Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka"

Transkript

1 CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny nového roku. Stejně jako například sousední Německo, jehož ekonomický růst avizovaný v polovině ledna může v konečném důsledku přinést mnoho pozitivního i našemu regionu. To bych přivítala nejen já, ale i mnozí naši podnikatelé, se kterými jsem měla možnost diskutovat v průběhu společného setkání na začátku ledna. Chtěla bych jim i touto cestou ještě jednou poděkovat za spolupráci v minulém roce a za sponzorské dary, kterými pomáhají zkvalitňovat společenský a kulturní život města. Velice si vážím jejich účasti na tomto setkání, jejich zájmu o navázání užší spolupráce s městem. Naším společným přáním je rozvoj podnikání v regionu, a tím i zvýšení potenciálu zaměstnávat co nejvíce našich občanů. Právě otázka nezaměstnanosti je v současnosti jedním z nejpalčivějších problémů. V lednu se v Budišově nad Budišovkou konalo 1. zasedání pracovní skupiny pro realizaci projektu Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje. Předmětem tohoto jednání bylo upřesnění problémových témat, která by v daném období měla být krajem přednostně řešena. Za město Fulnek jsme kromě výše zmiňovaného řešení vysoké nezaměstnanosti navrhli, aby dotační programy kraje zvýhodnily obce v socioekonomicky znevýhodněných oblastech (tedy i město Fulnek), a to především při řešení snížení energetické náročnosti budov (výměna oken a zateplení školských budov apod.). Předmětem jednání bylo rovněž zlepšení infrastruktury, zejména pak dotace na opravy místních komunikací. V průběhu ledna jsme všichni zaznamenali znepokojující zprávy o povodních na Ústecku a Plzeňsku. Tyto zprávy ve mně i v radních vyvolávají pocit velké naléhavosti řešení protipovodňových opatření na území našeho města a přilehlých obcí. Již koncem loňského roku proběhla intenzivní jednání týkající se dofinancování úpravy koryta toku Husího potoka a přípravy podkladů pro realizaci suchého poldru v Jerlochovicích. O jeho nutnosti jsme sice přesvědčeni, s jeho umístěním, navrženým ještě minulým vedením, však spokojeni nejsme. V současné pokročilé fázi příprav, kdy se rýsuje možnost 100% dotace, je však jakákoliv forma ochrany lepší než zastavení projektu. V rámci podpory cestovního ruchu jsme se zúčastnili veletrhu REGION- TOUR, na kterém se prezentovalo v rámci regionu Moravské Kravařsko i město Fulnek. Čerpání inspirace a získávání nápadů je velmi důležité pro vytváření dlouhodobější koncepce cestovního ruchu. Její součástí má být do budoucna i nová webová prezentace města Fulneku zdůrazňující mimo jiné turistický potenciál města a okolí a vytvářející podmínky pro rozvoj příjezdové turistiky. Při plánování aktivit se snažíme co nejvíce vycházet z vašich požadavků a potřeb. Byly podány žádosti o dotace na realizaci dětského hřiště na autobusovém nádraží a v lokalitě mezi panelovými domy ul. Požární, 1. máje a Krátká. Snažíme se i o rozšíření kamerového systému ze čtyř na jedenáct kamer. V rámci přeshraniční spolupráce s polským městem Rybnik byly podány dvě žádosti o dotaci, a to na projekt Česko-polské dny kultury a na projekt Hasiči bez hranic, ve kterém jsou zahrnuty i oslavy 150. výročí založení hasičského sboru ve Fulneku. Velký důraz klademe na setkání s osadními výbory, se zástupci spolků, organizací a sdružení působících na území města i regionu. Ve Vlkovicích (pokračování na straně 2) Petice za úpravu Husího potoka Vážení občané Jerlochovic, v pátek 21. ledna 2011 nám pan Ladislav Blahuta osobně předal petici Za úpravu Husího potoka v obci Jerlochovice, v níž nás žádáte, abychom činili opatření k zabránění kritické situaci. Chápeme vaše obavy, a proto jsme ihned po našem nástupu do funkce zahájili jednání s příslušnými institucemi. Jak jste již byli informováni v lednovém zpravodaji, proběhlo jednání s generálním ředitelem Povodí Odry ve věci realizace úpravy Husího potoka, probíhají jednání s dalšími kompetentními osobami. K těmto jednáním byl vždy přizýván pan Ladislav Blahuta, člen Osadního výboru v Jerlochovicích, a proto nás velmi překvapila jeho iniciativa k sepsání této petice. Chceme vás ubezpečit, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom správci toku Povodí (pokračování na straně 2) Z OBSAHU Slovo starostky Policie ČR Fulnek Z jednání RM a ZM MěÚ informuje Informace ze ZŠ a ZUŠ Zrození Fulneku Kultura a kino Zdravý životní styl

2 Petice za (pokračování ze strany 1) Odry pomohli s dofinancováním akce regulace Husího potoka v Jerlochovicích (cca 20 mil. Kč). Slíbili jsme to ve svých volebních programech i na ustavujícím zasedání zastupitelstva. A pokud budeme potřebovat vaši podporu, zcela jistě vás požádáme o spolupráci. O zásadních krocích při realizaci protipovodňových opatřeních vás budeme i nadále informovat prostřednictvím tohoto zpravodaje nebo na webových stránkách města. Bc. Jana Mocová, starostka Mgr. Jiří Kvita, místostarosta Komentář (pokračování ze strany 1) se projednávalo mimo jiné řešení dlouhodobého problému zaplavování části obce z okolních pozemků, v Děrném pak oprava napojení tamního sálu na kanalizaci. Jsme velmi rádi, když můžeme přispět k pozitivnímu řešení zdánlivě neřešitelných situací. Jednou z nich byla petice občanů ve věci konání adventních koncertů. Velmi mne potěšilo, že ze společného jednání zástupců Muzea Novojičínska a o. s. COMENIUS vzešlo konstruktivní řešení a obě strany se shodly, že mají zájem na pokračování spolupráce. Tradičně velmi vřelé přivítání zažíváme na valných hromadách Sdružení dobrovolných hasičů v Jerlochovicích, Jílovci, Lukavci a Fulneku. Hasičům patří poděkování nejen za záchranu našich majetků v době povodní, ale i za jejich práci s dětmi a mládeží. Stejná slova uznání zaslouží i zástupci tělovýchovných jednot. Na závěr malé rekapitulace zachycující nejdůležitější témata projednávaná vedením města mi dovolte uvést jeden krásný citát: Když někomu něco dáš, tak na to rychle zapomeň, a když od někoho něco dostaneš, tak na to nikdy nezapomeň. Krásné, nemyslíte? Přeji vám všem mnoho pěkných dnů. Bc. Jana Mocová, starostka Policie ČR Fulnek občanům V poslední době jsme zaregistrovali šíření různých nepodložených informací občany ve Fulneku, které vyvolávají mezi lidmi paniku. Bylo by v těchto situacích vhodné, aby si někteří občané skutečně ponechali své hypotézy pro sebe, protože se pak tyto informace šíří lavinovitým efektem a rovněž dosti komplikují práci zdejších policistů. Chtěli bychom proto požádat občany, aby své případné poznatky v prvé řadě konzultovali na zdejší součásti policie, kde jim mohou být poskytnuty veškeré potřebné informace. Zároveň bychom všechny občany chtěli upozornit na nové telefonní číslo Obvodního oddělení policie ČR ve Fulneku: Pokud se na toto číslo občan nedovolá, hlídka policie není v budově OOP přítomna. V případě okamžitého zásahu policie je nutno volat tísňovou linku 158. Je skutečně s podivem, kolik občanů dnes neví, že tato linka vůbec v případě nutnosti existuje. V neposlední řadě bychom chtěli požádat občany, že kdekoli zaregistrují pohyb různých podezřelých osob nebo vozidel, aby tyto poznatky neprodleně volali na zdejší součást policie. Policisté jsou všímavým občanům za tyto informace vděčni a snaží se okamžitě na daném místě zasáhnout. Pokud se tyto poznatky dozvídáme až po několika hodinách, je každému asi zřejmé, že tyto informace je velmi složité a ve většině případů nemožné vyhodnotit a realizovat. Mnohdy je opravdu potřebné na místě okamžitě zasáhnout a s podezřelými osobami ihned pracovat. Zároveň bychom chtěli všem občanům, kterým není lhostejná bezpečnost v našem městě, sdělit, že se v případě potřeby mohou kdykoli obrátit na policisty zdejší součásti policie, kteří se jim budou snažit v maximální možné míře vyjít vstříc. npor. Bc. Antonín Kurtin, vedoucí oddělení Z jednání Rady a Zastupitelstva Vážení občané, Zastupitelstvo města Fulneku po projednání na svém 2. zasedání konaném dne rozhodlo vykoupit pozemek parc. č. 1232/3, ost. pl. ost. kom, o vým. 76 m 2 v k.ú. Fulnek, a to od každé ideální pozemku za cenu 80 Kč/m 2, tj Kč celkem, zveřejnit záměr odprodeje pozemku parc. č. 115/1 ost. pl. jiná pl. o vým. 220 m 2 v k.ú. Stachovice s tím, že k pozemku bude zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu k pozemkům parc. č. 639 a 640, min. cena 30 Kč/m 2, neprodat části pozemků parc. č. 245/1, trvalý travní porost, o vým. cca 75 m 2 (celková vým. 655 m 2 ) a parc. č. 245/2, ost. pl. nepl. půda, o vým. cca 300 m 2 (celková vým m 2 ) v k.ú. Fulnek, neprodat pozemek parc. č. 131, zahrada, o vým. 260 m 2 v k.ú. Jerlochovice, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 305/2, zahrada, o vým. 111 m 2, ideální 1/4 pozemku parc. č. 305/5, zahrada, o vým. 26 m 2 a ideální 1/6 pozemku parc. č. 306/1 zahrada o vým. 60 m 2 v k.ú. Fulnek, min. cena 40 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 1257/2, zahrada, o vým. 265 m 2 v k.ú. Fulnek, min. cena 80 Kč/ m 2, neodprodat část pozemku parc. č. 1445, zahrada, o vým. cca 35 m 2 (celková vým. 201 m 2 ) v k.ú. Fulnek, zveřejnit záměr odprodeje části pozemku parc. č. 236, ost. pl. ost. kom. (celková vým. 252 m 2 ) a parc. č. 247, ost. pl. jiná pl. o vým. cca 220 m 2 (celková vým m 2 ) v k.ú. Fulnek, min. cena 30 Kč/m 2, zveřejnit záměr odprodeje části pozemku parc. č. 115/1, ost. pl. manip. pl. o vým. cca 450 m 2 (celková vým m 2 ) v k.ú. Jerlochovice, min. cena 30 Kč/m 2, odprodat byt č. 2, o vel. 2+1, standardní kvality, v domě čp. 31 ve Fulneku, ul. Řeznická, se spoluvlastnickým podílem 594/1625 na společných částech domu a spoluvlastnickým podílem 594/1625 na zastavěném pozemku, parc. č. 23 v k.ú. Fulnek, za cenu Kč, odprodat byt č. 3, o vel. 1+1, standardní kvality, v domě čp. 31 ve Fulneku, ul. Řeznická, se spoluvlastnickým podílem 594/1625 na společných částech domu a spoluvlastnickým podílem 594/1625 na zastavěném pozemku, parc. č. 23 v k.ú. Fulnek, za cenu Kč, zveřejnit záměr prodeje bytu č. 1 o vel. 3+1, o vým. 67,55 m 2 v domě čp. 668 ve Fulneku, ul. Pivovarská, se spoluvlastnickým podílem ve výši 6755/69035 na společných částech domu čp. 668 a spoluvlastnickým podílem na pozemku 6755/69035 parc. 2

3 č. 48, zastavěná plocha o vým. 243 m 2, vše k.ú. Fulnek, minimální cena je stanovena ve výši Kč, vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulneku na rok 2011 v celkovém objemu Kč, termín pro podání žádostí , uzavřít smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt Parky města Fulneku, přijmout dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši max ,60 Kč, v souladu s vyhlášeným programem grantové podpory projektů na obnovu exteriéru nemovitých kulturních památek na území města Fulneku pro rok 2010 poskytnout grant ve výši Kč p. Teodoru Reinholdovi na obnovu exteriéru nemovitých kulturních památek na území města Fulneku (výměna oken na budově horního zámku ve Fulneku), uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu, zřídit odbornou pracovní skupinu pro zabezpečení Programu regenerace městské památkové zóny Fulnek pro období let schválilo dodatek č. 1 k Zásadám pro převod domů, bytů, nebytových prostor, pozemků tvořících s nimi funkční celky v majetku města Fulneku, rozpočet města Fulneku na rok 2011 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu takto: 1.1. rozpočtový rámec příjmů ve výši Kč, 1.2. rozpočtový rámec výdajů ve výši Kč, 1.3. rozpočtový rámec financování ve výši Kč, 1.4. rozpočtový rámec výdajů na podporu rozvoje tělovýchovy a sportu ve výši Kč, 1.5. rozpočtový rámec výdajů na grantové projekty ve výši Kč, 1.6. rozpis rozpočtu města Fulneku na rok 2011, podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia na projekt Hasiči bez hranic v celkové hodnotě cca Kč, 100% předfinancování projektu ve výši cca Kč z rozpočtu města pod podmínkou, že spolupodíl ve výši 15 % bude na základě písemné dohody uhrazen Sborem dobrovolných hasičů Fulnek, a to převodem na účet města, program regenerace Městské památkové zóny Fulnek pro období , zapracovaný Ing. arch. Jaroslavem Novosadem, vydalo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení 54 odst. 2 a 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 4 územního plánu města Fulnek formou opatření obecné povahy, obecně závaznou vyhlášku města Fulneku č. 3/2010, o místním poplatku ze psů, obecně závaznou vyhlášku města Fulneku č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, obecně závaznou vyhlášku města Fulneku č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí, závazný ukazatel příspěvkové organizaci Městské lesy Fulnek na rok 2010 účelový příspěvek ve výši 5,6 mil. Kč na řešení insolvence organizace, pověřilo podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako určeného zastupitele Mgr. Jiřího Kvitu. vzalo na vědomí zprávu o finančním hospodaření města za období 1 9/2010 zvolilo pro volební období kontrolní výbor ve složení: předsedkyně: Karla Exnerová, členové: Mgr. Darina Kovačíková, Jiří Marek, Václav David, Vít Kubáč, finanční výbor ve složení: předseda: Jan Mariánek, členové: PaedDr. Bohumír Kusý, Mgr. Petr Daňa, Květoslava Andrýsková, František Schindler, do funkce předsedy a členy osadních výborů: Děrné: předseda: Ing. Martin Chrástek, členové: Mgr. Petr Daňa, Mgr. Jiří Svobodník Dolejší Kunčice: předseda: Bohuslav Zlámal, členové: Petr Zlámal, Jaromír Zlámal, Libor Maloušek, René Číp, Lenka Gonsiorová Vlkovice: předseda: René Egert, členové: Patrik Zlámal, Libuše Cibulcová, Jana Ficková, Irena Šenková Jerlochovice: předseda: Jiří Bártek, členové: Květoslava Stibůrková, Ladislav Blahuta Stachovice: předseda: Stanislav Skoček, členové: Josef Hirš, Stanislav Polášek, Lenka Vojkůvková Lukavec: předseda: Aleš Ohnheiser, členové: Vlastimil John, Jiří Pavera, Jitka Hoschová, Sylva Vernerová Jílovec: předseda: Marie Šichorová, členové: Jana Nalepová, Marie Blahetová, Petr Weiss Pohořílky: předseda: Antonín Novák, členové: Miroslav Smékal, Robert Friedel Jestřabí: předseda: Lubomír Fedoruc, členové: Zdeňka Novosadová, Vlasta Segeťová, Kamila Maková, stanovilo měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva města Fulnek za výkon funkce ve volebním období , s účinností od Rada města Fulneku po projednání na své 2. plánované schůzi konané dne rozhodla uzavřít smlouvu o likvidaci odpadů vzniklých při činnosti Technických služeb města Fulnek, p. o., sepsanou mezi příspěvkovou organizací Technické služby města Fulnek a městem Fulnek, uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Barokní kašna se sochou sv. Jana Sarkandra restaurátorské práce s ak. sochařem V. Míčou, zhotovitelem, Praha 1 Nové Město, kterým se mění článek III. Doba plnění termín plnění se prodlužuje do , uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Oprava MK Tyršova uzavřené mezi městem Fulnek a fou Marek, Vlkovice, Fulnek, kterým se mění článek IV. Cena za dílo provedení víceprací, uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na provedení územního plánu FULNEK s fou AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova, Brno, kdy předmětem dodatku je vypuštění termínu plateb za provedení jednotlivých etap zpracování územního plánu Fulnek, uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Parky města Fulneku s fou Petr Vykrut, Ostrava Hrabůvka, uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Oprava MK Česká, Zahradní, (pokračování na straně 4) 3

4 Z jednání (pokračování ze strany 3) Za Klášterem s fou Mořkovský CZ, s.r.o., Jerlochovice, Fulnek, kterým se mění článek IV. Cena za dílo, uzavřít smlouvu o dílo na akci Doplnění veřejného osvětlení v Jerlochovicích s fou ELEKTRO ZEMAN s.r.o., Fulnek, podat výpověď nájmu bytu č. 10 o vel. 2+1, standardní kvality, na ul. Fučíkova čp. 170 ve Fulneku, podle ust. 711, odst. 2, pís. b) občanského zákoníku, s tříměsíční výpovědní lhůtou, podat výpověď nájmu bytu č. 7 o vel. 1+0, se sníženou kvalitou, na ul. Fučíkova čp. 179 ve Fulneku, podle ust. 711, odst. 2, pís. b) občanského zákoníku, s tříměsíční výpovědní lhůtou, zadat veřejnou zakázku na akci MŠ Jerlochovice zateplení objektu a ekologický způsob vytápění a jmenovala komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení předložených cenových nabídek ve složení: M. Mošner, E. Vahalíková, Ing. L. Holeček, Ing. K. Šamárek, K. Horáček, zveřejnit záměr poskytnout část nebytového prostoru v domě čp. 81 ve Fulneku ul. Sborová, a to jedné třídy v 1. poschodí vpravo, do výpůjčky, na dobu určitou do doby zahájení rekonstrukce objektu, poskytnout část nebytového prostoru v domě čp. 81 ve Fulneku ul. Sborová a to jedné třídy v 1. poschodí vpravo do výpůjčky Občanskému sdružení K Pramenům, se sídlem Fulnek, část Děrné, uzavřít smlouvu o výpůjčce, a to na dobu určitou od do doby zahájení rekonstrukce Knurrova domu, uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Muzeem Novojičínska, p.o., Nový Jičín a městem Fulnek a požádat o zaslání přehledu všech sbírkových souborů a předmětů z Fulnecka, uložených v depozitáři lapidária apod., podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2011 mezi Moravskoslezským krajem, Ostrava, a městem Fulnek, zřídit odbornou pracovní skupinu pro přípravu oficiálních webových stránek města Fulneku, poskytnout Svazu postižených civilizačními chorobami, základní organizaci Kujavy, finanční dar ve výši Kč na činnost organizace v roce 2011, uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru SPCCH ZO Kujavy, přijmout věcné dary, a to 1 ks pračky a 1 ks sušičky pro poskytování veřejných služeb od společnosti Primus CE, s.r.o., Příbor, uzavřít darovací smlouvu se společností Primus CE, s.r.o., Příbor, vydat ceník nájemného Městského kulturního centra ve Fulneku, p. o, s účinností od , přijmout dotaci na projekt Česko-polské dny kultury v roce 2011 ve spolupráci MKCF, p.o., a polským partnerem Kulturní dům Niedobczyce, vzala na vědomí zprávu o zhodnocení činnosti komise pro životní prostředí, zhodnocení činnosti Sboru pro občanské záležitosti za období r. 2010, vydala ceník pro občany města Fulneku za pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu na rok 2011 schválila plán odpadového hospodářství města Fulneku na období , vyúčtování méněprací a víceprací položkový rozpočet a rozdíl v DPH 1 % na akci Oprava MK U Sýpky fou Mořkovský CZ, Jerlochovice, Fulnek, vyúčtování méněprací a víceprací položkový rozpočet na akci Oprava MK Na Opavsku, kdy zhotovitelem je fa Marek, Vlkovice, Fulnek, protokol o předání účelových komunikací v k. ú. Děrné a Stachovice stavby Silnice I/57 Hladké Životice obchvat do užívání městu Fulneku, úhradu za úkon poskytnuté pečovatelské služby pedikúra ve výši 150 Kč s účinností od , odvolala - z funkce předsedy povodňové a havarijní komise: Mgr. J. Denera, - z funkce místopředsedy povodňové a havarijní komise: J. Štekbauera, - z funkce člena povodňové a havarijní komise: MUDr. M. Mužného, p. M. Kopřivu, p. J. Cibulce, jmenovala - do funkce předsedy povodňové a havarijní komise: Bc. J. Mocovou, - do funkce místopředsedy povodňové a havarijní komise: Mgr. J. Kvitu, - do funkce člena povodňové a havarijní komise: p. R. Jurošku, p. S. Bačovského, p. J. Pavlíčka, udělila souhlas ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek k přijetí věcného daru v hodnotě Kč a nepeněžitého daru v hodnotě Kč pro MŠ U Sýpky, uložila předložit návrh smlouvy o dílo na provedení hloubkové kontroly hospodaření MLF, p.o., s p. Ing. J. Šindelářem, Krnov, v souladu s usnesením ZMF č. 29/02/10. Pozn. Usnesení z jednání ZMF a schůze RMF jsou uložena na webových stránkách města Fulneku: Bc. Jana Mocová starostka Ekologický koutek Nebuďte líní, třiďte odpad. Známý televizní spot společnosti EKO-KOM, a.s., který humornou formou poukazoval na nejrůznější výmluvy, proč lidé nemohou třídit odpad, se stal velmi populární. Nový slogan Má to smysl třiďte odpad vystihuje fakt, že právě na každém z nás záleží, jak bude s odpadem dále nakládáno. Buď umožníme jeho další zpracování a recyklaci, nebo zapříčiníme, že bude pouze odvezen na skládku. Často se v tisku a televizi skloňuje právě společnost EKO-KOM, a.s., jako autorizovaná obalová společnost, ale co to vlastně znamená a jak celý systém funguje? EKO-KOM, a.s., je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Toto plnění zajišťuje prostřednictvím systému tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO-KOM, a.s., fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. Na jedné straně společnost uzavírá smlouvy s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu, na straně druhé společnost uzavírá smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů s obcemi. V současné době EKO-KOM, a.s., sdružuje ve svém systému více než podniků a společností a spolu- 4

5 pracuje s obcemi a městy. Jednou z věcí, ke které se firma EKO-KOM, a.s., zavazuje, je poskytovat obcím a městům finanční odměnu, která je použitelná na rozvoj systému třídění odpadů. Město Fulnek je v systému zapojeno od roku V roce 2010 město získalo odměnu Kč. Celkové náklady na systém třídění byly Kč. V nákladech je zahrnuto propůjčení nádob na odpady (sklo, plast, papír), jejich výměna a rozmisťování, sběr, svoz a odstraňování odpadu, které spočívá v jeho třídění a využívání. V současné době je na území města a obcí umístěno cca 120 kontejnerů, do kterých lze odkládat, papír, sklo, plast a tetrapaky. Každým rokem se pracovníci odboru ÚR a ŽP snaží služby rozšiřovat, a to zřizováním nových sběrných hnízd. Rozšíření služeb se plánuje i v letošním roce. Budeme rádi, když občané Tříkrálová sbírka Vážení občané, tak jak v předcházejících letech i letos proběhla začátkem měsíce ledna Tříkrálová sbírka pod hlavičkou Charity Odry. Přesto, že koledníci nebyli ve všech místních částech a obcích, byla vybrána celková částka Kč, což je druhá sami přijdou s návrhy, kde je třeba služby rozšířit. Je třeba říct, že lokalita musí splňovat určité požadavky (zpevněný povrch, místo pro techniku). Někdy nelze umístit kontejner přesně tak, jak by nám to vyhovovalo. V každém případě se třídění vyplatí, jelikož ostatní složky, které nelze vytřídit, nám můžou v konečném důsledku tvořit minimální množství odpadů v popelnici. Podle toho si mohou občané nastavit četnost svozu popelnic, jelikož město Fulnek poskytuje služby spojené s likvidací komunálního odpadu prostřednictvím smlouvy s jednotlivými občany. V průběhu roku plánujeme prostřednictvím Zpravodaje informovat občany podrobněji o významu třídění, o tom, jak lze odpady využívat, co se z vytříděných odpadů dále vyrábí a jak je s odpadem z města dále nakládáno. nejvyšší za celou dobu jejího konání na území města Fulneku. Všem, kterým nejsou ostatní spoluobčané lhostejní a přispěli určitým finančním obnosem, patří upřímné poděkování. Odbor VV Jsme rádi, že občané využívají kontejnery na tříděný odpad. O významu třídění hovoří i množství kontejnerů na území města, v porovnání s tím, že v roce 1999 jsme začínali se 14 kontejnery na sklo a 14 kontejnery na plast. Informace k cenám za pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu na rok Dne Rada města Fulneku schválila ceník pro občany města Fulneku za pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu na rok Ceny zůstávají stejné jako v roce Ceník Tarif Ceny jednotlivých tarifů 1 14 dní 70 l , 1 měsíc 70 l , 1 týden 70 l , 1 14 dní 110 l , 1 týden 110 l , 1 14 dní léto, 1 týden zima , 1 týden zima 110 l , 1 měsíc 100 l , 1 týdně 240 l , 1 týden l , Tento ceník nabývá účinnosti dne Pavla Maštalířová, odbor ÚR a ŽP obec rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok Fulnek , , , , , , , ,00 Jerlochovice 7 910, , , , , , , ,00 Stachovice 5 895, , , , , , , ,00 Lukavec 8 603, , , , , , , ,00 Děrné , , , , , , , ,00 Vlkovice , , , , , , ,00 0,00 Jestřabí 1 538, , , , , , , ,00 Jílovec 860,00 710, , , ,00 931,00 934, ,00 Dol. Kunčice 0, , , ,50 0,00 0,00 0, ,00 Pohořílky 0,00 0,00 0,00 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fulnek Celkem , , , , , , , ,00 Vrchy 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 celkem , , , , , , , ,00 Dar pro MŠ ve Fulneku Již v jednom z předcházejících čísel Zpravodaje byla veřejnost informována o daru pro město od firmy PRIMUS CE. Darem byla průmyslová pračka v hodnotě Kč. Dohodou zástupců města s vedením firmy byly z praktických důvodů vybrány pračka a sušička s menším obsahem. Jsou umístěny v prostorách Mateřské školy U Sýpky, kde přispějí ke zkvalitnění údržby prádla pro všechny děti MŠ. Vedení mateřské školy děkuje za poskytnutý dar. 5

6 MŠ v Děrném vás zve na Dětský maškarní ples kdy: sobota od 14 hod. kde: v sále KD Děrné Vánoční odpoledne Na naší škole, ve školní jídelně, se uskutečnilo 14. prosince 2010 hravé vánoční odpoledne pro celou rodinu. Bylo plné sváteční atmosféry, povídání o prosinci a jeho svátcích. Soutěžili jsme ve vědomostní vánoční soutěži a vyráběli originální stromečky a hvězdičky z proutí, sušených jablíček a pomerančů. Děkujeme městu Fulneku a Moravskoslezskému kraji za finanční podporu. Doufáme, že s jejich pomocí budeme moci i v příštím roce 2011 pokračovat. Přejeme všem ekologicky smýšlejícím lidem šťastný nový rok 2011, čistý vzduch, radost v srdcích a spoustu dobrých nápadů. Hravá odpoledne pro vás pořádá ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku a EICO. Mgr. Jana Divincová, Ing. Ivana Mariánková PODĚKOVÁNÍ Ve dnech prosince 2010 proběhly na naší škole J. A. Komenského semináře s vánoční tematikou pod vedením zkušené lektorky, paní Lenky Mužné. Žáci ročníku putovali za hvězdou, žáci ročníku si vychutnali Vánoce v hudbě a žáci ročníku vedli poutavou diskusi na téma solidarita nejen v období Vánoc. Touto cestou chci jménem všech třídních učitelů i vedení školy poděkovat paní Lence Mužné za navození krásné předvánoční atmosféry. Mgr. Alexandra Mocová, ZŠ JAK Fulnek Naše škola má talent Jsme deváťáci, poslední rok na základní škole, a tak jsme chtěli udělat něco, aby se na nás hned tak nezapomnělo. Dali jsme hlavy dohromady, inspirovali se televizní show a připravili a uskutečnili jsme soutěž Naše škola má talent. Do všech tříd jsme rozdali přihlášky, byl o ně veliký zájem, rozvěsili jsme po škole i po městě plakáty, obešli sponzory, abychom ty nejlepší mohli odměnit, a začali jsme připravovat školní kolo. To proběhlo v pátek 10. prosince v naší tělocvičně, diváky tvořili všichni žáci naší školy. Ve školním kole soutěžili všichni, kdo projevili zájem, celkem 80 žáků. Největší zastoupení měli žáci 1. stupně, zahanbit se nenechali ani odvážlivci 6. a 7. ročníku, své talenty vyslaly i třídy speciální. Střídala se postupně čísla taneční, naši talenti se nebáli zazpívat nebo zahrát na flétnu sólově, bylo i několik vystoupení na trampolíně a žíněnkách, mezi talenty se objevil i kouzelník a bubeník, své umění předvedly i mažoretky. V porotě zasedli L. Zich, T. Gottwaldová, I. Marčíková a určitě to vůbec neměli lehké. Do finále pak vybrali čtyřicítku těch nejlepších. Finále proběhlo v pondělí 20. prosince v sále MKCF. Sál byl plný diváků z řad rodičů, žáků školy i veřejnosti, jedno zajímavé vystoupení střídalo druhé, díky sponzorským darům bylo čím odměňovat. Dnes už není ani tak důležité, kdo vyhrál, čí vystoupení bylo to nej. Daleko důležitější je, že máme i my školu plnou talentů, že všichni, kdo vystoupili, vystoupili dobrovolně a předvedli, co umí. Každý si zaslouží velký dík a velkou pochvalu. Všechno nás to stálo hodně snahy, sil a času, ale jsme rádi, že jsme se do soutěže Naše škola má talent pustili, že nás neodradily drobné neúspěchy a dokázali jsme tuto náročnou akci dotáhnout do zdárného konce. M. Čatkosová, N. Hrnčířová 9.A, ZŠ JAK Pořádání soutěže Naše škola má talent by se nepodařilo úspěšně realizovat, kdyby nebylo nadšení všech žáků 9.A, 6

7 paní Věry Čatkosové a Evy Kočí z MKCF, sponzorů Nordic Steel, Iva a Roman Mročkovi, Betrim s.r.o., Radovan Popp, MKCF, Autoservis Pavlík, Hospoda u Fojtíků, Lékárna Mgr. Paseková, TVA Servis, Eva Šupíková Mary Kay, Nábytek Libuše Stavjařová, Textil a hračkářství Katka, Proplyn p. Liberdová, Papírnictví Mapa, Drogerie Teta, Textil Mong Tan Tran, Nákupní centrum Linda, Bowling Ha Long, Cyklo Košárek, Kocián, Strnadelová Maso, uzeniny, Tomáš Dušek, Kadeřnictví Veronika, Elektro Pod zámkem, Elektro Zeman. Vám všem patří dík za pomoc při realizaci, za sponzorské dary pro všechny účinkující a podporu tohoto projektu. Deváťáci tímto zahájili novou tradici na naší škole a věřím, že i ti budoucí vhozenou rukavici se ctí zvednou a pomyslnou vysokou laťku, když nepřeskočí, aspoň dosáhnou. Mgr. Vilma Klevarová, ředitelka školy Informace ze Střední školy ve Vítkově-Podhradí Říká se, že řemeslo má zlaté dno. Platí to ale i v současné době? Jaký je zájem o učňovské obory? Mají současní žáci základních škol zájem právě přihlásit se k učňovskému školství nebo k učňovskému vzdělání? Žijeme ve společnosti, která osobnost člověka často hodnotí podle povolání, které vykonává. A právě tyto profese, při kterých člověk pracuje rukama, ztrácí na prestiži. Studenti si také často myslí, že pokud by se rozhodli pro učiliště, nebudou se v budoucnu schopni uživit a nedosáhnou na takový plat, jaký jim přinese vyšší vzdělání. V blízké době však celospolečenské uznání řemeslné práce zásadním způsobem vzroste, neboť kvalifikovaných řemeslníků v různých oborech prudce ubývá. Rodičům i absolventům devátých tříd může při rozhodování o budoucím povolání pomoci tato informace. Pro nadcházející školní rok 2011/2012 nabízí Střední škola ve Vítkově-Podhradí tyto učební a studijní obory: Tříleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem H/02 Karosář H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Kuchař-číšník H/01 Kadeřník Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 Dopravní prostředky L/01 Gastronomie Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou L/51 Podnikání Podrobnější informace mohou získat zájemci na webových stránkách školy možná je také osobní prohlídka školy na Podhradí. Nové Mateřské centrum ve Fulneku?! Není to tak docela pravda, nicméně: Na každém šprochu, pravdy trochu. Mateřské centrum Sedmikráska bude fungovat v našem městě i nadále, a to již šestým rokem, ale v novým prostorách! Své aktivity budeme nabízet od února 2011 v Knurrově domě každé úterý od 9.00 do hodin, a navíc také každou středu od do hodin. V úterý to bude klasické setkávání pro maminky s předškolními dětmi s předem daným programem především pro děti, každou středu jsou zváni rodiče s dětmi do herny, kde bude program volný. Do našeho Mateřského centra chodí zejména maminky, které chtějí s dětmi vyjít ze svých domovů, navázat nové přátelské vztahy, podělit se o své schopnosti i s ostatními, a tak pomáhají vytvářet pro děti pestré a zajímavé programy, chtějí, aby se jejich děti učily žít v kolektivu, něco nového se naučily, pohrály si s neokoukanými hračkami atd. Samozřejmě se velmi těšíme na nové tváře a nové nápady. Kromě Mateřského centra Sedmikráska plánuje naše občanské sdružení K PRAMENŮM pro letošní rok tyto akce: únor březen: několik výtvarných a tvořivých čtvrtků, březen již tradiční dětský bazárek, duben aktivní účast na Dni Země, květen Den pro rodinu na hřišti v Děrném, oslava Dne matek v Ladoňce, červen sportovně laděná akce Fulnecká pětka, říjen bazárek, říjen listopad Taneční pro páry. Pokud vás některá akce zaujala a chcete vědět více, ozvěte se nám na Těšíme se na viděnou při společné činnosti, zábavě a vytváření příjemné atmosféry v našem městě. Zkrátka někde u pramene Lenka Daňová Odloučené pracoviště praktického vyučování Střední školy Šenov u Nového Jičína se představuje Ve školním roce navštěvuje odloučené pracoviště ve Fulneku, kde se vyučuje převážně praxe, 108 žáků strojírenských oborů (obráběč kovů, zámečník, mechanik strojů a zařízení, strojírenská výroba). O odborný rozvoj se stará 6 učitelů odborného výcviku, 4 učitelé teorie a 2 nepedagogičtí pracovníci. Odborný rozvoj se neobejde bez odborné exkurze. Letos žáci navštívili nejmodernější automobilku Hyundai v Nošovicích. Zde si žáci prohlédli výrobu a mohli si uvědomit, že odborně zdatní pracovníci zde mohou najít své uplatnění. Exkurze měla přispět i ke zjištění, že se žáci bez odborného vzdělání jen těžko uplatní na trhu práce. Naše škola se stará nejen o rozvoj žáků, ale vyvíjí také další aktivity. Letos jsme pro žáky základních škol z Fulneku připravili technický kroužek. Žáci, kteří ho navštěvují, se nenásilnou formou seznamují s jednotlivými technickými obory. Po zvládnutí práce s pilkou, pilníkem či vrtačkou se chlapci pustili i do ovládání soustruhu a frézky. V závěrečné fázi technického kroužku se dokonce seznámí i s programováním obráběcích strojů. (pokračování na straně 8) 7

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 16.12.2010. čísl. 11/02/10-48/02/10

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 16.12.2010. čísl. 11/02/10-48/02/10 MĚSTO FULNEK Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 16.12.2010 čísl. 11/02/10-48/02/10 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 16/02/14-44/02/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 16/02/14-44/02/14 MĚSTO FULNEK Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 11.12.2014 čís. 16/02/14-44/02/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis č. 10/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 10. zasedání Rady

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

město FULNEK AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY

město FULNEK AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY 2016-2018 Akční plán na roky 2016-2018 pro město Fulnek: - schválen ZMF usnesením č. 196/09/16 ze dne 22.02.2016, - vznikl v návaznosti na Strategický plán rozvoje města

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.08.2015 čís. 472/25/15-490/25/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy,

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 15.12.2014 Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 78. schůze Rady obce Hukvaldy, ze dne 06.10.2014 78 1912 Ukládá

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13

MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13 MESTO STUDENKA Usneseni ze 48. schuze Rady mesta tu denky kona ne dne 13.11.2013 cis. 1374/48/13-1412/48/13 Upravena verze pro zve rejneni z duvodf do drzeni primefenosti zvefejfiovani osobnich udaj f

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 27.11. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 27.11. 2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více