Dějiny Izraele v kostce a eschatologická zaslíbení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dějiny Izraele v kostce a eschatologická zaslíbení"

Transkript

1 Dějiny Izraele v kostce a eschatologická zaslíbení Podzimní cyklus 2014: Naděje (Téma 9) Smíchov, biblická hodina

2 Eschatologická zaslíbení a dějiny Izraele (v kostce) I. Zaslíbení vymezení pojmů II. Dějiny Izraele ( v kostce ) III. Příklady naplněných zaslíbení/proroctví IV. Nepochopení V. Co si vzít z dějin a zaslíbení pro sebe

3 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.1. Zaslíbení a proroctví Zaslíbení SZ nemá zvláštní slovo, ale podstata vyjádřena slovy: Bůh mluvil, přisáhl, pamatoval na svá slova (1 Kr 8,56: "Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov,která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše). přímo slovo zaslíbení v češtině použito v SZ (EB) jen na 4 místech slovo zaslíbení je charakteristické přednostně pro NZ; slovem zaslíbení, zaslibovat,... překládáno ř. slovo běžně používané pro učinění slibu v SZ i NZ zaslíbení vyjadřuje něco pozitivního = pozitivní znaménko v biblických statistikách je uveden celkový počet až 3573 zaslíbení (kdosi takto spočítal není zcela jasné, co vše započteno)

4 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.1. Zaslíbení a proroctví Proroctví SZ 3 různá slova pro proroka : i) vidoucí; ii) ten, který se dívá vytrvale, upřeně a s pevnou pozorností; iii) prorok; NZ prophétēs = ten, který předává zprávu od Boha, = slovo proroctví může mít proto několik možných významů: 1) výnos, výrok o někom, něčem ; často byl pohrůžkou (2 Kr 9,26), varováním, (Sk 21,10 Agabos o Pavlovi) nebo pokynem (Jer 29,1-14 do Babylonu); 2) předpověď do vzdálenější budoucnosti; 3) dar D.sv. (charisma) - jež činí člověka schopna...odhalovat pravdu Boží..k budování církve (cit. Golz). v SZ i NZ toto poselství někdy předpovídá věci budoucí, ale častěji je to Bohem inspirované slovo do určité konkrétní situace; Proroci byli ti, jimž byla svěřena služba slova.biblický prorok byl více kazatel...než věštec.prorocká zvěst zdůrazňuje, že milosrdenství je více než vnější dodržování zákona...biblická proroctví v širším významu jsou zprostředkování Božího poselství, mluvení a psaní pod boží inspirací. (cit. J.R.Tretera) Encyclopedie biblických proroctví uvádí 1239 proroctví v SZ a 578 proroctví v NZ, celkem v Bibli: 1817 zaslíbení je vždy proroctví; proroctví nemusí být vždy zaslíbením

5 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.1. Zaslíbení a proroctví První zaslíbení Mesiášské první příchod Gen 3,15: Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu." Splněno podle Gal 4,4: Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna Poslední zaslíbení (předposlední verš Bible) Mesiášské druhý příchod Zj 22,20: Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo."

6 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.2. Dělení zaslíbení (u SZ ztotožněna zaslíbení a proroctví) Mesiášská: největší počet zaslíbení (proroctví) je o příchodu (prvním i druhém) Mesiáše pod různými označeními (z rodu Davidova, služebník Hospodinův, syn Boží, syn člověka); zlatá nit skrze celý SZ, od Gn 3:15 přes Ž (72; 80,..) k Izaiášovi (7,14; 9,6-7; 53..), po Micheáše (5,2) týkající se židovského národa: od Abrahama (Gn 12,1-3; 13,16; atd.) přes Izáka, Jákoba; vyvedení z Egypta (Ex 3); Babylonské zajetí a návrat; znesvěcení Chrámu; rozehnání Židů po světě, atd. = splněná; + další ve spisech proroků (Ezechiel, Daniel, Ozeáš. atd.) - méně jasná slova do budoucna Izraele (?) eschatologická: den Páně; soud; království Hospodinovo, tisícileté království, atd. (např. Joel, Abdiáš, Zachariáš, Malachiáš) osobní i pro národ např. Dt 28 (pokud budeš poslouchat Hospodina a když nebudeš poslouchat Hospodina) osobní: SZ i NZ: "Pojďte ke mne všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." (Mt 11,28) pro církev: Duch svatý (Jan 16 Sk 2);

7 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.3. Pro koho platí tato poselství SZ Izrael a NZ církev? (u SZ ztotožněna zaslíbení a proroctví) již ve SZ je židovský národ označován jako Boží církev - např. Nu 20,4 nebo Neh 13,1: V onen den bylo lidu předčítáno z Knihy Mojžíšovy a našlo se v ní napsáno, že Amónec ani Moábec nesmí nikdy vstoupit do Božího shromáždění (církve). v NZ se církev nazývá novým Božím lidem 140x např. Gal 3,29 Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahámovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil, nebo 1 P 2, 9-10 národ svatý či 2 P 1,3:..daroval vzácná a převeliká zaslíbení.... Podle Ef 2, ,6: zaslíbení jsou vázána na víru, ne na Zákon resp. rod, národ, a tedy se mohou jejich účastníky stát i pohané :.. že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje.. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev... pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Platí tedy zaslíbení JEN pro církev a ne pro nevěřící Izrael? odpověď závisí na tom Jaký je vztah církve a Izraele? Je církev novým Izraelem nahrazuje ho a přebírá platnost zaslíbení? Různé pohledy související s pohledem na tisícileté království:

8 opakování Z. Vojtíšek Historický premilénialismu = Kristus přijde, ustaví tisícileté království (= naplnění zaslíbení, že Davidův potomek bude králem již na zemi), bude obnoven etnický Izrael (Dt 30,3 5; Ez 20,42 44), s obnovou spojeno i jeho spasení (Ř 11,26); zaslíbení z Ozeáše, cit. v Ř 9,25 26 vztažena na církev = budoucí role Izraele nejasná církev Izrael, ale někde ano. Dispenzacionalismus = SZ proroctví o obnově Izraele nevztahuje na církev, ale na etnický Izrael (i Ř 9 11); Bůh nejprve obnoví Izrael (země, třetí chrám) a Kristus z Jerusaléma skutečně bude vládnout světu a splní se dosud nenaplněná SZ zaslíbení církev Izrael bez výjimky Postmilénialisté = církev nahradila Izrael, ale všechna místa v SZ ukazující na budoucí obnovu Izraele je třeba vykládat obrazně a vztahují se na církev v období milénia; vláda Krista v miléniu bude vykonávána skrze církev = rozdíl oproti amilénialismu Amilénialisté = církev nahradila Izrael. Učení o návratu Židů do Palestiny zde nemá místo. Vzkříšení z mrtvých (Zj 20,4 6), je míněno duchovní znovuzrození.. Římanům 9 11 je třeba vztáhnout na církev. Církev je ve skutečnosti "ten věčný Izrael" (Tertullian kolem r. 200)...

9 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.4. Další problém jak porozumět? (u SZ ztotožněna zaslíbení a proroctví) Doslovně nebo obrazně? mnohé popisy především u Daniele a Zjevení, v menší míře i Joel a další malí proroci jsou pro nás málo srozumitelné (bytosti, nové nebe, události,..) a přesto jsou snahy VŠE jednoznačně vysvětlit X i Písmo nás učí, že ne všemu nyní můžeme rozumět 1 Ko 13,12: Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně; Časové údaje co platí? podle Ez 4,6: "...ukládám ti za každý rok jeden den." Pro časová proroctví tedy platí: 1 den u proroka = 1 skutečný rok, potom "sedmdesát týdnů let" = 490 dnů a dle prorockého klíče, tedy 490 let. ale: podle 2 P 3,8: Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a `tisíc let jako jeden den. a dělají se roztodivné konstrukce..

10 2. Zaslíbení vymezení pojmů 2.4. Další problém jak porozumět? (u SZ ztotožněna zaslíbení a proroctví) Příklad různých způsobů výkladu téhož proroctví: Zj 16,16 Shromáždil je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon (Armagedon). shoda, že Harmagedon = Megido, jedno z nejstarších obydlených míst Palestiny, místo mnoha významných událostí v přilehlé rovině Jezreel; např. Sd 5, 19: Debora a Barák; 2 Kr 9,27:Jehu/Achazijáš, atd. 3 různé výklady: 1) u města Megido v rovině Jezreel dojde k velké vojenské bitvě mezi současným státem Izrael a okolními státy 2) je to symbolické vyjádření Božího vítězství nad nepřáteli; Armagedon již byl = bylo to zničení Chrámu a Jerusalému Římany v r. 70 3) jde o symbolické vyjádření budoucího zápasu Krista se Satanem

11 Eschatologická zaslíbení a dějiny Izraele (v kostce) I. Zaslíbení vymezení pojmů II. Dějiny Izraele ( v kostce ) III. Příklady naplněných zaslíbení/proroctví IV. Nepochopení V. Co si vzít z dějin a zaslíbení pro sebe

12 stát Izrael Dějiny Izraele v kostce plán OSN dnes Izrael 313: křesťanství = státní náboženství Juda Islám 70: zničen Jerusalé m rozdělení ~ po Kr. vyhánění Židů Herodovci Kristus Makabejští povstání Bar-Kochby 132 vyhnání Židů největší rozkvět: David a Šalomoun Egypt Exodus ~ Abrahám 1000 př. Kr. babylónská říše cca 600 př. Kr. přelom 19./20.stol. koncentrace Židů v Evropě

13 Od Exodus po Babylonské zajetí 1300 př. Kr př. Kr. c př.kr. c př.kr. c př.kr. c př.kr. c př.kr. c př.kr. c. 970 př.kr. c. 970 př.kr. c. 931 př.kr. c. 931 př.kr. Exodus z Egypta (Mojžíš) doba soudců král Saul král David král Šalomoun c. 960 př.kr. dokončen chrám rozdělená království c. 931 př.kr. c. 913 př.kr. Rehoboam = Juda c. 931 př.kr. c. 910 př.kr. Jeroboam = Izrael 722 př.kr. c. 626 c. 587 př.kr. konec Izraelského království Asyřany Jeremjáš 597 př.kr. první deportace do Babylona začátek konce Judského království zbořen chrám 586 př.kr.

14 stát Izrael Izrael př. Kr. dnes Izraelské království Juda 1000 po Kr. rozdělení ~ 930 Asyrie v r.671 (největší rozsah) konec Izraele asyrskou říší r. 722 Kristus 586: zbořen chrám v Jerusalému = Juda do zajetí náčrt, jak mohl vypadat Šalomounův chrám, zbořený babylonským vojskem největší rozkvět: David a Šalomoun Egypt Exodus ~ Abrahám 1000 př. Kr. babylónská říše cca 600 př. Kr.

15 Návrat z Babylonské zajetí až narození Krista (539 př.kr - ~ 0) 539 př.kr. povolen návrat; stavba druhého chrámu - dokončen 516 př. Kr. c. 475 př.kr. Ester c př.kr. Ezdreáš, Nehemiáš c př.kr.; Malachiáš, zápis 5.Mojžíšovy Mezi SZ a NZ 332 př.kr. 323 př. Kr. Alexander Veliký prochází Judskem na cestě do Egypta Alexander Veliký umírá oblast ovládl jeden z jeho vůdců říše Seleukovců, včetně Palestiny c. 200 a dále: postupný úpadek říše Seleukovců, rozdrobení; využívá př.kr. Juda Makabejský = úspěšné povstání = vznik hasmonejského království; Hasmoneovci vytvářeli prohelénskou vrstvu saduceů = ztráceli zklamané přívržence jako reakce = vznik farizejů a esejů = židovská společnost se štěpí 63 př.kr. vnitřní spory v královském rodu jeden syn proti druhému pozval římského vojevůdce Pompeia (znesvětil chrám) = římský protektorát 40 př.kr. 4 př.kr. Herodes Veliký jmenován židovským králem rozhodnutím římského senátu 6 4 př. Kr. narození PJ

16 stát Izrael Izrael 539 př.kr. - 0 dnes hasmonejské království založené Makabejci = první král po návratu ze zajetí 313: křesťanství = státní náboženství 1000 po Kr. babylónská říše cca 600 př. Kr. Herodovci Makabejští Kristus 323 Alexandr Veliký a jeho následovníci David a Šalomoun 1000 př. Kr. Exodus po smrti Alexandra, Palestina mezi Seleukovci a Plolemaiovc Abrahám Palestina (Herodovci) na okraji impéria, Judsko od r. 6 pod přímou kontrolou Říma římské impérium za císaře Augusta

17 1.století po Kr. 6 Herodovci si rozdělili území, neschopní, Judea se stává římskou provincií, přímo spravovanou prefekty (prokurátory) (Pilát Pontský 26 36) také Samařsko a Idumea Pozn.:v té době již mnoho Židů v diaspoře = mimo Palestinu; např. v Římě Julius Cesar i Augustus je podporovali; další císaři je vyháněli např. za Tiberia, za Klaudia; obvykle brzy zpět, opět vyhnáni, atd. (např. Priska a Akvila v Korintu); v Alexandrii (Egypt) žilo odhadem až 1 mil Židů;... mezi působení PJ ukřižování pogrom na Židy v Alexandrii (jeden z prvních pogromů) přímá římská správa již celé Palestiny; prokurátoři neschopní udržet v zemi pořádek, srážky s Židy; rostl vliv zelótů; země na pokraji chaosu (Masada 73) První židovská válka povstání zélotů; první úspěchy proti Římanům; oslabení vzájemným zápasem o moc; Vespasián (poté Titus) s cca 70 tis vojáky - zničen jak chrám, tak i město Jerusalém; odhadem až 1,1 1,2 mil Židů zabito; Sanhedrin přemístěn do Javne (Jamnia) 25 km jižně od Tel Avivu; římská daň na všechny Židy římské říše; vznik apokalyptických skupin;. důsledek: zničen Chrám (na kterém byli závislí saduceové) i esejská komunita v Kumránu; další směr judaismu tak určovali farizeové v centru stojí Tóra (a Talmud); spory mezi farizeji a dalšími směry = potřeba uzavřít kánon posvátných spisů; do Javne svolána synoda, která mezi lety kanonizovala hebrejskou bibli = náš SZ

18 stát Izrael Izrael 1.stol. římská říše cca r.54 (ap.pavel) dnes Druhá židovská válka 132 povstání Bar-Kochby vyhnání Židů První židovská válka povstání zélotů 313: křesťanství = státní náboženství Kristus 70: zničen chrám triumfální oblouk císaře Tita v Římě římští vojáci nesou menoru (sedmiramenný 1000 př. Kr. svícen) ukořistěnou v Jerusalémském chrámu model tzv. Druhého chrámu (poexilní) významně přestavěn a zkrášlen Herodem Velikým Abrahám a město Jerusalém císaři Vespasiánem a Titem Islám 1000 po Kr : kodifikace kánonu SZ hebr. Bible (Tanach) = náš SZ v Jamnii Davidovo město model pravděpodobného vzhledu před r. 70 archeologické nálezy

19 cca po Kr Vzpoura proti císaři Trajanovi Židé v diaspoře se přidali výsledek: vyhubení Židů na Kypru a v severní Africe (Kyrenajka) Druhá židovská válka Císař Hadrian přejmenoval Jerusalém, zakázal obřízku, apod. povstání Bar Kochby poraženo: odhadem 580 tis Židů zabito tzn. že Judsko skoro bez Židů + zákaz vstupu do Jerusaléma; většina palestinských židů v Galilei, včetně Velerady přejmenováno na Syria Palestina (od toho dnes Palestinci ) císař Konstantin: Edikt Milánský = křesťanství legalizováno (státním náboženstvím o něco později) tvrdý zákaz konverse křesťanů k židovství; povolení Židům navštěvovat Jerusalém povoleno Židům svobodně žít v Indii Sestavení Jerusalémského (první) a Babylonského Talmudu (později) 622 Islám 641 Alexandrie dobita Araby; cca 40 tis. Židů zabito, zbytek uprchl. 650 odhadem v oblasti Palestiny cca jen 100 tis. Židů z cca 1 2 mil na světě, oproti cca 2 mil z celkových cca 3,5 mil. v r

20 stát Izrael Izrael cca dnes 313: křesťanství povoleno 391: státní náboženství (zákaz ostatních) Izrael Druhá židovská válka 132: povstání Bar-Kochby vyhnání Židů z oblasti 1000 po Kr. rozšíření do cca roku 600 Židé v diaspoře v Palestině jen cca 5 10 % všeho židovstva 622 ISLÁM Kristus První židovská válka 70: zničen Jerusalém David a Šalomoun 1000 př. Kr. islám r. 654 přesah do oblastí křesťanství Egypt Exodus Islám a jeho rychlé rozšíření Abrahám

21 cca po Kr Židé v jižní Evropě a Malé Asii měli těžký život v netolerantní křesťanské společnosti; většina Židů žila v muslimské oblasti (jižní Španělsko, Severní Afrika, Irák, Jemen a postupně i v Palestině Jerusalém, Tiberias; ve Španělsku až 8% populace a do r (Sulejman masakr v Cordobě) Zlatá doba židovského života s mnoha právy, bez povinnosti vojenské služby, apod. (v islámské zemi!) Kalif Harun al-rashid nařídli Židům nosit žluté opasky, křesťanům modré; to se periodicky opakovalo v různých zemích (žluté hvězdy za Hitlera) 1016 Tunis Židé si museli vybrat mezi konversí k islámu nebo odchodem (Francie): Rashi sepsal dodnes užívaný komentář k celému SZ 1066 Masakr Židů v Granadě během 1 dne zabito cca 4 tis Židů; zbytek zlikvidován v r První křížová výprava; křižáci po cestě zmasakrovali desítky tisíc Židů 1107 vyhnání Židů z Maroka 1141 = první sionistické výzvy stěhovat se do Palestiny a zemřít v Jerusalémě 1187 Saladín po obsazení Jerusaléma povoluje Židům návrat do města!!

22 stát Izrael Izrael cca : křesťanství = státní náboženství dnes Islám 1000 po Kr. 132: povstání Bar-Kochby vyhnání Židů : 9 křížových výprav po cestě pogromy na Židy 70: zničen Jerusalém 539: návrat z Babylona Kristus David a Šalomoun Egypt Exodus 1000 př. Kr. náboženství v Evropě, na Předním východě a v Severní Africe ve st. Židé v celém známém světě Abrahám

23 cca po Kr první vyhnání Židů z Anglie; další století střídavě přijímáni a vyháněni až do 1655; plná rovnoprávnost až obdobně Francie tolerance (s možností občanství) až za Vel. fr. revoluce Kazimír III. Veliký zve Židy, pronásledované v západní Evropě, do Polska; v průběhu staletí nakonec žilo v Polsku (+ Halič, Ukrajina, Litva) až 50% světové židovské populace 1478 Ferdinand II. + Isabela ve Španělsku inkvizice nepodléhající papeži, hlavní nepřátelé ne kacíři, ale Židé a muslimové; do do r.1492 cca 13 tis upálených; v tomto r. cca 200 tis Židů vyhnáno (cca 100 tis do Portugalska, 50 tis k muslimům do Turecka a severní Afriky) otomanský sultán je veřejně pozval a posílal pro ně lodi!!, desítky tis během útěku po Evropě zahynuly; dekret nařizující vyhnání ze Španělska byl odvolán teprve roku vyhnání Židů ze Sicílie (cca 140 tis), 1496 z Portugalska a z německých měst; 1516 první evropské gheto v Benátkách v Polsku : Židé nemusí nosit označení, první jidiš kniha, první hebrejský tisk, první Ješiva 1577 první hebrejská tiskárna na území Palestiny (Safed)

24 stát Izrael po Kr. dnes 313: Edikt Milánský 391: křesťanství = státní náboženství 132: povstání Bar-Kochby Druhá židovská válka vyhnání Židů 1343: Židé pozváni na území dnešního Polska a Ukrajiny Islám 70: zničen Druhý chrám (Herodův) i Jerusalém 586 př.kr. zničen chrám První chrám (Šalomounův) Makabejští babylonské zajetí Kristus David a Šalomoun Egypt Exodus 1000 př. Kr. 539 návrat z babylónského zajetí Abrahám 1000 po Kr. vyhánění Židů postupně od r. cca 1000; více z křesťanských států z islámských spíše ojediněle nejtvrdší španělská inkvizice od r. 1478

25 cca po Kr zemřel v Praze rabí Löw (Golem), velký učitel a světec ( Pražský Maharal ) 1648 židovská populace v Polsku cca 450 tis; Čechy a Morava cca 65 tis z cca 750 tis celosvětově vybíjení Židů kozáky Bohdana Chmelnického až 100 tis mrtvých ( pogrom ) Pozn.: Rusko, Ukrajina, Polsko, ale i Argentina,..tisíce pogromů.poslední v r v Polsku rozvoj židovského hnutí Haskala cíle: zmodernizovat židovský kulturní a náboženský život, integrace do evropské společnosti, sekulárního vzdělání (ne jidiš, ale němčina) + výuka hebrejštiny a dějin; reakce: cca 1820 = vznik ortodoxní judaismus, odmítajícího změny (Jerusalém, USA) (2014 bouře proti ženám s Torou v Jerusalemě) 1740 povolení se usazovat v severoamerických koloniích bez přísahy na pravou křesťanskou víru 1740 pozvání dvou rabínu do Galilee k obnovení města Tiberias (v ruinách) = pro mnohé znamení příchodu Mesiáše tisíce židů se stěhují do Palestiny včetně významných osobností; obnovení Hebronu, posílení Jerusalémské populace, americká revoluce - ústava garantující svobodu vyznání pro všechny s plnými právy Židé (hodně obchodníků) se velice rychle v US chytili dnes druhá největší populace Židů na světě po Izraeli 1791 Výnos o vypořádání ( Черта оседлости ) - Rusko vymezuje oblast, kde mohou žít Židé; nakonec jich tam žije cca 750 tis

26 cca po Kr Palestina cca 350 tis obyvatel, z toho 85% muslimové, 11% křesťané, 4% Židé 1851 Norsko povoluje přistěhování Židů, ale zrovnoprávnění až 1891; zrovnoprávnění v Itálii 1870, v Německu 1871, vznik a rozvoj sionistického hnutí; první světový kongres 1897 v Basileji; Theodor Herzl; sionismus jako označení návratu zaveden v r Baron Rothschild financuje vznik několika židovských osad v Palestině , , velké vlny pogromů v Rusku a na Ukrajině více než 2 mil ruských Židů emigrovalo v letech většinou do USA, část do Palestiny ( ) = první Alija (hebr. cesta vzhůru ); Židé hovoří o návratu do domova svých otců ; postupně více než 10 velkých akcí (Alijí); 1897 sčítání lidu v Rusku - k židovství se přihlásilo 5,2 mil lidí 1917 Britové porazili Turky = ovládají Palestinu; Balfourova Deklarace o vytvoření národního domova pro židovstvo při zachování všech práv existujícím nežidovským komunitám. Pro mnoho Židů sdělení, že Palestina se stává Židovským státem během ruských revolucí více než 2000 pogromů s desítkami tisíc zabitých a stovkami tisíc bez domova; 1921 Británie zakazuje Židům usazovat se na východ od Jordánu 1929 dlouhodobý spor o Zeď nářků v Jerusalémě; několik útoků Arabů na Židy Holocaust v Evropě zahynulo téměř 6 mil Židů

27 Stát Izrael od : 29. listopadu OSN schvaluje vznik Židovského a Arabského státu v britské Palestině, stanoví hranice; 1948: 14. května vzniká Stát Izrael další den zahájen útok arabských sil na Izrael Válka za nezávislost); > 1 mil Židů z arabských zemí musí utéci většinou do Izraele 1956 zákaz použití suezského kanálu Izraelem = Suezská válka; výzva pres. Nasira ke zničení Izraele 1967 květen egyptská armáda se stahuje k hranicím Izrael nečeká a začátkem června preventivně zničí arabské letectvo, poté obsadí Sinaj, Západní břeh a Golanské výšiny ( Šestidenní válka ); 1.září arabští vůdcové: žádný stát Izrael, žádné jednání s Izraelem, žádný mír s Izraelem 1972 letní olympiáda v Mnichově arabští teroristé zabíjejí 11 izraelských sportovců 1973 Jomkipurská válka propukla nečekaným útokem Sýrie a Egypta na Izrael 6. října 1973 (největší židovské svátky) 1978 Egypt a Izrael podepisují mírovou smlouvu a Izrael se stahuje ze Sinaje 1987 zahájena první Intifáda (povstání) = teroristické útoky se zbraněmi, nastražené bomby, sebevražední útočníci, atd SSSR otevírá hranice a odchází cca 3 mil Židů 1994 Jordánsko a Izrael podpisují mírovou smlouvu 2000 druhá intifáda 2005 Izrael se stahuje z Gazy a další už znáte

28 stát Izrael vznik státu Izrael poslední dvě století plán OSN Válka za nezávislost 2000 dnes 1973 Jomkipurská válka 1882: první z postupně 10 Cest vzhůru (Alija) = odchod do Palestiny velké pogromy Rusko, Halič Ukrajina Šestidenní válka 1967 první sionistický kongres (Herzl) intifády 2.svět. válka Holocaust 6 mil 1791 vymezení prostoru pro Židy v Rusku 1.svět. válka 1917: porážka Turecka 1900 Balfourova Deklarace menora pro Třetí (budoucí) chrám 1800 vznik a rozvoj sionistického hnutí od cca 1860 přelom 19./20.stol. koncentrace Židů v Evropě Jerusalém dnes v popředí Chrámová hora s mešitou

29 stát Izrael Dějiny Izraele v kostce plán OSN dnes Izrael 313: křesťanství = státní náboženství Juda 70: zničen Jerusalé m rozdělení ~ 930 Islám 1000 po Kr. vyhánění Židů Herodovci Kristus Makabejští povstání Bar-Kochby 132 vyhnání Židů největší rozkvět: David a Šalomoun Egypt Exodus ~ Abrahám 1000 př. Kr. babylónská říše cca 600 př. Kr. přelom 19./20.stol. koncentrace Židů v Evropě

30 2.svět.válka

31 Eschatologická zaslíbení a dějiny Izraele (v kostce) I. Zaslíbení vymezení pojmů II. Dějiny Izraele ( v kostce ) III. Příklady naplněných zaslíbení/proroctví IV. Nepochopení V. Co si vzít z dějin a zaslíbení pro sebe

32 Zajetí a návrat z Babylona Skutečnost: c. 626 c. 587 př.kr. 597 př.kr. 586 př.kr. 539 př.kr. Jeremjáš první deportace do Babylona začátek konce Judského království zbořen chrám povolen návrat; stavba druhého chrámu - dokončen 516 př. Kr. = 70 let Zajetí předpověděno v knize Jeremjáše: 27,5-7: Já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží a dávám ji tomu, kdo je toho v mých očích hoden. Nyní jsem všechny tyto země dal do rukou Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, svému služebníku; dal jsem mu i polní zvěř, aby mu sloužila. Budou mu sloužit všechny pronárody Délka zajetí také v Jeremijášovi: 25:11 Tak se stane celá tato země troskami a bude budit úděs. Tyto pronárody budou sloužit králi babylónskému po sedmdesát let.

33 Znesvěcení chrámu: Skutečnost (3x): 1) za vlády Seleukovců: 6. prosince 167 př. n. l. Antiochos Epifanés zakázal Židům bohoslužbu v chrámu a umístil do jeruzalémského Chrámu sochu Dia (2 Makab 9) 2) Zeloté při povstání proti Římu r. 67 obsadili chrám a udělali si z něj vojenskou pevnost (kasárna) a také tam likvidovali své židovské oponenty (Josefus Flavius) 3) po dobytí Jerusaléma a chrámu r. 70 tam římské legie umístily své symboly a obětovali jim (Josefus Flavius) Předpověděno: Dan 11,31: Jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost, vymýtí každodenní oběť a dají tam ohyzdnou modlu pustošitele. + Pán Ježíš cituje v Mt 24,15: Když pak uvidíte `znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém - kdo čteš, rozuměj -... proroctví Daniele sepsáno v 6. stol. (podle některých později až 2.stol. př.kr.) rozhodně před uvedenými skutečnostmi

34 Zničení chrámu a města Jerusalému: Skutečnost: První židovská válka začala povstáním zélotů; první úspěchy proti Římanům; oslabení vzájemnými zápasy; Vespasián (Titus) s cca 70 tis vojáky zničil chrám i město Jerusalém Předpověděno vícekráte: např.: Ez 5,8n:..proto praví Panovník Hospodin toto: Jsem proti tobě, Jeruzaléme, a vykonám uprostřed tebe soudy před očima pronárodů...tak vykonám v tobě soudy a celý pozůstatek tvého lidu rozvěji do všech větrů...obrátím tě v trosky. Dan 9,26: Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. v NZ: Mt 24,1-2: Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl: "Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno." viz obr. dále

35 Zničení chrámu a města Jerusalému: Skutečnost: První židovská válka začala povstáním zélotů; první úspěchy proti Římanům; oslabení vzájemnými zápasy; Vespasián (Titus) s cca 70 tis vojáky zničil chrám i město Jerusalém Model Druhého chrámu (Herodova) cca 50 po Kr. odkryté trosky pod Chrámovou horou na té stojí mešita Al-Aksa

36 Rozprášení Židů a jejich stálé pronásledování Skutečnost: První židovská válka = 1,1 1,2 mil Židů zabito z cca 2,5 mil; (3 mil celk.) Vzpoura proti císaři Trajanovi Židé se přidali výsledek: vyhubení Židů na Kypru a v severní Africe (Kyrenajka) Druhá židovská válka povstání Bar Kochby poraženo: odhadem 580 tis Židů zabito tzn. že Judsko skoro bez Židů + zákaz vstupu do Jerusaléma; většina palestinských židů v Galilei a a od té doby po téměř 2 tis. let téměř stále někde nějaké pronásledování, vyhnání, pogrom, holocaust...dnes v Izraeli jen cca 40% všech Židů; ostatní po celém světě Předpověděno např.: Ez 5,10n: Tak vykonám v tobě soudy a celý pozůstatek tvého lidu rozvěji do všech větrů...třetina v tobě zemře morem a zajde uprostřed tebe hladem, třetina padne okolo tebe mečem a třetinu rozvěji do všech větrů a s taseným mečem jim budu v zádech. Oz 9,17: Můj Bůh je zavrhne; protože ho neposlouchali, stanou se psanci mezi pronárody.

37 Boží království ( duchovní zaslíbení - podobně D.svatý,...) Skutečnost: Lk 17,21: Vždyť království Boží je mezi vámi!" tak to chápala i první církev: Žd 12,26-28: Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: `Ještě jednou otřesu nejen `zemí, nýbrž i `nebem. (viz Aggeus níže) Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Předpověděno např.: Ag 2:6-9 Neboť toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou zakrátko zatřesu nebem i zemí, mořem i souší. Zatřesu všemi národy, přijde to, po čem touží všechny národy, a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů. Mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok Hospodina zástupů. Větší bude budoucí sláva tohoto domu nežli první, praví Hospodin zástupů; na tomto místě způsobím pokoj, je výrok Hospodina zástupů.

38 Znovuobnovení Izraele Skutečnost: 1948 (14.5.) vyhlášen stát Izrael národ, který byl rozprášen po stovky let se znovu shromažďuje a vytváří samostatný stát; populace Israele počet obyvatel (tis) 1,370 2,150 3,022 3,921 4,821 6,369 7,695 podíl ze všech Židů 6% 15% 20% 25% 30% 38% 42% 1980 (30.7.) Jerusalém ústavním zákonem prohlášen hlavním městem Izraele Jerusalem během své existence byl (nejméně) 2x zničen, 44x obsazen a osvobozen, 23x obléhán, 52x na něj zaútočeno Vztahované předpovědi: Iz 66,8: Kdo slyšel něco takového? Kdo viděl něco takového? Cožpak se země zrodí v jednom dni? Zdaliž se národ narodí naráz? Ez 37,21-22:...promluvíš k nim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já vezmu syny Izraele zprostřed pronárodů, kamkoli odešli, shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich země. Učiním z nich jediný národ v zemi, na izraelských horách, a jediný král bude králem všech. Nebudou to už dva národy a nebudou už rozdělení na dvě království. Zach 12,6:...obyvatelé Jerusaléma budou znovu pobývat na svém místě v Jerusalémě Lk 21,24:... po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.

39 Eschatologická zaslíbení a dějiny Izraele (v kostce) I. Zaslíbení vymezení pojmů II. Dějiny Izraele ( v kostce ) III. Příklady naplnění zaslíbení/proroctví IV. Různá nepochopení V. Co si vzít z dějin a zaslíbení pro sebe

40 Vztahy křesťané a Židé v prvních 3 stoletích, židovské náboženství v římské říši povoleno Židé bojovali proti křesťanství i s využitím Říma! (viz např. Sk 17,6 Tesalonika,... ); po r. 391 (křesťanství státním náboženstvím a zákaz jiných) Židé byli vystaveni kruté perzekuci ze strany křesťanů leckde až dodnes! = obžaloba křesťanské církve; od středověku označovala církev Židy za vrahy Boha po mnoho staletí se muslimové chovali k Židům lépe než křesťané v podstatě až do počátků sionismu = ohrožení Arabů; antisemitismus tak z velké části vznikl v křesťanských zemích (i Luther vybízí jejich domy ničit, brát jim modlitební knížky a talmud, jejich rabíny zabíjet, pokud své učení ještě dále šíří, a nakonec je vyhnat ) extrémy: např. antisemitismu až tak daleko, že během 2.svět. války v Britanii mnoho lidí začalo sympatizovat s nacisty kvůli svému nepřátelství vůči Židům (cit. z dobových zpráv)

41 Vznik státu Izrael v r.1948 mnozí křesťané uvítali jako naplnění starozákonních zaslíbení o znovuzřízení izraelského národa; jiní umisťují naplnění pozemských zaslíbení daných etnickému Izraeli až do období tisíciletého království; řada křesťanů nepovažuje vytvoření státu Izrael za přímé naplnění SZ biblických zaslíbení; v NZ nenajdeme jednoznačné potvrzení SZ zaslíbení etnickému Izraeli; Ježíš a apoštolé zaslíbením o přicházejícím království dávají více duchovní smysl: J 18,36: Ježíš řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud." samozřejmě Bůh může působit kdykoliv v dějinách židovského národa tomuto působení bychom však neměli přikládat spásně-dějinný význam. vznik Izraele může být dobrou ilustrací svrchovanosti Boži

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

Žena Jedoucí na Šelmě

Žena Jedoucí na Šelmě Žena Jedoucí na Šelmě DAVE HUNT I řekl mi anděl... Já tobě povím tajemství té ženy i šelmy... Zjevení Janovo 17:7 Preložil Tonda Uhlíř, Praha... Obsah. 1 Zrušení Reformace... 1 1. Žena jede na zvířeti!...

Více

Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1. D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda

Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1. D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1 Stará a nová smlouva (vybráno z knihy Sobota v Kristu) D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda Obsah: Stará smlouva... 2 Základ staré smlouvy = Desatero přikázání...

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana Jitka Vojtková Diplomová práce 2010 Prohlášení autorky: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Osmnáct století Izraele

Osmnáct století Izraele Osmnáct století Izraele MICHAEL KRUPP Od zániku Chrámu do poc átku sionismu Osmnáct století Izraele Od zániku Chrámu do počátků sionismu MICHAEL KRUPP Nakladatelství P3K Společnost křesťanů a Židů Praha

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Leuenberské texty, sešit 6 Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Předmluva vydavatele Církev a Izrael příspěvek reformačních

Více

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888 VELKÝ SPOR VĚKŮ NEUPRAVOVANÉ A ÚPLNÉ VYDÁNÍ 2012 NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY

Více

ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU

ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU 1 ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU Adam Mackerle Verze 0.2 České Budějovice 2008 1 1. ODDÍL POVAHA A DĚJINY VZNIKU PENTATEUCHU Základní informace Název a dělení Pentateuch, hebrejsky Tóra, je celek prvních pěti

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18.-25. ledna 2009

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18.-25. ledna 2009 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18.-25. ledna 2009 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2008 (pro vnitřní potřebu) 2 MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Úpadek víry, a zesvětšťování společnosti vedou k zesilujícímu se obchodně podnikatelskému tlaku

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz *1: Sola Scriptura - Jedind Pismo SoIo Grotio - Jedind Milosti Solus Christus - Jedind Kristus Sola Fide - Jedind Virou Soli Deo Glorio - Jedind Bohu Sldoa OBSAH Kdo je mrij bliini? Misie nebo dialog?

Více