MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy"

Transkript

1 MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy 2010

2 Start smart Již po mnoho let se osv d uje MANUALplus v denním provozu díky svému cyklovému programování a získal si renomé i pro možnost konven ního manuálního obráb ní. Aplika n orientované cyklové programování umož uje soustružníkovi rychle a efektivn vytvá et nové programy i obráb t. Zavedení MANUALplus 620 rozší ilo oblast aplikaci také na jednov etenové CNC soustruhy. V novém režimu smart.turn u inil HEIDENHAIN další krok k usnadn ní obsluhy. Srozumitelné programování v podob vypl ování formulá, p ednastavení globálních prom nných, množství nabídek a názorná pomocná gra ka zajiš ují rychlou a snadnou práci. Nové uživatelské rozhraní smart.turn je založeno na osv d eném HEIDENHAIN- DIN PLUS. Smart.Turn generuje DIN PLUS programy. Tento zp sob poskytuje jak NC programátorovi, tak obsluze d ležité informace b hem chodu programu. 2

3 Obsah MANUALplus Kde se dá použít? Jak vypadá? Co dokáže? Kompaktní a mnohostrann použitelný MANUALplus 620, ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy P ehledný a uživatelsky p átelský MANUALplus 620 v dialogu s obsluhou Univerzáln použitelný správný zp sob programování pro každou aplikaci Jednoduché obráb ní pomocí cykl p edprogramované pracovní kroky od kusové výroby po sérii Soustružení, vrtání a frézování na jedno upnutí obráb ní s C-osou P ehledn, jednoduše a pružn smart.turn - nový zp sob NC programování (opce) Popis kontur a jejich import interaktivní programování obrys (ICP) Realistická kontrola p ed bráb ním gra cká simulace Data nástroj a ezné hodnoty rychle dostupné nástrojová a technologická databanka MANUALplus Otev ený pro externí informace rychlý p enos dat s MANUALplus 620 programovací pracovišt DataPilot MP v kostce P ehled uživatelské funkce p íslušenství technické parametry opce 26 3

4 Kompaktní a mnohostraný MANUALplus 620, ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy Díky pružné struktu e a všestranným programovacím možnostem nabízí MANUALplus 620 vždy správnou podporu. Bez ohledu na to, zda se jedná o kusovou nebo sériovou výrobu, ízení se p izp sobí požadavk m uživatele. ízení MANUALplus 620 se vyzna uje jednoduchou obsluhou i programováním. Díky tomu je zaškolení a zapracování obsluhy velmi rychlé. ízení MANUALplus 620 je koncipováno jak pro univerzální, tak pro produkcní CNC soustruhy. Je ur eno pro horizontální i vertikální soustruhy. MANUALplus podporuje stroje s multifix držákem nástroj ale také stroje s nástrojovou revolverovou hlavou. Držák nástroj m že být p itom na horizontálním soustruhu umíst n jak p ed osou obráb ní, tak i za ní. MANUALplus podporuje soustruhy s hlavním v etenem, jedním suportem (osa X a Z), osou C nebo polohovatelným v etenem, s pohán nými nástroji a také stroje s osou Y. MANUALplus 620 pro univerzální soustruhy Opravy, nebo jednoduché práce m žete s MANUALplus 620 provád t stejn, jako na konven ním soustruhu. Osami lze pohybovat podle pot eby pomocí ru ních kole ek. Pro obtížné operace, jako nap íklad soustružení kužel, zápichy nebo závity se používají cykly MANUALplus. P i malých nebo st edních výrobních sériích je silným pomocníkem cyklové programování. Po obrobení prvního kusu (odlad ní programu) lze spustit výrobu dalších obrobk pomocí takto získaného a uloženého programu. Tím se výrazn ušet í as. Pokud stoupnou nároky na komplexní obráb ní, pro tuje uživatel z nového zp sobu programování smart.turn. MANUALplus na cyklovém soustruhu 4

5 MANUALplus 620 pro produkcní CNC soustruhy Bez ohledu na to, zda je pot eba vyráb t jednoduché rota ní dílce nebo komplexní obrobky, nabízí MANUALplus 620 gra cké zadání kontur a pohodlné programování v režimu smart.turn. Pokud programátor používá programování s prom nnými, pot ebuje ídit specielní agregáty stroje nebo využít extern p ipravené programy apod. žádný problém. Jednoduše sta í použít DIN PLUS. V tomto programovacím režimu nalezne ešení pro speciální úlohy. MANUALplus 620 na produkcním CNC soustruhu 5

6 P ehledný a uživatelsky p átelský MANUALplus 620 v dialogu s obsluhou Monitor Barevný TFT monitor s 12,1" úhlop í kou p ehledn zobrazuje všechny informace, pot ebné k programování, obsluze a kontrole ízení i stroje: ádky programu, upozorn ní, chybová hlášení apod. P i zadávání programu zvýrazní pomocná gra ka pot ebné parametry pro vypln ní a b hem testování programu simuluje MANUALplus na obrazovce odebírání t ísek p i obráb ní. P i vykonávání programu se zobrazují na monitoru informace o poloze nástroje, otá kách, posuvu, vytížení motor a další informace o stavu stroje. Poloha nástroje se p itom zobrazuje velkými íslicemi. Rovn ž p íslušná zbytková dráha, nastavený posuv, otá ky v etena a íslo aktuálního nástroje jsou obsluze p ehledn zobrazeny. Sloupcový diagram indikuje momentální vytížení v etena a pohon. Provozní režimy Zobrazení stavu stroje. Toto zobrazení je kon gurovatelné. Pro každý z 16 segment lze navolit požadované zobrazení. Pro ru ní a automatický režim jsou uložena r zná zobrazení. P ehledné formulá e pro cykly, smart.turn nebo DIN PLUS programování. Pomocná gra ka zvýraz uje pole, pot ebná p i NC programování. Ovládací panel MANUALplus je vybaven pouze n kolika ovládacími tla ítky. Snadno srozumitelné symboly ozna ují funkce tla ítek jasn a p esn. Tla ítka devítkového íslicového bloku slouží zárove k volb funkcí. Okno menu zobrazuje gra cky možné funkce. Pomocí funk ních kláves (tla ítek) pod monitorem se modi kují zvolené funkce, p ebírá se poloha, rezné podmínky a ovládá se zadání dat. Funk ní klávesy (tla ítka) pro NC programování s popisem na displeji monitoru PLC programovatelné funk ní klávesy pro agregáty stroje Ovládací panel stroje.. Tento ovládací panel vytvá í výrobce stroje. Zpravidla obsahuje následující ovládací prvky: ru ní kole ka pro ovládání os, tlacítka pro plynulý posuv os, potenciometry override F a S, oto ný p epína citlivosti ru ního kole ka, p epína pro v eteno (vlevo/vpravo/stop), tla ítka pro start a stop cyklu a tla ítko nouzového zastavení. 6

7 Klávesy volby režim Strojní provozní režimy Programovací provozní režimy Nástrojová a technologická data Parametry, organizace, p enos, diagnostika smart klávesy p echod na následující podrobný formulá k další / p edchozí skupin Naviga ní klávesy Obrazovka/stránka dialogu vp ed/vzad na za átek programu / seznamu nebo na konec programu / seznamu Speciální klávesy Aktivování speciálních funkcí, jako alternativní zadání nebo p enosná klávesnice Kalkula ka Vyvolání upozorn ní a chybových hlášení Vymazání chyb provozních režim stroje P epínání pomocné gra ky pro vn jší/vnit ní obráb ní (cyklové programování) 7

8 Univerzáln použitelný správný zp sob programování pro každou aplikaci R znými programovacími režimy, kterými jsou cyklové programování, smart.turn a DIN PLUS nabízí MANUALplus 620 vždy tu správnou podporu pro uživatelská zadání. Ru n jednoduché, neopakující se pracovní operace opravné operace oprava závit Pokud je pot eba na univerzálním soustruhu provád t opravné soustružení nebo vyrobit jednotlivé díly, usnad ují cykly MANUALplus 620 tuto práci. P i sériové výrob se uloží cykly p i obrobení prvního kusu a vytvo í se program. Pokud jsou zadání ješt náro n jší, je k dispozici efektivní programovací režim smart.turn, jehož pomocí lze rychle a pohodln vytvá et NC programy. U ící režim obráb ní malých nebo st edních sérií s obsluhou gra cké zadání komplexních obrys (kontur) Obráb ní s cykly De nování cyklu Simulování cyklu Obrobení obrobku Obráb ní s cykly De nování cyklu Simulování cyklu Obrobení 1. kusu Uložení cyklu Hotový cyklový program 8

9 Na produkcním CNC soustruhu doporu- ujeme psát programy ve smart.turn. V tomto programovacím režimu vyvinutým HEIDENHAIN, který je založen na vypl ování formulá lze snadno vytvá et strukturované, p ehledné NC programy, ve kterých lze dokonce ukládat i všechna d ležitá nastavení a informace pro obráb ní daného kusu. Pokud programátor používá programování s prom nnými, má zvládnout zvláštní požadavky nebo pot ebuje používat extern p ipravené programy, pak nalezne správnou podporu v DIN PLUS. smart.turn snadné programování se smart.turn gra cký popis kontur bohatá nabídka obráb cích "units" p evzetí cyklových program smart.turn Vytvo ení program smart.turn simulování program smart.turn Hotový program smart.turn p ehledné a jasné strukturované programy všechna pot ebná data v daném pracovním bloku DIN PLUS tradi ní DIN programování gra cký popis kontur bohatá nabídka obráb cích cykl technika programování s prom nnými a s podprogramy smart.turn-units ešeny pomocí DIN p íkaz p evzetí exten vytvo eného DIN programu DIN PLUS Externí vytvá ení program Programování Unit (smart.turn) Editace DIN-programu Simulování DIN programu Hotový DIN-program 9

10 Jednoduché obráb ní pomocí cykl (opce) p edprogramované pracovní operace Opravy, nebo jednoduché práce lze s MANUALplus 620 provád t pomocí ru ních kole ek stejn, jako na konven ním soustruhu. Pro standardní obráb ní, jako je hrubování, zapichování drážek, soustružení zapichováním, upichování, odpichování, závitování, vrtání a frézování má ízení MANUALplus 620 p ipraveny p íslušné cykly. Programátor zadá pouze polohy, rozm ry a parametry, obráb ní již provede ízení automaticky. Manuální soustružení ízení MANUALplus 620 usnad uje manuální soustružení díky bohaté výbav funkcí bez toho, že by se obsluha musela u it složité pracovní postupy. Lze tak nap íklad b hem obráb ní plynule m nit posuv a otá ky v etene, použít p ednastavené nástroje a upichovat s konstantní eznou rychlostí. Obráb ní s cykly Také p i jednoduchých, neopakujících se operacích, opravném soustružení, oprav závit nebo v malých sériích usnad ují cykly ízení MANUALplus obsluze práci. P i zadávání parametr cykl, kterých je minimáln, pomáhá názorná gra ka a dialogy. P ed odebráním první t ísky se v simula ním režimu zkontroluje, zda obráb ní probíhá tak, jak má. Soustružení závit - t ikrát rychlejší, než bez cyklu Ru ní soustružení válce Soustružení podle pot eby s ru ními kole ky a indikací polohy na obrazovce. Soustružení kužele automaticky Zadají se rozm ry a MANUALplus 620 automaticky pohybuje san mi podéln i p í n. 10

11 Mén po ítání MANUALplus propo ítá p i hrubování, zapichování, soustružení zapichováním nebo ezání závit rozd lení jednotlivých ez a p i hlubokém vrtání také po et zano ení. Pokud je pot eba vysoustružit kužel, zadá se po átek a konec, nebo po átek a úhel - tak jak jsou uvedeny rozm ry na výkresu. Nástrojová data stále k dipsozici MANUALplus pracuje s databankou nástroj. Data nástroje, jako je rádius a úhel b itu a pod. se zadají jednou. Nastavovací hodnoty se p evezmou nap íklad naškrábnutím. ízení MANUALplus takto získaná data uloží. P i každém dalším použití nástroje se vyvolá pouze jeho ozna ení. ízení MANUALplus automaticky bere v úvahu správné rozm ry nástroje, takže lze ihned pracovat na míru. P i soustružení kontury (obrysu) kompenzuje MANUALplus automaticky odchylky rádiusu b itu nástroje. Tak se dociluje ješt v tší p esnosti obrobku. Technologická data jako navrhované hodnoty MANUALplus si ukládá zadaná ezná data dle kriterií, daných obráb ným materiálem, ezným materiálem a zp sobem obráb ní. Jestliže je ezný materiál zadán p i de nici nástroje, sta í jen doplnit materiál obrobku. Tím má cyklus k dipozici všechny pot ebné hodnoty k tomu, aby mohl navrhnout ezná data. Vztažné body Nulový bod obrobku se de nuje naškrábnutím kusu, nebo zadáním sou adnic nulového bodu. K ur ení bodu vým ny nástroje sta í jednou najet na p íslušnou pozici a uložit její sou adnice. K tomu posta uje jediné vyvolání cyklu a bod vým ny nástroje bude najet znovu. Ochranná zóna v etena MANUALplus kontroluje p i každém pojezdu, zda nedochází k narušení "bezpe nostního pásma" (ve sm ru -Z). Pokud ano, je další pohyb zablokován a zobrazí se chybové hlášení. Automatické ezání závit jako cyklus Vyvolá se p íslušný pracovní cyklus a zadají se rozm ry. Pak MANUALplus 620 provede automaticky všechny pot ebné ezy. 11

12 Jednoduché obráb ní pomocí cykl (opce) od kusové výroby po sérii První vyrobený kus První kus se obrobí dle požadavk pomocí jednoduchých cykl a pracovní kroky se uloží. Po obrobení prvního kusu se uloží vytvo ený program. Tím se vytvo í pracovní plán pro obrobek. ízení MANUALplus zobrazuje jednotlivé obráb cí kroky ve správném po adí na obrazovce. Opakování jednotlivých obráb cích krok Každý z pracovních krok lze kdykoliv pozd ji zm nit, smazat, nebo p idat další kroky. Pokud uživatel nap íklad vyrábí podobné dílce, ušet í s MANUALplus mnoho asu. Uložení pracovních krok Všechny cykly je možné uložit a opakovan automaticky spoušt t. To šet í as i náklady - již od druhého kusu. 1. P í né hrubování 2. Podélné hrubování 12

13 Cykly pro soustružení V menu cykl MANUALplus je vždy k dispozici odpovídající cyklus. Pomocná gra ka a dialogy popisují každý pracovní krok, všechny pot ebné rozm ry a p ípadné další zadání. Po zapsání t chto hodnot programátor zkontroluje posloupnost obráb cích operací a spustí automatické obráb ní. Obráb ní - hrubování a za iš ování Hrubování podéln /p í n pro jednoduché kontury Obráb ní se zano ováním podéln a p í n ICP-hrubování podéln /p í n pro libovolné kontury Závity, výb hy ICP-obráb ní axiáln / radiáln - paralelní kontury Odleh ovací zápichy, upichování Jedno- nebo vícechodý axiální, kuželový nebo API závit Výb h DIN 76, DIN 509 E nebo DIN 509 F Odleh ovací zápichy tvaru H, K, nebo U Zapichy a soustružení zapichováním - hrubování a za iš ování Zapichování radiáln / axiáln pro jednoduché kontury Soustružení zapichováním podéln / p í n pro jednoduché kontury ICP-zapichování radiáln / axiáln pro libovolné kontury Upichování ICP-zapichování radiáln / axiáln pro libovolné kontury 3. Obráb ní na isto 4. Závit s výb hem a fazetkou 13

14 Soustružení, vrtání a frézování na jedno upnutí obráb ní v ose C a Y (opce) Rozší ené vrtání a frézování na ele nebo plášti se provede s MANUALplus 620 na jedno upnutí. K tomu lze rozší it funkce ízení o C-osu nebo Y-osu a nahán né néstroje. C-osa nebo polohovatelné v eteno* Pro frézovací a vrtací práce, které leží mimo osu ela, nebo plášt, jsou nezbytné nahán né nástroje s C-osou, nebo polohovatelným v etenem. Y-osa* S ízením MANUALplus 620 je možné na stroji, vybaveném osou Y frézovat drážky nebo kapsy s rovinnými plochami a pravoúhlými okraji. Zadáním úhlu v etena se nastaví poloha frézované kontury na obrobku. K programování a kontrole tohoto obráb ní se zobrazí obrobek v bo ním a elním náhledu. MANUALplus 620 podporuje osu Y programováním ve smart.turn a DIN. * Stroj a MANUALplus 620 musí být výrobcem stroje pro tuto funkci upraven. Vrtání a hluboké vrtání ízení MANUALplus provádí jednotlivá vrtání a hluboká vrtání na ele i plášti. Omezení posuvu p i navrtávání a provrtávání se naprogramují jednoduše pomocí parametr. Vrtání závitu Cykly pro vrtání závit jsou k dispozici pro elo i pláš. Vrtací a frézovací p edlohy Pokud jsou vrtané otvory, drážky nebo ICP frézovací cykly v pravidelných rozestupech na p ímce, nebo kružnici, uleh uje MANUALplus práci i zde: pomocí n kolika málo zadání se vytvo í p edloha na ele a plášti. Frézování závit Na soustruhu s C-osou lze využít výhod nástroj pro frézování závit. ízení MANUALplus podporuje axiální frézování závit. Cykly pro vrtání Vrtání axiáln / radiáln Hluboké vrtání axiáln /radiáln Vrtání závitu axiáln /radiáln Frézování závit -axiáln Vrtání, nebo vrtání závit Obsluha zadá hloubku vrtání, p ípadn také délku p ísuvu k zalomení t ísek. P i vrtání závit s vyrovnávacím pouzdrem se zadá ješt stoupání - a hotovo! 14

15 Frézování drážek a jednoduchých tvar Frézování drážek je s ízením MANUALplus velmi jednoduché. Sta í de novat polohu, hloubku drážky a ezná data - zbytek vy ídí frézovací cykly automaticky. Totéž platí i pro kontury jako je kruh, obdélník a pravidelné víceúhelníky. Sta í n kolik málo zadání pro ur ení tvaru a polohy na ele, nebo plášti. Frézování na ele Cyklus "frézování na ele" vytvá í jednotlivé plochy, pravidelné víceúhelníky nebo kruh - také mimost edný. Frézování šroubovité drážky Pro vytvo ení mazacích drážek je ur ena funkce frézování šroubovité drážky. Nastaví se všechny d ležité parametry, jako je stoupání, frézování s více p ísuvy a pod. Cykly frézování obrys a kapes Frézovací cykly MANUALplus podporují jak frézování kontur (obrys ) tak i kapes. Sta í nastavit všechny d ležité detaily, jako je sm r obráb ní, otá ky a sm r frézování, nájezd a výjezd z ezu, posuvy apod. Frézovací rádius již ur í MANUALplus automaticky. Frézování kapes lze provád t ve dvou krocích - nejprve hrubování, pak za išt ní. Výsledek: vysoká p esnost a kvalita povrchu. V programování se smart.turn a DIN podporuje MANUALplus 620 r zné strategie zano ování. Programátor m že volit mezi p ímým, opakovaným nebo helikálním (šroubovicovým) zano ením, nebo zano ením na p edvrtanou polohu. Cykly pro frézování Frézování drážek axiáln /radiáln Frézování tvar (kruh, obdélník, pravidelné víceúhelníky) axiáln /radiáln ICP frézování kontury axiáln /radiáln Frézování na ele (jednotlivé plochy, zplošt ní, víceúhelník) Frézování na ele a plášti Kontury jako jsou drážky nebo jednotlivé tvary se obráb jí standardními frézovacími cykly - komplexní kontury se de nují pomocí ICP a tak vytvá í ICP frézovací cykly. Frézování šroubovité drážky 15

16 P ehledn, jednoduše, pružn jednoduché programování se smart.turn (opce) Pokud je správn zadána bezpe ná vzdálenost, zohled uje se omezení otá ek podle de nice p ídavk. Všechny tyto body musí jak za áte ník, tak i zkušený NC programátor v dosavadním DIN programování vzít v úvahu. Princip smart.turn P i programování ve smart.turn je vše založeno na pracovním bloku - jednotce "unit". Unit popisuje jeden pracovní krok - a to p ehledn a kompletn. Unit obsahuje vyvolání nástroje, technologická data, vyvolání cyklu, strategie nájezdu a odjezdu a globální data jako je bezpe ná vzdálenost, atd. Všechny tyto parametry jsou shrnuté do jednoho p ehledného dialogu. S principem smart.turn má programátor jistotu, že pracovní blok je de nován správn a kompletn. V NC programu vypisuje smart.turn p íkazy DIN PLUS této jednotky "unit". Tak má programátor kdykoliv p ehled o detailech pracovního bloku. Jednoduché programování Programování se smart.turn je založeno na formulá ích - je jednoduché a p ehledné. Stru ný formulá zajiš uje p ehlednost zvolené "unit", pod ízené formulá e obsahují informace o detailech pracovního bloku. P ehledná pomocná gra ka zvýraz uje všechna pot ebná zadání. V p ípad možných alternativních zadání zobrazí smart.turn existující možnosti, ze kterých m že programátor volit. Globální parametry jako jsou p ídavky na míru, bezpe né vzdálenosti, chladící kapaliny apod. se de nují pouze jednou ve startovací "unit". Tyto hodnoty p ebere smart.turn pro další "units". Režim smart.turn disponuje jednotkami "units" pro hrubování, za iš ování, zapichování, ezání závit, vrtání, frézování a také zvláštní "units" pro za átek a konec programu, aktivaci a deaktivaci C-osy, podprogramy a opakování. Mimochodem: p i programování ve smart. Turn není pot eba zastavit výrobní proces. Program ve smart.turn je možné vytvá et a testovat paraleln k b žícímu výrobnímu programu. Strukturovan a p ehledn P ehledn a ist strukturovan - to jsou hlavní rysy programu smart.turn. K tomu používá smart.turn znalosti jednotlivých ez, které od sebe jasn odlišují informace z hlavi ky programu, jako jsou nastavovací parametry, osazení revolverové hlavy nebo popis polotovaru od jednotlivých obráb cích blok. Tento koncept smart.turn zaru uje nejenom dobrou itelnost programu, ale nabízí také možnost uložit do NC programu všechny d ležité informace pro obrobení daného kusu. 16

17 Programování kontur Se smart.turn je vše jednoduché a exibilní. U jednoduchých kontur se de nuje požadovaný obrys s n kolika málo zadáními v cyklu. Komplexní kontury se popisují interaktivn gra cky s ICP - nebo se importuje popis obrobku, pokud již existuje v DXF formátu. Sledování obrysu Pokud je de nován polotovar, pracuje smart.turn se sledováním obrysu (kontury). P itom MANUALplus p epo ítá po každém ezu nov vzniklý polotovar. Obráb cí cykly se ídí vždy prodle aktuálního polotovaru. Díky tomuto sledování obrysu se zabrání ez m naprázdno a nájezdové dráhy jsou optimální - také díky d íve odebraným t ískám. Technologická data jako navrhované hodnoty MANUALplus si ukládá zadaná ezná data dle kriterií, daných obráb ným materiálem, ezným materiálem a zp sobem obráb ní. Jestliže je ezný materiál zadán p i de nici nástroje, sta í jen doplnit materiál obrobku. Tím má smart.turn k dipozici všechny pot ebné hodnoty k tomu, aby mohl navrhnout ezná data. Programování v DIN PLUS Jak jsme již zmínili, nabízí smart.turn "units" pro obráb ní a "units" pro zvláštní funkce. Pokud ale programátor používá programování s prom nnými, pot ebuje ídit zvláštní agregáty stroje nebo zpracovat komplexní funkce, které nejsou ve smart.turn p ipraveny, m že použít DIN PLUS. Zde nalezne krom výkonných cykl také v tvení programu, nebo má možnost programování s prom nnými. Uvnit jednoho programu lze libovoln st ídat programování ve smart.turn, nebo DIN PLUS. Vzhledem k tomu, že jsou "units" založeny na DIN PLUS, lze kdykoliv jednu "unit" zrušit a takto vzniklý blok programu DIN PLUS použít jako základní prvek pro vlastní p izp sobení, nebo optimalizaci. Samoz ejm lze také s MANUALplus 620 vytvo it DIN program, nebo na íst a používat extern p ipravené programy. 17

18 Popis kontur a jejich import Interaktivní programování obrys ICP (opce) P i programování komplexních dílc, nebo chyb jících rozm rech obrobku je velkým pomocníkem interaktivní konturové programování ICP. Zpravidla se obrysové prvky popisují tak, jak jsou okótovány na výrobním výkresu. Nebo se kontura jednoduše importuje - pokud existuje v DXF-formátu. Konturové programování s ICP ICP obrys se vytvo í postupným zadáváním jednotlivých obrysových prvk v gra ckém editoru. Již p i výb ru prvku kontury se zadá sm r úse ky, nebo sm r kruhového prvku. Tak vytvo í MANUALplus prvek kontury s n kolika málo zadáními. P i zadávání dat m že programátor použít bu absolutních, nebo inkrementálních sou adnic, koncového bodu nebo délky úse ky, st ed nebo radius kruhového prvku. Dále ješt m že zvolit, zda bude následující prvek kontury napojen tangenciáln anebo netangenciáln. Chyb jící sou adnice, body ezu, st edy apod. vypo te MANUALplus, pokud jsou matematicky de novány. Nabízí-li se n kolik možností ešení, m žete si matematicky možné varianty prohlédnout a vybrat požadované ešení. Existující obrysy m žete dopl ovat nebo m nit. Vkládání (p ekrývání) tvarových prvk ICP editor zná tvarové prvky zkosení, zaoblení a výb h (DIN 76, DIN 509 E, DIN 509 F atd.). Tyto prvky lze zadat b hem sekven ní de nice kontury. asto je ale jednodužší de novat nejprve "hrubou konturu" a pak tvarové prvky p ekrýt. K tomuto ú elu se zvolí hrana kontury, na kterou se má umístit tvarový prvek a vloží se p íslušný element. ICP obrysy (kontury) pro cyklové programy Standardní kontury se de nují p i soustružení a frézování v cyklu. Komplexní kontury se zapíší pomocí ICP a poté se tyto ICP obrysy vyvolají v ICP hrubovacím, zapichovacím, frézovacím, nebo zapichovacím soustružnickém cyklu. ICP editor se vyvolá p ímo v cyklovém programování. ICP kontury pro smart.turn a DIN PLUS Ve smart.turn jsou k dispozici r zné možnosti popisu obráb ného obrysu. Standardní kontury se popisují p ímo v "unit". Komplexní soustružnické, nebo frézovací kontury, podobn jako lineární, nebo kruhové vrtací a frézovací p edlohy se popisují pomocí ICP. Takto v ICP de nované kontury se p evezmou programem, vytvo eným ve smart.turn. Uvnit "unit" se programátor odkazuje na práv obráb ný konturový ez. Pokud programátor pracuje v režimu DIN PLUS, lze stejným zp sobem popsat s ICP soustružnické a fréza ské kontury, stejn jako lineární a kruhové p edlohy. V cyklech, vztahujících se ke kontu e se programátor odkazuje na ez kontury k obráb ní. 18

19 R12 3 DIN 76-A 2 x 45 M20 x 1.5 DXF import hotových tvar vytvo ených v CAD (opce) Pro namáhav vytvá et obrysové prvky (kontury), když již existují v CAD systému? S ICP existuje možnost importovat kontury v DXF formátu p ímo do MANUALplus 620. Tím se ušet í nejenom as vynaložený na programování a zkoušky, ale také se zajistí, že vytvo ený obrys bude p esn odpovídat p edloze konstruktéra. DXF kontury mohou popisovat jak polotovar, tak i hotový dílec, et zení kontur a frézovací kontury. Kontury musí být ve form dvourozm rných prvk v samostatné vrstv, tj. bez rozm rú, objížd ných hran ap x x Nejprve je pot eba na íst DXF soubor p es sí, nebo USB port do MANUALplus. Jelikož se formáty DXF a ICP zásadn liší, tak se obrys b hem importu p evede z formátu DXF do formátu ICP. Tato kontura je dál zpracována jako b žná ICP kontura a je k dispozici pro smart.turn, DIN PLUS nebo pro cyklové programování. 19

20 Realistická kontrola p ed obráb ním gra cká simulace P ímo p i výrob nebo oprav jednotlivých díl je d ležité okamžité rozpoznání chyb. ízení MANUALplus 620 podporuje kontrolu program díky gra cké simulaci p esn a v reálných rozm rech obrys a ez nástroje. Gra cká simulace Pomocí gra cké simulace se p ezkouší p ed obráb ním pr b h obráb ní, rozd lení ez, dosažený obrys. P i gra cké simulaci lze zobrazit jednotlivé ezy nástroje. Je p itom vid t rádius ezu, ší ka a délka ezu v m ítku. Je d ležité, je-li možné v as pomocí detailu nalézt možná kolizní rizika. árová gra ka nebo gra ka stop ezu ízení MANUALplus podporuje r zná zobrazení dráhy nástroje a pr b hu obráb ní. Tak lze vždy zvolit nejvhodn jší formu zobrazení podle nástroje, nebo obráb ní. árové zobrazení je vhodné k získání rychlého p ehledu o rozd lení ez (úb r ). K p esné kontrole obrys se však hodí mén, protože se zobrazuje dráha teoretické špi ky b itu nástroje. P esn jší kontrolu obrysu nabízí zobrazení stopy ezu. Zobrazení stopy ezu bere z etel na geometrii b itu. M žete kontrolovat, zda materiál z stal, zda nebyl porušen obrys nebo zda p ekrývání ez není p íliš velké. Zobrazení stopy ezu je d ležité zejména p i zápichových, vrtacích a frézovacích operacích, protože zde je tvar nástroje pro výsledek rozhodující. Simulace pohybu (ubírací gra ka) zobrazuje pr b h skute ného odebírání t ísky. P itom je polotovar znázorn n jako plná plocha. ízení MANUALplus simuluje každý pohyb nástroje v programované ezné rychlosti a "umazává" odebraný materiál. 20

21 Volba náhledu Pokud je Váš stroj vybaven nahán nými nástroji a polohovatelným v etenem, C-osou nebo Y-osou, simuluje MANUALplus také obráb ní na ele a plášti, resp. roviny XY nebo YZ. Obsluha si pro aktuální obráb ní zvolí nejvhodn jší kombinaci oken. Tak jsou spln ny p edpoklady pro p esnou kontrolu vrtání a frézování. Obráb ní v C-ose na plášti zobrazuje MANUALplus na "rozbaleném plášti". Funkce lupy Pomocí lupy se nastaví zobrazení tak, jak obsluha práv pot ebuje: silné zv tšení ke kontrole detailu nebo celkový pohled na obrobek resp. aktuální pracovní rozsah hrubování pro p ehled p i obráb ní. Kalkulace asu obráb ní V p ípadech, kdy výrobce pot ebuje urgentn nabídku pro zákazníka a je pot eba rychle a p esn spo ítat dobu obráb ní, nabízí MANUALplus výpo tem této doby obráb ní plnohodnotnou pomoc. B hem simulace cyklových, smart.turn nebo DIN PLUS program vypo te MANUALplus as obráb ní jednoho kusu. V tabulce jsou znázorn ny krom celkové doby obráb ní také hlavní a vedlejší asy každého cyklu, resp. jednoho nasazení nástroje. To je pomoc nejenom p i kalkulacích, ale také pro p ehled, zda je možné obráb ní ješt optimalizovat. 21

22 Data nástroj a ezné hodnoty rychle dostupné nástrojová a technologická databanka MANUALplus Databanka nástroj Nástrojová databanka MANUALplus má standardn kapacitu 250 nástroj. Tuto kapacitu je možné rozší it až na 999 kombinací (opce). ízení MANUALplus rozlišuje r zné typy soustružnických, fréza ských a vrtacích nástroj. Zadání dat nástroje bude odpovídat typu nástroje. Tím je zajišt no, že i p es malý po et zadání budou uloženy všechny d ležité prarametry. Zadávání dat nástroje probíhá prost ednictvím dialogu, ve kterém se vypl ují parametry jako je rádius b itu, úhel b itu, ezný materiál a popis nástroje. Pomocná gra ka, pracující dle kontextu, tato zadání usnad uje. Seznam nástroj V seznamu nástroj zobrazuje MANUALplus všechny d ležité parametry nástroje. Pro rychlé vyhledání nástroje jsou k dispozici r zná kriteria pro t íd ní. Tento seznam obsahuje nejenom p ehled nástroj - je také základem pro p evzetí dat nástroje p i ru ním obráb ní i p i tvorb NC program. Korekce opot ebení MANUALplus m že také na jednoduchém principu kompenzovat opot ebení nástroje nejenom v ose X, ale také v ose Z. Korek ní hodnoty je možné zadat b hem obráb ní, nebo po obrobení kusu. Prom ení nástroj K prom ení nástroj p ímo na stroji nabízí MANUALplus 620 více možností: "naškrábnutím" pomocí m ící optiky* (opce): nástroj najede ru n na st ed zam ovacího k íže m ící optiky a tla ítkem se p evezmou hodnoty pomocí nástrojové sondy* (opce): nástroj najede v m ícím sm ru; p i dotyku s nástrojovou sondou, nap íklad spínací sondou TT 140 se tvercovým dotykovým ter íkem, se zjistí nastavovací rozm r v daném sm ru. P i m ení nástroje pomocí optiky nebo nástrojovou dotykovou sondou je získání nástrojových dat velmi jednoduché, bezpe né a p esné. * Stroj a MANUALplus 620 musí být výrobcem stroje pro tuto funkci upraveny. 22

23 Osazení revolverové hlavy Pokud je soustruh vybaven nástrojovou revolverovou hlavou, lze kdykoliv zobrazit naprogramované osazení této hlavy. P itom zobrazuje MANUALplus všechny d ležité parametry nástroje. Pokud je hlava osazena novými nástroji, nebo chce obsluha toto osazení zm nit, je možné zobrazit p ídavn v dolním okn databanku nástroj. Nyní sta í již jen ozna it p íslušné místo v revolverové hlav a vyhledat správný nástroj z databanky. Stisknutím tla ítka se p evezmou nástrojová data pro tuto pozici revolverové hlavy. Technologická data (opce) ezná data jsou pot eba s MANUALplus 620 zadat jen jednou. ízení si ukládá tato data dle kriterií, daných obráb ným materiálem, ezným materiálem a zp sobem obráb ní. Na základ této trojrozm rné tabulky zná ízení vždy správný posuv a správnou eznou rychlost. MANUALplus 620 získává zp sob obráb ní z cyklu, nebo z "unit". ezný materiál se zadává p i popisu nástroje. Nyní již sta í jen na za átku cyklového, nebo smart.turn programu deklarovat obráb ný materiál a pak již MANUALplus navrhne správné hodnoty pro obráb ní. Obsluha pak tyto hodnoty bu p evezme, nebo dle pot eby upraví. Standardn je technologická databanka MANUALplus ezných dat p ipravena pro 9 kombinací materiál obrobk / ezných materiál. Tento po et je možné rozší it až na 62 kombinací (opce). Každá kombinace materiálu obrobku a ezného materiálu obsahuje pro každý ze 16 druh obráb ní eznou rychlost, hlavní a vedlejší posuv a p ísuv. 23

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Technické školení 2014

Technické školení 2014 Technické školení 2014 Obsah 1. Technické školení 2014 3 1 40 22 23 24 2 8. 28 30 32 33 12 13 37 2 TECHNICKÉ ŠKOLENÍ 2014 Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou od samého začátku, tedy již více než 30 let koncipovány

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Inteligentní ešení kamerového PC systému

Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní hybridní system IP kamer a analogových kamer Až 6 kamer na jednom PC H. 6 komprese Inteligentní ešení kamerového PC systému IVS IP + Analogové kamery

Více

TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP

TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI VE VÝROB OKEN - UNIWIN WMS Odborná p ednáška na seminá i D ev ná okna, dve e a schody v minulém roce 2011 v Hranicích na Morav byla zejména v nována

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System)

SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System) WinCC V7.3 SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System) Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Co je SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System)? Správa

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

LG PC centrální ídící ovlada

LG PC centrální ídící ovlada LG PC centrální ídící ovlada D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením do provozu. Tuto p íru ku uživatele

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ UŽIVATEL TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02 Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Petr 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ - vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 - SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568

Více

Servis podpora prodeje. na internetu. O servisu HEIDENHAIN se také více dozvíte online na http://www.heidenhain.cz/cs_cz/technicky-servis

Servis podpora prodeje. na internetu. O servisu HEIDENHAIN se také více dozvíte online na http://www.heidenhain.cz/cs_cz/technicky-servis Servis a školení Servis podpora prodeje HEIDENHAIN s.r.o. disponuje zkušenými servisními pracovníky s dlouholetou praxí, vyškolenými přímo mateřskou firmou v SRN. Servis je vybaven veškerou potřebnou technikou

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

TNC 320. Kompaktní souvislé CNC řízení pro frézky a vyvrtávačky

TNC 320. Kompaktní souvislé CNC řízení pro frézky a vyvrtávačky TNC 320 Kompaktní souvislé CNC řízení pro frézky a vyvrtávačky Září 2014 Funkce a technické parametry popsané v tomto prospektu platí pro TNC 320 s NC-SW 771851-01. 2 Obsah TNC 320... Kde se dá použít?

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laserová kvalita The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Vynikající v kon a kvalita Mnoho dobr ch d vod pro si vybrat Zaphiro ZAPHIRO od Prima Power je nejnov j ím inovací v historii

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVACÍ A ŠKOLÍCÍ ST EDISKO v úseku m ení ez distribu ní slu by Historie vzniku LAB založen 2010, Lab neov uje metrologické vlastnosti

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Pracovní balí ek. 2 - Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická aktivita Software pro synchronní ízení systém pro p esné polohování optických komponent Interní i.. RC201302

Více

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 1. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 2. Tematický plán - Nám ty 3. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 3. 4. Doporu ená odborná literatura 3. 5. erpáno z

Více

Karbidové závitovací frézy

Karbidové závitovací frézy Karbidové závitovací frézy Představení Dormer nabízí novou ucelenou řadu vysoce výkonných závitovacích fréz, které vynikají dlouhou životností a jsou přínosem pro ekonomiku obrábění. Vysoká kvalita karbidu

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů - 2 - Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Ú innost laseru The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Inovace & zku enost Ekonomika a ekologie PLATINO Fiber 2D laserov ezací stroj - perfektní soulad inovace a zku eností. Tento

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Pepa Tuhý Strana1 Obsah Základní p ehled ACS ipové systémy Základní p ehled CCTV kamerové systémy Základní p ehled DT - domovní telefony Reference Strana2 Policejní

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

SINUMERIK 840D/810D/FM-NC

SINUMERIK 840D/810D/FM-NC SINUMERIK 84D/81D/FM-NC Návod k obsluze Vydání Úvod 1 Obsluhovací komponenty 2 SINUMERIK 84D/81D/FM-NC 3 Stroj 4 Parametry 5 Návod k obsluze Program 6 7 Diagnostika 8 Uvedení do provozu 9 Platné pro 1

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky Siemenss.r.o.. All Rights Reserved. SIMATIC WinCC 7.3 novinky Instalace Podporované opera ní systémy Windows 7 SP1 32-Bit a 64-Bit (Business / Enterprise / Ultimate) Windows

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

JabloSuite - návod k obsluze

JabloSuite - návod k obsluze Verze 2.2 JABLOSUITE NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 z 14 JabloSuite - návod k obsluze Úvod...2 Seznam funkcí JabloSuite...2 Instalace...3 Minimální softwarové a hardwarové po adavky...3 Podporované opera ní

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Tento materiál vznikl jako souást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem R. Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Technická univerzita v Liberci

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více