Nedostatek vody ve východním Středomoří. důvod válek nebo podnět pro vzájemnou spolupráci?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nedostatek vody ve východním Středomoří. důvod válek nebo podnět pro vzájemnou spolupráci?"

Transkript

1 Nedostatek vody ve východním Středomoří důvod válek nebo podnět pro vzájemnou spolupráci? Kateřina Rybová Leden 2012

2 Obsah Úvod Přírodní podmínky a klima 4 2. Aktuální situace a hlavní vodohospodářské projekty v jednotlivých zemích východního Středomoří Izrael Palestinská území (pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu) Jordánsko Sýrie Libanon Voda jako faktor ovlivňující mezinárodní vztahy. 9 Závěr. 13 Seznam použité literatury

3 Úvod Voda je na celém Blízkém východě považována za velice vzácnou komoditu a je proto hlavním environmentálním faktorem, který významně ovlivňuje politické dění v regionu. Skutečnost, že řeky zde většinou protékají hned několika státy nebo dokonce tvoří jejich hranice, vytváří nutnost zabývat se otázkou vodních zdrojů na mezinárodní úrovni. Zda se zúčastněné strany rozhodnou pro mírové řešení či nikoli, má v tomto politicky nestabilním regionu zásadní význam. Nejzávažnější konflikty o přístup k pitné vodě na Blízkém východě vznikly ve východním Středomoří jako důsledek snah jednotlivých vlád o získání kontroly nad řekami Jordán, Yarmouk a jejich hlavními přítoky. Analýza se proto bude věnovat pouze těmto státům (jedná se o Izrael, Palestinská území (Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy), Sýrii, Jordánsko a Libanon). Cílem této práce není podat naprosto vyčerpávající rozbor vzájemných vztahů mezi státy východního Středomoří v otázce vodních zdrojů. S ohledem na komplikovanost situace v tomto regionu a na omezený rozsah studie to ani není dost dobře možné. Chtěla bych jen poukázat na kritický nedostatek vody v této oblasti a zároveň chci upozornit na významnou roli, kterou voda hraje v mezinárodní politice. Následující analýza je rozdělena do tří hlavních částí. První z nich přibližuje přírodní podmínky, klima a hydrologii východního Středomoří. Na ni navazuje stručný přehled aktuálního stavu vodních zdrojů v jednotlivých zemích a jejich hlavních vodohospodářských projektů. V poslední kapitole je uvedeno několik příkladů z historie i současnosti o tom, jak se voda může stát podnětem k rozpoutání ozbrojených konfliktů, ale zároveň může státy přimět ke vzájemné spolupráci. 3

4 1. Přírodní podmínky a klima Státy východního Středomoří se nacházejí v tranzitní zóně mezi horkou a suchou jihozápadní Asií a chladnější a vlhčí oblastí severního Středomoří. To je příčinou velké různorodosti v objemu srážek a v rozmezí teplot. Obecně se dá říci, že léta jsou poměrně dlouhá, horká a suchá a dochází k rychlému vypařování povrchové vody. Nejvíce dešťových srážek spadne během zimy, zejména ve větší nadmořské výšce. Vzhledem k tomu, že se touto oblastí táhne velká příkopová propadlina, která začíná ve východní Africe a končí v severním Izraeli, nachází se značná část tohoto území ve velmi malé nadmořské výšce, mnohdy i pod úrovní mořské hladiny (nejnižší suchozemský bod naší planety Mrtvé moře se nachází právě zde, 420 metrů pod úrovní světového oceánu). 1 Také s postupem od pobřeží do vnitrozemí objem srážek výrazně klesá - mnohem méně jich spadne na východ od údolí Jordánu než na západ od něho. V průměru získává východní Středomoří okolo 16,5 milionu m 3 dešťových srážek za rok. 2 Ačkoli se to může zdát hodně, většina této vláhy se extrémně rychlým vypařováním a životním cyklem rostlin vrátí zpátky do atmosféry dříve, než může být využita lidmi, nebo se vsákne do země a dostane se do podzemní vody. V důsledku toho mají místní lidé k dispozici pouhých 17 % dešťových srážek, a to buď ve formě povrchové nebo podzemní vody. 3 Sledovaný region je navíc čas od času vystaven nenadálým obdobím sucha, což situaci místních obyvatel ještě zhoršuje. Zejména v současné době s postupujícími globálními změnami klimatu jsou tyto přírodní katastrofy stále častější a závažnější. Hlavním zdrojem povrchové vody ve východním Středomoří je řeka Jordán, která po většinu své délky (251 km) teče pod úrovní mořské hladiny. Jordán pramení ve výše položených deštivějších oblastech východního Libanonu u hranic s Izraelem a Sýrií. Odtud teče severojižním směrem přes Galilejské jezero a svou pouť končí v Mrtvém moři. Na horním toku, nad Galilejským jezerem, jsou nejvýznamnějšími přítoky Jordánu řeky Hasbani, Banias a Dan. Dále po proudu přiživují jordánské vody řeky Jalud, Yarmouk, Zarga a Jabesh. 4 Vzhledem k tomu, že je Jordán zásobárnou pitné vody pro Izrael, Jordánsko a Palestinu, je důležitým aspektem také kvalita jeho vody. Koncentrace solí na horním toku není zatím nijak vysoká, ale s postupem řeky směrem na jih, zejména pod Galilejským jezerem, rychle roste. Nejvyššího obsahu solí (25 %) dosahuje řeka těsně před svým ústím do Mrtvého moře, které je sedmkrát slanější než oceán. 5 Projekty na odklon vody z Jordánu a jeho hlavních přítoků (např. izraelský National Water Carrier nebo jordánský East Ghor Canal) však výrazně snižují objem vody v korytech řek a díky tomu roste koncentrace solí. 1 Dale, W. N.: Middle East Water Problems [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2001_07-09/dale_water/dale_water.html>. 2 Tamtéž. 3 Tamtéž. 4 Lowi, M. R.: Water and Power: The Politics of a Scarce Resource in the Jordan River Basin. Cambridge University Press, ISBN , p Wolf, A., Ross, J.: The Impact of Scarce Water Resources on the Arab-Israeli Conflict. 4

5 2. Aktuální situace a hlavní vodohospodářské projekty v jednotlivých zemích východního Středomoří Jedním z největších problémů, kterým musí státy východního Středomoří čelit, je skutečnost, že voda se stává stále vzácnější komoditou a její spotřeba za poslední století vzrostla dokonce rychleji než počet místních obyvatel. 6 Podle odborníků se tento region potýká s deficitem vodních zdrojů už od počátku 70. let a situace se i nadále zhoršuje. V roce 2003 byla v celosvětovém měřítku dostupnost vody na jednoho obyvatele odhadována přibližně na m 3. V západní Asii je to však pouze m 3 a některé státy východního Středomoří mají k dispozici dokonce méně než 200 m 3 na obyvatele. 7 Souvisejícím problémem, který je rovněž společný všem sledovaným zemím, je rychlý přirozený přírůstek obyvatelstva, který se pohybuje mezi 2,5 3 % ročně. Podle statistik OSN vzroste populace v Jordánsku, Izraeli a na Palestinských územích ze současných 14 milionů na téměř 23 milionů v roce 2025, což znamená navýšení o více než 60 %. 8 Velká koncentrace lidí v určitých oblastech, zejména ve městech, pak bude vytvářet abnormální tlaky na vodní zdroje. Společně s postupující urbanizací, modernizací ekonomiky a rostoucí životní úrovní se zvyšuje také spotřeba vody na jednoho obyvatele a rostou nároky na zajištění potravinové soběstačnosti (což má, s ohledem na nestabilní politickou situaci v regionu, velký strategický význam). Jenomže kvůli suchému klimatu je nutné v podstatě všechny zemědělské plochy zavlažovat a agrární sektor se tak stává bezkonkurenčně největším spotřebitelem vody. Uvádí se, že na národní úrovni je přes 90 % vody využíváno právě pro potřeby rostlinné výroby. 9 Intenzivní zemědělství, rozvoj průmyslu i zvýšená spotřeba domácností měly v posledních letech za následek také rozsáhlé znečištění povrchových i podzemních zdrojů průmyslovými hnojivy, pesticidy, těžkými kovy a dalšími chemikáliemi. Kromě toho dochází i k velkým ztrátám vody vinou špatného hospodaření a zastaralých distribučních systémů. Odborníci například zjistili, že kvůli netěsnícímu potrubí unikne v Západním břehu Jordánu 26 % vody rozváděné po Ramallahu a dokonce až 55 % vody v Hebronu. Podobně se odhaduje, že ze stejného důvodu zmizí přibližně polovina vody, která vstupuje do vodovodního systému v Jordánsku. V Izraeli je toto procento, díky mnohem modernějšímu zařízení, výrazně nižší (přibližně 10 %). 10 Značných úspor by se tedy dosáhlo už pouhou modernizací a opravou zastaralé vodovodní sítě. 2.1 Izrael Izrael se potýká s nedostatkem vody v podstatě už od svého vzniku v roce 1948, ale v posledních letech se situace neustále rapidně zhoršuje. Kumulativní deficit jeho obnovitelných vodních zdrojů 6 Dale, W. N.: Middle East Water Problems [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2001_07-09/dale_water/dale_water.html>. 7 Mahfouz, B.: Lebanese Water Resources: A Potential to alleviate Middle East water stress [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1854&context>. 8 Dale, W. N.: Middle East Water Problems [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2001_07-09/dale_water/dale_water.html>. 9 The Guardian, 2001: Liquid assets [online]. [cit ]. Dostupné na www: <http://www.al-bab.com/arab/env/liquidassets.htm>. 10 Dale, W. N.: Middle East Water Problems [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2001_07-09/dale_water/dale_water.html>. 5

6 činí přibližně 2 mld. m 3, což je srovnatelné s jeho aktuální roční spotřebou. Na vině jsou především výše zmiňované důvody - rychlý nárůst populace, zvyšující se spotřeba vody na jednoho obyvatele a další. 11 Podle izraelských statistik dosáhla v roce 2010 celková domácí poptávka po vodě mil. m 3. K ní je však zapotřebí přičíst ještě 50 mil. m 3, které musí Izrael každoročně dodávat do Jordánska, neboť se k tomu zavázal podepsáním mírové smlouvy z roku Celkové disponibilní množství vody v témže roce činilo mil. m 3, přičemž přibližně 30 % pochází ze zdrojů povrchové vody, 36 % je z podzemních rezervoárů a zbylých 34 % z přírodních pramenů. 13 Největším sladkovodním zdrojem v Izraeli je Galilejské jezero, které poskytuje 700 mil. m 3 vody ročně. Dalšími významnými zásobárnami jsou dva podzemní rezervoáry, které každoročně dodávají 690 mil. m 3 vody. 14 V současné době navíc v Izraeli funguje přes 30 zařízení na odsolování mořské vody s celkovou kapacitou přibližně 360 mil. m 3 /rok. 15 Rozmístění vodních zdrojů v Izraeli je však značně nerovnoměrné 80 % je soustředěno na severu a pouhých 20 % na jihu. Tato nerovnováha byla hlavním důvodem pro konstrukci tzv. Národního vodního kanálu (National Water Carrier NWC), jehož výstavba byla zahájena v roce 1953 a dokončena o jedenáct let později. Sto třicet kilometrů dlouhý NWC v sobě integroval většinu regionálních vodohospodářských projektů a je největším vodním dílem v Izraeli. Jeho hlavním úkolem je dopravovat vodu z Galilejského jezera na severu země do hustě obydleného centra a do vyprahlých oblastí na jihu. NWC je napájen třemi hlavními sladkovodními zdroji, Galilejským jezerem a oběma výše zmiňovanými podzemními rezervoáry, a je schopen přepravit až 450 mil. m 3 vody za rok. 16 Tento systém obrovských trubek, otevřených kanálů, tunelů, rezervoárů a velkokapacitních přečerpávacích stanic byl zpočátku zamýšlen téměř výhradně pro účely zavlažování polí v pouštních oblastech jižního Izraele. Jako pitná voda pro obyvatelstvo mělo sloužit pouhých 20 % jeho kapacity. Postupem času se však tento poměr obrátil a v současné době je pro účely zemědělství využíváno pouze 20 % vody přepravované tímto kanálem. Důvodem změny byla rostoucí populace a zvyšující se spotřeba vody na jednoho obyvatele Palestinská území (pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu) V pásmu Gazy je kvůli značné přelidněnosti tohoto malého území dostupnost vodních zdrojů velice špatná. Po izraelské válce za nezávislost v roce 1948 začaly do Gazy proudit davy palestinských uprchlíků a místní populace se z původních rázem zvýšila o dalších lidí (tedy o 150 %). 18 Tento masivní a rychlý nárůst počtu obyvatel samozřejmě vytvořil abnormální tlak na přírodní zdroje (zejména na půdu a vodu). 11 Jewish Virtual Library: Israel s chronic water problem [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/history/scarcity.html>. 12 Tamtéž. 13 Mekorot: Israel s Water Supply System [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.mekorot.co.il/eng/mekorot/pages/israelswatersupplysystem.aspx>. 14 Jewish Virtual Library: Israel s chronic water problem [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/history/scarcity.html>. 15 Mekorot: Israel s Water Supply System [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.mekorot.co.il/eng/mekorot/pages/israelswatersupplysystem.aspx>. 16 Tamtéž. 17 Tamtéž. 18 Gray, A.: The Wate Crisis in Gaza [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1211>. 6

7 Jediným zdrojem pitné vody v pásmu Gazy je podzemní rezervoár, který je přirozenou cestou doplňován přibližně 65 mil. m 3 vody ročně. Pro jeho využívání bylo v Gaze vybudováno už více než studní. Přirozený proces obnovování tohoto rezervoáru však v žádném případě nestačí pokrýt vysokou a stále rostoucí poptávku, a proto hladina podzemní vody rychle klesá. Nadměrným čerpáním navíc dochází ke zhoršování její kvality infiltrací mořské vody. 19 Za alarmující situaci v pásmu Gazy je do velké míry zodpovědná izraelská okupační správa, která zde nikdy nerealizovala žádné strategie rozvoje vodních zdrojů a nevěnovala pozornost ani zastaralé distribuční síti, z níž se kvůli popraskanému a netěsnícímu potrubí ztrácí až 50 % vody. V polovině 90. let byla správa vodních zdrojů v pásmu Gazy i v Západním břehu Jordánu předána nově vytvořené Palestinské vládě, která plánovala obě území propojit novým vodovodem a alespoň částečně tak vyřešit nedostatek pitné vody v Gaze. Avšak kvůli neustále napjaté politické situaci v regionu nebyl tento plán prozatím realizován, protože by se neobešel bez spolupráce s Izraelem, přes jehož území by potrubí nutně muselo vést. 20 Situace v Západním břehu Jordánu se zdá být na první pohled příznivější než v pásmu Gazy, neboť je tato oblast lépe vybavena vodními zdroji řekou Jordán na hranicích s Izraelem a četnými podzemními rezervoáry. Práva Palestinců na jejich využívání jsou však velice omezená. Od Šestidenní války z roku 1967 mají totiž odepřen jakýkoli přístup k vodě z Jordánu a 80 % podzemní vody, která se nachází na jejich území, je využíváno Izraelem. Většina obyvatel Západního břehu tak paradoxně trpí závažným nedostatkem vody a přibližně 13 % Palestinců není napojeno na žádnou vodovodní síť. 21 Podle nejnovějších výzkumů je izraelská spotřeba vody v domácnostech více než čtyřnásobná v porovnání s Palestinou. Pokud se do výpočtů zahrne také sektor průmyslu a zemědělství, má Izrael k dispozici až sedmkrát více vody (!) než Palestina Jordánsko Jordánsko se v současné době potýká s velmi vysokým deficitem vodních zdrojů, neboť celková poptávka všech sektorů ekonomiky, včetně domácností, dosahuje 1 miliardy m 3 vody za rok, zatímco aktuální nabídka je schopná pokrýt pouze 75 % těchto potřeb (výsledný deficit se tedy pohybuje okolo 250 milionů m 3 ročně (!)). Pokud k tomu připočteme ještě skutečnost, že populace šestimilionového Jordánska roste tempem převyšujícím 3,2 %, není rozhodně nijak překvapující, že v celosvětovém měřítku má tato země jeden z nejnižších ukazatelů objemu vody připadajícího na jednoho obyvatele. 23 Mezi největší priority jordánské vlády patří především zajištění dostatečného množství vody pro hlavní město Ammán. Byl proto navržen tzv. Disi-Mudawwara projekt na vybudování 325 km dlouhého potrubí, které by mělo zásobovat metropoli až 100 mil.m 3 vody ročně. Součástí projektu je 19 Gray, A.: The Wate Crisis in Gaza [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1211>. 20 Tamtéž. 21 Tamtéž. 22 Arab Water Council: Palestine state of the water report - An overview of water and sanitation in the Occupied Palestinian Territories [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.arabwatercouncil.org/awf/downloads/sessions/topic1/p1-3-almotaz-a- Abadi-Palestine-State.pdf>. 23 Water-technology: Greater Amman, Jordan [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.watertechnology.net/projects/greater_amman/>. 7

8 také vyvrtání 65 nových studní a výstavba nádrže na shromažďování dešťové vody o kapacitě m 3. Realizace tohoto projektu však naráží na spoustu překážek. V první řadě se nejedná o dlouhodobě udržitelné řešení, protože zdroj podzemní vody, který má být pro zásobování Ammánu využíván, obsahuje fosilní vodu a není nijak přirozeně doplňován. Dříve nebo později tedy dojde k jeho vyčerpání. Rezervoár se navíc nachází velice blízko u hranic se Saudskou Arábií a činí celý tento projekt velmi citlivý na aktuální vývoj politické situace v regionu. 24 Dalších 38 mil. m 3 vody má každoročně do hlavního města dopravit čtyřicetikilometrové potrubí a zařízení na odsolování mořské vody vybudované v rámci projektu Zara-Maain. Jordánské autority učinily také jisté kroky v modernizaci zastaralého vodovodního systému, díky nimž klesly ztráty vody v distribuční síti z 50 na 30 %. 25 Aby vyrovnalo zmiňovaný deficit, je Jordánsko nuceno dovážet vodu až z Turecka. Začalo proto zvažovat zahájení výstavby kanálu, který by propojil Rudé a Mrtvé moře a zvýšil by dostupnost vody nejen pro Jordánsko, ale i pro Izrael, a to o zhruba 850 mil. m 3 za rok. Součástí tohoto megalomanského projektu by bylo také vybudování několika nových zařízení na odsolování mořské vody. V současné době je zkoumána samotná proveditelnost projektu Sýrie Sýrie se potýká s úplně stejnými problémy jako zbytek regionu. Je to vyprahlá země s velice omezenými vodními zdroji, rychle rostoucí populací (průměrný přirozený přírůstek se pohybuje okolo 2,7 %) a s nutností zavlažovat zemědělské plochy (agrární sektor je opět bezkonkurenčně největším spotřebitelem vody). 27 Nejvýznamnějšími zdroji povrchové vody v Sýrii jsou Eufrat, Tigris, Orontes a Yarmouk. O všechny tyto řeky se však Sýrie musí dělit se svými sousedy. Jednoznačně nejdůležitější syrskou řekou je Eufrat přitékající z Turecka. Také Tigris pramení v Turecku a na svém horním toku tvoří část hranice mezi oběma státy. Orontes teče z Libanonu přes Sýrii do Turecka a o řeku Yarmouk, hlavní přítok Jordánu, se rovněž dělí tři státy Sýrie, Jordánsko a Izrael. Přesto většina pitné vody v Sýrii pochází z podzemních rezervoárů a pramenů. Důležitou součástí syrské vodohospodářské strategie je čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání při zavlažování polí. V současné době je tímto způsobem recyklováno % odpadních vod. V roce 2009 syrská vláda oznámila, že hodlá v rozvoji tohoto systému pokračovat a plánuje proto po celé Sýrii postavit 180 nových čistících zařízení. 28 Syrské autority v minulosti věnovaly velkou pozornost také výstavbě přehrad a budování kanálů na zásobování měst vodou z řek a podzemních rezervoárů. Dnes se v Sýrii nachází 165 přehrad s celkovou kapacitou téměř 20 km 3. Soustředěny jsou především na řece Orontes (49 přehrad), 24 Water-technology: Greater Amman, Jordan [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.watertechnology.net/projects/greater_amman/>. 25 Tamtéž. 26 Tamtéž. 27 AquaStat: FAO Water Report 34 [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r html>. 28 Tamtéž. 8

9 Yarmouk (42) a Al Badia (37), ale největší kapacitu mají čtyři přehrady na řekách Eufrat a Allepo, které dohromady pojmou více než 16 km 3 vody Libanon Libanon lze rozdělit do dvou hlavních hydrologických regionů. První z nich se nachází na pobřeží a zahrnuje dvanáct řek, které pramení v nedalekých horách a ústí do Středozemního moře. Nejvýznamnější libanonské řeky, Litani, Orontes a Hasbani, se však nacházejí v druhém, vnitrozemském, rozvodí. Kromě nich má tato malá země, hraničící s Izraelem a Sýrií, k dispozici 40 velkých potoků, pramenů a velký počet sezónních vodopádů, které se každoročně vytváří z odtávajícího sněhu. 30 Libanon má oproti jiným státům v regionu velkou výhodu v tom, že většina jeho vodních zdrojů se nachází uvnitř státních hranic nebo pokud sdílí některé z řek se svými sousedy, jsou tito vždy na dolním toku (např. Orontes pokračuje z Libanonu do Sýrie). V Libanonu rovněž pramení přítoky významných mezinárodních řek (např. Hasbani, která se vlévá do Jordánu). Ačkoliv je Libanon v porovnání s ostatními státy východního Středomoří obdařen nejbohatšími vodními zdroji, místní obyvatelstvo se i přesto potýká s nedostatkem pitné vody. Na vině je především špatné hospodaření a zastará distribuční síť, která navíc utrpěla značné škody během patnáctileté občanské války a pozdější izraelské agrese v červenci Podobně jako v okolních státech, je i v Libanonu největším spotřebitelem vody zemědělství. Nevhodné zavlažovací praktiky využívané libanonskými farmáři jsou však důvodem ztráty až poloviny vody, která je jim k dispozici. Pokud by libanonská vláda zlepšila hospodaření s vodními zdroji a modernizovala dosavadní distribuční síť, mohl by se Libanon stát významným dodavatelem vody pro okolní země, což by mělo pozitivní dopady nejen na jeho domácí ekonomiku, ale i na mezinárodní vztahy v regionu. 3. Voda jako faktor ovlivňující mezinárodní vztahy Suché klima činí státy východního Středomoří závislé na několika málo řekách, o které se navíc musejí vzájemně dělit. Otevírá se tak prostor pro mezinárodní spory o práva na využívání těchto vodních zdrojů. Týká se to jak hraničních řek, tak i situace, kdy řeka od pramene po ústí protéká několika státy. Pokud země nacházející se na horním toku vybuduje na řece přehrady nebo jiná vodní díla, získává možnost regulovat její průtok a tím se jí dostává do rukou velice silná politická zbraň. Konkrétním příkladem může být 22 tureckých přehrad na horních tocích Eufratu a Tigrisu, které byly postaveny v rámci tzv. Southeast Anatolia Project a které významně omezily přístup Sýrie a Iráku k jejich důležitým vodním zdrojům. Odborníci odhadují, že turecké přehrady připravily Sýrii o 40 % a Irák dokonce až o 80 % vody. 32 Napětí mezi Tureckem a Sýrií ohledně tohoto projektu vedlo Sýrii v minulosti k tomu, že podporovala kurdské separatisty na jihovýchodě Turecka. 29 AquaStat: FAO Water Report 34 [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r html>. 30 Mahfouz, B.: Lebanese Water Resources: A Potential to alleviate Middle East water stress [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1854&context>. 31 Tamtéž. 32 Mossadekh, G. A.: What of Hydropolitics and the Middle East? [online]. [cit ]. Dostupné na www: <http://globalbrief.ca/blog/query/what-of-hydropolitics-and-the-middle-east/1714>. 9

10 Situace v údolí Jordánu je podobná. Jordán je totiž relativně malá řeka a vezmeme-li v úvahu i jeho hlavní přítoky (Hasbani a Yarmouk), je jeho voda využívána pěti státy Jordánskem, Libanonem (Hasbani), Sýrií (Yarmouk), Izraelem a Západním břehem Jordánu. Kdysi významná řeka, jak z hlediska historického a náboženského, tak i hydrologického, je v současnosti už pouze větším potokem. Než se dostane od svého pramene k ústí, většina vody se postupně ztratí v nesčetných potrubích, zavlažovacích kanálech a rezervoárech. Kvůli projektům na odklon vody z Jordánu se průtok této řeky během posledních padesáti let snížil z mil. m 3 na pouhých mil. m 3 za rok. 33 Kromě smlouvy podepsané v roce 1994 mezi Izraelem a Jordánskem ohledně distribuce vody z Jordánu, dodnes neexistuje žádná oficiální dohoda mezi zúčastněnými státy, která by se touto otázkou zabývala. Výsledkem je velice napjatá atmosféra v regionu, která může snadno podnítit ozbrojené konflikty o vodní zdroje. Názorným příkladem, kam až taková situace může vést, je Šestidenní válka z roku 1967, které předcházelo rostoucí napětí ohledně využívání řeky Jordán. První závažnější spory o vodu v údolí Jordánu vyvolal ambiciózní izraelský plán na vybudování Národního vodního kanálu (National Water Carrier NWC), který by odklonil velké množství vody z koryta Jordánu pro účely izraelského hospodářství. Když se v roce 1964 konstrukce NWC blížila ke svému konci, Sýrie se po dohodě s ostatními členskými státy Ligy arabských států pokusila realizovat tzv. Headwater Diversion Plan, který měl odklonit dva ze tří hlavních přítoků Jordánu (Hasbani a Banias). Částečně by se tím zablokoval průtok vody do Galilejského jezera, hlavního zdroje povrchové vody pro Izrael, a výrazně by se snížila kapacita NWC. Sýrie zahájila svůj plán v roce 1965 vybudováním kanálu napojujícího Banias na řeku Yarmouk. Tento kanál měl odvést vodu z Baniasu do přehrady Mukhaiba, kterou společně využívaly Jordánsko se Sýrií. Na druhé části plánu se měl podílet i Libanon, který měl odklonit vodu z řeky Hasbani (přítok Baniasu). 34 Podle odhadů odborníků by odklon vody z Hasbani a Baniasu snížil kapacitu izraelského NWC o 35 % a celkovou izraelskou dodávku vody o 11 %. 35 Zároveň by se zhoršila kvalita vody v Galilejském jezeře v důsledku zvýšené koncentrace solí. Izrael však překazil plán Ligy arabských států zahájením vzdušných útoků na syrské území v dubnu 1967 a zničením syrského vodohospodářského projektu. Toto byly hlavní faktory, které stály za eskalací napětí v regionu, jež vyvrcholilo Šestidenní válkou. 36 Válka přinesla Izraeli velké územní zisky, zejména se mu podařilo zabrat 2/3 Golanských výšin, které okupuje dodnes, a zjevně se jich nehodlá vzdát, protože tato oblast zajišťuje 15 % jeho poptávky po vodě. 37 Izrael hraje klíčovou roli také při řešení nedostatku vody v Palestině. Jde především o to, zda přizná či nepřizná Palestincům práva na využívání zdrojů, které se sice nacházejí na jejich území, ale které jsou z velké části pod kontrolou Izraelců. Tato nespravedlnost páchaná vůči palestinskému lidu a neochota Izraele současnou situaci měnit mají velice negativní dopady na místní obyvatelstvo i na životní prostředí. Způsobují velké škody především v zemědělství a v budoucnosti mohou vést až k 33 McGreal, Ch.: Once mighty Jordan reduced to a trickle [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.guardian.co.uk/world/2005/mar/09/israel>. 34 Mossadekh, G. A.: What of Hydropolitics and the Middle East? [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://globalbrief.ca/blog/query/what-of-hydropolitics-and-the-middle-east/1714>. 35 Tamtéž. 36 Tamtéž. 37 Mossadekh, G. A.: What of Hydropolitics and the Middle East? [online].[cit ]. Dostupné na www: < 10

11 hladomorům a dalšímu ekonomickému zaostávání Palestiny. Zároveň se tím vytváří ideální podmínky pro rostoucí nespokojenost palestinského obyvatelstva a častější projevy nenávisti vůči Izraeli. Navzdory rétorice nejvyšších izraelských představitelů nebyl dosud problém vody v Palestině uspokojivě řešen a naopak to vypadá, že si jde Izrael tvrdohlavě za svými cíli. Příkladem může být konstrukce zdi oddělující Západní břeh Jordánu od Izraele. Při výstavbě její severní části došlo ke zničení 25 studní, k izolaci místních obyvatel od dalších 50 studní, které byly jejich jedinými zdroji vody, a ke zničení jejich zavlažovacích systémů. Někteří odborníci tvrdí, že pokud by byla zeď dokončena v celé její předpokládané délce, přišli by Palestinci o 65 % svých vodních zdrojů. 38 Pokud by situace došla až tak daleko, podmínky k životu by se mohly zhoršit natolik, že by se obyvatelé museli z těchto míst odstěhovat. To by samozřejmě vyhovovalo Izraeli a jeho politice vytvoření velkého židovského státu. Izrael je také považován za jednu z hlavních překážek pro rozvoj vodních zdrojů v Libanonu. Zejména oblasti na jihu země jsou kvůli své blízkosti u hranic s Izraelem vystaveny vysokému riziku ozbrojených konfliktů, a proto nejsou atraktivní pro větší investice. Kromě toho si židovský stát nárokuje právo na získání přístupu a kontroly nad řekami Hasbani a Litani. Hasbani je totiž jedním z největších přítoků Jordánu a tím pádem také významným zdrojem povrchové vody pro Izrael. Jakýkoli libanonský projekt na řece Hasbani by tak ovlivnil objem vody tekoucí do Izraele. Nutno však podotknout, že navzdory závažnosti situace dodnes neexistuje žádná dohoda mezi Izraelem a Libanonem o společném využívání vodních zdrojů z přeshraničních řek. Někteří odborníci dokonce varují, že Izrael má velice silnou motivaci k opětovnému obsazení jižního Libanonu. Důvodů pro jejich obavy je hned několik. Izrael je ekonomicky mnohem vyspělejší než Libanon a má proto i vyšší spotřebu vody na jednoho obyvatele. V jeho zájmu je tedy omezit výstavbu jakýchkoli vodních děl na libanonských řekách, které by snížily jeho disponibilní zdroje povrchové vody a ještě více prohloubily jeho deficit. Motivací pro izraelskou invazi je také skutečnost, že vybudováním technicky poměrně nenáročného kanálu, který by propojil řeku Litani a Hasbani, by Izrael získal dodatečných 800 mil. m 3 vody ročně, což je zhruba 40 % jeho celkové roční spotřeby. Litani a Hasbani jsou totiž od sebe v jednom místě vzdáleny pouze 5 km a obě řeky nejsou daleko od izraelských hranic. 39 Jordánsko je jediný stát, se kterým má Izrael podepsanou dohodu týkající se vodních zdrojů. Úmluva je součástí mírové smlouvy, kterou oba státy uzavřely v roce V rámci dohody může Jordánsko, kromě jiného, získat dodatečných 215 mil. m 3 vody ročně prostřednictvím výstavby nových přehrad a projektů na odklon vody z Jordánu a budováním zařízení na čištění a odsolování mořské vody. V současné době putuje do Jordánska zhruba jedna třetina tohoto objemu díky novému potrubí vedoucímu z Izraele. 40 Dobré vztahy se Jordánsko snaží udržovat i se sousední Sýrií. V 50. letech minulého století uzavřely obě země dohodu o přehrazení hraniční řeky Yarmouk. Voda z této přehrady je využívána převážně k 38 Gray, A.: The Wate Crisis in Gaza [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1211>. 39 Mahfouz, B.: Lebanese Water Resources: A Potential to alleviate Middle East water stress [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1854&context>. 40 Government of Jordan: Jordan s Water Shortage [online]. [cit ]. Dostupné na www: <http://www.kinghussein.gov.jo/geo_env4.html>. 11

12 zavlažování jordánského území. O třicet let později byla vybudována tzv. Unity Dam, která slouží jako významný zdroj vody pro Sýrii i pro Jordánsko a je zároveň symbolem spolupráce mezi oběma státy. 41 Sýrie uzavřela podobné dohody o hraničních řekách i s dalšími sousedními státy, ale žádná z nich nemá charakter mezinárodní smlouvy, jedná se spíše o nezávazná memoranda. Například koncem 80. let minulého století podepsala Sýrie dohodu s Irákem o společném využívání Eufratu. V ní je stanoveno, že Sýrii připadá maximálně 42 % vody, která touto řekou přiteče z Turecka. V roce 2005 začala navíc fungovat speciální skupina vědců ze Sýrie, Turecka a Iráku, tzv. Iniciativa spolupráce v povodí řek Eufrat-Tigris, jejímž cílem je podporovat spolupráci mezi těmito třemi státy. Pro řešení problémů, které by mezi nimi mohly vyvstat, byl v roce 2008 vytvořen společný vodohospodářský institut sídlící v Turecku. 42 Na základě úmluvy z roku 1994 mezi Sýrií a Libanonem má Libanon každý rok právo na 80 mil. m 3 vody z řeky Orontes, bude-li její průtok minimálně 400 mil. m 3 /rok. Dohoda mu zároveň zakazuje vrtat nové studny v povodí této řeky. Žádná smlouva o Orontes však nebyla dosud uzavřena mezi Sýrií a Tureckem, ale v roce 2008 mezi nimi došlo k dohodě o vybudování společné přehrady Dagge, J.: Parting the Waters [online]. [cit ]. Dostupné na www: <http://www.syria-today.com/index.php/focus/5259- parting-the-waters>. 42 Tamtéž. 43 Tamtéž. 12

13 Závěr Celá oblast východního Středomoří se v současné době potýká s velice závažným nedostatkem vody a situace se bude i nadále zhoršovat. Na vině je především rychle rostoucí poptávka po vodě, způsobená populační explozí, zvyšováním životní úrovně a tím i spotřeby vody na jednoho obyvatele, pokračující urbanizací a v neposlední řadě i rozvojem průmyslu a zemědělství. Svým dílem však přispívají i zastaralé distribuční systémy a špatný managament vodních zdrojů. Zajištění přístupu k pitné vodě proto patří mezi hlavní priority každé ze zúčastněných vlád a zároveň se stává významným faktorem ovlivňujícím její zahraniční politiku. Vzhledem k tomu, že spory o vodu stály už mnohokrát na pozadí izraelsko-arabských konfliktů a že mezinárodní vztahy v regionu jsou stále velmi napjaté, existuje poměrně reálný důvod k obavám z eskalace dalších ozbrojených konfliktů o vodní zdroje. Na druhou stranu však může závažnost situace působit jako stmelující prvek a přinutit nejvyšší představitele těchto států k tomu, aby společně zasedli k jednacímu stolu. Spolupráce v oblasti využívání vodních zdrojů a rostoucí vzájemná závislost těchto zemí by tedy naopak mohla působit jako prevence případných budoucích konfliktů. Bude to však vyžadovat ústupky a kompromisy všech zúčastněných stran. Bezesporu klíčovou roli hraje v těchto otázkách Izrael. Jeho rozvinutá ekonomika a vysoká životní úroveň místního obyvatelstva kladou velké nároky na vodohospodářskou politiku země i na jeho distribuční systém. Vzhledem k omezenému počtu řek a podzemních rezervoárů se však Izrael musí o svoje zásobárny vody dělit s okolními státy. Zatím však nic příliš nenasvědčuje tomu, že by se izraelská vláda uchylovala k jednání se svými sousedy. Spíše si jde tvrdohlavě za svými cíli a v otázkách vodních zdrojů je relativně nekompromisní (viz omezování přístupu Palestinců k vodě, výstavba NWC a další). Přesto, že jsou na sobě státy východního Středomoří hodně závislé (kvůli nutnosti dělit se o několik málo řek, které oblastí protékají), závazné mezinárodní smlouvy, které by tuto problematiku upravovaly, jsou v tomto regionu spíše výjimkou. Bylo sepsáno pouze několik nezávazných úmluv, nejčastěji o realizaci společných vodohospodářských projektů. I když nemají charakter mezinárodních smluv, mohou se tyto dohody stát prvními krůčky na cestě k mírovému řešení neustále se zhoršujícího nedostatku pitné vody ve východním Středomoří. 13

14 Seznam použité literatury 1) AquaStat: FAO Water Report 34 [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r html>. 2) Arab Water Council: Palestine state of the water report - An overview of water and sanitation in the Occupied Palestinian Territories [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.arabwatercouncil.org/awf/downloads/sessions/topic1/p1-3-almotaz-a-abadi-palestine-state.pdf>. 3) Dagge, J.: Parting the Waters [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.syria-today.com/index.php/focus/5259-parting-the-waters>. 4) Dale, W. N.: Middle East Water Problems [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2001_07-09/dale_water/dale_water.html>. 5) Government of Jordan: Jordan s Water Shortage [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.kinghussein.gov.jo/geo_env4.html>. 6) Gray, A.: The Wate Crisis in Gaza [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1211>. 7) Jewish Virtual Library: Israel s chronic water problem [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/history/scarcity.html>. 8) Lowi, M. R.: Water and Power: The Politics of a Scarce Resource in the Jordan River Basin. Cambridge University Press, ISBN , p 25. 9) Mahfouz, B.: Lebanese Water Resources: A Potential to alleviate Middle East water stress [online]. [cit ]. Dostupné na www: <http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1854&context>. 10) McGreal, Ch.: Once mighty Jordan reduced to a trickle [online].[cit ]. Dostupné na www: < 11) Mekorot: Israel s Water Supply System [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.mekorot.co.il/eng/mekorot/pages/israelswatersupplysystem.aspx>. 14

15 12) Mossadekh, G. A.: What of Hydropolitics and the Middle East? [online]. [cit ]. Dostupné na www: < 13) The Guardian, 2001: Liquid assets [online]. [cit ]. Dostupné na www: <http://www.al-bab.com/arab/env/liquidassets.htm>. 14) Water-technology: Greater Amman, Jordan [online].[cit ]. Dostupné na www: <http://www.water-technology.net/projects/greater_amman/>. 15) Wolf, A., Ross, J.: The Impact of Scarce Water Resources on the Arab-Israeli Conflict. 15

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

kondenzace evapo- (transpi)race

kondenzace evapo- (transpi)race Voda jako zdroj evapo- (transpi)race Koloběh vody v krajině kondenzace Voda jako zdroj Voda jako zdroj Celkové množství vody na Zemi: 1,38 x 109 km 3 Z toho je 97,4 % slané vody. Celkové množství sladké

Více

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Mrtvé moře Příčiny, důsledky a řešení problému vysychání

Mrtvé moře Příčiny, důsledky a řešení problému vysychání Mrtvé moře Příčiny, důsledky a řešení problému vysychání 1 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Stručné informace o Mrtvém moři 4 Vznik Mrtvého moře 4 Člověk a Mrtvé moře 5 Současnost Mrtvého moře 7 Záchrana Mrtvého moře

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Vodní toky Voda je jedním z nejvýraznějších modelačních činitelů v krajině. Vznik vodního toku pramen zdrojnice soutok 2 a více řek (Labe-Vltava, Labe-

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe - UNCCD

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe - UNCCD Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe - UNCCD Byla sjednána v Paříži v roce 1994. ČR je členem od roku 2000. Do dnešní doby má tato

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie Saudská Arábie Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie a) Střední východ b) Blízký východ Jihozápadní

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Saharská Afrika. Obr. 1

Saharská Afrika. Obr. 1 Saharská Afrika Obr. 1 Státy: Mauritánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Jižní Súdán (2012) Obyvatelstvo: Arabové, Černoši - časté nepokoje, většinou kvůli náboženským otázkám Příroda: Sahara Sahel (= savany

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 2 Používání vody pro praní Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody - Délka

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí Seznam všech výstupů projektu OP-Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/36149 Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů bakalářského

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Přednášející: DOBRÝ DEN. Jaromír Novák. "Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí"

Přednášející: DOBRÝ DEN. Jaromír Novák. Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí "Hospodaření s vodními zdroji - specifika rozvojových zemí" Přednášející: Jaromír Novák DOBRÝ DEN Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Trocha čísel 37.000 km 2, 18% voda, 16.8 mil. obyvatel ne střecha

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Člověk působí na své okolí již od pradávna svou schopností přetvářet přírodu ke svému prospěchu nejen usnadnil svou existenci na Zemi

Více

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 27/03/2014 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2014 ODDÍL III KOMISE, HLAVY 13, 21, 22, 23, 40 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014 EUR Z KAPITOLY 1305 Nástroj předvstupní pomoci Regionální rozvoj

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Současná situace na Blízkém východě

Současná situace na Blízkém východě Současná situace na Blízkém východě Přednáška pro Univerzitu třetího věku 3.5.2010 Radka Havlová (havlova@vse.cz) I. Stručná historie izraelsko-palestinských Plán vzniku Izraele a Palestiny Rezoluce OSN

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Problémy subjektů nacházejících se horním a dolním toku

Problémy subjektů nacházejících se horním a dolním toku Problémy subjektů nacházejících se horním a dolním toku Vztahy mezi subjekty nacházejícími se na horním a dolním toku při opatřeních preventivní protipovodňové ochrany na (mezinárodních) vodních tocích

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové Petr Rapant Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové 23.3.2009 Rapant, P.: DMR XIII (2009) 2 stékání vody po terénu není triviální proces je součástí

Více

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI Přesuny v produkci emisí uhlíku Stefan Speck NERI Environmentální dopady se specifickým zaměřením na CL Environmentální dopady EDR, které mohou způsobit přesun produkce uhlíku do jiných zemí, jsou důležitým

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

IZRAEL logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 18.září 2014

IZRAEL logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 18.září 2014 IZRAEL logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 18.září 2014 IZRAEL, je zemí mnoha pomezí. Západní pobřeží patří od nepaměti do Středozemního okruhu, se silnými prvky Západního světa. Na jihu země

Více

OLEJNINY LONG: Investice do zemědělských komodit

OLEJNINY LONG: Investice do zemědělských komodit OLEJNINY LONG: Investice do zemědělských komodit Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 10. 03. 2010 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Bezpečnost regionů a ochrana přírody ve stínu klimatické změny Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. VŠRR Jak se vlastně tedy vyvíjí klima na naší planetě? Oteplení (masáž novinářů a ekologistů) X Ochlazení (prezentace

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více