Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2. dálkového ovladače s časovým spínačem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2. dálkového ovladače s časovým spínačem"

Transkript

1 Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2 NÁVOD K OBSLUZE dálkového ovladače s časovým spínačem CZ

2 Obsah 1. Důležité bezpečnostní pokyny... CZ-1 2. Názvy a funkce... CZ-2 3. Nastavení aktuálního času... CZ-5 4. Funkce týdenní program... CZ-6 5. Funkce temperování... CZ Funkce spánku... CZ-13

3 Tlačítka ovládání CZ CZ-I

4 Displej CZ-II

5 1. Důležité bezpečnostní pokyny Než začnete používat systém, je nutné si pročíst tyto důležité bezpečnostní pokyny. Poté si tento manuál uložte na dostupné místo. VAROVÁNÍ Bezpečnostní opatření při instalaci Instalace musí být vždy provedena vaším dealerem nebo profesionálním servisním technikem. Pokud instalaci nebo elektroinstalaci provede nezkušená osoba nesprávně, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Vždy pracujte s doporučenou klimatizací a vždy pracujte pouze s klimatizací specifi kovanou dealerem. Bezpečnostní pokyny při používání Nedotýkejte se spínačů vlhkýma rukama, může dojít k úrazu el. proudem a ke zničení systému. Chraňte dálkový ovladač před kontaktem s vodou. Systém může být zničen. Zastavte systém a vypněte napájení, pokud ucítíte nezvyklé pachy nebo jiné nesrovnalosti, pokračování v provozu, pokud je systém mimo provoz, může vést k úrazu el. proudem, požáru a zničení systému. Kontaktujte svého dealera. Bezpečnostní opatření při přemísťování a opravě Neopravujte Nikdy sami systém neopravujte. Kontaktujte svého dealera nebo profesionálního servisního technika v případě přemístění nebo nové instalace systému. Pokud instalaci provede nezkušená osoba nesprávně, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. CZ CZ-1

6 2. Názvy a funkce Sekce ovládání (Viz strana I) 1. tlačítko (Start/Stop) Stisknutím tohoto tlačítka spustíte a opětovným stisknutím zastavíte jednotku. 2. Kontrolka provozu Když je klimatizace v provozu, kontrolka se zapne. Tato kontrolka bliká, když se objeví chyba nebo je aktivováno ochranné zařízení. tlačítko (Volba režimu) 3. Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte provozní režim. (AUTO (automatický) (topení) / DRY (sušení) / HEAT / COOL / FAN (ventilátor) ). (chlazení) 4. Tlačítka nastavení teploty Změna nastavení teploty. 5. tlačítko (Rychlost ventilátoru) Změna rychlosti ventilátoru. tlačítko (Kývání klapky / směr 6. proudění vzduchu)*1 Toto tlačítko použijte pro nastavení automatického kývání klapky nebo specifického směru proudění vzduchu. 7. tlačítko (Volba jednotky) Pokud ovládáte více než jednu jednotku jedním dálkovým ovladačem, toto tlačítko se používá k volbě jednotky, u které nastavíte směr proudění vzduchu. 8. Tlačítka nastavení teploty ( Fukce týdenní program) tlačítko (Obnovení filtru) 9. Použijte toto tlačítko pro resetování symbolu filtru. Když se zobrazí, stiskněte toto tlačítko po vyčištění filtru. tlačítko (Ventilace) 10. Toto tlačítko použijte, pokud jste instalovali zakoupený ventilátor. Stisknutím tohoto tlačítka ventilátor zapnete a vypnete. Pokud vypnete klimatizaci, ventilátor se také zastaví. (Když ventilátor běží, na displeji se objeví.) * Když se na LCD displeji dálkového ovladač při stisknutí tlačítka ventilace zobrazí, nejsou instalovány žádné ventilátory. tlačítko(servisní kontrola) 11. Nepoužívejte toto tlačítko. tlačítko (Spánek) 12. Funkce spánku) ( 13. Čidlo dálkového ovladače Standardně se teplotní čidlo vnitřní jednotky používá ke zjištění teploty. Nicméně lze také zjistit teplotu v okolí dálkového ovladače. *1 Nenastavujte klapku (deska nastavení vertikálního proudění vzduchu) ručně. Klapka je automaticky směrována dolů, když se jednotka zastaví. Klapka je směrována nahoru během pohotovostního režimu HEAT (topení). Klapka se začne kývat, jakmile je zrušen pohotovostní režim HEAT (topení), ačkoliv označení AUTO (automatická) klapka se zobrazí na dálkovém ovladači během pohotovostního režimu HEAT (topení). CZ-2

7 Sekce displej (Viz strana II) označení (Nastavení) Objeví se, jakmile je program časovače nastaven. Označení jednotky (Jednotka) Označí č. vnitřní jednotky, která je vybrána pomocí tlačítka volba jednotky, nebo jednotky, ve které se objevila nějaká abnormalita. Označení č. ČASOVAČE (Č. časovače) Objeví se, jakmile je program času nastaven. Označení program časovače : Vnitřní jednotka začne pracovat podle naprogramovaného času. : Vnitřní jednotka přestane pracovat podle naprogramovaného času. označení (Stávající den týdne) Označí stávající den týdne. označení (Plán programu) Objeví se pod dny, na které je naplánován provozní program. Označení přesný čas Zobrazuje přesný čas ve 24hodinovém cyklu. Také zobrazuje nastavení v různých režimech nastavování. temperování) Objeví se, jakmile je funkce temperování nastavena. 11. Označení horního a dolního limitu pro funkci temperování : Označuje horní teplotní limit. : Označuje dolní teplotní limit. 12. Označení provozního režimu Zobrazí se zvolený režim provozu. (AUTO (automatický) (topení) označení (Čidlo dálkového ovladače) Objeví se, jakmile je čidlo dálkového ovladače použito. označení (Centralizované ovládání) 16. Objeví se, jakmile je provoz centrálně ovládán. Pokud není dálkový ovladač povolen pro vzdálenou jednotku, pak při stisknutí tlačítka Start/Stop, režimu nebo bliká a odmítne nastavení teploty, změnu. 15. označení (Časovač vypnutý) Zobrazí se, když se časovač vypne. 9. označení (Chyba) Zobrazí se, pokud během nastavování časovače uděláte chybu. označení (Temperování) ( / COOL / FAN (ventilátor) ). (chlazení) 13. Označení teploty Označuje nastavenou teplotu. 14. F / C označení (Jednotka teploty) / HEAT /DRY (sušení) Funkce CZ-3 CZ

8 2. Názvy a funkce (pokračování) Sekce displej (Viz strana II) 17. označení (Ovládání změny provozního režimu) Zobrazí se při vstupu do režimu provozu pomocí dálkového ovladače, zatímco jiný režim provozu již zvolen byl. Toto znamená, že režim provozu nelze měnit. 18. označení (Vlastnost deaktivována) Zobrazí se, když zvolená vlastnost byla deaktivována během instalace. 19. označení (Provoz GHP v pohotovostním režimu) Objeví se během režimu snížení příkonu (Požadavek), u klimatizace s elektrickým tepelným čerpadlem (EHP) nebo během pohotovostního režimu u klimatizace s plynovým tepelným čerpadlem (GHP). 20. označení (Pohotovostní režim topení) Objeví se, když se ventilátor vnitřní jednotky zastaví nebo má nízkou rychlost. 21. / / / označení (Volba režimu ventilátoru) Zobrazí se zvolený režim ventilátoru. 22. označení (Kývání) Objeví se, pokud se klapka kývá. 23. označení (Pozice klapky) Označuje pozici klapky 24. označení (Filtr) Objeví se, když je potřeba vyčistit fi ltr. Vyčistěte fi ltr. 25. označení (Funkce údržby) Objeví se, když je aktivována funkce údržby (monitorovací čidlo teplot). 26. označení (Ventilace) Objeví se, pokud je instalován a v provozu ventilátor dostupný na trhu. 27. označení (Doplňování oleje) Objeví se, když olej motorku potřebuje vyměnit. (Objeví se, když je v chodu plynové čerpadlo klimatizace.) 28. označení (Spánek) Objeví se během funkce spánku. 29. označení (Výstraha) Objeví se, když je aktivována ochrana zařízení nebo při nějaké abnormalitě. 30. Označení jednotky č. Ukazuje č. zvolené vnitřní jednotky. 31. Označení TEST (Test) Objeví se při testovacím provozu. CZ-4

9 3. Nastavení aktuálního času 1. Stiskněte a přidržte na dobu delší než 2 sekundy a vstoupíte do režimu nastavení aktuálního dne a času. Jakmile jednou vstoupíte do režimu nastavení, bliká (den) a time (čas). 2. Nastavte stávající den týdne. Stiskněte * 1 a posunujte (bliká na displeji) v pořadí: Su Mo Tu...Stiskněte a posunujte v pořadí: Su St Fr... * 1 Během režimu nastavování času tlačítka nastavení času pracují jako tlačítko (změna dne). 3. Stiskněte / a změňte aktuální hodinu v rozsahu 0 až 23* 2. Nastavte aktuální hodinu a stiskněte. Číslice hodina se rozsvítí a číslice minuta začnou blikat. * 2 Pokud jsou hodiny nastaveny na 12hodinový cyklus AM/PM, hodina se zobrazí v rozsahu AM 0 až 11 / PM 0 až Stiskněte / a změňte aktuální minutu v rozsahu 0 až 59. Nastavte aktuální minutu a stiskněte. Den a čas jsou nastaveny a jednotka ukončí režim nastavení. Poznámka Jednotka se vrátí do normálního režimu, pokud stisknete nebo pokud nic nezadáte během nastavování po dobu 3 minut. V tomto případě budou všechna nastavení ztracena. Pokud není aktuální čas platný, zobrazí se --:--. Pokud dojde k výpadku proudu na dobu delší než 1 hodina, zkontrolujte, zda nastavené údaje o dnu a čase jsou platné. CZ CZ-5

10 4. Funkce týdenní program Kontrola týdenního časovače Nastavte týdenní program a přiřaďte stanovený časovač ke každému dni týdne. Lze nastavit maximálně 6 programů na den a 42 programů na týden. Zvolte den a číslo TIMER (časovače), který chcete naprogramovat. Graf programu Svislá osa označuje č. TIMER (časovače) a vodorovná osa označuje den. * Pokud se změní den, č. časovače se vrátí k 1. Č. časovače tlačítko Zvolte sekci ze 42 programů. 1. Stiskněte a dostanete se do režimu potvrzení programu a začněte s nastavováním. Jakmile jste v režimu potvrzení programu, aktuální den je označen jako TIMER No. 1 (č. časovače). 2. Vyberte den. Stiskněte a / a posunujte vodorovně až na volbu požadovaného dne. Stiskněte a posunujte (bliká na displeji) v pořadí: Su Mo Tu... Su Mo Tu Stiskněte a posunujte v pořadí: Su St Fr..., zobrazí se --:--. Pokud není program nastavený. 3. Zvolte číslo časovače. Stiskněte / a zvolte č. časovače od 1 do 6. Stiskněte a posunujte nahoru od 1. Stiskněte a posunujte dolů od 6. program CHECK (kontrola) Č. časovače 1 6 CZ-6

11 Změna programového časovače Postupujte následovně pro nastavení týdenního programu: 1. Zvolte program, který chcete v režimu potvrzení programu nastavit, a stiskněte. Tak se dostanete do režimu nastavení aktuálně zobrazeného programu. * V režimu nastavení programu blikají na displeji, hodina, minuta a položka. 2. Nastavte hodinu. (krok 1 programu) Stiskněte / a nastavte hodinu. Potvrďte hodinu a stiskněte. Tímto se dostanete do režimu změny programu (nastavení minuty ). 3. Nastavte minuty. (krok 2 programu) Stiskněte / a nastavte minutu. Potvrďte minutu a stiskněte. Jednotka se dostane do (režim volby programového vzoru). běžný dálkový ovladač Krok 1 programu Krok 2 programu PROGRAM Program program check (kontrola) CANCEL (zrušit) SET (nastavit) CANCEL (zrušit), DEL (vymazat) CANCEL (zrušit), DEL (vymazat) SET (nastavit), CANCEL (zrušit), DEL (vymazat) PROGRAM CANCEL (zrušit) SET (nastavit), CANCEL (zrušit) CZ-7 Změna hodinových číslic SET (nastavit) Změna minutových číslic SET (nastavit) Změnit vzory Volba zdroje kopírování SET (nastavit) Volba cíle kopírování CZ

12 4. Funkce týdenní program (pokračování) 4. Nastavit vzor programu. (krok 3 programu) Existují 4 programové vzory. Stisknutím / se opakují následující vzory displeje. Vzor 1 Vnitřní jednotka začne pracovat podle naprogramovaného času. Vzor 2 Vnitřní jednotka přestane pracovat podle naprogramovaného času. Vzor 3 Vnitřní jednotka začne pracovat podle naprogramovaného času a změní teplotní nastavení. Stiskněte / a změňte nastavení teploty. Vzor 1 Vzor 2 Vzor 3 Vzor 4 Vzor 4 Vnitřní jednotka změní nastavení teploty podle naprogramovaného času. Stiskněte / a změňte nastavení teploty. Zvolte vzor programu a stiskněte dostane do režimu potvrzení.. Nastavení programového časovače je potvrzeno a jednotka se Poznámka Pokud stisknete během nastavování, vrátíte se do režimu potvrzení programu. Pokud během nastavování neprovedete žádné nastavení po dobu 3 minut, vrátíte se do běžného režimu. V tomto případě budou všechna probíhající nastavení neplatná. CZ-8

13 Vymazání programového časovače Postupujte následovně pro smazání nastavení programového časovače. 1. Stiskněte a dostanete se do režimu potvrzení programu. 2. Stiskněte / a zvolte den programu, který chcete vymazat. 3. Stiskněte / a zvolte č. časovače (od 1 do 6). 4. Stiskněte a zobrazí se režim nastavení programu. 5. Stiskněte a smažete program. Poznámka Po smazání se jednotka vrátí do režimu potvrzení programu. Pokud stisknete během nastavování, jednotka se vrátí do režimu potvrzení programu. Pokud během nastavování neprovedete žádné nastavení po dobu 3 minut, vrátíte se do běžného režimu. Zrušení platnosti programového časovače Pokud chcete odložit programový provoz na dobu delší než 1 týden, můžete zneplatnit všechna nastavení časovače. Jakmile jsou nastavení časovače zneplatněna, program nebude funkční, dokud nebude zneplatnění zrušeno. <<Jak zneplatnit programový časovač>> Stiskněte a přidržte na déle než 2 sekundy. Zobrazí se a programy budou od dalšího zneplatněny. <<Jak zrušit zneplatnění programového časovače>> Stiskněte a přidržte na déle než 2 sekundy. Zobrazí se a programy budou od dalšího opět platné. Pokud dojde k výpadku napájení. Pokud je napájení v krátké době obnoveno, program bude po obnově platný. Pokud je napájení obnoveno až po 1 hodině od výpadku, informace o aktuálním čase budou ztraceny. V tomto případě nebude program funkční. CZ-9 CZ

14 4. Funkce týdenní program (pokračování) Kopírování programového časovače Předvolený program můžete kopírovat po dnech. Zvolte zdroj kopírování. 1. Pokud stisknete v režimu programové kontroly, dostanete se do režimu kopírování (Volba zdroje kopírování ) v programovém časovači. V režimu kopírování programového časovače a (den) zdroje kopírování blikají na displeji. 2. Stiskněte / a zvolte den zdroje kopírování. Zvolte cíl kopírování. 3. Pokud stisknete v režimu volby zdroje kopírování, dostanete se do režimu kopírování (Volba cíle kopírování ) programového časovače. 4. Stiskněte / a zvolte den zdroje kopírování. Pak stiskněte a dokončete kopírování a vraťte se do režimu kontroly programu. Poznámka Program bude přepsán, pokud je předprogramovaný den zvolený jako zdroj kopírování. Než budete volat servisního technika Než budete volat servisního technika, zkontrolujte, prosím, následující: Problém Zobrazí se ERROR (chyba), když jsou zadány číslice minut. Nastavené údaje se neuložily. Příčina/Odstranění Pokud existuje další časovač č., který obsahuje program se stejným časem a dnem, nemohou se tyto překrývat. Uložené programy se automaticky třídí podle času. Zkontrolujte si, zda nejsou údaje uloženy v jiném časovači č. Program není funkční. Zkontrolujte, zda čas není označen :. Pokud je čas neplatný, pak také program není platný. Zkontrolujte zda, něco nepřekáží uvnitř dálkového ovladače. V takovém případě je program neplatný. CZ-10

15 5. Funkce temperování Funkce temperování předchází přílišnému zvýšení (nebo přílišnému snížení) pokojové teploty, pokud místnost není obydlena. Klimatizace pracuje automaticky, pokud je tato funkce efektivně nastavena. Obecný výkon funkce temperování COOL (chlazení) / DRY (sušení) 1 Klimatizace začne pracovat, když se pokojová teplota zvýší až na -1 C horního limitu. 2 Klimatizace přestane pracovat, když se pokojová teplota sníží až na -2 C horního limitu. Horní limit funkce temperování Pokojová teplota HEAT (topení) Pokojová teplota 1 Klimatizace začne pracovat, když se pokojová teplota sníží až na +1 C dolního limitu. 2 Klimatizace přestane pracovat, když se pokojová teplota zvýší až na +2 C dolního limitu. Dolní limit funkce temperování [Bezpečnostní opatření] Ovládání temperování pouze spustí/zastaví klimatizaci. Nezmění to režim provozu / nastavení teploty. Proto režim provoz/teplota potřebuje být nastaven předem tak, aby funkce temperování zapnula klimatizaci s vámi požadovaným provozním režimem / nastavením teploty. Pokud se pokojová teplota rychle mění, může se dostat nad horní nebo dolní limit, pokud je funkce temperování aktivována. Funkce temperování je nefunkční během provozního režimu FAN/AUTO. Příkaz stop klimatizace (uvedený ve 2/výše) je platný, pouze tehdy když funkce temperování pracuje. Pokud je použit k ovládání jiný ovladač (nebo centralizované ovládací zařízení jako systémové ovládání), funkce temperování nepracuje. CZ CZ-11

16 5. Funkce temperování (pokračování) Nastavení funkce temperování 1. Stiskněte a přidržte po dobu delší než 2 sekundy a zobrazí se obrazovka nastavení horního teplotního limitu., a horní teplotní limit začnou blikat. (Tovární nastavení horního teplotního limitu je 38 C.) 2. Stiskněte / a zvolte horní teplotní limit a stiskněte, tak hodnotu uložíte. Zobrazí se obrazovka nastavení dolního teplotního limitu. 3. Stiskněte / a zvolte dolní teplotní limit a stiskněte, tak hodnotu uložíte. Nastavení funkce temperování je dokončeno. (Tovární nastavení dolního teplotního limitu je 10 C.) * Jednotka se vrátí do normálního režimu, pokud stisknete nebo pokud nic nezadáte během nastavování po dobu 3 minut. V tomto případě budou všechna nastavení ztracena. Zrušení funkce temperování Stiskněte a přidržte po dobu delší než 2 sekundy během nastavování funkce temperování. Označení funkce temperování Označení funkce temperování VYPNUTO Blikání Svítí nepřerušovaně Stav Funkce temperování není nastavena. Funkce temperování je nyní nastavena nebo v provozu. Ačkoliv je funkce temperování nastavena, není v provozu. Poznámka Dálkový ovladač ztratí informaci o provozu funkce temperování, pokud dojde k výpadku napájení během provozu funkce temperování a výpadek je delší než hodina. Po výpadku, když klimatizace začne pracovat, se již nedostane funkce temperování. V této chvíli se klimatizace nezastaví při funkci temperování. CZ-12

17 6. Funkce spánku * Tato funkce vám umožní spokojené spaní a mění pokojovou teplotou během vašeho spánku. * Můžete nastavit vypnutí časovače na každou jednu hodinu od 1 do 10 hodin. (Stiskněte a zastavíte nastavování času.) 2. Stiskněte. Provoz spánku je zahájen. Čas provozu Zobrazení dálkového ovladače (během nastavování času) Když nastane doba mimo provoz: Vnitřní jednotka se zastaví. * Teplota se vrátí do nastavení na čas, kdy začal provoz funkce spánku. Označení funkce Doba mimo (V případě, že přesný spánku provoz čas je 23:00) Zobrazení dálkového ovladače (během nastavování funkce spánku) Označení funkce spánku * Pokud během 3 minut neprovedete žádnou operaci, režim nastavení času bude automaticky ukončen. Ex. Případ 7hodinového časovače Zrušení provozu funkce spánku: Stiskněte. * Nastavení teploty zůstane v té době zrušeno. Následující tlačítka také zruší provoz funkce spánku. tlačítko Zastaví vnitřní jednotku, jakmile je zrušen provoz funkce spánku. tlačítko Změní režim provozu, jakmile je zrušen provoz funkce spánku. CZ 1. Stiskněte. Při každém stisknutí tlačítka se označení mění v následujícím pořadí. (každá jedna hodina) CZ-13

18 6. Funkce spánku (pokračování) Pokud tlačítko nefunguje. Nebo pokud provoz není spuštěn ani po stisknutí. Zkontrolujte následující tabulku. Položka Displej dálkového ovladače (Označení souvislé svícení / blikání) 1 Bliká označení Error (chyby) (po dobu několika sekund). 2 Tato funkce není dostupná označení se rozsvítí (na několik sekund). 3 Bliká označení centralizovaného ovládání (po dobu několika sekund). Obsah Hodiny nejsou nastaveny. Pokud je režim provozu nastaven na AUTO nebo FAN, není tato funkce dostupná. Centralizované ovládání je zakázáno funkcí start/ stop jednotky nebo změnou nastavení teploty. Provoz funkce spánku bude zrušen v těchto případech: 1: Pokud má jednotka příkaz se zastavit nebo změnit nastavení teploty pomocí jiného dálkového ovladače nebo centralizovaným ovládacím zařízením. 2: Pokud má jednotka příkaz se zastavit nebo změnit nastavení teploty pomocí funkce týdenního programu / funkce temperování. 3: Když je centralizované ovládání jednotky zakázáno zastavením jednotky nebo změnou nastavení teploty. Poznámka Problém Nastavení teploty nejde snížit (zvýšit). Provoz funkce spánku se neukončí. Příčina/Odstranění Nelze nastavit teplotu přes horní nebo dolní limit nebo každý režim provozu. Poznamenejte si, zda jste změnili čas po zahájení funkce spánku. Provoz se neukončí, dokud nedosáhne nastavení času zahájení. CZ-14

19 CZ-15 CZ

20 Více informací získáte na adrese: Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika Thámova 289/ Praha 8, Karlín telefon: zákaznická linka: centrální fax: aktuální info na Autorizovaný zástupce pro EU Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Vytištěno v České republice

Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB

Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB + Návod k obsluze BIG MULTI SYSTÉM Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. Popis dotykového displeje (Touch LCD Wall Controller) Dotykový LCD nástěnný ovladač je příslušenství adaptéru KKRP01A které

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS616 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalickou baterii, vyměňujte

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B

Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B KJR-12B/DP (T)-E Model KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DPBG(T)-E Dun-KJR-12B/DP(T)-E KJR-12B/DPC(T)-E Popis Všeobecné funkce a integrovaná funkce FOLLOW

Více

Automatická zavlažovací řídící jednotka. Pokyny pro instalaci a použití

Automatická zavlažovací řídící jednotka. Pokyny pro instalaci a použití Automatická zavlažovací řídící jednotka Pokyny pro instalaci a použití J + J závlahové systémy, s.r.o., Senice 24, 290 01 Poděbrady, tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, mobil: 602 248 366, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz,

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA

DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA Návod na obsluhu DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA typ RG52 Před zapojením zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod si pečlivě uschovejte. Obsah Obsluha dálkového ovladače 3 Technické údaje dálkového ovladače

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS SDV4 FULL DC INVERTER SYSTEMS UŽIVATELSKÝ MANUÁL TÝDENNÍ ČASOVAČ CCM04 K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho

Více

Programovatelný regulátor FUJI PXG4

Programovatelný regulátor FUJI PXG4 Programovatelný regulátor FUJI PXG4 Návod k obsluze www.servispece.cz tel. 737 700 000 homola@servispece.cz Zobrazení a ovládání 1 Zobrazení a ovládání Kontrolka C1 Kontrolka C1 Zobrazuje stav topení.

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS1224 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Jednotka disponuje krátkodobou pamětí,

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Návod k obsluze Klimatizace

Návod k obsluze Klimatizace POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER Pokojová jednotka CS-E9HKEA CS-E1HKEA Návod k obsluze Klimatizace Venkovní jednotka CU-E9HKEA CU-E1HKEA Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Názvy a funkce dálkového ovladače

Názvy a funkce dálkového ovladače JET ČESKY Názvy a funkce dálkového ovladače Dálkový ovladač MED Defrost Humidify Model s tepelným čerpadlem 6 7 0 5 6 8 Timer Cancel Program Week Holiday Set/Clr 5 7 8 9 Model chladící jednotky 5 6 7 8

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AQUA 1 Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili klimatizační jednotku FERROLI. Tento produkt je výsledkem

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

CM727 Příručka pro uživatele

CM727 Příručka pro uživatele CM727 Příručka pro uživatele Popis Honeywell CM727 je programovatelný pokojový termostat, navržený pro účinné řízení vašeho systému topení, zajišťující komfortní teploty, jste-li doma a úspory energie,

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Termostat programovatelný TP01

Termostat programovatelný TP01 Návod k použití Termostat programovatelný TP01 CZ verze 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Umožňuje nastavit 2 teplotní hladiny v rozsahu mezi 5 a 35 C (tj. komfortní

Více

Návod k použití. DEVIreg 535. Elektronický inteligentní termostat.

Návod k použití. DEVIreg 535. Elektronický inteligentní termostat. Návod k použití DEVIreg 535 Elektronický inteligentní termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny...... 5 2 Nastavení................ 6 2.1 Zvýšení/snížení požadované

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 614900 Tento výrobek je navržen tak, že automaticky zapne/vypne připojené elektrické zařízení v určených časech. Lze naprogramovat až 20 různých časů. Produkt také nabízí tři různé

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie udržu

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie udržu Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Termostat programovatelný TP08

Termostat programovatelný TP08 Návod k použití Termostat programovatelný TP8 V 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Při provozu ukazuje skutečnou teplotu v prostoru, čas a den v týdnu, zvolený program,

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512 PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512 ZÁKLADNÍ FUNKCE Programování se provádí čtyřmi tlačítky pod displayem: výběr módu programování (např. mód nastavení času) výběr měněné položky (např. hodiny, minuty )

Více

Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování doporučeno

Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování doporučeno Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování úspora energie doporučeno Certifikační značka CZ Přednastavené programy 2 1 06:30 20 1 07:30 20 2 08:30 15 2 09:30 20 3 11:30 20

Více

Vnitřní objektová jednotka Super modulární multi-systém / Super systém s rekuperací tepla

Vnitřní objektová jednotka Super modulární multi-systém / Super systém s rekuperací tepla STANDARDNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ S PEVNÝM PŘIPOJENÍM RBC-AMT32E návod k obsluze Vnitřní objektová jednotka Super modulární multi-systém / Super systém s rekuperací tepla

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL)

KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL) KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL) 21 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 21 ÚVODNÍ INFORMACE... 21 VLASTNOSTI A FUNKCE... 22 NÁZVY A FUNKCE TLAČÍTEK... 22 NÁZVY A FUNKCE

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka

Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Prosíme, abyste si před zapojením zařízení pozorně přečetli tento návod. Bezpečnostní

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE

POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE 2020550A6722 PŘÍRUČKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE Děkujeme Vám za zakoupení naší klimatizace. Před použitím klimatizace si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Specifikace jsou dle

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209A Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...3 Nastavení řídící jednotky...4 Funkce snímače tlaku...9 Technické parametry...12

Více

Uživatelský manuál. pro. Fan Coil FDLD 06-40

Uživatelský manuál. pro. Fan Coil FDLD 06-40 Uživatelský manuál pro Fan Coil FDLD 06-40 Nastavení a ovládání jednotky Popis displeje dálkového ovládání Popis a funkce dálkového ovladače Pokyny k provozu a) ZOBRAZENÍ A NASTAVENÍ ČASU Systém obsahuje

Více

Návod k obsluze. Dálkový ovladač BRC1D528

Návod k obsluze. Dálkový ovladač BRC1D528 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VÝSTRAHA - chraňte vždy před vlhkostí; působení vlhkosti by mohlo

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Uživatelská příručka ECL Comfort 210 / 296 / 310 Česká verze www.danfoss.com Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření pracovníci. 2 Danfoss

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Rádiové dálkové ovládání

Rádiové dálkové ovládání Rádiové dálkové ovládání Technický popis Provozní návod Návod k montáži Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list NÁVOD K POUŽITÍ Příprava Instalace Použití Údržba a čištění Tento návod k použití obsahuje záruční list Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

KLIMATIZACE ILUSTRACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

KLIMATIZACE ILUSTRACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZACE ILUSTRACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE Velice vám děkujeme za zakoupení naší klimatizační jednotky. Před použitím klimatizačního zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. OBSAH Zacházení

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Synco living. Ovládání Centrální jednotka. Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ovládání Centrální jednotka. Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ovládání Centrální jednotka Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008 Menu - navigační tlačítka Tlačítko šipka nahoru Pro pohyb vzhůru v úrovních menu, pro pohyb zpět v infostránkách

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče Popis spotřebiče Pokud použijete ochrannou skříň (dodatečné příslušenství), není nutné zachovat přední větrací prostor mm a instalovat ochranné dno přímo pod spotřebičem. POPIS SPOTŘEBIČE Uspořádání varné

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-400-3.8+ OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky na instalaci 5 1.3 Varování... 5 1.4 Přehled

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

klimatizační jednotka kazetového typu

klimatizační jednotka kazetového typu LG klimatizační jednotka kazetového typu UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Model:PQRCUSA0 DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě a důkladně tuto příručku pro uživatele před instalací své vnitřní klimatizační

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ Dálkové ovládání Součásti: Poznámka: *Volitelné tlačítko Tlačítko ON/OFF: stiskněte tlačítko pro spuštění jednotky. Dalším stisknutím ji zastavíte.

Více

ST-09CTH ST-12CTH ST-18CTH

ST-09CTH ST-12CTH ST-18CTH DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZACE NÁVOD K POUŽITÍ ST-09CTH ST-12CTH ST-18CTH Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Obsah Popis tlačítek Používání dálkového ovladače Instalace baterií

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list NÁVOD K POUŽITÍ Příprava Instalace Použití Údržba a čištění Tento návod k použití obsahuje záruční list Před použití si pečlivě přečtěte návod k použití ZÁRUČNÍ LIST Typ zboží (dále též zařízení ): Výrobní

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

SPÍNACÍ HODINY. - Topení na výkon - Topení na teplotu - Větrání

SPÍNACÍ HODINY. - Topení na výkon - Topení na teplotu - Větrání SPÍNACÍ HODINY Spínací hodiny se připojují k topení BREEZE III nebo WIND III a slouží k ovládání chodu topení /ručně nebo předvolbou/. Topení je schopno pracovat ve třech režimech: - Topení na výkon -

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více