Osnovy vzdělávacích modulů projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnovy vzdělávacích modulů projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě"

Transkript

1 Osnovy vzdělávacích modulů projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě Září /23

2 Technická příprava strojírenské výroby Efektivní příprava strojírenské výroby 2 dny 1. Poznávání požadavků zákazníka 2. Rozdíl mezi požadavky, očekáváními a přáními 3. QFD Quality Function Deployment Rozvoj funkcí kvality 4. Hodnotová analýza 5. Analýza funkcí 6. Metody hodnocení námětů Návrh cvičení Charakteristiky 7. Způsoby aplikace požadavků zákazníka do firmy 8. APQP Advanced Product Quality Planning Pokročilé plánování kvality produktu - postup aplikace požadavku Rizika nepochopení a nezajištění požadavku zákazníka Dům kvality Funkce výrobku Zajištění požadavku ve formě Specifikace produktu Modul Technická příprava strojírenské výroby Projektování strojírenských výrobních systémů V jednání 3 dny 1. Moderní metody organizace výroby lean management 2. Buňky U výhody obsluhy více strojů 3. Value stream mapping mapování toku hodnot 4. Přidaná hodnota 5. Předpoklad pro efektivní práci analýza layoutu 6. Předpoklad pro bezpečnou a rychlou práci - 5S 7. Customizace produktů a procesů metoda SIPOC 8. Další trendy kanban, chaku Návrh cvičení Výpočet indexu přidané hodnoty Špagety diagram, optimalizace procesu Analýza výrobního procesu Poznávání akafud na pracovišti 2/23

3 Technická příprava strojírenské výroby Zlepšování organizace práce, pracovních postupů a určování nutné spotřeby pracovního času Ing. Martina Pavlíková Celkem 2 dny 1. den Ing. Milan Rozkoš 2. den Ing. Martina Pavlíková Návrh cvičení 1. den Ing. Milan Rozkoš Návrh cvičení 2. den Ing. Martina Pavlíková 1. Dobrá příprava výroby a jasná údaje od zákazníka základní předpoklad dodání kvalitního výrobku včas zákazníkovi diskuse nad úlohou technické přípravy výroby 2. Nutné informace k přezkoumání požadavků zákazníka charakteristiky produktu 3. Nutné informace k zajištění výroby převod charakteristik produktu do charakteristik procesu 4. Zdroje pro realizace procesu - 6M (M= základní kategorie zdroje pro proces) 5. Potřeby a volba úrovně rozpracovanosti výrobní a technické dokumentace 6. Nastavení kontrolních a měřicích mechanismů 7. Sledování výkonu pracovníka 8. Náměty na zlepšení a optimalizaci procesu společná diskuse nad problémy vlastních firem 9. Ošetření rizik realizačního procesu zajištění schopnosti vyrábět a dodávat (náměty do programu kontinuity, zajištění trvalé dostupnosti zdrojů v podmínkách malé a střední firmy) 1. Základní kalkulační pojmy druhy nákladů, jednice, metody 2. Členění nákladů fixní a variabilní náklady, přímé a nepřímé náklady 3. Způsoby rozvrhování fixních a nepřímých nákladů na kalkulační jednici 4. Metody kalkulace 5. Kalkulace nákladů výkonů, kalkulace cen 6. Diskuse Role technické příprav výroby a dalších předvýrobních etap diskuse Popis charakteristik produktu Zdroje realizačního procesu Nastavení kontrolních mechanismů do realizace Rizika procesu, jak zajistit kontinuitu podnikání Členění nákladů dle příkladů účastníků školení Příklady kalkulace výkonů a kalkulace cen 3/23

4 Technická příprava strojírenské výroby Analýza rizik strojního zařízení 2 dny 1. Právní předpisy pro uvádění strojního zařízení na trh a do výroby 2. Povinnosti výrobce ke strojnímu zařízení 3. Technická dokumentace 4. Identifikace nebezpečí a proces posuzování rizika 5. Způsob vyhodnocování rizika 6. Způsoby snižování rizika 7. Nácvik analýzy rizika Návrh cvičení Možná rizika Identifikace nebezpečí Analýza rizik Redukce rizik Případová studie analýzy rizika 4/23

5 Mistr ve strojírenské výrobě Efektivní vedoucí/mistr strojírenské výroby 2 dny 1. Vliv nekvality na konkurenceschopnost firmy 2. Štíhlý management a lean principy 3. Zásady managementu 4. Role mistra při řízení procesu) 5. Zdroje plýtvání 6. Požadavky na kvalitu- zapojení mistra do smyčky kvality 7. Vstupy informace, dokumentace, řízení 8. Zdroje péče o technické zdroje 9. Nástroje lean (5S metoda zajištění pořádku a organizace na pracovišti, TPM Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba, SMED single minute exchange of die = rychlé přeseřízení / rychlá výměna nástrojů) 10. Minimum právních požadavků z oblasti ochrany životního prostředí a požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 11. Monitorování kvality a výkonnosti - kvalita, neshody, ukazatele 12. Poznávání abnormalit, nácvik poznávání plýtvání a jeho odstraňování 13. Metody standardizace a vizualizace 14. Práce s lidskými zdroji, zaškolování, patrónování 15. Stimulace versus motivace lidí 16. Diskuse Návrh cvičení Způsob řízení, test účastníka Kontrolní činnost mistra Cvičení odhalování zdrojů plýtvání Motivátory vs. stimulátory 5/23

6 Mistr ve strojírenské výrobě Hospodárná/správná výrobní strojírenská praxe 2 dny 1. Způsoby identifikace a odstraňování plýtvání na pracovišti 2. Způsoby aplikace metody 5S (metoda zajištění pořádku a organizace na pracovišti) 3. Implementace TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) na pracovišti 4. Tvorba standardů pro zajištění stabilní produkce 5. Mapování činností metoda od vstupu po výstup SIPOC (metoda supplier input process output customer / dodavatel vstup proces výstup zákazník) 6. Metody vizualizace na dílně 7. Zajištění duševního zdraví mistra delegování Návrh cvičení Poznávání zdrojů plýtvání Tvorba standardu Tvorba standardu pracoviště Kontrolní plán Standardní operační postup Týmová tabule Přenos činností 6/23

7 Mistr ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro mistry 1. Úvod do TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 5. Zavádění TPM v podniku 6. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 7. Role mistra při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Výpočet OEE (Overall Equipment Effectiveness, celková efektivita zařízení) Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Návrh cvičení Mistr ve strojírenské výrobě Snižování času na přeseřízení strojů ve výrobě pro mistry 1. Definice seřizování 2. Příčiny ztrát při seřizování 3. Cíle při seřizování 4. Rozdělení činností při seřizování 5. Metodologie snižování času při seřizování 6. Očekávání od seřizování 7. Výhody redukce seřizovacích časů 7/23

8 Mistr ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálů 8. Metalografie, metalografické zkoušky Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška. Místo konání: SPŠ Přerov Modul Návrh cvičení Mistr ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Místo konání: SPŠ Přerov 8/23

9 Obráběč ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro obráběče 1. Úvod do TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit dílny v rámci TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 1. Příznivý/Nepříznivý vliv obsluhy na výrobní zařízení 2. Vliv obsluhy na příčiny poruch strojů 5. Zavádění TPM v podniku 6. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 7. Role obráběče při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Debata k příčinám poruch strojů a zařízení Výpočet OEE Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Návrh cvičení Obráběč ve strojírenské výrobě Snižování času na přeseřízení strojů ve výrobě pro mistry 1. Definice seřizování 2. Příčiny ztrát při seřizování 3. Cíle při seřizování 4. Rozdělení činností při seřizování 5. Metodologie snižování času při seřizování 6. Očekávání od seřizování 7. Výhody redukce seřizovacích časů 9/23

10 Obráběč ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení.. 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálů. 8. Metalografie Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška Místo konání: SPŠ Přerov Modul Návrh cvičení Obráběč ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace pro obráběče Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Místo konání: SPŠ Přerov 10/23

11 Obráběč ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích pro obráběče 1. Odpovědnost obráběče za kvalitu produktu 2. Štíhlé myšlení jak vzniká hodnota na dílně 3. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 4. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na dílně 5. Způsoby kontroly měření, srovnávání 6. Neshody význam identifikace a následných opatření 7. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 8. Krása statistiky ukáže na viníka Návrh cvičení Aplikace tří ne 9. Předpoklad kvalitního výrobku dostatečné zdroje na dílně, jaké technické, lidské, informační zdroje jsou potřeba k zajištění kvalitního výrobku (od dokumentace, nástroje po měřidla) 10. Časté neshody na obrobně diskuse a návrh opatření 11. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA (Plan-Do-Check-Act / plánuj-udělej zkontroluj jednej) report, A3 report Identifikace mud Náprava, nápravná opatření Hledání příčiny problému Společná tvorba a analýza histogramu Tvorba PDCA reportu Debata nad zdroji pro proces - šest em 11/23

12 Obráběč ve strojírenské výrobě Programování CNC rozšíření znalostí Ing. Miroslav Dýčka 2 dny 1. Programování v itnc 530 Heidenhain 2. Programování obrysů v itnc 530 Heidenhain s použitím DXF souboru 3. Ukázka programování rotační součásti v dialogu Sinumerik Operate Turn 4. Ukázka programování nerotační součásti v dialogu Sinumerik Operate Mill 5. Ukázka programování rotační součásti v CAD/CAM programu AlphaCAM 6. Ukázka programování nerotační součásti v CAD/CAM programu AlphaCAM Návrh cvičení Vytvořit program pro frézovanou součást v CAD/CAM programu AlphaCAM Místo konání: SPŠ Přerov Modul Obráběč ve strojírenské výrobě Obrábění - CNC Ing. Miroslav Dýčka 2 dny 1. Popis frézovacího výukového CNC obráběcího centra EMCO Concept Mill 55 (CM55) 2. Seřízení stroje CM55 pro vytvořený program 3. Odladění připraveného programu pro frézovanou součást 4. Výroba frézované součásti na CM55 5. Popis výukového CNC soustruhu EMCO Concept TURN 105 (CT105) 6. Seřízení stroje CT105 pro vytvořený program 7. Odladění připraveného programu pro rotační součást 8. Výroba rotační součásti na CT105 Návrh cvičení Seřízení CNC stroje, odlaďování programu Místo konání: SPŠ Přerov 12/23

13 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro strojní mechaniky 1. Úvod do TPM Total Productive Maintenance (totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit dílny TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 5. Zavádění TPM na dílně 6. Specifika montážní nebo zámečnické dílny 7. Specifika pro údržbu 8. Jaké vhodné přístupy musí použít strojní mechanik zámečník pro maximální využití možností výrobního zařízení 9. Vliv obsluhy na příčiny poruch strojního zařízení 10. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 11. Role strojního mechanika při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálů. 8. Metalografie, metalografické zkoušky Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška Místo konání: SPŠ Přerov 13/23

14 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Návrh cvičení Místo konání: SPŠ Přerov Modul Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích pro strojní mechaniky 1. Odpovědnost operátora za kvalitu produktu 2. Štíhlé myšlení - hodnota 3. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 4. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na pracovišti 5. Způsoby kontroly měření, srovnávání 6. Neshody význam identifikace a následných opatření 7. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 8. Krása statistiky ukáže na viníka 9. Časté neshody na obrobně diskuse a návrh opatření 10. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA report, A3 report Návrh cvičení Aplikace tří ne Identifikace mud Náprava, nápravné opatření Hledání příčiny problému Tvorba a vyhodnocení histogramu Tvorba PDCA reportu 14/23

15 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Zámečnické činnosti Ing. Irena Kučerová, František Zlámala 2 dny 1. Ruční zpracování kovů - plošné měření a orýsování, řezání kovů, pilování, stříhání, prostřihování, ohýbání, sekání, probíjení, vrtání, vyhrubování, vystružování, řezání závitů, rovnání, ohýbání, nýtování 2. Práce s mechanizovanými nástroji 3. Svařování nové technologie Návrh cvičení Praktické orýsování součástí dle výkresové dokumentace praktická část Základní zámečnické práce pilování, řezání závitů, vystružování, nýtování praktická část Mechanizované nástroje a nářadí nácvik použití praktická část Nové technologie plazmové dělení materiálu nácvik použití + (exkurze SSI) praktická část Bezpečnost práce všeobecné zásady BP při práci strojního mechanika praxe praktická část Praktické orýsování součástí dle výkresové dokumentace praktická část Základní zámečnické práce pilování, řezání závitů, vystružování, nýtování praktická část Mechanizované nástroje a nářadí - praktická část Nové technologie plazmové dělení materiálu (exkurze SSI) praktická část Místo konání: SPŠ Hranice 15/23

16 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Montáž Ing. Jarmila Zezulová, František Zlámala 2 dny 1. Technologie montáže 2. Plánování montáže 3. Způsoby organizace montáže 4. Automatizace montáže 5. Příprava součástí k montáži 6. Montáže typických strojních dílů 7. Hydraulické mechanismy Návrh cvičení Kontrola kvality, rozměrů a opotřebení součástí před montáží praktická část Rozebíratelné spoje nácvik montáže a demontáže součástí praktická část Demontáž zalomených šroubů praktická část Montáž ložisek lisování, narážení za tepla a za studena praktická část Způsoby mazání, způsoby zajištění praktická část Bezpečnost práce všeobecné zásady BP při práci strojního mechanika demontáž a montáž součástí praktická část Základy demontáže praktická část Základy montáže praktická část Kontrola kvality, rozměrů a opotřebení součástí před montáží praktická část Rozebíratelné spoje normy ČSN praktická část Montáž ložisek praktická část SPŠ Hranice 16/23

17 Svářeč ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro svářeče 1. Úvod do TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit svařovny TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 5. Zavádění TPM na svářečské dílně 6. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 7. Role svářeče při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Svářeč ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálu 8. Zkoušení svarových spojů, vady svarů 9. Změny krystalické struktury po svařování, metalografie Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška Místo konání: SPŠ Přerov 17/23

18 Návrh cvičení Svářeč ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace pro svářeče Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Místo konání: SPŠ Přerov Modul Svářeč ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích pro svářeče 1. Odpovědnost svářeče za kvalitu svařence 2. Štíhlé myšlení - hodnota 3. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 4. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na pracovišti 5. Způsoby kontroly měření, srovnávání 6. Neshody význam identifikace a následných opatření 7. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 8. Krása statistiky ukáže na viníka 9. Časté neshody na svařovně diskuse a návrh opatření 10. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA report, A3 report Návrh cvičení Aplikace tří ne Identifikace mud Náprava, nápravné opatření Hledání příčiny problému Tvorba PDCA reportu 18/23

19 Svářeč ve strojírenské výrobě Svařovací materiály Ing. Marie Rytířová 1. Zásady volby přídavných materiálů 2. Vliv jednotlivých prvků na kvalitu svarového spoje 3. Porovnání svařitelnosti základních technických materiálů 4. Svařování konstrukčních nelegovaných ocelí 5. Svařování středně legovaných ocelí 6. Svařování vysoce legovaných ocelí martenzitických a austenitických 7. Svařování litin 8. Svařování hliníku a jeho slitin 9. Svařování mědi a slitin mědi 10. Podmínky předehřevu a rozsah žíhacích teplot u jednotlivých materiálů 11. Nové svařovací materiály 12. Změny metalografické struktury při svařování a jejich minimalizace Návrh cvičení Rešerše odborné literatury a diskuse Místo konání: SPŠ Přerov Modul Svářeč ve strojírenské výrobě Techniky svařování Ing. Drahoslav Havlas 3 dny BLOK 1 1. Seznámení účastníků s účelem a náplní školení. 2. Školení z bezpečnosti práce na svářečských pracovištích. 3. Seznámení s novou normou ČSN EN ISO zkoušky svářečů a porovnání s dobíhající normou ČSN EN zkoušky svářečů. 4. Přehled vybraných metod svařování. a. Svařování metodou 111 ručně obalenou elekt. el. obloukem. b. Svařování metodou 135 el. obloukem tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu. 5. Výhody a nevýhody metod 111 a 135, porovnání kvality, produktivity a použitelnosti. 6. Praktické ukázky svařování metodou 111 a 135 na koutovém a tupém spoji. 7. Porovnání jakosti svarů, vyhodnocení vad svarů, zkoušky průvaru koutových svarů. 19/23

20 BLOK 2 1. Seznámení s normou ČSN EN ISO 3834 požadavky na jakost při tavném svařování. 2. Údržba strojů a zařízení pro svařování 3. Přehled vybraných metod svařování a. Svařování metodou 131 b. Svařování metodou 141 el. obloukem netavící se elektrodou v ochraně inertního plynu. 4. Výhody a nevýhody metod 131, 141, porovnání kvality, produktivity a možností využití. 5. Praktické ukázky svařování metodou 131 a 141, porovnání vzhledu svarů, vyhodnocení vad, zkouška průvarů koutových svarů. BLOK 3 6. Seznámení s normou ČSN EN provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 7. Přehled vybraných metod svařování a pájení a. metoda 311 svařování kyslíko-acetylenovým plamenem b. metoda 912 plamenové tvrdé pájení 8. Výhody a nevýhody metod 311, 912. Porovnání kvality, produktivity a možností. 9. Praktické ukázky svařování metodou 311 a 912, porovnání jakosti, vyhodnocení vad. 10. Prohlídka mechanizovaného pracoviště: a. Řezání kyslíkem b. Řezání plazmou c. Mechanizované svařování metodou 135 Návrh cvičení Svařování tupého spoje v poloze vodorovně shora Svařování koutového spoje v poloze šikmo shora Místo konání: učebna a provoz svářecí školy HALLEXO CZ s.r.o., Kojetínská 358/71, Přerov I-Město ( bývalý areál PSP Přerov). 20/23

21 Efektivní zpětná vazba ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích - technici 2 dny 1. Odpovědnost operátora a technika za kvalitu produktu, plánování kvality 2. Štíhlé myšlení hodnota 3. Zdroje problémů vliv předvýrobních etap na kvalitu produktu 4. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 5. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na pracovišti 6. Způsoby kontroly měření, srovnávání 7. Neshody význam identifikace a následných opatření 8. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 9. Postupy řešení problémů 10. Eliminace problémů poka yoke (chybuvzdornost) a baka yoke (blbuvzdornost) 11. Krása statistiky ukáže na viníka Návrh cvičení Aplikace tří ne 12. Časté neshody v provozu diskuse a návrh opatření 13. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA (Plan-Do-Check-.Act / plánuj-udělej zkontroluj jednej) report, A3 report Identifikace mud (zdrojů plýtvání) Nastavení kontrolního plánu Náprava. nápravné opatření Hledání příčiny problému PDCA, 8D report (osmikrokové zlepšování), tvorba procedury SOP (standardní operační postup) CVIČENÍ aplikace poka yoke Histogram, SPC (statistic process control statistické řízení procesu Tvorba A3 reportu 21/23

22 Efektivní zpětná vazba ve strojírenské výrobě Základní statistické a analytické metody pro použití na pracovišti 2 dny 1. Přehled nástrojů a podmínky pro jejich používání 2. Vývojový diagram 3. Záznamník dat 4. Histogram 5. Ishikawův diagram příčin a následků 6. Paretova analýza 7. Korelační diagram 8. Metody statistické regulace, ukázka aplikace 9. Afinitní diagram (diagram afinity) 10. Diagram vzájemných vztahů (relační diagram) 11. Systematický (stromový) diagram 12. Maticový diagram 13. Analýza údajů v matici 14. Diagram PDPC (Proces Decision Programm Chart rozhodovací diagram) 15. Síťový diagram, ukázka možné aplikace 16. Metoda 5x proč? 17. Metoda šesti otázek 18. Postupy využití nástrojů zlepšování při řešení problémů, ukázka deníku kvality a užití A3 reportu při řešení konkrétního problému Návrh cvičení Vývojový diagram, záznamník dat Histogram, Ishikawův diagram, Paretova analýza Korelační diagram Afinitní diagram, relační diagram, systematický diagram Paprskový diagram, analýza údajů v matici Diagram PDPC Metoda 5x proč?, metoda šesti otázek 22/23

23 Efektivní zpětná vazba ve strojírenské výrobě Efektivní metody pro přezkoumání používaných přístupů 2 dny 1. Systém neustálého zlepšování 2. Základní cyklus P-D-C-A 3. Přístup kaizen (kai zen, změny k lepšímu) 4. Podmínky pro aplikaci kaizen přístupu 5. Nástrahy efektivního podnikání tři Mu 6. Muda osm zdrojů plýtvání 7. Mura (nepravidelnost), muri (přetěžování) 8. Praktický nácvik poznávání muda, mura, muri 9. Náměty na akce ke zlepšení stavu 10. Výhody z aktivit neustálého zlepšování (příklad Toyota) Návrh cvičení Trénink cyklu PDCA Poznávání zdrojů plýtvání Nácvik akce zlepšování 23/23

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ. Modul Obráběč ve strojírenské výrobě

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ. Modul Obráběč ve strojírenské výrobě PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ Modul Obráběč ve strojírenské výrobě Vzdělávací modul: Obráběč ve strojírenské výrobě Příručka správné praxe ve strojírenské výrobě Autor: Ing. Milan Rozkoš

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Identifikace, eliminace problémů a ztrát Obsah Štíhlá firma... 2 Identifikace, eliminace problémů a ztrát... 3 OBSAH modulu I.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Management údržby strojů a zařízení

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Management údržby strojů a zařízení VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Management údržby strojů a zařízení Obsah Štíhlá firma... 2 Management údržby strojů a zařízení... 3 OBSAH modulu III.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího programu

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013 Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE Obecný úvod Svarové spoje Při svařování dvou dílů se jejich materiály spojí ve

Více

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt)

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Základní seznámení s metodou Six Sigma a nástroji štíhlé výroby. V první části školení budou účastníci seznámeni s dvanácti kroky metody řešení Six Sigma

Více

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA PULICKÁ 695, DOBRUŠKA Učební obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 platný od 2.ledna 2013 (uvedené ceny jsou bez 21% DPH) Kontakt: Stanislav NĚMEC, vedoucí svářečské školy tel. +420474651848 fax +420474651849 mob. +420606345468

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství Maturitní témata ze stavby a provozu strojů Spoje se silovým stykem - šroubové spoje Spoje se silovým stykem - svěrné, tlakové, klínové, pružné spoje Spoje s tvarovým stykem Spoje s materiálovým stykem

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

Výrobní firmy po krizi

Výrobní firmy po krizi Výrobní firmy po krizi Zvolili jste správnou cestu? Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice kpmg.cz KPMG v České republice Obsah 1 Úvod 03 2 Náš přístup a metodika průzkumu 04 3 Hlavní zjištění

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec

Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec Vytvořeno: únor 2013 až květen 2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k zdokonalení,

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ. Modul Mistr ve strojírenské výrobě

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ. Modul Mistr ve strojírenské výrobě PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ Modul Mistr ve strojírenské výrobě Vzdělávací modul: Mistr ve strojírenské výrobě Příručka správné praxe ve strojírenské výrobě Autor: Ing. Milan Rozkoš Sborník

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT Strana: 1/6 Obsah Seznam normativních dokumentů pro školení pracovníků NDT...2 Vizuální kontrola svařované výrobky...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 1...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 2...5 Nejbližší termín

Více

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704 Normy pro tavné Aktuální stav 11/2014 Požadavky na jakost při tavném EN ISO 3834-1 až 5 CEN ISO/TR 3834-6 Obloukové Skupiny materiálu CEN ISO/TR 15608 ISO/TR 20173 Doporučení pro EN 1011-1 (ISO/TR 17671-1)

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 2015 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Trendy v oblasti PI. » Jaroslav Dlabač září 2015. Úvod do PI Studijní program Průmyslové inženýrství. Želevčice

Trendy v oblasti PI. » Jaroslav Dlabač září 2015. Úvod do PI Studijní program Průmyslové inženýrství. Želevčice Trendy v oblasti PI Úvod do PI Studijní program Průmyslové inženýrství Želevčice» Jaroslav Dlabač září 2015 API Akademie produktivity a inovací Institut průmyslového inženýrství 2005-2015 Cíle příspěvku

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

NC Line s.r.o. Suchdol nad Odrou 233, 742 01

NC Line s.r.o. Suchdol nad Odrou 233, 742 01 OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU obsluha a seřízení CNC ohraňovacího lisu výroba součástek na strojích ohýbání výrobků z tenkých plechů kontrola výrobků měřícími přístroji znalost čtení výkresové dokumentace

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2002 Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku ČSN EN 1011-4 05 2210 Srpen Welding - Recommendations

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu

Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu ČSJ, OSSM Praha, 19. 4. 2012 Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu Prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc. Katedra kontroly a řízení jakosti Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli Výtah z normy vysvětlující jednotlivé proměnné 1) Metoda svařování : metody svařování definované v normě ČSN EN ISO 857-1 a označení dle ČSN EN

Více

15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín 15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Zúčastnily se ZŠ Halenkov a ZŠ Velké Karlovice Tentokrát se žáci věnovali i strojírenským oborům, obrábění

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

Přehled kurzů, seminářů, školení

Přehled kurzů, seminářů, školení SPŠ, Hronov, Hostovského 910 NABÍDKA KURZŮ, SEMINÁŘŮ, ŠKOLENÍ: Kontakt: Sedláčková Věra tel. 491485048 e mail: sedlackova@spshronov.cz Přehled kurzů, seminářů, školení 1. ECDL Evropský průkaz počítačové

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky

Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Efektivita Pro příští období je prioritou zefektivnit reakce na uspokojení zákaznických

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a pomůcky, postup při

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Vzdělávací nabídka školy Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Jaké jsou přednosti certifikované školy? vytvoření moderního komplexního systému řízení

Více

Nové trendy v oblasti PI

Nové trendy v oblasti PI Nové trendy v oblasti PI Úvod do PI Studijní program Průmyslové inženýrství Želevčice» Ing. Marcel Pavelka, IEn. únor 2015 API Akademie produktivity a inovací Institut průmyslového inženýrství 2005-2015

Více

květen 2008 profesní životopis

květen 2008 profesní životopis 6σ Martin Hannsmann profesní životopis konec 80.let pravděpodobnost a matematická statistika na MFF UK první polovina 90.let asistent na FEK ZČU druhá polovina 90.let manažer kvality PLM/Rexam Aš (vratné

Více

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU Sledování nákladů pomocí nákladového modelu PAF Co jsou náklady na kvalitu Náklady vynaložené výrobcem, uživatelem a společností, spojené s kvalitou výrobku a nebo služby Suma

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl -- -- : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl -- -- : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání r : M HLUCHÝ, J KOLOUCH, R PAŇÁK I I, S ROJIRENSKA echnologie POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1 díl 2, upravené vydání / /,\\1// -- -- SCientia, spol s ro, pedagogické nakladatelství Praha 2001 \ OBSAH

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 22

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ Registrační číslo projektu: CZ..07/..07/.0054

Více