Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN"

Transkript

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Fáze: Změna č.16 Pořizovatel: Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Zhotovitel: SAUL s.r.o. Liberec U Domoviny 491/1, Liberec 4 Číslo zakázky zhotovitele: 001/2012 Číslo zakázky objednatele: Datum zpracování: 02/2012 AUTORSKÝ KOLEKTIV Vedoucí projektant, urbanismus Zodpovědný projektant Demografie Občanské vybavení Výroba, výrobní služby Doprava a dopravní zařízení Vodní hospodářství Energetika, informační systémy Přírodní podmínky, nerostné suroviny Životní prostředí, nakládání s odpady Ochrana přírody, ZPF, PÚPFL Nelesní zeleň, ÚSES Grafické práce Ing. arch. Jiří Plašil Ing. Oldřich Lubojacký RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Lucie Ježková Ing. Lucie Ježková Ing. Ladislav Křenek Ing. Petr Kořínek Ing. Boleslav Jagiello Ing. Oldřich Lubojacký Ing. Oldřich Lubojacký Ing. Jan Hromek Ing. Jan Hromek Romana Svobodová SAUL s.r.o. 1

2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ Kapitola Strana A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 3 A1 Vyhodnocení širších vztahů 3 A2 Vyhodnocení souladu s PÚR a ÚPD vydanou krajem 3 B Údaje o splnění zadání 4 B1 Údaje o zadání 4 B2 Údaje o splnění zadání 4 C Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 7 C1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení 7 zastavitelných ploch C2 koncepce rozvoje území obce 7 C3 urbanistické koncepce 9 C4 koncepce veřejné infrastruktury 10 C5 koncepce uspořádání krajiny 12 C6 podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 13 C7 Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit 13 C8 vymezení ploch a koridorů územních rezerv, etapizace 13 D Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 13 E Vyhodnocení důsledků řešení na ZPF a PUPFL 13 F Údaje o počtu listů a výkresů odůvodnění Změny č OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ Číslo Název výkresu* Měřítko 7 Zemědělský půdní fond 1:5 000 Poznámka: *název dle platného ÚPNSÚ Hrádek NN Graficky je Změna č.16 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou zpracována formou výřezů z příslušných výkresů Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, jichž se změna týká. SAUL s.r.o. 2

3 A A1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ VYHODNOCENÍ ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Širší vztahy v území popsané v kapitole B1.Geografická poloha na straně 7 textové části platného Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou (dále též ÚPNSÚ Hrádek NN) se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou (dále jen Změna č.16) nemění. Město Hrádek nad Nisou je obcí spadající do správního území obce s rozšířenou působností Liberec (obec III. stupně). Obec Hrádek nad Nisou sousedí z jihu s obcí Rynoltice, na západě s Jablonným v Podještědí a dále Spolkovou republikou Německo, na severu s Polskou republikou, na východě s obcí Chrastava a na jihovýchodě s obcemi Bílý Kostel nad Nisou a Chotyně. Lokality Změny č.16 se nachází na katastrálních územích Václavice u Hrádku nad Nisou a Dolní Suchá u Chotyně. Změna č.16 významně neovlivní širší územní vazby na okolní obce ani vztah obce k vyšší územní jednotce. Navrhované změny se významu a funkce města ve struktuře osídlení nedotýkají. Změna č.16 v navržených lokalitách neřeší aktivity přesahující hranice řešeného území platného ÚPNSÚ Hrádek NN. Pouze lokalita Z16.1 leží v blízkosti státních hranic s Polskou republikou v prostoru sídla Uhelná (vzdálenost od státních hranic cca 400m). Navržený způsob využití předmětné plochy nemá přímé přeshraniční vlivy. Napojení lokalit na inženýrské sítě a přístupové komunikace je vyřešeno na území obce a nezatíží nepřiměřeně celoměstskou síť ani území sousedních obcí. Návrh Změny č.16 rovněž nevyvolá nové potřeby řešení širších dopravních vazeb ani nejsou významně dotčeny nadřazené systémy technické infrastruktury. Ve Změně č.16 nejsou dotčeny environmentální prvky nadmístního významu. A2 VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR A ÚPD VYDANOU KRAJEM A2.1 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PÚR Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR) byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne Hrádek nad Nisou je v PÚR ČR začleněn do rozvojové oblasti OB7 Liberec a leží na rozvojové ose OS3 Praha - Liberec - Hrádek nad Nisou - hranice ČR. Jedná se o území se silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Liberec. Úkoly pro územní plánování vyplývající pro rozvojovou oblast a osu jsou prioritně zaměřeny na intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury, rozšiřování a zkvalitňování systému železniční dopravy ve směru na Prahu a Hradec Králové. Přes území obce je veden koridor silniční dopravy S4 Bílý Kostel nad Nisou Hrádek nad Nisou hranice ČR pro zajištění kvalitnějšího napojení na SRN a dálnici A4 silnicí I/35. Silnice I/35 je v pokročilém stádiu výstavby s předpokládaným dokončením v roce Pro předmět Změny č.16 nevyplývají z PÚR ČR žádné zvláštní požadavky ani omezení - návrh Změny č.16 je v souladu s požadavky a s prioritami územního plánování PÚR ČR. A2.2 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÚR LIBERECKÉHO KRAJE Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) byly vydány (č.us.466/11/zk). Tento dokument stanoví základní zásady uspořádání území, hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a uzemní systémy ekologické stability, upřesňuje a vymezuje rozvojové oblasti a rozvojové osy a další specifické oblasti. SAUL s.r.o. 3

4 Území města Hrádek nad Nisou je zahrnuto do rozvojové oblasti republikového významu ROB1 Liberec, kde jedním z hlavních cílů je zajištění územních podmínek a podpora řešení směřujících k rozvoji hospodářských a sociálních aktivit posilujících význam Libereckého kraje. Důležité je zlepšování dopravní infrastruktury. Úkolem je prověření podmínek pro potenciální využití koridoru železniční trati Liberec Hrádek nad Nisou pro kombinovanou dopravu s napojením na modernizovanou železniční trať v Zittau (SRN). Předpokládá se dokončení významné dopravní cesty - silnice I/35 (koridor D02) Bílý Kostel nad Nisou Hrádek nad Nisou hranice ČR. Bude sledována minimalizace negativních vlivů rozvoje dopravní infrastruktury na přírodní a krajinné hodnoty. Změnou č.16 nejsou dopravní koridory dotčeny a koncepce Změny č.16 je v souladu s krajskými prioritami územního plánování. Žádné specifické požadavky ze ZÚR LK pro řešené území Změny č.16 nevyplývají. Soulad s aktuálně platnou ÚPD Libereckého kraje bude nadále sledován. B B1 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚDAJE O ZADÁNÍ Pořízení Změny č.16 bylo schváleno Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č.8/278/zm/11. Město Hrádek nad Nisou má pro své území platný Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, který byl schválen zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne Důvodem pořízení Změny č.16 jsou požadavky na změnu využití ploch oproti dosud platnému ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou na dvě nové plochy určené k zastavění (pro výstavbu rodinných domů). Plochy tvořící předmět Změny č.16 jsou vhodnými plochami, které je možno organicky začlenit do struktury zástavby obce. Nové plochy navrhované touto změnou jsou určeny pro bydlení a vychází z návrhů vlastníků pozemků a města Hrádek nad Nisou. Navrženou změnou nedochází k zásadní změně koncepce platného ÚPNSÚ Hrádek NN. Zadání pro vypracování Změny č.16 bylo schváleno usnesením městského zastupitelstva Hrádku nad Nisou č.1/23/zm/12 ze dne B2 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů - splněno, zvláštní požadavky nebyly uplatněny, při zpracování Změny č.16 byl sledován soulad se ZÚR LK a rozvojovými dokumentacemi LK b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů - žádné zvláštní požadavky nebyly uplatněny na základě podkladů ÚAP ORP Liberec byly upřesněny limity využití území v kontaktu s lokalitami Změny č.16, limity využití území, jsou popsány v části C tohoto odůvodnění a zobrazeny na výřezech z výkresu č.2 Plán využití ploch (název dle grafické části ÚPNSÚ Hrádek NN) c) požadavky na rozvoj území obce - splněno, jednotlivé požadavky na změny byly prověřeny s ohledem na základní koncepci rozvoje obce, bylo aktualizováno zastavěné území v souvislostech s lokalitami Změny č.16, na základě místního šetření a posouzení situace v průběhu zpracování Změny č.16 dospěl zpracovatel ve spolupráci s pořizovatelem k návrhu úpravy dílčích lokalit Změny č.16 oproti Zadání následovně: Z16.2 po prověření a na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny (MML, odbor ŽP) do plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské začleněny pozemky ppč.536 a 543/3 část a pro plochu bylystanoveny zvláštní podmínky využití SAUL s.r.o. 4

5 d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) - splněno, je respektováno stávající prostorové uspořádání zástavby, koncepce uspořádání krajiny se Změnou č.16 nemění, limity využití území jsou zohledněny v textové i grafické části Změny č.16 a byly aktualizovány dle ÚAP ORP Liberec 2010 e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury - splněno, dopravní přístupnost lokalit byla prověřena (viz kapitola C4.1 odůvodnění), možnost napojení na technickou infrastrukturu je popsána v kapitole C4.2 odůvodnění, v území lokalit Změny č.16 se dle podkladů ÚAP ORP Liberec nenachází ochranné pásmo nadzemního telekomunikačního vedení zahrnutého do sledovaného jevu ÚAP č.82, toto bylo prověřeno i u poskytovatele jevu MO ČR, VUSS Pardubice. f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území - splněno, území archeologických nalezišť v kontaktu s lokalitami Změny č.16 byla doplněna do grafické části a jsou uvedena v textové části odůvodnění, lokality Změny č.16 neleží v CHKO Lužické hory, oproti původnímu požadavku došlo při projednávání Zadání Změny č.16 ke zmenšení výměry lokality Z16.2, vyhodnocení dopadu Změny č.16 na ZPF je v kapitole E. odůvodnění, ve Změně č.16 není dopad na PUPFL, ostatní hodnoty území jsou též respektovány g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - nebylo požadováno, lokality Změny č.16 nejsou v kontaktu s vymezenými VPS, VPO a asanacemi h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) - splněno, limity využití území byly upřesněny dle podkladů ÚAP ORP Liberec (OP lesa, CHLÚ, DP, ložiska nerostných surovin, OP vodních zdrojů, OP VN aj), rozsah lokality Z16.2. byl upraven tak, že zastavitelná plocha je vymezena mimo malou vodní plochu na pozemku p.č.543/3 a je stanoven zvláštní požadavek - podmínka vytvářející územní předpoklady pro zachování této vodní plochy a biotopu pro lokalitu zvláště chráněných druhů rostlin (vlhkomilné rostliny) evidovaných (neveřejná databáze AOPK) na navazujících plochách i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území - splněno, OP VN vrchního vedení a trafostanic bylo aktualizováno a zakresleno do grafické části Změny č.16, OP VN částečně zasahuje do lokality Z16.1, lokalita Z16.1 leží v OP II. stupně vodního zdroje, v kontaktu s vodojemem, v dalších stupních přípravy výstavby bude postupováno v souladu s platným zněním zákona č.254/2001sb. j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Hrádek nad Nisou leží v rozvojové ose republikového významu OS3 Praha Liberec hranice ČR, která byla v ZÚR LK na území obce zahrnuta do rozvojové oblasti ROB1 Liberec (vyhodnocení viz kapitola A odůvodnění), zvláštní požadavky nebyly uplatněny k) požadavky na vymezení plocha koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebylo požadováno l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem - nebylo požadováno SAUL s.r.o. 5

6 m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast - nebylo požadováno, lokality nemohou mít vliv na EVL či ptačí oblast n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant - nebylo požadováno o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení - splněno, graficky je Změna č.16 zpracována formou výřezů z příslušných výkresů ÚPNSÚ Hrádek NN, jichž se změna týká a to v příslušných měřítcích původních výkresů. POŽADAVKY ZADÁNÍ BYLY SPLNĚNY. SAUL s.r.o. 6

7 C C1 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Změna č.16 vymezuje pouze 2 nové zastavitelné plochy a to: Z16.1 jedná se o vymezení zastavitelné plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské. Tato plocha (pozemky p.p.č. 1586/4 a 3325 v kat. území Václavice u Hrádku nad Nisou) byla kdysi využívána k zemědělské činnosti, na pozemku se nachází zbytky obvodových zdí a základová deska. Dle výpisu z katastru nemovitostí je jeden pozemek veden jako ostatní plocha a druhý jako trvalý travní porost. Plocha sousedí s vodojemem a úpravnou vody Uhelná. Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské vymezené v ÚPNSÚ Hrádek NN v kat. území Václavice u Hrádku nad Nisou jsou již ze 70% zastavěny, 20% ploch nelze zastavět z důvodu vrchního vedení VN 22 kv. Z jedná se o vymezení zastavitelné plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské. Tato plocha v kat. území Dolní Suchá u Chotyně tvoří proluku v zastavěném území, navazuje na stávající plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské při místní komunikaci. Parcela p.č. 536 je vedena jako zahrada (staré ovocné stromy a náletové dřeviny na části parcely) a p.p.č.543/3 jako trvalý travní porost. Na parcele je malá vodní plocha rybníček, která je ponechána mimo vymezenou zastavitelnou plochu lokality Z16.2 včetně navazujících luk. Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské vymezené v ÚPNSÚ Hrádek NN v kat. území Dolní Suchá u Chotyně jsou již ze 65% zastavěny, 25% ploch nelze zastavět z důvodu vrchního vedení VN 22 kv a majetkoprávních vztahů spojených s požadavky vlastníků. Důvody pro vymezení nových zastavitelných ploch: - zajištění vhodných pozemků pro umístění rodinných domů pro konkrétní žadatele - stabilizace obyvatelstva C2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE C2.1 ROZSAH PLATNOSTI Rozsah řešeného území Změny č.16 je dán výčtem požadavků na posouzení a zapracování. Lokality Změny č.16 se vymezují na správním území města Hrádek nad Nisou na katastrálních územích Václavice u Hrádku nad Nisou (Z16.1) a Dolní Suchá u Chotyně (Z16.2). Hranice jednotlivých návrhových lokalit Změny č.16 jsou vyznačeny v grafické části. C2.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE SPOLEČENSKÝ POTENCIÁL OBCE Demografická problematika uvedená v kapitole D Obyvatelstvo ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 zásadně nemění. Počet obyvatel města Hrádek nad Nisou se v posledních letech pomalu zvyšuje a pohybuje se kolem trvale bydlících obyvatel, při jejich mírném nárůstu od roku 2001 (7 313 obyvatel v roce 2001, obyvatel k SLDB). Celkově se zvyšuje zájem o obytnou výstavbu v obci. Možná varianta rozvoje obce dle platného ÚPNSÚ Hrádek NN počítala s tím, že by obec mohla dosáhnout počtu asi obyvatel v roce Skutečný vývoj tuto variantu potvrdil. Tento počet obyvatel odpovídá populační velikosti Hrádku nad Nisou kolem roku Změna č.16 dále rozvíjí územní podmínky pro rozvoj bydlení v RD v sídlech Václavice a Dolní Suchá. Nové návrhové plochy Změny č.16 nabízí umístění pro cca 3 rodinné domy tj. cca nových obyvatel. Návrh Změny č.16 nevyvolává speciální požadavky na řešení vyplývající z demografických a sociálních údajů a výhledů obce. Cílem Změny č.16 je vytvořit zejména územní podmínky pro rozvoj trvalého bydlení jako stabilizačního faktoru obyvatelstva a uspokojení zájemců o bydlení v obci. Tato podpora výstavby napomůže k udržení mladé generace ve městě a přilákání i obyvatel nových (oživení, restrukturalizace demografické základny). SAUL s.r.o. 7

8 HOSPODÁŘSKÝ POTENCIÁL OBCE Návrh Změny č.16 nemění koncepci hospodářského potenciálu obce. Nové plochy výroby, nevýrobních služeb a občanského vybavení se nenavrhují. POTENCIÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBCE Změna č.16 zásadně neovlivní koncepci ochrany a tvorby životního prostředí ÚPNSÚ Hrádek NN a není v rozporu s jím stanovenými úkoly v této oblasti. Míra vlivu Změny č.16 na životní prostředí je přijatelná. Návrhové lokality budou přímo napojeny na stávající místní komunikace. Výstavbou v navržených lokalitách Změny č.16 nedojde ke zhoršení čistoty povrchových ani podzemních vod v řešeném území. Návrhové lokality budou napojeny na stávající nebo připravovanou technickou infrastrukturu města, v případech, kdy napojení nebude možné a stavebník bude povinen si zajistit vlastní zásobování vodou a likvidaci odpadních vod, bude toto řešeno v souladu s platnými právními předpisy a normami. Objekty na nových plochách budou využívat pro vytápění přednostně ekologicky čistá média (elektrickou energii, obnovitelné zdroje energie). Regulativy stanovené v ÚPNSÚ Hrádek NN směřující ke zkvalitnění ochrany životního prostředí se nemění. C2.2 VYHODNOCENÍ SOULADU KONCEPCE S POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT V ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY Problematika přírodních podmínek uvedená v kapitole B Přírodní podmínky na str.6 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 z hlediska ochrany přírodních hodnot vč. koncepce ochrany krajinného rázu nemění. Lokality Změny č.16 nemají vliv na Evropsky významné lokality ani Ptačí oblasti, neleží v CHKO Lužické hory. Prvky ÚSES jsou Změnou č.16 respektovány tak, aby byla zajištěna bezkolizní funkce systému ÚSES. Na lokalitách Změny č.16 se nevyskytují památné stromy, ani se nenavrhuje zábor lesních pozemků. Změna č.16 neovlivní vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění. Lokalita Z16.1 leží nad nebilancovaným ložiskem nerostných surovin Žitavská pánev hnědé uhlí (těžba se nepředpokládá). Lokality Změny č.16 se nedotýkají CHLÚ ani DP (zákres ložisek, CHLÚ a DP byl aktualizován v grafické části Změny č.16 na základě poskytnutých dat z aktualizovaných ÚAP ORP Liberec 2010). Změna č.16 respektuje platná znění zákonů ve vztahu na ochranu přírody a krajiny, vodních zdrojů, ZPF, PUPFL a platné hygienické předpisy. Koncepce řešení Změny č.16 je navržena v limitech požadavků dodržení podmínek zdravého životního prostředí. Lokalita Z16.1 je vymezena v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Uhelná. Při další projektové přípravě v lokalitě bude třeba souhlas vodoprávního úřadu v souladu s zákonem č.254/2001 Sb. v platném znění. V lokalitě Z16.2 nesmí při budoucí výstavbě dojít k negativnímu zásahu do odtokových poměrů v území a v rámci další projektové přípravy budou vytvářeny podmínky pro případnou ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v jejím okolí. Návrh Změny č.16 zásadně neovlivní podmínky ochrany přírodních hodnot území. CIVILIZAČNÍ HODNOTY Ochrana kulturně historických hodnot popsaná v kapitole C Historický vývoj, ochrana kulturně historických hodnot na str.19 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. Lokalita Z16.2 se nachází na území s archeologickými nálezy II. kategorie ÚAN II. Dolní Suchá (označení SAS /1). SAUL s.r.o. 8

9 Lokalita Z16.1. se nachází na území s archeologickými nálezy III. kategorie - UAN III. území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. V prostoru všech ÚAN je nutné respektovat 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, (záměru) provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. C3 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ Změna č.16 nemění základní principy urbanistické koncepce stanovené v ÚPNSÚ Hrádek NN a respektuje stanovené kategorie ploch s rozdílným způsobem využití (dále jen funkční plochy), regulativy územního rozvoje, návrh rozvoje dopravní a technické infrastruktury, ochrany přírodních a kulturních hodnot. Jednotlivé lokality Změny č.16 jsou zobrazeny v grafické části na výřezech z výkresu č.2 Plán využití ploch. Způsob využití území se mění v rozsahu vymezených ploch lokalit Změny č.16: Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské se vymezují v Uhelné v lokalitě Z16.1 a v Dolní Suché v lokalitě Z16.2. Lokalita Z16.1 je vymezena pro 1 objekt bydlení na ploše navazující na zastavěné území (vodojem Uhelná). Lokalita Z16.2 je vymezena pro 1-2 rodinné domy v proluce stávající obytné zástavby při místní komunikaci. V návrhu je stanoven zvláštní regulativ vytvářející územní podmínky pro existenci malé vodní plochy na p.p.č.543/3 a pro biotop zvláště chráněných druhů vlhkomilných rostlin evidovaných v navazujících plochách na lokalitu Z16.2. Následnou realizací výstavby nesmí dojít k negativnímu zásahu do odtokových poměrů v krajině. označ. lokality PŘEHLED A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NÁVRHOVÝCH LOKALIT lokalizace původní funkční využití návrh kategorie funkčního využití doporuč. kapacita limity využití území zvláštní požadavky, doporučení, poznámka Z16.1 Uhelná TTP OZNV 1 RD ÚAN III., OP VN, staré zbořeniště OP VZ II.st., OP vodovodních řadů Z16.2 Dolní Suchá TTP OZNV 1-2 RD ÚAN II., malá vodní plocha Poznámka: celé území obce Hrádek NN leží v VHOPAV Severočeská křída původní funkční využití dle ÚPNSÚ Hrádek NN TTP plochy sadů a zahrad, luk a pastvin návrh kategorie funkčního využití OZNV plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské zachování odtokových poměrů v krajině limity využití území ÚAN území archeologických nálezů (I. a II. stupně) OP ochranné pásmo VN vysoké napětí VZ vodní zdroj LNS ložisko nerostných surovin hnědé uhlí Při využívání území budou respektovány limity využití území a dodržována omezení, stanovená právními předpisy a normami, z těchto limitů vyplývající. SAUL s.r.o. 9

10 C4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY C4.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Koncepce dopravy navržená v kapitole I Doprava na straně 77 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. SILNIČNÍ DOPRAVA Zůstává zachován navržený dopravní systém obce vycházející z urbanistické koncepce a zapojení obce v širších dopravních vztazích. Silnice II. a III. třídy nejsou v přímém kontaktu s lokalitami Změny č.16, jejich normová kategorie je respektována. Základní systém navržené sítě místních komunikací není Změnou č.16 dotčen. Dopravní napojení jednotlivých lokalit Změny č.16 bylo prověřeno a je navrženo na stávající dopravní kostru města. V souvislosti s realizací výstavby v lokalitách Změny č.16 nedojde k výraznému nárůstu intenzit dopravy, rozvojové plochy jsou navrženy pro výstavbu 1 (max.2) RD. Nové komunikace se nenavrhují. Dopravní napojení lokalit Změny č.16 nemá vliv na dopravní koncepci ÚPNSÚ Hrádek NN. označ. lokalizace návrh funkčního dopravní přístupnost lokality využití Z16.1 Václavice OZNV napojení na místní komunikaci s územními předpoklady pro zajištění návrhové kategorie MO1k 5/5/30 s výhybnami Z16.2 Václavice OZNV napojení na místní komunikaci s územními předpoklady pro zajištění návrhové kategorie MO1k -/3,5/30 s výhybnami Poznámka: OZNV plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Základní koncepce železniční dopravy není Změnou č.16 dotčena. V ochranném pásmu železniční dráhy není vymezena žádná z lokalit Změny č.16. DOPRAVA V KLIDU Nároky na parkování a odstavování vozidel budou řešeny v rámci vnitřních ploch ve vymezených lokalitách. NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU Z DOPRAVY Lokality Změny č.16 nejsou dotčeny nadměrným hlukem z dopravy. C4.2 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VČ. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Koncepce technického vybavení je prověřena a doplněna o zajištění technické vybavenosti pro nově navržené plochy pro výstavbu, především s ohledem na napojení na vodovod a systémy rozvodu energií. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Koncepce vodního hospodářství popsaná v kapitole K Vodní hospodářství na straně 97 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Nárůstem potřeby vody nedojde ke změně celkové koncepce zásobení města pitnou vodou. Kapacita vodojemů a vodních zdrojů je s rezervou dostačující i pro plánovaný nárůst počtu obyvatel. Zvýšené nároky na potřebu vody budou odsouhlasovány s provozovatelem postupně s časovou posloupností dle rozvoje lokalit. Zásobování vodou lokality Z16.1 je navrženo napojením na stávající vodovodní řady, odlehlá lokalita Z16.2 v území bez stávající vodovodní sítě bude zásobena z individuálních vodních zdrojů. Lokalita Z16.1 je vymezena v OP II. stupně vodního zdroje Uhelná jímací vrt U-1A. Okrajově se lokality Z16.1 dotýká distribuční vodovodní řad vedený z vodojemu do Hrádku NN. SAUL s.r.o. 10

11 ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Změna č.16 nevyvolává požadavek na změnu základní koncepce odvádění a čištění odpadních vod na území města Hrádek nad Nisou. U lokalit Změny č.16 se navrhuje individuální likvidace splaškových vod v souladu s platnou legislativou. Změna č.16 nevyvolává nové požadavky na rozšíření splaškové kanalizační sítě navržené v ÚPNSÚ Hrádek NN. Likvidace dešťových vod bude řešena především jejich vsakováním do terénu v místě. Ostatní čisté dešťové vody budou po zpomalení jejich odtoku sváděny do stávajících povrchových sběračů v místech přirozených příkopů a svedeny do vodotečí. Srážkové vody z parkovacích a manipulačních ploch s možností kontaminace ropnými produkty budou zachyceny a předčištěny v odlučovačích ropných látek před jejich další likvidaci nebo odvedení. Odvedení a čištění odpadních vod bude řešeno v souladu se zákonem č. 254/2001Sb. v platném znění a souvisejícími předpisy. ENERGETIKA Koncepce energetiky a spojů popsaná v kapitole J Energetika, spoje, E3.Elektrická energie, E3.3.Zájmové území na straně 92 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Koncepce zásobování elektrickou energií se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. Nová odběrná místa budou připojena z distribučních rozvodů nízkého napětí. Stávající distribuční rozvody a stávající trafostanice budou upravovány postupně s požadavky na připojení nových odběrných míst. Návrh rozvoje sítě nízkého napětí ani případné zvýšení kapacity stávajících trafostanic nejsou předmětem ÚPNSÚ Hrádek NN ani Změny č.16. Nová odběrná místa budou připojena v souladu s Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. a Vyhláškou ERÚ č. 51/2006 Sb. v platném znění. VYTÁPĚNÍ A ZEMNÍ PLYN Koncepce zásobování teplem a zemním plynem se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. Rozšíření STL plynovodní sítě do lokalit Změny č.16 se nenavrhuje. Vytápění objektů a ohřev TUV v lokalitách Změny č.16 bude řešeno individuálně (dřevo, elektrická energie aj.). SPOJE Problematika spojů se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. Přeložky páteřních tras těchto sítí se nenavrhují. Podél lokality Z16.1 vede místní veřejné komunikační vedení. Na základě dat z ÚAP ORP Liberec (aktualizace 2010) a podkladů VUSS Pardubice (poskytnutý zákres do mapy 01/2012) byla v řešeném území Změny č.16 prověřena existence nadzemního telekomunikačního vedení zahrnutého do sledovaného jevu č.82. Sledovaný jev se na území lokalit Změny č.16 nevyskytuje. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Pro lokality Změny č.16 platí řešení nakládání s odpady, plynoucí z obecně závazné vyhlášky města Hrádek nad Nisou. C4.3 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Zásady uspořádání občanského vybavení stanovené v ÚPNSÚ Hrádek NN se nemění. Rozvojové plochy občanské vybavenosti se nevymezují. SAUL s.r.o. 11

12 C4.4 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Platný ÚPNSÚ Hrádek NN nepracuje s pojmem veřejné prostranství ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., vyhlášek č.500 a č.501/2006 Sb. a jejich příloh. Změna č.16 nenavrhuje žádné plochy veřejných prostranství, protože jejich izolovaný návrh bez návaznosti na celkovou koncepci se jeví jako bezúčelný. C4.5 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY Podmínky pro činnosti v území z hlediska civilní ochrany řešené v samostatné doložce CO se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. C5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY C5.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU CELKOVÉ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Návrhy Změny č.16 se nedotýkají lesních pozemků (PUPFL) ani hodnotné mimolesní zeleně. Realizacemi záměrů nedojde k podstatnému narušení krajinného rázu. Zastavitelné plochy vymezené ve Změně č.16 navazují na zastavěné území a doplňují stávající uliční rozvolněnou zástavbu. Nová nezastavitelná území se nevymezují. Koncepce uspořádání krajiny se návrhem Změny č.16 zásadně nemění. C5.2 VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) Původní systém v ÚPNSÚ Hrádek NN byl koncipován dle dnes již neplatných a překonaných legislativních podmínek i podkladů v platném ÚPNSÚ Hrádek NN byl zpracován na základě Generelu místních ÚSES z roku 1994 ještě dle řešení prvků vyššího významu TERPLAN z roku V roce 1996 byly zpracovány tzv. Územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES, které vymezují prvky nadregionálního a regionálního ÚSES včetně ochranných pásem nadregionálních biokoridorů. V roce 2004 byl ÚSES na území Libereckého kraje revidován Koncepcí ochrany přírody a krajiny LK, kdy jejím předmětem byla i koncepce prvků místního významu na územích v územní kompetenci orgánu ochrany přírody a krajiny KÚLK (mimo území velkoplošně zvláště chráněných území). Celková úprava ÚSES ve správním území města Hrádek nad Nisou není předmětem Změny č.16. Lokality Změny č.16 nejsou v kontaktu s vymezenými prvky ÚSES. Předchozími změnami ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou upřesněný ÚSES se ve Změně č.16 nemění. C5.3 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU PODMÍNEK PRO ČINNOSTI V KRAJINĚ Prostupnost krajiny, protierozní opatření nejsou návrhem Změny č.16 dotčeny. Lokality Změny č.16 nezasahují do chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů, poddolovaných a sesuvných území. Lokalita Z16.1 je vymezena nad nebilancovaným ložiskem nerostných surovin hnědé uhlí Žitavská pánev dosud netěženo (číslo GF ). Ložisko je zakresleno v grafické části Změny č.16. V lokalitě Z16.2 nesmí při budoucí výstavbě dojít k negativnímu zásahu do hydrologických půdních poměrů a to z důvodů zachování malé vodní plochy a jejího zdroje, drobného bezejmenného vodního toku a zejména biotopu zvláště chráněných druhů vlhkomilných rostlin evidovaných na navazujících plochách. SAUL s.r.o. 12

13 C6 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Výstavba v návrhových plochách lokalit Změny č.16 bude povolována v souladu s regulativy funkčního a prostorového uspořádání území stanovenými ve Vyhlášce č.19/98/208/mz (s odkazem na Závaznou část ÚPNSÚ Hrádek NN), kde jsou vymezeny kategorie ploch s rozdílným způsobem využití (funkční využití ploch) a specifikovány regulativy funkčního a prostorového uspořádání území a doplněnými Vyhláškami č.4/2004 (s odkazem na závaznou část Změny č.4 ÚPNSÚ Hrádek NN) č.3/2005 (s odkazem na závaznou část Změny č.11 ÚPNSÚ Hrádek NN), č.5/2005 (s odkazem na závaznou část Změny č.3 ÚPNSÚ Hrádek NN), dále doplněnými OOP Změny č.10 (č.j. 09/312/08/ZM, nabytí účinnosti ), Změny č.12. (č.j.6/323/zm/10, nabytí účinnosti ) a Změny č.15 (č.j.9/306/zm/11, nabytí účinnosti ). S ohledem na pozici návrhových ploch v území jsou pro lokalitu Z16.2 doplněny regulační podmínky, zvláštními požadavky - podmínky (viz kapitola Ostatní limity využití území a další omezení Návrhu Změny č.16). Zvláštní omezení se stanovují s ohledem na požadavky dotčených orgánů k Zadání Změny č.16 a platnou legislativu. C7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VPS A VPO Seznam veřejně prospěšných staveb uvedený v příloze k Vyhlášce o závazných částech ÚPNSÚ Hrádek NN na straně 177 se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. C8 Nové VPS a VPO se Změnou č.16 nevymezují. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV, ETAPIZACE Lokality Změny č.16 jsou zařazeny do 1.etapy návrhu s možností okamžité realizace po schválení změny ÚPNSÚ Hrádek NN. Nové plochy a koridory územních rezerv se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nenavrhují. D INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo požadováno. Změna č.16 nemá samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo Ptačí oblasti. Vlivy návrhu Změny č.16 na rozvoj území obce a jeho hodnot území jsou popsány v kapitole C2 Změny č.16. Návrh změny využití území v lokalitách Změny č.16 nebude při dodržení všech norem a limitů využití území a opatření konfliktní vůči životnímu i přírodnímu prostředí ani zdravým životním podmínkám a veřejnému zdraví. E VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL Vyhodnocení záborů zemědělského a lesního půdního fondu provedené v kapitole N Ochrana ZPF, LPF (PUPFL), N3.Vyhodnocení záboru půdy na straně 144 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN je v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 doplněno následujícím způsobem: Tab.1: Seznam záborových lokalit, celková výměra, funkční využití, etapizace celková výměra lokalita (m 2 funkční skupina navrhované využití ) etapizace Z Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské návrh Z Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské návrh Všechny výměry ploch uváděné v tabulkách jsou v m 2. SAUL s.r.o. 13

14 Legenda k následujícím tabulkám: ZPF výměra záboru zemědělské půdy celkem (orná + sady, zahrady + TTP) TTP výměra záboru trvalého travního porostu (louky a pastviny) NZP výměra lokality na nezemědělské půdě (není záborem ZPF, uvedena v bilanci pro úplnost) LP výměra záboru lesní půdy (pozemky určené k plnění funkcí lesa), součást NZP ZÚ výměra záboru ve vymezeném současně zastavěném území obce Tab.2: Přehled struktury ploch podle záborových lokalit návrhy lokalita celková výměra (m 2 ) ZPF celkem orná sady, zahrady TTP NZP celkem LP Z Z celkem Tab.3: Přehled požadavků funkčních skupin na plochy - návrhy funkční skupina zastoupené lokality Σ výměra ZPF Σ orná sady, zahrady Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské TTP NZP Σ LP Z16.1, Z celkem Tab.4: Klasifikace záborových lokalit vymezených na ZP podle BPEJ, ochrana ZPF Pozn.: uvedeny pouze záborové lokality, či jejich části, na ZPF číslo lokality kód BPEJ třída ochrany ZPF výměra [m2] Z II Z III II. 156 Celkem zábory ZPF zábory pozemků ZPF v I. a II. třídě ochrany ZPF zábory pozemků ZPF ve III. a V. třídě ochrany ZPF 2948 Pozn.: údaje o BPEJ jsou převzaty z ÚAP ORP Liberec a upřesněny z internetového serveru ČÚZK tučně uvedené údaje se týkají vyšší třídy ochrany (zde I. a II. třída), údaje o třídách ochrany jsou vyhodnoceny dle vyhlášky č.48/2011 Sb. ZÁBORY ZPF - SOUHRNNÉ ÚDAJE Tab.5: Návrhové lokality souhrnné vyhodnocení záborů ZPF Celková výměra ,00% - zábory ZPF celkem ,32% - části lokalit na NZP celkem 195 3,68% - plochy v ZÚ 0 0,00% - plochy mimo ZÚ ,00% Zábory ZPF celkem ,00% - zábory v I. + II. třídě ochrany ZPF ,24% - zábory v III. V. třídě ochraně ZPF ,76% Vyhodnocení záborů půdního fondu je provedeno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 13/1994 Sb. a vyhláškou č.48/2011sb., o stanovení tříd ochrany. Celkem je bilancováno 5299 m 2 půdy, 5104 m 2 půdy zemědělské. Větší podíl tvoří záborů ZPF tvoří plochy zařazené do III.-V. třídy ochrany ZPF. Zábor půd zařazených do I. a II. třídy ochrany ZPF je 2158 m 2. Zábor zemědělských půd s třídou ochrany I. se nenavrhuje. V lokalitách Z16.1, Z16.2 se navrhuje zábor ZPF s třídou ochrany II. Lokalita Z16.1 je navržena v území těsně navazujícím na zastavěné území (stávající vodojem s úpravnou vody a zástavba sídla Uhelná). Lokalita Z16.2 tvoří proluku v rozptýlené uliční zástavbě sídla Dolní Suchá. Oproti původnímu záměru i Zadání byla lokalita Z16.2 zmenšena (na cca 30% původního záměru) a tudíž V Zadání nebylo požadováno podmínění zástavby územní studií (lokalita pro max. 2 RD). Zábor ZPF II. třídy ochrany činní pouze 156 m 2. Lokality Změny č.16 nejsou dlouhodobě zemědělsky obhospodařovány. Vymezené lokality Změny č.16 se nedotýkají lesních pozemků. ZÚ ZÚ SAUL s.r.o. 14

15 F ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ Textová část návrhu Změny č.16 obsahuje 15 stran textu. Grafická část návrhu Změny č.16 obsahuje 2 ks výřezů z výkresu o velikosti A4 a 1 ks A4 příslušné legendy. SAUL s.r.o. 15

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

67.Změna ÚP města Liberec. Územní plán města Liberec 67.Změna (v textu 67.Změna ) Část dokumentace:

67.Změna ÚP města Liberec. Územní plán města Liberec 67.Změna (v textu 67.Změna ) Část dokumentace: Návrh IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán města Liberec 67.Změna (v textu 67.Změna ) Část dokumentace: OBSAH 67.Změny Fáze: Návrh dokumentace Pořizovatel: Magistrát města Liberec Odbor hlavního architekta,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více