Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Jakub Vlachovský Brno 2015

2

3 Děkuji panu doktoru Jiřímu Lýskovi za cenné konzultace při přípravě této bakalářské práce a za jeho výuku v rámci předmětu Webové aplikace, jež byl i díky němu velmi přínosným zdrojem do praxe. Také bych chtěl poděkovat panu doktoru Davidu Procházkovi, neboť jeho výuka Základů objektově orientovaného programování a programovacího jazyka C++ mi velmi pomohla lépe chápat objektové programování i v jiných programovacích jazycích. V neposlední řadě bych rád poděkoval mé nejbližší rodině a přítelkyni za jejich podporu jak při studiu, tak při tvorbě této práce.

4

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci: Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení vypracoval/a samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 Autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně dne 3. února 2015

6

7 Abstract VLACHOVSKÝ J. Web application for logic games creation and sharing. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, This thesis contains the concept of implementation and description of executing a web application providing a general interface to create and play certain types of logic games. It also includes the description of technology applied to create the application. Keywords Web application, PHP, HTML, CSS, JavaScript, jquery, games, logic games Abstrakt VLACHOVSKÝ J. Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Tato práce obsahuje návrh na realizaci a popis realizace webové aplikace, ve které lze pomocí obecného rozhraní tvořit a hrát určité typy logických her. Také se rámcově zabývá popisem technologií použitých pro tvorbu aplikace. Klíčová slova Webová aplikace, PHP, HTML, CSS, JavaScript, jquery, hry, logické hry

8

9 Obsah 9 Obsah 1 Úvod 13 2 Cíl práce 14 3 JavaScript JavaScript frameworky/knihovny obecně jquery jquery UI Ostatní JavaScript frameworky Modernizr Bootstrap MooTools Prototype YUI Library Dojo Toolkit JavaScript MVC frameworky Další použité technologie PHP HTML CSS (My)SQL VPS Debian s ISPConfig Návrh aplikace Volba technologií Programové pozadí editoru a hry Ukládání dat a jejich zpětné načítání Registrace, přihlašování Návrh databáze... 25

10 10 Obsah Hra Uživatel Vazba entit Hra Uživatel Návrh ovládání Editor Hra Realizace aplikace WordPress Instalace Nastavení Plugin na přihlašování Plugin na vylepšení ů Šablona Engine systém Ukázky z aplikace Navigace přihlášen X nepřihlášen Editor Rubrika článků & článek Závěr Dosažené výsledky Přínos použitých technologií Dostupnost Alternativní využití Možnosti rozšíření Modifikace ovládání Modifikace herního prostředí WordPress Literatura 34 A Obsah přiloženého CD 37

11 Obsah 11 B Logo aplikace 38

12

13 Úvod 13 1 Úvod Rád bych se krátce zmínil o tom, co mne vedlo k této bakalářské práci, protože to považuji za naprosto zásadní podnět. V průběhu svého života jsem se setkal s mnoha lidmi, kterým jsem hůře vysvětloval některé věci, které byli, z jejich pohledu, velmi složité a určené pro IT specialisty. Přitom, z pohledu mého, to byli ve skutečnosti věci jen základního logického rázu. Jelikož to většinou byli lidé s inteligenčním kvocientem vyšším, než je běžný průměr, došel jsem k závěru, že zde pochybilo základní vzdělávání a že je tedy potřeba nějakým způsobem podpořit možnost logického vzdělání. Jako příznivec školy hrou, respektive školy obrazovými vjemy, jsem tedy zvolil věnovat se této problematice v bakalářské práci, neboť jde zde potenciál přínosu širší veřejnosti. Především, ale rozhodně ne pouze, té adolescentního věku.

14 14 Obsah 2 Cíl práce Jako jedním z hlavních cílů práce jsem si zvolil návrh realizace webové aplikace, která by naprosto záměrně neměla být robustní, ale naopak velmi lehká. Praktickým cílem by totiž mělo být vytvoření základního editačního prostředí, jehož ovládání se půjde dát poměrně intuitivně naučit. Také by mělo být převážně ovladatelné jen myší. Podobné platí i pro ovládání hry při hraní. Hra by měla být velmi snadno ovladatelná jednoduchým ovládáním klávesnice a myši. Pokud se tvůrce zaregistruje a přihlásí, měl by mít možnost vidět svůj seznam vytvořených her, případně i možnost vytvořené hry smazat. Následující hlavní cíl je vytvořit webovou aplikaci pro moderní prohlížeče, která bude odpovídat zmíněnému návrhu. Dalším z hlavních cílů je zhodnocení vytvořeného návrhu, příkladu realizace a také zhodnocení přínosu použitých technologií. Vedlejším cílem je poté rámcové představení použitých technologií PHP, HTML, CSS, v neposlední řadě pak především JavaScriptu a některých frameworků pro webové prohlížeče v něm napsaných hlavně frameworku jquery a jeho nadstavby jquery UI (jquery user interface).

15 JavaScript 15 3 JavaScript JavaScript je interpretovaný objektový programovací jazyk založený na ECMAScript skriptovacím jazyce, pro jehož implementaci jsou průběžně vydávány standardy společností Ecma International. Je vyvíjen společnostmi Netscape Communications Corporation a Mozilla Foundation. V jazyce JavaScript se dá programovat jak procedurálně, tak objektově. Jeho syntaxe patří do rodiny C-like a nejvíce se podobá asi programovacím jazykům Java a C++. Na rozdíl od např. C++ je však postaven na prototypovém objektovém systému vytvořené objekty jsou dynamicky měnitelné a lze z nich vytvářet další podobné objekty. Nejvíce se využívá na klientské straně webových stránek; umožňuje např. komunikaci klientské strany se serverem i po načtení stránek (např. prostřednictvím asynchronního XML požadavku nebo vyžádáním zdroje po uživatelské reakci a podobně). Dále umožňuje různé další dynamické akce na klientské straně, čímž odlehčuje serveru z výpočetního výkonu a je dobrým nástrojem pro zlepšení uživatelského zážitku. JavaScript lze ale také využít i jako serverový jazyk. 3.1 JavaScript frameworky/knihovny obecně Zásadní odlišení knihovny od frameworku je v tom, že ji používáme k tomu, abychom něco teprve vytvářeli, a říkáme jak. U frameworku je to spíše určovaní, kde se co má udělat. V JavaScriptových nadstavbách se ale tento rozdíl často smývá už v knihovně, nehledě na to, že některé knihovny mají např. přímo nadstavbu pro uživatelská okna, dialogy apod. A vzhledem k tomu, že ani sami autoři často nemají v tomto jasno, zásadní je ve výsledku jenom to, jak danou nadstavbu využíváme přímo my zda jako knihovnu, framework nebo hybrida. Přestože spousta věcí se dá naprogramovat, jak se říká, v čistém JavaScriptu velmi snadno, není tomu tak vždy. Jako zářný příklad je využití technologie AJAX asynchronní JavaScript a XML (dnes bývá XML často nahrazováno JSON JavaScriptovou objektovou notací). Pro využití této technologie bez pomocného frameworku je potřeba využít ne příliš čitelné konstrukce. Navíc AJAX objekt zajišťující AJAX požadavek je modul, který byl sjednocen až v novějších prohlížečích, byl to tedy opět frameworkem velmi snadno řešitelný problém. Většina nejpoužívanějších frameworků (které dále zmíním) totiž buď přímo poskytuje sjednocené rozhraní pro všechny aktuálně běžné prohlížeče, nebo alespoň nabízejí možnost prohlížeč nějak rozlišit a podle toho reagovat (např. Modernizr). Nejvíce se však budu věnovat frameworku, resp. knihovně jquery, neboť z praxe vím, že je nejpoužívanější. To konec konců potvrzuje i následující statistika z únoru 2015:

16 16 Obsah Obrázek 1 Diagram využití JavaScript frameworků ( Zdroj: ) Zajisté za povšimnutí stojí více jak třetina z celkového využití JavaScriptu, která žádný framework nepoužívá. Nevyužití frameworku může mít více důvodů, z hlavních důvodů je dobré uvést jednoduchost aplikace pokud je aplikace velmi triviální, framework nemá význam. Jako další důvod pak bývá výkon JavaScriptové knihovny bývají někdy zbytečně robustní a provádějí akce, které reálně nejsou potřeba, jsou například jen pro usnadnění. Není tomu však tak vždy, existují frameworky resp. knihovny optimalizované pro výkon, které slouží jen jako pomůcka, ne jako přímo nástroj pro tvorbu. Velké srovnání licencí a funkcionalit je možné shlédnout na stránce anglické Wikipedie (http://en.wikipedia.org/wiki/comparison_of_javascript_frameworks), tato encyklopedická stránka má sice kvalitní seznam zdrojů, je však nutno ji brát s rezervou, neboť nevíme jakým systémem autor při sběru informací postupoval, navíc informace zde uvedené především nemusí být aktuální 3.2 jquery jquery je jeden z nejpoužívanějších JavaScript frameworků vůbec a to i přesto, že to je jeden z těch robustnějších. Důvod pro to je jasný z jeho webové dokumentace.

17 JavaScript 17 Za prvé je už sama dokumentace velmi dobře zpracovaná, za druhé tento framework přináší veliké usnadnění pro programátora. Framework volí dobře zapamatovatelné názvy funkcí, resp. metod a názvů struktur objektů, z čehož tedy i trochu vyplývá, že poskytuje obecné rozhraní společné pro všechny hlavní webové prohlížeče až na výjimky, které ale bývají většinou uvedeny v dokumentaci. Velmi snadno se tedy v jquery řeší AJAX požadavky apod. Také pokud není možnost konfliktu s jinou knihovnou, poskytuje zjednodušený zápis místo jakéhokoli volání jquery stačí zavolat jen $. Další velkou výhodou je možnost používání CSS selektorů, což velmi usnadňuje výběr elementů z objektového modelu dokumentu (dále jen DOM). Ať už elementy vstoupí do jquery pomocí CSS selektorů, nebo přímo jako elementy z DOMu, jquery vrátí objekt, který obaluje vybrané elementy. Z tohoto obalového objektu (dále jen jquery element) je pak možno volat jquery metody. Pokud se jquery element ukládá do proměnné, je pro jednoznačnost často použit prefix proměnné $. jquery metody lze volat i přímo na jquery framework. Je to totiž sám o sobě objekt, který kromě toho, že funguje jako továrna na jquery elementy a jejich metody, má i svoje vlastní metody. Poměrně zajímavou záležitostí je, že, i přes zmiňovanou obalovost je možné zpětně získat původní objekt v DOMu. Toto se děje buď přes speciální klíčové slovo this v rámci nějakého kontextu, nejčastěji vyvolaného nějakou událostí, nebo pomocí metody jquery elementu get(#index). jquery také poskytuje metody, které nahrazují konstrukce chybějící v základním JavaScriptu, nebo jen velmi těžko v něm realizovatelné. Za zmínku stojí zajisté metoda each(), která se dá použít buď z jquery elementu nebo přímo z frameworku jedná se o podobný systém jako v PHP foreach(), který zde nahrazuje zbytečnou práci s for()cyklem. V obou případech volání pak metoda iteruje nad buď zvoleným objektem či polem (přímé volání), nebo nad elementy, které jquery element obaluje (volání z jquery elementu). Kromě navazování událostí pomocí metody bind, která velmi připomíná základní JS metodu addeventlistener(), má jquery tzv. zkratky, jedná se o metody, které ve skutečnosti volají opět metodu bind (metoda click(), mousemove(), ). Také existuje metoda on(), jenž může přijmout dokonce několik událostí zaráz (v podobě řetězce s oddělovačem mezera) a všem přiřadit stejný ovladač události (tzv. event handler) to se velice hodí, protože kromě nějakých společných událostí mají prohlížeče některé události jinak pojmenované. Pro speciální mobilní události dokonce existuje rozšíření jquery Mobile. Toto vše (a také obsažení základních animací a obecně nastavitelné metody animace animate()) dále usnadňuje tvorbu dalších rozšíření ve formě jquery pluginů, jež se obvykle za běhu integrují jako metody jquery elementů. Metody jquery elementů (ať už originální přidané pomocí pluginů) mají zajímavou vlastnost v tom, že pokud z elementu nečerpají nějaké informace, ale informace naopak nastavují, nebo s elementem nějak jinak pracují, po jejich ukončení vrací opět jquery element a často i ten původní (existují metody, které umí jquery element přefiltrovat). Metody se tedy dají za sebou v celku neomezeně ře-

18 18 Obsah tězit. Demonstrativní příklad by bylo nastavení všech elementů seznamu na zelenou barvu, poté profiltrování elementů jen na sudé a na ty aplikovat žluté pozadí, kód by pak mohl vypadat následovně: $('ul li, ol li').css('color','green').filter(':even').css('background-color','yellow'); Framework je aktuálně vyvíjen ve dvou větvích pro moderní prohlížeče a pro zastaralé prohlížeče. Pokud je potřeba aktualizovat framework, ale na předchozí verzi je zároveň závislý jiný kód, pak na tuto situaci jquery má řešení ve formě tzv. migrate, tedy stěhovacího, zásuvného modulu (dále jen plugin) jquery UI Za formu rozšíření se dá považovat i nadstavba jquery pro uživatelské prostředí jquery UI. Toto rozšíření jednak nadstavuje některé metody již v původním jquery (např. přidává průběhy animací), ale jednak také přináší spoustu nových metod. Pomocí toho rozšíření lze velmi snadno ovládat různé drag&drop činnosti, vytvářet modální okna, různé animace (a jejich průběhy) a obecně mnoho dalších věcí, díky kterým lze webovou aplikaci poměrně snadno připodobnit aplikaci desktopové. Tento balíček je možné před stažením omezit jen na potřebné komponenty. Před stažením lze také navolit osobní vzhled jquery UI prvků prostřednictvím webového rozhraní, nebo zvolit již z přednastavených stylů (balíček je pak distribuován spolu s těmito styly a základními obrázky). 3.3 Ostatní JavaScript frameworky Modernizr Velmi lehká, spíše testovací nadstavba. Usnadňuje zjišťování prohlížeče, přidává třídy do html elementu za účelem zacílení CSS na prohlížeč. S rozšířením YepNope.js pak přibývá možnost podmínečného načítání CSS stylů nebo JavaScript skriptů. Příklad použití YepNope.js s Modernizrem: yepnope({ test : Modernizr.geolocation, //je k dispozici geolokace? yep : 'normalni.js', //pokud ano, přidej norm. skript nope : 'specialni.js' //pokud ne, přidej spec. skript });

19 JavaScript Bootstrap Bootstrap je open source framework pro celkovou stavbu designu webových stránek od HTML, přes použití CSS preprocesorů k JavaScript frameworku, se kterým se hodí využít pluginy přímo prezentované Bootstrap. Tyto pluginy pak možňují např. modální okna, slidery, či dynamické boční menu. Tento framework si zakládá na responzivním zobrazení. Je to tedy minimálně dobrý základ, pokud chceme vytvořit rychle jednoduchý responzivní web MooTools Tento framework je zajímavý svým přístupem k věci. Chová se spíše jako programátorův pomocník. Do jisté míry v základech funguje jako jquery, ale svou syntaxí připomíná spíše základní JavaScript a nezaměřuje se zároveň na grafické záležitosti. Spíše pomáhá snáze pracovat s DOMem. Tedy pokud si chce programátor jen usnadnit práci, ale s menší zátěží na výkon MooTools bude dobrá volba (je lehčí než jquery) Prototype Podobně jako MooTools, je tento framework jen základní pomůckou pro snazší práci s JavaScriptem. Snaží se rozšiřovat přímo původní objekty DOMu (od toho pravděpodobně název Prototype) a kromě toho vytváří i další pomocné třídy ke snadnějšímu použití některých věcí opět např. AJAX je pak velmi snadno použitelný: new Ajax.Request('/adresa', { method:'get' }); Rozšíření script.aculo.us pak dokáže z Prototype udělat něco, co má již podobné funkcionality jako jquery a část jquery UI animační framework, drag&drop, ajax, stavěč HTML pomocí JavaScript objektů, YUI Library Framework vyvíjený primárně společností Yahoo! Inc., který je ale open source. Firma Yahoo! Inc. přestala kvůli technologickému pokroku a i z jiných důvodů projekt podporovat ve smyslu vyvíjení nových věcí. V budoucnu tak možná vyjdou jen opravy aktuální verze Dojo Toolkit Vzhledem k tomu, co je sní možno dokázat, velmi lehká knihovna, spíše vhodná pro tvorbu desktopových aplikací, ne-li přímo simulaci grafického rozhraní operačního systému. Projekt je open source, zaštiťován nadací Dojo Foundation.

20 20 Obsah 3.4 JavaScript MVC frameworky Vzhledem k rozvoji MVC přístupu je snaha přesunou tento přístup i do JavaScriptu, internetová stránka s názvem Best JavaScript MVC Frameworks (http://jonathanmh.com/best-javascript-mvc-frameworks /) zmiňuje například Angular.js který je plně nezávislý a poté Backbone.js a Ember.js, které ke svému fungování potřebují jquery jako základ. Tyto frameworky jsou ale poměrně málo využívané, je dobré je využít spíše u větších projektů, kde to může vést k lepšímu rozdělení práce na projektu.

21 Další použité technologie 21 4 Další použité technologie 4.1 PHP Zkratka PHP značí hypertextový preprocesor. Z toho lze odvodit, že to je programovací jazyk na straně serveru. Stejně jako JavaScript patří do rodiny C-like, ale jeho syntaxe je odlišná. Obsahuje spoustu předprogramovaných funkcí a metod, respektive celých tříd, což na jednu stranu usnadňuje práci na serverové straně WWW aplikací. Na stranu druhou je to jazyk interpretovaný, má tedy mnohem větší nároky na výkon. Původní jazyk nebyl plně objektový, ale od verze PHP5 byl celý objektový model přepsán na přehlednější verzi, mnohem více připomínající například syntaxi JAVA nebo C++. Masivně se používá ve webových aplikacích na vytváření dynamických hypertextových dokumentů. 4.2 HTML HTML je značkovací jazyk založený na velmi obecném značkovacím jazyce SGML. Je určen především pro vytváření stránek v systému WWW, ale lze ho použít i pro offline dokumenty. Původně HTML nerozlišoval styl a obsah, což se ale zásadně změnilo od verze HTML4. V posledních letech se začala, za spolupráce vývojářů hlavních webových prohlížečů, vyvíjet moderní verze jazyka označovaná jako HTML5. HTML dokument je textový dokument, tudíž ho lze editovat i s naprosto základním textovým editorem (např. Poznámkový blok ve Windows). Existují ovšem také tzv. WYSIWYG (volně přeloženo co vidíš, to dostaneš ), v nichž lze vytvářet HTML dokumenty bez jakékoliv předchozí znalosti HTML značek. Tyto editory, ale většinou produkují zbytečně dlouhý kód a ne vždy zaručují kompatibilitu napříč všemi hlavními webovými prohlížeči. 4.3 CSS Aby byl oddělen obsah od stylu začal se k HTML dokumentům přidávat kód definující styly dokumentu tzv. kaskádové styly, zkráceně CSS. Ty jsou aplikovány na základě tzv. CSS selektorů speciálního zápisu posloupnosti tagů, tříd, id a jiných speciálních selektorů určujících, pro které elementy konkrétní styl platí. Kaskádové jsou proto, že pro jejich aplikaci platí určité systémy dědičnosti; např. pokud přiřadíme velikost písma hlavnímu obsahovému elementu body tak to znamená (pokud neurčíme jinak), že bude styl aplikován na všechny v něm vnořené elementy. Styly se dají k HTML přiřadit 3 způsoby:

22 22 Obsah 1. Externí stylový soubor, přiřazený k HTML pomocí tagu link nejnižší priorita. 2. Interní styl v rámci HTML, uvnitř tagu style má střední prioritu. 3. Interní styl pro konkrétní element do atributu style, tohoto konkrétního elementu zde již nefungují CSS selektory, píší se sem už jen konkrétní CSS vlastnosti; má nejvyšší prioritu. 4.4 (My)SQL Poslední použitou technologií je databázový dotazovací jazyk SQL, respektive jeho implementace MySQL. Jazyk jako takový přímo neřeší implementaci daného požadavku, to řeší až konkrétní databázový stroj. Je tedy vhodný pro možnost použití jakési abstrakce při vytváření požadavků do databáze. Jazyk se dá rozdělit na 3 části: 1. Jazyk pro definici dat 2. Jazyk pro vkládání, úpravu a mazání dat 3. Dotazovací jazyk Přestože základ jazyka neobsahuje procedurální programování, existují rozšíření, která procedurální programování v rámci jazyka SQL umožňují (např. PL/SQL). Stroj MySQL pak implementuje různé ukládací databázové stroje, z nichž nejpoužívanější jsou pravděpodobně MyISAM, který obsahuje fulltextové vyhledávání, ale chybí mu možnost operací transakčního rázu a podpora vazeb mezi tabulkami pomocí tzv. cizích klíčů. To naopak má druhý stroj InnoDB. Tomu ovšem zase schází ono fulltextové vyhledávání. Za zmínku stojí ještě ukládací stroj EXAMPLE, který vlastně sám o sobě nic nedělá. V kódové distribuci MySQL je tento stroj uveden jen jako ukázka toho, jak začít s tvorbou ukládacího stroje. Zajímavostí také je, že každá tabulka v té samé MySQL databázi může mít nastavený jiný způsob ukládání jiný ukládací stroj. Tedy je možné volit v jedné aplikaci různé typy manipulace s daty, podle toho co je vhodnější pro daný typ dat. 4.5 VPS Virtuální privátní server = VPS je uměle vytvořený systém, který se z pohledu správce chová a správce ho vidí jako celý fyzický server. Samozřejmě se může stát náhoda, že zrovna nějaký fyzický server bude obsahovat pouze jeden VPS, ale většinou jsou fyzické zdroje sdíleny mezi více virtuálními servery. Výhodou je cenová dostupnost oproti pronájmu fyzického serveru (nebo nákupu několika standardních webhostingů) a výkon oproti standardnímu webhostingu. Na rozdíl od standardního webhostingu je na VPS možné nastavit téměř cokoliv co se týče využívaného softwaru (stejně jako u fyzického serveru). Nevýhodou může být snížený výkon ve špičce nebo větší šance na hardwarový útok

23 Další použité technologie 23 kvůli sdílení hardwaru s jinými VPS. Výhoda možnosti hostovat více webů na jednom VPS se pak stává nevýhodou v momentě, kdy začne být nějaká komponenta chybová/nedostupná kvůli jednomu webu, zároveň totiž bude chybová/nedostupná i pro všechny ostatní weby na stejném VPS (například potřeba aktualizace PHP). 4.6 Debian s ISPConfig Debian je název pro Linuxovou distribuci operačního systému, jejíž historie sahá až do roku Systém je ale dodnes aktivně vyvíjen velkou komunitou lidí a firem. Hlavní autoři Debianu mají evidentně velmi rádi film Toy Story (Příběh hraček), neboť po postavách z této filmové série pojmenovávají hlavní vydání Debianu. S pouhými 7 hlavními verzemi za téměř 2 dekády je tento operační systém jeden z těch umírněnějších, ale také stabilnějších. Je jednoduchý na údržbu, tudíž je poměrně vhodný a oblíbený pro webové servery. Webové rozhraní ISPConfig pak ze základních úkonů jako je tvorba webhostingu, databáze, či FTP účtu dělá pouze GUI (grafické uživatelské prostředí) nastavovací záležitost. Některé věci, především update softwaru, je, za normálních okolností, stále nutno provádět z příkazového řádku, ale vzhledem k repozitnímu systému instalace a aktualizace softwaru, na kterém bývá Linux obvykle postaven, ani toto není problém. Zajímavostí je, že jedna z velmi oblíbených linuxových distribucí pro stolní počítače Ubuntu je odvozeninou právě od Debianu.

24 24 Obsah 5 Návrh aplikace 5.1 Volba technologií Obecně byly zvoleny nejpoužívanější technologie pro tvorbu webových aplikací, neboť k nim existují velmi kvalitní materiály jako dokumentace a příklady použití. Také je k nim velmi kvalitní podpora minimálně ve formě komunity lidí, kteří se těmito technologiemi zabývají. Zvolené technologie nejsou vždy nejvýkonnější, ale tato případná nevýhoda by neměla mít na tento ráz aplikace vliv, ale především tuto nevýhodu předčí jejich přehlednost a jejich rozsáhlé možnosti Programové pozadí editoru a hry Pozadí editoru bude dobré realizovat pomocí JavaScriptu, respektive nadstavby jquery, z důvodu předpokládané manipulace s DOM objekty a událostmi klávesnice a myši. Jelikož pravděpodobně budeme používat funkcionalitu drag&drop, bude dobré pomoci si zde nadstavbou pro jquery jquery UI, která poskytuje přehledné nastavení této funkcionality Ukládání dat a jejich zpětné načítání Zde je k zamyšlení zda aplikace bude dělat něco, na co by vyžadovala MVC přístup. Vzhledem k tomu, že aplikace bude fungovat především na klientské straně a serverová vyžaduje pouze uložení, validaci a načtení dat, není dle mého názoru MVC třeba. Co ale potřeba bude, je nějaké usnadnění práce s databází a textovým obsahem, jelikož je zde pravděpodobné, že časem přibydou nějaké články o logice a podobně. Toto jsou důvody, které jasně směřují na svobodný otevřený redakční systém WordPress, založený na PHP, MySQL a JavaScriptu. WordPress má přívětivé administrační prostředí a velké portfolio možností v různých formách jako je např. snadná tvorba šablon, widgetů nebo tzv. shortcodes (značkovací mini-jazyk nejen pro WYSIWYG editor, který umožňuje volání speciálních funkcí bez znalosti kódování HTML či PHP). Zároveň se ze strany PHP programátora chová i jako PHP Framework poskytující spoustu funkcí a objeků usnadňujících tvorbu webu, především pak rozhraní pro práci s (nejen) WordPress databází Registrace, přihlašování Jelikož bude potřeba možnost nějaké registrace, aktivace účtu a přihlášení a zároveň již máme k dispozici WordPress, bude vhodné využít nějaké rozšíření pro

25 Návrh aplikace 25 WordPress, které se zabývá správou uživatelů. Rozšíření je mnoho, stačí jen vybrat to, co nám nejvíce vyhovuje. 5.2 Návrh databáze Hra Pro uložení hry potřebujeme především ID, pod kterým budeme hru ukládat, a pomocí kterého budeme pak hru zpětně zobrazovat. Dále budeme potřebovat ID autora tato možnost bude moci mít i speciální prázdnou hodnotu NULL. Je to z toho důvodu, že hru může nahrávat i anonym. Pokud se však uživatel přihlásí, naopak potřebujeme vědět, zda nemá již nějaké uložené hry. Ke hře by bylo dobré znát také nějaké popisné informace jako je název hry a informace o hře. Co je nutné, je mít záznam pro kód hry, co naopak není nutné je uložení data a času, kdy byla hra uložena. Ovšem to se nám teoreticky může hodit pro statistiky užívání editoru. Vytvoříme tedy speciální tabulku pro hry. Vytvoříme ji ve stejné databázi jako má tabulky WordPress proto, abychom mohli snadno s tabulkou manipulovat za pomocí nástrojů, které WordPress v PHP poskytuje. Obrázek 2 Grafické znázornění tabulky hry a užitých datových typů Uživatel U uživatele v podstatě potřebujeme ukládat jen jeho ID, přihlašovací údaje, aktivační klíč, a zda byl jeho účet již aktivován či nikoli. Jak si ale budeme moci všimnout na následujícím obrázku, WordPress ukládá i nějaké informace navíc.

26 26 Obsah Obrázek 3 Grafické znázornění uživatelské tabulky WordPressu WordPress tedy ukládá navíc jen jakési pěkné jméno což je z pozorování sanitizovaný login (bez speciálních znaků jako je u u), uživatelskou url a jméno jaké se má zobrazovat. Také souběžně ukládá login a kvůli případu kdy někdo má jiný login, než je jeho . Jestliže takto rozšířený systém má základ tabulky téměř stejný jako jsem navrhl, můžeme částečně předpokládat, že jsem ji navrhl správně, jen triviálnější opravdu základní verzi Vazba entit Hra Uživatel Aplikace nesmí čerpat zásadní data pro manipulační databázové dotazy od uživatele, naopak musí tyto údaje získávat sama ze zdrojů serveru např. sezení uživatele tzv. session a to buď přímo, nebo je možné využít WordPress funkci, která zajišťuje obecné rozhraní get_current_user_id(). Zmiňuji se zde o tom kvůli tomu, že vlastně není třeba ustavovat (vzhledem k charakteru aplikace) nějaké vazby mezi tabulkami. Pokud bychom tak ale chtěli učinit, museli bychom nejprve obě tabulky převést na typ ukládacího stroje MySQL, který podporuje vazbu tzv. cizími klíči tedy InnoDB. Může nastat otázka, jak by to bylo s anonymními hrami. Pokud nastavíme položku autora u herní tabulky tak, aby nevyžadovala vždy nějakou hodnotu, tedy aby mohla obsahovat hodnotu NULL. Pak není problém, protože InnoDB vazby fungují jenom na záznamy, které neobsahují tuto prázdnou hodnotu. Tedy bychom naprosto standardně u herní tabulky nastavili cizí klíč odkazující se na id v uživatelské tabulce. Tímto bychom zamezili nesmyslným vstupům do databáze přímo na databázové úrovni.

27 Návrh aplikace 27 Obrázek 4 Grafické znázornění možné vazby mezi tabulkou her a uživatelů 5.3 Návrh ovládání Jelikož jsou cílovou skupinou této aplikace spíše mladí lidé, je potřeba udržet určitou jednoduchost ovládání Editor U editoru by bylo dobré poskytnout nějaké nástrojové prostředí s přednastavenými ovládacími prvky ovladatelnými snadno myší, případně jen doplnění hodnot by se potom dělo pomocí vstupu z klávesnice Hra V rámci hry by se už nic tvořit nemělo. Jediné co by se mělo dít je volení a přesouvání objektů z místa na místo. Protože myš může být pro přesný pohyb pro některé lidi obtížná a mohla by jim kazit skóre ve hře např. ve formě počtu pohybů k dokončení hry. Myš by zde tedy měla sloužit jenom jako volba objektu, se kterým se bude dále hýbat, ale již pomocí klávesnice, neboť krátký stisk klávesnice je motoricky snazší záležitost, než přesný pohyb myši. Tato aplikace ale nemá za cíl přímo namáhat motoriku hráče/tvořiče. Pro nápady na možné rozšíření viz závěr této práce.

28 28 Obsah 6 Realizace aplikace 6.1 WordPress Instalace Instalace WordPress je velmi jednoduchá, stačí stáhnout přímo českou verzi z https://cs.wordpress.org/, což je komprimovaný archiv ZIP, archiv obsahuje složku wordpress, jejíž obsah nahrajeme tam, kde chceme mít kořenový adresář pro wordpressový web. Zde tedy přímo do kořenového adresáře webu. Následně navštívíme odpovídající místo přes HTTP protokol v prohlížeči. Zjistíme, že aktuální verze WordPress neočekává zákaz přístupu o jednu úroveň složky výš, snaží se kontrolovat, zda nemáme již o úroveň výš WordPress nainstalován, což ale v momentě umístění WordPress do kořenového adresáře webu způsobí chybu, neboť skripty by neměly mít přístup jinam než do webové složky. Jelikož víme, že jsme na čisté instalaci, upravíme soubor setup-config.php v adresáři wp-admin u aktuální verze (WordPress 4.1) stačí zakomentovat řádky 56 a 57. Nyní, po aktualizaci vstupní instalační stránky, by se již neměli zobrazovat žádné chyby můžeme tedy projít celou instalací. Na závěr budeme vyzváni k přihlášení Nastavení WordPress přichází s již nějakým výchozím nastavením (v administračním menu Nastavení ) určeným především pro rychlý start blogu toto nastavení upravíme pro naše potřeby: 1. Obecné rozhodně nahradíme text v popisu Další web používající Word- Press jiným, vhodnějším textem. Zvolíme, že zaregistrovat se může kdokoliv, neboť chceme využít WordPress uživatelského systému pro naši aplikaci. Nastavíme časové pásmo na Praha. 2. Zobrazování jako úvodní stránku zobrazíme nějakou statickou a to bez stránky příspěvků. 3. Komentáře vypneme jakékoli povolení přidávání komentářů a pro jistotu ho podmíníme přihlášením, komentáře se pak dají zapnout pro konkrétní stránku, či článek. Dále je dobré vypnout oznámení em pro administrátory a Automatické zadržování nastavit na 1 (neboť za normálních okolností stačí v komentáři jen jeden odkaz ). 4. Trvalé odkazy nastavíme jednu z variant pěkných URL, já jsem zvolil Název příspěvku. Samozřejmě se nastavení dá kdykoli dle potřeb změnit, či nastavit jinak, pro běh aplikace jako takové to velký vliv nemá.

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček Diplomová práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Informační a komunikační systém školy v ASP.NET Bakalářská práce Autor práce: Vlastislav Novák Vedoucí práce: RNDr.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2012 David Hromada UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Webová aplikace pro správu a prezentaci aktivit florbalového

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Systém pro online testování s podporou mobilních zařízení Plzeň 2012 Kamil Praum Západočeská

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS INOVACE FIREMNÍHO E-SHOPU A OPTIMALIZACE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Propagace firmy na sociálních sítích v ČR Martin Buchta

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Propagace firmy na sociálních sítích v ČR Martin Buchta UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Propagace firmy na sociálních sítích v ČR Martin Buchta Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB

On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB On-line bazaar for selling educational materials to students of TBU Roman Peček Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Oficiální zadání práce

Oficiální zadání práce Oficiální zadání práce Seznamte se s existujícími redakčními systémy využívanými pro firemní prezentace. Proveďte jejich srovnání a zaměřte se na výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Navrhněte a v programovacím

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více