STUDIJNÍ OPORA B_SMaK. Úvodní blok. Milé studentky a studenti,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA B_SMaK. Úvodní blok. Milé studentky a studenti,"

Transkript

1 STUDIJNÍ OPORA B_SMaK Úvodní blok Milé studentky a studenti, těší mne, že studujete obor marketingová komunikace v bakalářském studiu, že se vám podařilo překonat úskalí 1. semestru a zahajujete výuku v semestru druhém. Společně budeme pronikat do tematiky celkového, globálního pohledu na specifický komunikační soubor komerčních i nekomerčních účelově zaměřených informativních, přesvědčovacích a připomínkových komunikací se souhrnným názvem STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. Sami poznáte, že jde o poměrně složitě strukturovaný systém, který zahrnuje nejen pět základních komunikačních nástrojů reklamu, Public relations, podporu prodeje, Direkt marketing a osobní prodej, ale také celou řadu nových jevů spojených zejména s nástupem elektronické komunikace. Zároveň stranou naší pozornosti nebudou ani jevy, které nejsou primárně komerční povahy, ale při jejich popularizaci, prosazování do struktury formativních nástrojů a při získávání veřejnosti pro jejich cíle, se ve stále větší míře využívá prostředků a strategií komerční marketingové komunikace: tedy všech zkušeností, které komerční svět od počátku vzniku reklamy jako sociálního jevu shromáždil. Anotace Ve druhé polovině 19. století, v souvislosti s nástupem strojové velkovýroby, s masifikací spotřebního zboží, urbanizací krajiny a se stále hustější sítí měst, se velmi dynamicky začala rozvíjet reklama a postupně také další nástroje komerční komunikace, které využívaly zpočátku především periodický tisk jako hlavní médium komerčního sdělení, který umožňoval nejsnáze hromadně dopravit potřebnou informaci o zboží a službách k cílové skupině. Postupně pak jsou do služeb komerční komunikace zapojována další média fotografie, film, rozhlas, plakáty, různé formy pouličních eventů atd. Na přelomu 19. a 20. století výrobci, obchodníci a tvůrčí pracovníci již naléhavě pociťují potřebu věnovat se také teoreticky efektivním formám sdělování a začínají vznikat první odborné publikace o reklamě, rozvíjejí se novodobé komunikační instituce inzertní a reklamní agentury, začíná se budovat institucionální zpočátku národní, posléze mezinárodní - struktura různých spolků, asociací, klubů, které sdružují reklamní zadavatele i tvůrce. Spolu s rozvojem vědy a techniky jsou do služeb komerční komunikace vtahovány nové formy sdělování, nové formy organizace efektivních komerčních komunikačních kampaní, které již usilují o interdisciplinární a bohatě strukturované komplexní komunikační aktivity. Koncem 20. století se stále více prosazují širší sociálně ekonomické a kulturně politické vlivy i v oblasti komerční komunikace, která tak stále důrazněji překračuje hranice původně úzce, utilitárně komerčního zaměření a stává se šířeji uplatňovaným nástrojem formování veřejného mínění, nástrojem získávání příznivců pro řešení sociálních, charitativních, kulturních, politických cílů. Bohatě strukturovaný svět marketingové komunikace je v současné době výrazně interdisciplinárním společenským jevem, s velmi podstatnými vlivy na kulturní hodnoty zemí,

2 v nichž působí. Do svého obsahu a formy aplikuje řadu poznatků různých vědních disciplín a disponuje také propracovaným systémem měření efektivnosti komunikačního vlivu. Studijní cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit posluchače s některými základními historickými zákonitostmi vývoje marketingové komunikace v těsné návaznosti na stupeň rozvoje výroby, obchodu a struktury společnosti a doložit jejich vliv na společenský život. Definovat jednotlivé tradiční nástroje marketingové komunikace a upozornit na nové jevy, které více či méně modifikují obvykle tradovaný obraz použitelných nástrojů. Po absolvování předmětu získá student oboru celkový utříděný přehled o základních historických vývojových souvislostech jednotlivých nástrojů marketingové komunikace, ucelenou poznatkovou základnu, jež mu umožní nejen posuzovat správnost nasazení jednotlivých nástrojů v konkrétních propagačních akcích, ale také kreativně uvažovat o možnostech jejich efektivního nasazení v souvislostech integrované marketingové komunikace. TEORETICKÁ ČÁST PŘEDMĚTU 1. Historické souvislosti vzniku a vývoje MK vznik jednotlivých médií a jejich funkce v komerčním životě společnosti, vznik inzertních a reklamních agentur 2. Marketingová filozofie a výrobek v marketingovém mixu 3. Základní metodika přípravy efektivní marketingové komunikace kampaň a její realizace 4. Reklama a její komunikační specifika 5. Podpora prodeje a její komunikační specifika 6. Public relations a jejich komunikační specifika 7. Direkt marketing a jeho komunikační specifika 8. Osobní prodej a jeho komunikační specifika 9. Současné nové trendy IMC/IMK - integrovaná marketingová komunikace, výhledy dalších horizontů 10. Etika oboru marketingová komunikace a některé formy jejího prosazování, CSR 11. Sociální marketingová komunikace = sociální reklama: aplikace klasické komerční komunikace v sociálním životě společnosti 12. Některé specifické otázky vývoje struktury marketingové komunikace značky, image, celebrity, sexuální motivy atd. Povinná literatura Aktuální časopisecké studie podle doporučení pedagoga BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době, Praha SLON 1995, ISBN BAUMAN, Z.: Tekutá modernita, Praha MF 2002, ISBN

3 BOČEK, M., JESENSKÝ, D., KROFIÁNOVÁ, D.: POP in store komunikace v praxi trendy a nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada Publishing, ISBN BRADOVÁ, E. a kol.: Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Olomouc: Periplum. ISBN CLOW, K. E., BAACK, D.: Reklama, propagace a marketingová komunikace, Brno: COMPUTER PRESS, ISBN DRUCKER,P.F.:Fungující společnost. Praha, Management Press 2004, ISBN FREY, P.: Marketingová komunikace nové trendy 3,0. Praha: Management Press, ISBN GIBSON, R. editor: Nový obraz budoucnosti, Praha Management Press 2000, HANULÁKOVÁ, E.: Etika v marketingu. Bratislava: Eurounion,1996. ISBN X HANNAGAN, T. J.: Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, ISBN JAKUBÍKOVÁ, D.: Strategický marketing strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, ISBN KARLÍČEK, M., KRÁL, P.: Marketingová komunikace jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing ISBN KELLER, K. L.: Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing ISBN KOLEKTIV: Kronika 10 let očima STRATEGIE. Praha: Sanoma Magazines, 2003, ISSN KOTLER, P.: 10 smrtelných marketingových hříchů jak je rozpoznat a nespáchat. Praha: Grada Publishing, ISBN KOTLER, P.: Marketing management. Praha: Grada Publishing, ISBN , nebo novější vydání, kapitola 21 KRUPKA, J.: Česká reklama - od pana Vajíčka po falešné soby. Praha: Albatros Media, ISBN KUNZ, V.: Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada Publishing, ISBN LEHMANNOVÁ, Z. a kol.: Aktuální otázky globalizace, Praha VŠE Oeconomica 2003, ISBN Mc COMBS, M.: Agenda setting. Praha: Portál, ISBN

4 MÜLLER, K. B., LABOUTKOVÁ, Š., VYMĚTAL, P.: Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada Publishing, ISBN NÍZKÁ, H.: Priamy marketing. Bratislava: IURA EDITION, ISBN NOVOTNÝ, J., LUKEŠ, M. A KOL.: Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. Praha: Oeconomica, ISBN PATALAS, T.: Guerillový marketing jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu. Praha: Grada Publishing, ISBN PAVLŮ, D.: Před 85 lety vznikl slavný Reklub. STRATEGIE, 7/2012 PAVLŮ, D.: Výstavní a veletržní komunikace očima našich předchůdců. STRATEGIE, 9/2012 PAVLŮ, D.: Značka v pohledu Reklamního klubu československého. BRAND&STORIES, 6/2012 PAVLŮ, D.: Média v reflexi Reklamního klubu československého Praha: VŠFS, EUPRESS, sborník Mezinárodní vědecké konference (KO)MÉDIA ISBN PAVLŮ, D.: Vznik reklamního průmyslu v českých zemích - počátky institucionalizace reklamního průmyslu v českých zemích od poloviny 19. století do 20. let 20. století. Trnava: Communication Today, 1/2013, ISSN X PAVLŮ, D.: Veletrhy a výstavy kultura, komunikace, multimedialita, marketing. Praha: Professional Publishing, ISBN PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERG, J.: Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing ISBN PINCAS, S., LOISEAU, M.: Dějiny reklamy. Praha: Slovart, ISBN POLÁČKOVÁ, Z.: Fundraisingové aktivity jak získat finanční prostředky od místní komunity. Praha: Portál, 2005.ISBN PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H.: Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, ISBN REMIŠOVÁ, A.: Etika médií. Bratislava: Kalligram, ISBN REMIŠOVÁ, A.: Vademékum podnikateľskej etiky. Bratislava: Sprint, ISBN REMIŠOVÁ, A.: Etika a morálka teória a realita. Bratislava: Sprint, ISBN

5 SOLOMON, M. R., MARSHALL, G. W., STUART, E. W.: Marketing očima světových manažerů. Brno: Computer Press, ISBN X SVĚTLÍK, J.: O podstatě reklamy. Bratislava: Eurokódex ISBN: SVOBODA, V.: Propagační kampaně v marketingových komunikacích. Zlín: UTB-FMK, ISBN SVOBODA, V.: Public relations moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, Stran 233, ISBN ŠEDIVÝ, M., MENDLÍKOVÁ, O.: Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada Publishing, ISBN ŠINDLER, P.: Event marketing jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada Publishing, ISBN TELLIS, J. G.: Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada Publishing, ISBN TOMEK, G., VÁVROVÁ, V.: Marketing od myšlenky k realizaci. Praha: Grada Publishing, ISBN VÁŇA, P.: Direkt marketing v teorii a praxi. Praha: OMEGA, ISBN VOŠAHLÍKOVÁ, P.: Zlaté časy české reklamy. Praha: Karolinum, ISBN VYSEKALOVÁ, J., HERZMAN, J., CÍR, J.: Výzkum efektivnosti komerční komunikace. Praha: OECONOMICA ISBN Web ARA, AČRA MK WUNDERMAN, L.: Direkt marketing-reklama, která se zaplatí. Praha: Grada Publishing, ISBN ZELINSKÝ, M. a kol.: Teorie a praxe kulturních průmyslů. Bratislava: EUROKÓDEX 2012, ISBN Pokyny Vyučující pedagogové doporučují studentům navštěvovat tento předmět, protože dosavadní literatura je sice dosti bohatá, ale je nezbytné tento základní poznatkový fond trvale doplňovat o soudobé poznatky teorie i praxe. Proto pedagogové na přednáškách a v konzultacích upozorňují na aktuální časopisecké studie, které mohou tvořit výchozí studijní materiál pro přípravu na vědomostní testy, odbornou autorskou studii, kterou posluchači zpracovávají jako součást přípravy na semestrální zkoušku a jež je důkazem pochopení přednášené tematiky. V prezenční formě studia je obsahem témat klasický výklad pedagoga doprovázený ukázkami, v kombinované formě studia je obsahem konzultací komentovaný průvodce

6 tématikou předmětu podle Studijní opory, s akcentem na znalost literatury a samostudium účast na konzultacích nejméně 50 %. Studenti obou studijních forem písemně zpracovávají odbornou studii: ZADÁNÍ ODBORNÉ STUDIE - PLATÍ PRO PREZENČNÍ I KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Jednou ze dvou povinností vedoucích ke zdárnému ukončení předmětu v LS 2012/2013 je: k v a l i f i k o v a n é zpracování a obhájení odborné studie v rámci zkoušky Předmětem zpracování je odborná studie s kritickým hodnocením tří odlišných nástrojů marketingové komunikace podle vlastního výběru. Práce musí být odevzdána do 10. dubna ve vytištěné podobě vyučujícímu pedagogovi, s respektováním požadované obsahové náplně a struktury hodnocení. Pokud student tento požadavek nesplní, je mu 11. dubna uložena další práce, s termínem odevzdání obou úkolů do 26. dubna Z á r o v e ň je práce v elektronické podobě se všemi přílohami zaslána do stejného data na ovou adresu vyučujícího pedagoga. Požaduji, aby si student sám zvolil téma a problematiku, která bude mít tyto parametry: Je třeba v českém komunikačním prostoru nalézt komunikáty - propagační prostředky - s komerční či nekomerční tematikou, které budou reprezentovat 3 různé nástroje marketingové komunikace ze 4 možných: Reklama, PR, podpora prodeje, direkt marketing Každý ze zvolených propagačních prostředků podrobí analýze podle této osnovy: 1. Přiřazení prostředku k nástroji MK 2. Název propagačního prostředku jeho profesní pojmenování 3. Charakteristika cíle komunikace a charakteristika širšího komunikačního záměru, v němž je prostředek použit 4. Analýza použité textové, slovní, obrazové argumentace 5. Charakteristika cílové skupiny, jíž je prostředek určen 6. Hodnocení vhodnosti výběru média, v němž je prostředek použit, z hlediska potenciálu zasažení dané cílové skupiny 7. Celkové odborné zhodnocení daného prostředku a autorský odhad naplnění cíle komunikace Je nezbytné, aby práce obsahovala popis jednotlivých prvků 1-7 s kritickým hodnotícím stanoviskem studenta, postihla návaznost hodnoceného prostředku na jeho širší zasazení do celkové komunikační strategie subjektu a další možné faktory podle uvážení autora. Téma se může týkat tématiky komerční, nekomerční, propagace státu a státních záměrů, cílů, institucí. Předpokládám, že výsledkem usilovné práce studenta je o d b o r n á s t u d i e, která dělá čest svému autorovi. Rozsah minimálně 6000 maximálně 8000 znaků včetně mezer, práce bude vybavena obsahem, bude formulována jednoznačně kvalitním odborným stylem na úrovni kultivovaného studenta bakalářského stupně, bude patrná jasná struktura textu, členění do 3 kapitol, dodržování citační normy (bude-li citace zapotřebí). Požaduji jasné hodnotící stanovisko studenta v závěru práce.

7 Součástí studie bude p ř í l o h a, která výmluvně dokumentuje hodnocené propagační komunikáty. Titulní strana: práce bude vybavena jednotnou titulní stranou podle přílohy zadání. Metody hodnocení Předmět v prezenční formě studia je průběžně hodnocen formou povinných orientačních vědomostních testů, vždy s 10 otázkami, na začátku 4., 7. a 10. přednášky. Závěrečný obsáhlejší test znalostí za celou přednášenou látku v rozsahu 30 otázek píší studenti v týdnu od do Zkouška se skládá: Z hodnocení výsledků dosažených v povinných testech a případném přezkoušení, pokud jsou průběžné výsledky neuspokojivé tedy celkově méně než 50 % = 300 bodů: (1. test max. 100 bodů, 2. test max. 100 bodů, 3. test max. 100 bodů, závěrečný test max. 300 bodů). Možný zisk v hodnocení autorské odborné kritické studie: A bodů, B , C , D , E , méně než 100 bodů F. Celková známka: A: bodů, B: , C: , D: , E: , méně než 450 bodů = F. Předmět v kombinované formě studia je hodnocen formou závěrečného obsáhlého testu znalostí za celou přednášenou látku v rozsahu 30 otázek. Ten píší studenti v průběhu zkouškového období, v termínu po dohodě s vyučujícím pedagogem. Zkouška se skládá: Z hodnocení výsledků dosažených v testu a případném přezkoušení, pokud jsou výsledky neuspokojivé tedy celkově méně než 150 bodů (závěrečný test max. 300 bodů). Z hodnocení autorské odborné kritické studie. V testech i odborné studii je bodové hodnocení následující: A bodů, B , C , D , E , méně než 100 bodů F. Celková známka: A: bodů, B: , C: , D: , E: , méně než 350 bodů = F. Výsledná známka je tedy složena z hodnocení obou částí: výsledků testů a odborné studie. Obecně platí, že testy obsahují jen z části otázky, které lze nastudovat z přednášené látky; z části pak z povinné literatury, dílčím způsobem také z aktuálních časopiseckých studií. Úspěšné absolvování předmětu tedy nesporně vyžaduje vyšší míru samostatné studijní iniciativy.

8 Tematický blok 1: Historické souvislosti vzniku a vývoje MK vznik jednotlivých médií a jejich funkce v komerčním životě společnosti, vznik inzertních a reklamních agentur Úvod Tematický blok systematicky vykládá základní fakta a souvislosti vzniku reklamy a dalších nástrojů marketingové komunikace jako specifické formy sociální komunikace s akcentem na vývoj ve středoevropském prostoru na pozadí světového vývoje. Vstupní znalosti a dovednosti Všeobecná orientace v postavení systému nástrojů marketingových komunikací v rámci marketingového mixu. Studijní cíle 1. Ekonomická a sociálně kulturní východiska komerční komunikace 2. Vývoj marketingové komunikace v základních tendencích ve světě od počátku 19. století do současnosti 3. Vývoj marketingové komunikace v základních tendencích v českých zemích od 19. století do současnosti 4. Základní struktura nástrojů marketingové komunikace Dílčí témata: 1. Vývoj ve světě od počátku 19. století do současnosti Charakteristika období průmyslové revoluce, růst ekonomické síly evropských národů a rozvoj komerční komunikace. Hlavní vývojové trendy v USA, Francii, Velké Británii atd. Vznik a vývoj reklamy jako historicky prvního nástroje komerčních komunikací, institucionalizace reklamních aktivit v Evropě a USA v polovině 19. století, reklamní agentury jako výraz nově se rodícího reklamního průmyslu, vazba na vývoj médií tisk, film, rozhlas, televize, internet. 2. Vývoj v českých zemích od 19. století do současnosti Situace na našem území do 19. století, stručně k vývoji inzerce v periodickém tisku Situace v komerční reklamě kolem roku 1900 vstup do nového století s prvními knihami o reklamě, vznik reklamních agentur. Vývoj v období 1. republiky, role Reklubu, počátky výzkumu trhu ve vazbě na reklamní komunikaci. Vývoj po roce 1945 zánik Reklubu, postupná resuscitace reklamy a dalších nástrojů marketingové komunikace po roce 1953, nová reklamní paradigmata po roce 1990, vývoj do současnosti.

9 Studijní literatura a odkazy PAVLŮ, D.: Veletrhy a výstavy kultura, komunikace, multimedialita, marketing. Praha: Professional Publishing, ISBN , kapitola 1. PINCAS, S., LOISEAU, M.: Dějiny reklamy. Praha: Slovart, ISBN výběrově VOŠAHLÍKOVÁ, P.: Zlaté časy české reklamy. Praha: Karolinum, ISBN výběrově PAVLŮ, D.: Před 85 lety vznikl slavný Reklub. STRATEGIE, 7/2012, str PAVLŮ, D.: Výstavní a veletržní komunikace očima našich předchůdců. STRATEGIE, 9/2012, str PAVLŮ, D.: Značka v pohledu Reklamního klubu československého. BRAND&STORIES, 6/2012, str PAVLŮ, D.: Média v reflexi Reklamního klubu československého Praha: VŠFS, EUPRESS, sborník Mezinárodní vědecké konference (KO)MÉDIA ISBN PAVLŮ, D.: Vznik reklamního průmyslu v českých zemích - počátky institucionalizace reklamního průmyslu v českých zemích od poloviny 19. století do 20. let 20. století. Trnava: Communication Today, 1/2013, ISSN X, detailní bibliografický údaj po březnu 2013 KRUPKA, J.: Česká reklama - od pana Vajíčka po falešné soby. Praha: Albatros Media, ISBN KOLEKTIV: Kronika 10 let očima STRATEGIE. Praha: Sanoma Magazines, 2003, ISSN , stran 146 Aktuální časopisecké studie podle doporučení pedagoga Kontrolní otázky 1. Hlavní vývojové trendy ve světové reklamě od poloviny 19. století do druhé dekády 20. století (Pincas et al) 2. Vývoj v české reklamě do přelomu 19. / 20. století 3. Vývoj v české reklamě v období první republiky 4. Rozhodující role Reklubu ve vývoji v Československu mezi válkami 5. Vývoj v české reklamě po roce 1945 až do roku Vývoj po roce 1990 do současnosti Tematický blok 2: Marketingová filozofie a výrobek v marketingovém mixu Úvod Tematický blok se věnuje základním otázkám postavení marketingové komunikace v komunikačním mixu, návaznostem propagace (marketingové komunikace) na další nástroje marketingového mixu. Zkoumá různé manažerské koncepce podnikatelské politiky.

10 Vstupní znalosti a dovednosti Rámcová znalost obecné tematiky marketingu v rozsahu předmětu v zimním semestru 1. ročníku. Studijní cíle 1. Marketingový mix a v jeho rámci komunikační mix, role MK v komunikačním mixu. 2. Základní typologie koncepcí podnikatelské politiky a postavení, úkoly a funkce marketingové komunikace. Dílčí témata: Marketingový mix a v jeho rámci komunikační mix, role MK v komunikačním mixu Pojem marketingový mix a charakteristika jeho jednotlivých prvků s akcentem na komunikační mix Komunikační mix a jeho struktura, vzájemná vazba jednotlivých nástrojů komunikačního mixu a jejich postupná provázanost v integrované marketingové komunikaci Základní typologie koncepcí podnikatelské politiky a postavení, úkoly a funkce marketingové komunikace 5 základních podnikatelských koncepcí a postavení marketingové komunikace v jejich naplňování Životní cyklus výrobku a role nástrojů marketingové komunikace v jednotlivých etapách Aplikace komerčního modelu nabídky výrobku na sféru sociálního marketingu neziskový sektor, nevládní sektor, charita Studijní literatura a odkazy CLOW, K. E., BAACK, D.: Reklama, propagace a marketingová komunikace, Brno: COMPUTER PRESS, ISBN , povinně kapitola 1 str KOTLER, P.: 10 smrtelných marketingových hříchů jak je rozpoznat a nespáchat. Praha: Grada Publishing, ISBN , povinně str TOMEK, G., VÁVROVÁ, V.: Marketing od myšlenky k realizaci. Praha: Grada Publishing, stran 343, ISBN , povinně str PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H.: Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, ISBN , povinně str Aktuální časopisecké studie podle doporučení pedagoga Kontrolní otázky 1. Definujte marketingový mix a jeho jednotlivé části 2. Definujte komunikační mix a jeho jednotlivé části 3. Posuďte, jakými vazbami jsou spojeny jednotlivé nástroje marketingové komunikace s jednotlivými fázemi životního cyklu výrobku

11 4. Posuďte, jakými vazbami jsou spojeny jednotlivé nástroje marketingové komunikace mezi sebou navzájem při plnění marketingových prodejních úkolů a komunikačních úkolů 5. Uvažte, do jaké míry lze v neziskovém sektoru aplikovat zásady, nástroje, strategie komerční marketingové komunikace a doložte svůj názor na příkladech Tematický blok 3. Základní metodika přípravy efektivní marketingové komunikace kampaň a její realizace Úvod Tematický blok zkoumá základní obecná východiska efektivní přípravy marketingové komunikace na příkladu propagační kampaně. Definuje základní výchozí prvky uceleného propagačního vystoupení, dokládá jejich hierarchickou návaznost a vazby z hlediska dosažení stanovených marketingových prodejních a komunikačních cílů. Vstupní znalosti a dovednosti Rámcová znalost v rozsahu předmětu Marketing Studijní cíle 1. Klientský brief základní východisko marketingové komunikace 2. Tvorba efektivní komunikace tři hlavní faktory: strategie, kreativita, profesionalita zpracování 3. Propagační komunikační kampaň: základní charakteristiky Dílčí témata: Základní funkce marketingové komunikace a možnosti jejich naplňování Čtyři základní funkce MK a jejich charakteristika Jejich možnosti a meze v realizaci cílů zadavatele Komunikační strategie pojem, charakteristika, význam Základní východiska komunikační strategie Stanovení marketingového plánu ve vazbě na požadované cíle Základní prvky plánu Marketingová a kreativní strategie Segmentace, targeting, positioning Pojem segmentace Typologie segmentace a její význam pro dosažení cíle komunikace Targeting a jeho význam hlavní a vedlejší cílové skupiny Positioning jeho význam a praktická aplikace

12 Benchmarking a jeho role v positioningu Klientský brief a jeho zásadní role v úspěchu akce Pojem propagační akce a její hlavní distinktivní znaky Klientský brief a jeho struktura Role komunikační agentury v jeho realizaci Studijní literatura a odkazy PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H.: Moderní marketingová komunikace, Praha Grada Publishing 2010, ISBN , povinně str Web ARA, AČRA MK ZELINSKÝ, M. a kol.: Teorie a praxe kulturních průmyslů. Bratislava: EUROKÓDEX 2012, ISBN , str JAKUBÍKOVÁ, D.: Strategický marketing strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, ISBN , str SVOBODA, V.: Propagační kampaně v marketingových komunikacích. Zlín: FMK UTB. 2004, ISBN , orientačně SVĚTLÍK, J.: O podstatě reklamy. Bratislava: EUROKÓDEX. 2012, ISBN , 3. část PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERG, J.: Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, ISBN , kapitola 4. SOLOMON, M. R., MARSHALL, G. W., STUART, E. W: Marketing očima světových manažerů. Brno: Computer Press, ISBN X, kapitola 7. Aktuální časopisecké studie podle doporučení pedagoga Kontrolní otázky 1. Definujte základní funkce MK 2. Definujte pojem strategie obecně, komunikační strategie pak specificky 3. Popište přípravu marketingového plánu, jednotlivé kroky a jejich smysl 4. Definujte marketingovou a kreativní strategii včetně jejich základních skladebných prvků 5. Definujte pojmy segmentace, targeting, positioning 6. Uveďte základní typologii segmentace a vysvětlete, jaké přístupy k segmentaci jsou vhodné pro různé komunikační záměry na trhu 7. Na praktickém příkladu dokažte význam targetingu 8. Charakterizujte positioning a vysvětlete, jak lze využít benchmarkingu v jeho upřesnění 9. Vyjmenujte základní strategické prvky klientského briefu 10. Definujte jeho význam a roli ve styku zadavatele MK s komunikační agenturou realizátorem komunikace 11. Vysvětlete výhody a nevýhody realizace komunikační akce vlastními silami zadavatele a silami najaté komunikační agentury

13 12. Mediální a fullservisová agentura jejich hlavní úkoly v komunikačním procesu 13. Zdůvodněte význam pretestů a jejich místo v přípravě kampaně Tematický blok 4. Reklama a její komunikační specifika Úvod Tematický blok zkoumá základní stavební prvky organizace reklamní komunikace, soustředí se na roli zadavatele reklamy, na stanovení reklamních cílů, specifikaci reklamních prostředků, hlavní nositele masmediální i nemasmediální povahy a na stanovení metodiky reklamního rozpočtu. Vstupní znalosti a dovednosti Rámcová znalost v rozsahu předmětu Marketing Studijní cíle 1. Charakteristika specifického postavení reklamy ve struktuře nástrojů MK 2. Seznámení se základními stavebními prvky reklamního sdělení Dílčí témata: Podstata reklamní komunikace. Pojem reklama, historický vývoj pojmu. Základní modely analýzy reklamního komunikačního působení lineárně hierarchické a integrované modely Pojetí efektivity reklamní komunikace Jak měřit efektivnost reklamní komunikace Nástroje měření Stavba reklamního sdělení Recognition, Recall význam vybavení a rozpoznání v reklamní komunikaci Základní kreativní přístupy k reklamnímu sdělení Kreativní reklamní strategie Strategie sdělení Reklamní apel Informační obsah Formát reklamy Provedení realizace reklamy Typologie možných zadavatelů Specifika trhů B2B a B2C nositelé, argumentace, prostředky

14 Studijní literatura a odkazy PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERG, J.: Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing ISBN , kapitola 7. a 8. KARLÍČEK, M., KRÁL, P.: Marketingová komunikace jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing ISBN , kapitola 3. TOMEK, G., VÁVROVÁ, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu. Praha: Grada Publishing 2001, stran 352, ISBN , povinně str SVĚTLÍK, J.: O podstatě reklamy. Bratislava: EUROKÓDEX. 2012, ISBN , str PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H.: Moderní marketingová komunikace, Praha Grada Publishing 2010, ISBN , povinně str Aktuální časopisecké studie podle doporučení pedagoga Kontrolní otázky 1. Definujte komunikační mix a jeho jednotlivé části 2. Posuďte, jakými vazbami je spojena reklama s ostatními nástroji MK v rámci komunikačního mixu 3. Specifikujte možné reklamní působení podle rozdílných zadavatelů a prokažte, jak volba komunikačních a prodejních cílů formuje výběr médií a jednotlivých propagačních prostředků 4. Charakterizujte podstatné rysy lineárně hierarchických a integrovaných modelů reklamní komunikace 5. Definujte nástroje měření efektivnosti reklamního vlivu 6. Vysvětlete pojmy recognition a recall a definujte jejich význam v efektivní MK 7. Popište jednotlivé prvky kreativní reklamní strategie a vysvětlete jejich význam ve struktuře reklamního sdělení 8. Definujte specifiku trhů B2B a B2C charakterizujte některé jejich komunikační nositele média, 9. Uveďte, čím se liší argumentace v obecných rysech trhů B2B a B2C, jak jsou voleny jednotlivé reklamní prostředky z čeho se při jejich optimální volbě vychází 10. Jaké podstatné úkoly na komunikačním trhu zajišťuje mediální agentura 11. Jaké jsou výhody a nevýhody využití mediální agentury z hlediska zadavatele Tematický blok 5: Podpora prodeje a její komunikační specifika Úvod Tématem tohoto pátého významového celku je prezentace přístupů k jednotlivým prostředkům a strategiím podpory prodeje. Vstupní znalosti a dovednosti

15 Rámcová znalost v rozsahu předmětu Marketing Studijní cíle 1. Charakteristika specifického postavení podpory prodeje ve struktuře nástrojů MK 2. Seznámení se základními prostředky systému podpory prodeje v rámci celku marketingové komunikace a postižení návaznosti podpory prodeje s jinými komunikačními nástroji v ucelené propagační akci Dílčí témata: Hlavní rysy pojmu podpora prodeje Obecně k fungování souboru nástrojů podpory prodeje v životním cyklu výrobku Hlavní zdroje růstu role prostředků podpory prodeje v současném obchodním světě Definice cílů podpory prodeje a tvorba plánů podpory prodeje Definiční znaky podpory prodeje vymezení časem, cílovou skupinou a její aktivitou, teritoriem Tři základní cílové skupiny podpory prodeje spotřebitelé, zprostředkovatelé, obchodní personál Charakteristika jednotlivých skupin prostředků podpory prodeje Spotřebitelská podpora prodeje: cenová slevy, kupóny, rabaty a refundace, multibalení Spotřebitelská podpora prodeje: necenová prémie, vzorky, ochutnávky a prezentace, soutěže a hry, road a street show, reklamní a dárkové předměty Podpora prodeje u zprostředkovatelů slevy, necenové podpory: příspěvky na propagaci, nátlakové peníze listing, obchodní soutěže, zboží zdarma, konference, společná propagace Merchandising dvojí význam a použití Podpora prodeje v řadách obchodního personálu Prodejní soutěže, bonusy, obchodní schůzky, reklamní a dárkové předměty Mnohostranná podpora prodeje Aktivity pro více cílových skupin najednou Incentivní programy, věrnostní programy, veletrhy a výstavy POP a POS materiály Studijní literatura a odkazy PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H.: Moderní marketingová komunikace, Praha Grada Publishing 2010, ISBN , povinně str SOLOMON, M. R., MARSHALL, G. W., STUART, E. W: Marketing očima světových manažerů. Brno: Computer Press, ISBN X, povinně str TELLIS, J. G.: Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada Publishing,

16 stran, ISBN , výběrově k tematice podpory prodeje. CLOW, K. E., BAACK, D.: Reklama, propagace a marketingová komunikace, Brno: COMPUTER PRESS, ISBN , povinně kapitola 1 str KOTLER, P.: 10 smrtelných marketingových hříchů jak je rozpoznat a nespáchat. Praha: Grada Publishing, ISBN , povinně str BOČEK, M., JESENSKÝ, D., KROFIÁNOVÁ, D.: POP in store komunikace v praxi trendy a nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada Publishing, stran, ISBN , výběrově podle tematiky a otázek Aktuální časopisecké studie podle doporučení pedagoga Kontrolní otázky 1. Definujte postavení podpory prodeje v systému MK 2. Pojednejte o hlavních důvodech růstu role podpory prodeje v soudobém světě 3. Definujte cíle podpory prodeje ve vztahu k jednotlivým možným cílovým skupinám 4. Určete základní distinktivní znaky nástroje podpora prodeje 5. Charakterizujte základní cílové skupiny podpory prodeje a zdůvodněte, proč právě ony jsou cílem této aktivity 6. Definujte základní prostředky podpory prodeje ke spotřebitelům a cíle, jichž je třeba dosáhnout 7. Definujte základní prostředky podpory prodeje ke zprostředkovatelům a cíle, jichž je třeba dosáhnout 8. Definujte základní prostředky podpory prodeje k obchodnímu personálu a cíle, jichž je třeba dosáhnout 9. Definujte úlohu POP a POS materiálů, uveďte některé jejich druhy 10. Typizujte některé obecnější nástroje podpory prodeje, které mohou ovlivnit více cílových skupin najednou Tematický blok 6: Public Relations a jejich komunikační specifika Úvod Šestý tematický blok je velmi významný zabývá se základním strategickým přístupem k řešení nepřímé formy ovlivňování cílových skupin - aktivitami Public Relations. Vstupní znalosti a dovednosti Tato tématika vyžaduje pokročilejší znalosti v oblasti marketingové komunikace, tedy znalosti návaznosti předchozích témat v rámci komunikačního mixu. Studijní cíle 1. Seznámit s historií PR aktivit v dějinném vývoji 2. Doložit základní podoby PR v současnosti v návaznosti na strategické cíle instituce komerčního i nekomerčního typu 3. Seznámit se současnými pohledy na měření efektivnosti této formy komunikace

17 Dílčí témata: Seznámit s historií PR aktivit v dějinném vývoji Vývoj PR od přelomu 19. a 20. století Praktické formy uplatnění PR při řešení sociálních a komerčních konfliktů PR v současném světě a u nás organizace profese, asociace a spolky, etika oboru. Základní role PR v současném sociálně ekonomickém prostředí Corporate identity jako východisko k tvorbě jednotného image instituce PR a komunikační management, pojem reputace Krizová komunikace a role PR PR a média Spory o měření efektivnosti PR aktivit Základní přístupy k měření účinnosti PR Praktické příklady, jak měřit účinnost PR Studijní literatura a odkazy SVOBODA, V.: Public relations moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, Stran 233, ISBN , podle tematiky studijní osnovy výběrově PELSMACEKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. V. : Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, Stran 572, ISBN , kapitola 10. Aktuální časopisecké studie podle doporučení pedagoga Kontrolní otázky 1. Stručně a přehledně charakterizujte historii PR jako uvědomělou cílevědomou mediální a nemediální komunikační aktivitu. 2. Doložte, jak se mohou PR účastnit řešení různých problémů v životě společnosti. 3. Uveďte, jak je tato profese organizována ve světě a u nás. 4. Zabývejte se etikou oboru, kodexy a formami řešení etických prohřešků pracovníků PR. 5. Popište mechanismus tvorby CI jako východiska pro tvorbu firemního image a specifikujte roli PR. 6. Definujte pojmy komunikační management, reputace. 7. Role PR v řešení krizových situací instituce. 8. Zabývejte se specifickým posláním media relations a úlohou tiskových mluvčích v systému PR. 9. Jaké hlavní metody měření účinnosti aktivit PR znáte, popište jejich klady a nedostatky.

18 Tematický blok 7: Direkt marketing a jeho komunikační specifika Úvod Přednáška je věnována roli a postavení direkt marketingové komunikace v historii a v současném světě s akcentem na efektivnost této formy komunikace. Vstupní znalosti a dovednosti Problematika vyžaduje znalosti předchozích témat a schopnost zasadit DM komunikaci do celku marketingové komunikace. Studijní cíle 1. Seznámit s historií a vývojem DM jako komplexního jevu v rámci MK 2. Popsat vývoj jednotlivých prostředků DM a jejich současnou roli 3. Definovat základní strukturu a typologii komunikačních prostředků DM 4. Nástup elektronického sdělování do DM změna cílů a možností direkt marketingové komunikace v současné společnosti 5. Věrnostní programy a DM Dílčí témata: Seznámení s historií a vývojem DM jako komplexního jevu v rámci MK Historický pohled na vznik a vývoj DM, dobová kulturní podmíněnost, možnost doručení informace Hlavní milníky vývoje DM Systémové zapojení DM do celku MK, posléze IMK Vývoj jednotlivých prostředků DM a jejich současná role, definice základní struktury a typologie komunikačních prostředků DM Podstatná role segmentace cílové skupiny, výběr vhodných prostředků a kanálů komunikace Výhody a omezení DM v systému komunikačních nástrojů marketingové komunikace Charakteristiky jednotlivých nástrojů DM Nástup elektronického sdělování do DM změna cílů a možností direkt marketingové komunikace v současné společnosti Internet a jeho významná role ve změně paradigmatu DM komunikace Databázové strategie a jejich role v relačním marketingu Možnosti měření efektivnosti DM komunikace Věrnostní programy a DM Rozhodující role DM ve věrnostních programech Práce s databázemi a volba propagačních prostředků ve vztahu k programům loajality Studijní literatura a odkazy

19 WUNDERMAN, L.: Direkt marketing-reklama, která se zaplatí. Praha: Grada Publishing, ISBN , povinně str PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERG, J.: Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing ISBN , povinně kapitola 13. KOTLER, P.: Marketing management. Praha: Grada Publishing, ISBN , nebo novější vydání, kapitola 21. Pro informaci kapitola 21. NÍZKÁ, H.: Priamy marketing. Bratislava: IURA EDITION, ISBN , kapitoly 2. / 3. VÁŇA, P.: Direkt marketing v teorii a praxi. Praha: OMEGA, ISBN , díl 1. a 2. Aktuální časopisecké studie podle doporučení pedagoga Kontrolní otázky 1. Definujte pojem direkt marketing 2. Vyjádřete vztah DM k ostatním nástrojům marketingové komunikace 3. Stručně popište historii DM 4. Vyjádřete význam přesné segmentace CS pro efektivnost DM kampaně 5. Charakterizujte výhody a omezení prostředků DM 6. Definujte převratnou roli internetové komunikace při využití DM 7. Význam elektronických databází pro efektivnost DM kampaní 8. Jaké formy měření efektivnosti DM lze použít 9. Věrnostní programy a využití prostředků z nabídky DM komunikace Tematický blok 8: Osobní prodej a jeho komunikační specifika Úvod Historicky nejstarší formou obchodní komunikace je bezesporu osobní prodej. Jeho počátky spatřujeme v období naturální směny, posléze ve vzniku trhů a organizace směny v trhových vsích, v systému veletrhů a výstav, v klasickém prodeji a nejnověji v systému organizace osobní obchodní nabídky jak v B2B trhu, tak B2C. Vstupní znalosti a dovednosti Velmi dobré znalosti předcházející tematiky a psychologie chování, přesvědčování. Studijní cíle 1. Postižení specifické role osobního prodeje v systému nástrojů marketingové komunikace. 2. Charakteristika procesu osobního prodeje multilevel marketing 3. Seznámení s přípravou prodejců pro B2B a B2C 4. Organizace a systém různých typů osobního prodeje Dílčí témata:

20 Postižení specifické role osobního prodeje v systému nástrojů marketingové komunikace. Základní charakteristiky role osobního prodeje v dějinách komerční komunikace Specifika prodejních dovedností a jejich uplatnění v praxi Charakteristika procesu osobního prodeje multilevel marketing Základní formy organizace osobního prodeje v sektoru B2C Pojem multilevel marketing a jeho aplikace v ČR Seznámení s přípravou prodejců pro B2B a B2C Proces osobního prodeje identifikace zákazníků, navázání kontaktu, analýza potřeb zákazníka, prezentace, námitky a jejich zvládnutí, uzavření obchodu Význam neverbální komunikace v procesu přesvědčování Organizace a systém různých typů osobního prodeje Prezentace hlavních systémů osobního prodeje v ČR a ve světě Role AOP, péče o kvalifikaci prodejců Výzkumy efektivnosti osobního prodeje Studijní literatura a odkazy PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERG, J.: Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing ISBN , kapitola 16 KOTLER, P.: Marketing management. Praha: Grada Publishing, ISBN , nebo novější vydání, kapitola 20. Aktuální časopisecké studie podle doporučení pedagoga Kontrolní otázky 1. Specifika osobního prodeje v segmentu B2B a B2C 2. Jaké hlavní značky prodávané systémem osobního prodeje jsou v ČR aktuální a jak je organizován jejich prodej 3. Jak je organizována AOP a jaké jsou její hlavní úkoly na poli kultivace osobního prodeje 4. Popište návaznost osobního prodeje na ostatní nástroje MK a roli, kterou zde osobní prodej plní 5. Popište systém vedení obchodního rozhovoru mezi prodejcem a zákazníkem 6. Definujte možnosti výzkumu efektivnosti osobního prodeje Tematický blok 9: Současné nové trendy: IMC/IMK - INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE, výhledy dalších horizontů

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Magisterské studium Zařazení předmětu na fakultě:. Katedra marketingové komunikace Vyučující:. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA Typ studijního předmětu:..

Více

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING Šárka Vilamová Ostrava 2011 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu podnikání 2 Doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. první, 2011

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium. Mgr. Jiří Mašata

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium. Mgr. Jiří Mašata ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

I Clarke. L. CClywood. Public relations. fízená komunikace podniku svefeiností

I Clarke. L. CClywood. Public relations. fízená komunikace podniku svefeiností I Clarke L. CClywood Public relations fízená komunikace podniku svefeiností Computer Press Brno 2003 . Piedmluva Podékování ÚVOD Public relations ve 21. století Strategicky duleiité fáze integrované komunikace

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher Neuromarketing a jeho aplikace Pavel Rosenlacher Obsah prezentace Definice neuromarketingu Východiska neuromarketingu Vědecké disciplíny a NMK Historie neuromarketingu Cíle neuromarketingu Přínosy neuromarketingu

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ Asociace POPAI CENTRAL EUROPE vydává ve spolupráci s dalšími oborovými asociacemi aktualizovanou verzi komplexní mapy marketingových komunikací s detailním dělením podlinkových

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Základy managementu Firemní kultura. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Firemní kultura. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová Identita firmy Identita firmy = obraz firmy, jak je vnímána vnitřními i vnějšími subjekty. Identita firmy = odraz všeho, co firma dělá: Poslání

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více