K0pna zmluva i Obchod n6ho 26konnika d.5l3/l997zb.v zneni neskorsich zmien a doplnkov (d'alej len,,obchodni 26konnik") (DALEJ LEN,,ZI\4LUVA")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K0pna zmluva i Obchod n6ho 26konnika d.5l3/l997zb.v zneni neskorsich zmien a doplnkov (d'alej len,,obchodni 26konnik") (DALEJ LEN,,ZI\4LUVA")"

Transkript

1 uzavrel6 podl'a prislusnyich ustanoven TRUSTACOM, s.r.o. Kysucki Lieskovec 457, Kysucky Lieskovec K0pna zmluva i Obchod n6ho 26konnika d.5l3/l997zb.v zneni neskorsich zmien a doplnkov (d'alej len,,obchodni 26konnik") (DALEJ LEN,,ZI\4LUVA") Ku pujuci: Sidlo organizdcie: Bankov6 spojenie : UISIO UCtU: tco: IE DPH: Telef6n: Kontakln6 0soba: a ZMLUVNE STRANY TRUSTACOM, s.r"o. Kysucki Lieskovec 457, O23 34 Kysucki Lieskovec Frantisek Stanik. konatel' Ing. l\4rlan Truban. konatel' Slovensk6 spbritelha, a.s. sk j'81 sr<2o r) +42! \O) Ing. ivlilan Truban, konatel' OR Okresn6ho sddu Zjlina, Oddiel Sro, Vloika a /L (d'alei len,, KuPUjtici") Pred6vaj0ci: Si-d lo: ZastIpenli: Bankov6 spo.jenie: UISIO UClU: reo: ord: IC DPH: Telef6n: Kontaktnd osoba: zapisan6: GF lvlachining Solution s.r.o. Podolf 488, 627 O0 Podola lng Karei Kopp, Ing Nlichal Weinbrenner na zaklade splnomocnenia konatel'ov Unicredit Bank Slovakia, a.s. Park lnn Danube 2, Bratislava, k6d 1t\7 d (EUR) L sk :.9 sk40202].54l9 oo42o/5n r2o 2OO Ing Karel Kopp, riaditel' OR Krajskdho slidu v Brne, oddiel C, VloZka (d'alej len,,pred6vajuci") (spolodne d'alej tiez len,.ridastni'ci", resp.,,zmluvn6 strany") 0voDNE usranovenre T6to zmluva upravuje vz6jomn6 prdvne a obchodn6 vztahy zmluvn:ich str6n pri doddvke predmetu zmluw a na poiiadavky na sluzby bezprostredne spojen6 s jeho doddvkou, ktore boli predmetom verejn6ho obstardvania dislo lvlst, ktor6 bolo zverejnen6 vo vestniku verejn6ho obstardvania eislo i. I42/2OL4 zo dia 23,07.2OL4 na predmet 26kazky "Vysokoichlostn6 fr6zovacie centrum" realizovani v rdmci projektu - ZWSenie konkurencieschopnosfi TRUSTACoI\4, s.r.o. zavedenim inovativnych a lyspelich technol6gii pre r4irobu vstrekovacich foriem, ltl\4s k6di 251\OL21O39 financovanitho s podporou Eur6pskej inie z Eur6pskeho fondu region6lneho rozvoja v r6mci operadn6ho programu Konkurencieschopnost a hospoddrsky rast ldentifik'cia kapy, cena, termin reafirtcie e!6nok I. Vseobecn6 ustanovenia 1-.1 ldentifik6ciakipy predmetom plnenia K0pnej zmluvy je dodanie tovaru preddvajicim definovan6ho v predlozenej cenovej ponuke pre vy55ie uveden6ho verejni z6kazku a to v nasledovnej Struklire: Nezov polozky 126

2 TRUSTACOM, s.r.o. Kysucki Lieskovec 457, O23 34 Kysucki Lieskovec pridom presnii Specifik6cia jednotlivich tovarov je prilohou c 1 tejto zmluvy Preddvajici sa podpisom tejto zmluw zavazuje fladne dodat tovar v stanovenom termane a previest vlastnicke pr6vo k nemu na kupujdceho a d'alej vykonat dinnosti zmluvou dojednan6, ktor6 si nutnou podmienkou pre naplnenie [delu kipy v tejto zmluve- Kupujrici sa zavezuje riadne dodani tovat prcvziaf, zaplati{ zmluvn( cenu v stanovenej lehote a po dobu idinnosti zmluvy poskytovat spoluprdcqv zmluvnom alebo nutnom rozsahu. L.L.2 Zevezok pred'vaj1ceho riadne dodat tovar sa povazuje za splnen! diiom obojstrann6ho podpisu odovzd6vacieho protokolu bez aklichkolvek zdvad v protokole uvedenich. Prevedenie vlaslnickeho prava na kupujdceho nasldva diom odpisania dohodnutej ceny -z idtu kupujdceho v prospech idtu pred6va.j(ceho. L.2 Cena tovaru. Cena za predmet plnenia K0pnej zmiuvy je stanoven6 dohodou zmluvnich strdn podfa z6kona NR SR e. La/f996 Z. z. ocen6ch vzneni neskorsich predpisov, Whl65ky l\4f SR d Z.2., ktorou sa wkondva zdkon NR SR d Z. z. o cenach a predstavuje L.2.I celkovd diastku bez DPH: ,- EUR DPH (2O%): 410O0, - EUR celkovd zmluvn6 cena s DPH:246 0O0,- EUR slovom : dvestodtyridsalsesttisiceur CelkovS zmluvn6 cena tovaru zohl'adiuje vsetky niiklady preddvajuceho, ako aj ostatn6 n5klady na dinnosti spojen6 s plnenim zmluvneho z+jazru preddvajdceho (clo, dane, poistenie, rezijn6 n6klady, dopravu, zagkolenie obsluhy, inital6ciu). f.2.2 Ak6kolvek zmena zmluvnej ceny tovaru podlieha pisomnej dohode ddastnikov. Zmluvni cenu tovaru je. pred6vajdci opr6vneni zmenit len pri 5t6tom vykonanom vseobecne platnom rozhodnuti o sposobe idtovania, zmene cla a DPH. L.2.3 Zmluvn6 cena tovaru mo:e b),.1 tiez zmenend iba v pripade, :e dodatodne uplatnen6 naviac doddvky a menej doddvky boli vopred odstihlasen6 z6stupcom kupujdceho a potvrden6 dodatkom tejto zmluvy, osobou k tomu poverenou v z6hlavi zmluvy. Detailnd Specifikdcia ceny podl'a jednotlivich predmetov z6kazky tvori priiohu d. 2 zmlu!y Predevajdci je povinni predlozi{ elektronick0 verziu (vo form6te MS Excel ako prilohu d. 3) podrobn6ho rozpodtu, ako aj kazdu zmenu tohto rozpodtu, ku ktorej d6jde podas realiz6cie predmetu zmluvy. 1.3 Termfn dodania tovaru L.3.L Predmet plnenia K0pnej zmluwdod6 pred6vajuci kupujdcemu na mieslo Kysuck:i Lieskovec 776,O2334 K)sucki Lieskovec, a to najneskor: do 3 mesiacov od nadobudnutia Idinnosti zmlu\,y. Zmluvn{i strany sa dohodli, ie preddvajdci m6ie realizova{ aj diastkovd dod6vky predmetu zmlu4/ v soade s dldnkom l, bod 1.1, pridom musi blt dodrzan6 celkov6 doba plnenia v solade s timto bodom Vsetky zmeny terminu stanoven6ho pre dodanie tovaru pred6vaj6cim a odovzdanie ho kupujucemu le mozn6 Wkondva{ iba pisornne vo forme dodatku Zmluvy Pred6vajdci sa zavdzuje riadne doda{ tovar a kupujtici sa zavezuie tento tovar prevziat a zaistit zodpovedajlicu starostlivost o tento tovar tak, aby nedo5lo k jeho poikodeniu a tak prelomeniu ziirudnlch '' podmienok.!.3.4 Dodanie predmetu zmluvy bude realizovan6 vzm) le harmonogramu po predchddzajucom vz6jomnom odsrihlaseni presn6ho terminu doddvky (ako i diaslkovich) oboma zmluvnymi stranami. 226 <-6 \ ' /

3 TRUSTACOM, s.r.o. Kysucky Lieskovec 457, Kysucki Lieskovec Ddtum dod6vky je urdeni tak, Ze musi blt dokonaeni najnesk6r 3 mesiacov od d6tumu 06innosti tejto ZmluW, ak nie ie uveden6 inak, a ak nie je vzdjomne dohodnut6, Ze by bolo v prospech oboch strdn preditit' trvanre tejto Zmlu4/, priiom v takom pripade zmluvnd strany vykonajlr zmenu, ktor6 predl:uje platnost tejto Zmluw za rovnakych podmienok, ako je uveden6 v tomto dokumente V 'pripade nepredvidatel'niich okolnosta vyzadujricich posun terminu dod6vky, m6ze by,termin zmenenlt Ien na zdklade pfsomn6ho sdhlasu kupujiceho. elenok ll.. Platobnd podmienky 2,L, 1htada za realizovan6 plnenia predmetu Krpnej zmlu\y sa usk,todn i' bezhotovostnim platobnim stykom na [det pred6vajoceho na z6klade dorudenej faktdry, sddas{ou ktorej bude kupujicim potvrden}t odovzd6vaci protokol po dod6vke tovaru resp. po diastkowch dodiivkach. Zmluvn6 strany sa dohodli na lehote splatnosti fakur 30 dni od jej dorudenia kupujfcemu. Omeskanie s dhradou m6ze pred6vajuci. postihni{ drokom vo viske 0,03% z dlznej diastky za kaidti, aj zadati dei omeskania Faklfua - darow doklad musi ollsahova{ n6le:itosti bezn6 v poctivom obchodnom styku. Z6rovei bude obsahovat nasledovn6 ddaje: ndzov projektu: Z\4i5enie konkurencieschopnosti TRUSTACOI\.4, s.r.o. zavedenam inovativnych a vyspelich technol6gii pre uirobu vstrekovaclch foriem, n6zov operadn6ho programu: Operadni program Konkurencieschopnost a hospod6rsky rast, lllvls k6d: O39, Kupujrlceho platobn6 povinnos{ sa vzdy pova:uje za splneni diom, ked'je prislusna diastka odpisand z 6itu kupujiceho v prospech idtu preddvajdceho u peiazn6ho istavu identifikovan6ho v zdhlavi zmluvy. elenok lll. z6rudne podmienlry a zodpovednost za vadi 3.L Prediivajici poskytuje kupujucemu z6ruku na Iovat 24 mesiacov od d6tumu odovzdania a prevzatia konkr6tneho tovaru Specifikovan6 v dliinku I bodu 1.1. Po tdto dobu predevajdci zodpovedd kupujrcemu: - ie sr tovar uchova bezchybnd akosi, vzhl'ad a bezporuchovosi - Ze bude plne zodpovedat podmienkam tejto zmluw, platnim normdm a predpisom - Ze tovar bude plne zodpoveda{1ejto zmluve,.jej prilohdm Zdruka sa nevztahuje na nasledujice skutoanosti: 3.2.L na nasiln6 po6kodenie lovaru aj v pripade Zivelnej pohromy na Skody sp6soben6 vdosledku nespr6vnosti uzivania z'kaznikom alebo tretou osobou, predovietkym pouzivanim v rozpore s ndvodom k pouzivaniu a obsluhe na poskodenie \irobn6ho disla a blomby na zjavne mechanicky po6koden6 zariadenia, d na zariadenia, u ktoich boli lykonan6 nepripustn6 z6sahy neautorizovanou organizdciou. Pred6vajuca zodpoved6 za Aavne vady a nedorobky, ktor6 tovar md v dase jeho odovzdania kupujtcemu. Tieto vady je kupujuci povinni uvies{ do preberacieho prolokolu a pred6vajl]ci je povinni jch odstriini{. Do okamihu ich odstrdnenia m6 kupujrici prdvo nepodpisa{ preberaci protokol a nevznikd mu tak povinnos{ prevzia{ faktdru za dan0 diastkovri doddvku. Pred6vajuci nezodpoveda za vady tovaru, ktor boli sposobend pouzitim podkladov a veci poskytnutich kupujicim a preddvaj(ci ani pri vyna lozen i' vietkej starostlivosti nemohol zisti{ ich nevhodnost alebo na iiu upozornit kupu.jiceho a ten na ich pouzititrval. Vadou sa rozumie odchilka v kvalite, rozsahu a parametroch tovaru stanovenich v Speoifik6ciitovaru, ktor6 tvori prilohu d. l tejto zmluw a platnitmi predpismi a technick]tmi normami. 326

4 3.9 TRUSTACOM, s.r.o. Kysucky Lieskovec 457,O2334 Kysucki Lieskovec 3.5 Pred6vajfci sa zavezuje poskytova{ pre kupujiceho komplexny poz6rudni servis podl'a platnych podmienok servisnej zmluvy. 3.6 Preddvajoci sa zavezuje zada{ s odstrahovanim pripadnych v6d predmetu plnenia bezodkladne najnesk6r vsak Stvrti pracovni defr po nahl6seni vady ai poruchy. 3.7 Ak.sa uk6ze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitel'n6, je kupujici opriivnenli pozadova{ ndhradn6 plnen re. Pokial'predevajdci nezadne s odstraiovanim reklamovanej vady v poskytnutej zdrudnej dobe ani Stvrti pracovnli deh po nahldseni vady di poruchy od uplatnenia reklam6cie je kupujici oprdvneni si uplatnit vodi pred6vajicemu zmluvni pokutu vo Wgke 0,25% z diastkovej ceny tovaru za kaidlijeden defr omeikania sa so zadatim odstraiovania vad. V takomto pripade je predsvajici povinni zaplatit zmluvn[ pokutu kupujucemu do 10 dni od uplatnenia si zmluvnej pokuty kupujicim vodi pred6vaj0cemu. Pokial preddvajici neodslr6ni reklamovani vadu v posh!'tnutej tiirudnej dobe ani do 15 dn, od uplatnenia reklamdcie, je kupujici opriivneni si uplatni{ vodi pred6vaj0cemu zmluvnd pokutu0,25 % z diastkovej ceny iovaru za kazdi def omedkania, najviac vsak vo viske 5,00% z diastkovej ceny tovaru. V takomto pripade je preddvajici povinni zaplati{ zmluvni pokutu kupuj[cemu do 10 dni od uplatnenia si zmluvnej pokuty kupujricim voii prediivajdcemu. alenok lv. Odovzdanie a prevzatie tovaru, prechod vlastnictva 4.1. Tovar sa pova1uje za odovzdanijeho protokolarnym odovzdanim a prevzatim po riadnom prekontrolovani a podpisom preberacieho protokolu zo strany kupujiceho bez ak]ichkolvek z6vad v protokole uvedenlich V protokole o odovzdana bude uvedenli sposob odovzdania, das, meno zodpovednej osoby za pred6vajoceho, meno zoddovednej osoby za kupujdceho, dei a 6as realizdcie, zoznam odovzddvan6ho materislu, zoznam protokolov, ndvodov atd' Ak je tovar riadne dodanli pred dohodnut)7m terminom, je kupujici povinni ho prevziat a.i pred timto. termi'nom, ak bude k tomu pred6vajicim pisomne (faxom alebo mailom ) Wzvani aspoi 3 dni pred stanovenim terminom K prechodu vlastnickeho prdva k hnutelhim veciam, ktor6 tvoria dod6vku tovaru, dochddza drom odpfsania dohodnutej ceny z idtu kupujdceho v prospech [atu pfed6vajuceho. K prechodu nebezpedia Skody na tovare vsak doch6dza driom odovzdania prevzatia tovaru, resp. diom diastkov6hodovzdania prevzatia. elenok v. Povinnosti KupujUceho 5.1. Kupujici sa po dobu platnosti zmlury zauezuje zaistit pripravenost, to znamen6, vdas prevziat 1ovar, ktoije predmetom zmluvy a vdas uhradi{ WstavenU fakt6ru preddvajdceho. el6nok Vl. Povinnosti Pred6vajIceho 6.1. Preddvajici zodpoved6 kupujdcemu za to, :e tovar dod+ uzdy vdas a v kvaliie zodpovedajfcej poctiv6mu obchodn6mu styku. Pred6vaj(ci sa zavezuje dodattovarv najlepsej kvalite Pred6vajici sa zavazuje prelozi{ ako sridast zmluvy elektronicki verziu podrobn6ho rozpodtu (vo formdte IVS Excel) a z6roveh akceptuje z6vitzor predklada{ v elektronickej verzii (vo form6le l\4s Excel) kazdd zmenu tohto podrobndho rozpodtu, ku ktorel d6jde podas realiz6cie predmetu zmluw. 426

5 TRUSTACOM, s.r.o. Kysucky Lieskovec 457, Kysucky Lieskovec el6nok vll. Odstfpenie od zmluvy 7.1. Od zmtuw m6:e kupuj(ci odstipit iba v pripade, ked'pred6va.j6ci v dosledku svojho zavinenia riadne a vdas neplni zmluvn6 podmienky, ked'dinnostou, alebo nedinnostou preddvajdceho vznik6 kupujicemu skoda, at6bo v pripade, ie preddvajrici vstipi do likviddcie, pripadnq bude na jeho majetok \yh16seni konkurz. V pripade opakovan6ho oneskorenia prediivajoceho s dod6vkami tovaru pre kupujdceho so splnenim zmluvn6ho zevezku, moze kupuj6ci od zmluvy odstipit po pisomne podanej vipovedr minim6lne 30 dna vopred Predevajici moze odstrpit od zmluq/ iba v prfpade, ked' kupujrici v dosledku svojho zavinenia riadne a vaas neplni zmluvn6 podmienky, ked'jeho dinnos{ou alebo nedinnos{ou vznike predeva.jrcemu skoda, v pri'pade Ze kupujici vsidpi do likvid6cie, pripadne bude na ieho majetok vyhlsseni konkurz a d'alej v pr,pade, :e kupuj[ci sa oneskoruje so splnenam svojich platobnich povinnosti o viac ne: 60 kalend6rnych dni. V pri-pade kupujuceho oneskorenia so splneni'm zmluvn6ho z1vezku vo veci platobnich povinnosti, mdze pred6vajoci od zmluvy odstipi{ najneskor v dei nasledujtci po uplynuti pisomne posk}'tnutej n6hradnej lehoty. Odstipenim od zmiuvy nie je dotknut6 pr6vo pred6vajfceho Wmdhat svoje pohl'addvky a pripadne vznihnur6 Shody! 7.3, Pripady obsiahnut6 v predch6dza.jicich odstavcoch tohio dl6nku sa povazuj( za podstain6 a z6vaine porusenie zmluvnich podmienok Pt+va a povinnosti ddastnkov vypllivajdce z platn6ho odstjpenia od zmluvy sa riadia prislusnimi L,stanoveniamr obecne platnej prdvnel dpravy Udinky odst(penia nastsvaju dhom dorudenia pisomn6ho whotovenia tohto jednostrann6ho pisomn6ho prdvneho 0konu druh6mu (dastnikovi. Cl6nok Vlll. VFSia moc 8.1. Zmluvn6 strany sa oslobodzujd od zodpovednosti za 6iastodn6 alebo dpln6 nesplnenie zmluvnich zdvdzkov, ak sa tak sialo v d6sledku vysgej moci. Za v165iu moc sa pokladailj okolnosti, ktor6 vznikli po uzavreti zmtuvy vdosledku stranami nepredvfdatel'nych a neodvretitel'nich udalosti- mimoriadnej povahy a ktor6 maj( bezprostredni vplyv na plnenie zmluvn)tch z6vazkov cdastnikov. Za vy55iu moc nie s[ povazovane hlavne nepredvfdatel'n6 zmeny ekonomick6ho, finandn6ho alebo menov6ho 16zu a bezn6 obchodn6 rizika V pripade 4r55ej moci sa predlzujd lehoty ku splneniu zrnluvnich zevezkav o dobu, po ktori budti idinky a n6sledky W56ej moci trva{ Zmluvn6 strana, u ktorej nastal pripad vyssej moci, je povinn6 o tom najneskor do 72 hodin po jej vzniku a do 72 hodin po jej ukondeni pisomne upovedomit druh6ho iidastnika zmluvy. Ak nebudd tieto lehoty dodrzanrj, nemdze sa zmluvni uiastnil wisej mocr dovoldvaf V pripade, Ze by W55ia moc sposobila odlozenie zmluvnich zeuez\ov o viac ako dva mesiace, zmluvn6. strany sa po dradnom konitatovani 5k6d dohodni na odlozeni terminu plnenia, pripadne spolodne napldnuji nutn6 opatrenia pred zah6jenim novich prdc, eveniudlne q/sporiadaj0 v6etky z6vazky pod I'a tejto zmluw ku diu vznrku vv55e1 'roci. eldnok lx. Platnost zmluw zdveredn6 ustanovenia 9.1. Zmluva nadobuda platnost dhom podpisu ZmluW oprdvnenimi ziistupcami zmluvnich str6n, pridom zmluva nadobdda Lidinnos{ dhom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Zmluva nahradzuje vaetky predch6dzajice dohody pisomne alebo Istne Ak6kol'vek zmeny a doplnky tejto zmluw mdzu bt't Wkonan6 len pisomnimi dodatkami podpisanimi oboma zmluvnimi stranami. Dodatky zmluvy sa postupne dislu.ji Pr6vne vztahy, ktor6 tdto zmluva neupravuje, sa riadia prislusnimi ustanoveniami obchodneho 26konnfka v p atnom zneni Vsetky spory, ktor6 vyplyn0 z tejto zmluvy alebo v sdvislosti s Rou, sa qbe strany, predovsetkim pokusia riesi{ vzdjomnou dohodou. Ak nedojde k dohode, budti vgetky spory, ktor6 vyplivaji z tejto zmluw alebo 526

6 TRUSTACOM, s.r.o. Kysucky Lieskovec 457, Kysucky Lieskovec v s[vislosti shou. riesen6 podl'a slovenskeho hmotn6ho aj procesn6ho pr6va pred vecne imiestne prislusnim sidom Pokial'd6jde k zeniku niekorej zo zmluvnich stran bez likvid6cie, prechddzajd vsetky prdva a povinnosti zo zmluvy na pr6vneho n6stupcu Obe strany sa zavdzujd povaiovat zmluvu a vsetky informdcie prameniace zo s(visiacich ainnosti Uaastnikov za doverne a zavdzujti sa ich vsetk)tm i prostriedkami ch16ni{ pred zneu:itim Tdto zmluva sa povinne zverejiiuje vsilade so zi)konom i.546/2olo 7.2, klorim sa doplia zskon d.4o/].964 Zb. Obdiansky zdkonnik v zneni' neskorsich predpisov a ktonim sa menia a dopliajd niekto16 zakony Zmluva je vyhotovena v 4 \,yhotoveniach s platnostou origin6lu. KaZd6 zo zmluvnich str6n obdr:a po 2 Whotoveniach Obaja iidastnici prehlasujd, Ze.zmluva je podpisan6 pod I'a ich skutodnej a slobodnej v6le, nie v tiesni, alebo zajednostranne n6padne ne\ihodnich podmienok, ;e siju riadne preditali a sihlasia s celim jej obsahom Pred6vajrci je povinni strpiet \^ikon kontroly/auditu/overovania sdvisiaceho s uskutodiovanimi p16cami kedykolvek podas platnosti a ddinnosti zmluvy o nen6vratni finandny prispevok ltl\1s k6d 25170L2LO39 a to oprdvnenimi osobarni, ktonimi s0 najma poskytovatel'a nim poveren6 osoby, Najvyssi kontroln)t trad SR, pristusnd spriiva finandnej kontroly, Certifikadni orgdn a nimi poveren6 osoby, organ auditu, leho spolupracujice 0196ny a nimi poveren6 osoby, splnomocnen i' z6stu pcovja Eur6pskej Komisie a Eur6pskeho ' dvora auditorov, osoby prizvan6 0rg6nmi, ktore sli uveden6 ako oprdvnen6 osoby v sulade s prislusnimi priivnymi predpismi SR a ES, a poskltndt im vseiku potrebnu srdinnost. k-{eu cv:o\4 V...L\E6,V.o\.c,\:... Ora r.ij,- i: I'r Kupujici: lng. N4ilan T KvsucKv LlEsKovEc 4s7 do. 4{ lc DPHT BK 20228e4951 TEL.j E Priloha d. l" - Specifik6cia predmetu zmluw Priloha d.2 - detailne Specifikdcia ceny Priloha elektronickd verzia podrobn6ho rozpodtu V Podoli dia 10.I2.2Ot4 Pred6vajUci: Z**9 na zdklade splnomocnenra konatel'o. +GF+ '.. o, -:: 6F Machining Sotutions.r.o. Talliakova 2051/8,026 0j Dotni Kubin, SK tcot tc DpH, 5K I tel.: : info.gfms.czageorgf ischer,com 626

7 +GF+ cf l{fihirlng Solutionr,,f.o. fat(.l/g.r.2qill',026 ot ootnf Kubtn. sk ftopx, sf*oioztst ti lela c. mall,, lnlo,tl mt.cznt_.orqfl rcher.co m Technick6 fdaje MIKRON HSM 4OO LP MIKRON HSM 4OOU LP MIKRON,HSM 5OO LP +GF+ MIKRONHSM600 LP MIKRONHSM6OOU LP MIKRONHSM8OO LP AgieGharmittes 360 ' Wktopn5 osa +110/ /-1100 otoani osa 500 X,Y m/min Rychloposw Z m/min!v9hl9r.1v-lt!epi{l-* rr- : -,.-.,191..._..,-._, r. --.,-...,60,-- : Rychtoposuv lon6ienil rpm rpm, HSK-E5o kw/ Nm rpm, HSK-E4o kw/ Nm Up'naci ptocha Max zatiieni stolu 120 podte patety podle patety 550 x x 600 podle patety 900 x u nu 60 I t t I I 60 I 120h Pateta vetikost / poiet -lks UPc/Dynafix/ 7x M.M. 156/18x 600 x 600/rx UPC/Dynafix/ 7x 800 x 600/4x Pateta vetikost / GPS x ops 240/10x Max. zatiieni kg Ziisobnik palet 1200 i 800 Heidenhain itnc 530 ITNC 530 itnc 530 TNC 530

8 MIKRON HSM 4OO LP MIKRON HSM 4(l()U LP MIKRON HSM 5OO LP Standardni hrabl.ovi dopravnik tiisek a iednotka pdsov6ho fittru MIKRON HSM 600 LP MIKRON HsM 6()()U LP MIKRON HSM 8(lO LP Vysoce Wkonni hrabtovi dopravnik tflsek a iednotka pssov6ho fil.tru.q qi i6 3t ;-q :J. *{ ai \ris '&*5"1i*we n*i*...

9 Technick5 specifikace MIKRON HSM 5OO LP, HSM 4OOU LP 26kladni stroj 264.A Piehledtechn Z6kladni stroj MIKRON HSM 500 LP - tiios6 provedeni /01 Zikladni stroj MIKRON HSM 40OU LP - p6tios6 provedeni Typ stroje h dat Jednotky MIKRON HSM 5OO LP MIKRON HSM 4OOU LP Pracovni rozsah Pod6lnd Xmm Hncne Ymm Svisle Zmm JOU 360 Skldp6nl B' +l-110 Otaeeni c' nx300 chlostnt - motor vietena Maximalni ot66kv / vvkon vfetene pfi 40 % ED I 56 / upinaci kuzel 30'000 min'' / 13.5 kw / HSK-F4o X 42'000 min-' i 13.5kW / HSK-E4o X 54'000 min'' / 8.5 kw / HSK-E32 x Pohony posuvri RvchlooosuvX/Y/z m/min Pracovni oosuvx/y/z m/mtn Max. zrvchlenix/y/z m /s' '10 10 Max. orostorov6 zrvchleni m ls' ZAsobnik nestroit Podet mist HSK-E4o 18 / 36 / 68 X X HSK-E32 20 t40 X Pracovni stril Max. Dlocha stolu mm 550x450 a 156 Max. zatizenl stolu Kq VV$ka stolu od oodlahv mm Ridici svstem CNC - Fidici svstem HeidenhainiTNC530 itnc530 Konstrukce Hmotnost stroie Zesobnik palet ks Hmotnost Daletoveho zasobniku kq 900 Typ palety Erowa ITS 148 podet 20 3R MacroMaqnum O 156 poeet 18 1/16 MIKRON Popis MIKRON HSI\,,1-XS \, U LP Cz.doc

10 Koncepce stroje Konstrukce Stro.j md portdlovou konstrukci. Masivni monoblokove konstrukce z polymeroveho betonu zaruduje optimalni zachyceni vznikajicich obr6b6cich a setrvadnfch sil do loze stroje, a optim6lnim dimenzov6nim od zatdzujicich sil zaruduje nejvygsi piesnost i pii vysoce dynamickfch pojezdov!ch rychlostech. Pohybujici se dily jsou ulozeny na velmi tuh!7ch, line6rnich, valivych, kulickovych vedenich, ktera jsou na stran6 stolu dimenzov6na pro velke hmotnosti obrobk&. To zaruduje dlouhou Zivotnost a vedeni s malym adheznim tieni pii obr6b6ni. St0l stroje je proveden jako Zebrovand litinova konstrukce, do kter6 jsou s ohledem na optimalni zatfzenintegroviny viechny prvky pienasejici silu, jako napf. stydne plochy vozik& a piipojeni lineernich Dohoni. Upinaci zaiizeni palet podle vfberu je u strojr:l HSM 40ou LP integrovano do stolu. Aby byly umozncny velke vlikony 8b6ry pii hrubovdni, byly vyvinuty hmotnostn6 optimalizovan6 litinov6 san6 pro osu Z. Tyto vfetenikov6 sandjsou diky sv6mu skfiiovemu tvaru a dobr6mu 2ebrov6ni vhodn6 pro maxim6lni ptesnost stroje. Otodn6 sklopnli str]l s piimfm pohonem v ose B a C je koncept line6rni iechnologie vyvinut'j' firmou Mikron. Timto jsou zarudeny nejvyssi ottidky a zrychleni u obou os. Poiezdv MIKRON HSM 5OO LP MIKRON HSM 4OOU LP X-osa 500 mm 500 mm Y-osa 450 mm 240 mm Z-osa 360 mm 360 mm B-osa + 110" l- 110" n x 360" U iady shojt HsM LP jsou viechny osy ulozeny na kompaktnlch, linedrnich, kulidkovich vedenich se 4 iadami kulicek u vodiciho voziku. Tento typ vedenizaruduje vysokou dynamiku a maxim6lni pfesnost. Aby tato piesnost ztstala zachovana, isou vsechna vedeni optimdln6 ch16ndna robusinimi kryty proli znedisl6nl, tilsk6m a korozi. k$libimaza! Maz6ni vsech lineernich vedeni olejem zaruduje, 2e posuvovs sila a piesnost zfistanou zachov6ny Do dobu 2ivotnosti. Vyt6kajici olej se zachycuje do odd6len6 nddoby od chladici kapaliny. Pohony posuvri Linearni pohony stroje jsou optim6lnd vhodne pro pouziti v oblasti HSC obrabeni. Zrychleni je ve vsech o6ach 1g. Vysoce dynamick6, kapalinou chlazene linearni pohony od flrmy Bosch Rexroth umoziuji nejvyssi dynamiku pojezdovych pohybr:r pfi nejvy56i mozne piesnosti kontur. MIKRON HSM 5OO / 4OOU LP Max. sila zrvchleni X. Y 7,45 kn / 5.2 kn Max. slla zrvchleni Z 2,0 kn Rvchloposuv X, Y, Z 60 m/min 216 l\4lkrol,r Popis MIKRON HSI\4'XSNI 500_400U LP_CZ.doc

11 MIKRON HSM 4OOU LP B-osa C-osa Max. rvchlost ot6deni 990'/ s 1500'/ s Max. otiickv 165 min z5u mln '100 Uhlov6 zrvchleni rad / s' 350 rad /s' 5730'/ s 20000'l s' Kroutici moment 485 Nm 132 Nm Zoevriovaci moment 2000 Nm 500 Nm Reguladni a iidici jednotka Mdiici svsi6mv Zakr]y'(a mdiici zaiizeni d6lek od firmy HEIDENHAIN jsou chr6ndny pied prachem, tfiskami a stiikajici vodou, a jsou vhodnd pro pouziti u obrdbdcich strojir. Hlinikovf kryt chreni meiici pravilko, snimaci vozik, a jeho vedeni pied tiiskami, prachem a stiikajici vodou. Elasticke t6snici manzety uzavirali kryt ze spodu. Snimaci vozik je veden s velice mal:im tfenim po pravitku. Snimaci vozik je spojen pomoci spojky s montiizni plochou sani stroje, a tato spo.jka vyrovndvii nepiesnosti mezi meilcim pravitkem a san6mi stroje. Piim6 mdfici systemy od firmy Heidenhain s rozli5enim 0,02 ym v line6rnich ossch zaruduji nejvyssi piesnost. Pneumaticky pfetlakovy syst6m (tlakov! vzduch) optim6lnd ch16ni meiici syst6my proti zneeistdni tiiskami, olejem, prachem atd. Ridici svst6m TNC 530 Stroje fady HSM jsou vybavena iidicim syst6mem TNC 530 od firmy Heidenhain. Byly integrov6ny nov6 Wpodetni algoritmy adekvatni HSM obr6bdni. Standardnd je iidici syst6m TNC 530 vybaven rozhranim RS 232, a RS 422, stejne jako ethernetovou kartou. Osv6ddend a zndm6 u2ivatelsk6 rozhrani usnadftuje obsluhu stroje iza66tedniki:m. Srozumitelnf dialog umo2riuje dilensk6 programov6niv Klartextu Heidenhain a DIN / lso. Bdhem obrabdni soudesti je mozne paraleln6 ps6t novf program, nebo si ho nahr6vat, vkl6dat do zirsobnik nastroj& nebo do z5sobnik palel. Funkce "voln6 programovani kontur" podporuje bezprobl6mov6 programov6ni u inlkrest obrobki, kter6 nejsou spravn6 ok6toviiny pro NC stro.le. Podet os Line6rninterpolace Kruhovd interpolace vieteno v5 osach ve 3 osech Sroubovicovir intercolace ano SDline ano Obrazovka 15" barevnii - TFT Rozliseni obrazovky digitelni XGA Typ procesoru INTEL Peniium lll / 800 MHz Provozni syst6m New Heros Datov6 rozhrani V24 RS C. V -'l 1 RS FastEthernet '100 BaseT Pfenosova rychlost do 100 Mbit / s, se sifo.vou kartou Pam6t pro NC programy 26 GB / 30 Mil. vet Doba zdracovdni vdtv 0.5 ms eas cyitu polohove iegulace 1,8 ms Cas cyklu regulace otadek 0,6 ms Look Ahead 256 vet Paralelni provoz vytvoieni programu a test programu s grafickou podporou '' Programov6ni dialog a DIN / ISO Podpora programovani voln6 konturov6 progfamovanl, kalkuladka, vdtveni NCprogram&, graficke podpora u cyklir Cykly vysoustruzoven i, vftlni, :ezfni. zevit&, konturov6 kapsy, diry na roztedn6 kruznici, frezovani dr6zek; pravo{hl6 kapsy, 3/'16 MIKRON Popis MIKRON HSIVI-XSI\4 500,400U LP Cz.doc

12 kruhove kapsy, vrtani hluboklich d6r, vystruzovdni, Slichtov6ni 6epi, fiidkovani rovinnfch ploch Cykly dle po2adavk& zekaznika ano / parametrick6 Posunuti nulovfch bodfr vice tabulek, kazda s 254 nulovymi body Centrdlnl pam6f niistrojli 30'000 n6stroj0 zobnzenichyby Klartext Inkrement6lni rozlisenia indikace 0.000'1 mm / ' Kompenzace chyby os 64 bod& pro osu Override vietena 7A o/o, Override posuvu 0-150% Deska rozhrani Ethernet je u iidiciho systemu itnc 530 standardem. To umo2iuje piipravit iidici syst6m itnc 530 pro pfipojeni na Ethernetovou sit. Komunikace probfha prostiednictvim protokolu TCP / lp. Vsechny ostatnl instalace, umoznujici pienos dat, jako program NFS SW pro PC (Network File System ) a server s instalaci site nejsou pfedmetem dodevky! Software si must obstarat sam zbkaznik, a software by m6l um6t komunikovat s vlastnim provoznim systemem! Ridici pult obsluhv Ridici pult obsluhy se skl6de ze 2 elemento, panelu klavesnic a displaye s integfovanou 15' - TFT barevnou obrazovkou. Aby se zabrdnilo reflexim, je mo2ne obrazovku sklepet. Otodny a vy5kove stavitelny iidici pult mr)ze byt nastaven do opiim6lnipolohy pro obsluhu. Mobilni rudni koleoko usnadnuje rychl6 a precizni ustaveni souaasti na stroji. Jakmile se pfipoji, jsou aktivovdny na ndm zobrazen6 funkce. Rudni kolecko je opatieno magnety, takze napiiklad pii ustavovani soudasti mize blit koledko bezpednd odlozeno na pracovni st&. Spir6lov!,' kabel, ktenj spojuje iidici pult s rudnim koledkem, umo2riuje obsluze velk)1'radius pohybu. D6le je rudni koledko opatieno Sedo / dernym tladitkem pro bezpednll'stop stroje pii piipojenem koledku. Chladici okruhy Strojje vybaven jednim chladicim okruhem pro chlazeni vfetena, pohoni, a elektroskiind. tj chladiciho zaiizeni se jedne o zaiizeni, kter6 stoji vedle stroje s rozmdry: L= /5U mm S=555mm V = 1380 mm Hmotnost: 140 kg Vykon: 6 kw Koncept kabiny Ochrann6 kabina 6istd uzavir6 pracovni prostor. Design ochrann6 kabiny je koncipov6n s ohledem na kriteia piistupnosti do pracovniho prostoru a kontrolu pracovniho procesu. Proto je mozno posuvn6 dvefe Siroce oteviit. Vkl5d6ni obfobku pomocijefebu je jednodu*e mo2n6, protoze east stfechy se oievire soudasnd s otvirdnim dveii. Pracovn I pr.ostor Je velmi dobie osv6tlenjr integrovanfm osvetlenim. Stdny vany jsou vyta2eny do vf5ky, co2 je v podstat6 z6kladem koncepce pro utesndni stroje. Sikme vnitini krytovenizaruduje dobni'odvod tiisek do Sachty na tfisky. Sachta na tiisky je zapustdna do loze stroje. Ochrannd kabina je vybavena okny z polykarbonetu. Dileiit6: Polykarbonetove okna se musi z bezpednosinich dr]vodrl m6nit aasteji nez okna ze skla odoln6ho proti poskrab6ni (264101a1). Pfi piimdien6m pouziveni se doporuduje tyto okna vym6nit nejpozd6ji po ka2dfch 2 letech. Po kazd6 kolizi s cizim objektem je nutn6 okam2it6 vymena. 4/16 N4IKRON Popis NIIKRON HSI\,,I-XSM 500_400U LP-CZ.doc

13 ElektrickV rozvaddd Elektricky rozvaddd obsahuje viechny hnaci a iidici zailzeni. Elektrick6 agregaty jsou odd6leny od pneumaticklich a hydraulickych agregatir. Absolutn6 jasn6 uspoi6ddni vsech vstupir a vistuplj usnadtiuje (dr2bu. Aktivni, volnl/ FCKW Wm6nik tepla se s uzavfenym vnitinim chladicim okruhem stara o konstantni teplotni podminky. Rozvodn6 skiiri je utdsnena pryzovi?mi tdsn6nimi, aby se dovnitf nemohly dostat 26dn6 nedistoty. Nat6r Slroj, ochranna kabina piislusenstvi jsou opatieny standardni strukturni barvou NCS. oranzovd NCS Y60R tmave Seda NCS N 5ed6 NCS N svetle Seda NCS N Parametry kvality I instaladni fdaje Stroje HSM podl6haji piisnym piedpis&m kvality Mikron. Kazdy stro.lje u vlrobce zkousen podle DIN / ISO pii teplot6 okoli 20'C. Vysledky se protokoluji. V cel6m rozsahu pojezdu jsou zarudeny n6sledujici tolerance: Piedpoklady pro provoz Okolni prostiedi PR vysokych po2adavcich na kvaliiu obrobku musl b]i't stroj umisten v odpovidajicim prostoru. Podlaha musi bfl rovn6 a bez pfitomnosti rusivych vliv j, jako jsou napfiklad vibrace. Piedevsim je tieba dbat na to, aby teplota v mlstnosti zlstevala pokud mozno konstantni. Strojje tieba chrdnit pied piimiim slunednim zdienim a prtvanem. Pokud relativni vlhkost vzduchu, teplota okoli, nadmoisk6 vi?'ska mista nasazeni, nebo sifove piipojeni piekra6u.ii uveden6 tolerance (viz dispozice), prosime o konzultaci s dodavalelem. Piipustna teplota okoli: + 10 az + 30 'C (pro funkci zai[zeni) Nadmoiske viska mista nasazeni 1'000 m Max. piipustna relativni vlhkost vzduchu: 75 o/o tiida vlhkosti vzduchu F Pii vysokfch pozadavcich na obrobek je nutno dodrzet podminky pro okolni prostiedi dle ISO 230t2 (97\. 5/16 MIKRON Popis [4 KRON HSM-XSM 500_400U LP_CZ.doc

14 EleKrick6 piipojovaci ridaje Typ stroje MIKRON HSM 5OO LP MIKRON HSM 4OO U LP Provozni napcti 3x400VAC + PE +l- 1Q o/o 3 x 400 v Ac + PE +l-1q o/o Frekvence 5A I 60 Hz +l- 2 o/o S0 60Hzrt-2% PiiDoiovaci Wkon 27 kw 27 kw cos o Pied iistcni Siemens SITOR B0 A (gr) Siemens SITOR 80 A (qr) lmpedance site < 0.41 ohm < 0.4'1 ohm Ridici napeti 24V AC 24VDC Tfida krytl, lidiciho pultu. elektroskiina tp 44 tp 44 Hydraulika Hydraulick! agregei je dimenzovanf pro upin6nl nestroji, a kruhov6 zpevnoveni rota6nia sklopne osy u verze u. Pro opce nutn6 doplikyjsou piiiazeny k dan6mu piislusenstvi. Hydraulickf agregit je sou6asti stroie; neni potiebn6 2edn6 dalii pfipojeni. Parametry piipojeni pneumatick6ho syst6mu Rirzna periferni zafizeni jsou pfipojena na tlakovy vzduch. Bdhem vymeny nastroje je upinaci kuzel HSK ofukov6n vzduchem, aby tiisky nemohly poskodit, nebo zne6istit upinaci kuzel. Tak6 chlazen i olejovou mlhou potiebuje tlakoui'vzduch. Nap5jeni se nach5zf pod elekhoskfiii. Plati pro vsechny modely iady HSM: Tlak: 6+0.5bar MnoZstvi vzduchu (pf,pojovaci hodnota): 300 r/.,. Pr&mdr hadice Q 12,5 mm I Y2" Kvalita tlakoveho vzduchu: ISO 85731:2001 syntetick! olej: tiidy miner6lni olej: ttidy bez kondenzaiu Aby se dos6hlo vysoke pfesnosti siroje musi byt teplota stladen6ho vzduchu rovna teplotc okoli stroje. K s6riov6 pneumatick6 jednotce ndlezf hrub)t a jemny filtr, automatick6 uj'pust kondenz6tu, slejn6 jako ventily a tlakomdr. Piivodni ventil a ventil pro zapnuti a vypnuti s funkci Stand-by zabratiule zbytedne spotiebe siladen6ho vzduchu pii vypnut6m shoji' Emise stroje Emise hluku Hfadina htuku stroje lezi dle pouziti mezi cca 7a a279 db(a), (zati2eni 50-80%). Podil hluku v hale, kde je stroj umisten, mfize hluk vztazenf na misto obsluhy dodatedne zvfsit. Ze{ad Neni potfebaadnych speci6lnich z6klad0. Stroj je postavena 4 noh5ch. Piesn6 zatizeni m0zete vzit z vikresove piilohy. 6/16 l\4lkron Popis MIKRON HSM-XS \4 500_400U LP_CZ.doc

15 Specifick6 6daje pro vybaveni opcemi M6ieni ndstrojt pomoci laseru Laser k m6ieni n6stroji se nachezi za dviiky pro vi1'm6nu n6strojfi v prostoru vjrm6ny nsstroj& a je chrencn oied znedistanim a tfiskami Piiprava pro pripojeni dotykovd sondy Tento doplnek vybavuje shoj vysilademlpiijima6em infraderven6ho sign6lumlstenym v pracovnim prostoru. Syst6m iizeni.stroje proto musi bft schopen komunikovat s kompatibilni dotykovou sondou Infracerven6 dotykova sonda 40. O0-TXRX Tato dotykova sonda se s qihodou pouziv6 k ustaveni obrobku na stole a ke kontrole viisledku obrsbeni. Jeji signalje piene5en opticky. Sonda m&ze b!'t ulozena v z6sobniku n6shojd: a ru6ne nebo automaticky vlozena do vretena. - Virobce: M&H / N6mecko - Typ: TX/RX - Pr0mer krytu: 40 mm (1.57") - D6lka krytu: 50 mm (1.97") - Stupen kryti: lp68: 8N Piesnost opakovani mefeni dotykovou sondou vjednom smefu 1,0 Lm (.00004") - Doporuden6 rychlost pojezdu: 254mmlmin mm/min. (10 palcu/min - 78,7 palce/min - Smer mereni:!x, ty, +Z - Prejeti vlozky sondy XY I 12.5"; Z -5 mm - Kontaktni sila s hrotem delky 50 mm XY = N, Z = 6 N - Typ baterie: 4 x 1,5 V typ AAA - Hmotnost: 390 g - Teplotni rozsah: 10 'C - 50 "C(50"F- 120 'F) - Materiel: Nerezov6 ocel - Prenosign6lu: Vysokorychlostni datovy prenos 9600 pulzu/s - Uhel prenosu: 100' - 360' - Vzdelenost prenosu; 1,5-5 m (59'- 196) nastavitelne /02 iesnost 5 os rso 230-2(97) MIKRON HSM 4OOU LP X-osa Y,Z-osa Piesnost polohovani 6um 6um Polohovd odchylka M 3-4pm 3-4 Um Chyba reverzibility B 3um 3um Opakovand pfesnosl plus R+ 4um 4um Opakovan6 piesnost minusr- 4um 4um B-osa C-osa Pfesnost polohovsni 10" o Polohov6 odchylka M 8' Chyba reverzibility B 4" 4" 7/'16 MIKRON Popis MIKRON HSIVI-XSM U LP Cz.doc

16 OpakovanA piesnost plus R+ Ooakovana oiesnost minusr. 5" 'l Skla odoln5 proti poikrab6nl Na misto oken z polykarbon6tu jsou pouzita skla z vrstv6ho, lepeneho skla, ktere je odolne proti tiiskdm obvykllich materidltl. Dtileiitt4: Z bezpednostnich divodfr se musi okna odolne proti po5krab6nl vymdnit po kazdych 8 letech Vieteno Vieteno min-1 / HSK - E 'l Vieteno min-1 / HSK - E /00 Vieteno min-'/ HSK'E32 Mororvieteno je vybaveno keramickli'mi hybridnimi lozisky. Ta jsou mazana pomoci olejove mlhy, kde se vzduch pou:ive pouze jako transportni p.ostfedek. Aby se udrzela konstantni teplota vietena, je toto vieteno chlazeno vodou. Chladici zaiizeni piiv6di permanentn6 k vietenu teplotnd stabilizovanou chladicf kapalinou. Napajecijednotka pro mazrni olejovou mlhou.ie spolu s rldr2bovou jednotkou namontov6na na panelu medii. Dveie k t6mto zaiizenim umoznuji bezprobl6movy piistup ke kontrole r&znltch medii. Voln6 stojici chladici za(izeni ie umistdno za strojem, nebo vedle nej. Tlakovy vzduch ve vietenu br6ni zneaisteni prostoru lozisek. Motorvieteno je vybaveno ku2elem typu HSK E (bez un6sede). Vieteno ie pfipraveno pro automatickou vymdnu nasfoj0. Upinaci kuzel vietene je behem vimcny nastrojil 6i5t6n vzduchem. Uvoln6ni nestroie se prov6di hydraulicky (upnuti silou pru2iny). Motorvietena s vektorovfm iizeni mali nesledujici vikonnostni 0daje: Nasledujici tabulka piedstavu.le hodnoty, ktere plati pro depovou fr6zu v hrubovacim pouzdiel Pouzdro je vyv6zeno G 2,5 dle ISO 1940, vzlazeno na maximdlni otddky vietena t t /00 30'000 min'' 42'000 min ' 54'000 min' Vvkon S ,5 Max. kroutici moment 51 Nm 6,5 6,5 2,6 Vvkon 56 (40% ED, ts 2 min) KW 11q 8,5 Max. kroutici moment 56 (40% ED, ts Nm 8,8 8,8 2min) N6beh otadek a brzd6ni 2,5 Rozsah otadek min k k k Prtm6r lozisek mm Uofnaci kuzel tvp HSK - E4O HSK - E4O HSK - E32 Nastroi tvp HM - freza HM - freza HM - freza Upinaci - / uvoliovaci sila N 6'800 6'800 5',000 Hmotnost nastroie (s drz6kem) kg max. 1,2 max. 1 max. 0,25 '16 Max. prtmer nastroie mm 20 I Max. d6lka nistroie mm s vektorovlm rizenije k dispozlci plny v:ikon.iiz v dolnim rozsahu otedek. Rez6ni zdvitir bez vyrovn!rvacihopouzdrajemozneproved6tsev5emivieteny' 8/16 [/tkron Popis rvllkron HSI\,l-XSM 500_400U LP_CZ.doc

17 Ziisobnik n6strojri / t t t t02 Zisobnik n6stroj& 20x HSK-E32 Zdsobnik n6strojti 40x HSK-E32 Z5sobnik nistrojir 18x HSK-E40 Zdsobnik n6stroji 36x HSK-E40 Z6sobnik n6stroj& 68x HSK-E4O Vsechny z6sobniky nastroj j maji stejnou konstrukci - kotoueovy zesobnik s r&znym poitem mist n6strolri. Vimena do vertikelniho nastrojoveho vlelena se provadi pomoci os Y a Z. Indukdni senzory kontroluji, zda je misto obsazen6 a zda je poloha drzaku naskoje v kapse spr6vna. Nestroje jsou ulozeny s biity otoaenymi dol[], aby se nemohly dostat Z6dn6 tfisky ani chladici kapalina na kurel nastroje. Zasobnik nestroj& je odd6len od pracovniho prostoru nerezovim plechovym kmem s integrovanymi automatickli'mi dviiky. Tak jsou n6stroje a zafizeni pro vimdnu naslroje chran6ny bdhem obrabeni proti zneiist6ni. Osazeni zasobniku nastrojil se proviidi ze strany, a mize probihat iza provozu. Max. rozm6ry n6slro.ie, kter6 je jeit6 mozno automaticky m6nit. (Pozor: dal5i omezeni rozm6ri nestroje jsou diina m6iicim zaiizenim n5stroj& a max. rychlosti ot66eni n6stroje) Vn6i5i iada Vnitini iada Vfuteno MIKRON HSM 5OO LP O {mm) l{mm) g {mm} {mm} min'' Zesobnik nastroi[r 20x HSK-E k Zasobnik nastroifi 40x HSK-E k Zasobnik nastroiu 18x HSK-E4o k : 42k Zesobnik nastroi[r 36x HSK-E k : 42k Zasobnik n6stroifr 68x HSK-E k : 42k MIKRON HSM 4OOU LP Zasobnik n6stroiir 20x HSK-E k ZAsobnik nestroii 40x HSK-E k Zdsobnik ndstroiu 18x HSK-E k : 42k Zasobnik n6stroii 36x HSK-E k : 42k Zasobnik nestrois 68x HSK-E k : 42k Prodejni pozice Podet mist Upinaci kuiel Cas vymcny nastroj, Cas vim6ny tffska, nastroj tiiska dle VDI 2852 Zasobnik nastrojir poaet HSK s i /04 40 E / /01 36 E t02 68 Pozor: Pii maxim6lnich ot6dksch s ohledem na prirmdr a d6lku n:iskoje, je nutn6 bezpodmfnednd respektovat fdaje v)rrobce, stejn6 jako (daje vlrobce vieten, k tomu si tak6 prohlidni diagramy ve vikresov6 piiloze MIKRON popis N4IKRON HSM-XS \, U LP Cz.doc

18 Pracovni st0l A2 Pevnf sttil GPS Stolov5 konzola z litiny je velmi dobie vyzebrsvans, a proto i mimoiedn6 stabilni. Vodici voziky line5rnich, v5ledkovfch vedeni jsou pevn6 piisroubovdny ke stolu, takz je mozno dos6hnout dobnich dynamickych hodnot. Ve stolu je inlegrov6no upinaci pouzdro Mecatool pro palety Mecatool GPS 240 t 240. Pozor: Bez palet! Typ upinaciho pouzdra: Opakovana pfesnost: lndexovenl: Upinaci sila pouzdra: Upin6ni: Uvoln6ni: GPS 240x240 0,002 mm 4x90' 30'000 N pruzinami tlako\ i vzduch 6 bafl:l t00 Pevnf sttil UPC Slolov6 konzola z litiny je velmi dobfe vyzebrovans, a proto i mimoiddnd stabilni. Vodici voziky line6rnich, vdledkovlch vedeni jsou pevnd piisroubov6ny ke stolu, takz je mozno dos6hnout dobny'ch dynamick]l'chodnot. Do stolu je integrov6no upinacl pouzdro ERowA pro palety Erowa UPC 320 x 320. Pozor: Bez oaletl Typ upinaciho pouzdra: Opakovan5 piesnost: lndexov6ni: Upinaci sila pouzdra: Upfnani: Uvoln6ni: UPC P,,Production" 0,002 mm paleta je polohove orientovdna (pfi odstraneni orientadniho 6epu palety 4 x 90') 50'000 N pru2inami tlakov!' vzduch 6 barit t01 Pevnf sttil Dynafix Slolov6 konzola z litiny je velmi dobfe vyzebiovan6, a proto i mimofadn6 stabilni. Vodici voziky linearnich, vsledkovyi'ch vedenijsou pevn6 pii5roubov6ny ke stolu, takz je mozno dosehnoul dobnich dynamickfch hodnot. Do siolu je inlegrov6no upinaci pouzdro syst6mu 3R pto palety syst6mu 3R Dynafix 280 x 280 a Dynafix 350 x 350. Pozor: Bez oalet! Typ upinaciho pouzdra: Opakovane pfesnost: Indexov6nl: Upinaci sila pouzdra: UpinAni: Uvoln6ni: Dynafix 280 x 280 / Dynafix 350 x 350 0,002 mm 4x90' 40'000 N pruzinami tlakovf vzduch 6 barft Otodnd sklopnf sttll ITS 148 vysokorychlostni oto6n6 sklopnf NC st0lje ovladen 4. a 5. osou iidiciho syst6mu. Inkrementelni roiadni snima6e jsou namontovany piimo na piisluin6 ose a zarudujl vysokou pfesnost polohovani. Pohon otodne a sklopn6 osy je vzdy proveden jako pfimy pohon s torque motorem Vodou chlazenf piimy pohon v lineernim provedeni zaruduje maximdlni dynamiku- Optimdln6 zkonstruovan6 otoina a sklopn6 osa s axialnd radi6lnim valivjrm ulozenim, a radi5lnim hydraulickym zpevriov6nim je bez vtrle a me opfimalni tuhost. Maiimalni'roimefy obrobku, pii t0/16 MIKRON Popis MIKRON HSM-XSM 500_400U LP-CZ.doc

19 kten/ch neni omezeno otedeni ani sklapeni, jsou prim6r 230 mm a vyska 350 mm. Tato varianta stolu ma standardn6 vestav6ni upinaci syst6m EROWA TS-Powerchuck. Zde je potieba doporudit mobilni ru6ni koledko l01. Pozor: Ze strany zakazn(ka musi bit zajistdno, Ze tlak vzduchu neklesne pod 6 barr), proto2e jinak by mohlo dojit k poruchem pii qimene palet. Pozor: Bez paletl Oto6ne osa C Rozsah ot,l6eni kruhoveho stolu: n x 360' -. Rychlost ote6eni: 250 min-'(= 1500'/sec) Uhlov6 zrychleni: 350 rad/s'znebo 20'000'/s'z Kroutici moment: 132 Nm (menovini), 217 Nm (max.) ZoevRovaci moment: 500 Nm Sklopn6 osa B. Rozsah skl6p6ni: Rychlost skl6pdnl'. 0hlov6 zrychleni: Kroutici momenl Zpeviovaci moment: Maximdlni hmotnosl obrobku: Rozmery palet: + 11O I- 11O 165 min-'^(- 990'lsec) 100 rad/s'?nebo 5'730'/s'z 485 Nm 0menovity), 686 Nm (max.) 2000 Nm 25 kg EROWA ITS Otodn6 sklopni strjl Macro Magnum Vysokorychlostni otodne sklopny NC stilje ovldd6n 4. a 5. osou iidiciho syst6mu. Inkrementdlni rota6ni snimabe jsou namonlov6ny piimo na piislu5n6 ose a zaru6ujf vysokou piesnosi polohov6ni. Pohon otodn6 a sklopn6 osy je vzdy proveden jako piimf pohon s torque motorem. Vodou chlazen! piimy pohon v line6rnim provedeni zaruduje maxim6lni dynamiku. OptimelnC zkonstruovan6 otodn6 a sklopne osa s axi6ln6 radielnim valivfm ulo2enim, a radi6lnim hydraulicklm zpevriovenim je bez v&le a ma optim6lnf tuhost. Maximdlni rozm6ry obrobku, pn kterich neni omezeno otddeni ani sklapeni, jsou prim6r 230 mm a vyska 350 mm. Tato varianta stolu md standardne vestav6nl/ upinaci syst6m 3R Macro Magnum. Zde je potieba doporudii mobilni ru6ni koleeko Pozor: Bez palet! OtoenS osa C Rozsah ola6eni kruhov6ho stolu: n x 360" Rychlost ot66eni: 250 min-1 (= 1500"/sec) Uhlov6 zrychleni: 350 rad/s'?nebo 20'000 "/s'? Krouticl moment: 132 Nm (menoviti), 217 Nm (max.) ZoevRovaci moment: 500 Nm Sklopnd osa B Rozsah sklepdni: + 1'10'l- 110" Rychlost skl6p6ni 165 min''^(- 990'/sec) Uhlov6 zrychleni: 100 rad/s2 nebo 5'730'/s'? Krouiici moment. 485 Nm (menovitf), 686 Nm (max.) Zpeviovaci moment: 2000 Nm Maxim6lni hmotnost obrobku: Rozmdry palei: 25 kg syst6m 3R MacroMagnum /16 MIKRON Popis l\4lkron HSM-XSM 500_400U LP_CZ.doc

20 Zisobnik palet Zisobnik palet 20x ITS Zisobnik palet 18x Macro Magnum Tenlo siandardnc integrovan:l z6sobnik palet je zkonstruovany pro rfrzne typy palet. Velkoryse dimenzovane posuvn6 dveie umoziujijedinim pohybem ziskat optim6lni piistup ke karuselu palet pro rudni vkl6d6ni lehkl?ch dilil, stejn6 jako pro nakled6ni tezklich dilt] shora jeiabem. Velke okna - zarueuji optim6lni pohled do paletov6 prostoru. Ovldd6ni se provadf pomoci fidiciho syst6mu slrote. DtILEZIT ; V i6to prodejni pozici jsou zahrnuty automatick6 dvefe do pracovniho prostoru stroje. Technicke specifikace Pozor: U patel, kde pfesahuje obrobek paletu (velikost obrobku > velikost palety) musi blt nechany vedlej5i palety na obou slranach neobsazen6. Pokud jsou Mo rozmdry piekroieny, musi btt v kazdem pfipadc zavedeno speci6lni pozorov6ni na zabr6neni kolizim. Pozor: Bez oalet!,c, N 'xp =6 c (l) :! (! N G.e o N AHE 6-6 o*! >r= Y,E B '<..>, s E (,* r.x o O O X 3;E.g fmml lksl lsl Zasobnik palet 20x ITS 148 olocha oaletv x zc zasobnik palet 18x Macro Magnum olocha Daletv x (! q) 12l16 l\4lkron Popis MIKRON HSM-XS \4 500_400U LP_CZ.doc

COMBI U7 CNC frézovací centrum

COMBI U7 CNC frézovací centrum COMBI U7 CNC frézovací centrum - Univerzální frézovací hlava - Masivní litinová konstrukce - Ergonomický design a komfortní obsluha - Otáčky 8000 až 24000 ot/min - Minimální zástavbová plocha - 2-stupňová

Více

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné obrábění forem a náročných kontur - Vysokorychlostní obrábění 12.000 20.000 ot/min - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém

Více

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST GF Machining Solutions Mikron MILL P 800 U ST Mikron MILL P 800 U ST Soustružení. Hrubování. Dokončování. Jediná upínací operace. Mikron MILL P 800 U ST pro simultánní soustružení je nové řešení, založené

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro silovější obrábění - Rychlá výměna nástroje 2,8 sec, s řezu do řezu 4 sec - Ergonomický design a komfortní obsluha - Dostupné v provedení

Více

CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA. Řada FB

CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA. Řada FB CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA Řada FB IKC-600FB-APC IKC-860FB-APC IKC-1100FB-APC S PALETOVOU VÝMĚNOU Velká nosnost & přesnost & vysoká produktivita Hydraulické upínání automatické výměny palet Automatický

Více

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ To je ] E[M]CONOMy: Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept MILL 450 Zažijte bezkonkurenční obrábění. Concept Mill 450 je kompletní průmyslový stroj pro

Více

MULTICUT Line. 500i / 630. Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum. www.kovosvit.cz

MULTICUT Line. 500i / 630. Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum. www.kovosvit.cz MULTICUT Line Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum 500i / 630 www.kovosvit.cz Zvýšení vaší produktivity právě startuje... 02 03 MULTICUT Line 500i / 630 Produktivita Unašeč Náhonový mechanismus

Více

Základní popis stroje

Základní popis stroje Základní popis stroje Kompaktní obráběcí centrum je určeno pro plošné a tvarové obrábění frézováním a vrtáním. Uplatní se zejména na obrábění modelů, forem, kompozitů, nábytkových dílců, schodů, a všude

Více

E[M]CONOMy. znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

E[M]CONOMy. znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ E[M]CONOMy ] znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept MILL 250 To je výcvik na maximální úrovni, s hlavním pohonem o výkonu 7kW, zásobníkem nástrojů

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Horizontální obráběcí centra

Horizontální obráběcí centra Horizontální obráběcí centra MDH 65 MDH 80 MDH 65 MDH 80 MDH 100 Jde o přesná horizontální obráběcí centra ze společné dílny našeho čínského partnera společnosti DMTG a předního světového výrobce obráběcích

Více

HLC série. horizontální soustruhy

HLC série. horizontální soustruhy HLC série horizontální soustruhy Soustruhy HLC Jsou nabízeny ve 3 provedeních s oběžným průměrem nad ložem od 900 do 2 000 mm. Délka obrobku může být až 12 metrů. Lože soustruhů jsou robustní konstrukce,

Více

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM CNC soustruhy řady SF - s vodorovným ložem Stroje tohoto konstrukčního řešení jsou univerzální modifikovatelné ve 2 (X, Z) i ve 3 (X, Z, C) osách souvisle řízené soustruhy s vodorovným ložem a jsou určeny

Více

Cenová nabídka č. 013-TK6511

Cenová nabídka č. 013-TK6511 Adresát: Vaše zn. Naše zn. Vypracoval Dne Cenová nabídka č. 013-TK6511 Datum vypracování nabídky: 23.3. 2013 Platnost nabídky: 90 dnů Určení nabídky CNC profihala s.r.o. E-mail: sos.machala@stonline.sk

Více

CNC SOUSTRUHY ROVNÉ LOŽE. Řada R

CNC SOUSTRUHY ROVNÉ LOŽE. Řada R CNC SOUSTRUHY ROVNÉ LOŽE Řada R CNC SOUSTRUHY ROVNÉ LOŽE Charakteristika Tyto univerzální soustruhy lze využívat jako CNC soustruhy nebo konvenční obráběcí stroje s digitálním odměřováním. Celková koncepce

Více

Učení při výrobě. Concept turn 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

Učení při výrobě. Concept turn 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ To je ] E[M]CONOMy: Učení při výrobě. Concept turn 450 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept TURN 450 Nový rozměr CNC výcviku vhodný pro průmyslové účely. Stroj je vybaven osou C, poháněnými nástroji

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

TNL-130AL. CNC soustruh

TNL-130AL. CNC soustruh TNL 130AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-130AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø 410 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

Nejenom výcvik, skutečná akce! Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt

Nejenom výcvik, skutečná akce! Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt [ To je ] E[M]CONOMy: Nejenom výcvik, skutečná akce! Concept turn 250 Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt Concept TURN 250 Nekompromisní kvalita do posledního šroubku, a to za nepřekonatelnou cenu. Stroj

Více

TMV 720A. CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 720A. CNC vertikální obráběcí centrum TMV-720 A CNC vertikální obráběcí centrum Typ Pracovní stůl (D x Š) TMV 720A 800 x 480 mm - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

A) STANDARD. 1 ORION 281102-K3 (KONZOLA) C112811 ks ORION 281102-R3 (RASTR) C112812 ks. 1.1 Stavba stroje. 1.2 Pracovní (upínací) stůl

A) STANDARD. 1 ORION 281102-K3 (KONZOLA) C112811 ks ORION 281102-R3 (RASTR) C112812 ks. 1.1 Stavba stroje. 1.2 Pracovní (upínací) stůl Stránka 1 z 22 A) STANDARD Poz. Označení položky Č. položky Množ. Jednotka 1 ORION 281102-K3 (KONZOLA) C112811 ks ORION 281102-R3 (RASTR) C112812 ks 1.1 Stavba stroje CNC ORION je v základním provedení

Více

TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné a silové obrábění - Tuhá konstrukce, kluzné vodící plochy - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém upínání BT50 nebo HSK- A100

Více

HA-400II Horizontální obráběcí centrum

HA-400II Horizontální obráběcí centrum HA-400II Horizontální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní obrábění - Otáčky vřetene 12.000 ot/min - Ergonomický design a komfortní obsluha - Rychlá výměna nástroje - Inovovaný japonský koncept

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

2015 BLUE RAY a.s. All rights reserved

2015 BLUE RAY a.s. All rights reserved BR A L SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ MODULÁRNÍ KONSTRUKCE FLEXIBILITA kompaktní portálové 5osé CNC centrum se dvěma řízenými motory na ose X (gantry) obrábění velkých hliníkových profilů

Více

HB-800 Horizontální obráběcí centrum

HB-800 Horizontální obráběcí centrum HB-800 Horizontální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní obrábění - Otáčky vřetene 10.000 ot./min - Ergonomický design a komfortní obsluha - Rychlá výměna nástroje - Inovovaný japonský koncept

Více

TNL-160AL. CNC soustruh

TNL-160AL. CNC soustruh TNL 160AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-160AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø530 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

REQ /A CNC vertikální frézovací centrum musí splňovat následující parametry definované v tabulce č. 1.

REQ /A CNC vertikální frézovací centrum musí splňovat následující parametry definované v tabulce č. 1. Institute of Physics ASCR, v. v. i. Na Slovance 2 182 21 Prague 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu 1. CNC vertikální frézovací centrum REQ-010195/A CNC vertikální frézovací centrum musí splňovat následující

Více

1 BALJER ZEMBROD nový třídící a rozvážecí vozík kulatiny (stavebnicová konstrukce se systémovými vlastnostmi)

1 BALJER ZEMBROD nový třídící a rozvážecí vozík kulatiny (stavebnicová konstrukce se systémovými vlastnostmi) CRZč.3310/2012/LSR KUPNÍ SMLOUVA č. 101/LSR/2012 I. Smluvní strany 1. Kupující: LESY Slovenskej republiky, státní podnik Nám. SNP 8 975 66 Banská Bystrica v zastoupení: Ing. Igor Viszlai, generální ředitel

Více

Produkční CNC obráběcí centrum RiGiTRAX - pevný stůl, pojizdný stojan

Produkční CNC obráběcí centrum RiGiTRAX - pevný stůl, pojizdný stojan Produkční CNC obráběcí centrum RiGiTRAX - pevný stůl, pojizdný stojan Pracovní prostor lze použít pro obrábění dlouhých obrobků nebo ho můžete snadno rozdělit na dvě samostatná pracoviště. Typ RiGiTRAX

Více

UNIVERZÁLNÍ CNC A KONVENČNÍ FRÉZKY

UNIVERZÁLNÍ CNC A KONVENČNÍ FRÉZKY UNIVERZÁLNÍ CNC A KONVENČNÍ FRÉZKY 1 O NÁS Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. Varšava, Polsko (Továrna přesných obráběcích strojů AVIA S.A.) byla založena

Více

P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ

P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ KOMPLEXNÍ E ENÍ PRO HYDRAULIKU PNEUMATIKU A MAZÁNÍ P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ PNEUMATIKA NOVINKY Pneumatické válce řady P1D dle norem ISO/VDMA Průměry pístu: 32-125 mm dle norem ISO a VDMA Tlak max. 10

Více

BR A XL. 2015 BLUE RAY a.s. All rights reserved

BR A XL. 2015 BLUE RAY a.s. All rights reserved BR A XL BR A XL PŘESNOST DYNAMIKA RYCHLOST 5osé CNC obráběcí centrum s dvojitým gantry obrábění velkých dílů z kompozitních materiálů plastů hliníku polystyrenu dřeva automobilový průmysl letecký průmysl

Více

TECHNICKÝ POPIS. Concept MILL 155. CNC obrábacie centrum s vymeniteľným riadiacim softvérom. Riadiaci softvér

TECHNICKÝ POPIS. Concept MILL 155. CNC obrábacie centrum s vymeniteľným riadiacim softvérom. Riadiaci softvér TECHNICKÝ POPIS Concept MILL 155 CNC obrábacie centrum s vymeniteľným riadiacim softvérom Riadiaci softvér SIEMENS 810D/840D SIEMENS 810/820 GE FANUC Series 21 GE FANUC Series 0 HEIDENHAIN TNC 426/430

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 102/LSR/2011 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 102/LSR/2011 I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č. 102/LSR/2011 I. Smluvní strany 1. Kupující: LESY Slovenskej republiky, státní podnik Nám. SNP 8 975 66 Banská Bystrica v zastoupení: Ing. Igor Viszlai, generální ředitel IČO: 36038351

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

M-MOOS. horizontální vyvrtávaãky EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

M-MOOS. horizontální vyvrtávaãky EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI M-MOOS horizontální vyvrtávaãky EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod 01 Ruãnû ovládaná horizontální vyvrtávaãka WHM 110 R 02 03 Horizontální obrábûcí centrum

Více

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa Příloha č. 1 - Technické podmínky SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa 1. Kupující vzadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům: Součástí dodávky

Více

CNC ostrící centrum model UW I D s 5 soucasne rízenými osami

CNC ostrící centrum model UW I D s 5 soucasne rízenými osami 13 CNC ostrící centrum model UW I D s 5 soucasne rízenými osami Plne automatizovaný zásobník brusných kotoucu a ostrených nástroju Kompaktní a flexibilní stroj 2 Saacke-produkt pro 21. století... Optimální

Více

HG-1250 Horizontální obráběcí centrum

HG-1250 Horizontální obráběcí centrum HG-1250 Horizontální obráběcí centrum - Určeno pro univerzální obrábění - Otáčky vřetene 4.500-6.000 ot./min - Ergonomický design a komfortní obsluha - Rychlá výměna nástroje - Inovovaný japonský koncept

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Obsah naši mimořádné nabídky

Obsah naši mimořádné nabídky Vážený zákazníku, Na veletrhu TMTS došlo k dohodě o zastoupení firmy TONGTAI, která tím získává silného partnera na českém trhu s jedinečným servisním zázemím. Co to pro Vás jako koncového uživatele znamená?

Více

THL-620. CNC soustruh. překračujeme běžné standardy přesnosti a služeb

THL-620. CNC soustruh. překračujeme běžné standardy přesnosti a služeb THL- 620 CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění THL-620 Ø 780 mm Ø 620 mm Ø 620 mm - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 45

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito zmluvnými stranami: Doc. JUDr. Dušan Dorotin, CSc, Generálny riaditeľ Všeobecnej sekcie MV SR

nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito zmluvnými stranami: Doc. JUDr. Dušan Dorotin, CSc, Generálny riaditeľ Všeobecnej sekcie MV SR DODATOK č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa KÚPNA ZMLUVA č. VS-19-32-3l/EO-2-2000 (č.p. VS-19-32-57/EO-2-2000) uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito

Více

Vertikální CNC soustruhy VLC...

Vertikální CNC soustruhy VLC... Vertikální CNC soustruhy VLC... Karusely VLC Vertikální CNC soustruhy řady VLC vynikají svou tuhostí, stabilitou, velmi vysokým výkonem a přesností, jsou vhodné pro produktivní obrábění rotačních symetrických

Více

Y X SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA

Y X SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA kompaktní portálové 5osé CNC centrum s horním gantry na ose Y vysoká produktivita možnost Master-Slave Z Y X Nové kompaktní 5osé obráběcí

Více

cnc obráběcí centrum dynamic

cnc obráběcí centrum dynamic cnc obráběcí centrum dynamic Kompaktní obráběcí centrum DYNAMIC je určeno pro plošné a tvarové obrábění frézováním a vrtáním. Uplatní se zejména na obrábění modelů, forem, kompozitů, nábytkových dílců,

Více

VTB (C) 85R/100R Svislý CNC soustruh

VTB (C) 85R/100R Svislý CNC soustruh VTB (C) 85R/100R Svislý CNC soustruh - Lože je tuhý litinový monolit s vysokou tuhostí - 8 /12 polohová nožová hlava - Dlouhodobá pracovní přesnost a spolehlivost - Provedení C s poháněnými nástroji a

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

CNC-Obráběcí centrum 2010

CNC-Obráběcí centrum 2010 CNC-Obráběcí centrum 2010 Venture 08 2 4 5 1 3 wood loves Venture /// German Technology 2 rychlovýměnné systémy nástrojů ve standardu Laserové polohování Elektronické snímání všech dorazových válců 1 2

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA 1 O NÁS Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. Varšava, Polsko (Továrna přesných obráběcích strojů AVIA S.A.) byla založena v roce

Více

Technická specifikace. PRAECISA série PS Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Technická specifikace. PRAECISA série PS Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Technická specifikace PRAECISA série PS Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Vlastnosti a charakteristika ohraňovacích lisů série PS Ohraňovací lisy G.A.D.E. PRAECISA série PS Ohraňovací lisy PRAECISA

Více

HYPERTURN 65 Powermill pro vyšší produktivitu kompletních obráběcích operací pro komplexní obrobky

HYPERTURN 65 Powermill pro vyšší produktivitu kompletních obráběcích operací pro komplexní obrobky Tisková zpráva, říjen 2013 HYPERTURN 65 Powermill pro vyšší produktivitu kompletních obráběcích operací pro komplexní obrobky Více prostoru, více výkonu, více možností: se vzdáleností vřeten 1300 mm, výkonným

Více

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru Výzva na predloženie cenovej ponuky formou elektronickej aukcie Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru 1. Identifikácia obstarávateľa : Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Více

Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Predávajúci: Čl. I Zmluvné strany Žilinský samosprávny kraj Sídlo: Komenského 48, 011

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Ružinovský športový klub Mierová

Více

Zadávací dokumentace. Název projektu: Inovace výtahových motorů řady NL 2. Název zakázky: Dodávka Universální CNC soustruh č.2

Zadávací dokumentace. Název projektu: Inovace výtahových motorů řady NL 2. Název zakázky: Dodávka Universální CNC soustruh č.2 Zadávací dokumentace Název projektu: Inovace výtahových motorů řady NL 2 Název zakázky: Název zadavatele: Sídlo zadavatele Dodávka Universální CNC soustruh č.2 EM Brno s.r.o. Jílkova 124, 615 32 Brno IČ

Více

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje K vykonávání automatických cyklů na stroji nemůsí být nutné instalovat komplexní a tudíž drahý CNC systém. Někdy je možno dosáhnout

Více

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha

Více

Osy s lineárním motorem řady HN a HG

Osy s lineárním motorem řady HN a HG HN HG Osy s lineárním motorem řady HN a HG Nekompromisní a vysoce dynamická lineární osa HN s pevnou základnou-integrována a připravena k použití. Kompaktní a precizní vedení, i absolutní měřící systém

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Nájomná zmluva č. 7 /2012

Nájomná zmluva č. 7 /2012 Nájomná zmluva č. 7 /2012 uzatvorená podľa 663, Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prenajímateľ: a nájomca: Ing. Ján Demko trvale bytom : 049 26 Rejdová 224 dát.nar.:

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC

CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC INOVACE A DOKONALOST CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC HT www.feeler-cnc.cz CNC soustružnická centra se šikmým ložem FTC-350, FTC-450, FTC-640 FTC-350 FTC-450 FTC-640 řada FTC-350 řada FTC-450 řada FTC-640

Více

Technická a cenová nabídka - skladový stroj

Technická a cenová nabídka - skladový stroj Technická a cenová nabídka skladový stroj Pro firmu: č. CNC soustružnické centrum DOOSAN, typ PUMA MX2100ST s horní naklápěcí hlavou vybavenou výměnou nástrojů a osou Y, spodní poháněnou hlavou, dvěma

Více

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Přehledový katalog stroje PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Vlastnosti a charakteristika ohraňovacích lisů série PSC GREEN DRIVE Ohraňovací lisy G.A.D.E. PRAECISA

Více

multicut Line 500i 630 Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum www.kovosvit.cz

multicut Line 500i 630 Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum www.kovosvit.cz multicut Line 500i 630 Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum www.kovosvit.cz 02 multicut 500i / 630 multicut 500i / 630 03 Zvýšení vaší produktivity právě startuje... 04 multicut 500i /

Více

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 17-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA

FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA PØEDSTAVENÍ STROJE FCW ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy, podporované

Více

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to:

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to: Kúpna zmluva uzavretá podľa 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a 11 Zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien

Více

CNC soustruh CKE 6156Z /1500

CNC soustruh CKE 6156Z /1500 CZ MOOS TRADING s.r.o Svatopluka Čecha 519/28, 751 31 Lipník nad Bečvou CZECH REPUBLIC Tel.:+420 581 701 605 www. moostrading.cz E-mail:info@moostrading.cz CNC soustruh CKE 6156Z /1500 Skladem: únor 2015

Více

ARC-H Welding s.r.o. přímé zastoupení KOIKE EUROPE B.V. v České republice a na Slovensku

ARC-H Welding s.r.o. přímé zastoupení KOIKE EUROPE B.V. v České republice a na Slovensku ARC-H Welding s.r.o. přímé zastoupení KOIKE EUROPE B.V. v České republice a na Slovensku MONOGRAPH 1250 MODEL MONOGRAPH 1250 Pálící šířka Pálící délka Pohyb v ose Z Pálící rychlost Rychlost rychloposuvu

Více

ZMLUVA O DIELO c. D229/2012

ZMLUVA O DIELO c. D229/2012 /' ZMLUVA O DIELO c. D229/2012 Zmluvné strany 1. OBJEDNÁVATEL Sídlo Obec Nižný Krucov Obecný úrad Nižný Krucov Nižný Krucov 48,093 01 Vranov nad Toplou Zastúpený vo veciach zmluvných : technických ICO

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

ROVINNÉ BRUSKY. Řada AHR

ROVINNÉ BRUSKY. Řada AHR ROVINNÉ BRUSKY Řada AHR SLOUPOVÉ ROVINNÉ BRUSKY Charakteristika Brusky pro přesné broušení na plocho pro široké průmyslové využití, opravy, výrobu forem a nástrojů. Optimalizovaná struktura - hlavní části

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PROFIL FIRMY Firma TRIMILL, a. s. byla založena v roce 2000 jako akciová společnost se sídlem v České republice. TRIMILL, a. s. se specializuje na výrobu CNC obráběcích

Více

BND BNJ BND-51SY2 BNJ 42SY/51SY. CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a Y osou

BND BNJ BND-51SY2 BNJ 42SY/51SY. CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a Y osou BND BNJ BND-51SY2 CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a Y osou BNJ 42SY/51SY CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 2 nástrojovými hlavami s poháněnými nástroji

Více

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F.

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. Machines HELLER Obráběcí centra Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. V krátkosti FT 2000/4000 Dvě velikosti strojů s různými pracovními prostory: FT 2000 (630/630/830) a FT 4000(800/800/1000)

Více

Strojní pásová pila INDIVIDUAL DGH

Strojní pásová pila INDIVIDUAL DGH FIPAS pily na kov s.r.o Czech Strojní pásová pila INDIVIDUAL 720.540 DGH 1. Zobrazení stroje Změna technických parametrů vyhrazena BOMAR, spol. s r.o. 2. Krátký popis pily a standardní vybavení Stroj Individual

Více

Stroje. www.stroje.selos.cz www.stroje.selos.sk

Stroje. www.stroje.selos.cz www.stroje.selos.sk Stroje Jsme k Vám blíž PNEUMATICKÉ ZÁVITOŘEZY ROSCAMAT ELEKTRICKÉ ZÁVITOŘEZY ROSCAMAT NÁSTROJAŘSKÉ FRÉZKY INTOS CNC FRÉZKY INTOS SVISLÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA EMCO HROTOVÉ SOUSTRUHY INTOS HROTOVÉ CNC SOUSTRUHY

Více

Měřící sonda TC50/TC51/TC52

Měřící sonda TC50/TC51/TC52 Měřící sonda TC50/TC51/TC52 Vysoká měřící rychlost Kruhová charakteristika Výtečná přesnost TC50/TC52 Univerzální měřící sonda s multidirekcionálním měřícím systémem Standardní série Ø 63 mm Kompaktní

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem KUMSP008K7ZH Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko VZ 42/2015 Smluvní strany ÍMOŘAVŠÍČÓIÍLÉŽ^ KKAJ_ - KRAJSKY URAP l > CtŠIoŠMtOUVY (DODATKU)

Více

2016 BLUE RAY a.s. All rights reserved

2016 BLUE RAY a.s. All rights reserved SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA kompaktní portálové 5osé CNC centrum s horním gantry na ose Y vysoká produktivita možnost Master-Slave Z Y X Nové kompaktní 5osé obráběcí

Více

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Obsah Technické informace Struèný

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Akira Seiki SL35MC. Nabídka na CNC produkční soustruhy

Akira Seiki SL35MC. Nabídka na CNC produkční soustruhy adresa: Lípa 190, 763 11, Zlín, Česká republika web: www.macmatic.eu zpracoval: Ing. Pavel Rak gsm: +420 774 741 780 e-mail: pavel.rak@macmatic.eu Nabídka na CNC produkční soustruhy Akira Seiki SL35MC

Více

Prodej strojů pro elektroerozivní vrtání startovacích otvorů. Vrtačky startovacích otvorů pro vaše individuální potřeby

Prodej strojů pro elektroerozivní vrtání startovacích otvorů. Vrtačky startovacích otvorů pro vaše individuální potřeby Prodej strojů pro elektroerozivní vrtání startovacích otvorů Vrtačky startovacích otvorů pro vaše individuální potřeby Spolehlivé, špičkové erozivní stroje pro mnohostranné použití Vysoká výkonnost i u

Více