Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Jakub Vlachovský Brno 2015

2

3 Děkuji panu doktoru Jiřímu Lýskovi za cenné konzultace při přípravě této bakalářské práce a za jeho výuku v rámci předmětu Webové aplikace, jež byl i díky němu velmi přínosným zdrojem do praxe. Také bych chtěl poděkovat panu doktoru Davidu Procházkovi, neboť jeho výuka Základů objektově orientovaného programování a programovacího jazyka C++ mi velmi pomohla lépe chápat objektové programování i v jiných programovacích jazycích. V neposlední řadě bych rád poděkoval mé nejbližší rodině a přítelkyni za jejich podporu jak při studiu, tak při tvorbě této práce.

4

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci: Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení vypracoval/a samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 Autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně dne 3. února 2015

6

7 Abstract VLACHOVSKÝ J. Web application for logic games creation and sharing. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, This thesis contains the concept of implementation and description of executing a web application providing a general interface to create and play certain types of logic games. It also includes the description of technology applied to create the application. Keywords Web application, PHP, HTML, CSS, JavaScript, jquery, games, logic games Abstrakt VLACHOVSKÝ J. Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Tato práce obsahuje návrh na realizaci a popis realizace webové aplikace, ve které lze pomocí obecného rozhraní tvořit a hrát určité typy logických her. Také se rámcově zabývá popisem technologií použitých pro tvorbu aplikace. Klíčová slova Webová aplikace, PHP, HTML, CSS, JavaScript, jquery, hry, logické hry

8

9 Obsah 9 Obsah 1 Úvod 13 2 Cíl práce 14 3 JavaScript JavaScript frameworky/knihovny obecně jquery jquery UI Ostatní JavaScript frameworky Modernizr Bootstrap MooTools Prototype YUI Library Dojo Toolkit JavaScript MVC frameworky Další použité technologie PHP HTML CSS (My)SQL VPS Debian s ISPConfig Návrh aplikace Volba technologií Programové pozadí editoru a hry Ukládání dat a jejich zpětné načítání Registrace, přihlašování Návrh databáze... 25

10 10 Obsah Hra Uživatel Vazba entit Hra Uživatel Návrh ovládání Editor Hra Realizace aplikace WordPress Instalace Nastavení Plugin na přihlašování Plugin na vylepšení ů Šablona Engine systém Ukázky z aplikace Navigace přihlášen X nepřihlášen Editor Rubrika článků & článek Závěr Dosažené výsledky Přínos použitých technologií Dostupnost Alternativní využití Možnosti rozšíření Modifikace ovládání Modifikace herního prostředí WordPress Literatura 34 A Obsah přiloženého CD 37

11 Obsah 11 B Logo aplikace 38

12

13 Úvod 13 1 Úvod Rád bych se krátce zmínil o tom, co mne vedlo k této bakalářské práci, protože to považuji za naprosto zásadní podnět. V průběhu svého života jsem se setkal s mnoha lidmi, kterým jsem hůře vysvětloval některé věci, které byli, z jejich pohledu, velmi složité a určené pro IT specialisty. Přitom, z pohledu mého, to byli ve skutečnosti věci jen základního logického rázu. Jelikož to většinou byli lidé s inteligenčním kvocientem vyšším, než je běžný průměr, došel jsem k závěru, že zde pochybilo základní vzdělávání a že je tedy potřeba nějakým způsobem podpořit možnost logického vzdělání. Jako příznivec školy hrou, respektive školy obrazovými vjemy, jsem tedy zvolil věnovat se této problematice v bakalářské práci, neboť jde zde potenciál přínosu širší veřejnosti. Především, ale rozhodně ne pouze, té adolescentního věku.

14 14 Obsah 2 Cíl práce Jako jedním z hlavních cílů práce jsem si zvolil návrh realizace webové aplikace, která by naprosto záměrně neměla být robustní, ale naopak velmi lehká. Praktickým cílem by totiž mělo být vytvoření základního editačního prostředí, jehož ovládání se půjde dát poměrně intuitivně naučit. Také by mělo být převážně ovladatelné jen myší. Podobné platí i pro ovládání hry při hraní. Hra by měla být velmi snadno ovladatelná jednoduchým ovládáním klávesnice a myši. Pokud se tvůrce zaregistruje a přihlásí, měl by mít možnost vidět svůj seznam vytvořených her, případně i možnost vytvořené hry smazat. Následující hlavní cíl je vytvořit webovou aplikaci pro moderní prohlížeče, která bude odpovídat zmíněnému návrhu. Dalším z hlavních cílů je zhodnocení vytvořeného návrhu, příkladu realizace a také zhodnocení přínosu použitých technologií. Vedlejším cílem je poté rámcové představení použitých technologií PHP, HTML, CSS, v neposlední řadě pak především JavaScriptu a některých frameworků pro webové prohlížeče v něm napsaných hlavně frameworku jquery a jeho nadstavby jquery UI (jquery user interface).

15 JavaScript 15 3 JavaScript JavaScript je interpretovaný objektový programovací jazyk založený na ECMAScript skriptovacím jazyce, pro jehož implementaci jsou průběžně vydávány standardy společností Ecma International. Je vyvíjen společnostmi Netscape Communications Corporation a Mozilla Foundation. V jazyce JavaScript se dá programovat jak procedurálně, tak objektově. Jeho syntaxe patří do rodiny C-like a nejvíce se podobá asi programovacím jazykům Java a C++. Na rozdíl od např. C++ je však postaven na prototypovém objektovém systému vytvořené objekty jsou dynamicky měnitelné a lze z nich vytvářet další podobné objekty. Nejvíce se využívá na klientské straně webových stránek; umožňuje např. komunikaci klientské strany se serverem i po načtení stránek (např. prostřednictvím asynchronního XML požadavku nebo vyžádáním zdroje po uživatelské reakci a podobně). Dále umožňuje různé další dynamické akce na klientské straně, čímž odlehčuje serveru z výpočetního výkonu a je dobrým nástrojem pro zlepšení uživatelského zážitku. JavaScript lze ale také využít i jako serverový jazyk. 3.1 JavaScript frameworky/knihovny obecně Zásadní odlišení knihovny od frameworku je v tom, že ji používáme k tomu, abychom něco teprve vytvářeli, a říkáme jak. U frameworku je to spíše určovaní, kde se co má udělat. V JavaScriptových nadstavbách se ale tento rozdíl často smývá už v knihovně, nehledě na to, že některé knihovny mají např. přímo nadstavbu pro uživatelská okna, dialogy apod. A vzhledem k tomu, že ani sami autoři často nemají v tomto jasno, zásadní je ve výsledku jenom to, jak danou nadstavbu využíváme přímo my zda jako knihovnu, framework nebo hybrida. Přestože spousta věcí se dá naprogramovat, jak se říká, v čistém JavaScriptu velmi snadno, není tomu tak vždy. Jako zářný příklad je využití technologie AJAX asynchronní JavaScript a XML (dnes bývá XML často nahrazováno JSON JavaScriptovou objektovou notací). Pro využití této technologie bez pomocného frameworku je potřeba využít ne příliš čitelné konstrukce. Navíc AJAX objekt zajišťující AJAX požadavek je modul, který byl sjednocen až v novějších prohlížečích, byl to tedy opět frameworkem velmi snadno řešitelný problém. Většina nejpoužívanějších frameworků (které dále zmíním) totiž buď přímo poskytuje sjednocené rozhraní pro všechny aktuálně běžné prohlížeče, nebo alespoň nabízejí možnost prohlížeč nějak rozlišit a podle toho reagovat (např. Modernizr). Nejvíce se však budu věnovat frameworku, resp. knihovně jquery, neboť z praxe vím, že je nejpoužívanější. To konec konců potvrzuje i následující statistika z únoru 2015:

16 16 Obsah Obrázek 1 Diagram využití JavaScript frameworků ( Zdroj: ) Zajisté za povšimnutí stojí více jak třetina z celkového využití JavaScriptu, která žádný framework nepoužívá. Nevyužití frameworku může mít více důvodů, z hlavních důvodů je dobré uvést jednoduchost aplikace pokud je aplikace velmi triviální, framework nemá význam. Jako další důvod pak bývá výkon JavaScriptové knihovny bývají někdy zbytečně robustní a provádějí akce, které reálně nejsou potřeba, jsou například jen pro usnadnění. Není tomu však tak vždy, existují frameworky resp. knihovny optimalizované pro výkon, které slouží jen jako pomůcka, ne jako přímo nástroj pro tvorbu. Velké srovnání licencí a funkcionalit je možné shlédnout na stránce anglické Wikipedie (http://en.wikipedia.org/wiki/comparison_of_javascript_frameworks), tato encyklopedická stránka má sice kvalitní seznam zdrojů, je však nutno ji brát s rezervou, neboť nevíme jakým systémem autor při sběru informací postupoval, navíc informace zde uvedené především nemusí být aktuální 3.2 jquery jquery je jeden z nejpoužívanějších JavaScript frameworků vůbec a to i přesto, že to je jeden z těch robustnějších. Důvod pro to je jasný z jeho webové dokumentace.

17 JavaScript 17 Za prvé je už sama dokumentace velmi dobře zpracovaná, za druhé tento framework přináší veliké usnadnění pro programátora. Framework volí dobře zapamatovatelné názvy funkcí, resp. metod a názvů struktur objektů, z čehož tedy i trochu vyplývá, že poskytuje obecné rozhraní společné pro všechny hlavní webové prohlížeče až na výjimky, které ale bývají většinou uvedeny v dokumentaci. Velmi snadno se tedy v jquery řeší AJAX požadavky apod. Také pokud není možnost konfliktu s jinou knihovnou, poskytuje zjednodušený zápis místo jakéhokoli volání jquery stačí zavolat jen $. Další velkou výhodou je možnost používání CSS selektorů, což velmi usnadňuje výběr elementů z objektového modelu dokumentu (dále jen DOM). Ať už elementy vstoupí do jquery pomocí CSS selektorů, nebo přímo jako elementy z DOMu, jquery vrátí objekt, který obaluje vybrané elementy. Z tohoto obalového objektu (dále jen jquery element) je pak možno volat jquery metody. Pokud se jquery element ukládá do proměnné, je pro jednoznačnost často použit prefix proměnné $. jquery metody lze volat i přímo na jquery framework. Je to totiž sám o sobě objekt, který kromě toho, že funguje jako továrna na jquery elementy a jejich metody, má i svoje vlastní metody. Poměrně zajímavou záležitostí je, že, i přes zmiňovanou obalovost je možné zpětně získat původní objekt v DOMu. Toto se děje buď přes speciální klíčové slovo this v rámci nějakého kontextu, nejčastěji vyvolaného nějakou událostí, nebo pomocí metody jquery elementu get(#index). jquery také poskytuje metody, které nahrazují konstrukce chybějící v základním JavaScriptu, nebo jen velmi těžko v něm realizovatelné. Za zmínku stojí zajisté metoda each(), která se dá použít buď z jquery elementu nebo přímo z frameworku jedná se o podobný systém jako v PHP foreach(), který zde nahrazuje zbytečnou práci s for()cyklem. V obou případech volání pak metoda iteruje nad buď zvoleným objektem či polem (přímé volání), nebo nad elementy, které jquery element obaluje (volání z jquery elementu). Kromě navazování událostí pomocí metody bind, která velmi připomíná základní JS metodu addeventlistener(), má jquery tzv. zkratky, jedná se o metody, které ve skutečnosti volají opět metodu bind (metoda click(), mousemove(), ). Také existuje metoda on(), jenž může přijmout dokonce několik událostí zaráz (v podobě řetězce s oddělovačem mezera) a všem přiřadit stejný ovladač události (tzv. event handler) to se velice hodí, protože kromě nějakých společných událostí mají prohlížeče některé události jinak pojmenované. Pro speciální mobilní události dokonce existuje rozšíření jquery Mobile. Toto vše (a také obsažení základních animací a obecně nastavitelné metody animace animate()) dále usnadňuje tvorbu dalších rozšíření ve formě jquery pluginů, jež se obvykle za běhu integrují jako metody jquery elementů. Metody jquery elementů (ať už originální přidané pomocí pluginů) mají zajímavou vlastnost v tom, že pokud z elementu nečerpají nějaké informace, ale informace naopak nastavují, nebo s elementem nějak jinak pracují, po jejich ukončení vrací opět jquery element a často i ten původní (existují metody, které umí jquery element přefiltrovat). Metody se tedy dají za sebou v celku neomezeně ře-

18 18 Obsah tězit. Demonstrativní příklad by bylo nastavení všech elementů seznamu na zelenou barvu, poté profiltrování elementů jen na sudé a na ty aplikovat žluté pozadí, kód by pak mohl vypadat následovně: $('ul li, ol li').css('color','green').filter(':even').css('background-color','yellow'); Framework je aktuálně vyvíjen ve dvou větvích pro moderní prohlížeče a pro zastaralé prohlížeče. Pokud je potřeba aktualizovat framework, ale na předchozí verzi je zároveň závislý jiný kód, pak na tuto situaci jquery má řešení ve formě tzv. migrate, tedy stěhovacího, zásuvného modulu (dále jen plugin) jquery UI Za formu rozšíření se dá považovat i nadstavba jquery pro uživatelské prostředí jquery UI. Toto rozšíření jednak nadstavuje některé metody již v původním jquery (např. přidává průběhy animací), ale jednak také přináší spoustu nových metod. Pomocí toho rozšíření lze velmi snadno ovládat různé drag&drop činnosti, vytvářet modální okna, různé animace (a jejich průběhy) a obecně mnoho dalších věcí, díky kterým lze webovou aplikaci poměrně snadno připodobnit aplikaci desktopové. Tento balíček je možné před stažením omezit jen na potřebné komponenty. Před stažením lze také navolit osobní vzhled jquery UI prvků prostřednictvím webového rozhraní, nebo zvolit již z přednastavených stylů (balíček je pak distribuován spolu s těmito styly a základními obrázky). 3.3 Ostatní JavaScript frameworky Modernizr Velmi lehká, spíše testovací nadstavba. Usnadňuje zjišťování prohlížeče, přidává třídy do html elementu za účelem zacílení CSS na prohlížeč. S rozšířením YepNope.js pak přibývá možnost podmínečného načítání CSS stylů nebo JavaScript skriptů. Příklad použití YepNope.js s Modernizrem: yepnope({ test : Modernizr.geolocation, //je k dispozici geolokace? yep : 'normalni.js', //pokud ano, přidej norm. skript nope : 'specialni.js' //pokud ne, přidej spec. skript });

19 JavaScript Bootstrap Bootstrap je open source framework pro celkovou stavbu designu webových stránek od HTML, přes použití CSS preprocesorů k JavaScript frameworku, se kterým se hodí využít pluginy přímo prezentované Bootstrap. Tyto pluginy pak možňují např. modální okna, slidery, či dynamické boční menu. Tento framework si zakládá na responzivním zobrazení. Je to tedy minimálně dobrý základ, pokud chceme vytvořit rychle jednoduchý responzivní web MooTools Tento framework je zajímavý svým přístupem k věci. Chová se spíše jako programátorův pomocník. Do jisté míry v základech funguje jako jquery, ale svou syntaxí připomíná spíše základní JavaScript a nezaměřuje se zároveň na grafické záležitosti. Spíše pomáhá snáze pracovat s DOMem. Tedy pokud si chce programátor jen usnadnit práci, ale s menší zátěží na výkon MooTools bude dobrá volba (je lehčí než jquery) Prototype Podobně jako MooTools, je tento framework jen základní pomůckou pro snazší práci s JavaScriptem. Snaží se rozšiřovat přímo původní objekty DOMu (od toho pravděpodobně název Prototype) a kromě toho vytváří i další pomocné třídy ke snadnějšímu použití některých věcí opět např. AJAX je pak velmi snadno použitelný: new Ajax.Request('/adresa', { method:'get' }); Rozšíření script.aculo.us pak dokáže z Prototype udělat něco, co má již podobné funkcionality jako jquery a část jquery UI animační framework, drag&drop, ajax, stavěč HTML pomocí JavaScript objektů, YUI Library Framework vyvíjený primárně společností Yahoo! Inc., který je ale open source. Firma Yahoo! Inc. přestala kvůli technologickému pokroku a i z jiných důvodů projekt podporovat ve smyslu vyvíjení nových věcí. V budoucnu tak možná vyjdou jen opravy aktuální verze Dojo Toolkit Vzhledem k tomu, co je sní možno dokázat, velmi lehká knihovna, spíše vhodná pro tvorbu desktopových aplikací, ne-li přímo simulaci grafického rozhraní operačního systému. Projekt je open source, zaštiťován nadací Dojo Foundation.

20 20 Obsah 3.4 JavaScript MVC frameworky Vzhledem k rozvoji MVC přístupu je snaha přesunou tento přístup i do JavaScriptu, internetová stránka s názvem Best JavaScript MVC Frameworks (http://jonathanmh.com/best-javascript-mvc-frameworks /) zmiňuje například Angular.js který je plně nezávislý a poté Backbone.js a Ember.js, které ke svému fungování potřebují jquery jako základ. Tyto frameworky jsou ale poměrně málo využívané, je dobré je využít spíše u větších projektů, kde to může vést k lepšímu rozdělení práce na projektu.

21 Další použité technologie 21 4 Další použité technologie 4.1 PHP Zkratka PHP značí hypertextový preprocesor. Z toho lze odvodit, že to je programovací jazyk na straně serveru. Stejně jako JavaScript patří do rodiny C-like, ale jeho syntaxe je odlišná. Obsahuje spoustu předprogramovaných funkcí a metod, respektive celých tříd, což na jednu stranu usnadňuje práci na serverové straně WWW aplikací. Na stranu druhou je to jazyk interpretovaný, má tedy mnohem větší nároky na výkon. Původní jazyk nebyl plně objektový, ale od verze PHP5 byl celý objektový model přepsán na přehlednější verzi, mnohem více připomínající například syntaxi JAVA nebo C++. Masivně se používá ve webových aplikacích na vytváření dynamických hypertextových dokumentů. 4.2 HTML HTML je značkovací jazyk založený na velmi obecném značkovacím jazyce SGML. Je určen především pro vytváření stránek v systému WWW, ale lze ho použít i pro offline dokumenty. Původně HTML nerozlišoval styl a obsah, což se ale zásadně změnilo od verze HTML4. V posledních letech se začala, za spolupráce vývojářů hlavních webových prohlížečů, vyvíjet moderní verze jazyka označovaná jako HTML5. HTML dokument je textový dokument, tudíž ho lze editovat i s naprosto základním textovým editorem (např. Poznámkový blok ve Windows). Existují ovšem také tzv. WYSIWYG (volně přeloženo co vidíš, to dostaneš ), v nichž lze vytvářet HTML dokumenty bez jakékoliv předchozí znalosti HTML značek. Tyto editory, ale většinou produkují zbytečně dlouhý kód a ne vždy zaručují kompatibilitu napříč všemi hlavními webovými prohlížeči. 4.3 CSS Aby byl oddělen obsah od stylu začal se k HTML dokumentům přidávat kód definující styly dokumentu tzv. kaskádové styly, zkráceně CSS. Ty jsou aplikovány na základě tzv. CSS selektorů speciálního zápisu posloupnosti tagů, tříd, id a jiných speciálních selektorů určujících, pro které elementy konkrétní styl platí. Kaskádové jsou proto, že pro jejich aplikaci platí určité systémy dědičnosti; např. pokud přiřadíme velikost písma hlavnímu obsahovému elementu body tak to znamená (pokud neurčíme jinak), že bude styl aplikován na všechny v něm vnořené elementy. Styly se dají k HTML přiřadit 3 způsoby:

22 22 Obsah 1. Externí stylový soubor, přiřazený k HTML pomocí tagu link nejnižší priorita. 2. Interní styl v rámci HTML, uvnitř tagu style má střední prioritu. 3. Interní styl pro konkrétní element do atributu style, tohoto konkrétního elementu zde již nefungují CSS selektory, píší se sem už jen konkrétní CSS vlastnosti; má nejvyšší prioritu. 4.4 (My)SQL Poslední použitou technologií je databázový dotazovací jazyk SQL, respektive jeho implementace MySQL. Jazyk jako takový přímo neřeší implementaci daného požadavku, to řeší až konkrétní databázový stroj. Je tedy vhodný pro možnost použití jakési abstrakce při vytváření požadavků do databáze. Jazyk se dá rozdělit na 3 části: 1. Jazyk pro definici dat 2. Jazyk pro vkládání, úpravu a mazání dat 3. Dotazovací jazyk Přestože základ jazyka neobsahuje procedurální programování, existují rozšíření, která procedurální programování v rámci jazyka SQL umožňují (např. PL/SQL). Stroj MySQL pak implementuje různé ukládací databázové stroje, z nichž nejpoužívanější jsou pravděpodobně MyISAM, který obsahuje fulltextové vyhledávání, ale chybí mu možnost operací transakčního rázu a podpora vazeb mezi tabulkami pomocí tzv. cizích klíčů. To naopak má druhý stroj InnoDB. Tomu ovšem zase schází ono fulltextové vyhledávání. Za zmínku stojí ještě ukládací stroj EXAMPLE, který vlastně sám o sobě nic nedělá. V kódové distribuci MySQL je tento stroj uveden jen jako ukázka toho, jak začít s tvorbou ukládacího stroje. Zajímavostí také je, že každá tabulka v té samé MySQL databázi může mít nastavený jiný způsob ukládání jiný ukládací stroj. Tedy je možné volit v jedné aplikaci různé typy manipulace s daty, podle toho co je vhodnější pro daný typ dat. 4.5 VPS Virtuální privátní server = VPS je uměle vytvořený systém, který se z pohledu správce chová a správce ho vidí jako celý fyzický server. Samozřejmě se může stát náhoda, že zrovna nějaký fyzický server bude obsahovat pouze jeden VPS, ale většinou jsou fyzické zdroje sdíleny mezi více virtuálními servery. Výhodou je cenová dostupnost oproti pronájmu fyzického serveru (nebo nákupu několika standardních webhostingů) a výkon oproti standardnímu webhostingu. Na rozdíl od standardního webhostingu je na VPS možné nastavit téměř cokoliv co se týče využívaného softwaru (stejně jako u fyzického serveru). Nevýhodou může být snížený výkon ve špičce nebo větší šance na hardwarový útok

23 Další použité technologie 23 kvůli sdílení hardwaru s jinými VPS. Výhoda možnosti hostovat více webů na jednom VPS se pak stává nevýhodou v momentě, kdy začne být nějaká komponenta chybová/nedostupná kvůli jednomu webu, zároveň totiž bude chybová/nedostupná i pro všechny ostatní weby na stejném VPS (například potřeba aktualizace PHP). 4.6 Debian s ISPConfig Debian je název pro Linuxovou distribuci operačního systému, jejíž historie sahá až do roku Systém je ale dodnes aktivně vyvíjen velkou komunitou lidí a firem. Hlavní autoři Debianu mají evidentně velmi rádi film Toy Story (Příběh hraček), neboť po postavách z této filmové série pojmenovávají hlavní vydání Debianu. S pouhými 7 hlavními verzemi za téměř 2 dekády je tento operační systém jeden z těch umírněnějších, ale také stabilnějších. Je jednoduchý na údržbu, tudíž je poměrně vhodný a oblíbený pro webové servery. Webové rozhraní ISPConfig pak ze základních úkonů jako je tvorba webhostingu, databáze, či FTP účtu dělá pouze GUI (grafické uživatelské prostředí) nastavovací záležitost. Některé věci, především update softwaru, je, za normálních okolností, stále nutno provádět z příkazového řádku, ale vzhledem k repozitnímu systému instalace a aktualizace softwaru, na kterém bývá Linux obvykle postaven, ani toto není problém. Zajímavostí je, že jedna z velmi oblíbených linuxových distribucí pro stolní počítače Ubuntu je odvozeninou právě od Debianu.

24 24 Obsah 5 Návrh aplikace 5.1 Volba technologií Obecně byly zvoleny nejpoužívanější technologie pro tvorbu webových aplikací, neboť k nim existují velmi kvalitní materiály jako dokumentace a příklady použití. Také je k nim velmi kvalitní podpora minimálně ve formě komunity lidí, kteří se těmito technologiemi zabývají. Zvolené technologie nejsou vždy nejvýkonnější, ale tato případná nevýhoda by neměla mít na tento ráz aplikace vliv, ale především tuto nevýhodu předčí jejich přehlednost a jejich rozsáhlé možnosti Programové pozadí editoru a hry Pozadí editoru bude dobré realizovat pomocí JavaScriptu, respektive nadstavby jquery, z důvodu předpokládané manipulace s DOM objekty a událostmi klávesnice a myši. Jelikož pravděpodobně budeme používat funkcionalitu drag&drop, bude dobré pomoci si zde nadstavbou pro jquery jquery UI, která poskytuje přehledné nastavení této funkcionality Ukládání dat a jejich zpětné načítání Zde je k zamyšlení zda aplikace bude dělat něco, na co by vyžadovala MVC přístup. Vzhledem k tomu, že aplikace bude fungovat především na klientské straně a serverová vyžaduje pouze uložení, validaci a načtení dat, není dle mého názoru MVC třeba. Co ale potřeba bude, je nějaké usnadnění práce s databází a textovým obsahem, jelikož je zde pravděpodobné, že časem přibydou nějaké články o logice a podobně. Toto jsou důvody, které jasně směřují na svobodný otevřený redakční systém WordPress, založený na PHP, MySQL a JavaScriptu. WordPress má přívětivé administrační prostředí a velké portfolio možností v různých formách jako je např. snadná tvorba šablon, widgetů nebo tzv. shortcodes (značkovací mini-jazyk nejen pro WYSIWYG editor, který umožňuje volání speciálních funkcí bez znalosti kódování HTML či PHP). Zároveň se ze strany PHP programátora chová i jako PHP Framework poskytující spoustu funkcí a objeků usnadňujících tvorbu webu, především pak rozhraní pro práci s (nejen) WordPress databází Registrace, přihlašování Jelikož bude potřeba možnost nějaké registrace, aktivace účtu a přihlášení a zároveň již máme k dispozici WordPress, bude vhodné využít nějaké rozšíření pro

25 Návrh aplikace 25 WordPress, které se zabývá správou uživatelů. Rozšíření je mnoho, stačí jen vybrat to, co nám nejvíce vyhovuje. 5.2 Návrh databáze Hra Pro uložení hry potřebujeme především ID, pod kterým budeme hru ukládat, a pomocí kterého budeme pak hru zpětně zobrazovat. Dále budeme potřebovat ID autora tato možnost bude moci mít i speciální prázdnou hodnotu NULL. Je to z toho důvodu, že hru může nahrávat i anonym. Pokud se však uživatel přihlásí, naopak potřebujeme vědět, zda nemá již nějaké uložené hry. Ke hře by bylo dobré znát také nějaké popisné informace jako je název hry a informace o hře. Co je nutné, je mít záznam pro kód hry, co naopak není nutné je uložení data a času, kdy byla hra uložena. Ovšem to se nám teoreticky může hodit pro statistiky užívání editoru. Vytvoříme tedy speciální tabulku pro hry. Vytvoříme ji ve stejné databázi jako má tabulky WordPress proto, abychom mohli snadno s tabulkou manipulovat za pomocí nástrojů, které WordPress v PHP poskytuje. Obrázek 2 Grafické znázornění tabulky hry a užitých datových typů Uživatel U uživatele v podstatě potřebujeme ukládat jen jeho ID, přihlašovací údaje, aktivační klíč, a zda byl jeho účet již aktivován či nikoli. Jak si ale budeme moci všimnout na následujícím obrázku, WordPress ukládá i nějaké informace navíc.

26 26 Obsah Obrázek 3 Grafické znázornění uživatelské tabulky WordPressu WordPress tedy ukládá navíc jen jakési pěkné jméno což je z pozorování sanitizovaný login (bez speciálních znaků jako je u u), uživatelskou url a jméno jaké se má zobrazovat. Také souběžně ukládá login a kvůli případu kdy někdo má jiný login, než je jeho . Jestliže takto rozšířený systém má základ tabulky téměř stejný jako jsem navrhl, můžeme částečně předpokládat, že jsem ji navrhl správně, jen triviálnější opravdu základní verzi Vazba entit Hra Uživatel Aplikace nesmí čerpat zásadní data pro manipulační databázové dotazy od uživatele, naopak musí tyto údaje získávat sama ze zdrojů serveru např. sezení uživatele tzv. session a to buď přímo, nebo je možné využít WordPress funkci, která zajišťuje obecné rozhraní get_current_user_id(). Zmiňuji se zde o tom kvůli tomu, že vlastně není třeba ustavovat (vzhledem k charakteru aplikace) nějaké vazby mezi tabulkami. Pokud bychom tak ale chtěli učinit, museli bychom nejprve obě tabulky převést na typ ukládacího stroje MySQL, který podporuje vazbu tzv. cizími klíči tedy InnoDB. Může nastat otázka, jak by to bylo s anonymními hrami. Pokud nastavíme položku autora u herní tabulky tak, aby nevyžadovala vždy nějakou hodnotu, tedy aby mohla obsahovat hodnotu NULL. Pak není problém, protože InnoDB vazby fungují jenom na záznamy, které neobsahují tuto prázdnou hodnotu. Tedy bychom naprosto standardně u herní tabulky nastavili cizí klíč odkazující se na id v uživatelské tabulce. Tímto bychom zamezili nesmyslným vstupům do databáze přímo na databázové úrovni.

27 Návrh aplikace 27 Obrázek 4 Grafické znázornění možné vazby mezi tabulkou her a uživatelů 5.3 Návrh ovládání Jelikož jsou cílovou skupinou této aplikace spíše mladí lidé, je potřeba udržet určitou jednoduchost ovládání Editor U editoru by bylo dobré poskytnout nějaké nástrojové prostředí s přednastavenými ovládacími prvky ovladatelnými snadno myší, případně jen doplnění hodnot by se potom dělo pomocí vstupu z klávesnice Hra V rámci hry by se už nic tvořit nemělo. Jediné co by se mělo dít je volení a přesouvání objektů z místa na místo. Protože myš může být pro přesný pohyb pro některé lidi obtížná a mohla by jim kazit skóre ve hře např. ve formě počtu pohybů k dokončení hry. Myš by zde tedy měla sloužit jenom jako volba objektu, se kterým se bude dále hýbat, ale již pomocí klávesnice, neboť krátký stisk klávesnice je motoricky snazší záležitost, než přesný pohyb myši. Tato aplikace ale nemá za cíl přímo namáhat motoriku hráče/tvořiče. Pro nápady na možné rozšíření viz závěr této práce.

28 28 Obsah 6 Realizace aplikace 6.1 WordPress Instalace Instalace WordPress je velmi jednoduchá, stačí stáhnout přímo českou verzi z https://cs.wordpress.org/, což je komprimovaný archiv ZIP, archiv obsahuje složku wordpress, jejíž obsah nahrajeme tam, kde chceme mít kořenový adresář pro wordpressový web. Zde tedy přímo do kořenového adresáře webu. Následně navštívíme odpovídající místo přes HTTP protokol v prohlížeči. Zjistíme, že aktuální verze WordPress neočekává zákaz přístupu o jednu úroveň složky výš, snaží se kontrolovat, zda nemáme již o úroveň výš WordPress nainstalován, což ale v momentě umístění WordPress do kořenového adresáře webu způsobí chybu, neboť skripty by neměly mít přístup jinam než do webové složky. Jelikož víme, že jsme na čisté instalaci, upravíme soubor setup-config.php v adresáři wp-admin u aktuální verze (WordPress 4.1) stačí zakomentovat řádky 56 a 57. Nyní, po aktualizaci vstupní instalační stránky, by se již neměli zobrazovat žádné chyby můžeme tedy projít celou instalací. Na závěr budeme vyzváni k přihlášení Nastavení WordPress přichází s již nějakým výchozím nastavením (v administračním menu Nastavení ) určeným především pro rychlý start blogu toto nastavení upravíme pro naše potřeby: 1. Obecné rozhodně nahradíme text v popisu Další web používající Word- Press jiným, vhodnějším textem. Zvolíme, že zaregistrovat se může kdokoliv, neboť chceme využít WordPress uživatelského systému pro naši aplikaci. Nastavíme časové pásmo na Praha. 2. Zobrazování jako úvodní stránku zobrazíme nějakou statickou a to bez stránky příspěvků. 3. Komentáře vypneme jakékoli povolení přidávání komentářů a pro jistotu ho podmíníme přihlášením, komentáře se pak dají zapnout pro konkrétní stránku, či článek. Dále je dobré vypnout oznámení em pro administrátory a Automatické zadržování nastavit na 1 (neboť za normálních okolností stačí v komentáři jen jeden odkaz ). 4. Trvalé odkazy nastavíme jednu z variant pěkných URL, já jsem zvolil Název příspěvku. Samozřejmě se nastavení dá kdykoli dle potřeb změnit, či nastavit jinak, pro běh aplikace jako takové to velký vliv nemá.

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Úvod do programovacího jazyka Python

Úvod do programovacího jazyka Python Úvod do programovacího jazyka Python Co je to Python? Python je objektově-orientovaný programovací jazyk. Tento programovací jazyk je velice výkonný, čitelný a dá se snadno naučit. Jeho použití je velice

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 FORTANNS manuál Vojtěch Havlíček havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 1 Úvod Program FORTANNS je software určený k modelování časových řad. Kód programu má 1800 řádek a je napsán v programovacím jazyku

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Návrh uživatelských rozhraní D3 NOV-WEB Web pro stránky předmětů Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Prototyp - Prototyp je vytvořen formou webové stránky. Výchozí stránka prototypu

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Návrh uživatelského rozhraní Jednoduchý portál s recepty D1 + D2

Návrh uživatelského rozhraní Jednoduchý portál s recepty D1 + D2 Návrh uživatelského rozhraní Jednoduchý portál s recepty D1 + D2 Václav Zajíc zajicvac@fel.cvut.cz Úvod Tento dokument obsahuje popis sběru dat a uživatelských preferencí pro jednoduchý portál s recepty

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Úvod do programovacího jazyka Python

Úvod do programovacího jazyka Python Úvod do programovacího jazyka Python Co je to Python? Python je objektově orientovaný programovací jazyk, který se může využít v mnoha oblastech vývoje softwaru. Nabízí významnou podporu k integraci s

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

bubileg webový redakční systém Manuál administrace pro systém verze 5

bubileg webový redakční systém Manuál administrace pro systém verze 5 bubileg webový redakční systém Manuál administrace pro systém verze 5 Obsah Úvod... 3 URL adresy a MVC architektura... 3 Adresářová struktura webu... 4 Základní pojmy a logika systému... 5 Administrace...

Více

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server.

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server. 1 Práce se systémem Tento dokument popíše způsob instalace a základy práce se systémem Joomla!, ve kterém je učebnice jazyka Scratch vytvořena. Podrobný návod k systému Joomla! je popsán v dokumentaci

Více

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací.

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací. Přednáška 5 1. Stručný přehled vývoje html H T m l (HTML...XML... html5), (Web API, JSON, REST,AJAX) 2. Některé související IT IP adresa, doménová adresa, name servery JavaScritp, Jquery, Angular PHP vs

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele WordPress je pokročilý redakční systém určený především pro tvorbu osobních stránek, blogů apod. Předností programu je snadné a přehledné ovládání, možnost rozšiřitelnosti a WordPress klade také důraz

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření 503M012.N01 11/09/2012 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Školní

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE KAPITOLA 1 Vývojové prostředí a výběr frameworku 15 PhoneGap 15 jquery

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10 Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 Poděkování 15 Earle Castledine 15 Myles Eftos 15 Max Wheeler

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL,

Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL, Anotace sady: Dynamické internetové stránky, VY_32_INOVACE_PRG_PHP_01 Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL, Stupeň a typ vzdělávání: gymnaziální vzdělávání, 4. ročník

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Kolektiv autorů PROEFES. Moduly. vytvořené v projektu PROEFES. Masarykova univerzita

Kolektiv autorů PROEFES. Moduly. vytvořené v projektu PROEFES. Masarykova univerzita Kolektiv autorů PROEFES Moduly vytvořené v projektu PROEFES Masarykova univerzita Brno 2015 Kolektiv autorů PROEFES Moduly vytvořené v projektu PROEFES Masarykova univerzita Brno 2015 Název projektu:

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Modul msender message Sender. Nápověda

Modul msender message Sender. Nápověda Modul msender message Sender Nápověda msender je rozšiřujícím doplňkem systému Money S5 a vytváří pro informační systémy Money bránu do světa SMS zpráv a E-mailové obchodní komunikace. Modul je plně integrován

Více

Část IV - Bezpečnost 21. Kapitola 19 Bezpečnostní model ASP.NET 23

Část IV - Bezpečnost 21. Kapitola 19 Bezpečnostní model ASP.NET 23 5 Obsah O autorech 15 O odborných korektorech 15 Úvod 16 Rozdělení knihy 16 Komu je tato kniha určena? 18 Co potřebujete, abyste mohli pracovat s touto knihou? 18 Sdělte nám svůj názor 18 Zdrojové kódy

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Nahrání webu na internet

Nahrání webu na internet Nahrání webu na internet Meta tagy Podstránky webu máme hotové, ale v jejich hlavičkách nám chybí poslední věc. Až bude web online, všimnou si ho internetové vyhledávače a jeho podstránky si tzv. zaindexují.

Více

1 Uživatelská dokumentace

1 Uživatelská dokumentace 1 Uživatelská dokumentace Systém pro závodění aut řízených umělou inteligencí je zaměřen na závodění aut v prostředí internetu. Kromě toho umožňuje testovat jednotlivé řidiče bez nutnosti vytvářet závod

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL

OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL Co to je WordPress? WordPress je svobodný open source redakční publikační systém napsaný v PHP a MySQL. Je vyvíjen pod licencí GNU GPL a je silně podporován společnostíautomattic,

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více