Reklama jako komunikační prostředek Zdroj informací a dezinformací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reklama jako komunikační prostředek Zdroj informací a dezinformací"

Transkript

1 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví Reklama jako komunikační prostředek Zdroj informací a dezinformací Diplomová práce Pavla Skarlantová Praha 2001 Vedoucí práce: Peter Pálka Oponent: PhDr. Richard Papík Datum obhajoby: Strana 1 ze 143

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Reklama jako komunikační prostředek : Zdroj informací a dezinformací jsem vypracovala samostatně a veškeré zdroje uvádím v přiloženém seznamu použitých dokumentů. V Praze dne 20. dubna Pavla Skarlantová Strana 2 ze 143

3 Anotace Diplomová práce pojednává o reklamě jako komunikačním prostředku a zdroji různých informací. Po vymezení pojmu reklama se zabývá jejím vznikem, vývojem a přeměnou v mezinárodní a celospolečenský fenomén moderního světa. Přináší pohled na reklamu jako na proces komunikace a popisuje, jak tento proces probíhá. Vystihuje funkci reklamy v podnikání a kultuře, charakterizuje jednotlivá média, která využívá ke svému šíření, přibližuje technický vznik reklamy i metody hodnocení její účinnosti. Část textu se věnuje segmentaci trhu a vlivům reklamy na chování a rozhodování zákazníků. Důraz je však kladen zejména na společenský rozměr reklamy, na její vliv při vytváření hodnot, postojů a přání jednotlivců, a na její význam v mezilidské komunikaci. Práce také analyzuje komunikační prostředky reklamy, její jazyk, vizuální stránku, používané symboly a schémata. Prostor je věnován i stereotypům, které reklama vytváří, zejména zobrazování ženských a mužských rolí. Závěrečná část textu se zabývá etickými problémy reklamy a způsoby jejího právního ošetření. Obrazová příloha ilustruje některé konkrétní komunikační postupy uvedené v textu. Klíčová slova reklama, reklamní průmysl, historie, funkce, typologie, tvorba, komunikace, informace, propagace, podnikání, obchod, marketing, strategie, trh, segmentace, účinnost, média, masmédia, kampaň, spotřebitel, zákazník, konkurence, image, značka, logo, umění, mýtus, ideál, iluze, vliv, identifikace, celebrity, hodnoty, psychologie, lingvistika, vizualita, jazyk, obraz, symbol, muži, ženy, děti, stereotypy, gender, etika, právo Bibliografický záznam SKARLANTOVÁ, Pavla. Reklama jako komunikační prostředek : Zdroj informací a dezinformací : Diplomová práce. Vedoucí práce Peter Pálka. Praha : ÚISK FF UK, s. Strana 3 ze 143

4 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucímu své diplomové práce, panu Peteru Pálkovi, za podporu a motivaci při psaní i za nevšední a poutavý způsob výuky během mého studia na ÚISK. V souladu s darovací smlouvou děkuji nadaci Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za poskytnutí finančního příspěvku na cestovní náklady pro mou studijní cestu do USA v roce 2000, která mi byla umožněna v rámci výměnného stipendijního programu se School of Information and Library Science v Chapel Hill v Severní Karolíně. Strana 4 ze 143

5 Obsah Předmluva... Úvod Vymezení pojmu reklama Stručný pohled do historie reklamy Vývoj reklamního průmyslu v USA Období 18. a 19. století Vznik prvních reklamních agentur Období 20. století Vývoj reklamního průmyslu v Čechách Období 18. a 19. století Období 20. století Reklama jako způsob komunikace Schrammův komunikační model Model reklamního komunikačního procesu Finanční a informační toky v reklamním průmyslu Funkce reklamy Strategické cíle reklamy a metody jejich dosažení Místo reklamy v podnikání Marketingová strategie Marketing mix Nástroje propagace Reklama jako zdroj informací, zábavy, umění... Strana 5 ze 143

6 5. Vznik reklamy, její typologie a hodnocení účinnosti Proces tvorby reklamy Různá kritéria dělení reklamy Hodnocení účinnosti reklamy Segmentace trhu aneb Každému, co jeho jest Využití psychologie v reklamě Odezvy cílového zákazníka Faktory ovlivňující rozhodování zákazníků Interní vlivy na spotřebitelské chování Externí vlivy na spotřebitelské chování Dobrý image + známá značka = zbraň proti konkurenci Specifika jednotlivých masmédií Tisk Rozhlas Televize Kino - film Internet Venkovní média Podpora prodeje Publicita Osobní prodej Reklama jako společenský fenomén Svět iluzí, nebo iluze světa? Identifikace s hrdinou Mýtus krásy a věčného mládí Komunikační prostředky reklamy... Strana 6 ze 143

7 9.1 Lingvistické hledisko reklamy Jazyková a stylová rozmanitost reklamních textů To zázračné slůvko Zdarma Vizuální hledisko reklamy Řeč obrazů Základem je příběh - známá tvář mu pomůže Tajenka a symboly v reklamě Stereotypní zobrazení rodových rolí v reklamě Gender versus sex aneb Rod a pohlaví v reklamě Zobrazení muže v reklamě Zobrazení ženy v reklamě Etické problémy reklamy Nejčastější problematická témata Systém právní úpravy reklamy... Závěr... Seznam příloh... Seznam použitých zdrojů... Evidenční list... Strana 7 ze 143

8 Předmluva Diplomová práce s názvem Reklama jako komunikační prostředek : Zdroj informací a dezinformací byla napsána jako absolventská práce na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce O reklamu a její roli v komunikačním procesu i vlivu na společnost se zajímám již několik let. K této tématice se mi podařilo nashromáždit mnoho podkladů; jedná se zejména o různé články, výstřižky a obrazový materiál. Díky tomu, že se reklama v pravém slova smyslu objevila v České republice až po roce 1989, neexistuje zatím na našem trhu mnoho publikací, které by se fenoménem reklama podrobněji zabývaly. Všechny dostupné dokumenty v českém jazyce se mi, doufám, podařilo podchytit. Během mého studijního pobytu v USA na Univerzitě v Chapel Hill v Severní Karolíně jsem měla možnost prostudovat mnoho zajímavých materiálů, publikací a encyklopedií týkajících se komunikace, masmédií a úlohy reklamy ve společnosti. Přivezla jsem si tedy mnoho cenných informací, které se staly podkladem pro tuto práci. Vzhledem k šíři dané problematiky i rozsahu mého archivu bylo někdy nelehké uspořádat množství různorodých informací a zvolit optimální systém jejich utřídění. Jsem si vědoma toho, že rozsah mé diplomové práce překračuje délku obvyklou u textů podobného charakteru. Mým záměrem však bylo podat vyčerpávající přehled oblastí, jichž se reklama dotýká a s nimiž souvisí, aby byl zřejmý její vliv na společnost, kulturu a komunikaci. Snažila jsem se také o to, aby text byl čtivý, přehledný, obsažný a sdělný. Pro názornost a ilustraci textu připojuji rovněž obrazovou přílohu, kterou jakýkoli rozsáhlejší text o reklamě vyžaduje. Strana 8 ze 143

9 Úvod Reklama nás obklopuje všude a neustále. Jejímu působení jsme vystaveni v životě soukromém i veřejném a jsme jí ovlivněni, ať chceme nebo nechceme. Reklama je součástí našeho života a lze ji považovat za jeden z nejagresivnějších žánrů novodobé komunikace. Stala se společenským fenoménem industriální a globalizované společnosti. V České republice jsme se s reklamou v dnešní podobě začali setkávat až v 90. letech 20. století, kdy se po několika desetiletích státního vlastnictví začalo rozvíjet vlastnictví soukromé a spolu s ním se objevila i reklama a inzerce. Oproti zemím s rozvinutým tržním hospodářstvím, kde marketingová komunikace gradovala postupně, nás zastihl nápor reklamy spontánně a nečekaně. Přestože s reklamou okolo nás žijeme již deset let, ještě stále si na ni musíme zvykat. Mnoho lidí přijímá reklamu jako nutné zlo, jako něco zbytečného, stále se opakujícího, vemlouvavého a neodbytného. Ano, je to součást obchodní komunikace a je za ní skryta snaha, abychom se jí řídili a stali se spotřebiteli nabízeného zboží či služeb. Na reklamu se dá ale dívat i jinýma očima - jako na něco velmi kreativního, jako na zajímavé médium, na vlivný komunikační prostředek. Reklama nás ovlivňuje, formuje a informuje. Reklama si pohrává s jazykem, s obrazy, ale především s naším vnímáním světa a žebříčkem našich hodnot. Je to zajímavý fenomén dnešní doby, který stojí za to poznat, nad kterým se stojí za to zamyslet. Ve své diplomové práci jsem se snažila o podchycení všech významných složek našeho života, kterých se reklama dotýká a které ovlivňuje. Důležitý je zejména její informační a komunikační význam a prostředky, které k tomu používá. Rozdělila jsem proto zpracovávanou tématiku do 11 kapitol takto: Kapitola 1 vymezuje stručně pojem reklama. Kapitola 2 přináší pohled do historie reklamy a zabývá se jejím vývojem v průběhu staletí se zaměřením na území USA a současné České republiky. Kapitola 3 se věnuje reklamě jako specifickému způsobu komunikace a na uvedených komunikačních modech ukazuje její proces. Kapitola 4 se zabývá funkcí reklamy a vymezuje její místo v podnikání. Vyjadřuje se také k chápání reklamy jako zdroji informací, zábavy a umění. Strana 9 ze 143

10 Kapitola 5 přináší typologii reklam, různé pohledy na její dělení, popisuje technický vznik reklamy a osvětluje, jak se hodnotí její účinnost. Kapitola 6 je věnována způsobu segmentace trhu, vlivům na chování zákazníků a vysvětluje důležitost značky a celkového image firmy. Kapitola 7 přináší výčet jednotlivých hromadně sdělovacích prostředků a jejich specifik ve vztahu k reklamě. Kapitola 8 se zabývá reklamou jako společenským fenoménem a vlivným prvkem formování lidských názorů, hodnot a přání. Kapitola 9 analyzuje komunikační prostředky reklamy, její lingvistické a vizuální hledisko. Kapitola 10 uvádí některé stereotypy, kterých se reklama dopouští, a blíže se věnuje zobrazení ženského a mužského prvku v reklamách. Kapitola 11 se věnuje reklamě z etického hlediska, uvádí nejčastější problematická témata v tomto směru a popisuje, jak je u nás etika reklamy ošetřena po právní stránce. Strana 10 ze 143

11 1. Vymezení pojmu reklama Reklama je umění vytvářet celé lži z polopravd. Edgar A. Shoaff 1 Slovo reklama pochází z latiny (re-clamo = vyvolávat, křičet, často za účelem někoho od něčeho odvrátit, o něčem ho informovat či přilákat k něčemu pozornost) a označuje vyvolávání trhovců nabízejících své zboží a snažících se odlákat zákazníky konkurenci. Reklama má však blízko, a to nejen terminologicky, i k pojmům publicita (lat. publicitio, publico = rozhlašovat, hlásat, zveřejňovat, dávat ve známost) a propaganda (lat. propagatio = pěstování výhonků, rozmnožování, rozšiřování). 2 Reklama je však v současnosti nejčastěji charakterizována jako forma neosobní propagace sloužící k hromadné nabídce a prezentaci názorů, zboží nebo služeb, jež je obvykle placena určitým sponzorem. 3 Pracuje s psanými, mluvenými, grafickými nebo obrazovými prostředky a ke svému šíření používá hromadně sdělovací prostředky. R.T. Ellmore 4 uvádí, že pojem reklama je možno vymezit jako a) proces vyvolání pozornosti lidí k výrobkům, službám či institucím; b) přesvědčovací způsoby, kterých je užito v samotných reklamních kampaních; c) výrobu a distribuci reklam pro masová média; d) jednotlivý reklamní kus. Ze strany ekonomů je reklama vnímána jako součást široce pojaté marketingové a sociálně-tržní komunikace. Stává se však také předmětem analýzy vědců mnoha oborů, např. psychologů, sociologů, sociálních psychologů, psychoanalytiků, filozofů, estetiků, teoretiků kultury, feministek a podobně. 5 Reklama se stala nedílnou součástí mediální krajiny kolem nás. Mezi hlavní nosiče patří televize, tisk, rozhlas, Internet, billboardy, najdeme ji i na veřejných místech jako jsou obchody, dopravní prostředky a podobně. 6 Může mít 1 Shilling, L. M.; Fuller, L. K., Dictionary of Quotations in Communications, s Šiler, V., Etika reklamy, s Dominick, J.R., The Dynamics of Mass Communication, s Ellmore, R.T., NTC s Mass Media Dictionary, s Šiler, V., Etika reklamy, s O jednotlivých hromadně sdělovacích prostředcích pojednává kapitola 7. Strana 11 ze 143

12 i trojrozměrnou podobu a objevuje se v podstatě téměř na všech věcech denní potřeby. Pravděpodobně nejkratší teorie reklamy zní: reklama je vše. Je všudypřítomná a má mnoho podob. Reklama je nástroj i poselství. Je to vlastně moderní umění, způsob komunikace i aplikovaná psychologie v nejkoncentrovanější podobě. 7 7 Adamovič, I. Skrytá moc reklamy, s. 22. Strana 12 ze 143

13 2. Stručný pohled do historie reklamy Dobré časy, špatné časy, reklama bude existovat vždycky. V dobrých časech lidé reklamu dělat chtějí; v těch špatných musejí. Bruce Barton 8 Abychom mohli pochopit reklamu jako formu komunikace a ocenit její vliv na formování společnosti, je nutné vidět ji v celém historickém a společenském kontextu. Moderní reklama v dnešním slova smyslu není starší než sto let. Dochované důkazy nám však naznačují, jakým prošla reklama vývojem, než se dostala do podoby, jak ji známe dnes. Její kořeny totiž sahají až do období několika tisíc let před náš letopočet - do doby, kdy byla ve vyspělých kulturách výroba předmětů natolik rozšířená a specializovaná, že nesla znaky svého vědomého tvůrce. Ze starověku se zajímavý doklad 9 našel tam, kde bychom patrně reklamu nehledali: v hrobě. Mumie princezny 5. dynastie uložená v královském sarkofágu v Abúsíru byla ovázána obinadlem, na němž bylo uvedeno jméno výrobce -...králova podřízeného... správce tkalcovny... Jak významné je toto signování výrobku, pochopíme ve srovnání s anonymitou stavitelů pyramid a chrámů, jejich sochařů, malířů, kameníků a dalších neznámých umělců a řemeslníků, kteří se podíleli na jedinečných památkách egyptské starověké kultury. Ve starém Babylonu (3000 let před n. l.) si prý tehdejší podnikatelé najímali podomní obchodníky, aby s nabídkou jejich zboží oslovovali případné zákazníky. Nad dveřmi svých příbytků pak vyvěšovali názorné ukázky toho, s čím obchodují. Z té doby pocházejí i nalezené hliněné tabulky inzerující nabídku léčivých mastí a výrobky místního ševce. Za jednu z nejstarších psaných reklam bývá považováno oznámení nalezené archeology v Thébách, nabízející celý zlaťák za vrácení uprchlého 8 Shilling, L. M.; Fuller, L. K., Dictionary of Quotations in Communications, s Skarlantová, J., Od fíkového listu k džínům, s Wilson, S.L., Mass Media/Mass Culture, s Dominick, J.R., The Dynamics of Mass Communication, s Strana 13 ze 143

14 otroka. 12 V Pompejích byly zase objeveny předchůdci dnešních billboardů. Na mnoha zdech tamních ruin je totiž možno nalézt vedle nápisů reklamních (nabízejících např. víno, jídlo či ubytování) i nápisy volební, což dokazuje, že už v antickém Řecku a Římě se politická propaganda mísila s tržní ekonomikou. 13 Středověk, podněcující rozvoj měst, znamenal vytvoření nového tržního prostoru pro výrobky a přinesl i nové formy reklamy. Řada měst vznikala na důležitých obchodních cestách, k městským privilegiím patřilo i právo pořádat trhy. V konkurenčním prostředí středověkého tržiště šlo především o verbální projev prodejců zboží nebo služeb. Vzhledem ke stejné technické základně ruční, případně manufakturní výroby, a tím i přibližně stejné úrovně výrobků, byla úspěšná propagace zboží závislá především na rétorickém projevu prodejce. (Ostatně stejné principy přežívají dodnes v přímé nabídce a předvádění zboží - i když se tak děje v supermarketech 21. století.) Známou postavičkou tehdy byli pouliční vyvolávači, kteří do světa vykřikovali přednosti zboží místních obchodníků a informovali obyvatele i o nejnovějších událostech ve městě. Známy jsou ale i jiné zvukové prostředky reklamy než vyvolávání. Bubnováním oznamovali příchod obchodníků u chilských indiánů a údery na hrnec byly v našem století signálem příchodu hrnčířů. Prodej na trzích a pořádání jarmarků bylo zahajováno a ukončováno zvoněním. Středověký způsob reklamy ironicky zachycuje dochovaná středověká světská literatura - z našich literárních památek např. hra Mastičkách nebo Satiry o řemeslnících a konšelích. Vznik cechovní výroby dal vzniknout i tomu, co bychom dnes označili jako ochranou známku výrobku. Cech, který sdružoval výrobce jednoho řemesla, chránil vlastní členy před konkurencí, ale také spotřebitele před nekvalitními výrobky. Přísné cechovní předpisy na odbornou úroveň členů cechu (např. každý uchazeč o hodnost mistra musel jít povinně do světa na zkušenou, skládal mistrovské zkoušky apod.), i přísné dodržování složitých technologických postupů dovolovalo užít ochrannou cechovní značku jako záruku kvality výrobku. 12 Foret, M., Komunikace s veřejností, s Šiler, V., Etika reklamy, s Dyer, G., Advertising as Communication, s Vysekalová, J.; Komárková, R., Psychologie reklamy, s. 25. Strana 14 ze 143

15 Reklama byla tedy ve svých počátcích záležitostí pouze lokální, sloužící jen místním obchodníkům a místnímu obecenstvu. Její další vývoj do podoby, jak ji chápeme dnes, je však neodmyslitelně spojen s měnícími se sociálními podmínkami a rozvojem techniky. Gutenbergův vynález knihtisku v roce 1455 dal vzniknout novým reklamním nosičům, jako byly plakáty, letáky, noviny apod. První tištěnou reklamou v Anglii byl údajně letáček z roku 1480 nabízející prodej modlitebních knížek vyvěšený na dveřích kostelů po celé zemi a 17. století bylo ve znamení rozvoje obchodu na mezinárodní i mezikontinentální úrovni. Takto vzniklé vazby mezi prodejci a kupujícími na velké vzdálenosti si zcela přirozeně vyžádali obchodní komunikaci - a reklamu jako její hlavní nástroj. V polovině 18. století tak v Anglii i jejích severoamerických koloniích vycházelo mnoho novin obsahující reklamní inzeráty. Většina jich byla určena velkoobchodníkům, které informovala např. o zásilce kávy, čaje, látek a ostatních produktů. V Anglii se již začala utvářet střední třída, a právě jí byly určeny první reklamy na věci osobní potřeby. Nejčastějšími náměty inzerátů byly v té době výrobky medicínského charakteru a nabídka zázračných léčebních kúr. Jak na příkladech ukazuje G. Dyer 17, slovník některých tehdejších reklam si v mnohém nezadal s reklamami slogany dnešními doby. Jak autorka dále uvádí...tyto rané příklady reklamní rétoriky by měly být považovány za součást vývoje od konvenčního doporučování k současným případům přesvědčování a propagandy V souvislosti s přepravou zboží byly přepravovány i pracovní síly. Mezi inzeráty se tak objevovaly i výzvy k prodeji či výměně otroků, domů, pozemků, a nabídky odměn za dopadení uprchlíků. 19 Novověk tedy vytvořil novou technickou základnu výroby, nové výrobní vztahy i nové tržní prostředí. Množství výrobků vyráběné postupující industriální výrobou bojovalo o zákazníka. S rozvojem dopravy se konkurence postupně šířila z místních trhů na stále širší území. V době masové průmyslové výroby a parní dopravy můžeme mluvit o doslova mezinárodní konkurenci. Kapitalistická 16 Dominick, J.R., The Dynamics of Mass Communication, s Dyer, G., Advertising as Cummunication, s Dyer, G., Advertising as Cummunication, s Barnouw, E.; Gerbner, G. et al., International Encyclopedia of Communications, s Strana 15 ze 143

16 velkovýroba, navazující na rozvětvenou a stále se zrychlující dopravu, představuje to pravé tržní prostředí pro reklamu v našem slova smyslu. Reklama jako forma nabízení zboží či služeb je tedy stará jako lidstvo samo. Dlouhou dobu byla jen jakýmsi jednoduchým systémem proklamací a oznámení stojícím na okraji ekonomického zájmu společnosti. Dnešní reklama je obrovská, vysoce kontrolovaná instituce operující s množstvím peněz, stabilní, významná a nezbytná součást všech tržních ekonomik Vývoj reklamního průmyslu v USA Naším problémem v Americe není to, že by se poesie života změnila v prózu, ale to, že se změnila v reklamní slogan. Louis Kronenberger 21 Po obecném úvodu do historie reklamy se teď zaměřím na vývoj reklamního průmyslu ve Spojených Státech. Činím tak zejména díky dostupnosti materiálů k této otázce a také proto, že v USA se reklama postupem času stala naprostým fenoménem a dostoupila rozmachu, jež nemá nikde jinde obdoby. Za mekku reklamního průmyslu je dnes považován New York a jeho Madison Avenue Období 18. a 19. století Prvními americkými novinami publikujícími inzeráty byl Boston Newsletter z roku Benjamin Franklin založil v roce 1729 Philadelphia Gazette 22, které se staly nejoblíbenějším místem pro inzerci. Grafické provedení reklam odlišil od ostatních novin užitím velkých nadpisů a dostatkem volného 20 Dyer, G., Advertising as Communication, s Shilling, L. M.; Fuller, L. K., Dictionary of Quotations in Communications, s Ale v publikacích Blanchard, M.A., History of the Mass Media in the United States, s. 15 a Straubhaar, J.;LaRose, R., Communications Media in the Information Society, s. 366 shodně uveden název Pennsylvania Gazette Strana 16 ze 143

17 místa kolem textu pro jeho zvýraznění. Novinkou byly první ilustrace a rozšíření rozsahu ze dvou stran na čtyři. V roce 1784 začaly původně týdeníky Pennsylvania Packet a General Advertiser vycházet denně a na svých stránkách přinášely veliké reklamy na jídlo, nápoje, tabák apod. Text tu byl uspořádán do sloupců a doplněn o ilustrace. Revolučním počinem v oblasti novinové inzerce bylo vydávání listu The New York Sun od roku Díky nízké ceně a vysokému nákladu, dvakrát větším než u všech ostatních novin, se tyto noviny nazývaly penny press 25 a rychle se staly oblíbeným nástrojem reklamy. Jednotlivé inzeráty tu byly zřetelně odděleny od ostatního textu a umístěny pod hlavičku Wants 26. Významný vliv na vývoj tiskové reklamy měl také list The New York Ledger, vydávaný od roku Objevovaly se v něm články určené ženám, což v zápětí přilákalo inzerenty obracející se ve svých reklamách přímo na ženy. Vydavatel listu Robert Bonner překročil dosavadní rámec inzerce tím, že začal inzerovat svůj vlastní list v jiných novinách. Typograficky byly tyto reklamy pozoruhodné tím, že byly posazeny do sloupců, začínaly dvěma řádky velkých tiskacích písmen a v textu se jedno sdělení za sebou mnohokrát opakovalo. Tato metoda měla velký ohlas a mnohé noviny začaly experimentovat s grafickým provedením textu. Dlouhé věty a nezáživný literární styl 18. století se nahrazoval stylem údernějším, většími mezerami mezi jednotlivými větami a kontrastními typy písma. Práce s jazykem a pozornost zaměřená na vytváření stále přesvědčivějších reklamních textů dala v té době vzniknout mnoha novým slovům. Jazyk ovlivnila latina a populární byly zejména řecké neologismy. Americké reklamy byly na rozdíl od britských osobnější, pro větší působení na čtenáře používaly méně formální až hovorový jazyk a dokonce i prvky humoru. 27 První časopisecká reklama se objevila až v polovině 19. století. Reklama byla zpravidla umístěna na titulní straně a časopis většinou obsahoval sekci čtyř až osmi stran věnovaných inzerátům. Vydavatelé mnohých časopisů se však 23 Dominick, J.R., The Dynamics of Mass Communication, s Wilson, S.L., Mass Media/Mass Culture, s Možno volně přeložit jako Noviny za pár haléřů. 26 Možno volně přeložit jako Žádané, chtěné, něco, po čem je poptávka. 27 Dyer, G., Advertising as Cummunication, s. 29. Strana 17 ze 143

18 reklamě ze začátku bránili a domnívali se, že by mohla snížit úroveň a kvalitu daného periodika. 28 Ve 40. letech 19. století vznikl ve Spojených Státech zcela nový způsob prodeje zboží, kdy různé typy výrobků byly soustředěny na jedno místo - do obchodních domů. Reklama tak začala přilákávat pozornost nejen k jednotlivým výrobkům, ale i samotným obchodním místům. Díky tehdejšímu svobodnému podnikání byl úspěch jednoho výrobku následován rychlým vznikem výrobku podobného. Reklama tu tak byla také proto, aby potenciálním zákazníkům pomohla navzájem odlišit podobné výrobky. Více se však lišily jednotlivé reklamy než výrobky samotné. V té době však už čtenářům pomalu přestávaly stačit stále se opakující věty v reklamách a jejich tvůrci museli přijít s něčím novým. A tak vznikaly slogany a tzv. catch-phrases, neboli fráze, jenž upoutávaly pozornost a stávaly se jakýmsi mottem daného výrobku či firmy. Příkladem může být třeba Vy zmáčknete spoušť, my uděláme to ostatní firmy Kodak. 29 Mnohé změny do americké společnosti a tím i do amerického reklamního průmyslu přinesla průmyslová revoluce. Díky novým strojům bylo možno vyrábět masově, což ovšem vyžadovalo i masovou spotřebu a masový trh. Díky reklamě bylo možno tento trh oslovit. Vzrůst industrializace a vzdělanosti společnosti byl zřejmý zejména v období po občanské válce v roce 1865 až do začátku 20. století. V tomto čase bylo docíleno zejména následujícího pokroku: železnice spojila všechny části země a umožnila tak distribuci zboží z východního pobřeží na západní díky přistěhovalcům se rychle zvýšil počet obyvatel USA a zvětšil tak odbytiště pro výrobce vynálezy nových komunikačních prostředků - telefon, psací stroj, film, fotografie, poštovní služby - umožnili lidem lepší vzájemnou komunikaci ekonomika doznala rychlého vzestupu a umožnila lidem více prostředků na nákup nových výrobků Zmíněné podmínky byly pro reklamní průmysl velmi příznivé. Noviny a časopisy mohly být distribuovány po celých Spojených Státech, což umožnilo 28 Barnouw, E.; Gerbner, G. et al., International Encyclopedia of Communications, s Black, J.; Bryant, J., Introduction to Media Communication, s Strana 18 ze 143

19 skutečně národní rozměr reklamy. Díky zlepšení technického zpracování fotografií mohly být výrobky v tisku znázorněny živěji a lákavěji. V roce 1900 už nebylo nic neobvyklého, když nejvýznamnější časopisy jako Harper s, Cosmopolitan či McClure s, obsahovaly stran reklam v jednom vydání Vznik prvních reklamních agentur Jako přirozená reakce na mohutný rozvoj reklamy byl postupný vznik reklamních agentur. Tou první byla The Country Newspaper Advertising Agency založená roku 1841 Volneyem B. Palmerem ve Philadelphii. Jejím smyslem, stejně tak jako těch, které následovaly, bylo pomoci výrobcům dostat se prostřednictvím tisku na nové trhy a k co největšímu počtu zákazníků. Tyto agentury tedy skupovaly reklamní prostor v tisku a pak ho po částech prodávaly jednotlivým inzerentům, kteří si reklamy (zatím) vytvářeli sami. Působení reklamních agentur bylo významné z několika důvodů: 31 - představovaly začátek systematického a jednotného přístupu k reklamním aktivitám - umísťováním reklam zejména do venkovského tisku vytvářely přístupnější cestu městských obchodníků k lidem žijícím na vesnicích - tím, že reklamní agenti začínali původně jen jako novinářští pomocníci, stal se postupně reklamní průmysl poměrně nezávislým odvětvím podnikání - v 70. letech 19. stol. již agentury nebyly jen pouhými prodavači inzertního prostoru - space brokers, ale inzerentům poskytovaly též marketingové analýzy a návrhy mediálních strategií; tak jako dnešní reklamní agentury. Další významnou postavou spojenou s vývojem reklamních agentur byl Francis Wayland Ayer, spoluzakladatel firmy N. W. Ayer & Son. Byl zastáncem smluvních cen pro inzerenty a vyhrazoval si právo rozhodovat o umístění, podobě a znění reklamních textů. Bez zajímavosti jistě není fakt, že odmítal reklamy na 30 Dominick, J.R., The Dynamics of Mass Communication, s Barnouw, E.; Gerbner, G. et al., International Encyclopedia of Communications, s. 17. Strana 19 ze 143

20 produkty, jež považoval za škodlivé či nekvalitní, a klientům sliboval pracovat vždy pro jejich dobro. V jeho počínání můžeme spatřovat základy etiky reklamní práce. Zajímavou aktivitu ze strany inzerentů vyvíjel v té době jistý John Wanamaker. Snažil se odlišit svůj obchod tím, že stanovil pevné ceny zboží, to nebylo tehdy obvyklé, a nabídkou navracení peněz. Zjistil také, že po tom, co o těchto krocích informoval v novinách, zvýšil se prodej ve dni následujícím po uveřejnění reklamy v tisku. Zvýšil proto rozsah i frekvenci svých inzerátů a najal si člověka, jehož jedinou prací bylo komponování reklamních textů. Byl jím John Powers, který se tak v roce 1880 stal prvním profesionálním reklamním textařem Období 20. století Na přelomu století se tedy reklamní průmysl stával svébytným odvětvím a práce reklamních agentů novou profesí. Reklamní agentury stály již spíše než na straně vydavatele tisku, jak tomu bylo v jejich začátcích, na straně samotných inzerentů. Těm poskytovaly stále kompletnější servis a v podstatě jednotlivé reklamní kampaně naplánovaly, vytvořily a provedly. Některé reklamy se na počátku 20. století stávaly problematickými. Byly to zejména reklamy na lékařské výrobky, které slibovaly zázračné účinky při léčbě snad všech známých nemocí. Ukázalo se, že jejich účinek nedosahuje slibované kvality, což vedlo k nespokojenosti a nedůvěře spotřebitelů. Zjistilo se také, že některé léky obsahovaly vysoký obsah alkoholu, kokainu či morfia pro zahnání bolesti. To vše vyústilo v roce 1906 v sepsání tzv. Pure Food and Drug Act, neboli zákonu pro kontrolu čistoty potravin a medicínských výrobků. O několik let později, v roce 1913, sestavil Kongres Spojených Států Federální obchodní komisi, která měla dohlížet na pravdivost reklamních prohlášení a na korektnost konkurenčního boje v reklamním průmyslu. V roce 1917 pak byla založena Americká asociace reklamních agentur působící dodnes jako hlavní orgán sdružující profesionální reklamní tvůrce v USA. 32 Straubhaar, J.;LaRose, R. Communications Media in the Information Society, s Dominick, J.R., The Dynamics of Mass Communication, s Strana 20 ze 143

21 Reklamní texty začaly využívat psychologii pro co nejlepší působení na příjemce. G. Dyer 35 uvádí doporučení amerického psychologa zabývajícího se instinkty určené reklamním tvůrcům:...reklama by měla být podána tak, aby se s ní čtenář co nejvíce ztotožnil a mohl ji porovnat se svojí zkušeností. Měla by apelovat na jeho hlavní zájmy a pohnutky jako je touha být zdravý, vlastnit majetek, nosit pěkné oblečení, získat věci lehce a co nejvíce se podobat úspěšné a vybrané společnosti.... Reklama by tedy měla být veselá a nabízené produkty spojovány s prosperitou, atraktivitou a sociálním statusem. Psychologické metody byly v reklamě hojně užívány zejména během 1. světové války, kdy do služby lákaly dobrovolníky a reklama se celkově odkláněla od propagování materiálních potřeb jednotlivce ke zdůrazňování dobra země jako celku. Zachovalo se mnoho známých plakátů z té doby, jako např. ten nazvaný Tatínku, a co jsi dělal za války ty? 36 sugestivně apelující na svědomí otců. 20. léta 20. století byla svědkem vzniku nového masového média - rádia. Rádiové vysílání se rychle rozvíjelo a poskytlo tak inzerentům nový prostor. Většina vysílaných programů byla produkována přímo reklamními agenturami. Z této doby pochází výraz soap operas, neboli mýdlové opery. Výrobci mýdla chtěli zvýšit jeho spotřebu a tím i prodej, zejména u lidí na venkově. Protože věděli, že většinu nákupů mýdla dělají ženy, zaměřili se tedy na ně a vyvinuli novou formu pořadu pro rozhlasové stanice. Colgate-Palmolive a další vyrobili onen pořad a spolu se svými reklamami jej nabídli rádiu. Tento typ pořadu se později osvědčil i v televizi a pro velký úspěch v USA se přesunul také do Latinské Ameriky, odkud pocházejí termíny radionovela a telenovela, známé v současnosti i u nás. Ve 30. letech však americký trh prodělával těžkou krizi a ta se odrazila pochopitelně i na produkci reklam. 2. světová válka znamenala velké omezení a úpadek reklamní produkce a význam reklamy byl často zpochybňován. Někteří výrobci změnily obsah svých reklamních textů a místo prodávání svých výrobků radili spotřebitelům, jak o jednotlivé výrobky pečovat, šetřit je a přežít s nimi 34 Wilson, S.L., Mass Media/Mass Culture, s Dyer, G., Advertising as Cummunication, s Viz příloha č. XX Strana 21 ze 143

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Irena Blahníková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Skrytá reklama a product placement v médiích Irena Blahníková Bakalářská práce 2011

Více

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě JIHOČESKÁ UVIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

!!!!!! Martin Adámek!!!! Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!! 2014

!!!!!! Martin Adámek!!!! Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!! 2014 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Martin Adámek Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost Bakalářská práce 2014 Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost Bakalářská práce Martin Adámek

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Internetová reklama. Rostislav Kříž

Internetová reklama. Rostislav Kříž Internetová reklama Rostislav Kříž Brno 2001 Rostislav Kříž Internetová reklama 2 Abstract Kříž, R. Internet Advertisement. Brno, 2001. This script is oriented towards the history, the various forms and

Více

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Projekt Regionálního centra mediální výchovy je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Metodická příručka pro výuku

Více

Význam a principy spolupráce firmy s médii

Význam a principy spolupráce firmy s médii Vysoká škola hotelová v Praze Diplomová práce Bc. Egor Komarov Význam a principy spolupráce firmy s médii Studijní obor: Marketingové komunikace ve sluţbách Vedoucí práce: Ing. Eva Klánová Datum odevzdání

Více

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová Marketingové komunikace politických stran Bc. Danuše Hykšová Diplomová práce 2008 2 3 ABSTRAKT Posláním politických kampaní je úspěch u voličské veřejnosti. Základem je zvolení správné marketingové strategie

Více

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte Bc. Milena Dovrtělová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Média jsou hlavními prostředky, které zasahují do chodu současné postmoderní společnosti,

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Marketingová strategie Musea Kampa. Žaneta Vávrová, DiS.

Marketingová strategie Musea Kampa. Žaneta Vávrová, DiS. Marketingová strategie Musea Kampa Žaneta Vávrová, DiS. Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT V předkládané bakalářské práci analyzuji fungování marketingocé strategie muzea umění. Součástí práce je teoretický

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák Informační politika Základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák 1 ÚVOD Bylo by tendenční uvažovat o způsobu ovlivňování procesů komunikace poznatků ve společnosti jejími správními

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Mgr. Jana Véle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání. Bc. Veronika Pitnerová

Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání. Bc. Veronika Pitnerová Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání Bc. Veronika Pitnerová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce je orientována do oblasti mediální výchovy v prostředí české školy.

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o. Dům látek Ltd. marketing sales promotion project Andrea Götzová Cheb 2012 Čestné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Martina Svobodová Efektivita reklamy a reklamních kampaní v ČR Diplomová práce 2013 Efektivita reklamy a reklamních kampaní v ČR Diplomová práce Bc. Martina

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více