KUPNÍ SMLOUVA. ičo: Město Týnec nad Sá:avou PLUS, spol. s r. o. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Cena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNÍ SMLOUVA. ičo: 00232904. 1. Město Týnec nad Sá:avou. 2. 6 PLUS, spol. s r. o. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Cena"

Transkript

1 se sídlem: K Náklí 404, Týnec nad Sázavou ičo: eflC starostou t )ČStul Mgr. MartlQCtTl Kadrnozkou zastou 1. Město Týnec nad Sá:avou mezi níže uvedenými smluvními stranirni: uzavřcn: 1o1k 2079 a násl. zákona č. 89/ )., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA PROGRAM ANC) lili Wc 1111V)) Viz příloha č. 2. legislativy. Tato ceoa je stanovená jako nejvýše přípustná není možné ji překročit. jedenrnilionstoosmaácttisícosmsetčtrnáct korun českých). DPH bude účtováno dle platné 2.1. Celková cena dodávky činí ,00 Kč bez DPH (slovy: Cena Článek Kupující se zavazi je dodávku převzít a zaplatit za ni prodávajícímu ve stanovené době dohodnutou kupní cenu Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu dodávku v rozsahu a za podmínek uvedených V této smlouvě Prodávající se z vazuje zabezpečit kompatibilitu dodávky se stávajícími ostatními součástmi sítě v mstě plnění dodávky. příloze č. k této mlouvč (dále též jen dodávka ). kompletní dodávb u nazvanou Digitalizace dokumentů HW a SW. Předmětem počítačové sítě a doplnění modulů lnformačního systému dle specifikace uvedené dodávky je CT t:chnika (virtualizace desktopů, server, UPS, NAS), software, rozšíření 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně a včas Předmět smlouvy Článek. jako prodávající na str ně druhé (dále jen prodávající ) zapsaný v obchodnmni ejstříku vedeném u Mčstského soudu v Praze pod sp. zn. C 4617 CO: se sídlem Tyršova 1902, Benešov Zastoupený j ednatelen ng. Karlem anccm 2. 6 PLUS, spol. s r. o. a jal«) kupující na straně jedné (dále jen kupující ) lid) l)lgoná Ni UJVU OP - KVALOA ZVOÍA NTLOROVANY STVO

2 NERoANY OP - KVALTA Č. Projekt HW a uhradit její cenu v souladu s článkem 11. této smlouvy Kupující je na základě této smlouvy oprávněn užívat sofbvare, který je součastí dodávky, a to v časově neomezeném rozsahu na výrobku, se kterým byl c ocbn, v nezměněné formě a pro účely uvedené v popisu produktu. Uplata za užívání software je obsažena v ceně dle či.. této smlouvy Rozšiřem počítačové sítě hucle probíhat za plného provoz. 5t2Vajícícli informačních dnech čase systémů. Provoz informačních systému není možné přerušit - pnicoviiícb se prodávající zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkoě sjednané kupní ceny za 4.3. Pro případ prodlení se splněním povinností dle odst. 4.1., 4.2. rebo 8.2. smlouvy zavazuje smlouvy nejpozději do a v tomto terminu řádně pi ovedenou dodávku předat 4.2. Prodávající je povinen provést rozšíreni počítačové sítě v tet ninu do 2$ dnu ode dne 4.1. Prodávající je povinen provést celou dodávku v termínu do 42 dnů ode dne podpisu 3.2. Kupující převezme dodávku od prodávajícího v místě dodán uvedeném v předchozím Benešově. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů a lhútt splatnosti započne běžet a 8W. Cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na jeho účet č /0100, vdcný u Komerční banky 2.3. Dohodnutá cena bude prodávajícímu uhrazena po kompletní realizaci dodávky softwate) a jiné platby, jakož i balení, značení a cer ietkáty vzta.mjící se k dodávce. V ceně příslušenství a příslušného software, jakož i poplatek za elektro )dpad a autorský poplatek. po podepsání předávacího protokolu kupujícím, na základě daňového dokladu (faktury) 2.2. Cena zahrnuje veškeré případné danč, cla, poplatky, Hcen:e (mj. platbu za licenci jsou též zahrnuty náklady prodávajícího na dopravu, kolt pletaci, oživení, dod:ivku Cena rovněž zahrnuje bezplatný zéruční servis po dobu běhu z:iruční lhůty. vystaveného prodávajícím. V poznámce faktury bude uvedeno: OP - VROiKÝflNoPrOPGoNÁu uzvw Práva a povinnosti smluvních stran den následující po převzetí daňového dokladu kupujícím Místem dodání je Městský úřad Týnec nad Sázavou. CZ.l.06/2.1.00/ Digitalizace dokumentů Doba dodání Místo dodání Článek V. Článek. Článek V. kupujícímu \T místě clodáiií. odstavci tohoto článku. každý den prodlení. podpisu smlouvy. ŽVOTA 5.1. Kupující je zejména povinen zajistit poskytnutí nezbytné soucit nostl při realizaci dodávky

3 jednotlivých polož:k dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. systémů dle dohod prodávajícího a kupujícího přerušit. pro\jcst dodavl u na svůj náklad a své nebezpečí, specifikace jednot ivých položek, které odpovídají podmínkám, soupisu a specifikaci 5.4. Prodávající je zejm na povinen: 5.5 Prodávající vysta í závěrečný předávací protokol, který bude obsahovat soupis a provést dociavi u řádně a včas, bezodkladně odstranit zjištěné vadly a nedodělky na své náklady. od do Í {0( hodin. \/ ostatních dnech a časech je možnc provoz informačních PROGRAM «) A. íjvw KVALTA smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny dodávky. je nepravdivé, je kupující opravnčn od této smlouvy odstoupit a prodávajícímu vyúčtovat 7.2. Ukáže-ii se, že ktcríholiv z prohlášení prodávajícího uvedených v odst tohoto článku, práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Prodávající dále prohlašuje, vlastnictví. do práv třetích o ob vyplývajících z prumyslových práv či jiných práv z duševního že kupující drženíiri a provozováním předmětů, jež jsou součástí dodávky, nezasáhne 7.1. Prodávající prohlalnje, že dodávkou ve smyslu této smlouvy neporušuje průmyslová Prohlášuní prodávajícího k právům duševního vlastnictví Článek V. právní vady a nejsc u zatíženy právy třetích osob Prodávající prohla ujc, že předměty tvořící předmět dodávky (včetně softwaru) nemají na kupujícího dneri protokolárního převzetí dodávky Nebezpečí škody na všech součástech předmětů dodávky včetně softwaru) přechází protokolárního pře vzetí Vlastnické právo ke všem součástem dodávky přechází na kupujícího dnem jejího Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. a dokumentaci ou\risející s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Prodávající je povi.ien minimálně do konce roku 2021 poskytovat požadované informace projektu včetně ueetních dokladů minimálně do konce roku Pokud je v českých pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj CR, Ministerstva financí CR, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je Evropské komisc, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, povinen vytvořit ýše uvedeným osobám podmínky k proedení kontroly vztahující se 5.6 Prodávající je po-inen řádné uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací OP - ŽVOTA i Vr(wkÝ í(n) Pí«J 1«( ONAL, J

4 OP - KVALTA Článek V. vlastnosti. Benešov. bude prodávající v prodlení s předáním dodávky p clubu delší než 7 pokud kalendářních dnü, - nedodržení dodávky, smluvních ujednání o záruce za jakost. nedodržení 8.8. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit bezodkladně u prodívajícího, a to elektronicky 8.6. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obslu iou zařízení, neodbornou 8.5. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen nejpozději do druhého pracovního dne od nahlášené závady zahájit servisní zásah, zjistit příčinu léto vady a v co nejkratším 8.7. Prodávající odpovídá za vady, jež má dodávka v době předání za vady, které se vyskytly počínaje dnem protokolárního převzetí dodávky kupujícím; záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže kupující zařízení řádně užívat pro vady, za které nese na info6plus.cz nebo písemně na adresu 6 PLUS s..o., Tyršova 1902, Prodávající poskytuje kupujícímu na dodávku záruku na jakost v délce 36 mčsícü, a to vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě (nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady slevu z ceny, může kupující od smlouvy odstoupit. Toto se nevztahuje na softrvarové 8.3. V případě opakujících se vad, většího počtu vad či v případě že prodávající neodstraní neodstran, nebo neposkytne-u výměnu reklamované součá ti dodávky či přirnčřenou 8.2. Kupující je oprávněn v případě reklamace požadovat bezplatn odstranění vady, výměnu 8.1. Prodávající odpovídá za jakost zboží dodaného v rámci dodávky, tj. že všecbna zařízení, ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, nebo že si zachova í smluvené, jinak obvyklé která jsou součástí dodávky, budou po určitou doby způsobilá pro použití C\OPRORrVNL V ROZVOJ termínu, nejpozději do 30 pracovních dnů ji bezplatně odstraní. Odstoupení od smlouvy zařízení příslušcnstv nebo přiměřenou slevu z ceny. Záruční podmínky Článek X. NTEGROVAHY manipulací nebo důsledku havárií. odpovědnost prodávající. produkty třetích stran. v záruční době. 1VOTA i právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění 9.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení ze strany prodávajícího, přičen ž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

5 0.1. \ zajemna pra a 1 vinnost učastníků v teto smlouvč vyslovne neupravená se řídi Č. RM20i5/l3/i ze cine to.2. Uzavření této sndouvy bylo schváteno radou města Týnec nad Sázavou usnesením ).2. [)ojde i k odstou pelu od teto smlouvy, je prodavající p0v11 \rratlt kupujicitiiu cenu občanským zákon jkem. Závěrečná ustanovení Článek X. dne iúcení ceny i )r davajícímu vydai piedmčt dodavky, byl li dodán. dodí l\ ky, byla li uhrazena, a to v plné výši, a kupující je povtnen ve lhůtě 30 ti dnů ode Tynec nad Siizavou 5ĺb K Nákl 404 t:5cjv MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU kupující prodávající starosta jednatel Mgr. Martin Kadi nožka ng. Karel Lanc J V Týnci nad Sázavou dne V Benešově dne L Přílohy: uzavírají svobocin a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. smlouvu přeci jejm podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji Smluvní strany si otmě prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si každá ze smluvníc i stran lato smlouva je \ yhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží OP KVAL1A ŽVO1A i ) PROORAH ANW OVO Č. Technická speciikacc z cenové nabídky podané dne Č. 2 Oceněný položkový rzpočet z cenové nabídky podané dne PíJ GflNfl,i «JV(l

6 KVALTA CPU - záruka OP - ŽVOTA NTEGROVANÝ OPERAČNt PROGRAM nil V fl KÝ VN) 110 lhovou N vllol ;KA 1W vi 110/VC) J MNSTLSTVO PlO MSTN nozvoj Cn Příloha č. 1 ke kupní smlouvě Technická specifikace Předmět VZ: 1. Název nabízeného zboží: Položka: Server HP Proliant DL380 Gen9 Obecný popis Požadov:tná konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem sasi serveru Proveden. šasi do racku s výsuvem serveru Sasi rock, lorm Factor 2U, liasv nsiall Rod z racku a abelovým managenwn em Kit s kabelovým managementem 2x slot pi O lotplug napajecí zdroj 2x slot pro napájecí zdroj otplug redundant 2x klec - itplug pro HDD, každá pro 8 DD 2x klec, každá p 8 disků SFF 2,5 lx pozic pro možné přidání klece -JotPlug 2 pozice pro rozšíření (2+2 nebo 8+2 DD) Možnost ľozšíření na počet 24x FDD celkem Maximální kapacita HDD 26 kusů Základní deska 2x slot pro CPU 2x slot pro CPU ntel Xeon 12x slot RAM tla CPU, max. 384GB na i Velikost LAM pro každé CPU min. 128GB CPU 3x volne loty PC-e x8,x16 PCe 3.0 lx x8, 2x x16, s druhým CPU možné další /O rozhraní dle níže uvedené specifikl rozšíření o dalších 5 slotů PCe Procesor ix CPU s terové řady CPU ntel Xeon E5-2620v3 2.4GHz, 6-corc, 6 Fyzických jader (Core) 15MB level 3 cache, 85W Výkon pr icesoru Benchmark - mark dle Hodnota Benchmark CPU mark = Operační pomět RAM DLR4 Registerecl Dnnms RAM 80GB DDR Registercd Ady ECC kapacita 0 GB 6x volný slot pro další rozšíření h\oln loly ( pio 1 ( PU) piod tli roi ucn1 12\ volny jot v puipdc d iliho CPU Rodič diskového 2x pro kižclou klec samostatný řadič lx 1 lp Smart Array P440ar/2GB Battl3ack pole Podpora RAJD 0,1,1+0,5,5+0,6.6+0 lx HP Smart Array P420/2GB BattBack Cachcptinčť 2GB, Battervbacki 1pCache RAD 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 Diskové pole }DD dus ového pole v provedení HotPlug HDD disky 1-lP SF1-2,5 HotPlug Počet, pat arnetry a kapacity disků: 2x HDD SAS rprn 300GB 2x 1-[D) AS 10k ot. 300GB 6x HDD SAS rpm 900GB 6x l-dd las 10k ot. 900GB 6x -DD SAS rpm 1000GB 6x F{DD AS 7.21K ot. 1000GB 2x volná pozice pro HDD SF1-2,5 2z volná l(lzce pro přidání ldl) 2z volná pozice pro další klec 1-DD l\ \ lnij>oiucc.pypuchni kkcc J 11)1) nebo 8+2 F11)D 25 Rozhraní LAN 4x Ethere ct 10/100/1000 HP ]ithernet 1GB-4 port 331 adapter Správa serveru x port pio vzdálenou správu serveru HP integrated Lights-Out (ilo) se záldadní ni urovni 1QpomociJ \N/intcrncru 1 iccnct pio \/dilulou priu crvctu pi,droj 1 zdroj 500Wo.icclund inci 12\l F 00 1 S Fl ttinum J lot PluiLtcdundtnt LSB J2Xsi2X USB2.0 3vUSB3.02xUSB0 Kompletace Dodávka diompletovanébo serveru s l\x Kompletace serveru: RAM, klece pro DD, 2je 2p instalací v ech výše požadovaných kompone t. Kon figurace, instalace S\X OUS(UřediěW1flěij. lf Řadič P420, interní kabeláž, i-ldl) disky. Zdroj napájení Záruka 3 roky s ojravou na místě a odezvou JP servis 3/3/3 Nfl) na 1 Q, zahájení cpravy následující pracovní clen 3 roky na místě následující pracovní clen

7 KVALTA DP - ŽVOTA NTEGROVANÝ OPERAČN PROGRAM OK (T) Vrlo V ooáij ROZVOJ 05CL PRO V (OĽVOJ MNSTERSTVO PRO MSTNÍ ROZVOJ ČR Předmět VZ: 2. Název nabízeného zboží: Položka: Operační systém k serveru Microsoft Windows 2012 R2 standard Požadovaná/nabízená konfigurac Obecný popis Požadovaná konfigurace Konfigirace nabízená uchazečem Operační systém Kompatibilní se stávajícím sít ovým operačním Microsoft Windows 2012 standard R2 01 M systémem a virtualizační platformou -licence vázaná na 1-1W serveru Česká verze produktu -včetně virtualizační platformy -yper-\ Počet licencí pokrývající: -pro Uc oční pokryti x H\Xĺ server 3xVirtual x f zický 11W server, 3x virtual server je třeba pořídit 2 licence Předmět VZ: 3. Položka: SQL server - licence Název abízeného zboží: MtCros)ft SQL server 2014 Standard OLP ML Požadovaná/nabízená kor, fiurac: Obecný popis SQL server Požadovaná konfigurace Kompatibilní se stávajícím databázovým serverem, anglická verze produktu Přímá podpora stávajících databází Konfiiirace nabízená uchazečem Microsoft SQL server standard OLPNL -multili:ence, umožňuje nasazení verzí 2014 n bo 2012 Předmět VZ: 4. Položka: SQL CAL - licence Název iabízeného zboží: Microscft SQL CAL user Požadovaná/nabízená koi if1urace: 1 -T Obecný popis J Požadovaná konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem SQL CAL Klientské přístupové licence k databázovému Microsc Et SQL CAL user licence serveru, licencování na uživatele -1,řístupovc uživatelské licence k SQL serveru Předmět VZ: 5. Položka: RDS CAL - licence Název r abízeného zboží: Microscft RmtDstpSrvcs 2012 CAL user OLP NL Požadovaná/nabízená konfigurace Obecný popis Požadovaná konfigurace J Konfigurace nabízená uchazečem RDS CLU. Serverové licence pro virtualizaci desktopu MS Retr otcdesktopscrvices 2012 CAL na stávajícím síťovém operačním systému -přístup wé uživatel, licence pro virtualizaci Licencování na uživatele Dcskto ti, vzdálená plocha serveru Předmět VZ: 6. Název nabízeného zboží: Položka: UPS Pro servery W R/i NTL UPS ObecnýpopisPožadovaná konfigurace Konfigu ace nabízená uchazečem UPS pro servery LPS v rackovém provedení JP UPS v rackovém provedení, výika 2U

8 Záruka 3 toky Záruka 3roky LJSB kom uiiikacni 1echnolo1ie: Line interaktivní, jednofázová pac1ta 3 000Vi\ jj lap - slot pro rozuičujlci komunikační karty Slot pro rozšiřující 1/O karty USU port pro komunikaci se serverem inc-interaktiv, j eclnofázová Kajacita3000VA OPE ZVOTA KVALTA RAČN V/U//Ý Fl/N) N) V/VNNi/L F/ /V NTEGROVANÝ VHU KA UN pp5p MNSTERSTVO C/ Předmět VZ: 8. Název nabízeného zboží: Položka: NAS NAS Netgear 104 RN1O EUS NAS Šasi NAS pro 4 ks SATA disky 3,5 J [otplug Sasi pro 4 disky 3,5 -otplug Obecný popis Požadov aná konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem Položka: UPS pro NAS APC Back-UPS 950VA Obecný popis Požadovaná konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem Předmět VZ: 9. Název nabízeného zboží: VPS pro N;\5 1 k wp proedení UPS provedení desktop L Položka: Komunil:ačnf karta pro JPS -lp UPS Network Module mini-slot Předmět VZ: 7. Název nabízeného zboží: RAD 4x -D 4TB WD s techn. ntehip.nas 4x SATA DD 4TB 7200 s podporou NAS Obecný popis Požadov má konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem }-larcl dri e format: NTFS Podpora Souborového systému NTJíS lkarta pro VPS Komunikiční karta Ethernet lx RJ-45 + S\ ix LAN komunikační karta včetnč SW Storagc 0)tions -JBOD, RAD 0,1,5 KonEgurace pole:jbod, RAD 0/1/10/5/6 lup/w, CJl S/SMB. SCS. 1rLl P, l l TCP/P, CFS/SMB, iscs, irn-p, irp USB port pro komunikaci s UPS lisu pro komunikaci s LJPS Požac1ov mí přenosove protokoly: Podpora protokolů: Auto-restart při obnovení napájení Podporuje Auto-restart Podpora vítcrosoft Al) ntegrace s Active Directoryr x USU 3.0 nebo esat:\ pro externí úloištč 2x USB 3.0 lx esata pro backup/add kapacit Záruka 3 roky na šasi i (ODD Záruka 3 roky na šasi a l-[dd Monitoring, možnost upozornění SM t P Monitorovací funkce, podporuje SMTP Rozhraní USU s kabelem pro komunikaci s kapacita 1[ilfl. 650\\ J Kapacita 950VA, 480W Auto-sbu [Llown komunikací s (ips Podporuje Auto Shutdown x RJ-45 Ethernet 10/100/ x RJ-45 Gigabit Ethernet porty NAS USU port s podporou komunikace s NAS PRO O RAM. VN: lili) Vi., //L/VLJ Požadovaná/ nabízená konfigurace: HD WD 4TB WD4OEFRX Red edition

9 4GB RAM DDR3 500GB SVFA RAM 4GB DDR SDRAM Operační pamét DD 500 GB SATL\ + ]lash 8GB Pevný disk ntegrovana nebo externí VG\ karta LCL) 156 rozlišení L [1) 1920x1080, matný podsvícení Liii). antireflexní úprava VGA ntel lb) 5500 ntegrovaná VGA L) 15. í rozlt?eiií J D 920z1080. matný Display poc{svíce í LED. atmrcflexní úprava DVD/G )-R/RW DVD/CD-R/RW Optická mech. plnohodnotná včetně numerické části lxrj-45 Ethernet 10/100/1000 x Will bgn plnohodt Lotflá včetně numerické části Klávesnice x RJ-45 J itbernet [0/100/1000 Síťová rozhraní x WiLl bgn lx Bluctooth ix Bluetcotb MNSTERSTVO OP - KVALTA ŽVOTA H OÁ( Předmět VZ: 10. Název aabízcnčho zařízení: Položka: Klientská stanice HP t5%0 SmartZero 8GF/4GR Obecný popis Požadovaná konígurace Konfigt irace nabízená uchazečem Klientská stanice Tenký klient pro phpo;eni k terminal serveru JP thii client t520 scries Procesor DualCore AMiD GX-212JC Dualcore 1.2G1-z CPU Výkon procesoru Benchmark - mark dle Hodno a Benchmark CPLT mark bodů Operační pamět 4GB RAM DDR-3 RAM 4GB DDR SDR\M SSD Flash M.2 8GB Flash M.2 Soud State Drivers 8GB VG\ Podpora muludisplav pro dva monitory 2x DV, ix VGA Dual rkspiay 0z1080 Maxirn lni rozlišení 1920x1080 Rozlišení Fuli-D l92 Sít ové rozhraní x RJ-45 l0/iooĺt000 x RJ-4 Gigabit Ethernet USB 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0 2x USB 3.0, 4x USB 2.0 Audio sluchátka, mikrofon lx slucl átka, x mikrofon Kiavesnice USB klávesnice plná velikost CZ Klávcsrice US/CZ standard USB Myš USB optická myš Myš op ická USB Operační systém Libovolný s podporou vzdáleného přístupu JP Sm rtzero Core 32-bit 1i uvedenému kompatibilnímu OS Podport RDP KompatibiLita se stávajícím operačním systémem í Kompa ibilní s Windows 2012 na H\V, práce Záruka 3 roky s opravou na místě a odezvou HP ser is 3/3ĺ3 NBD záruka alcpa nás1eduící pracovní den j_1pyr a místě následujícíjracovní den Předmět VZ: 11. Název r abízeného zařízení: Položka: Notebook kancelářský HP Pro book 450 G2 Požadovaná/ nabízená konfigurace Požadovaná konfigurace Koníigurace nabízená uchazečem Obecný popis Notebook 56 Kanceláský notebook 15.6 Šasi ntel Coie i5-5200u DualCorc 2.7 Gi-lz Procesor DualCore i-odnot i Benchmark CPU mark = 3521 CPU Výkon procesoru Benchmark mark dle wwwpas srnark.com = 3500 b )ClU

10 . prezenlac záruka t ;si OP-KVALFrAŽVOTA l)pp -- Baterie Váha Operační systém Záruka NTEGROVANY VíG ;Kt N _.d_ OPERAČH VOPKY T PRO PGONAjj ROZVOJ PROORA4 Tli) VÁ ROVOi MNSTERSTVO PRO MSTN nozvojčs 2z USB 3 O a 2x USB 2.0 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0 V G \ au ho (sluchátka, mikrofon) VGA, audio (sluchátka, mikrofon) Čt ečka pi mét o\cb karet Čtečka paměťových karet Výdrž ml iimálně 4-6 hodin Výdrž 6 hodin, standardní provoz Do 2.5 ki. 2.4 kg Podpora ;túvajících serverov ch sít ových Windows 7 Pro 64-bit downgrade z Win 8. 1 služeb, ch měnového řadiče AD apod. 3 roky s c pravou na místě a odezvou P servis 3/3/3 NBD na H\X, zahájení cpravy následující pracovní_den 3 roky na místě následující pracovní den Předmět VZ: 12. Název nabízeného zařízení: Položka: Monitor LCD LCD BenQ GW2265M Obecný popis Požadov má konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem Velikost Rozměr 22, poměr stran 16:9 LCD uhlopříčka 22, širokoúhlý 16:9 Typ panelu VA nebo PS Typ panelu VA Rozlišení Fuk ld 920x1080 Rozlišení 1920x1080 Typ panelu LE), niz ný s antireflexní úpravou LED, matný s antireflexní úpravou Kontrast 3000:1 Statický 3000:1, dynamický 20mi1:1 Doba odezvy Méně ne [0 ms Doba odezvy 6ms Vstupy x VGA nalog, lx DV-) digital lx VGA, x DV Repro no Vestavěné reproduktory Záruka 3 roky Záruka 3 roky na HW, práce Předmět VZ: 13. Název nabízeného zařízení: Položka: Kanceláhký software Microsoft Office 2013 standard OLP NL Obecný popis Požadov má konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem Kancclášský SW Kanceláirký balík programů kompatibilní Kancelářský SW balík obsahující: provoz( vanými aplikacemi. poštovnhm MS (Tord serverem i stávající dokumentací. MS Excel Požadujeme orbu textů, tabulek, MS Outiook a poitovnibo klienta. MS Powerpoint ( eska ver «produktu MS Oflefloti: licence.. terá niožieiuje instalaci a provo Ceská verze, multilicence umo2ňuje uisralaci v režimu ertninal serveru (vzdalené plochy) J okálné nebo v režimu vzdálené plochy Předmět VZ: 14. Název nabízeného zařízení: Položka: Router CSCO RV320-K9-G5 VPN router Obecný popis Požadovnná konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem

11 KVALTA Dcmilitarized Požadovaná/nabízená kontgurace: Obecný popis Požadovaná konfigurace Konfigu ace nabízená uchazečem [ PS pro rack LPS v rackovém provedení HP UPS v rackověm provedení, výška U kapacita 1500V A Kapacit 500VA Technologie: inc interaktivní, jednofázová Line inn iakttv, jednofázová Záruka 3 roky Záruka roky MNSTERSTVO NTEGROVÁNY v,(w ; ln ŽVOTA OP - PROMTN lona, N lvo ROZVOJ CR )eski:op nebo nick 19 proivcdeiií Rozhraní: 2x W!\ N 10/ 00/1 0( )0 4x LAN 10/100/1000 WAN nebo WAN +DMZ 2x Dwil WAN - LJSB port s podporou 3G/4G modemu. 1) [inku itionost pouí[ 3G/4G Jal«) backu NAT DMZ DoS Fircwal SP, Firewafl - Port Forwarding, triggering t)eskicp provedení Router 2z \ V,\ \ s možností 2x \VAN nebo PPTP, SS], Psec, VPN - \VAN+ Dfi Z 4x LAN RJ-45 Gigabit Ethernet 2z US] port podpora 3G/4G modemu Podpoi a U513 modemu jako backup linky Network NA l 10 VPN tunnels Podpora použití SW klienta pro ověření Address 1rans1ation Zonc DJ v{z - DoS SP, Port Fc rwarding, triggering max 30 po1ošck VPN tmel: 30x Psec, lox PPTP nebo SS], VPN i sec podporuje 5W klienta CSCO VPN Oirčřci local, AD, Radius a vzdálený přístup přes VPN Encryption: DLS, 3DES, MS Encryp ion: DES, 3DES, AES-/ 128/192/256 Záruka 3 roky Záruka 3 roky Předmět VZ: 15. Název iahízeného zařízení: Položka: Switch HP 162 D-48G swich Požadovaná! nabízená konfigurace: Obecný popis Požadovaná konígurace Konfigurace nabízená uchazečem Switch Provedení 9 do racku Provedc ní 19 s uchycením do racku Rozhraní: 48x 10/100/1000 RJ-45 Auto-X 48x RJ-45 Gigabit Ethernet Auto-X Web management Konfigi nice přes webov management Switching Layer 2 Routing/switching Layer 2 QoS, VLAN QoS, VLAN, GMP na 11W, záruka Záruka 3 roky s vymčnou na miste vyměna HP serv:s 3/3/3 NBD následující pracovní den 3 roky ni místě následující pracovní den Předmět VZ: 16. Název nabízeného zařízení: Položka: UPS pro rozvaděč HP R/ r1500 G4 NTL UPS

12 KVALTA 4x koncovkou OP - ŽVOTA NTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM MNSTERSTVO Oko/Vl. ln) PRO MÍSTNÍ 01)015)10 VlN) PS) V ivnální V/OO ROZVOJ fl 10 vás PO/V) Předmět VZ: 17. Název nabízeného zařízení: Položka: Pasivní prvky počítačové sítě Specifikace u jednotlivých položek Obecný popis Požadoraná konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem Pasivní prvky Rozvackč ocelový stojanový 42U 600x1000 Rozvaděč Triton 42U 600xl000mm ocelový Ventilační jednotka - ventilátor, termostat Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat Patchpanel 24x RJ-45 Cat.6 Patchpanel 24x RJ-45 Cat.6 2U ocelový Vyvazovicí panel 2U lištové provedení Vyvazovací panel 2U Lišta žebrovaná Napájecí pímel 19 6x 230V - k (ips Napájecí panel 19 6x 230V přívod UPS leu Polička ocelov;i 350 mm nízkoprofilová Polička ocel 350mrn nízký profil, černá Pohcki cclovi65omm,itciovi_80g1u Polick i ocel 650mrn ziteiovi 80kg piofil U plocclova1u Záslepka ocel 1U Záslcpkl ocelová 2U Záslepka ocel 21J Patch cotdc,5 mutp Cat. 6 Kabel Patch UTP 0,5m Cat.6 Datová 2ásuvka na omítku lx RJ-45 Cat.6 Solarix 2x RJ-45 Cat6 na omítku x zářez Datová ásuvka na omítku 2x RJ-45 Cat.6 Solarix 2x RJ-45 Cat6 na omítku Vlil id ici byt i4(k(20\cltnl inytihc LiM KOPOS 40\120 hmoidinky, piice Vklqdqci bytl 20\20 vcctm int ihcc Liti KOPOS 20x20 hmoidinky, pr ce Vlil idci htn 40\6Ovctniinytlhcc Lit KOPOS 40\60, hmoidínky pr ice Kabel Li ;P Cat. 6 drát Datacom UTP Cat6 drát PVC Předmět VZ: 18. Název nabízeného zařízení: Položka: Montážní práce, ostaní Montážní práce Obecný popis Požadoi aná konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem Montáž Požaduje ne kompletní montáž dle zadání Provedení kompletní montáže dle zadání zadavateli v souladu s platnými normami zadavatele v souladu s platnými normami pro instalaci sítě Ethernet Cat 6. pro instalaci sítě Ethernet Cat 6. Montážn práce se rozumí včetně úklidu Montážní práce se rozumí včetně úklidu a uveden; prostor do původního stavu. a uvedení prostor do původního stavu. Předmět VZ: 19. Název nabízeného zařízení: Položka: Agenda idimace a legalizace Helios Fenix vidimace a legalizace Obecný popis Požadov má konfigurace Konfigurace nabízená uchazečem Agenda Kompatibilní se stávajícícín-i inf. systémem Kompatibilní se stávajícícím inf systémem Česká ved c produktu Česká verze produktu

13 OP - KVALTA ŽVOTA NTEGROVANY OP(RAČH POORAH 01(C) PRO V. VOKN )t) PRO 01 ;lon 01)10( ). (N) PRO MSTN Předmět VZ: 20. Názcv nabízeného zařízení: agenda hřbitovní Položka: Hřbitovní agenda Helios Fenix Požadovaná/nabízená konflgurac Obecný popis Požadovaná konfgurace Koiguace nabízená uchazečem Agenda Kompatibilní se stéva;ícícím inf. systémem Kompa.ibilní se stúvajícícírn inf. systémem České verze produktu Ccské verze produktu Název nabízeného zařízení: Předmět VZ: 21. smlovy Položka: Agenda smlouvy Helios Fenix - Požadovaná/ nabízená konfigurac Konfig iricc nabízená uchazečem Obecný popis Požadovaná konfigurace Kornpa :ihilní se stévajícícĺm inf. systémem Ceské verze produktu Agenda Kompatibilní se stávajícícírn inf. Systétneĺri Ceské verze j:irodukw Předmět VZ: 22. Název nabízeného zařízení: přestupků do propojení VTA W Položka: Agenda propojeni přestupků stavebního pohled vek řízení_(10_pohledávek Požadovaná/nabízcná konfigurac: Obecný popis Požadovaná konfigurace Konfigirace nabízená uchazečem Agenda Kompatibilní se stévajícícími tu Ĺ systémy Kornpa ibilní se stévajícícím inf. systémem České verze produktu České v drze produktu j 0)1 0)J :tyij ( i.i5./ L).( CVii

14 licence 2. pačnystěn k serveru ks , ,00 zaruka 3 roky opravou na místě NBD ks 0,00 0,00 1. Server - komple ní 11W konfigurace ks , ,00 VZ Položka MJ bez DPH Počet bez DPH Předmět MJ Celkem Cena za Příloha č. 2 ke kupní snlouvč Položkový rozpočet KVALTA jta1ačtj){anál 20z20 včetně instalace m 76, ,00 Rozvaděč ocel stjanový 42U 600x1000 záruka 3 roky ks 0,00 0,00 záruka 3 roky na šasi i HDD ks 0,00 1 0,00 3. SQL server - 5. RDS CAL - licence hcei 4. SQL CAL - ks 4 078, ,00 ks , ,00 záruka 3 roky s c pravou na místě NBD ks 0,00 1 0,00 záruka 3 roky s c pravou na místě NBD ks 0,00 1 0,00 záruka 3 roky ks 0,00 0,00 záruka 3 roky ks záruka 3 roky s opyou na místě NBD ks 0,00 0,00 záruka 3 roky ks 0, Ventilační jednot a - Vyvazovací lištové provedení ks 216, ,00 Polička 350 mm iiízkoprofilová ks 383, ,00 Polička 650 mm;átěová80kgj ks O Napájecí panel 1Y fix 230V-kone. UPS ks 525, ,00 Záslepka ocelová Q ks 5 3,00 i7 5 3,00 nstalační kanál 40x120 včetně instalace Í m 158, Datová zásuvka na omítku xrj-45cat.6 ks 139, ,00 Datová zásuvka na omítku 2x RjCat.6 ks 139, , Notebook kancetářský ks , , Klientská stanic( ks 6 517, , Monitor LCD ks 2 294, , Kancelářský softvare ks 7 267, , Router ks 4 473, , Switch ks 9 083, , UPS pro rozvadč ks Ptchcord0mrPCt Záslp ocelová 2Ľ ks 74, ,00 Patclppel_24xfat.6 ks 1 121, , ks 9 759, ,00 0, , ,00 9. UPS pro NAS ks 2 209, ,00 7. Komunikační karta pro UPS ks ľ 3 465, ,00 6. pyoseteto ks , ,00 8. NAS ks , ,00 ce ks 2 275, ,00 vent. termostat ks 2 972, ,00 OP - ŽVOTA PPOORA4 OPERAČN MNSTERSTVO UNÍ PRO MSTN VROP5KÝ í-lno PlO Sl pínál N VOLVo ozvoj ČR vropka VNC- Plil] vč i/vs 0,00 1 0,00

15 - 80,00 -- OP - KVALTA ŽVOTA lnsialační kanňl 40x60 včel nč instalace Kabel Cat. 6 dnít 1$. Prelozcnt stavajicícb ľozvodů ser ctoviia Ui P Vfanipulace se stívaj Osacní, W NTEOR0VANÝ vloá UN vrlo PEOMÍSTN KÝ U] K«l;,JÁ U 41!VU OPERAČNÍ PROORAM ( ROZVOJ UNC N]U R VK F1OÝUOJ ícítn ms t. kanňly kompletace rozvaděče h_j_i0. 1T - koniplet koinplct komt nstalace kabelu UTP m nstalace zésuvkv na omítku ks Zařczéní konektorů RJ-45 íraérécrava, zésuvky,pp ostatní , , ), ,00 (1,00 0, (), , , , ,00 ks 60, ,00 ks (, ,00 komplet 3 000, , Agenda vidimace a legabzace ks 5 000, , Hřbitovní agenda ks , , Agenda smlouvy ks 22. Agenda propoenpohledávek T32 200, ,00 ks Ĺ , O Nabídková cena celkem bez DPH Částka DPH celkem Nabídková cena celkem včetně DPH v Kč v Kč 234 v Kč ,00 6i,00 R. rovýj fl02 2b 01 VO Lv71r DČ 2 l8)5i 1:

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového evropský ~ IVrr t e ~ sociální J1INISTERS-VO ŠKOLSTV fond v CR EVROPSKÁ UNIE "" P.OF ŽE- A rl:: OVV'"::HOVV INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf OP Vzděláváni Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky:

Více

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva") I.

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva) I. vysocma KRAJSKÝ ÚŘAD dbor informatiky likcva 57. 587 33 Jlhfaya KUPNÍ SMLOUVA KUJIP014Z24U podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva")

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů přiměřeně (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona pro zadání podlimitní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství Název programu: ICT v podnicích - Výzva III Registrační číslo projektu:

Více

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník")

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník) PRA PRA HA G U E OPERAČNÍ PROGRAM PRA EVROPSKÁ UNIE Smlouva dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen občanský zákoník") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: Integrovaný operační program Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory:

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

Seznam příloh. Veřejná zakázka

Seznam příloh. Veřejná zakázka Seznam příloh Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí zákonem o

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

* * *** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. volomo.ci. I. Smluvní strany

* * *** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. volomo.ci. I. Smluvní strany Tento projekt je spolufnancován Evropským socálním fondem a státním rozpočtem Ceské republky. *** * * evropský * * socální *** fond v CR. EVROPSKÁ UNE op Vzdělávání pro konkurenceschopnost NVESTCE DO ROZVOJE

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky, ostatní techniky a software

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky, ostatní techniky a software Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky, ostatní techniky a software 1. Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky, ostatní techniky a software určené pro projekt Počítačem

Více

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven v v v ZS a MS Kopidlno uchazeč: TeX. Sdružení fyzických osob v David Holman,Michal Spína T.G.Masaryka 179 Libáň 50723 IČ: 67455921 DIČ: CZ-7906083438

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt -- EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FON D PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt I. SMLUVNÍ STRANY KUPUJICI: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI veřejná vysoká

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více