Dějiny Izraele v kostce a eschatologická zaslíbení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dějiny Izraele v kostce a eschatologická zaslíbení"

Transkript

1 Dějiny Izraele v kostce a eschatologická zaslíbení Podzimní cyklus 2014: Naděje (Téma 9) Smíchov, biblická hodina

2 Eschatologická zaslíbení a dějiny Izraele (v kostce) I. Zaslíbení vymezení pojmů II. Dějiny Izraele ( v kostce ) III. Příklady naplněných zaslíbení/proroctví IV. Nepochopení V. Co si vzít z dějin a zaslíbení pro sebe

3 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.1. Zaslíbení a proroctví Zaslíbení SZ nemá zvláštní slovo, ale podstata vyjádřena slovy: Bůh mluvil, přisáhl, pamatoval na svá slova (1 Kr 8,56: "Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov,která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše). přímo slovo zaslíbení v češtině použito v SZ (EB) jen na 4 místech slovo zaslíbení je charakteristické přednostně pro NZ; slovem zaslíbení, zaslibovat,... překládáno ř. slovo běžně používané pro učinění slibu v SZ i NZ zaslíbení vyjadřuje něco pozitivního = pozitivní znaménko v biblických statistikách je uveden celkový počet až 3573 zaslíbení (kdosi takto spočítal není zcela jasné, co vše započteno)

4 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.1. Zaslíbení a proroctví Proroctví SZ 3 různá slova pro proroka : i) vidoucí; ii) ten, který se dívá vytrvale, upřeně a s pevnou pozorností; iii) prorok; NZ prophétēs = ten, který předává zprávu od Boha, = slovo proroctví může mít proto několik možných významů: 1) výnos, výrok o někom, něčem ; často byl pohrůžkou (2 Kr 9,26), varováním, (Sk 21,10 Agabos o Pavlovi) nebo pokynem (Jer 29,1-14 do Babylonu); 2) předpověď do vzdálenější budoucnosti; 3) dar D.sv. (charisma) - jež činí člověka schopna...odhalovat pravdu Boží..k budování církve (cit. Golz). v SZ i NZ toto poselství někdy předpovídá věci budoucí, ale častěji je to Bohem inspirované slovo do určité konkrétní situace; Proroci byli ti, jimž byla svěřena služba slova.biblický prorok byl více kazatel...než věštec.prorocká zvěst zdůrazňuje, že milosrdenství je více než vnější dodržování zákona...biblická proroctví v širším významu jsou zprostředkování Božího poselství, mluvení a psaní pod boží inspirací. (cit. J.R.Tretera) Encyclopedie biblických proroctví uvádí 1239 proroctví v SZ a 578 proroctví v NZ, celkem v Bibli: 1817 zaslíbení je vždy proroctví; proroctví nemusí být vždy zaslíbením

5 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.1. Zaslíbení a proroctví První zaslíbení Mesiášské první příchod Gen 3,15: Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu." Splněno podle Gal 4,4: Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna Poslední zaslíbení (předposlední verš Bible) Mesiášské druhý příchod Zj 22,20: Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo."

6 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.2. Dělení zaslíbení (u SZ ztotožněna zaslíbení a proroctví) Mesiášská: největší počet zaslíbení (proroctví) je o příchodu (prvním i druhém) Mesiáše pod různými označeními (z rodu Davidova, služebník Hospodinův, syn Boží, syn člověka); zlatá nit skrze celý SZ, od Gn 3:15 přes Ž (72; 80,..) k Izaiášovi (7,14; 9,6-7; 53..), po Micheáše (5,2) týkající se židovského národa: od Abrahama (Gn 12,1-3; 13,16; atd.) přes Izáka, Jákoba; vyvedení z Egypta (Ex 3); Babylonské zajetí a návrat; znesvěcení Chrámu; rozehnání Židů po světě, atd. = splněná; + další ve spisech proroků (Ezechiel, Daniel, Ozeáš. atd.) - méně jasná slova do budoucna Izraele (?) eschatologická: den Páně; soud; království Hospodinovo, tisícileté království, atd. (např. Joel, Abdiáš, Zachariáš, Malachiáš) osobní i pro národ např. Dt 28 (pokud budeš poslouchat Hospodina a když nebudeš poslouchat Hospodina) osobní: SZ i NZ: "Pojďte ke mne všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." (Mt 11,28) pro církev: Duch svatý (Jan 16 Sk 2);

7 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.3. Pro koho platí tato poselství SZ Izrael a NZ církev? (u SZ ztotožněna zaslíbení a proroctví) již ve SZ je židovský národ označován jako Boží církev - např. Nu 20,4 nebo Neh 13,1: V onen den bylo lidu předčítáno z Knihy Mojžíšovy a našlo se v ní napsáno, že Amónec ani Moábec nesmí nikdy vstoupit do Božího shromáždění (církve). v NZ se církev nazývá novým Božím lidem 140x např. Gal 3,29 Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahámovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil, nebo 1 P 2, 9-10 národ svatý či 2 P 1,3:..daroval vzácná a převeliká zaslíbení.... Podle Ef 2, ,6: zaslíbení jsou vázána na víru, ne na Zákon resp. rod, národ, a tedy se mohou jejich účastníky stát i pohané :.. že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje.. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev... pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Platí tedy zaslíbení JEN pro církev a ne pro nevěřící Izrael? odpověď závisí na tom Jaký je vztah církve a Izraele? Je církev novým Izraelem nahrazuje ho a přebírá platnost zaslíbení? Různé pohledy související s pohledem na tisícileté království:

8 opakování Z. Vojtíšek Historický premilénialismu = Kristus přijde, ustaví tisícileté království (= naplnění zaslíbení, že Davidův potomek bude králem již na zemi), bude obnoven etnický Izrael (Dt 30,3 5; Ez 20,42 44), s obnovou spojeno i jeho spasení (Ř 11,26); zaslíbení z Ozeáše, cit. v Ř 9,25 26 vztažena na církev = budoucí role Izraele nejasná církev Izrael, ale někde ano. Dispenzacionalismus = SZ proroctví o obnově Izraele nevztahuje na církev, ale na etnický Izrael (i Ř 9 11); Bůh nejprve obnoví Izrael (země, třetí chrám) a Kristus z Jerusaléma skutečně bude vládnout světu a splní se dosud nenaplněná SZ zaslíbení církev Izrael bez výjimky Postmilénialisté = církev nahradila Izrael, ale všechna místa v SZ ukazující na budoucí obnovu Izraele je třeba vykládat obrazně a vztahují se na církev v období milénia; vláda Krista v miléniu bude vykonávána skrze církev = rozdíl oproti amilénialismu Amilénialisté = církev nahradila Izrael. Učení o návratu Židů do Palestiny zde nemá místo. Vzkříšení z mrtvých (Zj 20,4 6), je míněno duchovní znovuzrození.. Římanům 9 11 je třeba vztáhnout na církev. Církev je ve skutečnosti "ten věčný Izrael" (Tertullian kolem r. 200)...

9 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.4. Další problém jak porozumět? (u SZ ztotožněna zaslíbení a proroctví) Doslovně nebo obrazně? mnohé popisy především u Daniele a Zjevení, v menší míře i Joel a další malí proroci jsou pro nás málo srozumitelné (bytosti, nové nebe, události,..) a přesto jsou snahy VŠE jednoznačně vysvětlit X i Písmo nás učí, že ne všemu nyní můžeme rozumět 1 Ko 13,12: Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně; Časové údaje co platí? podle Ez 4,6: "...ukládám ti za každý rok jeden den." Pro časová proroctví tedy platí: 1 den u proroka = 1 skutečný rok, potom "sedmdesát týdnů let" = 490 dnů a dle prorockého klíče, tedy 490 let. ale: podle 2 P 3,8: Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a `tisíc let jako jeden den. a dělají se roztodivné konstrukce..

10 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.4. Další problém jak porozumět? (u SZ ztotožněna zaslíbení a proroctví) Příklad různých způsobů výkladu téhož proroctví: Zj 16,16 Shromáždil je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon (Armagedon). shoda, že Harmagedon = Megido, jedno z nejstarších obydlených míst Palestiny, místo mnoha významných událostí v přilehlé rovině Jezreel; např. Sd 5, 19: Debora a Barák; 2 Kr 9,27:Jehu/Achazijáš, atd. 3 různé výklady: 1) u města Megido v rovině Jezreel dojde k velké vojenské bitvě mezi současným státem Izrael a okolními státy 2) je to symbolické vyjádření Božího vítězství nad nepřáteli; Armagedon již byl = bylo to zničení Chrámu a Jerusalému Římany v r. 70 3) jde o symbolické vyjádření budoucího zápasu Krista se Satanem

11 Eschatologická zaslíbení a dějiny Izraele (v kostce) I. Zaslíbení vymezení pojmů II. Dějiny Izraele ( v kostce ) III. Příklady naplněných zaslíbení/proroctví IV. Nepochopení V. Co si vzít z dějin a zaslíbení pro sebe

12 stát Izrael Dějiny Izraele v kostce plán OSN dnes Izrael 313: křesťanství = státní náboženství Juda Islám 70: zničen Jerusalé m rozdělení ~ po Kr. vyhánění Židů Herodovci Kristus Makabejští povstání Bar-Kochby 132 vyhnání Židů největší rozkvět: David a Šalomoun Egypt Exodus ~ Abrahám 1000 př. Kr. babylónská říše cca 600 př. Kr. přelom 19./20.stol. koncentrace Židů v Evropě

13 Od Exodus po Babylonské zajetí 1300 př. Kr př. Kr. c př.kr. c př.kr. c př.kr. c př.kr. c př.kr. c př.kr. c. 970 př.kr. c. 970 př.kr. c. 931 př.kr. c. 931 př.kr. Exodus z Egypta (Mojžíš) doba soudců král Saul král David král Šalomoun c. 960 př.kr. dokončen chrám rozdělená království c. 931 př.kr. c. 913 př.kr. Rehoboam = Juda c. 931 př.kr. c. 910 př.kr. Jeroboam = Izrael 722 př.kr. c. 626 c. 587 př.kr. konec Izraelského království Asyřany Jeremjáš 597 př.kr. první deportace do Babylona začátek konce Judského království zbořen chrám 586 př.kr.

14 stát Izrael Izrael př. Kr. dnes Izraelské království Juda 1000 po Kr. rozdělení ~ 930 Asyrie v r.671 (největší rozsah) konec Izraele asyrskou říší r. 722 Kristus 586: zbořen chrám v Jerusalému = Juda do zajetí náčrt, jak mohl vypadat Šalomounův chrám, zbořený babylonským vojskem největší rozkvět: David a Šalomoun Egypt Exodus ~ Abrahám 1000 př. Kr. babylónská říše cca 600 př. Kr.

15 Návrat z Babylonské zajetí až narození Krista (539 př.kr - ~ 0) 539 př.kr. povolen návrat; stavba druhého chrámu - dokončen 516 př. Kr. c. 475 př.kr. Ester c př.kr. Ezdreáš, Nehemiáš c př.kr.; Malachiáš, zápis 5.Mojžíšovy Mezi SZ a NZ 332 př.kr. 323 př. Kr. Alexander Veliký prochází Judskem na cestě do Egypta Alexander Veliký umírá oblast ovládl jeden z jeho vůdců říše Seleukovců, včetně Palestiny c. 200 a dále: postupný úpadek říše Seleukovců, rozdrobení; využívá př.kr. Juda Makabejský = úspěšné povstání = vznik hasmonejského království; Hasmoneovci vytvářeli prohelénskou vrstvu saduceů = ztráceli zklamané přívržence jako reakce = vznik farizejů a esejů = židovská společnost se štěpí 63 př.kr. vnitřní spory v královském rodu jeden syn proti druhému pozval římského vojevůdce Pompeia (znesvětil chrám) = římský protektorát 40 př.kr. 4 př.kr. Herodes Veliký jmenován židovským králem rozhodnutím římského senátu 6 4 př. Kr. narození PJ

16 stát Izrael Izrael 539 př.kr. - 0 dnes hasmonejské království založené Makabejci = první král po návratu ze zajetí 313: křesťanství = státní náboženství 1000 po Kr. babylónská říše cca 600 př. Kr. Herodovci Makabejští Kristus 323 Alexandr Veliký a jeho následovníci David a Šalomoun 1000 př. Kr. Exodus po smrti Alexandra, Palestina mezi Seleukovci a Plolemaiovc Abrahám Palestina (Herodovci) na okraji impéria, Judsko od r. 6 pod přímou kontrolou Říma římské impérium za císaře Augusta

17 1.století po Kr. 6 Herodovci si rozdělili území, neschopní, Judea se stává římskou provincií, přímo spravovanou prefekty (prokurátory) (Pilát Pontský 26 36) také Samařsko a Idumea Pozn.:v té době již mnoho Židů v diaspoře = mimo Palestinu; např. v Římě Julius Cesar i Augustus je podporovali; další císaři je vyháněli např. za Tiberia, za Klaudia; obvykle brzy zpět, opět vyhnáni, atd. (např. Priska a Akvila v Korintu); v Alexandrii (Egypt) žilo odhadem až 1 mil Židů;... mezi působení PJ ukřižování pogrom na Židy v Alexandrii (jeden z prvních pogromů) přímá římská správa již celé Palestiny; prokurátoři neschopní udržet v zemi pořádek, srážky s Židy; rostl vliv zelótů; země na pokraji chaosu (Masada 73) První židovská válka povstání zélotů; první úspěchy proti Římanům; oslabení vzájemným zápasem o moc; Vespasián (poté Titus) s cca 70 tis vojáky - zničen jak chrám, tak i město Jerusalém; odhadem až 1,1 1,2 mil Židů zabito; Sanhedrin přemístěn do Javne (Jamnia) 25 km jižně od Tel Avivu; římská daň na všechny Židy římské říše; vznik apokalyptických skupin;. důsledek: zničen Chrám (na kterém byli závislí saduceové) i esejská komunita v Kumránu; další směr judaismu tak určovali farizeové v centru stojí Tóra (a Talmud); spory mezi farizeji a dalšími směry = potřeba uzavřít kánon posvátných spisů; do Javne svolána synoda, která mezi lety kanonizovala hebrejskou bibli = náš SZ

18 stát Izrael Izrael 1.stol. římská říše cca r.54 (ap.pavel) dnes Druhá židovská válka 132 povstání Bar-Kochby vyhnání Židů První židovská válka povstání zélotů 313: křesťanství = státní náboženství Kristus 70: zničen chrám triumfální oblouk císaře Tita v Římě římští vojáci nesou menoru (sedmiramenný 1000 př. Kr. svícen) ukořistěnou v Jerusalémském chrámu model tzv. Druhého chrámu (poexilní) významně přestavěn a zkrášlen Herodem Velikým Abrahám a město Jerusalém císaři Vespasiánem a Titem Islám 1000 po Kr : kodifikace kánonu SZ hebr. Bible (Tanach) = náš SZ v Jamnii Davidovo město model pravděpodobného vzhledu před r. 70 archeologické nálezy

19 cca po Kr Vzpoura proti císaři Trajanovi Židé v diaspoře se přidali výsledek: vyhubení Židů na Kypru a v severní Africe (Kyrenajka) Druhá židovská válka Císař Hadrian přejmenoval Jerusalém, zakázal obřízku, apod. povstání Bar Kochby poraženo: odhadem 580 tis Židů zabito tzn. že Judsko skoro bez Židů + zákaz vstupu do Jerusaléma; většina palestinských židů v Galilei, včetně Velerady přejmenováno na Syria Palestina (od toho dnes Palestinci ) císař Konstantin: Edikt Milánský = křesťanství legalizováno (státním náboženstvím o něco později) tvrdý zákaz konverse křesťanů k židovství; povolení Židům navštěvovat Jerusalém povoleno Židům svobodně žít v Indii Sestavení Jerusalémského (první) a Babylonského Talmudu (později) 622 Islám 641 Alexandrie dobita Araby; cca 40 tis. Židů zabito, zbytek uprchl. 650 odhadem v oblasti Palestiny cca jen 100 tis. Židů z cca 1 2 mil na světě, oproti cca 2 mil z celkových cca 3,5 mil. v r

20 stát Izrael Izrael cca dnes 313: křesťanství povoleno 391: státní náboženství (zákaz ostatních) Izrael Druhá židovská válka 132: povstání Bar-Kochby vyhnání Židů z oblasti 1000 po Kr. rozšíření do cca roku 600 Židé v diaspoře v Palestině jen cca 5 10 % všeho židovstva 622 ISLÁM Kristus První židovská válka 70: zničen Jerusalém David a Šalomoun 1000 př. Kr. islám r. 654 přesah do oblastí křesťanství Egypt Exodus Islám a jeho rychlé rozšíření Abrahám

21 cca po Kr Židé v jižní Evropě a Malé Asii měli těžký život v netolerantní křesťanské společnosti; většina Židů žila v muslimské oblasti (jižní Španělsko, Severní Afrika, Irák, Jemen a postupně i v Palestině Jerusalém, Tiberias; ve Španělsku až 8% populace a do r (Sulejman masakr v Cordobě) Zlatá doba židovského života s mnoha právy, bez povinnosti vojenské služby, apod. (v islámské zemi!) Kalif Harun al-rashid nařídli Židům nosit žluté opasky, křesťanům modré; to se periodicky opakovalo v různých zemích (žluté hvězdy za Hitlera) 1016 Tunis Židé si museli vybrat mezi konversí k islámu nebo odchodem (Francie): Rashi sepsal dodnes užívaný komentář k celému SZ 1066 Masakr Židů v Granadě během 1 dne zabito cca 4 tis Židů; zbytek zlikvidován v r První křížová výprava; křižáci po cestě zmasakrovali desítky tisíc Židů 1107 vyhnání Židů z Maroka 1141 = první sionistické výzvy stěhovat se do Palestiny a zemřít v Jerusalémě 1187 Saladín po obsazení Jerusaléma povoluje Židům návrat do města!!

22 stát Izrael Izrael cca : křesťanství = státní náboženství dnes Islám 1000 po Kr. 132: povstání Bar-Kochby vyhnání Židů : 9 křížových výprav po cestě pogromy na Židy 70: zničen Jerusalém 539: návrat z Babylona Kristus David a Šalomoun Egypt Exodus 1000 př. Kr. náboženství v Evropě, na Předním východě a v Severní Africe ve st. Židé v celém známém světě Abrahám

23 cca po Kr první vyhnání Židů z Anglie; další století střídavě přijímáni a vyháněni až do 1655; plná rovnoprávnost až obdobně Francie tolerance (s možností občanství) až za Vel. fr. revoluce Kazimír III. Veliký zve Židy, pronásledované v západní Evropě, do Polska; v průběhu staletí nakonec žilo v Polsku (+ Halič, Ukrajina, Litva) až 50% světové židovské populace 1478 Ferdinand II. + Isabela ve Španělsku inkvizice nepodléhající papeži, hlavní nepřátelé ne kacíři, ale Židé a muslimové; do do r.1492 cca 13 tis upálených; v tomto r. cca 200 tis Židů vyhnáno (cca 100 tis do Portugalska, 50 tis k muslimům do Turecka a severní Afriky) otomanský sultán je veřejně pozval a posílal pro ně lodi!!, desítky tis během útěku po Evropě zahynuly; dekret nařizující vyhnání ze Španělska byl odvolán teprve roku vyhnání Židů ze Sicílie (cca 140 tis), 1496 z Portugalska a z německých měst; 1516 první evropské gheto v Benátkách v Polsku : Židé nemusí nosit označení, první jidiš kniha, první hebrejský tisk, první Ješiva 1577 první hebrejská tiskárna na území Palestiny (Safed)

24 stát Izrael po Kr. dnes 313: Edikt Milánský 391: křesťanství = státní náboženství 132: povstání Bar-Kochby Druhá židovská válka vyhnání Židů 1343: Židé pozváni na území dnešního Polska a Ukrajiny Islám 70: zničen Druhý chrám (Herodův) i Jerusalém 586 př.kr. zničen chrám První chrám (Šalomounův) Makabejští babylonské zajetí Kristus David a Šalomoun Egypt Exodus 1000 př. Kr. 539 návrat z babylónského zajetí Abrahám 1000 po Kr. vyhánění Židů postupně od r. cca 1000; více z křesťanských států z islámských spíše ojediněle nejtvrdší španělská inkvizice od r. 1478

25 cca po Kr zemřel v Praze rabí Löw (Golem), velký učitel a světec ( Pražský Maharal ) 1648 židovská populace v Polsku cca 450 tis; Čechy a Morava cca 65 tis z cca 750 tis celosvětově vybíjení Židů kozáky Bohdana Chmelnického až 100 tis mrtvých ( pogrom ) Pozn.: Rusko, Ukrajina, Polsko, ale i Argentina,..tisíce pogromů.poslední v r v Polsku rozvoj židovského hnutí Haskala cíle: zmodernizovat židovský kulturní a náboženský život, integrace do evropské společnosti, sekulárního vzdělání (ne jidiš, ale němčina) + výuka hebrejštiny a dějin; reakce: cca 1820 = vznik ortodoxní judaismus, odmítajícího změny (Jerusalém, USA) (2014 bouře proti ženám s Torou v Jerusalemě) 1740 povolení se usazovat v severoamerických koloniích bez přísahy na pravou křesťanskou víru 1740 pozvání dvou rabínu do Galilee k obnovení města Tiberias (v ruinách) = pro mnohé znamení příchodu Mesiáše tisíce židů se stěhují do Palestiny včetně významných osobností; obnovení Hebronu, posílení Jerusalémské populace, americká revoluce - ústava garantující svobodu vyznání pro všechny s plnými právy Židé (hodně obchodníků) se velice rychle v US chytili dnes druhá největší populace Židů na světě po Izraeli 1791 Výnos o vypořádání ( Черта оседлости ) - Rusko vymezuje oblast, kde mohou žít Židé; nakonec jich tam žije cca 750 tis

26 cca po Kr Palestina cca 350 tis obyvatel, z toho 85% muslimové, 11% křesťané, 4% Židé 1851 Norsko povoluje přistěhování Židů, ale zrovnoprávnění až 1891; zrovnoprávnění v Itálii 1870, v Německu 1871, vznik a rozvoj sionistického hnutí; první světový kongres 1897 v Basileji; Theodor Herzl; sionismus jako označení návratu zaveden v r Baron Rothschild financuje vznik několika židovských osad v Palestině , , velké vlny pogromů v Rusku a na Ukrajině více než 2 mil ruských Židů emigrovalo v letech většinou do USA, část do Palestiny ( ) = první Alija (hebr. cesta vzhůru ); Židé hovoří o návratu do domova svých otců ; postupně více než 10 velkých akcí (Alijí); 1897 sčítání lidu v Rusku - k židovství se přihlásilo 5,2 mil lidí 1917 Britové porazili Turky = ovládají Palestinu; Balfourova Deklarace o vytvoření národního domova pro židovstvo při zachování všech práv existujícím nežidovským komunitám. Pro mnoho Židů sdělení, že Palestina se stává Židovským státem během ruských revolucí více než 2000 pogromů s desítkami tisíc zabitých a stovkami tisíc bez domova; 1921 Británie zakazuje Židům usazovat se na východ od Jordánu 1929 dlouhodobý spor o Zeď nářků v Jerusalémě; několik útoků Arabů na Židy Holocaust v Evropě zahynulo téměř 6 mil Židů

27 Stát Izrael od : 29. listopadu OSN schvaluje vznik Židovského a Arabského státu v britské Palestině, stanoví hranice; 1948: 14. května vzniká Stát Izrael další den zahájen útok arabských sil na Izrael Válka za nezávislost); > 1 mil Židů z arabských zemí musí utéci většinou do Izraele 1956 zákaz použití suezského kanálu Izraelem = Suezská válka; výzva pres. Nasira ke zničení Izraele 1967 květen egyptská armáda se stahuje k hranicím Izrael nečeká a začátkem června preventivně zničí arabské letectvo, poté obsadí Sinaj, Západní břeh a Golanské výšiny ( Šestidenní válka ); 1.září arabští vůdcové: žádný stát Izrael, žádné jednání s Izraelem, žádný mír s Izraelem 1972 letní olympiáda v Mnichově arabští teroristé zabíjejí 11 izraelských sportovců 1973 Jomkipurská válka propukla nečekaným útokem Sýrie a Egypta na Izrael 6. října 1973 (největší židovské svátky) 1978 Egypt a Izrael podepisují mírovou smlouvu a Izrael se stahuje ze Sinaje 1987 zahájena první Intifáda (povstání) = teroristické útoky se zbraněmi, nastražené bomby, sebevražední útočníci, atd SSSR otevírá hranice a odchází cca 3 mil Židů 1994 Jordánsko a Izrael podpisují mírovou smlouvu 2000 druhá intifáda 2005 Izrael se stahuje z Gazy a další už znáte

28 stát Izrael vznik státu Izrael poslední dvě století plán OSN Válka za nezávislost 2000 dnes 1973 Jomkipurská válka 1882: první z postupně 10 Cest vzhůru (Alija) = odchod do Palestiny velké pogromy Rusko, Halič Ukrajina Šestidenní válka 1967 první sionistický kongres (Herzl) intifády 2.svět. válka Holocaust 6 mil 1791 vymezení prostoru pro Židy v Rusku 1.svět. válka 1917: porážka Turecka 1900 Balfourova Deklarace menora pro Třetí (budoucí) chrám 1800 vznik a rozvoj sionistického hnutí od cca 1860 přelom 19./20.stol. koncentrace Židů v Evropě Jerusalém dnes v popředí Chrámová hora s mešitou

29 stát Izrael Dějiny Izraele v kostce plán OSN dnes Izrael 313: křesťanství = státní náboženství Juda 70: zničen Jerusalé m rozdělení ~ 930 Islám 1000 po Kr. vyhánění Židů Herodovci Kristus Makabejští povstání Bar-Kochby 132 vyhnání Židů největší rozkvět: David a Šalomoun Egypt Exodus ~ Abrahám 1000 př. Kr. babylónská říše cca 600 př. Kr. přelom 19./20.stol. koncentrace Židů v Evropě

30 2.svět.válka

31 Eschatologická zaslíbení a dějiny Izraele (v kostce) I. Zaslíbení vymezení pojmů II. Dějiny Izraele ( v kostce ) III. Příklady naplněných zaslíbení/proroctví IV. Nepochopení V. Co si vzít z dějin a zaslíbení pro sebe

32 Zajetí a návrat z Babylona Skutečnost: c. 626 c. 587 př.kr. 597 př.kr. 586 př.kr. 539 př.kr. Jeremjáš první deportace do Babylona začátek konce Judského království zbořen chrám povolen návrat; stavba druhého chrámu - dokončen 516 př. Kr. = 70 let Zajetí předpověděno v knize Jeremjáše: 27,5-7: Já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží a dávám ji tomu, kdo je toho v mých očích hoden. Nyní jsem všechny tyto země dal do rukou Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, svému služebníku; dal jsem mu i polní zvěř, aby mu sloužila. Budou mu sloužit všechny pronárody Délka zajetí také v Jeremijášovi: 25:11 Tak se stane celá tato země troskami a bude budit úděs. Tyto pronárody budou sloužit králi babylónskému po sedmdesát let.

33 Znesvěcení chrámu: Skutečnost (3x): 1) za vlády Seleukovců: 6. prosince 167 př. n. l. Antiochos Epifanés zakázal Židům bohoslužbu v chrámu a umístil do jeruzalémského Chrámu sochu Dia (2 Makab 9) 2) Zeloté při povstání proti Římu r. 67 obsadili chrám a udělali si z něj vojenskou pevnost (kasárna) a také tam likvidovali své židovské oponenty (Josefus Flavius) 3) po dobytí Jerusaléma a chrámu r. 70 tam římské legie umístily své symboly a obětovali jim (Josefus Flavius) Předpověděno: Dan 11,31: Jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost, vymýtí každodenní oběť a dají tam ohyzdnou modlu pustošitele. + Pán Ježíš cituje v Mt 24,15: Když pak uvidíte `znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém - kdo čteš, rozuměj -... proroctví Daniele sepsáno v 6. stol. (podle některých později až 2.stol. př.kr.) rozhodně před uvedenými skutečnostmi

34 Zničení chrámu a města Jerusalému: Skutečnost: První židovská válka začala povstáním zélotů; první úspěchy proti Římanům; oslabení vzájemnými zápasy; Vespasián (Titus) s cca 70 tis vojáky zničil chrám i město Jerusalém Předpověděno vícekráte: např.: Ez 5,8n:..proto praví Panovník Hospodin toto: Jsem proti tobě, Jeruzaléme, a vykonám uprostřed tebe soudy před očima pronárodů...tak vykonám v tobě soudy a celý pozůstatek tvého lidu rozvěji do všech větrů...obrátím tě v trosky. Dan 9,26: Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. v NZ: Mt 24,1-2: Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl: "Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno." viz obr. dále

35 Zničení chrámu a města Jerusalému: Skutečnost: První židovská válka začala povstáním zélotů; první úspěchy proti Římanům; oslabení vzájemnými zápasy; Vespasián (Titus) s cca 70 tis vojáky zničil chrám i město Jerusalém Model Druhého chrámu (Herodova) cca 50 po Kr. odkryté trosky pod Chrámovou horou na té stojí mešita Al-Aksa

36 Rozprášení Židů a jejich stálé pronásledování Skutečnost: První židovská válka = 1,1 1,2 mil Židů zabito z cca 2,5 mil; (3 mil celk.) Vzpoura proti císaři Trajanovi Židé se přidali výsledek: vyhubení Židů na Kypru a v severní Africe (Kyrenajka) Druhá židovská válka povstání Bar Kochby poraženo: odhadem 580 tis Židů zabito tzn. že Judsko skoro bez Židů + zákaz vstupu do Jerusaléma; většina palestinských židů v Galilei a a od té doby po téměř 2 tis. let téměř stále někde nějaké pronásledování, vyhnání, pogrom, holocaust...dnes v Izraeli jen cca 40% všech Židů; ostatní po celém světě Předpověděno např.: Ez 5,10n: Tak vykonám v tobě soudy a celý pozůstatek tvého lidu rozvěji do všech větrů...třetina v tobě zemře morem a zajde uprostřed tebe hladem, třetina padne okolo tebe mečem a třetinu rozvěji do všech větrů a s taseným mečem jim budu v zádech. Oz 9,17: Můj Bůh je zavrhne; protože ho neposlouchali, stanou se psanci mezi pronárody.

37 Boží království ( duchovní zaslíbení - podobně D.svatý,...) Skutečnost: Lk 17,21: Vždyť království Boží je mezi vámi!" tak to chápala i první církev: Žd 12,26-28: Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: `Ještě jednou otřesu nejen `zemí, nýbrž i `nebem. (viz Aggeus níže) Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Předpověděno např.: Ag 2:6-9 Neboť toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou zakrátko zatřesu nebem i zemí, mořem i souší. Zatřesu všemi národy, přijde to, po čem touží všechny národy, a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů. Mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok Hospodina zástupů. Větší bude budoucí sláva tohoto domu nežli první, praví Hospodin zástupů; na tomto místě způsobím pokoj, je výrok Hospodina zástupů.

38 Znovuobnovení Izraele Skutečnost: 1948 (14.5.) vyhlášen stát Izrael národ, který byl rozprášen po stovky let se znovu shromažďuje a vytváří samostatný stát; populace Israele počet obyvatel (tis) 1,370 2,150 3,022 3,921 4,821 6,369 7,695 podíl ze všech Židů 6% 15% 20% 25% 30% 38% 42% 1980 (30.7.) Jerusalém ústavním zákonem prohlášen hlavním městem Izraele Jerusalem během své existence byl (nejméně) 2x zničen, 44x obsazen a osvobozen, 23x obléhán, 52x na něj zaútočeno Vztahované předpovědi: Iz 66,8: Kdo slyšel něco takového? Kdo viděl něco takového? Cožpak se země zrodí v jednom dni? Zdaliž se národ narodí naráz? Ez 37,21-22:...promluvíš k nim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já vezmu syny Izraele zprostřed pronárodů, kamkoli odešli, shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich země. Učiním z nich jediný národ v zemi, na izraelských horách, a jediný král bude králem všech. Nebudou to už dva národy a nebudou už rozdělení na dvě království. Zach 12,6:...obyvatelé Jerusaléma budou znovu pobývat na svém místě v Jerusalémě Lk 21,24:... po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.

39 Eschatologická zaslíbení a dějiny Izraele (v kostce) I. Zaslíbení vymezení pojmů II. Dějiny Izraele ( v kostce ) III. Příklady naplnění zaslíbení/proroctví IV. Různá nepochopení V. Co si vzít z dějin a zaslíbení pro sebe

40 Vztahy křesťané a Židé v prvních 3 stoletích, židovské náboženství v římské říši povoleno Židé bojovali proti křesťanství i s využitím Říma! (viz např. Sk 17,6 Tesalonika,... ); po r. 391 (křesťanství státním náboženstvím a zákaz jiných) Židé byli vystaveni kruté perzekuci ze strany křesťanů leckde až dodnes! = obžaloba křesťanské církve; od středověku označovala církev Židy za vrahy Boha po mnoho staletí se muslimové chovali k Židům lépe než křesťané v podstatě až do počátků sionismu = ohrožení Arabů; antisemitismus tak z velké části vznikl v křesťanských zemích (i Luther vybízí jejich domy ničit, brát jim modlitební knížky a talmud, jejich rabíny zabíjet, pokud své učení ještě dále šíří, a nakonec je vyhnat ) extrémy: např. antisemitismu až tak daleko, že během 2.svět. války v Britanii mnoho lidí začalo sympatizovat s nacisty kvůli svému nepřátelství vůči Židům (cit. z dobových zpráv)

41 Vznik státu Izrael v r.1948 mnozí křesťané uvítali jako naplnění starozákonních zaslíbení o znovuzřízení izraelského národa; jiní umisťují naplnění pozemských zaslíbení daných etnickému Izraeli až do období tisíciletého království; řada křesťanů nepovažuje vytvoření státu Izrael za přímé naplnění SZ biblických zaslíbení; v NZ nenajdeme jednoznačné potvrzení SZ zaslíbení etnickému Izraeli; Ježíš a apoštolé zaslíbením o přicházejícím království dávají více duchovní smysl: J 18,36: Ježíš řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud." samozřejmě Bůh může působit kdykoliv v dějinách židovského národa tomuto působení bychom však neměli přikládat spásně-dějinný význam. vznik Izraele může být dobrou ilustrací svrchovanosti Boži

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh Judaismus יהדות Judaismus hebrejská bible - tóra připisovaný autor: Mojžíš předznamenává základní prvky náboženství zmiňuje historii Izraelitů. jediný všemocní Bůh stvořitel a prapůvodce vesmíru nemá žádnou

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16)

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) Boží hněv se zjevuje z nebe V dnešním textu vidíme důsledky přijetí Božího slova. Boží slovo spojuje ty tři verše, které máme dneska před

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Sýrie 2400 př.n.l.

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Druhý příchod Ježíše Krista - Seminář Stáže 2005

Druhý příchod Ježíše Krista - Seminář Stáže 2005 Druhý příchod Ježíše Krista - Seminář Stáže 2005 Charles Cooper BIBLICKÉ ZÁKLADY KE STUDIU POSLEDNÍCH ČASŮ I. TATO PROROCKÁ STUDIE ODPOVÍ NA 4 ZÁKLADNÍ OTÁZKY : Proč je Kristův pro křesťany tak důležitý?

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Fénicii, Kanaánu a starém Izraeli. Základní pojmy polyteismus

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204 Starověká Palestina Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204 Na pobřeží Středozemního moře na jih od Foinikie se usazoval mořský kmen Pelištejců okolo roku 1200 př. n. l. V této době bylo území pod nadvládou

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Úvod do studia Bible Převzato z: http://mira.majestat.cz/menu/bible-plan-cteni [cit. 18. 2. 2013] Odpovězte na otázky. Význam Bible

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Židovská představa o Bohu

Židovská představa o Bohu Judaismus Dějiny Židů Dějiny Izraele začátek starověku (oblast zhruba dnešního Izraele, Palestiny, částečně Egypta). Genesis stvoření, patriarchové (Abrahám, Izák, Jákob (Izrael), Josef, Mojžíš). Centrum

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14

VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14 VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14 Název klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Označení v TK: EU-I/2A-PD-2.sada-č.14 Autor: Mgr. Petr Drkal

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A 6. ročník Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK. SPN 2000. Bednaříková, J. a kol.:

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY OBSAH Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY Vzestup a pád novoasyrské říše 37 Úvod 37 Bilance po přelomu tisíciletí 38 Nepřímá

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael Judaismus Důležité výrazy k judaismu podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Obsah. Obecné souvislosti 15. NovÁ KŘESŤANSKÁ ŘÍŠE 39 ÚVOD II MUSLIMSKÝ ZÁBOR 47 PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA 59

Obsah. Obecné souvislosti 15. NovÁ KŘESŤANSKÁ ŘÍŠE 39 ÚVOD II MUSLIMSKÝ ZÁBOR 47 PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA 59 Obsah ÚVOD II Obecné souvislosti 15 v SALOMOUNŮV CHRÁM 17 Šalomounův chrám 18 Posvátný původ Jeruzaléma 21 Země zaslíbená 23 Město krále Davida 24 Archa úmluvy 25 Humno Sión 25 Davidova a Šalomounova říše

Více

OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL

OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL Syropalestinská oblast původní název Kanaán (někdy též Kenaan, Kenaán, Kanaan, Kenán, Kanán, apod.) je jedno z označení pro území Předního východu,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 2.května 2013 Autorem materiálu

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Východní Středomoří, asijské

Východní Středomoří, asijské Východní Středomoří, asijské Turecko rozloha: 780 580 km 2 počet obyvatel: 68 miliónů hlavní město: Ankara území: země ležící částečně na Balkánském poloostrově v jihovýchodní Evropě, většinou území v

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

charakteristika nových náboženských hnutí

charakteristika nových náboženských hnutí charakteristika nových náboženských hnutí nová idea spasení naléhavost ( kairofilie ) výlučnost systém černobílý uzavřený (jiné zdroje informací omezeny) legitimizující a odlišující prvky zdůrazněny (

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více