MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy"

Transkript

1 MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy 2010

2 Start smart Již po mnoho let se osv d uje MANUALplus v denním provozu díky svému cyklovému programování a získal si renomé i pro možnost konven ního manuálního obráb ní. Aplika n orientované cyklové programování umož uje soustružníkovi rychle a efektivn vytvá et nové programy i obráb t. Zavedení MANUALplus 620 rozší ilo oblast aplikaci také na jednov etenové CNC soustruhy. V novém režimu smart.turn u inil HEIDENHAIN další krok k usnadn ní obsluhy. Srozumitelné programování v podob vypl ování formulá, p ednastavení globálních prom nných, množství nabídek a názorná pomocná gra ka zajiš ují rychlou a snadnou práci. Nové uživatelské rozhraní smart.turn je založeno na osv d eném HEIDENHAIN- DIN PLUS. Smart.Turn generuje DIN PLUS programy. Tento zp sob poskytuje jak NC programátorovi, tak obsluze d ležité informace b hem chodu programu. 2

3 Obsah MANUALplus Kde se dá použít? Jak vypadá? Co dokáže? Kompaktní a mnohostrann použitelný MANUALplus 620, ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy P ehledný a uživatelsky p átelský MANUALplus 620 v dialogu s obsluhou Univerzáln použitelný správný zp sob programování pro každou aplikaci Jednoduché obráb ní pomocí cykl p edprogramované pracovní kroky od kusové výroby po sérii Soustružení, vrtání a frézování na jedno upnutí obráb ní s C-osou P ehledn, jednoduše a pružn smart.turn - nový zp sob NC programování (opce) Popis kontur a jejich import interaktivní programování obrys (ICP) Realistická kontrola p ed bráb ním gra cká simulace Data nástroj a ezné hodnoty rychle dostupné nástrojová a technologická databanka MANUALplus Otev ený pro externí informace rychlý p enos dat s MANUALplus 620 programovací pracovišt DataPilot MP v kostce P ehled uživatelské funkce p íslušenství technické parametry opce 26 3

4 Kompaktní a mnohostraný MANUALplus 620, ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy Díky pružné struktu e a všestranným programovacím možnostem nabízí MANUALplus 620 vždy správnou podporu. Bez ohledu na to, zda se jedná o kusovou nebo sériovou výrobu, ízení se p izp sobí požadavk m uživatele. ízení MANUALplus 620 se vyzna uje jednoduchou obsluhou i programováním. Díky tomu je zaškolení a zapracování obsluhy velmi rychlé. ízení MANUALplus 620 je koncipováno jak pro univerzální, tak pro produkcní CNC soustruhy. Je ur eno pro horizontální i vertikální soustruhy. MANUALplus podporuje stroje s multifix držákem nástroj ale také stroje s nástrojovou revolverovou hlavou. Držák nástroj m že být p itom na horizontálním soustruhu umíst n jak p ed osou obráb ní, tak i za ní. MANUALplus podporuje soustruhy s hlavním v etenem, jedním suportem (osa X a Z), osou C nebo polohovatelným v etenem, s pohán nými nástroji a také stroje s osou Y. MANUALplus 620 pro univerzální soustruhy Opravy, nebo jednoduché práce m žete s MANUALplus 620 provád t stejn, jako na konven ním soustruhu. Osami lze pohybovat podle pot eby pomocí ru ních kole ek. Pro obtížné operace, jako nap íklad soustružení kužel, zápichy nebo závity se používají cykly MANUALplus. P i malých nebo st edních výrobních sériích je silným pomocníkem cyklové programování. Po obrobení prvního kusu (odlad ní programu) lze spustit výrobu dalších obrobk pomocí takto získaného a uloženého programu. Tím se výrazn ušet í as. Pokud stoupnou nároky na komplexní obráb ní, pro tuje uživatel z nového zp sobu programování smart.turn. MANUALplus na cyklovém soustruhu 4

5 MANUALplus 620 pro produkcní CNC soustruhy Bez ohledu na to, zda je pot eba vyráb t jednoduché rota ní dílce nebo komplexní obrobky, nabízí MANUALplus 620 gra cké zadání kontur a pohodlné programování v režimu smart.turn. Pokud programátor používá programování s prom nnými, pot ebuje ídit specielní agregáty stroje nebo využít extern p ipravené programy apod. žádný problém. Jednoduše sta í použít DIN PLUS. V tomto programovacím režimu nalezne ešení pro speciální úlohy. MANUALplus 620 na produkcním CNC soustruhu 5

6 P ehledný a uživatelsky p átelský MANUALplus 620 v dialogu s obsluhou Monitor Barevný TFT monitor s 12,1" úhlop í kou p ehledn zobrazuje všechny informace, pot ebné k programování, obsluze a kontrole ízení i stroje: ádky programu, upozorn ní, chybová hlášení apod. P i zadávání programu zvýrazní pomocná gra ka pot ebné parametry pro vypln ní a b hem testování programu simuluje MANUALplus na obrazovce odebírání t ísek p i obráb ní. P i vykonávání programu se zobrazují na monitoru informace o poloze nástroje, otá kách, posuvu, vytížení motor a další informace o stavu stroje. Poloha nástroje se p itom zobrazuje velkými íslicemi. Rovn ž p íslušná zbytková dráha, nastavený posuv, otá ky v etena a íslo aktuálního nástroje jsou obsluze p ehledn zobrazeny. Sloupcový diagram indikuje momentální vytížení v etena a pohon. Provozní režimy Zobrazení stavu stroje. Toto zobrazení je kon gurovatelné. Pro každý z 16 segment lze navolit požadované zobrazení. Pro ru ní a automatický režim jsou uložena r zná zobrazení. P ehledné formulá e pro cykly, smart.turn nebo DIN PLUS programování. Pomocná gra ka zvýraz uje pole, pot ebná p i NC programování. Ovládací panel MANUALplus je vybaven pouze n kolika ovládacími tla ítky. Snadno srozumitelné symboly ozna ují funkce tla ítek jasn a p esn. Tla ítka devítkového íslicového bloku slouží zárove k volb funkcí. Okno menu zobrazuje gra cky možné funkce. Pomocí funk ních kláves (tla ítek) pod monitorem se modi kují zvolené funkce, p ebírá se poloha, rezné podmínky a ovládá se zadání dat. Funk ní klávesy (tla ítka) pro NC programování s popisem na displeji monitoru PLC programovatelné funk ní klávesy pro agregáty stroje Ovládací panel stroje.. Tento ovládací panel vytvá í výrobce stroje. Zpravidla obsahuje následující ovládací prvky: ru ní kole ka pro ovládání os, tlacítka pro plynulý posuv os, potenciometry override F a S, oto ný p epína citlivosti ru ního kole ka, p epína pro v eteno (vlevo/vpravo/stop), tla ítka pro start a stop cyklu a tla ítko nouzového zastavení. 6

7 Klávesy volby režim Strojní provozní režimy Programovací provozní režimy Nástrojová a technologická data Parametry, organizace, p enos, diagnostika smart klávesy p echod na následující podrobný formulá k další / p edchozí skupin Naviga ní klávesy Obrazovka/stránka dialogu vp ed/vzad na za átek programu / seznamu nebo na konec programu / seznamu Speciální klávesy Aktivování speciálních funkcí, jako alternativní zadání nebo p enosná klávesnice Kalkula ka Vyvolání upozorn ní a chybových hlášení Vymazání chyb provozních režim stroje P epínání pomocné gra ky pro vn jší/vnit ní obráb ní (cyklové programování) 7

8 Univerzáln použitelný správný zp sob programování pro každou aplikaci R znými programovacími režimy, kterými jsou cyklové programování, smart.turn a DIN PLUS nabízí MANUALplus 620 vždy tu správnou podporu pro uživatelská zadání. Ru n jednoduché, neopakující se pracovní operace opravné operace oprava závit Pokud je pot eba na univerzálním soustruhu provád t opravné soustružení nebo vyrobit jednotlivé díly, usnad ují cykly MANUALplus 620 tuto práci. P i sériové výrob se uloží cykly p i obrobení prvního kusu a vytvo í se program. Pokud jsou zadání ješt náro n jší, je k dispozici efektivní programovací režim smart.turn, jehož pomocí lze rychle a pohodln vytvá et NC programy. U ící režim obráb ní malých nebo st edních sérií s obsluhou gra cké zadání komplexních obrys (kontur) Obráb ní s cykly De nování cyklu Simulování cyklu Obrobení obrobku Obráb ní s cykly De nování cyklu Simulování cyklu Obrobení 1. kusu Uložení cyklu Hotový cyklový program 8

9 Na produkcním CNC soustruhu doporu- ujeme psát programy ve smart.turn. V tomto programovacím režimu vyvinutým HEIDENHAIN, který je založen na vypl ování formulá lze snadno vytvá et strukturované, p ehledné NC programy, ve kterých lze dokonce ukládat i všechna d ležitá nastavení a informace pro obráb ní daného kusu. Pokud programátor používá programování s prom nnými, má zvládnout zvláštní požadavky nebo pot ebuje používat extern p ipravené programy, pak nalezne správnou podporu v DIN PLUS. smart.turn snadné programování se smart.turn gra cký popis kontur bohatá nabídka obráb cích "units" p evzetí cyklových program smart.turn Vytvo ení program smart.turn simulování program smart.turn Hotový program smart.turn p ehledné a jasné strukturované programy všechna pot ebná data v daném pracovním bloku DIN PLUS tradi ní DIN programování gra cký popis kontur bohatá nabídka obráb cích cykl technika programování s prom nnými a s podprogramy smart.turn-units ešeny pomocí DIN p íkaz p evzetí exten vytvo eného DIN programu DIN PLUS Externí vytvá ení program Programování Unit (smart.turn) Editace DIN-programu Simulování DIN programu Hotový DIN-program 9

10 Jednoduché obráb ní pomocí cykl (opce) p edprogramované pracovní operace Opravy, nebo jednoduché práce lze s MANUALplus 620 provád t pomocí ru ních kole ek stejn, jako na konven ním soustruhu. Pro standardní obráb ní, jako je hrubování, zapichování drážek, soustružení zapichováním, upichování, odpichování, závitování, vrtání a frézování má ízení MANUALplus 620 p ipraveny p íslušné cykly. Programátor zadá pouze polohy, rozm ry a parametry, obráb ní již provede ízení automaticky. Manuální soustružení ízení MANUALplus 620 usnad uje manuální soustružení díky bohaté výbav funkcí bez toho, že by se obsluha musela u it složité pracovní postupy. Lze tak nap íklad b hem obráb ní plynule m nit posuv a otá ky v etene, použít p ednastavené nástroje a upichovat s konstantní eznou rychlostí. Obráb ní s cykly Také p i jednoduchých, neopakujících se operacích, opravném soustružení, oprav závit nebo v malých sériích usnad ují cykly ízení MANUALplus obsluze práci. P i zadávání parametr cykl, kterých je minimáln, pomáhá názorná gra ka a dialogy. P ed odebráním první t ísky se v simula ním režimu zkontroluje, zda obráb ní probíhá tak, jak má. Soustružení závit - t ikrát rychlejší, než bez cyklu Ru ní soustružení válce Soustružení podle pot eby s ru ními kole ky a indikací polohy na obrazovce. Soustružení kužele automaticky Zadají se rozm ry a MANUALplus 620 automaticky pohybuje san mi podéln i p í n. 10

11 Mén po ítání MANUALplus propo ítá p i hrubování, zapichování, soustružení zapichováním nebo ezání závit rozd lení jednotlivých ez a p i hlubokém vrtání také po et zano ení. Pokud je pot eba vysoustružit kužel, zadá se po átek a konec, nebo po átek a úhel - tak jak jsou uvedeny rozm ry na výkresu. Nástrojová data stále k dipsozici MANUALplus pracuje s databankou nástroj. Data nástroje, jako je rádius a úhel b itu a pod. se zadají jednou. Nastavovací hodnoty se p evezmou nap íklad naškrábnutím. ízení MANUALplus takto získaná data uloží. P i každém dalším použití nástroje se vyvolá pouze jeho ozna ení. ízení MANUALplus automaticky bere v úvahu správné rozm ry nástroje, takže lze ihned pracovat na míru. P i soustružení kontury (obrysu) kompenzuje MANUALplus automaticky odchylky rádiusu b itu nástroje. Tak se dociluje ješt v tší p esnosti obrobku. Technologická data jako navrhované hodnoty MANUALplus si ukládá zadaná ezná data dle kriterií, daných obráb ným materiálem, ezným materiálem a zp sobem obráb ní. Jestliže je ezný materiál zadán p i de nici nástroje, sta í jen doplnit materiál obrobku. Tím má cyklus k dipozici všechny pot ebné hodnoty k tomu, aby mohl navrhnout ezná data. Vztažné body Nulový bod obrobku se de nuje naškrábnutím kusu, nebo zadáním sou adnic nulového bodu. K ur ení bodu vým ny nástroje sta í jednou najet na p íslušnou pozici a uložit její sou adnice. K tomu posta uje jediné vyvolání cyklu a bod vým ny nástroje bude najet znovu. Ochranná zóna v etena MANUALplus kontroluje p i každém pojezdu, zda nedochází k narušení "bezpe nostního pásma" (ve sm ru -Z). Pokud ano, je další pohyb zablokován a zobrazí se chybové hlášení. Automatické ezání závit jako cyklus Vyvolá se p íslušný pracovní cyklus a zadají se rozm ry. Pak MANUALplus 620 provede automaticky všechny pot ebné ezy. 11

12 Jednoduché obráb ní pomocí cykl (opce) od kusové výroby po sérii První vyrobený kus První kus se obrobí dle požadavk pomocí jednoduchých cykl a pracovní kroky se uloží. Po obrobení prvního kusu se uloží vytvo ený program. Tím se vytvo í pracovní plán pro obrobek. ízení MANUALplus zobrazuje jednotlivé obráb cí kroky ve správném po adí na obrazovce. Opakování jednotlivých obráb cích krok Každý z pracovních krok lze kdykoliv pozd ji zm nit, smazat, nebo p idat další kroky. Pokud uživatel nap íklad vyrábí podobné dílce, ušet í s MANUALplus mnoho asu. Uložení pracovních krok Všechny cykly je možné uložit a opakovan automaticky spoušt t. To šet í as i náklady - již od druhého kusu. 1. P í né hrubování 2. Podélné hrubování 12

13 Cykly pro soustružení V menu cykl MANUALplus je vždy k dispozici odpovídající cyklus. Pomocná gra ka a dialogy popisují každý pracovní krok, všechny pot ebné rozm ry a p ípadné další zadání. Po zapsání t chto hodnot programátor zkontroluje posloupnost obráb cích operací a spustí automatické obráb ní. Obráb ní - hrubování a za iš ování Hrubování podéln /p í n pro jednoduché kontury Obráb ní se zano ováním podéln a p í n ICP-hrubování podéln /p í n pro libovolné kontury Závity, výb hy ICP-obráb ní axiáln / radiáln - paralelní kontury Odleh ovací zápichy, upichování Jedno- nebo vícechodý axiální, kuželový nebo API závit Výb h DIN 76, DIN 509 E nebo DIN 509 F Odleh ovací zápichy tvaru H, K, nebo U Zapichy a soustružení zapichováním - hrubování a za iš ování Zapichování radiáln / axiáln pro jednoduché kontury Soustružení zapichováním podéln / p í n pro jednoduché kontury ICP-zapichování radiáln / axiáln pro libovolné kontury Upichování ICP-zapichování radiáln / axiáln pro libovolné kontury 3. Obráb ní na isto 4. Závit s výb hem a fazetkou 13

14 Soustružení, vrtání a frézování na jedno upnutí obráb ní v ose C a Y (opce) Rozší ené vrtání a frézování na ele nebo plášti se provede s MANUALplus 620 na jedno upnutí. K tomu lze rozší it funkce ízení o C-osu nebo Y-osu a nahán né néstroje. C-osa nebo polohovatelné v eteno* Pro frézovací a vrtací práce, které leží mimo osu ela, nebo plášt, jsou nezbytné nahán né nástroje s C-osou, nebo polohovatelným v etenem. Y-osa* S ízením MANUALplus 620 je možné na stroji, vybaveném osou Y frézovat drážky nebo kapsy s rovinnými plochami a pravoúhlými okraji. Zadáním úhlu v etena se nastaví poloha frézované kontury na obrobku. K programování a kontrole tohoto obráb ní se zobrazí obrobek v bo ním a elním náhledu. MANUALplus 620 podporuje osu Y programováním ve smart.turn a DIN. * Stroj a MANUALplus 620 musí být výrobcem stroje pro tuto funkci upraven. Vrtání a hluboké vrtání ízení MANUALplus provádí jednotlivá vrtání a hluboká vrtání na ele i plášti. Omezení posuvu p i navrtávání a provrtávání se naprogramují jednoduše pomocí parametr. Vrtání závitu Cykly pro vrtání závit jsou k dispozici pro elo i pláš. Vrtací a frézovací p edlohy Pokud jsou vrtané otvory, drážky nebo ICP frézovací cykly v pravidelných rozestupech na p ímce, nebo kružnici, uleh uje MANUALplus práci i zde: pomocí n kolika málo zadání se vytvo í p edloha na ele a plášti. Frézování závit Na soustruhu s C-osou lze využít výhod nástroj pro frézování závit. ízení MANUALplus podporuje axiální frézování závit. Cykly pro vrtání Vrtání axiáln / radiáln Hluboké vrtání axiáln /radiáln Vrtání závitu axiáln /radiáln Frézování závit -axiáln Vrtání, nebo vrtání závit Obsluha zadá hloubku vrtání, p ípadn také délku p ísuvu k zalomení t ísek. P i vrtání závit s vyrovnávacím pouzdrem se zadá ješt stoupání - a hotovo! 14

15 Frézování drážek a jednoduchých tvar Frézování drážek je s ízením MANUALplus velmi jednoduché. Sta í de novat polohu, hloubku drážky a ezná data - zbytek vy ídí frézovací cykly automaticky. Totéž platí i pro kontury jako je kruh, obdélník a pravidelné víceúhelníky. Sta í n kolik málo zadání pro ur ení tvaru a polohy na ele, nebo plášti. Frézování na ele Cyklus "frézování na ele" vytvá í jednotlivé plochy, pravidelné víceúhelníky nebo kruh - také mimost edný. Frézování šroubovité drážky Pro vytvo ení mazacích drážek je ur ena funkce frézování šroubovité drážky. Nastaví se všechny d ležité parametry, jako je stoupání, frézování s více p ísuvy a pod. Cykly frézování obrys a kapes Frézovací cykly MANUALplus podporují jak frézování kontur (obrys ) tak i kapes. Sta í nastavit všechny d ležité detaily, jako je sm r obráb ní, otá ky a sm r frézování, nájezd a výjezd z ezu, posuvy apod. Frézovací rádius již ur í MANUALplus automaticky. Frézování kapes lze provád t ve dvou krocích - nejprve hrubování, pak za išt ní. Výsledek: vysoká p esnost a kvalita povrchu. V programování se smart.turn a DIN podporuje MANUALplus 620 r zné strategie zano ování. Programátor m že volit mezi p ímým, opakovaným nebo helikálním (šroubovicovým) zano ením, nebo zano ením na p edvrtanou polohu. Cykly pro frézování Frézování drážek axiáln /radiáln Frézování tvar (kruh, obdélník, pravidelné víceúhelníky) axiáln /radiáln ICP frézování kontury axiáln /radiáln Frézování na ele (jednotlivé plochy, zplošt ní, víceúhelník) Frézování na ele a plášti Kontury jako jsou drážky nebo jednotlivé tvary se obráb jí standardními frézovacími cykly - komplexní kontury se de nují pomocí ICP a tak vytvá í ICP frézovací cykly. Frézování šroubovité drážky 15

16 P ehledn, jednoduše, pružn jednoduché programování se smart.turn (opce) Pokud je správn zadána bezpe ná vzdálenost, zohled uje se omezení otá ek podle de nice p ídavk. Všechny tyto body musí jak za áte ník, tak i zkušený NC programátor v dosavadním DIN programování vzít v úvahu. Princip smart.turn P i programování ve smart.turn je vše založeno na pracovním bloku - jednotce "unit". Unit popisuje jeden pracovní krok - a to p ehledn a kompletn. Unit obsahuje vyvolání nástroje, technologická data, vyvolání cyklu, strategie nájezdu a odjezdu a globální data jako je bezpe ná vzdálenost, atd. Všechny tyto parametry jsou shrnuté do jednoho p ehledného dialogu. S principem smart.turn má programátor jistotu, že pracovní blok je de nován správn a kompletn. V NC programu vypisuje smart.turn p íkazy DIN PLUS této jednotky "unit". Tak má programátor kdykoliv p ehled o detailech pracovního bloku. Jednoduché programování Programování se smart.turn je založeno na formulá ích - je jednoduché a p ehledné. Stru ný formulá zajiš uje p ehlednost zvolené "unit", pod ízené formulá e obsahují informace o detailech pracovního bloku. P ehledná pomocná gra ka zvýraz uje všechna pot ebná zadání. V p ípad možných alternativních zadání zobrazí smart.turn existující možnosti, ze kterých m že programátor volit. Globální parametry jako jsou p ídavky na míru, bezpe né vzdálenosti, chladící kapaliny apod. se de nují pouze jednou ve startovací "unit". Tyto hodnoty p ebere smart.turn pro další "units". Režim smart.turn disponuje jednotkami "units" pro hrubování, za iš ování, zapichování, ezání závit, vrtání, frézování a také zvláštní "units" pro za átek a konec programu, aktivaci a deaktivaci C-osy, podprogramy a opakování. Mimochodem: p i programování ve smart. Turn není pot eba zastavit výrobní proces. Program ve smart.turn je možné vytvá et a testovat paraleln k b žícímu výrobnímu programu. Strukturovan a p ehledn P ehledn a ist strukturovan - to jsou hlavní rysy programu smart.turn. K tomu používá smart.turn znalosti jednotlivých ez, které od sebe jasn odlišují informace z hlavi ky programu, jako jsou nastavovací parametry, osazení revolverové hlavy nebo popis polotovaru od jednotlivých obráb cích blok. Tento koncept smart.turn zaru uje nejenom dobrou itelnost programu, ale nabízí také možnost uložit do NC programu všechny d ležité informace pro obrobení daného kusu. 16

17 Programování kontur Se smart.turn je vše jednoduché a exibilní. U jednoduchých kontur se de nuje požadovaný obrys s n kolika málo zadáními v cyklu. Komplexní kontury se popisují interaktivn gra cky s ICP - nebo se importuje popis obrobku, pokud již existuje v DXF formátu. Sledování obrysu Pokud je de nován polotovar, pracuje smart.turn se sledováním obrysu (kontury). P itom MANUALplus p epo ítá po každém ezu nov vzniklý polotovar. Obráb cí cykly se ídí vždy prodle aktuálního polotovaru. Díky tomuto sledování obrysu se zabrání ez m naprázdno a nájezdové dráhy jsou optimální - také díky d íve odebraným t ískám. Technologická data jako navrhované hodnoty MANUALplus si ukládá zadaná ezná data dle kriterií, daných obráb ným materiálem, ezným materiálem a zp sobem obráb ní. Jestliže je ezný materiál zadán p i de nici nástroje, sta í jen doplnit materiál obrobku. Tím má smart.turn k dipozici všechny pot ebné hodnoty k tomu, aby mohl navrhnout ezná data. Programování v DIN PLUS Jak jsme již zmínili, nabízí smart.turn "units" pro obráb ní a "units" pro zvláštní funkce. Pokud ale programátor používá programování s prom nnými, pot ebuje ídit zvláštní agregáty stroje nebo zpracovat komplexní funkce, které nejsou ve smart.turn p ipraveny, m že použít DIN PLUS. Zde nalezne krom výkonných cykl také v tvení programu, nebo má možnost programování s prom nnými. Uvnit jednoho programu lze libovoln st ídat programování ve smart.turn, nebo DIN PLUS. Vzhledem k tomu, že jsou "units" založeny na DIN PLUS, lze kdykoliv jednu "unit" zrušit a takto vzniklý blok programu DIN PLUS použít jako základní prvek pro vlastní p izp sobení, nebo optimalizaci. Samoz ejm lze také s MANUALplus 620 vytvo it DIN program, nebo na íst a používat extern p ipravené programy. 17

18 Popis kontur a jejich import Interaktivní programování obrys ICP (opce) P i programování komplexních dílc, nebo chyb jících rozm rech obrobku je velkým pomocníkem interaktivní konturové programování ICP. Zpravidla se obrysové prvky popisují tak, jak jsou okótovány na výrobním výkresu. Nebo se kontura jednoduše importuje - pokud existuje v DXF-formátu. Konturové programování s ICP ICP obrys se vytvo í postupným zadáváním jednotlivých obrysových prvk v gra ckém editoru. Již p i výb ru prvku kontury se zadá sm r úse ky, nebo sm r kruhového prvku. Tak vytvo í MANUALplus prvek kontury s n kolika málo zadáními. P i zadávání dat m že programátor použít bu absolutních, nebo inkrementálních sou adnic, koncového bodu nebo délky úse ky, st ed nebo radius kruhového prvku. Dále ješt m že zvolit, zda bude následující prvek kontury napojen tangenciáln anebo netangenciáln. Chyb jící sou adnice, body ezu, st edy apod. vypo te MANUALplus, pokud jsou matematicky de novány. Nabízí-li se n kolik možností ešení, m žete si matematicky možné varianty prohlédnout a vybrat požadované ešení. Existující obrysy m žete dopl ovat nebo m nit. Vkládání (p ekrývání) tvarových prvk ICP editor zná tvarové prvky zkosení, zaoblení a výb h (DIN 76, DIN 509 E, DIN 509 F atd.). Tyto prvky lze zadat b hem sekven ní de nice kontury. asto je ale jednodužší de novat nejprve "hrubou konturu" a pak tvarové prvky p ekrýt. K tomuto ú elu se zvolí hrana kontury, na kterou se má umístit tvarový prvek a vloží se p íslušný element. ICP obrysy (kontury) pro cyklové programy Standardní kontury se de nují p i soustružení a frézování v cyklu. Komplexní kontury se zapíší pomocí ICP a poté se tyto ICP obrysy vyvolají v ICP hrubovacím, zapichovacím, frézovacím, nebo zapichovacím soustružnickém cyklu. ICP editor se vyvolá p ímo v cyklovém programování. ICP kontury pro smart.turn a DIN PLUS Ve smart.turn jsou k dispozici r zné možnosti popisu obráb ného obrysu. Standardní kontury se popisují p ímo v "unit". Komplexní soustružnické, nebo frézovací kontury, podobn jako lineární, nebo kruhové vrtací a frézovací p edlohy se popisují pomocí ICP. Takto v ICP de nované kontury se p evezmou programem, vytvo eným ve smart.turn. Uvnit "unit" se programátor odkazuje na práv obráb ný konturový ez. Pokud programátor pracuje v režimu DIN PLUS, lze stejným zp sobem popsat s ICP soustružnické a fréza ské kontury, stejn jako lineární a kruhové p edlohy. V cyklech, vztahujících se ke kontu e se programátor odkazuje na ez kontury k obráb ní. 18

19 R12 3 DIN 76-A 2 x 45 M20 x 1.5 DXF import hotových tvar vytvo ených v CAD (opce) Pro namáhav vytvá et obrysové prvky (kontury), když již existují v CAD systému? S ICP existuje možnost importovat kontury v DXF formátu p ímo do MANUALplus 620. Tím se ušet í nejenom as vynaložený na programování a zkoušky, ale také se zajistí, že vytvo ený obrys bude p esn odpovídat p edloze konstruktéra. DXF kontury mohou popisovat jak polotovar, tak i hotový dílec, et zení kontur a frézovací kontury. Kontury musí být ve form dvourozm rných prvk v samostatné vrstv, tj. bez rozm rú, objížd ných hran ap x x Nejprve je pot eba na íst DXF soubor p es sí, nebo USB port do MANUALplus. Jelikož se formáty DXF a ICP zásadn liší, tak se obrys b hem importu p evede z formátu DXF do formátu ICP. Tato kontura je dál zpracována jako b žná ICP kontura a je k dispozici pro smart.turn, DIN PLUS nebo pro cyklové programování. 19

20 Realistická kontrola p ed obráb ním gra cká simulace P ímo p i výrob nebo oprav jednotlivých díl je d ležité okamžité rozpoznání chyb. ízení MANUALplus 620 podporuje kontrolu program díky gra cké simulaci p esn a v reálných rozm rech obrys a ez nástroje. Gra cká simulace Pomocí gra cké simulace se p ezkouší p ed obráb ním pr b h obráb ní, rozd lení ez, dosažený obrys. P i gra cké simulaci lze zobrazit jednotlivé ezy nástroje. Je p itom vid t rádius ezu, ší ka a délka ezu v m ítku. Je d ležité, je-li možné v as pomocí detailu nalézt možná kolizní rizika. árová gra ka nebo gra ka stop ezu ízení MANUALplus podporuje r zná zobrazení dráhy nástroje a pr b hu obráb ní. Tak lze vždy zvolit nejvhodn jší formu zobrazení podle nástroje, nebo obráb ní. árové zobrazení je vhodné k získání rychlého p ehledu o rozd lení ez (úb r ). K p esné kontrole obrys se však hodí mén, protože se zobrazuje dráha teoretické špi ky b itu nástroje. P esn jší kontrolu obrysu nabízí zobrazení stopy ezu. Zobrazení stopy ezu bere z etel na geometrii b itu. M žete kontrolovat, zda materiál z stal, zda nebyl porušen obrys nebo zda p ekrývání ez není p íliš velké. Zobrazení stopy ezu je d ležité zejména p i zápichových, vrtacích a frézovacích operacích, protože zde je tvar nástroje pro výsledek rozhodující. Simulace pohybu (ubírací gra ka) zobrazuje pr b h skute ného odebírání t ísky. P itom je polotovar znázorn n jako plná plocha. ízení MANUALplus simuluje každý pohyb nástroje v programované ezné rychlosti a "umazává" odebraný materiál. 20

21 Volba náhledu Pokud je Váš stroj vybaven nahán nými nástroji a polohovatelným v etenem, C-osou nebo Y-osou, simuluje MANUALplus také obráb ní na ele a plášti, resp. roviny XY nebo YZ. Obsluha si pro aktuální obráb ní zvolí nejvhodn jší kombinaci oken. Tak jsou spln ny p edpoklady pro p esnou kontrolu vrtání a frézování. Obráb ní v C-ose na plášti zobrazuje MANUALplus na "rozbaleném plášti". Funkce lupy Pomocí lupy se nastaví zobrazení tak, jak obsluha práv pot ebuje: silné zv tšení ke kontrole detailu nebo celkový pohled na obrobek resp. aktuální pracovní rozsah hrubování pro p ehled p i obráb ní. Kalkulace asu obráb ní V p ípadech, kdy výrobce pot ebuje urgentn nabídku pro zákazníka a je pot eba rychle a p esn spo ítat dobu obráb ní, nabízí MANUALplus výpo tem této doby obráb ní plnohodnotnou pomoc. B hem simulace cyklových, smart.turn nebo DIN PLUS program vypo te MANUALplus as obráb ní jednoho kusu. V tabulce jsou znázorn ny krom celkové doby obráb ní také hlavní a vedlejší asy každého cyklu, resp. jednoho nasazení nástroje. To je pomoc nejenom p i kalkulacích, ale také pro p ehled, zda je možné obráb ní ješt optimalizovat. 21

22 Data nástroj a ezné hodnoty rychle dostupné nástrojová a technologická databanka MANUALplus Databanka nástroj Nástrojová databanka MANUALplus má standardn kapacitu 250 nástroj. Tuto kapacitu je možné rozší it až na 999 kombinací (opce). ízení MANUALplus rozlišuje r zné typy soustružnických, fréza ských a vrtacích nástroj. Zadání dat nástroje bude odpovídat typu nástroje. Tím je zajišt no, že i p es malý po et zadání budou uloženy všechny d ležité prarametry. Zadávání dat nástroje probíhá prost ednictvím dialogu, ve kterém se vypl ují parametry jako je rádius b itu, úhel b itu, ezný materiál a popis nástroje. Pomocná gra ka, pracující dle kontextu, tato zadání usnad uje. Seznam nástroj V seznamu nástroj zobrazuje MANUALplus všechny d ležité parametry nástroje. Pro rychlé vyhledání nástroje jsou k dispozici r zná kriteria pro t íd ní. Tento seznam obsahuje nejenom p ehled nástroj - je také základem pro p evzetí dat nástroje p i ru ním obráb ní i p i tvorb NC program. Korekce opot ebení MANUALplus m že také na jednoduchém principu kompenzovat opot ebení nástroje nejenom v ose X, ale také v ose Z. Korek ní hodnoty je možné zadat b hem obráb ní, nebo po obrobení kusu. Prom ení nástroj K prom ení nástroj p ímo na stroji nabízí MANUALplus 620 více možností: "naškrábnutím" pomocí m ící optiky* (opce): nástroj najede ru n na st ed zam ovacího k íže m ící optiky a tla ítkem se p evezmou hodnoty pomocí nástrojové sondy* (opce): nástroj najede v m ícím sm ru; p i dotyku s nástrojovou sondou, nap íklad spínací sondou TT 140 se tvercovým dotykovým ter íkem, se zjistí nastavovací rozm r v daném sm ru. P i m ení nástroje pomocí optiky nebo nástrojovou dotykovou sondou je získání nástrojových dat velmi jednoduché, bezpe né a p esné. * Stroj a MANUALplus 620 musí být výrobcem stroje pro tuto funkci upraveny. 22

23 Osazení revolverové hlavy Pokud je soustruh vybaven nástrojovou revolverovou hlavou, lze kdykoliv zobrazit naprogramované osazení této hlavy. P itom zobrazuje MANUALplus všechny d ležité parametry nástroje. Pokud je hlava osazena novými nástroji, nebo chce obsluha toto osazení zm nit, je možné zobrazit p ídavn v dolním okn databanku nástroj. Nyní sta í již jen ozna it p íslušné místo v revolverové hlav a vyhledat správný nástroj z databanky. Stisknutím tla ítka se p evezmou nástrojová data pro tuto pozici revolverové hlavy. Technologická data (opce) ezná data jsou pot eba s MANUALplus 620 zadat jen jednou. ízení si ukládá tato data dle kriterií, daných obráb ným materiálem, ezným materiálem a zp sobem obráb ní. Na základ této trojrozm rné tabulky zná ízení vždy správný posuv a správnou eznou rychlost. MANUALplus 620 získává zp sob obráb ní z cyklu, nebo z "unit". ezný materiál se zadává p i popisu nástroje. Nyní již sta í jen na za átku cyklového, nebo smart.turn programu deklarovat obráb ný materiál a pak již MANUALplus navrhne správné hodnoty pro obráb ní. Obsluha pak tyto hodnoty bu p evezme, nebo dle pot eby upraví. Standardn je technologická databanka MANUALplus ezných dat p ipravena pro 9 kombinací materiál obrobk / ezných materiál. Tento po et je možné rozší it až na 62 kombinací (opce). Každá kombinace materiálu obrobku a ezného materiálu obsahuje pro každý ze 16 druh obráb ní eznou rychlost, hlavní a vedlejší posuv a p ísuv. 23

CNC soustružení pro začátečníky

CNC soustružení pro začátečníky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC soustružení pro začátečníky Šumperk, únor 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba a realizace vzdělávacích programů

Více

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE TENTOKRÁT JSTE SI O TO OPRAVDU ŘEKLI. Naslouchali jsme našim zákazníkům z mnoha průmyslových odvětví. A zde je výsledek... NIŽŠÍ NÁKLADY NA SOUČÁST Rohové

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

3D sou adnicový m icí stroj. Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb.

3D sou adnicový m icí stroj. Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Název ve ejné zakázky: 3D sou adnicový m icí stroj Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Od vodn ní Je požadován 3D sou adnicový m

Více

MANUALplus 620. Řízení pro cyklově řízené a CNC soustruhy

MANUALplus 620. Řízení pro cyklově řízené a CNC soustruhy MANUALplus 620 Řízení pro cyklově řízené a CNC soustruhy Září 2013 Start smart Již po mnoho let se MANUALplus osvědčuje v denním provozu u cyklově řízených soustruhů a vyznačuje se zejména možností konvenčního

Více

Používáme nejvysp lejší technologii pro maximální zjednodušení Vaší pracovní innosti.

Používáme nejvysp lejší technologii pro maximální zjednodušení Vaší pracovní innosti. Používáme nejvysp lejší technologii pro maximální zjednodušení Vaší pracovní innosti. Vývoj p ístroje pro vyvažování kol Blue Light byl zahájen s ideou nabídnout p ístroj s maximem funkcí a zárove velmi

Více

Žádný jiný řídicí systém Vás nedostane rychleji od skici k hotovému dílu

Žádný jiný řídicí systém Vás nedostane rychleji od skici k hotovému dílu Singlemax Žádný jiný řídicí systém Vás nedostane rychleji od skici k hotovému dílu Promyšlené řízení. Cílem našich soustruhů je výkon a flexibilita prostřednictvím integrovaného HURCO řízení WinMax. Programy

Více

BNA. BNA 42S2 soustružnické centrum se 2 vřeteny a 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji

BNA. BNA 42S2 soustružnické centrum se 2 vřeteny a 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji BNA BNA 42S2 soustružnické centrum se 2 vřeteny a 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji BNA 42DHY2 soustružnické centrum se 2 vřeteny, 2 nástrojovými hlavami a Y osou BNA 42MSY2 soustružnické centrum

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu VY_32_INOVACE_E.1.10 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Milan

Více

Laserový eza 01. Funk ní vzorek

Laserový eza 01. Funk ní vzorek Laserový eza 01 Funk ní vzorek prof. Ing. P emysl Pokorný, CSc. Ing. Petr Zelený, Ph.D. Ing. Petr Keller, Ph.D. Ing. Martin Lachman, Ph.D. Ing. Ji í Šafka V Liberci dne 30. listopadu 2012 Oblast techniky

Více

TRANSFORMACE. Verze 4.0

TRANSFORMACE. Verze 4.0 TRANSFORMACE Verze 4.0 Obsah: 1. Instalace 1.1. Požadavky programu 1.2. Ochrana programu 1.3. Instalace 2. Rastr 2.1 Rastrové referenční výkresy 2.1.1 Menu Nástroje 3. Transformace rastru 3.1 Otevřít 3.2

Více

CNC PILOT 640. Souvislé řízení pro produkční soustruhy

CNC PILOT 640. Souvislé řízení pro produkční soustruhy CNC PILOT 640 Souvislé řízení pro produkční soustruhy Listopad 2013 Start smart Již po mnoho let se osvědčuje CNC PILOT v denním provozu na soustruzích, kde si vybudoval pověst praktického systému NC programování.

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

CNC soustružení pro pokročilé

CNC soustružení pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC soustružení pro pokročilé Šumperk, květen 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba a realizace vzdělávacích programů

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120 Základní informace o struktu e dat: Komise (nadkomise) obsahují leny schválené VR (po jejich identifikaci v SIS, p íp. dopln ní budou obsahovat všechny schválené leny, po novém za azení se vyplní datum

Více

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE CONSORTA Praha s.r.o. Poděbradská 12, 190 00 Praha 9 tel. +420 266 039 059 www.consorta.cz Ochrana vůči prostředí

Více

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje K vykonávání automatických cyklů na stroji nemůsí být nutné instalovat komplexní a tudíž drahý CNC systém. Někdy je možno dosáhnout

Více

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Podstata funkce za ízení, definice ozna ení os.

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Podstata funkce za ízení, definice ozna ení os. Název ve ejné zakázky: Dodávka CNC frézky s vysokofrekven ním v etenem pro projekt CENTEM Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Od

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

MANUALplus 620 Řízení pro cyklově řízené a CNC soustruhy

MANUALplus 620 Řízení pro cyklově řízené a CNC soustruhy MANUALplus 620 Řízení pro cyklově řízené a CNC soustruhy Červenec 2016 Start smart Již po mnoho let se MANUALplus osvědčuje v denním provozu u cyklově řízených soustruhů a vyznačuje se zejména možností

Více

TNC 128. Kompaktní pravoúhlé CNC řízení pro frézovací a vrtací stroje

TNC 128. Kompaktní pravoúhlé CNC řízení pro frézovací a vrtací stroje TNC 128 Kompaktní pravoúhlé CNC řízení pro frézovací a vrtací stroje Ĉervenec 2013 Funkce a technická data popsaná v tomto prospektu platí pro TNC 128 se software pro NC 771841-01. 2 Obsah TNC 128... Kde

Více

Šicí stroje NX-400 NX-200

Šicí stroje NX-400 NX-200 Šicí stroje NX-400 Brother NX-400/200 NX-400/ Elektronické šicí stroje řady NX vynikají velmi snadnou obsluhou, širokou nabídkou stehů a množstvím komfortních funkcí NX-400 Vždy na vaší straně NX-400 S

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

8 EGPVTW RQ\QTPQUVK ĮÉFKEÉ U[UVÅO 5'.1)+%# 7PKXGT\½NPÉ OCPCIGOGPV RTQEGUW

8 EGPVTW RQ\QTPQUVK ĮÉFKEÉ U[UVÅO 5'.1)+%# 7PKXGT\½NPÉ OCPCIGOGPV RTQEGUW www.arburg.com Přehled řešení 1 2 Centrální řízení: řídicí systém SELOGICA umožňuje ovládání všech strojů ALLROUNDER, robotických systémů a aplikací ARBURG. Intuitivní ovládání: grafická ovládací plocha

Více

DUM 01 téma: Pravidla pro kreslení výrobních výkres

DUM 01 téma: Pravidla pro kreslení výrobních výkres DUM 01 téma: Pravidla pro kreslení výrobních výkres ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy Maximální flexibilita instalace S pouze 4 kryty, Série

Více

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY Stránka. 27 z 50 3.2. ASOVÝ POSTUP PRACÍ - rok 2009 3.2.0. P EHLED DÍL ÍCH CÍL PLÁNOVANÉ 2009 íslo podrobn Datum pln ní matematicky formulovat postup výpo t V001 výpo etní postup ve form matematických

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Teplotní hmotnostní průtokoměr pro stlačený vzduch a plyny

Teplotní hmotnostní průtokoměr pro stlačený vzduch a plyny Teplotní hmotnostní průtokoměr pro stlačený vzduch a plyny měření kontrola analýza KMT Měřicí rozsah: 0,32... 63 m 3 N/h... 3,5... 1400 m 3 N/h Přesnost: ±2,5% z měřené hodnoty + 0,15% z rozsahu p max:

Více

MI-3 přístroj na zjištění indexu tavení

MI-3 přístroj na zjištění indexu tavení Göttfert Werkstoff-Prüfmaschinen GmbH Siemensstraße 2 74722 Buchen E-Mail: info@goettfert.de Internet: http://www.goettfert.com Zastoupení v ČR a SR: JD Dvořák, s.r.o. V Holešovičkách 14, 180 00 Praha

Více

RAPPLON. vysoce výkonné ploché emeny

RAPPLON. vysoce výkonné ploché emeny CZ RAPPLON vysoce výkonné ploché emeny 1 Vysoce výkonné ploché emeny urychlení pro nejefektivn jší výkon Ammeraal Beltech nabízí kompletní adu velmi kvalitních plochých emen vyrobených na moderním vybavení.

Více

LaserRangeMaster Pocket

LaserRangeMaster Pocket DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 09 SE 14 NO 19 TR 24 RU 29 UA 34 39 EE LV LT RO BG GR PIN 1/4" 02 x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 e a 8. 7. 6. b f 1. 5. d c 3. 2. 4. DISPLEJ: a b c d e f Rovina m ení

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

CNC PILOT 640 Řízení pro soustruhy a kombinované soustruhy/frézky

CNC PILOT 640 Řízení pro soustruhy a kombinované soustruhy/frézky CNC PILOT 640 Řízení pro soustruhy a kombinované soustruhy/frézky červen 2016 Start smart Řídicí systémy HEIDENHAIN pro soustruhy se již řadu let osvědčují jak u kompaktních, tak i složitých soustruhů.

Více

Systém podporuje různé typy referencí. Referenci může provést jak systémová část software, tak PLC program.

Systém podporuje různé typy referencí. Referenci může provést jak systémová část software, tak PLC program. 15. REFERENCE Systém podporuje různé typy referencí. Referenci může provést jak systémová část software, tak PLC program. 15.1 Konfigurace pro referenci O metodě zreferování souřadnice rozhoduje v konfiguraci

Více

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika: Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin Stručná charakteristika: je určen pro měření libovolné fyzikální veličiny, která je reprezentována napětím nebo ji lze na napětí převést. Zpětný převod

Více

Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny, na st nu a na st l s barevným dotykovým širokoúhlým TFT, LCD 7 16:9 displejem

Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny, na st nu a na st l s barevným dotykovým širokoúhlým TFT, LCD 7 16:9 displejem Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny, na st nu a na st l s barevným dotykovým širokoúhlým TFT, LCD 7 16:9 displejem Videotelefon s hlasitým hovorem, instalací do st ny, na st nu a na st l

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

TOROIDNÍ NAVÍJECÍ STROJE

TOROIDNÍ NAVÍJECÍ STROJE TOROIDNÍ NAVÍJECÍ STROJE KATALOG Obchodní zastoupení pro Českou republiku a Slovensko, ERMEG s.r.o., Žitavská 629/48, 460 11 Liberec 11, tel.: 485 108 148, fax: 485 103 077, e-mail: m.tichy@ermeg.cz 1

Více

8. Struktura údaj na LCD displeji

8. Struktura údaj na LCD displeji Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 56 8. Struktura údaj na LCD displeji 8.1 Hlavní menu Hlavní menu je zobrazeno vždy po spušt ní nabíje e. Jsou zde prozatím dv volby a to Výb r profilu nabíjení a

Více

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název ve ejné zakázky: CNC PERIFERNÍ ZA ÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PRODUKT INKREMENTÁLNÍHO TVÁ ENÍ Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní ZÁKLADNÍ

Více

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

NOVÁ KVALITA BROUŠENÍ

NOVÁ KVALITA BROUŠENÍ NOVÁ KVALITA BROUŠENÍ AMBICE Firma ZIERSCH GmbH se specializuje na vývoj, výrobu a prodej vysoce přesných portálových brusek, brusek na plocho a profilových brusek. V oblasti technologie broušení se firma

Více

DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat

DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat ze sady: 02 tematický okruh sady: Kreslení schémat ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01

Více

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

RESOL DeltaSol BS Plus

RESOL DeltaSol BS Plus Montáž - P ipojení - Obsluha RESOL DeltaSol BS Plus CZ verze 1.0 Obsah Technické údaje a popis funkcí... 3 1. Instalace... 4 1.1 Montáž... 4 1.2 Elektrické zapojení... 4 2. Zapojení solárního systému...

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ část původního dokumentu (původní text viz Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/02.0071) NÁVRH JEDNODUCHÝCH

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití a údržba

Více

Inteligentní ešení kamerového PC systému

Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní hybridní system IP kamer a analogových kamer Až 6 kamer na jednom PC H. 6 komprese Inteligentní ešení kamerového PC systému IVS IP + Analogové kamery

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů. Naučí nás rozdělit

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění [A] CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3

Více

Výrobní program. Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500

Výrobní program. Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Výrobní program Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Září 2007 Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Univerzální číslicová indikace polohy HEIDENHAIN je správným řešením pro obráběcí stroje,

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

385 28 + 385 07 385 50 385 11

385 28 + 385 07 385 50 385 11 Logicab TM 2 profesionální oznaèovací systém na popisování prvkù Mémocab, Duplix, samolepicích štítkù, ovládacích a signalizaèních prvkù, svorek Zásobník s pery Rám 385 27 + 385 03 385 05 385 08 Ploter

Více

TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM

TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM Střední průmyslová škola Technikum Przemysłowe Karviná Žižkova 1818, 733 01 Karviná - Hranice SPŠ TP Karviná TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Příručka je zpracovaná v EdgeCAM

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2 BAJ 1.8.2013 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci MIKROPROG S je určen

Více

EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN

EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN 332000-6-61 Pou ití: ení spojitosti Zkratový proud > 200 ma. M ení probíhá s automatickým epólováním

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování výroby jednoduchých součástí na CNC frézce s řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2011 / 2012 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího

Více

Trysky s rozst ikem plného kužele

Trysky s rozst ikem plného kužele Trysky s rozst ikem plného kužele Trysky s rozst ikem plného kužele absorpce požární ochrana chemické technologie srážení plynného chlóru odvzdušn ní kapaliny velkoplošné rozprašování skráp ní výplní úprava

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Kombiventil pro otopná

Kombiventil pro otopná 2 85 Kombiventil pro otopná t lesa Mini-kombiventil pro dvoutrubkové topné rozvody. VPD... VPE... Mini-kombiventil je termostatický ventil s integrovanou regulací diferen ního tlaku. Slouží k optimálnímu

Více

POPIS STROJE S500 CNC

POPIS STROJE S500 CNC Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 POPIS STROJE S500 CNC Technologické údaje: Točný průměr nad suportem Točný průměr nad ložem Průchozí otvor

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Nástroje produktivity

Nástroje produktivity Nástroje produktivity Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků, včetně obrázků v galerii) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Modulárně orientovaná struktura systému s distribuovanou inteligencí

Modulárně orientovaná struktura systému s distribuovanou inteligencí PMA a Company of WEST Control Solutions rail line Systémové komponenty Komunikační moduly pro CI45, SG45, KS45 a TB45 PROFIBUS-DP Ethernet MODBUS/TCP Kompaktní konstrukce Centralizované napájení Napájecí

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

CENTRUM, MODEL WT-150/WT-150Y PROVOZNÍ MANUÁL

CENTRUM, MODEL WT-150/WT-150Y PROVOZNÍ MANUÁL TY OSÉ P ESNÉ SOUSTRUŽNICKÉ CENTRUM, MODEL WT-150/WT-150Y PROVOZNÍ MANUÁL P ed uvedením stroje do chodu si prosím d kladn p e t te tento manuál a kompletn se seznamte s provozem stroje. Tento manuál m

Více

STRU NÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)

STRU NÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) STRU NÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) http://www.scia-online.com/ STUDENTSKÁ VERZE PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 http://www.scia-campus.com/ STAŽENÍ STUDENTSKÉ VERZE

Více

OKLADKA ROZDZIALU 2405-K

OKLADKA ROZDZIALU 2405-K OKLADKA ROZDZIALU 0-K SILOVÁ SKLÍČIDLA S OVLÁDÁNÍ STROJNÍ A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE SILOVÁ SKLÍČIDLA S OVL. STROJNÍ A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE TVRDÁ HORNÍ ČELIST ZADNÍ VÝKO TAŽNÁ ATICE KLÍNOVÉ POUZDRO

Více

22.4.2010. konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200

22.4.2010. konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200 ředváděcí dny 21.- Kompaktní a výkonnv konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200 1 QT-Smart 200 technická data stoje racovní prostor: Max. oběžný průměr 660 mm Max. obráběnýprůměr 350 mm Max. průměr obráběnétyče

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II)

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Název veřejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická

Více

Strojní pásová pila ProLine 520.450 H

Strojní pásová pila ProLine 520.450 H FIPAS-pily na kov s.r.o. Czech Strojní pásová pila ProLine 520.450 H 1. Zobrazení stroje Vyobrazení stroje slouží k informačním účelům a ukazuje konstrukčně podobný typ v ručním provedení. 2. Krátký popis

Více

MOTOROVÝ VŮZ 173 002-7 DR OD FIRMY KRES 21.12.2015

MOTOROVÝ VŮZ 173 002-7 DR OD FIRMY KRES 21.12.2015 V roce 1965 představila vagonka Bautzen jako následníka stroje VT 4.12.01 (173 001) z roku 1964 druhý prototyp s označením VT 4.12.02, takzvaný kolejový autobus (Schienenbus). Vůz měl větší výkon než jednička

Více

Technické školení 2014

Technické školení 2014 Technické školení 2014 Obsah 1. Technické školení 2014 3 1 40 22 23 24 2 8. 28 30 32 33 12 13 37 2 TECHNICKÉ ŠKOLENÍ 2014 Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou od samého začátku, tedy již více než 30 let koncipovány

Více

PR VODCE NASTAVENÍM MODELU

PR VODCE NASTAVENÍM MODELU PR VODCE NASTAVENÍM MODELU Program SVIT simuluje a současně vizualizuje chování technologických zařízení typu nádoba se vstupy a výstupy, jako jsou nádrže, reaktory či výměníky tepla. Je implementován

Více

Průvodní dokumentace IP-420

Průvodní dokumentace IP-420 Průvodní dokumentace IP-420 I&TS, spol. s r.o. Havlíčkova 215 280 02 Kolín4 tel: +420-321-723555 e-mail: info@iats.cz http://www.iats.cz 1 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 1.1 ÚVOD... 2 1.2 VŠEOBECNĚ... 2 1.2.1

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy Přednosti a vlastnosti možnost dopravy dlouhých kotev minimální potřeba místa při dopravě, skladování a montáži odolnost proti poškození při ohybu kotev Dočasná kotva kotvy

Více