Audit interní komunikace vybrané firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Audit interní komunikace vybrané firmy"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Palán CSc. Praha Duben,

2 Prohlášení: Prohlašují, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzují, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Ekaterina Malakhova 2

3 Poděkování Ráda bych poděkovala doc. ing. Jozefu Palánovi, CSc. za poskytnuté rady při zpracování bakalářské práce, vstřícnost a odborné vedení. Také bych chtěla poděkovat zaměstnancům firmy TOP-50 s.r.o. za ochotu při provedení interview a poskytování potřebných informací.

4 Anotace Tématem této bakalářské práce je interní komunikace. V práci se zabývám tím, jak lze zvýšit efektivitu interní komunikace na přikladu konkrétní organizace. V teoretické časti vysvětluju pojem komunikace, popisují formy a nástroje komunikace, její hlavní funkce a cíle. Také prozkoumám kritéria hodnocení efektivity interní komunikace a nejčastější konflikty. Praktická část této práce je zaměřena na audit interní komunikace společnosti TOP-50 s.r.o. Na základě provedené analýzy navrhuji doporučení na odstranění zjištěných nedostatků pro zvýšení úrovní interní komunikace společnosti s cílem optimalizace pracovních procesů. Klíčová slova Komunikace, interní komunikace, informace, sdělení, komunikační proces, zpětná vazba. Annotation The subject of this thesis is internal communication. At work I deal with how to improve the efficiency of internal communication on the example of an organization. In the theoretical part I explain the concept of communication, describe the forms and instruments of communication, its main functions and objectives. I also examine the evaluation criteria of efficiency of internal communication and the most common conflicts. The practical part of this work is focused on internal audit of communications in the company TOP-50 LTD. On the basis of the analysis I suggest recommendations for eliminating of identified disadvantages in order to improve the quality of internal communications with the target to optimize business processes. Key words Communication, internal communication, information, message, communication process, feedback. 4

5 1 ÚVOD LITERÁRNÍ REŠERŠE DEFINICE KOMUNIKACE KOMUNIKAČNÍ PROCES KOMUNIKACE V ORGANIZACI Druhy komunikace: externí a interní INTERNÍ KOMUNIKACE FUNKCE A CÍLE INTERNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA KOMUNIKACE V ORGANIZACI ČLENĚNÍ INTERNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI Organizační a mezilidská komunikace Směry komunikace (vertikální, horizontální, diagonální) Formální a neformální komunikace Přímá a nepřímá komunikace Formy a nástroje komunikace KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY Interní bariéry Externí bariéry KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ A JEJÍCH FUNGOVANÍ MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE VLIV INOVAČNÍCH TECHNOLOGII NA ROZVOJ KOMUNIKACE METODOLOGIE VÝZKUMU CÍLE VÝZKUMU FORMULACE VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU ZKOUMANÁ INSTITUCE A PŘEDMĚT VÝZKUMU METODA VÝZKUMU A TECHNIKY SBĚRU DAT KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚČINNOSTI INTERNÍ KOMUNIKACE KOMUNIKAČNÍ AUDIT CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI TOP-50 S.R.O ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI TOP-50 S.R.O ANALÝZA EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI TOP-50 S.R.O SBĚR INFORMACÍ A JEJÍCH VYHODNOCENÍ Souhrn odpovědí na výzkumné otázky cílové skupiny «zaměstnanci» Souhrn odpovědí na výzkumné otázky cílové skupiny «vrcholový management» ZJIŠTĚNÉ ZÁVĚRY O STAVU INTERNÍ KOMUNIKACE NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZLEPŠENÍ KOMUNIKAČNÍCH PROCESŮ ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI A DALŠÍHO ROZVOJE SPOLEČNOSTI ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY

6 PŘÍLOHA Č.1 OTÁZKY PRO CÍLOVOU SKUPINU «ZAMĚSTNANCI» PŘÍLOHA Č. 2 OTÁZKY PRO CÍLOVOU SKUPINU «VRCHOLOVÝ MANAGEMENT» PŘÍLOHA Č. 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI TOP-50 S.R.O

7 1 Úvod Tato práce bude věnována komunikaci tomu, na čím se podílí všichni lide každý den, ale málokdo děla to dost sladěně. Skutečně někteří manažeři podceňují význam komunikace. Nicméně pro úspěšné fungovaní organizaci nestačí jen informace. Pouze tehdy, pokud ta informace je správně převedená a zpracována, t.j. když vznikají komunikační spojení, zajišťuje se efektivní spolupráce a výměna informací mezi zaměstnanci organizace, co je nezbytné k dosažení cílů organizace. Ve skutečnosti výměna informací je zahrnutá jako důležitá vazba do všech hlavních činností organizace, proto, pokud komunikační vazby (jak vnitřní, tak vnější) neexistují nebo nefungují, to negativně ovlivňuje fungovaní celé organizaci. Úspěch či neúspěch jakékoli organizaci, která existuje v současných tržních podmínkách, dneska stanoví nejen přebytek nebo nedostatek surovin, práce a kapitálu, ale také i «koncepce které lidé drží ve svých myslích, a kvalita dostupné jím informací». Proto lze komunikace oprávněně považovat za prostředek, jehož prostřednictvím se zajišťuje jednota organizace ve snaze o dosažení společného cíle. Každá zainteresovaná ve své úspěšné a dlouhodobé existenci společnost by měla být schopná zorganizovat "komunikativní prostor". Je téměř nemožné přeceňovat význam správné organizace procesu komunikace v řízení podniku, a mnoho moderních a pokročilých podnikatelů věnuje tomu hodně svého času. Na tom, jak efektivně komunikativní výměna je postavena v organizaci, závisí výkonnost podniku, jeho úspěch a dlouhověkost. To mohou potvrdit 63% anglických, 73% amerických, 85% japonských manažerů, kteří se domnívají, že nedostatečně rozvinutá komunikace je hlavní překážkou na cestě dosažení efektivní činnosti jejich podniku. Přitom manažeři tráví na komunikace mezi 50 a 90% svého času. 1 Cílem této bakalářské práce je vypracovaní souboru doporučení na zlepšení interní komunikace vybrané společnosti. Pro dosažení tohoto cíle je třeba splnit následující dílčí cíle: 1. Na základě prozkoumaných teoretických a praktických materiálů a analýzy moderních komunikačních procesů v organizacích rozebrat různé typy komunikace a metody pro zvyšování jejich účinnosti; 2. Zdůraznit úlohu a obsah mezilidských a organizačních komunikací a identifikovat faktory, které je ovlivňují. Proanalyzovat komunikační procesy a nejčastější konflikty, spojených s nedostatkem organizace těchto procesů na příkladu konkrétní organizace; 1 Komunikace. [online]. [cit ]. Dostupné z: 7

8 3. Prozkoumat systém komunikace v rámci dané organizace, na základě získaných výsledků ohodnotit stav interní komunikace a vypracovat soubor doporučení a návrhů na zlepšení interní firemní komunikace. 8

9 2 Literární rešerše 2.1 Definice komunikace Bez nadsázky lze říci, že komunikace je nezbytným a všeobecným předpokladem lidského životu a jedním z hlavních základů existence společnosti. Společnost není pouhým souborem jedinců, ale především těmi vztahy a kontakty, které tyto jedince spojují. Tím se z větší části vysvětluje tak velký zájem o komunikaci ze strany zástupců nejrůznějších vědeckých směrů, v první řadě představitelů společenských věd. Dějiny sociálního myšlení svědčí o tom, že filosofové a sociologové, politologové a kulturologové, psychologové a pedagogové, lingvisté a novináři vždy v té či oné míře věnovali svou pozornost otázkám lidské komunikace. Avšak každý nový badatel, který přicházel do styku s těmito otázkami, zjišťoval, že tato problematika je jednou z nejzamotanějších. 2 Teorie komunikace je poměrně mladou vědeckou oblastí. Samostatnou vědní disciplínou se teorie komunikace stala v polovině 20. století. Zvlášť velký zájem o problémy komunikace a informací se začal projevovat ve druhé polovině 20. století, což bylo vyvoláno prudkým rozvojem kybernetiky, matematické teorie komunikace a moderních elektronických komunikačních systémů. Na začátku let jenom v zahraniční literatuře existovalo kolem sta definicí komunikace, kdyžto do začátku 20. století byl pojem komunikace badateli používán pouze v kontextu jednoho z jejích prvků a to sociální komunikace. V současnosti má pojem komunikace čtyři základní definice: 3 Univerzální (maximálně širokou), která komunikaci definuje jako způsob kontaktu jakýchkoli objektů materiálního a duchovního světa; Technickou, která komunikaci definuje jako dopravu, spojení dvou míst, prostředek předávání informací a dalších materiálních a ideálních objektů z jednoho místa na jiné (A.V. Sokolov používá pro popis tohoto aspektu komunikace pojem prostorová komunikace ); Biologickou, široce používanou v biologii, zejména v oboru etologie, při zkoumání komunikačních signálů u zvířat, ptáků, hmyzů atd.; Sociální, používaná pro vymezení a popis rozmanitých vztahů a kontaktů vznikajících v lidském společenství. V tomto případě jde o sociální komunikaci, tzn. komunikační procesy ve společnosti. Teorie komunikace nejčastěji používá právě tuto poslední definici komunikace, tzn. sociální komunikaci neboli specifickou formu vzájemné interakce lidí při předávání informací od jednotlivce jednotlivci, která probíhá pomocí jazyku a dalších znakových systémů. Všechny aspekty lidské činnosti se prostupují komunikací. Takže, co je komunikace? Slovo samotné pochází z latinského slovesa communicare: sdělit, oznámit, účastnit se, sdílet. To zase 2 Pojem komunikace. [online]. [cit ]. Dostupné z: 3 NIKOLAEVA, Ž. Základy teorie komunikace [online]. [cit ]. Dostupné z: 9

10 pravděpodobně pochází z communis, původního kalku anglického slova common. Termín komunikace se objevil v odborné literatuře na počátku XX století. (I když, možná, první komunikační model byl navržen Aristotelem, který vyjadřuje tyto součásti komunikačního procesu, jako orátor, řeči a auditorium). Ve skutečnosti se v oněch raných dobách slovo komunikace používalo, měl-li mluvčí pomocí něho vyjádřit, že dává, poskytuje či věnuje materiální věci. V průběhu času se postupně jeho význam zužoval až na označení předávání a propůjčování abstraktních či nemateriálních předmětů, což odpovídá jeho dnešnímu užití. 4 Zde jsou jen některé z definic nalezených v současné odborné literatuře: 5 Komunikace - je mechanismus, který zajišťuje existenci a rozvoj lidských vztahů, které zahrnují všechny symboly myšlení, jejich způsob přenosu v prostoru a časově zachování. Komunikace je výměna informací mezi složitými dynamickými systémy a jejich částí, které jsou schopny přijímat informace, ukládat a měnit jí. Komunikace v širším slova smyslu je sociální integrace osob pomoci jazyka nebo znaků, stanovení obecně platných pravidel pro různé soubory cílevědomé činnosti. Komunikace je předmětem informačního spojení s konkrétním objektem - osobou, zvířetem, strojem. Komunikace - je především způsob činnosti, který usnadňuje vzájemnou adaptaci lidského chování. Komunikace - je to taková výměna, která poskytuje kooperativní vzájemnou pomoc, umožňující koordinace činnosti vysoké složitosti. Komunikace je akt zasílání informací z mozku jedné osoby do mozku druhé osoby. Komunikace je specifická výměna informací, proces předávání citového a intelektuálního obsahu. Většina těchto definic vymezuje komunikaci především jako proces. Komunikace potom představuje proces přenosu informace od zdroje k příjemci sdělení. Cílem komunikace není pouze předání informací, ještě důležitější je, aby příjemce porozuměl významu sdělení odesílatele. Snahou odesílatele je samozřejmě to, aby myšlenka byla přijata tak, jak bylo zamýšleno. Toto vymezení komunikace tvoří základ modelu komunikačního procesu 6. Cílem komunikace je také ovlivňovat poznávací, motivační či rozhodovací procesy oslovených. Mezi čtyři hlavní funkce komunikace patří: 6 Informovat Instruovat Přesvědčit 4 ADAIR, J. Efektivní komunikace. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, ISBN s.16 5 Pojem komunikace čast 2. [online]. [cit ]. Dostupné z : 6 ČERNÁ, J.; KAŠÍK, M.; VILÉM, K. Public Relations. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, ISBN s.21 10

11 Pobavit Podle roviny sociálního uspořádání, na níž se komunikace uskutečňuje, lze odlišit šest základních typů mezilidské komunikace a to 7 : Intrapersonální komunikace komunikace se sebou samým, vnitřní "monolog", mluvení s svým vnitřním hlasem, Alter Ego, svědomí, atd.; Interpersonální komunikace mezi dvěma až třemi lidmi s možnosti okamžité zpětný vazby, Skupinová komunikace - např. uvnitř určité ustavené skupiny, Meziskupinová komunikace např. mezi ustanovenými skupinami, Institucionální (organizační) komunikace uvnitř organizace, Celospolečenská komunikace dostupná všem příslušníkům určité společnosti. Komunikace mezi lidmi se realizuje prostřednictvím verbální a neverbální komunikace. Verbální komunikace je realizována ústní a písemnou komunikace. Ústní přenos informací se poskytuje v procesu slovního dialogu, jednání, konference, prezentace, telefonní konverzace, kdy největší objem informací je poskytován hlasovou komunikace. Písemná komunikace je realizována prostřednictvím dokumentů ve formě dopisů, objednávek, nařízení, pokynů, předpisů, když ředitel předává písemné pokyny podřízenému. Do verbální komunikace patří i proces čtení. Přes jejích vyvinutost, podle odborníků, verbální komunikace zabírá míně než 10% v procesu lidské komunikace. Neverbální komunikace se uskutečňuje prostřednictvím řeči těla a řečových parametrů. Řeč těla - hlavní složkou nonverbální komunikace, která má vliv na jiné osoby (až 55% veškeré komunikace). To zahrnuje oblečení, držení těla, gesta, pohyby těla a lidské postavy, výraz obličeje, oční kontakt, vzdálenost mezi mluvčí. Parametry řeči - druhá největší složka neverbální komunikace, která tvoří 35% všech komunikací. Parametry jsou: intonaci řeči, hlasu, tempo řeči, dechová frekvence a výběr slov, hlasový objem, výslovnost, atd Komunikační proces Uvědomování o významu jevu komunikace vedlo k pokusům o vytvoření různých modelů tohoto procesu. Komunikační proces - proces interakce mezi různými subjekty komunikace, ve kterém poskytuje výměna informací. 9 Existuje hodně druhů modelů komunikačního procesu, které se liší především v terminologii a počtu prvků, to vše se mění pokud jde o obory ze kterých vznikly. Dole jsou dva nejoblíbenější modely, které lze najít v mnoha učebnicích z tématu teorie komunikace, masové komunikace, 7 ČERNÁ, J.; KAŠÍK, M.; VILÉM, K. Public Relations. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, ISBN s. 8 KAJMAKOVA, M. Komunikace v organizaci. Uljanovsk: ULGTU, s. 6 9KRIVOKORA, E. Obchodní komunikace. Moskva: Infra-M, ISBN s.96 11

12 sociální psychologii, sociologii a politické vědy. První z nich Lasswelův model komunikace, i přes svou jednoduchost, je nejznámější a nejekologičtější. Tento model navrhl americký vědec Harold Lasswel ve své populární práci v roce 1948 Struktura a funkce komunikace ve společnosti. Sdělování myšlenek. Psal, že pro definice komunikace je nutné odpovědět na pět otázek 10 : 1. KDO informuje? - KOMUNIKÁTOR 2. CO? - SDĚLENÍ 3. JAK? - KANÁL 4. KOMU? - AUDITORIUM 5. S JAKÝM EFEKTEM? - EFEKTIVITA Odpovědi na tyto pět otázek poskytují možnost popsat jakoukoliv komunikace. Tabulka 1. Lasswelův model komunikace. Kdo? Co říká? Přes jaký kanál? Komu? S jakým efektem? Source Message Channel Receiver Effect Komunikátor Zpráva Prostředek Příjemce Účinek Výsledkem je jednoduchý grafický model: Obrázek 1. Lasswelův model komunikace. Source Message Channel Receiver Effect Zdroj: (Gavra, s. 96) Autor tohoto modelu posléze nejednou říkal, že tento model byl zapotřebí proto, aby jednak dodal strukturní organizaci diskusím o komunikaci a jednak vymezil všechny významné směry zkoumání tohoto jevu. Každá část vzorce představuje samostatnou oblast analýzy komunikačního vlivu. Hledání odpovědi na otázku Kdo říká? předpokládá zkoumání komunikačních zdrojů; Co říká? - analýza sdělení; Prostřednictvím jakého kanálu? - zkoumání prostředků a kanálů komunikace; Komu? - zkoumání příjemce a posluchačů; S jakým účinkem? - měření vlivu a efektivnosti komunikace. 10 Komunikační model Lasswella byl dále rozvinut v práci Shannona a Weavera. V roce 1949 americký matematik Claude Shannon a elektrotechnik Warren Weaver vypracovali a zveřejnili Matematickou teorii komunikace, která byla následně po dlouhou dobu využívána v lingvistice, matematice a kybernetice. Shannon-Weaverův model měl značný vliv na rozvoj mnoha věd spojených s informacemi a poskytl badatelům a praktikům možnost měření kvality 10 GAVRA, D. Základy teorie komunikace. Petrohrad: Piter, ISBN s

13 předávání informací od zdroje k příjemci a určování faktorů, které mohly ovlivnit charakteristiky komunikace. Tento model zahrnuje 5 prvků: informační zdroj, vysílač, přenosový kanál, přijímač a destinace, které jsou umístěny v lineární posloupnosti (lineární model). Model byl následně přezkoumáván a modifikován. Graficky lze Shannon-Weaverův model znázornit různě: v prvotní zjednodušené nebo ve složitější a více vyhovující analýze formě. Navíc zavedl Shannon ještě pojmy šum a redundance. Přezkoumaný model zahrnuje 6 prvků: informační zdroj, kódovací zařízení, sdělení, kanál, dekódovací zařízení a příjemce. 11 Obrázek 2. Prvotní Shannon-Weaverův komunikační model 12 Zdroj: www2.iim.cz Důležitou odlišností zkoumaného modelu od modelu Lasswella je funkční rozdělení v procesu komunikace komunikátoru (subjekt, jež je zdrojem informací) od vysílače, přijímače od recipienta (subjekt, jež informaci přijímá). Výsledkem je zavedení velice důležitého pro pochopení komunikačních problémů pojmu kódování/dekódování, na který se podrobněji zaměřím později. Díky tomuto komunikačnímu modelu vznikla představa o rychlosti a množství předávaných informací, na druhou stanu však má Shannon- Weaverův model několik slabých stránek: odráží převážně technické způsoby komunikace, pozornost se věnuje pouze množství předávaných informací bez ohledu na obsah a kvalitu těchto informací, komunikační proces má lineární, jednosměrný charakter, chybí zde zpětná vazba. Často se stává, že účastníci komunikace si neuvědomují, že vyslané a přijaté sdělení nejsou vždy totožná, což může být příčinou mnoha komunikačních obtíží. Toto pozorování zaujalo pozornost a dostalo další rozvoj v analýzách M. de Fleura, který podstatně modifikoval lineární komunikační model Shennona a Weavera. Model de Fleura počítá se základním nedostatkem Shannon-Weaverova modelu a to chybějící zpětnou vazbou. V tomto modelu posloupnost postupu informace od zdroje k příjemci u příjemce nekončí, ale vrací se prostřednictvím zpětné 11 Komunikace: pojem, cíle, prvky. [online]. [cit ]. Dostupné z: 12 A Mathematical Theory of Communication [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 vazby zpět stejnou cestou, včetně transformace obsahu pod vlivem šumu. Zpětná vazba umožňuje komunikátorovi lepší přizpůsobení sdělení komunikačnímu kanálu pro zvýšení pravděpodobnosti shody mezi předaným a přijatým sdělením. 13 Výsledkem je poměrně jednoduchý a nejvíce používaný v moderní odborné literatuře model komunikace: Obrázek 3. Model procesu komunikace 14 Zdroj: (ČERNÁ, J.; KAŠÍK, M.; VILÉM, K. s. 22) Teď rozebereme základní prvky komunikačního procesu (podle J. Černá, M. Kašík) 15 : 1. Zdroj komunikace Zdrojem komunikace (tzv. Komunikátorem) může být jednotlivec nebo organizace sdělující nějakou zprávu příjemci. K vyšší účinnosti komunikace jistě přispěje to, je-li příjemci zdroj vnímán jako věrohodný, atraktivní a mají-li k němu pozitivní vztah. Je-li k tomu tak, pak může být pozitivně ovlivněn postoj příjemce k pravdivosti obsahu sdělení. 2. Zpráva (sdělení) Konečnou podobu sdělení ovlivňují jednak symboly používané k přenosu významu, ale samozřejmě i další faktory, jako např.: Znalosti a dovednosti zdroje, Přesvědčení, hodnoty, přístupy vysílajícího. 13 Model M. de Fleura. [online]. [cit ]. Dostupné z: 14 ČERNÁ, J., KAŠÍK, M., VILÉM, K. Public Relations. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, ISBN s ČERNÁ, J., KAŠÍK, M., VILÉM, K. Public Relations. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, ISBN s

15 Při sestavování sdělení by měla být věnována pozornost nejen obsahu sdělení, ale zároveň i jeho struktuře a formátu. Při tvorbě obsahu je nutné vzít v úvahu, kdo vlastně budou příjemci sdělení, či jakou požadovanou reakci má u nich toto sdělení vyvolat. Tzv. model ADIA zdůrazňuje, že sdělení by mělo vzbudit pozornost (Attention), vyvolat zájem (Interest), probudit touhu (Desire) a dosáhnout akce (Action). 3. Kanál (Médium, nosič zprávy) Komunikační kanály zajišťují přenos zprávy od odesílatele k příjemci. Média mohou být neosobní (např. rozhlas či televize) nebo mezilidská. Cílem zdroje, aby bylo sdělení předáno příjemci co nejúčinněji, musí být při volbě optimálního komunikačního kanálu zvážení celé řady aspektů, jako např.: Nákladovost kolik musí případně zdroj zaplatit za využitá daného komunikačního kanálu (média) Zpětná vazba a možnost reakce druhé strany, Časové hledisko, Schopnost média oslovit a získat si pozornost příjemců, Možnost médií pro různorodé zakódování sdělení, Co chceme příjemcům sdělit a jak se sdělení komplexní, jaká je důvěryhodnost médií. Šum Šumy narušují komunikační proces a snižují také jeho účinnost. Mohou vznikat jak na straně obou partnerů komunikace (tedy jak u zdroje i příjemce sdělení), tak i vlivem chybného kódování či během přenosu sdělení. Může docházet např. k neplánovaným poruchám komunikačního kanálu či k nejrůznějším zkreslujícím vlivům (např. hluk). V dialogu mezi lidmi různých národností může vzniknout jazyková bariéra, a při komunikaci mezi manažerem a podřízenými bariérou může být rozdíl v jejích statusu v organizaci. 4. Příjemce Strana, chápaná jako subjekt přijímající (např. sdělení uslyší či někde uvidí ) a předpokládá se, že také dekódující vyslanou zprávu, se nazývá příjemce. K efektivní komunikace dochází tehdy, jestliže příjemce pochopil zprávu tak, jak byla myšlena. Odesílatel by měl věnovat pozornost charakteristickým rysům příjemce, jejíchž znalost může pozitivně ovlivnit účinnost komunikace. Na přijetí či nepřijetí sdělení bude mít vliv i sociální prostředí, názorová skupina či referenční skupina. 15

16 5. Odpověď Jednoznačným cílem komunikace je ovlivnit chování příjemce poté, co byl vystaven zprávě nějakým zamýšleným způsobem. Jedná se v podstatě o jakoukoliv formu reakce na sdělení odesílatele (např. v podobě změny názoru nebo chování). 6. Zpětná vazba Nedílný prvek komunikačního procesu, který začíná u zdroje a končí právě zpětnou vazbou mezi příjemcem a zdrojem. Zpětnou vazbou rozumíme tu část odpovědí příjemce, jež se vrací zpět ke zdroji. Zpětná vazba zabezpečuje vzájemnou výměnu informací a je pro zdroj velmi důležitá z hlediska kontroly, neboť umožňuje poznat, do jaké míry příjemce sdělení porozuměl. 7. Kódování a dekódování Každý recipient může správně fungovat v systému komunikace, jenom v tom případě, pokud schopen pochopit to, co mu sdělí. Nejdůležitějším faktorem je porušení "celistvosti" v komunikaci mezi zdrojem a příjemcem informací, které se vyskytuje v kódování a dekódování této informace. Nejúčinnější komunikace vznikají když procesy kódování a dekódování informací jsou jednotné. Zakódovaní představuje proces převodu informace do symbolické formy (kódu), která je srozumitelná a přitažlivá pro obě dvě strany, tehdy nejen pro zdroj, ale i pro příjemce sdělení. Komunikace bude tím jasnější, čím bude její forma srozumitelnější. Dekódovaní je proces, jehož prostřednictvím příjemce interpretuje symboly, které vyslal zdroj prostřednictvím komunikačního kanálu. Někdy dochází také k tomu, že sdělení je příjemci vnímáno zcela odlišně, než jak zdroje zamýšlely. 2.3 Komunikace v organizaci Jak jsme se dozvěděli z předchozí části, komunikace je mnohostranný předmět studia, problémy komunikace jsou zkoumaný v mnoha vědách. Jedenou z nejvíce aktuálních otázek v současné době je studium komunikace v organizaci. Úroveň řízení každé organizací je podmíněna kvalitou komunikace. Komunikace je proces vzájemného sdělování, poskytování informací, instrukcí nebo rozhodnutí k řešení problémů mezi jednotlivci a skupinami. Úroveň, způsoby i kvalitu podnikové komunikace podminuje existující kultura podniku, organizační struktura podniku, zavedený systém rolí a moci v organizaci, používané styly a typy řízení, reálné neformální vztahy, osobnostní charaktery zaměstnanců a oficiální toky komunikací a způsoby řešení interpersonálních konfliktů DUCHOŇ, B., ŠAFRÁNKOVÁ, J. Management. Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN s

17 Obecně je komunikace definována jako proces vzájemného sdělování, který se odehrává mezi jednotlivci a skupinami. Předmětem tohoto sdělování je poskytování informací, instrukcí, rozhodnutí, řešení problémů apod. Efektivnost systému vyžaduje takovou komunikační síť, která bude spojovat všechny části systému a zajišťovat jeho fungování. Konečným cílem procesů komunikace je prosazování cílů organizace a jednotlivé články systému musí být pro tyto cíle získány. Je zjištěno, že většina pracovního času manažerů (cca %) je věnována komunikaci. Množství komunikace ale nic nevypovídá o její kvalitě a o vzájemném porozumění informacím 17. Komunikace v podniku existuje jako forma procesů 18 : V organizacích je komunikace procesem přesvědčování. Úlohou managementu je proto regulovat tok informací, faktů názorů v organizaci, je řídicím nástrojem vedení. Proto je důležité formulovat pravidla komunikace a budovat komunikační programy v organizaci. Komunikace je také definována jako proces řešení problémů, efektivní komunikace tvoří základ efektivního řešení konkrétních otázek. Komunikační problémy v organizaci ukazují na nevhodné struktury nebo špatné řízení. Komunikace je také sociální proces, při problémech je vhodné se zaměřit na problém lidského činitele, mezilidských vztahů Druhy komunikace: externí a interní Komunikace zachvacuje celý proces výroby a řízení organizace. Celkově komunikační procesy, na kterých se podílí organizace lze rozdělit do dvou hlavních oblastí: externí komunikace interní komunikace Externí komunikace - je komunikace se světem, který se nachází mimo organizaci, je komunikace mezi organizací a vnějším prostředím. Patří mezi ně média, zákazníky, kontrola kvality výrobku, regulační agentury, politické skupiny, výbory, dodavatele a tak dále. Úlohou externí komunikace je uspokojení informačních potřeb organizace, udržovaní kontaktu s vnějším prostředím. Pomocí externích komunikací se vytváří a udržuje se image společnosti. Vnitřní neboli interní komunikace (mezi jednotlivými odděleními, uvnitř oddělení podle úrovně výroby a řízení, mezilidská komunikace, neformální komunikace) je součástí výrobní a hospodářské činnosti: propojení oddělení, výkazů oddělení realizace nebo skladové evidence atd. Komunikace uvnitř organizace zahrnuje instruktáž, informaci, školení, řízení metodou rozhovorů. Nejdůležitějším cílem komunikace uvnitř organizace je dosažení podpory ze strany zaměstnanců cílů organizace a politiky, kterou provádí vedení organizace. Prostřednictvím 17 DUCHOŇ, B., ŠAFRÁNKOVÁ, J. Management. Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN s DUCHOŇ, B., ŠAFRÁNKOVÁ, J. Management. Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN s

18 komunikace dostávají zaměstnanci potřebné znalosti a motivaci, stávají se lepšími obhájci a popularizátory plánů organizace. Komunikace je tím pádem důležitým organizačním nástrojem a nezbytnou podmínkou pro efektivní rozvoj a uplatnění korporativní politiky. 19 Informace, které jsou předmětem komunikace z podniku směrem do vnějšího a vnitřního okolí, jsou součástí koordinované marketingové činnosti, resp. marketingové komunikace v rámci celého komunikačního mixu. Je velmi důležité, aby si vedení firmy uvědomovalo všechny směry komunikace firmy a nepodceňovala komunikaci s žádným z partnerů, vhodně i volilo formy komunikace se všemi cílovými skupinami. 20 Obrázek 4: Nejdůležitější vnější a vnitřní partneři firmy Spolupracující cirmy (banky, logistické cirmy, marketingové agentury apod.) Úřady a správní orgány, státní instituce nezískové organizace a další (zájmová sdružení, sportovní kluby apod.) Odborná i laická veržejnost Stávající a potenciální zákazníci Dodavatelé Firma: vlastníci a zaměsnanci, skupiny pracovniků - formální a neformální týmy Média Potenciální pracovníci a spolupracovníci cirmy Konkurence stávající i potenciální Rodinní přislušníci pracovníků cirmy Obyvatelé a organizace v okolí, kde cirma podniká Zdroj: (Holá, s.5) 2.4 Interní komunikace Vnitrofiremní komunikace znamená v podstatě komunikační propojení útvarů firmy, které umožňuje spolupráci a koordinaci procesů nutných pro fungování firmy. Interní komunikace je základem celého fungování firmy, vychází z firemní kultury, z chování a jednání managementu firmy a z komunikačních znalosti a dovedností jednotlivých manažerů, ze správného nastavení informační a komunikační infrastruktury firmy. Efektivní nastavení komunikačního propojení je 19 Pojem komunikace. Význam komunikace v organizaci. [online]. [cit ]. Dostupné z: 20 HOLÁ, J. Interní komunikace ve firmě. 1. vyd. Brno: Computer Press, ISBN s. 5 18

19 důležité nejen pro soulad všech pracovních činností, ale také pro pracovní výkony, pracovní chovaní, motivaci a loajalitu zaměstnanců. 21 Základními podmínkami pro fungování vnitrofiremní komunikace jsou 22 : Odpovídající organizace práce; Odpovídající odborná i lidská kvalita managementu, kdy vrcholový management tvoří svorný tým; Kvalifikovaná personální strategie; Kvalitní realizace personální strategie všemi vedoucími pracovníky firmy; Pravidelné hodnocení pracovníků a zpětná vazba od podřízených k vedoucím pracovníkům o tom, jak podřízení vnímají jejich vůdcovství, tedy pravidelné fungující zpětná vazba v obou směrech; Výcvik vrcholového vedení firmy i ostatních vedoucích pracovníků v efektivní komunikaci; Dodržovaní komunikačních zásad a komunikační etiky vedoucími pracovníky firmy; Těsná spolupráce vrcholového vedení firmy s ostatními skupinami vedoucích pracovníků; Osobní příklady manažerů, tedy příklady pravdivé a otevřené komunikace. Základní problémy vnitrofiremní komunikace 22 : Zastaralá organizace práce; Hierarchický rozhodovací proces a příliš vysoká hierarchická struktura; Nedostatečná otevřenost komunikace; Nedostatečná snaha a zájem pochopit svého komunikačního partnera; Nedostatečný zpětnovazebný systém; Převážně jednosměrná vnitrofiremní komunikace. 2.5 Funkce a cíle interní komunikace Hlavním cílem firemní komunikace je informační a vztahové propojení organizace. Tento hlavní cíl firemní komunikace přitom může být dále rozpracován do následujícího souboru cílů 23 : Zajištění fungujícího systému firemní komunikace, který podporuje ostatní firemní procesy prostřednictvím využívaní nástrojů (prostředků) pro informování zaměstnanců firmy o všech významných skutečnostech firemního života. Zajištění (tj. sběr/získávaní přenos pochopení - využití) všech relativních informací, nutných pro efektivní výkon práce všech zaměstnanců organizace a pro 21 HOLÁ, J. Interní komunikace ve firmě. 1. vyd. Brno: Computer Press, ISBN s HLOUŠKOVÁ, I. Vnitrofiremní komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN s TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN s

20 průběh firemních procesů, v zájmu zajištění a rozvoje konkurenceschopnosti firmy (odpovědnost manažerů v řízení pracovního výkonu). Včetně vytvoření podmínek pro snadný (efektivní) přistup k informacím. Využívání systému firemní komunikace ke zvyšovaní motivace a k rozvoji žádoucích pracovních postojů, projevujících se v pracovním chování, respektive jednání všech zaměstnanců. (Firemní komunikace je v tomto případě základním nástrojem ovlivňovaní pracovního chování, respektive řízení firemní kultury ve smyslu rozvoje integrace jednotlivců i skupin zaměstnanců ). Využívání firemní komunikace k prohloubení efektivity firemních procesů a procesů učení se praxí a při zavádění nových forem řízení a vedení lidí ve firmě (participativní řízení). Zajištění zpětnovazebního mechanismu komunikačního systému jako prostředku kontroly (porozumění a dorozumění mezi různými firemními útvary) i rozvoje lidského potenciálu firmy. 2.6 Struktura komunikace v organizaci Organizační strukturu lze považovat za formální síť předávaní informace, která zajišťuje potřebnou úroveň efektivnosti. Organizační struktura stanoví zásady dělby prací, strukturu a velikost oddělení, pravidla delegovaní pravomoci. H. Mintzberg uvádí následující způsoby v koordinaci činnosti organizací 24 : Vzájemné schválení - pomáhá koordinovat práce pomocí jednoduchého procesu neformální komunikace, kontrola pracovního procesu je prováděná samotnými pracovníky Přímá kontrola - podporuje koordinace, protože zodpovědnost za práci jiných lidí, definice úkolů pro ně a sledování jejich činnosti jsou určeny pro jednu osobu Standardizace podnikových procesů - vyžaduje přesné určení (specifikace) nebo programování obsahu práce Standardizace výroby - je stanovená na základě výsledků práce (specifikace produktu, produkční kvóty) Standardizace dovedností a znalostí (kvalifikace) - přesné určení úrovně vzdělávání zaměstnanců vyžadované pro účast v pracovním procesu. V praxi se kombinují vše pět způsobů koordinace činnosti organizací. Problémy výběru a kombinace koordinačních mechanismů je aktuální téma pro řízení. 24 KAJMAKOVA, M. Komunikace v organizaci. Uljanovsk: ULGTU, s

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

MANAGEMENT I. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I T 28 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V MANAŽERSKÉ PRÁCI ŘÍZENÍ KOMUNIKAČNÍCH TOKŮ IVANA NEKVAPILOVÁ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA V PRAZE PROVOZNĚ EKNOMICKÁ FAKULTA Komunikace v organizaci Teze diplomové práce Autor: Bc.Lenka Kaválková Vedoucí práce: Doc.Ing.Marie Horalíková 2003 Praha Úvod a literární

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Základní pojmy audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Úvod do vizuální komunikace Základní pojmy vizuální komunikace

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Management. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Management Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky?

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Interní komunikace v nemocnici. Ing. Jana Holá, Ph.D. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

Interní komunikace v nemocnici. Ing. Jana Holá, Ph.D. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Interní komunikace v nemocnici Ing. Jana Holá, Ph.D. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Obsah příspěvku Příspěvek přibližuje problematiku interní komunikace a její význam pro fungování

Více

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací Přednášející: Ing. František Steiner, Ph.D. Ing. František Steiner, Ph.D. EK417 Katedra technologií a měření mail: steiner@ket.zcu.cz tel: 377 634 535 Konzultace:

Více

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 PR v kostce zásady komunikace prezentace Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 1 PR lesní pedagogiky zásady, předpoklady PR lesní pedagogiky = snaha vytvářet dobré vztahy s vaší veřejností veřejnost: 1. vedení

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Postup jak uložit obsah tématu do dlouhodobé paměti? Obecnější začlenění problému Funkce řízení

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Proces komunikace Odesilatel strana sdělující zprávu druhé straně Kódování proces převedení myšlenky do symbolické formy Zpráva soubor

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Organizační chování. Poslání a cíle organizace

Organizační chování. Poslání a cíle organizace Organizační chování Poslání a cíle organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA Katedra řízení Teze diplomové práce MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Horalíková, CSc. Vypracovala:

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

KOMUNIKACE V ORGANIZACI

KOMUNIKACE V ORGANIZACI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA OBOR PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE KOMUNIKACE V ORGANIZACI Vedoucí diplomové práce : Doc. Ing. Marie HORALÍKOVÁ,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VZNIK MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Tiskový mluvčí. Shrnutí základních tématických okruhů. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

Tiskový mluvčí. Shrnutí základních tématických okruhů. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Tiskový mluvčí Shrnutí základních tématických okruhů 1. 2. Historické kořeny profese a úlohy tiskových mluvčích ve světě a u nás, zejména pak vývoj této profese v ČR po roce 1989 v kontextu změn české

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

MANAGEMENT I Téma č. 34

MANAGEMENT I Téma č. 34 MANAGEMENT I Téma č. 34 Řízení (management) podle cílů - MBO Systém managementu kvality doc. Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerské činnosti a psychologie PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Obsah Povaha činnosti, fragmentace a proměnlivost Manažerské činnosti Mise a vize Činnosti související

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Specifikace vzdělávacích aktivit projektu Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Atos IT Solutions and Services, s.r.o. připravuje ucelený tréninkový program pro 2 klíčové skupiny společnosti

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Sociologie. Kulturní způsob řešení problémů. Symbolická komunikace

Sociologie. Kulturní způsob řešení problémů. Symbolická komunikace Sociologie Kulturní způsob řešení problémů Symbolická komunikace 1 Symbolická komunikace pro přežití člověka i spol. je důlež. schopnost přijímat info v symbolické podobě umožňuje kolektivní aktivity (práce,

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Podnikový management Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Role manažera Henry Mintzberg vynikající odborník na problematiku managementu, řekl, že manažeři mohou být nejlépe charakterizováni podle rolí,

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Analýza komunitní sítě

Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě CNA Community network analysis jak mohou výzkumníci zapojit geografické komunity, aby pro ně mohli navrhnout efektivní sociotechnické systémy či sítě? potenciální

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

PREFERENCE KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA RŮZNÝCH STUPNÍCH ŘÍZENÍ V PODNIKU

PREFERENCE KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA RŮZNÝCH STUPNÍCH ŘÍZENÍ V PODNIKU PREFERENCE KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA RŮZNÝCH STUPNÍCH ŘÍZENÍ V PODNIKU PREFERENCE FOR COMMUNICATION MEANS AT DIFFERENT LEVELS OF ENTERPRISE S MANAGEMENT Šárka Kocmanová, Zdeňka Pechačová Anotace: Schopnost

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více