MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707"

Transkript

1 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet Daň z příjmů FO ze ZČ , Daň z příjmů FO ze SVČ 2 000, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 2 000, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce 3 000, Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 200, Poplatek ze psů 280, Poplatek za užívání veřejného prostranství 100, Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40, Poplatek za provozovaný VHP 0, Odvod z výtěžku z provozování loterií 0, Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - ŘP 800, Odvod z výherních hracích přístrojů 3 000, Správní poplatky 4 100, Daň z nemovitostí 6 900,0 třída 1 Daňové příjmy celkem , Neinvestiční dotace ze VPS 4112 Neinvestiční dotace ze SR - v rámci SDV , Neinvestiční dotace ze SF 204, Ostatní neinvestiční dotace ze SR 3 158, Neinvestiční převody z Národního fondu 4121 Neinvestiční transfery od obcí 38, Neinvestiční dotace od krajů (LSSP) 4211 Investiční dotace ze VPS 4212 Investiční dotace ze SR 4213 Investiční dotace ze SF 4216 Ostatní investiční dotace ze SR 4218 Investiční převody z Národního fondu 4221 Investiční transfery od obcí 4222 Investiční dotace od krajů třída 4 Přijaté transfery celkem ,3 1

2 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč,oddíl Druh příjmu rozpočet Pronájem pozemků ( pol. 2131) 400, Ostatní příjmy z podnik. a restr. zemědělství 1031 Pěstební činnost (prodej dřeva) 700,0 21 Vnitřní obchod 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání ( příspěvek DD za žáky ZŠ) 3314 Činnosti knihovnické 200, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 700, Odvody příspěvkových organizací (MěKS) 459, Ostatní záležitosti kultury, cirkví (kniha) 480, Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště 400, Koupaliště - pronájem ( pol ) 100, Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost - LT Brumov 350, Bytové hospodářství - nájemné (pol.2132) 4 500, Bytové hospodářství - ostatní platby 3613 Nebytové hospodářství 6 700, Pohřebnictví 200, Komunální služby a územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostat.skup. obyv Odvody příspěvkových organizací (CSS) 3 216, Ostatní záležitosti soc. věcí 5512 Požární ochrana 6171 Činnost místní správy 500, Příjmy z úroků a dividendy 500, Přijaté pojistné náhrady 6402 Finanční vypořádání minulých let Splátky půjčených prostř. (PO a OPS) 2 257,0 třída 2 Nedaňové příjmy celkem , Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje bytů 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3122 Dary a příspěvky na pořízení DM 3129 Ostatní investiční příjmy Ostatní prodej majetku třída 3 Kapitálové příjmy celkem 0,0 PŘÍJMY CELKEM ,3 Splátka úvěru ,0 Financování - převod z FRR-přebytek hospodaření minulých let ,7 Přijatý úvěr ,0 třída 8 Financování celkem ,7 ZDROJE CELKEM ,0 2

3 ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Název paragrafu rozpočet Ozdravování hospodářských zvířat 120, Pěstební činnost 820, Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 25,0 Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 965, Vnitřní obchod 950,0 Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 950, Silnice 7 490, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Provoz veřejné silniční dopravy (IDOS) 440,0 Oddíl 22 Doprava , Pitná voda 30, Odvádění a čištění odpadních vod 300, Ostatní správa ve vodním hospodářství 30,0 Oddíl 23 Vodní hospodářství 360, Předškolní zařízení 8 200, Základní školy , Gymnázia 10, Střední odborné školy 15, Základní umělecké školy 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 50,0 Oddíl 31,32 Vzdělávání , Hudební činnost 90, Činnosti knihovnické 2 467, Ostatní záležitosti kultury 200, Pořízení, zachování a obnova kult. památek 65, Rozhlas a televize 1 150, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 000, Mezinárodní spolupráce v kultuře 80, Zájmová činnost v kultuře- MěKS 4 150, Ostatní záležitosti kultury - SPOZ, spol. akce 1 300,0 Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště 4 187, Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky 1 640, Využití volného času dětí - DDM, dětská hřiště 1 760, Ostatní zájmová činnost a rekreace-lt Brumov 830,0 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 8 417, Bytové hospodářství 4 025, Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení 4 090, Pohřebnictví 500, Územní plánování 300, Územní rozvoj 100, Komunální služby a územní rozvoj 8 400,0 Oddíl 36 Bydlení, kom. služby a územní rozvoj ,0 3

4 ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Název paragrafu rozpočet Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100, Sběr a svoz komunálních odpadů 4 740, Sběr a svoz ostatních odpadů 1 200, Monitoring půdy a podzemní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 982, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 60,0 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí , Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 415, Ost. soc. péče a pomoc ost. skup.obyvatel 50, Osobní asistence, PS a podpora sam. bydlení 5 360,0 Oddíl 43 Sociální péče celkem 5 825, Ochrana obyvatelstva 50,0 Oddíl 52 Ochrana obyvatelstva 50, Požární ochrana - dobrovolná část 230,0 Oddíl 55 Požární ochrana 230, Zastupitelstva obcí 3 400, Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6117 Volby do Evropského parlamentu 6118 Volby prezidenta 300, Činnost místní správy , Místní referendum Oddíl 61 Územní samospráva celkem , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 700, Pojištění funkčně nespecifikované 500, Ostatní finanční operace 4 500, Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti 1 000,0 Oddíl 63,64 Ostatní finanční výdaje 6 700,0 VÝDAJE CELKEM ,0 Saldo příjmů a výdajů ,7 4

5 Zastupitelstvo města schvaluje jako závazné ukazatele rozpočtu: výdaje celkem v jednotlivých paragrafech Závazné ukazatele rozpočtu poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: - Příspěvek na provoz MŠ U Humpolky 870,00 - Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 900,00 - Příspěvek na provoz MŠ Horova 930,00 - Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 850,00 - Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 3 050,00 - Příspěvek na provoz MěKS 4 150,00 z toho mzdové náklady tis. Kč - Příspěvek na provoz DDM 1 200,00 - Příspěvek na provoz CSS 5 360,00 z toho mzdové náklady tis. Kč - Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen prostředky použít výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování poskytnutých prostředků. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace. Rozpočet byl projednán dne ve finančním výboru, v radě města, projednán a schválen dne v zastupitelstvu města. Rozpočet zpracovala: Ing. Petra Jůzová vedoucí finančního odboru Jan Schneider starosta města 5

6 Komentář k rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE: rozpočet OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 120,0 umístění psů v útulku, krmivo, odvoz 120, PĚSTEBNÍ ČINNOST 820,0 náklady na pěstební činnost v lesích města 660,0 oprava laviček, oprava naučných stezek 30,0 nákup srub.laviček,posezení (Květnice), mobiliáře u rozhledny 130, SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 0, CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ 25,0 výkon státní správy v lesním hospodářství 2141 VNITŘNÍ OBCHOD 950,0 činnost Informačního centra 150,0 propagace města, účast na výstavách 800, SILNICE 7 490,0 zimní údržba, PHM, 250,0 opravy dešťových vpustí, likvidace plevele 90,0 opravy MK - výtluků 540,0 obnova dopravního značení 100,0 opravy (U Pily, šikmé park.-jamborova, parkoviště U Humpolky) 130,0 rekonstrukce komunikace, chodníků a VO - Jiráskova 3 000,0 rekonstrukce komunikace, chodníků a VO - Družstevní 3 000,0 komunikace a chodníky - Nerudova - investice z r , OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ,0 zimní údržba 160,0 likvidace plevele 40,0 předlažďování, opravy (dle aktuální situace) 100,0 oprava chodníku Hornická 650,0 oprava chodníku Chodníček 250,0 oprava schodů 50,0 oprava chodníku po plynofikaci (Mánesova, Hornická) 200,0 nákup materiálu na drobné opravy, posyp 120,0 parkoviště Na Loukách 7 000,0 bezbarierové trasy 500,0 revitalizace nám. Míru - celková rekonstr.nám.-přípravná fáze 500,0 cyklostezka Za Trmačovem 1 700,0 nové přechody - Komenského nám, Riegrova 500,0 bezbarierové trasy - investice z roku ,0 rekonstrukce ulice Brněnská - investice z roku ,0 oprava chodníků Na Loukách - oprava z roku , PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 440,0 příspěvek na IDS JMK 2310 PITNÁ VODA 30,0 opravy veřejných studní 30,0 6

7 2321 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 300,0 stočné za srážkové vody, vodné 225,0 služby 50,0 příspěvek SVaK 25, OSTATNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 30,0 výkon státní správy ve vodním hospodářství 30, PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ 8 200,0 příspěvek na provoz MŠ U Humpolky 870,0 příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 900,0 příspěvek na provoz MŠ Horova 930,0 MŠ U Humpolky - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 2 500,0 MŠ Sluníčko - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 3 000, ZÁKLADNÍ ŠKOLY ,0 příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 850,0 příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 3 050,0 ZŠ nám. 28. října - vzduchotechnika kuchyně 2 000,0 ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociál. zařízení 800,0 ZŠ Smíškova - nadstavba - financování v r ( 8 mil. Kč z úvěru ) ,0 ZŠ Smíškova - projektová dokumentace nástavby - investice r , GYMNÁZIA 10,0 příspěvky 10, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY 15,0 příspěvky 15, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ 50, HUDEBNÍ ČINNOST 90,0 příspěvky občanským sdružením 40,0 CONCENTUS a ostatní hudební slavnosti 50, ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 2 467,0 provoz městské knihovny - z toho mzdy tis.kč vč.odvodů 2 467, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 200,0 příspěvky občanským sdružením 200, POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK 65,0 kašna 5,0 opravy kulturních památek - sakrální stavby 60, ROZHLAS A TELEVIZE 1 150,0 mzdové náklady včetně zdrav.a soc. pojištění 780,0 drobný majetek a programové vybavení 80,0 ostatní provoz TTV 290, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 1 000,0 vydávání Tišnovských novin 1 000, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V KULTUŘE 80,0 7

8 3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 4 150,0 příspěvek na činnost MěKS - z toho mzdy 2352,0 tis. Kč 4 150, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 1 300,0 SPOZ 100,0 kniha o Tišnově 700,0 společenské akce města 500, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA 4 187,0 mzdové náklady 340,0 provoz koupaliště 647,0 revitalizace areálu koupaliště - 1. etapa 3 000,0 opravy(robot, průtokoměr,4 filtry)+ vybud.odběr.místa pro vzorky 165,0 běžná údržba 35, OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 1 640,0 příspěvky sportovním od. (čin.-800 tis. Kč a provoz-700 tis.kč) 1 500,0 memoriál Ivo Medka 140, VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 1 760,0 příspěvek na činnost DDM 1 200,0 příspěvky občanským sdružením 200,0 opravy, údržba dětských hřišť, voda - kluziště 115,0 ostraha a zavírání hřišť 87,0 výměna herního prvku s houpačkou - Humpolka 60,0 herní prvky - hřiště Polní 98, OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE 830,0 provoz DT Brumov 550,0 příspěvky občanským sdružením (ost.zájmová činnost) 200,0 příspěvky organizacím působícím v obl.prorodinných aktivit 80, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 4 025,0 správa bytového fondu 485,0 opravy bytů 2 030,0 příspěvek do FO 1 350,0 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 160, NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ,0 správa nebytového fondu 2 140,0 opravy 4 300,0 letní kino - oprava elektroinstalace a izolace promítací kabiny 500,0 kino Svratka - vstupní dveře + výměna skel 100,0 MěKS- Mlýnská sanace budovy 2 000,0 nátěr fasády 100,0 povinný převod na opravy Müllerova domu 61,0 ( z toho placena oprava a nátěr dřevěného obložení ) CSS-zateplení z prostředků města 9 000,0 Jamborův dům -nátěry klemp.prvků střechy,oprava zdi,revize 45,0 Jamborův dům 150,0 Riegrova - objekt pro volnočasové aktivity- investice z r ,0 kino Svratka - rekonstrukce - investice z r ,0 výměna oken Hotel Květnice - oprava z r , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 4 090,0 8

9 elektrická energie 1 800,0 paušál za údržbu a pohotovost 800,0 opravy nad rámec smlouvy 150,0 dopravní nehody, opravy sloupů, havarijní stav 170,0 vánoční osvětlení - instalace a demontáž 50,0 oprava ul. Revoluční 100,0 pasport VO 200,0 nové osvětlení po kabelizaci NN - Koráb 300,0 VO - Hájek - Hajánky 500,0 VO - Ostrovec - investice z r , POHŘEBNICTVÍ 500,0 údržba stromů, keřů a jiná údržba 60,0 neinvestič.příspěvky a náhrady - soc. pohřby 20,0 ochranné pomůcky, opravy a ostatní materiál 96,0 el. energie, voda,phm 16,0 školení 5,0 vratky 3,0 Nový hřbitov - kolumbárium 300, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 300,0 pořízení nového územního plánu Tišnova,digitální zpracování 200,0 aktualizace územních analytických podkladů 100, ÚZEMNÍ ROZVOJ 100,0 příspěvek Svazku Tišnovsko 100, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 8 400,0 projektová dokumentace 2 000,0 nákup služeb, poplatky, vynětí ze ZPF 300,0 výkup pozemků 1 500,0 mzdové náklady-org.složka úklid a údržba 4 600, SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 100,0 sběr a odstranění nebezpečných složek odpadů 100, SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 4 740,0 sběr a svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů 2 600,0 přistavení a odvoz kontejnerů ze sběrného dvora 500,0 odstranění kom. odpadu ze sběrného dvora 900,0 provoz sběrného dvora 240,0 rekonstrukce SD - oplocení areálu 500, SBĚR A SVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ 1 200,0 svoz, dotřídění a využití recyklovatelných složek odpadu 620,0 sběr a svoz bioodpadu 550,0 pořízení odpadových nádob, kontejnerů 30, MONITORING PŮDY A PODZEMNÍ VODY 0,0 monitorování skládky Trnec, aj. 0, PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ 9 982,0 opravy a údržba strojů, náhradní díly, příslušenství 300,0 PHM 350,0 sečení extenzivních ploch - dodavatelsky 120,0 řez keřů, živých plotů 50,0 9

10 sečení Hajánecký kopec 40,0 ochranné pomůcky, nápoje -léto 30,0 likvidace biohmoty - tráva, listí, větve 100,0 kácení stromů - stromolezeckou technikou 70,0 výsadba stromů a keřů včetně nákupu výsadby 100,0 nákup nových laviček + košů 50,0 oprava městského mobiliáře 100,0 regenerace zeleně - administrace, dozor 100,0 regenerace zeleně - realizace 4 072,0 Park pod kostelem - 1. a 2. etapa 4 500, OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 60,0 výkon státní správy v oblasti životního prostředí 60, OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC DĚTEM 415,0 lékařské posudky na děti, dárky pro děti 20,0 resocializační programy pro děti, kroužky 95,0 příspěvky organizacím působícím v oblasti soc. služeb 300, OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC 50,0 komunitní plánování 50,0 aktualizace adresáře poskytovatelů soc. služeb 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PS A PODPORA SAM. BYDLENÍ 5 360,0 příspěvek na činnost CSS Tišnov, z toho mzdové nákl tis. Kč 5 360, OCHRANA OBYVATELSTVA 50,0 výdaje na zabezpečení úkolů civilní ochrany obyvatelstva 50, POŽÁRNÍ OCHRANA 230,0 zajištění činnosti SDH 230, ZASTUPITELSTVA OBCÍ 3 400, VOLBY PREZIDENTA 300, ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY ,0 mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ ,0 dohody 800,0 drobný hmotný dlouhodobý majetek 800,0 nákup materiálu 850,0 poštovní služby 1 100,0 služby telekomunikací 350,0 el. energie, voda, PHM, teplo 1 870,0 poradenské služby 200,0 školení 300,0 opravy, z toho 845 tis. Kč OSMI 1 275,0 služby 2 100,0 programové vybavení do 60 tis. Kč 150,0 ostatní výdaje MěÚ 770,0 příspěvky obcím a spol. organizacím 120,0 stroje a zařízení 350,0 dopravní prostředky 400,0 odvod do sociálního fondu 1 300,0 10

11 6310 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 700,0 úroky, bankovní poplatky 200,0 úrok z úvěru 500, POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 500,0 pojištění majetku města 6399 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 4 500,0 daň z příjmů PO za obce 3 000,0 DPH 1 500, FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 6409 OSTATNÍ ČINNOSTI - rezerva 1 000,0 CELKEM ,0 11

12 Rozpis investic v tis. Kč 2212 SILNICE ul. Jiráskova - rekonstrukce komunikace, chodníků a VO 3 000,0 ul. Družstevní - rekonstrukce komunikace, chodníků a VO 3 000,0 rekonstrukce ulice Nerudova - investice z r , OSTATNÍ ZÁLEŽITOST POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ parkoviště Na Loukách 7 000,0 bezbarierové trasy 500,0 nám. Míru - rekonstrukce náměstí ( přípravná fáze ) 500,0 Komenského nám., ul. Riegrova - nové přechody 500,0 cyklostezka Za Trmačovem 1 700,0 bezbarierové trasy- investice z r ,0 rekonstrukce ulice Brněnská - investice z r , PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ MŠ U Humpolky - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 2 500,0 MŠ Sluníčko - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 3 000, ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ 28. října - vzduchotechnika kuchyně 2 000,0 ZŠ 28. října - rekonstrukce sociálního zařízení 800,0 ZŠ Smíškova - nadstavba - financování v r ( 8 mil. Kč z úvěru) ,0 ZŠ Smíškova - projektová dokumentace nástavby - investice z r , KOUPALIŠTĚ koupaliště - revitalizace areálu koupaliště - 1. etapa 3 000, NEBYTY MěKS sanace budovy 2 000,0 letní kino - elektroinstalace a izolace promítací kabiny 500,0 CSS - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 9 000,0 Riegrova - objekt pro volnočasové aktivity - investice z r ,0 kino Svratka - rekonstrukce - investice z r , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Koráb - nové osvětlení po kabelizaci NN 300,0 VO - Hájek-Hajánky 500,0 VO -Ostrovec - investice z r , POHŘEBNICTVÍ Nový hřbitov - kolumbárium 300, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ pořízení nového územního plánu 200, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ projekty - dokumentace investičních akcí 2 000,0 výkup pozemků 1 500, SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Sběrný dvůr - rekonstrukce oplocení 500, PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Park pod kostelem - 1. a 2. etapa 4 500, ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY kopírka 250,0 server GIS 100,0 dopravní prostředky 400,0 celkem ( z toho investice z r. 2012: tis. Kč) ,0 Ing. P. Jůzová vedoucí finančního odboru V Tišnově

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Rozpočet projednán dne: 10.3.2010 dne: 10.3.2010 dne: 25.3.2010 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 110 673,9 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 27 498,6 22 504,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Více

MĚSTO TIŠNOV Tišnov, nám Míru 111 ROZPOČET NA ROK 2012

MĚSTO TIŠNOV Tišnov, nám Míru 111 ROZPOČET NA ROK 2012 MĚSTO TIŠNOV 666 19 Tišnov, nám Míru 111 ROZPOČET NA ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Třída Druh příjmu v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO osob ze závislé činnosti 15 000,00 Daň z příjmů FO ze

Více

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 Příjmy: v tis. Kč Místní poplatky celkem 5 200,00 - poplatek za komunální odpad 4 200,00 - poplatek ze psů 300,00 - poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U Obec Těrlicko N Á V R H R O Z P O Č T U 2011 Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - příjmy Oddíl (paragraf) Položka Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 14 - Stavební řízení a sil. správní agenda

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET

2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET ZÁVĚREČNÝ ÚČET Hospodaření Města Kuřim za rok 2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 Rozpočet schválený: Rozpočet Města Kuřimi pro rok 2012 byl schválen dne 24.1.2012 usnesením ZM 1018/2012. Do té doby

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-12/2013 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 1 900 2 403 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 300 332

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické OdPa Rozpočet Města Smiřice na rok 2008 pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 666 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 424 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 212 000 1121 Daň z příjmu

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec ÚTUŠICE IČ:

Obec ÚTUŠICE IČ: Rozpočet na rok 2016 Obec ÚTUŠICE třída 1 Daňové příjmy 7 722 100 třída 2 Nedaňové příjmy 1 958 200 třída 4 Přijaté transfery 119 200 PŘÍJMY CELKEM 9 799 500 třída 5 Běžné výdaje 5 545 300 třída 6 Kapitálové

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více