Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka"

Transkript

1 CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny nového roku. Stejně jako například sousední Německo, jehož ekonomický růst avizovaný v polovině ledna může v konečném důsledku přinést mnoho pozitivního i našemu regionu. To bych přivítala nejen já, ale i mnozí naši podnikatelé, se kterými jsem měla možnost diskutovat v průběhu společného setkání na začátku ledna. Chtěla bych jim i touto cestou ještě jednou poděkovat za spolupráci v minulém roce a za sponzorské dary, kterými pomáhají zkvalitňovat společenský a kulturní život města. Velice si vážím jejich účasti na tomto setkání, jejich zájmu o navázání užší spolupráce s městem. Naším společným přáním je rozvoj podnikání v regionu, a tím i zvýšení potenciálu zaměstnávat co nejvíce našich občanů. Právě otázka nezaměstnanosti je v současnosti jedním z nejpalčivějších problémů. V lednu se v Budišově nad Budišovkou konalo 1. zasedání pracovní skupiny pro realizaci projektu Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje. Předmětem tohoto jednání bylo upřesnění problémových témat, která by v daném období měla být krajem přednostně řešena. Za město Fulnek jsme kromě výše zmiňovaného řešení vysoké nezaměstnanosti navrhli, aby dotační programy kraje zvýhodnily obce v socioekonomicky znevýhodněných oblastech (tedy i město Fulnek), a to především při řešení snížení energetické náročnosti budov (výměna oken a zateplení školských budov apod.). Předmětem jednání bylo rovněž zlepšení infrastruktury, zejména pak dotace na opravy místních komunikací. V průběhu ledna jsme všichni zaznamenali znepokojující zprávy o povodních na Ústecku a Plzeňsku. Tyto zprávy ve mně i v radních vyvolávají pocit velké naléhavosti řešení protipovodňových opatření na území našeho města a přilehlých obcí. Již koncem loňského roku proběhla intenzivní jednání týkající se dofinancování úpravy koryta toku Husího potoka a přípravy podkladů pro realizaci suchého poldru v Jerlochovicích. O jeho nutnosti jsme sice přesvědčeni, s jeho umístěním, navrženým ještě minulým vedením, však spokojeni nejsme. V současné pokročilé fázi příprav, kdy se rýsuje možnost 100% dotace, je však jakákoliv forma ochrany lepší než zastavení projektu. V rámci podpory cestovního ruchu jsme se zúčastnili veletrhu REGION- TOUR, na kterém se prezentovalo v rámci regionu Moravské Kravařsko i město Fulnek. Čerpání inspirace a získávání nápadů je velmi důležité pro vytváření dlouhodobější koncepce cestovního ruchu. Její součástí má být do budoucna i nová webová prezentace města Fulneku zdůrazňující mimo jiné turistický potenciál města a okolí a vytvářející podmínky pro rozvoj příjezdové turistiky. Při plánování aktivit se snažíme co nejvíce vycházet z vašich požadavků a potřeb. Byly podány žádosti o dotace na realizaci dětského hřiště na autobusovém nádraží a v lokalitě mezi panelovými domy ul. Požární, 1. máje a Krátká. Snažíme se i o rozšíření kamerového systému ze čtyř na jedenáct kamer. V rámci přeshraniční spolupráce s polským městem Rybnik byly podány dvě žádosti o dotaci, a to na projekt Česko-polské dny kultury a na projekt Hasiči bez hranic, ve kterém jsou zahrnuty i oslavy 150. výročí založení hasičského sboru ve Fulneku. Velký důraz klademe na setkání s osadními výbory, se zástupci spolků, organizací a sdružení působících na území města i regionu. Ve Vlkovicích (pokračování na straně 2) Petice za úpravu Husího potoka Vážení občané Jerlochovic, v pátek 21. ledna 2011 nám pan Ladislav Blahuta osobně předal petici Za úpravu Husího potoka v obci Jerlochovice, v níž nás žádáte, abychom činili opatření k zabránění kritické situaci. Chápeme vaše obavy, a proto jsme ihned po našem nástupu do funkce zahájili jednání s příslušnými institucemi. Jak jste již byli informováni v lednovém zpravodaji, proběhlo jednání s generálním ředitelem Povodí Odry ve věci realizace úpravy Husího potoka, probíhají jednání s dalšími kompetentními osobami. K těmto jednáním byl vždy přizýván pan Ladislav Blahuta, člen Osadního výboru v Jerlochovicích, a proto nás velmi překvapila jeho iniciativa k sepsání této petice. Chceme vás ubezpečit, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom správci toku Povodí (pokračování na straně 2) Z OBSAHU Slovo starostky Policie ČR Fulnek Z jednání RM a ZM MěÚ informuje Informace ze ZŠ a ZUŠ Zrození Fulneku Kultura a kino Zdravý životní styl

2 Petice za (pokračování ze strany 1) Odry pomohli s dofinancováním akce regulace Husího potoka v Jerlochovicích (cca 20 mil. Kč). Slíbili jsme to ve svých volebních programech i na ustavujícím zasedání zastupitelstva. A pokud budeme potřebovat vaši podporu, zcela jistě vás požádáme o spolupráci. O zásadních krocích při realizaci protipovodňových opatřeních vás budeme i nadále informovat prostřednictvím tohoto zpravodaje nebo na webových stránkách města. Bc. Jana Mocová, starostka Mgr. Jiří Kvita, místostarosta Komentář (pokračování ze strany 1) se projednávalo mimo jiné řešení dlouhodobého problému zaplavování části obce z okolních pozemků, v Děrném pak oprava napojení tamního sálu na kanalizaci. Jsme velmi rádi, když můžeme přispět k pozitivnímu řešení zdánlivě neřešitelných situací. Jednou z nich byla petice občanů ve věci konání adventních koncertů. Velmi mne potěšilo, že ze společného jednání zástupců Muzea Novojičínska a o. s. COMENIUS vzešlo konstruktivní řešení a obě strany se shodly, že mají zájem na pokračování spolupráce. Tradičně velmi vřelé přivítání zažíváme na valných hromadách Sdružení dobrovolných hasičů v Jerlochovicích, Jílovci, Lukavci a Fulneku. Hasičům patří poděkování nejen za záchranu našich majetků v době povodní, ale i za jejich práci s dětmi a mládeží. Stejná slova uznání zaslouží i zástupci tělovýchovných jednot. Na závěr malé rekapitulace zachycující nejdůležitější témata projednávaná vedením města mi dovolte uvést jeden krásný citát: Když někomu něco dáš, tak na to rychle zapomeň, a když od někoho něco dostaneš, tak na to nikdy nezapomeň. Krásné, nemyslíte? Přeji vám všem mnoho pěkných dnů. Bc. Jana Mocová, starostka Policie ČR Fulnek občanům V poslední době jsme zaregistrovali šíření různých nepodložených informací občany ve Fulneku, které vyvolávají mezi lidmi paniku. Bylo by v těchto situacích vhodné, aby si někteří občané skutečně ponechali své hypotézy pro sebe, protože se pak tyto informace šíří lavinovitým efektem a rovněž dosti komplikují práci zdejších policistů. Chtěli bychom proto požádat občany, aby své případné poznatky v prvé řadě konzultovali na zdejší součásti policie, kde jim mohou být poskytnuty veškeré potřebné informace. Zároveň bychom všechny občany chtěli upozornit na nové telefonní číslo Obvodního oddělení policie ČR ve Fulneku: Pokud se na toto číslo občan nedovolá, hlídka policie není v budově OOP přítomna. V případě okamžitého zásahu policie je nutno volat tísňovou linku 158. Je skutečně s podivem, kolik občanů dnes neví, že tato linka vůbec v případě nutnosti existuje. V neposlední řadě bychom chtěli požádat občany, že kdekoli zaregistrují pohyb různých podezřelých osob nebo vozidel, aby tyto poznatky neprodleně volali na zdejší součást policie. Policisté jsou všímavým občanům za tyto informace vděčni a snaží se okamžitě na daném místě zasáhnout. Pokud se tyto poznatky dozvídáme až po několika hodinách, je každému asi zřejmé, že tyto informace je velmi složité a ve většině případů nemožné vyhodnotit a realizovat. Mnohdy je opravdu potřebné na místě okamžitě zasáhnout a s podezřelými osobami ihned pracovat. Zároveň bychom chtěli všem občanům, kterým není lhostejná bezpečnost v našem městě, sdělit, že se v případě potřeby mohou kdykoli obrátit na policisty zdejší součásti policie, kteří se jim budou snažit v maximální možné míře vyjít vstříc. npor. Bc. Antonín Kurtin, vedoucí oddělení Z jednání Rady a Zastupitelstva Vážení občané, Zastupitelstvo města Fulneku po projednání na svém 2. zasedání konaném dne rozhodlo vykoupit pozemek parc. č. 1232/3, ost. pl. ost. kom, o vým. 76 m 2 v k.ú. Fulnek, a to od každé ideální pozemku za cenu 80 Kč/m 2, tj Kč celkem, zveřejnit záměr odprodeje pozemku parc. č. 115/1 ost. pl. jiná pl. o vým. 220 m 2 v k.ú. Stachovice s tím, že k pozemku bude zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu k pozemkům parc. č. 639 a 640, min. cena 30 Kč/m 2, neprodat části pozemků parc. č. 245/1, trvalý travní porost, o vým. cca 75 m 2 (celková vým. 655 m 2 ) a parc. č. 245/2, ost. pl. nepl. půda, o vým. cca 300 m 2 (celková vým m 2 ) v k.ú. Fulnek, neprodat pozemek parc. č. 131, zahrada, o vým. 260 m 2 v k.ú. Jerlochovice, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 305/2, zahrada, o vým. 111 m 2, ideální 1/4 pozemku parc. č. 305/5, zahrada, o vým. 26 m 2 a ideální 1/6 pozemku parc. č. 306/1 zahrada o vým. 60 m 2 v k.ú. Fulnek, min. cena 40 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 1257/2, zahrada, o vým. 265 m 2 v k.ú. Fulnek, min. cena 80 Kč/ m 2, neodprodat část pozemku parc. č. 1445, zahrada, o vým. cca 35 m 2 (celková vým. 201 m 2 ) v k.ú. Fulnek, zveřejnit záměr odprodeje části pozemku parc. č. 236, ost. pl. ost. kom. (celková vým. 252 m 2 ) a parc. č. 247, ost. pl. jiná pl. o vým. cca 220 m 2 (celková vým m 2 ) v k.ú. Fulnek, min. cena 30 Kč/m 2, zveřejnit záměr odprodeje části pozemku parc. č. 115/1, ost. pl. manip. pl. o vým. cca 450 m 2 (celková vým m 2 ) v k.ú. Jerlochovice, min. cena 30 Kč/m 2, odprodat byt č. 2, o vel. 2+1, standardní kvality, v domě čp. 31 ve Fulneku, ul. Řeznická, se spoluvlastnickým podílem 594/1625 na společných částech domu a spoluvlastnickým podílem 594/1625 na zastavěném pozemku, parc. č. 23 v k.ú. Fulnek, za cenu Kč, odprodat byt č. 3, o vel. 1+1, standardní kvality, v domě čp. 31 ve Fulneku, ul. Řeznická, se spoluvlastnickým podílem 594/1625 na společných částech domu a spoluvlastnickým podílem 594/1625 na zastavěném pozemku, parc. č. 23 v k.ú. Fulnek, za cenu Kč, zveřejnit záměr prodeje bytu č. 1 o vel. 3+1, o vým. 67,55 m 2 v domě čp. 668 ve Fulneku, ul. Pivovarská, se spoluvlastnickým podílem ve výši 6755/69035 na společných částech domu čp. 668 a spoluvlastnickým podílem na pozemku 6755/69035 parc. 2

3 č. 48, zastavěná plocha o vým. 243 m 2, vše k.ú. Fulnek, minimální cena je stanovena ve výši Kč, vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulneku na rok 2011 v celkovém objemu Kč, termín pro podání žádostí , uzavřít smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt Parky města Fulneku, přijmout dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši max ,60 Kč, v souladu s vyhlášeným programem grantové podpory projektů na obnovu exteriéru nemovitých kulturních památek na území města Fulneku pro rok 2010 poskytnout grant ve výši Kč p. Teodoru Reinholdovi na obnovu exteriéru nemovitých kulturních památek na území města Fulneku (výměna oken na budově horního zámku ve Fulneku), uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu, zřídit odbornou pracovní skupinu pro zabezpečení Programu regenerace městské památkové zóny Fulnek pro období let schválilo dodatek č. 1 k Zásadám pro převod domů, bytů, nebytových prostor, pozemků tvořících s nimi funkční celky v majetku města Fulneku, rozpočet města Fulneku na rok 2011 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu takto: 1.1. rozpočtový rámec příjmů ve výši Kč, 1.2. rozpočtový rámec výdajů ve výši Kč, 1.3. rozpočtový rámec financování ve výši Kč, 1.4. rozpočtový rámec výdajů na podporu rozvoje tělovýchovy a sportu ve výši Kč, 1.5. rozpočtový rámec výdajů na grantové projekty ve výši Kč, 1.6. rozpis rozpočtu města Fulneku na rok 2011, podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia na projekt Hasiči bez hranic v celkové hodnotě cca Kč, 100% předfinancování projektu ve výši cca Kč z rozpočtu města pod podmínkou, že spolupodíl ve výši 15 % bude na základě písemné dohody uhrazen Sborem dobrovolných hasičů Fulnek, a to převodem na účet města, program regenerace Městské památkové zóny Fulnek pro období , zapracovaný Ing. arch. Jaroslavem Novosadem, vydalo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení 54 odst. 2 a 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 4 územního plánu města Fulnek formou opatření obecné povahy, obecně závaznou vyhlášku města Fulneku č. 3/2010, o místním poplatku ze psů, obecně závaznou vyhlášku města Fulneku č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, obecně závaznou vyhlášku města Fulneku č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí, závazný ukazatel příspěvkové organizaci Městské lesy Fulnek na rok 2010 účelový příspěvek ve výši 5,6 mil. Kč na řešení insolvence organizace, pověřilo podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako určeného zastupitele Mgr. Jiřího Kvitu. vzalo na vědomí zprávu o finančním hospodaření města za období 1 9/2010 zvolilo pro volební období kontrolní výbor ve složení: předsedkyně: Karla Exnerová, členové: Mgr. Darina Kovačíková, Jiří Marek, Václav David, Vít Kubáč, finanční výbor ve složení: předseda: Jan Mariánek, členové: PaedDr. Bohumír Kusý, Mgr. Petr Daňa, Květoslava Andrýsková, František Schindler, do funkce předsedy a členy osadních výborů: Děrné: předseda: Ing. Martin Chrástek, členové: Mgr. Petr Daňa, Mgr. Jiří Svobodník Dolejší Kunčice: předseda: Bohuslav Zlámal, členové: Petr Zlámal, Jaromír Zlámal, Libor Maloušek, René Číp, Lenka Gonsiorová Vlkovice: předseda: René Egert, členové: Patrik Zlámal, Libuše Cibulcová, Jana Ficková, Irena Šenková Jerlochovice: předseda: Jiří Bártek, členové: Květoslava Stibůrková, Ladislav Blahuta Stachovice: předseda: Stanislav Skoček, členové: Josef Hirš, Stanislav Polášek, Lenka Vojkůvková Lukavec: předseda: Aleš Ohnheiser, členové: Vlastimil John, Jiří Pavera, Jitka Hoschová, Sylva Vernerová Jílovec: předseda: Marie Šichorová, členové: Jana Nalepová, Marie Blahetová, Petr Weiss Pohořílky: předseda: Antonín Novák, členové: Miroslav Smékal, Robert Friedel Jestřabí: předseda: Lubomír Fedoruc, členové: Zdeňka Novosadová, Vlasta Segeťová, Kamila Maková, stanovilo měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva města Fulnek za výkon funkce ve volebním období , s účinností od Rada města Fulneku po projednání na své 2. plánované schůzi konané dne rozhodla uzavřít smlouvu o likvidaci odpadů vzniklých při činnosti Technických služeb města Fulnek, p. o., sepsanou mezi příspěvkovou organizací Technické služby města Fulnek a městem Fulnek, uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Barokní kašna se sochou sv. Jana Sarkandra restaurátorské práce s ak. sochařem V. Míčou, zhotovitelem, Praha 1 Nové Město, kterým se mění článek III. Doba plnění termín plnění se prodlužuje do , uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Oprava MK Tyršova uzavřené mezi městem Fulnek a fou Marek, Vlkovice, Fulnek, kterým se mění článek IV. Cena za dílo provedení víceprací, uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na provedení územního plánu FULNEK s fou AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova, Brno, kdy předmětem dodatku je vypuštění termínu plateb za provedení jednotlivých etap zpracování územního plánu Fulnek, uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Parky města Fulneku s fou Petr Vykrut, Ostrava Hrabůvka, uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Oprava MK Česká, Zahradní, (pokračování na straně 4) 3

4 Z jednání (pokračování ze strany 3) Za Klášterem s fou Mořkovský CZ, s.r.o., Jerlochovice, Fulnek, kterým se mění článek IV. Cena za dílo, uzavřít smlouvu o dílo na akci Doplnění veřejného osvětlení v Jerlochovicích s fou ELEKTRO ZEMAN s.r.o., Fulnek, podat výpověď nájmu bytu č. 10 o vel. 2+1, standardní kvality, na ul. Fučíkova čp. 170 ve Fulneku, podle ust. 711, odst. 2, pís. b) občanského zákoníku, s tříměsíční výpovědní lhůtou, podat výpověď nájmu bytu č. 7 o vel. 1+0, se sníženou kvalitou, na ul. Fučíkova čp. 179 ve Fulneku, podle ust. 711, odst. 2, pís. b) občanského zákoníku, s tříměsíční výpovědní lhůtou, zadat veřejnou zakázku na akci MŠ Jerlochovice zateplení objektu a ekologický způsob vytápění a jmenovala komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení předložených cenových nabídek ve složení: M. Mošner, E. Vahalíková, Ing. L. Holeček, Ing. K. Šamárek, K. Horáček, zveřejnit záměr poskytnout část nebytového prostoru v domě čp. 81 ve Fulneku ul. Sborová, a to jedné třídy v 1. poschodí vpravo, do výpůjčky, na dobu určitou do doby zahájení rekonstrukce objektu, poskytnout část nebytového prostoru v domě čp. 81 ve Fulneku ul. Sborová a to jedné třídy v 1. poschodí vpravo do výpůjčky Občanskému sdružení K Pramenům, se sídlem Fulnek, část Děrné, uzavřít smlouvu o výpůjčce, a to na dobu určitou od do doby zahájení rekonstrukce Knurrova domu, uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Muzeem Novojičínska, p.o., Nový Jičín a městem Fulnek a požádat o zaslání přehledu všech sbírkových souborů a předmětů z Fulnecka, uložených v depozitáři lapidária apod., podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2011 mezi Moravskoslezským krajem, Ostrava, a městem Fulnek, zřídit odbornou pracovní skupinu pro přípravu oficiálních webových stránek města Fulneku, poskytnout Svazu postižených civilizačními chorobami, základní organizaci Kujavy, finanční dar ve výši Kč na činnost organizace v roce 2011, uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru SPCCH ZO Kujavy, přijmout věcné dary, a to 1 ks pračky a 1 ks sušičky pro poskytování veřejných služeb od společnosti Primus CE, s.r.o., Příbor, uzavřít darovací smlouvu se společností Primus CE, s.r.o., Příbor, vydat ceník nájemného Městského kulturního centra ve Fulneku, p. o, s účinností od , přijmout dotaci na projekt Česko-polské dny kultury v roce 2011 ve spolupráci MKCF, p.o., a polským partnerem Kulturní dům Niedobczyce, vzala na vědomí zprávu o zhodnocení činnosti komise pro životní prostředí, zhodnocení činnosti Sboru pro občanské záležitosti za období r. 2010, vydala ceník pro občany města Fulneku za pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu na rok 2011 schválila plán odpadového hospodářství města Fulneku na období , vyúčtování méněprací a víceprací položkový rozpočet a rozdíl v DPH 1 % na akci Oprava MK U Sýpky fou Mořkovský CZ, Jerlochovice, Fulnek, vyúčtování méněprací a víceprací položkový rozpočet na akci Oprava MK Na Opavsku, kdy zhotovitelem je fa Marek, Vlkovice, Fulnek, protokol o předání účelových komunikací v k. ú. Děrné a Stachovice stavby Silnice I/57 Hladké Životice obchvat do užívání městu Fulneku, úhradu za úkon poskytnuté pečovatelské služby pedikúra ve výši 150 Kč s účinností od , odvolala - z funkce předsedy povodňové a havarijní komise: Mgr. J. Denera, - z funkce místopředsedy povodňové a havarijní komise: J. Štekbauera, - z funkce člena povodňové a havarijní komise: MUDr. M. Mužného, p. M. Kopřivu, p. J. Cibulce, jmenovala - do funkce předsedy povodňové a havarijní komise: Bc. J. Mocovou, - do funkce místopředsedy povodňové a havarijní komise: Mgr. J. Kvitu, - do funkce člena povodňové a havarijní komise: p. R. Jurošku, p. S. Bačovského, p. J. Pavlíčka, udělila souhlas ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek k přijetí věcného daru v hodnotě Kč a nepeněžitého daru v hodnotě Kč pro MŠ U Sýpky, uložila předložit návrh smlouvy o dílo na provedení hloubkové kontroly hospodaření MLF, p.o., s p. Ing. J. Šindelářem, Krnov, v souladu s usnesením ZMF č. 29/02/10. Pozn. Usnesení z jednání ZMF a schůze RMF jsou uložena na webových stránkách města Fulneku: Bc. Jana Mocová starostka Ekologický koutek Nebuďte líní, třiďte odpad. Známý televizní spot společnosti EKO-KOM, a.s., který humornou formou poukazoval na nejrůznější výmluvy, proč lidé nemohou třídit odpad, se stal velmi populární. Nový slogan Má to smysl třiďte odpad vystihuje fakt, že právě na každém z nás záleží, jak bude s odpadem dále nakládáno. Buď umožníme jeho další zpracování a recyklaci, nebo zapříčiníme, že bude pouze odvezen na skládku. Často se v tisku a televizi skloňuje právě společnost EKO-KOM, a.s., jako autorizovaná obalová společnost, ale co to vlastně znamená a jak celý systém funguje? EKO-KOM, a.s., je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Toto plnění zajišťuje prostřednictvím systému tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO-KOM, a.s., fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. Na jedné straně společnost uzavírá smlouvy s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu, na straně druhé společnost uzavírá smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů s obcemi. V současné době EKO-KOM, a.s., sdružuje ve svém systému více než podniků a společností a spolu- 4

5 pracuje s obcemi a městy. Jednou z věcí, ke které se firma EKO-KOM, a.s., zavazuje, je poskytovat obcím a městům finanční odměnu, která je použitelná na rozvoj systému třídění odpadů. Město Fulnek je v systému zapojeno od roku V roce 2010 město získalo odměnu Kč. Celkové náklady na systém třídění byly Kč. V nákladech je zahrnuto propůjčení nádob na odpady (sklo, plast, papír), jejich výměna a rozmisťování, sběr, svoz a odstraňování odpadu, které spočívá v jeho třídění a využívání. V současné době je na území města a obcí umístěno cca 120 kontejnerů, do kterých lze odkládat, papír, sklo, plast a tetrapaky. Každým rokem se pracovníci odboru ÚR a ŽP snaží služby rozšiřovat, a to zřizováním nových sběrných hnízd. Rozšíření služeb se plánuje i v letošním roce. Budeme rádi, když občané Tříkrálová sbírka Vážení občané, tak jak v předcházejících letech i letos proběhla začátkem měsíce ledna Tříkrálová sbírka pod hlavičkou Charity Odry. Přesto, že koledníci nebyli ve všech místních částech a obcích, byla vybrána celková částka Kč, což je druhá sami přijdou s návrhy, kde je třeba služby rozšířit. Je třeba říct, že lokalita musí splňovat určité požadavky (zpevněný povrch, místo pro techniku). Někdy nelze umístit kontejner přesně tak, jak by nám to vyhovovalo. V každém případě se třídění vyplatí, jelikož ostatní složky, které nelze vytřídit, nám můžou v konečném důsledku tvořit minimální množství odpadů v popelnici. Podle toho si mohou občané nastavit četnost svozu popelnic, jelikož město Fulnek poskytuje služby spojené s likvidací komunálního odpadu prostřednictvím smlouvy s jednotlivými občany. V průběhu roku plánujeme prostřednictvím Zpravodaje informovat občany podrobněji o významu třídění, o tom, jak lze odpady využívat, co se z vytříděných odpadů dále vyrábí a jak je s odpadem z města dále nakládáno. nejvyšší za celou dobu jejího konání na území města Fulneku. Všem, kterým nejsou ostatní spoluobčané lhostejní a přispěli určitým finančním obnosem, patří upřímné poděkování. Odbor VV Jsme rádi, že občané využívají kontejnery na tříděný odpad. O významu třídění hovoří i množství kontejnerů na území města, v porovnání s tím, že v roce 1999 jsme začínali se 14 kontejnery na sklo a 14 kontejnery na plast. Informace k cenám za pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu na rok Dne Rada města Fulneku schválila ceník pro občany města Fulneku za pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu na rok Ceny zůstávají stejné jako v roce Ceník Tarif Ceny jednotlivých tarifů 1 14 dní 70 l , 1 měsíc 70 l , 1 týden 70 l , 1 14 dní 110 l , 1 týden 110 l , 1 14 dní léto, 1 týden zima , 1 týden zima 110 l , 1 měsíc 100 l , 1 týdně 240 l , 1 týden l , Tento ceník nabývá účinnosti dne Pavla Maštalířová, odbor ÚR a ŽP obec rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok Fulnek , , , , , , , ,00 Jerlochovice 7 910, , , , , , , ,00 Stachovice 5 895, , , , , , , ,00 Lukavec 8 603, , , , , , , ,00 Děrné , , , , , , , ,00 Vlkovice , , , , , , ,00 0,00 Jestřabí 1 538, , , , , , , ,00 Jílovec 860,00 710, , , ,00 931,00 934, ,00 Dol. Kunčice 0, , , ,50 0,00 0,00 0, ,00 Pohořílky 0,00 0,00 0,00 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fulnek Celkem , , , , , , , ,00 Vrchy 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 celkem , , , , , , , ,00 Dar pro MŠ ve Fulneku Již v jednom z předcházejících čísel Zpravodaje byla veřejnost informována o daru pro město od firmy PRIMUS CE. Darem byla průmyslová pračka v hodnotě Kč. Dohodou zástupců města s vedením firmy byly z praktických důvodů vybrány pračka a sušička s menším obsahem. Jsou umístěny v prostorách Mateřské školy U Sýpky, kde přispějí ke zkvalitnění údržby prádla pro všechny děti MŠ. Vedení mateřské školy děkuje za poskytnutý dar. 5

6 MŠ v Děrném vás zve na Dětský maškarní ples kdy: sobota od 14 hod. kde: v sále KD Děrné Vánoční odpoledne Na naší škole, ve školní jídelně, se uskutečnilo 14. prosince 2010 hravé vánoční odpoledne pro celou rodinu. Bylo plné sváteční atmosféry, povídání o prosinci a jeho svátcích. Soutěžili jsme ve vědomostní vánoční soutěži a vyráběli originální stromečky a hvězdičky z proutí, sušených jablíček a pomerančů. Děkujeme městu Fulneku a Moravskoslezskému kraji za finanční podporu. Doufáme, že s jejich pomocí budeme moci i v příštím roce 2011 pokračovat. Přejeme všem ekologicky smýšlejícím lidem šťastný nový rok 2011, čistý vzduch, radost v srdcích a spoustu dobrých nápadů. Hravá odpoledne pro vás pořádá ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku a EICO. Mgr. Jana Divincová, Ing. Ivana Mariánková PODĚKOVÁNÍ Ve dnech prosince 2010 proběhly na naší škole J. A. Komenského semináře s vánoční tematikou pod vedením zkušené lektorky, paní Lenky Mužné. Žáci ročníku putovali za hvězdou, žáci ročníku si vychutnali Vánoce v hudbě a žáci ročníku vedli poutavou diskusi na téma solidarita nejen v období Vánoc. Touto cestou chci jménem všech třídních učitelů i vedení školy poděkovat paní Lence Mužné za navození krásné předvánoční atmosféry. Mgr. Alexandra Mocová, ZŠ JAK Fulnek Naše škola má talent Jsme deváťáci, poslední rok na základní škole, a tak jsme chtěli udělat něco, aby se na nás hned tak nezapomnělo. Dali jsme hlavy dohromady, inspirovali se televizní show a připravili a uskutečnili jsme soutěž Naše škola má talent. Do všech tříd jsme rozdali přihlášky, byl o ně veliký zájem, rozvěsili jsme po škole i po městě plakáty, obešli sponzory, abychom ty nejlepší mohli odměnit, a začali jsme připravovat školní kolo. To proběhlo v pátek 10. prosince v naší tělocvičně, diváky tvořili všichni žáci naší školy. Ve školním kole soutěžili všichni, kdo projevili zájem, celkem 80 žáků. Největší zastoupení měli žáci 1. stupně, zahanbit se nenechali ani odvážlivci 6. a 7. ročníku, své talenty vyslaly i třídy speciální. Střídala se postupně čísla taneční, naši talenti se nebáli zazpívat nebo zahrát na flétnu sólově, bylo i několik vystoupení na trampolíně a žíněnkách, mezi talenty se objevil i kouzelník a bubeník, své umění předvedly i mažoretky. V porotě zasedli L. Zich, T. Gottwaldová, I. Marčíková a určitě to vůbec neměli lehké. Do finále pak vybrali čtyřicítku těch nejlepších. Finále proběhlo v pondělí 20. prosince v sále MKCF. Sál byl plný diváků z řad rodičů, žáků školy i veřejnosti, jedno zajímavé vystoupení střídalo druhé, díky sponzorským darům bylo čím odměňovat. Dnes už není ani tak důležité, kdo vyhrál, čí vystoupení bylo to nej. Daleko důležitější je, že máme i my školu plnou talentů, že všichni, kdo vystoupili, vystoupili dobrovolně a předvedli, co umí. Každý si zaslouží velký dík a velkou pochvalu. Všechno nás to stálo hodně snahy, sil a času, ale jsme rádi, že jsme se do soutěže Naše škola má talent pustili, že nás neodradily drobné neúspěchy a dokázali jsme tuto náročnou akci dotáhnout do zdárného konce. M. Čatkosová, N. Hrnčířová 9.A, ZŠ JAK Pořádání soutěže Naše škola má talent by se nepodařilo úspěšně realizovat, kdyby nebylo nadšení všech žáků 9.A, 6

7 paní Věry Čatkosové a Evy Kočí z MKCF, sponzorů Nordic Steel, Iva a Roman Mročkovi, Betrim s.r.o., Radovan Popp, MKCF, Autoservis Pavlík, Hospoda u Fojtíků, Lékárna Mgr. Paseková, TVA Servis, Eva Šupíková Mary Kay, Nábytek Libuše Stavjařová, Textil a hračkářství Katka, Proplyn p. Liberdová, Papírnictví Mapa, Drogerie Teta, Textil Mong Tan Tran, Nákupní centrum Linda, Bowling Ha Long, Cyklo Košárek, Kocián, Strnadelová Maso, uzeniny, Tomáš Dušek, Kadeřnictví Veronika, Elektro Pod zámkem, Elektro Zeman. Vám všem patří dík za pomoc při realizaci, za sponzorské dary pro všechny účinkující a podporu tohoto projektu. Deváťáci tímto zahájili novou tradici na naší škole a věřím, že i ti budoucí vhozenou rukavici se ctí zvednou a pomyslnou vysokou laťku, když nepřeskočí, aspoň dosáhnou. Mgr. Vilma Klevarová, ředitelka školy Informace ze Střední školy ve Vítkově-Podhradí Říká se, že řemeslo má zlaté dno. Platí to ale i v současné době? Jaký je zájem o učňovské obory? Mají současní žáci základních škol zájem právě přihlásit se k učňovskému školství nebo k učňovskému vzdělání? Žijeme ve společnosti, která osobnost člověka často hodnotí podle povolání, které vykonává. A právě tyto profese, při kterých člověk pracuje rukama, ztrácí na prestiži. Studenti si také často myslí, že pokud by se rozhodli pro učiliště, nebudou se v budoucnu schopni uživit a nedosáhnou na takový plat, jaký jim přinese vyšší vzdělání. V blízké době však celospolečenské uznání řemeslné práce zásadním způsobem vzroste, neboť kvalifikovaných řemeslníků v různých oborech prudce ubývá. Rodičům i absolventům devátých tříd může při rozhodování o budoucím povolání pomoci tato informace. Pro nadcházející školní rok 2011/2012 nabízí Střední škola ve Vítkově-Podhradí tyto učební a studijní obory: Tříleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem H/02 Karosář H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Kuchař-číšník H/01 Kadeřník Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 Dopravní prostředky L/01 Gastronomie Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou L/51 Podnikání Podrobnější informace mohou získat zájemci na webových stránkách školy možná je také osobní prohlídka školy na Podhradí. Nové Mateřské centrum ve Fulneku?! Není to tak docela pravda, nicméně: Na každém šprochu, pravdy trochu. Mateřské centrum Sedmikráska bude fungovat v našem městě i nadále, a to již šestým rokem, ale v novým prostorách! Své aktivity budeme nabízet od února 2011 v Knurrově domě každé úterý od 9.00 do hodin, a navíc také každou středu od do hodin. V úterý to bude klasické setkávání pro maminky s předškolními dětmi s předem daným programem především pro děti, každou středu jsou zváni rodiče s dětmi do herny, kde bude program volný. Do našeho Mateřského centra chodí zejména maminky, které chtějí s dětmi vyjít ze svých domovů, navázat nové přátelské vztahy, podělit se o své schopnosti i s ostatními, a tak pomáhají vytvářet pro děti pestré a zajímavé programy, chtějí, aby se jejich děti učily žít v kolektivu, něco nového se naučily, pohrály si s neokoukanými hračkami atd. Samozřejmě se velmi těšíme na nové tváře a nové nápady. Kromě Mateřského centra Sedmikráska plánuje naše občanské sdružení K PRAMENŮM pro letošní rok tyto akce: únor březen: několik výtvarných a tvořivých čtvrtků, březen již tradiční dětský bazárek, duben aktivní účast na Dni Země, květen Den pro rodinu na hřišti v Děrném, oslava Dne matek v Ladoňce, červen sportovně laděná akce Fulnecká pětka, říjen bazárek, říjen listopad Taneční pro páry. Pokud vás některá akce zaujala a chcete vědět více, ozvěte se nám na Těšíme se na viděnou při společné činnosti, zábavě a vytváření příjemné atmosféry v našem městě. Zkrátka někde u pramene Lenka Daňová Odloučené pracoviště praktického vyučování Střední školy Šenov u Nového Jičína se představuje Ve školním roce navštěvuje odloučené pracoviště ve Fulneku, kde se vyučuje převážně praxe, 108 žáků strojírenských oborů (obráběč kovů, zámečník, mechanik strojů a zařízení, strojírenská výroba). O odborný rozvoj se stará 6 učitelů odborného výcviku, 4 učitelé teorie a 2 nepedagogičtí pracovníci. Odborný rozvoj se neobejde bez odborné exkurze. Letos žáci navštívili nejmodernější automobilku Hyundai v Nošovicích. Zde si žáci prohlédli výrobu a mohli si uvědomit, že odborně zdatní pracovníci zde mohou najít své uplatnění. Exkurze měla přispět i ke zjištění, že se žáci bez odborného vzdělání jen těžko uplatní na trhu práce. Naše škola se stará nejen o rozvoj žáků, ale vyvíjí také další aktivity. Letos jsme pro žáky základních škol z Fulneku připravili technický kroužek. Žáci, kteří ho navštěvují, se nenásilnou formou seznamují s jednotlivými technickými obory. Po zvládnutí práce s pilkou, pilníkem či vrtačkou se chlapci pustili i do ovládání soustruhu a frézky. V závěrečné fázi technického kroužku se dokonce seznámí i s programováním obráběcích strojů. (pokračování na straně 8) 7

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

C E N A 5 K č. Komentář starosty

C E N A 5 K č. Komentář starosty C E N A 5 K č F U L N E C K Ý Z P R A V O D A J Lidé mají strach: hovoří se o příchodu desítek Romů Vážení spoluobčané, Novojičínský deník v pondělí 27. září v článku Lidé mají strach: hovoří se o příchodu

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Fulnecký cena 6 Kč 5 2013 Zpravodaj Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Filmklub Comenius představí Solartaxi 18 Jak dopadli žáci při přijímačkách nanečisto? 14 Vždy jsem snila o tom,

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB Fulnecký cena 6 Kč 2 2014 ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, říká Eliška Děcká v rozhovoru pro FZ na straně 16. FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ 4 2 PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč LEDEN 2006 Zamyšlení pana Sokola, i když je původně určeno obyvatelům Domova důchodců v Příboře, jistě najde odezvu i u ostatních čtenářů. Ti, kteří celý rok na vydávání

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str.

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str. ř í j e n 2 012 F u l n e c k ý č í s l o 10 z p r a v o d a j Tane ní ve er s Relaxkem V letošním roce vyšlo 1. zá í na sobotu a mnoho d tí si jist oddychlo, že si mohou prodloužit prázdniny a oddálit

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více