Osnovy vzdělávacích modulů projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnovy vzdělávacích modulů projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě"

Transkript

1 Osnovy vzdělávacích modulů projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě Září /23

2 Technická příprava strojírenské výroby Efektivní příprava strojírenské výroby 2 dny 1. Poznávání požadavků zákazníka 2. Rozdíl mezi požadavky, očekáváními a přáními 3. QFD Quality Function Deployment Rozvoj funkcí kvality 4. Hodnotová analýza 5. Analýza funkcí 6. Metody hodnocení námětů Návrh cvičení Charakteristiky 7. Způsoby aplikace požadavků zákazníka do firmy 8. APQP Advanced Product Quality Planning Pokročilé plánování kvality produktu - postup aplikace požadavku Rizika nepochopení a nezajištění požadavku zákazníka Dům kvality Funkce výrobku Zajištění požadavku ve formě Specifikace produktu Modul Technická příprava strojírenské výroby Projektování strojírenských výrobních systémů V jednání 3 dny 1. Moderní metody organizace výroby lean management 2. Buňky U výhody obsluhy více strojů 3. Value stream mapping mapování toku hodnot 4. Přidaná hodnota 5. Předpoklad pro efektivní práci analýza layoutu 6. Předpoklad pro bezpečnou a rychlou práci - 5S 7. Customizace produktů a procesů metoda SIPOC 8. Další trendy kanban, chaku Návrh cvičení Výpočet indexu přidané hodnoty Špagety diagram, optimalizace procesu Analýza výrobního procesu Poznávání akafud na pracovišti 2/23

3 Technická příprava strojírenské výroby Zlepšování organizace práce, pracovních postupů a určování nutné spotřeby pracovního času Ing. Martina Pavlíková Celkem 2 dny 1. den Ing. Milan Rozkoš 2. den Ing. Martina Pavlíková Návrh cvičení 1. den Ing. Milan Rozkoš Návrh cvičení 2. den Ing. Martina Pavlíková 1. Dobrá příprava výroby a jasná údaje od zákazníka základní předpoklad dodání kvalitního výrobku včas zákazníkovi diskuse nad úlohou technické přípravy výroby 2. Nutné informace k přezkoumání požadavků zákazníka charakteristiky produktu 3. Nutné informace k zajištění výroby převod charakteristik produktu do charakteristik procesu 4. Zdroje pro realizace procesu - 6M (M= základní kategorie zdroje pro proces) 5. Potřeby a volba úrovně rozpracovanosti výrobní a technické dokumentace 6. Nastavení kontrolních a měřicích mechanismů 7. Sledování výkonu pracovníka 8. Náměty na zlepšení a optimalizaci procesu společná diskuse nad problémy vlastních firem 9. Ošetření rizik realizačního procesu zajištění schopnosti vyrábět a dodávat (náměty do programu kontinuity, zajištění trvalé dostupnosti zdrojů v podmínkách malé a střední firmy) 1. Základní kalkulační pojmy druhy nákladů, jednice, metody 2. Členění nákladů fixní a variabilní náklady, přímé a nepřímé náklady 3. Způsoby rozvrhování fixních a nepřímých nákladů na kalkulační jednici 4. Metody kalkulace 5. Kalkulace nákladů výkonů, kalkulace cen 6. Diskuse Role technické příprav výroby a dalších předvýrobních etap diskuse Popis charakteristik produktu Zdroje realizačního procesu Nastavení kontrolních mechanismů do realizace Rizika procesu, jak zajistit kontinuitu podnikání Členění nákladů dle příkladů účastníků školení Příklady kalkulace výkonů a kalkulace cen 3/23

4 Technická příprava strojírenské výroby Analýza rizik strojního zařízení 2 dny 1. Právní předpisy pro uvádění strojního zařízení na trh a do výroby 2. Povinnosti výrobce ke strojnímu zařízení 3. Technická dokumentace 4. Identifikace nebezpečí a proces posuzování rizika 5. Způsob vyhodnocování rizika 6. Způsoby snižování rizika 7. Nácvik analýzy rizika Návrh cvičení Možná rizika Identifikace nebezpečí Analýza rizik Redukce rizik Případová studie analýzy rizika 4/23

5 Mistr ve strojírenské výrobě Efektivní vedoucí/mistr strojírenské výroby 2 dny 1. Vliv nekvality na konkurenceschopnost firmy 2. Štíhlý management a lean principy 3. Zásady managementu 4. Role mistra při řízení procesu) 5. Zdroje plýtvání 6. Požadavky na kvalitu- zapojení mistra do smyčky kvality 7. Vstupy informace, dokumentace, řízení 8. Zdroje péče o technické zdroje 9. Nástroje lean (5S metoda zajištění pořádku a organizace na pracovišti, TPM Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba, SMED single minute exchange of die = rychlé přeseřízení / rychlá výměna nástrojů) 10. Minimum právních požadavků z oblasti ochrany životního prostředí a požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 11. Monitorování kvality a výkonnosti - kvalita, neshody, ukazatele 12. Poznávání abnormalit, nácvik poznávání plýtvání a jeho odstraňování 13. Metody standardizace a vizualizace 14. Práce s lidskými zdroji, zaškolování, patrónování 15. Stimulace versus motivace lidí 16. Diskuse Návrh cvičení Způsob řízení, test účastníka Kontrolní činnost mistra Cvičení odhalování zdrojů plýtvání Motivátory vs. stimulátory 5/23

6 Mistr ve strojírenské výrobě Hospodárná/správná výrobní strojírenská praxe 2 dny 1. Způsoby identifikace a odstraňování plýtvání na pracovišti 2. Způsoby aplikace metody 5S (metoda zajištění pořádku a organizace na pracovišti) 3. Implementace TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) na pracovišti 4. Tvorba standardů pro zajištění stabilní produkce 5. Mapování činností metoda od vstupu po výstup SIPOC (metoda supplier input process output customer / dodavatel vstup proces výstup zákazník) 6. Metody vizualizace na dílně 7. Zajištění duševního zdraví mistra delegování Návrh cvičení Poznávání zdrojů plýtvání Tvorba standardu Tvorba standardu pracoviště Kontrolní plán Standardní operační postup Týmová tabule Přenos činností 6/23

7 Mistr ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro mistry 1. Úvod do TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 5. Zavádění TPM v podniku 6. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 7. Role mistra při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Výpočet OEE (Overall Equipment Effectiveness, celková efektivita zařízení) Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Návrh cvičení Mistr ve strojírenské výrobě Snižování času na přeseřízení strojů ve výrobě pro mistry 1. Definice seřizování 2. Příčiny ztrát při seřizování 3. Cíle při seřizování 4. Rozdělení činností při seřizování 5. Metodologie snižování času při seřizování 6. Očekávání od seřizování 7. Výhody redukce seřizovacích časů 7/23

8 Mistr ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálů 8. Metalografie, metalografické zkoušky Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška. Místo konání: SPŠ Přerov Modul Návrh cvičení Mistr ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Místo konání: SPŠ Přerov 8/23

9 Obráběč ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro obráběče 1. Úvod do TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit dílny v rámci TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 1. Příznivý/Nepříznivý vliv obsluhy na výrobní zařízení 2. Vliv obsluhy na příčiny poruch strojů 5. Zavádění TPM v podniku 6. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 7. Role obráběče při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Debata k příčinám poruch strojů a zařízení Výpočet OEE Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Návrh cvičení Obráběč ve strojírenské výrobě Snižování času na přeseřízení strojů ve výrobě pro mistry 1. Definice seřizování 2. Příčiny ztrát při seřizování 3. Cíle při seřizování 4. Rozdělení činností při seřizování 5. Metodologie snižování času při seřizování 6. Očekávání od seřizování 7. Výhody redukce seřizovacích časů 9/23

10 Obráběč ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení.. 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálů. 8. Metalografie Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška Místo konání: SPŠ Přerov Modul Návrh cvičení Obráběč ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace pro obráběče Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Místo konání: SPŠ Přerov 10/23

11 Obráběč ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích pro obráběče 1. Odpovědnost obráběče za kvalitu produktu 2. Štíhlé myšlení jak vzniká hodnota na dílně 3. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 4. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na dílně 5. Způsoby kontroly měření, srovnávání 6. Neshody význam identifikace a následných opatření 7. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 8. Krása statistiky ukáže na viníka Návrh cvičení Aplikace tří ne 9. Předpoklad kvalitního výrobku dostatečné zdroje na dílně, jaké technické, lidské, informační zdroje jsou potřeba k zajištění kvalitního výrobku (od dokumentace, nástroje po měřidla) 10. Časté neshody na obrobně diskuse a návrh opatření 11. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA (Plan-Do-Check-Act / plánuj-udělej zkontroluj jednej) report, A3 report Identifikace mud Náprava, nápravná opatření Hledání příčiny problému Společná tvorba a analýza histogramu Tvorba PDCA reportu Debata nad zdroji pro proces - šest em 11/23

12 Obráběč ve strojírenské výrobě Programování CNC rozšíření znalostí Ing. Miroslav Dýčka 2 dny 1. Programování v itnc 530 Heidenhain 2. Programování obrysů v itnc 530 Heidenhain s použitím DXF souboru 3. Ukázka programování rotační součásti v dialogu Sinumerik Operate Turn 4. Ukázka programování nerotační součásti v dialogu Sinumerik Operate Mill 5. Ukázka programování rotační součásti v CAD/CAM programu AlphaCAM 6. Ukázka programování nerotační součásti v CAD/CAM programu AlphaCAM Návrh cvičení Vytvořit program pro frézovanou součást v CAD/CAM programu AlphaCAM Místo konání: SPŠ Přerov Modul Obráběč ve strojírenské výrobě Obrábění - CNC Ing. Miroslav Dýčka 2 dny 1. Popis frézovacího výukového CNC obráběcího centra EMCO Concept Mill 55 (CM55) 2. Seřízení stroje CM55 pro vytvořený program 3. Odladění připraveného programu pro frézovanou součást 4. Výroba frézované součásti na CM55 5. Popis výukového CNC soustruhu EMCO Concept TURN 105 (CT105) 6. Seřízení stroje CT105 pro vytvořený program 7. Odladění připraveného programu pro rotační součást 8. Výroba rotační součásti na CT105 Návrh cvičení Seřízení CNC stroje, odlaďování programu Místo konání: SPŠ Přerov 12/23

13 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro strojní mechaniky 1. Úvod do TPM Total Productive Maintenance (totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit dílny TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 5. Zavádění TPM na dílně 6. Specifika montážní nebo zámečnické dílny 7. Specifika pro údržbu 8. Jaké vhodné přístupy musí použít strojní mechanik zámečník pro maximální využití možností výrobního zařízení 9. Vliv obsluhy na příčiny poruch strojního zařízení 10. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 11. Role strojního mechanika při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálů. 8. Metalografie, metalografické zkoušky Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška Místo konání: SPŠ Přerov 13/23

14 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Návrh cvičení Místo konání: SPŠ Přerov Modul Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích pro strojní mechaniky 1. Odpovědnost operátora za kvalitu produktu 2. Štíhlé myšlení - hodnota 3. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 4. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na pracovišti 5. Způsoby kontroly měření, srovnávání 6. Neshody význam identifikace a následných opatření 7. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 8. Krása statistiky ukáže na viníka 9. Časté neshody na obrobně diskuse a návrh opatření 10. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA report, A3 report Návrh cvičení Aplikace tří ne Identifikace mud Náprava, nápravné opatření Hledání příčiny problému Tvorba a vyhodnocení histogramu Tvorba PDCA reportu 14/23

15 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Zámečnické činnosti Ing. Irena Kučerová, František Zlámala 2 dny 1. Ruční zpracování kovů - plošné měření a orýsování, řezání kovů, pilování, stříhání, prostřihování, ohýbání, sekání, probíjení, vrtání, vyhrubování, vystružování, řezání závitů, rovnání, ohýbání, nýtování 2. Práce s mechanizovanými nástroji 3. Svařování nové technologie Návrh cvičení Praktické orýsování součástí dle výkresové dokumentace praktická část Základní zámečnické práce pilování, řezání závitů, vystružování, nýtování praktická část Mechanizované nástroje a nářadí nácvik použití praktická část Nové technologie plazmové dělení materiálu nácvik použití + (exkurze SSI) praktická část Bezpečnost práce všeobecné zásady BP při práci strojního mechanika praxe praktická část Praktické orýsování součástí dle výkresové dokumentace praktická část Základní zámečnické práce pilování, řezání závitů, vystružování, nýtování praktická část Mechanizované nástroje a nářadí - praktická část Nové technologie plazmové dělení materiálu (exkurze SSI) praktická část Místo konání: SPŠ Hranice 15/23

16 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Montáž Ing. Jarmila Zezulová, František Zlámala 2 dny 1. Technologie montáže 2. Plánování montáže 3. Způsoby organizace montáže 4. Automatizace montáže 5. Příprava součástí k montáži 6. Montáže typických strojních dílů 7. Hydraulické mechanismy Návrh cvičení Kontrola kvality, rozměrů a opotřebení součástí před montáží praktická část Rozebíratelné spoje nácvik montáže a demontáže součástí praktická část Demontáž zalomených šroubů praktická část Montáž ložisek lisování, narážení za tepla a za studena praktická část Způsoby mazání, způsoby zajištění praktická část Bezpečnost práce všeobecné zásady BP při práci strojního mechanika demontáž a montáž součástí praktická část Základy demontáže praktická část Základy montáže praktická část Kontrola kvality, rozměrů a opotřebení součástí před montáží praktická část Rozebíratelné spoje normy ČSN praktická část Montáž ložisek praktická část SPŠ Hranice 16/23

17 Svářeč ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro svářeče 1. Úvod do TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit svařovny TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 5. Zavádění TPM na svářečské dílně 6. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 7. Role svářeče při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Svářeč ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálu 8. Zkoušení svarových spojů, vady svarů 9. Změny krystalické struktury po svařování, metalografie Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška Místo konání: SPŠ Přerov 17/23

18 Návrh cvičení Svářeč ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace pro svářeče Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Místo konání: SPŠ Přerov Modul Svářeč ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích pro svářeče 1. Odpovědnost svářeče za kvalitu svařence 2. Štíhlé myšlení - hodnota 3. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 4. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na pracovišti 5. Způsoby kontroly měření, srovnávání 6. Neshody význam identifikace a následných opatření 7. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 8. Krása statistiky ukáže na viníka 9. Časté neshody na svařovně diskuse a návrh opatření 10. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA report, A3 report Návrh cvičení Aplikace tří ne Identifikace mud Náprava, nápravné opatření Hledání příčiny problému Tvorba PDCA reportu 18/23

19 Svářeč ve strojírenské výrobě Svařovací materiály Ing. Marie Rytířová 1. Zásady volby přídavných materiálů 2. Vliv jednotlivých prvků na kvalitu svarového spoje 3. Porovnání svařitelnosti základních technických materiálů 4. Svařování konstrukčních nelegovaných ocelí 5. Svařování středně legovaných ocelí 6. Svařování vysoce legovaných ocelí martenzitických a austenitických 7. Svařování litin 8. Svařování hliníku a jeho slitin 9. Svařování mědi a slitin mědi 10. Podmínky předehřevu a rozsah žíhacích teplot u jednotlivých materiálů 11. Nové svařovací materiály 12. Změny metalografické struktury při svařování a jejich minimalizace Návrh cvičení Rešerše odborné literatury a diskuse Místo konání: SPŠ Přerov Modul Svářeč ve strojírenské výrobě Techniky svařování Ing. Drahoslav Havlas 3 dny BLOK 1 1. Seznámení účastníků s účelem a náplní školení. 2. Školení z bezpečnosti práce na svářečských pracovištích. 3. Seznámení s novou normou ČSN EN ISO zkoušky svářečů a porovnání s dobíhající normou ČSN EN zkoušky svářečů. 4. Přehled vybraných metod svařování. a. Svařování metodou 111 ručně obalenou elekt. el. obloukem. b. Svařování metodou 135 el. obloukem tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu. 5. Výhody a nevýhody metod 111 a 135, porovnání kvality, produktivity a použitelnosti. 6. Praktické ukázky svařování metodou 111 a 135 na koutovém a tupém spoji. 7. Porovnání jakosti svarů, vyhodnocení vad svarů, zkoušky průvaru koutových svarů. 19/23

20 BLOK 2 1. Seznámení s normou ČSN EN ISO 3834 požadavky na jakost při tavném svařování. 2. Údržba strojů a zařízení pro svařování 3. Přehled vybraných metod svařování a. Svařování metodou 131 b. Svařování metodou 141 el. obloukem netavící se elektrodou v ochraně inertního plynu. 4. Výhody a nevýhody metod 131, 141, porovnání kvality, produktivity a možností využití. 5. Praktické ukázky svařování metodou 131 a 141, porovnání vzhledu svarů, vyhodnocení vad, zkouška průvarů koutových svarů. BLOK 3 6. Seznámení s normou ČSN EN provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 7. Přehled vybraných metod svařování a pájení a. metoda 311 svařování kyslíko-acetylenovým plamenem b. metoda 912 plamenové tvrdé pájení 8. Výhody a nevýhody metod 311, 912. Porovnání kvality, produktivity a možností. 9. Praktické ukázky svařování metodou 311 a 912, porovnání jakosti, vyhodnocení vad. 10. Prohlídka mechanizovaného pracoviště: a. Řezání kyslíkem b. Řezání plazmou c. Mechanizované svařování metodou 135 Návrh cvičení Svařování tupého spoje v poloze vodorovně shora Svařování koutového spoje v poloze šikmo shora Místo konání: učebna a provoz svářecí školy HALLEXO CZ s.r.o., Kojetínská 358/71, Přerov I-Město ( bývalý areál PSP Přerov). 20/23

21 Efektivní zpětná vazba ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích - technici 2 dny 1. Odpovědnost operátora a technika za kvalitu produktu, plánování kvality 2. Štíhlé myšlení hodnota 3. Zdroje problémů vliv předvýrobních etap na kvalitu produktu 4. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 5. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na pracovišti 6. Způsoby kontroly měření, srovnávání 7. Neshody význam identifikace a následných opatření 8. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 9. Postupy řešení problémů 10. Eliminace problémů poka yoke (chybuvzdornost) a baka yoke (blbuvzdornost) 11. Krása statistiky ukáže na viníka Návrh cvičení Aplikace tří ne 12. Časté neshody v provozu diskuse a návrh opatření 13. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA (Plan-Do-Check-.Act / plánuj-udělej zkontroluj jednej) report, A3 report Identifikace mud (zdrojů plýtvání) Nastavení kontrolního plánu Náprava. nápravné opatření Hledání příčiny problému PDCA, 8D report (osmikrokové zlepšování), tvorba procedury SOP (standardní operační postup) CVIČENÍ aplikace poka yoke Histogram, SPC (statistic process control statistické řízení procesu Tvorba A3 reportu 21/23

22 Efektivní zpětná vazba ve strojírenské výrobě Základní statistické a analytické metody pro použití na pracovišti 2 dny 1. Přehled nástrojů a podmínky pro jejich používání 2. Vývojový diagram 3. Záznamník dat 4. Histogram 5. Ishikawův diagram příčin a následků 6. Paretova analýza 7. Korelační diagram 8. Metody statistické regulace, ukázka aplikace 9. Afinitní diagram (diagram afinity) 10. Diagram vzájemných vztahů (relační diagram) 11. Systematický (stromový) diagram 12. Maticový diagram 13. Analýza údajů v matici 14. Diagram PDPC (Proces Decision Programm Chart rozhodovací diagram) 15. Síťový diagram, ukázka možné aplikace 16. Metoda 5x proč? 17. Metoda šesti otázek 18. Postupy využití nástrojů zlepšování při řešení problémů, ukázka deníku kvality a užití A3 reportu při řešení konkrétního problému Návrh cvičení Vývojový diagram, záznamník dat Histogram, Ishikawův diagram, Paretova analýza Korelační diagram Afinitní diagram, relační diagram, systematický diagram Paprskový diagram, analýza údajů v matici Diagram PDPC Metoda 5x proč?, metoda šesti otázek 22/23

23 Efektivní zpětná vazba ve strojírenské výrobě Efektivní metody pro přezkoumání používaných přístupů 2 dny 1. Systém neustálého zlepšování 2. Základní cyklus P-D-C-A 3. Přístup kaizen (kai zen, změny k lepšímu) 4. Podmínky pro aplikaci kaizen přístupu 5. Nástrahy efektivního podnikání tři Mu 6. Muda osm zdrojů plýtvání 7. Mura (nepravidelnost), muri (přetěžování) 8. Praktický nácvik poznávání muda, mura, muri 9. Náměty na akce ke zlepšení stavu 10. Výhody z aktivit neustálého zlepšování (příklad Toyota) Návrh cvičení Trénink cyklu PDCA Poznávání zdrojů plýtvání Nácvik akce zlepšování 23/23

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. UČEBNÍ PLÁN... 2 1.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU... 4 1.2. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ... 5 2. MODULY POVINNÉ... 6 2.1. CIZÍ JAZYK I ODBORNÝ... 6 2.2. MATEMATIKA, FYZIKA... 10 2.3.

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

Inspirační katalog. Efektivní výroba

Inspirační katalog. Efektivní výroba Inspirační katalog Efektivní výroba www.toplektori.cz Spolehlivý partner pro interní vzdělávání. Dobrý den, připravili jsme pro Vás katalog, ve kterém naleznete vybraná témata z oblasti zvyšování efektivnosti

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.2 Definice pracovních míst odbornost chemie Tento sešit obsahuje definici a popis pracovních pozic vhodných pro absolventy vysokých škol s chemickým zaměřením. Definice

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Disertační práce Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Optimization of production systems using simulation models Autor: Ing. Ivo Novák Studijní program: P 6208 Ekonomika a management

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů

Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů Ing. Marcel Pavelka API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Červen 2010 Obsah Úvod... 3 Cíle a východiska studie... 4 Představení společnosti

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma

Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma Diplomová práce Autor: Bc. Martin Kutálek Informační technologie

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

Zpráva ze vstupní analýzy

Zpráva ze vstupní analýzy Zpráva ze vstupní analýzy pro společnost Za společnost HM PARTNERS, s.r.o analýzu provedl a zpracoval: Jaroslav Kotas, konzultant a lektor Zpráva ze vstupní analýzy Vstupní analýza procesů, činností, oblastí

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více