MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707"

Transkript

1 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet Daň z příjmů FO ze ZČ , Daň z příjmů FO ze SVČ 2 000, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 2 000, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce 3 000, Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 200, Poplatek ze psů 280, Poplatek za užívání veřejného prostranství 100, Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40, Poplatek za provozovaný VHP 0, Odvod z výtěžku z provozování loterií 0, Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - ŘP 800, Odvod z výherních hracích přístrojů 3 000, Správní poplatky 4 100, Daň z nemovitostí 6 900,0 třída 1 Daňové příjmy celkem , Neinvestiční dotace ze VPS 4112 Neinvestiční dotace ze SR - v rámci SDV , Neinvestiční dotace ze SF 204, Ostatní neinvestiční dotace ze SR 3 158, Neinvestiční převody z Národního fondu 4121 Neinvestiční transfery od obcí 38, Neinvestiční dotace od krajů (LSSP) 4211 Investiční dotace ze VPS 4212 Investiční dotace ze SR 4213 Investiční dotace ze SF 4216 Ostatní investiční dotace ze SR 4218 Investiční převody z Národního fondu 4221 Investiční transfery od obcí 4222 Investiční dotace od krajů třída 4 Přijaté transfery celkem ,3 1

2 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč,oddíl Druh příjmu rozpočet Pronájem pozemků ( pol. 2131) 400, Ostatní příjmy z podnik. a restr. zemědělství 1031 Pěstební činnost (prodej dřeva) 700,0 21 Vnitřní obchod 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání ( příspěvek DD za žáky ZŠ) 3314 Činnosti knihovnické 200, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 700, Odvody příspěvkových organizací (MěKS) 459, Ostatní záležitosti kultury, cirkví (kniha) 480, Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště 400, Koupaliště - pronájem ( pol ) 100, Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost - LT Brumov 350, Bytové hospodářství - nájemné (pol.2132) 4 500, Bytové hospodářství - ostatní platby 3613 Nebytové hospodářství 6 700, Pohřebnictví 200, Komunální služby a územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostat.skup. obyv Odvody příspěvkových organizací (CSS) 3 216, Ostatní záležitosti soc. věcí 5512 Požární ochrana 6171 Činnost místní správy 500, Příjmy z úroků a dividendy 500, Přijaté pojistné náhrady 6402 Finanční vypořádání minulých let Splátky půjčených prostř. (PO a OPS) 2 257,0 třída 2 Nedaňové příjmy celkem , Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje bytů 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3122 Dary a příspěvky na pořízení DM 3129 Ostatní investiční příjmy Ostatní prodej majetku třída 3 Kapitálové příjmy celkem 0,0 PŘÍJMY CELKEM ,3 Splátka úvěru ,0 Financování - převod z FRR-přebytek hospodaření minulých let ,7 Přijatý úvěr ,0 třída 8 Financování celkem ,7 ZDROJE CELKEM ,0 2

3 ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Název paragrafu rozpočet Ozdravování hospodářských zvířat 120, Pěstební činnost 820, Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 25,0 Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 965, Vnitřní obchod 950,0 Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 950, Silnice 7 490, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Provoz veřejné silniční dopravy (IDOS) 440,0 Oddíl 22 Doprava , Pitná voda 30, Odvádění a čištění odpadních vod 300, Ostatní správa ve vodním hospodářství 30,0 Oddíl 23 Vodní hospodářství 360, Předškolní zařízení 8 200, Základní školy , Gymnázia 10, Střední odborné školy 15, Základní umělecké školy 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 50,0 Oddíl 31,32 Vzdělávání , Hudební činnost 90, Činnosti knihovnické 2 467, Ostatní záležitosti kultury 200, Pořízení, zachování a obnova kult. památek 65, Rozhlas a televize 1 150, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 000, Mezinárodní spolupráce v kultuře 80, Zájmová činnost v kultuře- MěKS 4 150, Ostatní záležitosti kultury - SPOZ, spol. akce 1 300,0 Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště 4 187, Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky 1 640, Využití volného času dětí - DDM, dětská hřiště 1 760, Ostatní zájmová činnost a rekreace-lt Brumov 830,0 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 8 417, Bytové hospodářství 4 025, Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení 4 090, Pohřebnictví 500, Územní plánování 300, Územní rozvoj 100, Komunální služby a územní rozvoj 8 400,0 Oddíl 36 Bydlení, kom. služby a územní rozvoj ,0 3

4 ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Název paragrafu rozpočet Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100, Sběr a svoz komunálních odpadů 4 740, Sběr a svoz ostatních odpadů 1 200, Monitoring půdy a podzemní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 982, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 60,0 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí , Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 415, Ost. soc. péče a pomoc ost. skup.obyvatel 50, Osobní asistence, PS a podpora sam. bydlení 5 360,0 Oddíl 43 Sociální péče celkem 5 825, Ochrana obyvatelstva 50,0 Oddíl 52 Ochrana obyvatelstva 50, Požární ochrana - dobrovolná část 230,0 Oddíl 55 Požární ochrana 230, Zastupitelstva obcí 3 400, Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6117 Volby do Evropského parlamentu 6118 Volby prezidenta 300, Činnost místní správy , Místní referendum Oddíl 61 Územní samospráva celkem , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 700, Pojištění funkčně nespecifikované 500, Ostatní finanční operace 4 500, Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti 1 000,0 Oddíl 63,64 Ostatní finanční výdaje 6 700,0 VÝDAJE CELKEM ,0 Saldo příjmů a výdajů ,7 4

5 Zastupitelstvo města schvaluje jako závazné ukazatele rozpočtu: výdaje celkem v jednotlivých paragrafech Závazné ukazatele rozpočtu poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: - Příspěvek na provoz MŠ U Humpolky 870,00 - Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 900,00 - Příspěvek na provoz MŠ Horova 930,00 - Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 850,00 - Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 3 050,00 - Příspěvek na provoz MěKS 4 150,00 z toho mzdové náklady tis. Kč - Příspěvek na provoz DDM 1 200,00 - Příspěvek na provoz CSS 5 360,00 z toho mzdové náklady tis. Kč - Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen prostředky použít výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování poskytnutých prostředků. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace. Rozpočet byl projednán dne ve finančním výboru, v radě města, projednán a schválen dne v zastupitelstvu města. Rozpočet zpracovala: Ing. Petra Jůzová vedoucí finančního odboru Jan Schneider starosta města 5

6 Komentář k rozpočtu na rok 2013 VÝDAJE: rozpočet OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 120,0 umístění psů v útulku, krmivo, odvoz 120, PĚSTEBNÍ ČINNOST 820,0 náklady na pěstební činnost v lesích města 660,0 oprava laviček, oprava naučných stezek 30,0 nákup srub.laviček,posezení (Květnice), mobiliáře u rozhledny 130, SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 0, CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ 25,0 výkon státní správy v lesním hospodářství 2141 VNITŘNÍ OBCHOD 950,0 činnost Informačního centra 150,0 propagace města, účast na výstavách 800, SILNICE 7 490,0 zimní údržba, PHM, 250,0 opravy dešťových vpustí, likvidace plevele 90,0 opravy MK - výtluků 540,0 obnova dopravního značení 100,0 opravy (U Pily, šikmé park.-jamborova, parkoviště U Humpolky) 130,0 rekonstrukce komunikace, chodníků a VO - Jiráskova 3 000,0 rekonstrukce komunikace, chodníků a VO - Družstevní 3 000,0 komunikace a chodníky - Nerudova - investice z r , OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ,0 zimní údržba 160,0 likvidace plevele 40,0 předlažďování, opravy (dle aktuální situace) 100,0 oprava chodníku Hornická 650,0 oprava chodníku Chodníček 250,0 oprava schodů 50,0 oprava chodníku po plynofikaci (Mánesova, Hornická) 200,0 nákup materiálu na drobné opravy, posyp 120,0 parkoviště Na Loukách 7 000,0 bezbarierové trasy 500,0 revitalizace nám. Míru - celková rekonstr.nám.-přípravná fáze 500,0 cyklostezka Za Trmačovem 1 700,0 nové přechody - Komenského nám, Riegrova 500,0 bezbarierové trasy - investice z roku ,0 rekonstrukce ulice Brněnská - investice z roku ,0 oprava chodníků Na Loukách - oprava z roku , PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 440,0 příspěvek na IDS JMK 2310 PITNÁ VODA 30,0 opravy veřejných studní 30,0 6

7 2321 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 300,0 stočné za srážkové vody, vodné 225,0 služby 50,0 příspěvek SVaK 25, OSTATNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 30,0 výkon státní správy ve vodním hospodářství 30, PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ 8 200,0 příspěvek na provoz MŠ U Humpolky 870,0 příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 900,0 příspěvek na provoz MŠ Horova 930,0 MŠ U Humpolky - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 2 500,0 MŠ Sluníčko - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 3 000, ZÁKLADNÍ ŠKOLY ,0 příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 850,0 příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 3 050,0 ZŠ nám. 28. října - vzduchotechnika kuchyně 2 000,0 ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociál. zařízení 800,0 ZŠ Smíškova - nadstavba - financování v r ( 8 mil. Kč z úvěru ) ,0 ZŠ Smíškova - projektová dokumentace nástavby - investice r , GYMNÁZIA 10,0 příspěvky 10, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY 15,0 příspěvky 15, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ 50, HUDEBNÍ ČINNOST 90,0 příspěvky občanským sdružením 40,0 CONCENTUS a ostatní hudební slavnosti 50, ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 2 467,0 provoz městské knihovny - z toho mzdy tis.kč vč.odvodů 2 467, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 200,0 příspěvky občanským sdružením 200, POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK 65,0 kašna 5,0 opravy kulturních památek - sakrální stavby 60, ROZHLAS A TELEVIZE 1 150,0 mzdové náklady včetně zdrav.a soc. pojištění 780,0 drobný majetek a programové vybavení 80,0 ostatní provoz TTV 290, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 1 000,0 vydávání Tišnovských novin 1 000, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V KULTUŘE 80,0 7

8 3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 4 150,0 příspěvek na činnost MěKS - z toho mzdy 2352,0 tis. Kč 4 150, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 1 300,0 SPOZ 100,0 kniha o Tišnově 700,0 společenské akce města 500, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA 4 187,0 mzdové náklady 340,0 provoz koupaliště 647,0 revitalizace areálu koupaliště - 1. etapa 3 000,0 opravy(robot, průtokoměr,4 filtry)+ vybud.odběr.místa pro vzorky 165,0 běžná údržba 35, OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 1 640,0 příspěvky sportovním od. (čin.-800 tis. Kč a provoz-700 tis.kč) 1 500,0 memoriál Ivo Medka 140, VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 1 760,0 příspěvek na činnost DDM 1 200,0 příspěvky občanským sdružením 200,0 opravy, údržba dětských hřišť, voda - kluziště 115,0 ostraha a zavírání hřišť 87,0 výměna herního prvku s houpačkou - Humpolka 60,0 herní prvky - hřiště Polní 98, OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE 830,0 provoz DT Brumov 550,0 příspěvky občanským sdružením (ost.zájmová činnost) 200,0 příspěvky organizacím působícím v obl.prorodinných aktivit 80, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 4 025,0 správa bytového fondu 485,0 opravy bytů 2 030,0 příspěvek do FO 1 350,0 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 160, NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ,0 správa nebytového fondu 2 140,0 opravy 4 300,0 letní kino - oprava elektroinstalace a izolace promítací kabiny 500,0 kino Svratka - vstupní dveře + výměna skel 100,0 MěKS- Mlýnská sanace budovy 2 000,0 nátěr fasády 100,0 povinný převod na opravy Müllerova domu 61,0 ( z toho placena oprava a nátěr dřevěného obložení ) CSS-zateplení z prostředků města 9 000,0 Jamborův dům -nátěry klemp.prvků střechy,oprava zdi,revize 45,0 Jamborův dům 150,0 Riegrova - objekt pro volnočasové aktivity- investice z r ,0 kino Svratka - rekonstrukce - investice z r ,0 výměna oken Hotel Květnice - oprava z r , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 4 090,0 8

9 elektrická energie 1 800,0 paušál za údržbu a pohotovost 800,0 opravy nad rámec smlouvy 150,0 dopravní nehody, opravy sloupů, havarijní stav 170,0 vánoční osvětlení - instalace a demontáž 50,0 oprava ul. Revoluční 100,0 pasport VO 200,0 nové osvětlení po kabelizaci NN - Koráb 300,0 VO - Hájek - Hajánky 500,0 VO - Ostrovec - investice z r , POHŘEBNICTVÍ 500,0 údržba stromů, keřů a jiná údržba 60,0 neinvestič.příspěvky a náhrady - soc. pohřby 20,0 ochranné pomůcky, opravy a ostatní materiál 96,0 el. energie, voda,phm 16,0 školení 5,0 vratky 3,0 Nový hřbitov - kolumbárium 300, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 300,0 pořízení nového územního plánu Tišnova,digitální zpracování 200,0 aktualizace územních analytických podkladů 100, ÚZEMNÍ ROZVOJ 100,0 příspěvek Svazku Tišnovsko 100, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 8 400,0 projektová dokumentace 2 000,0 nákup služeb, poplatky, vynětí ze ZPF 300,0 výkup pozemků 1 500,0 mzdové náklady-org.složka úklid a údržba 4 600, SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 100,0 sběr a odstranění nebezpečných složek odpadů 100, SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 4 740,0 sběr a svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů 2 600,0 přistavení a odvoz kontejnerů ze sběrného dvora 500,0 odstranění kom. odpadu ze sběrného dvora 900,0 provoz sběrného dvora 240,0 rekonstrukce SD - oplocení areálu 500, SBĚR A SVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ 1 200,0 svoz, dotřídění a využití recyklovatelných složek odpadu 620,0 sběr a svoz bioodpadu 550,0 pořízení odpadových nádob, kontejnerů 30, MONITORING PŮDY A PODZEMNÍ VODY 0,0 monitorování skládky Trnec, aj. 0, PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ 9 982,0 opravy a údržba strojů, náhradní díly, příslušenství 300,0 PHM 350,0 sečení extenzivních ploch - dodavatelsky 120,0 řez keřů, živých plotů 50,0 9

10 sečení Hajánecký kopec 40,0 ochranné pomůcky, nápoje -léto 30,0 likvidace biohmoty - tráva, listí, větve 100,0 kácení stromů - stromolezeckou technikou 70,0 výsadba stromů a keřů včetně nákupu výsadby 100,0 nákup nových laviček + košů 50,0 oprava městského mobiliáře 100,0 regenerace zeleně - administrace, dozor 100,0 regenerace zeleně - realizace 4 072,0 Park pod kostelem - 1. a 2. etapa 4 500, OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 60,0 výkon státní správy v oblasti životního prostředí 60, OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC DĚTEM 415,0 lékařské posudky na děti, dárky pro děti 20,0 resocializační programy pro děti, kroužky 95,0 příspěvky organizacím působícím v oblasti soc. služeb 300, OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC 50,0 komunitní plánování 50,0 aktualizace adresáře poskytovatelů soc. služeb 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PS A PODPORA SAM. BYDLENÍ 5 360,0 příspěvek na činnost CSS Tišnov, z toho mzdové nákl tis. Kč 5 360, OCHRANA OBYVATELSTVA 50,0 výdaje na zabezpečení úkolů civilní ochrany obyvatelstva 50, POŽÁRNÍ OCHRANA 230,0 zajištění činnosti SDH 230, ZASTUPITELSTVA OBCÍ 3 400, VOLBY PREZIDENTA 300, ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY ,0 mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ ,0 dohody 800,0 drobný hmotný dlouhodobý majetek 800,0 nákup materiálu 850,0 poštovní služby 1 100,0 služby telekomunikací 350,0 el. energie, voda, PHM, teplo 1 870,0 poradenské služby 200,0 školení 300,0 opravy, z toho 845 tis. Kč OSMI 1 275,0 služby 2 100,0 programové vybavení do 60 tis. Kč 150,0 ostatní výdaje MěÚ 770,0 příspěvky obcím a spol. organizacím 120,0 stroje a zařízení 350,0 dopravní prostředky 400,0 odvod do sociálního fondu 1 300,0 10

11 6310 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 700,0 úroky, bankovní poplatky 200,0 úrok z úvěru 500, POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 500,0 pojištění majetku města 6399 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 4 500,0 daň z příjmů PO za obce 3 000,0 DPH 1 500, FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 6409 OSTATNÍ ČINNOSTI - rezerva 1 000,0 CELKEM ,0 11

12 Rozpis investic v tis. Kč 2212 SILNICE ul. Jiráskova - rekonstrukce komunikace, chodníků a VO 3 000,0 ul. Družstevní - rekonstrukce komunikace, chodníků a VO 3 000,0 rekonstrukce ulice Nerudova - investice z r , OSTATNÍ ZÁLEŽITOST POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ parkoviště Na Loukách 7 000,0 bezbarierové trasy 500,0 nám. Míru - rekonstrukce náměstí ( přípravná fáze ) 500,0 Komenského nám., ul. Riegrova - nové přechody 500,0 cyklostezka Za Trmačovem 1 700,0 bezbarierové trasy- investice z r ,0 rekonstrukce ulice Brněnská - investice z r , PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ MŠ U Humpolky - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 2 500,0 MŠ Sluníčko - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 3 000, ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ 28. října - vzduchotechnika kuchyně 2 000,0 ZŠ 28. října - rekonstrukce sociálního zařízení 800,0 ZŠ Smíškova - nadstavba - financování v r ( 8 mil. Kč z úvěru) ,0 ZŠ Smíškova - projektová dokumentace nástavby - investice z r , KOUPALIŠTĚ koupaliště - revitalizace areálu koupaliště - 1. etapa 3 000, NEBYTY MěKS sanace budovy 2 000,0 letní kino - elektroinstalace a izolace promítací kabiny 500,0 CSS - zateplení ( z prostředků krytých úvěrem ) 9 000,0 Riegrova - objekt pro volnočasové aktivity - investice z r ,0 kino Svratka - rekonstrukce - investice z r , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Koráb - nové osvětlení po kabelizaci NN 300,0 VO - Hájek-Hajánky 500,0 VO -Ostrovec - investice z r , POHŘEBNICTVÍ Nový hřbitov - kolumbárium 300, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ pořízení nového územního plánu 200, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ projekty - dokumentace investičních akcí 2 000,0 výkup pozemků 1 500, SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Sběrný dvůr - rekonstrukce oplocení 500, PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Park pod kostelem - 1. a 2. etapa 4 500, ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY kopírka 250,0 server GIS 100,0 dopravní prostředky 400,0 celkem ( z toho investice z r. 2012: tis. Kč) ,0 Ing. P. Jůzová vedoucí finančního odboru V Tišnově

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Přílohy Příloha č.1 Výdaje za období leden - prosinec 2013 dle položek Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč. 2013

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více