INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS"

Transkript

1 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové podob pes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (whttp://www.npkk.cz/) nebo em na adrese 11/ An interim report on a pilot credit recovery program in a large, suburban midwestern high school / [Zpráva o pilotním programu na doplnní kredit ve velké pímstské stední škole na stedozápad USA] / M. Suzanne Franco, Nimisha H. Patel -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Education : (Chula Vista) -- ISSN , -- Ro. 132,. 1 (2011), s Kvli neúspchu student v amerických školách zavedlo mnoho stát standardizované testy pro žáky z 8. tíd. Pokud tento test nezvládnou, nemohou postoupit do dalšího roníku. lánek pedstavuje program, který má studentm, kteí propadli na stední škole, zajistit dostatený poet kredit pro další postup. Takovéto programy mají za cíl snížit neúspšnost a pedasný odchod ze školy, které stojí americkou vládu miliardu dolar ron. standardizovaný test ; žák ; školní úspšnost ; kreditní systém ; stední škola ; nedokonení studia ; zákrok ; program ; doplovací vzdlávání ; USA 2. Collaboration versus individual endeavors in the curriculum / [Uení ve skupin nebo individuální uení v kurikulu] / Marlow Ediger -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Education : (Chula Vista) -- ISSN , -- Ro. 132,. 1 (2011), s

2 Co je lepší - uit se s nkým nebo sám? Odborníci na psychologii uení íkají, že jde o dva typy inteligence. Nkomu jde lépe uit se ve skupin, nkomu samotnému. Výzkumy prokázaly, že ten, kdo se uí individuáln, dosahuje lepších školních výsledk. uení ; uení ve skupin ; schopnost uení ; inteligence ; školní úspšnost 3. Development of children with autism spectrum disorders in special needs education schools in the Netherlands : [Vývoj dtí s autistickým spektrem ve školách speciálního vzdlávání v Nizozemsku :: tíletá následná studie] / a threeyear follow-up study / Eirini Manti, Evert M. Scholte, Ina A. Van Berckelaer-Onnes -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: European journal of special needs education -- ISSN Ro. 26,. 4 (2011), s. [411]-427. Vývoj symptom a školních dovedností u dtí s autistickým spektrem na speciálních školách v Nizozemsku a vztah mezi školním prospchem a redukcí symptom u tchto dtí. V rámci tíletého výzkumu byly ješt autistické dti srovnávány s dtmi s jinými poruchami, které navštvovaly tutéž školu. Náhled uitel na vývoj symptomatologie u žák se znan lišil od názoru rodi. autismus ; autistický jedinec ; postižený ; handicap ; dít ; speciální vzdlávací poteby ; prospch ; komparace ; rodie ; uitel ; názor ; výzkum ; vývoj dítte ; speciální škola ; Nizozemsko 4. Teachers' organisational practices and their perceptions of the benefits of support by withdrawal for mathematics in Irish primary schools / [Organizaní praktiky uitel a jejich vnímání podpory žák pi hodin matematiky mimo tídu v irských základních školách] / Joseph Travers -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: European journal of special needs education -- ISSN Ro. 26,. 4 (2011), s. [461]-477. Jak pracuje uitel pi výuce žák s poruchou uení. Vtšina žák z bžných tíd by dala pednost tomu, aby se problémoví žáci uili oddlen. Výzkum pi hodin matematiky - žáci s postižením by se nejradji uili intenzivn v malých skupinách a ve své vlastní tíd. Jaké výhody z toho pro n plynou. Rzné formy výuky. Výzkum probíhal na základních školách v Irsku. 2

3 porucha uení ; postižený ; uení ve skupin ; matematika ; forma výuky ; základní škola ; przkum ; Irsko 5. Pedagogical applications of Vlogs : [Pedagogické aplikace videoblog :: zkoumání názor student anglitiny pro specifické úely] / an investigation into ESP learners' perceptions / Shao-Ting Hung -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: British journal of educational technology -- ISSN Ro. 42,. 5 (2011), s. [736]-746. Tchajwanský výzkum se zamil na pínosy multimédií, konkrétn videoblog pro jazykovou výuku (zde výuku obchodní komunikace v anglitin). Zjišoval vztah student k této form procviování jazyka, její výhody i nedostatky. didaktické využití poítae ; multimediální metoda ; interaktivní video ; jazyková výuka ; anglitina ; postoj studenta ; vysoká škola ; komunikaní výchova ; obchodní vzdlávání ; pedagogický výzkum ; Tchaj-wan ; blog 6. Educational benefits of using game consoles in a primary classroom : [Pedagogické pínosy používání herních konzolí ve tíd základní školy :: ízený pokus na náhodn vybraném vzorku] / a randomised controlled trial / David J. Miller, Derek P. Robertson -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: British journal of educational technology -- ISSN Ro. 42,. 5 (2011), s. [850]-864. Skotský výzkum na rozsáhlém vzorku 634 žák náhodn vybraných základních škol ve vku let se zamil na psobení komerní poítaové hry na rozvoj mentálních poítaových dovedností a sebepercepce. Žáci vybraní do experimentu i žáci z kontrolní skupiny byli podrobeni testu ped 9 týdn trvajícím experimentem a po nm. Žáci cviící své dovednosti hraním hry se v následném testu zlepšili v poítaových dovednostech o 50 % více než kontrolní skupina, sebepercepce obou skupin se výrazn nelišila. poítaová hra ; první stupe ; základní škola ; stední školní vk ; psobení ; rozvíjení schopností ; poítaová gramotnost ; sebepercepce ; pedagogický výzkum ; srovnávací výzkum ; Skotsko 3

4 7. Self-regulation of assessment beliefs and attitudes : [Autoregulace v pohledu a názoru na hodnocení :: pehled koncepcí hodnocení ve studentském dotazníku] / a review of the Students' Conceptions of Assessment inventory / Gavin T. L. Brown -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Educational psychology [Tištný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN Ro. 31,. 6 (2011), s. [731]-748. Výzkum na vzorku nmeckých, hongkongských, amerických a novozélandských student, který zjišoval, jak studenti chápou, pociují a reagují na hodnocení. Ukázal, že hodnocení významn ovlivuje jejich styl uení i školní výsledky. Hodnocení studenta má vliv i na jeho seberegulaci a motivaní faktory (úsilí, strategie uení, zájem). Úastníci výzkumu studovali na stedních a vysokých školách. student ; žák ; hodnocení ; strategie uení ; prospch ; psobení ; motivace uení ; zájem ; stední škola ; vysoká škola ; výzkum 8. Longitudinal Outcomes for Mathematics Achievement for Students with Learning Disabilities / [Dlouhodobé výsledky úspch v matematice u žák se specifickými poruchami uení] / Sharon Judge, Silvana M. R. Watson -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Journal of Educational Research [Tištný text] -- ISSN Ro. 104,. 3 (2010/2011), s. [147]-157. Dlouhodobé výsledky z prvních šesti let kohortové studie dtí v elementárním vzdlávání (Early Childhood Longitudinal Study-Kindergarten Cohort - ECLS-K), kdy byly zkoumány úspchy a rst schopností v matematice u žák s poruchami uení. Dvouúrovový model (kivka: vk - žák) ukazuje, že ím pozdji byla diagnostikována u žák porucha uení, tím nižší byla úrove výsledk v matematice v porovnání se žáky, kterým nebyla porucha diagnostikována. Vzorek žák z veejných i soukromých škol (od mateské školy do 5. tídy) byl porovnáván i z hlediska socioekonomického, etnicity, pohlaví i retenních schopností. žák ; matematika ; poátení vyuování ; porucha uení ; mladší školní vk ; výzkum ; longitudinální výzkum ; výsledek výzkumu ; schopnost uení ; pedagogická diagnóza ; vk ; USA 4

5 9. Interest, enjoyment and pride after failure experiences? : [Zájem, radost a pýcha po neúpchu? :: prediktory stavu emocí u žák po úspchu a neúspchu v hodinách matematiky] / predictors of students' state-emotions after success and failure during learning in mathematics / Maria Tulis, Mary Ainley -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Educational psychology [Tištný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN Ro. 31,. 7 (2011), s. [779]-807. Studie, která zkoumala stav emocí u žák pi matematických aktivitách, zejména po zkušenosti s úspchem a neúspchem. Odpovdi autorky získávaly od žák pi hodinách matematiky, kde se pracovalo s poítaem. Emoce žák se týkaly jejich další motivace, vnímání svých vlastních schopností, dležitosti matematiky, uení se z chyb apod. Studie se zúastnilo 182 žák z 5. tíd v Austrálii. Výsledky v tabulkách. žák ; emoce ; zkušenost ; úspch ; neúspch ; matematika ; motivace ; sebepercepce ; schopnost ; chyba ; výzkum ; Austrálie 10. Homework Completion at the Secondary School Level : [Vypracovávání domácích úkol na stední škole :: víceúrovová analýza] / a Multilevel Analysis / Jianzhong Xu -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Journal of Educational Research [Tištný text] -- ISSN Ro. 104,. 3 (2010/2011), s. [171]-182. Autor se zamil na testování empirických model pedpoklad pro pístup k vypracovávání domácích úkol žák na úrovni stední školy. Zkoumal vzorek žák 8. stupn ze 63 tíd a 849 žák 11. stupn ze 63 tíd. Vzdlání rodi a uitelova zptná vazba byly urující faktory pro celkovou úrove tídy. Úrove žáka ovlivovalo jeho sebeuvdomní, volní vlastnosti, studijní zamení, zájem a schopnost organizovat si domácí pípravu a také uitelova zptná vazba. Dívky vykazovaly lepší výsledky ve vypracovávání domácích úkol než chlapci. žák ; stední škola ; domácí úkol ; domácí píprava ; postoj žáka ; postoj ke škole ; strategie uení ; dovednost studovat ; psychologie uení ; postoj uitele ; vztah uitelžák ; zptná vazba ; analýza ; USA 5

6 11. Should students Be Allowed to Miss? / [Mlo by být žákm povoleno chybt ve škole?] / Ricardo D. Paredes, Gabriel A. Ugarte -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Journal of Educational Research [Tištný text] -- ISSN Ro. 104,. 3 (2010/2011), s. [194]-201. Mnoho školských odborník považuje školní docházku za nástroj, který je stimulem pro studium. Výzkumy potvrzují pozitivní efekt školní docházky, ale existuje nkolik empirických studií, které hodnotí podstatu a dležitost tohoto jevu. Autoi textu analyzují efekt školní docházky na studijní výsledky a hodnotí existenci a dležitost podmínky hranice potu zameškaných hodin. Použili vzorek dat žák státní základní školy v Chile a zjistili dva podstatné výsledky: 1. Školní docházka mla relevantní a statisticky prokázaný efekt na studijní výsledky, 2. existence hranice absencí byla urena, ale vzdlávací proces se nezhoršil po uritém potu zameškaných hodin, což je v protikladu s názorem podmínky stanovení minima potu hodin školní docházky. žák ; základní škola ; vzdlávání ; docházka ; efektivnost vzdlávání ; povinná školní docházka ; absentérství ; postoj žáka ; postoj ke škole ; psobení ; prospch ; Chile 12. Effectiveness of computer-based treatment for dyslexia in a clinical care setting : [Efektivita klinické léby dyslexie s pomocí poítae :: výsledky a usmrnní] / outcomes and moderators / Jurgen Tijms -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Educational psychology [Tištný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN Ro. 31,. 7 (2011), s. [873]-896. Autor zkoumal klinický efekt léby dyslexie s pomocí poítae u nizozemských dtí. Zmírující dopad na úspch léby mly kognitivní a sociáln-ekonomické faktory. Výsledky ukázaly, že léená skupina dtí na klinice zaznamenala o hodn lepší výsledky než kontrolní skupina. Tyto výsledky byly na dolní hranici standardního výkonu. Byly také zjištny individuální rozdíly ve fonologické pamti a pi rychlém automatickém pojmenovávání. dyslexie ; postižený ; terapie ; poíta ; przkum ; pam ; individuální zvláštnosti ; komparace ; Nizozemsko ; klinika 6

7 13. Projekty pre podporu výuby problematiky elektronickej výmeny dokumentov a elektronického podnikania / [Projects for support of the problems of the exchange of electronic documents and electronic business education] / Jozef Bucko -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Academia : súasnos a perspektíva vysokých škôl -- ISSN Ro. 22,. 2-3 (2011), s Problematika vzdlávání student Ekonomické fakulty Technické univerzity v Košicích v oblasti elektronické výmny dokument, elektronického podpisu a elektronického podnikání. Pehled národních projekt, jejich návaznost a cíle, uvedení do praxe a využití virtuální laboratoe v rámci tzv. e-intelligence - elektronické inteligence. Zavádní moderních forem vyuování s využitím informaních a komunikaních technologií tak zvyšuje kvalitu vyuovacího procesu. technická vysoká škola ; výuka ; vzdlávací technologie ; informaní technologie ; podnikání ; didaktické využití poítae ; inovace ve vzdlávání ; vdeckotechnický rozvoj ; elektronické zpracování dat ; elektronický dokument ; informaní systém ; projekt 14. Effects of Cram Schooling on Mathematics Performance : [Vliv mimoškolního douování na výkon v matematice :: svdectví žák nižší stední školy v Tchajwanu] / Evidence from Junior High Students in Taiwan / Ping-Yin Kuan -- anglitina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Comparative education review [Tištný text] -- ISSN Ro. 55,. 3 (2011), s Rozšiování mimoškolního placeného douování v ad západních zemí i zemí východní Asie jako negativní rys souasného vzdlávání. Malá efektivita douování a zptný dopad na zhoršování kvality školního vzdlávání. Výsledky výzkumu mezi žáky 9. roník, který sledoval faktory ovlivující úast na mimoškolním douování v matematice (pedchozí výsledky, vzdlání rodi) a vliv úasti na douování na výkon v matematice. matematika ; douování ; mimoškolní vzdlávání ; psobení ; prospch ; efektivnost vzdlávání ; výsledek výzkumu ; Tchaj-wan ; roník 9 7

8 15. Verstehst du, wie die anderen Kinder gerechnet haben? / [Rozumíš tomu, jak poítaly jiné dti?] / Daniela Götze -- nmina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Grundschulunterricht Mathematik -- ISSN Ro. 58,. 3 (2011), s V matematickém vyuování je v mnoha školách zvykem, že dti smjí používat vlastní zpsob výpotu. asto se stává, že žáci mají svj oblíbený poetní postup a žádný nový nevyzkoušejí, pestože existují rychlejší a jednodušší zpsoby. Informace o využití kvízu jako podntu k flexibilním poetním strategiím u žák 2. roníku. matematika ; výuka ; poítání ; strategie uení ; ešení úloh ; stereotyp ; základní škola ; roník 2 Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 5/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více