K0pna zmluva i Obchod n6ho 26konnika d.5l3/l997zb.v zneni neskorsich zmien a doplnkov (d'alej len,,obchodni 26konnik") (DALEJ LEN,,ZI\4LUVA")

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K0pna zmluva i Obchod n6ho 26konnika d.5l3/l997zb.v zneni neskorsich zmien a doplnkov (d'alej len,,obchodni 26konnik") (DALEJ LEN,,ZI\4LUVA")"

Transkript

1 uzavrel6 podl'a prislusnyich ustanoven TRUSTACOM, s.r.o. Kysucki Lieskovec 457, Kysucky Lieskovec K0pna zmluva i Obchod n6ho 26konnika d.5l3/l997zb.v zneni neskorsich zmien a doplnkov (d'alej len,,obchodni 26konnik") (DALEJ LEN,,ZI\4LUVA") Ku pujuci: Sidlo organizdcie: Bankov6 spojenie : UISIO UCtU: tco: IE DPH: Telef6n: Kontakln6 0soba: a ZMLUVNE STRANY TRUSTACOM, s.r"o. Kysucki Lieskovec 457, O23 34 Kysucki Lieskovec Frantisek Stanik. konatel' Ing. l\4rlan Truban. konatel' Slovensk6 spbritelha, a.s. sk j'81 sr<2o r) +42! \O) Ing. ivlilan Truban, konatel' OR Okresn6ho sddu Zjlina, Oddiel Sro, Vloika a /L (d'alei len,, KuPUjtici") Pred6vaj0ci: Si-d lo: ZastIpenli: Bankov6 spo.jenie: UISIO UClU: reo: ord: IC DPH: Telef6n: Kontaktnd osoba: zapisan6: GF lvlachining Solution s.r.o. Podolf 488, 627 O0 Podola lng Karei Kopp, Ing Nlichal Weinbrenner na zaklade splnomocnenia konatel'ov Unicredit Bank Slovakia, a.s. Park lnn Danube 2, Bratislava, k6d 1t\7 d (EUR) L sk :.9 sk40202].54l9 oo42o/5n r2o 2OO Ing Karel Kopp, riaditel' OR Krajskdho slidu v Brne, oddiel C, VloZka (d'alej len,,pred6vajuci") (spolodne d'alej tiez len,.ridastni'ci", resp.,,zmluvn6 strany") 0voDNE usranovenre T6to zmluva upravuje vz6jomn6 prdvne a obchodn6 vztahy zmluvn:ich str6n pri doddvke predmetu zmluw a na poiiadavky na sluzby bezprostredne spojen6 s jeho doddvkou, ktore boli predmetom verejn6ho obstardvania dislo lvlst, ktor6 bolo zverejnen6 vo vestniku verejn6ho obstardvania eislo i. I42/2OL4 zo dia 23,07.2OL4 na predmet 26kazky "Vysokoichlostn6 fr6zovacie centrum" realizovani v rdmci projektu - ZWSenie konkurencieschopnosfi TRUSTACoI\4, s.r.o. zavedenim inovativnych a lyspelich technol6gii pre r4irobu vstrekovacich foriem, ltl\4s k6di 251\OL21O39 financovanitho s podporou Eur6pskej inie z Eur6pskeho fondu region6lneho rozvoja v r6mci operadn6ho programu Konkurencieschopnost a hospoddrsky rast ldentifik'cia kapy, cena, termin reafirtcie e!6nok I. Vseobecn6 ustanovenia 1-.1 ldentifik6ciakipy predmetom plnenia K0pnej zmluvy je dodanie tovaru preddvajicim definovan6ho v predlozenej cenovej ponuke pre vy55ie uveden6ho verejni z6kazku a to v nasledovnej Struklire: Nezov polozky 126

2 TRUSTACOM, s.r.o. Kysucki Lieskovec 457, O23 34 Kysucki Lieskovec pridom presnii Specifik6cia jednotlivich tovarov je prilohou c 1 tejto zmluvy Preddvajici sa podpisom tejto zmluw zavazuje fladne dodat tovar v stanovenom termane a previest vlastnicke pr6vo k nemu na kupujdceho a d'alej vykonat dinnosti zmluvou dojednan6, ktor6 si nutnou podmienkou pre naplnenie [delu kipy v tejto zmluve- Kupujrici sa zavezuje riadne dodani tovat prcvziaf, zaplati{ zmluvn( cenu v stanovenej lehote a po dobu idinnosti zmluvy poskytovat spoluprdcqv zmluvnom alebo nutnom rozsahu. L.L.2 Zevezok pred'vaj1ceho riadne dodat tovar sa povazuje za splnen! diiom obojstrann6ho podpisu odovzd6vacieho protokolu bez aklichkolvek zdvad v protokole uvedenich. Prevedenie vlaslnickeho prava na kupujdceho nasldva diom odpisania dohodnutej ceny -z idtu kupujdceho v prospech idtu pred6va.j(ceho. L.2 Cena tovaru. Cena za predmet plnenia K0pnej zmiuvy je stanoven6 dohodou zmluvnich strdn podfa z6kona NR SR e. La/f996 Z. z. ocen6ch vzneni neskorsich predpisov, Whl65ky l\4f SR d Z.2., ktorou sa wkondva zdkon NR SR d Z. z. o cenach a predstavuje L.2.I celkovd diastku bez DPH: ,- EUR DPH (2O%): 410O0, - EUR celkovd zmluvn6 cena s DPH:246 0O0,- EUR slovom : dvestodtyridsalsesttisiceur CelkovS zmluvn6 cena tovaru zohl'adiuje vsetky niiklady preddvajuceho, ako aj ostatn6 n5klady na dinnosti spojen6 s plnenim zmluvneho z+jazru preddvajdceho (clo, dane, poistenie, rezijn6 n6klady, dopravu, zagkolenie obsluhy, inital6ciu). f.2.2 Ak6kolvek zmena zmluvnej ceny tovaru podlieha pisomnej dohode ddastnikov. Zmluvni cenu tovaru je. pred6vajdci opr6vneni zmenit len pri 5t6tom vykonanom vseobecne platnom rozhodnuti o sposobe idtovania, zmene cla a DPH. L.2.3 Zmluvn6 cena tovaru mo:e b),.1 tiez zmenend iba v pripade, :e dodatodne uplatnen6 naviac doddvky a menej doddvky boli vopred odstihlasen6 z6stupcom kupujdceho a potvrden6 dodatkom tejto zmluvy, osobou k tomu poverenou v z6hlavi zmluvy. Detailnd Specifikdcia ceny podl'a jednotlivich predmetov z6kazky tvori priiohu d. 2 zmlu!y Predevajdci je povinni predlozi{ elektronick0 verziu (vo form6te MS Excel ako prilohu d. 3) podrobn6ho rozpodtu, ako aj kazdu zmenu tohto rozpodtu, ku ktorej d6jde podas realiz6cie predmetu zmluvy. 1.3 Termfn dodania tovaru L.3.L Predmet plnenia K0pnej zmluwdod6 pred6vajuci kupujdcemu na mieslo Kysuck:i Lieskovec 776,O2334 K)sucki Lieskovec, a to najneskor: do 3 mesiacov od nadobudnutia Idinnosti zmlu\,y. Zmluvn{i strany sa dohodli, ie preddvajdci m6ie realizova{ aj diastkovd dod6vky predmetu zmlu4/ v soade s dldnkom l, bod 1.1, pridom musi blt dodrzan6 celkov6 doba plnenia v solade s timto bodom Vsetky zmeny terminu stanoven6ho pre dodanie tovaru pred6vaj6cim a odovzdanie ho kupujucemu le mozn6 Wkondva{ iba pisornne vo forme dodatku Zmluvy Pred6vajdci sa zavdzuje riadne doda{ tovar a kupujtici sa zavezuie tento tovar prevziat a zaistit zodpovedajlicu starostlivost o tento tovar tak, aby nedo5lo k jeho poikodeniu a tak prelomeniu ziirudnlch '' podmienok.!.3.4 Dodanie predmetu zmluvy bude realizovan6 vzm) le harmonogramu po predchddzajucom vz6jomnom odsrihlaseni presn6ho terminu doddvky (ako i diaslkovich) oboma zmluvnymi stranami. 226 <-6 \ ' /

3 TRUSTACOM, s.r.o. Kysucky Lieskovec 457, Kysucki Lieskovec Ddtum dod6vky je urdeni tak, Ze musi blt dokonaeni najnesk6r 3 mesiacov od d6tumu 06innosti tejto ZmluW, ak nie ie uveden6 inak, a ak nie je vzdjomne dohodnut6, Ze by bolo v prospech oboch strdn preditit' trvanre tejto Zmlu4/, priiom v takom pripade zmluvnd strany vykonajlr zmenu, ktor6 predl:uje platnost tejto Zmluw za rovnakych podmienok, ako je uveden6 v tomto dokumente V 'pripade nepredvidatel'niich okolnosta vyzadujricich posun terminu dod6vky, m6ze by,termin zmenenlt Ien na zdklade pfsomn6ho sdhlasu kupujiceho. elenok ll.. Platobnd podmienky 2,L, 1htada za realizovan6 plnenia predmetu Krpnej zmlu\y sa usk,todn i' bezhotovostnim platobnim stykom na [det pred6vajoceho na z6klade dorudenej faktdry, sddas{ou ktorej bude kupujicim potvrden}t odovzd6vaci protokol po dod6vke tovaru resp. po diastkowch dodiivkach. Zmluvn6 strany sa dohodli na lehote splatnosti fakur 30 dni od jej dorudenia kupujfcemu. Omeskanie s dhradou m6ze pred6vajuci. postihni{ drokom vo viske 0,03% z dlznej diastky za kaidti, aj zadati dei omeskania Faklfua - darow doklad musi ollsahova{ n6le:itosti bezn6 v poctivom obchodnom styku. Z6rovei bude obsahovat nasledovn6 ddaje: ndzov projektu: Z\4i5enie konkurencieschopnosti TRUSTACOI\.4, s.r.o. zavedenam inovativnych a vyspelich technol6gii pre uirobu vstrekovaclch foriem, n6zov operadn6ho programu: Operadni program Konkurencieschopnost a hospod6rsky rast, lllvls k6d: O39, Kupujrlceho platobn6 povinnos{ sa vzdy pova:uje za splneni diom, ked'je prislusna diastka odpisand z 6itu kupujiceho v prospech idtu preddvajdceho u peiazn6ho istavu identifikovan6ho v zdhlavi zmluvy. elenok lll. z6rudne podmienlry a zodpovednost za vadi 3.L Prediivajici poskytuje kupujucemu z6ruku na Iovat 24 mesiacov od d6tumu odovzdania a prevzatia konkr6tneho tovaru Specifikovan6 v dliinku I bodu 1.1. Po tdto dobu predevajdci zodpovedd kupujrcemu: - ie sr tovar uchova bezchybnd akosi, vzhl'ad a bezporuchovosi - Ze bude plne zodpovedat podmienkam tejto zmluw, platnim normdm a predpisom - Ze tovar bude plne zodpoveda{1ejto zmluve,.jej prilohdm Zdruka sa nevztahuje na nasledujice skutoanosti: 3.2.L na nasiln6 po6kodenie lovaru aj v pripade Zivelnej pohromy na Skody sp6soben6 vdosledku nespr6vnosti uzivania z'kaznikom alebo tretou osobou, predovietkym pouzivanim v rozpore s ndvodom k pouzivaniu a obsluhe na poskodenie \irobn6ho disla a blomby na zjavne mechanicky po6koden6 zariadenia, d na zariadenia, u ktoich boli lykonan6 nepripustn6 z6sahy neautorizovanou organizdciou. Pred6vajuca zodpoved6 za Aavne vady a nedorobky, ktor6 tovar md v dase jeho odovzdania kupujtcemu. Tieto vady je kupujuci povinni uvies{ do preberacieho prolokolu a pred6vajl]ci je povinni jch odstriini{. Do okamihu ich odstrdnenia m6 kupujrici prdvo nepodpisa{ preberaci protokol a nevznikd mu tak povinnos{ prevzia{ faktdru za dan0 diastkovri doddvku. Pred6vajuci nezodpoveda za vady tovaru, ktor boli sposobend pouzitim podkladov a veci poskytnutich kupujicim a preddvaj(ci ani pri vyna lozen i' vietkej starostlivosti nemohol zisti{ ich nevhodnost alebo na iiu upozornit kupu.jiceho a ten na ich pouzititrval. Vadou sa rozumie odchilka v kvalite, rozsahu a parametroch tovaru stanovenich v Speoifik6ciitovaru, ktor6 tvori prilohu d. l tejto zmluw a platnitmi predpismi a technick]tmi normami. 326

4 3.9 TRUSTACOM, s.r.o. Kysucky Lieskovec 457,O2334 Kysucki Lieskovec 3.5 Pred6vajfci sa zavezuje poskytova{ pre kupujiceho komplexny poz6rudni servis podl'a platnych podmienok servisnej zmluvy. 3.6 Preddvajoci sa zavezuje zada{ s odstrahovanim pripadnych v6d predmetu plnenia bezodkladne najnesk6r vsak Stvrti pracovni defr po nahl6seni vady ai poruchy. 3.7 Ak.sa uk6ze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitel'n6, je kupujici opriivnenli pozadova{ ndhradn6 plnen re. Pokial'predevajdci nezadne s odstraiovanim reklamovanej vady v poskytnutej zdrudnej dobe ani Stvrti pracovnli deh po nahldseni vady di poruchy od uplatnenia reklam6cie je kupujici oprdvneni si uplatnit vodi pred6vajicemu zmluvni pokutu vo Wgke 0,25% z diastkovej ceny tovaru za kaidlijeden defr omeikania sa so zadatim odstraiovania vad. V takomto pripade je predsvajici povinni zaplatit zmluvn[ pokutu kupujucemu do 10 dni od uplatnenia si zmluvnej pokuty kupujicim vodi pred6vaj0cemu. Pokial preddvajici neodslr6ni reklamovani vadu v posh!'tnutej tiirudnej dobe ani do 15 dn, od uplatnenia reklamdcie, je kupujici opriivneni si uplatni{ vodi pred6vaj0cemu zmluvnd pokutu0,25 % z diastkovej ceny iovaru za kazdi def omedkania, najviac vsak vo viske 5,00% z diastkovej ceny tovaru. V takomto pripade je preddvajici povinni zaplati{ zmluvni pokutu kupuj[cemu do 10 dni od uplatnenia si zmluvnej pokuty kupujricim voii prediivajdcemu. alenok lv. Odovzdanie a prevzatie tovaru, prechod vlastnictva 4.1. Tovar sa pova1uje za odovzdanijeho protokolarnym odovzdanim a prevzatim po riadnom prekontrolovani a podpisom preberacieho protokolu zo strany kupujiceho bez ak]ichkolvek z6vad v protokole uvedenlich V protokole o odovzdana bude uvedenli sposob odovzdania, das, meno zodpovednej osoby za pred6vajoceho, meno zoddovednej osoby za kupujdceho, dei a 6as realizdcie, zoznam odovzddvan6ho materislu, zoznam protokolov, ndvodov atd' Ak je tovar riadne dodanli pred dohodnut)7m terminom, je kupujici povinni ho prevziat a.i pred timto. termi'nom, ak bude k tomu pred6vajicim pisomne (faxom alebo mailom ) Wzvani aspoi 3 dni pred stanovenim terminom K prechodu vlastnickeho prdva k hnutelhim veciam, ktor6 tvoria dod6vku tovaru, dochddza drom odpfsania dohodnutej ceny z idtu kupujdceho v prospech [atu pfed6vajuceho. K prechodu nebezpedia Skody na tovare vsak doch6dza driom odovzdania prevzatia tovaru, resp. diom diastkov6hodovzdania prevzatia. elenok v. Povinnosti KupujUceho 5.1. Kupujici sa po dobu platnosti zmlury zauezuje zaistit pripravenost, to znamen6, vdas prevziat 1ovar, ktoije predmetom zmluvy a vdas uhradi{ WstavenU fakt6ru preddvajdceho. el6nok Vl. Povinnosti Pred6vajIceho 6.1. Preddvajici zodpoved6 kupujdcemu za to, :e tovar dod+ uzdy vdas a v kvaliie zodpovedajfcej poctiv6mu obchodn6mu styku. Pred6vaj(ci sa zavezuje dodattovarv najlepsej kvalite Pred6vajici sa zavazuje prelozi{ ako sridast zmluvy elektronicki verziu podrobn6ho rozpodtu (vo formdte IVS Excel) a z6roveh akceptuje z6vitzor predklada{ v elektronickej verzii (vo form6le l\4s Excel) kazdd zmenu tohto podrobndho rozpodtu, ku ktorel d6jde podas realiz6cie predmetu zmluw. 426

5 TRUSTACOM, s.r.o. Kysucky Lieskovec 457, Kysucky Lieskovec el6nok vll. Odstfpenie od zmluvy 7.1. Od zmtuw m6:e kupuj(ci odstipit iba v pripade, ked'pred6va.j6ci v dosledku svojho zavinenia riadne a vdas neplni zmluvn6 podmienky, ked'dinnostou, alebo nedinnostou preddvajdceho vznik6 kupujicemu skoda, at6bo v pripade, ie preddvajrici vstipi do likviddcie, pripadnq bude na jeho majetok \yh16seni konkurz. V pripade opakovan6ho oneskorenia prediivajoceho s dod6vkami tovaru pre kupujdceho so splnenim zmluvn6ho zevezku, moze kupuj6ci od zmluvy odstipit po pisomne podanej vipovedr minim6lne 30 dna vopred Predevajici moze odstrpit od zmluq/ iba v prfpade, ked' kupujrici v dosledku svojho zavinenia riadne a vaas neplni zmluvn6 podmienky, ked'jeho dinnos{ou alebo nedinnos{ou vznike predeva.jrcemu skoda, v pri'pade Ze kupujici vsidpi do likvid6cie, pripadne bude na ieho majetok vyhlsseni konkurz a d'alej v pr,pade, :e kupuj[ci sa oneskoruje so splnenam svojich platobnich povinnosti o viac ne: 60 kalend6rnych dni. V pri-pade kupujuceho oneskorenia so splneni'm zmluvn6ho z1vezku vo veci platobnich povinnosti, mdze pred6vajoci od zmluvy odstipi{ najneskor v dei nasledujtci po uplynuti pisomne posk}'tnutej n6hradnej lehoty. Odstipenim od zmiuvy nie je dotknut6 pr6vo pred6vajfceho Wmdhat svoje pohl'addvky a pripadne vznihnur6 Shody! 7.3, Pripady obsiahnut6 v predch6dza.jicich odstavcoch tohio dl6nku sa povazuj( za podstain6 a z6vaine porusenie zmluvnich podmienok Pt+va a povinnosti ddastnkov vypllivajdce z platn6ho odstjpenia od zmluvy sa riadia prislusnimi L,stanoveniamr obecne platnej prdvnel dpravy Udinky odst(penia nastsvaju dhom dorudenia pisomn6ho whotovenia tohto jednostrann6ho pisomn6ho prdvneho 0konu druh6mu (dastnikovi. Cl6nok Vlll. VFSia moc 8.1. Zmluvn6 strany sa oslobodzujd od zodpovednosti za 6iastodn6 alebo dpln6 nesplnenie zmluvnich zdvdzkov, ak sa tak sialo v d6sledku vysgej moci. Za v165iu moc sa pokladailj okolnosti, ktor6 vznikli po uzavreti zmtuvy vdosledku stranami nepredvfdatel'nych a neodvretitel'nich udalosti- mimoriadnej povahy a ktor6 maj( bezprostredni vplyv na plnenie zmluvn)tch z6vazkov cdastnikov. Za vy55iu moc nie s[ povazovane hlavne nepredvfdatel'n6 zmeny ekonomick6ho, finandn6ho alebo menov6ho 16zu a bezn6 obchodn6 rizika V pripade 4r55ej moci sa predlzujd lehoty ku splneniu zrnluvnich zevezkav o dobu, po ktori budti idinky a n6sledky W56ej moci trva{ Zmluvn6 strana, u ktorej nastal pripad vyssej moci, je povinn6 o tom najneskor do 72 hodin po jej vzniku a do 72 hodin po jej ukondeni pisomne upovedomit druh6ho iidastnika zmluvy. Ak nebudd tieto lehoty dodrzanrj, nemdze sa zmluvni uiastnil wisej mocr dovoldvaf V pripade, Ze by W55ia moc sposobila odlozenie zmluvnich zeuez\ov o viac ako dva mesiace, zmluvn6. strany sa po dradnom konitatovani 5k6d dohodni na odlozeni terminu plnenia, pripadne spolodne napldnuji nutn6 opatrenia pred zah6jenim novich prdc, eveniudlne q/sporiadaj0 v6etky z6vazky pod I'a tejto zmluw ku diu vznrku vv55e1 'roci. eldnok lx. Platnost zmluw zdveredn6 ustanovenia 9.1. Zmluva nadobuda platnost dhom podpisu ZmluW oprdvnenimi ziistupcami zmluvnich str6n, pridom zmluva nadobdda Lidinnos{ dhom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Zmluva nahradzuje vaetky predch6dzajice dohody pisomne alebo Istne Ak6kol'vek zmeny a doplnky tejto zmluw mdzu bt't Wkonan6 len pisomnimi dodatkami podpisanimi oboma zmluvnimi stranami. Dodatky zmluvy sa postupne dislu.ji Pr6vne vztahy, ktor6 tdto zmluva neupravuje, sa riadia prislusnimi ustanoveniami obchodneho 26konnfka v p atnom zneni Vsetky spory, ktor6 vyplyn0 z tejto zmluvy alebo v sdvislosti s Rou, sa qbe strany, predovsetkim pokusia riesi{ vzdjomnou dohodou. Ak nedojde k dohode, budti vgetky spory, ktor6 vyplivaji z tejto zmluw alebo 526

6 TRUSTACOM, s.r.o. Kysucky Lieskovec 457, Kysucky Lieskovec v s[vislosti shou. riesen6 podl'a slovenskeho hmotn6ho aj procesn6ho pr6va pred vecne imiestne prislusnim sidom Pokial'd6jde k zeniku niekorej zo zmluvnich stran bez likvid6cie, prechddzajd vsetky prdva a povinnosti zo zmluvy na pr6vneho n6stupcu Obe strany sa zavdzujd povaiovat zmluvu a vsetky informdcie prameniace zo s(visiacich ainnosti Uaastnikov za doverne a zavdzujti sa ich vsetk)tm i prostriedkami ch16ni{ pred zneu:itim Tdto zmluva sa povinne zverejiiuje vsilade so zi)konom i.546/2olo 7.2, klorim sa doplia zskon d.4o/].964 Zb. Obdiansky zdkonnik v zneni' neskorsich predpisov a ktonim sa menia a dopliajd niekto16 zakony Zmluva je vyhotovena v 4 \,yhotoveniach s platnostou origin6lu. KaZd6 zo zmluvnich str6n obdr:a po 2 Whotoveniach Obaja iidastnici prehlasujd, Ze.zmluva je podpisan6 pod I'a ich skutodnej a slobodnej v6le, nie v tiesni, alebo zajednostranne n6padne ne\ihodnich podmienok, ;e siju riadne preditali a sihlasia s celim jej obsahom Pred6vajrci je povinni strpiet \^ikon kontroly/auditu/overovania sdvisiaceho s uskutodiovanimi p16cami kedykolvek podas platnosti a ddinnosti zmluvy o nen6vratni finandny prispevok ltl\1s k6d 25170L2LO39 a to oprdvnenimi osobarni, ktonimi s0 najma poskytovatel'a nim poveren6 osoby, Najvyssi kontroln)t trad SR, pristusnd spriiva finandnej kontroly, Certifikadni orgdn a nimi poveren6 osoby, organ auditu, leho spolupracujice 0196ny a nimi poveren6 osoby, splnomocnen i' z6stu pcovja Eur6pskej Komisie a Eur6pskeho ' dvora auditorov, osoby prizvan6 0rg6nmi, ktore sli uveden6 ako oprdvnen6 osoby v sulade s prislusnimi priivnymi predpismi SR a ES, a poskltndt im vseiku potrebnu srdinnost. k-{eu cv:o\4 V...L\E6,V.o\.c,\:... Ora r.ij,- i: I'r Kupujici: lng. N4ilan T KvsucKv LlEsKovEc 4s7 do. 4{ lc DPHT BK 20228e4951 TEL.j E Priloha d. l" - Specifik6cia predmetu zmluw Priloha d.2 - detailne Specifikdcia ceny Priloha elektronickd verzia podrobn6ho rozpodtu V Podoli dia 10.I2.2Ot4 Pred6vajUci: Z**9 na zdklade splnomocnenra konatel'o. +GF+ '.. o, -:: 6F Machining Sotutions.r.o. Talliakova 2051/8,026 0j Dotni Kubin, SK tcot tc DpH, 5K I tel.: : info.gfms.czageorgf ischer,com 626

7 +GF+ cf l{fihirlng Solutionr,,f.o. fat(.l/g.r.2qill',026 ot ootnf Kubtn. sk ftopx, sf*oioztst ti lela c. mall,, lnlo,tl mt.cznt_.orqfl rcher.co m Technick6 fdaje MIKRON HSM 4OO LP MIKRON HSM 4OOU LP MIKRON,HSM 5OO LP +GF+ MIKRONHSM600 LP MIKRONHSM6OOU LP MIKRONHSM8OO LP AgieGharmittes 360 ' Wktopn5 osa +110/ /-1100 otoani osa 500 X,Y m/min Rychloposw Z m/min!v9hl9r.1v-lt!epi{l-* rr- : -,.-.,191..._..,-._, r. --.,-...,60,-- : Rychtoposuv lon6ienil rpm rpm, HSK-E5o kw/ Nm rpm, HSK-E4o kw/ Nm Up'naci ptocha Max zatiieni stolu 120 podte patety podle patety 550 x x 600 podle patety 900 x u nu 60 I t t I I 60 I 120h Pateta vetikost / poiet -lks UPc/Dynafix/ 7x M.M. 156/18x 600 x 600/rx UPC/Dynafix/ 7x 800 x 600/4x Pateta vetikost / GPS x ops 240/10x Max. zatiieni kg Ziisobnik palet 1200 i 800 Heidenhain itnc 530 ITNC 530 itnc 530 TNC 530

8 MIKRON HSM 4OO LP MIKRON HSM 4(l()U LP MIKRON HSM 5OO LP Standardni hrabl.ovi dopravnik tiisek a iednotka pdsov6ho fittru MIKRON HSM 600 LP MIKRON HsM 6()()U LP MIKRON HSM 8(lO LP Vysoce Wkonni hrabtovi dopravnik tflsek a iednotka pssov6ho fil.tru.q qi i6 3t ;-q :J. *{ ai \ris '&*5"1i*we n*i*...

9 Technick5 specifikace MIKRON HSM 5OO LP, HSM 4OOU LP 26kladni stroj 264.A Piehledtechn Z6kladni stroj MIKRON HSM 500 LP - tiios6 provedeni /01 Zikladni stroj MIKRON HSM 40OU LP - p6tios6 provedeni Typ stroje h dat Jednotky MIKRON HSM 5OO LP MIKRON HSM 4OOU LP Pracovni rozsah Pod6lnd Xmm Hncne Ymm Svisle Zmm JOU 360 Skldp6nl B' +l-110 Otaeeni c' nx300 chlostnt - motor vietena Maximalni ot66kv / vvkon vfetene pfi 40 % ED I 56 / upinaci kuzel 30'000 min'' / 13.5 kw / HSK-F4o X 42'000 min-' i 13.5kW / HSK-E4o X 54'000 min'' / 8.5 kw / HSK-E32 x Pohony posuvri RvchlooosuvX/Y/z m/min Pracovni oosuvx/y/z m/mtn Max. zrvchlenix/y/z m /s' '10 10 Max. orostorov6 zrvchleni m ls' ZAsobnik nestroit Podet mist HSK-E4o 18 / 36 / 68 X X HSK-E32 20 t40 X Pracovni stril Max. Dlocha stolu mm 550x450 a 156 Max. zatizenl stolu Kq VV$ka stolu od oodlahv mm Ridici svstem CNC - Fidici svstem HeidenhainiTNC530 itnc530 Konstrukce Hmotnost stroie Zesobnik palet ks Hmotnost Daletoveho zasobniku kq 900 Typ palety Erowa ITS 148 podet 20 3R MacroMaqnum O 156 poeet 18 1/16 MIKRON Popis MIKRON HSI\,,1-XS \, U LP Cz.doc

10 Koncepce stroje Konstrukce Stro.j md portdlovou konstrukci. Masivni monoblokove konstrukce z polymeroveho betonu zaruduje optimalni zachyceni vznikajicich obr6b6cich a setrvadnfch sil do loze stroje, a optim6lnim dimenzov6nim od zatdzujicich sil zaruduje nejvygsi piesnost i pii vysoce dynamickfch pojezdov!ch rychlostech. Pohybujici se dily jsou ulozeny na velmi tuh!7ch, line6rnich, valivych, kulickovych vedenich, ktera jsou na stran6 stolu dimenzov6na pro velke hmotnosti obrobk&. To zaruduje dlouhou Zivotnost a vedeni s malym adheznim tieni pii obr6b6ni. St0l stroje je proveden jako Zebrovand litinova konstrukce, do kter6 jsou s ohledem na optimalni zatfzenintegroviny viechny prvky pienasejici silu, jako napf. stydne plochy vozik& a piipojeni lineernich Dohoni. Upinaci zaiizeni palet podle vfberu je u strojr:l HSM 40ou LP integrovano do stolu. Aby byly umozncny velke vlikony 8b6ry pii hrubovdni, byly vyvinuty hmotnostn6 optimalizovan6 litinov6 san6 pro osu Z. Tyto vfetenikov6 sandjsou diky sv6mu skfiiovemu tvaru a dobr6mu 2ebrov6ni vhodn6 pro maxim6lni ptesnost stroje. Otodn6 sklopnli str]l s piimfm pohonem v ose B a C je koncept line6rni iechnologie vyvinut'j' firmou Mikron. Timto jsou zarudeny nejvyssi ottidky a zrychleni u obou os. Poiezdv MIKRON HSM 5OO LP MIKRON HSM 4OOU LP X-osa 500 mm 500 mm Y-osa 450 mm 240 mm Z-osa 360 mm 360 mm B-osa + 110" l- 110" n x 360" U iady shojt HsM LP jsou viechny osy ulozeny na kompaktnlch, linedrnich, kulidkovich vedenich se 4 iadami kulicek u vodiciho voziku. Tento typ vedenizaruduje vysokou dynamiku a maxim6lni pfesnost. Aby tato piesnost ztstala zachovana, isou vsechna vedeni optimdln6 ch16ndna robusinimi kryty proli znedisl6nl, tilsk6m a korozi. k$libimaza! Maz6ni vsech lineernich vedeni olejem zaruduje, 2e posuvovs sila a piesnost zfistanou zachov6ny Do dobu 2ivotnosti. Vyt6kajici olej se zachycuje do odd6len6 nddoby od chladici kapaliny. Pohony posuvri Linearni pohony stroje jsou optim6lnd vhodne pro pouziti v oblasti HSC obrabeni. Zrychleni je ve vsech o6ach 1g. Vysoce dynamick6, kapalinou chlazene linearni pohony od flrmy Bosch Rexroth umoziuji nejvyssi dynamiku pojezdovych pohybr:r pfi nejvy56i mozne piesnosti kontur. MIKRON HSM 5OO / 4OOU LP Max. sila zrvchleni X. Y 7,45 kn / 5.2 kn Max. slla zrvchleni Z 2,0 kn Rvchloposuv X, Y, Z 60 m/min 216 l\4lkrol,r Popis MIKRON HSI\4'XSNI 500_400U LP_CZ.doc

11 MIKRON HSM 4OOU LP B-osa C-osa Max. rvchlost ot6deni 990'/ s 1500'/ s Max. otiickv 165 min z5u mln '100 Uhlov6 zrvchleni rad / s' 350 rad /s' 5730'/ s 20000'l s' Kroutici moment 485 Nm 132 Nm Zoevriovaci moment 2000 Nm 500 Nm Reguladni a iidici jednotka Mdiici svsi6mv Zakr]y'(a mdiici zaiizeni d6lek od firmy HEIDENHAIN jsou chr6ndny pied prachem, tfiskami a stiikajici vodou, a jsou vhodnd pro pouziti u obrdbdcich strojir. Hlinikovf kryt chreni meiici pravilko, snimaci vozik, a jeho vedeni pied tiiskami, prachem a stiikajici vodou. Elasticke t6snici manzety uzavirali kryt ze spodu. Snimaci vozik je veden s velice mal:im tfenim po pravitku. Snimaci vozik je spojen pomoci spojky s montiizni plochou sani stroje, a tato spo.jka vyrovndvii nepiesnosti mezi meilcim pravitkem a san6mi stroje. Piim6 mdfici systemy od firmy Heidenhain s rozli5enim 0,02 ym v line6rnich ossch zaruduji nejvyssi piesnost. Pneumaticky pfetlakovy syst6m (tlakov! vzduch) optim6lnd ch16ni meiici syst6my proti zneeistdni tiiskami, olejem, prachem atd. Ridici svst6m TNC 530 Stroje fady HSM jsou vybavena iidicim syst6mem TNC 530 od firmy Heidenhain. Byly integrov6ny nov6 Wpodetni algoritmy adekvatni HSM obr6bdni. Standardnd je iidici syst6m TNC 530 vybaven rozhranim RS 232, a RS 422, stejne jako ethernetovou kartou. Osv6ddend a zndm6 u2ivatelsk6 rozhrani usnadftuje obsluhu stroje iza66tedniki:m. Srozumitelnf dialog umo2riuje dilensk6 programov6niv Klartextu Heidenhain a DIN / lso. Bdhem obrabdni soudesti je mozne paraleln6 ps6t novf program, nebo si ho nahr6vat, vkl6dat do zirsobnik nastroj& nebo do z5sobnik palel. Funkce "voln6 programovani kontur" podporuje bezprobl6mov6 programov6ni u inlkrest obrobki, kter6 nejsou spravn6 ok6toviiny pro NC stro.le. Podet os Line6rninterpolace Kruhovd interpolace vieteno v5 osach ve 3 osech Sroubovicovir intercolace ano SDline ano Obrazovka 15" barevnii - TFT Rozliseni obrazovky digitelni XGA Typ procesoru INTEL Peniium lll / 800 MHz Provozni syst6m New Heros Datov6 rozhrani V24 RS C. V -'l 1 RS FastEthernet '100 BaseT Pfenosova rychlost do 100 Mbit / s, se sifo.vou kartou Pam6t pro NC programy 26 GB / 30 Mil. vet Doba zdracovdni vdtv 0.5 ms eas cyitu polohove iegulace 1,8 ms Cas cyklu regulace otadek 0,6 ms Look Ahead 256 vet Paralelni provoz vytvoieni programu a test programu s grafickou podporou '' Programov6ni dialog a DIN / ISO Podpora programovani voln6 konturov6 progfamovanl, kalkuladka, vdtveni NCprogram&, graficke podpora u cyklir Cykly vysoustruzoven i, vftlni, :ezfni. zevit&, konturov6 kapsy, diry na roztedn6 kruznici, frezovani dr6zek; pravo{hl6 kapsy, 3/'16 MIKRON Popis MIKRON HSIVI-XSI\4 500,400U LP Cz.doc

12 kruhove kapsy, vrtani hluboklich d6r, vystruzovdni, Slichtov6ni 6epi, fiidkovani rovinnfch ploch Cykly dle po2adavk& zekaznika ano / parametrick6 Posunuti nulovfch bodfr vice tabulek, kazda s 254 nulovymi body Centrdlnl pam6f niistrojli 30'000 n6stroj0 zobnzenichyby Klartext Inkrement6lni rozlisenia indikace 0.000'1 mm / ' Kompenzace chyby os 64 bod& pro osu Override vietena 7A o/o, Override posuvu 0-150% Deska rozhrani Ethernet je u iidiciho systemu itnc 530 standardem. To umo2iuje piipravit iidici syst6m itnc 530 pro pfipojeni na Ethernetovou sit. Komunikace probfha prostiednictvim protokolu TCP / lp. Vsechny ostatnl instalace, umoznujici pienos dat, jako program NFS SW pro PC (Network File System ) a server s instalaci site nejsou pfedmetem dodevky! Software si must obstarat sam zbkaznik, a software by m6l um6t komunikovat s vlastnim provoznim systemem! Ridici pult obsluhv Ridici pult obsluhy se skl6de ze 2 elemento, panelu klavesnic a displaye s integfovanou 15' - TFT barevnou obrazovkou. Aby se zabrdnilo reflexim, je mo2ne obrazovku sklepet. Otodny a vy5kove stavitelny iidici pult mr)ze byt nastaven do opiim6lnipolohy pro obsluhu. Mobilni rudni koleoko usnadnuje rychl6 a precizni ustaveni souaasti na stroji. Jakmile se pfipoji, jsou aktivovdny na ndm zobrazen6 funkce. Rudni kolecko je opatieno magnety, takze napiiklad pii ustavovani soudasti mize blit koledko bezpednd odlozeno na pracovni st&. Spir6lov!,' kabel, ktenj spojuje iidici pult s rudnim koledkem, umo2riuje obsluze velk)1'radius pohybu. D6le je rudni koledko opatieno Sedo / dernym tladitkem pro bezpednll'stop stroje pii piipojenem koledku. Chladici okruhy Strojje vybaven jednim chladicim okruhem pro chlazeni vfetena, pohoni, a elektroskiind. tj chladiciho zaiizeni se jedne o zaiizeni, kter6 stoji vedle stroje s rozmdry: L= /5U mm S=555mm V = 1380 mm Hmotnost: 140 kg Vykon: 6 kw Koncept kabiny Ochrann6 kabina 6istd uzavir6 pracovni prostor. Design ochrann6 kabiny je koncipov6n s ohledem na kriteia piistupnosti do pracovniho prostoru a kontrolu pracovniho procesu. Proto je mozno posuvn6 dvefe Siroce oteviit. Vkl5d6ni obfobku pomocijefebu je jednodu*e mo2n6, protoze east stfechy se oievire soudasnd s otvirdnim dveii. Pracovn I pr.ostor Je velmi dobie osv6tlenjr integrovanfm osvetlenim. Stdny vany jsou vyta2eny do vf5ky, co2 je v podstat6 z6kladem koncepce pro utesndni stroje. Sikme vnitini krytovenizaruduje dobni'odvod tiisek do Sachty na tfisky. Sachta na tiisky je zapustdna do loze stroje. Ochrannd kabina je vybavena okny z polykarbonetu. Dileiit6: Polykarbonetove okna se musi z bezpednosinich dr]vodrl m6nit aasteji nez okna ze skla odoln6ho proti poskrab6ni (264101a1). Pfi piimdien6m pouziveni se doporuduje tyto okna vym6nit nejpozd6ji po ka2dfch 2 letech. Po kazd6 kolizi s cizim objektem je nutn6 okam2it6 vymena. 4/16 N4IKRON Popis NIIKRON HSI\,,I-XSM 500_400U LP-CZ.doc

13 ElektrickV rozvaddd Elektricky rozvaddd obsahuje viechny hnaci a iidici zailzeni. Elektrick6 agregaty jsou odd6leny od pneumaticklich a hydraulickych agregatir. Absolutn6 jasn6 uspoi6ddni vsech vstupir a vistuplj usnadtiuje (dr2bu. Aktivni, volnl/ FCKW Wm6nik tepla se s uzavfenym vnitinim chladicim okruhem stara o konstantni teplotni podminky. Rozvodn6 skiiri je utdsnena pryzovi?mi tdsn6nimi, aby se dovnitf nemohly dostat 26dn6 nedistoty. Nat6r Slroj, ochranna kabina piislusenstvi jsou opatieny standardni strukturni barvou NCS. oranzovd NCS Y60R tmave Seda NCS N 5ed6 NCS N svetle Seda NCS N Parametry kvality I instaladni fdaje Stroje HSM podl6haji piisnym piedpis&m kvality Mikron. Kazdy stro.lje u vlrobce zkousen podle DIN / ISO pii teplot6 okoli 20'C. Vysledky se protokoluji. V cel6m rozsahu pojezdu jsou zarudeny n6sledujici tolerance: Piedpoklady pro provoz Okolni prostiedi PR vysokych po2adavcich na kvaliiu obrobku musl b]i't stroj umisten v odpovidajicim prostoru. Podlaha musi bfl rovn6 a bez pfitomnosti rusivych vliv j, jako jsou napfiklad vibrace. Piedevsim je tieba dbat na to, aby teplota v mlstnosti zlstevala pokud mozno konstantni. Strojje tieba chrdnit pied piimiim slunednim zdienim a prtvanem. Pokud relativni vlhkost vzduchu, teplota okoli, nadmoisk6 vi?'ska mista nasazeni, nebo sifove piipojeni piekra6u.ii uveden6 tolerance (viz dispozice), prosime o konzultaci s dodavalelem. Piipustna teplota okoli: + 10 az + 30 'C (pro funkci zai[zeni) Nadmoiske viska mista nasazeni 1'000 m Max. piipustna relativni vlhkost vzduchu: 75 o/o tiida vlhkosti vzduchu F Pii vysokfch pozadavcich na obrobek je nutno dodrzet podminky pro okolni prostiedi dle ISO 230t2 (97\. 5/16 MIKRON Popis [4 KRON HSM-XSM 500_400U LP_CZ.doc

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č. j. KrÚ 58801/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822 vyhlašuje

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Akce Mitutoyo Od 15. října 2013 do 15. ledna 2014

Akce Mitutoyo Od 15. října 2013 do 15. ledna 2014 Akce Mitutoyo Od 15. října 2013 do 15. ledna 2014 Váš svět měření DIGIMATIC Mikrometr Mikrometr se stoupáním závitu vřetena 2 mm nabízející čtyřikrát rychlejší posuv ve srovnání se standardními mikrometry.

Více

Automatizované ostření nástrojů FORTIS. Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu. až do 340 mm. až do 250 mm

Automatizované ostření nástrojů FORTIS. Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu. až do 340 mm. až do 250 mm Automatizované ostření nástrojů FORTIS Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu až do 340 mm až do 250 mm fortis VELKÝ VÝKON NÍZKÁ CENA Pripojit, ˇ zapnout a jede se! Jednoduše, rychle a presne

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P 13. - 17. 9. 2010 Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava * Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692. CZ70890692 Česká spořitelna, a.s.

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava * Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692. CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. KUMSP00Q5DYL Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dáiejen pójčitep) I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava * Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

Děrovací stroj. mtx flex 12 1250/30-2500. Firma...

Děrovací stroj. mtx flex 12 1250/30-2500. Firma... Děrovací stroj mtx flex 12 1250/30-2500 Firma...... 2 Company profile Euromac je známý po celém světě jako dodavatel strojů pro zpracování plechů, např. CNC vysekávací (děrovací) lisy, ohýbací a vyštipovací

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 Zákazník: K laskavé pozornosti: AGRICO Rybářská 671 379 01 Třeboň pana Františka Šedivého a pana Karla Pěšíčka Vážení pánové, Navazujeme na naše jednání a děkujeme

Více

vysoce přesná temperace

vysoce přesná temperace Katalog 2014 / 2015 Systémy dynamické termoregulace Chladiče Lázňové termostaty Speciály Příslušenství vysoce přesná temperace V laboratoři, poloprovozu i průmyslu Úvod Vysoce přesná temperace V laboratoři,

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

SMLOUVA O DÍLO (S 16424/2014-O8)

SMLOUVA O DÍLO (S 16424/2014-O8) SMLOUVA O DÍLO (S 16424/2014-O8) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 Zastoupena: Ing. Pavel Surý, generální

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace

160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace k MF 6400/7400 160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace VIZE INOVACE VEDENÍ KVALITA SPOLEHLIVOST PODPORA HRDOST ZÁVAZEK Nedostižný

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více