Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu Vliv přírodních faktorů na vznik konfliktů na Blízkém východě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu Vliv přírodních faktorů na vznik konfliktů na Blízkém východě"

Transkript

1 Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Vliv přírodních faktorů na vznik konfliktů na Blízkém východě Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Karolina Brücknerová Adela Syslová 2014

2 Prohlašujeme, že jsme tuto práci vypracovaly samostatně, pouze za odborného vedení vedoucího práce Mgr. Jaroslava Tomeše. Dále prohlašujeme, že veškeré podklady, ze kterých jsme čerpaly, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Praze dne Adela Syslová Karolina Brücknerová

3 Obsah: 1. Úvod 1.1. Vymezení oblasti 1.2. Určení přírodních faktorů 1.3. Cíl práce 1.4. Fáze konfliktu 2. Přístup ke sladké vodě 2.1. Jordán 2.2. Nil 3. Ropa 3.1. Irácko-íránská válka 3.2. První válka v zálivu 3.3. Válka v Iráku 4. Ovládání výhodně položených území 4.1. Přístup k moři Irák Pásmo Gazy 4.2. Sinajský poloostrov 4.3. Golanské výšiny 5. Závěr 6. Seznam použitých zdrojů 6.2. Seznam použitých zdrojů s odkazy v textu 6.1. Seznam dalších použitých zdrojů 7. Přílohy

4 1. Úvod 1.1. Vymezení oblasti V současné době má region Blízkého východu významný vliv na podobu globální politiky. Termín Blízký východ je velice proměnlivý. V češtině se nesetkáváme pouze s výrazem Blízký východ, ale i s jinými termíny, jako je Střední východ, Přední východ, či Jihozápadní Asie. Dalším kamenem úrazu bývá překlad z angličtiny, ze které by termín Middle East byl doslovně přeložen jako Střední východ, avšak z hlediska politické geografie správný překlad zní Blízký východ. Vedle samotného termínu označujícího námi probíranou oblast je problematické i geografické vymezení území označující Blízký východ. Jednoznačně vymezení je prakticky nemožné. Při snaze o geografické vytyčení pomyslných hranic Blízkého východu je přirozené hledat charakteristické znaky pro tento region. Na první pohled by se nám mohlo zdát, že těmito znaky jsou islám, arabské etnikum a potažmo také arabský jazyk. Toto je však velice zjednodušující a především mylné. Vedle muslimů zde žijí zejména židé v Izraeli a křesťanské menšiny především v Egyptě, Libanonu, Sýrii, Izraeli, a Iráku. Tvrzení, že Blízký východ je území obývané Araby, je ještě nepřesnější a naprosto chybné. Turci, Peršané i Židé jsou většinovými etniky v národních státech. Podstatná je i etnická menšina Kurdů žijící na území Turecka, Sýrie, Íránu a Iráku (tzv. Kurdistán). Podle americké Central Intelligence Agency pod oblast Middle East spadají nejen státy nacházející se na Arabském poloostrově spolu s Irákem, Íránem, Izraelem, Palestinskou územní samosprávou, Sýrií, Tureckem, ale zároveň i státy zakavkazské. Dále se setkáváme například s tzv. širším vymezením Blízkého východu (viz. obrázek níže), ale v naší práci se zaměříme na tzv. úzké vymezení regionu Blízký východ spolu s Egyptem. Podle monografie Současný Blízký východ od Michaely Ježové a Heleny Burgrové zahrnuje arabské státy ležící ve východním Středomoří (Libanon, Palestina, část Sýrie), oblasti historické Mezopotámie (část Sýrie, Jordánsko a Irák), Izrael spolu s palestinským autonomním územím, státy Arabského poloostrova (Saudská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán a Jemen) a na základě historicko-kulturních vazeb i nearabské státy s imperiální minulostí (Turecko a Írán/Persie). Dění v této oblasti a rozhodnutí tamních aktérů se promítá právě do současné podoby mezinárodní politiky ve světě. Význam tohoto regionu není žádnou novinkou, již ve starověku zde vznikaly vyspělé civilizace, jejichž vědění se zachovalo po staletí. Blízký východ je zároveň i kolébkou třech nejvýznamnějších monoteistických náboženství. Křesťanství, judaismu a islámu. Právě náboženství zde mělo vliv na vznik mnohých konfliktů v historii, a i dnes zůstává pomyslným jablkem sváru. Faktem ovšem je, že v současné době je náboženství spíše zástěrkou mocenských zájmů jednotlivých skupin. Tyto zájmy jsou neoddělitelně spojeny s přístupem k nerostným surovinám a ovládáním výhodně položených území. Tedy přírodními faktory.

5 1.2. Určení přírodních faktorů V naší práci se zaměříme na čtyři základní přírodní faktory. A to přístup ke sladké vodě, který je spojen se zemědělstvím a úrodnou půdou, ovládání nalezišť ropy a nakonec ovládání výhodně položených území. Přírodní faktory se nezřídka střetávají, například v oblastech s dostatkem sladké vody se většinou nachází i zemědělsky obdělavatelná půda. Proto jsme se rozhodly začlenit obdělávatelnou půdu pod přístup ke sladké vodě, zatímco ropa a ovládání výhodně položených území tvoří samostatné celky v naší práci Cíl práce Právě výše zmíněné faktory zde byly v minulosti příčinou vzniku konfliktů a i dnes jejich vliv na zrod konfliktů v této oblasti není zanedbatelný. Proto bychom se měli ptát, jakým způsobem ovlivňují přírodní faktory vznik konfliktů na Blízkém východě? Samozřejmě existují i další přírodní faktory, stejně tak jako různé pohledy na jejich členění, ale pro účel této práce je nejvhodnější zabývat se právě takto určenými faktory, protože mají na dění v této oblasti největší vliv. Cílem naší práce je blíže určit faktický vliv přírodních faktorů na vznik konfliktů v námi vymezeném regionu Blízkého východu. Zaměříme se pouze na několik přírodních faktorů, které podle nás mají na tamní konflikty největší vliv, a to ve všech fázích konfliktů. Jedná se tedy o přístup ke sladké vodě, ropná naleziště a ovládání výhodně položených území. Dopady těchto faktorů na konflikty se pokusíme ilustrovat pomocí konkrétních událostí, které se v regionu od konce druhé světové války udály Fáze konfliktu Podle periodika Dnešní svět *1+ každý konflikt prochází fázemi, které mají různou délku i stupeň intenzity. Tyto fáze nazýváme konfliktním cyklem. Prvním stádiem konfliktního cyklu je latentní konflikt, kdy existují podmínky a potenciál pro vznik konfliktu, avšak neshody nedosáhly takové míry, aby se strany rozhodly vstoupit do sporu. Další fází je fáze manifestační, kdy se z latentního sporu stává konflikt reálný. To se stává v okamžiku, kdy jedna strana jasně artikuluje své požadavky a záměr je aktivně prosazovat na úkor strany druhé, která však s navrženými požadavky nesouhlasí, jelikož jsou v rozporu s jejími zájmy. Pokud v této fázi nedojde k nalezení diplomatického konsenzu, obě strany hledají další způsoby, které by vedly k dosažení jejich cílů. Pokud ani jedna strana nedokáže ustoupit ze svých požadavků, dochází k eskalaci konfliktu. V této, třetí fází dochází k mobilizaci ozbrojených složek a rozšíření sporů o další témata. Po vyvrcholení sporu nastává fáze deeskalace konfliktu, ke které dochází v momentě, kdy jeden z protivníků získá významnou převahu. V naší práci do konfliktu spadá i napětí mezi státy, tedy využijeme-li terminologii konfliktního cyklu fáze latentní.

6 2. Přístup ke sladké vodě Přes 70% povrchu Země tvoří voda, avšak většina vody na naší planetě je mořská, tedy slaná. Ta sladká z celku zabírá pouhá 3%, což z ní dělá jednu z nejdůležitějších surovin, které máme. Jelikož jen sladkou vodu můžeme využívat průmyslově, je tato tekutina klíčovým faktorem k nastartování a udržení rozvoje každé oblasti či země. Voda je obnovitelným přírodním zdrojem, avšak pouze ve chvíli, kdy je s ní zacházeno s mírou, tudíž ne tak, jak se děje ve světě doposud. Již dnes lidé začínají pociťovat nedostatek vody, a to zejména v aridních oblastech, jako je Afrika a Blízký východ, kterými se v této práci zabýváme. Různě nedostatkem vody ohrožené oblasti se regulérně označují měřítkem waterstress, které udává, kolik m3 vody může obyvatel daného státu využít za jeden rok. (viz obrázky 1 a 2 v příloze). Mezinárodní problém týkající se využití vody potom nastává nejčastěji v situaci, kdy se o tok řeky nebo břeh jezera dělí několik zemí, které nejsou ve stejné pozici jak silou, tak ochotou s vodním zdrojem adekvátně zacházet. Příkladem v naší práci bude řeka Jordán na pomezí Izraele, Libanonu, Sýrie a Jordánska, a následně Nil, protékající Demokratickou republikou Kongo, Jižním Súdánem, Súdánem, Keňou, Tanzanií, Rwandou, Ugandou, Burundi, a zejména Etiopií, kde pramení tzv. Modrý Nil, a Egyptem, který řeku v největší míře využívá. Těmito dvěma posledními se tedy budeme zabývat. Ačkoliv Etiopie nespadá do definice Blízkého východu, zdroj vody, který v ní pramení, značně ovlivňuje budoucnost a rozvoj již zmíněného Egypta, jenž do námi definovaného regionu spadá Jordán Problémy s rozdělením vodních zdrojů byly viditelné již téměř od počátku samotného arabsko-izraelského konfliktu. V padesátých letech židovský stát začal využívat vodu řeky Jordán bez souhlasu okolních států, které se taktéž nachází na jejím povodí. To vedlo k nepokojům na syrské straně, protesty byly projevovány na půdě OSN a později i vojensky přímo v oblastech sporu. V letech došlo vedle drobných šarvátek celkem k jedenácti velkým incidentům, přičemž třikrát byly spory urovnány teprve s mezinárodní pomocí. *2+. Vzhledem k napětí a komplikovanosti vztahů v této oblasti docházelo již od padesátých let ze strany mezinárodního společenství k pokusům otázku čerpání vody z řeky Jordán vyřešit smírčí cestou. Vznikl tzv. Johnstonův plán (1955) amerického velvyslance Erica Johnstona, který byl však ze strany Arabské ligy odmítnut*3+. Tento plán nastavoval kvóty pro země v povodí řeky Jordánu, tedy Izrael, Jordánsko, Libanon a Sýrii, avšak ty začaly být dodržovány až dlouhou dobu po tomto plánu počátkem 90. let. Izrael i Jordánsko se pustily každý do vlastních projektů. Izrael v roce 1964 dokončil svůj systém zavlažování zúrodňovaných pouštních oblastí Nagevu vodou vedenou z Tiberiadského jezera. Jordánsko zase odvedlo část vody z Jarmuku a přehradilo přítoková wádí na východním břehu Jordánu. Vytvořilo tak zemědělskou oblast, která v horkém mikroklimatu při Jordánu dává asi ⅓ zemědělské produkce království, zvláště co se týče ovoce a zeleniny"*3+. Mezitím se v okolí Jordánu odehrálo více než padesát drobných střetů, a roku 1965 bylo pro konflikt o vodu nasazeno letectvo jak na arabské, tak na izraelské straně. Zejména ze strany Izraele zde v letech dochází k cílené destrukci vodních staveb, jejichž dokončení by ohrozilo udržení dosavadních zdrojů pitné vody. Tyto nepokoje vyústily ve slavnou šestidenní válku (hebrejsky Milchémet Šéšet hajamim), která se odehrála ve dnech června Důvodem vypuknutí Šestidenní války bylo celkové znepokojení Izraele nad aktivitami arabských států jako například zvyšování koncentrace egyptských vojenských jednotek na Sinajském poloostrově po tom, co si egyptský prezident Násir vymohl na generálním tajemníkovi OSN U Thantovi ( ), aby ze Sinaje byly staženy jednotky UNEF (United Nations Emergency Force). Dále šlo především o obnovení blokády Tiranské úžiny pro

7 izraelské lodě a plavidla přepravující materiál pro Izrael (bližší informace o Tiranské úžině se nacházejí v části věnující se ovládání výhodně položených území), pak o ostřelování izraelského území ze strategicky umístěných Golanských výšin. (Těmto dvěma příčinám se budeme ještě věnovat v části zabývající se konfliktním potenciálem výhodně položených území.) Ovšem nelze opomenout nezanedbatelnou roli již započatého konfliktu o přístup k vodě, který se vypuknutím šestidenní války dostal do fáze eskalace, tedy mobilizaci ozbrojených složek a propojení s výše zmíněnými zdroji napětí. Důležité je zmínit území obsazená Izraelem během Šestidenní války, Golanské výšiny jednu z nejúrodnějších oblastí regionu, dále Sinajský poloostrov jednu z nejstrategičtějších oblastí regionu díky Suezskému průplavu, a také získal absolutní nadvládu nad pásmem Gazy a Západním břehem Jordánu. Díky Šestidenní válce se mu tedy otevřely nové zdroje pitné a sladké vody, a to zejména z Golanských výšin, jelikož voda pocházející odtud tvoří celou třetinu pitné vody v Izraeli a zároveň napájí Galilejské jezero, největší zásobárnu pitné vody v zemi. Golanské výšiny jsou zároveň úrodným územím díky půdě, která je vulkanického původu. Panují zde ideální podmínky pro pěstování ovoce (především jablek a třešní)[4], ale daří se zde i vinařství, což je způsobeno kombinací půdy sopečného pohoří a specifických klimatických podmínek s dostatkem srážek. Golanské výšiny jsou i důležitým strategickým územím, čímž se budeme zabývat ve třetí části naší práce, která je věnována ovládání výhodně položeným územím. Současný rozvoj Izraele potom vůbec nezlehčuje situaci, vzhledem k tomu, že je spojen s přečerpáváním vodních zdrojů země. Právě od roku 1967 si Izraelci nárokují právo odvádět na své území velkou část palestinských zásob vody, jak povrchové, tak podzemní. Legislativa umožňuje Izraelcům odvést každoročně téměř tři čtvrtiny vody z Předjordánska, oblasti bohatě obdařené podzemními zásobárnami vody, a téměř 80% vody z Pásma Gazy. (Výroční zpráva Světové banky 1993) V současné době tak pochází 60% izraelské spotřeby z těchto dvou oblastí.*6+ Následkem izraelského plýtvání jsou potom četné a odůvodněné protesty ze strany Palestinců. Nedostatek vody totiž způsobuje mnohé potíže, se kterými se musí každodenně potýkat většina z nich. Průměrná spotřeba vody v Palestině byla v roce 2008 pouze 73 litrů na hlavu, což je téměř o 30 litrů méně než minimální hranice stanovená Mezinárodní zdravotnickou organizací. Pro srovnání průměrná spotřeba v izraelských městech je přibližně 240 litrů na hlavu.*4+ Klesání hladiny podzemních zásob, které francouzský naučný pořad Le Dessous des cartes uvádí na 15 centimetrů ročně, vede k míchání sladké vody s mořskou, tudíž k jejímu definitivnímu znehodnocení. Znečišťování vodních toků izraelským zemědělstvím má potom za následek časté choroby projevující se zejména u dětí. Voda celkově je již po dlouhou dobu jednou z příčin napětí mezi Izraelem a arabskými zeměmi, ale také mezi arabskými zeměmi navzájem, jelikož region Blízkého východu se řadí mezi aridní či semiaridní oblasti a voda je tu tudíž vzácnou surovinou.

8 2.2. Nil Dalším přírodním fenoménem, jakožto zdrojem napětí na Blízkém východě, jsou vody Nilu a nárok jednotlivých zemí na čerpání z nich. Tato problematika částečně přesahuje námi vymezenou oblast, ale pro Egypt, jakožto nejlidnatější zemi na Blízkém východě, je naprosto klíčová a tudíž považujeme za důležité se jí v této práci věnovat. Dva nejdůležitější přítoky Nilu jsou Bílý a Modrý Nil, jejichž soutokem v Chartúmu vzniká velký Nil. Bílý Nil pramení ve Rwandě a následně protéká Ugandou, Tanzanií, Jižním Súdánem a Súdánem, v jehož hlavním městě se stéká s Modrým Nilem, který pramení v Etiopii. Tyto země, spolu s Burundi, Demokratickou republikou Kongo, Keňou, odkud přichází voda z menších zdrojnic, a samozřejmě s Egyptem (tedy celkem devět států), se musí dělit o vody Nilu. Roku 1959, tedy krátce po odchodu Britů ze Severní Afriky, byla podepsána dohoda, která rozdělovala mezi Egypt a Súdán nárok na čerpání vody z tohoto afrického veletoku. Průměrný roční průtok byl odhadnut na 84 miliard m3, ze kterých měl mít Egypt nárok na 66% Súdán na 22%. Zbylých 12 procent bylo započítáno jako ztráta při odpařování. Tato dohoda tedy nebrala v úvahu ostatní země náležící k nilskému povodí včetně Etiopie, odkud přitéká celkem 86% veškeré vody do Nilu. V roce 1971 byla dokončena stavba Asuánské přehrady (assai al álí), jedné z největších vodních staveb na světě. Zadržená voda umožnila zavlažit a obdělat 1,9 mil. feddánů tehdejší pouště... *7+ V roce 1979 egyptský prezident Anwar Sadat pohrozil válkou všem zemím ležícím na horním toku Nilu, které by se rozhodly nerespektovat práva jeho země na nilskou vodu.[8] Argumenty Etiopie, Keni, Ugandy, Rwandy, Burundi a Tanzanie, akcentující jejich právo na vodu pocházející z jejich území, Egypt nebral v úvahu tehdy a ani do současnosti k žádné zásadní změně nedošlo. Když roku 2010 Etiopie, Uganda, Rwanda a Tanzanie podepsaly společnou dohodu o rozdělení vod Nilu, která by zohledňovala i jejich nároky, Egypt společně se Súdánem se proti ní prudce postavili argumentujíce svými historickými právy na tuto africkou řeku a odmítají se zúčastňovat jakéhokoli jednání, které by zpochybnilo jejich nároky založené na dohodě z roku V roce 2013 Etiopie začala s výstavbou přehrady na Modrém Nilu, která by se měla stát největším vodním dílem v Africe. Projekt za 4,7 miliardy dolarů vznikající na etiopských hranicích se Súdánem bude muset etiopská vláda financovat z vlastních zdrojů nejspíše prodejem státních dluhopisů, a to kvůli tlaku Egypta na potencionální zahraniční investory. Egyptský nesouhlas však nezůstal pouze u odrazování investorů. V červnu roku 2013 egyptský prezident Muhammad Mursí prohlásil "Nevyhlašujeme válku, ale nedopustíme, aby bylo ohroženo naše vodohospodářství,"[9], což již vykazuje znaky manifestační fáze konfliktu. Egyptský nesouhlas s touto gigantickou stavbou se dal předpokládat již od počátku, po dokončení přehrady se odhaduje, že by průtok Nilu mohl klesnout až o dvacet procent na pět let*10+, což by bylo pro rostoucí populaci Egypta jen těžce překonatelné. Vyrovnávání se s demografickým růstem je pro Egypt výzvou i bez předpokládaných výpadků přísunu vody. Zatímco v roce 2013 měl Egypt 85 milionů obyvatel*11+, v roce 2025 by se jejich počet měl zvýšit na celých 100 milionů*12+. Egypt však není výjimkou, s vysokou porodností a tím pádem i růstem populace se potýkají všechny země náležící k povodí Nilu. Růst populace se promítá i ve zvýšené poptávce po potravinách a vodě; proto, aby byla země schopna uživit své obyvatelstvo, musí zvýšit zemědělskou produkci, tedy obdělávat větší plochu půdy, které vyžaduje větší množství vody na zavlažování. To je však v Egyptě neoddělitelně spojeno s Nilem, v jehož údolí a deltě žije 99% egyptské populace, a to právě z důvodu přítomnosti životadárné vody a úrodné půdy, která v kontrastu s pouští zabírající drtivou většinu rozlohy Egypta skýtá lidem možnosti obživy. Mimo to Egypt čelí i dalšímu problému stoupání výše oceánů a moří, což způsobuje salinizaci spodních vod a v budoucnu může přerůst i v zaplavování úrodných polí v deltě Nilu, které Egypt vděčí za celých 65% své celkové zemědělské produkce*13+.

9 3. Ropa V současné době se 60% světových zásob ropy nachází na Blízkém východě. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) čítá dvanáct členů, šest z nich spadá do definice naší oblasti, konkrétně jsou to Irák, Írán, Saudská Arábie, Kuvajt, Katar a Spojené arabské emiráty*14+, přičemž země Perského zálivu se drží na nejvyšších místech ve světovém vývozu ropy. (viz obrázek výše) Jelikož zatím žádná alternativa ropy ve světě nedokáže tento zdroj energie plně nahradit, není potřeba dlouze vysvětlovat, že přírodní faktor, kterým jsou jeho naleziště, je klíčovým pro rozvoj mnoha zemí Blízkého východu. A vzhledem k velké nestabilitě regionu je logické, že ropa se často stává pohonnou hmotou nejen automobilů, ale i mocenských zájmů jednotlivých skupin nebo režimů. Nemusí se však jednat jen o příčinu konfliktu, ropná pole, ropovody nebo rafinerie jsou poměrně nepřehlédnutelným, a také ne zcela ojedinělým, cílem útoků při střetech samotných, jakkoliv dlouho trvají. Výše zmíněné státy Perského zálivu jsou místem častých konfliktům způsobených zájmem o ropu. Důležitost této suroviny si tedy vysvětlíme nejdříve v Irácko-íránské válce, a následně ve dvou takzvaných válkách v Zálivu. Důležitým postřehem se zdá být, že v každém z těchto konfliktů sehrála ropa trochu jinou roli Irácko-íránská válka ( ) Roku 1979 se při islámské revoluci vrací z pařížského exilu do Iránu ajatoláh Chomejní. Toho samého roku se v Iráku ujímá vlády dlouholetý člen strany Baas, Saddam Husajn. Ten je považován za velkého vůdce a dáván za vzor ostatním arabským zemím pro obrovský rozvoj, který přinesl v šedesátých a sedmdesátých letech Iráku. Hussajn pracuje na maximálním využití irácké ropy, a nárokuje si právo na některá území svého po revoluci zesláblého souseda, Íránu. Zpočátku je to vedle strategického ústí řeky Shatt al-arab na ropu bohatý Chúzistán, avšak v průběhu války se ropné rafinerie a potrubí stávají hlavními místy střetů. V září roku 1980 tedy Irák vyhlašuje válku Íránu, ale podceňuje síly svého soupeře, a konflikt se prodlužuje na neuvěřitelných devět let, přičemž si vyžádá velké vojenské i civilní oběti na obou stranách. (Přesná čísla nejsou dostupná, avšak hovoří se o těžce zraněných nebo mrtvých vojáků*15+, jindy o celkovém počtu íránských obětí mezi a *16+). Kromě nejdůležitějšího území Chúzistánu jsou během dlouhotrvající války zasažené i jiné cíle, mezi nimi například: - íránská ropná rafinérie v Abádánu ( ) - irácké ropovody na severu země (téhož roku) - íránská naftová zařízení v Perském zálivu ( , tyto útoky způsobují obrovské úniky nafty do této oblasti) - irácké Mendžuské ostrovy bohaté na ropu ( ) Přístup ke zdrojům ropy sehrál velice důležitou roli v této válce. Zároveň tento konflikt způsobil, že obě země byly na konci osmdesátých let úplně finančně vyčerpány. Ropná infrastruktura obou zemí byla velice poškozena, a navíc téhož roku, kdy skončila válka, zavedlo společenství OPEC limity na vývoz ropy.

10 3.2. První válka v zálivu ( ) První válka v zálivu je dalším příkladem konfliktu o ropu. Saddám Husajn má v roce 1990 ve svých rukou finančně vyčerpanou zemi, a jedinou záchranou se zdá být export ropy. Avšak ten je omezen společností OPEC, a navíc se cena ropy propadá kvůli jejímu přebytečnému vývozu z regionu Blízkého východu, přesněji řečeno kvůli přebytečným 20%, jež vyvezl v té době ze svého území Kuvajt. Husajn v dané situaci prohlašuje, že Kuvajt (nezávislý na Iráku od roku 1928) je stále jednou z iráckých provincií, a že neprávem čerpá šikmými vrty z iráckých pohraničních zásob ropy. (Konkrétně se jednalo o ropné pole Rumalia) Navíc má Kuvajt oproti Iráku velice strategickou polohu pro vývoz. 2. srpna 1990 irácké jednotky obsazují Kuvajt. Tato událost je hbitě zaregistrována zahraničními mocnostmi, hlavně potom Radou bezpečnosti OSN. Rada v průběhu války vydá dvanáct rezolucí požadujících po Iráku stažení vojsk z Kuvajtu. Jednou z nich vytvoří koalici 28 států, které mají proti irácké invazi zbrojit. Spojené státy v čele s Normanem Schwarzkopfem startují jeden ze svých nejznámějších válečných tahů, operaci Pouštní bouře, jejímž cílem je zastrašit Husajna absolutní likvidací irácké protiletadlové obrany společně s bombardováním hlavního města Iráku, Bagdádu. Záměrem intervence zahraničních vojsk je také dopadení Husajna, jehož osoba se od sedmdesátých let mění z postavy velkého vůdce na ikonu tyrana a teroristy. Až 28. února 1991 se koalici podaří donutit irácká vojska k opuštění kuvajtského území. Saddámova armáda však neodchází bez odplaty, zapaluje po cestě ropná pole. Když Iráčané ustupovali, odpálili nálože ve skladech ropy a v ropných vrtech. V kuvajtském emirátu, zemí s třetími největšími zásobami ropy na světě shořely každý den nejméně tři milióny tun surové ropy a do ovzduší uniklo tisíce tun částic sazí, oxidu síry a toxických látek, které se usadily vojákům, ale i civilistům v plicích. Celkem Iráčané zapálili v Kuvajtu sedm set ropných vrtů, z nichž se během války uvolnilo tun zplodin do atmosféry. Další tuny ropy vypustili do moře a zahubili statisíce živočichů. Plameny nebylo zasaženo jenom 15 % vrtů! Kvůli tomu cena ropy během války vzrostla z 13 na 40 dolarů za barel.[17] Válka si vyžádala velké oběti především na irácké straně. Čísla jsou ale velice nepřesná, pohybují se od do U některých zdrojů však nepřesáhnou hranici ( [18a], [18b]). Hlavním následkem války jsou ekonomické sankce OSN uvalené na Irák. Tyto sankce se vztahovaly především na zbraně hromadného ničení, dále na irácký import a export. Import byl omezen na základní potřeby obyvatelstva a export ropy byl prakticky zastaven. V tuto dobu vzniká plán OSN se jménem Ropa za potraviny, kdy je Iráku povoleno vyvést pouze takové množství ropy, aby země uživila svůj lid. Konkrétněji plán fungoval tak, že dvě třetiny zisku z vývozu ropy muselo být využito na potraviny a jiné základní potřeby, zbytek potom na odškodnění Kuvajtu a ostatním zemím koalice. Sankce byly zrušeny až v roce 2003, na počátku Druhé války v Zálivu* Druhá válka v Zálivu ( ) Válka začala oficiálně v březnu roku Mohlo by se zdát, že do projektu nespadá, jelikož její příčina je nejčastěji uváděna jako vůle svrhnout režim Saddáma Husajna v Iráku, nastolení západní demokracie v jedné ze zemí Blízkého východu a reakce na teroristické útoky ze září Z těchto oficiálních důvodů americká a britská vojska v období března a dubna 2003 obsadila území Iráku, a zůstala zde do doby mandátu Baracka Obamy, který je od roku 2008 začal odvolávat, což trvalo až do roku Saddám Husajn byl však dopaden již v prosinci roku 2003 a popraven o tři roky později. Navzdory těmto velice logickým příčinám invaze se ale lze domnívat, že nejsou tak docela kompletní. Mnohé zdroje pokládají za důležitý faktor v konfliktu irácké zdroje ropy. Příležitost pro přínos západních technologií do Iráku zdevastovaného válkou s Íránem a později Pouštní bouří je očividná, když zjistíme, že ropní magnáti jako jsou americké společnosti Shell nebo ExxonMobil,

11 britské BP a dokonce ruský Lukoil zahájili provizorní spolupráci a podepsali smlouvu na vyškolení Iráckých státních zaměstnanců v nejnovějších technologiích těžby a modelech řízení, neboť byli přesvědčeni, že brzy přijde jejich chvíle [20]. Dá se tedy teoreticky předpokládat, ale pouze předpokládat, že americká invaze do Iráku byla také výsledkem velice přesného kalkulování. Určité studie dokonce udávají, že Spojené státy měly v té době velký zájem o zachování svého vlivu v regionu. Kapacita amerických ropných zdrojů totiž klesala, a Blízký východ byl vedle severní Afriky a západní Asie jedinou možnou čerpatelnou oblastí, jelikož v těch ostatních se projevovala moc silná protiamerická nálada. Další teorie se opírá o vůli udržet dolar spolu s množstvím Irácké ropy na prvním místě ve světě, jelikož region je samozřejmě velice lákavý například i pro evropské investory. Snahu o udržení převahy dolaru lze zmínit jako další možný důvod rozhodnutí napadnout a zničit režim Saddáma Husajna. Pokud by totiž některé mocnosti byly schopny vytlačit dominantní Spojené státy z regionu Středního východu, dolar by utrpěl, protože snahu eura dostat se na jeho pozici by šlo jen těžko překonat. Kontrola ropy zároveň znamená zachování dominance dolaru (dolarem obchodují nejen prodejci ropy) a pokles věrohodnosti eura. * Ovládání výhodně položených území Některá území skýtají výhody nejen v podobě zdroje surovin, kterými jsme se zabývali v předešlých dvou částech naší práce, ale také ve své poloze. Státy, které se rozkládají na těchto územích, nebo je ovládají, získávají určité výhody. Například státům, které mají přístup k moři, se otevírá možnost námořní dopravy a za určitých podmínek také možnost rybolovu, turismu a vlastnictví vojenské námořní flotily. Konfliktní potenciál přístupu k moři, jakožto k přírodnímu faktoru hrajícímu důležitou roli v ekonomice každého přímořského státu, si ilustrujeme na příkladu Iráku. V souvislosti s přístupem k moři se pokusíme určit roli přímořské polohy pásma Gazy v konfliktech, jejichž dějištěm toto území bezpochyby je a to již od počátku námi vymezeného období, tedy od druhé světové války. Výhodně položeným územím jsou také strategické mořské úžiny, na Blízkém východě se jedná zejména o Hormuzský průliv, průliv Bab al-mandab a Tiranskou úžinu spolu se Suezským průplavem. (Suezský průplav je sice lidským dílem, ale jeho výstavba byla umožněna právě díky přírodním podmínkám, konkrétně zúžení pevniny (Suezská šíje)). Na posledních dvou zmíněných si ukážeme jejich významnou roli, kterou jistě na Blízkém východě mají. Jako posledním výhodně položeným územím se budeme zabývat Golanskými výšinami, které vedle své úrodné půdy a bohatým vodním zdrojům skýtají i výhody vyplývající z jejich vyvýšené polohy, ze kterých čerpaly Syrské bojové jednotky před Šestidenní válkou Přístup k moři Přístup k moři má pro každý přímořský stát zásadní význam, a to v první řadě ze strategického hlediska. Díky přístupu k moři může daný stát vyvážet a dovážet zboží ve velkém měřítku pomocí námořní dopravy. Jako příklad důležitosti možnosti přístupu k moři si uvedeme Irák a následně se zaměříme na pásmo Gazy, jehož potenciál, který mu v minulosti poskytovala přímořská poloha, byl zničen a ve finále se toto území stalo spíše ohniskem napětí a přítěží pro Izrael, což nemohl vyvážit právě ani výše zmíněný potenciál.

12 Irák Pro Irák, jakožto pro zemi, jejíž příjmy z 90-95% pocházejí z vývozu ropy*22+ a která je až na určité výjimky zcela závislá na importu*23+ je přístup k moři velice důležitý, jelikož drtivá část těchto výměn je prováděna pomocí lodní, potažmo námořní dopravy. Ostatně pomocí námořní dopravy se přepravuje asi 2/3 světové ropy, jelikož na mezikontinentální úrovni je oproti pozemní mnohem levnější a flexibilnější. Problémem je, že přístup k moři má Irák velice omezený. Jedná se o pouhý koridor v ústí řeky Šatt al-arab (řeka Arabů), která vzniká soutokem Eufratu a Tigridu 195 kilometru předtím ústím do Perského zálivu. Na této řece vzniklo 100 kilometrů od moře v iráckém vnitrozemí přístavní město Basra, kterému se také přezdívá irácká brána do světa, protože je nejdůležitějším iráckým přístavem. Řeka Šatt al-arab je tedy pro Irák klíčovou plavební tepnou a je nutné ji, kvůli každoročním vysokým stavům, které mají za následek zanášení dna a břehů, ustavičně udržovat pomocí říčních bagrů. Hlavní problém ovšem představují vztahy se sousedy, jelikož Šatt al-arab tvoří cca 90 km z celkových km hranic mezi Íránem a Irákem*24+, přičemž se oba sousední státy neshodují na vedení hraniční čáry. Z tohoto důvodu mezi Irákem a Íránem již odedávna vznikají časté spory, a to navzdory existenci smluv o průběhu a režimu plavby na řece. Právě přístup k moři, celková délka pobřeží je pouhých 58 kilometrů,*25+ a kontrola řeky Šatt al-arab jsou vedle ropy považovány za jedny z příčin Irácko-íránské války ( ). Ostatně stejné důvody vedly Saddáma Husajna k obsazení Kuvajtu na počátku devadesátých let (Umm Qasr, komplikovaný přístup)* Pásmo Gazy Dále zmíníme pásmo Gazy, jehož přímořská poloha má určitý potenciál, který je však v současné době nevyužíván. Pásmo Gazy je úzký pruh území nacházející se v poušti Negev na středomořském pobřeží ze severu a východu sousedící s Izraelem, na jihu s Egyptem. Jedná se o území s rozlohou pouhých 342 km2 spadající pod Palestinskou autonomní samosprávu (spolu se Západním břehem Jordánu). Ostatně pásmo Gazy se podle původního plánu OSN, který však počínaje první arabsko-izraelskou válkou nebyl respektován, mělo být součástí nového Arabského státu. Ten nevznikl právě z důvodu obsazení území, jež se měla stát jeho součástí, přilehlými státy po první arabsko-izraelské válce. Tedy Izraelem, Jordánskem (Západní břeh Jordánu) a Egyptem. Jedním z těchto území bylo právě pásmo Gazy, které k sobě připojil Egypt. Bylo by zavádějící tvrdit, že se pro tento krok Egypt disponující km pobřeží *4+, rozhodl z úmyslu přivlastnit si přístupovou cestu k moři, ale můžeme se na to podívat i z jiné strany. Egypt v listopadu 1947 nesouhlasil s tzv. většinovým návrhem OSN (1947 Partition Plan) a nechtěl se smířit se skutečností vzniku státu Izrael. Egypt byl součástí koalice arabských států (až do mírové dohody z Camp Davidu 1978 mezi Anwarem Sadatem a Menachemem Beginem) a jako takový dělal kroky, které mířily proti Izraeli. Gaza byla ještě v době britské správy pod arabskou správou, takže to mohlo být i z obavy z růstu a šíření izraelského vlivu skrz kontrolu většího území, či délku pobřeží, která dnes dosahuje 273 km*27+. V současné době jsou vody podél pásma Gazy kontrolovány izraelskými námořními silami.

13 4.2. Sinajský poloostrov V roce 1956 proběhl na Blízkém východě konflikt známý jako suezská krize, nebo také sinajský konflikt (hebrejsky Milchémet Sinai). Krátce před vypuknutím konfliktu se v Egyptě dostal k moci prezident Násir, propagátor panarabismu (z jeho iniciativy vznikl projekt Sjednocené arabské republiky) a především kritik, jak Izraele, tak Západních mocností. Egypt následně uzavřel pro izraelské lodě strategickou Tiranskou úžinu oddělující Akabský záliv od Rudého moře. Izraelský přístav Eilat (viz mapa) tak zůstal odříznutý od okolního světa. Násir si navíc znepřátelil Brity a Francouze tím, že znárodnil Suezský průplav. Tyto události vyústily ve společnou reakci Velké Británie, Francie a Izraele. Operace začala 29. října 1956 a byl při ní dobyt Sinajský poloostrov a pásmo Gazy. Zlikvidováno bylo rovněž několik základen fedájínů a znovu byl zprovozněn i přístup do Eilatu. * + Pod tlakem amerického prezidenta Eisenhowera a OSN se izraelské síly v březnu 1957 ze Sinaje stáhly. Na jejich místo nastoupily mírové jednotky OSN mise UNEF o síle mužů. Situace mezi Izraelem a Egyptem však zůstala i nadále velmi napjatá. Útoky fedájínů pokračovaly, z Egypta byla navíc vyhoštěna naprostá většina Židů, Britů a Francouzů. *28+ Egypt se potom stal legálním majitelem průplavu až v roce 1962, a pět let na to o něj zase přišel ve prospěch svého mocného soupeře, Izraele. Stalo se tak v průběhu Šestidenní války, která začala 5. června Již 8. června byla izraelská armáda schopna zcela porazit tu egyptskou, a zmocnit se tím kromě jiných území také Sinajského poloostrova, majícího strategický význam zejména díky jeho přímému sousedství s Tiranskou úžinou, a Suezského průplavu. Suezský průplav je stavba propojující Středozemní moře s Rudým a současně je to i námořní cesta, avšak s některými omezeními, průplavem například mohou proplouvat jen tankery do velikostní kategorie SuezMax (do 285 m délky a 23 m ponoru). Navzdory tomu je intenzivně využíván a to vzhledem k tomu, že doprava ropy je takto levnější, rychlejší a bezpečnější. Suez je tedy jedním z tzv. škrtících bodů světové dopravy. Po dokončení výstavby Suezského průplavu se významně snížily přepravní náklady, časy a vzdálenosti. Předtím musely veškeré lodě vážit mnohem delší cestu okolo Afriky přes Mys Dobré naděje. Od Šestidenní války byl průplav podruhé v historii (poprvé to bylo právě při Suezské krizi) uzavřen. Zůstal uzavřen dlouhých osm let až do doby vyjednávání po Jomkipurské válce, která potvrdila velký význam samotného průplavu i Sinajského poloostrova. V dnešní době Sinajský poloostrov i Suez patří Egyptu, který těží nejen z jeho interkontinentálního umístění, ale také například z poplatků lodí, jež tudy proplují Golanské výšiny Golanské výšiny jsou náhorní plošinou o rozloze km2 *28+ nacházející se na hranicích mezi Izraelem, Sýrií a Libanonem. Do Šestidenní války byly součástí syrského území, na rozdíl od údolí ležící pod ním, které tehdy náleželo a dodnes náleží Izraeli. Tato výhoda reliéfu poskytovala syrským ozbrojeným jednotkám možnost ostřelovat z výhodné pozice židovské osady nacházející se dole v údolích. Podle knižní publikace Izrael a Palestina od Marka Čejky byly Golany až do Šestidenní války domovem více než 40 tisíc Syřanů. Avšak podle internetových stránek stálé mise Syrské arabské republiky při Organizaci spojených národů *29+ se jednalo o 140 tisíc Syřanů, kteří během konfliktu oblast opustili. Krátce po ukončení šestidenního konfliktu začal Izrael Golanské výšiny osidlovat. Při Jomkippurské válce (hebrejsky Milchemet Jom HaKipurim), která byla zahájena 6. října 1973 útokem ze strany Sýrie a Egypta, se Sýrie pokusila získat Golany zpět, avšak navzdory počátečním ztrátám Izraele tento pokus dopadl neúspěšně. Z počáteční krize se Izrael rychle dostal pomocí pohotových dodávek amerických zbraní a brzy přešel do protiútoku. Na tlak USA, který byl ovlivňován ze strany

14 Saudské Arábie, Izrael zastavil boje a 11. listopadu 1973 bylo uzavřeno příměří. Boje byly zastaveny ve chvíli, kdy se izraelské jednotky nacházely ještě v lepších pozicích než před začátkem války. Po uzavření příměří došlo k historicky prvnímu mírovému jednání, u kterého byli přítomni jak Izraelci, tak Egypťané, Jordánci a Syřané. Tato mírová konference se odehrála v Ženevě za přítomnosti amerického ministra zahraničí Henryho Kissingera. Závěrem jednání byla dohoda o stažení armád a rozmístění jednotek UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force). Roku 1981 Izrael Golanské výšiny anektoval. Tento krok nebyl mezinárodně uznán, Golanské výšiny mají dodnes status okupovaného území. 5. Závěr V naší práci jsme se pomocí analyzování konkrétních příkladů snažily blíže popsat míru vlivu přírodních faktorů na vznik konfliktů na Blízkém východě. Není asi možné se zabývat všemi přírodními faktory, jež mohou střety v tomto regionu ovlivnit, ani nejde popsat všechny konkrétní situace, kde by námi vybrané přírodní faktory hrály alespoň minimální roli. Zaměřily jsme se tedy na podle nás nejvýznamnější problémy druhé poloviny dvacátého století, a díky nim jsme zjistily, že voda, ropa, nebo teritorium mohou často mít větší význam, než jaký je jim přisuzován. Dozvěděly jsme se, že navzdory médii předkládaného obrazu o náboženských a etnických důvodech k vyhlášení války či demonstraci nadřazenosti jednotlivých stran se často zapomíná na fakt, jak moc, a to zejména v regionu Blízkého východu, záleží na tom, k jakým přírodním zdrojům a výhodám mají dané státy přístup. Jelikož jsou ekonomiky blízkovýchodních států často založené na profitu z mála, ne-li jedné exportní suroviny, logicky jsme v našem pozorování nejednou docházely k závěru, že přístup ke sladké vodě, ropným zdrojům nebo výhodně položeným oblastem silně nahrává nestabilitě regionu. Napříč konkrétními konflikty jsme sledovaly, že přírodní faktory však nemusí hrát pouze roli počátečního impulzu ke střetu, ale také se mohu stát důležitými hybateli jeho průběhu. U každého z faktorů je potom zacházení s ním trochu jiné. Také předpokládáme, že hlavně dopady konfliktů o vodu, ropu či výhodně položené oblasti se v budoucnosti mohou od sebe ještě více lišit, než jak tomu bylo v námi vybraném období. V případě konfliktu kvůli ropě se například většinou jedná o spor pouze dvou států, které si dělají nárok na území, kde se surovina nachází. U vody je tomu jinak, jelikož námi zvolené případy sporů o její zdroje dokazují, že ona životodárná tekutina nebo přístup k ní bývají problémem více čerpajících zemí. Zatímco ropné rafinerie, ropovody, nebo ropná naleziště, patřící pouze jedné ze stran sporu, mohou sloužit jakožto teoretický profit, ale i obvyklý cíl útoků protivníka, vodní zdroje má každá strana tendenci chránit, a to hlavně tehdy, když se nacházejí v samotném centru konfliktu. Zdroje sladké vody tudíž mohou být příčinou napětí, ale nikdy nejspíš nebudou napadány a ničeny v průběhu, ani při deeskalaci konfliktu, jako tomu bývá s ropou (to jsme si dokázaly na případu Kuvajtu). Je tedy možné, že sladká voda pro země na Blízkém východě stále zůstává vitálně důležitější než ropa, jejíž čerpání nereprezentuje tak přímou souvislost s lidským životem. V této práci si netroufáme porovnávat dopad na ekonomiku zasažených států v tom či onom případě, ale můžeme si jistě klást další otázky ohledně toho, jakým směrem se význam zmíněných přírodních faktorů, ropy a vody, posune. Také je pro nás zajímavé uvažovat o tom, jestli budou střety kvůli vodě a ropě na Blízkém východě hrát za několik let v mezinárodním měřítku větší roli, než jakou zastupovaly doposud. Výhodně položená území jsou odlišným příkladem, jelikož, jak už jejich název napovídá, se i v průběhu válek nebo v době napětí logicky stávají bitevním polem pro všechny strany, které usilují o jejich získání. Tyto oblasti jsou tedy součástí samotného konfliktu v kterékoliv jeho fázi. Co se týče výhodně položených území, na rozdíl od předchozích dvou přírodních faktorů nemusíme asi příliš uvažovat o tom, do jaké míry konflikty jimi způsobené ovlivní v budoucnu mezinárodní sféry, avšak pro hraničně nestabilní a terorismem zmítaný Blízký východ zůstanou nejspíš nadále klíčovými.

15 6. Seznam použitých zdrojů 6.1. Seznam použitých zdrojů s odkazy v textu [1] Dnešní svět, číslo 3, ročník 2007/2008 *2+ Voda v Izraeli, Dagmar Kubínová, Lidé a Země, ročník 49, 3/2000 *3+ Luboš Kropáček, Blízký východ na přelomu tisíciletí, 1. vydání, 1999, Praha: Vyšehrad, ISBN , kapitola II/5 Vodní zdroje, str. 65 *4+ Dostupné online z: *5+ Palestinské otazníky, J. Grange, G. Véricourt, str. 34 *6+ Dostupné online z: *7+ Luboš Kropáček, Blízký východ na přelomu tisíciletí, 1. vydání, 1999, Praha: Vyšehrad, ISBN , kapitola II/5 Vodní zdroje, str. 62 *8+ Dostupné online z: *9+ Dostupné online z: _zahranicni_tp *10+ Dostupné online z: _zahranicni_tp *11+ Dostupné online z: https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/geos/eg.html *12+ Dostupné online z: https://www.youtube.com/watch?v=v0ucmxtkpqc *13+ Dostupné online z: *14+ Dostupné online z: *15+ Dostupné online z: *16+ Dostupné online z: *17+ Dostupné online z: *18a+ Dostupné online z: *18b+ Dostupné online z: (http://www.idetail.cz/valkavperskemzalivu/ *19+ Dostupné online z: ) [20] Naomi Kleinová, Šoková doktrína: Vzestup kalamitního kapitalismu, 1. vydání, 2007 Picador New York, 2010 Argo Praha, ISBN : Ideologický zpětný ráz, str. 344 *21+ Dostupné online z: *22+ MZV: Irák, Ekonomická charakteristika země * , Dostupné online z: eristika_zeme.html *23+ Michaela Ježová, Helena Burgrová: Současný Blízký východ, Politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé světové války do současnosti, Barrister & Principal : Plzeň, 2011, ISBN , Martin Bouchal: Irák, strana 156 *24+ Dostupné online z: https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/geos/iz.html *25+ Dostupné online z: https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/geos/iz.html, nebo stejný údaj je uveden i v publikaci: Mojmír Šlachta, Ohniska napětí ve světě, 1.vydání, 2007, Praha: Kartografie Praha, ISBN

16 *26+ Dostupné online z: 3_201237_p_zahranici_wag *27+ Dostupné online z: *28+ Marek Čejka, Izrael a Palestina: Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, 3.aktualizované vydání, 2013, Brno: Barrister&Principal, ISBN *29+ Dostupné online z: Seznam dalších použitých zdrojů Voda v Izraeli, Dagmar Kubínová, Lidé a Země, ročník 49, 3/ Přílohy 1)obr. v pdf verzi 2)obr. v pdf verzi Zdroj :

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

Suezská krize. 50. léta 20. století prohlubuje se studená válka

Suezská krize. 50. léta 20. století prohlubuje se studená válka Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie Saudská Arábie Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie a) Střední východ b) Blízký východ Jihozápadní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Mgr. Jan Dušek: STÁT IZRAEL A ARABSKO IZRAELSKÝ KONFLIKT PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH

Mgr. Jan Dušek: STÁT IZRAEL A ARABSKO IZRAELSKÝ KONFLIKT PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH Mgr. Jan Dušek: STÁT IZRAEL A ARABSKO IZRAELSKÝ KONFLIKT PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH VÝBUŠNÁ OBLAST - BLÍZKÝ VÝCHOD (angl. MIDDLE EAST) ŠESTIDENNÍ VÁLKA (5. 10. 6. 1967) vojenské střetnutí mezi Izraelem a

Více

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Historie. 1958 (Ženeva) 1. konference OSN o mořském právo možnost těžby na šelfu

Historie. 1958 (Ženeva) 1. konference OSN o mořském právo možnost těžby na šelfu Námořní právo Historie mořské právo - zásady se původně utvářely jako právo obyčejové - vliv námořních mocností teritoriální vody vzdálenost, která se dala chránit pobřežním dělostřelectvem 3 námořní míle

Více

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_07_VYHLASENI_STATU_I

Více

Vybraná slaná jezera světa

Vybraná slaná jezera světa Příl. 6. Vybraná slaná jezera světa Výuková prezentace Magdaléna Rylková, GÚ PřF MU Brno, 2013 Osnova 1. Kaspické moře 2. Aralské jezero 3. Jezero Balchaš 4. Mrtvé moře 5. Zdroje Kaspické moře největší

Více

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL Šárka Kadavá, 4. A ZÁKLADNÍ INFORMACE 1/3 kontinentu Oddělena Saharou ZÁKLADNÍ INFORMACE Maghreb (SZ Afriky) Egypt Sahel PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Nejteplejším místem severní pouštní

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 Klíčové pojmy OSNOVA 1. VÁLKA A MÍR Světová geopolitika ve 20. století Současný stav 2. OBCHOD SE ZBRANĚMI

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Blízký východ. Charakteristika oblasti. Střední východ. Státy kolem Perského zálivu

Blízký východ. Charakteristika oblasti. Střední východ. Státy kolem Perského zálivu Blízký východ األوسط الشرق Střední východ Charakteristika oblasti Státy kolem Perského zálivu Blízký východ je zeměpisné označení pro oblast zemí Arabského poloostrova a okolních států na rozhraní jihozápadní

Více

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE 1. Vesmír 2. Země a Měsíc 3. Kartografie 4. Geografie a geomorfologie Země 5. Sféry Země 6. Obyvatelstvo 7. Hospodářství 8. Globalizace 9. Státy a jejich hranice 10. Hospodářsky

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 110 00 Praha 1 www.gpjp.cz/projekty/soucasny-svet

Více

Válečné konflikty po druhé světové válce, Třetí svět a dekolonizace

Válečné konflikty po druhé světové válce, Třetí svět a dekolonizace 28. Válečné konflikty po druhé světové válce, Třetí svět a dekolonizace Barbora Váňová, 4.B Dekolonizace Za 2WW a po ní sílily v koloniích národněosvobozenecká hnutí a rostl nacionalismus Náklady mocností

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Březen 2013 VY_52_INOVACE_Z7_12 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc 2012

Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc 2012 Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Šestidenní válka Závěrečná práce Autor: Štěpán Černín, Antonín Bekárek Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Martin Nešpor Olomouc 2012 OBSAH

Více

Jordánsko logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 4.listopadu 2013

Jordánsko logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 4.listopadu 2013 Jordánsko logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 4.listopadu 2013 JORDÁNSKO, Země v neklidné oblasti Levanty / Blízkého Východu, země s bohatou obchodní a dopravní historií, země bohužel uměle

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. Ročník. SOUČASNÉ VÁLEČNÉ KONFLIKTY na Blízkém východě. referát. Jméno a příjmení: Jan Frýda

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. Ročník. SOUČASNÉ VÁLEČNÉ KONFLIKTY na Blízkém východě. referát. Jméno a příjmení: Jan Frýda Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. Ročník SOUČASNÉ VÁLEČNÉ KONFLIKTY na Blízkém východě referát Jméno a příjmení: Jan Frýda Třída: 7.O Datum: 28.03.2017 Současné válečné konflikty na Blízkém

Více

Blízký východ III. Státy Arabského poloostrova, Irák, Írán a Afghánistán

Blízký východ III. Státy Arabského poloostrova, Irák, Írán a Afghánistán Blízký východ III. Státy Arabského poloostrova, Irák, Írán a Afghánistán STÁTY ARABSKÉHO POLOOSTROVA rozlehlá pustina, na ploše 2000 x 2500 km žije 40 mil. ob., převážně při Perském zálivu a v oázách,

Více

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Sýrie 2400 př.n.l.

Více

Doprovodná prezentace k přednášce

Doprovodná prezentace k přednášce Doprovodná prezentace k přednášce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) Mgr. Richard Stojar, Ph.D. Centrum

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Globální charakter válečného konfliktu Diplomatické akce během války Angloamerické spojenectví Formování antihitlerovské koalice Teheránská konference Postavení

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je "Voda a práce".

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je Voda a práce. Světový den vody Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Foto Kalendář fotky z výletu do Sýrie 21. září - 3. října 2010

Foto Kalendář fotky z výletu do Sýrie 21. září - 3. října 2010 Foto Kalendář 0 fotky z výletu do Sýrie. září -. října 00 Palmýra byla ve starověku důležitou zastávkou v poušti pro karavany mířící od Eufratu na středomořské pobřeží. Nyní je na místě zaniklého města

Více

Ceuta Atlas. Káhira Suez. Asuánská přehrada. Súdán. pirátství. Serengeti Ngoro Ngoro Kilimanžáro. Zambezi. Madagaskar.

Ceuta Atlas. Káhira Suez. Asuánská přehrada. Súdán. pirátství. Serengeti Ngoro Ngoro Kilimanžáro. Zambezi. Madagaskar. Ceuta Atlas Káhira Suez Asuánská přehrada Súdán pirátství Serengeti Ngoro Ngoro Kilimanžáro Zambezi Madagaskar Kapské Město Atlas je pohoří v severozápadní Africe táhnoucí se v délce 2 400 km přes Maroko,

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky

Více

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo projektu: CZ.1.07 Šablona: III / 2_2 BLÍZKÝ VÝCHOD A ZAKAVKAZSKO

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Mgr. Zdena Seidlová REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS - Indický oceán Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS - Indický oceán Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_ 03_Z6E_63 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

7.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov Liberec

7.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov Liberec 7.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov Liberec 7. ročník, 7.září 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Maturitní otázky z předmětu ZEMĚPIS

Maturitní otázky z předmětu ZEMĚPIS Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZEMĚPIS 1. Země jako vesmírné těleso, pohyby Země a jejich důsledky - vznik Země a její postavení ve vesmíru -

Více

MVZ 165: Šíření jaderných zbraní

MVZ 165: Šíření jaderných zbraní MVZ 165: Šíření jaderných zbraní Ondřej Rojčík rojcik@fss fss.muni.cz Konzultační hodiny: úterý 13.00 15.00 Co nás dnes čeká? Izrael (Jiří Martinů) Další země Blízkého východu EgyptEgypt SýrieSýrie IrákIrák

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Afgánistán, Bahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Omán, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Turecko

Afgánistán, Bahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Omán, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Turecko Jihozápadní Asie Jihozápadní Asie strategicky a hospodářsky důležitá část světa Afgánistán, Bahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Omán, Saudská Arábie, Spojené arabské

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

Soutěže od Kvida Polívky

Soutěže od Kvida Polívky Soutěže od Kvida Polívky Dubaj Stát: Spojené Arabské emiráty (zkráceně SAE) Počet obyvatel: 2 735 925 (2017) Celková rozloha: 1 287 km 2 Nadmořská výška. 0 m. n. m. Emirát: Dubaj Etnické složení: Arabové

Více

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz Ropa WTI - short Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů Vít Jedlička, analytik jedlicka@colosseum.cz 3.12.2013 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

PROBLÉMY HRANIC STÁTŮ

PROBLÉMY HRANIC STÁTŮ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Seminář GPS III. ročník PROBLÉMY HRANIC STÁTŮ Seminární práce Jméno a příjmení: Dobeš David Třída: 3.A Datum: 4. 12. 2015 Problémy hranic států 1. Úvod Na světě žije

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie D krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení 45 minut Obr. č. 1 10 4 1 3 8 6 12 2 11 7 9 5 1) Do obrysové

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: monopol,

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Střední škola logistiky a chemie. Téma: Blízký východ. Jméno: Dominik Vavrous. Třída: 4.PA

Střední škola logistiky a chemie. Téma: Blízký východ. Jméno: Dominik Vavrous. Třída: 4.PA Střední škola logistiky a chemie Téma: Blízký východ Jméno: Dominik Vavrous Třída: 4.PA Ročník: 2006/2007 Obsah: ÚVOD ZEMĚ BLÍZKÉHO VÝCHODU:... 4 1 HISTORIE ÚZEMÍ:... 5 2 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY... 6 2.1 POVRCH:...

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více