Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o. 1. Definice pojmů 1.1 Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací, upravující poskytování veřejných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem a tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi Poskytovatelem na straně jedné a Účastníkem na straně druhé. 1.2 Poskytovatel je společnost Alf servis, s.r.o., se sídlem Okružní 2269/17, Blansko IČ , DIČ CZ , zapsaná v KS v Brně, oddíl C, vložka 38106, Smlouva je příslušná Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací, uzavřená mezi Poskytovatelem a Účastníkem Ceník je platný ceník Služeb Poskytovatele, Účastníku je dostupný v sídle Poskytovatele, na jeho www stránkách či na Intranetu. Ceník obsahuje název Služby, Typ Služby, cenu Služby, případně další specifikace Služby Typ placení je specifikace obchodních podmínek poskytování Služby, zejména termínů a způsobů úhrady za poskytnutou Službu a je přiřazen ke každé Službě. Typy placení jsou: Faktura, Proforma faktura, inkaso SIPO Služby a Doplňkové Služby jsou veřejně dostupné Služby elektronických komunikací a jsou poskytovány na základě osvědčení č. 825, vydaným Poskytovateli Českým telekomuni-kačním úřadem dne 6.ledna Dále Veřejně dostupná telefonní Služba poskytovaná prostřednictvím VoIP - přeprodej (VoIP =prostřednictvím internet.protokolu) Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Účastníkem vyplývající ze Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o elektronických komunikacích. V případě, že je Účastník Poskytovatelským subjektem namísto občanského zákoníku se řídí obchodním zákoníkem Účastník je uživatel příslušné Služby, který splnil podmínky stanovené příslušnými právními předpisy, těmito Všeobecnými podmínkami, a který může mít s Poskytovatelem uzavřenu Smlouvu Zákazník je účastník, který splnil podmínky stanovené těmito Všeobecnými podmínkami a který má vždy s Poskytovatelem uzavřenu Smlouvu Den zřízení Služby je den dodávky a instalace zařízení, provedení všech konfigurací na Telekomunikační síti Poskytovatele a dalších úkonů, které jsou nezbytné pro užívání Služby dle smluvených podmínek, čímž je Služba dostupná Telekomunikační síť je veřejná síť elektronických komunikací, tj. přenosových systémů, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, sloužícími k přenosu hlasu či dat Platební období je smluvní kalendářní období, ve kterém zákazník provádí platby za Služby. První platba se účtuje ode dne zřízení Služby do konce platebního období. Platby následující po první platbě probíhají periodicky vždy na začátku, tj. do 5.kal.dne platebního období Výzva k platbě je podnět k úhradě závazků plynoucích ze Smlouvy. Typ dokladu je zálohová faktura či faktura-daňový doklad. Způsob doručení je písemně, elektronickou poštou, či umístěním na Uživatelském rozhraní. Výzvou k platbě je i závazek Účastníka plynoucí ze Smlouvy DUZP je datum uskutečnění zdanitelného plnění Přípojný bod (nebo též Koncový bod ) Telekomunikační sítě je fyzický bod, ve kterém je Účastníkovi poskytován přístup k Telekomunikační síti, či jsou Účastníkovi předávány Služby.

2 1.17. Závada je stav, kdy je Účastníku užívání Služby znemožněno z technických důvodů, Služba je nedostupná, je snížena její kvalita nebo omezen její běžný sjednaný rozsah, pokud nastala za Přípojným bodem (na straně Účastníka) Porucha je stav, kdy je Účastníku užívání Služby znemožněno z technických důvodů, Služba je nedostupná, je snížena její kvalita nebo omezen její běžný sjednaný rozsah, pokud nastala před Přípojným bodem (na straně Poskytovatele) Reklamace je písemně provedený úkon, jímž Účastník uplatňuje práva z odpovědnosti Poskytovatele za Poruchy, rozsah a kvalitu poskytnuté Služby, nebo uplatňuje námitky k vyúčtování ceny za Služby Dohled je aktivně vyvíjená činnost Poskytovatele na Telekomunikační síti (až po Přípojný bod) pro zabezpečení jejího bezproblémového provozu tak, aby byly dodrženy Smlouvou garantované parametry Služby Uživatelské rozhraní je chráněná část provozovaná Poskytovatelem, do které má Zákazník přístup pomocí unikátního uživatelského jména a hesla (uživatelské jméno a heslo jsou sděleny nejpozději dnem nabytí účinnosti Smlouvy). 2. Uzavření, platnost a účinnost Smlouvy 2.1. Smlouvu uzavírá Poskytovatel se Účastníkem písemně Poskytovatel může vypovědět Smlouvu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, pokud Účastník porušil Smlouvu nebo Všeobecné podmínky. Výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Účastníkovi oznámena. Poskytovatel může vypovědět Smlouvu s okamžitou platností po zjištění, že Účastník poskytovanou Službu dál prodává nebo v případě, že Účastník využívá poskytovanou Službu v rozporu se zákonem. Poskytovatel může vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou 14 dnů, která počíná běžet ode dne oznámení výpovědi, v případě, že neuhradil řádně a včas účtované Služby Po uzavření platné a účinné Smlouvy provede Poskytovatel technické prověření, zda zřízení Služby nebrání technická nebo obtížně překonatelná překážka, která znemožňuje zřídit Službu s požadovanými parametry Jestliže při technickém prověření Poskytovatel zjistí, že nemůže zřídit Službu v požadovaný Den zřízení Služby pro technickou nebo obtížně překonatelnou překážku, navrhne Účastníku náhradní Den zřízení Služby nebo má Poskytovatel právo od uzavřené Smlouvy bez sankcí odstoupit Zřídit Službu je Poskytovatel povinen až sjednaným Dnem zřízení Služby, ale nejdříve po úhradě Služby, je-li ke zřízení Služby vyžadována Služba je zřízena a předána dnem umožnění jejího užívání. Na základě dohody stran může být sepsán předávací protokol Ve Smlouvě lze sjednat zkušební provoz. Dnem zřízení Služby je první den následující po dni skončení zkušebního provozu Poskytovatel je povinen na své náklady nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny smluvních podmínek, která pro účastníka představuje jejich zhoršení, odpovídajícím způsobem vyrozumět účastníka o této změně a současně jej informovat o jeho právu vypovědět Smlouvu bez sankce, jestliže nové podmínky nebude akceptovat. Účastník má právo bez sankce vypovědět Smlouvu na základě oznámení o návrhu podstatných změn smluvních podmínek, které představuje jejich zhoršení. 3. Práva a povinnosti Poskytovatele 3.1. Poskytovatel je povinen: Zřídit a nepřetržitě (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) poskytovat Účastníkovi Službu za podmínek stanovených Smlouvou Zahájit práci na odstranění Poruch bez zbytečného prodlení po jejich oznámení Účastníkem Poskytnout Účastníkovi finanční náhradu-kompenzaci za nefunkčnost po dobu Poruchy dle ceníku.

3 Informovat Účastníka o změnách Ceníku a Všeobecných podmínek, a to nejméně 1 měsíc před účinností změn, ale pouze v případě podstatné změny smluvních podmínek, která pro Účastníka představuje jejich zhoršení Nemonitorovat provoz na síti Účastníka nad rámec nutný pro provoz Služby a Telekomunikační sítě a pro splnění zákonem stanovených povinností Provádět veškeré nezbytně nutné plánované odstávky Telekomunikační sítě pouze po předchozím oznámení Účastníkovi, a to zejména v nočních hodinách Vyřídit Reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od doručení Reklamace Na žádost Účastníka provést změnu Služby v souladu s platnými smluvními podmínkami Zveřejňovat informace o inovacích Služby, které mají za následek změnu popisu Služby Poskytovatel je oprávněn: Přerušit poskytování Služby na dobu nezbytné odstávky Telekomunikační sítě. Neposkytování Služby po dobu ohlášeného přerušení není Poruchou Měnit topologii Telekomunikační sítě, provádět její úpravy a konfigurace a měnit nastavení Služby (IP čísla, frekvence atd.) pokud budou dodrženy parametry Služby dle Objednávky Měnit Ceník a Všeobecné podmínky Odmítnout žádost o novou Smlouvu a Službu nebo změnu Služby účastníka v případě, že účastník nesplní nebo nesplnil své závazky vůči Poskytovateli nebo jiným osobám nebo pokud lze důvodně předpokládat, že své závazky nebude plnit Zvýšit rychlost připojení bez navýšení ceny. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb okamžitě poté, co zjistí, že Účastník prostřednictvím poskytovaných služeb neoprávněně zasáhl nebo zasahuje do práv a právem chráněných zájmů třetích osob Měnit identifikační čísla Smlouvy, login a přístupové heslo Nezřídit Službu, či neprovést změnu Služby, není-li řádně uzavřena Smlouva včetně všech příloh, nebo pokud Účastník nedoložil souhlas vlastníka nemovitosti nebo neposkytl potřebnou součinnost k instalaci, neschválil projekt, neumožnil přístup do prostor instalace a podobně. 4. Práva a povinnosti Účastníka 4.1. Účastník je povinen: Řádně platit za poskytované Služby. Úhradu ceny za Službu provádět v termínu splatnosti podle Výzvy k platbě, a to včetně DPH. Úhrada je provedena až dnem připsání celé částky na účet Poskytovatele Užívat Službu v souladu se závaznými právními předpisy, dobrými mravy a Smlouvou zejména: a. úmyslně nebo z nedbalosti nepodporovat a neumožňovat jakékoli nelegální činnosti, nezapojovat se do nich, včetně přenosu; b. nekomunikovat způsobem porušujícím práva na ochranu osobnosti, nešířit počítačové viry, neporušovat vlastnická a autorská práva; c. nenarušovat bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup; d. nevyužívat neoprávněně data, systémy a sítě, nebo neoprávněně zkoušet, zkoumat či testovat zranitelnost systémů nebo sítí; e. neporušovat bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu vlastníka systému nebo sítě; f. nezasahovat do služeb poskytovaných jiným Účastníkům, hostitelským systémům nebo sítím (např. formou přetížení, nebo zahlcení daty "mailbombing, pokusy přetížit systém a jinými zásahy); g. nerozesílat nevyžádanou elektronickou poštu a nepřispívat do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny, nebo jinak porušovat zákon a dobré mravy

4 Neposkytovat Služby třetím osobám, pokud k tomu není Účastník oprávněn příslušnou telekomunikační licencí, živnostenským oprávněním a písemným souhlasem Poskytovatele Učinit veškerá možná opatření, zabraňující nepovolaným osobám manipulovat se zařízením Poskytovatele (které je součástí Telekomunikační sítě), umístěným v lokalitě Účastníka, poškodit je nebo je odcizit Účastník je povinen nahradit Poskytovateli veškerou škodu, kterou mu porušením bodů 4.1.2, a způsobil Zajistit souhlas vlastníka nemovitosti k instalaci nutných vedení a zařízení a odpovídat Poskytovateli za veškerou škodu, pokud by se prokázalo, že souhlas nebyl dán, popřípadě že nikoliv z viny Poskytovatele instalací vedení a zařízení nebyly splněny podmínky souhlasu Zabezpečit na vlastní náklady poskytnuté vedení a zařízení proti poškození nebo zcizení Uhradit Poskytovateli veškeré náklady spojené se zřízením nebo změnou Služby, které musel Poskytovatel vynaložit z důvodu, že Účastník nesplnil podmínky stanovené pro zřízení nebo změnu Služby. Za nesplnění podmínek se považuje i to, že Účastník změnil výchozí podmínky instalace oproti stavu při zřízení Služby Vrátit zapůjčené zařízení do 14 dnů ode dne ukončení Služby vlastními prostředky a na vlastní náklady zpět Poskytovateli ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Pokud tato povinnost nebude splněna ve stanoveném termínu, je Poskytovatel oprávněn účtovat Účastníkovi smluvní pokutu ve výši 3500,- Kč splatnou do 10 dnů od doručení výzvy k úhradě. Tímto není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody Účastník je dále povinen: Neprodleně ohlásit Poskytovateli všechny známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování Služby, zejména Poruchy Telekomunikační sítě, Závady a Poruchy v poskytování Služby Účastník je povinen zajistit pravidelnou kontrolu své ové adresy a veškeré změny svých identifikačních a kontaktních údajů neprodleně aktualizovat na Intranetu, či oznamovat Poskytovateli Zajistit na své náklady provozní prostory a elektrické napájení pro telekomunikační zařízení Poskytovatele potřebná pro poskytování Služby Neměnit bez osobní účasti nebo písemného souhlasu Poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání zařízení Poskytovatele v lokalitě Účastníka proti stavu při zřízení příslušné Služby Užívat Službu pouze prostřednictvím koncových zařízení schválených Poskytovatelem, mající platná technická a bezpečnostní osvědčení pro provoz v České Republice. Účastník odpovídá za stav svého zařízení, které připojuje na Přípojný bod Zajistit součinnost s Poskytovatelem při zřízení, změně, ukončení, Dohledu či servisu Služby, umožnit Poskytovateli přístup k zařízením Poskytovatele a zařízením Účastníka zařazeným do dohledu Převzít Službu v Den zřízení Služby a k převzetí zajistit přítomnost osoby, která je oprávněna převzetí uskutečnit a má k tomu dostatečné odborné znalosti; pokud Účastník přítomnost takové osoby nezajistí, je Služba považována za předanou a převzatou Dnem zřízení Služby Uhradit vyúčtovanou cenu za poskytnutou Službu i tehdy, jestliže došlo k neoprávněnému užívání Služby jinými účastníky, kterým to svým konáním či opomenutím umožnil Účastník je oprávněn: Uplatnit Reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou Službu způsobem uvedeným dále. 5. Rozsah a územní vymezení poskytované Služby

5 5.1.Podmínky pro poskytování Služby jsou stanoveny v těchto dokumentech: Smlouva, předávací protokol Služby. V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty má přednost Smlouva. Služba je poskytována na území České republiky Doplňkové a další Služby lze objednávat u Poskytovatele elektronickou a pozemní poštou. Změny a rozšíření o další Služby oproti platné Smlouvě upravují písemné dodatky ke Smlouvě Rozsah poskytované Služby je uveden ve Smlouvě a Účastnickém rozhraní. 6. Ceny služeb 6.1. Ceny služeb jsou uvedeny v ceníku služeb platném ke dni podpisu Smlouvy. Ceník služeb je k dispozici v prodejních místech Poskytovatele a u jeho obchodních zástupců, na internetu Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH Cena za poskytnuté Služby se sjednává: Podle Ceníku Smluvní cena písemnou dohodou ve Smlouvě Dojde-li ke zvýšení nákladů přímo spojených s poskytováním Služby, má Poskytovatel právo odpovídajícím způsobem zvýšit cenu Služby O změnách Ceníku služeb, včetně podmínek, za nichž se ceny uplatňují, informuje Poskytovatel bezplatně všechny Účastníky, kterých se tato změna týká a to umístěním na Účastnickém rozhraní. 7. Vyúčtování a placení, platební podmínky 7.1.Úhrada ceny za Službu proběhne pravidelně vždy na začátku sjednaného platebního období Zpoplatňování Služby poskytované Služby bude zahájeno ode dne řádného zprovoznění Služby ze strany Poskytovatele. Není přitom rozhodné, zdali a z jakého důvodu Účastník Služby užívá či nikoliv Účastník je povinen platit účtovanou cenu za poskytovanou Službu. V případě, že Účastník řádně a včas neuhradí účtovanou cenu Služby je Poskytovatel oprávněn po uplynutí 7 dnů od marné výzvy k úhradě ceny Službu omezit Cena za Službu se hradí Poskytovateli na bankovní účet, který je uveden ve Smlouvě nebo hotově u Poskytovatele. Poskytovatel zveřejňuje Účastníkovi vyúčtování na portálu mujucet.alfservis.cz, které nemá vliv na povinnost Účastníka zaplatit cenu za Službu v termínu jeho splatnosti (viz. bod 7.1.) Zveřejnění je prováděno zpravidla do 48 hodin od připsání platby na účet a je ve formátu PDF Cena za Službu se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet Poskytovatele. Účastník je povinen hradit cenu za Službu pod variabilním symbolem uvedeným na Smlouvě, jinak bere na vědomí, že platbu poplatku nelze přiřadit pro nemožnost identifikovat subjekt, který jej hradí. Manuální vyhledání či přiřazení platby bez nebo se špatným variabilním symbolem či spárování chybné částky může být zpoplatněno dle ceníku doplňkových služeb Za den zdanitelného plnění je považováno datum došlé platby na účet Vyúčtování veškerých Služeb Poskytovatele je prováděno daňovým dokladem. Daňový doklad může být Poskytovatelem vystaven pouze v elektronické podobě a je přístupný na Uživatelském rozhraní. Písemně vystavený daňový doklad se doručuje poštou Účastníkovi pouze tehdy, je-li to sjednáno Smlouvou Veškeré úhrady na Služby i přeplatky může Poskytovatel použít na úhradu všech existujících nedoplatků ve vyúčtováních Účastníka evidovaných Poskytovatelem ke dni úhrady, a to i mezi jednotlivými Smlouvami na různé typy Služeb Poskytovateli náleží po dobu trvání Smlouvy právo na úhradu ceny za Službu dle Ceníku služeb, bez ohledu na to, zda skutečně Službu užíval, či nikoliv.

6 7.10. V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu mezi poskytovatelem a účastníkem před uplynutím doby sjednané ve smlouvě, je účastník povinen uhradit poskytovateli poplatek za zprovoznění a k úhradě nákladů za zavedení služby ve výši, která odpovídá součtu plateb za službu za období od dne ukončení smlouvy do uplynutí doby, na kterou byla smlouva sjednána Poskytovatel je oprávněn pověřit třetí osobu vymáháním pohledávek Poskytovatele od Účastníka, který je v prodlení s platbou dlužných částek. Účastník - fyzická osoba souhlasí s předáním jeho osobních údajů dle z.č. 101/2000 Sb. třetí osobě za účelem vymáhání pohledávek, což stvrzuje podpisem Smlouvy. Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu a po dobu nezbytně nutnou. Účastník je povinen jednat s touto stranou jako s řádně pověřeným zmocněncem Poskytovatele Poskytovatel je oprávněn v případě prodlení účastníka mu účtovat náklady spojené se zasláním upomínek. Náklady na upomínku jsou uvedeny v ceníku Účastník je povinen před poskytnutím Služby složit u Poskytovatele jistinu ve výši uvedené ve smlouvě. Tato jistina bude Účastníkovi vrácena na základě jeho žádosti do 14 dnů od ukončení Služby. Poskytovatel je oprávněn použít tuto jistinu na úhradu jakýchkoli závazků Účastníka Je-li Účastník v prodlení s placením jakýchkoli úhrad, má Poskytovatel právo požadovat spolu s úhradou úrok z prodlení. 8. Omezení, přerušení poskytování Služby 8.1. Poskytovatel je oprávněn z technických důvodů na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování Služby. Poskytovatel není povinen uhrazovat jejím Účastníkům náhradu škody, která jim vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby Poskytovatel je oprávněn omezit či přerušit poskytování Služby: V případě, že Účastník neuhradí řádně a včas předplatné Pokud Účastník neplní smluvní podmínky Omezením užívání Služby může být i neprovádění servisu a Dohledu Jestliže je užívání Služby Účastníkem technicky či jinak vázáno na jinou Službu poskytovanou jinou osobou či třetí stranou přímo Účastníkovi na základě Smlouvy mezi touto osobou a Účastníkem, potom se zrušení nebo pozastavení poskytování takové Služby třetí osobou Účastníkovi považuje za překážku na straně Účastníka a Poskytovatel není v prodlení s poskytováním Služby Jestliže Účastník užívá několik Služeb a neuhradí jednu nebo více z nich, může mu být pozastaveno poskytování kterékoli z těchto Služeb, a to i přesto, že platbu za takovou Službu uhradil. 8.6 Účastník má právo požádat Poskytovatele o přerušení užívání služeb na určitou dobu. Přerušení počíná běžet nejdříve prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost doručena, a nesmí být delší než 6 měsíců. Po uplynutí doby přerušení jsou služby Poskytovatelem opětovně aktivovány v původním rozsahu. Provedení tohoto úkonu je zpoplatněno dle aktuálního Ceníku služeb. O dobu, po kterou byly služby přerušeny, se Smlouva prodlužuje. 9. Ochrana osobních dat a důvěrnost informaci 9.1. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje a informace o Účastníkovi jen v rozsahu nutném pro evidenci v systému, a užívat je v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu s ustanovením 4 písm. a), ustanovením 5 odst. 2 a 5 odst. 5 zákona 101/2000 Sb. a ust. 84 a 86 zákona 127/2005 Sb. v platném a účinném znění. Osobní údaje a informace budou zpracovávány Poskytovatelem v rozsahu předaných informací pro naplnění účelu poskytování Služby pouze pro potřeby Poskytovatele, tj. zejména pro vedení evidence Účastníků, zasílání informací v souladu s poskytovanou Službou. Při ukončení platnosti Smlouvy je Poskytovatel povinen provést likvidaci osobních údajů. Poskytovatel je řádně zaregistrovaným správcem osobních údajů ve smyslu shora uvedeného zákona.

7 9.2 Účastník je povinen neprodleně písemně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka uvedených ve Smlouvě (zejména jména a příjmení, firmy či názvu, bydliště a sídla, IČ, ové adresy) a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, a to i opakovaně. Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen Poskytovatel smí zpracovávat údaje o Účastníkovi pro obchodní účely pouze s jeho předchozím písemným souhlasem Uzavřením Smlouvy dává Účastník Poskytovateli souhlas s uvedením obchodní firmy a sídla Účastníka nebo jeho jména ve svém referenčním listu Smluvní strany považují za obchodní tajemství (dle 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. v platném a účinném znění) veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, zejména podmínky Smlouvy a cenu Služeb. 10. Změna Smlouvy, změny Ceníku a parametrů Služby Smlouvu lze měnit písemnými Dodatky Smlouvy Aktuální ceník je zveřejněn na Poskytovatel je oprávněn jednostranně kdykoliv provést změnu Služby, pokud dojde ke zlepšení kvalitativních parametrů Služby a nedojde ke zvýšení ceny. 11. Trvání a zánik Smlouvy Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou nebo určitou Účastník nebo Poskytovatel mohou vypovědět Smlouvu: Uzavřenou na dobu neurčitou, i bez uvedení důvodu; výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po doručení písemné výpovědi druhé straně Pokud kterákoli ze stran nesdělí 30 dní před uplynutím doby určité písemně druhé straně, že o další poskytování Služby nemá zájem, mění se ujednání o době uzavření Smlouvy tak, že se po uplynutí doby určité mění na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce běžící prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně Účastník může od Smlouvy odstoupit: V případě, že Poskytovatel opakovaně nezřídil požadovanou Službu, či neprovedl písemně dohodnutou změnu ani v době 30 kalendářních dnů, či v náhradním termínu po uplynutí lhůty, uvedené pro zřízení dané Služby či změnu Služby Pokud Poskytovatel oznámil náhradní termín zřízení Služby dle bodu 2.4. V tomto případě má Účastník právo odstoupit od Smlouvy do tří dnů od doručení oznámení o změně, jinak se považuje oznámený náhradní termín za sjednaný V případě, že Poskytovatel ve dvou po sobě následujících měsících nedodržel parametry SLA, Účastník toto reklamoval a Reklamace byla Poskytovatelem uznána V případě doručení oznámení o změně Všeobecných podmínek nebo Ceníku, pokud změny jsou v jeho neprospěch, a to do 15 dnů od doručení uvedeného oznámení. Odstoupit lze ke dni účinnosti změn. Toto právo nenáleží Účastníkovi v případě, že k uvedeným změnám dojde na základě závazného právního předpisu, rozhodnutí správního orgánu nebo soudu. Uplynutím lhůty 15 dnů bez doručení odstoupení se má za to, že Účastník se změnou souhlasí a právo na zrušení Smlouvy odstoupením zaniká Poskytovatel je oprávněn odstoupit od sjednané Smlouvy v případě, že:

8 Účastník hrubě porušil své povinnosti. Za hrubé porušení je považováno porušení povinností Účastníka dle bodu a neplacení jakékoliv platby dle Smlouvy v termínu 10 dnů po dni splatnosti Účastník opakovaně (minimálně 2 během tří po sobě jdoucích měsících) neplnil smluvní podmínky, zejména porušil své povinnosti dle bodu Při zřízení Služby, provádění změny, Poskytovatel zjistí, že příslušnou Službu nelze zřídit nebo provést její změnu z technických důvodů Je-li Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené s Účastníkem, může odstoupit od všech smluv uzavřených s tímto účastníkem V případě, že Účastník hrubě porušil své povinnosti (bod ) má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši součtu měsíčních plateb do původního sjednaného termínu poskytování Služby nebo v případě, že smlouva byla sjednána na dobu neurčitou ve výši součtu měsíčních plateb po dobu sjednané výpovědní lhůty. Dále je Poskytovatel oprávněn v případě, že účastník hrubě poruší své povinnosti (bod ) odstoupit od Smlouvy Veškerá odstoupení od Smlouvy a výpovědi Smlouvy musí být provedena písemně Při opětovném umožnění užívání Služby, po úhradě dlužných plateb, má Poskytovatel nárok na poplatek za obnovení provozu Služby dle Ceníku. 12. Předání a převzetí věcí Předává-li Poskytovatel v souvislosti s plněním smluvního závazku Účastníkovi k užívání některé movité věci, které i nadále zůstávají ve vlastnictví Poskytovatele, je Účastník povinen tyto věci užívat řádně a v souladu s jejich určením, chránit je před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením. Poskytovatel je povinen předat uvedené věci Účastníkovi ve stavu způsobilém k jejich řádnému užívání a Účastník je při předání povinen vyvinout potřebnou součinností Účastník odpovídá za škodu na předaných věcech způsobenou jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením. Účastník neodpovídá za škodu na předaných věcech, která byla způsobena vyšší mocí Účastník je povinen umožnit zpětné převzetí věcí Poskytovatelem nejpozději do 14 dnů po skončení smluvního vztahu. Poskytovatel smí žádat po Účastníkovi vydání věcí kdykoliv zjistí, že tyto věci nejsou užívány řádně a v souladu s jejich určením. V takovém případě je Účastník povinen vydat věci Poskytovateli neprodleně, tj. včetně škody způsobené vyšší mocí Poskytovatel se zavazuje převzít své věci zpět od Účastníka nejpozději do 14 dnů po skončení smluvního vztahu O každém předání a převzetí věcí bude pověřenými osobami Poskytovatele a Účastníka sepsán Protokol o předání a převzetí věcí Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud zjistí, že věci nejsou Účastníkem užívány řádně a v souladu s jejich určením. Tím není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody. 13. Hlášení poruch nebo závad, termíny jejich odstranění a kompenzace Zjistí-li Účastník poruchu komunikační sítě nebo vadu Služby, ohlásí tuto skutečnost na příslušné Call Centrum. Kontakt je specifikován ve Smlouvě nebo je uveden na internetových stránkách Poskytovatele Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy vzniklé na své straně co nejdříve, zpravidla 48 hodin od nahlášení takové poruchy Účastníkem. Jde-li o Služby VoIP a nachází-li se ohlášená porucha na straně Poskytovatele, předá Poskytovatel informaci o této poruše provozovateli komunikační sítě, který zajišťuje připojení Účastníka k veřejné komunikační síti.

9 13.3. Odpovídá-li za poruchu nebo vadu Služby Účastník nebo se oznámení Účastníka ukáže jako nepravdivé, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Účastníkovi náklady, jež mu v souvislosti s odstraněním takové poruchy nebo závady vznikly. 14. Vyúčtování ceny, reklamace Účastník veřejně dostupné Služby elektronických komunikací, je povinen uhradit za poskytnutou Službu cenu ve výši platné v době poskytnutí této Služby Účastník má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou Službu elektronických komunikací Reklamaci na vyúčtování ceny je Účastník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou Službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované Služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do 2 měsíců ode dne poskytnutí Služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek, Úřad je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost Účastníka rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat Pokud Službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s Účastníkem zajistit poskytnutí Služby náhradním způsobem. Poskytovatel není povinen uhrazovat jejím Účastníkům náhradu škody, která jim vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby. 15. Ustanovení společná a závěrečná Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy Do platných Obchodních podmínek lze nahlížet na všech provozních místech Poskytovatele a na požádání Poskytovatel poskytne jejich kopii žadateli o uzavření Smlouvy před jejím uzavřením. Aktuální znění podmínek je volně přístupné na internetových stránkách Poskytovatele Pokud se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy nebo Obchodních podmínek jako celku. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

Všeobecné obchodní podmínky veřejných služeb elektronických komunikací Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejných služeb elektronických komunikací jsou Všeobecné obchodní podmínky ve smyslu

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 1. Předmět VP 1.1 Tyto VP stanovují pravidla, podle nichž společnost sledovanitv.cz s.r.o., společnost zapsaná v

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. Strana 1 ze 6 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společnost Tlapnet s.r.o., se Praha 9 - Hrdlořezy,

Více