1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost"

Transkript

1

2 Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se získat důvěru zákazníků, akcionářů a společnosti, být dobrým sousedem a přispívat k udržitelnému rozvoji. Nedovolujeme držení, konzumaci, nabízení či poskytování drog nebo látek s podobným účinkem na pracovišti, a to z žádného důvodu. Nedovolujeme kouření na pracovišti. Udržitelný rozvoj Vyvažujeme své krátkodobé a dlouhodobé zájmy a v podnikatelských rozhodnutích zohledňujeme aspekty ekonomické, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany majetku, ochrany životního prostředí a sociální aspekty. Rovné příležitosti Zajišťujeme, že naše rozhodnutí ve vztahu k zaměstnancům jsou založena na relevantních kvalifikacích, zásluhách, výkonnosti a dalších faktorech souvisejících s výkonem práce. Netolerujeme žádné formy diskriminace zaměstnanců z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutí, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu. Vždy respektujeme oprávněné zájmy spolupracovníků a dalších občanů, jakož i všeobecně uznávané standardy ve vztahu k okolnímu prostředí. Obtěžování a šikana na pracovišti Netolerujeme žádné činy, jednání či chování, které je ponižující, zastrašující či nepřátelské. Měli bychom být zejména citliví k činům nebo chování, které může být v jedné kultuře přijatelné, ale v jiné nikoli. Vyžadujeme, aby se v osobních pracovních vztazích nevyskytovalo žádné obtěžující nebo útočné chování, ať již uvnitř nebo mimo společnost. Podporujeme jakékoli iniciativy zaměřené na zavedení metod práce, které směřují k dosažení lepší společnosti. Jednoznačně odmítáme jakékoli formy násilí nebo obtěžování, ať už se jedná o sexuální obtěžování, nebo o obtěžování založené na osobních a kulturních odlišnostech. Lidská práva Naše činnosti vykonáváme způsobem, který respektuje lidská práva a s ohledem na povolení k provozování. Uznáváme a aktivně prosazujeme politiky, normy a standardy společnosti. Jsme odhodláni rozvíjet schopnosti a dovednosti vedení společnosti a zaměstnanců tak, aby se jejich energie a kreativita mohla plně projevit při naplňování jejich potenciálu v pracovní činnosti. 1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

3 Řízení znalostí Prosazujeme kulturu a iniciativy zaměřené na šíření znalostí v rámci organizační struktury společnosti a na zdůrazňování hodnot, principů, jednání a přispívání ve smyslu inovací ve spojení s rozvojem podnikatelských aktivit a s udržitelným rozvojem společnosti. Optimalizujeme systém sdílení a šíření znalostí mezi jednotlivci. Vztahy s akcionáři, hodnota pro akcionáře, efektivnost, transparentnost Budujeme interní struktury společnosti a vztahy s třetími stranami, které se přímo či nepřímo účastní jejích činností, dle pravidel umožňujících zajistit spolehlivost vedení a rozumné vyvážení mezi pravomocemi vedení společnosti a zájmy akcionářů. Společnost definuje, implementuje a postupně upravuje koordinovaný a homogenní soubor pravidel týkajících se jak její interní organizační struktury, tak i vztahů s akcionáři a třetími stranami, a to v souladu s mezinárodními nejlepšími postupy v oblasti korporátní správy a řízení. Akcionářům společnosti je umožněno účastnit se rozhodování v rámci rozsahu jejich kompetencí a rozhodnout. Boj s korupčními praktikami Úplatky a korupce Nenabízíme, neplatíme, neposkytujeme, nevyhledáváme ani nepřijímáme osobní platby, dary nebo laskavosti výměnou za přednostní vyřízení nebo za účelem získání jakýchkoli obchodních výhod. Nesmíme, ani sami, ani prostřednictvím jiné osoby, a to v souvislosti s obstaráním záležitostí, jež jsou předmětem obchodní činnosti společnosti, pro sebe ani pro jiného nabídnout nebo přijmout nebo si dát slíbit plnění hmotného (finanční prostředky, věci apod.) i nehmotného (protislužby, jiné výhody apod.) charakteru. Ve stejné souvislosti nesmíme jiné osobě takové protiprávní plnění slíbit, nabídnout nebo poskytnout. Pokud je nám v souvislosti s obstaráváním záležitostí, jež jsou předmětem obchodní činnosti společnosti, nabídnuto jinou osobou jakékoliv plnění hmotného či nehmotného charakteru, jsme povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit svému vedoucímu zaměstnanci. Hotovostní platby jsou bez omezení zakázány, a to včetně darů, výdajů na pohoštění, jídlo a cestování, příspěvky v naturáliích (tj. sponzorství), obchodní, zaměstnanecké nebo investiční příležitosti, interní informace, které by mohly být použity při obchodování regulovaných cenných papírů nebo komodit, osobní slevy nebo úvěry, úhrad, pomoc nebo podpora rodinným příslušníkům a další benefity nebo výhody. Následující chování je zakázáno: nabízení ekonomických výhod nebo jiného plnění ve spojení s podnikatelskou činností zaměstnancům společnosti nebo přijímání tohoto zaměstnanci společnosti (přímé úplatkářství) nebo nabízení komukoli / přijímání kýmkoli jednajícím jménem společnosti (nepřímé úplatkářství). Výběr kontraktorů Vybíráme si kontraktory (tj. zprostředkovatele, konzultanty, poskytovatele, prodejce atd.), jejichž jednání je v souladu s tímto etickým kodexem. Vyjednáváme, vstupujeme do smluvního vztahu a řídíme smlouvy s kontraktory v souladu s tímto etickým kodexem (např. vynikající reputace partnera/ zprostředkovatele/konzultanta, postup výběru a ověření respektu k etickým hodnotám, ochranná ustanovení, transparentnost plateb atd.). 2 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

4 Od kontraktorů požadujeme, aby dodržovali etické standardy a kvalifikační předpoklady stanovené tímto etickým kodexem. Pozornost je věnována zejména následujícím aspektům: o proces výběru a kvalifikace kontraktora; o uzavření smlouvy; o řízení smlouvy po jejím podpisu; o standardní ochranná smluvní ujednání, včetně závazku dodržovat etický kodex a monitorování etických požadavků kontraktorů; o ověření etických požadavků kontraktorů; o uvedení uznání kodexu ve smlouvách, jakož i závazku dodržovat v něm uvedené principy; o informování příslušných organizačních jednotek společnosti o jakýchkoliv vážných problémech, které mohou vyvstat při spolupráci s konkrétním kontraktorem, za účelem vyhodnocení možných důsledků pro společnost. Jednání se státními úředníky Nenabízíme státním úředníkům dary a pozornosti, a to ani hrazení cestovních výdajů. Zajišťujeme, aby jakýkoli kontraktor, který jedná jménem společnosti nebo u kterého je pravděpodobné, že bude v rámci své obchodní spolupráce se společností v kontaktu se státními úředníky (tj. jedná se o zprostředkovatele, konzultanty, poskytovatele, prodejce atd.), dodržoval pravidla tohoto etického kodexu. Předpokládá se vykonání odpovídajícího předběžného hodnocení potenciálních kontraktorů zaměřeného na ověření dodržování etického kodexu daným potenciálním kontraktorem. Dohody musí být v písemné formě a mají stanovovat přiměřené a odpovídající kompenzace a ustanovení v souladu s etickým kodexem. Před najmutím/jmenováním nebo povýšením jakéhokoli nového výkonného ředitele nebo klíčového zaměstnance (který bude pravděpodobně v kontaktu s příslušnými státními úředníky) shromáždíme relevantní zkušenosti s danou osobou. Všeobecně řečeno, jsou kontrolovány reference a žádosti o zaměstnání obsahují příslušné otázky týkající se: záznamů v trestním rejstříku nebo obvinění dané osoby a jakýchkoli občanskoprávních nebo administrativních pokut nebo neuzavřených vyšetřování v souvislosti s neetickými nebo nelegálními aktivitami dané osoby a jakýchkoli osobních vztahů se státními úředníky. Dary a pozornosti Nedovolujeme, aby dary a pozornosti ovlivňovaly naše podnikatelská rozhodnutí nebo způsobovaly, aby je jiní vnímali jako ovlivňování. Jakékoli výdaje na reprezentaci musí být předem schválené manažerem zodpovědným za příslušné nákladové středisko (pouze v případech, kdy je toto objektivně nemožné, lze udělit schválení později), nesmí sestávat z hotovostních plateb, musí být učiněny v dobré víře a v souvislosti s legitimním podnikatelským účelem, musí být vhodné, přiměřené a v souladu se standardy zdvořilosti. Střety zájmů Respektujeme právo zaměstnanců společnosti účastnit se investic, obchodu a jiných druhů činností, za předpokladu, že takovéto činnosti jsou povoleny zákonem a jsou kompatibilní se závazky vůči společnosti a nedochází ke střetu zájmů. Naše podnikatelské rozhodnutí není ovlivněno osobními nebo soukromými hledisky. Vyvarujeme se a nahlásíme jakékoli střety zájmů mezi osobními a rodinnými ekonomickými aktivitami a úkoly daných osob v rámci práce ve společnosti. Poukážeme na jakékoli konkrétní situace a činnosti ekonomického nebo finančního zájmu, které jsou v protikladu se zájmy společnosti a příslušnými zákony. 3 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

5 Transparentnost účetních záznamů Zakazujeme takové jednání, které může negativně ovlivnit transparentnost a dohledatelnost informací ve finančních výkazech. Vedeme náležité podpůrné záznamy, abychom umožnili: o Jednoduché a přesné účetní zápisy, o Identifikaci různých úrovní odpovědnosti, jakož i rozdělení a oddělení úkolů, o Přesné zobrazení transakcí za účelem eliminace pravděpodobnosti jakýchkoli materiálních nebo interpretačních chyb. Politické aktivity a platby Nepřispíváme finančně ani zdroji na politické kampaně, politickým stranám, politickým kandidátům, ani nikomu s nimi spojenému. Ochrana informací a majetku Ochrana majetku Chráníme majetek před plýtváním, ztrátou, poškozením, zneužitím, krádeží, zpronevěrou. Ochrana duševního vlastnictví V rámci svých funkcí a odpovědností podporujeme výzkumné a inovační činnosti vedení i zaměstnanců. Jakékoli duševní statky vytvořené těmito činnostmi jsou naším důležitým a zásadním dědictvím. Považujeme duševní vlastnictví za klíčový strategický nástroj k dosahování podnikatelských cílů a duševní vlastnictví musí být řízeno s náležitou péčí. Osobní používání IT Nepoužíváme síť ani síťová datová úložiště k zábavním účelům Nepoužíváme IT nebo komunikační zařízení společnosti k nezákonným nebo nemorálním činnostem, nebo k zábavním účelům, nebo k hazardu, nebo k vlastnímu podnikání Ochrana obchodního tajemství Požadujeme získání, ukládání, zpracování, komunikování a šíření informací, dokumentů a jiných dat týkajících se jednání, správních řízení, finančních transakcí a know-how (smlouvy, listiny, výkazy, poznámky, studie, výkresy, obrázky, software atd.), které dle smluvních ujednání nemohou být zveřejněny nebo jejichž nevhodné či předčasné zveřejnění může poškodit zájmy společnosti. Bez konkrétního schválení nezveřejňujeme žádné informace, znalosti ani data získaná nebo zpracovávaná během výkonu práce. Soukromí a ochrana dat Respektujeme osobní právo na soukromí a při shromažďování či používání našich dat dodržujeme příslušné zákony a interní pravidla popsaná v pracovním předpisu. Chráníme personální a obchodní soubory obsahující osobní data. Používáme odpovídající fyzické a IT zabezpečení. 4 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

6 Komunikace Obchodní komunikace V komunikaci Neposkytujeme zavádějící vyjádření. Nepíšeme spekulativní názory. Nezveličujeme. Nežertujeme o vážných věcech. Porušení Etického kodexu nebo jiných závazných pravidel společnosti může být považováno za zvlášť hrubé porušení právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci s možnými následky ve formě skončení pracovního poměru některým ze způsobů upravených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném a účinném znění. Možnost tohoto postihu se týká i zaměstnanců, kteří se přímo takového jednání nedopustili, avšak o takovém jednání věděli a jeho důsledkům nezabránili, ačkoliv tak mohli bez vlastního nebezpečí učinit. Využijte možnosti nahlásit neetické chování 5 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky Jednáme s integritou. Podáváme vynikající výkon. Děláme to, co je správné, každý den. Mike McNamara Obsah i. Dopis od předsedy představenstva Flextronics a našeho

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3 ETICKÝ KODEX Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více