MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707"

Transkript

1 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet Daň z příjmů FO ze ZČ , Daň z příjmů FO ze SVČ 2 000, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 2 000, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce 3 000, Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 200, Poplatek ze psů 280, Poplatek za užívání veřejného prostranství 100, Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40, Poplatek za provozovaný VHP 0, Odvod z výtěžku z provozování loterií 0, Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - ŘP 800, Odvod z výherních hracích přístrojů 3 000, Správní poplatky 4 100, Daň z nemovitostí 6 900,0 třída 1 Daňové příjmy celkem , Neinvestiční dotace ze VPS 4112 Neinvestiční dotace ze SR - v rámci SDV , Neinvestiční dotace ze SF 204, Ostatní neinvestiční dotace ze SR 3 158, Neinvestiční převody z Národního fondu 4121 Neinvestiční transfery od obcí 38, Neinvestiční dotace od krajů (LSSP) 4211 Investiční dotace ze VPS 4212 Investiční dotace ze SR 4213 Investiční dotace ze SF 4216 Ostatní investiční dotace ze SR 4218 Investiční převody z Národního fondu 4221 Investiční transfery od obcí 4222 Investiční dotace od krajů třída 4 Přijaté transfery celkem ,3 1

2 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč,oddíl Druh příjmu rozpočet Pronájem pozemků ( pol. 2131) 400, Ostatní příjmy z podnik. a restr. zemědělství 1031 Pěstební činnost (prodej dřeva) 700,0 21 Vnitřní obchod 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání ( příspěvek DD za žáky ZŠ) 3314 Činnosti knihovnické 200, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 700, Odvody příspěvkových organizací (MěKS) 459, Ostatní záležitosti kultury, cirkví (kniha) 480, Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště 400, Koupaliště - pronájem ( pol ) 100, Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost - LT Brumov 350, Bytové hospodářství - nájemné (pol.2132) 4 500, Bytové hospodářství - ostatní platby 3613 Nebytové hospodářství 6 700, Pohřebnictví 200, Komunální služby a územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostat.skup. obyv Odvody příspěvkových organizací (CSS) 3 216, Ostatní záležitosti soc. věcí 5512 Požární ochrana 6171 Činnost místní správy 500, Příjmy z úroků a dividendy 500, Přijaté pojistné náhrady 6402 Finanční vypořádání minulých let Splátky půjčených prostř. (PO a OPS) 2 257,0 třída 2 Nedaňové příjmy celkem , Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje bytů 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3122 Dary a příspěvky na pořízení DM 3129 Ostatní investiční příjmy Ostatní prodej majetku třída 3 Kapitálové příjmy celkem 0,0 PŘÍJMY CELKEM ,3 Splátka úvěru ,0 Financování - převod z FRR-přebytek hospodaření minulých let ,7 Přijatý úvěr ,0 třída 8 Financování celkem ,7 ZDROJE CELKEM ,0 2

3 ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Název paragrafu rozpočet Ozdravování hospodářských zvířat 120, Pěstební činnost 820, Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 25,0 Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 965, Vnitřní obchod 950,0 Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 950, Silnice 7 490, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Provoz veřejné silniční dopravy (IDOS) 440,0 Oddíl 22 Doprava , Pitná voda 30, Odvádění a čištění odpadních vod 300, Ostatní správa ve vodním hospodářství 30,0 Oddíl 23 Vodní hospodářství 360, Předškolní zařízení 8 200, Základní školy , Gymnázia 10, Střední odborné školy 15, Základní umělecké školy 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 50,0 Oddíl 31,32 Vzdělávání , Hudební činnost 90, Činnosti knihovnické 2 467, Ostatní záležitosti kultury 200, Pořízení, zachování a obnova kult. památek 65, Rozhlas a televize 1 150, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 000, Mezinárodní spolupráce v kultuře 80, Zájmová činnost v kultuře- MěKS 4 150, Ostatní záležitosti kultury - SPOZ, spol. akce 1 300,0 Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště 4 187, Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky 1 640, Využití volného času dětí - DDM, dětská hřiště 1 760, Ostatní zájmová činnost a rekreace-lt Brumov 830,0 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 8 417, Bytové hospodářství 4 025, Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení 4 090, Pohřebnictví 500, Územní plánování 300, Územní rozvoj 100, Komunální služby a územní rozvoj 8 400,0 Oddíl 36 Bydlení, kom. služby a územní rozvoj ,0 3

4 ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Název paragrafu rozpočet Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100, Sběr a svoz komunálních odpadů 4 740, Sběr a svoz ostatních odpadů 1 200, Monitoring půdy a podzemní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 982, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 60,0 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí , Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 415, Ost. soc. péče a pomoc ost. skup.obyvatel 50, Osobní asistence, PS a podpora sam. bydlení 5 360,0 Oddíl 43 Sociální péče celkem 5 825, Ochrana obyvatelstva 50,0 Oddíl 52 Ochrana obyvatelstva 50, Požární ochrana - dobrovolná část 230,0 Oddíl 55 Požární ochrana 230, Zastupitelstva obcí 3 400, Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6117 Volby do Evropského parlamentu 6118 Volby prezidenta 300, Činnost místní správy , Místní referendum Oddíl 61 Územní samospráva celkem , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 700, Pojištění funkčně nespecifikované 500, Ostatní finanční operace 4 500, Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti 1 000,0 Oddíl 63,64 Ostatní finanční výdaje 6 700,0 VÝDAJE CELKEM ,0 Saldo příjmů a výdajů ,7 4

5 Zastupitelstvo města schvaluje jako závazné ukazatele rozpočtu: výdaje celkem v jednotlivých paragrafech Závazné ukazatele rozpočtu poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: - Příspěvek na provoz MŠ U Humpolky 870,00 - Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 900,00 - Příspěvek na provoz MŠ Horova 930,00 - Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 850,00 - Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 3 050,00 - Příspěvek na provoz MěKS 4 150,00 z toho mzdové náklady tis. Kč - Příspěvek na provoz DDM 1 200,00 - Příspěvek na provoz CSS 5 360,00 z toho mzdové náklady tis. Kč - Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen prostředky použít výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování poskytnutých prostředků. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace. Rozpočet byl projednán dne ve finančním výboru, v radě města, projednán a schválen dne v zastupitelstvu města. Rozpočet zpracovala: Ing. Petra Jůzová vedoucí finančního odboru Jan Schneider starosta města 5

6 Komentář k rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE: rozpočet OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 120,0 umístění psů v útulku, krmivo, odvoz 120, PĚSTEBNÍ ČINNOST 820,0 náklady na pěstební činnost v lesích města 660,0 oprava laviček, oprava naučných stezek 30,0 nákup srub.laviček,posezení (Květnice), mobiliáře u rozhledny 130, SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 0, CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ 25,0 výkon státní správy v lesním hospodářství 2141 VNITŘNÍ OBCHOD 950,0 činnost Informačního centra 150,0 propagace města, účast na výstavách 800, SILNICE 7 490,0 zimní údržba, PHM, 250,0 opravy dešťových vpustí, likvidace plevele 90,0 opravy MK - výtluků 540,0 obnova dopravního značení 100,0 opravy (U Pily, šikmé park.-jamborova, parkoviště U Humpolky) 130,0 rekonstrukce komunikace, chodníků a VO - Jiráskova 3 000,0 rekonstrukce komunikace, chodníků a VO - Družstevní 3 000,0 komunikace a chodníky - Nerudova - investice z r , OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ,0 zimní údržba 160,0 likvidace plevele 40,0 předlažďování, opravy (dle aktuální situace) 100,0 oprava chodníku Hornická 650,0 oprava chodníku Chodníček 250,0 oprava schodů 50,0 oprava chodníku po plynofikaci (Mánesova, Hornická) 200,0 nákup materiálu na drobné opravy, posyp 120,0 parkoviště Na Loukách 7 000,0 bezbarierové trasy 500,0 revitalizace nám. Míru - celková rekonstr.nám.-přípravná fáze 500,0 cyklostezka Za Trmačovem 1 700,0 nové přechody - Komenského nám, Riegrova 500,0 bezbarierové trasy - investice z roku ,0 rekonstrukce ulice Brněnská - investice z roku ,0 oprava chodníků Na Loukách - oprava z roku , PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 440,0 příspěvek na IDS JMK 2310 PITNÁ VODA 30,0 opravy veřejných studní 30,0 6

7 2321 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 300,0 stočné za srážkové vody, vodné 225,0 služby 50,0 příspěvek SVaK 25, OSTATNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 30,0 výkon státní správy ve vodním hospodářství 30, PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ 8 200,0 příspěvek na provoz MŠ U Humpolky 870,0 příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 900,0 příspěvek na provoz MŠ Horova 930,0 MŠ U Humpolky - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 2 500,0 MŠ Sluníčko - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 3 000, ZÁKLADNÍ ŠKOLY ,0 příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 850,0 příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 3 050,0 ZŠ nám. 28. října - vzduchotechnika kuchyně 2 000,0 ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociál. zařízení 800,0 ZŠ Smíškova - nadstavba - financování v r ( 8 mil. Kč z úvěru ) ,0 ZŠ Smíškova - projektová dokumentace nástavby - investice r , GYMNÁZIA 10,0 příspěvky 10, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY 15,0 příspěvky 15, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ 50, HUDEBNÍ ČINNOST 90,0 příspěvky občanským sdružením 40,0 CONCENTUS a ostatní hudební slavnosti 50, ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 2 467,0 provoz městské knihovny - z toho mzdy tis.kč vč.odvodů 2 467, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 200,0 příspěvky občanským sdružením 200, POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK 65,0 kašna 5,0 opravy kulturních památek - sakrální stavby 60, ROZHLAS A TELEVIZE 1 150,0 mzdové náklady včetně zdrav.a soc. pojištění 780,0 drobný majetek a programové vybavení 80,0 ostatní provoz TTV 290, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 1 000,0 vydávání Tišnovských novin 1 000, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V KULTUŘE 80,0 7

8 3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 4 150,0 příspěvek na činnost MěKS - z toho mzdy 2352,0 tis. Kč 4 150, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 1 300,0 SPOZ 100,0 kniha o Tišnově 700,0 společenské akce města 500, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA 4 187,0 mzdové náklady 340,0 provoz koupaliště 647,0 revitalizace areálu koupaliště - 1. etapa 3 000,0 opravy(robot, průtokoměr,4 filtry)+ vybud.odběr.místa pro vzorky 165,0 běžná údržba 35, OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 1 640,0 příspěvky sportovním od. (čin.-800 tis. Kč a provoz-700 tis.kč) 1 500,0 memoriál Ivo Medka 140, VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 1 760,0 příspěvek na činnost DDM 1 200,0 příspěvky občanským sdružením 200,0 opravy, údržba dětských hřišť, voda - kluziště 115,0 ostraha a zavírání hřišť 87,0 výměna herního prvku s houpačkou - Humpolka 60,0 herní prvky - hřiště Polní 98, OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE 830,0 provoz DT Brumov 550,0 příspěvky občanským sdružením (ost.zájmová činnost) 200,0 příspěvky organizacím působícím v obl.prorodinných aktivit 80, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 4 025,0 správa bytového fondu 485,0 opravy bytů 2 030,0 příspěvek do FO 1 350,0 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 160, NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ,0 správa nebytového fondu 2 140,0 opravy 4 300,0 letní kino - oprava elektroinstalace a izolace promítací kabiny 500,0 kino Svratka - vstupní dveře + výměna skel 100,0 MěKS- Mlýnská sanace budovy 2 000,0 nátěr fasády 100,0 povinný převod na opravy Müllerova domu 61,0 ( z toho placena oprava a nátěr dřevěného obložení ) CSS-zateplení z prostředků města 9 000,0 Jamborův dům -nátěry klemp.prvků střechy,oprava zdi,revize 45,0 Jamborův dům 150,0 Riegrova - objekt pro volnočasové aktivity- investice z r ,0 kino Svratka - rekonstrukce - investice z r ,0 výměna oken Hotel Květnice - oprava z r , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 4 090,0 8

9 elektrická energie 1 800,0 paušál za údržbu a pohotovost 800,0 opravy nad rámec smlouvy 150,0 dopravní nehody, opravy sloupů, havarijní stav 170,0 vánoční osvětlení - instalace a demontáž 50,0 oprava ul. Revoluční 100,0 pasport VO 200,0 nové osvětlení po kabelizaci NN - Koráb 300,0 VO - Hájek - Hajánky 500,0 VO - Ostrovec - investice z r , POHŘEBNICTVÍ 500,0 údržba stromů, keřů a jiná údržba 60,0 neinvestič.příspěvky a náhrady - soc. pohřby 20,0 ochranné pomůcky, opravy a ostatní materiál 96,0 el. energie, voda,phm 16,0 školení 5,0 vratky 3,0 Nový hřbitov - kolumbárium 300, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 300,0 pořízení nového územního plánu Tišnova,digitální zpracování 200,0 aktualizace územních analytických podkladů 100, ÚZEMNÍ ROZVOJ 100,0 příspěvek Svazku Tišnovsko 100, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 8 400,0 projektová dokumentace 2 000,0 nákup služeb, poplatky, vynětí ze ZPF 300,0 výkup pozemků 1 500,0 mzdové náklady-org.složka úklid a údržba 4 600, SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 100,0 sběr a odstranění nebezpečných složek odpadů 100, SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 4 740,0 sběr a svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů 2 600,0 přistavení a odvoz kontejnerů ze sběrného dvora 500,0 odstranění kom. odpadu ze sběrného dvora 900,0 provoz sběrného dvora 240,0 rekonstrukce SD - oplocení areálu 500, SBĚR A SVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ 1 200,0 svoz, dotřídění a využití recyklovatelných složek odpadu 620,0 sběr a svoz bioodpadu 550,0 pořízení odpadových nádob, kontejnerů 30, MONITORING PŮDY A PODZEMNÍ VODY 0,0 monitorování skládky Trnec, aj. 0, PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ 9 982,0 opravy a údržba strojů, náhradní díly, příslušenství 300,0 PHM 350,0 sečení extenzivních ploch - dodavatelsky 120,0 řez keřů, živých plotů 50,0 9

10 sečení Hajánecký kopec 40,0 ochranné pomůcky, nápoje -léto 30,0 likvidace biohmoty - tráva, listí, větve 100,0 kácení stromů - stromolezeckou technikou 70,0 výsadba stromů a keřů včetně nákupu výsadby 100,0 nákup nových laviček + košů 50,0 oprava městského mobiliáře 100,0 regenerace zeleně - administrace, dozor 100,0 regenerace zeleně - realizace 4 072,0 Park pod kostelem - 1. a 2. etapa 4 500, OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 60,0 výkon státní správy v oblasti životního prostředí 60, OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC DĚTEM 415,0 lékařské posudky na děti, dárky pro děti 20,0 resocializační programy pro děti, kroužky 95,0 příspěvky organizacím působícím v oblasti soc. služeb 300, OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC 50,0 komunitní plánování 50,0 aktualizace adresáře poskytovatelů soc. služeb 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PS A PODPORA SAM. BYDLENÍ 5 360,0 příspěvek na činnost CSS Tišnov, z toho mzdové nákl tis. Kč 5 360, OCHRANA OBYVATELSTVA 50,0 výdaje na zabezpečení úkolů civilní ochrany obyvatelstva 50, POŽÁRNÍ OCHRANA 230,0 zajištění činnosti SDH 230, ZASTUPITELSTVA OBCÍ 3 400, VOLBY PREZIDENTA 300, ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY ,0 mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ ,0 dohody 800,0 drobný hmotný dlouhodobý majetek 800,0 nákup materiálu 850,0 poštovní služby 1 100,0 služby telekomunikací 350,0 el. energie, voda, PHM, teplo 1 870,0 poradenské služby 200,0 školení 300,0 opravy, z toho 845 tis. Kč OSMI 1 275,0 služby 2 100,0 programové vybavení do 60 tis. Kč 150,0 ostatní výdaje MěÚ 770,0 příspěvky obcím a spol. organizacím 120,0 stroje a zařízení 350,0 dopravní prostředky 400,0 odvod do sociálního fondu 1 300,0 10

11 6310 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 700,0 úroky, bankovní poplatky 200,0 úrok z úvěru 500, POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 500,0 pojištění majetku města 6399 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 4 500,0 daň z příjmů PO za obce 3 000,0 DPH 1 500, FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 6409 OSTATNÍ ČINNOSTI - rezerva 1 000,0 CELKEM ,0 11

12 Rozpis investic v tis. Kč 2212 SILNICE ul. Jiráskova - rekonstrukce komunikace, chodníků a VO 3 000,0 ul. Družstevní - rekonstrukce komunikace, chodníků a VO 3 000,0 rekonstrukce ulice Nerudova - investice z r , OSTATNÍ ZÁLEŽITOST POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ parkoviště Na Loukách 7 000,0 bezbarierové trasy 500,0 nám. Míru - rekonstrukce náměstí ( přípravná fáze ) 500,0 Komenského nám., ul. Riegrova - nové přechody 500,0 cyklostezka Za Trmačovem 1 700,0 bezbarierové trasy- investice z r ,0 rekonstrukce ulice Brněnská - investice z r , PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ MŠ U Humpolky - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 2 500,0 MŠ Sluníčko - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 3 000, ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ 28. října - vzduchotechnika kuchyně 2 000,0 ZŠ 28. října - rekonstrukce sociálního zařízení 800,0 ZŠ Smíškova - nadstavba - financování v r ( 8 mil. Kč z úvěru) ,0 ZŠ Smíškova - projektová dokumentace nástavby - investice z r , KOUPALIŠTĚ koupaliště - revitalizace areálu koupaliště - 1. etapa 3 000, NEBYTY MěKS sanace budovy 2 000,0 letní kino - elektroinstalace a izolace promítací kabiny 500,0 CSS - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 9 000,0 Riegrova - objekt pro volnočasové aktivity - investice z r ,0 kino Svratka - rekonstrukce - investice z r , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Koráb - nové osvětlení po kabelizaci NN 300,0 VO - Hájek-Hajánky 500,0 VO -Ostrovec - investice z r , POHŘEBNICTVÍ Nový hřbitov - kolumbárium 300, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ pořízení nového územního plánu 200, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ projekty - dokumentace investičních akcí 2 000,0 výkup pozemků 1 500, SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Sběrný dvůr - rekonstrukce oplocení 500, PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Park pod kostelem - 1. a 2. etapa 4 500, ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY kopírka 250,0 server GIS 100,0 dopravní prostředky 400,0 celkem ( z toho investice z r. 2012: tis. Kč) ,0 Ing. P. Jůzová vedoucí finančního odboru V Tišnově

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje

Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje Pol. Název Rozpočet 2010 1012 5222 Neinvestiční transfery občan.sdruž. 2,0 1012 Zeměd. a potravinářská činnost 2,0 1099 5222 Výdaje na lesní hospodářství 20,0

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh Paragraf Položka rozpočtu rok 2015 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 4 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výn.

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NA ROK Příjmy a výdaje rozpočet Rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 110 673,9 105 660,0 114 343,2 109 410,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 27 498,6 22 504,0 25 405,2 22 064,6

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. Rozpočet na rok 2015

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. Rozpočet na rok 2015 MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: 002 75 468, DIČ: CZ00275468 Rozpočet na rok 2015 (údaje v Kč) R 2015 1. Daňové příjmy 66487177,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1204600,00 2. Nedaňové příjmy 8878883,90

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více