Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a byla schválena školskou radou dne Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy 1

2 2

3 OBSAH: str. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDKY MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTYFINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 65 3

4 4

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Palackého 49, Valašské Meziříčí Identifikátor zařízení: Sídlo: Palackého Valašské Meziříčí Právní forma: příspěvková organizace, IČO: , DIČ: CZ Charakteristika školy: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je součástí vzdělávacího systému České republiky. Jejím zřizovatelem je Zlínský kraj. Poskytuje vzdělání ve tříletých, čtyřletých a nástavbových oborech. Dále zabezpečuje vzdělávání v oblasti terciární jazykové, odborné. ISŠ COP zajišťuje : 1. Vzdělávání studentů: obory zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem obory zakončené maturitní zkouškou dvojjazyčné vzdělávání v oboru mechanik elektronik jednoleté pomaturitní kurzy anglického a německého jazyka státní jazykové zkoušky mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds jazykové zkoušky českého jazyka 2. Celoživotní vzdělávání: nástavbové studium denní a dálkové jazykové vzdělávání pro všechny věkové kategorie zájemců v regionu v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, státní jazykové zkoušky, mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds svářečská škola se širokým spektrem kurzů pro Úřady práce i jednotlivé firmy akreditace MŠMT pro kurzy výpočetní techniky školení a zkoušky Vyhl. 50/78 realizace kurzů v oblasti elektrotechniky, chemie, strojírenství, gastronomie a potravinářství pro různé zájemce na základě objednávky lokální akademie CISCO Networking systems obecně prospěšná společnost LINGUA LIVE podporující jazykové vzdělávání v regionu založená spolu s Městem Valašské Meziříčí 3. Místní centrum celoživotního učení Uznávání kvalifikace dle zákona 179/2006 v oborech H/01 Kuchař - číšník (připravujeme) H/01 Pekař H/01 Cukrář 5

6 Hlavním cílem je poskytovat kvalitní profesní vzdělání v souladu s požadavky sociálních partnerů a trhu práce, a to jak v rovině základní profesní přípravy, tak v aktivitách zahrnujících celoživotní vzdělávání. Škola má nadregionální působnost. Hlavní důraz je kladen na kvalitu výuky, flexibilitu absolventů, u kterých jsou pěstovány klíčové dovednosti nutné pro uplatnění v profesním i osobním životě. Zapojení do programů Leonardo da Vinci a The Globe dává žákům možnost pracovat v projektech školních i mezinárodních, s příslušnou jazykovou vybaveností vycestovat do zahraničí. Mezinárodní spolupráce se školami na Slovensku, v Černé Hoře a v Polsku umožňuje vzájemné poznávání a sbližování blízkých národů. Pedagogický sbor má odpovídající aprobovanost a odborné i pedagogické dovednosti na vysoké úrovni. Škola spolupracuje se všemi významnými podniky regionu, Úřadem práce, Městským úřadem ve Valašském Meziříčí a Krajským úřadem Zlínského kraje. Škola má zastoupení v Radě ZK pro odborné vzdělávání, v Krajském centru dalšího profesního vzdělávání a Centru uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. Významnou součástí života školy je i environmentální výchova. Zapojením do projektu Pilotní škola KEV, v které škola působila, přinesl nový pohled na ekologii, která je součástí učebních dokumentů všech oborů. Studium na škole je charakterizováno: začleněním klíčových dovedností do školního kurikula zavedením projektového vyučování ve výuce prostupností vzdělávacích cest spoluprací se sociálními partnery školy systematickým vzděláváním pedagogických a řídících pracovníků školy systematickou spoluprací se školami v České republice i zahraničí Zřizovatel školy: Zlínský kraj právní forma: kraj, IČO: Adresa: tř. T. Bati Zlín Údaje o vedení: Ředitel Zástupci ředitele pro teoretické vyučování Zástupce ředitele pro praktické vyučování Zástupce ředitele pro výchovné poradenství Zástupce ředitele pro jazykovou školu Zástupce ředitele pro ekonomický úsek Vedoucí svářečské školy Vedoucí stravování Referát majetkové správy Vedoucí sekretariátu/asistentka ředitele Mgr. Petr Pavlůsek Ing. Jarmila Tyšerová Mgr. René Camfrla Ing. Zdeněk Hadaš Mgr. Ivana Tomanová-Krčmářová Mgr. Ivana Nováčková Eva Válková Eduard Pavlica Taťána Voráčová Ing. Vojtěch Holotík Monika Rejdová, DiS. Telefon: Fax: Web: 6

7 Datum zřízení školy: sloučením dvou právních subjektů Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: s účinností od sloučení se Středním odborným učilištěm potravinářským. Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Střední škola kapacita: žáků IZO: Jazyková škola s právem SJZ kapacita: 560 žáků IZO: Domov mládeže kapacita: 120 lůžek IZO: Školní jídelna kapacita: 950 stravovaných IZO: Typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje Typ školy Počet tříd Počet žáků k Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. prac. SŠ ,22 61,78 7,53 Jazyková škola Počet odpoledních kurzů 21 Počet žáků odpoledních kurzů 180 Počet žáků 1-letého kurzu AJ 44 Počet žáků 1-letého kurzu Aj a NJ - Interní učitelé 3 Externí učitelé 16 Typ školského zařízení Počet skupin Počet žáků Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. prac. Školní jídelna x x Domov mládeže (statistika k ) 7

8 Školská rada (ŠR) První zasedání ŠR ve školním roce 2012/2013 se konalo dne ve hodin. Přítomni byli: - Mgr. Dagmar Všetičková - Ing. Ladislav Haiker - Ing. Petr Steffek - Oldřich Riemer - Hana Hlinská Hosté: - Mgr. Petr Pavlůsek - Ing. Jarmila Hýžová - Monika Rejdová Omluveni: - Jiří Fabián Školská rada je usnášeníschopná. Průběh zasedání: 1. Úvodní slovo Ing. Petr Steffek 2. Ing. Hýžová jako zástupkyně odborů seznámila ŠR se změnami ve vnitřním mzdovém předpisu školy (týká se pedagogických zaměstnanců školy). Vyjádření ředitele k této změně, snižování počtu žáků. 3. Jednohlasné schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2011/ Seznámení ŠR s již běžící soutěží Život a chemie partnery této soutěže jsou společnosti DEZA, a. s. a CS CABOT, spol. s r. o. Firmy přispěly každá ,- Kč na odměny pro vítěze a účastníky soutěže. Firma CS CABOT, spol. s r. o. také přispěla částkou ,- na vybudování CNC učebny. 5. Projekty školy Běžící - Tradice bez hranic - Robotika nezná hranice - Aplikace současných vědeckých poznatků v moderním stravování - Střední školou bez problémů Začínající - Moderní trendy ve strojírenství - ROP Inovace technologií praxe - Leonardo da Vinci spolupráce s Polskem (Rzeszow) Kuchař číšník - EU peníze školám 6. Letos byla obnovena soutěž tříd vítězné třídy budou odměněny finančním obnosem z nadace školy příspěvek na školní výlet. 7. Investiční požadavky školy nákup nového vozidla, vybudování rozhlasu, kamerového systému, poplašného systému, vnitřního rozvodu vody. 8. Schválené investice nákup nového serveru a jeho klimatizace. 8

9 9. Byla úspěšně dokončena rekonstrukce vodovodního řádu. 10. Započala jednání nad náborem nových žáků pro školní rok 2013/2014 (více v zápise poradní skupiny ředitele Nábor ze dne ). 11. V současné době se jedná o prodeji části školního pozemku. Školská rada prodej pozemku k vybudování parkovací plochy schvaluje a podporuje žádost ředitele školy, aby získané finanční prostředky byly investovány zpět do školy. Školská rada zároveň zdůrazňuje nutnost nákladných investic v prostorách školy, např. rekonstrukce tělocvičny a vjezdu do školy. 12. Rozloučení. Druhé zasedání školské rady se konalo ve hodin. Přítomni byli: Hosté: - Mgr. Dagmar Všetičková - Mgr. Petr Pavlůsek - Hana Hlinská - Ing. Jarmila Tyšerová - Jiří Fabián - Monika Rejdová - Ing. Petr Steffek - Oldřich Riemer Omluveni: - Ing. Ladislav Haiker Průběh zasedání: 12. Úvodní slovo, přivítání, stručné shrnutí bodů jednání. 13. Kamerový systém školy - Seznámení s důvody zavedení tohoto kamerového systému (bezpečnost žáků a majetku školy časté poruchy dveří, krádeže). - Zavedení kamerového systému bylo začleněno do Školního řádu školy, tato změna byla projednána a schválena na pedagogické radě, která zasedala dne Byla vytvořena směrnice školy č. j. ISŠ/0046/2013, upravující problematiku kamerového systému Technicko organizační o patření k provozu kamerového systému. - Školská rada změnu Školního řádu jednohlasně schválila. 14. Seznámení členů rady se změnami ve školních vzdělávacích programech - ISŠ COP má celkem 20 ŠVP (z toho 5 ŠVP je ve dvou variantách pro denní a dálkové studium). - Ke změnám ŠVP došlo u oborů Pekař, Cukrář (žáci jsou spojeni v 1 třídě, bylo nutno sjednotit hodinové dotace obou oborů) a Gastronomie (žáci jsou spojeni do 1 třídy s technickými obory). - Školská rada změnu ve školních vzdělávacích programech jednohlasně schválila. 15. Aktuality ze života školy - dnes bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013/ Rozloučení, předpoklad konání příštího zasedání ŠR je září

10 Současné složení školské rady Zástupci jmenovaní Zlínským krajem: Ing. Ladislav Haiker, personální ředitel DEZA a. s. Mgr. Dagmar Všetičková, pracovnice oddělení organizačního a správního, OŠMS Zlínského kraje Zástupci zvoleni z řad pedagogických pracovníků: Oldřich Riemer, učitel odborného výcviku Ing. Petr Steffek, učitel odborných předmětů chemických Zástupci zvoleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků: Hana Hlinská, žákyně G3M Martin Fabián, otec žáka třídy G3M 10

11 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Vyučované obory ve školním roce 2011/2012 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součást školy Počet žáků Denní studium Ukončilo Ukončilo ZZ MZ Mechanik strojů a zařízení 2344L/001 SŠ Mechanik strojů a zařízení 2344L/01 SŠ Mechanik seřizovač-mechatronik 2345L/004 SŠ 8-7 Strojní mechanik 2351H/01 SŠ Nástrojář 2352H/01 SŠ Obráběč kovů 2356H/01 SŠ Mechanik elektronik 2643L/001 SŠ Mechanik elektrotechnik 2641L/01 SŠ Elektrikář 2651H/01 SŠ Elektrikář - silnoproud 2651H/02 SŠ Elektromechanik pro zařízení a př H/01 SŠ Chemik operátor prům. chemie 2842L/012 SŠ 6-1 Chemik operátor 2842L/01 SŠ Gastronomie 6441L/01 SŠ Kuchař. číšník 6551H/01 SŠ Cukrář 2954H/01 SŠ Řezník - uzenář 2956H/01 SŠ Pekař 2953H/01 SŠ Podnikání NS - denní 6441L/51 SŠ 36-9 Vyučované obory ve šk. roce 2012/2013 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součást školy Studium při zaměstnání Počet studentů Ukončilo ZZ Ukončilo MZ DÁ VE EX DÁ VE EX DÁ VE EX Provozní technika NS 2343L/506 SŠ Provozní technika NS 2343L/51 SŠ Elektrotechnika NS 2641L/501 SŠ Provozní elektrotechnika 2641L/52 SŠ NS Podnikání NS 6441L/524 SŠ Podnikání NS 6441L/51 SŠ Gastronomie NS 6541L/51 SŠ Vysvětlivky : DÁ - dálkové studium VE - večerní studium EX - externí studium NS - nástavbové studium 11

12 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY K bylo v ISŠ - COP celkem zaměstnáno 94 zaměstnanců, z toho 52 žen a 42 mužů. Přepočtený počet zaměstnanců činil 92,125. Jejich průměrný věk byl 48 let. Z toho: pedagogických 63 přepočtený počet 61,775 nepedagogických 31 přepočtený počet 30,35 Pedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2012/2013 k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní zaměstnanci 63 61,775 Externí zaměstnanci 0 0 Ped. zaměstnanci - poř.číslo Další údaje o pedagogických zaměstnancích ve školním roce 2012/2013 Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Roků ped. praxe 1. učitel SŠ OP 0,770 VŠ fa. elektro ČVUT Praha, DPS (EL) učitelka SŠ - VVP 1,000 VŠ PF Ostrava učit. VVP (RJ, Z), FF - ČJ Učitelka VVP 1,000 VŠ MU Brno učitelství NJ učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ VUT Brno fa. stroj., DPS zást. řed. pro TV 1,000 VŠ UP Olomouc, učitelství (M, VT) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ zeměděl. Brno, fa provozně-ek., DPS učitel SŠ VVP 1,000 VŠ - UJEP Brno, učitelství (M, Z) 9 8. učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (M, F) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ zeměděl. - fa. agronom., DPS učitelka SŠ - VVP VŠ Ostravská univ. - učitelství VVP (NJ) učitel SŠ VVP 1,000 VŠ FF Masarykova u. Brno, DPS, (NJ) učitelka SŠ - OP 1,000 VŠ UJAK Praha- spec. pedagogika, maturita, výuč. list K- Č, DPS učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ PF Ostrava, učitelství (ČJ, D) učitel SŠ OP 1,000 VŠ Báňská Ostrava fa. strojní (STR) učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ UP Olomouc,učitelství (M, TV) Učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ UK praha, fakulta TV a sportu učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ Ostravská univ. FF - učitelství (ČJ, AJ) ZŘ pro SJŠ 1,000 VŠ UJEP Brno, učitelství (NJ) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ CHT Pardubice ek. a řízení,ostravs.univ. učitelství OP ) učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ VUT Brno manag. a ek. (EK), DPS učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ Slezská univ.opava, FPF- (AJ) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ Ostravs. univ. PF vych., VŠB - EF ředitel školy 1,000 VŠ PF Ostrav.univ. učitelství VVP (TV, BV, Bi, Ekol) učitel SŠ VVP 1,000 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (TV, Bi) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ SVŠT Bratislava fa. chem. - technol učitel SŠ VVP 1,000 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (M, VT) učitel SŠ - OP 1,000 VŠ Ostravs.univerzita- PF učitelství OP učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ UJEP Ústí n. L. - základy hum. vzděl učitel SŠ OP 1,000 VŠ VUT Brno fa. stroj., DPS (STR) učitel SŠ OP 1,000 VŠ FE VUT Brno (elektro),dps 11 12

13 31. učitel SŠ VVP 1,000 VŠ VŠCHT Praha, fa. potr., DPS (CH) učitelka SŠ - OP 1,000 VŠ Ostrav. univ. - FP učit. (obchod, služ.) ZŘ pro vých. porad. 1,000 VŠ FF UP Olomouc - psychologie, DPS ZŘ pro teoret.vyuč. 1,000 VŠ VŠCHT Pardubice, DPS (CH) učitel SŠ OP 1,000 VŠ Ostravská univ. PF (TV, STR, VT) Učitelka VVP - AJ 1,000 VŠ MU Brno, učitel cizích jazyků učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ UP Olomouc-učitelství OV,ČJ učitel OV 1,000 SV maturita, výuč. list (strojní), DPS učitel OV P 1,000 SV maturita, výuč. list pekař,dps ZŘ pro PV 1,000 VŠ báňská fa. strojní, DPS učitel OV elektro 1,000 SV maturita, výuč. list (elektro), DPS učitel OV strojní 1,000 SV maturita, výuč. list (strojní),dps učitel OV elektro 1,000 VŠ Bc. studium školský management, SV maturita, výuč. list (elektro), DPS, učitelka OV K,Č 1,000 SV maturita, výuč. list K - S, DPS učitel OV strojní 1,000 SV maturita, výuč. list (strojní), DPS učitelka OV - KĆ 0,500 VŠ bak..st.program-učitelství OP obchod a služby učitel OV K,Č 1,000 SV maturita-ekonomika provoz společ.str učitel OV strojní 1,000 SV maturita, výuč. list strojní, DPS ved. učitel OV 1,000 VŠ bak.st.program- Management,SV maturita, výuč. list elektro, DPS učitel OV elektro 1,000 SV maturita, výuč. list elektro, DPS Učitelka OV K,Č 1,000 SV maturita, výuč. list K-Č učitelka OV K, Ć 1,000 SV maturita, výuč.list - servírka, DPS učitel OV K,Č 1,000 VŠ bc. studium, SV maturita,výuč.list K-Č, DPS ved.svář.školy 1,000 SV maturita, výuč. list strojní, DPS učitel OV chemie 1,000 SV maturita, výuč. list chemie, DPS učitel OV elektro 1,000 SV maturita, výuč. list elektro učitel OV strojní 1,000 SV maturita, výuč. list strojní učitel OV KČ 1,000 SV maturita, výuč. list K - Č, DPS učitelka OV - P 0,500 SV maturita,výuč.list - cukrářka učitelka OV Č 1,000 SV maturita, výuč. list kuch., cukr., DPS vedoucí učitelka OV 1,000 VŠ UP Ol. pedagogika, Ostr. univ.- SP, SP vychovatel 1,000 SV maturita Gymnásium, DPS vychovatelka 1,000 VŠ Bc. studium spec.pedagogika -vych., SV maturita Gymnásium, DPS učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (TV, Z) 31 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Věková struktura zaměstnanců: v ISŠ - COP bylo zaměstnáno k ped. zaměstnanců ø věk 49 let učitelé 37 ø věk 45 let učitelé OV 25 ø věk 48 let vychovatelé 2 ø věk 54 let Z celkového počtu 63 pedagogických zaměstnanců je jeden starobní důchodce. Celkové hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagogických zaměstnanců: Učitelé učitelé OV Vychovatelé Stupeň vzdělání Počet Stupeň vzdělání Počet Stupeň vzdělání Počet VŠ (Mgr) 36 VŠ (Mgr) 2 VŠ (Mgr) 0 VŠ (Bc) 1 VŠ (Bc) 4 VŠ (Bc) 1 SV s mat.zkouškou 0 SV s mat.zkouškou 18 SV s mat. zkouškou 1 Bez DPS 1 Bez DPS 2 13

14 Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2012/2013 : v % Požadovaný stupeň vzdělání 99,972 Aprobovanost výuky 94,500 Nástupy pedagogických zaměstnanců ve škol. roce 2012/2013: 1. Ped. prac. č. 16 učitel VVP Výstupy pedagogických zaměstnanců ve škol. roce 2012/ Ped. prac. č. 64. učitel - zemřel Ped. prac. č. 32 učitelka - výpověď z důvodu nadbytečnosti 3. Ped. prac. č. 30 učitel výpověď z důvodu nadbytečnosti 4. Ped. prac. č. 17 učitelka výpověď z důvodu nadbytečnosti 5. Ped. prac. č. 41 učitel OV výpověď z důvodu nadbytečnosti Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 31 30,35 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických zaměstnancích ve školním roce 2012/2013 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1. asistentka, manažerka projektu 1,000 VŠ bakalářské studium - AJ 2. uklízečka 1,000 SV výuč.list učební obor mech. el. 3. správce inf. technologií 1,000 SV maturita SOU stroj., OA - výp.technika 4. mzdová účetní 1,000 SV maturita gymnázium 5. asistentka 1,000 SV maturita SPŠ strojnická 6. účetní 1,000 SV maturita SŠPM 7. kuchařka 1,000 SV výuč. list - učební obor kuchařka 8. sociální pracovník 0,250 VŠ podnikatelství a management 9. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor prodavačka 10. personalistka 1,000 SV maturita SEŠ 11. referent majetkové správy 1,000 VŠ Vysoká vojenská tech. škola 12. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor servírka 13. uklízečka 1,000 SV výuč. list - elektro 14. skladnice 1,000 SV maturita SPŠ stavební 15. uklizečka 1,000 SO učební obor prodavačka 16. údržbář 0,900 SV výuční list učeb. obor truhlář 17. kuchařka 1,000 SV výuč.list učební obor kuchařka 18. uklízečka 1,000 základní 19. finanční účetní 1,000 SV s mat. zk.-isš-cop VM asist. podnikatele 20. Asistentka ředitele 1,000 VOŠ Přerov veřejná správa 21. hlavní účetní 1,000 SV maturita SEŠ 22. vedoucí kuchařka 1,000 SV výuč. list učební obor kuchařka 23. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor prodavačka 24. údržbář 0,900 SV výuč. list učební obor malíř - natěrač 25. adm. a spisová pracovnice 1,000 SV maturita SPŠCH, kurz základy podnik. 26. vrátný 1,000 SV výuč. list učební obor MEZ 14

15 27. údržbář 0,900 SV maturita - Prap. škola, VL -automechanik 28. ZŘ pro ekonomický úsek 1,000 SV maturita SEŠ 29. vedoucí školní jídelny 1,000 SV maturita + výuč.list kuchař-číšník 30. účetní 0,500 SV maturita - gymnázium 31. údržbář 0,900 SV maturita v o boru el. SPŠ Vsetí V ISŠ - COP bylo zaměstnáno k nepedagogických zaměstnanců. Jejich průměrný věk činil 45 let. Z celkového počtu neped. zaměstnanců je l starobní důchodce. Nástupy provozních zaměstnanců ve školním roce 2012/2013: 0 Výstupy provozních zaměstnanců ve školním roce 2012/2013: účetní dohodou z důvodu nadbytečnosti (po ukončení rodičovské dovolené) prac. č adm. a správní pracovnice - dohodou na vlastní žádost prac. č uklízečka výpověď z důvodu nadbytečnosti Mimoevidenční stav zaměstnanců Mateřská a rodičovská dovolená 1. učitelka 2. učitelka 3. učitelka OV, sekretářka 4. učitelka 5. učitelka OV 6. učitelka 7. učitelka 8. mzdová účetní 9. učitelka 15

16 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro Kód Název Délka studia Druh studia Počet přijatých Počet odvolání 1. kolo Další kola L/51 Podnikání - NS 2 DE L/51 Provozní technika - NS 3 DÁ l/52 Provozní elektrotechnika - 3 DÁ NS L/51 Chemik operátor 3 DÁ L/51 Podnikání - NS 3 DÁ L/51 Gastronomie 3 DÁ 3-0 Celkem Vysvětlivky : NS - nástavbové studium DE - denní studium DÁ - dálkové studium Žáci přihlášení a přijatí do 1. ročníku odevzdané zápisové lístky Název a kód oboru 1. kolo Další kola Celkem Do učebních oborů (ZZ) Z toho Do studijních oborů (MZ) Mechanik strojů a zařízení L/ Strojní mechanik H/ Nástrojář H/ Obráběč kovů H/ Mechanik elektrotechnik L/ Elektrikář H/ Elektrikář - silnoproud H/ Chemik operátor L/ Gastronomie L/ Kuchař - číšník H/ Cukrář H/ Řezník - uzenář H/ Celkem Odvolací řízení pro školní rok 2013/2014: Počet odvolání celkem; přijato žáků na odvolání (autoremedura, KÚ): 0 16

17 Přihlášky do 1. ročníku 2013/ celkem 197 (po 1. kole) Okres Vsetín 145 Oblast Valašské Meziříčí 119 Oblast Vsetín 26 Škola Škola ZŠ Křižná V.M. 10 ZŠ Luh Vsetín 4 ZŠ Šafaříková V.M. 5 ZŠ Rokytnice Vsetín ZŠ Masarykova V.M. 14 ZŠ Ohrada Vsetín ZŠ Žerotínova V.M. 14 ZŠ Trávníky Vsetín ZŠ Vyhlídka V.M. 22 ZŠ Sychrov Vsetín 1 ZŠ Salvator V.M. ZŠ Rybníky Vsetín ZŠ Videčská Rožnov 1 ZŠ Rybníky Integra 1 ZŠ Pod Skalkou Rožnov 4 ZŠ Jablůnka ZŠ 5.května Rožnov 3 ZŠ Růžďka 1 ZŠ Sedmikráska Rožnov ZŠ Hošťálkova Pr Rožnov 2 ZŠ Liptál 3 ZŠ Poličná 7 ZŠ Nový Hrozenkov ZŠ Lešná 6 ZŠ Velké Karlovice ZŠ Kelč 11 ZŠ Halenkov 1 ZŠ Loučka 10 ZŠ Hovězí 9 ZŠ Dolní Bečva 2 ZŠ Karolinka ZŠ Horní Bečva ZŠ Francova Lhota 1 ZŠ Zašová ZŠ Horní Lideč 3 ZŠ Zubří 3 ZŠ Valašská Polanka 1 ZŠ Hutisko 1 ZŠ Valašská Bystřice ZŠ Vidče 4 Praha 1 Okres Nový Jičín 29 ZŠ Komenského NJ 5 ZŠ Kopřivnice Alšova ZŠ B.Martinů NJ ZŠ Kopřivnice 17.listopadu ZŠ Dlouhá NJ ZŠ Kopřivnice Obrán. Míru ZŠ Tyršova NJ 4 ZŠ Kopřivnice Pionýrská ZŠ Jubilejní NJ 4 ZŠ Kopřivnice Štefanikova ZŠ Starý Jičín 10 ZŠ Pobořská Odry ZŠ Kunín ZŠ Komenského Odry ZŠ Frenštát Tyršova ZŠ Příbor ZŠ Frenštát Záhuní ZŠ Štramberk ZŠ Veřovice 2 ZŠ Fulnek TGM ZŠ Hodslavice ZŠ Bílovec ZŠ Mořkov 2 ZŠ Studenka ZŠ Suchdol n.o. ZŠ Spalov ZŠ Lichnov ZŠ Vítkov ZŠ Bartošovice 2 Okres Přerov 14 ZŠ Šrom.nám. Hranice 4 ZŠ Hustopeče 4 ZŠ 1.máje Hranice 1 ZŠ Střítež n.l. ZŠ Struhlovsko Hranice 3 ZŠ Všechovice ZŠ Hranice, Nová ZŠ Bělotín ZŠ Drahotuše ZŠ Lipník ZŠ Šternberk ZŠ Potštát 2 Okres Zlín 3 ZŠ Brumov 1 ZŠ Štítná n.vláří ZŠ Val.Klobouky 1 ZŠ Zlín ZŠ Slušovice ZŠ Uherské Hradiště ZŠ Vizovice 1 ZŠ Nedašov Okres Kroměříž 6 ZŠ Bratrsví Bystřice 5 ZŠ Holešov-Smet.sady 1 ZŠ Kroměříž ZŠ Rajnochovice ZŠ Bystřice p.h.-tgm ZŠ Hulín ZŠ Morkovice ZŠ Zborovice 17

18 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDKY MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Školní rok 2012/2013 Třída Učebna Třídní učitel Počet žáků Kod oboru Název oboru M1 16 Mgr.Holotíková L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik L/01 Chemik operátor L/01 Gastronomie ES1 23 Mgr.Ptáček H/01 Elektrikář H/01 Elektromechanik H/02 Elektrikář-silnoproud H/01 Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/01 Obráběč kovů KČ1 12 Ing.Hýžová H/01 Kuchař-číšník PŘC1 22 Mgr.Románek H/01 Řezník-uzenář H/01 Cukrář H/01 Pekař M2 38 Ing.Steffek L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik L/01 Chemik operátor G2M 35 Mgr.Vrána L/01 Gastronomie ES2 24 Mgr.Holman H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud H/01 Obráběč kovů KČ2 13 Mgr.Kolaříková H/01 Kuchař-číšník PŘC2 14 Ing.Pobucká H/01 Cukrář H/01 Pekař S3M CHE3M 39 G3M 34 ES3 24 KČ3A 18 KČ3B Mgr.Kundrát Ing.Burešová H/01 Řezník-uzenář L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Chemik operátor L/01 Mechanik elektrotechnik Mgr.Röhrerová L/01 Gastronomie Ing.Kopecký H/01 Strojní mechanik H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud E.Konvičná H/01 Kuchař-číšník Bc.Šrámková H/01 Kuchař-číšník 18

19 PŘC3 15 S4M 32 PaedDr.Bolechová H/01 Pekař Ing.Sadílek CHE4M 33 Mgr.Plešek G4M 37 N1 034 Mgr.Paprstkářová H/01 Řezník-uzenář H/01 Cukrář-výroba L/001 Mechanik strojů a zařízení L/004 Mechanik seřizovačmechatronik Chemik operátorprům.chemie L/ L/004 Mechanik elektronik L/01 Gastronomie Ing.Nováková L/51 Podnikání N2 033 Ing.Hajná L/51 Podnikání DENNÍ 532 D1A AULA Ing.Bernkopf L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika L/51 Gastronomie D1B AULA Ing.Ottopalová L/51 Podnikání D2A AULA Ing.Burešová L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika D2B AULA Mgr. Indrák L/51 Gastronomie D3A AULA Mgr.Vavřík D3B AULA Mgr.Chýlková DÁLK. 137 CELKEM 669 podle stavu k L/51 Podnikání L/506 Provozní technika L/501 Elektrotechnika L/51 Gastronomie L/524 Podnikání 19

20 Studijní výsledky žáků v 1. pololetí Třída PŽ PCH PD PP P PV N1 NV NK AC AO AN AP D1A , D1B , D2A , D2B , D3A , D3B , ES , ,55 ES , ,23 ES , ,18 G2M , ,47 G3M , ,8 G4M , ,67 CHE3M , ,52 CHE4M , ,04 KČ , ,37 KČ , ,07 KČ3A , ,05 KČ3B , ,24 M , ,24 M , ,93 N , ,45 N , ,63 PŘC , ,1 PŘC , ,94 PŘC , ,21 S3M , ,67 S4M , ,6 20

21 Studijní výsledky žáků v 2. pololetí Třída PŽ PCH PD PP P PV N1 NV NK AC AO AN AP D1A , D1B , D2A , D2B , D3A , D3B , ES , ,79 ES , ,2 ES , ,53 G2M , ,29 G3M , ,79 G4M , ,72 CHE3M , ,12 CHE4M , ,5 KČ , ,46 KČ , ,62 KČ3A , ,52 KČ3B , ,07 M , ,03 M , ,82 N , ,3 N , PŘC , ,04 PŘC , ,86 PŘC , ,67 S3M , ,13 S4M , ,76 Vysvětlivky: PŽ počet žáků AC absence celková PCH počet chlapců AO absence omluvená PD počet dívek AN absence neomluvená P prospělo AP absence průměrná na žáka PP průměrný prospěch PV prospělo s vyznamenáním N1 neprospělo z 1 předmětu NV neprospělo z více předmětů NK neklasifikováno 21

22 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek Přihlášky k maturitě volitelné předměty ČJ Z M Z AJ Z NJ Z RJ Z Celkem žáků CHE4M S4M G4M N D3A D3B OMZ celkem Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 Třída Obor Nekonal Celkem Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opravná maturita podzim Celá maturita podzim CHE4M CHO CHE4M ME G4M S4M-MSZ S4M-MCH N2 P D3A-PT D3A-ET D3B--P D3B-G Celkem Opravné MZ Podzimní termín Třída Obor Maturita celkem Nekonal Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Jaro 2013 CHE4M CHO CHE4M ME G4M S4M-MSZ S4M-MCH N2 P D3A-PT D3B--P D3B-G Celkem Opravné MZ

Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy. Školní rok 2013/2014

Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA 202 203 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí OBSAH. Základní údaje o škole... 3.. Charakteristika školy... 3.2. Zhodnocení současného stavu školy... 5 2. Přehled oborů vzdělání...

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva Školní rok 2012-2013 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní stránky školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 29) Obsah: strana: 1. Základní údaje o škole charakteristika školy 3 1.1 Název a sídlo školy 3 1.2 Právní forma 3 1.3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí OBSAH 1. Základní údaje o škole... 3 1.1. Charakteristika školy... 3 1.2. Zhodnocení současného stavu školy... 5 2. Přehled

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen 2012 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více