KUPNÍ SMLOUVA. ičo: Město Týnec nad Sá:avou PLUS, spol. s r. o. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Cena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNÍ SMLOUVA. ičo: 00232904. 1. Město Týnec nad Sá:avou. 2. 6 PLUS, spol. s r. o. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Cena"

Transkript

1 se sídlem: K Náklí 404, Týnec nad Sázavou ičo: eflC starostou t )ČStul Mgr. MartlQCtTl Kadrnozkou zastou 1. Město Týnec nad Sá:avou mezi níže uvedenými smluvními stranirni: uzavřcn: 1o1k 2079 a násl. zákona č. 89/ )., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA PROGRAM ANC) lili Wc 1111V)) Viz příloha č. 2. legislativy. Tato ceoa je stanovená jako nejvýše přípustná není možné ji překročit. jedenrnilionstoosmaácttisícosmsetčtrnáct korun českých). DPH bude účtováno dle platné 2.1. Celková cena dodávky činí ,00 Kč bez DPH (slovy: Cena Článek Kupující se zavazi je dodávku převzít a zaplatit za ni prodávajícímu ve stanovené době dohodnutou kupní cenu Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu dodávku v rozsahu a za podmínek uvedených V této smlouvě Prodávající se z vazuje zabezpečit kompatibilitu dodávky se stávajícími ostatními součástmi sítě v mstě plnění dodávky. příloze č. k této mlouvč (dále též jen dodávka ). kompletní dodávb u nazvanou Digitalizace dokumentů HW a SW. Předmětem počítačové sítě a doplnění modulů lnformačního systému dle specifikace uvedené dodávky je CT t:chnika (virtualizace desktopů, server, UPS, NAS), software, rozšíření 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně a včas Předmět smlouvy Článek. jako prodávající na str ně druhé (dále jen prodávající ) zapsaný v obchodnmni ejstříku vedeném u Mčstského soudu v Praze pod sp. zn. C 4617 CO: se sídlem Tyršova 1902, Benešov Zastoupený j ednatelen ng. Karlem anccm 2. 6 PLUS, spol. s r. o. a jal«) kupující na straně jedné (dále jen kupující ) lid) l)lgoná Ni UJVU OP - KVALOA ZVOÍA NTLOROVANY STVO

2 NERoANY OP - KVALTA Č. Projekt HW a uhradit její cenu v souladu s článkem 11. této smlouvy Kupující je na základě této smlouvy oprávněn užívat sofbvare, který je součastí dodávky, a to v časově neomezeném rozsahu na výrobku, se kterým byl c ocbn, v nezměněné formě a pro účely uvedené v popisu produktu. Uplata za užívání software je obsažena v ceně dle či.. této smlouvy Rozšiřem počítačové sítě hucle probíhat za plného provoz. 5t2Vajícícli informačních dnech čase systémů. Provoz informačních systému není možné přerušit - pnicoviiícb se prodávající zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkoě sjednané kupní ceny za 4.3. Pro případ prodlení se splněním povinností dle odst. 4.1., 4.2. rebo 8.2. smlouvy zavazuje smlouvy nejpozději do a v tomto terminu řádně pi ovedenou dodávku předat 4.2. Prodávající je povinen provést rozšíreni počítačové sítě v tet ninu do 2$ dnu ode dne 4.1. Prodávající je povinen provést celou dodávku v termínu do 42 dnů ode dne podpisu 3.2. Kupující převezme dodávku od prodávajícího v místě dodán uvedeném v předchozím Benešově. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů a lhútt splatnosti započne běžet a 8W. Cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na jeho účet č /0100, vdcný u Komerční banky 2.3. Dohodnutá cena bude prodávajícímu uhrazena po kompletní realizaci dodávky softwate) a jiné platby, jakož i balení, značení a cer ietkáty vzta.mjící se k dodávce. V ceně příslušenství a příslušného software, jakož i poplatek za elektro )dpad a autorský poplatek. po podepsání předávacího protokolu kupujícím, na základě daňového dokladu (faktury) 2.2. Cena zahrnuje veškeré případné danč, cla, poplatky, Hcen:e (mj. platbu za licenci jsou též zahrnuty náklady prodávajícího na dopravu, kolt pletaci, oživení, dod:ivku Cena rovněž zahrnuje bezplatný zéruční servis po dobu běhu z:iruční lhůty. vystaveného prodávajícím. V poznámce faktury bude uvedeno: OP - VROiKÝflNoPrOPGoNÁu uzvw Práva a povinnosti smluvních stran den následující po převzetí daňového dokladu kupujícím Místem dodání je Městský úřad Týnec nad Sázavou. CZ.l.06/2.1.00/ Digitalizace dokumentů Doba dodání Místo dodání Článek V. Článek. Článek V. kupujícímu \T místě clodáiií. odstavci tohoto článku. každý den prodlení. podpisu smlouvy. ŽVOTA 5.1. Kupující je zejména povinen zajistit poskytnutí nezbytné soucit nostl při realizaci dodávky

3 jednotlivých polož:k dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. systémů dle dohod prodávajícího a kupujícího přerušit. pro\jcst dodavl u na svůj náklad a své nebezpečí, specifikace jednot ivých položek, které odpovídají podmínkám, soupisu a specifikaci 5.4. Prodávající je zejm na povinen: 5.5 Prodávající vysta í závěrečný předávací protokol, který bude obsahovat soupis a provést dociavi u řádně a včas, bezodkladně odstranit zjištěné vadly a nedodělky na své náklady. od do Í {0( hodin. \/ ostatních dnech a časech je možnc provoz informačních PROGRAM «) A. íjvw KVALTA smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny dodávky. je nepravdivé, je kupující opravnčn od této smlouvy odstoupit a prodávajícímu vyúčtovat 7.2. Ukáže-ii se, že ktcríholiv z prohlášení prodávajícího uvedených v odst tohoto článku, práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Prodávající dále prohlašuje, vlastnictví. do práv třetích o ob vyplývajících z prumyslových práv či jiných práv z duševního že kupující drženíiri a provozováním předmětů, jež jsou součástí dodávky, nezasáhne 7.1. Prodávající prohlalnje, že dodávkou ve smyslu této smlouvy neporušuje průmyslová Prohlášuní prodávajícího k právům duševního vlastnictví Článek V. právní vady a nejsc u zatíženy právy třetích osob Prodávající prohla ujc, že předměty tvořící předmět dodávky (včetně softwaru) nemají na kupujícího dneri protokolárního převzetí dodávky Nebezpečí škody na všech součástech předmětů dodávky včetně softwaru) přechází protokolárního pře vzetí Vlastnické právo ke všem součástem dodávky přechází na kupujícího dnem jejího Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. a dokumentaci ou\risející s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Prodávající je povi.ien minimálně do konce roku 2021 poskytovat požadované informace projektu včetně ueetních dokladů minimálně do konce roku Pokud je v českých pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj CR, Ministerstva financí CR, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je Evropské komisc, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, povinen vytvořit ýše uvedeným osobám podmínky k proedení kontroly vztahující se 5.6 Prodávající je po-inen řádné uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací OP - ŽVOTA i Vr(wkÝ í(n) Pí«J 1«( ONAL, J

4 OP - KVALTA Článek V. vlastnosti. Benešov. bude prodávající v prodlení s předáním dodávky p clubu delší než 7 pokud kalendářních dnü, - nedodržení dodávky, smluvních ujednání o záruce za jakost. nedodržení 8.8. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit bezodkladně u prodívajícího, a to elektronicky 8.6. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obslu iou zařízení, neodbornou 8.5. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen nejpozději do druhého pracovního dne od nahlášené závady zahájit servisní zásah, zjistit příčinu léto vady a v co nejkratším 8.7. Prodávající odpovídá za vady, jež má dodávka v době předání za vady, které se vyskytly počínaje dnem protokolárního převzetí dodávky kupujícím; záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže kupující zařízení řádně užívat pro vady, za které nese na info6plus.cz nebo písemně na adresu 6 PLUS s..o., Tyršova 1902, Prodávající poskytuje kupujícímu na dodávku záruku na jakost v délce 36 mčsícü, a to vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě (nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady slevu z ceny, může kupující od smlouvy odstoupit. Toto se nevztahuje na softrvarové 8.3. V případě opakujících se vad, většího počtu vad či v případě že prodávající neodstraní neodstran, nebo neposkytne-u výměnu reklamované součá ti dodávky či přirnčřenou 8.2. Kupující je oprávněn v případě reklamace požadovat bezplatn odstranění vady, výměnu 8.1. Prodávající odpovídá za jakost zboží dodaného v rámci dodávky, tj. že všecbna zařízení, ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, nebo že si zachova í smluvené, jinak obvyklé která jsou součástí dodávky, budou po určitou doby způsobilá pro použití C\OPRORrVNL V ROZVOJ termínu, nejpozději do 30 pracovních dnů ji bezplatně odstraní. Odstoupení od smlouvy zařízení příslušcnstv nebo přiměřenou slevu z ceny. Záruční podmínky Článek X. NTEGROVAHY manipulací nebo důsledku havárií. odpovědnost prodávající. produkty třetích stran. v záruční době. 1VOTA i právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění 9.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení ze strany prodávajícího, přičen ž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

5 0.1. \ zajemna pra a 1 vinnost učastníků v teto smlouvč vyslovne neupravená se řídi Č. RM20i5/l3/i ze cine to.2. Uzavření této sndouvy bylo schváteno radou města Týnec nad Sázavou usnesením ).2. [)ojde i k odstou pelu od teto smlouvy, je prodavající p0v11 \rratlt kupujicitiiu cenu občanským zákon jkem. Závěrečná ustanovení Článek X. dne iúcení ceny i )r davajícímu vydai piedmčt dodavky, byl li dodán. dodí l\ ky, byla li uhrazena, a to v plné výši, a kupující je povtnen ve lhůtě 30 ti dnů ode Tynec nad Siizavou 5ĺb K Nákl 404 t:5cjv MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU kupující prodávající starosta jednatel Mgr. Martin Kadi nožka ng. Karel Lanc J V Týnci nad Sázavou dne V Benešově dne L Přílohy: uzavírají svobocin a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. smlouvu přeci jejm podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji Smluvní strany si otmě prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si každá ze smluvníc i stran lato smlouva je \ yhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží OP KVAL1A ŽVO1A i ) PROORAH ANW OVO Č. Technická speciikacc z cenové nabídky podané dne Č. 2 Oceněný položkový rzpočet z cenové nabídky podané dne PíJ GflNfl,i «JV(l

6 KVALTA CPU - záruka OP - ŽVOTA NTEGROVANÝ OPERAČNt PROGRAM nil V fl KÝ VN) 110 lhovou N vllol ;KA 1W vi 110/VC) J MNSTLSTVO PlO MSTN nozvoj Cn Příloha č. 1 ke kupní smlouvě Technická specifikace Předmět VZ: 1. Název nabízeného zboží: Položka: Server HP Proliant DL380 Gen9 Obecný popis Požadov:tná konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem sasi serveru Proveden. šasi do racku s výsuvem serveru Sasi rock, lorm Factor 2U, liasv nsiall Rod z racku a abelovým managenwn em Kit s kabelovým managementem 2x slot pi O lotplug napajecí zdroj 2x slot pro napájecí zdroj otplug redundant 2x klec - itplug pro HDD, každá pro 8 DD 2x klec, každá p 8 disků SFF 2,5 lx pozic pro možné přidání klece -JotPlug 2 pozice pro rozšíření (2+2 nebo 8+2 DD) Možnost ľozšíření na počet 24x FDD celkem Maximální kapacita HDD 26 kusů Základní deska 2x slot pro CPU 2x slot pro CPU ntel Xeon 12x slot RAM tla CPU, max. 384GB na i Velikost LAM pro každé CPU min. 128GB CPU 3x volne loty PC-e x8,x16 PCe 3.0 lx x8, 2x x16, s druhým CPU možné další /O rozhraní dle níže uvedené specifikl rozšíření o dalších 5 slotů PCe Procesor ix CPU s terové řady CPU ntel Xeon E5-2620v3 2.4GHz, 6-corc, 6 Fyzických jader (Core) 15MB level 3 cache, 85W Výkon pr icesoru Benchmark - mark dle Hodnota Benchmark CPU mark = Operační pomět RAM DLR4 Registerecl Dnnms RAM 80GB DDR Registercd Ady ECC kapacita 0 GB 6x volný slot pro další rozšíření h\oln loly ( pio 1 ( PU) piod tli roi ucn1 12\ volny jot v puipdc d iliho CPU Rodič diskového 2x pro kižclou klec samostatný řadič lx 1 lp Smart Array P440ar/2GB Battl3ack pole Podpora RAJD 0,1,1+0,5,5+0,6.6+0 lx HP Smart Array P420/2GB BattBack Cachcptinčť 2GB, Battervbacki 1pCache RAD 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 Diskové pole }DD dus ového pole v provedení HotPlug HDD disky 1-lP SF1-2,5 HotPlug Počet, pat arnetry a kapacity disků: 2x HDD SAS rprn 300GB 2x 1-[D) AS 10k ot. 300GB 6x HDD SAS rpm 900GB 6x l-dd las 10k ot. 900GB 6x -DD SAS rpm 1000GB 6x F{DD AS 7.21K ot. 1000GB 2x volná pozice pro HDD SF1-2,5 2z volná l(lzce pro přidání ldl) 2z volná pozice pro další klec 1-DD l\ \ lnij>oiucc.pypuchni kkcc J 11)1) nebo 8+2 F11)D 25 Rozhraní LAN 4x Ethere ct 10/100/1000 HP ]ithernet 1GB-4 port 331 adapter Správa serveru x port pio vzdálenou správu serveru HP integrated Lights-Out (ilo) se záldadní ni urovni 1QpomociJ \N/intcrncru 1 iccnct pio \/dilulou priu crvctu pi,droj 1 zdroj 500Wo.icclund inci 12\l F 00 1 S Fl ttinum J lot PluiLtcdundtnt LSB J2Xsi2X USB2.0 3vUSB3.02xUSB0 Kompletace Dodávka diompletovanébo serveru s l\x Kompletace serveru: RAM, klece pro DD, 2je 2p instalací v ech výše požadovaných kompone t. Kon figurace, instalace S\X OUS(UřediěW1flěij. lf Řadič P420, interní kabeláž, i-ldl) disky. Zdroj napájení Záruka 3 roky s ojravou na místě a odezvou JP servis 3/3/3 Nfl) na 1 Q, zahájení cpravy následující pracovní clen 3 roky na místě následující pracovní clen

7 KVALTA DP - ŽVOTA NTEGROVANÝ OPERAČN PROGRAM OK (T) Vrlo V ooáij ROZVOJ 05CL PRO V (OĽVOJ MNSTERSTVO PRO MSTNÍ ROZVOJ ČR Předmět VZ: 2. Název nabízeného zboží: Položka: Operační systém k serveru Microsoft Windows 2012 R2 standard Požadovaná/nabízená konfigurac Obecný popis Požadovaná konfigurace Konfigirace nabízená uchazečem Operační systém Kompatibilní se stávajícím sít ovým operačním Microsoft Windows 2012 standard R2 01 M systémem a virtualizační platformou -licence vázaná na 1-1W serveru Česká verze produktu -včetně virtualizační platformy -yper-\ Počet licencí pokrývající: -pro Uc oční pokryti x H\Xĺ server 3xVirtual x f zický 11W server, 3x virtual server je třeba pořídit 2 licence Předmět VZ: 3. Položka: SQL server - licence Název abízeného zboží: MtCros)ft SQL server 2014 Standard OLP ML Požadovaná/nabízená kor, fiurac: Obecný popis SQL server Požadovaná konfigurace Kompatibilní se stávajícím databázovým serverem, anglická verze produktu Přímá podpora stávajících databází Konfiiirace nabízená uchazečem Microsoft SQL server standard OLPNL -multili:ence, umožňuje nasazení verzí 2014 n bo 2012 Předmět VZ: 4. Položka: SQL CAL - licence Název iabízeného zboží: Microscft SQL CAL user Požadovaná/nabízená koi if1urace: 1 -T Obecný popis J Požadovaná konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem SQL CAL Klientské přístupové licence k databázovému Microsc Et SQL CAL user licence serveru, licencování na uživatele -1,řístupovc uživatelské licence k SQL serveru Předmět VZ: 5. Položka: RDS CAL - licence Název r abízeného zboží: Microscft RmtDstpSrvcs 2012 CAL user OLP NL Požadovaná/nabízená konfigurace Obecný popis Požadovaná konfigurace J Konfigurace nabízená uchazečem RDS CLU. Serverové licence pro virtualizaci desktopu MS Retr otcdesktopscrvices 2012 CAL na stávajícím síťovém operačním systému -přístup wé uživatel, licence pro virtualizaci Licencování na uživatele Dcskto ti, vzdálená plocha serveru Předmět VZ: 6. Název nabízeného zboží: Položka: UPS Pro servery W R/i NTL UPS ObecnýpopisPožadovaná konfigurace Konfigu ace nabízená uchazečem UPS pro servery LPS v rackovém provedení JP UPS v rackovém provedení, výika 2U

8 Záruka 3 toky Záruka 3roky LJSB kom uiiikacni 1echnolo1ie: Line interaktivní, jednofázová pac1ta 3 000Vi\ jj lap - slot pro rozuičujlci komunikační karty Slot pro rozšiřující 1/O karty USU port pro komunikaci se serverem inc-interaktiv, j eclnofázová Kajacita3000VA OPE ZVOTA KVALTA RAČN V/U//Ý Fl/N) N) V/VNNi/L F/ /V NTEGROVANÝ VHU KA UN pp5p MNSTERSTVO C/ Předmět VZ: 8. Název nabízeného zboží: Položka: NAS NAS Netgear 104 RN1O EUS NAS Šasi NAS pro 4 ks SATA disky 3,5 J [otplug Sasi pro 4 disky 3,5 -otplug Obecný popis Požadov aná konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem Položka: UPS pro NAS APC Back-UPS 950VA Obecný popis Požadovaná konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem Předmět VZ: 9. Název nabízeného zboží: VPS pro N;\5 1 k wp proedení UPS provedení desktop L Položka: Komunil:ačnf karta pro JPS -lp UPS Network Module mini-slot Předmět VZ: 7. Název nabízeného zboží: RAD 4x -D 4TB WD s techn. ntehip.nas 4x SATA DD 4TB 7200 s podporou NAS Obecný popis Požadov má konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem }-larcl dri e format: NTFS Podpora Souborového systému NTJíS lkarta pro VPS Komunikiční karta Ethernet lx RJ-45 + S\ ix LAN komunikační karta včetnč SW Storagc 0)tions -JBOD, RAD 0,1,5 KonEgurace pole:jbod, RAD 0/1/10/5/6 lup/w, CJl S/SMB. SCS. 1rLl P, l l TCP/P, CFS/SMB, iscs, irn-p, irp USB port pro komunikaci s UPS lisu pro komunikaci s LJPS Požac1ov mí přenosove protokoly: Podpora protokolů: Auto-restart při obnovení napájení Podporuje Auto-restart Podpora vítcrosoft Al) ntegrace s Active Directoryr x USU 3.0 nebo esat:\ pro externí úloištč 2x USB 3.0 lx esata pro backup/add kapacit Záruka 3 roky na šasi i (ODD Záruka 3 roky na šasi a l-[dd Monitoring, možnost upozornění SM t P Monitorovací funkce, podporuje SMTP Rozhraní USU s kabelem pro komunikaci s kapacita 1[ilfl. 650\\ J Kapacita 950VA, 480W Auto-sbu [Llown komunikací s (ips Podporuje Auto Shutdown x RJ-45 Ethernet 10/100/ x RJ-45 Gigabit Ethernet porty NAS USU port s podporou komunikace s NAS PRO O RAM. VN: lili) Vi., //L/VLJ Požadovaná/ nabízená konfigurace: HD WD 4TB WD4OEFRX Red edition

9 4GB RAM DDR3 500GB SVFA RAM 4GB DDR SDRAM Operační pamét DD 500 GB SATL\ + ]lash 8GB Pevný disk ntegrovana nebo externí VG\ karta LCL) 156 rozlišení L [1) 1920x1080, matný podsvícení Liii). antireflexní úprava VGA ntel lb) 5500 ntegrovaná VGA L) 15. í rozlt?eiií J D 920z1080. matný Display poc{svíce í LED. atmrcflexní úprava DVD/G )-R/RW DVD/CD-R/RW Optická mech. plnohodnotná včetně numerické části lxrj-45 Ethernet 10/100/1000 x Will bgn plnohodt Lotflá včetně numerické části Klávesnice x RJ-45 J itbernet [0/100/1000 Síťová rozhraní x WiLl bgn lx Bluctooth ix Bluetcotb MNSTERSTVO OP - KVALTA ŽVOTA H OÁ( Předmět VZ: 10. Název aabízcnčho zařízení: Položka: Klientská stanice HP t5%0 SmartZero 8GF/4GR Obecný popis Požadovaná konígurace Konfigt irace nabízená uchazečem Klientská stanice Tenký klient pro phpo;eni k terminal serveru JP thii client t520 scries Procesor DualCore AMiD GX-212JC Dualcore 1.2G1-z CPU Výkon procesoru Benchmark - mark dle Hodno a Benchmark CPLT mark bodů Operační pamět 4GB RAM DDR-3 RAM 4GB DDR SDR\M SSD Flash M.2 8GB Flash M.2 Soud State Drivers 8GB VG\ Podpora muludisplav pro dva monitory 2x DV, ix VGA Dual rkspiay 0z1080 Maxirn lni rozlišení 1920x1080 Rozlišení Fuli-D l92 Sít ové rozhraní x RJ-45 l0/iooĺt000 x RJ-4 Gigabit Ethernet USB 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0 2x USB 3.0, 4x USB 2.0 Audio sluchátka, mikrofon lx slucl átka, x mikrofon Kiavesnice USB klávesnice plná velikost CZ Klávcsrice US/CZ standard USB Myš USB optická myš Myš op ická USB Operační systém Libovolný s podporou vzdáleného přístupu JP Sm rtzero Core 32-bit 1i uvedenému kompatibilnímu OS Podport RDP KompatibiLita se stávajícím operačním systémem í Kompa ibilní s Windows 2012 na H\V, práce Záruka 3 roky s opravou na místě a odezvou HP ser is 3/3ĺ3 NBD záruka alcpa nás1eduící pracovní den j_1pyr a místě následujícíjracovní den Předmět VZ: 11. Název r abízeného zařízení: Položka: Notebook kancelářský HP Pro book 450 G2 Požadovaná/ nabízená konfigurace Požadovaná konfigurace Koníigurace nabízená uchazečem Obecný popis Notebook 56 Kanceláský notebook 15.6 Šasi ntel Coie i5-5200u DualCorc 2.7 Gi-lz Procesor DualCore i-odnot i Benchmark CPU mark = 3521 CPU Výkon procesoru Benchmark mark dle wwwpas srnark.com = 3500 b )ClU

10 . prezenlac záruka t ;si OP-KVALFrAŽVOTA l)pp -- Baterie Váha Operační systém Záruka NTEGROVANY VíG ;Kt N _.d_ OPERAČH VOPKY T PRO PGONAjj ROZVOJ PROORA4 Tli) VÁ ROVOi MNSTERSTVO PRO MSTN nozvojčs 2z USB 3 O a 2x USB 2.0 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0 V G \ au ho (sluchátka, mikrofon) VGA, audio (sluchátka, mikrofon) Čt ečka pi mét o\cb karet Čtečka paměťových karet Výdrž ml iimálně 4-6 hodin Výdrž 6 hodin, standardní provoz Do 2.5 ki. 2.4 kg Podpora ;túvajících serverov ch sít ových Windows 7 Pro 64-bit downgrade z Win 8. 1 služeb, ch měnového řadiče AD apod. 3 roky s c pravou na místě a odezvou P servis 3/3/3 NBD na H\X, zahájení cpravy následující pracovní_den 3 roky na místě následující pracovní den Předmět VZ: 12. Název nabízeného zařízení: Položka: Monitor LCD LCD BenQ GW2265M Obecný popis Požadov má konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem Velikost Rozměr 22, poměr stran 16:9 LCD uhlopříčka 22, širokoúhlý 16:9 Typ panelu VA nebo PS Typ panelu VA Rozlišení Fuk ld 920x1080 Rozlišení 1920x1080 Typ panelu LE), niz ný s antireflexní úpravou LED, matný s antireflexní úpravou Kontrast 3000:1 Statický 3000:1, dynamický 20mi1:1 Doba odezvy Méně ne [0 ms Doba odezvy 6ms Vstupy x VGA nalog, lx DV-) digital lx VGA, x DV Repro no Vestavěné reproduktory Záruka 3 roky Záruka 3 roky na HW, práce Předmět VZ: 13. Název nabízeného zařízení: Položka: Kanceláhký software Microsoft Office 2013 standard OLP NL Obecný popis Požadov má konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem Kancclášský SW Kanceláirký balík programů kompatibilní Kancelářský SW balík obsahující: provoz( vanými aplikacemi. poštovnhm MS (Tord serverem i stávající dokumentací. MS Excel Požadujeme orbu textů, tabulek, MS Outiook a poitovnibo klienta. MS Powerpoint ( eska ver «produktu MS Oflefloti: licence.. terá niožieiuje instalaci a provo Ceská verze, multilicence umo2ňuje uisralaci v režimu ertninal serveru (vzdalené plochy) J okálné nebo v režimu vzdálené plochy Předmět VZ: 14. Název nabízeného zařízení: Položka: Router CSCO RV320-K9-G5 VPN router Obecný popis Požadovnná konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem

11 KVALTA Dcmilitarized Požadovaná/nabízená kontgurace: Obecný popis Požadovaná konfigurace Konfigu ace nabízená uchazečem [ PS pro rack LPS v rackovém provedení HP UPS v rackověm provedení, výška U kapacita 1500V A Kapacit 500VA Technologie: inc interaktivní, jednofázová Line inn iakttv, jednofázová Záruka 3 roky Záruka roky MNSTERSTVO NTEGROVÁNY v,(w ; ln ŽVOTA OP - PROMTN lona, N lvo ROZVOJ CR )eski:op nebo nick 19 proivcdeiií Rozhraní: 2x W!\ N 10/ 00/1 0( )0 4x LAN 10/100/1000 WAN nebo WAN +DMZ 2x Dwil WAN - LJSB port s podporou 3G/4G modemu. 1) [inku itionost pouí[ 3G/4G Jal«) backu NAT DMZ DoS Fircwal SP, Firewafl - Port Forwarding, triggering t)eskicp provedení Router 2z \ V,\ \ s možností 2x \VAN nebo PPTP, SS], Psec, VPN - \VAN+ Dfi Z 4x LAN RJ-45 Gigabit Ethernet 2z US] port podpora 3G/4G modemu Podpoi a U513 modemu jako backup linky Network NA l 10 VPN tunnels Podpora použití SW klienta pro ověření Address 1rans1ation Zonc DJ v{z - DoS SP, Port Fc rwarding, triggering max 30 po1ošck VPN tmel: 30x Psec, lox PPTP nebo SS], VPN i sec podporuje 5W klienta CSCO VPN Oirčřci local, AD, Radius a vzdálený přístup přes VPN Encryption: DLS, 3DES, MS Encryp ion: DES, 3DES, AES-/ 128/192/256 Záruka 3 roky Záruka 3 roky Předmět VZ: 15. Název iahízeného zařízení: Položka: Switch HP 162 D-48G swich Požadovaná! nabízená konfigurace: Obecný popis Požadovaná konígurace Konfigurace nabízená uchazečem Switch Provedení 9 do racku Provedc ní 19 s uchycením do racku Rozhraní: 48x 10/100/1000 RJ-45 Auto-X 48x RJ-45 Gigabit Ethernet Auto-X Web management Konfigi nice přes webov management Switching Layer 2 Routing/switching Layer 2 QoS, VLAN QoS, VLAN, GMP na 11W, záruka Záruka 3 roky s vymčnou na miste vyměna HP serv:s 3/3/3 NBD následující pracovní den 3 roky ni místě následující pracovní den Předmět VZ: 16. Název nabízeného zařízení: Položka: UPS pro rozvaděč HP R/ r1500 G4 NTL UPS

12 KVALTA 4x koncovkou OP - ŽVOTA NTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM MNSTERSTVO Oko/Vl. ln) PRO MÍSTNÍ 01)015)10 VlN) PS) V ivnální V/OO ROZVOJ fl 10 vás PO/V) Předmět VZ: 17. Název nabízeného zařízení: Položka: Pasivní prvky počítačové sítě Specifikace u jednotlivých položek Obecný popis Požadoraná konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem Pasivní prvky Rozvackč ocelový stojanový 42U 600x1000 Rozvaděč Triton 42U 600xl000mm ocelový Ventilační jednotka - ventilátor, termostat Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat Patchpanel 24x RJ-45 Cat.6 Patchpanel 24x RJ-45 Cat.6 2U ocelový Vyvazovicí panel 2U lištové provedení Vyvazovací panel 2U Lišta žebrovaná Napájecí pímel 19 6x 230V - k (ips Napájecí panel 19 6x 230V přívod UPS leu Polička ocelov;i 350 mm nízkoprofilová Polička ocel 350mrn nízký profil, černá Pohcki cclovi65omm,itciovi_80g1u Polick i ocel 650mrn ziteiovi 80kg piofil U plocclova1u Záslepka ocel 1U Záslcpkl ocelová 2U Záslepka ocel 21J Patch cotdc,5 mutp Cat. 6 Kabel Patch UTP 0,5m Cat.6 Datová 2ásuvka na omítku lx RJ-45 Cat.6 Solarix 2x RJ-45 Cat6 na omítku x zářez Datová ásuvka na omítku 2x RJ-45 Cat.6 Solarix 2x RJ-45 Cat6 na omítku Vlil id ici byt i4(k(20\cltnl inytihc LiM KOPOS 40\120 hmoidinky, piice Vklqdqci bytl 20\20 vcctm int ihcc Liti KOPOS 20x20 hmoidinky, pr ce Vlil idci htn 40\6Ovctniinytlhcc Lit KOPOS 40\60, hmoidínky pr ice Kabel Li ;P Cat. 6 drát Datacom UTP Cat6 drát PVC Předmět VZ: 18. Název nabízeného zařízení: Položka: Montážní práce, ostaní Montážní práce Obecný popis Požadoi aná konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem Montáž Požaduje ne kompletní montáž dle zadání Provedení kompletní montáže dle zadání zadavateli v souladu s platnými normami zadavatele v souladu s platnými normami pro instalaci sítě Ethernet Cat 6. pro instalaci sítě Ethernet Cat 6. Montážn práce se rozumí včetně úklidu Montážní práce se rozumí včetně úklidu a uveden; prostor do původního stavu. a uvedení prostor do původního stavu. Předmět VZ: 19. Název nabízeného zařízení: Položka: Agenda idimace a legalizace Helios Fenix vidimace a legalizace Obecný popis Požadov má konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem Agenda Kompatibilní se stávajícícín-i inf. systémem Kompatibilní se stávajícícím inf systémem Česká ved c produktu Česká verze produktu

13 OP - KVALTA ŽVOTA NTEGROVANY OP(RAČH POORAH 01(C) PRO V. VOKN )t) PRO 01 ;lon 01)10( ). (N) PRO MSTN Předmět VZ: 20. Názcv nabízeného zařízení: agenda hřbitovní Položka: Hřbitovní agenda Helios Fenix Požadovaná/nabízená konflgurac Obecný popis Požadovaná konfgurace Koiguace nabízená uchazečem Agenda Kompatibilní se stéva;ícícím inf. systémem Kompa.ibilní se stúvajícícírn inf. systémem České verze produktu Ccské verze produktu Název nabízeného zařízení: Předmět VZ: 21. smlovy Položka: Agenda smlouvy Helios Fenix - Požadovaná/ nabízená konfigurac Konfig iricc nabízená uchazečem Obecný popis Požadovaná konfigurace Kornpa :ihilní se stévajícícĺm inf. systémem Ceské verze produktu Agenda Kompatibilní se stávajícícírn inf. Systétneĺri Ceské verze j:irodukw Předmět VZ: 22. Název nabízeného zařízení: přestupků do propojení VTA W Položka: Agenda propojeni přestupků stavebního pohled vek řízení_(10_pohledávek Požadovaná/nabízcná konfigurac: Obecný popis Požadovaná konfigurace Konfigirace nabízená uchazečem Agenda Kompatibilní se stévajícícími tu Ĺ systémy Kornpa ibilní se stévajícícím inf. systémem České verze produktu České v drze produktu j 0)1 0)J :tyij ( i.i5./ L).( CVii

14 licence 2. pačnystěn k serveru ks , ,00 zaruka 3 roky opravou na místě NBD ks 0,00 0,00 1. Server - komple ní 11W konfigurace ks , ,00 VZ Položka MJ bez DPH Počet bez DPH Předmět MJ Celkem Cena za Příloha č. 2 ke kupní snlouvč Položkový rozpočet KVALTA jta1ačtj){anál 20z20 včetně instalace m 76, ,00 Rozvaděč ocel stjanový 42U 600x1000 záruka 3 roky ks 0,00 0,00 záruka 3 roky na šasi i HDD ks 0,00 1 0,00 3. SQL server - 5. RDS CAL - licence hcei 4. SQL CAL - ks 4 078, ,00 ks , ,00 záruka 3 roky s c pravou na místě NBD ks 0,00 1 0,00 záruka 3 roky s c pravou na místě NBD ks 0,00 1 0,00 záruka 3 roky ks 0,00 0,00 záruka 3 roky ks záruka 3 roky s opyou na místě NBD ks 0,00 0,00 záruka 3 roky ks 0, Ventilační jednot a - Vyvazovací lištové provedení ks 216, ,00 Polička 350 mm iiízkoprofilová ks 383, ,00 Polička 650 mm;átěová80kgj ks O Napájecí panel 1Y fix 230V-kone. UPS ks 525, ,00 Záslepka ocelová Q ks 5 3,00 i7 5 3,00 nstalační kanál 40x120 včetně instalace Í m 158, Datová zásuvka na omítku xrj-45cat.6 ks 139, ,00 Datová zásuvka na omítku 2x RjCat.6 ks 139, , Notebook kancetářský ks , , Klientská stanic( ks 6 517, , Monitor LCD ks 2 294, , Kancelářský softvare ks 7 267, , Router ks 4 473, , Switch ks 9 083, , UPS pro rozvadč ks Ptchcord0mrPCt Záslp ocelová 2Ľ ks 74, ,00 Patclppel_24xfat.6 ks 1 121, , ks 9 759, ,00 0, , ,00 9. UPS pro NAS ks 2 209, ,00 7. Komunikační karta pro UPS ks ľ 3 465, ,00 6. pyoseteto ks , ,00 8. NAS ks , ,00 ce ks 2 275, ,00 vent. termostat ks 2 972, ,00 OP - ŽVOTA PPOORA4 OPERAČN MNSTERSTVO UNÍ PRO MSTN VROP5KÝ í-lno PlO Sl pínál N VOLVo ozvoj ČR vropka VNC- Plil] vč i/vs 0,00 1 0,00

15 - 80,00 -- OP - KVALTA ŽVOTA lnsialační kanňl 40x60 včel nč instalace Kabel Cat. 6 dnít 1$. Prelozcnt stavajicícb ľozvodů ser ctoviia Ui P Vfanipulace se stívaj Osacní, W NTEOR0VANÝ vloá UN vrlo PEOMÍSTN KÝ U] K«l;,JÁ U 41!VU OPERAČNÍ PROORAM ( ROZVOJ UNC N]U R VK F1OÝUOJ ícítn ms t. kanňly kompletace rozvaděče h_j_i0. 1T - koniplet koinplct komt nstalace kabelu UTP m nstalace zésuvkv na omítku ks Zařczéní konektorů RJ-45 íraérécrava, zésuvky,pp ostatní , , ), ,00 (1,00 0, (), , , , ,00 ks 60, ,00 ks (, ,00 komplet 3 000, , Agenda vidimace a legabzace ks 5 000, , Hřbitovní agenda ks , , Agenda smlouvy ks 22. Agenda propoenpohledávek T32 200, ,00 ks Ĺ , O Nabídková cena celkem bez DPH Částka DPH celkem Nabídková cena celkem včetně DPH v Kč v Kč 234 v Kč ,00 6i,00 R. rovýj fl02 2b 01 VO Lv71r DČ 2 l8)5i 1:

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava OBSAH Segment č. 1 Notebook A... 3 15 x Notebook A... 3 Segment

Více

DNS_PC_ATYP_ _10

DNS_PC_ATYP_ _10 DNS_PC_ATYP_60001321_10 DELL Optiplex 7010 DT Specifikace pokročilý stolní počítač Procesor x86-64 kompatibilní, min čtyřjádrová Intel i5-3470 PassMark CPU Mark min 6600 bodů; TDP max 78W 6633 bodů, 77W

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Smlouva o dodávce zboží hrazeného z projektu OPVK CZ 1.07/2.3.00/30.0027 Tvorba centra transgenních technologií

Smlouva o dodávce zboží hrazeného z projektu OPVK CZ 1.07/2.3.00/30.0027 Tvorba centra transgenních technologií Smlouva o dodávce zboží hrazeného z projektu OPVK CZ 1.07/2.3.00/30.0027 Tvorba centra transgenních technologií I. Smluvní strany Kupující: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha Vídeňská 1083,

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění 1.) Výpočetní technika se servisem garantovaným výrobcem 1 ks jednoprocesorový server Požadovaná záruka: min. 36 měsíců, typ servisu: ONSITE oprava v

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen občanský

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00B1Q5Z KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535

Více

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Projekt: Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk Běžný desktop Case konfigurovatelná skříň typu minitower minimální požadovaný výkon PassMark min. 4300 bodů Chipset chipset umožňující funkce vzdálené správy a sledování nezávisle na stavu či přítomnosti

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0578 Název projektu:

Více

Příloha č. 1 - Technická specifiace zboží

Příloha č. 1 - Technická specifiace zboží Příloha č. k č.j.:ppr-7490-22/čj-206-990656 Příloha č. - Technická specifiace zboží Část : HW a SW pro potřeby forensně-analytického vyhodnocování dat splňující technickou soubor software a hardware pro

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

Netfox s.r.o. Popis nabídky: Nabízíme Vám dodání zboží dle následující specifikace:

Netfox s.r.o. Popis nabídky: Nabízíme Vám dodání zboží dle následující specifikace: Příloha č.1 Popis nabídky: Dodávka hardware a software a dalšího vybavení dle specifikace. Doprava k zákazníkovi je již v ceně dodávky zahrnuta. Možnost úpravy nabídky co se týká parametrů, nebo počtu

Více

uzavřená podle ust a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění M Computers s.r.o. CSOB a.s /0300 Město Břeclav

uzavřená podle ust a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění M Computers s.r.o. CSOB a.s /0300 Město Břeclav KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění I. Smluvní strany PRODÁVAJÍCÍ: Obchodní jméno/název: Sídlo: IČ: DIČ: Zapsán v obchodním rejstříku: Bankovní

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka technického vybavení pro projekt Inteligentní budovy 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele České vysoké

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Část A Dataprojektory dataprojektor 5 ks LCD dataprojektor

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl, vložka (dále jen prodávající )

Kupní smlouva. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl, vložka (dále jen prodávající ) Příloha č. 2 - Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě

Více

Článek I Předmět smlouvy 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

Článek I Předmět smlouvy 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje: Smlouva o dodávce sestav osobních počítačů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. Výzva 2 září 2013

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. Výzva 2 září 2013 Spisová značka: CN/51/CN/13 Č. j.: 6373/13/CN VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Výzva 2 září 2013 v rámci dynamického nákupního systému Dynamický nákupní systém na dodávky IT vybavení pro Plzeňský kraj - Krajský

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Nákup HW a SW Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): dodávka Datum vyhlášení zakázky: 31. 3. 2016 Název/ obchodní firma zadavatele: Obchodní akademie, Střední

Více

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota Technická specifikace Obnova školicího střediska OKRI PP ČR Virtualizace koncových stanic 20 ks Výrobce doplnit Název doplnit podpora stávající virtualizační platformy podpora technologie linkovaných klonů

Více

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0884; CZ.1.07/1.5.00/34.0906; CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0884; CZ.1.07/1.5.00/34.0906; CZ.1.07/1.1.00/44.0008 ICT 2 NatTech Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka - číslo: Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Příloha č. 4 - Notebooky

Příloha č. 4 - Notebooky Notebook typ 1: levný notebook pro nenáročné použití Nabízená konfigurace uchazeče Display Optická mechanika LCD 15.6" LED anti-glare s rozlišením min. 1366x768 specifikace/ minimální požadavky zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENT ACE

ZADÁVACÍ DOKUMENT ACE Příloha с. 1 Výzvy к podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENT ACE 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 1.1. Předmětem zakázky je dodávka těchto mobilních zařízení: 10 ks počítačů ALL in One, 3 ks počítačů

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Číslo jednací:249/2015 Vyřizuje: Gracík Datum: 3.8.2015 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW. Strana 1 (celkem 9)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW. Strana 1 (celkem 9) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW Strana Obsah. Identifikační údaje zadavatele 2. Název zakázky 3. Popis předmětu zakázky 4. Předpokládaná hodnota zakázky

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran Technické požadavky -přílohacelkem 14 stran Technické požadavky Nabídku vyplnil: A) 10 kusů PC včetně operačního softwaru a kancelářského balíku s následujícími parametry: Požadavek RAM: minimálně 4GB

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují,

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA Pořízení výpočetní techniky PC All-in-one pro doplnění výpočetní techniky ve školící místnosti ev. č. 16/023-0 uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách)

Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách) Naše značka: Vyřizuje / tel: V Praze, dne: Č. j.: 904/2015 Ing. Radko Sáblík / 257 320 533 19. 6. 2015 Kontaktní osoba: Jan Černohorský / 607 121 582 Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt OP RLZ Opatření 3.1. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky

Projekt OP RLZ Opatření 3.1. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky Sdružení CEPAC Morava Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc tel.: +420 587 438 299 fax: +420 587 438 298 e-mail: cepac@cepac.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro střední školy žadatele a příjemce 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se o

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0578 Název projektu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven v v v ZS a MS Kopidlno uchazeč: TeX. Sdružení fyzických osob v David Holman,Michal Spína T.G.Masaryka 179 Libáň 50723 IČ: 67455921 DIČ: CZ-7906083438

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího: (Poznámka: uchazeč předloží tento závazný text kupní smlouvy ve své nabídce, doplněny budou pouze identifikační údaje a zástupce uchazeče, celková cena dodávky v čl. IV, smlouva bude podepsaná oprávněnou

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3339 Interaktivitou ke vzdělání Dodávka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Nákup ICT a síťování Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): dodávka Datum vyhlášení zakázky: 14. 5. 2014 Název/ obchodní firma zadavatele: Obchodní akademie,

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A Funkcionalita / program. vybavení Sestava PCW-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Sestava PCW-01 Systémová platforma zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální

Více

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Příloha č. 1 - položkový rozpočet Příloha č. - položkový rozpočet Název projektu: Registrační číslo projektu Datové centrum pověřeného obecního úřadu Červený Kostelec CZ..06/2..00/22.09577 Uchazeč: Název/Obchodní firma uchazeče: Sídlo

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. ÚHÚL/4877/2016/HÚEL

KUPNÍ SMLOUVA č.j. ÚHÚL/4877/2016/HÚEL KUPNÍ SMLOUVA č.j. ÚHÚL/4877/2016/HÚEL I. SMLUVNÍ STRANY Prodávající : GEOTRONICS Praha, s.r.o. Se sídlem : Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4, Braník Zastoupený : Ing. Davidem Jindrou, CSc. - jednatelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá

Více

Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách)

Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách) Naše značka: Vyřizuje / tel: V Praze, dne: Č. j.: 1172/2014 Ing. Radko Sáblík / 257 320 533 23. 7. 2014 Kontaktní osoba: Jan Černohorský / 607 121 582 Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb.

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany Kupní smlouva uzavíraná na základě podlimitní veřejné zakázky s názvem KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční 1 434 69 Most MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR informačního systému Oddělení správy sítě NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: Martin Pouček TEL.: 476 448 331 E-MAIL: Martin.Poucek@mesto-most.cz @ V

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy

Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy 1. Návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. ODBĚRATEL: Město Zlaté Hory jménem města jedná: Ing. Milan Rác adresa: Nám. Svobody 80 793 76 Zlaté Hory IČ: 00296481 DIČ: CZ00296481

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník")

Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") Smluvní strany: Kupující Se sídlem Zastoupený IČ DIČ Bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Dodávka výpočetní techniky. Zadávací dokumentace technická specifikace

Dodávka výpočetní techniky. Zadávací dokumentace technická specifikace Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Zadávací dokumentace technická specifikace Základní informace o zakázce: Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.02 /01.0186 Název projektu: Mladý člověk a svět práce Název zakázky: Dodávka

Více

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, mezi: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk zastoupenou:

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21, 79401 Krnov

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21, 79401 Krnov Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21, 79401 Krnov IČ 008 46 279 ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Dodávka výpočetní techniky HW pro zlepšení výuky (OP Vzdělávání

Více

Dodávka ICT vybavení včetně SW

Dodávka ICT vybavení včetně SW Příloha C NÁVRH SMLOUVY Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

N O T E B O O K Y R Á M C O V Á S M L O U V A 2 0 1 5 II.

N O T E B O O K Y R Á M C O V Á S M L O U V A 2 0 1 5 II. K U P N Í S M L O U V A N O T E B O O K Y R Á M C O V Á S M L O U V A 2 0 1 5 II. P R O D Á V A J Í C Í Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A K U P U J Í C Í Jméno Centrum

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Počítačové vybavení pro projekt E-learningového studia pro bakalářské obory 1. LF UK. 2. Zadavatel 2.1 Základní údaje Název: Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská

Více

levné pc pro nenáročné použití specifikace/ minimální požadavek zadavatele o výkonu min bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.

levné pc pro nenáročné použití specifikace/ minimální požadavek zadavatele o výkonu min bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark. Pokyny pro vyplnění: Uchazeč vyplní prázdná šedá pole následujícím způsobem. Všechna prázdná šedá pole musejí být vyplněna. V buňce C15 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci

Více