odlišit podobné výrobky. Více se však lišily jednotlivé reklamy než výrobky samotné. V té době však už čtenářům pomalu přestávaly stačit stále se opakující věty v reklamách a jejich tvůrci museli přijít s něčím novým. A tak vznikaly slogany a tzv. catch-phrases, neboli fráze, jenž upoutávaly pozornost a stávaly se jakýmsi mottem daného výrobku či firmy. Příkladem může být třeba Vy zmáčknete spoušť, my uděláme to ostatní firmy Kodak. 29 Mnohé změny do americké společnosti a tím i do amerického reklamního průmyslu přinesla průmyslová revoluce. Díky novým strojům bylo možno vyrábět masově, což ovšem vyžadovalo i masovou spotřebu a masový trh. Díky reklamě bylo možno tento trh oslovit. Vzrůst industrializace a vzdělanosti společnosti byl zřejmý zejména v období po občanské válce v roce 1865 až do začátku 20. století. V tomto čase bylo docíleno zejména následujícího pokroku: železnice spojila všechny části země a umožnila tak distribuci zboží z východního pobřeží na západní díky přistěhovalcům se rychle zvýšil počet obyvatel USA a zvětšil tak odbytiště pro výrobce vynálezy nových komunikačních prostředků - telefon, psací stroj, film, fotografie, poštovní služby - umožnili lidem lepší vzájemnou komunikaci ekonomika doznala rychlého vzestupu a umožnila lidem více prostředků na nákup nových výrobků Zmíněné podmínky byly pro reklamní průmysl velmi příznivé. Noviny a časopisy mohly být distribuovány po celých Spojených Státech, což umožnilo 28 Barnouw, E.; Gerbner, G. et al., International Encyclopedia of Communications, s Black, J.; Bryant, J., Introduction to Media Communication, s Strana 18 ze 143

19 skutečně národní rozměr reklamy. Díky zlepšení technického zpracování fotografií mohly být výrobky v tisku znázorněny živěji a lákavěji. V roce 1900 už nebylo nic neobvyklého, když nejvýznamnější časopisy jako Harper s, Cosmopolitan či McClure s, obsahovaly stran reklam v jednom vydání Vznik prvních reklamních agentur Jako přirozená reakce na mohutný rozvoj reklamy byl postupný vznik reklamních agentur. Tou první byla The Country Newspaper Advertising Agency založená roku 1841 Volneyem B. Palmerem ve Philadelphii. Jejím smyslem, stejně tak jako těch, které následovaly, bylo pomoci výrobcům dostat se prostřednictvím tisku na nové trhy a k co největšímu počtu zákazníků. Tyto agentury tedy skupovaly reklamní prostor v tisku a pak ho po částech prodávaly jednotlivým inzerentům, kteří si reklamy (zatím) vytvářeli sami. Působení reklamních agentur bylo významné z několika důvodů: 31 - představovaly začátek systematického a jednotného přístupu k reklamním aktivitám - umísťováním reklam zejména do venkovského tisku vytvářely přístupnější cestu městských obchodníků k lidem žijícím na vesnicích - tím, že reklamní agenti začínali původně jen jako novinářští pomocníci, stal se postupně reklamní průmysl poměrně nezávislým odvětvím podnikání - v 70. letech 19. stol. již agentury nebyly jen pouhými prodavači inzertního prostoru - space brokers, ale inzerentům poskytovaly též marketingové analýzy a návrhy mediálních strategií; tak jako dnešní reklamní agentury. Další významnou postavou spojenou s vývojem reklamních agentur byl Francis Wayland Ayer, spoluzakladatel firmy N. W. Ayer & Son. Byl zastáncem smluvních cen pro inzerenty a vyhrazoval si právo rozhodovat o umístění, podobě a znění reklamních textů. Bez zajímavosti jistě není fakt, že odmítal reklamy na 30 Dominick, J.R., The Dynamics of Mass Communication, s Barnouw, E.; Gerbner, G. et al., International Encyclopedia of Communications, s. 17. Strana 19 ze 143

20 produkty, jež považoval za škodlivé či nekvalitní, a klientům sliboval pracovat vždy pro jejich dobro. V jeho počínání můžeme spatřovat základy etiky reklamní práce. Zajímavou aktivitu ze strany inzerentů vyvíjel v té době jistý John Wanamaker. Snažil se odlišit svůj obchod tím, že stanovil pevné ceny zboží, to nebylo tehdy obvyklé, a nabídkou navracení peněz. Zjistil také, že po tom, co o těchto krocích informoval v novinách, zvýšil se prodej ve dni následujícím po uveřejnění reklamy v tisku. Zvýšil proto rozsah i frekvenci svých inzerátů a najal si člověka, jehož jedinou prací bylo komponování reklamních textů. Byl jím John Powers, který se tak v roce 1880 stal prvním profesionálním reklamním textařem Období 20. století Na přelomu století se tedy reklamní průmysl stával svébytným odvětvím a práce reklamních agentů novou profesí. Reklamní agentury stály již spíše než na straně vydavatele tisku, jak tomu bylo v jejich začátcích, na straně samotných inzerentů. Těm poskytovaly stále kompletnější servis a v podstatě jednotlivé reklamní kampaně naplánovaly, vytvořily a provedly. Některé reklamy se na počátku 20. století stávaly problematickými. Byly to zejména reklamy na lékařské výrobky, které slibovaly zázračné účinky při léčbě snad všech známých nemocí. Ukázalo se, že jejich účinek nedosahuje slibované kvality, což vedlo k nespokojenosti a nedůvěře spotřebitelů. Zjistilo se také, že některé léky obsahovaly vysoký obsah alkoholu, kokainu či morfia pro zahnání bolesti. To vše vyústilo v roce 1906 v sepsání tzv. Pure Food and Drug Act, neboli zákonu pro kontrolu čistoty potravin a medicínských výrobků. O několik let později, v roce 1913, sestavil Kongres Spojených Států Federální obchodní komisi, která měla dohlížet na pravdivost reklamních prohlášení a na korektnost konkurenčního boje v reklamním průmyslu. V roce 1917 pak byla založena Americká asociace reklamních agentur působící dodnes jako hlavní orgán sdružující profesionální reklamní tvůrce v USA. 32 Straubhaar, J.;LaRose, R. Communications Media in the Information Society, s Dominick, J.R., The Dynamics of Mass Communication, s Strana 20 ze 143

21 Reklamní texty začaly využívat psychologii pro co nejlepší působení na příjemce. G. Dyer 35 uvádí doporučení amerického psychologa zabývajícího se instinkty určené reklamním tvůrcům:...reklama by měla být podána tak, aby se s ní čtenář co nejvíce ztotožnil a mohl ji porovnat se svojí zkušeností. Měla by apelovat na jeho hlavní zájmy a pohnutky jako je touha být zdravý, vlastnit majetek, nosit pěkné oblečení, získat věci lehce a co nejvíce se podobat úspěšné a vybrané společnosti.... Reklama by tedy měla být veselá a nabízené produkty spojovány s prosperitou, atraktivitou a sociálním statusem. Psychologické metody byly v reklamě hojně užívány zejména během 1. světové války, kdy do služby lákaly dobrovolníky a reklama se celkově odkláněla od propagování materiálních potřeb jednotlivce ke zdůrazňování dobra země jako celku. Zachovalo se mnoho známých plakátů z té doby, jako např. ten nazvaný Tatínku, a co jsi dělal za války ty? 36 sugestivně apelující na svědomí otců. 20. léta 20. století byla svědkem vzniku nového masového média - rádia. Rádiové vysílání se rychle rozvíjelo a poskytlo tak inzerentům nový prostor. Většina vysílaných programů byla produkována přímo reklamními agenturami. Z této doby pochází výraz soap operas, neboli mýdlové opery. Výrobci mýdla chtěli zvýšit jeho spotřebu a tím i prodej, zejména u lidí na venkově. Protože věděli, že většinu nákupů mýdla dělají ženy, zaměřili se tedy na ně a vyvinuli novou formu pořadu pro rozhlasové stanice. Colgate-Palmolive a další vyrobili onen pořad a spolu se svými reklamami jej nabídli rádiu. Tento typ pořadu se později osvědčil i v televizi a pro velký úspěch v USA se přesunul také do Latinské Ameriky, odkud pocházejí termíny radionovela a telenovela, známé v současnosti i u nás. Ve 30. letech však americký trh prodělával těžkou krizi a ta se odrazila pochopitelně i na produkci reklam. 2. světová válka znamenala velké omezení a úpadek reklamní produkce a význam reklamy byl často zpochybňován. Někteří výrobci změnily obsah svých reklamních textů a místo prodávání svých výrobků radili spotřebitelům, jak o jednotlivé výrobky pečovat, šetřit je a přežít s nimi 34 Wilson, S.L., Mass Media/Mass Culture, s Dyer, G., Advertising as Cummunication, s Viz příloha č. XX Strana 21 ze 143

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Komunikace se zástupci médií

Komunikace se zástupci médií Komunikace se zástupci médií Projekt ESF Síť vzdělávacích a informačních center vchráněných krajinných oblastech ČR Mgr. Jitka Kozubková Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Základní pojmy

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;)

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) Prezentace o pusobeni značky v socialních mediích, přínos a jak se to děla.. STRUČNĚ V JEDNOM TWEETU Význam značek se za poslední dekády

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

VY_32_INOVACE_D 12 17

VY_32_INOVACE_D 12 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama

Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama Toto číslo časopisu je věnováno reklamám, protože reklamy nás doprovázejí téměř všude a to například v televizi, v časopisech, nebo na internetu. Reklamy jsou velice

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker Virální marketing Diplomová práce Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker The medium is the message. Marshall McLuhan, 1964 Tendence v komunikační politice

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky Tomáš Ježek 2006 Obsah Obsah Motto 7 Úvod 8 Předmluva jako shrnutí 9 1. Východiska 11 1.1 Ekonomové a právníci,

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Francouzský jazyk. Septima

Francouzský jazyk. Septima Francouzský jazyk Povinná výuka dalšího cizího jazyka je pojata jako šestiletý cyklus - začíná v tercii a pokračuje až do maturitního ročníku. Studenti PORGu mohou z 2. cizího jazyka maturovat, a to buď

Více

5.2. Reklamní agentura, reprodukční studio

5.2. Reklamní agentura, reprodukční studio 5.2. Reklamní agentura, reprodukční studio 5.2.1. CO JE REKLAMA? Reklama je komunikace mezi zadavatelem a tím, komu je nabízený produkt či služba určena, prostřednictvím nějakého média s komerčním cílem.

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Radim Bačuvčík: Divadlo a film VeRBuM, 2012 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008 Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 28 ESC se v roce 28 zapojilo do několika projektů a pomohlo několika stům spotřebitelů z České republiky i ze zahraničí vyřešit

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 SOCIOLOGIE z latinského socius= společník nebo societas = společnost a řeckého

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice

Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice VY_32_INOVACE_MAR_83 Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

Stimulancia a opioidy z pohledu médií

Stimulancia a opioidy z pohledu médií Stimulancia a opioidy z pohledu médií Kateřina Grohmannová AT konference, Měřín 24. května 2006 Obsah Představy a postoje o užívání a uživatelích drog Role médií Cíle výzkumu Výzkumné otázky Základní a

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení Příloha č. 3 Kódovací klíč oba typy reklam A. Námět I. Produkt komerční reklama 1 pochutiny 2 jogurt 3 telefonní a internetové služby 4 úklid a domácnost 5 pivo 6 finanční produkt 7 léky 8 prodejní řetězce

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Marketingová opatření

Marketingová opatření IDS - Marketing Marketingová opatření Ing. Filip Drápal, ROPID Fakulta dopravní ČVUT v Praze Prosinec 2011 Marketing integrovaných dopravních systémů Hlavní úloha marketingu v IDS Jak je důležité míti

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

3. Advertising hlavní nositele a prostředky cílové skupiny cíle, funkce a formy reklamy reklama a média současné trendy v reklamě příklady

3. Advertising hlavní nositele a prostředky cílové skupiny cíle, funkce a formy reklamy reklama a média současné trendy v reklamě příklady 3. Advertising hlavní nositele a prostředky cílové skupiny cíle, funkce a formy reklamy reklama a média současné trendy v reklamě příklady Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace

Více