Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm"

Transkript

1 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

2 "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl něco hledat." Karel Čapek Vážení spoluobčané, s radostí Vám předkládáme první Střednědobý plán sociálních služeb Mikroregionu Frenštátsko. Je potěšitelné, že se spojily všechny obce správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm ke společné práci na tvorbě tak důležitého a strategického dokumentu, který představuje nový směr v řešení problematiky sociálních služeb. V průběhu zpracovávání tohoto dokumentu, prvního svého druhu v historii našich obcí, jsme často řešili situace, se kterými jsme dosud neměli žádné zkušenosti. Proto bylo velmi cenné, že dokument vznikal metodou komunitního plánování a že se při jeho tvorbě po dobu téměř dvou let společně scházeli zástupci občanů, uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů i jejich zadavatelů, tj. zástupců města a obcí, ve čtyřech pracovních skupinách. Dohromady jich bylo 49 a těm všem patří za jejich dobře odvedenou práci naše velké poděkování. Plán sociálních služeb rozpracovává získané priority a následná opatření. Představuje služby dostupné a ty, které by v rámci zkvalitnění života našich spoluobčanů měly být poskytovány a na které bychom v rozpočtech našich obcí neměli zapomenout. Nemělo by platit, že kvalitu a dostupnost sociálních služeb doceníme až tehdy, když je potřebujeme sami nebo je potřebují naši blízcí. Situace v sociálních službách se velmi rychle mění, a proto se také tento Střednědobý plán sociálních služeb bude vyvíjet v návaznosti na potřeby občanů, možnosti poskytovatelů a zadavatelů, tj. obcí. Důležitá proto bude aktivní podpora nás všech při naplňování stanovených cílů a realizaci jednotlivých opatření. K tomu si všichni přejme hodně sil, odvahy, trpělivosti a vytrvalosti. Mgr. Stanislav Hrabovský, starosta města Frenštát pod Radhoštěm Ing. Bohumila Trčková, starostka obce Bordovice MUDr. Josef Šimíček, starosta obce Lichnov Ing. Břetislav Piterák, starosta obce Veřovice Luboš Žabka, starosta obce Tichá Mgr. Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice "Možná existují lepší časy, ale současný je náš." Jean Paul Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 2

3 Obsah 1. Úvod do komunitního plánování 4 2. Postup zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frenštát pod Radhoštěm a obce ve správním obvodu 9 3. Organizační struktura Analýza potřeb v oblasti sociálních služeb v rámci zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Sociodemografická analýza Pracovní skupiny Popis cílové skupiny Senioři Přehled zařízení a služeb poskytujících sociální služby pro seniory Popis cílové skupiny Rodina a děti Přehled zařízení a služeb poskytujících služby v dané oblasti Popis cílové skupiny Zdravotně postižení Přehled zařízení poskytujících sociální služby v dané oblasti Občané v tíživé životní situaci a osoby společensky nepřizpůsobivé Přehled zařízení poskytujících služby v dané oblasti Společné priority Monitorování, vyhodnocování a aktualizace plánu Závěr Zdroje 100 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 3

4 1. Úvod do komunitního plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, regionu, kraje. Komunitní plánování slouží k tomu, aby se dotčené cílové skupiny i široká veřejnost mohly vyjádřit a aktivně zapojit do přípravy podkladů pro strategická rozhodnutí obce. Postupy a metody, používané při komunitním plánování, se obecně nazývají plánování se širokým zapojením veřejnosti. Kromě komunitního plánování sociálních služeb je tento princip užíván také např.: při zpracování rozvojových strategií obcí, měst a mikroregionů, při zpracování a realizaci strategií MA 21, při plánování a realizaci projektů Zdravé město, při plánování a realizaci dalších komunitních projektů. V našich podmínkách se komunitní plánování používá především ve vztahu k Místní Agendě 21, což je dokument přijatý v Rio de Janeiru roku 1992 účastníky Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, na níž se setkalo oficiálních delegátů ze 178 zemí světa. Místní agenda 21 je programem rozvoje obce, regionu, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe. Ve městech, krajích a obcích zapojených do Národní sítě zdravých měst se zpracovávají tzv. Plány zdraví. Tyto plány nejsou ničím jiným, než strategickým dokumentem města s širokým zapojením veřejnosti. Je vždy velmi důležité, aby samospráva tyto dokumenty přijala a v případě existence strategického plánu rozvoje města se je pokusila skloubit. Ideální situace samozřejmě je taková, kdy je propojen expertní a komunitní pilíř, tedy strategie strategické plány města jsou zpracovávány dle metodiky komunitního plánování. Praxe však ukazuje, že ve většině měst a obcí jsou strategické plány zpracovávány expertně. Pojem komunitní plánování se často zužuje na komunitní plánování sociálních služeb. Na druhé straně i toto je cesta k pochopení principu komunitního plánování a první krok k uvědomění si politické potřeby komunitního plánování. Níže uvedené principy tedy zahrnují komunitní plánování sociálních služeb za dodržení metodiky strategického plánování. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 4

5 Co je komunitní plánování sociálních služeb Komunitní plánování sociálních služeb: je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů, je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Charakteristickými znaky komunitního plánování je důraz kladený: na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání, na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Podstatou komunitního plánování sociálních služeb (a komunitního plánování obecně) je partnerství. V případě komunitního plánování sociálních služeb pak mezi třemi stranami - triádou. Zadavatel sociálních služeb Poskytovatel sociálních služeb Uživatel sociálních služeb Zadavatel Zadavatel je ten, kdo je zodpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám. Hlavním úkolem je poskytnout občanům co nejkvalitnější služby za co nejnižší cenu a v co nejširším spektru. Poskytovatel Poskytovatelé služby provozují, vytvářejí plány či projekty na zachování a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. Cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet služby pro občany. Jedná se o organizace státní či nestátní, ziskové či neziskové. Mezi poskytovatele také zahrnujeme osoby pečující o své příbuzné a blízké. Poskytovatelé obvykle mají velmi dobrý přehled o finančních zdrojích na poskytování sociálních služeb. Mohou tak přinést do místního systému sociálních služeb další finanční zdroje. Uživatel Uživatelé sociálních služeb jsou lidé v nepříznivé sociální situaci, kterým jsou služby určeny. Uživatelé jsou ti nejdůležitější. Pokud by jich nebylo, nebyli by poskytovatelé ani zadavatelé sociálních služeb. Především oni mohou poskytnout důležité informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 5

6 Veřejnost Veřejností jsme my všichni v tomto kontextu hovoříme o všech ostatních zájemcích, kterým nejsou sociální služby, tedy jejich fungování a poskytování, lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci. Každý občan je potencionálním uživatelem sociálních služeb. Tyto subjekty se přímo podílí na zpracování analytické i strategické části komunitního plánování. Základem metodiky pro komunitní plánování je strategické plánování se zapojením veřejnosti. Vzhledem k tomu, že komunitní plánování je v podstatě dohodou mezi uživateli, poskytovateli i zadavateli o zajištění sociálních služeb, je klíčové, aby komunitní plán přijaly instituce garantující jednotlivé aktivity. Přínosy komunitního plánování Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným potřebám a je schopen průběžně reagovat na změny Díky plánování sociálních služeb ve městě a městských částech lze vytvořit systém služeb podle existujících (a předpokládaných) potřeb, v odpovídající kvalitě, a v souladu s místními specifiky. To znamená, že lidé sami se podílejí na plánování toho, o čem se domnívají, že jim vyhovuje a naplňuje jejich potřeby. Na základě průběžného monitorování naplňování stanoveného cíle i jednotlivých opatření, pravidelnou a důslednou aktualizací komunitního plánu a cyklickým opakováním procesu plánování, dochází k zachycení změn, které se v mezidobí objevily a je tak možné na ně reagovat. Efektivní využití finančních prostředků Předpokládá se, že díky komunitnímu plánu jsou finance vynakládány jen na ty služby, které jsou potřebné (co se týče šíře nabídky služeb, jejich náplně či způsobu poskytování služeb). Zvyšování identifikace veřejnosti s obcí a lepší spolupráce Prostřednictvím zapojení všech, kteří působí v systému sociálních služeb (uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé, veřejnost), do procesu plánování sociálních služeb se zvyšuje podíl občanů na rozhodovacím procesu o podobě sociálních služeb v daném místě. Rozhodování rady města a zastupitelstva města je tak zakotveno v širším konsenzu mezi účastníky procesu plánování, u nichž lze předpokládat posílení pocitu sounáležitosti s komunitou. Principy společných setkávání, diskuzí, konzultací a spolupráce se prolínají celým plánovacím procesem. Nabízejí nejen vzájemné obohacení, ale představují také významný prvek v efektivitě řešení a přístupu k problémům. Je-li také veřejnost zapojena do procesu plánování, je průběžně informována a má možnost se zapojit, získává tak ucelenější a hlubší pohled na oblast sociálních služeb. Pak také případné změny jsou lépe přijímány a veřejnost má zájem se na nich podílet. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 6

7 Systém sociálních služeb je průhledný a srozumitelný Komunitní plánování sociálních služeb probíhá podle určitého rámce a má jasně daná pravidla, je otevřené pro všechny, kteří mají zájem se na něm podílet a díky pravidelnému zveřejňování informací umožňuje snadno se v něm zorientovat. Sociální služby jsou tak koncipovány na základě transparentního postupu a celý systém se díky tomu stává srozumitelnějším. Kdy může být komunitní plán úspěšný Je známo jasné zadání Je třeba si ujasnit, pro jaké oblasti má být komunitní plán zpracován. V rámci sociálních služeb lze komunitní plán použít pro řešení bariér v obci, služeb pro osoby se zdravotním postižením nebo pro komplexní řešení sociální problematiky. Naprosto nezbytné je určit limity co bude komunitní plán řešit a co ne a zároveň zajistit provázanost komunitního plánu se strategickými dokumenty města, regionu či kraje. V ideálním případě vychází strategický plán z komunitního plánu a vzájemně se doplňují. Pro přijetí dokumentu jsou nezbytné jasné, konkrétní výsledky a aktivity, které povedou k realizaci přijatého komunitního plánu. Každý výstup musí obsahovat: hlavní cíl, jeho zdůvodnění, opatření vedoucí k dosažení cíle, charakteristiku opatření, dopad opatření na cílovou skupinu (efekt), aktivity vedoucí k naplnění opatření, zahájení a ukončení činnosti, realizátora, spolupracující subjekty, počet klientů služeb, finanční náklady a zdroje financování, rizika aktivit při přípravě akčních plánů, lidské, materiální a prostorové zdroje při přípravě akčních plánů. Úskalí komunitního plánování Komunitní plánování je proces, jehož základem je zapojení všech sfér tzv. Triády (tj. zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé). Jedním z možných úskalí může být vynechání jedné z těchto složek, a to především uživatelů, čímž se jedná o plánování sice užitečné, ale ne komunitní. Plán musí vycházet z již realizovaných služeb, proto i zapojení uživatelů jako v podstatě hlavních příjemců služby je s tímto neodmyslitelně spjato. Naprosto nezbytnou součástí komunitního plánování je tzv. konzultační proces, kdy občané jsou po celou dobu plánování vtahováni do přípravy dokumentu a to i mimo pracovní skupiny. Může se totiž objevit námitka, že komunitní plán pro celé město zpracovává jen hrstka občanů, byť tvořena transparentně. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 7

8 Kvalitní komunikace s veřejností je často základem pro další aktivity města v jakýchkoli oblastech života občanů. Komunitní plán tedy může napomoci ke zlepšení komunikace občanů s městem, ale při špatném vedení může být efekt opačný. Analýza zdrojů v systému sociálních služeb Slouží ke zmapování finančních toků v oblasti sociálních služeb. Zahrnuje zdroje lidské, materiální, finanční. Popisuje finanční zdroje pro poskytování sociálních služeb jak v oblasti obecní, tak krajské a státní, a zároveň soukromých či zahraničních nadací, nadačních fondů či Evropské unie. Po zpracování akčních plánů musí být ke každému opatření zpracovány konkrétní zodpovědnosti, finanční prostředky a indikátory výstupů. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 8

9 2. Postup zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frenštát pod Radhoštěm a obce ve správním obvodu Níže uvádíme přehled postupu zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Datum Text Výstup Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit proces plánování sociálních služeb ve městě Frenštát pod Radhoštěm metodou komunitního plánování. Usnesení RM č. 1045/ Zastupitelstvo města schválilo zahájení procesu vypracování plánu sociálních služeb ve městě Frenštát pod Radhoštěm, a to metodou komunitního plánování První veřejné setkání s občany města ve velké zasedací místnosti MěÚ formou prezentace Komunitní plánování přechází na odbor sociálních věcí ze Střediska sociálních služeb Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí informaci o přechodu kompetenci při zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, b) schvaluje rozšířit zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm a přizvat obce Veřovice, Lichnov, Bordovice, Tichá a Trojanovice Setkání se starosty obcí spadajících do správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm setkání pracovní skupiny pro plánování rozvoje sociálních služeb včetně obcí. Na tomto setkání bylo navrženo ustanovení 4 pracovních skupin: I. Senioři II. Rodina a děti III. Zdravotně postižení IV. Občané v tíživé životní situaci a občané společensky nepřizpůsobiví setkání již nadefinovaných PS s volbou manažerů PS a odsouhlasením jednacího řádu PS. Usnesení ZM č. 179/25 m): Informování občanů Usnesení ZM č. 116/9 Zápis Zápis Zápis Je zřízena pracovní skupina pro vznik a realizaci SPRSS řídící skupina a její složení. Vedení řídící skupiny místostarostka Mgr. Zdeňka Leščišinová. Usnesení RM č. 711/27: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 9

10 jednání ŘS se schválením jednacího řádu PS jednání ŘS, schválení základní listiny před schválením v ZM Zastupitelstvo města: b) schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období let na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm, c) schvaluje Základní listinu SPRSS, d) schvaluje přijetí dotace z finančních zdrojů Moravskoslezského kraje ve výši ,--Kč na projekt: "Komunitní plánování služeb ve správním obvodě města Frenštát pod Radhoštěm Rada města a) jmenuje zástupce zadavatele z členů Rady města v procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb do jednotlivých pracovních skupin takto: I. Senioři: Mgr. Zdeňka Leščišinová, II. Rodina a děti: Mgr. Zdeňka Leščišinová, III. Zdravotně postiženi: Mgr. Stanislav Hrabovský, IV. Občané v tíživé životní situaci a občané společensky nepřizpůsobiví: Mgr. Stanislav Hrabovský Zastupitelstvo města jmenuje zástupce za zadavatele v procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb do jednotlivých pracovních skupin takto: I. Senioři a II. Rodina a děti: pan Petr Pavlát, III. Zdravotně postižení a IV. Občané v tíživé životní situaci: pan MUDr. Přemysl Norský. Jednací řád, zápis Zakládací listina, zápis Usnesení ZM č. 190/12 Usnesení RM č. 815/31 Usnesení ZM č. 212/13 Listopad 2008 Proběhl výzkum v sociální oblasti, byly zjišťovány potřeby, výstupem jsou Analýza potřeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm a Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm. Dokumenty Schůzka pracovních skupin I. a II. Senioři a Rodina a děti, zpracování SWOT analýzy Schůzka pracovních skupin III. a IV. Zdravotně postižení a Občané v tíživé životní situaci a osoby společensky nepřizpůsobivé, zpracování SWOT Schůzka pracovních skupin I. a II. Senioři a Rodina a děti, výběr priorit Schůzka pracovních skupin III. a IV. Zdravotně postižení a Občané v tíživé životní situaci a osoby společensky nepřizpůsobivé, výběr priorit Schůzka pracovních skupin I. a II. Senioři a Rodina a děti, rozpracování priorit do opatření. Zápis Zápis Zápis Zápis Zápis Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 10

11 Schůzka pracovních skupin III. a IV. Zdravotně postižení a Občané v tíživé životní situaci a osoby společensky nepřizpůsobivé, rozpracování priorit do opatření. Zápis Jednání s odborem investic a správy obecního majetku, s odborem výstavby a územního plánování, vedením města Frenštát pod Radhoštěm a Institutem komunitního rozvoje Ostrava za účelem možného využití prostor v obecní správě použitelných pro sociální služby Schůzka pracovních skupin I. a II. Senioři a Rodina a děti, rozpracování priorit do opatření Schůzka pracovních skupin III. a IV. Zdravotně postižení a Občané v tíživé životní situaci a osoby společensky nepřizpůsobivé, rozpracování priorit do opatření Schůzka pracovních skupin I. a II. Senioři a Rodina a děti, představení struktury dokumentu Schůzka pracovních skupin III. a IV. Zdravotně postižení a Občané v tíživé životní situaci a osoby společensky nepřizpůsobivé, představení struktury dokumentu. Zápis Zápis Zápis Zápis Zápis Konzultační proces Představení dokumentu veřejnosti. Den sociálních služeb První verze dokumentu představena na zastupitelstvu města. Prezentace Ukončení konzultačního procesu. Vypořádání se s připomínkami Finální verze dokumentu, představení na zastupitelstvu města. Usnesení Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 11

12 3. Organizační struktura 3.1. Řídící skupina Vzhledem ke skutečnosti, že Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je zpracováván pro celý mikroregion Frenštátsko, jsou členy řídící skupiny starostové jednotlivých obcí. Mgr. Zdeňka Leščišinová Zadavatel místostarostka města vedoucí řídící skupiny Ing. Petr Kubenka Zadavatel tajemník městského úřadu Ing. Anna Hrachovcová Zadavatel vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Helena Nedvědová Zadavatel koordinátor procesu plánování sociálních služeb Ing. Bohumila Trčková Zadavatel starostka obce Bordovice MUDr. Josef Šimíček Zadavatel starosta obce Lichnov u Nového Jičína Luboš Žabka Zadavatel starosta obce Tichá Mgr. Jiří Novotný Zadavatel starosta obce Trojanovice Ing. Břetislav Piterák Zadavatel starosta obce Veřovice Ing. Jaroslav Šula Mgr. Lenka Tabachová Milada Pustková Hanuš Vít Miroslava Kostelníková Poskytovatel Poskytovatel Poskytovatel Zadavatel, uživatel Uživatel ředitel Domova Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm ředitelka Charity, Frenštát pod Radhoštěm zaměstnanec klubu Kryt nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Frenštát pod Radhoštěm člen Rady a zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 12

13 Zastupitelstvo města a obcí Schvalování zásadních dokumentů základní listiny, návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Rada města a obcí Schvalování ostatních dokumentů ustanovení řídící skupiny, jednací řád Řídící skupina (rozšířená triáda) Řídící skupinu tvoří: zadavatel, poskytovatel, uživatel, koordinátor Pracovní skupina Senioři Pracovní skupina Rodina a děti Pracovní skupina Zdravotně postižení Pracovní skupina Občané v tíživé životní situaci a občané společensky nepřizpůsobiví Sociálně vyloučení Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 13

14 3.2. Pracovní skupiny Pracovní skupina I. Senioři Mgr. Zdeňka Leščišinová Zadavatel město Frenštát pod Radhoštěm Jiří Novotný Zadavatel obec Trojanovice Petr Pavlát Zadavatel město Frenštát pod Radhoštěm Ing. Břetislav Piterák Zadavatel obec Veřovice MUDr. Josef Šimíček Zadavatel obec Lichnov Oldřiška Špačková Zadavatel obec Veřovice Bohumila Trčková Zadavatel obec Bordovice Luboš Žabka Zadavatel obec Tichá Marie Musilová Zadavatel obec Trojanovice Martina Holčáková Poskytovatel Středisko sociálních služeb Ing. Jaroslav Šula Mgr. Lenka Tabachová Olga Kinkorová Poskytovatel Poskytovatel Uživatel ředitel Domova Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm ředitelka Charity, Frenštát pod Radhoštěm Hanuš Vít Uživatel Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 14

15 Pracovní skupina II. Rodina a děti Mgr. Zdeňka Leščišinová Zadavatel město Frenštát pod Radhoštěm Jiří Novotný Zadavatel obec Trojanovice Marie Musilová Zadavatel obec Trojanovice Petr Pavlát Zadavatel město Frenštát pod Radhoštěm Ing. Břetislav Piterák Zadavatel obec Veřovice MUDr. Josef Šimíček Zadavatel obec Lichnov Oldřiška Špačková Zadavatel obec Veřovice Bohumila Trčková Zadavatel obec Bordovice Luboš Žabka Zadavatel obec Tichá Mgr. Lenka Tabachová Oldřiška Špačková Poskytovatel Uživatel ředitelka Charity, Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 15

16 Pracovní skupina III. Zdravotně postižení Helena Adamcová Zadavatel obec Veřovice Jiří Novotný Zadavatel obec Trojanovice Stanislav Hrabovský Zadavatel město Frenštát pod Radhoštěm Ing. Břetislav Piterák Zadavatel obec Veřovice MUDr. Josef Šimíček Zadavatel obec Lichnov Bohumila Trčková Zadavatel obec Bordovice Luboš Žabka Zadavatel obec Tichá Přemysl Norský Zadavatel město Frenštát pod Radhoštěm Jiří Vraspír Zadavatel obec Tichá Barbora Kahánková Poskytovatel Slezská diakonie Ludmila Bjačková Jarmila Drábková Miroslava Kostelníková Olga Kováčová Marie Paprskářová Ivo Tkáč Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 16

17 Pracovní skupina IV. Občané v tíživé životní situaci a občané společensky nepřizpůsobiví Helena Adamcová Zadavatel obec Veřovice Jiří Novotný Zadavatel obec Trojanovice Stanislav Hrabovský Zadavatel město Frenštát pod Radhoštěm Ing. Břetislav Piterák Zadavatel obec Veřovice MUDr. Josef Šimíček Zadavatel obec Lichnov Bohumila Trčková Zadavatel obec Bordovice Luboš Žabka Zadavatel obec Tichá Přemysl Norský Zadavatel město Frenštát pod Radhoštěm Jiří Vraspír Zadavatel obec Tichá Jan Zvoníček Poskytovatel Středisko sociálních služeb Zdeňka Chovancová Poskytovatel Středisko sociálních služeb Milada Pustková Poskytovatel Středisko sociálních služeb Kristýna Ambrožová Uživatel Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 17

18 4. Analýza potřeb v oblasti sociálních služeb v rámci zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm V rámci zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm byla jako podklad zpracována Analýza potřeb v oblasti sociálních služeb. Cílem Analýzy bylo zjistit existující sociální služby, jejich využívání cílovými skupinami a spokojenost s nimi, předpoklad využívání nových sociálních služeb či jejich rozšíření. Byl zjištěn aktuální stav v oblasti sociálních služeb: Databáze poskytovatelů sociálních služeb na území, včetně popisu uživatelů, počtu a typů zařízení a organizací poskytujících sociální služby, typy komplexů sociálních služeb, územní rozložení sociálních služeb. Byly zjištěny aktuální informace od poskytovatelů sídlo, zaměření činnosti, počty pracovníků, cílová skupina uživatelů služeb, počet uživatelů, kapacita pro přijetí dalších uživatelů, zdroje financování, náklady na 1 uživatele. Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti je nedílnou součástí Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v příloze č.1. Základní informace o provedené analýze Analýza probíhala formou kvantitativního výzkumu včetně anonymní ankety. Informovanost o procesu SPRSS byla zajištěna prostřednictvím přímých informací při komunikaci s respondenty. Byly zpracovány anketní lístky a dotazníky, které zahrnovaly otázky týkající se jak současného stavu sociálních služeb ve městě, tak případných budoucích potřeb občanů. Analýza obsahovala třídění 1. a 2. stupně, tj. porovnání druhů odpovědí jednak ve vztahu k různému pohledu věkových skupin a také mužů a žen. Dotazníky V rámci analýzy byly zpracovány dotazníky pro cílové skupiny se základními otázkami souvisejícími s následnou SWOT analýzou, která bude zpracovávána v rámci dalších aktivit v dané oblasti. V dotaznících byly respondentům pokládány otázky typu současně využívané služby, spokojenost s dosavadními službami, chybějící služby, informovanost o procesu komunitního plánování. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 18

19 Celkem bylo distribuováno 2200 dotazníků a to jak přímo ve městě Frenštát pod Radhoštěm, tak v jednotlivých obcích, do kterých bylo distribuováno 1000 dotazníků dle počtu obyvatel. Ve městě Frenštát pod Radhoštěm byly dotazníky distribuovány na těchto místech: Městský úřad Bazén Poliklinika Albert Ubytovna Školy základní i střední Městská knihovna Městský zpravodaj Lékárny Charita Centrum volného času Astra Klub Kryt Domy s pečovatelskou službou Dotazníky byly rovněž distribuovány do všech obcí správního obvodu. Sběr dat probíhal v období 14 dnů. Počet vrácených a vyplněných dotazníků činil 477 ks, což je 21,7% návratnost. Přímé oslovení anketa Celkem bylo osloveno 537 občanů jak města Frenštát pod Radhoštěm, tak obcí ve správním obvodu. Celkový počet odpovědí na anketu byl 493, což činí 91,8% odpovědí z oslovených. Přímé oslovení bylo zacíleno tak, aby byla zajištěna transparentnost především ve vztahu k věkovým kategoriím. Závěry Jako již tradičně, větší zájem o zodpovězení otázek měly ženy. Nejvíce respondentů bylo z města Frenštát pod Radhoštěm a Trojanovic. Nejméně pak z obce Tichá a Bordovice. Nejvíce odpovědí pocházelo z věkové kategorie tzv. ekonomicky aktivních, tedy věkové kategorie od 27 do 45 let. Další nejvíce zastoupenou skupinou byli občané ve věku od let, kteří rovněž patří více do kategorie ekonomicky aktivních. Přirozeně nejméně zastoupenou byla věková kategorie od let. Poměr bydlení v rodinném domě a sídlištní zástavbě byl takřka totožný. Tato skutečnost je způsobena také tím, že do celkového vyhodnocení jsou zapojeny obce, kde sídlištní zástavba neexistuje. Zastoupení i v oblasti vzdělanosti je poměrně vyrovnané. Nejméně je zastoupeno vysokoškolské vzdělání, nicméně je procento vysokoškolsky vzdělaných respondentů poměrně vysoké. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 19

20 Nejvíce respondentů bylo zastoupeno z řad zaměstnanců a to v absolutní hodnotě 196, což činí 39,9%. Další nejvíce zastoupenou kategorií byli senioři a to v absolutní hodnotě 128, což činí 25,8% respondentů Z celkového počtu 497 odpovědí bylo 53 respondentů osobou se zdravotním postižením, což činí 10,7%. Nejvíce využívanou službou je podle respondentů Centrum volného času Astra /23,1%/ a pečovatelská služba /21,2%/. Dalšími využívanými službami jsou především kluby důchodců v obcích a to v obci Tichá, Trojanovice a Veřovice. Mateřská /či rodinná/ centra jsou využívána v Lichnově a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Kvalita poskytovaných služeb je dle respondentů velmi dobrá, pohybuje se v rozpětí od 1 do 2,29, přičemž známku 1 získala služba osobní asistence a známku 2,29 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Kryt. Nejvíce respondentů uvedlo, že jim chybí odborné sociální poradenství a to v 6,4%. Dále týdenní a denní stacionář, centra denních služeb. Na otázku, zda chybí ve městě či v obcích bezbariérové přístupy, odpovědělo 31,8% respondentů že ano a 40,2% ne. Největší pozornost dle respondentů by měla být zaměřena na rodiny s dětmi /34,6%/ a osoby se zdravotním postižením /25,1%/. Nejmenší pozornost si dle respondentů zaslouží mládež s poruchami chování či uživatelé drog. Pečovatelskou službu užívá nejvíce věková kategorie 60 a více let, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pak zase věková kategorie od let. Odlehčovací služba chybí věkové kategorii, která se přirozeně věnuje rodičům, tedy věkové kategorii let. Občanům z jednotlivých obcí chybí tyto služby: Osobní asistence Pečovatelská služba /kromě Tiché/ Odlehčovací služby /kromě obce Tichá, Bordovice, Lichnov/ Krizová pomoc /kromě Lichnova/ Sociální služby obecně využívají více ženy, než-li muži. Většina občanů není o procesu komunitního plánování informováno a to celých 70%. Pro informování preferují respondenti informace zveřejněné v Místním zpravodaji a na internetu. Výstupy z provedené analýzy korespondují s ostatními městy a obcemi v Moravskoslezském kraji. Poněkud překvapivá, nicméně vzhledem k danému regionu logická, je poptávka po centru denních služeb a týdenním či denním stacionáři. V podstatě se jedná o odlehčovací služby. Je tedy zřejmé, že občané pečující o své blízké v domácnosti by uvítali zlepšení svého rodinného prostředí právě díky odlehčovacím službám. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm 20

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku na období 2013-2015

Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku na období 2013-2015 Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku na období 2013-2015 Tento dokument vznikl v rámci realizace projektu Podpora trvalé udržitelnosti, dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb na Otrokovicku

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ PRO OBDOBÍ 2015 2016

PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ PRO OBDOBÍ 2015 2016 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ PRO OBDOBÍ 2015 2016 Sociální služby města Velké Meziříčí Zdenky Vorlové 2001 594 01 Velké Meziříčí I. OBSAH I. OBSAH... 2 II. ÚVODNÍ SLOVO... 3 III.

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více