V da a technologie 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V da a technologie 36"

Transkript

1 Dopis z Izraele

2 Mapa 4 Zem 5 Historie 9 Stát 16 Lidé 21 ivot ve m stech 23 ivot na venkov 27 Zdravotnictví 29 Sociální služby 32 Vzd lávání 34 V da a technologie 36 Izraelci budou tábořit každý ve svém táboře, každý při svém praporu po oddílech. (Numeri 1:52) Hospodá ství 40 Kultura a volný as 46 Izrael a sv t 54 Údaje v íslech 59 Všechny známky byly přetištěny se svolením Izraelské filatelistické služby.

3 S t ř e d o z e m n í m o ř e L I B A N O N Kirjat Šmona Golan Naharija Safed Kacrin Akko (Acre) Haifa Galilea Kineret (mošava) Tiberíades Nazaret Afula Bejt Šean S Ý R I E Mapa Svaté země od Gerarda de Jode, 1578 E G Y P T Chadera Netanja Kalkílija Bnej Brak Negev Dženín Samařsko Nábulus Tel Aviv-Jaffo Petach Tikva Ariel Ramat Gan Bat Jam Cholon Rišon le-cijon Ramalláh Rechovot Ramla Jericho Ašdod Jerucham Aškelon Bejt Šemeš Betlém Gaza Judea Hebron Netivot Sinaj Beer-Ševa Yerojam Ejlat Arad Dimona Arava Mrtvé moře řeka Jordán J O R D Á N S K O Copyright Carta, Jeruzalém Státní hranice Linie odpoutání vojenských sil, 1974 Rozdělení podle izraelsko-palestinské Přechodné dohody: Zóna A Palestinci odpovídají za civilní záležitosti, vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Zóna B Palestinci odpovídají za civilní záležitosti a udržení veřejného pořádku. Izrael má rozhodující právo v oblasti bezpečnosti. Zelená oblast / přírodní rezervace Po kompletním stažení vojenských sil podle dohod mezi oběma stranami oběma stranami Vytvořila a k publikaci připravila společnost Carta, Jeruzalém 2000 Copyright Carta, Jeruzalém Zem Izrael, biblická země a historická domovina židovského národa, se nachází na Blízkém východě. Leží při východním pobřeží Středozemního moře a je součástí pevninského mostu, který spojuje tři kontinenty Asii, Afriku a Evropu. Právě v této zemi začali Židé před zhruba lety rozvíjet své náboženství a kulturu a zde také setrvali po celá staletí, ať už ve svrchovaném státě, nebo pod cizí nadvládou. Stát Izrael se rozkládá na území o celkové rozloze km 2, z čehož km 2 tvoří pevnina. Území Izraele je podlouhlé a úzké, na délku od severu k jihu měří zhruba 470 km a v nejširším bodě je vzdálenost mezi Mrtvým mořem a pobřežím Středozemního moře 135 km. Na severu tato země sousedí s Libanonem, na severovýchodě se Sýrií, na východě s Jordánskem, na jihozápadě s Egyptem a na západě je omývána Středozemním mořem. Přes malou rozlohu je rozmanitost krajinného rázu a klimatických podmínek v Izraeli srovnatelná s rozmanitostí celého kontinentu. Na severu se střídají zalesněné vrchoviny Galileje s úrodnými zelenými údolími. V pobřežní nížině, která se táhne podél Středozemního moře, se nacházejí písečné duny a zemědělská půda. Ve středu země se skalnaté vrcholky Samařských a Judských hor prudce svažují k subtropickému Údolí Jordánu a Mrtvému moři, nejníže položenému místu na světě. V jižní části země se rozprostírá hornatá Negevská poušť, která končí u nejsevernějšího výběžku Rudého moře, Ejlatského zálivu. 4 5

4 PODNEBÍ: V Izraeli po většinu roku panuje slunečné počasí. Období dešťů trvá od listopadu do dubna. Roční úhrn srážek se pohybuje od mm na severu po pouhých 30 mm v nejjižnějších částech země. Klimatické podmínky v jednotlivých oblastech jsou velmi různorodé: v pobřežní nížině horká a vlhká léta a mírné deštivé zimy; v horských oblastech suchá a příjemně teplá léta a mírně chladné zimy s deštěm a občasným sněhem; v Údolí Jordánu horká a suchá léta a příjemné zimy a na jihu celoročně polopouštní podmínky s teplými až horkými dny a studenými nocemi. místem pro pozorování ptactva a mezinárodním centrem ornitologického výzkumu a spolupráce. V zemi existuje více než 150 přírodních rezervací a 65 národních parků o celkové rozloze takřka km 2 ; několik set dalších lokalit se plánuje. Izraelské kachny, 1989 VODSTVO: Celkové roční obnovitelné zásoby vody tvoří zhruba 1,7 miliard m3, z čehož je přibližně 65 procent využíváno k zavlažování a zbytek pro potřeby obcí a průmyslu. Hlavní vodní zdroje země představují řeka Jordán, Galilejské jezero (Kineret) a několik menších vodních toků. Navíc se využívají přírodní prameny a ložiska podzemní vody, pro které však platí regulovaný odběr, aby nebyly vyčerpány a nedocházelo k jejich zasolování. Voda je v této zeměpisné oblasti vzácná, a proto jsou neustále podnikány kroky, jejichž cílem je co možná nejlepší využití stávajících a zároveň hledání nových potenciálních vodních zdrojů. V 60. letech 20. století byly všechny zdroje pitné vody spojeny do integrované celostátní sítě, jejíž hlavní tepna, Trans-izraelský vodní kanál, prostřednictvím systému obrovských potrubí, akvaduktů, otevřených kanálů, nádrží, tunelů, přehrad a čerpadel přivádí vodu ze severu a středu země na vyprahlý jih. Probíhající projekty na využití nových zdrojů se soustřeďují na vytváření umělého deště, recyklaci odpadních vod a odsolování mořské vody. FLÓRA A FAUNA: Rozmanitost rostlinných a živočišných druhů v Izraeli je odrazem nejen zeměpisné polohy, ale také různorodého povrchu a klimatických podmínek. Na území Izraele se vyskytuje přes 500 druhů ptáků, zhruba 100 druhů savců, 90 druhů plazů a téměř druhů rostlin, z nichž 150 se nenachází nikde jinde na světě. Izrael je světově proslulým Stromy Svaté země OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Prudký nárůst počtu obyvatel a neustálý rozvoj zemědělství a průmyslu neblaze přispěly ke zhoršení životního prostředí, především v pobřežních oblastech, kde žije více než polovina obyvatelstva Izraele a kde je soustředěna většina průmyslu. S touto situací by se měly vypořádat programy, které se zaměřují především na znečištění pobřeží Středozemního a Rudého moře a podzemních vod, vodní hospodářství, čištění odpadních vod, kvalitu ovzduší nebo nakládání s pevným odpadem a nebezpečnými látkami. Nejvyšší prioritě se těší prosazování zákonů o životním prostředí a vzdělávání v oblasti ekologie. Stále větší měrou jsou k podpoře zlepšování životního prostředí využívány také ekonomické nástroje: organizace, které investují do prevence znečišťování, jsou Země oplývající mlékem a strdím (Exodus 3:8) 6 7

5 odměňovány dotacemi, a původci znečištění musí naopak daně a poplatky odvádět. V souladu s principy dlouhodobě udržitelného rozvoje se úsilí zaměřuje na šetrné využívání zdrojů a prevenci znečištění ve všech ekonomických sektorech. INFRASTRUKTURA: Izrael je součástí předních světových komerčních, finančních a akademických datových sítí a pomocí podvodních optických kabelů a satelitních spojů je plně napojen na mezinárodní komunikační systémy. V mezinárodním srovnání zaujímá Izrael přední příčky v počtu telefonních linek, počítačů a připojení k internetu v přepočtu na jednoho obyvatele. Jako jedna z prvních zemí na světě Izrael dokončil úplnou digitalizaci telefonní sítě, díky níž mají uživatelé přístup k celé řadě nejmodernějších služeb. Rovněž v počtu mobilních telefonů na jednoho obyvatele zaujímá Izrael jednu z předních světových příček. Poštovní služby, které zajišťují spojení s většinou zemí světa, jsou dostupné na celém území Izraele. Vzhledem ke krátkým vzdálenostem jsou hlavními dopravními prostředky auta, autobusy a nákladní vozy, v posledních letech se navíc zvýšilo využití nákladní i osobní železniční dopravy. V Jeruzalémě probíhá výstavba systému lehké kolejové dopravy. Tři starobylá přístavní města, Jaffo, Caesareu a Akko (Acre), nahradily tři moderní přístavy v Haifě, Ašdodu a Ejlatu, které slouží k mezinárodní lodní dopravě. Největším a nejvytíženějším letištěm v Izraeli je Ben Gurionovo mezinárodní letiště. Izraelské kachny, 1989 Promenáda Armon Hanaciv v Jeruzalémě Historie Šalamounův chrám BIBLICKÁ DOBA (cca př. n. l.): Počátky historie Židů se kladou do první poloviny druhého tisíciletí před naším letopočtem a odvíjí se od tří praotců Abraháma, jeho syna Izáka a vnuka Jákoba. Kniha Genesis vypráví o tom, jak byl Abrahám povolán do Kanaánu (později označovaného jako Země izraelská), aby položil základy národa uctívajícího jediného Boha. Když se v zemi rozšířil hladomor, Jákob a jeho synové, předkové 12 izraelských kmenů, byli nuceni přesídlit do Egypta, kde však byli jejich potomci zotročeni. O několik století později vyvedl Mojžíš svůj lid z egyptského otroctví na svobodu, a odvedl jej zpět do Země izraelské. Po 40 let putovali Sinajskou pouští, kde se stmelili v národ a kde jim byla předána Tóra (Pět knih Mojžíšových) i Desatero přikázání, které monoteistické víře jejich praotců dodaly formu a řád. Pod vedením Jozuy dobyly izraelské kmeny svou zemi zpět a natrvalo se v ní usídlily. Přechodně se pak sjednocovaly pod vedením takzvaných soudců, především v dobách, kdy jim hrozilo nebezpečí od okolních národů. Za vlády Saula (cca 1020 př. n. l.) byla založena monarchie a jeho následník, král David, všechny izraelské kmeny sjednotil a ustanovil hlavním městem Jeruzalém (cca 1000 př. n. l.). Davidův syn Šalamoun z království vytvořil vzkvétající mocnost a nechal v Jeruzalémě postavit chrám zasvěcený jedinému Bohu Izraelitů. Archeologické nálezy dosvědčují, že za jeho vlády byla založena významná městská obchodní střediska, například opevněná města Chacor, Megido a Gezer. Po Šalamounově smrti se země rozdělila na dvě království Izrael (hlavní město Samaria) a Judeu (hlavní město Jeruzalém), která vedle sebe existovala dalších dvě stě let. Vládli v nich židovští králové a proroci nabádali lid k sociální spravedlnosti a dodržování zákona. 8 9

6 Izraelské království zaniklo v roce 722 př. n. l., kdy jej dobyli Asyřané, a jeho obyvatelstvo bylo rozptýleno (Deset ztracených kmenů). Judeu později dobyli Babyloňané (586 př. n. l.), zničili jeruzalémský chrám a většinu židovského obyvatelstva odvlekli do Babylonské říše. OBDOBÍ OBNOVENÉ ŽIDOVSKÉ SAMOSPRÁVY ( př. n. l.): Poté, co v roce 538 př. n. l. Babylonskou říši dobyli Peršané, se mnoho Židů vrátilo do Judey. V Jeruzalémě byl opět postaven chrám a do země se navrátil židovský způsob života. Následující čtyři století se Židé pod perskou a později řeckou nadvládou těšili značné autonomii. Když syrští Seleukovci zavedli soubor nařízení, jejichž cílem bylo vymýtit židovské náboženské rituály a zvyky, vypuklo v roce 166 př. n. l. pod vedením Judy Makabejského z rodu Hasmonejců povstání, které vyústilo v ustanovení nezávislého židovského království, jemuž vládli židovští králové pocházející z Hasmonejské dynastie. Hasmonejské království existovala zhruba 80 let, až do příchodu Římanů. POD CIZÍ NADVLÁDOU (60 př. n. l n. l.): Od roku 60 př. n. l. získával v zemi oslabené občanskými nepokoji stále větší vliv Řím. Ve snaze o opětovné nabytí svobody zorganizovali Židé několik vzpour, které v roce 66 n. l. vyvrcholily velkým povstáním, známým jako Židovská válka. Po čtyřech letech střídavých bojů Římané v roce 70 n. l. anektovali Judeu, vypálili Druhý chrám a velké množství Židů ze země vyhnali. Poslední odpor proti Římu, na nějž se ve skalní pevnosti Masada postavilo asi Židů, skončil v roce 73 n. l. hromadnou sebevraždou obléhaných. Tento čin se stal symbolem boje židovského lidu za svobodu ve vlastní zemi. Výsledkem dalšího pokusu o obnovení suverenity židovského národa, povstání Bar Kochby v roce 132 n. l., bylo založení nezávislé enklávy v Judeji s Jeruzalémem jako hlavním městem. O tři roky později však Římané Bar Kochbu porazili a ve snaze zahladit jakékoliv spojení mezi Židy a zemí, v níž žili, dali Jeruzalému nové jméno Aeila Capitolina a zemi nazvali Palestina. Pod římskou (70 313) a byzantskou ( ) nadvládou si židovská komunita v zemi uchovala a nadále rozvíjela své vlastní právní, vzdělávací i kulturní instituce. Židovské zákony, které upravovaly všechny stránky života, byly kodifikovány v Mišně (2. století) a dále rozpracovány v Talmudu (3. 5. století). Tyto zákony platí pro praktikující Židy dodnes, ačkoliv některé z nich byly později pozměněny, aby lépe odpovídaly měnícím se podmínkám,. Od 7. století zemi postupně ovládali Arabové ( ), Seljukové ( ), křižáci ( ), Mamelukové ( ), osmanští Turci ( ) a Britové ( ). Docházelo k posunům hranic a jméno země se měnilo podle rozmarů momentálního vládce. O přítomnosti dobyvatelů dodnes vypovídají mnohé stavby, které zde byly za jejich vlády vybudovány. Přestože počet Židů za staletí cizí nadvlády klesl, nikdy ze země svých předků zcela nevymizeli. Židovské osídlení navíc čas od času posiloval návrat Židů ze zemí diaspory. V polovině 19. století začal tento migrační pramínek nabývat na síle. 100 let od 1. sionistického kongresu SIONISMUS: Touha navrátit se jednoho dne na Sion (tradiční označení pro Jeruzalém a Zemi izraelskou), byla po mnoho staletí jedním z tmelících prvků Židů v diaspoře. Koncem 19. století se tato touha přetavila v národní hnutí, známé jako sionismus. Stalo se tak v reakci na nepřetržitý útlak a pronásledování Židů ve východní Evropě a v důsledku rostoucího rozčarování z formální emancipace v západní Evropě, která navzdory očekávání neukončila po staletí trvající diskriminaci a nevedla k rovnoprávnému začlenění Židů do společnosti. V roce 1897 svolal Theodor Herzl do švýcarské Basileje První sionistický kongres, kde bylo sionistické hnutí ustanoveno jako formální politické uskupení, které si klade za cíl návrat židovského národa do Země izraelské a obnovení života Židů jako národa v jejich historické domovině. Sionistická ideologie inspirovala tisíce Židů k přesídlení do země svých předků, jež v té době byla řídce osídlenou a značně zanedbanou částí Osmanské říše. Tito první osadníci začali vysoušet močály, obdělávat půdu, zalesňovat holé svahy, zakládat průmyslové podniky a budovat města a vesnice. Byly ustaveny úřady a instituce zajišťující veřejné služby a z hebrejštiny, jejíž použití se dlouho omezovalo jen na liturgii a literaturu, se znovu stal živý jazyk

7 S uznáním historického spojení židovského lidu s Palestinou (Zemí izraelskou) a nároku na znovuzřízení národní domoviny v této zemi svěřila Společnost národů v roce 1922 mandát nad zemí Velké Británii a mimo jiné jí uložila za povinnost zajistit v zemi takové politické, administrativní a ekonomické podmínky, které zaručí zřízení národní domoviny pro židovský národ. Ve stejném roce Britové na třech čtvrtinách svěřeného území zřídili arabský emirát Zajordánsko (dnes Jordánské hášimovské království) a na budování židovské vlasti vyhradili pouze část na západ od Jordánu. Extremističtí arabští vůdci, kteří nesouhlasili se zřízením židovské národní domoviny ani v tomto malém prostoru, podněcovali útoky proti židovské komunitě, ale i Arabům, kteří obhajovali myšlenku arabsko-židovského soužití. Militantní Araby neuspokojily ani přísné restrikce, jimiž britské úřady omezovaly počty Židů usazujících se v Palestině; násilné incidenty tudíž přetrvávaly až do začátku druhé světové války. Anna Franková a dům, v němž se společně s rodinou dva roky ukrývala před nacisty Ani po válce však nedošlo k uvolnění židovských imigračních kvót, a to navzdory palčivé potřebě najít útočiště pro ty, kteří přežili nacistický holocaust, při němž zahynulo na šest milionů evropských Židů, z toho 1,5 milionu dětí. Ve snaze obejít britskou imigrační politiku zmobilizovala židovská komunita v Palestině, za pomoci Židů v diaspoře, své zdroje a zorganizovala systém nelegálních imigrací, známý jako Alija Bet ; v rámci Alia Bet do země přesídlilo kolem uprchlíků z Evropy. Mezinárodní den památky obětí holocaustu, 27. ledna 2008 Vzrůstající odpor Arabů vůči židovskému osidlování Palestiny, stejně jako neutuchající tlak ze strany Židů na zrušení imigračních kvót, vedly Británii nakonec k tomu, aby situaci předložila k řešení Organizaci spojených národů. Na valném shromáždění OSN 29. listopadu 1947 byl odhlasován plán, podle nějž měly v oblasti západně od Jordánu vzniknout dva státy stát židovský a stát arabský. Židé tento plán přijali, Arabové nikoliv. Deklarace nezávislosti SVRCHOVANÝ STÁT: V den ukončení britského mandátu v Palestině, 14. května 1948, vyhlásili Židé založení Státu Izrael. Neuplynulo však ani 24 hodin a do nově vzniklého státu vtrhly armády pěti okolních arabských zemí. Tím vypukla Válka za nezávislost Izraele, která s přestávkami trvala až do následujícího roku, kdy byly postupně podepsány bilaterální dohody o příměří mezi Izraelem a sousedními arabskými státy. V Deklaraci nezávislosti podává Izrael všem sousedním státům a jejich národům ruku k míru a dobrým sousedským vztahům. Tato výzva, opakovaná několika izraelskými vůdci, však od počátku narážela na nezájem nebo odmítavý postoj. Teroristické útoky Arabů namířené na izraelské civilisty pokračovaly za podpory arabských států. Arabské státy na Izrael také uvalily ekonomický a diplomatický bojkot, zablokovaly mezinárodní vody pro přístup izraelských lodí a opakovaně nabádaly k otevřeným válečným konfliktům. V letech 1956 a 1967 Izrael v sebeobraně proti vážným hrozbám dvakrát preventivně udeřil. V roce 1973 Izrael odrazil společný útok okolních arabských států vedený na dvou frontách. Odmítavý postoj arabského světa prolomila až návštěva egyptského prezidenta Anvara Sadata v Jeruzalémě, která se uskutečnila na pozvání izraelského premiéra Menachema Begina v listopadu Návštěva vedla k sérii jednání, jejichž výsledkem byl podpis Dohod z Camp Davidu, které vymezovaly rámec pro dosažení celkového míru na Blízkém východě; na základě Dohod z Camp Davidu byla následně Mír [jenž] ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství (Izajáš 52:7) 12 13

8 podepsána také egyptsko-izraelská mírová smlouva (26. března 1979). Na dalších frontách však násilné střety bohužel pokračovaly. V roce 1982 byl Izrael nucen zakročit proti teroristickým základnám OOP (Organizace pro osvobození Palestiny) v jižním Libanonu, odkud byly podnikány útoky na civilisty v severní Galileji. Po skončení operace byla palestinská teroristická infrastruktura v Libanonu odstraněna, nicméně vzhledem k bezpečnostnímu vakuu, jež v jižním Libanonu panovalo, musela být izraelská vojenská přítomnost v této oblasti alespoň minimálně zachována. Mírové snahy Izraele však přesto neutuchaly. 30. října 1991 se v Madridu konala mírová konference o Blízkém východě, při níž k jednomu stolu zasedli představitelé Izraele, Sýrie, Libanonu, Jordánska a Palestinců. Na formální jednání navázala bilaterální vyjednávání mezi jednotlivými stranami a multilaterální rozhovory o problémech celého regionu. Významným průlomem se stala Deklarace zásad, podepsaná v září 1993 mezi Izraelem a OOP, která rámcově vymezovala budoucí mírové uspořádání na Západním břehu a v Gaze. V Pásmu Gazy a v oblasti Jericha byla následně ustavena palestinská samospráva (Palestinská autonomie, 1994), která byla v roce 1995 uzavřením Přechodné dohody rozšířena i na další oblasti Západním břehu. K dalšímu zlepšení vztahů v regionu došlo v červenci 1994, kdy byl oficiálně ukončen dlouhých 46 let trvající válečný stav mezi Izraelem a Jordánskem. V říjnu 1994 pak byla uzavřena izraelsko-jordánská mírová dohoda, na jejímž základě obě země navázaly plné diplomatické styky. Zdárný vývoj mírového procesu otevřel cestu k rozšíření kontaktů a navázání styků také s ostatními arabskými zeměmi. Den vzpomínek na padlé izraelské vojáky, 1999 V lednu 1997 Izrael a Palestinská autonomie podepsaly tzv. Hebronský protokol, jenž umožnil stažení izraelských jednotek z oblasti Hebronu. Po dohodě, jíž obě strany dosáhly v říjnu 1998 v americkém Wye River, Izrael Palestincům předal do vlastní správy další oblasti Západního břehu a Gazy. Další stažení izraelských sil, a s ním i propuštění palestinských vězňů, otevření tzv. bezpečného koridoru spojujícího Gazu se Západním břehem a obnovení jednání o definitivní podobě mírového uspořádání, následovalo po memorandu podepsaném v září 1999 v egyptském Šarm aš-šajchu. Následující krok, kterým byl summit v Camp Davidu v červenci 2000, však ztroskotal, když palestinské vedení odmítlo velkorysé izraelské návrhy na řešení konfliktu. Namísto toho Palestinci v září 2000 rozpoutali bouři bezhlavého teroru a násilí, která vedla k velkým ztrátám na životech a utrpení na obou stranách. Stovky izraelských civilistů padly za oběť teroristické střelbě a sebevražedným útokům. Izrael zareagoval výstavbou bezpečnostní bariéry a nakonec se mu podařilo dostat terorismus na většině svého území pod kontrolu. Paralelně s jednáními s Palestinci Izrael postupně snižoval počty svých bezpečnostních sil v jižním Libanonu; v květnu 2000 OSN potvrdila, že libanonské území opustily poslední izraelské jednotky. Palestinský teror namířený proti Izraeli z Libanonu sice ustal, na jeho místo však nastoupila organizace Hizballáh podporovaná Íránem. V červenci 2006 byl Izrael nucen odpovědět na rozsáhlé raketové útoky na severní hranici a na únos dvou svých vojáků. Izraelské jednotky se tak znovu ocitly v jižním Libanonu s cílem zastavit teroristické akce Hizballáhu. Tato operace, později označená jako Druhá libanonská válka, trvala zhruba měsíc. Po jejím skončení zavládl na severní hranici Izraele klid. Izrael zároveň neustával ve svých snahách o uzavření míru se svými palestinskými sousedy. V roce 2003 Izrael přijal mírový program Roadmap, navržený čtveřicí mezinárodních vyjednavatelů (USA, EU, Rusko a OSN); podle tohoto plánu má po zastavení palestinského teroru následovat konečné řešení všech sporných bodů a ukončení konfliktu. V srpnu 2005 premiér Ariel Šaron realizoval svou vlastní iniciativu, která měla urychlit nastolení míru, tzv. plán jednostranného stažení. V rámci tohoto plánu Izrael stáhl veškeré své jednotky a evakuoval všechny židovské osady z Pásma Gazy, a další čtyři židovské osady ze severního Samařska. Navzdory tomuto vstřícnému gestu však palestinský teror namířený proti Izraeli z Pásma Gazy neustával a poté, co se zde v roce 2007 chopilo moci hnutí Hamas, dokonce dále sílil. V prosinci 2008, po několikaletém raketovém ostřelování izraelských měst (na izraelské území bylo z Gazy vysláno celkem na raket), a po vyčerpání všech ostatních možností, zahájil Izrael vojenskou operaci proti hnutí Hamas v Gaze s cílem tuto střelbu zastavit. Hlavním cílem Izraele zůstává i nadále mír. Naděje na dosažení tohoto cíle se mohou vyplnit uzavřením rozumných historických kompromisů, v jejichž rámci sousední státy uznají Stát Izrael jako stát židovský a budou respektovat jeho právo na bezpečnou existenci

9 Stát DEKLARACE NEZÁVISLOSTI STÁTU IZRAEL (14. května 1948) představuje krédo národa, v němž se uvádí, že Stát Izrael... bude poskytovat všem občanům plnou sociální a politickou rovnoprávnost bez rozdílu náboženství, rasy a pohlaví; bude garantovat svobodu víry, svědomí, jazyka, vzdělání a kultury; zabezpečí posvátná místa všech náboženství a zůstane věrný principům Charty Organizace národů. Vlajka Státu Izrael vychází z podoby židovského modlitebního pláště (talitu) s modrou Davidovou hvězdou (Magen David). Oficiálním státním znakem Izraele je sedmiramenný svícen (menora), jehož tvar je údajně odvozen od místního druhu šalvěje známého již od starověku. Olivové ratolesti po obou stranách vyjadřují touhu Izraele po míru. Státní hymnou je Hatikva (Naděje). Menora (1952) Státní znak Izraele: Izraelci budou tábořit každý ve svém táboře, každý při svém praporu po oddílech. (Numeri 1:52) Izrael je parlamentní demokratickou republikou se samostatnou zákonodárnou, výkonnou a soudní mocí fungující na principu dělby moci, který zajišťuje neustálou kontrolu a rovnováhu systému. PREZIDENT, jehož povinnosti jsou především formální a reprezentativní, je symbolem jednoty státu. Je volen Knesetem (izraelským parlamentem) na jedno sedmileté období. Podepisuje zákony, na doporučení ministra spravedlnosti uděluje milosti a zmírňuje tresty a přijímá pověřovací listiny velvyslanců. KNESET, zákonodárný orgán, je jednokomorový parlament se 120 poslaneckými křesly. Poslanci Knesetu zastupují celou řadu politických stran a jsou voleni v celostátních volbách, které se konají alespoň jednou za čtyři roky. V den voleb hlasují voliči prostřednictvím volebního lístku pro politickou stranu, která je má v Knesetu zastupovat. Celá země představuje jeden volební obvod. Jednotlivé strany získají v Knesetu příslušný počet křesel v poměru k podílu hlasů v celostátních volbách. Deklarace nezávislosti (25 let nezávislosti Izraele) Volby jsou všeobecné, celonárodní, přímé, rovné, tajné a poměrné. Všichni občané Izraele mají stejná práva bez ohledu na pohlaví, náboženské vyznání nebo etnický původ. Každý občan má právo volit po dosažení 18 let a právo být volen po dosažení 21 let

10 Kneset svou činnost vykonává na plenárních zasedáních a prostřednictvím 15 stálých výborů. Na plenárních zasedáních jsou na programu debaty, hlasování o návrzích zákonů, které předkládá vláda nebo jednotliví poslanci, a jednání o politice a činnosti vlády. Návrh zákona musí projít trojím čtením v Knesetu a následně ho musí podepsat prezident, premiér, předseda Knesetu a příslušný ministr. Teprve poté vstupuje zákon v platnost. Kneset jedná v hebrejštině, arabští a drúzští poslanci však mohou používat arabštinu (druhý oficiální jazyk Izraele). Je zajištěno simultánní tlumočení do obou jazyků. VLÁDA (výkonná moc) je odpovědná Knesetu a Kneset jí musí vyslovit důvěru. Má široké rozhodovací pravomoci týkající se všech aspektů života země. Po volbách prezident pověří jednoho poslance Knesetu sestavením vlády a předložením seznamu ministrů, který má Kneset schválit. Alespoň polovina ministrů přitom musí být z řad poslanců. Ačkoli většina ministrů odpovídá za určitou oblast a stojí v čele ministerstva, někteří fungují jako ministři bez portfeje. Premiér může zároveň zastávat funkci ministra. Všechny vlády od roku 1948 byly tvořeny koalicí několika stran, protože se až dosud žádné straně v Knesetu nepodařilo získat nadpoloviční většinu ze 120 křesel. Vláda má čtyřleté funkční období, které však může být zkráceno odstoupením, zbavením způsobilosti či smrtí premiéra nebo vyslovením nedůvěry Knesetem. Den obětí války (1974) MÍSTNÍ SPRÁVA sestává ze 73 obecních zastupitelstev a 124 oblastních rad. Obecní zastupitelstva a místní rady jsou voleny na základě poměrného systému, zatímco starostové a předsedové místních rad jsou voleni přímým hlasováním. Předsedové 54 oblastních rad jsou voleni z předsedů výborů jednotlivých komunit v oblasti nebo přímým hlasováním. SOUDNÍ MOC je zcela nezávislá na výkonné a zákonodárné moci. Soudci jsou jmenováni prezidentem na doporučení veřejné nominační komise a svůj úřad zastávají až do povinného odchodu do důchodu ve věku 70 let. Soudní systém tvoří tři úrovně soudů: městské soudy, které řeší občanské spory a méně závažné trestné činy, distriktní soudy, které řeší všechny trestní i občanskoprávní případy mimo kompetenci nižších soudů, a Nejvyšší soud, který slouží jako nejvyšší odvolací soud a také jako Vrchní soud řešící případy odvolání občanů vůči postupům orgánů veřejné moci. Pro určité záležitosti, například dopravní přestupky, pracovní spory, kriminalitu mladistvých nebo drobné nároky, jsou vyhrazeny zvláštní soudy. Otázky rodinného práva (manželství a rozvod) spadají do jurisdikce soudů v různých náboženských komunitách. PRÁVO ZEMĚ: Po dosažení státní svrchovanosti se přijatý soubor práva skládal ze stanov platných v období britského mandátu ( ), pokud neodporovaly ustanovením Deklarace nezávislosti Státu Izrael. Od té doby byly přijaty nové zákony a jiné byly pozměněny, aby odpovídaly aktuální situaci. Převládající charakteristikou právního systému je tedy od roku 1948 rozsáhlý soubor nezávislé izraelské legislativy a judikatury. Izraelské obranné síly: Buď rozhodný a udatný (Deuteronomium 31:7) ústava. Občanům všech etnických a náboženských původů jsou zaručena veškerá demokratická a lidská práva, jako je svoboda slova a vyznání, všeobecné volební právo a rovnost před zákonem. Izraelské zákony a tradice zajišťují svobodu tisku, politického názoru, volby povolání a právo na stávky a demonstrace. Základní zákony se týkají všech stránek života a funkce hlavních státních institucí a na jejich základě bude časem sestavena BEZPEČNOSTNÍ SBORY: Úkolem izraelské policie stejně jako ostatních policejních sborů na světě je zajišťovat kvalitu života bojem proti zločinu, pomáhat úřadům při prosazování zákona a podílet se na preventivních opatřeních, jejichž cílem je bezpečnost a ochrana veřejnosti. Prezident izraelské policie je jmenován vládou na doporučení ministra vnitra. Izraelská policie je rozdělena na šest územních útvarů; speciální útvary s celostátní působností spadají pod Policejní prezidium v Jeruzalémě. Zvláštní policejní složkou je Pohraniční stráž, která slouží jako víceúčelový policejní sbor a zaměřuje se především na zajištění vnitřní bezpečnosti 18 19

11 a pomoc běžné policii v boji proti zločinu; součástí Pohraniční stráže je také speciální protiteroristická jednotka. IZRAELSKÉ OBRANNÉ SÍLY (IOS) byly založeny v roce 1948, od svého vzniku bránily svou zemi v šesti závažných válečných konfliktech a řadí se mezi nejlépe vycvičené ozbrojené síly na světě. Cílem IOS je chránit suverenitu a územní celistvost státu, zastrašovat nepřátele a potírat všechny podoby terorismu, které ohrožují každodenní život. Vzhledem k omezené rozloze území a početní přesile nepřátel je defenzivní strategická doktrína IOS založená na ofenzivní taktice. Hlavní předností IOS jsou špičkově vycvičení vojáci. K obraně země využívají IOS malou stálou armádu, systém včasného varování a běžné letectvo a námořnictvo. V 18 letech jsou všichni způsobilí muži i ženy odvedeni, muži na dobu tří let, ženy na dobu dvou let. Stálou armádu tvoří vojáci v základní vojenské službě a vojáci z povolání. Hlavní sílu IOS představují vojáci v záloze, kteří jsou v době války nebo krize rychle mobilizováni ze všech koutů země ke svým jednotkám. V průběhu let se IOS věnovaly také potřebám společnosti jako celku, zastávaly mnoho sociálních funkcí a vedly celou řadu projektů zaměřených na aktuálně nejpalčivější společenské problémy. Lidé Izrael byl založen jako židovský stát a jeho společnost, čítající přes sedm milionů lidí, tvoří mozaiku různých náboženství, kultur a tradic. Občanství lze získat narozením, pobytem nebo udělením. Pokud chtějí, mají občané možnost ponechat si dvojí občanství. Deklarace nezávislosti Státu Izrael zajišťuje náboženskou svobodu; náboženské vyznání a zvyky jsou tedy záležitostí osobní volby. Integrace přistěhovalců V současné době obyvatelstvo země tvoří 75,5 % Židů, 20,2 % Arabů (převážně muslimů) a zbylé 4,3 % představují Drúzové, Čerkesové a další skupiny s neuvedeným vyznáním. V tomto otevřeném rámci mají jednotlivé komunity své vlastní náboženské, vzdělávací, kulturní a dobročinné instituce a organizace. Soudy jednotlivých náboženských komunit rozhodují ve věcech rodinného práva. Každé z mnoha posvátných míst v zemi spravuje příslušná náboženská autorita, přičemž ochranu těchto míst před znesvěcením i neoprávněným vstupem zajišťuje zákon, který k nim také umožňuje volný přístup. Oficiálním dnem odpočinku v Izraeli je sobota, tzv. šabat. Muslimové naproti tomu dodržují den odpočinku v pátek a křesťané v neděli. Den obětí války, 2008 Od vzniku státu v roce 1948 se židovská populace rozrostla ze na více než 5,6 milionu obyvatel. Jen za první čtyři roky se díky masovému přistěhovalectví Židů, kteří přežili evropský holocaust nebo kteří uprchli z arabských zemí, zdvojnásobila. Od té doby příliv Židů neustále pokračuje, ať už ze zemí, kde jsou utlačováni, tak ze svobodných částí světa. V rámci dvou významných akcí v letech 1984 a 1991 byla do Izraele dopravena prakticky celá židovská komunita z Etiopie, která zde pravděpodobně žila už od časů krále Šalamouna. Další významnou přistěhovaleckou vlnou která začala v roce 1989, byl příchod více než jednoho milionu Židů z bývalého Sovětského svazu. V průběhu shromažďování příslušníků národa rozprášených po celém světě si s sebou Židé přinesli tradice svých komunit 20 21

12 i různé prvky kultury vlastní zemím, v nichž po generace žili. Židovské obyvatelstvo Izraele tedy na jednu stranu spojuje společná víra a historie, na druhou stranu je pro ně příznačná rozmanitost světových názorů a životních stylů. Výsledkem je společnost částečně západní, částečně východoevropská, částečně blízkovýchodní, ale především izraelská. Nežidovské obyvatelstvo Izraele, tvořené převážně Araby, přestavuje asi 24 procent populace a jeho počet vzrostl od roku 1949 ze na dnešních 1,8 milionu obyvatel. Účast arabské menšiny na demokratických procesech v zemi svědčí o její občanské angažovanosti, přestože rozvoj vztahů mezi izraelskými Araby a Židy Hrobka proroka Sabalāna, brzdí jazyková bariéra, Hurfejš rozdílná náboženství a životní styly a v neposlední řadě i desetiletí arabsko-izraelského konfliktu. Obě populace žijí vedle sebe a spolupracují na ekonomické, obecní a politické úrovni, avšak s minimálními společenskými styky. Sto let Tel Avivu Achuzat Bait od Nahuma Gutmana Život ve m stech V městských oblastech žije asi 92 procent Izraelců. Mnoho moderních obcí a měst, která v sobě spojují staré i nové prvky, stojí na místech známých už od starověku, například Jeruzalém, Safed, Beer-Ševa, Tiberias a Akko. Jiná města jako Rechovot, Chadera, Petach Tikva a Rišon le-cijon zase vznikla jako zemědělské osady ještě v době Britského mandátu a postupně se rozvinula ve významná populační centra. V prvních letech existence státu byla zakládána tzv. rozvojová města, např. Karmiel a Kirjat Gat, která měla poskytnout domov nově příchozím přistěhovalcům a zároveň napomoci k rovnoměrnějšímu rozložení obyvatelstva v celé zemi a podpořit propojení venkovské a městské ekonomiky zavedením průmyslu a služeb do dříve neobydlených oblastí. Mešita Al-Jazzar, Akko (Íd al-fitr) Bazilika Zvěstování Panny Marie, Nazaret Budovy ve městech jsou většinou postaveny z kamene, panelů a štuku. Styly staveb se pohybují od zrestaurovaných památek z dávných století po obytné domy z dob před založením státu, od projektů postavených narychlo, aby zajistily střechu nad hlavou davům, které do země přišly po vyhlášení státu, po obytné, komerční a správní budovy z posledních desetiletí, na kterých je znát moderní plánování. Ve městech se nacházejí rozlehlé a dobře udržované parky a bezpočet hřišť, které oddělují většinu obytných oblastí od komerčních a průmyslových zón. Mezi čtyři nejvýznamnější izraelská města patří hlavní město Jeruzalém, Tel Aviv, založený v roce 1909 jako první židovské město moderní doby a v dnešní době průmyslová, komerční, finanční a kulturní metropole země, Haifa, důležitý středomořský přístav a průmyslové středisko severního Izraele, a Beer-Ševa, centrum jižní části země

13 Haifa Chadera Netanja Herzlija Ra anana Kfar Saba Bnej Brak Petach Tikva Ramat Gan Tel Aviv-Jaffo Bat Jam Rišon le-cijon Cholon Rechovot Lod Ašdod Aškelon Metula Kirjat Šmona Safed Tiberias Karmiel Nazaret Jeruzalém Kirjat Gat Beer-Ševa Ejlat Jeruzalém domov tří náboženství JERUZALÉM hrál ústřední roli v národním a duchovním životě Židů už od doby před více než lety, kdy ho král David vyhlásil hlavním městem království. V době mezi zničením Jeruzaléma a chrámu v roce 70 n. l. a obnovením židovské svrchovanosti v zemi po založení státu Izrael v roce 1948 se město dostalo do rukou několika cizích mocností. Většina z nich na něm zanechala své stopy, žádná z něj ale neudělala své hlavní město. Až do druhé poloviny 19. století byl Jeruzalém městem obehnaným hradbami a rozděleným na čtyři městské části: židovskou, muslimskou, arménskou a křesťanskou. Židovská populace, která v Jeruzalémě žila nepřetržitě po celé věky, začala ve městě převládat a zhruba od roku 1860 začala budovat nové čtvrti za hradbami; tyto čtvrti dnes tvoří jádro moderního Jeruzaléma. Pod britskou správou ( ) se Jeruzalém proměnil ze zanedbaného a chudého provinciálního městečka na okraji Osmanské říše ve vzkvétající město. V tomto období vzniklo mnoho nových čtvrtí, v nichž se jasně odráží charakter etnických skupin, které je postavily nebo kterým byly určeny. Linie příměří, vytyčená na konci Války za nezávislost ( ), rozdělila Jeruzalém na dvě poloviny. Jordánsku připadla jeho východní část, včetně Starého Města, a Izraeli připadla jeho západní část, která se stala hlavním městem země. Následujících 19 let od sebe byly obě poloviny města odříznuty betonovými zdmi s ostnatými dráty. Po Šestidenní válce roku 1967 byl Jeruzalém sjednocen a dnes je se zhruba obyvateli největším městem Izraele. Jeruzalém je městem, které se ohlíží do minulosti a současné pohlíží do budoucnosti pečuje o starodávné památky, zlepšuje infrastrukturu a staví nové čtvrti. Je hlavním městem Izraele, sídlem prezidenta, Knesetu, Nejvyššího soudu a ministerstev. Žije v něm různorodé obyvatelstvo Židé i Arabové, nábožensky praktikující i sekulární, rozmanitá směs obyvatel různící se svými zvyky, tradicemi a původem. Vzkvétá tu umění a bohatý kulturní život, který je svým rozsahem mezinárodní, ale zároveň jedinečně izraelský. V Jeruzalémě se nachází mnoho míst, která jsou posvátná pro tři velká světová náboženství. Jmenujme například Zeď nářků, poslední pozůstatek Druhého chrámu a místo modliteb a inspirace pro Židy v Izraeli i po celém světě; Skalní chrám, místo, kde byl podle legendy prorok Mohamed odnesen do nebe; mešitu Al-Aksá, považovanou za třetí nejposvátnější místo Islámu po Mekce a Medíně; Getsemanskou zahradu; Chrám božího hrobu; Viu Dolorosu a další křesťanská místa spjatá se životem a smrtí Ježíše Nazaretského. Do Jeruzaléma každoročně proudí téměř dva miliony návštěvníků, kteří si přicházejí prohlédnout dobře udržované historické památky i posvátná místa a poznat různé stránky mnohonárodnostního a multikulturního života města. TEL AVIV-JAFFO, moderní město na pobřeží Středozemního moře, je komerčním a finančním centrem Izraele a srdcem jeho kulturního života. Sídlí zde většina průmyslových podniků, burza, redakce nejvýznamnějších izraelských deníků, obchodní centra a vydavatelství

14 Život na venkov Ve venkovských oblastech žije asi 8 procent obyvatelstva. Bydlí buď ve vesnicích nebo ve zvláštních formách zemědělských osad, jež začaly vznikat od počátku 20. století v kibucech a mošavech. 100 let Tel Avivu Tel Aviv, první zcela židovské město moderní doby, bylo založeno v roce 1909 na předměstí Jaffa, jednoho z nejstarších městských osídlení na světě. V roce 1934 získal Tel Aviv status města, v roce 1950 se sloučil s Jaffem a byl přejmenován na Tel Aviv-Jaffo. V oblasti kolem starobylého jaffského přístavu vznikla umělecká kolonie a turistické středisko s mnoha galeriemi, restauracemi a nočními kluby. Část Tel Avivu zvaná Bílé město, kde se nachází rozsáhlý soubor modernistických budov ze let 20. století, byla zapsána na seznam Světového dědictví UNESCO. HAIFA, přístavní město na pobřeží Středozemního moře, se táhne od mořského pobřeží až na úpatí Karmelské náhorní plošiny. Stojí na třech výškových úrovních dolní město se částečně rozkládá na ploše získané vysušením moře a tvoří ho především obchody a přístav; střední město představuje starší obytná oblast; v horním městě se pak rychle rozrůstají moderní čtvrti, v nichž jsou ulice s výhledem na průmyslové zóny a písečné pláže na pobřeží širokého zálivu pod nimi lemovány alejemi, parky a borovými háji. Haifa je významným hlubokovodním přístavem a centrem mezinárodního obchodu. Slouží také jako správní středisko severního Izraele. BEER-ŠEVA v severním Negevu se nachází na křižovatce cest vedoucích k Mrtvému moři a Ejlatu. Toto nové město bylo vystavěno na místě starobylého sídla z dob praotců z doby před asi let. Beer-Ševa je často nazývána hlavním městem Negevu a představuje správní a hospodářské centrum, kde se nacházejí regionální vládní úřady a zdravotnické, vzdělávací a kulturní instituce sloužící celé jižní oblasti Izraele. KIBUC vznikl jako společenská a hospodářská jednotka, jejíž členové sdílí veškerý majetek a prostředky a rozhodnutí za celou komunitu přijímá valné shromáždění členů. Od svých členů kibuc vyžaduje odpovědnost a oddanost komunitě a na oplátku se stará o jejich potřeby od nejútlejšího věku až do stáří. V těžkých počátcích bylo hlavním zdrojem obživy Kibuc Degania kibuců zemědělství. Od té doby se však mnohé změnilo. Dnes se kibucy věnují nejrůznějším výrobním odvětvím a zasahují do mnoha oblastí průmyslu i služeb. Přestože obyvatelé všech 267 kibuců tvoří pouhých 1,7 procent izraelské populace, jejich účast na hospodářské produkci země tento podíl zdaleka převyšuje: podílejí se asi 16 procenty na zemědělské produkci a 4 procenty na průmyslové výrobě (kromě zpracování diamantů). V poslední době se významnou součástí ekonomiky kibuců stala turistická zařízení, zajišťování občerstvení a outlety výrobců. Kibuc, který mimořádným dílem přispěl ke vzniku a rozvoji Izraele, se v současné době snaží především nalézt způsob, jak se vypořádat s výzvami moderního života v technologickém věku a zachovat si přitom svůj původní rovnostářský rámec. Nutnost přizpůsobovat se modernímu způsobu života si sice vyžádala dalekosáhlé změny, je však pravděpodobné, že právě schopnost přizpůsobit se a dělat kompromisy je klíčem k přežití kibucu. MOŠAV je zemědělská vesnice založená na určité míře kooperace jejích obyvatel. Každá rodina funguje jako samostatná jednotka a vede vlastní farmu a domácnost. Původně rodiny spolupracovaly při nákupu, prodeji a zajišťování komunitních služeb, dnes se však farmáři v mošavech vydali cestou větší ekonomické nezávislosti. 441 mošavů, s průměrným počtem 60 rodin, představuje asi 3,4 procenta populace země a významnou měrou se podílí na celkovém objemu zemědělské výroby země

15 ARABSKÉ A DRÚZSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ VESNICE tvoří asi 1,7 procent izraelské populace. Domy a půda jsou v soukromém vlastnictví a farmáři pěstují a prodávají své plodiny samostatně. V poslední době kvůli rozšiřování vesnic a vzrůstající mechanizaci zemědělství pracuje stále větší počet lidí v místním lehkém průmyslu nebo v nedalekých městských a venkovských centrech. Zhruba polovina ze Beduínů v zemi už nežije kočovným životem, ale bydlí v trvalých osadách. Někteří si zachovali tradiční způsob života, většina jich však zůstává na jednom místě. Mošav Nahalal Zdravotnictví Izrael má vysoký standard zdravotní péče, disponuje špičkovými lékařskými zdroji a výzkumnými pracovišti, moderními nemocničními zařízeními a působivým poměrem lékařů a specialistů na jednoho obyvatele, což se odráží v nízké úmrtnosti novorozenců (4,7 na porodů) a dlouhé střední délce života (82,5 let u žen a 78,8 u mužů). Zákon zajišťuje systém zdravotní péče pro všechny, od narození po stáří, a státní výdaje na zdravotnictví jsou ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi poměrně vysoké. Fakulty všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie, ošetřovatelství a fyzioterapie v zemi zajišťují vzdělávání zdravotnických pracovníků na té nejvyšší světové úrovni. Zákon o státním zdravotním pojištění (v platnosti od ledna 1995) zajišťuje všem obyvatelům Izraele komplexní zdravotnickou péči včetně hospitalizace. Pojistné na zdravotní péči vybírá Národní pojišťovací institut a prostředky převádí čtyřem zdravotním pojišťovnám, které zajišťují zdravotnické služby. JIŠUV KEHILATI, doslova komunitní osada, je nová forma venkovské osady. V Izraeli jich existuje celkem 107 a v každé z nich žije různý počet rodin od několika desítek po několik stovek. Každá rodina sice hospodaří zcela nezávisle a většina členů pracuje mimo komunitu, ale úroveň dobrovolného zapojení se do života společenství je velmi vysoká. Ústředním řídicím orgánem je valná hromada osady, která všeobecným hlasováním rozhoduje o otázkách zásadního charakteru. Její členové také na každoročním setkání schvalují rozpočet komunity. Kromě řídících a dozorčích komisí v těchto osadách funguje ještě celá řada pracovních výborů, které mají na starosti vzdělávání, kulturu, mládež, finance, náboženství a další oblasti života. Každodenní záležitosti komunity řídí sekretariát, někdy placený, jindy složený z volených dobrovolníků. Noví členové mohou být přijati pouze se souhlasem komunity. 50. výročí založení izraelské národní zdravotnické záchranné služby Magen David Adom Kdokoli zachrání jediný život, jako by zachránil celý svět. Za všechny zdravotnické služby odpovídá Ministerstvo zdravotnictví, které připravuje zákony a dohlíží na jejich zavádění, kontroluje zdravotnické standardy v celé zemi, uděluje licence zdravotnickým pracovníkům a dohlíží na plánování a výstavbu nemocnic. Toto ministerstvo slouží také jako orgán ochrany veřejného zdraví se zřetelem na vliv životního prostředí a preventivní lékařství. Zdravotnické služby nabízí 373 všeobecných a specializovaných nemocnic (s celkovou kapacitou lůžek) a také síť ambulantních klinik, center péče o matku a dítě, sanatorií, 28 29

16 rehabilitačních zařízení a školních zdravotních programů, kam patří i péče o zuby. Lékařská zařízení a služby provozují Ministerstvo zdravotnictví, velké obce, soukromé a neziskové organizace a fondy zdravotního pojištění. Záchrannou službu zajišťuje Magen David Adom (Červená Davidova hvězda), obdoba Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce v jiných zemích. Poskytuje veřejné ambulantní služby, mobilní jednotky intenzivní péče a ošetření naléhavých stavů na stanicích první pomoci po celé zemi; zároveň spravuje síť krevních bank. pro rozptyl imisí. V rámci boje proti znečišťování pobřeží Středozemního a Rudého moře přijal Izrael komplexní program, jehož cílem je přijetí příslušných zákonů a jejich prosazování, čištění pláží a pobřeží, stejně jako participace na různých mezinárodních aktivitách, především v rámci Akčního plánu pro Středomoří. Základními prvky ochrany životního prostředí jsou regulační opatření a osvěta. Kromě nich Izrael nabízí finanční granty společnostem, které investují do zařízení na monitorování a odstraňování znečištění a do technologií a materiálů ohleduplných k životnímu prostředí. Izraelští výzkumní pracovníci významnou měrou přispívají Solární energie, 2009 k pokroku na polích nádorové imunologie, kardiologie, neurochirurgie, ortopedie a plastické chirurgie a v oblasti léčby popálenin. Izrael také hraje důležitou roli ve vývoji lékařských technologií, například počítačových diagnostických a monitorovacích systémů, kardiostimulátorů, laserů a dalších zařízení pro záchranu života a zmírnění bolesti. Geotermální energie, 2009 Běžné zdravotní problémy Izraelců jsou podobné těm, které převládají v západním světě. Široce využívané jsou programy zdravotní osvěty, které veřejnost upozorňují na nutnost zbavit se návyků, které škodí zdraví, jako například kouření, přejídání se a nedostatek pohybu. Často se také pořádají kampaně, které upozorňují na zdravotní a úrazová nebezpečí, jímž mohou být lidé vystaveni ve svém zaměstnání. OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Rychlý populační růst a neustálý rozvoj zemědělské a průmyslové výroby s sebou přináší rizika pro zdraví a životní prostředí. Více než 70 procent průmyslu v Izraeli je soustředěno v úzké pobřežní zóně, která nenabízí příliš dobré podmínky Globální oteplování, 2009 PÉČE BEZ HRANIC: V souladu se svým přesvědčením, že zdravotní péče je právem, které přesahuje ideologické a politické hranice, otvírá Izrael své nemocnice všem, kteří mají zájem o využití jejich odborných služeb. Již dlouhá léta do Izraele za specializovanou léčbou jezdí pacienti z celého světa, i ze zemí, s nimiž Izrael nemá diplomatické styky. Izraelští lékaři a zdravotní sestry také pomáhají v mnoha zemích Asie a Afriky s léčbou nemocí, které byly v rozvinutých zemích prakticky vymýceny, a předávají své zkušenosti místním zdravotnickým pracovníkům v rámci výměnných programů, z nichž některé jsou pořádány pod záštitou Světové zdravotnické organizace. Izraelské zdravotnické týmy se také podílejí na záchranných pracích v oblastech zasažených katastrofami

17 Sociální služby Obsáhlý soubor sociální legislativy pomáhá zlepšovat blaho obyvatelstva, se zvláštním důrazem na slabší články společnosti. Po celé zemi také fungují rozsáhlé programy sociální péče a komunitních služeb....každý bude bydlit pod svou vinnou révou, pod svým fíkovníkem, a nikdo ho nevyděsí... (Micheáš 4:4) Podstatnou část služeb, které jsou k dispozici jednotlivcům i rodinám, tvoří péče o seniory, pomoc neúplným rodinám, programy pro děti a mládež, služby adopčních agentur a prevence a léčba alkoholismu a drogových závislostí. Nápravné služby zahrnují kurátorství pro dospělé i mladistvé, dovzdělávací programy pro osoby s neukončeným vzděláním a služby zajišťující ubytování a dohled pro mladé lidi v tísni. Lidé s fyzickým postižením mohou využít služeb usnadňujících návrat do společnosti, například chráněné praktická školení a poradenství pro zprostředkování zaměstnání. Péči o mentálně postižené osoby jsou zajišťovány různými rezidenčními a komunitními programy. Významnou složkou izraelských zdravotnických a sociálních služeb se stala péče a služby pro seniory. Jestliže se celková populace od vzniku státu zpětinásobila, počet seniorů starších 65 let se zvýšil desetinásobně, takže tato skupina dnes představuje téměř 10 procent ze 7 milionů obyvatel Izraele. Hlavní příčinou tohoto růstu je masová imigrace: od roku 1989 se zde usídlilo přes milion přistěhovalců, z nichž více než 12 procent je starších 65 let. Mnoho seniorů v Izraeli (z nichž je 13 procent invalidních) je závislých na rodině a komunitních zdrojích. Komunitní služby pro seniory zahrnují pomoc pro rodiny starající se o seniora, kluby pro starší občany, roznášku jídel, chráněné bydlení, denní stacionáře, lékařské vybavení a dopravu. Dobrovolnictví Dobrovolníkům z lidu NÁRODNÍ POJIŠŤOVACÍ INSTITUT zajišťuje všem obyvatelům Izraele možnost pobírat některé z široké řady příspěvků a dávek, například příspěvky pro rodiny a jednotlivce, jejichž příjem se pohybuje pod hranicí minima, přídavky na děti, podporu v nezaměstnanosti, invalidní důchod, pozůstalostní dávky, starobní důchod, podporu v mateřství (včetně tříměsíční mateřské dovolené) a dlouhodobou péči o všechny seniory závislé na každodenní pomoci. PROJEKT OBNOVA byl zahájen koncem 70. let 20. století s cílem podpořit sociálně znevýhodněné čtvrti. Projekt je přímo řízen vládními a místními úřady a aktivně se jej účastní téměř 100 židovských komunit v zahraničí, z nichž každá navázala partnerství s jednou konkrétní lokalitou. Tento projekt byl úspěšně zaveden a přispěl ke zlepšení sociální a vzdělávací infrastruktury a motivoval obyvatele k tomu, aby převzali větší odpovědnost za svou vlastní životní úroveň. DOBROVOLNICKÉ ORGANIZACE (celkem 278), v nichž se angažuje téměř třetina izraelského obyvatelstva, od náctiletých po důchodce, se věnují různorodé činnosti v oblasti zdravotní péče, vzdělávání, začleňování přistěhovalců, rehabilitace hendikepovaných, sociální péče pro vojáky, umění, ochrany životního prostředí a podobných sfér. Některé skupiny poskytují přímo komunitní služby, od školek po programy pro seniory, jiné se zabývají specifickými problémy určité skupiny nebo lokality. Existují různé programy, které nabízejí dobrovolníkům ze zahraničí možnosti zejména krátkodobého působení v Izraeli. Složení populace dnešních dobrovolníků se významně liší od předchozích generací; díky delší střední době života má dnes čas pomáhat i mnoho mužů a žen v důchodovém věku. Také vysokoškolští studenti běžně doučují děti a mládež ze znevýhodněného prostředí. Na univerzitách lze studovat obor sociální práce v bakalářských i dalších navazujících programech, které spojují teoretické studium s praxí. Navíc jsou po celé zemi dostupné zvláštní kurzy pro pečovatele o děti a pomocné zaměstnance sociálních služeb i praktická školení pro sociální pracovníky

18 Vzd lávání Všichni Izraelci, od předškoláků po seniory, mohou využít široké nabídky vzdělávacích programů. Školní docházka je povinná od 5 do 16 let a do 18 let je bezplatná. Téměř všechny děti ve věku tří a čtyř let navštěvují určitou formu předškolního programu, které však nejsou povinné a jsou placené. Školství se muselo přizpůsobit neustálé potřebě přijímat a začleňovat nové přistěhovalce a vzdělávat děti z různých národnostních a kulturních prostředí židovských, arabských a drúzských, náboženských i sekulárních. Školy se proto dělí na státní, které navštěvuje většina Těšíme se do školy žáků; státní náboženské, kde je kladen důraz na studium židovství, židovských tradic a náboženské praxe; arabské a drúzské, kde výuka probíhá v arabštině a je zaměřena na arabskou a drúzskou historii, tradici a kulturu; a soukromé školy, které provozují různé náboženské a mezinárodní organizace. Na úrovni střední školy si studenti mohou zvolit akademické, technické, zemědělské nebo vojenské zaměření. Žáci se zvláštními potřebami jsou na základě svých schopností a stupně postižení buď zařazeni do běžného vzdělávacího systému, kde mají k dispozici další pomoc, nebo navštěvují speciální zařízení. Různé typy škol si mohou vybírat ze široké škály programů a výukových materiálů, které splňují jejich individuální požadavky. Každoročně je také zvoleno zvláštní téma celostátního významu, které se na školách probírá do hloubky, aby studenti lépe pochopili hodnoty jakými jsou například demokracie, ochrana životního prostředí, národní jazyk a mír, a vážili si jich. Ministerstvo školství se také podílí na procesu harmonizace vzdělávacích standardů s moderními pedagogickými postupy, jako je požadavek respektování rovnosti pohlaví, zvyšování prestiže učitelů, rozšiřování humanitních osnov a podpora studia přírodních věd a technologií. Klíčovým aspektem této politiky je zajistit všem dětem rovné příležitosti ve vzdělávání a zvýšit počet žáků, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky na vysokou školu. Na správě a financování školství se podílejí Ministerstvo školství, kultury a sportu, Ministerstvo vědy a technologií a jednotlivé obce. Ministerstva mají na starosti osnovy, vzdělávací standardy, profesní přípravu učitelů, dozor nad zaměstnanci škol a výstavbou nových školních zařízení; místní úřady se zase starají o údržbu škol a nákup vybavení a materiálů. TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ hraje ústřední roli v rozvoji země. V akademickém roce bylo na izraelských školách terciárního vzdělávání zapsáno studentů, z toho asi 38 procent na univerzitách, 41 procent na institucích vysokoškolského typu nabízejících specializované pomaturitní studijní programy a 21 procent se Tělesná výchova ve školách výuky účastnilo prostřednictvím programu Open University. V Izraeli působí osm univerzit, které nabízejí celou řadu programů, od bakalářských až po postdoktorantské, v přírodních i společenských vědách. Vysoké školy poskytují akademické kurzy i zvláštní vzdělávání v oborech, jako je učitelství pro základní školy, hudba, umění, módní návrhářství a tělesná výchova. Několik institucí zajišťuje i další vzdělávání, které umožňuje získat osvědčení o odborném vzdělání. VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH: Vzdělávacích programů se účastní i desetitisíce dospělých; někteří s cílem zlepšit si základní znalosti a dovednosti, jiní za účelem zvýšit svou profesní kvalifikaci, rozšířit si obzory a objevovat nové zájmy. Pro nové přistěhovalce pořádají speciální vzdělávací zařízení tzv. ulpany intenzivní kurzy hebrejštiny, zpravidla v délce pěti měsíců, po jejichž absolvování se většina nově příchozích dokáže domluvit v každodenních situacích. Kresby dětí k 60. výročí založení Státu Izrael 34 35

19 V da a technologie Za důrazem na vědecký výzkum a technologický rozvoj Izraele stála především touha proměnit převážně pustou zemi v moderní stát. Zpočátku se výzkum zaměřoval na projekty celostátního významu. Dnes je Izrael jedním ze států s nejvyšším podílem obyvatel pracujícího ve vědeckém a technologickém výzkumu Přenosný disk USB a s nejvyšším rozpočtem na výzkum a vývoj v poměru k HDP. V celé řadě činností, od základního výzkumu po průmyslový rozvoj a marketing, hrají zásadní roli společné dvounárodnostní výzkumné nadace:. poté co řady izraelských odborníků posílilo mnoho vynikajících vědců, inženýrů a techniků z řad statisíců přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu, procento kvalifikovaných pracovníků se výrazně zvýšilo. Jejich vliv na vědecké a technologické úspěchy Izraele bude přetrvávat ještě celá desetiletí. Protokol VoIP Výzkum a vývoj v Izraeli probíhá především na sedmi univerzitách, v desítkách státních a veřejných výzkumných ústavů a stovkách civilních i vojenských podniků. Významný výzkum v oblastech, jako je telekomunikace, výroba elektrické energie a řízení vodních zdrojů, vyvíjejí také lékařská centra a množství firem poskytujících veřejné služby. UNIVERZITNÍ VÝZKUM A VÝVOJ: Za své úspěchy na poli vědy a techniky vděčí Izrael velkému počtu kvalifikovaných pracovníků. Více než 80 procent veškerého výzkumu určeného k publikaci probíhá na izraelských univerzitách. Značný počet patentů, který univerzity podávají, svědčí o jejich úzké spolupráci s průmyslem. Velký komerční úspěch přineslo například založení vědecko-průmyslových parků v blízkosti univerzitních areálů. Univerzity, často ve spolupráci s místními i zahraničními koncerny, zakládají také své průmyslové firmy, jejichž cílem je uvést na trh určité produkty na základě výsledků vlastního výzkumu. LÉKAŘSKÝ VÝZKUM A VÝVOJ: Více než polovina vědeckých publikací se týká biotechnologií a biomedicínského a klinického výzkumu. Místní vědci vynalezli postup pro výrobu lidského růstového hormonu, interferonu (skupiny proteinů účinných proti virovým infekcím) a copaxonu, léku účinného při léčbě roztroušené sklerózy. Díky genetickému inženýrství a klonování vznikla celá řada diagnostických souprav založených na monoklonálních protilátkách a další mikrobiologické produkty. Software pro zasílání rychlých zpráv Po celém světě se dnes prodává technologicky vyspělé lékařské vybavení pro diagnostiku i léčbu vyvinuté v Izraeli. Patří mezi ně například systémy počítačové tomografie (CT) a magnetické rezonance (MR), ultrazvukové přístroje, scintilační kamery, chirurgické lasery a miniaturní kamery uzavřené v polykatelných kapslích, které slouží pro diagnostiku chorob zažívacího traktu. PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ: Průmyslový výzkum a vývoj v Izraeli se zaměřuje především na elektroniku; nejvýznamnějšího pokroku v této oblasti dosahuje zejména několik velkých podniků. Tyto společnosti orientované na výzkum a vývoj se v posledních letech staly předními zaměstnavateli a také významně posílily portfolio izraelského vývozu. Oblast komunikačních technologií se soustředí zejména na rozšiřování a zdokonalování možností digitalizace, zpracování, přenosu a úpravy obrazu, řeči a dat. Moderní telefonní ústředny, systémy na zasílání hlasových zpráv a zdvojovače telefonních linek jsou jen několika příklady ze široké škály těchto pokročilých produktů. Izrael je také předním světovým výrobcem optických vláken, elekrooptických systémů kontroly desek s plošnými spoji a infračervených systémů pro noční vidění. Vývoj a výroba se soustředí také na počítačové vybavení, především software a periferní zařízení. Některé softwarové produkty vyvinuté v Izraeli byly navrženy speciálně pro využití na rozsáhlých podnikových serverech, většina jich 36 37

20 je však určena pro malé nebo středně velké systémy, zejména osobní počítačové pracovní stanice. Jedním z posledních úspěchů byl vývoj počítačové myši se třemi dotykovými prvky, která umožňuje nevidomým číst text a obrázky na obrazovce. V Izraeli se také vyrábí roboti, kteří dokáží vykonávat celou paletu úkonů, od broušení diamantů, sváření, balení až po stavební práce. Momentálně probíhá výzkum, který se zabývá vývojem robotů s umělou inteligencí. První izraelský astronaut, 2001 Společnost Israel Aircraft Industries ve spolupráci s Izraelskou kosmickou agenturou vyrobila a vypustila do kosmu družice navržené a sestrojené v Izraeli. Kromě toho Izrael vyvíjí, vyrábí a vyváží celou řadu dalších aeronautických produktů, například zobrazovací systémy, aeronautické počítače, přístrojové systémy a letové simulátory; Izrael je rovněž světovou jedničkou v technologii a výrobě bezpilotních letounů. První izraelský astronaut, plukovník Ilan Ramon, tragicky zahynul společně se šesti kolegy z NASA při rozpadu raketoplánu Columbia během sestupu do atmosféry Země. ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM A VÝVOJ: Nehostinná země a omezené pracovní síly vedly k potřebě optimálně využít vzácných zdrojů vody. Výsledkem bylo zavedení některých zcela revolučních metod v zemědělství. Zemědělský výzkum a vývoj provádí především Organizace pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství. Výsledky výzkumu se prostřednictvím návazného systému rychle zkoušejí v praxi a případné problémy jsou okamžitě předkládány vědcům k dořešení. Izraelské krávy drží světový rekord v produkci mléka: díky vědeckému šlechtění a genetickému testování nyní průměrná dojnost jedné krávy přesahuje litrů za rok. Izraelští zemědělci Chemická hnojiva izraelské technologické úspěchy, 1979 jsou také průkopníky zemědělské biotechnologie. V této oblasti již byly vyvinuty produkty určené pro trh, od geneticky upravovaných semen a biopesticidů po snadno rozložitelné plasty a počítačem řízené systémy zavlažování a hnojení. Hledání způsobů, jak šetřit vodou, vedlo k vývoji počítačem řízených systémů zavlažování, např. kapkové metody, která dávkuje vodu přímo ke kořenovým systémům rostlin. Díky intenzivnímu výzkumu jsou nyní využívány obrovské podzemní zásoby brakické vody pod Negevskou pouští k pěstování zemědělských produktů, jako například vysoce kvalitních rajčat a melounů pro evropský a americký zimní trh. Počítače vyvinuté a vyrobené v Izraeli jsou široce využívány ke koordinaci každodenních činností na farmách, například vstřikování hnojiv a sledování důležitých faktorů ovlivňujících životní prostředí, optimální dávkování krmiv z hlediska poměru mezi náklady a užitkem, chov drůbeže v prostředí s řízenou teplotou a vlhkostí, a jiné. ENERGETICKÝ VÝZKUM A VÝVOJ: Pozitivní stránkou nedostatku konvenčních zdrojů energie v zemi je intenzivní rozvoj alternativních energetických zdrojů, jako je solární, termální a větrná energie. Izrael zaujímá přední postavení v oblasti získávání solární energie na všech úrovních a může se pochlubit nejvyšší mírou využití solárního vytápění v domácnostech na obyvatele na světě. V poslední době byl vyvinut nový, vysoce efektivní Izrael 2000 solární kolektor pohlcující koncentrované sluneční záření, který přispívá ke zvýšení průmyslového využití solární energie. Pokrokem v zužitkování větrné energie byl vynález větrné turbíny s ohebným nafukovacím rotorem. Tým vědců z Technionu (Izraelský technologický institut) vyvinul postup, který využívá horký vzduch a vodu k výrobě energie v tisíc metrů vysokých komínech

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Současná situace na Blízkém východě

Současná situace na Blízkém východě Současná situace na Blízkém východě Přednáška pro Univerzitu třetího věku 3.5.2010 Radka Havlová (havlova@vse.cz) I. Stručná historie izraelsko-palestinských Plán vzniku Izraele a Palestiny Rezoluce OSN

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Sýrie 2400 př.n.l.

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie Saudská Arábie Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie a) Střední východ b) Blízký východ Jihozápadní

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Historie Palestina Izrael

Historie Palestina Izrael Historie Palestina Izrael Palestina - Tímto jménem se od starověku označuje biblická země Kanaan, která je geograficky vcelku totožná s dnešním státem Izrael. Jako vyvolená vlast Izraelitů a místo působení

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

O pásmo Gazy V prosinci 1987 29.září 2000 V roce 2005 V lednu 2006

O pásmo Gazy V prosinci 1987 29.září 2000 V roce 2005 V lednu 2006 -Konec prosince 2008, v pásmu Gaza (součást palestinské autonomie) se schyluje k zahájení vojenské operace Izraelských obraných sil s cílem zastavit ostřelování izraelského území raketami! -Co této akci

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

IZRAEL logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 18.září 2014

IZRAEL logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 18.září 2014 IZRAEL logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 18.září 2014 IZRAEL, je zemí mnoha pomezí. Západní pobřeží patří od nepaměti do Středozemního okruhu, se silnými prvky Západního světa. Na jihu země

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

IZRAEL, JORDÁNSKO. Fotogalerie. 10 - denní zájezd. Poznávací okruh Izraelem a Jordánskem s koupáním ve 3 mořích.

IZRAEL, JORDÁNSKO. Fotogalerie. 10 - denní zájezd. Poznávací okruh Izraelem a Jordánskem s koupáním ve 3 mořích. IZRAEL, JORDÁNSKO 10 - denní zájezd Poznávací okruh Izraelem a Jordánskem s koupáním ve 3 mořích. Poloha: dle programu dle programu polopenze Fotogalerie Program 1. den: 2. den: 3. den: 4. den: 5. den:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz 1 Obsah 1. CH: Confoederatio Helvetica Spolkový stát Švýcarsko 2. Sociální zabezpečení

Více

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení Laterna Medica Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí Stanovy sdružení Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení je: LATERNA MEDICA, Sdružení studentů biomedicíny,

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více