ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie M/02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie M/02

2 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Integrovaná střední škola Cheb REDIZO IČ adresa školy Obrněné brigády 6, Cheb ředitel Ing. Jan Kot hlavní koordinátor Mgr. Dagmar Halová kontakty telefon www fax Zřizovatel Název Krajský úřad Karlovarského kraje IČ Kontakt Závodní 353/88, 36021, Karlovy Vary Adresa Mgr. Monika Šperglová, Vedoucí odboru školství, mládeţe a tělovýchovy, tel Telefon , (ústředna) Fax WWW (podatelna)

3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Obchodní akademie kód M/02 stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou délka studia 4 forma studia denní forma vzdělávání platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu Integrovaná střední škola je multifunkční vzdělávací zařízení, které poskytuje vzdělání uchazečům o výuční list i o maturitní vysvědčení na straně jedné, ale i o různé rekvalifikační kurzy na straně druhé. Portfolio oborů ukončených maturitní zkouškou i výučním listem umoţňuje vzdělání pro běţné uchazeče, kteří nemají specifické, úzce zaměřené zájmy. Svými aktivitami umoţňuje vzdělání ţákům- absolventům základních škol, bezprostředně navazujících na základní školy, ale také uchazečům, kteří přichází z praxe. Dlouholeté zkušenosti nás vedou k tomu, ţe právě větší mnoţství nabízených oborů, často i s menším počtem ţáků je pro naši oblast výhodnější neţ si počínat opačně. Naše geografické místo na konci republiky má zásadní problém v tom, ţe naše nasávací oblast je velmi malá. Oslovuje jen zájemce z okresu Cheb. Při dnešních nákladech na dopravu ţáků do škol není ani šance na vzdálené uchazeče. Naprostou výjimku tvoří zájemci o obor Umělecko-řemeslná stavba strunných hudebních nástrojů. Zde máme zájemce i ze zahraničí. Vzhledem k tomu, ţe se jedná jen o velmi úzký a specifický segment vzdělávání, je těchto uchazečů poměrně málo Charakteristika školy Integrovaná střední škola je multifunkční vzdělávací zařízení, které poskytuje vzdělání uchazečům o výuční list i o maturitní vysvědčení na straně jedné, ale i o různé rekvalifikační kurzy na straně druhé. Portfolio oborů ukončených maturitní zkouškou i výučním listem umoţňuje vzdělání pro běţné uchazeče, kteří nemají specifické, úzce zaměřené zájmy. Svými aktivitami umoţňuje vzdělání ţákům- absolventům základních škol, bezprostředně navazujících na základní školy, ale také uchazečům, kteří přichází z praxe. Dlouholeté zkušenosti nás vedou k tomu, ţe právě větší mnoţství nabízených oborů, často i s menším počtem ţáků je pro naši oblast výhodnější neţ si počínat opačně. Naše geografické místo na konci republiky má zásadní problém v tom, ţe naše nasávací oblast je velmi malá. Oslovuje jen zájemce z okresu Cheb. Při dnešních nákladech na dopravu ţáků do škol není ani šance na vzdálené uchazeče. Naprostou výjimku tvoří zájemci o obor Umělecko-řemeslná stavba strunných hudebních nástrojů. Zde máme zájemce i ze zahraničí. Vzhledem k tomu, ţe se jedná jen o velmi úzký a specifický segment vzdělávání, je těchto uchazečů poměrně málo.

4 Volnočasové, ubytovací a jiné možnosti a služby V oblasti volnočasových služeb využívá škola jednak své vlastní kapacity a jednak nabídky, které umožňuje město Cheb.Vzhledem k tomu, že byť je škola na běžné poměry veliká, má poměrně malou kapacitu domovů mládeže, která však dostačuje. Žáci, kteří nebydlí, ale dojíždějí případně docházejí sami mnoho chutí pokračovat ve škole ve svém vyžití neprojevují. Ke každoročním aktivitám v tělocvičnách patří příprava různých předtančení a vystoupení na maturitních plesech. Škola má volnočasové aktivity poněkud omezené, Pro oblast sportu má tři tělocvičny, z toho dvě poměrně malé a jednu větší., které ve volném čase využívají někteří učitelé k vedení převážně sportovních kroužků a využívají je i vychovatelé pro odpolední respektive večerní vyžití žáků ubytovaných na DM.. Máme i prostory pro různá kulturní vyžití. Školní sál v naší restauraci Ohře, jídelnu, která se nechá připravit např. na besedu, diskotéku, přednáškový sál. J dispozici je takéstupňovitá učebna pro 120 zájemců a dvě místnosti na DM v jednotlivých patrech. Tam jsou k dispozici velmi příjemné kuchyňky,malá počítačová místnost s trvalým internetem. Součástí domova mládeže je také posilovna. Vlastní ubytování máme převážně hotelového typu. Tedy v uzavřených a oddělených prostorách. Maximální počet žáků v jednotlivých buňkách je pět na dvou pokojích, se společným sociálním vybavením. Volný čas mohou žáci prožívat i v městských institucích, patří k nim především stálá divadelní scéna/hned u školy. Tři galerie, městská knihovna, sportovní hala, hala na zimní sporty, městský bazén a v letních měsících několik hřišť a turistické terény a cyklotrasy. Zapojení školy do místního společenského života. Škola sama poskytuje městu své ubytovací a stravovací kapacity podle potřeb města. Pomáhá při úklidových pracech, zapojuje se do kulturního života města. Často jsou hosté města zváni na prohlídku naší součásti-houslařské školy. Škola pomáhá realizovat tradiční zahraniční spolupráci Chebu se zahraničním partnerem, městem Nižným Tagil v Rusku. Zapojujeme se do významných akcí města / chebské dvorky, FIJO, mezinárodní turnaj v házené, Valdštejnské dny, vánoční trhy, akce AVZO/. Mezinárodní kontakty školy. Spolupráce se školami na Slovensku,v Německu, Francii, Rusku a na Kypru. Zpravidla se jedná návštěvy, výměnné praxe a společné aktivity. Důvody, proč by si měli uchazeči vybrat ke vzdělávání právě naší školu. Škola vychází z více než 60 leté poválečné tradice a patří k seriozním vzdělávacím institucím. Základ školy tvoří původní zemědělské učiliště, které nepostupně z nařízení různých zřizovatelů spojovalo s jinými školami.tak postupně vznikla nová současná integrovaná škola kompetencemi vydávat výuční listy, maturitní vysvědčení a rekvalifikační certifikáty. Škola se také pyšní tím, že je konzultačním střediskem České zemědělské univerzity v Praze.Výhodou školy je bezprostřední styk

5 s veřejností, s praktickým životem. Tím se absolventi velice brzy adaptují na skutečný život s jeho slabými i silnými stránkami Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi: Absolvent tohoto oboru se uplatní na trhu práce především v profesích s ekonomickým, administrativním a obchodně podnikatelským zaměřením, a to například v následujících pozicích: ekonom, účetní, pracovník středního managmentu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, atd. Ţák je připraven také pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Úspěšné ukončení tohoto oboru zároveň vytváří předpoklady pro realizaci vlastních podnikatelských aktivit. Způsob ukončení studia: Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle 78 a 79 Zákona 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Společná část maturitní zkoušky se skládá z komplexní zkoušky z českého a cizího jazyka a z didaktického testu z volitelného předmětu. Ţáci mají výběru z následující nabídky: matematika, společenskovědní základ nebo informatika. V profilové části maturity budou ţáci konat ústní zkoušky z bloku ekonomických předmětů, písemnou formou bude mít praktická maturitní zkouška z účetnictví. V případě zájmu mohou ţáci skládat nepovinnou maturitní zkoušku (maximálně tři), moţnosti volby jsou stanoveny ředitelem školy na základě nabídky MŠMT. Po úspěšném vykonání všech částí maturitní zkoušky ţáci obdrţí vysvědčení o maturitní zkoušce a mezinárodní doklad o kvalifikaci Europass - dodatek k osvědčení. Klíčové kompetence má pozitivní vztah k učení ovládá různé techniky učení posoudí moţnosti a hodnotu svého budoucího rozvoje uplatňuje různé metody k řešení problémů porozumí zadání úkolu a je schopen získat informace potřebné k řešení problému je schopen kooperace vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání v projevech mluvených i psaných snaţit se dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce zpracovávat běţné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných lidí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záleţitosti, být finančně gramotní

6 přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jednat v duchu udrţitelného rozvoje uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příleţitostech, vyuţívat poradenských a zprostředkovatelských sluţeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běţných situacích správně pouţívat a převádět běţné jednotky pouţívat pojmy kvantifikujícího charakteru provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a vyuţít pro dané řešení číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s informacemi učit se pouţívat nové aplikace komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky online a offline komunikace Odborné kompetence orientovali se v právní úpravě pracovně právních vztahů a závazkových vztahů vyhledávali příslušné právní předpisy byli schopni pracovat s příslušnými právními předpisy zabezpečovali hlavní činnost oběţným majetkem (zejména nákup materiálu a zboţí), popř. dlouhodobým majetkem prováděli základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob prováděli základní výpočty odpisů, vyuţití kapacity dlouhodobého majetku, efektivnosti investic zpracovávali podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru prováděli základní mzdové výpočty (výpočet hrubé a čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění, zdanění příjmů ze závislé činnosti) zpracovávali doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti vyhotovovali typické písemnosti v normalizované úpravě prováděli průzkum trhu, vyuţívali marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů orientovali se v kupní smlouvě a dokladech obchodního případu

7 dokázali uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu i prodeji komunikovali se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce vhodným způsobem reprezentovali firmu a spoluvytvářeli image firmy na veřejnosti se orientovali v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů prováděli platební styk a zpracovávali doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem sestavovali kalkulace prováděli základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku stanovovali daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů vypočítávali odvod sociálního a zdravotního pojištění účtovali pohledávky, závazky, náklady, výnosy prováděli účetní závěrku a uzávěrku dokázali efektivně hospodařit se svými finančními prostředky chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem znali a dodrţovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodrţovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo sluţeb, zohledňovali poţadavky klienta (zákazníka, občana) znali význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení zvaţovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální dopady efektivně hospodařili se svými finančními prostředky nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí 2.5. Podmínky realizace ŠVP Materiální podmínky Výuka probíhá v budovách školy, v odborných učebnách. Ţákům je poskytována výuka ve dvou cizích jazycích a formou konverzace v cizích jazycích s výukou rodilými mluvčími.

8 Kvalifikovanost učitelů je v naprosté převaze splněna. Škola má celkem téměř 400 počítačů, 12 učeben vybavených interaktivními tabulemi, 20 dataprojektory. Praxi ţáků zabezpečujeme na institucích, které se školou dlouhodobě spolupracují. Součástí školního programu je také program Finanční gramotnost a Ekologická výchova ţáků. Škola bohuţel má malé kapacity tělocvičen a sportovišť. Personální podmínky Škola má u těchto oborů vysokou kvalifikovanost pedagogických pracovníků. Někteří si vzdělání ještě doplňují. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Na začátku školního roku jsou ţáci poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví a potvrzují to svým podpisem. Zvláště jsou poučeni chování při tělesné výchově Spolupráce se sociálními partnery Škola má uzavřené smlouvy o spolupráci s institucemi v regionu. Škola je vyuţívá pro zajištění praxe. Toto se bez zvláštních problémů daří. Jedná se o městské úřady místní samosprávy, úřady práce, archiv a knihovna v Chebu, i některé podnikatelské subjekty. Ve všech těchto institucích jsou ţáci přidělováni ke konkrétním osobám, které se jim věnují ve smyslu řízené praxe v souladu s osnovami pro praxi ţáků Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie; Ekologie; Německý jazyk; Chemie; Konverzace z německého jazyka; Hospodářské výpočty; ; Právo; Marketing a management; Český jazyk a literatura; Anglický jazyk; Cvičení z ekonomické a finanční gramotnosti; Hospodářský zeměpis integrace ve výuce 1. ročník Ekologie Člověk a ţivotní prostředí Chemie Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie Tělesná výchova Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Plavání, Testování tělesné zdatnosti, Zdravotní tělesná výchova Informační a komunikační technologie Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet

9 Hospodářské výpočty Úvodní pojmy, Počítání s pojmenovanými čísly, Zmechanizované početní postupy, Procentový počet, Úrokový počet základní ekonomické pojmy, úvod do trţního hospodářství, trh výrobků a sluţeb, ostatní trhy, fungování trţního mechanismu Hospodářský zeměpis Geografické pojmy, práce s mapou, Afrika, Austrálie, Oceánie, Amerika, Asie, Světové hospodářství a ţivotní prostředí 2. ročník Tělesná výchova Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Lyţování, Bruslení, testování tělesné zdatnosti, zdravotní tělesná výchova Informační a komunikační technologie Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle, Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet hospodářská politika státu, národní hospodářství, národohospodářské agregáty, cyklický vývoj hospodářství, zahraniční obchod Cvičení z ekonomické a finanční gramotnosti Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty, Práva spotřebitele 3. ročník Tělesná výchova Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Úpoly, Turistika a sporty v přírodě, Testování tělesné zdatnosti, Zdravotní tělesná výchova Informační a komunikační technologie Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové moţnosti Internetu, Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet bankovnictví, podnik, daňová soustava Statistika Úvod do statistiky, Střední hodnoty Aplikovaná ekonomie e-ekonomie Právo obchodní právo Cvičení z ekonomické a finanční gramotnosti Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty, Práva

10 spotřebitele Marketing a management podstata marketingu 4. ročník Tělesná výchova Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Bruslení, testování tělesné zdatnosti, zdravotní tělesná výchova Písemná a elektronická komunikace Právní listiny a podání občanům personalistika, vnější vztahy podniku, rozvoj,fůze,sanace,zánik podniku Právo ţivnostenské právo, pracovní právo, správní právo, trestní právo Člověk a životní prostředí pokrytí předmětem Fyzika; Ekologie; Německý jazyk; Chemie; Konverzace z německého jazyka; Hospodářské výpočty; ; Český jazyk a literatura; Anglický jazyk; Hospodářský zeměpis integrace ve výuce 1. ročník Ekologie Ekologie, Člověk a ţivotní prostředí Chemie Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie Tělesná výchova Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Plavání, Testování tělesné zdatnosti, Zdravotní tělesná výchova Hospodářské výpočty Úvodní pojmy, Počítání s pojmenovanými čísly, Zmechanizované početní postupy, Procentový počet, Úrokový počet Hospodářský zeměpis Geografické pojmy, práce s mapou, Afrika, Austrálie, Oceánie, Amerika, Asie, Světové hospodářství a ţivotní prostředí 2. ročník Tělesná výchova Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Lyţování, Bruslení, testování tělesné zdatnosti, zdravotní tělesná výchova 3. ročník Tělesná výchova Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Úpoly,

11 Turistika a sporty v přírodě, Testování tělesné zdatnosti, Zdravotní tělesná výchova Statistika Ukazatelé variability 4. ročník Tělesná výchova Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Bruslení, testování tělesné zdatnosti, zdravotní tělesná výchova Člověk a svět práce pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie; Ekologie; Hospodářské výpočty; Německý jazyk; Chemie; Konverzace z německého jazyka; ; Právo; Marketing a management; Český jazyk a literatura; Anglický jazyk; Hospodářský zeměpis integrace ve výuce 1. ročník Ekologie Člověk a ţivotní prostředí Chemie Biochemie Informační a komunikační technologie Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, Práce se standardním programovým vybavením, Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové moţnosti Internetu, Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet Hospodářské výpočty Úvodní pojmy, Počítání s pojmenovanými čísly, Zmechanizované početní postupy, Procentový počet, Úrokový počet základní ekonomické pojmy, úvod do trţního hospodářství, ostatní trhy, fungování trţního mechanismu Hospodářský zeměpis Geografické pojmy, práce s mapou, Afrika, Austrálie, Oceánie, Amerika, Asie, Světové hospodářství a ţivotní prostředí 2. ročník Informační a komunikační technologie Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle, Práce se standardním aplikačním programovým vybavením, Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové moţnosti Internetu, Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet hospodářská politika státu, zahraniční obchod

12 Technickoekonomické informace 1. management jakosti, 2. technická normalizace, 3. charakteristiky průmyslových oborů 3. ročník Informační a komunikační technologie Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle, Práce se standardním aplikačním programovým vybavením, Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové moţnosti Internetu, Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet Písemná a elektronická komunikace Písemnosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích daňová soustava Statistika Úvod do statistiky, Střední hodnoty, Indexní analýza, Základy ekonomické statistiky Aplikovaná ekonomie e-ekonomie Právo obchodní právo Marketing a management podstata marketingu 4. ročník Písemná a elektronická komunikace Komunikace v obchodním styku, Personální písemnosti, Písemnosti při řízení podniku, Právní listiny a podání občanům personalistika, vnější vztahy podniku, rozvoj,fůze,sanace,zánik podniku Právo pracovní právo Informační a komunikační technologie pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie; Ekologie; Hospodářské výpočty; Německý jazyk; Chemie; Konverzace z německého jazyka; ; Právo; Marketing a management; Český jazyk a literatura; Anglický jazyk; Cvičení z ekonomické a finanční gramotnosti; Hospodářský zeměpis integrace ve výuce 1. ročník Ekologie Základy biologie, Ekologie, Člověk a ţivotní prostředí Chemie

13 Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie Tělesná výchova Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Plavání, Testování tělesné zdatnosti, Zdravotní tělesná výchova Informační a komunikační technologie Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, Práce se standardním programovým vybavením, Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové moţnosti Internetu, Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet Písemná a elektronická komunikace Profesní komunikace, Opisy textu v textovém editoru, Psaní podle diktátu Hospodářské výpočty Úvodní pojmy, Počítání s pojmenovanými čísly, Zmechanizované početní postupy, Procentový počet, Úrokový počet základní ekonomické pojmy, trh výrobků a sluţeb, ostatní trhy, fungování trţního mechanismu Hospodářský zeměpis Geografické pojmy, práce s mapou, Afrika, Austrálie, Oceánie, Amerika, Asie, Světové hospodářství a ţivotní prostředí 2. ročník Tělesná výchova Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Lyţování, Bruslení, testování tělesné zdatnosti, zdravotní tělesná výchova 3. ročník Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle, Práce se standardním aplikačním programovým vybavením, Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové moţnosti Internetu, Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet Písemná a elektronická komunikace Profesní komunikace, Zpracování textu s vyuţitím formátování, Opis tabulek, Samostatné sestavování tabulek hospodářská politika státu, národní hospodářství, národohospodářské agregáty, cyklický vývoj hospodářství, zahraniční obchod Cvičení z ekonomické a finanční gramotnosti Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty, Práva spotřebitele

14 Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Úpoly, Turistika a sporty v přírodě, Testování tělesné zdatnosti, Zdravotní tělesná výchova Informační a komunikační technologie Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle, Práce se standardním aplikačním programovým vybavením, Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové moţnosti Internetu, Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet Písemná a elektronická komunikace Profesní komunikace - normalizovaná úprava písemností, Normalizovaná úprava písemností, Písemnosti v dodavatelskoodběratelských vztazích bankovnictví, podnik, daňová soustava Statistika Úvod do statistiky, Střední hodnoty, Ukazatelé variability, Indexní analýza, Základy ekonomické statistiky Aplikovaná ekonomie e-ekonomie Právo obchodní právo Cvičení z ekonomické a finanční gramotnosti Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty, Práva spotřebitele 4. ročník Tělesná výchova Gymnastika, Atletika, Pohybové hry drobné a sportovní, Bruslení, testování tělesné zdatnosti, zdravotní tělesná výchova Písemná a elektronická komunikace Komunikace v obchodním styku, Personální písemnosti, Písemnosti při řízení podniku, Právní listiny a podání občanům personalistika, vnější vztahy podniku, rozvoj,fůze,sanace,zánik podniku Právo ţivnostenské právo, pracovní právo, správní právo, trestní právo

15 3. Učební plán 3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace Přírodovědné vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Matematické vzdělávání RVP minimální počet vyučovacích hodin za studium týdně celkem Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání informačních komunikačních technologiích v a Odborné vzdělávání Vzdělávací obor ŠVP počet vyučovacích hodin za studium týdně celkem 1417 Český jazyk a literatura Anglický jazyk Konverzace z anglického 2 jazyka 67 Německý jazyk Konverzace z 2 německého jazyka Fyzika 1 34 Ekologie 2 68 Chemie Občanská nauka Společenská kultura 2 68 Dějepis Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace Hospodářské výpočty Statistika 2 68

16 Disponibilní dotace 35 Účetnictví Cvičení z účetnictví 2 66 Technickoekonomické informace 2 68 Hospodářský zeměpis 2 68 Aplikovaná ekonomie 2 68 Právo Cvičení z ekonomické a 2 finanční gramotnosti 68 Marketing a 3 management 100 Celkem: Ročníkový Předmět / ročník I II III IV RVP ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Konverzace z anglického jazyka X X Německý jazyk Konverzace z německého jazyka X X Fyzika 1 X X X 0 1 Ekologie 2 X X X 0 2 Chemie 1 X X X 0 1 Občanská nauka X Společenská kultura 1 1 X X 0 2 Dějepis X 2 X Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie X 0 6 Technickoekonomické informace X 2 X X 5 2 Odborné předměty Písemná a elektronická komunikace Hospodářské výpočty 2 X X X Statistika X X 2 X 16 2 Účetnictví X

17 Cvičení z účetnictví X X X Hospodářský zeměpis 1 1 X X 5 2 Aplikovaná ekonomie X 1 1 X X 2 Právo X X 1 2 X 3 Cvičení z ekonomické a finanční X gramotnosti 1 1 X 9 2 Marketing a management X X 1 2 X 3 CELKEM Přehled využití týdnů Činnost I II III IV Výuka dle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz Odborná praxe Maturitní zkouška projektový týden časová rezerva Celkem týdnů

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 OBORY VZDĚLÁNÍ...

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Grant - GP 78 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při rozvoji vzdělávání Projekt Zohlednění požadavků praxe ve školním vzdělávacím programu oboru obchodní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO 600015483 IČ 00055107 Adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ 688 01 Ředitel Ing. Jiří Polanský

Více