Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka"

Transkript

1 CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny nového roku. Stejně jako například sousední Německo, jehož ekonomický růst avizovaný v polovině ledna může v konečném důsledku přinést mnoho pozitivního i našemu regionu. To bych přivítala nejen já, ale i mnozí naši podnikatelé, se kterými jsem měla možnost diskutovat v průběhu společného setkání na začátku ledna. Chtěla bych jim i touto cestou ještě jednou poděkovat za spolupráci v minulém roce a za sponzorské dary, kterými pomáhají zkvalitňovat společenský a kulturní život města. Velice si vážím jejich účasti na tomto setkání, jejich zájmu o navázání užší spolupráce s městem. Naším společným přáním je rozvoj podnikání v regionu, a tím i zvýšení potenciálu zaměstnávat co nejvíce našich občanů. Právě otázka nezaměstnanosti je v současnosti jedním z nejpalčivějších problémů. V lednu se v Budišově nad Budišovkou konalo 1. zasedání pracovní skupiny pro realizaci projektu Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje. Předmětem tohoto jednání bylo upřesnění problémových témat, která by v daném období měla být krajem přednostně řešena. Za město Fulnek jsme kromě výše zmiňovaného řešení vysoké nezaměstnanosti navrhli, aby dotační programy kraje zvýhodnily obce v socioekonomicky znevýhodněných oblastech (tedy i město Fulnek), a to především při řešení snížení energetické náročnosti budov (výměna oken a zateplení školských budov apod.). Předmětem jednání bylo rovněž zlepšení infrastruktury, zejména pak dotace na opravy místních komunikací. V průběhu ledna jsme všichni zaznamenali znepokojující zprávy o povodních na Ústecku a Plzeňsku. Tyto zprávy ve mně i v radních vyvolávají pocit velké naléhavosti řešení protipovodňových opatření na území našeho města a přilehlých obcí. Již koncem loňského roku proběhla intenzivní jednání týkající se dofinancování úpravy koryta toku Husího potoka a přípravy podkladů pro realizaci suchého poldru v Jerlochovicích. O jeho nutnosti jsme sice přesvědčeni, s jeho umístěním, navrženým ještě minulým vedením, však spokojeni nejsme. V současné pokročilé fázi příprav, kdy se rýsuje možnost 100% dotace, je však jakákoliv forma ochrany lepší než zastavení projektu. V rámci podpory cestovního ruchu jsme se zúčastnili veletrhu REGION- TOUR, na kterém se prezentovalo v rámci regionu Moravské Kravařsko i město Fulnek. Čerpání inspirace a získávání nápadů je velmi důležité pro vytváření dlouhodobější koncepce cestovního ruchu. Její součástí má být do budoucna i nová webová prezentace města Fulneku zdůrazňující mimo jiné turistický potenciál města a okolí a vytvářející podmínky pro rozvoj příjezdové turistiky. Při plánování aktivit se snažíme co nejvíce vycházet z vašich požadavků a potřeb. Byly podány žádosti o dotace na realizaci dětského hřiště na autobusovém nádraží a v lokalitě mezi panelovými domy ul. Požární, 1. máje a Krátká. Snažíme se i o rozšíření kamerového systému ze čtyř na jedenáct kamer. V rámci přeshraniční spolupráce s polským městem Rybnik byly podány dvě žádosti o dotaci, a to na projekt Česko-polské dny kultury a na projekt Hasiči bez hranic, ve kterém jsou zahrnuty i oslavy 150. výročí založení hasičského sboru ve Fulneku. Velký důraz klademe na setkání s osadními výbory, se zástupci spolků, organizací a sdružení působících na území města i regionu. Ve Vlkovicích (pokračování na straně 2) Petice za úpravu Husího potoka Vážení občané Jerlochovic, v pátek 21. ledna 2011 nám pan Ladislav Blahuta osobně předal petici Za úpravu Husího potoka v obci Jerlochovice, v níž nás žádáte, abychom činili opatření k zabránění kritické situaci. Chápeme vaše obavy, a proto jsme ihned po našem nástupu do funkce zahájili jednání s příslušnými institucemi. Jak jste již byli informováni v lednovém zpravodaji, proběhlo jednání s generálním ředitelem Povodí Odry ve věci realizace úpravy Husího potoka, probíhají jednání s dalšími kompetentními osobami. K těmto jednáním byl vždy přizýván pan Ladislav Blahuta, člen Osadního výboru v Jerlochovicích, a proto nás velmi překvapila jeho iniciativa k sepsání této petice. Chceme vás ubezpečit, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom správci toku Povodí (pokračování na straně 2) Z OBSAHU Slovo starostky Policie ČR Fulnek Z jednání RM a ZM MěÚ informuje Informace ze ZŠ a ZUŠ Zrození Fulneku Kultura a kino Zdravý životní styl

2 Petice za (pokračování ze strany 1) Odry pomohli s dofinancováním akce regulace Husího potoka v Jerlochovicích (cca 20 mil. Kč). Slíbili jsme to ve svých volebních programech i na ustavujícím zasedání zastupitelstva. A pokud budeme potřebovat vaši podporu, zcela jistě vás požádáme o spolupráci. O zásadních krocích při realizaci protipovodňových opatřeních vás budeme i nadále informovat prostřednictvím tohoto zpravodaje nebo na webových stránkách města. Bc. Jana Mocová, starostka Mgr. Jiří Kvita, místostarosta Komentář (pokračování ze strany 1) se projednávalo mimo jiné řešení dlouhodobého problému zaplavování části obce z okolních pozemků, v Děrném pak oprava napojení tamního sálu na kanalizaci. Jsme velmi rádi, když můžeme přispět k pozitivnímu řešení zdánlivě neřešitelných situací. Jednou z nich byla petice občanů ve věci konání adventních koncertů. Velmi mne potěšilo, že ze společného jednání zástupců Muzea Novojičínska a o. s. COMENIUS vzešlo konstruktivní řešení a obě strany se shodly, že mají zájem na pokračování spolupráce. Tradičně velmi vřelé přivítání zažíváme na valných hromadách Sdružení dobrovolných hasičů v Jerlochovicích, Jílovci, Lukavci a Fulneku. Hasičům patří poděkování nejen za záchranu našich majetků v době povodní, ale i za jejich práci s dětmi a mládeží. Stejná slova uznání zaslouží i zástupci tělovýchovných jednot. Na závěr malé rekapitulace zachycující nejdůležitější témata projednávaná vedením města mi dovolte uvést jeden krásný citát: Když někomu něco dáš, tak na to rychle zapomeň, a když od někoho něco dostaneš, tak na to nikdy nezapomeň. Krásné, nemyslíte? Přeji vám všem mnoho pěkných dnů. Bc. Jana Mocová, starostka Policie ČR Fulnek občanům V poslední době jsme zaregistrovali šíření různých nepodložených informací občany ve Fulneku, které vyvolávají mezi lidmi paniku. Bylo by v těchto situacích vhodné, aby si někteří občané skutečně ponechali své hypotézy pro sebe, protože se pak tyto informace šíří lavinovitým efektem a rovněž dosti komplikují práci zdejších policistů. Chtěli bychom proto požádat občany, aby své případné poznatky v prvé řadě konzultovali na zdejší součásti policie, kde jim mohou být poskytnuty veškeré potřebné informace. Zároveň bychom všechny občany chtěli upozornit na nové telefonní číslo Obvodního oddělení policie ČR ve Fulneku: Pokud se na toto číslo občan nedovolá, hlídka policie není v budově OOP přítomna. V případě okamžitého zásahu policie je nutno volat tísňovou linku 158. Je skutečně s podivem, kolik občanů dnes neví, že tato linka vůbec v případě nutnosti existuje. V neposlední řadě bychom chtěli požádat občany, že kdekoli zaregistrují pohyb různých podezřelých osob nebo vozidel, aby tyto poznatky neprodleně volali na zdejší součást policie. Policisté jsou všímavým občanům za tyto informace vděčni a snaží se okamžitě na daném místě zasáhnout. Pokud se tyto poznatky dozvídáme až po několika hodinách, je každému asi zřejmé, že tyto informace je velmi složité a ve většině případů nemožné vyhodnotit a realizovat. Mnohdy je opravdu potřebné na místě okamžitě zasáhnout a s podezřelými osobami ihned pracovat. Zároveň bychom chtěli všem občanům, kterým není lhostejná bezpečnost v našem městě, sdělit, že se v případě potřeby mohou kdykoli obrátit na policisty zdejší součásti policie, kteří se jim budou snažit v maximální možné míře vyjít vstříc. npor. Bc. Antonín Kurtin, vedoucí oddělení Z jednání Rady a Zastupitelstva Vážení občané, Zastupitelstvo města Fulneku po projednání na svém 2. zasedání konaném dne rozhodlo vykoupit pozemek parc. č. 1232/3, ost. pl. ost. kom, o vým. 76 m 2 v k.ú. Fulnek, a to od každé ideální pozemku za cenu 80 Kč/m 2, tj Kč celkem, zveřejnit záměr odprodeje pozemku parc. č. 115/1 ost. pl. jiná pl. o vým. 220 m 2 v k.ú. Stachovice s tím, že k pozemku bude zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu k pozemkům parc. č. 639 a 640, min. cena 30 Kč/m 2, neprodat části pozemků parc. č. 245/1, trvalý travní porost, o vým. cca 75 m 2 (celková vým. 655 m 2 ) a parc. č. 245/2, ost. pl. nepl. půda, o vým. cca 300 m 2 (celková vým m 2 ) v k.ú. Fulnek, neprodat pozemek parc. č. 131, zahrada, o vým. 260 m 2 v k.ú. Jerlochovice, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 305/2, zahrada, o vým. 111 m 2, ideální 1/4 pozemku parc. č. 305/5, zahrada, o vým. 26 m 2 a ideální 1/6 pozemku parc. č. 306/1 zahrada o vým. 60 m 2 v k.ú. Fulnek, min. cena 40 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 1257/2, zahrada, o vým. 265 m 2 v k.ú. Fulnek, min. cena 80 Kč/ m 2, neodprodat část pozemku parc. č. 1445, zahrada, o vým. cca 35 m 2 (celková vým. 201 m 2 ) v k.ú. Fulnek, zveřejnit záměr odprodeje části pozemku parc. č. 236, ost. pl. ost. kom. (celková vým. 252 m 2 ) a parc. č. 247, ost. pl. jiná pl. o vým. cca 220 m 2 (celková vým m 2 ) v k.ú. Fulnek, min. cena 30 Kč/m 2, zveřejnit záměr odprodeje části pozemku parc. č. 115/1, ost. pl. manip. pl. o vým. cca 450 m 2 (celková vým m 2 ) v k.ú. Jerlochovice, min. cena 30 Kč/m 2, odprodat byt č. 2, o vel. 2+1, standardní kvality, v domě čp. 31 ve Fulneku, ul. Řeznická, se spoluvlastnickým podílem 594/1625 na společných částech domu a spoluvlastnickým podílem 594/1625 na zastavěném pozemku, parc. č. 23 v k.ú. Fulnek, za cenu Kč, odprodat byt č. 3, o vel. 1+1, standardní kvality, v domě čp. 31 ve Fulneku, ul. Řeznická, se spoluvlastnickým podílem 594/1625 na společných částech domu a spoluvlastnickým podílem 594/1625 na zastavěném pozemku, parc. č. 23 v k.ú. Fulnek, za cenu Kč, zveřejnit záměr prodeje bytu č. 1 o vel. 3+1, o vým. 67,55 m 2 v domě čp. 668 ve Fulneku, ul. Pivovarská, se spoluvlastnickým podílem ve výši 6755/69035 na společných částech domu čp. 668 a spoluvlastnickým podílem na pozemku 6755/69035 parc. 2

3 č. 48, zastavěná plocha o vým. 243 m 2, vše k.ú. Fulnek, minimální cena je stanovena ve výši Kč, vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulneku na rok 2011 v celkovém objemu Kč, termín pro podání žádostí , uzavřít smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt Parky města Fulneku, přijmout dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši max ,60 Kč, v souladu s vyhlášeným programem grantové podpory projektů na obnovu exteriéru nemovitých kulturních památek na území města Fulneku pro rok 2010 poskytnout grant ve výši Kč p. Teodoru Reinholdovi na obnovu exteriéru nemovitých kulturních památek na území města Fulneku (výměna oken na budově horního zámku ve Fulneku), uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu, zřídit odbornou pracovní skupinu pro zabezpečení Programu regenerace městské památkové zóny Fulnek pro období let schválilo dodatek č. 1 k Zásadám pro převod domů, bytů, nebytových prostor, pozemků tvořících s nimi funkční celky v majetku města Fulneku, rozpočet města Fulneku na rok 2011 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu takto: 1.1. rozpočtový rámec příjmů ve výši Kč, 1.2. rozpočtový rámec výdajů ve výši Kč, 1.3. rozpočtový rámec financování ve výši Kč, 1.4. rozpočtový rámec výdajů na podporu rozvoje tělovýchovy a sportu ve výši Kč, 1.5. rozpočtový rámec výdajů na grantové projekty ve výši Kč, 1.6. rozpis rozpočtu města Fulneku na rok 2011, podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia na projekt Hasiči bez hranic v celkové hodnotě cca Kč, 100% předfinancování projektu ve výši cca Kč z rozpočtu města pod podmínkou, že spolupodíl ve výši 15 % bude na základě písemné dohody uhrazen Sborem dobrovolných hasičů Fulnek, a to převodem na účet města, program regenerace Městské památkové zóny Fulnek pro období , zapracovaný Ing. arch. Jaroslavem Novosadem, vydalo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení 54 odst. 2 a 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 4 územního plánu města Fulnek formou opatření obecné povahy, obecně závaznou vyhlášku města Fulneku č. 3/2010, o místním poplatku ze psů, obecně závaznou vyhlášku města Fulneku č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, obecně závaznou vyhlášku města Fulneku č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí, závazný ukazatel příspěvkové organizaci Městské lesy Fulnek na rok 2010 účelový příspěvek ve výši 5,6 mil. Kč na řešení insolvence organizace, pověřilo podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako určeného zastupitele Mgr. Jiřího Kvitu. vzalo na vědomí zprávu o finančním hospodaření města za období 1 9/2010 zvolilo pro volební období kontrolní výbor ve složení: předsedkyně: Karla Exnerová, členové: Mgr. Darina Kovačíková, Jiří Marek, Václav David, Vít Kubáč, finanční výbor ve složení: předseda: Jan Mariánek, členové: PaedDr. Bohumír Kusý, Mgr. Petr Daňa, Květoslava Andrýsková, František Schindler, do funkce předsedy a členy osadních výborů: Děrné: předseda: Ing. Martin Chrástek, členové: Mgr. Petr Daňa, Mgr. Jiří Svobodník Dolejší Kunčice: předseda: Bohuslav Zlámal, členové: Petr Zlámal, Jaromír Zlámal, Libor Maloušek, René Číp, Lenka Gonsiorová Vlkovice: předseda: René Egert, členové: Patrik Zlámal, Libuše Cibulcová, Jana Ficková, Irena Šenková Jerlochovice: předseda: Jiří Bártek, členové: Květoslava Stibůrková, Ladislav Blahuta Stachovice: předseda: Stanislav Skoček, členové: Josef Hirš, Stanislav Polášek, Lenka Vojkůvková Lukavec: předseda: Aleš Ohnheiser, členové: Vlastimil John, Jiří Pavera, Jitka Hoschová, Sylva Vernerová Jílovec: předseda: Marie Šichorová, členové: Jana Nalepová, Marie Blahetová, Petr Weiss Pohořílky: předseda: Antonín Novák, členové: Miroslav Smékal, Robert Friedel Jestřabí: předseda: Lubomír Fedoruc, členové: Zdeňka Novosadová, Vlasta Segeťová, Kamila Maková, stanovilo měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva města Fulnek za výkon funkce ve volebním období , s účinností od Rada města Fulneku po projednání na své 2. plánované schůzi konané dne rozhodla uzavřít smlouvu o likvidaci odpadů vzniklých při činnosti Technických služeb města Fulnek, p. o., sepsanou mezi příspěvkovou organizací Technické služby města Fulnek a městem Fulnek, uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Barokní kašna se sochou sv. Jana Sarkandra restaurátorské práce s ak. sochařem V. Míčou, zhotovitelem, Praha 1 Nové Město, kterým se mění článek III. Doba plnění termín plnění se prodlužuje do , uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Oprava MK Tyršova uzavřené mezi městem Fulnek a fou Marek, Vlkovice, Fulnek, kterým se mění článek IV. Cena za dílo provedení víceprací, uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na provedení územního plánu FULNEK s fou AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova, Brno, kdy předmětem dodatku je vypuštění termínu plateb za provedení jednotlivých etap zpracování územního plánu Fulnek, uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Parky města Fulneku s fou Petr Vykrut, Ostrava Hrabůvka, uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Oprava MK Česká, Zahradní, (pokračování na straně 4) 3

4 Z jednání (pokračování ze strany 3) Za Klášterem s fou Mořkovský CZ, s.r.o., Jerlochovice, Fulnek, kterým se mění článek IV. Cena za dílo, uzavřít smlouvu o dílo na akci Doplnění veřejného osvětlení v Jerlochovicích s fou ELEKTRO ZEMAN s.r.o., Fulnek, podat výpověď nájmu bytu č. 10 o vel. 2+1, standardní kvality, na ul. Fučíkova čp. 170 ve Fulneku, podle ust. 711, odst. 2, pís. b) občanského zákoníku, s tříměsíční výpovědní lhůtou, podat výpověď nájmu bytu č. 7 o vel. 1+0, se sníženou kvalitou, na ul. Fučíkova čp. 179 ve Fulneku, podle ust. 711, odst. 2, pís. b) občanského zákoníku, s tříměsíční výpovědní lhůtou, zadat veřejnou zakázku na akci MŠ Jerlochovice zateplení objektu a ekologický způsob vytápění a jmenovala komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení předložených cenových nabídek ve složení: M. Mošner, E. Vahalíková, Ing. L. Holeček, Ing. K. Šamárek, K. Horáček, zveřejnit záměr poskytnout část nebytového prostoru v domě čp. 81 ve Fulneku ul. Sborová, a to jedné třídy v 1. poschodí vpravo, do výpůjčky, na dobu určitou do doby zahájení rekonstrukce objektu, poskytnout část nebytového prostoru v domě čp. 81 ve Fulneku ul. Sborová a to jedné třídy v 1. poschodí vpravo do výpůjčky Občanskému sdružení K Pramenům, se sídlem Fulnek, část Děrné, uzavřít smlouvu o výpůjčce, a to na dobu určitou od do doby zahájení rekonstrukce Knurrova domu, uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Muzeem Novojičínska, p.o., Nový Jičín a městem Fulnek a požádat o zaslání přehledu všech sbírkových souborů a předmětů z Fulnecka, uložených v depozitáři lapidária apod., podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2011 mezi Moravskoslezským krajem, Ostrava, a městem Fulnek, zřídit odbornou pracovní skupinu pro přípravu oficiálních webových stránek města Fulneku, poskytnout Svazu postižených civilizačními chorobami, základní organizaci Kujavy, finanční dar ve výši Kč na činnost organizace v roce 2011, uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru SPCCH ZO Kujavy, přijmout věcné dary, a to 1 ks pračky a 1 ks sušičky pro poskytování veřejných služeb od společnosti Primus CE, s.r.o., Příbor, uzavřít darovací smlouvu se společností Primus CE, s.r.o., Příbor, vydat ceník nájemného Městského kulturního centra ve Fulneku, p. o, s účinností od , přijmout dotaci na projekt Česko-polské dny kultury v roce 2011 ve spolupráci MKCF, p.o., a polským partnerem Kulturní dům Niedobczyce, vzala na vědomí zprávu o zhodnocení činnosti komise pro životní prostředí, zhodnocení činnosti Sboru pro občanské záležitosti za období r. 2010, vydala ceník pro občany města Fulneku za pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu na rok 2011 schválila plán odpadového hospodářství města Fulneku na období , vyúčtování méněprací a víceprací položkový rozpočet a rozdíl v DPH 1 % na akci Oprava MK U Sýpky fou Mořkovský CZ, Jerlochovice, Fulnek, vyúčtování méněprací a víceprací položkový rozpočet na akci Oprava MK Na Opavsku, kdy zhotovitelem je fa Marek, Vlkovice, Fulnek, protokol o předání účelových komunikací v k. ú. Děrné a Stachovice stavby Silnice I/57 Hladké Životice obchvat do užívání městu Fulneku, úhradu za úkon poskytnuté pečovatelské služby pedikúra ve výši 150 Kč s účinností od , odvolala - z funkce předsedy povodňové a havarijní komise: Mgr. J. Denera, - z funkce místopředsedy povodňové a havarijní komise: J. Štekbauera, - z funkce člena povodňové a havarijní komise: MUDr. M. Mužného, p. M. Kopřivu, p. J. Cibulce, jmenovala - do funkce předsedy povodňové a havarijní komise: Bc. J. Mocovou, - do funkce místopředsedy povodňové a havarijní komise: Mgr. J. Kvitu, - do funkce člena povodňové a havarijní komise: p. R. Jurošku, p. S. Bačovského, p. J. Pavlíčka, udělila souhlas ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek k přijetí věcného daru v hodnotě Kč a nepeněžitého daru v hodnotě Kč pro MŠ U Sýpky, uložila předložit návrh smlouvy o dílo na provedení hloubkové kontroly hospodaření MLF, p.o., s p. Ing. J. Šindelářem, Krnov, v souladu s usnesením ZMF č. 29/02/10. Pozn. Usnesení z jednání ZMF a schůze RMF jsou uložena na webových stránkách města Fulneku: Bc. Jana Mocová starostka Ekologický koutek Nebuďte líní, třiďte odpad. Známý televizní spot společnosti EKO-KOM, a.s., který humornou formou poukazoval na nejrůznější výmluvy, proč lidé nemohou třídit odpad, se stal velmi populární. Nový slogan Má to smysl třiďte odpad vystihuje fakt, že právě na každém z nás záleží, jak bude s odpadem dále nakládáno. Buď umožníme jeho další zpracování a recyklaci, nebo zapříčiníme, že bude pouze odvezen na skládku. Často se v tisku a televizi skloňuje právě společnost EKO-KOM, a.s., jako autorizovaná obalová společnost, ale co to vlastně znamená a jak celý systém funguje? EKO-KOM, a.s., je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Toto plnění zajišťuje prostřednictvím systému tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO-KOM, a.s., fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. Na jedné straně společnost uzavírá smlouvy s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu, na straně druhé společnost uzavírá smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů s obcemi. V současné době EKO-KOM, a.s., sdružuje ve svém systému více než podniků a společností a spolu- 4

5 pracuje s obcemi a městy. Jednou z věcí, ke které se firma EKO-KOM, a.s., zavazuje, je poskytovat obcím a městům finanční odměnu, která je použitelná na rozvoj systému třídění odpadů. Město Fulnek je v systému zapojeno od roku V roce 2010 město získalo odměnu Kč. Celkové náklady na systém třídění byly Kč. V nákladech je zahrnuto propůjčení nádob na odpady (sklo, plast, papír), jejich výměna a rozmisťování, sběr, svoz a odstraňování odpadu, které spočívá v jeho třídění a využívání. V současné době je na území města a obcí umístěno cca 120 kontejnerů, do kterých lze odkládat, papír, sklo, plast a tetrapaky. Každým rokem se pracovníci odboru ÚR a ŽP snaží služby rozšiřovat, a to zřizováním nových sběrných hnízd. Rozšíření služeb se plánuje i v letošním roce. Budeme rádi, když občané Tříkrálová sbírka Vážení občané, tak jak v předcházejících letech i letos proběhla začátkem měsíce ledna Tříkrálová sbírka pod hlavičkou Charity Odry. Přesto, že koledníci nebyli ve všech místních částech a obcích, byla vybrána celková částka Kč, což je druhá sami přijdou s návrhy, kde je třeba služby rozšířit. Je třeba říct, že lokalita musí splňovat určité požadavky (zpevněný povrch, místo pro techniku). Někdy nelze umístit kontejner přesně tak, jak by nám to vyhovovalo. V každém případě se třídění vyplatí, jelikož ostatní složky, které nelze vytřídit, nám můžou v konečném důsledku tvořit minimální množství odpadů v popelnici. Podle toho si mohou občané nastavit četnost svozu popelnic, jelikož město Fulnek poskytuje služby spojené s likvidací komunálního odpadu prostřednictvím smlouvy s jednotlivými občany. V průběhu roku plánujeme prostřednictvím Zpravodaje informovat občany podrobněji o významu třídění, o tom, jak lze odpady využívat, co se z vytříděných odpadů dále vyrábí a jak je s odpadem z města dále nakládáno. nejvyšší za celou dobu jejího konání na území města Fulneku. Všem, kterým nejsou ostatní spoluobčané lhostejní a přispěli určitým finančním obnosem, patří upřímné poděkování. Odbor VV Jsme rádi, že občané využívají kontejnery na tříděný odpad. O významu třídění hovoří i množství kontejnerů na území města, v porovnání s tím, že v roce 1999 jsme začínali se 14 kontejnery na sklo a 14 kontejnery na plast. Informace k cenám za pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu na rok Dne Rada města Fulneku schválila ceník pro občany města Fulneku za pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu na rok Ceny zůstávají stejné jako v roce Ceník Tarif Ceny jednotlivých tarifů 1 14 dní 70 l , 1 měsíc 70 l , 1 týden 70 l , 1 14 dní 110 l , 1 týden 110 l , 1 14 dní léto, 1 týden zima , 1 týden zima 110 l , 1 měsíc 100 l , 1 týdně 240 l , 1 týden l , Tento ceník nabývá účinnosti dne Pavla Maštalířová, odbor ÚR a ŽP obec rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok Fulnek , , , , , , , ,00 Jerlochovice 7 910, , , , , , , ,00 Stachovice 5 895, , , , , , , ,00 Lukavec 8 603, , , , , , , ,00 Děrné , , , , , , , ,00 Vlkovice , , , , , , ,00 0,00 Jestřabí 1 538, , , , , , , ,00 Jílovec 860,00 710, , , ,00 931,00 934, ,00 Dol. Kunčice 0, , , ,50 0,00 0,00 0, ,00 Pohořílky 0,00 0,00 0,00 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fulnek Celkem , , , , , , , ,00 Vrchy 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 celkem , , , , , , , ,00 Dar pro MŠ ve Fulneku Již v jednom z předcházejících čísel Zpravodaje byla veřejnost informována o daru pro město od firmy PRIMUS CE. Darem byla průmyslová pračka v hodnotě Kč. Dohodou zástupců města s vedením firmy byly z praktických důvodů vybrány pračka a sušička s menším obsahem. Jsou umístěny v prostorách Mateřské školy U Sýpky, kde přispějí ke zkvalitnění údržby prádla pro všechny děti MŠ. Vedení mateřské školy děkuje za poskytnutý dar. 5

6 MŠ v Děrném vás zve na Dětský maškarní ples kdy: sobota od 14 hod. kde: v sále KD Děrné Vánoční odpoledne Na naší škole, ve školní jídelně, se uskutečnilo 14. prosince 2010 hravé vánoční odpoledne pro celou rodinu. Bylo plné sváteční atmosféry, povídání o prosinci a jeho svátcích. Soutěžili jsme ve vědomostní vánoční soutěži a vyráběli originální stromečky a hvězdičky z proutí, sušených jablíček a pomerančů. Děkujeme městu Fulneku a Moravskoslezskému kraji za finanční podporu. Doufáme, že s jejich pomocí budeme moci i v příštím roce 2011 pokračovat. Přejeme všem ekologicky smýšlejícím lidem šťastný nový rok 2011, čistý vzduch, radost v srdcích a spoustu dobrých nápadů. Hravá odpoledne pro vás pořádá ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku a EICO. Mgr. Jana Divincová, Ing. Ivana Mariánková PODĚKOVÁNÍ Ve dnech prosince 2010 proběhly na naší škole J. A. Komenského semináře s vánoční tematikou pod vedením zkušené lektorky, paní Lenky Mužné. Žáci ročníku putovali za hvězdou, žáci ročníku si vychutnali Vánoce v hudbě a žáci ročníku vedli poutavou diskusi na téma solidarita nejen v období Vánoc. Touto cestou chci jménem všech třídních učitelů i vedení školy poděkovat paní Lence Mužné za navození krásné předvánoční atmosféry. Mgr. Alexandra Mocová, ZŠ JAK Fulnek Naše škola má talent Jsme deváťáci, poslední rok na základní škole, a tak jsme chtěli udělat něco, aby se na nás hned tak nezapomnělo. Dali jsme hlavy dohromady, inspirovali se televizní show a připravili a uskutečnili jsme soutěž Naše škola má talent. Do všech tříd jsme rozdali přihlášky, byl o ně veliký zájem, rozvěsili jsme po škole i po městě plakáty, obešli sponzory, abychom ty nejlepší mohli odměnit, a začali jsme připravovat školní kolo. To proběhlo v pátek 10. prosince v naší tělocvičně, diváky tvořili všichni žáci naší školy. Ve školním kole soutěžili všichni, kdo projevili zájem, celkem 80 žáků. Největší zastoupení měli žáci 1. stupně, zahanbit se nenechali ani odvážlivci 6. a 7. ročníku, své talenty vyslaly i třídy speciální. Střídala se postupně čísla taneční, naši talenti se nebáli zazpívat nebo zahrát na flétnu sólově, bylo i několik vystoupení na trampolíně a žíněnkách, mezi talenty se objevil i kouzelník a bubeník, své umění předvedly i mažoretky. V porotě zasedli L. Zich, T. Gottwaldová, I. Marčíková a určitě to vůbec neměli lehké. Do finále pak vybrali čtyřicítku těch nejlepších. Finále proběhlo v pondělí 20. prosince v sále MKCF. Sál byl plný diváků z řad rodičů, žáků školy i veřejnosti, jedno zajímavé vystoupení střídalo druhé, díky sponzorským darům bylo čím odměňovat. Dnes už není ani tak důležité, kdo vyhrál, čí vystoupení bylo to nej. Daleko důležitější je, že máme i my školu plnou talentů, že všichni, kdo vystoupili, vystoupili dobrovolně a předvedli, co umí. Každý si zaslouží velký dík a velkou pochvalu. Všechno nás to stálo hodně snahy, sil a času, ale jsme rádi, že jsme se do soutěže Naše škola má talent pustili, že nás neodradily drobné neúspěchy a dokázali jsme tuto náročnou akci dotáhnout do zdárného konce. M. Čatkosová, N. Hrnčířová 9.A, ZŠ JAK Pořádání soutěže Naše škola má talent by se nepodařilo úspěšně realizovat, kdyby nebylo nadšení všech žáků 9.A, 6

7 paní Věry Čatkosové a Evy Kočí z MKCF, sponzorů Nordic Steel, Iva a Roman Mročkovi, Betrim s.r.o., Radovan Popp, MKCF, Autoservis Pavlík, Hospoda u Fojtíků, Lékárna Mgr. Paseková, TVA Servis, Eva Šupíková Mary Kay, Nábytek Libuše Stavjařová, Textil a hračkářství Katka, Proplyn p. Liberdová, Papírnictví Mapa, Drogerie Teta, Textil Mong Tan Tran, Nákupní centrum Linda, Bowling Ha Long, Cyklo Košárek, Kocián, Strnadelová Maso, uzeniny, Tomáš Dušek, Kadeřnictví Veronika, Elektro Pod zámkem, Elektro Zeman. Vám všem patří dík za pomoc při realizaci, za sponzorské dary pro všechny účinkující a podporu tohoto projektu. Deváťáci tímto zahájili novou tradici na naší škole a věřím, že i ti budoucí vhozenou rukavici se ctí zvednou a pomyslnou vysokou laťku, když nepřeskočí, aspoň dosáhnou. Mgr. Vilma Klevarová, ředitelka školy Informace ze Střední školy ve Vítkově-Podhradí Říká se, že řemeslo má zlaté dno. Platí to ale i v současné době? Jaký je zájem o učňovské obory? Mají současní žáci základních škol zájem právě přihlásit se k učňovskému školství nebo k učňovskému vzdělání? Žijeme ve společnosti, která osobnost člověka často hodnotí podle povolání, které vykonává. A právě tyto profese, při kterých člověk pracuje rukama, ztrácí na prestiži. Studenti si také často myslí, že pokud by se rozhodli pro učiliště, nebudou se v budoucnu schopni uživit a nedosáhnou na takový plat, jaký jim přinese vyšší vzdělání. V blízké době však celospolečenské uznání řemeslné práce zásadním způsobem vzroste, neboť kvalifikovaných řemeslníků v různých oborech prudce ubývá. Rodičům i absolventům devátých tříd může při rozhodování o budoucím povolání pomoci tato informace. Pro nadcházející školní rok 2011/2012 nabízí Střední škola ve Vítkově-Podhradí tyto učební a studijní obory: Tříleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem H/02 Karosář H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Kuchař-číšník H/01 Kadeřník Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 Dopravní prostředky L/01 Gastronomie Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou L/51 Podnikání Podrobnější informace mohou získat zájemci na webových stránkách školy možná je také osobní prohlídka školy na Podhradí. Nové Mateřské centrum ve Fulneku?! Není to tak docela pravda, nicméně: Na každém šprochu, pravdy trochu. Mateřské centrum Sedmikráska bude fungovat v našem městě i nadále, a to již šestým rokem, ale v novým prostorách! Své aktivity budeme nabízet od února 2011 v Knurrově domě každé úterý od 9.00 do hodin, a navíc také každou středu od do hodin. V úterý to bude klasické setkávání pro maminky s předškolními dětmi s předem daným programem především pro děti, každou středu jsou zváni rodiče s dětmi do herny, kde bude program volný. Do našeho Mateřského centra chodí zejména maminky, které chtějí s dětmi vyjít ze svých domovů, navázat nové přátelské vztahy, podělit se o své schopnosti i s ostatními, a tak pomáhají vytvářet pro děti pestré a zajímavé programy, chtějí, aby se jejich děti učily žít v kolektivu, něco nového se naučily, pohrály si s neokoukanými hračkami atd. Samozřejmě se velmi těšíme na nové tváře a nové nápady. Kromě Mateřského centra Sedmikráska plánuje naše občanské sdružení K PRAMENŮM pro letošní rok tyto akce: únor březen: několik výtvarných a tvořivých čtvrtků, březen již tradiční dětský bazárek, duben aktivní účast na Dni Země, květen Den pro rodinu na hřišti v Děrném, oslava Dne matek v Ladoňce, červen sportovně laděná akce Fulnecká pětka, říjen bazárek, říjen listopad Taneční pro páry. Pokud vás některá akce zaujala a chcete vědět více, ozvěte se nám na Těšíme se na viděnou při společné činnosti, zábavě a vytváření příjemné atmosféry v našem městě. Zkrátka někde u pramene Lenka Daňová Odloučené pracoviště praktického vyučování Střední školy Šenov u Nového Jičína se představuje Ve školním roce navštěvuje odloučené pracoviště ve Fulneku, kde se vyučuje převážně praxe, 108 žáků strojírenských oborů (obráběč kovů, zámečník, mechanik strojů a zařízení, strojírenská výroba). O odborný rozvoj se stará 6 učitelů odborného výcviku, 4 učitelé teorie a 2 nepedagogičtí pracovníci. Odborný rozvoj se neobejde bez odborné exkurze. Letos žáci navštívili nejmodernější automobilku Hyundai v Nošovicích. Zde si žáci prohlédli výrobu a mohli si uvědomit, že odborně zdatní pracovníci zde mohou najít své uplatnění. Exkurze měla přispět i ke zjištění, že se žáci bez odborného vzdělání jen těžko uplatní na trhu práce. Naše škola se stará nejen o rozvoj žáků, ale vyvíjí také další aktivity. Letos jsme pro žáky základních škol z Fulneku připravili technický kroužek. Žáci, kteří ho navštěvují, se nenásilnou formou seznamují s jednotlivými technickými obory. Po zvládnutí práce s pilkou, pilníkem či vrtačkou se chlapci pustili i do ovládání soustruhu a frézky. V závěrečné fázi technického kroužku se dokonce seznámí i s programováním obráběcích strojů. (pokračování na straně 8) 7

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Z Á P I S z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Rozpočtové opatření č. 7/12 a 8/12 4) Smlouva o zajištění

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více