Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN"

Transkript

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Fáze: Změna č.16 Pořizovatel: Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Zhotovitel: SAUL s.r.o. Liberec U Domoviny 491/1, Liberec 4 Číslo zakázky zhotovitele: 001/2012 Číslo zakázky objednatele: Datum zpracování: 02/2012 AUTORSKÝ KOLEKTIV Vedoucí projektant, urbanismus Zodpovědný projektant Demografie Občanské vybavení Výroba, výrobní služby Doprava a dopravní zařízení Vodní hospodářství Energetika, informační systémy Přírodní podmínky, nerostné suroviny Životní prostředí, nakládání s odpady Ochrana přírody, ZPF, PÚPFL Nelesní zeleň, ÚSES Grafické práce Ing. arch. Jiří Plašil Ing. Oldřich Lubojacký RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Lucie Ježková Ing. Lucie Ježková Ing. Ladislav Křenek Ing. Petr Kořínek Ing. Boleslav Jagiello Ing. Oldřich Lubojacký Ing. Oldřich Lubojacký Ing. Jan Hromek Ing. Jan Hromek Romana Svobodová SAUL s.r.o. 1

2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ Kapitola Strana A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 3 A1 Vyhodnocení širších vztahů 3 A2 Vyhodnocení souladu s PÚR a ÚPD vydanou krajem 3 B Údaje o splnění zadání 4 B1 Údaje o zadání 4 B2 Údaje o splnění zadání 4 C Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 7 C1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení 7 zastavitelných ploch C2 koncepce rozvoje území obce 7 C3 urbanistické koncepce 9 C4 koncepce veřejné infrastruktury 10 C5 koncepce uspořádání krajiny 12 C6 podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 13 C7 Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit 13 C8 vymezení ploch a koridorů územních rezerv, etapizace 13 D Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 13 E Vyhodnocení důsledků řešení na ZPF a PUPFL 13 F Údaje o počtu listů a výkresů odůvodnění Změny č OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ Číslo Název výkresu* Měřítko 7 Zemědělský půdní fond 1:5 000 Poznámka: *název dle platného ÚPNSÚ Hrádek NN Graficky je Změna č.16 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou zpracována formou výřezů z příslušných výkresů Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, jichž se změna týká. SAUL s.r.o. 2

3 A A1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ VYHODNOCENÍ ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Širší vztahy v území popsané v kapitole B1.Geografická poloha na straně 7 textové části platného Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou (dále též ÚPNSÚ Hrádek NN) se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou (dále jen Změna č.16) nemění. Město Hrádek nad Nisou je obcí spadající do správního území obce s rozšířenou působností Liberec (obec III. stupně). Obec Hrádek nad Nisou sousedí z jihu s obcí Rynoltice, na západě s Jablonným v Podještědí a dále Spolkovou republikou Německo, na severu s Polskou republikou, na východě s obcí Chrastava a na jihovýchodě s obcemi Bílý Kostel nad Nisou a Chotyně. Lokality Změny č.16 se nachází na katastrálních územích Václavice u Hrádku nad Nisou a Dolní Suchá u Chotyně. Změna č.16 významně neovlivní širší územní vazby na okolní obce ani vztah obce k vyšší územní jednotce. Navrhované změny se významu a funkce města ve struktuře osídlení nedotýkají. Změna č.16 v navržených lokalitách neřeší aktivity přesahující hranice řešeného území platného ÚPNSÚ Hrádek NN. Pouze lokalita Z16.1 leží v blízkosti státních hranic s Polskou republikou v prostoru sídla Uhelná (vzdálenost od státních hranic cca 400m). Navržený způsob využití předmětné plochy nemá přímé přeshraniční vlivy. Napojení lokalit na inženýrské sítě a přístupové komunikace je vyřešeno na území obce a nezatíží nepřiměřeně celoměstskou síť ani území sousedních obcí. Návrh Změny č.16 rovněž nevyvolá nové potřeby řešení širších dopravních vazeb ani nejsou významně dotčeny nadřazené systémy technické infrastruktury. Ve Změně č.16 nejsou dotčeny environmentální prvky nadmístního významu. A2 VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR A ÚPD VYDANOU KRAJEM A2.1 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PÚR Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR) byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne Hrádek nad Nisou je v PÚR ČR začleněn do rozvojové oblasti OB7 Liberec a leží na rozvojové ose OS3 Praha - Liberec - Hrádek nad Nisou - hranice ČR. Jedná se o území se silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Liberec. Úkoly pro územní plánování vyplývající pro rozvojovou oblast a osu jsou prioritně zaměřeny na intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury, rozšiřování a zkvalitňování systému železniční dopravy ve směru na Prahu a Hradec Králové. Přes území obce je veden koridor silniční dopravy S4 Bílý Kostel nad Nisou Hrádek nad Nisou hranice ČR pro zajištění kvalitnějšího napojení na SRN a dálnici A4 silnicí I/35. Silnice I/35 je v pokročilém stádiu výstavby s předpokládaným dokončením v roce Pro předmět Změny č.16 nevyplývají z PÚR ČR žádné zvláštní požadavky ani omezení - návrh Změny č.16 je v souladu s požadavky a s prioritami územního plánování PÚR ČR. A2.2 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÚR LIBERECKÉHO KRAJE Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) byly vydány (č.us.466/11/zk). Tento dokument stanoví základní zásady uspořádání území, hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a uzemní systémy ekologické stability, upřesňuje a vymezuje rozvojové oblasti a rozvojové osy a další specifické oblasti. SAUL s.r.o. 3

4 Území města Hrádek nad Nisou je zahrnuto do rozvojové oblasti republikového významu ROB1 Liberec, kde jedním z hlavních cílů je zajištění územních podmínek a podpora řešení směřujících k rozvoji hospodářských a sociálních aktivit posilujících význam Libereckého kraje. Důležité je zlepšování dopravní infrastruktury. Úkolem je prověření podmínek pro potenciální využití koridoru železniční trati Liberec Hrádek nad Nisou pro kombinovanou dopravu s napojením na modernizovanou železniční trať v Zittau (SRN). Předpokládá se dokončení významné dopravní cesty - silnice I/35 (koridor D02) Bílý Kostel nad Nisou Hrádek nad Nisou hranice ČR. Bude sledována minimalizace negativních vlivů rozvoje dopravní infrastruktury na přírodní a krajinné hodnoty. Změnou č.16 nejsou dopravní koridory dotčeny a koncepce Změny č.16 je v souladu s krajskými prioritami územního plánování. Žádné specifické požadavky ze ZÚR LK pro řešené území Změny č.16 nevyplývají. Soulad s aktuálně platnou ÚPD Libereckého kraje bude nadále sledován. B B1 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚDAJE O ZADÁNÍ Pořízení Změny č.16 bylo schváleno Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č.8/278/zm/11. Město Hrádek nad Nisou má pro své území platný Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, který byl schválen zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne Důvodem pořízení Změny č.16 jsou požadavky na změnu využití ploch oproti dosud platnému ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou na dvě nové plochy určené k zastavění (pro výstavbu rodinných domů). Plochy tvořící předmět Změny č.16 jsou vhodnými plochami, které je možno organicky začlenit do struktury zástavby obce. Nové plochy navrhované touto změnou jsou určeny pro bydlení a vychází z návrhů vlastníků pozemků a města Hrádek nad Nisou. Navrženou změnou nedochází k zásadní změně koncepce platného ÚPNSÚ Hrádek NN. Zadání pro vypracování Změny č.16 bylo schváleno usnesením městského zastupitelstva Hrádku nad Nisou č.1/23/zm/12 ze dne B2 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů - splněno, zvláštní požadavky nebyly uplatněny, při zpracování Změny č.16 byl sledován soulad se ZÚR LK a rozvojovými dokumentacemi LK b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů - žádné zvláštní požadavky nebyly uplatněny na základě podkladů ÚAP ORP Liberec byly upřesněny limity využití území v kontaktu s lokalitami Změny č.16, limity využití území, jsou popsány v části C tohoto odůvodnění a zobrazeny na výřezech z výkresu č.2 Plán využití ploch (název dle grafické části ÚPNSÚ Hrádek NN) c) požadavky na rozvoj území obce - splněno, jednotlivé požadavky na změny byly prověřeny s ohledem na základní koncepci rozvoje obce, bylo aktualizováno zastavěné území v souvislostech s lokalitami Změny č.16, na základě místního šetření a posouzení situace v průběhu zpracování Změny č.16 dospěl zpracovatel ve spolupráci s pořizovatelem k návrhu úpravy dílčích lokalit Změny č.16 oproti Zadání následovně: Z16.2 po prověření a na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny (MML, odbor ŽP) do plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské začleněny pozemky ppč.536 a 543/3 část a pro plochu bylystanoveny zvláštní podmínky využití SAUL s.r.o. 4

5 d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) - splněno, je respektováno stávající prostorové uspořádání zástavby, koncepce uspořádání krajiny se Změnou č.16 nemění, limity využití území jsou zohledněny v textové i grafické části Změny č.16 a byly aktualizovány dle ÚAP ORP Liberec 2010 e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury - splněno, dopravní přístupnost lokalit byla prověřena (viz kapitola C4.1 odůvodnění), možnost napojení na technickou infrastrukturu je popsána v kapitole C4.2 odůvodnění, v území lokalit Změny č.16 se dle podkladů ÚAP ORP Liberec nenachází ochranné pásmo nadzemního telekomunikačního vedení zahrnutého do sledovaného jevu ÚAP č.82, toto bylo prověřeno i u poskytovatele jevu MO ČR, VUSS Pardubice. f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území - splněno, území archeologických nalezišť v kontaktu s lokalitami Změny č.16 byla doplněna do grafické části a jsou uvedena v textové části odůvodnění, lokality Změny č.16 neleží v CHKO Lužické hory, oproti původnímu požadavku došlo při projednávání Zadání Změny č.16 ke zmenšení výměry lokality Z16.2, vyhodnocení dopadu Změny č.16 na ZPF je v kapitole E. odůvodnění, ve Změně č.16 není dopad na PUPFL, ostatní hodnoty území jsou též respektovány g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - nebylo požadováno, lokality Změny č.16 nejsou v kontaktu s vymezenými VPS, VPO a asanacemi h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) - splněno, limity využití území byly upřesněny dle podkladů ÚAP ORP Liberec (OP lesa, CHLÚ, DP, ložiska nerostných surovin, OP vodních zdrojů, OP VN aj), rozsah lokality Z16.2. byl upraven tak, že zastavitelná plocha je vymezena mimo malou vodní plochu na pozemku p.č.543/3 a je stanoven zvláštní požadavek - podmínka vytvářející územní předpoklady pro zachování této vodní plochy a biotopu pro lokalitu zvláště chráněných druhů rostlin (vlhkomilné rostliny) evidovaných (neveřejná databáze AOPK) na navazujících plochách i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území - splněno, OP VN vrchního vedení a trafostanic bylo aktualizováno a zakresleno do grafické části Změny č.16, OP VN částečně zasahuje do lokality Z16.1, lokalita Z16.1 leží v OP II. stupně vodního zdroje, v kontaktu s vodojemem, v dalších stupních přípravy výstavby bude postupováno v souladu s platným zněním zákona č.254/2001sb. j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Hrádek nad Nisou leží v rozvojové ose republikového významu OS3 Praha Liberec hranice ČR, která byla v ZÚR LK na území obce zahrnuta do rozvojové oblasti ROB1 Liberec (vyhodnocení viz kapitola A odůvodnění), zvláštní požadavky nebyly uplatněny k) požadavky na vymezení plocha koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebylo požadováno l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem - nebylo požadováno SAUL s.r.o. 5

6 m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast - nebylo požadováno, lokality nemohou mít vliv na EVL či ptačí oblast n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant - nebylo požadováno o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení - splněno, graficky je Změna č.16 zpracována formou výřezů z příslušných výkresů ÚPNSÚ Hrádek NN, jichž se změna týká a to v příslušných měřítcích původních výkresů. POŽADAVKY ZADÁNÍ BYLY SPLNĚNY. SAUL s.r.o. 6

7 C C1 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Změna č.16 vymezuje pouze 2 nové zastavitelné plochy a to: Z16.1 jedná se o vymezení zastavitelné plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské. Tato plocha (pozemky p.p.č. 1586/4 a 3325 v kat. území Václavice u Hrádku nad Nisou) byla kdysi využívána k zemědělské činnosti, na pozemku se nachází zbytky obvodových zdí a základová deska. Dle výpisu z katastru nemovitostí je jeden pozemek veden jako ostatní plocha a druhý jako trvalý travní porost. Plocha sousedí s vodojemem a úpravnou vody Uhelná. Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské vymezené v ÚPNSÚ Hrádek NN v kat. území Václavice u Hrádku nad Nisou jsou již ze 70% zastavěny, 20% ploch nelze zastavět z důvodu vrchního vedení VN 22 kv. Z jedná se o vymezení zastavitelné plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské. Tato plocha v kat. území Dolní Suchá u Chotyně tvoří proluku v zastavěném území, navazuje na stávající plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské při místní komunikaci. Parcela p.č. 536 je vedena jako zahrada (staré ovocné stromy a náletové dřeviny na části parcely) a p.p.č.543/3 jako trvalý travní porost. Na parcele je malá vodní plocha rybníček, která je ponechána mimo vymezenou zastavitelnou plochu lokality Z16.2 včetně navazujících luk. Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské vymezené v ÚPNSÚ Hrádek NN v kat. území Dolní Suchá u Chotyně jsou již ze 65% zastavěny, 25% ploch nelze zastavět z důvodu vrchního vedení VN 22 kv a majetkoprávních vztahů spojených s požadavky vlastníků. Důvody pro vymezení nových zastavitelných ploch: - zajištění vhodných pozemků pro umístění rodinných domů pro konkrétní žadatele - stabilizace obyvatelstva C2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE C2.1 ROZSAH PLATNOSTI Rozsah řešeného území Změny č.16 je dán výčtem požadavků na posouzení a zapracování. Lokality Změny č.16 se vymezují na správním území města Hrádek nad Nisou na katastrálních územích Václavice u Hrádku nad Nisou (Z16.1) a Dolní Suchá u Chotyně (Z16.2). Hranice jednotlivých návrhových lokalit Změny č.16 jsou vyznačeny v grafické části. C2.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE SPOLEČENSKÝ POTENCIÁL OBCE Demografická problematika uvedená v kapitole D Obyvatelstvo ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 zásadně nemění. Počet obyvatel města Hrádek nad Nisou se v posledních letech pomalu zvyšuje a pohybuje se kolem trvale bydlících obyvatel, při jejich mírném nárůstu od roku 2001 (7 313 obyvatel v roce 2001, obyvatel k SLDB). Celkově se zvyšuje zájem o obytnou výstavbu v obci. Možná varianta rozvoje obce dle platného ÚPNSÚ Hrádek NN počítala s tím, že by obec mohla dosáhnout počtu asi obyvatel v roce Skutečný vývoj tuto variantu potvrdil. Tento počet obyvatel odpovídá populační velikosti Hrádku nad Nisou kolem roku Změna č.16 dále rozvíjí územní podmínky pro rozvoj bydlení v RD v sídlech Václavice a Dolní Suchá. Nové návrhové plochy Změny č.16 nabízí umístění pro cca 3 rodinné domy tj. cca nových obyvatel. Návrh Změny č.16 nevyvolává speciální požadavky na řešení vyplývající z demografických a sociálních údajů a výhledů obce. Cílem Změny č.16 je vytvořit zejména územní podmínky pro rozvoj trvalého bydlení jako stabilizačního faktoru obyvatelstva a uspokojení zájemců o bydlení v obci. Tato podpora výstavby napomůže k udržení mladé generace ve městě a přilákání i obyvatel nových (oživení, restrukturalizace demografické základny). SAUL s.r.o. 7

8 HOSPODÁŘSKÝ POTENCIÁL OBCE Návrh Změny č.16 nemění koncepci hospodářského potenciálu obce. Nové plochy výroby, nevýrobních služeb a občanského vybavení se nenavrhují. POTENCIÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBCE Změna č.16 zásadně neovlivní koncepci ochrany a tvorby životního prostředí ÚPNSÚ Hrádek NN a není v rozporu s jím stanovenými úkoly v této oblasti. Míra vlivu Změny č.16 na životní prostředí je přijatelná. Návrhové lokality budou přímo napojeny na stávající místní komunikace. Výstavbou v navržených lokalitách Změny č.16 nedojde ke zhoršení čistoty povrchových ani podzemních vod v řešeném území. Návrhové lokality budou napojeny na stávající nebo připravovanou technickou infrastrukturu města, v případech, kdy napojení nebude možné a stavebník bude povinen si zajistit vlastní zásobování vodou a likvidaci odpadních vod, bude toto řešeno v souladu s platnými právními předpisy a normami. Objekty na nových plochách budou využívat pro vytápění přednostně ekologicky čistá média (elektrickou energii, obnovitelné zdroje energie). Regulativy stanovené v ÚPNSÚ Hrádek NN směřující ke zkvalitnění ochrany životního prostředí se nemění. C2.2 VYHODNOCENÍ SOULADU KONCEPCE S POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT V ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY Problematika přírodních podmínek uvedená v kapitole B Přírodní podmínky na str.6 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 z hlediska ochrany přírodních hodnot vč. koncepce ochrany krajinného rázu nemění. Lokality Změny č.16 nemají vliv na Evropsky významné lokality ani Ptačí oblasti, neleží v CHKO Lužické hory. Prvky ÚSES jsou Změnou č.16 respektovány tak, aby byla zajištěna bezkolizní funkce systému ÚSES. Na lokalitách Změny č.16 se nevyskytují památné stromy, ani se nenavrhuje zábor lesních pozemků. Změna č.16 neovlivní vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění. Lokalita Z16.1 leží nad nebilancovaným ložiskem nerostných surovin Žitavská pánev hnědé uhlí (těžba se nepředpokládá). Lokality Změny č.16 se nedotýkají CHLÚ ani DP (zákres ložisek, CHLÚ a DP byl aktualizován v grafické části Změny č.16 na základě poskytnutých dat z aktualizovaných ÚAP ORP Liberec 2010). Změna č.16 respektuje platná znění zákonů ve vztahu na ochranu přírody a krajiny, vodních zdrojů, ZPF, PUPFL a platné hygienické předpisy. Koncepce řešení Změny č.16 je navržena v limitech požadavků dodržení podmínek zdravého životního prostředí. Lokalita Z16.1 je vymezena v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Uhelná. Při další projektové přípravě v lokalitě bude třeba souhlas vodoprávního úřadu v souladu s zákonem č.254/2001 Sb. v platném znění. V lokalitě Z16.2 nesmí při budoucí výstavbě dojít k negativnímu zásahu do odtokových poměrů v území a v rámci další projektové přípravy budou vytvářeny podmínky pro případnou ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v jejím okolí. Návrh Změny č.16 zásadně neovlivní podmínky ochrany přírodních hodnot území. CIVILIZAČNÍ HODNOTY Ochrana kulturně historických hodnot popsaná v kapitole C Historický vývoj, ochrana kulturně historických hodnot na str.19 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. Lokalita Z16.2 se nachází na území s archeologickými nálezy II. kategorie ÚAN II. Dolní Suchá (označení SAS /1). SAUL s.r.o. 8

9 Lokalita Z16.1. se nachází na území s archeologickými nálezy III. kategorie - UAN III. území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. V prostoru všech ÚAN je nutné respektovat 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, (záměru) provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. C3 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ Změna č.16 nemění základní principy urbanistické koncepce stanovené v ÚPNSÚ Hrádek NN a respektuje stanovené kategorie ploch s rozdílným způsobem využití (dále jen funkční plochy), regulativy územního rozvoje, návrh rozvoje dopravní a technické infrastruktury, ochrany přírodních a kulturních hodnot. Jednotlivé lokality Změny č.16 jsou zobrazeny v grafické části na výřezech z výkresu č.2 Plán využití ploch. Způsob využití území se mění v rozsahu vymezených ploch lokalit Změny č.16: Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské se vymezují v Uhelné v lokalitě Z16.1 a v Dolní Suché v lokalitě Z16.2. Lokalita Z16.1 je vymezena pro 1 objekt bydlení na ploše navazující na zastavěné území (vodojem Uhelná). Lokalita Z16.2 je vymezena pro 1-2 rodinné domy v proluce stávající obytné zástavby při místní komunikaci. V návrhu je stanoven zvláštní regulativ vytvářející územní podmínky pro existenci malé vodní plochy na p.p.č.543/3 a pro biotop zvláště chráněných druhů vlhkomilných rostlin evidovaných v navazujících plochách na lokalitu Z16.2. Následnou realizací výstavby nesmí dojít k negativnímu zásahu do odtokových poměrů v krajině. označ. lokality PŘEHLED A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NÁVRHOVÝCH LOKALIT lokalizace původní funkční využití návrh kategorie funkčního využití doporuč. kapacita limity využití území zvláštní požadavky, doporučení, poznámka Z16.1 Uhelná TTP OZNV 1 RD ÚAN III., OP VN, staré zbořeniště OP VZ II.st., OP vodovodních řadů Z16.2 Dolní Suchá TTP OZNV 1-2 RD ÚAN II., malá vodní plocha Poznámka: celé území obce Hrádek NN leží v VHOPAV Severočeská křída původní funkční využití dle ÚPNSÚ Hrádek NN TTP plochy sadů a zahrad, luk a pastvin návrh kategorie funkčního využití OZNV plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské zachování odtokových poměrů v krajině limity využití území ÚAN území archeologických nálezů (I. a II. stupně) OP ochranné pásmo VN vysoké napětí VZ vodní zdroj LNS ložisko nerostných surovin hnědé uhlí Při využívání území budou respektovány limity využití území a dodržována omezení, stanovená právními předpisy a normami, z těchto limitů vyplývající. SAUL s.r.o. 9

10 C4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY C4.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Koncepce dopravy navržená v kapitole I Doprava na straně 77 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. SILNIČNÍ DOPRAVA Zůstává zachován navržený dopravní systém obce vycházející z urbanistické koncepce a zapojení obce v širších dopravních vztazích. Silnice II. a III. třídy nejsou v přímém kontaktu s lokalitami Změny č.16, jejich normová kategorie je respektována. Základní systém navržené sítě místních komunikací není Změnou č.16 dotčen. Dopravní napojení jednotlivých lokalit Změny č.16 bylo prověřeno a je navrženo na stávající dopravní kostru města. V souvislosti s realizací výstavby v lokalitách Změny č.16 nedojde k výraznému nárůstu intenzit dopravy, rozvojové plochy jsou navrženy pro výstavbu 1 (max.2) RD. Nové komunikace se nenavrhují. Dopravní napojení lokalit Změny č.16 nemá vliv na dopravní koncepci ÚPNSÚ Hrádek NN. označ. lokalizace návrh funkčního dopravní přístupnost lokality využití Z16.1 Václavice OZNV napojení na místní komunikaci s územními předpoklady pro zajištění návrhové kategorie MO1k 5/5/30 s výhybnami Z16.2 Václavice OZNV napojení na místní komunikaci s územními předpoklady pro zajištění návrhové kategorie MO1k -/3,5/30 s výhybnami Poznámka: OZNV plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Základní koncepce železniční dopravy není Změnou č.16 dotčena. V ochranném pásmu železniční dráhy není vymezena žádná z lokalit Změny č.16. DOPRAVA V KLIDU Nároky na parkování a odstavování vozidel budou řešeny v rámci vnitřních ploch ve vymezených lokalitách. NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU Z DOPRAVY Lokality Změny č.16 nejsou dotčeny nadměrným hlukem z dopravy. C4.2 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VČ. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Koncepce technického vybavení je prověřena a doplněna o zajištění technické vybavenosti pro nově navržené plochy pro výstavbu, především s ohledem na napojení na vodovod a systémy rozvodu energií. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Koncepce vodního hospodářství popsaná v kapitole K Vodní hospodářství na straně 97 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Nárůstem potřeby vody nedojde ke změně celkové koncepce zásobení města pitnou vodou. Kapacita vodojemů a vodních zdrojů je s rezervou dostačující i pro plánovaný nárůst počtu obyvatel. Zvýšené nároky na potřebu vody budou odsouhlasovány s provozovatelem postupně s časovou posloupností dle rozvoje lokalit. Zásobování vodou lokality Z16.1 je navrženo napojením na stávající vodovodní řady, odlehlá lokalita Z16.2 v území bez stávající vodovodní sítě bude zásobena z individuálních vodních zdrojů. Lokalita Z16.1 je vymezena v OP II. stupně vodního zdroje Uhelná jímací vrt U-1A. Okrajově se lokality Z16.1 dotýká distribuční vodovodní řad vedený z vodojemu do Hrádku NN. SAUL s.r.o. 10

11 ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Změna č.16 nevyvolává požadavek na změnu základní koncepce odvádění a čištění odpadních vod na území města Hrádek nad Nisou. U lokalit Změny č.16 se navrhuje individuální likvidace splaškových vod v souladu s platnou legislativou. Změna č.16 nevyvolává nové požadavky na rozšíření splaškové kanalizační sítě navržené v ÚPNSÚ Hrádek NN. Likvidace dešťových vod bude řešena především jejich vsakováním do terénu v místě. Ostatní čisté dešťové vody budou po zpomalení jejich odtoku sváděny do stávajících povrchových sběračů v místech přirozených příkopů a svedeny do vodotečí. Srážkové vody z parkovacích a manipulačních ploch s možností kontaminace ropnými produkty budou zachyceny a předčištěny v odlučovačích ropných látek před jejich další likvidaci nebo odvedení. Odvedení a čištění odpadních vod bude řešeno v souladu se zákonem č. 254/2001Sb. v platném znění a souvisejícími předpisy. ENERGETIKA Koncepce energetiky a spojů popsaná v kapitole J Energetika, spoje, E3.Elektrická energie, E3.3.Zájmové území na straně 92 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Koncepce zásobování elektrickou energií se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. Nová odběrná místa budou připojena z distribučních rozvodů nízkého napětí. Stávající distribuční rozvody a stávající trafostanice budou upravovány postupně s požadavky na připojení nových odběrných míst. Návrh rozvoje sítě nízkého napětí ani případné zvýšení kapacity stávajících trafostanic nejsou předmětem ÚPNSÚ Hrádek NN ani Změny č.16. Nová odběrná místa budou připojena v souladu s Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. a Vyhláškou ERÚ č. 51/2006 Sb. v platném znění. VYTÁPĚNÍ A ZEMNÍ PLYN Koncepce zásobování teplem a zemním plynem se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. Rozšíření STL plynovodní sítě do lokalit Změny č.16 se nenavrhuje. Vytápění objektů a ohřev TUV v lokalitách Změny č.16 bude řešeno individuálně (dřevo, elektrická energie aj.). SPOJE Problematika spojů se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. Přeložky páteřních tras těchto sítí se nenavrhují. Podél lokality Z16.1 vede místní veřejné komunikační vedení. Na základě dat z ÚAP ORP Liberec (aktualizace 2010) a podkladů VUSS Pardubice (poskytnutý zákres do mapy 01/2012) byla v řešeném území Změny č.16 prověřena existence nadzemního telekomunikačního vedení zahrnutého do sledovaného jevu č.82. Sledovaný jev se na území lokalit Změny č.16 nevyskytuje. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Pro lokality Změny č.16 platí řešení nakládání s odpady, plynoucí z obecně závazné vyhlášky města Hrádek nad Nisou. C4.3 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Zásady uspořádání občanského vybavení stanovené v ÚPNSÚ Hrádek NN se nemění. Rozvojové plochy občanské vybavenosti se nevymezují. SAUL s.r.o. 11

12 C4.4 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Platný ÚPNSÚ Hrádek NN nepracuje s pojmem veřejné prostranství ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., vyhlášek č.500 a č.501/2006 Sb. a jejich příloh. Změna č.16 nenavrhuje žádné plochy veřejných prostranství, protože jejich izolovaný návrh bez návaznosti na celkovou koncepci se jeví jako bezúčelný. C4.5 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY Podmínky pro činnosti v území z hlediska civilní ochrany řešené v samostatné doložce CO se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. C5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY C5.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU CELKOVÉ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Návrhy Změny č.16 se nedotýkají lesních pozemků (PUPFL) ani hodnotné mimolesní zeleně. Realizacemi záměrů nedojde k podstatnému narušení krajinného rázu. Zastavitelné plochy vymezené ve Změně č.16 navazují na zastavěné území a doplňují stávající uliční rozvolněnou zástavbu. Nová nezastavitelná území se nevymezují. Koncepce uspořádání krajiny se návrhem Změny č.16 zásadně nemění. C5.2 VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) Původní systém v ÚPNSÚ Hrádek NN byl koncipován dle dnes již neplatných a překonaných legislativních podmínek i podkladů v platném ÚPNSÚ Hrádek NN byl zpracován na základě Generelu místních ÚSES z roku 1994 ještě dle řešení prvků vyššího významu TERPLAN z roku V roce 1996 byly zpracovány tzv. Územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES, které vymezují prvky nadregionálního a regionálního ÚSES včetně ochranných pásem nadregionálních biokoridorů. V roce 2004 byl ÚSES na území Libereckého kraje revidován Koncepcí ochrany přírody a krajiny LK, kdy jejím předmětem byla i koncepce prvků místního významu na územích v územní kompetenci orgánu ochrany přírody a krajiny KÚLK (mimo území velkoplošně zvláště chráněných území). Celková úprava ÚSES ve správním území města Hrádek nad Nisou není předmětem Změny č.16. Lokality Změny č.16 nejsou v kontaktu s vymezenými prvky ÚSES. Předchozími změnami ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou upřesněný ÚSES se ve Změně č.16 nemění. C5.3 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU PODMÍNEK PRO ČINNOSTI V KRAJINĚ Prostupnost krajiny, protierozní opatření nejsou návrhem Změny č.16 dotčeny. Lokality Změny č.16 nezasahují do chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů, poddolovaných a sesuvných území. Lokalita Z16.1 je vymezena nad nebilancovaným ložiskem nerostných surovin hnědé uhlí Žitavská pánev dosud netěženo (číslo GF ). Ložisko je zakresleno v grafické části Změny č.16. V lokalitě Z16.2 nesmí při budoucí výstavbě dojít k negativnímu zásahu do hydrologických půdních poměrů a to z důvodů zachování malé vodní plochy a jejího zdroje, drobného bezejmenného vodního toku a zejména biotopu zvláště chráněných druhů vlhkomilných rostlin evidovaných na navazujících plochách. SAUL s.r.o. 12

13 C6 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Výstavba v návrhových plochách lokalit Změny č.16 bude povolována v souladu s regulativy funkčního a prostorového uspořádání území stanovenými ve Vyhlášce č.19/98/208/mz (s odkazem na Závaznou část ÚPNSÚ Hrádek NN), kde jsou vymezeny kategorie ploch s rozdílným způsobem využití (funkční využití ploch) a specifikovány regulativy funkčního a prostorového uspořádání území a doplněnými Vyhláškami č.4/2004 (s odkazem na závaznou část Změny č.4 ÚPNSÚ Hrádek NN) č.3/2005 (s odkazem na závaznou část Změny č.11 ÚPNSÚ Hrádek NN), č.5/2005 (s odkazem na závaznou část Změny č.3 ÚPNSÚ Hrádek NN), dále doplněnými OOP Změny č.10 (č.j. 09/312/08/ZM, nabytí účinnosti ), Změny č.12. (č.j.6/323/zm/10, nabytí účinnosti ) a Změny č.15 (č.j.9/306/zm/11, nabytí účinnosti ). S ohledem na pozici návrhových ploch v území jsou pro lokalitu Z16.2 doplněny regulační podmínky, zvláštními požadavky - podmínky (viz kapitola Ostatní limity využití území a další omezení Návrhu Změny č.16). Zvláštní omezení se stanovují s ohledem na požadavky dotčených orgánů k Zadání Změny č.16 a platnou legislativu. C7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VPS A VPO Seznam veřejně prospěšných staveb uvedený v příloze k Vyhlášce o závazných částech ÚPNSÚ Hrádek NN na straně 177 se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. C8 Nové VPS a VPO se Změnou č.16 nevymezují. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV, ETAPIZACE Lokality Změny č.16 jsou zařazeny do 1.etapy návrhu s možností okamžité realizace po schválení změny ÚPNSÚ Hrádek NN. Nové plochy a koridory územních rezerv se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nenavrhují. D INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo požadováno. Změna č.16 nemá samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo Ptačí oblasti. Vlivy návrhu Změny č.16 na rozvoj území obce a jeho hodnot území jsou popsány v kapitole C2 Změny č.16. Návrh změny využití území v lokalitách Změny č.16 nebude při dodržení všech norem a limitů využití území a opatření konfliktní vůči životnímu i přírodnímu prostředí ani zdravým životním podmínkám a veřejnému zdraví. E VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL Vyhodnocení záborů zemědělského a lesního půdního fondu provedené v kapitole N Ochrana ZPF, LPF (PUPFL), N3.Vyhodnocení záboru půdy na straně 144 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN je v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 doplněno následujícím způsobem: Tab.1: Seznam záborových lokalit, celková výměra, funkční využití, etapizace celková výměra lokalita (m 2 funkční skupina navrhované využití ) etapizace Z Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské návrh Z Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské návrh Všechny výměry ploch uváděné v tabulkách jsou v m 2. SAUL s.r.o. 13

14 Legenda k následujícím tabulkám: ZPF výměra záboru zemědělské půdy celkem (orná + sady, zahrady + TTP) TTP výměra záboru trvalého travního porostu (louky a pastviny) NZP výměra lokality na nezemědělské půdě (není záborem ZPF, uvedena v bilanci pro úplnost) LP výměra záboru lesní půdy (pozemky určené k plnění funkcí lesa), součást NZP ZÚ výměra záboru ve vymezeném současně zastavěném území obce Tab.2: Přehled struktury ploch podle záborových lokalit návrhy lokalita celková výměra (m 2 ) ZPF celkem orná sady, zahrady TTP NZP celkem LP Z Z celkem Tab.3: Přehled požadavků funkčních skupin na plochy - návrhy funkční skupina zastoupené lokality Σ výměra ZPF Σ orná sady, zahrady Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské TTP NZP Σ LP Z16.1, Z celkem Tab.4: Klasifikace záborových lokalit vymezených na ZP podle BPEJ, ochrana ZPF Pozn.: uvedeny pouze záborové lokality, či jejich části, na ZPF číslo lokality kód BPEJ třída ochrany ZPF výměra [m2] Z II Z III II. 156 Celkem zábory ZPF zábory pozemků ZPF v I. a II. třídě ochrany ZPF zábory pozemků ZPF ve III. a V. třídě ochrany ZPF 2948 Pozn.: údaje o BPEJ jsou převzaty z ÚAP ORP Liberec a upřesněny z internetového serveru ČÚZK tučně uvedené údaje se týkají vyšší třídy ochrany (zde I. a II. třída), údaje o třídách ochrany jsou vyhodnoceny dle vyhlášky č.48/2011 Sb. ZÁBORY ZPF - SOUHRNNÉ ÚDAJE Tab.5: Návrhové lokality souhrnné vyhodnocení záborů ZPF Celková výměra ,00% - zábory ZPF celkem ,32% - části lokalit na NZP celkem 195 3,68% - plochy v ZÚ 0 0,00% - plochy mimo ZÚ ,00% Zábory ZPF celkem ,00% - zábory v I. + II. třídě ochrany ZPF ,24% - zábory v III. V. třídě ochraně ZPF ,76% Vyhodnocení záborů půdního fondu je provedeno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 13/1994 Sb. a vyhláškou č.48/2011sb., o stanovení tříd ochrany. Celkem je bilancováno 5299 m 2 půdy, 5104 m 2 půdy zemědělské. Větší podíl tvoří záborů ZPF tvoří plochy zařazené do III.-V. třídy ochrany ZPF. Zábor půd zařazených do I. a II. třídy ochrany ZPF je 2158 m 2. Zábor zemědělských půd s třídou ochrany I. se nenavrhuje. V lokalitách Z16.1, Z16.2 se navrhuje zábor ZPF s třídou ochrany II. Lokalita Z16.1 je navržena v území těsně navazujícím na zastavěné území (stávající vodojem s úpravnou vody a zástavba sídla Uhelná). Lokalita Z16.2 tvoří proluku v rozptýlené uliční zástavbě sídla Dolní Suchá. Oproti původnímu záměru i Zadání byla lokalita Z16.2 zmenšena (na cca 30% původního záměru) a tudíž V Zadání nebylo požadováno podmínění zástavby územní studií (lokalita pro max. 2 RD). Zábor ZPF II. třídy ochrany činní pouze 156 m 2. Lokality Změny č.16 nejsou dlouhodobě zemědělsky obhospodařovány. Vymezené lokality Změny č.16 se nedotýkají lesních pozemků. ZÚ ZÚ SAUL s.r.o. 14

15 F ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ Textová část návrhu Změny č.16 obsahuje 15 stran textu. Grafická část návrhu Změny č.16 obsahuje 2 ks výřezů z výkresu o velikosti A4 a 1 ks A4 příslušné legendy. SAUL s.r.o. 15

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Zadání Změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou - Návrh

Zadání Změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou - Návrh Zadání Změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou - Návrh Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zadání změny č. 1. Sudice

Zadání změny č. 1. Sudice Návrh Zadání změny č. 1 dílčí změna č. 1.01 Územního plánu obce Sudice katastrální území Sudice u Boskovic Objednatel: Obec Sudice Pořizovatel: Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVAL: Ing. Michaela Smrčková Oddělení územního plánování Odboru územního a hospodářského rozvoje, Magistrátu města Jablonec

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI N Á V R H Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y Pořizovatel MĚSTO CHRUDIM odbor územního plánu a regionálního rozvoje oddělení územního

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

Územní plán města Kutné Hory

Územní plán města Kutné Hory Územní plán města Kutné Hory II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 16 ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KUTNÉ HORY - ZMĚNA č. 16 územního plánu - návrh Identifikační číslo zhotovitele: 28-009-242 Objednatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122 ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu Peřimov POŘIZOVATEL : Městský úřad Jilemnice, Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce.

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce. Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce Prušánky únor 2010 Zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky Zastupitelstvo

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA. Zadání Změny č.3 Územního plánu obce L O V Č I C E. - n á v r h

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA. Zadání Změny č.3 Územního plánu obce L O V Č I C E. - n á v r h ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č.3 Územního plánu obce L O V Č I C E - n á v r h Pořizovatel : Vypracoval : Spolupráce : Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta Ing. arch. Jana

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU RADČICE ZMĚNA Č. 1 N Á V R H

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU RADČICE ZMĚNA Č. 1 N Á V R H ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU RADČICE ZMĚNA Č. 1 N Á V R H IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Fáze: Pořizovatel: Objednatel: Zhotovitel: ZMĚNA Č.1 ÚPNSÚ RADČICE NÁVRH Číslo zakázky zhotovitele: 009/2009 Městský

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STATENICE Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚPSÚ STATENICE Strana 1 (celkem 9) OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.2 1. TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC KOROZLUKY POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU PROJEKTANT: ING. ARCH. JAN HASÍK MOST 01/2014 1 Širší vztahy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES Květen 2011 Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, ing.

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení Úřadu územního plánování, regionální a památkové péče, který na žádost obce Jakubov u Moravských Budějovic pořizuje v souladu s ust. 6 odst.1 písm. c) zákona

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NÁVRH ZADÁNÍ X.ZMĚNY

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NÁVRH ZADÁNÍ X.ZMĚNY MĚSTO CHRASTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NÁVRH ZADÁNÍ X.ZMĚNY Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám. 1.máje 1, 463 31, Chrastava Určený spolupracující zastupitel : Ing. Pavel

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 VYPRACOVAL: ING. ARCH. VANDA CIZNEROVÁ BŘEZEN 2007 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ ZMĚNA Č.4 Zakázkové číslo: 01-2007 Objednavatel: Obec Podolí 751 16 Želatovice Zhotovitel:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více