ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely"

Transkript

1

2

3

4 ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce, produktivitu a do jisté míry nahrazují lov ka. Po íta podstatn zjednodušil a urychlil programování, ízení stroje a uchování dat pro jejich op tovné použití. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRACT The thesis deals with CNC, new technologies and materials in the branch of turning works and milling operations. Furthermore, it focuses on the usage of computer technology and corresponding software, which increase quality of work and to a certain extend they substitute a human being. Computer has considerably simplified and accelerated programming, operation of machine and storage of data for their reusing. Keywords CNC, CAD/CAM systems, HSC tooling, NC - programming, simulation :

5 Velký dík pat í p edevším vedoucímu bakalá ské práce Ing. Ond eji Bílkovi, který m umožnil realizovat tento projekt. D kuji také Michalovi Šenke íkovi a Markovi Balšánovi za spolupráci p i tvorb praktické ásti bakalá ské práce a firm ROSTRA s.r.o. jmenovit editeli ing. Petru Mikul íkovi a vedoucímu výroby Aleši Hrubému. D kuji Miriam Šev íkové za pomoc p i p eložení abstraktu.

6 OBSAH ÚVOD...9 I TEORETICKÁ ÁST ÍSLICOV ÍZENÉ VÝROBNÍ STROJE CNC(COMPUTER NUMERICAL CONTROL) INFORMACE PROGRAMU Geometrické Technologické Pomocné SOU ADNICOVÝ SYSTÉM STROJE NULOVÉ A DALŠÍ VZTAŽNÉ BODY NA CNC STROJÍCH M - Nulový bod stroje W- Nulový bod obrobku R - Referen ní bod stroje P - Bod špi ky nástroje (soustruh) F -Vztažný bod suportu nebo v etene (pro vložení nástroje) E - Bod nastavení nástroje RU NÍ TVORBA PROGRAM ZP SOBY PROGRAMOVANÍ Absolutní programování Programování v absolutních sou adnicích - soustruh P ír stkové (inkrementální) programování Programování v inkrementální sou adnicích frézka PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJ POMOCÍ CAD/CAM SYSTEM CAM SYSTÉMY P I PRÁCI V 3D MODULY VYSP LÉ SYSTÉMY CAD/CAM Frézováni projekcí Rovinou P ímkou Bodem Dokon ení rastrem Zbytkové obráb ní obráb ní roh KONTROLA SPRÁVNOSTI PROGRAMU SIMULACE CNC OBRÁB CÍ STROJE ROZD LENÍ PODLE OS Jednoosé obráb ní (1 D) Dvouosé obráb ní (2D) T íosé obráb ní (3D) P tiosé obráb ní (5D)...29

7 6.2 RÁMY Lože Lože u soustruh POHONY Pohony posuv P ÍSLUŠENSTVÍ Odvod t ísek Krytování stroje Upína e polotovar Chlazení mazání nástroj KVALIFIKACE OBSLUHY CNC STROJ CNC STROJE, SOU ANOST A TRENDY VÝVOJE...33 II 7.1 OBRÁB CÍ CENTRA Sou asná obráb cí centra VÝROBNÍ TECHNOLOGIE HSC ezné materiály pro HSC obráb ní ezné podmínky...38 PRAKTICKÁ ÁST P EDSTAVENÍ FRÉZKY POPIS STROJE OVLÁDACÍ PANEL Monitor Tla ítka na monitoru Klávesy ovládacího panelu P ÍSLUŠENSTVÍ STROJE D - dotykové sondy HEIDENHAIN VÝROBA SOU ÁSTI S P ESNOU TOLERANCÍ CELKOVÝ P ÍDAVEK hrubování polo isté obráb ní isté obráb ní dokon ující obráb ní TECHNOLOGICKÝ POSTUP Technologický postup posloupnost operací v technologickém postupu MATERIÁL SOU ÁSTI POUŽITÉ NÁSTROJE TVORBA NC KÓDU...49

8 10.1 CNC PROGRAM ŠIKMÁ DRÁŽKA P ED KALÍRNOU (HRUBOVÁNO) CNC PROGRAM ŠIKMÁ DRÁŽKA HOTOV PO KALÍRN CNC PROGRAM DÍRY 8H VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT ZÁKLADNÍ M RKY SOMET KALIBR NA DÍRY Ø8H DIGITÁLNÍ VÝŠKOM R MICRO-HITE...56 ZÁV R...58 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...59 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...60 SEZNAM OBRÁZK...61 SEZNAM TABULEK...63 SEZNAM P ÍLOH...64

9 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 9 ÚVOD Vývoj v oblasti výrobních stroj ve strojírenství je v sou asnosti z velké ásti dán využitím výpo etní techniky. ízení a automatizace stroj p i použití PC a p íslušných softwar zvyšuje zásadním zp sobem jejich technickou hodnotu tím, že provádí rychle, p esn a spolehliv opakované innosti, nahrazuje lov ka, tedy zvyšuje produktivitu práce. Vývoj (po átek 70. let) nahrazují stroje NC. Tedy výraz Computer Numerical Control. íslicové ízení po íta em. ídící systémy t chto stroj jsou na rozdíl od NC stroj vybaveny voln programovatelným mikropo íta em, který provádí se zadanými daty výpo ty a ídí stroj. Vlastnosti po íta ového ídícího systému jsou dány programem, kterým se ídí innost mikropo íta e v jednotlivých režimech tedy softwarov. Obráb ní na CNC stroji tak není jiným výrobním postupem, nýbrž pouze jiným druhem programového ízení, tedy souhrou mikropo íta e a provozního softwaru ( ízení = hardware + software). Práce se zabývá naprogramováním NC kódu, experimentální výrobou sou ásti s p esnou tolerancí a sou asným stavem vývoje v oblasti moderního obráb ní kov.

10 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 10 I. TEORETICKÁ ÁST

11 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 11 1 ÍSLICOV ÍZENÉ VÝROBNÍ STROJE íslicov ízené výrobní stroje (CNC) jsou charakteristické tím, že ovládání pracovních funkcí stroje je provád no ídicím systémem pomocí vytvo eného programu. Informace o požadovaných innostech jsou zapsány v programu pomocí alfa-numerických znak. Vlastní program je dán posloupností odd lených skupin znak, které se nazývají bloky nebo v ty. Program je ur en pro ízení silových prvk stroje a zaru uje, aby prob hla požadovaná výroba sou ásti. 1.1 CNC(Computer Numerical Control) po íta em ( íslicov ) ízený (stroj) Stroje jsou,,pružné, lze je rychle p izp sobit jiné (obdobné) výrob a pracují v automatizovaném cyklu, který je zajišt n íslicovým ízením. Stroje CNC se uplat ují ve všech oblastech strojírenské výroby (obráb cí, tvá ecí, montážní, m icí) a jejich typickými p edstaviteli, které se používají pro výcvik programátor a obsluhy, jsou soustruhy a frézky. 1.2 Informace programu Geometrické Popisují dráhy nástroje, které jsou dány rozm ry obráb né sou ásti, zp soby jejího obráb - ní a popisují p íjezd a odjezd nástroje k obrobku a od n ho. Jde tedy o popis drah nástroje v kartézských sou adnicích, kdy pro tvorbu programu pot ebujeme rozm ry z výrobního výkresu. V programu je uveden popis v osách X, Z u soustruhu, v osách X, Y, Z u frézky (a asto i v dalších osách dle konstrukce stroje a náro nosti výrobku), danými funkcemi, které stanoví norma ISO a také jednotliví výrobci ídicích systém Technologické Stanovují technologii obráb ní z hlediska ezných podmínek jsou to zejména otá ky nebo ezná rychlost, posuv a hloubka t ísky.

12 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Pomocné Jsou to informace, povely pro stroj pro ur ité pomocné funkce (nap. zapnutí erpadla chladicí kapaliny, sm r otá ek v etene atd.). [1,2] Obr. 1. CNC stroj s vyklon ným v etenem

13 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 13 2 SOU ADNICOVÝ SYSTÉM STROJE Výrobní stroje používají kartézský systém sou adnic.definice je dána normou SN ISO Terminologie os a pohybu.systém je pravoto ivý, pravoúhlý s osami X,Y,Z, otá ivé pohyby, jejichž osy jsou rovnob žné s osami X,Y,Z, se ozna ují jako A,B,C-obrázek 2. Platí,že osa Z je rovnob žná s osou pracovního v etene, p i emž kladný smysl probíhá od obrobku k nástroji.hodnoty se vyskytují i v záporném poli sou adnic. Kartézský systém sou adnic je nutný pro ízení stroje, nástroj se v n m pohybuje podle zadaných p íkaz z ídicího panelu CNC stroje nebo dle p íkaz uvedených ve spušt ném CNC programu.je nutný pro m ení nástroj.podle pot eby lze sou adnicový systém posunovat a otá et. V p ípad m ení nástroj (zjiš ování korekcí) je umíst n v bod vým ny nástroj nebo na špi ce nástroj. Obr.2. Definování kartézských sou adnic - pravoto ivá soustava[2] Programátor se z kartézským sou adnicovým systémem nej ast ji setkává p i tvorb program. Po átek sou adnic kartézského systému programáto i vkládají do nejvýhodn jšího místa na obrobku, který se nazývá nulový bod obrobku. Nulový bod obrobku je výhodné umístit do takového místa, aby se co nejvíce zjednodušilo vy ítání jednotlivých geometrických bod na obrobku.konstruktér m že napomoci technologovi-programátorovi, když bude respektovat zásady technologi nosti nap. kótováním z jednoho místa, což je od (m -

14 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 14 icí) základny tak, aby byly kóty p ehledné. Tím uleh í práci p i programování a sníží se možnost vzniku chyb p i výpo tu sou adnic z kót na výkrese. 2.1 Nulové a další vztažné body na CNC strojích ídící systém CNC stroje po zapnutí stroje aktivuje sou adnicový systém ve vlastním stroji. Sou adnicový systém má sv j po átek - nulový bod, který musí být p esn stanoven. Podle použití mají nulové body své názvy M - Nulový bod stroje Je stanoven výrobcem. Je výchozím bodem pro všechny další sou adnicové systémy a vztažné body na stroji. U soustruh je nulový bod stroje M umíst n v ose rotace obrobku v míst ela v etene. U frézky, v míst krajní polohy stolu frézky v obou osách - obvykle z pohledu obsluhy je to vlevo, vp edu W- Nulový bod obrobku Nastaví ho programátor pomocí dané funkce G v pot ebném míst obrobku R - Referen ní bod stroje Je stanoven výrobcem a realizován koncovými spína i. Vzdálenosti nulového bodu stroje M a referen ního bodu stroje R jsou výrobcem p esn odm eny v sou adnicové soustav stroje a vloženy do pam ti os, jako strojní konstanty P - Bod špi ky nástroje (soustruh) Je nutný pro stanovení délkové korekce a následn rádiusové korekce nástroje (tj. polom - ru zaoblení špi ky nástroje). Je to bod, jehož pohyb se teoreticky programuje (pokud se použijí rádiusové korekce) F -Vztažný bod suportu nebo v etene (pro vložení nástroje) Bod vým ny nástroje na revolverové hlav u soustruhu, u frézky je umíst n na ele v etene a v ose její rotace. K bodu F se vztahuje délková korekce nástroje.

15 UTB ve Zlín, Fakulta technologická E - Bod nastavení nástroje Bod na držáku nástroje, který se p i upnutí ztotožní s bodem E (E nutný pro zjišt ní korekcí nástroje na p ístroji mimo stroj).[6] Obr. 3. Nulové body stroje p i soustružení[2]

16 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 16 3 RU NÍ TVORBA PROGRAM P i ru ním programování se v sou asnosti p evážn používá kód ISO v popsaném absolutním programování. Znalost p ír stkového programování byla nutná pro stroje NC ízené d rnou páskou. Ru ní programování se také používá v systémech, které nahrazují kód ISO.Ty mají za úkol zp ehlednit, zjednodušit a zejména zrychlit tvorbu programu. Za dodavatele lze jmenovat firmy Heidenhain, Mazak s jazykem Mazatrol a další. V programech se používají mnemotechnické zkratky zachovává se ádková struktura. asto lze p i tvorb programu kombinovat tento specifický programovací jazyk s programováním v kódu ISO. 3.1 Zp soby programovaní Programování na stroji se provádí výjime n v p ípadech relativn jednoduchých program. Programuje se pokud možno v p ekrytém ase (kdy stroj pracuje), a to provádí v tšinou kvalifikovaný pracovník obsluhující stroj. Využít asu lze též obsluhou více stroj, což záleží na organizaci práce a charakteru výroby na daném pracovišti. Obecn platí, že dobrý technolog - programátor si ov í vytvo ený program na stroji p i výrob první sou ásti. Jde zejména o pr b žné získávání zkušeností oblastí tvorby programu, zadaných ezných podmínek, znalostí stroj a nástroj. Produktivn jší rychlejší pro vytvo ení CNC programu jsou CAD/CAM systémy.[2] Obr. 4. HEIDENHAIN - ru ní programování

17 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Absolutní programování Zadávané hodnoty jsou vztaženy k po átku sou adné soustavy obrobku. Obr. 5. Absolutní programován[11]í V p ípad zadávání absolutních rozm r je vždy zapot ebí zadávat hodnoty absolutních sou adnic koncového bodu v aktivním sou adném systému (aktuální pozice se neuvažuje) Programování v absolutních sou adnicích - soustruh Obr. 6. Absolutní programování soustuh[2]

18 UTB ve Zlín, Fakulta technologická ešený p íklad pro soustruh buf 16 CNC Tabulka 1. Absolutní programování program[2]

19 UTB ve Zlín, Fakulta technologická P ír stkové (inkrementální) programování Zadávané hodnoty jsou vztažené k momentální pozici. Obr. 7. P ír stkové programování[11] V p ípad inkrementálního zadávání je vždy nutno zadat hodnotu diference mezi momentální polohou a koncovým bodem, p i emž je nutno uvažovat také sm r Programování v inkrementální sou adnicích frézka Obr. 8. P ír stkové programování model[2]

20 UTB ve Zlín, Fakulta technologická ešení p íkladu s použitím softwaru MTS. Tabulka 2. P ír stkové programování program[2]

21 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 21 4 PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJ POMOCÍ CAD/CAM SYSTEM V CAD/CAM systémech se pomocí postprocesoru p eloží vytvo ený program pro ídicí systém daného stroje. Z tohoto d vodu již p estává být aktuální programování polární parametrické vzhledem ke své náro nosti. Programování pomocí softwar CAD/CAM je programování, na rozdíl od ru n psaných blok do blok programu, automatizované. CAD/CAM (projektování pomocí po íta e/výroba pomocí po íta e). Termín ozna ující použití po íta p i projektování a výrob produkt. Metoda CAD/CAM spo ívá v tom, že výrobek, jako nap. ást stroje, se navrhne v CAD programu nebo pomocí objemového modelování a kone ný tvar se p eloží do soustavy instrukcí, jež lze p enést jako vzor do zpravidla íslicov ízených obráb cích stroj, které podle ní p íslušný výrobek vyrobí. Trojrozm rná po íta ová grafika tvo í základ zobrazování CAD, virtuální reality, CAD/CAM systému, medicínských vizualiza ních systém, filmových a televizních trik po íta ových her, simula ních a v deckých aplikací (molekulární modelování). Názorná vizualizace komplikovaných prostorových systém je pomocí trojrozm rné interaktivní grafiky daleko lépe pochopitelná a vst ebatelná, než složitý systém dvourozm rných ez a pohled. CAD (Computer-aided design). Termín ozna ující programy (a pracovní stanice) používané p i navrhování nástrojových, architektonických a v deckých model od jednoduchých nástroj až po složité celky, nap. letadla. r zné aplikace CAD vytvá í dvou a t írozm rné objekty, p i emž výsledkem mohou být kostry objekt složené z ar (wire frame), náro n jší modely se stínovanými ástmi nebo skute né zobrazení objekt. N které programy taktéž umož ují rotaci objekt nebo zm nu jejich velikosti, poskytují pohled zevnit, vytvá í seznamy materiál pot ebných ke konstrukci a provád jí jiné p íbuzné funkce. CAM (Computer-aided manufacturing). Aplikace po íta v automatizaci výroby, technologické p ípravy výroby a kontroly výrobk. Uplat uje se jak p i kusové výrob, tak i p i výrob hromadné za použití robot a automatizovaných linek. Následuje automatizované vyhotovení programu CNC v modulu CAM, který se zapisuje v blocích v kódu ISO, jako p i ru ním programování se specifiky daného ídicího systému. Program se archivuje a posléze p enáší na ur ený stroj. Program do stroje je nahrán v kódu ISO a lze ho z tohoto pohledu v ídicím systému stroje íst a p ípadn opravovat.[1,2,8]

22 UTB ve Zlín, Fakulta technologická CAM systémy p i práci v 3D moduly Náro né programy tvarových ploch forem, zápustek, p ípadn dalších ve 3D nelze vyhotovit ru ním programováním, je nutné použít CAD/CAM 3D systém, který zvládá dané požadavky. 3D tvary se zhotovují v systému CAD pomocí ploch nebo t les (solid ). Již v tšina t chto systém umož uje volbu mezi nimi dle výhodnosti pro danou konstruktérskou práci. Takto zhotovené modely následn p ejímají a zpracovávají moduly CAM. Pro rychlé, výkonné stroje, pro technologii HSC, jsou konstruovány nové ídicí systémy. Z programu se generuje obecná k ivka, která umož uje plynulý a tím i rychlý pohyb nástroje po programované ploše. Dané ešení zkracuje NC program a as výroby. Každý CAD/CAM systém musí obsahovat modul CAD (i ve zjednodušené podob ), který umož uje p evzetí výkres z cizích systém CAD, aby mohly být opraveny p ípadné chyby na výkresech a odstran ny nepot ebné elementy (detaily, pohledy, kóty, razítka). asto je efektivn jší a rychlejší p ekreslit p evzatý výkres v modulu CAD, než na n m odstra ovat chyby.[2,6] Obr. 9. Plocha obrobku vyrobena pomocí CAD/CAM systému ( p es 45 tisíc ádk ) 4.2 Vysp lé systémy CAD/CAM CAD/CAM systémy nabízejí vytvá ení r zných strategií p i obráb ní, tyto snižují výrobní asy, zaru ují kvalitu plochy a využívají možností moderních nástroj. Zde jsou uvedeny

23 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 23 strategie frézování. Tyto systémy také umož ují pracovat s již vytvo enými dráhami nástroje, tyto upravovat, spojovat, a poskytují další možnosti. Vývoj nových nástroj zasáhl do CNC obráb ní - také výrobci software na toto reagovali vytvá ením nových cykl, které urychlují práci programátora, zaru ují kvalitu práce p i snížení asu výroby a slu ují opera ní úseky v jeden celek, v jeden nástroj Frézováni projekcí Používá se pro vyšší kvalitu povrchu na složitých tvarech modelu. Obr. 13. Forma automobilový pr mysl[7]

24 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Rovinou Tím m žeme na tyto plochy promítat individuální rast. (z plochy, kterou definujeme a m - žeme naklán t,,oza ujeme r zná zákoutí apod.) Obr. 11. Trajektorie nástroje[2] P ímkou Obrábíme dráhami - p ímka, kruh, spirála, což je výhodné pro obráb ní dutin. (ozá ení p ímkou -,,trubicí zá ivky'') Obr. 12. Trajektorie nástroje Bodem Dráhy vznikají projekcí kruhu, spirály, radiály.(,,ozá ení žárovkou - bodem.) Obr. 13. Trajektorie nástroje

25 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Dokon ení rastrem Lze provád t rovnob žn s osami pod zvoleným úhlem a k ížem. Použití závisí na sklonu ploch v i dráze nástroje (má vliv na drsnost plochy). Obecn je rastrování použitelné pro plochy s mírným sklonem, až vodorovn.dokon ení lze provád t v konstantních Z výškách. Má smysl od ur ité strmosti až po kolmé st ny. Obr. 14. Trajektorie nástroje Zbytkové obráb ní Toto obráb ní odstra uje zbytky materiálu, které z staly neobrobeny po p edchozím nástroji. Podmínkou je použití menšího nástroje - neobrábíme vše obráb ní roh dráhu a sm r nástroje lze volit Obr. 15. Trajektorie nástroje

26 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 26 5 KONTROLA SPRÁVNOSTI PROGRAMU Je výhodné, když programy, zejména ty náro né, vytvá í programátor mimo stroj na vhodném PC, které disponuje p íslušným softwarem ídicího systému, v n mž je doporu eno program i softwarov odsimulovat - odladit.. Programy lze nahrávat do stroje pomocí p e- nosného po íta e, disketové jednotky nebo sít. Pod pojmem test CNC programu se rozumí testování napsaného programu, kdy se nesimulují pohyby. Test upozorní na geometrické nesrovnalosti, neproveditelné programové kroky a p ípadn na narušení pracovního prostoru. 5.1 Simulace Simulace obráb ní je sou ástí práce programátora, a to v etn testu upozorní na chybný blok v programu. Každý software ru ního a automatizovaného (CAD/CAM systémy) programování umož uje provést simulaci obráb ní. Simulací nelze odstranit všechny možné chyby v CNC programu,záleží na použitém ídicím systému, p ípadn na použitém simula ním programu. Simulace snižují pravd podobnost havárie stroje s obrobkem, snižují možné procento zmetk, poškození nebo zni ení nástroje, p ípadn poškození stroje. Umož ují možnost kontroly dráhy pohybu nástroje, rozm r obrobku, kontrolu strategie obráb ní..nelze simulovat upínání obrobku a ezné podmínky. Nastavené ezné podmínky v programu (otá ky, posuv, hloubka t ísky) p i pohybu nástroje na obrazovce. Slouží k ov ení správnosti vytvo eného programu pohybem nástroje p i obráb ní. Pracovní pohyb i rychloposuv m že být zrychlen i zpomalen, nebo provád n v režimu B.B tak, aby m l programátor (nebo pracovník obsluhy, operátor) možnost sledovat dráhu nástroje. V p ípad nalezené chyby se program opravuje. Simulace program je možné provád t mimo stroj na PC s daným soft-barem (p i tvorb programu)a také p ímo na CNC stroji. Slouží k vykreslení dráhy nástroje na obrazovce, pro p ípadné jejich úpravy, vyhodnocení, zda je zvolen správný zp sob obráb ní (strategie). V p ípad, že software poskytuje pohled ve 2D - zobrazuje se výrobek jako na technickém výkresu v nárysu, p dorysu a bokorysu. Ve 3D - zobrazuje se výrobek v axonometrickém pohledu prostorov, což umož uje obrobek natá et nebo v n m provád t ezy, pop ípad provád t i m ení.[2,11]

27 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 27 Obr. 16. Simulace pomocí programu Sinumerik ShopTurn[11] Obr. 17. Simulace pomocí programu itnc 530[5]

28 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 28 6 CNC OBRÁB CÍ STROJE Schéma (obrázek ) ukazuje t íd ní obráb cích stroj, p vodn jednoprofesních - t íd - ných dle technologie obráb ní (obrázek nevystihuje všechny technologie a jejich kombinaci). Existuje velmi málo sou ástek, které jsou vyrobeny pouze jednou technologiínap. na soustruženém h ídeli je pot eba vyfrézovat drážku. Ekonomika provozu vede k integraci n kolika zp sob technologie obráb ní do jednoho obráb cího stroje (centra). D vody jsou ve snížení (odstran ní) vedlejších as, nap. upínání na dalším stroji, a také v odstran ní ekacích as na další operaci, také se zvyšuje p esnost výroby. Další integrace technologií do stroje vede až k univerzálním obráb cím centr m. Obr. 18.Obráb cí centra univerzální[2]

29 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Rozd lení podle os Pro hodnocení konstruk ní vysp losti stroje (obráb cího centra) se používá jako jeden z ukazatel po et os sou adnicového systému, které mohou být p i obráb ní sou asn v innosti. Pro t í- a p tiosé obráb ní je zde uveden p íklad obráb cího centra na bázi frézky. Totéž lze obdobn aplikovat na centrum na bázi soustruhu Jednoosé obráb ní (1 D) Jeden pohyb - po jedné ose. P íkladem:jednoú elový stroj - vrtání díry Dvouosé obráb ní (2D) ízení dvou os najednou - b žná frézka X,Y soustruh X, Z. U frézky p i najetí na hloubku t ísky (osa Z) a následném obráb ní (v osách X,Y) se hovo í jako o obráb ní ve 2.5 D T íosé obráb ní (3D) ízení t í os X,Y,Z sou asn - t íosá frézka. Frézování rozmanitých prostorových i tvar, nástroj je kolmo na osy X,Y (Kulová fréza, pokud obrábí rovinu X,Y, odebíral t ísku nevýhodn st edem nástroje s eznou rychlostí blízkou 0, též ve st edu je nevýhodný pr nik více ost í a ezné úhly) P tiosé obráb ní (5D) ízení p ti os najednou p i obráb ní - p i posuvech v osách X,Y,Z m že být ešeno: Oto - ným stolem (C osa) a jeho naklopením (osy A nebo B). P ídavným za ízením na stole (kolébka),ve kterém lze obrobkem otá et(c),umíst ním ve sm ru os X nebo Y a jejím natá e- ním (A nebo B osa). Výkyvem frézovací hlavy ve dvou osách X,Y (A,B).

30 UTB ve Zlín, Fakulta technologická Rámy Nosné struktury - CNC stroje vyžadují podstatn zvýšenou tuhost, kterou p edevším zajišují tuhé rámy. Tradi ní litina již asto nesta í, bývají to sva ence, pln né polymerbetony, kovovými p nami apod Lože Kluzné vedení je postupn nahrazováno valivým, které má své známé výhody, ale také nevýhody, jako jsou nízké hodnoty tlumení ráz, citlivost na ne istoty, ešení mazání a další. Uvedené a související problémy postupn eší vývoj v této oblasti. S loži souvisí i jejich krytování chránící p ed ne istotami Lože u soustruh Je ešeno jako šikmé, se suporty za osou rotace pro tak zvané zaosové nástroje. Výhoda spo ívá nejen v tuhosti, ale také se usnadnil odvod t ísek a manipulace s obrobky. 6.3 Pohony V eteníky - b žné stroje dosahují otá ek 6000 až 8000 /min, ale také až ot/min. Elektrov etena a v etena s vlastním pohonem, dosahují až ot/min. Vysoké otá ky jsou vyžadovány nejen pro brousicí operace, ale také pro vrtací a frézovací operace - postupn se uplat uje technologie HSC. V eteníky vyžadují nové ešení ložisek, jejich mazání a chlazení. Zde jsou nutností sníma e teploty a zatížení ložisek, sníma e chv ní atd. Hlavní pohon v etena stroje - musí zajistit plynulou zm nu otá ek p i zatížení stroje p i obráb ní, vysoké zrychlení a zpomalení. Pokud je stroj vybaven,,osou C, ta musí zajistit p esné polohování a pooto ení v etene o požadovaný úhel Pohony posuv Servomotory posuv a kuli kové šrouby pat í k nutnému vybavení stroje. Pohyb motoru p enášený pomocí kuli kového šroubu na suport s nástrojem (soustruh) nebo na stoly s obrobkem (frézky) dává stroji požadovanou p esnost do tisíciny milimetru. Servomotor je konstruk n dán po tem inkrement (impulz ) na otá ku motoru a m že být vybaven sní-

31 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 31 ma em zrychlení. Kuli kové šrouby zajiš ují rychlý a p esný pohyb bez v le s minimálním t ením. Šroub a matice s kuli kami jsou vzájemn p edepjaty, tím je odstran na nežádoucí v le. Takto je zaru en plynulý p esný pohyb na sou adnice, které programátor zadal programem do ídicího systému CNC stroje. Pro sou asn požadované rychlosti posuv dodávají výrobci do stroj kuli kové šrouby s vysokým stoupáním a šrouby vícechodé. 6.4 P íslušenství Odvod t ísek Automatické odstra ování t ísek od stroje je nutné též z hlediska zdroje teploty - hrozí teplotní dilatace stroje a obrobku, což ovliv uje výslednou p esnost výroby. Konstrukté i navrhují p íslušné ásti stroj tak, aby se zamezilo hromad ní t ísek v obráb cím prostoru, lože jsou šikmá se skluzy, také se provádí odvád ní t ísek pomocí kapaliny. Transport t ísek ze stroje do t ískových dopravník se provádí pásovým nebo šnekovým dopravníkem. T ískovým dopravníkem, na kterém dochází k odlou ení ezné kapaliny od t ísek, jsou t ísky dopravovány do zásobník t ísek. Na konce dopravník jsou montovány drti e t ísek (z d vod snížení objemu t ísek). T ískový dopravník m že být hrablový, lánkový, pásový, magnetický Krytování stroje Pracovní prostor je uzav ený z hlediska hygieny a bezpe nosti práce. Stroj nelze spustit, pokud je otev ený kryt. Musí být vy ešeno lámání t ísek Upína e polotovar Jsou užívány p evážn hydraulické nebo pneumatické, vyzna ují se nízkými asy upnutí, upíná se nastavenou konstantní silou. Takto je na minimum omezeno ru ní upínání, které se vyzna uje vyvozením rozdílné síly na obrobek. To m že vést do krajností tj. k deformaci obrobku nebo k jeho uvoln ní p i obráb ní a tím k možné havárii Chlazení mazání nástroj Trend sm uje k omezení nebo úplné vylou ení kapaliny z obráb cího procesu z hlediska ekologie. Ú innost chlazení se zvyšuje tím, že se kapalina p ivádí do ezu st edem nástroje

32 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 32 pod tlakem, tím také odplavuje t ísku. Chlazení lze též provád t mlhou z chladicí kapaliny, používá se také siln ochlazený vzduch. Technologie obráb ní HSC nevyžaduje chlazení, chlazení by efekt této technologie potla ilo. 6.5 Kvalifikace obsluhy CNC stroj Požadovaná kvalifikace p edevším závisí na organizaci práce v podniku, typu výroby - tj. na po tu vyráb ných kus, opakovatelnosti a náro nosti výroby sou ástí. Vysoká sériovost a opakovatelnost vede k bezobslužné výrob, kdy pracovníci nap. na ranní sm n odebírají hotové výrobky (ze zásobník, palet) a p ipravují polotovary na všechny (t i) výrobní sm ny. Dozory nad prací stroje lze vyjád it jako údržbá ská innost k odstran ní možných poruch stroj i nástroj. Krátké výrobní asy; pokud není zavedena automatizace odebírání výrobk a výroba malých sérií, vedou k neustálé p ítomnosti obsluhy. Relativn dlouhé asy výroby lze využít pro vícestrojovou obsluhu. Uspo ádat pracovišt tak, aby pracovník nemusel daleko p echázet k dalšímu stroji a mohl i sluchem sledovat zbývající stroje.[1,2,5]

33 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 33 7 CNC STROJE, SOU ANOST A TRENDY VÝVOJE Stav vývoje v modernizaci, automatizaci, v nasazení CNC techniky ve výrobní sfé e ukazuje následující obrázek. Náro nost výroby a po et kus na osách grafu demonstruje, jak danému odpovídá nasazení výrobní techniky a druhu programování. Konven ní technika bude mít z ejm budoucí uplatn ní pouze v jednoduché kusové výrob a opravárenství. Obr.19.Podíl práce CNC strojích 7.1 Obráb cí centra Používání zásobník nástroj se stále zvyšujícími se po ty nástroj ( ádov stovek - magazín ) a nástroj p ipravených v rozto ených v etenech - vše pro rychlé použití a vým nu. K používání modulárních stavebnicových konstrukcí CNC stroj, které bývají uzp sobovány k použití v jakémkoliv technologickém systému. Jsou konstruována elektrov etena (v eteno stroje je osou rotoru motoru) s vysokým po tem otá ek, pro použití HSC technologie.je dán požadavek na vysoké rychlosti pracovních po-

34 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 34 suv a rychloposuv.zde dosahované rychlosti kuli kovými šrouby již asto nesta í a v sou asnosti nastupují lineární motory. Nastává problematika zrychlení a zpomalení posuv (dosahuje na n kterých strojích až 2 g), která se odráží v celkové konstrukci stroje i v jeho softwarovém vybavení. CNC centra speciální konstrukce a ur ení, mohou po provedeném obráb ní provád t netypické operace. CNC ízení je na vysoké úrovni, ale roste rozmanitost a r znorodost vzájemn nekompatibilních ídicích systém a techniky. Výrobci ídicích systém z d vod vzájemné konkurence neusilují o unifikaci a celosv tovou normalizaci. To zna n znep íjem uje práci programátor m, kte í musí asto znát n kolik ídicích systém stroj, které svými programy obsluhují a p ípadn používají postprocesory, které asto nejsou dokonalé Sou asná obráb cí centra Oproti konven nímu soustružení a frézování jsou u vysokorychlostního obráb ní posuvy i ezné rychlosti 5x až 10x vyšší. Hlavní asy se tím zkracují, kvalita výroby se zvyšuje, dokon ovací práce se minimalizují. Základním p edpokladem jsou tuhé stroje, odolné proti chv ní, se sníženou hmotností. Cílem je i minimalizace vedlejších as. Zde hraje velkou roli zrychlování, zpomalování posuv, rychloposuv proto jsou moderní (HCS) stroje vybavovány valivými vodícími plochami s rychlopojezdem do 120 m/min. Využívají se pohony s kuli kovými šrouby (nad tvercovými) nebo p ímé lineární pohony se zrychlením 1 g až 3g. T ísky z ocelí a neželezných kov je nutné spolehliv odstranit od obrobku a z pracovního prostoru. Jsou odvád ny z místa ezu bud' s minimálním množstvím ezné kapaliny, nebo sm rovaným proudem siln zchlazeného vzduchu - nahrazuje se d íve používané velké množství chladicí emulze. Další transport extrémn horkých t ísek je bezpodmíne n nutný, pon vadž zbyte n zat žují obrobek i stroj.je ešeno odfukováním tryskami do lože stroje, odkud se transportují p evážn dopravníkem u konven ního frézování se dosahuje b žn ot/min a u vysokorychlostního až ot/min. U frézování ocelí jsou ekonomicky výhodné otá ky v rozmezí až ot/min. V etena s hybridními ložisky a valivými jednotkami z keramiky umož ují až ot/min. Magneticky uložená v etena, která pracují bez t ení, mohou dosáhnout až ot/min.

35 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 35 Obr. 20. Multifunk ní soustružnicko-frézovací centrum MULTICUT 500 S P i hodnocení obráb cího centra rozhodují z velké ásti i vedlejší asy (doba pojezd rychloposuvem, doba vým ny nástroj, doba vým ny obrobk v etn jejich paletizace - jejich upínání, p epínání, pooto ení a jiné). Objem úb ru t ísek, kvalita povrchových ploch a náklady na nástroje až po produktivitu celého systému. Stroje jsou vybavovány p evážn ízením Heidenhain, Ardon nebo Siemens. Takto vybavené stroje mají pln digitalizované ízení a požadavk m odpovídající program CNC. Stroje spl ují požadavky automatického provozu. Ve standardním provedení jsou vybaveny pro zapojení robot a manipula ního za ízení, dále jsou dodávány s automatickou vým nou nástroj. Mají dálkovou diagnostiku poruch a závad jak stroje, tak i nástroj (ulomení, otupení). Umož ují m it obrobek sondami na stroji. V sou asnosti vrcholí integrace strojních operací do jednoho stroje - centra. Jeden stroj HSC, vysoce produktivní s požadovanými integrovanými nejen obráb cími technologiemi, nahrazuje asto celou výrobní linku - dochází k úsporám asu, místa a náklad. To vše je p ipraveno pro bezobslužnou výrobu. 7.2 Výrobní technologie HSC Také ízení HSC má svá specifika. Vyžadují se zna né posunové rychlosti - blíží se k 1m/s. HSC zahrnuje vysokorychlostní obráb ní a také p íbuzné technologie, tzv. suché a tvrdé

36 UTB ve Zlín, Fakulta technologická 36 obráb ní. Tyto technologie mají spole ný základ ve zvyšování ezné rychlosti a teploty t ísky. Obecn stále platí - efektivní ezání kovu nastává tehdy, když si ezný materiál udrží v ezném prost edí výraznou p evahu tvrdosti oproti obráb nému materiálu. P i konven ním obráb ní nastává v rovin st ihu zpevn ní - ztvrdnutí t ísky oproti p vodnímu materiálu. V podmínkách HSC mimo ádn tvrdými a tepeln odolnými nástroji se teplota t ísky p iblíží tavné teplot obráb ného materiálu a p i ur ité ezné rychlosti dojde k náhlé zm n ady vlastností vznikající t ísky. T íska z ervená, i kalená ocelová t íska zm kne a sníží svou p ítla nou sílu na elo nástroje. Sníží se kontaktní zóny a p i vysokých rychlostech t íska nestihne p edat teplo. Minimalizuje se p enos tepla do nástroje, naprostá v tšina tepla odchází s t ískou. Nástroje mají vysokou kvalitu ezné hrany, d myslné povlakování, které vzdoruje obrazivosti, difúzním proces m, a navíc vytvá í tepelnou izolaci. R st teploty nástroje dosahuje maxima: 6000 C u hliníku C pro bronz C pro šedou litinu C pro oceli Obr. 21. Teplota p i obráb ní[1]

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP

TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI VE VÝROB OKEN - UNIWIN WMS Odborná p ednáška na seminá i D ev ná okna, dve e a schody v minulém roce 2011 v Hranicích na Morav byla zejména v nována

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: čtvrtý Zpracoval: Josef Dominik Modul: Dílenské programování

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Ú innost laseru The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Inovace & zku enost Ekonomika a ekologie PLATINO Fiber 2D laserov ezací stroj - perfektní soulad inovace a zku eností. Tento

Více

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje NC a CNC stroje číslicově řízené stroje Automatizace Automatizace je zavádění číslicových strojů do výroby. Výhody - malý počet zaměstnanců a přípravných operací, - rychlý náběh na výrobu a rychlý přechod

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laserová kvalita The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Vynikající v kon a kvalita Mnoho dobr ch d vod pro si vybrat Zaphiro ZAPHIRO od Prima Power je nejnov j ím inovací v historii

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02 Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Petr 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ - vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 - SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

LG PC centrální ídící ovlada

LG PC centrální ídící ovlada LG PC centrální ídící ovlada D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením do provozu. Tuto p íru ku uživatele

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Pepa Tuhý Strana1 Obsah Základní p ehled ACS ipové systémy Základní p ehled CCTV kamerové systémy Základní p ehled DT - domovní telefony Reference Strana2 Policejní

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Tento materiál vznikl jako souást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem R. Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Technická univerzita v Liberci

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více