ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely"

Transkript

1

2

3

4 ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce, produktivitu a do jisté míry nahrazují lov ka. Po íta podstatn zjednodušil a urychlil programování, ízení stroje a uchování dat pro jejich op tovné použití. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRACT The thesis deals with CNC, new technologies and materials in the branch of turning works and milling operations. Furthermore, it focuses on the usage of computer technology and corresponding software, which increase quality of work and to a certain extend they substitute a human being. Computer has considerably simplified and accelerated programming, operation of machine and storage of data for their reusing. Keywords CNC, CAD/CAM systems, HSC tooling, NC - programming, simulation :

5 Velký dík pat í p edevším vedoucímu bakalá ské práce Ing. Ond eji Bílkovi, který m umožnil realizovat tento projekt. D kuji také Michalovi Šenke íkovi a Markovi Balšánovi za spolupráci p i tvorb praktické ásti bakalá ské práce a firm ROSTRA s.r.o. jmenovit editeli ing. Petru Mikul íkovi a vedoucímu výroby Aleši Hrubému. D kuji Miriam Šev íkové za pomoc p i p eložení abstraktu.

6 OBSAH ÚVOD...9 I TEORETICKÁ ÁST ÍSLICOV ÍZENÉ VÝROBNÍ STROJE CNC(COMPUTER NUMERICAL CONTROL) INFORMACE PROGRAMU Geometrické Technologické Pomocné SOU ADNICOVÝ SYSTÉM STROJE NULOVÉ A DALŠÍ VZTAŽNÉ BODY NA CNC STROJÍCH M - Nulový bod stroje W- Nulový bod obrobku R - Referen ní bod stroje P - Bod špi ky nástroje (soustruh) F -Vztažný bod suportu nebo v etene (pro vložení nástroje) E - Bod nastavení nástroje RU NÍ TVORBA PROGRAM ZP SOBY PROGRAMOVANÍ Absolutní programování Programování v absolutních sou adnicích - soustruh P ír stkové (inkrementální) programování Programování v inkrementální sou adnicích frézka PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJ POMOCÍ CAD/CAM SYSTEM CAM SYSTÉMY P I PRÁCI V 3D MODULY VYSP LÉ SYSTÉMY CAD/CAM Frézováni projekcí Rovinou P ímkou Bodem Dokon ení rastrem Zbytkové obráb ní obráb ní roh KONTROLA SPRÁVNOSTI PROGRAMU SIMULACE CNC OBRÁB CÍ STROJE ROZD LENÍ PODLE OS Jednoosé obráb ní (1 D) Dvouosé obráb ní (2D) T íosé obráb ní (3D) P tiosé obráb ní (5D)...29

7 6.2 RÁMY Lože Lože u soustruh POHONY Pohony posuv P ÍSLUŠENSTVÍ Odvod t ísek Krytování stroje Upína e polotovar Chlazení mazání nástroj KVALIFIKACE OBSLUHY CNC STROJ CNC STROJE, SOU ANOST A TRENDY VÝVOJE...33 II 7.1 OBRÁB CÍ CENTRA Sou asná obráb cí centra VÝROBNÍ TECHNOLOGIE HSC ezné materiály pro HSC obráb ní ezné podmínky...38 PRAKTICKÁ ÁST P EDSTAVENÍ FRÉZKY POPIS STROJE OVLÁDACÍ PANEL Monitor Tla ítka na monitoru Klávesy ovládacího panelu P ÍSLUŠENSTVÍ STROJE D - dotykové sondy HEIDENHAIN VÝROBA SOU ÁSTI S P ESNOU TOLERANCÍ CELKOVÝ P ÍDAVEK hrubování polo isté obráb ní isté obráb ní dokon ující obráb ní TECHNOLOGICKÝ POSTUP Technologický postup posloupnost operací v technologickém postupu MATERIÁL SOU ÁSTI POUŽITÉ NÁSTROJE TVORBA NC KÓDU...49

8 10.1 CNC PROGRAM ŠIKMÁ DRÁŽKA P ED KALÍRNOU (HRUBOVÁNO) CNC PROGRAM ŠIKMÁ DRÁŽKA HOTOV PO KALÍRN CNC PROGRAM DÍRY 8H VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT ZÁKLADNÍ M RKY SOMET KALIBR NA DÍRY Ø8H DIGITÁLNÍ VÝŠKOM R MICRO-HITE...56 ZÁV R...58 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...59 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...60 SEZNAM OBRÁZK...61 SEZNAM TABULEK...63 SEZNAM P ÍLOH...64

9 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 9 ÚVOD Vývoj v oblasti výrobních stroj ve strojírenství je v sou asnosti z velké ásti dán využitím výpo etní techniky. ízení a automatizace stroj p i použití PC a p íslušných softwar zvyšuje zásadním zp sobem jejich technickou hodnotu tím, že provádí rychle, p esn a spolehliv opakované innosti, nahrazuje lov ka, tedy zvyšuje produktivitu práce. Vývoj (po átek 70. let) nahrazují stroje NC. Tedy výraz Computer Numerical Control. íslicové ízení po íta em. ídící systémy t chto stroj jsou na rozdíl od NC stroj vybaveny voln programovatelným mikropo íta em, který provádí se zadanými daty výpo ty a ídí stroj. Vlastnosti po íta ového ídícího systému jsou dány programem, kterým se ídí innost mikropo íta e v jednotlivých režimech tedy softwarov. Obráb ní na CNC stroji tak není jiným výrobním postupem, nýbrž pouze jiným druhem programového ízení, tedy souhrou mikropo íta e a provozního softwaru ( ízení = hardware + software). Práce se zabývá naprogramováním NC kódu, experimentální výrobou sou ásti s p esnou tolerancí a sou asným stavem vývoje v oblasti moderního obráb ní kov.

10 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 10 I. TEORETICKÁ ÁST

11 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 11 1 ÍSLICOV ÍZENÉ VÝROBNÍ STROJE íslicov ízené výrobní stroje (CNC) jsou charakteristické tím, že ovládání pracovních funkcí stroje je provád no ídicím systémem pomocí vytvo eného programu. Informace o požadovaných innostech jsou zapsány v programu pomocí alfa-numerických znak. Vlastní program je dán posloupností odd lených skupin znak, které se nazývají bloky nebo v ty. Program je ur en pro ízení silových prvk stroje a zaru uje, aby prob hla požadovaná výroba sou ásti. 1.1 CNC(Computer Numerical Control) po íta em ( íslicov ) ízený (stroj) Stroje jsou,,pružné, lze je rychle p izp sobit jiné (obdobné) výrob a pracují v automatizovaném cyklu, který je zajišt n íslicovým ízením. Stroje CNC se uplat ují ve všech oblastech strojírenské výroby (obráb cí, tvá ecí, montážní, m icí) a jejich typickými p edstaviteli, které se používají pro výcvik programátor a obsluhy, jsou soustruhy a frézky. 1.2 Informace programu Geometrické Popisují dráhy nástroje, které jsou dány rozm ry obráb né sou ásti, zp soby jejího obráb - ní a popisují p íjezd a odjezd nástroje k obrobku a od n ho. Jde tedy o popis drah nástroje v kartézských sou adnicích, kdy pro tvorbu programu pot ebujeme rozm ry z výrobního výkresu. V programu je uveden popis v osách X, Z u soustruhu, v osách X, Y, Z u frézky (a asto i v dalších osách dle konstrukce stroje a náro nosti výrobku), danými funkcemi, které stanoví norma ISO a také jednotliví výrobci ídicích systém Technologické Stanovují technologii obráb ní z hlediska ezných podmínek jsou to zejména otá ky nebo ezná rychlost, posuv a hloubka t ísky.

12 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Pomocné Jsou to informace, povely pro stroj pro ur ité pomocné funkce (nap. zapnutí erpadla chladicí kapaliny, sm r otá ek v etene atd.). [1,2] Obr. 1. CNC stroj s vyklon ným v etenem

13 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 13 2 SOU ADNICOVÝ SYSTÉM STROJE Výrobní stroje používají kartézský systém sou adnic.definice je dána normou SN ISO Terminologie os a pohybu.systém je pravoto ivý, pravoúhlý s osami X,Y,Z, otá ivé pohyby, jejichž osy jsou rovnob žné s osami X,Y,Z, se ozna ují jako A,B,C-obrázek 2. Platí,že osa Z je rovnob žná s osou pracovního v etene, p i emž kladný smysl probíhá od obrobku k nástroji.hodnoty se vyskytují i v záporném poli sou adnic. Kartézský systém sou adnic je nutný pro ízení stroje, nástroj se v n m pohybuje podle zadaných p íkaz z ídicího panelu CNC stroje nebo dle p íkaz uvedených ve spušt ném CNC programu.je nutný pro m ení nástroj.podle pot eby lze sou adnicový systém posunovat a otá et. V p ípad m ení nástroj (zjiš ování korekcí) je umíst n v bod vým ny nástroj nebo na špi ce nástroj. Obr.2. Definování kartézských sou adnic - pravoto ivá soustava[2] Programátor se z kartézským sou adnicovým systémem nej ast ji setkává p i tvorb program. Po átek sou adnic kartézského systému programáto i vkládají do nejvýhodn jšího místa na obrobku, který se nazývá nulový bod obrobku. Nulový bod obrobku je výhodné umístit do takového místa, aby se co nejvíce zjednodušilo vy ítání jednotlivých geometrických bod na obrobku.konstruktér m že napomoci technologovi-programátorovi, když bude respektovat zásady technologi nosti nap. kótováním z jednoho místa, což je od (m -

14 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 14 icí) základny tak, aby byly kóty p ehledné. Tím uleh í práci p i programování a sníží se možnost vzniku chyb p i výpo tu sou adnic z kót na výkrese. 2.1 Nulové a další vztažné body na CNC strojích ídící systém CNC stroje po zapnutí stroje aktivuje sou adnicový systém ve vlastním stroji. Sou adnicový systém má sv j po átek - nulový bod, který musí být p esn stanoven. Podle použití mají nulové body své názvy M - Nulový bod stroje Je stanoven výrobcem. Je výchozím bodem pro všechny další sou adnicové systémy a vztažné body na stroji. U soustruh je nulový bod stroje M umíst n v ose rotace obrobku v míst ela v etene. U frézky, v míst krajní polohy stolu frézky v obou osách - obvykle z pohledu obsluhy je to vlevo, vp edu W- Nulový bod obrobku Nastaví ho programátor pomocí dané funkce G v pot ebném míst obrobku R - Referen ní bod stroje Je stanoven výrobcem a realizován koncovými spína i. Vzdálenosti nulového bodu stroje M a referen ního bodu stroje R jsou výrobcem p esn odm eny v sou adnicové soustav stroje a vloženy do pam ti os, jako strojní konstanty P - Bod špi ky nástroje (soustruh) Je nutný pro stanovení délkové korekce a následn rádiusové korekce nástroje (tj. polom - ru zaoblení špi ky nástroje). Je to bod, jehož pohyb se teoreticky programuje (pokud se použijí rádiusové korekce) F -Vztažný bod suportu nebo v etene (pro vložení nástroje) Bod vým ny nástroje na revolverové hlav u soustruhu, u frézky je umíst n na ele v etene a v ose její rotace. K bodu F se vztahuje délková korekce nástroje.

15 UTB ve Zlín, Fakulta technologická E - Bod nastavení nástroje Bod na držáku nástroje, který se p i upnutí ztotožní s bodem E (E nutný pro zjišt ní korekcí nástroje na p ístroji mimo stroj).[6] Obr. 3. Nulové body stroje p i soustružení[2]

16 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 16 3 RU NÍ TVORBA PROGRAM P i ru ním programování se v sou asnosti p evážn používá kód ISO v popsaném absolutním programování. Znalost p ír stkového programování byla nutná pro stroje NC ízené d rnou páskou. Ru ní programování se také používá v systémech, které nahrazují kód ISO.Ty mají za úkol zp ehlednit, zjednodušit a zejména zrychlit tvorbu programu. Za dodavatele lze jmenovat firmy Heidenhain, Mazak s jazykem Mazatrol a další. V programech se používají mnemotechnické zkratky zachovává se ádková struktura. asto lze p i tvorb programu kombinovat tento specifický programovací jazyk s programováním v kódu ISO. 3.1 Zp soby programovaní Programování na stroji se provádí výjime n v p ípadech relativn jednoduchých program. Programuje se pokud možno v p ekrytém ase (kdy stroj pracuje), a to provádí v tšinou kvalifikovaný pracovník obsluhující stroj. Využít asu lze též obsluhou více stroj, což záleží na organizaci práce a charakteru výroby na daném pracovišti. Obecn platí, že dobrý technolog - programátor si ov í vytvo ený program na stroji p i výrob první sou ásti. Jde zejména o pr b žné získávání zkušeností oblastí tvorby programu, zadaných ezných podmínek, znalostí stroj a nástroj. Produktivn jší rychlejší pro vytvo ení CNC programu jsou CAD/CAM systémy.[2] Obr. 4. HEIDENHAIN - ru ní programování

17 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Absolutní programování Zadávané hodnoty jsou vztaženy k po átku sou adné soustavy obrobku. Obr. 5. Absolutní programován[11]í V p ípad zadávání absolutních rozm r je vždy zapot ebí zadávat hodnoty absolutních sou adnic koncového bodu v aktivním sou adném systému (aktuální pozice se neuvažuje) Programování v absolutních sou adnicích - soustruh Obr. 6. Absolutní programování soustuh[2]

18 UTB ve Zlín, Fakulta technologická ešený p íklad pro soustruh buf 16 CNC Tabulka 1. Absolutní programování program[2]

19 UTB ve Zlín, Fakulta technologická P ír stkové (inkrementální) programování Zadávané hodnoty jsou vztažené k momentální pozici. Obr. 7. P ír stkové programování[11] V p ípad inkrementálního zadávání je vždy nutno zadat hodnotu diference mezi momentální polohou a koncovým bodem, p i emž je nutno uvažovat také sm r Programování v inkrementální sou adnicích frézka Obr. 8. P ír stkové programování model[2]

20 UTB ve Zlín, Fakulta technologická ešení p íkladu s použitím softwaru MTS. Tabulka 2. P ír stkové programování program[2]

21 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 21 4 PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJ POMOCÍ CAD/CAM SYSTEM V CAD/CAM systémech se pomocí postprocesoru p eloží vytvo ený program pro ídicí systém daného stroje. Z tohoto d vodu již p estává být aktuální programování polární parametrické vzhledem ke své náro nosti. Programování pomocí softwar CAD/CAM je programování, na rozdíl od ru n psaných blok do blok programu, automatizované. CAD/CAM (projektování pomocí po íta e/výroba pomocí po íta e). Termín ozna ující použití po íta p i projektování a výrob produkt. Metoda CAD/CAM spo ívá v tom, že výrobek, jako nap. ást stroje, se navrhne v CAD programu nebo pomocí objemového modelování a kone ný tvar se p eloží do soustavy instrukcí, jež lze p enést jako vzor do zpravidla íslicov ízených obráb cích stroj, které podle ní p íslušný výrobek vyrobí. Trojrozm rná po íta ová grafika tvo í základ zobrazování CAD, virtuální reality, CAD/CAM systému, medicínských vizualiza ních systém, filmových a televizních trik po íta ových her, simula ních a v deckých aplikací (molekulární modelování). Názorná vizualizace komplikovaných prostorových systém je pomocí trojrozm rné interaktivní grafiky daleko lépe pochopitelná a vst ebatelná, než složitý systém dvourozm rných ez a pohled. CAD (Computer-aided design). Termín ozna ující programy (a pracovní stanice) používané p i navrhování nástrojových, architektonických a v deckých model od jednoduchých nástroj až po složité celky, nap. letadla. r zné aplikace CAD vytvá í dvou a t írozm rné objekty, p i emž výsledkem mohou být kostry objekt složené z ar (wire frame), náro n jší modely se stínovanými ástmi nebo skute né zobrazení objekt. N které programy taktéž umož ují rotaci objekt nebo zm nu jejich velikosti, poskytují pohled zevnit, vytvá í seznamy materiál pot ebných ke konstrukci a provád jí jiné p íbuzné funkce. CAM (Computer-aided manufacturing). Aplikace po íta v automatizaci výroby, technologické p ípravy výroby a kontroly výrobk. Uplat uje se jak p i kusové výrob, tak i p i výrob hromadné za použití robot a automatizovaných linek. Následuje automatizované vyhotovení programu CNC v modulu CAM, který se zapisuje v blocích v kódu ISO, jako p i ru ním programování se specifiky daného ídicího systému. Program se archivuje a posléze p enáší na ur ený stroj. Program do stroje je nahrán v kódu ISO a lze ho z tohoto pohledu v ídicím systému stroje íst a p ípadn opravovat.[1,2,8]

22 UTB ve Zlín, Fakulta technologická CAM systémy p i práci v 3D moduly Náro né programy tvarových ploch forem, zápustek, p ípadn dalších ve 3D nelze vyhotovit ru ním programováním, je nutné použít CAD/CAM 3D systém, který zvládá dané požadavky. 3D tvary se zhotovují v systému CAD pomocí ploch nebo t les (solid ). Již v tšina t chto systém umož uje volbu mezi nimi dle výhodnosti pro danou konstruktérskou práci. Takto zhotovené modely následn p ejímají a zpracovávají moduly CAM. Pro rychlé, výkonné stroje, pro technologii HSC, jsou konstruovány nové ídicí systémy. Z programu se generuje obecná k ivka, která umož uje plynulý a tím i rychlý pohyb nástroje po programované ploše. Dané ešení zkracuje NC program a as výroby. Každý CAD/CAM systém musí obsahovat modul CAD (i ve zjednodušené podob ), který umož uje p evzetí výkres z cizích systém CAD, aby mohly být opraveny p ípadné chyby na výkresech a odstran ny nepot ebné elementy (detaily, pohledy, kóty, razítka). asto je efektivn jší a rychlejší p ekreslit p evzatý výkres v modulu CAD, než na n m odstra ovat chyby.[2,6] Obr. 9. Plocha obrobku vyrobena pomocí CAD/CAM systému ( p es 45 tisíc ádk ) 4.2 Vysp lé systémy CAD/CAM CAD/CAM systémy nabízejí vytvá ení r zných strategií p i obráb ní, tyto snižují výrobní asy, zaru ují kvalitu plochy a využívají možností moderních nástroj. Zde jsou uvedeny

23 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 23 strategie frézování. Tyto systémy také umož ují pracovat s již vytvo enými dráhami nástroje, tyto upravovat, spojovat, a poskytují další možnosti. Vývoj nových nástroj zasáhl do CNC obráb ní - také výrobci software na toto reagovali vytvá ením nových cykl, které urychlují práci programátora, zaru ují kvalitu práce p i snížení asu výroby a slu ují opera ní úseky v jeden celek, v jeden nástroj Frézováni projekcí Používá se pro vyšší kvalitu povrchu na složitých tvarech modelu. Obr. 13. Forma automobilový pr mysl[7]

24 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Rovinou Tím m žeme na tyto plochy promítat individuální rast. (z plochy, kterou definujeme a m - žeme naklán t,,oza ujeme r zná zákoutí apod.) Obr. 11. Trajektorie nástroje[2] P ímkou Obrábíme dráhami - p ímka, kruh, spirála, což je výhodné pro obráb ní dutin. (ozá ení p ímkou -,,trubicí zá ivky'') Obr. 12. Trajektorie nástroje Bodem Dráhy vznikají projekcí kruhu, spirály, radiály.(,,ozá ení žárovkou - bodem.) Obr. 13. Trajektorie nástroje

25 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Dokon ení rastrem Lze provád t rovnob žn s osami pod zvoleným úhlem a k ížem. Použití závisí na sklonu ploch v i dráze nástroje (má vliv na drsnost plochy). Obecn je rastrování použitelné pro plochy s mírným sklonem, až vodorovn.dokon ení lze provád t v konstantních Z výškách. Má smysl od ur ité strmosti až po kolmé st ny. Obr. 14. Trajektorie nástroje Zbytkové obráb ní Toto obráb ní odstra uje zbytky materiálu, které z staly neobrobeny po p edchozím nástroji. Podmínkou je použití menšího nástroje - neobrábíme vše obráb ní roh dráhu a sm r nástroje lze volit Obr. 15. Trajektorie nástroje

26 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 26 5 KONTROLA SPRÁVNOSTI PROGRAMU Je výhodné, když programy, zejména ty náro né, vytvá í programátor mimo stroj na vhodném PC, které disponuje p íslušným softwarem ídicího systému, v n mž je doporu eno program i softwarov odsimulovat - odladit.. Programy lze nahrávat do stroje pomocí p e- nosného po íta e, disketové jednotky nebo sít. Pod pojmem test CNC programu se rozumí testování napsaného programu, kdy se nesimulují pohyby. Test upozorní na geometrické nesrovnalosti, neproveditelné programové kroky a p ípadn na narušení pracovního prostoru. 5.1 Simulace Simulace obráb ní je sou ástí práce programátora, a to v etn testu upozorní na chybný blok v programu. Každý software ru ního a automatizovaného (CAD/CAM systémy) programování umož uje provést simulaci obráb ní. Simulací nelze odstranit všechny možné chyby v CNC programu,záleží na použitém ídicím systému, p ípadn na použitém simula ním programu. Simulace snižují pravd podobnost havárie stroje s obrobkem, snižují možné procento zmetk, poškození nebo zni ení nástroje, p ípadn poškození stroje. Umož ují možnost kontroly dráhy pohybu nástroje, rozm r obrobku, kontrolu strategie obráb ní..nelze simulovat upínání obrobku a ezné podmínky. Nastavené ezné podmínky v programu (otá ky, posuv, hloubka t ísky) p i pohybu nástroje na obrazovce. Slouží k ov ení správnosti vytvo eného programu pohybem nástroje p i obráb ní. Pracovní pohyb i rychloposuv m že být zrychlen i zpomalen, nebo provád n v režimu B.B tak, aby m l programátor (nebo pracovník obsluhy, operátor) možnost sledovat dráhu nástroje. V p ípad nalezené chyby se program opravuje. Simulace program je možné provád t mimo stroj na PC s daným soft-barem (p i tvorb programu)a také p ímo na CNC stroji. Slouží k vykreslení dráhy nástroje na obrazovce, pro p ípadné jejich úpravy, vyhodnocení, zda je zvolen správný zp sob obráb ní (strategie). V p ípad, že software poskytuje pohled ve 2D - zobrazuje se výrobek jako na technickém výkresu v nárysu, p dorysu a bokorysu. Ve 3D - zobrazuje se výrobek v axonometrickém pohledu prostorov, což umož uje obrobek natá et nebo v n m provád t ezy, pop ípad provád t i m ení.[2,11]

27 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 27 Obr. 16. Simulace pomocí programu Sinumerik ShopTurn[11] Obr. 17. Simulace pomocí programu itnc 530[5]

28 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 28 6 CNC OBRÁB CÍ STROJE Schéma (obrázek ) ukazuje t íd ní obráb cích stroj, p vodn jednoprofesních - t íd - ných dle technologie obráb ní (obrázek nevystihuje všechny technologie a jejich kombinaci). Existuje velmi málo sou ástek, které jsou vyrobeny pouze jednou technologiínap. na soustruženém h ídeli je pot eba vyfrézovat drážku. Ekonomika provozu vede k integraci n kolika zp sob technologie obráb ní do jednoho obráb cího stroje (centra). D vody jsou ve snížení (odstran ní) vedlejších as, nap. upínání na dalším stroji, a také v odstran ní ekacích as na další operaci, také se zvyšuje p esnost výroby. Další integrace technologií do stroje vede až k univerzálním obráb cím centr m. Obr. 18.Obráb cí centra univerzální[2]

29 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Rozd lení podle os Pro hodnocení konstruk ní vysp losti stroje (obráb cího centra) se používá jako jeden z ukazatel po et os sou adnicového systému, které mohou být p i obráb ní sou asn v innosti. Pro t í- a p tiosé obráb ní je zde uveden p íklad obráb cího centra na bázi frézky. Totéž lze obdobn aplikovat na centrum na bázi soustruhu Jednoosé obráb ní (1 D) Jeden pohyb - po jedné ose. P íkladem:jednoú elový stroj - vrtání díry Dvouosé obráb ní (2D) ízení dvou os najednou - b žná frézka X,Y soustruh X, Z. U frézky p i najetí na hloubku t ísky (osa Z) a následném obráb ní (v osách X,Y) se hovo í jako o obráb ní ve 2.5 D T íosé obráb ní (3D) ízení t í os X,Y,Z sou asn - t íosá frézka. Frézování rozmanitých prostorových i tvar, nástroj je kolmo na osy X,Y (Kulová fréza, pokud obrábí rovinu X,Y, odebíral t ísku nevýhodn st edem nástroje s eznou rychlostí blízkou 0, též ve st edu je nevýhodný pr nik více ost í a ezné úhly) P tiosé obráb ní (5D) ízení p ti os najednou p i obráb ní - p i posuvech v osách X,Y,Z m že být ešeno: Oto - ným stolem (C osa) a jeho naklopením (osy A nebo B). P ídavným za ízením na stole (kolébka),ve kterém lze obrobkem otá et(c),umíst ním ve sm ru os X nebo Y a jejím natá e- ním (A nebo B osa). Výkyvem frézovací hlavy ve dvou osách X,Y (A,B).

30 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Rámy Nosné struktury - CNC stroje vyžadují podstatn zvýšenou tuhost, kterou p edevším zajišují tuhé rámy. Tradi ní litina již asto nesta í, bývají to sva ence, pln né polymerbetony, kovovými p nami apod Lože Kluzné vedení je postupn nahrazováno valivým, které má své známé výhody, ale také nevýhody, jako jsou nízké hodnoty tlumení ráz, citlivost na ne istoty, ešení mazání a další. Uvedené a související problémy postupn eší vývoj v této oblasti. S loži souvisí i jejich krytování chránící p ed ne istotami Lože u soustruh Je ešeno jako šikmé, se suporty za osou rotace pro tak zvané zaosové nástroje. Výhoda spo ívá nejen v tuhosti, ale také se usnadnil odvod t ísek a manipulace s obrobky. 6.3 Pohony V eteníky - b žné stroje dosahují otá ek 6000 až 8000 /min, ale také až ot/min. Elektrov etena a v etena s vlastním pohonem, dosahují až ot/min. Vysoké otá ky jsou vyžadovány nejen pro brousicí operace, ale také pro vrtací a frézovací operace - postupn se uplat uje technologie HSC. V eteníky vyžadují nové ešení ložisek, jejich mazání a chlazení. Zde jsou nutností sníma e teploty a zatížení ložisek, sníma e chv ní atd. Hlavní pohon v etena stroje - musí zajistit plynulou zm nu otá ek p i zatížení stroje p i obráb ní, vysoké zrychlení a zpomalení. Pokud je stroj vybaven,,osou C, ta musí zajistit p esné polohování a pooto ení v etene o požadovaný úhel Pohony posuv Servomotory posuv a kuli kové šrouby pat í k nutnému vybavení stroje. Pohyb motoru p enášený pomocí kuli kového šroubu na suport s nástrojem (soustruh) nebo na stoly s obrobkem (frézky) dává stroji požadovanou p esnost do tisíciny milimetru. Servomotor je konstruk n dán po tem inkrement (impulz ) na otá ku motoru a m že být vybaven sní-

31 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 31 ma em zrychlení. Kuli kové šrouby zajiš ují rychlý a p esný pohyb bez v le s minimálním t ením. Šroub a matice s kuli kami jsou vzájemn p edepjaty, tím je odstran na nežádoucí v le. Takto je zaru en plynulý p esný pohyb na sou adnice, které programátor zadal programem do ídicího systému CNC stroje. Pro sou asn požadované rychlosti posuv dodávají výrobci do stroj kuli kové šrouby s vysokým stoupáním a šrouby vícechodé. 6.4 P íslušenství Odvod t ísek Automatické odstra ování t ísek od stroje je nutné též z hlediska zdroje teploty - hrozí teplotní dilatace stroje a obrobku, což ovliv uje výslednou p esnost výroby. Konstrukté i navrhují p íslušné ásti stroj tak, aby se zamezilo hromad ní t ísek v obráb cím prostoru, lože jsou šikmá se skluzy, také se provádí odvád ní t ísek pomocí kapaliny. Transport t ísek ze stroje do t ískových dopravník se provádí pásovým nebo šnekovým dopravníkem. T ískovým dopravníkem, na kterém dochází k odlou ení ezné kapaliny od t ísek, jsou t ísky dopravovány do zásobník t ísek. Na konce dopravník jsou montovány drti e t ísek (z d vod snížení objemu t ísek). T ískový dopravník m že být hrablový, lánkový, pásový, magnetický Krytování stroje Pracovní prostor je uzav ený z hlediska hygieny a bezpe nosti práce. Stroj nelze spustit, pokud je otev ený kryt. Musí být vy ešeno lámání t ísek Upína e polotovar Jsou užívány p evážn hydraulické nebo pneumatické, vyzna ují se nízkými asy upnutí, upíná se nastavenou konstantní silou. Takto je na minimum omezeno ru ní upínání, které se vyzna uje vyvozením rozdílné síly na obrobek. To m že vést do krajností tj. k deformaci obrobku nebo k jeho uvoln ní p i obráb ní a tím k možné havárii Chlazení mazání nástroj Trend sm uje k omezení nebo úplné vylou ení kapaliny z obráb cího procesu z hlediska ekologie. Ú innost chlazení se zvyšuje tím, že se kapalina p ivádí do ezu st edem nástroje

32 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 32 pod tlakem, tím také odplavuje t ísku. Chlazení lze též provád t mlhou z chladicí kapaliny, používá se také siln ochlazený vzduch. Technologie obráb ní HSC nevyžaduje chlazení, chlazení by efekt této technologie potla ilo. 6.5 Kvalifikace obsluhy CNC stroj Požadovaná kvalifikace p edevším závisí na organizaci práce v podniku, typu výroby - tj. na po tu vyráb ných kus, opakovatelnosti a náro nosti výroby sou ástí. Vysoká sériovost a opakovatelnost vede k bezobslužné výrob, kdy pracovníci nap. na ranní sm n odebírají hotové výrobky (ze zásobník, palet) a p ipravují polotovary na všechny (t i) výrobní sm ny. Dozory nad prací stroje lze vyjád it jako údržbá ská innost k odstran ní možných poruch stroj i nástroj. Krátké výrobní asy; pokud není zavedena automatizace odebírání výrobk a výroba malých sérií, vedou k neustálé p ítomnosti obsluhy. Relativn dlouhé asy výroby lze využít pro vícestrojovou obsluhu. Uspo ádat pracovišt tak, aby pracovník nemusel daleko p echázet k dalšímu stroji a mohl i sluchem sledovat zbývající stroje.[1,2,5]

33 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 33 7 CNC STROJE, SOU ANOST A TRENDY VÝVOJE Stav vývoje v modernizaci, automatizaci, v nasazení CNC techniky ve výrobní sfé e ukazuje následující obrázek. Náro nost výroby a po et kus na osách grafu demonstruje, jak danému odpovídá nasazení výrobní techniky a druhu programování. Konven ní technika bude mít z ejm budoucí uplatn ní pouze v jednoduché kusové výrob a opravárenství. Obr.19.Podíl práce CNC strojích 7.1 Obráb cí centra Používání zásobník nástroj se stále zvyšujícími se po ty nástroj ( ádov stovek - magazín ) a nástroj p ipravených v rozto ených v etenech - vše pro rychlé použití a vým nu. K používání modulárních stavebnicových konstrukcí CNC stroj, které bývají uzp sobovány k použití v jakémkoliv technologickém systému. Jsou konstruována elektrov etena (v eteno stroje je osou rotoru motoru) s vysokým po tem otá ek, pro použití HSC technologie.je dán požadavek na vysoké rychlosti pracovních po-

34 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 34 suv a rychloposuv.zde dosahované rychlosti kuli kovými šrouby již asto nesta í a v sou asnosti nastupují lineární motory. Nastává problematika zrychlení a zpomalení posuv (dosahuje na n kterých strojích až 2 g), která se odráží v celkové konstrukci stroje i v jeho softwarovém vybavení. CNC centra speciální konstrukce a ur ení, mohou po provedeném obráb ní provád t netypické operace. CNC ízení je na vysoké úrovni, ale roste rozmanitost a r znorodost vzájemn nekompatibilních ídicích systém a techniky. Výrobci ídicích systém z d vod vzájemné konkurence neusilují o unifikaci a celosv tovou normalizaci. To zna n znep íjem uje práci programátor m, kte í musí asto znát n kolik ídicích systém stroj, které svými programy obsluhují a p ípadn používají postprocesory, které asto nejsou dokonalé Sou asná obráb cí centra Oproti konven nímu soustružení a frézování jsou u vysokorychlostního obráb ní posuvy i ezné rychlosti 5x až 10x vyšší. Hlavní asy se tím zkracují, kvalita výroby se zvyšuje, dokon ovací práce se minimalizují. Základním p edpokladem jsou tuhé stroje, odolné proti chv ní, se sníženou hmotností. Cílem je i minimalizace vedlejších as. Zde hraje velkou roli zrychlování, zpomalování posuv, rychloposuv proto jsou moderní (HCS) stroje vybavovány valivými vodícími plochami s rychlopojezdem do 120 m/min. Využívají se pohony s kuli kovými šrouby (nad tvercovými) nebo p ímé lineární pohony se zrychlením 1 g až 3g. T ísky z ocelí a neželezných kov je nutné spolehliv odstranit od obrobku a z pracovního prostoru. Jsou odvád ny z místa ezu bud' s minimálním množstvím ezné kapaliny, nebo sm rovaným proudem siln zchlazeného vzduchu - nahrazuje se d íve používané velké množství chladicí emulze. Další transport extrémn horkých t ísek je bezpodmíne n nutný, pon vadž zbyte n zat žují obrobek i stroj.je ešeno odfukováním tryskami do lože stroje, odkud se transportují p evážn dopravníkem u konven ního frézování se dosahuje b žn ot/min a u vysokorychlostního až ot/min. U frézování ocelí jsou ekonomicky výhodné otá ky v rozmezí až ot/min. V etena s hybridními ložisky a valivými jednotkami z keramiky umož ují až ot/min. Magneticky uložená v etena, která pracují bez t ení, mohou dosáhnout až ot/min.

35 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 35 Obr. 20. Multifunk ní soustružnicko-frézovací centrum MULTICUT 500 S P i hodnocení obráb cího centra rozhodují z velké ásti i vedlejší asy (doba pojezd rychloposuvem, doba vým ny nástroj, doba vým ny obrobk v etn jejich paletizace - jejich upínání, p epínání, pooto ení a jiné). Objem úb ru t ísek, kvalita povrchových ploch a náklady na nástroje až po produktivitu celého systému. Stroje jsou vybavovány p evážn ízením Heidenhain, Ardon nebo Siemens. Takto vybavené stroje mají pln digitalizované ízení a požadavk m odpovídající program CNC. Stroje spl ují požadavky automatického provozu. Ve standardním provedení jsou vybaveny pro zapojení robot a manipula ního za ízení, dále jsou dodávány s automatickou vým nou nástroj. Mají dálkovou diagnostiku poruch a závad jak stroje, tak i nástroj (ulomení, otupení). Umož ují m it obrobek sondami na stroji. V sou asnosti vrcholí integrace strojních operací do jednoho stroje - centra. Jeden stroj HSC, vysoce produktivní s požadovanými integrovanými nejen obráb cími technologiemi, nahrazuje asto celou výrobní linku - dochází k úsporám asu, místa a náklad. To vše je p ipraveno pro bezobslužnou výrobu. 7.2 Výrobní technologie HSC Také ízení HSC má svá specifika. Vyžadují se zna né posunové rychlosti - blíží se k 1m/s. HSC zahrnuje vysokorychlostní obráb ní a také p íbuzné technologie, tzv. suché a tvrdé

36 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 36 obráb ní. Tyto technologie mají spole ný základ ve zvyšování ezné rychlosti a teploty t ísky. Obecn stále platí - efektivní ezání kovu nastává tehdy, když si ezný materiál udrží v ezném prost edí výraznou p evahu tvrdosti oproti obráb nému materiálu. P i konven ním obráb ní nastává v rovin st ihu zpevn ní - ztvrdnutí t ísky oproti p vodnímu materiálu. V podmínkách HSC mimo ádn tvrdými a tepeln odolnými nástroji se teplota t ísky p iblíží tavné teplot obráb ného materiálu a p i ur ité ezné rychlosti dojde k náhlé zm n ady vlastností vznikající t ísky. T íska z ervená, i kalená ocelová t íska zm kne a sníží svou p ítla nou sílu na elo nástroje. Sníží se kontaktní zóny a p i vysokých rychlostech t íska nestihne p edat teplo. Minimalizuje se p enos tepla do nástroje, naprostá v tšina tepla odchází s t ískou. Nástroje mají vysokou kvalitu ezné hrany, d myslné povlakování, které vzdoruje obrazivosti, difúzním proces m, a navíc vytvá í tepelnou izolaci. R st teploty nástroje dosahuje maxima: 6000 C u hliníku C pro bronz C pro šedou litinu C pro oceli Obr. 21. Teplota p i obráb ní[1]

Laserový eza 01. Funk ní vzorek

Laserový eza 01. Funk ní vzorek Laserový eza 01 Funk ní vzorek prof. Ing. P emysl Pokorný, CSc. Ing. Petr Zelený, Ph.D. Ing. Petr Keller, Ph.D. Ing. Martin Lachman, Ph.D. Ing. Ji í Šafka V Liberci dne 30. listopadu 2012 Oblast techniky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu VY_32_INOVACE_E.1.10 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Milan

Více

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název ve ejné zakázky: CNC PERIFERNÍ ZA ÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PRODUKT INKREMENTÁLNÍHO TVÁ ENÍ Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní ZÁKLADNÍ

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Obor: Nástrojař Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola

Více

Heidenhain itnc 530. 1.Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Heidenhain itnc 530. 1.Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRS 4.ročník BAJ 9.3.2013 Název zpracovaného celku: Obrábění v systému Heidenhain Heidenhain itnc 530 1.Základní seznámení se systémem 1.1 Obrazovka řídícího systému 1

Více

3D sou adnicový m icí stroj. Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb.

3D sou adnicový m icí stroj. Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Název ve ejné zakázky: 3D sou adnicový m icí stroj Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Od vodn ní Je požadován 3D sou adnicový m

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování výroby jednoduchých součástí na CNC frézce s řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2011 / 2012 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího

Více

5. VÝROBNÍ STROJE. 5.1. Dělení výrobních strojů

5. VÝROBNÍ STROJE. 5.1. Dělení výrobních strojů 5. VÝROBNÍ STROJE Ke správnému porozumění obsahu této kapitoly je vhodné připomenout význam některých pojmů: Stroj je obecně mechanické zařízení, které má za cíl usnadnění, zrychlení a zpřesnění lidské

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

DUM 01 téma: Pravidla pro kreslení výrobních výkres

DUM 01 téma: Pravidla pro kreslení výrobních výkres DUM 01 téma: Pravidla pro kreslení výrobních výkres ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRS 4.ročník Bančík Jindřich 9.3.2013 Název zpracovaného celku: Obrábění v systému Heidenhain Heidenhain itnc 530 1.Základní seznámení se systémem 1.1 Obrazovka řídícího

Více

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE CONSORTA Praha s.r.o. Poděbradská 12, 190 00 Praha 9 tel. +420 266 039 059 www.consorta.cz Ochrana vůči prostředí

Více

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ část původního dokumentu (původní text viz Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/02.0071) NÁVRH JEDNODUCHÝCH

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: PROGRAM 28 CNC frézování ( řídící systém HEIDENHAIN ), program na frézování pomocí cyklů v systému HEIDENHAIN ( vrtací cykly, vrtání na kruhu a v řadě, frézování

Více

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů Vyhrubování a vystružování válcových otvorů Vyhrubováním se dosáhne nejen hladších povrchů otvorů, ale i jejich přesnějších rozměrů a správnějších geometrických tvarů než při vrtání. Vyhrubování je rozšiřování

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Podstata funkce za ízení, definice ozna ení os.

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Podstata funkce za ízení, definice ozna ení os. Název ve ejné zakázky: Dodávka CNC frézky s vysokofrekven ním v etenem pro projekt CENTEM Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Od

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Základy programování CNC strojů s využitím programovacích jednotek HEIDENHAIN Šumperk, březen 2007 Název projektu: Registrační

Více

Dokončovací práce na soustruhu

Dokončovací práce na soustruhu Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Dokončovací práce na soustruhu Účelem dokončovacích prací na soustruhu je dosáhnout dokonalé jakosti obrobených

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

OBRÁBĚNÍ. střední aritmetická odchylka nerovností od střední úrovně profilu. Obvyklé hodnoty R a jsou pro - kování, neobrobený povrch litiny 400 m

OBRÁBĚNÍ. střední aritmetická odchylka nerovností od střední úrovně profilu. Obvyklé hodnoty R a jsou pro - kování, neobrobený povrch litiny 400 m OBRÁBĚNÍ Obrábění je technologická operace, při které se z polotovaru odebírá materiál ve formě třísek tak, abychom získali obrobek, jehož tvar, rozměry, přesnost a jakost povrchu odpovídají požadavkům

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

BNA. BNA 42S2 soustružnické centrum se 2 vřeteny a 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji

BNA. BNA 42S2 soustružnické centrum se 2 vřeteny a 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji BNA BNA 42S2 soustružnické centrum se 2 vřeteny a 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji BNA 42DHY2 soustružnické centrum se 2 vřeteny, 2 nástrojovými hlavami a Y osou BNA 42MSY2 soustružnické centrum

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM

TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM Střední průmyslová škola Technikum Przemysłowe Karviná Žižkova 1818, 733 01 Karviná - Hranice SPŠ TP Karviná TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Příručka je zpracovaná v EdgeCAM

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

4 Při frézování drážky na kuželech, kdy dno drážky je rovnoběžné s osou kužele, vřeteno dělícího přístroje

4 Při frézování drážky na kuželech, kdy dno drážky je rovnoběžné s osou kužele, vřeteno dělícího přístroje Test z odborných předmětů Maximální dosažitelný počet bodů: Pro výrobu kuželových dutin se používá A sada kuželových výstružníků B sada kuželových výhrubníků C sada kuželových vrtáků 2 Jeden anglický palec

Více

Používáme nejvysp lejší technologii pro maximální zjednodušení Vaší pracovní innosti.

Používáme nejvysp lejší technologii pro maximální zjednodušení Vaší pracovní innosti. Používáme nejvysp lejší technologii pro maximální zjednodušení Vaší pracovní innosti. Vývoj p ístroje pro vyvažování kol Blue Light byl zahájen s ideou nabídnout p ístroj s maximem funkcí a zárove velmi

Více

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ KINEMATICKÉ ELEMENTY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo

Více

385 28 + 385 07 385 50 385 11

385 28 + 385 07 385 50 385 11 Logicab TM 2 profesionální oznaèovací systém na popisování prvkù Mémocab, Duplix, samolepicích štítkù, ovládacích a signalizaèních prvkù, svorek Zásobník s pery Rám 385 27 + 385 03 385 05 385 08 Ploter

Více

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití a údržba

Více

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vrtání Vrtání je nejstarší a nejpoužívanější technologická operace. Kromě vrtání do plného materiálu rozlišujeme

Více

DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat

DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat ze sady: 02 tematický okruh sady: Kreslení schémat ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Číslicově řízené stroje, technické vybavení NC a CNC strojů

Číslicově řízené stroje, technické vybavení NC a CNC strojů Základním cílem při vývoji obráběcích strojů je odstranění nejen fyzické, ale i duševní práce pomocí mechanizace a automatizace těchto strojů K hlavním kritériím patří: zvýšení kvality a přesnosti výroby

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

CNC soustružení pro začátečníky

CNC soustružení pro začátečníky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC soustružení pro začátečníky Šumperk, únor 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba a realizace vzdělávacích programů

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa Příloha č. 1 - Technické podmínky SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa 1. Kupující vzadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům: Součástí dodávky

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Metodika pro práci s NC strojem

Metodika pro práci s NC strojem Metodika pro práci s NC strojem Metodika pro práci s NC strojem vznikla pro potřeby projektu Inovace výuky řemeslných oborů na SŠ stavební Jihlava - CZ.1.07/1.1.36/01.0023 Obsah 1. Výstrahy a upozornění.

Více

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST GF Machining Solutions Mikron MILL P 800 U ST Mikron MILL P 800 U ST Soustružení. Hrubování. Dokončování. Jediná upínací operace. Mikron MILL P 800 U ST pro simultánní soustružení je nové řešení, založené

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

rychle rostou. Vývoj obratu rázových šroubovák v Evrop

rychle rostou. Vývoj obratu rázových šroubovák v Evrop rychle rostou. Rázové šroubováky si podma ují strojírenský trh Díky rychlejší a snazší práci. Rázové šroubováky jsou vhodné pro jednoduchou a t žkou práci. Rota ní údery zašroubují šroub snáze než plynulý

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín

Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín FILTRY A ZA ÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY katalog ************************************************** Praha, ervenec 2003 Obsah

Více

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje 5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/drevoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů koutočové

Více

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí DUM 07 téma: P edepisování tolerancí ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01

Více

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů Dřevoobráběcí stroje Quality Guide Vyhodnocení nástrojů 2 PrůVoDce kvalitou Vyhodnocení nástrojů Dávno jsou pryč doby, kdy se nástroje od sebe výrazně odlišovali kvalitou a vzhledem provedení. V současnosti

Více

Strojní pásová pila ProLine 520.450 H

Strojní pásová pila ProLine 520.450 H FIPAS-pily na kov s.r.o. Czech Strojní pásová pila ProLine 520.450 H 1. Zobrazení stroje Vyobrazení stroje slouží k informačním účelům a ukazuje konstrukčně podobný typ v ručním provedení. 2. Krátký popis

Více

Požadavky na strojní vybavení

Požadavky na strojní vybavení Příloha ZD č. 3 (část 2) Požadavky na strojní vybavení Typ stroje počet ks 1. Universální hrotový soustruh 2 2. Tabulové nůžky 2 3. Obráběcí centrum CNC 1 4. Universální soustruh hrotový 1 5. Soustruh

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

VYNIKAJÍCÍ KVALITOU Preciznost a kvalita v každém svaru

VYNIKAJÍCÍ KVALITOU Preciznost a kvalita v každém svaru Zaměřeno na oblouk s VYNIKAJÍCÍ KVALITOU Preciznost a kvalita v každém svaru Téma kvality svařování se na základě stále více rostoucích požadavků zákazníků, norem a předpisů stává důležitějším. Například

Více

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy Maximální flexibilita instalace S pouze 4 kryty, Série

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění [A] CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 1. Definice základních pojmů... 2 2. Schéma CNC obráběcího stroje... 3 3. Souřadné systémy CNC strojů... 4 4. Vztažné body pro CNC stroje... 5

Více

1. Základní definice a třídění obráběcích strojů

1. Základní definice a třídění obráběcích strojů 1. Základní definice a třídění obráběcích strojů V souladu s rozvojem technologických procesů došlo analogicky k vývoji širokého spektra výrobních strojů. Definice výrobního stroje je formulována : Výrobní

Více

Trysky s rozst ikem plného kužele

Trysky s rozst ikem plného kužele Trysky s rozst ikem plného kužele Trysky s rozst ikem plného kužele absorpce požární ochrana chemické technologie srážení plynného chlóru odvzdušn ní kapaliny velkoplošné rozprašování skráp ní výplní úprava

Více

ZÁPISKY Z ANALYTICKÉ GEOMETRIE 1 SOUŘADNICE, BODY

ZÁPISKY Z ANALYTICKÉ GEOMETRIE 1 SOUŘADNICE, BODY 1 Souřadnice, body 1.1 Prostor prostor můžeme chápat jako nějaké prostředí, ve kterém můžeme mít různé věci na různých místech místo, poloha - tohle potřebujeme nějak popsat abychom mohli změřit nebo říci,

Více

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 Bc. Petr Petrek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se zabývá

Více

Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 1 Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE Registrační číslo projektu: Název projektu: CZ.1.07/1.2.10/02.0020 Moderním vzděláváním k širšímu uplatnění v ţivotě Červen 2012 2 je spolufinancován

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Gasparini Industries X-CUT. Jaké vlivy působí v průběhu procesu stříhání? BLADE PADS, přesný systém

Gasparini Industries X-CUT. Jaké vlivy působí v průběhu procesu stříhání? BLADE PADS, přesný systém Cutting Technologies Katalog 2015 Gasparini Industries X-CUT Jaké vlivy působí v průběhu procesu stříhání? BLADE PADS, přesný systém Můžeme mít pod kontrolou účinek kroucení materiálu? SYSTÉM PROTI KROUCENÍ

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TEKOM CZ spol. s r.o. echova 50 370 01 eské Bud jovice O : 25196359 DI : CZ25196359 Tel./fax : +420 386 355 331 Mobil : +420 603 763 986 Mail : info@tekomcz.cz Web : www.tekomcz.cz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Hodnocení aluminotermického nava ování kabelových koncovek katodové ochrany úložných za ízení. Ing Jaroslav Kubí ek VUT, FSI Brno

Hodnocení aluminotermického nava ování kabelových koncovek katodové ochrany úložných za ízení. Ing Jaroslav Kubí ek VUT, FSI Brno Hodnocení aluminotermického nava ování kabelových koncovek katodové ochrany úložných za ízení Ing Jaroslav Kubí ek VUT, FSI Brno Úvod V roce 2001 byla zavedena norma SN EN 12732 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM- SVA

Více

Měření kruhovitosti/válcovitosti ROUNDTEST RA-2200

Měření kruhovitosti/válcovitosti ROUNDTEST RA-2200 Přístroje na měření tvaru Měření kruhovitosti/válcovitosti ROUNDTEST RA-2200 PRC 161 Měřicí systém kruhovitosti/válcovitosti, který nabízí nejvyšší přesnost ve své třídě, výjimečně snadné používání a multifunkční

Více

Charakteristika. Použití MECHANICKÉ VLASTNOSTI FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI HOLDAX. Pevnost v tahu. Pevnost v tlaku

Charakteristika. Použití MECHANICKÉ VLASTNOSTI FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI HOLDAX. Pevnost v tahu. Pevnost v tlaku 1 HOLDAX 2 Charakteristika HOLDAX je Cr-Mo vakuovaná ocel, která je dodávána v kaleném a popuštěném stavu. HOLDAX se vyznačuje následujícími vlastnostmi: velice dobrá obrobitelnost (zvýšený obsah síry)

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

TNL-160AL. CNC soustruh

TNL-160AL. CNC soustruh TNL 160AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-160AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø530 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Hoblování a Obrážení

Hoblování a Obrážení Hoblování a Obrážení Hoblováním a obrážením obrábíme vnější i vnitřní rovinné, popřípadě přímkové tvarové plochy jednobřitým nástrojem. Obě metody se rozlišujeme pouze podle toho, kdo koná hlavní řezný

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

VYROBENÍ VZORKU SOUČÁSTI NA CNC STROJI

VYROBENÍ VZORKU SOUČÁSTI NA CNC STROJI VYROBENÍ VZORKU SOUČÁSTI NA CNC STROJI MANUFACTURING OF COMPONENTS USING A CNC MACHINE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Adam Smolík VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. Milan Kalivoda BRNO

Více

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika: Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin Stručná charakteristika: je určen pro měření libovolné fyzikální veličiny, která je reprezentována napětím nebo ji lze na napětí převést. Zpětný převod

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA

PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA NAREX MTE s.r.o., Moskevska 63, CZ-10100 Praha 10, Czech Republic Tel: +420 246 002 249, 246 002 321, 246 002 333 Fax: +420 246 002 335, 246 002 343 PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA Typ 205bh (ISO-TPGT) Ø10 100mm

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

Výhody lehkých dynamických desek ZFG od firmy ZORN (SRN).

Výhody lehkých dynamických desek ZFG od firmy ZORN (SRN). Výhody lehkých dynamických desek ZFG od firmy ZORN (SRN). Lehká dynamická deska ZFG od firmy ZORN je originál. Zátěžový test pomocí lehké dynamické desky byl vědecky popsán již v roce 1980. Firma ZORN

Více

Průvodní dokumentace IP-420

Průvodní dokumentace IP-420 Průvodní dokumentace IP-420 I&TS, spol. s r.o. Havlíčkova 215 280 02 Kolín4 tel: +420-321-723555 e-mail: info@iats.cz http://www.iats.cz 1 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 1.1 ÚVOD... 2 1.2 VŠEOBECNĚ... 2 1.2.1

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 8 _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B O D Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2 BAJ 1.8.2013 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci MIKROPROG S je určen

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2012 / 2013 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru)

Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru) Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru) Hoblíky s nízkým úhlem Veritas, jsou univerzálními a účelnými pomocníky pro práci se dřevem. Uložení želízka výbrusem směrem nahoru (bevel up) umožňuje měnit úhel

Více