MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy"

Transkript

1 MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy 2010

2 Start smart Již po mnoho let se osv d uje MANUALplus v denním provozu díky svému cyklovému programování a získal si renomé i pro možnost konven ního manuálního obráb ní. Aplika n orientované cyklové programování umož uje soustružníkovi rychle a efektivn vytvá et nové programy i obráb t. Zavedení MANUALplus 620 rozší ilo oblast aplikaci také na jednov etenové CNC soustruhy. V novém režimu smart.turn u inil HEIDENHAIN další krok k usnadn ní obsluhy. Srozumitelné programování v podob vypl ování formulá, p ednastavení globálních prom nných, množství nabídek a názorná pomocná gra ka zajiš ují rychlou a snadnou práci. Nové uživatelské rozhraní smart.turn je založeno na osv d eném HEIDENHAIN- DIN PLUS. Smart.Turn generuje DIN PLUS programy. Tento zp sob poskytuje jak NC programátorovi, tak obsluze d ležité informace b hem chodu programu. 2

3 Obsah MANUALplus Kde se dá použít? Jak vypadá? Co dokáže? Kompaktní a mnohostrann použitelný MANUALplus 620, ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy P ehledný a uživatelsky p átelský MANUALplus 620 v dialogu s obsluhou Univerzáln použitelný správný zp sob programování pro každou aplikaci Jednoduché obráb ní pomocí cykl p edprogramované pracovní kroky od kusové výroby po sérii Soustružení, vrtání a frézování na jedno upnutí obráb ní s C-osou P ehledn, jednoduše a pružn smart.turn - nový zp sob NC programování (opce) Popis kontur a jejich import interaktivní programování obrys (ICP) Realistická kontrola p ed bráb ním gra cká simulace Data nástroj a ezné hodnoty rychle dostupné nástrojová a technologická databanka MANUALplus Otev ený pro externí informace rychlý p enos dat s MANUALplus 620 programovací pracovišt DataPilot MP v kostce P ehled uživatelské funkce p íslušenství technické parametry opce 26 3

4 Kompaktní a mnohostraný MANUALplus 620, ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy Díky pružné struktu e a všestranným programovacím možnostem nabízí MANUALplus 620 vždy správnou podporu. Bez ohledu na to, zda se jedná o kusovou nebo sériovou výrobu, ízení se p izp sobí požadavk m uživatele. ízení MANUALplus 620 se vyzna uje jednoduchou obsluhou i programováním. Díky tomu je zaškolení a zapracování obsluhy velmi rychlé. ízení MANUALplus 620 je koncipováno jak pro univerzální, tak pro produkcní CNC soustruhy. Je ur eno pro horizontální i vertikální soustruhy. MANUALplus podporuje stroje s multifix držákem nástroj ale také stroje s nástrojovou revolverovou hlavou. Držák nástroj m že být p itom na horizontálním soustruhu umíst n jak p ed osou obráb ní, tak i za ní. MANUALplus podporuje soustruhy s hlavním v etenem, jedním suportem (osa X a Z), osou C nebo polohovatelným v etenem, s pohán nými nástroji a také stroje s osou Y. MANUALplus 620 pro univerzální soustruhy Opravy, nebo jednoduché práce m žete s MANUALplus 620 provád t stejn, jako na konven ním soustruhu. Osami lze pohybovat podle pot eby pomocí ru ních kole ek. Pro obtížné operace, jako nap íklad soustružení kužel, zápichy nebo závity se používají cykly MANUALplus. P i malých nebo st edních výrobních sériích je silným pomocníkem cyklové programování. Po obrobení prvního kusu (odlad ní programu) lze spustit výrobu dalších obrobk pomocí takto získaného a uloženého programu. Tím se výrazn ušet í as. Pokud stoupnou nároky na komplexní obráb ní, pro tuje uživatel z nového zp sobu programování smart.turn. MANUALplus na cyklovém soustruhu 4

5 MANUALplus 620 pro produkcní CNC soustruhy Bez ohledu na to, zda je pot eba vyráb t jednoduché rota ní dílce nebo komplexní obrobky, nabízí MANUALplus 620 gra cké zadání kontur a pohodlné programování v režimu smart.turn. Pokud programátor používá programování s prom nnými, pot ebuje ídit specielní agregáty stroje nebo využít extern p ipravené programy apod. žádný problém. Jednoduše sta í použít DIN PLUS. V tomto programovacím režimu nalezne ešení pro speciální úlohy. MANUALplus 620 na produkcním CNC soustruhu 5

6 P ehledný a uživatelsky p átelský MANUALplus 620 v dialogu s obsluhou Monitor Barevný TFT monitor s 12,1" úhlop í kou p ehledn zobrazuje všechny informace, pot ebné k programování, obsluze a kontrole ízení i stroje: ádky programu, upozorn ní, chybová hlášení apod. P i zadávání programu zvýrazní pomocná gra ka pot ebné parametry pro vypln ní a b hem testování programu simuluje MANUALplus na obrazovce odebírání t ísek p i obráb ní. P i vykonávání programu se zobrazují na monitoru informace o poloze nástroje, otá kách, posuvu, vytížení motor a další informace o stavu stroje. Poloha nástroje se p itom zobrazuje velkými íslicemi. Rovn ž p íslušná zbytková dráha, nastavený posuv, otá ky v etena a íslo aktuálního nástroje jsou obsluze p ehledn zobrazeny. Sloupcový diagram indikuje momentální vytížení v etena a pohon. Provozní režimy Zobrazení stavu stroje. Toto zobrazení je kon gurovatelné. Pro každý z 16 segment lze navolit požadované zobrazení. Pro ru ní a automatický režim jsou uložena r zná zobrazení. P ehledné formulá e pro cykly, smart.turn nebo DIN PLUS programování. Pomocná gra ka zvýraz uje pole, pot ebná p i NC programování. Ovládací panel MANUALplus je vybaven pouze n kolika ovládacími tla ítky. Snadno srozumitelné symboly ozna ují funkce tla ítek jasn a p esn. Tla ítka devítkového íslicového bloku slouží zárove k volb funkcí. Okno menu zobrazuje gra cky možné funkce. Pomocí funk ních kláves (tla ítek) pod monitorem se modi kují zvolené funkce, p ebírá se poloha, rezné podmínky a ovládá se zadání dat. Funk ní klávesy (tla ítka) pro NC programování s popisem na displeji monitoru PLC programovatelné funk ní klávesy pro agregáty stroje Ovládací panel stroje.. Tento ovládací panel vytvá í výrobce stroje. Zpravidla obsahuje následující ovládací prvky: ru ní kole ka pro ovládání os, tlacítka pro plynulý posuv os, potenciometry override F a S, oto ný p epína citlivosti ru ního kole ka, p epína pro v eteno (vlevo/vpravo/stop), tla ítka pro start a stop cyklu a tla ítko nouzového zastavení. 6

7 Klávesy volby režim Strojní provozní režimy Programovací provozní režimy Nástrojová a technologická data Parametry, organizace, p enos, diagnostika smart klávesy p echod na následující podrobný formulá k další / p edchozí skupin Naviga ní klávesy Obrazovka/stránka dialogu vp ed/vzad na za átek programu / seznamu nebo na konec programu / seznamu Speciální klávesy Aktivování speciálních funkcí, jako alternativní zadání nebo p enosná klávesnice Kalkula ka Vyvolání upozorn ní a chybových hlášení Vymazání chyb provozních režim stroje P epínání pomocné gra ky pro vn jší/vnit ní obráb ní (cyklové programování) 7

8 Univerzáln použitelný správný zp sob programování pro každou aplikaci R znými programovacími režimy, kterými jsou cyklové programování, smart.turn a DIN PLUS nabízí MANUALplus 620 vždy tu správnou podporu pro uživatelská zadání. Ru n jednoduché, neopakující se pracovní operace opravné operace oprava závit Pokud je pot eba na univerzálním soustruhu provád t opravné soustružení nebo vyrobit jednotlivé díly, usnad ují cykly MANUALplus 620 tuto práci. P i sériové výrob se uloží cykly p i obrobení prvního kusu a vytvo í se program. Pokud jsou zadání ješt náro n jší, je k dispozici efektivní programovací režim smart.turn, jehož pomocí lze rychle a pohodln vytvá et NC programy. U ící režim obráb ní malých nebo st edních sérií s obsluhou gra cké zadání komplexních obrys (kontur) Obráb ní s cykly De nování cyklu Simulování cyklu Obrobení obrobku Obráb ní s cykly De nování cyklu Simulování cyklu Obrobení 1. kusu Uložení cyklu Hotový cyklový program 8

9 Na produkcním CNC soustruhu doporu- ujeme psát programy ve smart.turn. V tomto programovacím režimu vyvinutým HEIDENHAIN, který je založen na vypl ování formulá lze snadno vytvá et strukturované, p ehledné NC programy, ve kterých lze dokonce ukládat i všechna d ležitá nastavení a informace pro obráb ní daného kusu. Pokud programátor používá programování s prom nnými, má zvládnout zvláštní požadavky nebo pot ebuje používat extern p ipravené programy, pak nalezne správnou podporu v DIN PLUS. smart.turn snadné programování se smart.turn gra cký popis kontur bohatá nabídka obráb cích "units" p evzetí cyklových program smart.turn Vytvo ení program smart.turn simulování program smart.turn Hotový program smart.turn p ehledné a jasné strukturované programy všechna pot ebná data v daném pracovním bloku DIN PLUS tradi ní DIN programování gra cký popis kontur bohatá nabídka obráb cích cykl technika programování s prom nnými a s podprogramy smart.turn-units ešeny pomocí DIN p íkaz p evzetí exten vytvo eného DIN programu DIN PLUS Externí vytvá ení program Programování Unit (smart.turn) Editace DIN-programu Simulování DIN programu Hotový DIN-program 9

10 Jednoduché obráb ní pomocí cykl (opce) p edprogramované pracovní operace Opravy, nebo jednoduché práce lze s MANUALplus 620 provád t pomocí ru ních kole ek stejn, jako na konven ním soustruhu. Pro standardní obráb ní, jako je hrubování, zapichování drážek, soustružení zapichováním, upichování, odpichování, závitování, vrtání a frézování má ízení MANUALplus 620 p ipraveny p íslušné cykly. Programátor zadá pouze polohy, rozm ry a parametry, obráb ní již provede ízení automaticky. Manuální soustružení ízení MANUALplus 620 usnad uje manuální soustružení díky bohaté výbav funkcí bez toho, že by se obsluha musela u it složité pracovní postupy. Lze tak nap íklad b hem obráb ní plynule m nit posuv a otá ky v etene, použít p ednastavené nástroje a upichovat s konstantní eznou rychlostí. Obráb ní s cykly Také p i jednoduchých, neopakujících se operacích, opravném soustružení, oprav závit nebo v malých sériích usnad ují cykly ízení MANUALplus obsluze práci. P i zadávání parametr cykl, kterých je minimáln, pomáhá názorná gra ka a dialogy. P ed odebráním první t ísky se v simula ním režimu zkontroluje, zda obráb ní probíhá tak, jak má. Soustružení závit - t ikrát rychlejší, než bez cyklu Ru ní soustružení válce Soustružení podle pot eby s ru ními kole ky a indikací polohy na obrazovce. Soustružení kužele automaticky Zadají se rozm ry a MANUALplus 620 automaticky pohybuje san mi podéln i p í n. 10

11 Mén po ítání MANUALplus propo ítá p i hrubování, zapichování, soustružení zapichováním nebo ezání závit rozd lení jednotlivých ez a p i hlubokém vrtání také po et zano ení. Pokud je pot eba vysoustružit kužel, zadá se po átek a konec, nebo po átek a úhel - tak jak jsou uvedeny rozm ry na výkresu. Nástrojová data stále k dipsozici MANUALplus pracuje s databankou nástroj. Data nástroje, jako je rádius a úhel b itu a pod. se zadají jednou. Nastavovací hodnoty se p evezmou nap íklad naškrábnutím. ízení MANUALplus takto získaná data uloží. P i každém dalším použití nástroje se vyvolá pouze jeho ozna ení. ízení MANUALplus automaticky bere v úvahu správné rozm ry nástroje, takže lze ihned pracovat na míru. P i soustružení kontury (obrysu) kompenzuje MANUALplus automaticky odchylky rádiusu b itu nástroje. Tak se dociluje ješt v tší p esnosti obrobku. Technologická data jako navrhované hodnoty MANUALplus si ukládá zadaná ezná data dle kriterií, daných obráb ným materiálem, ezným materiálem a zp sobem obráb ní. Jestliže je ezný materiál zadán p i de nici nástroje, sta í jen doplnit materiál obrobku. Tím má cyklus k dipozici všechny pot ebné hodnoty k tomu, aby mohl navrhnout ezná data. Vztažné body Nulový bod obrobku se de nuje naškrábnutím kusu, nebo zadáním sou adnic nulového bodu. K ur ení bodu vým ny nástroje sta í jednou najet na p íslušnou pozici a uložit její sou adnice. K tomu posta uje jediné vyvolání cyklu a bod vým ny nástroje bude najet znovu. Ochranná zóna v etena MANUALplus kontroluje p i každém pojezdu, zda nedochází k narušení "bezpe nostního pásma" (ve sm ru -Z). Pokud ano, je další pohyb zablokován a zobrazí se chybové hlášení. Automatické ezání závit jako cyklus Vyvolá se p íslušný pracovní cyklus a zadají se rozm ry. Pak MANUALplus 620 provede automaticky všechny pot ebné ezy. 11

12 Jednoduché obráb ní pomocí cykl (opce) od kusové výroby po sérii První vyrobený kus První kus se obrobí dle požadavk pomocí jednoduchých cykl a pracovní kroky se uloží. Po obrobení prvního kusu se uloží vytvo ený program. Tím se vytvo í pracovní plán pro obrobek. ízení MANUALplus zobrazuje jednotlivé obráb cí kroky ve správném po adí na obrazovce. Opakování jednotlivých obráb cích krok Každý z pracovních krok lze kdykoliv pozd ji zm nit, smazat, nebo p idat další kroky. Pokud uživatel nap íklad vyrábí podobné dílce, ušet í s MANUALplus mnoho asu. Uložení pracovních krok Všechny cykly je možné uložit a opakovan automaticky spoušt t. To šet í as i náklady - již od druhého kusu. 1. P í né hrubování 2. Podélné hrubování 12

13 Cykly pro soustružení V menu cykl MANUALplus je vždy k dispozici odpovídající cyklus. Pomocná gra ka a dialogy popisují každý pracovní krok, všechny pot ebné rozm ry a p ípadné další zadání. Po zapsání t chto hodnot programátor zkontroluje posloupnost obráb cích operací a spustí automatické obráb ní. Obráb ní - hrubování a za iš ování Hrubování podéln /p í n pro jednoduché kontury Obráb ní se zano ováním podéln a p í n ICP-hrubování podéln /p í n pro libovolné kontury Závity, výb hy ICP-obráb ní axiáln / radiáln - paralelní kontury Odleh ovací zápichy, upichování Jedno- nebo vícechodý axiální, kuželový nebo API závit Výb h DIN 76, DIN 509 E nebo DIN 509 F Odleh ovací zápichy tvaru H, K, nebo U Zapichy a soustružení zapichováním - hrubování a za iš ování Zapichování radiáln / axiáln pro jednoduché kontury Soustružení zapichováním podéln / p í n pro jednoduché kontury ICP-zapichování radiáln / axiáln pro libovolné kontury Upichování ICP-zapichování radiáln / axiáln pro libovolné kontury 3. Obráb ní na isto 4. Závit s výb hem a fazetkou 13

14 Soustružení, vrtání a frézování na jedno upnutí obráb ní v ose C a Y (opce) Rozší ené vrtání a frézování na ele nebo plášti se provede s MANUALplus 620 na jedno upnutí. K tomu lze rozší it funkce ízení o C-osu nebo Y-osu a nahán né néstroje. C-osa nebo polohovatelné v eteno* Pro frézovací a vrtací práce, které leží mimo osu ela, nebo plášt, jsou nezbytné nahán né nástroje s C-osou, nebo polohovatelným v etenem. Y-osa* S ízením MANUALplus 620 je možné na stroji, vybaveném osou Y frézovat drážky nebo kapsy s rovinnými plochami a pravoúhlými okraji. Zadáním úhlu v etena se nastaví poloha frézované kontury na obrobku. K programování a kontrole tohoto obráb ní se zobrazí obrobek v bo ním a elním náhledu. MANUALplus 620 podporuje osu Y programováním ve smart.turn a DIN. * Stroj a MANUALplus 620 musí být výrobcem stroje pro tuto funkci upraven. Vrtání a hluboké vrtání ízení MANUALplus provádí jednotlivá vrtání a hluboká vrtání na ele i plášti. Omezení posuvu p i navrtávání a provrtávání se naprogramují jednoduše pomocí parametr. Vrtání závitu Cykly pro vrtání závit jsou k dispozici pro elo i pláš. Vrtací a frézovací p edlohy Pokud jsou vrtané otvory, drážky nebo ICP frézovací cykly v pravidelných rozestupech na p ímce, nebo kružnici, uleh uje MANUALplus práci i zde: pomocí n kolika málo zadání se vytvo í p edloha na ele a plášti. Frézování závit Na soustruhu s C-osou lze využít výhod nástroj pro frézování závit. ízení MANUALplus podporuje axiální frézování závit. Cykly pro vrtání Vrtání axiáln / radiáln Hluboké vrtání axiáln /radiáln Vrtání závitu axiáln /radiáln Frézování závit -axiáln Vrtání, nebo vrtání závit Obsluha zadá hloubku vrtání, p ípadn také délku p ísuvu k zalomení t ísek. P i vrtání závit s vyrovnávacím pouzdrem se zadá ješt stoupání - a hotovo! 14

15 Frézování drážek a jednoduchých tvar Frézování drážek je s ízením MANUALplus velmi jednoduché. Sta í de novat polohu, hloubku drážky a ezná data - zbytek vy ídí frézovací cykly automaticky. Totéž platí i pro kontury jako je kruh, obdélník a pravidelné víceúhelníky. Sta í n kolik málo zadání pro ur ení tvaru a polohy na ele, nebo plášti. Frézování na ele Cyklus "frézování na ele" vytvá í jednotlivé plochy, pravidelné víceúhelníky nebo kruh - také mimost edný. Frézování šroubovité drážky Pro vytvo ení mazacích drážek je ur ena funkce frézování šroubovité drážky. Nastaví se všechny d ležité parametry, jako je stoupání, frézování s více p ísuvy a pod. Cykly frézování obrys a kapes Frézovací cykly MANUALplus podporují jak frézování kontur (obrys ) tak i kapes. Sta í nastavit všechny d ležité detaily, jako je sm r obráb ní, otá ky a sm r frézování, nájezd a výjezd z ezu, posuvy apod. Frézovací rádius již ur í MANUALplus automaticky. Frézování kapes lze provád t ve dvou krocích - nejprve hrubování, pak za išt ní. Výsledek: vysoká p esnost a kvalita povrchu. V programování se smart.turn a DIN podporuje MANUALplus 620 r zné strategie zano ování. Programátor m že volit mezi p ímým, opakovaným nebo helikálním (šroubovicovým) zano ením, nebo zano ením na p edvrtanou polohu. Cykly pro frézování Frézování drážek axiáln /radiáln Frézování tvar (kruh, obdélník, pravidelné víceúhelníky) axiáln /radiáln ICP frézování kontury axiáln /radiáln Frézování na ele (jednotlivé plochy, zplošt ní, víceúhelník) Frézování na ele a plášti Kontury jako jsou drážky nebo jednotlivé tvary se obráb jí standardními frézovacími cykly - komplexní kontury se de nují pomocí ICP a tak vytvá í ICP frézovací cykly. Frézování šroubovité drážky 15

16 P ehledn, jednoduše, pružn jednoduché programování se smart.turn (opce) Pokud je správn zadána bezpe ná vzdálenost, zohled uje se omezení otá ek podle de nice p ídavk. Všechny tyto body musí jak za áte ník, tak i zkušený NC programátor v dosavadním DIN programování vzít v úvahu. Princip smart.turn P i programování ve smart.turn je vše založeno na pracovním bloku - jednotce "unit". Unit popisuje jeden pracovní krok - a to p ehledn a kompletn. Unit obsahuje vyvolání nástroje, technologická data, vyvolání cyklu, strategie nájezdu a odjezdu a globální data jako je bezpe ná vzdálenost, atd. Všechny tyto parametry jsou shrnuté do jednoho p ehledného dialogu. S principem smart.turn má programátor jistotu, že pracovní blok je de nován správn a kompletn. V NC programu vypisuje smart.turn p íkazy DIN PLUS této jednotky "unit". Tak má programátor kdykoliv p ehled o detailech pracovního bloku. Jednoduché programování Programování se smart.turn je založeno na formulá ích - je jednoduché a p ehledné. Stru ný formulá zajiš uje p ehlednost zvolené "unit", pod ízené formulá e obsahují informace o detailech pracovního bloku. P ehledná pomocná gra ka zvýraz uje všechna pot ebná zadání. V p ípad možných alternativních zadání zobrazí smart.turn existující možnosti, ze kterých m že programátor volit. Globální parametry jako jsou p ídavky na míru, bezpe né vzdálenosti, chladící kapaliny apod. se de nují pouze jednou ve startovací "unit". Tyto hodnoty p ebere smart.turn pro další "units". Režim smart.turn disponuje jednotkami "units" pro hrubování, za iš ování, zapichování, ezání závit, vrtání, frézování a také zvláštní "units" pro za átek a konec programu, aktivaci a deaktivaci C-osy, podprogramy a opakování. Mimochodem: p i programování ve smart. Turn není pot eba zastavit výrobní proces. Program ve smart.turn je možné vytvá et a testovat paraleln k b žícímu výrobnímu programu. Strukturovan a p ehledn P ehledn a ist strukturovan - to jsou hlavní rysy programu smart.turn. K tomu používá smart.turn znalosti jednotlivých ez, které od sebe jasn odlišují informace z hlavi ky programu, jako jsou nastavovací parametry, osazení revolverové hlavy nebo popis polotovaru od jednotlivých obráb cích blok. Tento koncept smart.turn zaru uje nejenom dobrou itelnost programu, ale nabízí také možnost uložit do NC programu všechny d ležité informace pro obrobení daného kusu. 16

17 Programování kontur Se smart.turn je vše jednoduché a exibilní. U jednoduchých kontur se de nuje požadovaný obrys s n kolika málo zadáními v cyklu. Komplexní kontury se popisují interaktivn gra cky s ICP - nebo se importuje popis obrobku, pokud již existuje v DXF formátu. Sledování obrysu Pokud je de nován polotovar, pracuje smart.turn se sledováním obrysu (kontury). P itom MANUALplus p epo ítá po každém ezu nov vzniklý polotovar. Obráb cí cykly se ídí vždy prodle aktuálního polotovaru. Díky tomuto sledování obrysu se zabrání ez m naprázdno a nájezdové dráhy jsou optimální - také díky d íve odebraným t ískám. Technologická data jako navrhované hodnoty MANUALplus si ukládá zadaná ezná data dle kriterií, daných obráb ným materiálem, ezným materiálem a zp sobem obráb ní. Jestliže je ezný materiál zadán p i de nici nástroje, sta í jen doplnit materiál obrobku. Tím má smart.turn k dipozici všechny pot ebné hodnoty k tomu, aby mohl navrhnout ezná data. Programování v DIN PLUS Jak jsme již zmínili, nabízí smart.turn "units" pro obráb ní a "units" pro zvláštní funkce. Pokud ale programátor používá programování s prom nnými, pot ebuje ídit zvláštní agregáty stroje nebo zpracovat komplexní funkce, které nejsou ve smart.turn p ipraveny, m že použít DIN PLUS. Zde nalezne krom výkonných cykl také v tvení programu, nebo má možnost programování s prom nnými. Uvnit jednoho programu lze libovoln st ídat programování ve smart.turn, nebo DIN PLUS. Vzhledem k tomu, že jsou "units" založeny na DIN PLUS, lze kdykoliv jednu "unit" zrušit a takto vzniklý blok programu DIN PLUS použít jako základní prvek pro vlastní p izp sobení, nebo optimalizaci. Samoz ejm lze také s MANUALplus 620 vytvo it DIN program, nebo na íst a používat extern p ipravené programy. 17

18 Popis kontur a jejich import Interaktivní programování obrys ICP (opce) P i programování komplexních dílc, nebo chyb jících rozm rech obrobku je velkým pomocníkem interaktivní konturové programování ICP. Zpravidla se obrysové prvky popisují tak, jak jsou okótovány na výrobním výkresu. Nebo se kontura jednoduše importuje - pokud existuje v DXF-formátu. Konturové programování s ICP ICP obrys se vytvo í postupným zadáváním jednotlivých obrysových prvk v gra ckém editoru. Již p i výb ru prvku kontury se zadá sm r úse ky, nebo sm r kruhového prvku. Tak vytvo í MANUALplus prvek kontury s n kolika málo zadáními. P i zadávání dat m že programátor použít bu absolutních, nebo inkrementálních sou adnic, koncového bodu nebo délky úse ky, st ed nebo radius kruhového prvku. Dále ješt m že zvolit, zda bude následující prvek kontury napojen tangenciáln anebo netangenciáln. Chyb jící sou adnice, body ezu, st edy apod. vypo te MANUALplus, pokud jsou matematicky de novány. Nabízí-li se n kolik možností ešení, m žete si matematicky možné varianty prohlédnout a vybrat požadované ešení. Existující obrysy m žete dopl ovat nebo m nit. Vkládání (p ekrývání) tvarových prvk ICP editor zná tvarové prvky zkosení, zaoblení a výb h (DIN 76, DIN 509 E, DIN 509 F atd.). Tyto prvky lze zadat b hem sekven ní de nice kontury. asto je ale jednodužší de novat nejprve "hrubou konturu" a pak tvarové prvky p ekrýt. K tomuto ú elu se zvolí hrana kontury, na kterou se má umístit tvarový prvek a vloží se p íslušný element. ICP obrysy (kontury) pro cyklové programy Standardní kontury se de nují p i soustružení a frézování v cyklu. Komplexní kontury se zapíší pomocí ICP a poté se tyto ICP obrysy vyvolají v ICP hrubovacím, zapichovacím, frézovacím, nebo zapichovacím soustružnickém cyklu. ICP editor se vyvolá p ímo v cyklovém programování. ICP kontury pro smart.turn a DIN PLUS Ve smart.turn jsou k dispozici r zné možnosti popisu obráb ného obrysu. Standardní kontury se popisují p ímo v "unit". Komplexní soustružnické, nebo frézovací kontury, podobn jako lineární, nebo kruhové vrtací a frézovací p edlohy se popisují pomocí ICP. Takto v ICP de nované kontury se p evezmou programem, vytvo eným ve smart.turn. Uvnit "unit" se programátor odkazuje na práv obráb ný konturový ez. Pokud programátor pracuje v režimu DIN PLUS, lze stejným zp sobem popsat s ICP soustružnické a fréza ské kontury, stejn jako lineární a kruhové p edlohy. V cyklech, vztahujících se ke kontu e se programátor odkazuje na ez kontury k obráb ní. 18

19 R12 3 DIN 76-A 2 x 45 M20 x 1.5 DXF import hotových tvar vytvo ených v CAD (opce) Pro namáhav vytvá et obrysové prvky (kontury), když již existují v CAD systému? S ICP existuje možnost importovat kontury v DXF formátu p ímo do MANUALplus 620. Tím se ušet í nejenom as vynaložený na programování a zkoušky, ale také se zajistí, že vytvo ený obrys bude p esn odpovídat p edloze konstruktéra. DXF kontury mohou popisovat jak polotovar, tak i hotový dílec, et zení kontur a frézovací kontury. Kontury musí být ve form dvourozm rných prvk v samostatné vrstv, tj. bez rozm rú, objížd ných hran ap x x Nejprve je pot eba na íst DXF soubor p es sí, nebo USB port do MANUALplus. Jelikož se formáty DXF a ICP zásadn liší, tak se obrys b hem importu p evede z formátu DXF do formátu ICP. Tato kontura je dál zpracována jako b žná ICP kontura a je k dispozici pro smart.turn, DIN PLUS nebo pro cyklové programování. 19

20 Realistická kontrola p ed obráb ním gra cká simulace P ímo p i výrob nebo oprav jednotlivých díl je d ležité okamžité rozpoznání chyb. ízení MANUALplus 620 podporuje kontrolu program díky gra cké simulaci p esn a v reálných rozm rech obrys a ez nástroje. Gra cká simulace Pomocí gra cké simulace se p ezkouší p ed obráb ním pr b h obráb ní, rozd lení ez, dosažený obrys. P i gra cké simulaci lze zobrazit jednotlivé ezy nástroje. Je p itom vid t rádius ezu, ší ka a délka ezu v m ítku. Je d ležité, je-li možné v as pomocí detailu nalézt možná kolizní rizika. árová gra ka nebo gra ka stop ezu ízení MANUALplus podporuje r zná zobrazení dráhy nástroje a pr b hu obráb ní. Tak lze vždy zvolit nejvhodn jší formu zobrazení podle nástroje, nebo obráb ní. árové zobrazení je vhodné k získání rychlého p ehledu o rozd lení ez (úb r ). K p esné kontrole obrys se však hodí mén, protože se zobrazuje dráha teoretické špi ky b itu nástroje. P esn jší kontrolu obrysu nabízí zobrazení stopy ezu. Zobrazení stopy ezu bere z etel na geometrii b itu. M žete kontrolovat, zda materiál z stal, zda nebyl porušen obrys nebo zda p ekrývání ez není p íliš velké. Zobrazení stopy ezu je d ležité zejména p i zápichových, vrtacích a frézovacích operacích, protože zde je tvar nástroje pro výsledek rozhodující. Simulace pohybu (ubírací gra ka) zobrazuje pr b h skute ného odebírání t ísky. P itom je polotovar znázorn n jako plná plocha. ízení MANUALplus simuluje každý pohyb nástroje v programované ezné rychlosti a "umazává" odebraný materiál. 20

21 Volba náhledu Pokud je Váš stroj vybaven nahán nými nástroji a polohovatelným v etenem, C-osou nebo Y-osou, simuluje MANUALplus také obráb ní na ele a plášti, resp. roviny XY nebo YZ. Obsluha si pro aktuální obráb ní zvolí nejvhodn jší kombinaci oken. Tak jsou spln ny p edpoklady pro p esnou kontrolu vrtání a frézování. Obráb ní v C-ose na plášti zobrazuje MANUALplus na "rozbaleném plášti". Funkce lupy Pomocí lupy se nastaví zobrazení tak, jak obsluha práv pot ebuje: silné zv tšení ke kontrole detailu nebo celkový pohled na obrobek resp. aktuální pracovní rozsah hrubování pro p ehled p i obráb ní. Kalkulace asu obráb ní V p ípadech, kdy výrobce pot ebuje urgentn nabídku pro zákazníka a je pot eba rychle a p esn spo ítat dobu obráb ní, nabízí MANUALplus výpo tem této doby obráb ní plnohodnotnou pomoc. B hem simulace cyklových, smart.turn nebo DIN PLUS program vypo te MANUALplus as obráb ní jednoho kusu. V tabulce jsou znázorn ny krom celkové doby obráb ní také hlavní a vedlejší asy každého cyklu, resp. jednoho nasazení nástroje. To je pomoc nejenom p i kalkulacích, ale také pro p ehled, zda je možné obráb ní ješt optimalizovat. 21

22 Data nástroj a ezné hodnoty rychle dostupné nástrojová a technologická databanka MANUALplus Databanka nástroj Nástrojová databanka MANUALplus má standardn kapacitu 250 nástroj. Tuto kapacitu je možné rozší it až na 999 kombinací (opce). ízení MANUALplus rozlišuje r zné typy soustružnických, fréza ských a vrtacích nástroj. Zadání dat nástroje bude odpovídat typu nástroje. Tím je zajišt no, že i p es malý po et zadání budou uloženy všechny d ležité prarametry. Zadávání dat nástroje probíhá prost ednictvím dialogu, ve kterém se vypl ují parametry jako je rádius b itu, úhel b itu, ezný materiál a popis nástroje. Pomocná gra ka, pracující dle kontextu, tato zadání usnad uje. Seznam nástroj V seznamu nástroj zobrazuje MANUALplus všechny d ležité parametry nástroje. Pro rychlé vyhledání nástroje jsou k dispozici r zná kriteria pro t íd ní. Tento seznam obsahuje nejenom p ehled nástroj - je také základem pro p evzetí dat nástroje p i ru ním obráb ní i p i tvorb NC program. Korekce opot ebení MANUALplus m že také na jednoduchém principu kompenzovat opot ebení nástroje nejenom v ose X, ale také v ose Z. Korek ní hodnoty je možné zadat b hem obráb ní, nebo po obrobení kusu. Prom ení nástroj K prom ení nástroj p ímo na stroji nabízí MANUALplus 620 více možností: "naškrábnutím" pomocí m ící optiky* (opce): nástroj najede ru n na st ed zam ovacího k íže m ící optiky a tla ítkem se p evezmou hodnoty pomocí nástrojové sondy* (opce): nástroj najede v m ícím sm ru; p i dotyku s nástrojovou sondou, nap íklad spínací sondou TT 140 se tvercovým dotykovým ter íkem, se zjistí nastavovací rozm r v daném sm ru. P i m ení nástroje pomocí optiky nebo nástrojovou dotykovou sondou je získání nástrojových dat velmi jednoduché, bezpe né a p esné. * Stroj a MANUALplus 620 musí být výrobcem stroje pro tuto funkci upraveny. 22

23 Osazení revolverové hlavy Pokud je soustruh vybaven nástrojovou revolverovou hlavou, lze kdykoliv zobrazit naprogramované osazení této hlavy. P itom zobrazuje MANUALplus všechny d ležité parametry nástroje. Pokud je hlava osazena novými nástroji, nebo chce obsluha toto osazení zm nit, je možné zobrazit p ídavn v dolním okn databanku nástroj. Nyní sta í již jen ozna it p íslušné místo v revolverové hlav a vyhledat správný nástroj z databanky. Stisknutím tla ítka se p evezmou nástrojová data pro tuto pozici revolverové hlavy. Technologická data (opce) ezná data jsou pot eba s MANUALplus 620 zadat jen jednou. ízení si ukládá tato data dle kriterií, daných obráb ným materiálem, ezným materiálem a zp sobem obráb ní. Na základ této trojrozm rné tabulky zná ízení vždy správný posuv a správnou eznou rychlost. MANUALplus 620 získává zp sob obráb ní z cyklu, nebo z "unit". ezný materiál se zadává p i popisu nástroje. Nyní již sta í jen na za átku cyklového, nebo smart.turn programu deklarovat obráb ný materiál a pak již MANUALplus navrhne správné hodnoty pro obráb ní. Obsluha pak tyto hodnoty bu p evezme, nebo dle pot eby upraví. Standardn je technologická databanka MANUALplus ezných dat p ipravena pro 9 kombinací materiál obrobk / ezných materiál. Tento po et je možné rozší it až na 62 kombinací (opce). Každá kombinace materiálu obrobku a ezného materiálu obsahuje pro každý ze 16 druh obráb ní eznou rychlost, hlavní a vedlejší posuv a p ísuv. 23

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-Software 340 460-xx Př ručka pro uživatele Český (cs) 8/2001 CNC PILOT 4290, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici v CNC PILOT 4290 s č slem softwaru

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01 Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320 NC-software 340 551-01 Česky (cs) 3/2006 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn m a programovac m

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97 TNC 426 NC-Software 280 462 xx 280 463 xx Uživatelská př ručka 9/97 Obslužné prvky TNC Obslužné prvky na obrazovce Přep nán obrazovky mezi strojn mi a programovac mi provozn mi režimy GRAPHICS Volba rozdělen

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý Lokální sít Jan Jane ek, Martin Bílý Prosinec 2003 1 P edmluva Tento text je u ební pom ckou pro studenty denního studia Elektrotechnické fakulty ƒvut, kte í si zapsali p edm t Lokální sít. Jeho studium

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více