Dějiny Izraele v kostce a eschatologická zaslíbení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dějiny Izraele v kostce a eschatologická zaslíbení"

Transkript

1 Dějiny Izraele v kostce a eschatologická zaslíbení Podzimní cyklus 2014: Naděje (Téma 9) Smíchov, biblická hodina

2 Eschatologická zaslíbení a dějiny Izraele (v kostce) I. Zaslíbení vymezení pojmů II. Dějiny Izraele ( v kostce ) III. Příklady naplněných zaslíbení/proroctví IV. Nepochopení V. Co si vzít z dějin a zaslíbení pro sebe

3 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.1. Zaslíbení a proroctví Zaslíbení SZ nemá zvláštní slovo, ale podstata vyjádřena slovy: Bůh mluvil, přisáhl, pamatoval na svá slova (1 Kr 8,56: "Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov,která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše). přímo slovo zaslíbení v češtině použito v SZ (EB) jen na 4 místech slovo zaslíbení je charakteristické přednostně pro NZ; slovem zaslíbení, zaslibovat,... překládáno ř. slovo běžně používané pro učinění slibu v SZ i NZ zaslíbení vyjadřuje něco pozitivního = pozitivní znaménko v biblických statistikách je uveden celkový počet až 3573 zaslíbení (kdosi takto spočítal není zcela jasné, co vše započteno)

4 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.1. Zaslíbení a proroctví Proroctví SZ 3 různá slova pro proroka : i) vidoucí; ii) ten, který se dívá vytrvale, upřeně a s pevnou pozorností; iii) prorok; NZ prophétēs = ten, který předává zprávu od Boha, = slovo proroctví může mít proto několik možných významů: 1) výnos, výrok o někom, něčem ; často byl pohrůžkou (2 Kr 9,26), varováním, (Sk 21,10 Agabos o Pavlovi) nebo pokynem (Jer 29,1-14 do Babylonu); 2) předpověď do vzdálenější budoucnosti; 3) dar D.sv. (charisma) - jež činí člověka schopna...odhalovat pravdu Boží..k budování církve (cit. Golz). v SZ i NZ toto poselství někdy předpovídá věci budoucí, ale častěji je to Bohem inspirované slovo do určité konkrétní situace; Proroci byli ti, jimž byla svěřena služba slova.biblický prorok byl více kazatel...než věštec.prorocká zvěst zdůrazňuje, že milosrdenství je více než vnější dodržování zákona...biblická proroctví v širším významu jsou zprostředkování Božího poselství, mluvení a psaní pod boží inspirací. (cit. J.R.Tretera) Encyclopedie biblických proroctví uvádí 1239 proroctví v SZ a 578 proroctví v NZ, celkem v Bibli: 1817 zaslíbení je vždy proroctví; proroctví nemusí být vždy zaslíbením

5 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.1. Zaslíbení a proroctví První zaslíbení Mesiášské první příchod Gen 3,15: Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu." Splněno podle Gal 4,4: Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna Poslední zaslíbení (předposlední verš Bible) Mesiášské druhý příchod Zj 22,20: Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo."

6 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.2. Dělení zaslíbení (u SZ ztotožněna zaslíbení a proroctví) Mesiášská: největší počet zaslíbení (proroctví) je o příchodu (prvním i druhém) Mesiáše pod různými označeními (z rodu Davidova, služebník Hospodinův, syn Boží, syn člověka); zlatá nit skrze celý SZ, od Gn 3:15 přes Ž (72; 80,..) k Izaiášovi (7,14; 9,6-7; 53..), po Micheáše (5,2) týkající se židovského národa: od Abrahama (Gn 12,1-3; 13,16; atd.) přes Izáka, Jákoba; vyvedení z Egypta (Ex 3); Babylonské zajetí a návrat; znesvěcení Chrámu; rozehnání Židů po světě, atd. = splněná; + další ve spisech proroků (Ezechiel, Daniel, Ozeáš. atd.) - méně jasná slova do budoucna Izraele (?) eschatologická: den Páně; soud; království Hospodinovo, tisícileté království, atd. (např. Joel, Abdiáš, Zachariáš, Malachiáš) osobní i pro národ např. Dt 28 (pokud budeš poslouchat Hospodina a když nebudeš poslouchat Hospodina) osobní: SZ i NZ: "Pojďte ke mne všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." (Mt 11,28) pro církev: Duch svatý (Jan 16 Sk 2);

7 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.3. Pro koho platí tato poselství SZ Izrael a NZ církev? (u SZ ztotožněna zaslíbení a proroctví) již ve SZ je židovský národ označován jako Boží církev - např. Nu 20,4 nebo Neh 13,1: V onen den bylo lidu předčítáno z Knihy Mojžíšovy a našlo se v ní napsáno, že Amónec ani Moábec nesmí nikdy vstoupit do Božího shromáždění (církve). v NZ se církev nazývá novým Božím lidem 140x např. Gal 3,29 Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahámovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil, nebo 1 P 2, 9-10 národ svatý či 2 P 1,3:..daroval vzácná a převeliká zaslíbení.... Podle Ef 2, ,6: zaslíbení jsou vázána na víru, ne na Zákon resp. rod, národ, a tedy se mohou jejich účastníky stát i pohané :.. že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje.. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev... pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Platí tedy zaslíbení JEN pro církev a ne pro nevěřící Izrael? odpověď závisí na tom Jaký je vztah církve a Izraele? Je církev novým Izraelem nahrazuje ho a přebírá platnost zaslíbení? Různé pohledy související s pohledem na tisícileté království:

8 opakování Z. Vojtíšek Historický premilénialismu = Kristus přijde, ustaví tisícileté království (= naplnění zaslíbení, že Davidův potomek bude králem již na zemi), bude obnoven etnický Izrael (Dt 30,3 5; Ez 20,42 44), s obnovou spojeno i jeho spasení (Ř 11,26); zaslíbení z Ozeáše, cit. v Ř 9,25 26 vztažena na církev = budoucí role Izraele nejasná církev Izrael, ale někde ano. Dispenzacionalismus = SZ proroctví o obnově Izraele nevztahuje na církev, ale na etnický Izrael (i Ř 9 11); Bůh nejprve obnoví Izrael (země, třetí chrám) a Kristus z Jerusaléma skutečně bude vládnout světu a splní se dosud nenaplněná SZ zaslíbení církev Izrael bez výjimky Postmilénialisté = církev nahradila Izrael, ale všechna místa v SZ ukazující na budoucí obnovu Izraele je třeba vykládat obrazně a vztahují se na církev v období milénia; vláda Krista v miléniu bude vykonávána skrze církev = rozdíl oproti amilénialismu Amilénialisté = církev nahradila Izrael. Učení o návratu Židů do Palestiny zde nemá místo. Vzkříšení z mrtvých (Zj 20,4 6), je míněno duchovní znovuzrození.. Římanům 9 11 je třeba vztáhnout na církev. Církev je ve skutečnosti "ten věčný Izrael" (Tertullian kolem r. 200)...

9 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.4. Další problém jak porozumět? (u SZ ztotožněna zaslíbení a proroctví) Doslovně nebo obrazně? mnohé popisy především u Daniele a Zjevení, v menší míře i Joel a další malí proroci jsou pro nás málo srozumitelné (bytosti, nové nebe, události,..) a přesto jsou snahy VŠE jednoznačně vysvětlit X i Písmo nás učí, že ne všemu nyní můžeme rozumět 1 Ko 13,12: Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně; Časové údaje co platí? podle Ez 4,6: "...ukládám ti za každý rok jeden den." Pro časová proroctví tedy platí: 1 den u proroka = 1 skutečný rok, potom "sedmdesát týdnů let" = 490 dnů a dle prorockého klíče, tedy 490 let. ale: podle 2 P 3,8: Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a `tisíc let jako jeden den. a dělají se roztodivné konstrukce..

10 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.4. Další problém jak porozumět? (u SZ ztotožněna zaslíbení a proroctví) Příklad různých způsobů výkladu téhož proroctví: Zj 16,16 Shromáždil je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon (Armagedon). shoda, že Harmagedon = Megido, jedno z nejstarších obydlených míst Palestiny, místo mnoha významných událostí v přilehlé rovině Jezreel; např. Sd 5, 19: Debora a Barák; 2 Kr 9,27:Jehu/Achazijáš, atd. 3 různé výklady: 1) u města Megido v rovině Jezreel dojde k velké vojenské bitvě mezi současným státem Izrael a okolními státy 2) je to symbolické vyjádření Božího vítězství nad nepřáteli; Armagedon již byl = bylo to zničení Chrámu a Jerusalému Římany v r. 70 3) jde o symbolické vyjádření budoucího zápasu Krista se Satanem

11 Eschatologická zaslíbení a dějiny Izraele (v kostce) I. Zaslíbení vymezení pojmů II. Dějiny Izraele ( v kostce ) III. Příklady naplněných zaslíbení/proroctví IV. Nepochopení V. Co si vzít z dějin a zaslíbení pro sebe

12 stát Izrael Dějiny Izraele v kostce plán OSN dnes Izrael 313: křesťanství = státní náboženství Juda Islám 70: zničen Jerusalé m rozdělení ~ po Kr. vyhánění Židů Herodovci Kristus Makabejští povstání Bar-Kochby 132 vyhnání Židů největší rozkvět: David a Šalomoun Egypt Exodus ~ Abrahám 1000 př. Kr. babylónská říše cca 600 př. Kr. přelom 19./20.stol. koncentrace Židů v Evropě

13 Od Exodus po Babylonské zajetí 1300 př. Kr př. Kr. c př.kr. c př.kr. c př.kr. c př.kr. c př.kr. c př.kr. c. 970 př.kr. c. 970 př.kr. c. 931 př.kr. c. 931 př.kr. Exodus z Egypta (Mojžíš) doba soudců král Saul král David král Šalomoun c. 960 př.kr. dokončen chrám rozdělená království c. 931 př.kr. c. 913 př.kr. Rehoboam = Juda c. 931 př.kr. c. 910 př.kr. Jeroboam = Izrael 722 př.kr. c. 626 c. 587 př.kr. konec Izraelského království Asyřany Jeremjáš 597 př.kr. první deportace do Babylona začátek konce Judského království zbořen chrám 586 př.kr.

14 stát Izrael Izrael př. Kr. dnes Izraelské království Juda 1000 po Kr. rozdělení ~ 930 Asyrie v r.671 (největší rozsah) konec Izraele asyrskou říší r. 722 Kristus 586: zbořen chrám v Jerusalému = Juda do zajetí náčrt, jak mohl vypadat Šalomounův chrám, zbořený babylonským vojskem největší rozkvět: David a Šalomoun Egypt Exodus ~ Abrahám 1000 př. Kr. babylónská říše cca 600 př. Kr.

15 Návrat z Babylonské zajetí až narození Krista (539 př.kr - ~ 0) 539 př.kr. povolen návrat; stavba druhého chrámu - dokončen 516 př. Kr. c. 475 př.kr. Ester c př.kr. Ezdreáš, Nehemiáš c př.kr.; Malachiáš, zápis 5.Mojžíšovy Mezi SZ a NZ 332 př.kr. 323 př. Kr. Alexander Veliký prochází Judskem na cestě do Egypta Alexander Veliký umírá oblast ovládl jeden z jeho vůdců říše Seleukovců, včetně Palestiny c. 200 a dále: postupný úpadek říše Seleukovců, rozdrobení; využívá př.kr. Juda Makabejský = úspěšné povstání = vznik hasmonejského království; Hasmoneovci vytvářeli prohelénskou vrstvu saduceů = ztráceli zklamané přívržence jako reakce = vznik farizejů a esejů = židovská společnost se štěpí 63 př.kr. vnitřní spory v královském rodu jeden syn proti druhému pozval římského vojevůdce Pompeia (znesvětil chrám) = římský protektorát 40 př.kr. 4 př.kr. Herodes Veliký jmenován židovským králem rozhodnutím římského senátu 6 4 př. Kr. narození PJ

16 stát Izrael Izrael 539 př.kr. - 0 dnes hasmonejské království založené Makabejci = první král po návratu ze zajetí 313: křesťanství = státní náboženství 1000 po Kr. babylónská říše cca 600 př. Kr. Herodovci Makabejští Kristus 323 Alexandr Veliký a jeho následovníci David a Šalomoun 1000 př. Kr. Exodus po smrti Alexandra, Palestina mezi Seleukovci a Plolemaiovc Abrahám Palestina (Herodovci) na okraji impéria, Judsko od r. 6 pod přímou kontrolou Říma římské impérium za císaře Augusta

17 1.století po Kr. 6 Herodovci si rozdělili území, neschopní, Judea se stává římskou provincií, přímo spravovanou prefekty (prokurátory) (Pilát Pontský 26 36) také Samařsko a Idumea Pozn.:v té době již mnoho Židů v diaspoře = mimo Palestinu; např. v Římě Julius Cesar i Augustus je podporovali; další císaři je vyháněli např. za Tiberia, za Klaudia; obvykle brzy zpět, opět vyhnáni, atd. (např. Priska a Akvila v Korintu); v Alexandrii (Egypt) žilo odhadem až 1 mil Židů;... mezi působení PJ ukřižování pogrom na Židy v Alexandrii (jeden z prvních pogromů) přímá římská správa již celé Palestiny; prokurátoři neschopní udržet v zemi pořádek, srážky s Židy; rostl vliv zelótů; země na pokraji chaosu (Masada 73) První židovská válka povstání zélotů; první úspěchy proti Římanům; oslabení vzájemným zápasem o moc; Vespasián (poté Titus) s cca 70 tis vojáky - zničen jak chrám, tak i město Jerusalém; odhadem až 1,1 1,2 mil Židů zabito; Sanhedrin přemístěn do Javne (Jamnia) 25 km jižně od Tel Avivu; římská daň na všechny Židy římské říše; vznik apokalyptických skupin;. důsledek: zničen Chrám (na kterém byli závislí saduceové) i esejská komunita v Kumránu; další směr judaismu tak určovali farizeové v centru stojí Tóra (a Talmud); spory mezi farizeji a dalšími směry = potřeba uzavřít kánon posvátných spisů; do Javne svolána synoda, která mezi lety kanonizovala hebrejskou bibli = náš SZ

18 stát Izrael Izrael 1.stol. římská říše cca r.54 (ap.pavel) dnes Druhá židovská válka 132 povstání Bar-Kochby vyhnání Židů První židovská válka povstání zélotů 313: křesťanství = státní náboženství Kristus 70: zničen chrám triumfální oblouk císaře Tita v Římě římští vojáci nesou menoru (sedmiramenný 1000 př. Kr. svícen) ukořistěnou v Jerusalémském chrámu model tzv. Druhého chrámu (poexilní) významně přestavěn a zkrášlen Herodem Velikým Abrahám a město Jerusalém císaři Vespasiánem a Titem Islám 1000 po Kr : kodifikace kánonu SZ hebr. Bible (Tanach) = náš SZ v Jamnii Davidovo město model pravděpodobného vzhledu před r. 70 archeologické nálezy

19 cca po Kr Vzpoura proti císaři Trajanovi Židé v diaspoře se přidali výsledek: vyhubení Židů na Kypru a v severní Africe (Kyrenajka) Druhá židovská válka Císař Hadrian přejmenoval Jerusalém, zakázal obřízku, apod. povstání Bar Kochby poraženo: odhadem 580 tis Židů zabito tzn. že Judsko skoro bez Židů + zákaz vstupu do Jerusaléma; většina palestinských židů v Galilei, včetně Velerady přejmenováno na Syria Palestina (od toho dnes Palestinci ) císař Konstantin: Edikt Milánský = křesťanství legalizováno (státním náboženstvím o něco později) tvrdý zákaz konverse křesťanů k židovství; povolení Židům navštěvovat Jerusalém povoleno Židům svobodně žít v Indii Sestavení Jerusalémského (první) a Babylonského Talmudu (později) 622 Islám 641 Alexandrie dobita Araby; cca 40 tis. Židů zabito, zbytek uprchl. 650 odhadem v oblasti Palestiny cca jen 100 tis. Židů z cca 1 2 mil na světě, oproti cca 2 mil z celkových cca 3,5 mil. v r

20 stát Izrael Izrael cca dnes 313: křesťanství povoleno 391: státní náboženství (zákaz ostatních) Izrael Druhá židovská válka 132: povstání Bar-Kochby vyhnání Židů z oblasti 1000 po Kr. rozšíření do cca roku 600 Židé v diaspoře v Palestině jen cca 5 10 % všeho židovstva 622 ISLÁM Kristus První židovská válka 70: zničen Jerusalém David a Šalomoun 1000 př. Kr. islám r. 654 přesah do oblastí křesťanství Egypt Exodus Islám a jeho rychlé rozšíření Abrahám

21 cca po Kr Židé v jižní Evropě a Malé Asii měli těžký život v netolerantní křesťanské společnosti; většina Židů žila v muslimské oblasti (jižní Španělsko, Severní Afrika, Irák, Jemen a postupně i v Palestině Jerusalém, Tiberias; ve Španělsku až 8% populace a do r (Sulejman masakr v Cordobě) Zlatá doba židovského života s mnoha právy, bez povinnosti vojenské služby, apod. (v islámské zemi!) Kalif Harun al-rashid nařídli Židům nosit žluté opasky, křesťanům modré; to se periodicky opakovalo v různých zemích (žluté hvězdy za Hitlera) 1016 Tunis Židé si museli vybrat mezi konversí k islámu nebo odchodem (Francie): Rashi sepsal dodnes užívaný komentář k celému SZ 1066 Masakr Židů v Granadě během 1 dne zabito cca 4 tis Židů; zbytek zlikvidován v r První křížová výprava; křižáci po cestě zmasakrovali desítky tisíc Židů 1107 vyhnání Židů z Maroka 1141 = první sionistické výzvy stěhovat se do Palestiny a zemřít v Jerusalémě 1187 Saladín po obsazení Jerusaléma povoluje Židům návrat do města!!

22 stát Izrael Izrael cca : křesťanství = státní náboženství dnes Islám 1000 po Kr. 132: povstání Bar-Kochby vyhnání Židů : 9 křížových výprav po cestě pogromy na Židy 70: zničen Jerusalém 539: návrat z Babylona Kristus David a Šalomoun Egypt Exodus 1000 př. Kr. náboženství v Evropě, na Předním východě a v Severní Africe ve st. Židé v celém známém světě Abrahám

23 cca po Kr první vyhnání Židů z Anglie; další století střídavě přijímáni a vyháněni až do 1655; plná rovnoprávnost až obdobně Francie tolerance (s možností občanství) až za Vel. fr. revoluce Kazimír III. Veliký zve Židy, pronásledované v západní Evropě, do Polska; v průběhu staletí nakonec žilo v Polsku (+ Halič, Ukrajina, Litva) až 50% světové židovské populace 1478 Ferdinand II. + Isabela ve Španělsku inkvizice nepodléhající papeži, hlavní nepřátelé ne kacíři, ale Židé a muslimové; do do r.1492 cca 13 tis upálených; v tomto r. cca 200 tis Židů vyhnáno (cca 100 tis do Portugalska, 50 tis k muslimům do Turecka a severní Afriky) otomanský sultán je veřejně pozval a posílal pro ně lodi!!, desítky tis během útěku po Evropě zahynuly; dekret nařizující vyhnání ze Španělska byl odvolán teprve roku vyhnání Židů ze Sicílie (cca 140 tis), 1496 z Portugalska a z německých měst; 1516 první evropské gheto v Benátkách v Polsku : Židé nemusí nosit označení, první jidiš kniha, první hebrejský tisk, první Ješiva 1577 první hebrejská tiskárna na území Palestiny (Safed)

24 stát Izrael po Kr. dnes 313: Edikt Milánský 391: křesťanství = státní náboženství 132: povstání Bar-Kochby Druhá židovská válka vyhnání Židů 1343: Židé pozváni na území dnešního Polska a Ukrajiny Islám 70: zničen Druhý chrám (Herodův) i Jerusalém 586 př.kr. zničen chrám První chrám (Šalomounův) Makabejští babylonské zajetí Kristus David a Šalomoun Egypt Exodus 1000 př. Kr. 539 návrat z babylónského zajetí Abrahám 1000 po Kr. vyhánění Židů postupně od r. cca 1000; více z křesťanských států z islámských spíše ojediněle nejtvrdší španělská inkvizice od r. 1478

25 cca po Kr zemřel v Praze rabí Löw (Golem), velký učitel a světec ( Pražský Maharal ) 1648 židovská populace v Polsku cca 450 tis; Čechy a Morava cca 65 tis z cca 750 tis celosvětově vybíjení Židů kozáky Bohdana Chmelnického až 100 tis mrtvých ( pogrom ) Pozn.: Rusko, Ukrajina, Polsko, ale i Argentina,..tisíce pogromů.poslední v r v Polsku rozvoj židovského hnutí Haskala cíle: zmodernizovat židovský kulturní a náboženský život, integrace do evropské společnosti, sekulárního vzdělání (ne jidiš, ale němčina) + výuka hebrejštiny a dějin; reakce: cca 1820 = vznik ortodoxní judaismus, odmítajícího změny (Jerusalém, USA) (2014 bouře proti ženám s Torou v Jerusalemě) 1740 povolení se usazovat v severoamerických koloniích bez přísahy na pravou křesťanskou víru 1740 pozvání dvou rabínu do Galilee k obnovení města Tiberias (v ruinách) = pro mnohé znamení příchodu Mesiáše tisíce židů se stěhují do Palestiny včetně významných osobností; obnovení Hebronu, posílení Jerusalémské populace, americká revoluce - ústava garantující svobodu vyznání pro všechny s plnými právy Židé (hodně obchodníků) se velice rychle v US chytili dnes druhá největší populace Židů na světě po Izraeli 1791 Výnos o vypořádání ( Черта оседлости ) - Rusko vymezuje oblast, kde mohou žít Židé; nakonec jich tam žije cca 750 tis

26 cca po Kr Palestina cca 350 tis obyvatel, z toho 85% muslimové, 11% křesťané, 4% Židé 1851 Norsko povoluje přistěhování Židů, ale zrovnoprávnění až 1891; zrovnoprávnění v Itálii 1870, v Německu 1871, vznik a rozvoj sionistického hnutí; první světový kongres 1897 v Basileji; Theodor Herzl; sionismus jako označení návratu zaveden v r Baron Rothschild financuje vznik několika židovských osad v Palestině , , velké vlny pogromů v Rusku a na Ukrajině více než 2 mil ruských Židů emigrovalo v letech většinou do USA, část do Palestiny ( ) = první Alija (hebr. cesta vzhůru ); Židé hovoří o návratu do domova svých otců ; postupně více než 10 velkých akcí (Alijí); 1897 sčítání lidu v Rusku - k židovství se přihlásilo 5,2 mil lidí 1917 Britové porazili Turky = ovládají Palestinu; Balfourova Deklarace o vytvoření národního domova pro židovstvo při zachování všech práv existujícím nežidovským komunitám. Pro mnoho Židů sdělení, že Palestina se stává Židovským státem během ruských revolucí více než 2000 pogromů s desítkami tisíc zabitých a stovkami tisíc bez domova; 1921 Británie zakazuje Židům usazovat se na východ od Jordánu 1929 dlouhodobý spor o Zeď nářků v Jerusalémě; několik útoků Arabů na Židy Holocaust v Evropě zahynulo téměř 6 mil Židů

27 Stát Izrael od : 29. listopadu OSN schvaluje vznik Židovského a Arabského státu v britské Palestině, stanoví hranice; 1948: 14. května vzniká Stát Izrael další den zahájen útok arabských sil na Izrael Válka za nezávislost); > 1 mil Židů z arabských zemí musí utéci většinou do Izraele 1956 zákaz použití suezského kanálu Izraelem = Suezská válka; výzva pres. Nasira ke zničení Izraele 1967 květen egyptská armáda se stahuje k hranicím Izrael nečeká a začátkem června preventivně zničí arabské letectvo, poté obsadí Sinaj, Západní břeh a Golanské výšiny ( Šestidenní válka ); 1.září arabští vůdcové: žádný stát Izrael, žádné jednání s Izraelem, žádný mír s Izraelem 1972 letní olympiáda v Mnichově arabští teroristé zabíjejí 11 izraelských sportovců 1973 Jomkipurská válka propukla nečekaným útokem Sýrie a Egypta na Izrael 6. října 1973 (největší židovské svátky) 1978 Egypt a Izrael podepisují mírovou smlouvu a Izrael se stahuje ze Sinaje 1987 zahájena první Intifáda (povstání) = teroristické útoky se zbraněmi, nastražené bomby, sebevražední útočníci, atd SSSR otevírá hranice a odchází cca 3 mil Židů 1994 Jordánsko a Izrael podpisují mírovou smlouvu 2000 druhá intifáda 2005 Izrael se stahuje z Gazy a další už znáte

28 stát Izrael vznik státu Izrael poslední dvě století plán OSN Válka za nezávislost 2000 dnes 1973 Jomkipurská válka 1882: první z postupně 10 Cest vzhůru (Alija) = odchod do Palestiny velké pogromy Rusko, Halič Ukrajina Šestidenní válka 1967 první sionistický kongres (Herzl) intifády 2.svět. válka Holocaust 6 mil 1791 vymezení prostoru pro Židy v Rusku 1.svět. válka 1917: porážka Turecka 1900 Balfourova Deklarace menora pro Třetí (budoucí) chrám 1800 vznik a rozvoj sionistického hnutí od cca 1860 přelom 19./20.stol. koncentrace Židů v Evropě Jerusalém dnes v popředí Chrámová hora s mešitou

29 stát Izrael Dějiny Izraele v kostce plán OSN dnes Izrael 313: křesťanství = státní náboženství Juda 70: zničen Jerusalé m rozdělení ~ 930 Islám 1000 po Kr. vyhánění Židů Herodovci Kristus Makabejští povstání Bar-Kochby 132 vyhnání Židů největší rozkvět: David a Šalomoun Egypt Exodus ~ Abrahám 1000 př. Kr. babylónská říše cca 600 př. Kr. přelom 19./20.stol. koncentrace Židů v Evropě

30 2.svět.válka

31 Eschatologická zaslíbení a dějiny Izraele (v kostce) I. Zaslíbení vymezení pojmů II. Dějiny Izraele ( v kostce ) III. Příklady naplněných zaslíbení/proroctví IV. Nepochopení V. Co si vzít z dějin a zaslíbení pro sebe

32 Zajetí a návrat z Babylona Skutečnost: c. 626 c. 587 př.kr. 597 př.kr. 586 př.kr. 539 př.kr. Jeremjáš první deportace do Babylona začátek konce Judského království zbořen chrám povolen návrat; stavba druhého chrámu - dokončen 516 př. Kr. = 70 let Zajetí předpověděno v knize Jeremjáše: 27,5-7: Já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží a dávám ji tomu, kdo je toho v mých očích hoden. Nyní jsem všechny tyto země dal do rukou Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, svému služebníku; dal jsem mu i polní zvěř, aby mu sloužila. Budou mu sloužit všechny pronárody Délka zajetí také v Jeremijášovi: 25:11 Tak se stane celá tato země troskami a bude budit úděs. Tyto pronárody budou sloužit králi babylónskému po sedmdesát let.

33 Znesvěcení chrámu: Skutečnost (3x): 1) za vlády Seleukovců: 6. prosince 167 př. n. l. Antiochos Epifanés zakázal Židům bohoslužbu v chrámu a umístil do jeruzalémského Chrámu sochu Dia (2 Makab 9) 2) Zeloté při povstání proti Římu r. 67 obsadili chrám a udělali si z něj vojenskou pevnost (kasárna) a také tam likvidovali své židovské oponenty (Josefus Flavius) 3) po dobytí Jerusaléma a chrámu r. 70 tam římské legie umístily své symboly a obětovali jim (Josefus Flavius) Předpověděno: Dan 11,31: Jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost, vymýtí každodenní oběť a dají tam ohyzdnou modlu pustošitele. + Pán Ježíš cituje v Mt 24,15: Když pak uvidíte `znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém - kdo čteš, rozuměj -... proroctví Daniele sepsáno v 6. stol. (podle některých později až 2.stol. př.kr.) rozhodně před uvedenými skutečnostmi

34 Zničení chrámu a města Jerusalému: Skutečnost: První židovská válka začala povstáním zélotů; první úspěchy proti Římanům; oslabení vzájemnými zápasy; Vespasián (Titus) s cca 70 tis vojáky zničil chrám i město Jerusalém Předpověděno vícekráte: např.: Ez 5,8n:..proto praví Panovník Hospodin toto: Jsem proti tobě, Jeruzaléme, a vykonám uprostřed tebe soudy před očima pronárodů...tak vykonám v tobě soudy a celý pozůstatek tvého lidu rozvěji do všech větrů...obrátím tě v trosky. Dan 9,26: Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. v NZ: Mt 24,1-2: Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl: "Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno." viz obr. dále

35 Zničení chrámu a města Jerusalému: Skutečnost: První židovská válka začala povstáním zélotů; první úspěchy proti Římanům; oslabení vzájemnými zápasy; Vespasián (Titus) s cca 70 tis vojáky zničil chrám i město Jerusalém Model Druhého chrámu (Herodova) cca 50 po Kr. odkryté trosky pod Chrámovou horou na té stojí mešita Al-Aksa

36 Rozprášení Židů a jejich stálé pronásledování Skutečnost: První židovská válka = 1,1 1,2 mil Židů zabito z cca 2,5 mil; (3 mil celk.) Vzpoura proti císaři Trajanovi Židé se přidali výsledek: vyhubení Židů na Kypru a v severní Africe (Kyrenajka) Druhá židovská válka povstání Bar Kochby poraženo: odhadem 580 tis Židů zabito tzn. že Judsko skoro bez Židů + zákaz vstupu do Jerusaléma; většina palestinských židů v Galilei a a od té doby po téměř 2 tis. let téměř stále někde nějaké pronásledování, vyhnání, pogrom, holocaust...dnes v Izraeli jen cca 40% všech Židů; ostatní po celém světě Předpověděno např.: Ez 5,10n: Tak vykonám v tobě soudy a celý pozůstatek tvého lidu rozvěji do všech větrů...třetina v tobě zemře morem a zajde uprostřed tebe hladem, třetina padne okolo tebe mečem a třetinu rozvěji do všech větrů a s taseným mečem jim budu v zádech. Oz 9,17: Můj Bůh je zavrhne; protože ho neposlouchali, stanou se psanci mezi pronárody.

37 Boží království ( duchovní zaslíbení - podobně D.svatý,...) Skutečnost: Lk 17,21: Vždyť království Boží je mezi vámi!" tak to chápala i první církev: Žd 12,26-28: Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: `Ještě jednou otřesu nejen `zemí, nýbrž i `nebem. (viz Aggeus níže) Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Předpověděno např.: Ag 2:6-9 Neboť toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou zakrátko zatřesu nebem i zemí, mořem i souší. Zatřesu všemi národy, přijde to, po čem touží všechny národy, a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů. Mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok Hospodina zástupů. Větší bude budoucí sláva tohoto domu nežli první, praví Hospodin zástupů; na tomto místě způsobím pokoj, je výrok Hospodina zástupů.

38 Znovuobnovení Izraele Skutečnost: 1948 (14.5.) vyhlášen stát Izrael národ, který byl rozprášen po stovky let se znovu shromažďuje a vytváří samostatný stát; populace Israele počet obyvatel (tis) 1,370 2,150 3,022 3,921 4,821 6,369 7,695 podíl ze všech Židů 6% 15% 20% 25% 30% 38% 42% 1980 (30.7.) Jerusalém ústavním zákonem prohlášen hlavním městem Izraele Jerusalem během své existence byl (nejméně) 2x zničen, 44x obsazen a osvobozen, 23x obléhán, 52x na něj zaútočeno Vztahované předpovědi: Iz 66,8: Kdo slyšel něco takového? Kdo viděl něco takového? Cožpak se země zrodí v jednom dni? Zdaliž se národ narodí naráz? Ez 37,21-22:...promluvíš k nim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já vezmu syny Izraele zprostřed pronárodů, kamkoli odešli, shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich země. Učiním z nich jediný národ v zemi, na izraelských horách, a jediný král bude králem všech. Nebudou to už dva národy a nebudou už rozdělení na dvě království. Zach 12,6:...obyvatelé Jerusaléma budou znovu pobývat na svém místě v Jerusalémě Lk 21,24:... po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.

39 Eschatologická zaslíbení a dějiny Izraele (v kostce) I. Zaslíbení vymezení pojmů II. Dějiny Izraele ( v kostce ) III. Příklady naplnění zaslíbení/proroctví IV. Různá nepochopení V. Co si vzít z dějin a zaslíbení pro sebe

40 Vztahy křesťané a Židé v prvních 3 stoletích, židovské náboženství v římské říši povoleno Židé bojovali proti křesťanství i s využitím Říma! (viz např. Sk 17,6 Tesalonika,... ); po r. 391 (křesťanství státním náboženstvím a zákaz jiných) Židé byli vystaveni kruté perzekuci ze strany křesťanů leckde až dodnes! = obžaloba křesťanské církve; od středověku označovala církev Židy za vrahy Boha po mnoho staletí se muslimové chovali k Židům lépe než křesťané v podstatě až do počátků sionismu = ohrožení Arabů; antisemitismus tak z velké části vznikl v křesťanských zemích (i Luther vybízí jejich domy ničit, brát jim modlitební knížky a talmud, jejich rabíny zabíjet, pokud své učení ještě dále šíří, a nakonec je vyhnat ) extrémy: např. antisemitismu až tak daleko, že během 2.svět. války v Britanii mnoho lidí začalo sympatizovat s nacisty kvůli svému nepřátelství vůči Židům (cit. z dobových zpráv)

41 Vznik státu Izrael v r.1948 mnozí křesťané uvítali jako naplnění starozákonních zaslíbení o znovuzřízení izraelského národa; jiní umisťují naplnění pozemských zaslíbení daných etnickému Izraeli až do období tisíciletého království; řada křesťanů nepovažuje vytvoření státu Izrael za přímé naplnění SZ biblických zaslíbení; v NZ nenajdeme jednoznačné potvrzení SZ zaslíbení etnickému Izraeli; Ježíš a apoštolé zaslíbením o přicházejícím království dávají více duchovní smysl: J 18,36: Ježíš řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud." samozřejmě Bůh může působit kdykoliv v dějinách židovského národa tomuto působení bychom však neměli přikládat spásně-dějinný význam. vznik Izraele může být dobrou ilustrací svrchovanosti Boži

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Sýrie 2400 př.n.l.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Židovská představa o Bohu

Židovská představa o Bohu Judaismus Dějiny Židů Dějiny Izraele začátek starověku (oblast zhruba dnešního Izraele, Palestiny, částečně Egypta). Genesis stvoření, patriarchové (Abrahám, Izák, Jákob (Izrael), Josef, Mojžíš). Centrum

Více

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael Judaismus Důležité výrazy k judaismu podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Východní Středomoří, asijské

Východní Středomoří, asijské Východní Středomoří, asijské Turecko rozloha: 780 580 km 2 počet obyvatel: 68 miliónů hlavní město: Ankara území: země ležící částečně na Balkánském poloostrově v jihovýchodní Evropě, většinou území v

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Islám Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Mekka, Medína- sv. Města islámu Islám převládá v S Africe, na Blízkém východě Mešita-

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University Studijní zprávy za jednotlivé části BROŽURA es 12 S OTÁZKAMI KRÁLovsTVÍ, MOC " ASLAVA PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA lel University . es 12 - KRÁLovS'IV1, MOC A SLÁVA POKYNY Po ukončení studia každé části vyplň

Více

Počátek. konfliktu. arabsko-izraelského SIONISMUS A ARABSKÝ NACIONALISMUS. původ

Počátek. konfliktu. arabsko-izraelského SIONISMUS A ARABSKÝ NACIONALISMUS. původ Počátek arabsko-izraelského konfliktu Původ arabsko-izraelského konfliktu je předmětem nesčetných debat. Za jeho prvopočátek se považují například biblické nepřátelství mezi dvěma Abrahámovými syny, Izákem

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. "VYŠEHRAD", SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. VYŠEHRAD, SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M ŽIV O T JEŽÍŠE Veškerá práva vyhrazena KRISTA V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M Aut orisovaný překlad z němčiny opatřil Ant. Stříž S 33 pttvodními fotografiekými snímky autorovými

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

1 40 dní s Biblí 40 DNÍ S BIBLÍ 2012 EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU

1 40 dní s Biblí 40 DNÍ S BIBLÍ 2012 EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU 1 40 dní s Biblí 40 DNÍ S BIBLÍ 2012 EZDRÁŠ NEHEMIÁŠ OBNOVA BOŽÍHO LIDU 40 DNÍ S BIBLÍ Datum SZ NZ 29. 2. Ezd 1,1-11 Mt 1,1-25 1. 3. Ezd 2,1-35 Mt 2,1-23 2. 3. Ezd 2,36-58 Mt 3,1-17 3. 3. Ezd 2,59 70 Mt

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více