Osnovy vzdělávacích modulů projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnovy vzdělávacích modulů projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě"

Transkript

1 Osnovy vzdělávacích modulů projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě Září /23

2 Technická příprava strojírenské výroby Efektivní příprava strojírenské výroby 2 dny 1. Poznávání požadavků zákazníka 2. Rozdíl mezi požadavky, očekáváními a přáními 3. QFD Quality Function Deployment Rozvoj funkcí kvality 4. Hodnotová analýza 5. Analýza funkcí 6. Metody hodnocení námětů Návrh cvičení Charakteristiky 7. Způsoby aplikace požadavků zákazníka do firmy 8. APQP Advanced Product Quality Planning Pokročilé plánování kvality produktu - postup aplikace požadavku Rizika nepochopení a nezajištění požadavku zákazníka Dům kvality Funkce výrobku Zajištění požadavku ve formě Specifikace produktu Modul Technická příprava strojírenské výroby Projektování strojírenských výrobních systémů V jednání 3 dny 1. Moderní metody organizace výroby lean management 2. Buňky U výhody obsluhy více strojů 3. Value stream mapping mapování toku hodnot 4. Přidaná hodnota 5. Předpoklad pro efektivní práci analýza layoutu 6. Předpoklad pro bezpečnou a rychlou práci - 5S 7. Customizace produktů a procesů metoda SIPOC 8. Další trendy kanban, chaku Návrh cvičení Výpočet indexu přidané hodnoty Špagety diagram, optimalizace procesu Analýza výrobního procesu Poznávání akafud na pracovišti 2/23

3 Technická příprava strojírenské výroby Zlepšování organizace práce, pracovních postupů a určování nutné spotřeby pracovního času Ing. Martina Pavlíková Celkem 2 dny 1. den Ing. Milan Rozkoš 2. den Ing. Martina Pavlíková Návrh cvičení 1. den Ing. Milan Rozkoš Návrh cvičení 2. den Ing. Martina Pavlíková 1. Dobrá příprava výroby a jasná údaje od zákazníka základní předpoklad dodání kvalitního výrobku včas zákazníkovi diskuse nad úlohou technické přípravy výroby 2. Nutné informace k přezkoumání požadavků zákazníka charakteristiky produktu 3. Nutné informace k zajištění výroby převod charakteristik produktu do charakteristik procesu 4. Zdroje pro realizace procesu - 6M (M= základní kategorie zdroje pro proces) 5. Potřeby a volba úrovně rozpracovanosti výrobní a technické dokumentace 6. Nastavení kontrolních a měřicích mechanismů 7. Sledování výkonu pracovníka 8. Náměty na zlepšení a optimalizaci procesu společná diskuse nad problémy vlastních firem 9. Ošetření rizik realizačního procesu zajištění schopnosti vyrábět a dodávat (náměty do programu kontinuity, zajištění trvalé dostupnosti zdrojů v podmínkách malé a střední firmy) 1. Základní kalkulační pojmy druhy nákladů, jednice, metody 2. Členění nákladů fixní a variabilní náklady, přímé a nepřímé náklady 3. Způsoby rozvrhování fixních a nepřímých nákladů na kalkulační jednici 4. Metody kalkulace 5. Kalkulace nákladů výkonů, kalkulace cen 6. Diskuse Role technické příprav výroby a dalších předvýrobních etap diskuse Popis charakteristik produktu Zdroje realizačního procesu Nastavení kontrolních mechanismů do realizace Rizika procesu, jak zajistit kontinuitu podnikání Členění nákladů dle příkladů účastníků školení Příklady kalkulace výkonů a kalkulace cen 3/23

4 Technická příprava strojírenské výroby Analýza rizik strojního zařízení 2 dny 1. Právní předpisy pro uvádění strojního zařízení na trh a do výroby 2. Povinnosti výrobce ke strojnímu zařízení 3. Technická dokumentace 4. Identifikace nebezpečí a proces posuzování rizika 5. Způsob vyhodnocování rizika 6. Způsoby snižování rizika 7. Nácvik analýzy rizika Návrh cvičení Možná rizika Identifikace nebezpečí Analýza rizik Redukce rizik Případová studie analýzy rizika 4/23

5 Mistr ve strojírenské výrobě Efektivní vedoucí/mistr strojírenské výroby 2 dny 1. Vliv nekvality na konkurenceschopnost firmy 2. Štíhlý management a lean principy 3. Zásady managementu 4. Role mistra při řízení procesu) 5. Zdroje plýtvání 6. Požadavky na kvalitu- zapojení mistra do smyčky kvality 7. Vstupy informace, dokumentace, řízení 8. Zdroje péče o technické zdroje 9. Nástroje lean (5S metoda zajištění pořádku a organizace na pracovišti, TPM Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba, SMED single minute exchange of die = rychlé přeseřízení / rychlá výměna nástrojů) 10. Minimum právních požadavků z oblasti ochrany životního prostředí a požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 11. Monitorování kvality a výkonnosti - kvalita, neshody, ukazatele 12. Poznávání abnormalit, nácvik poznávání plýtvání a jeho odstraňování 13. Metody standardizace a vizualizace 14. Práce s lidskými zdroji, zaškolování, patrónování 15. Stimulace versus motivace lidí 16. Diskuse Návrh cvičení Způsob řízení, test účastníka Kontrolní činnost mistra Cvičení odhalování zdrojů plýtvání Motivátory vs. stimulátory 5/23

6 Mistr ve strojírenské výrobě Hospodárná/správná výrobní strojírenská praxe 2 dny 1. Způsoby identifikace a odstraňování plýtvání na pracovišti 2. Způsoby aplikace metody 5S (metoda zajištění pořádku a organizace na pracovišti) 3. Implementace TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) na pracovišti 4. Tvorba standardů pro zajištění stabilní produkce 5. Mapování činností metoda od vstupu po výstup SIPOC (metoda supplier input process output customer / dodavatel vstup proces výstup zákazník) 6. Metody vizualizace na dílně 7. Zajištění duševního zdraví mistra delegování Návrh cvičení Poznávání zdrojů plýtvání Tvorba standardu Tvorba standardu pracoviště Kontrolní plán Standardní operační postup Týmová tabule Přenos činností 6/23

7 Mistr ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro mistry 1. Úvod do TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 5. Zavádění TPM v podniku 6. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 7. Role mistra při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Výpočet OEE (Overall Equipment Effectiveness, celková efektivita zařízení) Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Návrh cvičení Mistr ve strojírenské výrobě Snižování času na přeseřízení strojů ve výrobě pro mistry 1. Definice seřizování 2. Příčiny ztrát při seřizování 3. Cíle při seřizování 4. Rozdělení činností při seřizování 5. Metodologie snižování času při seřizování 6. Očekávání od seřizování 7. Výhody redukce seřizovacích časů 7/23

8 Mistr ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálů 8. Metalografie, metalografické zkoušky Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška. Místo konání: SPŠ Přerov Modul Návrh cvičení Mistr ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Místo konání: SPŠ Přerov 8/23

9 Obráběč ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro obráběče 1. Úvod do TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit dílny v rámci TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 1. Příznivý/Nepříznivý vliv obsluhy na výrobní zařízení 2. Vliv obsluhy na příčiny poruch strojů 5. Zavádění TPM v podniku 6. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 7. Role obráběče při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Debata k příčinám poruch strojů a zařízení Výpočet OEE Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Návrh cvičení Obráběč ve strojírenské výrobě Snižování času na přeseřízení strojů ve výrobě pro mistry 1. Definice seřizování 2. Příčiny ztrát při seřizování 3. Cíle při seřizování 4. Rozdělení činností při seřizování 5. Metodologie snižování času při seřizování 6. Očekávání od seřizování 7. Výhody redukce seřizovacích časů 9/23

10 Obráběč ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení.. 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálů. 8. Metalografie Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška Místo konání: SPŠ Přerov Modul Návrh cvičení Obráběč ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace pro obráběče Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Místo konání: SPŠ Přerov 10/23

11 Obráběč ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích pro obráběče 1. Odpovědnost obráběče za kvalitu produktu 2. Štíhlé myšlení jak vzniká hodnota na dílně 3. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 4. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na dílně 5. Způsoby kontroly měření, srovnávání 6. Neshody význam identifikace a následných opatření 7. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 8. Krása statistiky ukáže na viníka Návrh cvičení Aplikace tří ne 9. Předpoklad kvalitního výrobku dostatečné zdroje na dílně, jaké technické, lidské, informační zdroje jsou potřeba k zajištění kvalitního výrobku (od dokumentace, nástroje po měřidla) 10. Časté neshody na obrobně diskuse a návrh opatření 11. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA (Plan-Do-Check-Act / plánuj-udělej zkontroluj jednej) report, A3 report Identifikace mud Náprava, nápravná opatření Hledání příčiny problému Společná tvorba a analýza histogramu Tvorba PDCA reportu Debata nad zdroji pro proces - šest em 11/23

12 Obráběč ve strojírenské výrobě Programování CNC rozšíření znalostí Ing. Miroslav Dýčka 2 dny 1. Programování v itnc 530 Heidenhain 2. Programování obrysů v itnc 530 Heidenhain s použitím DXF souboru 3. Ukázka programování rotační součásti v dialogu Sinumerik Operate Turn 4. Ukázka programování nerotační součásti v dialogu Sinumerik Operate Mill 5. Ukázka programování rotační součásti v CAD/CAM programu AlphaCAM 6. Ukázka programování nerotační součásti v CAD/CAM programu AlphaCAM Návrh cvičení Vytvořit program pro frézovanou součást v CAD/CAM programu AlphaCAM Místo konání: SPŠ Přerov Modul Obráběč ve strojírenské výrobě Obrábění - CNC Ing. Miroslav Dýčka 2 dny 1. Popis frézovacího výukového CNC obráběcího centra EMCO Concept Mill 55 (CM55) 2. Seřízení stroje CM55 pro vytvořený program 3. Odladění připraveného programu pro frézovanou součást 4. Výroba frézované součásti na CM55 5. Popis výukového CNC soustruhu EMCO Concept TURN 105 (CT105) 6. Seřízení stroje CT105 pro vytvořený program 7. Odladění připraveného programu pro rotační součást 8. Výroba rotační součásti na CT105 Návrh cvičení Seřízení CNC stroje, odlaďování programu Místo konání: SPŠ Přerov 12/23

13 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro strojní mechaniky 1. Úvod do TPM Total Productive Maintenance (totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit dílny TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 5. Zavádění TPM na dílně 6. Specifika montážní nebo zámečnické dílny 7. Specifika pro údržbu 8. Jaké vhodné přístupy musí použít strojní mechanik zámečník pro maximální využití možností výrobního zařízení 9. Vliv obsluhy na příčiny poruch strojního zařízení 10. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 11. Role strojního mechanika při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálů. 8. Metalografie, metalografické zkoušky Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška Místo konání: SPŠ Přerov 13/23

14 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Návrh cvičení Místo konání: SPŠ Přerov Modul Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích pro strojní mechaniky 1. Odpovědnost operátora za kvalitu produktu 2. Štíhlé myšlení - hodnota 3. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 4. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na pracovišti 5. Způsoby kontroly měření, srovnávání 6. Neshody význam identifikace a následných opatření 7. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 8. Krása statistiky ukáže na viníka 9. Časté neshody na obrobně diskuse a návrh opatření 10. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA report, A3 report Návrh cvičení Aplikace tří ne Identifikace mud Náprava, nápravné opatření Hledání příčiny problému Tvorba a vyhodnocení histogramu Tvorba PDCA reportu 14/23

15 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Zámečnické činnosti Ing. Irena Kučerová, František Zlámala 2 dny 1. Ruční zpracování kovů - plošné měření a orýsování, řezání kovů, pilování, stříhání, prostřihování, ohýbání, sekání, probíjení, vrtání, vyhrubování, vystružování, řezání závitů, rovnání, ohýbání, nýtování 2. Práce s mechanizovanými nástroji 3. Svařování nové technologie Návrh cvičení Praktické orýsování součástí dle výkresové dokumentace praktická část Základní zámečnické práce pilování, řezání závitů, vystružování, nýtování praktická část Mechanizované nástroje a nářadí nácvik použití praktická část Nové technologie plazmové dělení materiálu nácvik použití + (exkurze SSI) praktická část Bezpečnost práce všeobecné zásady BP při práci strojního mechanika praxe praktická část Praktické orýsování součástí dle výkresové dokumentace praktická část Základní zámečnické práce pilování, řezání závitů, vystružování, nýtování praktická část Mechanizované nástroje a nářadí - praktická část Nové technologie plazmové dělení materiálu (exkurze SSI) praktická část Místo konání: SPŠ Hranice 15/23

16 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Montáž Ing. Jarmila Zezulová, František Zlámala 2 dny 1. Technologie montáže 2. Plánování montáže 3. Způsoby organizace montáže 4. Automatizace montáže 5. Příprava součástí k montáži 6. Montáže typických strojních dílů 7. Hydraulické mechanismy Návrh cvičení Kontrola kvality, rozměrů a opotřebení součástí před montáží praktická část Rozebíratelné spoje nácvik montáže a demontáže součástí praktická část Demontáž zalomených šroubů praktická část Montáž ložisek lisování, narážení za tepla a za studena praktická část Způsoby mazání, způsoby zajištění praktická část Bezpečnost práce všeobecné zásady BP při práci strojního mechanika demontáž a montáž součástí praktická část Základy demontáže praktická část Základy montáže praktická část Kontrola kvality, rozměrů a opotřebení součástí před montáží praktická část Rozebíratelné spoje normy ČSN praktická část Montáž ložisek praktická část SPŠ Hranice 16/23

17 Svářeč ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro svářeče 1. Úvod do TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit svařovny TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 5. Zavádění TPM na svářečské dílně 6. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 7. Role svářeče při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Svářeč ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálu 8. Zkoušení svarových spojů, vady svarů 9. Změny krystalické struktury po svařování, metalografie Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška Místo konání: SPŠ Přerov 17/23

18 Návrh cvičení Svářeč ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace pro svářeče Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Místo konání: SPŠ Přerov Modul Svářeč ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích pro svářeče 1. Odpovědnost svářeče za kvalitu svařence 2. Štíhlé myšlení - hodnota 3. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 4. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na pracovišti 5. Způsoby kontroly měření, srovnávání 6. Neshody význam identifikace a následných opatření 7. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 8. Krása statistiky ukáže na viníka 9. Časté neshody na svařovně diskuse a návrh opatření 10. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA report, A3 report Návrh cvičení Aplikace tří ne Identifikace mud Náprava, nápravné opatření Hledání příčiny problému Tvorba PDCA reportu 18/23

19 Svářeč ve strojírenské výrobě Svařovací materiály Ing. Marie Rytířová 1. Zásady volby přídavných materiálů 2. Vliv jednotlivých prvků na kvalitu svarového spoje 3. Porovnání svařitelnosti základních technických materiálů 4. Svařování konstrukčních nelegovaných ocelí 5. Svařování středně legovaných ocelí 6. Svařování vysoce legovaných ocelí martenzitických a austenitických 7. Svařování litin 8. Svařování hliníku a jeho slitin 9. Svařování mědi a slitin mědi 10. Podmínky předehřevu a rozsah žíhacích teplot u jednotlivých materiálů 11. Nové svařovací materiály 12. Změny metalografické struktury při svařování a jejich minimalizace Návrh cvičení Rešerše odborné literatury a diskuse Místo konání: SPŠ Přerov Modul Svářeč ve strojírenské výrobě Techniky svařování Ing. Drahoslav Havlas 3 dny BLOK 1 1. Seznámení účastníků s účelem a náplní školení. 2. Školení z bezpečnosti práce na svářečských pracovištích. 3. Seznámení s novou normou ČSN EN ISO zkoušky svářečů a porovnání s dobíhající normou ČSN EN zkoušky svářečů. 4. Přehled vybraných metod svařování. a. Svařování metodou 111 ručně obalenou elekt. el. obloukem. b. Svařování metodou 135 el. obloukem tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu. 5. Výhody a nevýhody metod 111 a 135, porovnání kvality, produktivity a použitelnosti. 6. Praktické ukázky svařování metodou 111 a 135 na koutovém a tupém spoji. 7. Porovnání jakosti svarů, vyhodnocení vad svarů, zkoušky průvaru koutových svarů. 19/23

20 BLOK 2 1. Seznámení s normou ČSN EN ISO 3834 požadavky na jakost při tavném svařování. 2. Údržba strojů a zařízení pro svařování 3. Přehled vybraných metod svařování a. Svařování metodou 131 b. Svařování metodou 141 el. obloukem netavící se elektrodou v ochraně inertního plynu. 4. Výhody a nevýhody metod 131, 141, porovnání kvality, produktivity a možností využití. 5. Praktické ukázky svařování metodou 131 a 141, porovnání vzhledu svarů, vyhodnocení vad, zkouška průvarů koutových svarů. BLOK 3 6. Seznámení s normou ČSN EN provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 7. Přehled vybraných metod svařování a pájení a. metoda 311 svařování kyslíko-acetylenovým plamenem b. metoda 912 plamenové tvrdé pájení 8. Výhody a nevýhody metod 311, 912. Porovnání kvality, produktivity a možností. 9. Praktické ukázky svařování metodou 311 a 912, porovnání jakosti, vyhodnocení vad. 10. Prohlídka mechanizovaného pracoviště: a. Řezání kyslíkem b. Řezání plazmou c. Mechanizované svařování metodou 135 Návrh cvičení Svařování tupého spoje v poloze vodorovně shora Svařování koutového spoje v poloze šikmo shora Místo konání: učebna a provoz svářecí školy HALLEXO CZ s.r.o., Kojetínská 358/71, Přerov I-Město ( bývalý areál PSP Přerov). 20/23

21 Efektivní zpětná vazba ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích - technici 2 dny 1. Odpovědnost operátora a technika za kvalitu produktu, plánování kvality 2. Štíhlé myšlení hodnota 3. Zdroje problémů vliv předvýrobních etap na kvalitu produktu 4. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 5. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na pracovišti 6. Způsoby kontroly měření, srovnávání 7. Neshody význam identifikace a následných opatření 8. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 9. Postupy řešení problémů 10. Eliminace problémů poka yoke (chybuvzdornost) a baka yoke (blbuvzdornost) 11. Krása statistiky ukáže na viníka Návrh cvičení Aplikace tří ne 12. Časté neshody v provozu diskuse a návrh opatření 13. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA (Plan-Do-Check-.Act / plánuj-udělej zkontroluj jednej) report, A3 report Identifikace mud (zdrojů plýtvání) Nastavení kontrolního plánu Náprava. nápravné opatření Hledání příčiny problému PDCA, 8D report (osmikrokové zlepšování), tvorba procedury SOP (standardní operační postup) CVIČENÍ aplikace poka yoke Histogram, SPC (statistic process control statistické řízení procesu Tvorba A3 reportu 21/23

22 Efektivní zpětná vazba ve strojírenské výrobě Základní statistické a analytické metody pro použití na pracovišti 2 dny 1. Přehled nástrojů a podmínky pro jejich používání 2. Vývojový diagram 3. Záznamník dat 4. Histogram 5. Ishikawův diagram příčin a následků 6. Paretova analýza 7. Korelační diagram 8. Metody statistické regulace, ukázka aplikace 9. Afinitní diagram (diagram afinity) 10. Diagram vzájemných vztahů (relační diagram) 11. Systematický (stromový) diagram 12. Maticový diagram 13. Analýza údajů v matici 14. Diagram PDPC (Proces Decision Programm Chart rozhodovací diagram) 15. Síťový diagram, ukázka možné aplikace 16. Metoda 5x proč? 17. Metoda šesti otázek 18. Postupy využití nástrojů zlepšování při řešení problémů, ukázka deníku kvality a užití A3 reportu při řešení konkrétního problému Návrh cvičení Vývojový diagram, záznamník dat Histogram, Ishikawův diagram, Paretova analýza Korelační diagram Afinitní diagram, relační diagram, systematický diagram Paprskový diagram, analýza údajů v matici Diagram PDPC Metoda 5x proč?, metoda šesti otázek 22/23

23 Efektivní zpětná vazba ve strojírenské výrobě Efektivní metody pro přezkoumání používaných přístupů 2 dny 1. Systém neustálého zlepšování 2. Základní cyklus P-D-C-A 3. Přístup kaizen (kai zen, změny k lepšímu) 4. Podmínky pro aplikaci kaizen přístupu 5. Nástrahy efektivního podnikání tři Mu 6. Muda osm zdrojů plýtvání 7. Mura (nepravidelnost), muri (přetěžování) 8. Praktický nácvik poznávání muda, mura, muri 9. Náměty na akce ke zlepšení stavu 10. Výhody z aktivit neustálého zlepšování (příklad Toyota) Návrh cvičení Trénink cyklu PDCA Poznávání zdrojů plýtvání Nácvik akce zlepšování 23/23

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

Okruhy pro závěrečnou zkoušku oboru - karosář školní rok 2016/2017 (teorie)

Okruhy pro závěrečnou zkoušku oboru - karosář školní rok 2016/2017 (teorie) 1. Ruční zpracování kovů Měření a orýsování materiálu Pilování Řezání kovů Stříhání Sekání Probíjení Vrtání a zahlubování Vyhrubování a vystružování Řezání závitů Rovnání a ohýbání Nýtování Broušení Okruhy

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ. Modul Obráběč ve strojírenské výrobě

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ. Modul Obráběč ve strojírenské výrobě PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ Modul Obráběč ve strojírenské výrobě Vzdělávací modul: Obráběč ve strojírenské výrobě Příručka správné praxe ve strojírenské výrobě Autor: Ing. Milan Rozkoš

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Identifikace, eliminace problémů a ztrát Obsah Štíhlá firma... 2 Identifikace, eliminace problémů a ztrát... 3 OBSAH modulu I.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Management údržby strojů a zařízení

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Management údržby strojů a zařízení VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Management údržby strojů a zařízení Obsah Štíhlá firma... 2 Management údržby strojů a zařízení... 3 OBSAH modulu III.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího programu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013 Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE Obecný úvod Svarové spoje Při svařování dvou dílů se jejich materiály spojí ve

Více

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ SINUMERIK

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ SINUMERIK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podpora moderní výuky v oblasti obrábění na CNC strojích CZ.1.07/1.1.24/01.0056 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROGRAMOVÁNÍ

Více

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ HEIDENHAIN

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ HEIDENHAIN Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podpora moderní výuky v oblasti obrábění na CNC strojích CZ.1.07/1.1.24/01.0056 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROGRAMOVÁNÍ

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2009/2010 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt)

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Základní seznámení s metodou Six Sigma a nástroji štíhlé výroby. V první části školení budou účastníci seznámeni s dvanácti kroky metody řešení Six Sigma

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2013/2014 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Název tématického celku: Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Základní pojmy a pojetí managementu jakosti a systému jakosti v podniku (SJP) Cíl: Hlavním

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Detailní vymezení předmětu zakázky 2. část Technické a jiné odborné vzdělávání

Detailní vymezení předmětu zakázky 2. část Technické a jiné odborné vzdělávání Detailní vymezení předmětu zakázky 2. část Technické a jiné odborné vzdělávání Technické a jiné odborné vzdělávání Obsah kurzu Kurz č. 1. Svařování základní kurzy Rozsah: 160 hodin Nauka o materiálu Přídavné

Více

Praktické tréninkové kurzy

Praktické tréninkové kurzy Produktivita bez kompromisu! Praktické tréninkové kurzy v 5 odborných sekcích 1-6/2017 Institut průmyslového inženýrství Více než 20 let zkušeností... Vážení průmysloví i procesní inženýři, údržbáři, zlepšovatelé,

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA PULICKÁ 695, DOBRUŠKA Učební obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek

Více

Workshop Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech

Workshop Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech 9. 11. 2007 Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech Seznámit účastníky workshopu s možnostmi účinného řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech. Naučit

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 platný od 2.ledna 2013 (uvedené ceny jsou bez 21% DPH) Kontakt: Stanislav NĚMEC, vedoucí svářečské školy tel. +420474651848 fax +420474651849 mob. +420606345468

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

6.1. Výcvikový kurz QFD - Quality Function Deployment Přenášení požadavků zákazníků do procesů v organizaci

6.1. Výcvikový kurz QFD - Quality Function Deployment Přenášení požadavků zákazníků do procesů v organizaci 6.1. Výcvikový kurz QFD - Quality Function Deployment Přenášení požadavků zákazníků do procesů v organizaci cílem kurzu je pomoci porozumět a prakticky využívat metodu přenášení požadavků zákazníků do

Více

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství Maturitní témata ze stavby a provozu strojů Spoje se silovým stykem - šroubové spoje Spoje se silovým stykem - svěrné, tlakové, klínové, pružné spoje Spoje s tvarovým stykem Spoje s materiálovým stykem

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

METODY, TECHNIKY A NÁSTROJE MANAGEMENTU KVALITY

METODY, TECHNIKY A NÁSTROJE MANAGEMENTU KVALITY METODY, TECHNIKY A NÁSTROJE MANAGEMENTU KVALITY metody techniky nástroje systematický přesný a konkrétní prostředek pro (plánovaný) postup postup kroků nebo uskutečnění činnosti, a způsob dosažení cíle

Více

MATURITNÍ OTÁZKY PRO PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE, POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK

MATURITNÍ OTÁZKY PRO PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE, POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK MATURITNÍ OTÁZKY PRO PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE, POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 1. Stavba kovů stavba kovů-krystalické mřížky polymorfie,teplotní hystereze binární diagramy

Více

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha,

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, Seminář Provádění ocelových a hliníkových dle řady norem EN 1090, Praha, 21. 6. 2011 Svařování jako hlavní proces spojování ocelových Group Základní požadavek v souvislosti s ČSN EN 1090-2: systém jakosti

Více

Technická dokumentace:

Technická dokumentace: Technická dokumentace: - zcela chybí zatřídění konstrukce do třídy provádění (EXC1 až EXC4) - zatřídění konstrukce je provedeno dle zrušené ČSN 73 2601 - zatřídění konstrukce neodpovídá provedenému statickému

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 319 111, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz Maturitní

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Výrobní firmy po krizi

Výrobní firmy po krizi Výrobní firmy po krizi Zvolili jste správnou cestu? Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice kpmg.cz KPMG v České republice Obsah 1 Úvod 03 2 Náš přístup a metodika průzkumu 04 3 Hlavní zjištění

Více

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704 Normy pro tavné Aktuální stav 11/2014 Požadavky na jakost při tavném EN ISO 3834-1 až 5 CEN ISO/TR 3834-6 Obloukové Skupiny materiálu CEN ISO/TR 15608 ISO/TR 20173 Doporučení pro EN 1011-1 (ISO/TR 17671-1)

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ. Modul Mistr ve strojírenské výrobě

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ. Modul Mistr ve strojírenské výrobě PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ Modul Mistr ve strojírenské výrobě Vzdělávací modul: Mistr ve strojírenské výrobě Příručka správné praxe ve strojírenské výrobě Autor: Ing. Milan Rozkoš Sborník

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Od roku 2001 se zabýváme zakázkovou výrobou a dodávkou výkresových náhradních dílů a komponentů potrubních systémů.

Od roku 2001 se zabýváme zakázkovou výrobou a dodávkou výkresových náhradních dílů a komponentů potrubních systémů. Strojírenská výroba Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Ukázky svařovaných celků... 7 Obrábění... 12 Soustružení... 13 Frézování... 14 Vyvrtávání... 15 Ukázky obrobených celků... 16 Technologické

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec

Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec Vytvořeno: únor 2013 až květen 2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k zdokonalení,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ

Více

- V únoru 2012 byl projekt započat a byly zahájeny činnosti na inovaci 11 vzdělávacích programů 5 dle normy ČSN a 6 dle normy ČSN EN.

- V únoru 2012 byl projekt započat a byly zahájeny činnosti na inovaci 11 vzdělávacích programů 5 dle normy ČSN a 6 dle normy ČSN EN. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme dne 1. 3. 2012 zahájili realizaci projektu s názvem Zvyšování profesní kvalifikace a inovování vzdělávacích programů sváření, reg. č.:

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu Ing. Martin Sondel, Ph.D. prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Obsah přednášky 1. Vysokopevné

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů 1. Šroubové spoje 2. Čepové a kolíkové spoje 3. Spoje pery, klíny a drážkové spoje 4. Lisované a svěrné spoje 5. Svarové a pájené spoje

Více

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) OBSAH strana PŘEDMLUVA 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) 4 1.1 Výrobní procesy ve strojírenské výrobě 4 1.2 Obsah technologie 6 1.2.1. Technologie stroj írenské výroby 7 1.3 Materiály ve

Více

Svářečská škola a školy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi

Svářečská škola a školy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi Svářečská škola18-310 a 18-312 školy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi Evidenční číslo školy: 18-310 a 18-312 registrované v systému CWS ANB Sídlo školy:18-310 Křemešnická 298, 393 01 Pelhřimov 18-312

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H)

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H) Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: 41-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Opravář zemědělských strojů Kvalifikační

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Rekvalifikační kurzy 2016 Zlínský kraj

Rekvalifikační kurzy 2016 Zlínský kraj Rekvalifikační kurzy 2016 Zlínský kraj Veřejná zakázka Rekvalifikace ve Zlínském kraji (realizace kurzů do 30. 11. 2018) Oblast Obsluha osobního počítače (část 1) Základy obsluhy osobního počítače (v rozsahu

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Technologičnost konstrukce svařenců, rozdíl v konstrukci odlitku a svařence, materiály pro svařenec, materiály pro odlitky, vlastnosti materiálů pro svařenec. Autoři přednášky: prof. Ing.

Více

Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM)

Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM) Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM) Professionals in Cooperation www.ismm.cz ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. Platnost: 17. 12. 2015 Úvod Naše dodavatele považujeme

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT Strana: 1/6 Obsah Seznam normativních dokumentů pro školení pracovníků NDT...2 Vizuální kontrola svařované výrobky...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 1...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 2...5 Nejbližší termín

Více

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3 Mechanik (kód: 23-063-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik kolejových vozidel Kvalifikační úroveň

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Trendy v oblasti PI. » Jaroslav Dlabač září 2015. Úvod do PI Studijní program Průmyslové inženýrství. Želevčice

Trendy v oblasti PI. » Jaroslav Dlabač září 2015. Úvod do PI Studijní program Průmyslové inženýrství. Želevčice Trendy v oblasti PI Úvod do PI Studijní program Průmyslové inženýrství Želevčice» Jaroslav Dlabač září 2015 API Akademie produktivity a inovací Institut průmyslového inženýrství 2005-2015 Cíle příspěvku

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Workshop Ostrava Úspěšné řízení projektů ve firmě projektové řízení v praxi

Workshop Ostrava Úspěšné řízení projektů ve firmě projektové řízení v praxi Název semináře Workshop 4. 10. 2007 Ostrava Úspěšné řízení projektů ve firmě projektové řízení v praxi Poskytnout všem pracovníkům odpovědným za řízení nebo provádění projektů potřebné znalosti zákonitostí

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 2015 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2002 Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku ČSN EN 1011-4 05 2210 Srpen Welding - Recommendations

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC STUDIJNÍ MATERIÁLY Obrábění CNC Autor: Ing. Miroslav Dýčka Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011 Vzdělávací modul: Obráběč

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Zvýšení produktivity a kvality pomocí nástrojů štíhlé výroby (SMED, 5S, POKA-YOKE, JIDOKA) Ostrava / Praha

Zvýšení produktivity a kvality pomocí nástrojů štíhlé výroby (SMED, 5S, POKA-YOKE, JIDOKA) Ostrava / Praha Zvýšení produktivity a kvality pomocí nástrojů štíhlé výroby (SMED, 5S, POKA-YOKE, JIDOKA) 19. 3. 2009 Ostrava / 14. 5. 2009 Praha Připravit pracovníky pro projektování nebo zlepšování pracoviště buňky

Více