Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN"

Transkript

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Fáze: Změna č.16 Pořizovatel: Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Zhotovitel: SAUL s.r.o. Liberec U Domoviny 491/1, Liberec 4 Číslo zakázky zhotovitele: 001/2012 Číslo zakázky objednatele: Datum zpracování: 02/2012 AUTORSKÝ KOLEKTIV Vedoucí projektant, urbanismus Zodpovědný projektant Demografie Občanské vybavení Výroba, výrobní služby Doprava a dopravní zařízení Vodní hospodářství Energetika, informační systémy Přírodní podmínky, nerostné suroviny Životní prostředí, nakládání s odpady Ochrana přírody, ZPF, PÚPFL Nelesní zeleň, ÚSES Grafické práce Ing. arch. Jiří Plašil Ing. Oldřich Lubojacký RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Lucie Ježková Ing. Lucie Ježková Ing. Ladislav Křenek Ing. Petr Kořínek Ing. Boleslav Jagiello Ing. Oldřich Lubojacký Ing. Oldřich Lubojacký Ing. Jan Hromek Ing. Jan Hromek Romana Svobodová SAUL s.r.o. 1

2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ Kapitola Strana A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 3 A1 Vyhodnocení širších vztahů 3 A2 Vyhodnocení souladu s PÚR a ÚPD vydanou krajem 3 B Údaje o splnění zadání 4 B1 Údaje o zadání 4 B2 Údaje o splnění zadání 4 C Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 7 C1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení 7 zastavitelných ploch C2 koncepce rozvoje území obce 7 C3 urbanistické koncepce 9 C4 koncepce veřejné infrastruktury 10 C5 koncepce uspořádání krajiny 12 C6 podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 13 C7 Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit 13 C8 vymezení ploch a koridorů územních rezerv, etapizace 13 D Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 13 E Vyhodnocení důsledků řešení na ZPF a PUPFL 13 F Údaje o počtu listů a výkresů odůvodnění Změny č OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ Číslo Název výkresu* Měřítko 7 Zemědělský půdní fond 1:5 000 Poznámka: *název dle platného ÚPNSÚ Hrádek NN Graficky je Změna č.16 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou zpracována formou výřezů z příslušných výkresů Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, jichž se změna týká. SAUL s.r.o. 2

3 A A1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ VYHODNOCENÍ ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Širší vztahy v území popsané v kapitole B1.Geografická poloha na straně 7 textové části platného Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou (dále též ÚPNSÚ Hrádek NN) se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou (dále jen Změna č.16) nemění. Město Hrádek nad Nisou je obcí spadající do správního území obce s rozšířenou působností Liberec (obec III. stupně). Obec Hrádek nad Nisou sousedí z jihu s obcí Rynoltice, na západě s Jablonným v Podještědí a dále Spolkovou republikou Německo, na severu s Polskou republikou, na východě s obcí Chrastava a na jihovýchodě s obcemi Bílý Kostel nad Nisou a Chotyně. Lokality Změny č.16 se nachází na katastrálních územích Václavice u Hrádku nad Nisou a Dolní Suchá u Chotyně. Změna č.16 významně neovlivní širší územní vazby na okolní obce ani vztah obce k vyšší územní jednotce. Navrhované změny se významu a funkce města ve struktuře osídlení nedotýkají. Změna č.16 v navržených lokalitách neřeší aktivity přesahující hranice řešeného území platného ÚPNSÚ Hrádek NN. Pouze lokalita Z16.1 leží v blízkosti státních hranic s Polskou republikou v prostoru sídla Uhelná (vzdálenost od státních hranic cca 400m). Navržený způsob využití předmětné plochy nemá přímé přeshraniční vlivy. Napojení lokalit na inženýrské sítě a přístupové komunikace je vyřešeno na území obce a nezatíží nepřiměřeně celoměstskou síť ani území sousedních obcí. Návrh Změny č.16 rovněž nevyvolá nové potřeby řešení širších dopravních vazeb ani nejsou významně dotčeny nadřazené systémy technické infrastruktury. Ve Změně č.16 nejsou dotčeny environmentální prvky nadmístního významu. A2 VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR A ÚPD VYDANOU KRAJEM A2.1 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PÚR Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR) byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne Hrádek nad Nisou je v PÚR ČR začleněn do rozvojové oblasti OB7 Liberec a leží na rozvojové ose OS3 Praha - Liberec - Hrádek nad Nisou - hranice ČR. Jedná se o území se silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Liberec. Úkoly pro územní plánování vyplývající pro rozvojovou oblast a osu jsou prioritně zaměřeny na intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury, rozšiřování a zkvalitňování systému železniční dopravy ve směru na Prahu a Hradec Králové. Přes území obce je veden koridor silniční dopravy S4 Bílý Kostel nad Nisou Hrádek nad Nisou hranice ČR pro zajištění kvalitnějšího napojení na SRN a dálnici A4 silnicí I/35. Silnice I/35 je v pokročilém stádiu výstavby s předpokládaným dokončením v roce Pro předmět Změny č.16 nevyplývají z PÚR ČR žádné zvláštní požadavky ani omezení - návrh Změny č.16 je v souladu s požadavky a s prioritami územního plánování PÚR ČR. A2.2 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÚR LIBERECKÉHO KRAJE Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) byly vydány (č.us.466/11/zk). Tento dokument stanoví základní zásady uspořádání území, hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a uzemní systémy ekologické stability, upřesňuje a vymezuje rozvojové oblasti a rozvojové osy a další specifické oblasti. SAUL s.r.o. 3

4 Území města Hrádek nad Nisou je zahrnuto do rozvojové oblasti republikového významu ROB1 Liberec, kde jedním z hlavních cílů je zajištění územních podmínek a podpora řešení směřujících k rozvoji hospodářských a sociálních aktivit posilujících význam Libereckého kraje. Důležité je zlepšování dopravní infrastruktury. Úkolem je prověření podmínek pro potenciální využití koridoru železniční trati Liberec Hrádek nad Nisou pro kombinovanou dopravu s napojením na modernizovanou železniční trať v Zittau (SRN). Předpokládá se dokončení významné dopravní cesty - silnice I/35 (koridor D02) Bílý Kostel nad Nisou Hrádek nad Nisou hranice ČR. Bude sledována minimalizace negativních vlivů rozvoje dopravní infrastruktury na přírodní a krajinné hodnoty. Změnou č.16 nejsou dopravní koridory dotčeny a koncepce Změny č.16 je v souladu s krajskými prioritami územního plánování. Žádné specifické požadavky ze ZÚR LK pro řešené území Změny č.16 nevyplývají. Soulad s aktuálně platnou ÚPD Libereckého kraje bude nadále sledován. B B1 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚDAJE O ZADÁNÍ Pořízení Změny č.16 bylo schváleno Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č.8/278/zm/11. Město Hrádek nad Nisou má pro své území platný Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, který byl schválen zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne Důvodem pořízení Změny č.16 jsou požadavky na změnu využití ploch oproti dosud platnému ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou na dvě nové plochy určené k zastavění (pro výstavbu rodinných domů). Plochy tvořící předmět Změny č.16 jsou vhodnými plochami, které je možno organicky začlenit do struktury zástavby obce. Nové plochy navrhované touto změnou jsou určeny pro bydlení a vychází z návrhů vlastníků pozemků a města Hrádek nad Nisou. Navrženou změnou nedochází k zásadní změně koncepce platného ÚPNSÚ Hrádek NN. Zadání pro vypracování Změny č.16 bylo schváleno usnesením městského zastupitelstva Hrádku nad Nisou č.1/23/zm/12 ze dne B2 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů - splněno, zvláštní požadavky nebyly uplatněny, při zpracování Změny č.16 byl sledován soulad se ZÚR LK a rozvojovými dokumentacemi LK b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů - žádné zvláštní požadavky nebyly uplatněny na základě podkladů ÚAP ORP Liberec byly upřesněny limity využití území v kontaktu s lokalitami Změny č.16, limity využití území, jsou popsány v části C tohoto odůvodnění a zobrazeny na výřezech z výkresu č.2 Plán využití ploch (název dle grafické části ÚPNSÚ Hrádek NN) c) požadavky na rozvoj území obce - splněno, jednotlivé požadavky na změny byly prověřeny s ohledem na základní koncepci rozvoje obce, bylo aktualizováno zastavěné území v souvislostech s lokalitami Změny č.16, na základě místního šetření a posouzení situace v průběhu zpracování Změny č.16 dospěl zpracovatel ve spolupráci s pořizovatelem k návrhu úpravy dílčích lokalit Změny č.16 oproti Zadání následovně: Z16.2 po prověření a na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny (MML, odbor ŽP) do plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské začleněny pozemky ppč.536 a 543/3 část a pro plochu bylystanoveny zvláštní podmínky využití SAUL s.r.o. 4

5 d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) - splněno, je respektováno stávající prostorové uspořádání zástavby, koncepce uspořádání krajiny se Změnou č.16 nemění, limity využití území jsou zohledněny v textové i grafické části Změny č.16 a byly aktualizovány dle ÚAP ORP Liberec 2010 e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury - splněno, dopravní přístupnost lokalit byla prověřena (viz kapitola C4.1 odůvodnění), možnost napojení na technickou infrastrukturu je popsána v kapitole C4.2 odůvodnění, v území lokalit Změny č.16 se dle podkladů ÚAP ORP Liberec nenachází ochranné pásmo nadzemního telekomunikačního vedení zahrnutého do sledovaného jevu ÚAP č.82, toto bylo prověřeno i u poskytovatele jevu MO ČR, VUSS Pardubice. f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území - splněno, území archeologických nalezišť v kontaktu s lokalitami Změny č.16 byla doplněna do grafické části a jsou uvedena v textové části odůvodnění, lokality Změny č.16 neleží v CHKO Lužické hory, oproti původnímu požadavku došlo při projednávání Zadání Změny č.16 ke zmenšení výměry lokality Z16.2, vyhodnocení dopadu Změny č.16 na ZPF je v kapitole E. odůvodnění, ve Změně č.16 není dopad na PUPFL, ostatní hodnoty území jsou též respektovány g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - nebylo požadováno, lokality Změny č.16 nejsou v kontaktu s vymezenými VPS, VPO a asanacemi h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) - splněno, limity využití území byly upřesněny dle podkladů ÚAP ORP Liberec (OP lesa, CHLÚ, DP, ložiska nerostných surovin, OP vodních zdrojů, OP VN aj), rozsah lokality Z16.2. byl upraven tak, že zastavitelná plocha je vymezena mimo malou vodní plochu na pozemku p.č.543/3 a je stanoven zvláštní požadavek - podmínka vytvářející územní předpoklady pro zachování této vodní plochy a biotopu pro lokalitu zvláště chráněných druhů rostlin (vlhkomilné rostliny) evidovaných (neveřejná databáze AOPK) na navazujících plochách i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území - splněno, OP VN vrchního vedení a trafostanic bylo aktualizováno a zakresleno do grafické části Změny č.16, OP VN částečně zasahuje do lokality Z16.1, lokalita Z16.1 leží v OP II. stupně vodního zdroje, v kontaktu s vodojemem, v dalších stupních přípravy výstavby bude postupováno v souladu s platným zněním zákona č.254/2001sb. j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Hrádek nad Nisou leží v rozvojové ose republikového významu OS3 Praha Liberec hranice ČR, která byla v ZÚR LK na území obce zahrnuta do rozvojové oblasti ROB1 Liberec (vyhodnocení viz kapitola A odůvodnění), zvláštní požadavky nebyly uplatněny k) požadavky na vymezení plocha koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebylo požadováno l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem - nebylo požadováno SAUL s.r.o. 5

6 m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast - nebylo požadováno, lokality nemohou mít vliv na EVL či ptačí oblast n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant - nebylo požadováno o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení - splněno, graficky je Změna č.16 zpracována formou výřezů z příslušných výkresů ÚPNSÚ Hrádek NN, jichž se změna týká a to v příslušných měřítcích původních výkresů. POŽADAVKY ZADÁNÍ BYLY SPLNĚNY. SAUL s.r.o. 6

7 C C1 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Změna č.16 vymezuje pouze 2 nové zastavitelné plochy a to: Z16.1 jedná se o vymezení zastavitelné plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské. Tato plocha (pozemky p.p.č. 1586/4 a 3325 v kat. území Václavice u Hrádku nad Nisou) byla kdysi využívána k zemědělské činnosti, na pozemku se nachází zbytky obvodových zdí a základová deska. Dle výpisu z katastru nemovitostí je jeden pozemek veden jako ostatní plocha a druhý jako trvalý travní porost. Plocha sousedí s vodojemem a úpravnou vody Uhelná. Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské vymezené v ÚPNSÚ Hrádek NN v kat. území Václavice u Hrádku nad Nisou jsou již ze 70% zastavěny, 20% ploch nelze zastavět z důvodu vrchního vedení VN 22 kv. Z jedná se o vymezení zastavitelné plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské. Tato plocha v kat. území Dolní Suchá u Chotyně tvoří proluku v zastavěném území, navazuje na stávající plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské při místní komunikaci. Parcela p.č. 536 je vedena jako zahrada (staré ovocné stromy a náletové dřeviny na části parcely) a p.p.č.543/3 jako trvalý travní porost. Na parcele je malá vodní plocha rybníček, která je ponechána mimo vymezenou zastavitelnou plochu lokality Z16.2 včetně navazujících luk. Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské vymezené v ÚPNSÚ Hrádek NN v kat. území Dolní Suchá u Chotyně jsou již ze 65% zastavěny, 25% ploch nelze zastavět z důvodu vrchního vedení VN 22 kv a majetkoprávních vztahů spojených s požadavky vlastníků. Důvody pro vymezení nových zastavitelných ploch: - zajištění vhodných pozemků pro umístění rodinných domů pro konkrétní žadatele - stabilizace obyvatelstva C2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE C2.1 ROZSAH PLATNOSTI Rozsah řešeného území Změny č.16 je dán výčtem požadavků na posouzení a zapracování. Lokality Změny č.16 se vymezují na správním území města Hrádek nad Nisou na katastrálních územích Václavice u Hrádku nad Nisou (Z16.1) a Dolní Suchá u Chotyně (Z16.2). Hranice jednotlivých návrhových lokalit Změny č.16 jsou vyznačeny v grafické části. C2.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE SPOLEČENSKÝ POTENCIÁL OBCE Demografická problematika uvedená v kapitole D Obyvatelstvo ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 zásadně nemění. Počet obyvatel města Hrádek nad Nisou se v posledních letech pomalu zvyšuje a pohybuje se kolem trvale bydlících obyvatel, při jejich mírném nárůstu od roku 2001 (7 313 obyvatel v roce 2001, obyvatel k SLDB). Celkově se zvyšuje zájem o obytnou výstavbu v obci. Možná varianta rozvoje obce dle platného ÚPNSÚ Hrádek NN počítala s tím, že by obec mohla dosáhnout počtu asi obyvatel v roce Skutečný vývoj tuto variantu potvrdil. Tento počet obyvatel odpovídá populační velikosti Hrádku nad Nisou kolem roku Změna č.16 dále rozvíjí územní podmínky pro rozvoj bydlení v RD v sídlech Václavice a Dolní Suchá. Nové návrhové plochy Změny č.16 nabízí umístění pro cca 3 rodinné domy tj. cca nových obyvatel. Návrh Změny č.16 nevyvolává speciální požadavky na řešení vyplývající z demografických a sociálních údajů a výhledů obce. Cílem Změny č.16 je vytvořit zejména územní podmínky pro rozvoj trvalého bydlení jako stabilizačního faktoru obyvatelstva a uspokojení zájemců o bydlení v obci. Tato podpora výstavby napomůže k udržení mladé generace ve městě a přilákání i obyvatel nových (oživení, restrukturalizace demografické základny). SAUL s.r.o. 7

8 HOSPODÁŘSKÝ POTENCIÁL OBCE Návrh Změny č.16 nemění koncepci hospodářského potenciálu obce. Nové plochy výroby, nevýrobních služeb a občanského vybavení se nenavrhují. POTENCIÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBCE Změna č.16 zásadně neovlivní koncepci ochrany a tvorby životního prostředí ÚPNSÚ Hrádek NN a není v rozporu s jím stanovenými úkoly v této oblasti. Míra vlivu Změny č.16 na životní prostředí je přijatelná. Návrhové lokality budou přímo napojeny na stávající místní komunikace. Výstavbou v navržených lokalitách Změny č.16 nedojde ke zhoršení čistoty povrchových ani podzemních vod v řešeném území. Návrhové lokality budou napojeny na stávající nebo připravovanou technickou infrastrukturu města, v případech, kdy napojení nebude možné a stavebník bude povinen si zajistit vlastní zásobování vodou a likvidaci odpadních vod, bude toto řešeno v souladu s platnými právními předpisy a normami. Objekty na nových plochách budou využívat pro vytápění přednostně ekologicky čistá média (elektrickou energii, obnovitelné zdroje energie). Regulativy stanovené v ÚPNSÚ Hrádek NN směřující ke zkvalitnění ochrany životního prostředí se nemění. C2.2 VYHODNOCENÍ SOULADU KONCEPCE S POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT V ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY Problematika přírodních podmínek uvedená v kapitole B Přírodní podmínky na str.6 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 z hlediska ochrany přírodních hodnot vč. koncepce ochrany krajinného rázu nemění. Lokality Změny č.16 nemají vliv na Evropsky významné lokality ani Ptačí oblasti, neleží v CHKO Lužické hory. Prvky ÚSES jsou Změnou č.16 respektovány tak, aby byla zajištěna bezkolizní funkce systému ÚSES. Na lokalitách Změny č.16 se nevyskytují památné stromy, ani se nenavrhuje zábor lesních pozemků. Změna č.16 neovlivní vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění. Lokalita Z16.1 leží nad nebilancovaným ložiskem nerostných surovin Žitavská pánev hnědé uhlí (těžba se nepředpokládá). Lokality Změny č.16 se nedotýkají CHLÚ ani DP (zákres ložisek, CHLÚ a DP byl aktualizován v grafické části Změny č.16 na základě poskytnutých dat z aktualizovaných ÚAP ORP Liberec 2010). Změna č.16 respektuje platná znění zákonů ve vztahu na ochranu přírody a krajiny, vodních zdrojů, ZPF, PUPFL a platné hygienické předpisy. Koncepce řešení Změny č.16 je navržena v limitech požadavků dodržení podmínek zdravého životního prostředí. Lokalita Z16.1 je vymezena v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Uhelná. Při další projektové přípravě v lokalitě bude třeba souhlas vodoprávního úřadu v souladu s zákonem č.254/2001 Sb. v platném znění. V lokalitě Z16.2 nesmí při budoucí výstavbě dojít k negativnímu zásahu do odtokových poměrů v území a v rámci další projektové přípravy budou vytvářeny podmínky pro případnou ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v jejím okolí. Návrh Změny č.16 zásadně neovlivní podmínky ochrany přírodních hodnot území. CIVILIZAČNÍ HODNOTY Ochrana kulturně historických hodnot popsaná v kapitole C Historický vývoj, ochrana kulturně historických hodnot na str.19 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. Lokalita Z16.2 se nachází na území s archeologickými nálezy II. kategorie ÚAN II. Dolní Suchá (označení SAS /1). SAUL s.r.o. 8

9 Lokalita Z16.1. se nachází na území s archeologickými nálezy III. kategorie - UAN III. území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. V prostoru všech ÚAN je nutné respektovat 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, (záměru) provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. C3 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ Změna č.16 nemění základní principy urbanistické koncepce stanovené v ÚPNSÚ Hrádek NN a respektuje stanovené kategorie ploch s rozdílným způsobem využití (dále jen funkční plochy), regulativy územního rozvoje, návrh rozvoje dopravní a technické infrastruktury, ochrany přírodních a kulturních hodnot. Jednotlivé lokality Změny č.16 jsou zobrazeny v grafické části na výřezech z výkresu č.2 Plán využití ploch. Způsob využití území se mění v rozsahu vymezených ploch lokalit Změny č.16: Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské se vymezují v Uhelné v lokalitě Z16.1 a v Dolní Suché v lokalitě Z16.2. Lokalita Z16.1 je vymezena pro 1 objekt bydlení na ploše navazující na zastavěné území (vodojem Uhelná). Lokalita Z16.2 je vymezena pro 1-2 rodinné domy v proluce stávající obytné zástavby při místní komunikaci. V návrhu je stanoven zvláštní regulativ vytvářející územní podmínky pro existenci malé vodní plochy na p.p.č.543/3 a pro biotop zvláště chráněných druhů vlhkomilných rostlin evidovaných v navazujících plochách na lokalitu Z16.2. Následnou realizací výstavby nesmí dojít k negativnímu zásahu do odtokových poměrů v krajině. označ. lokality PŘEHLED A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NÁVRHOVÝCH LOKALIT lokalizace původní funkční využití návrh kategorie funkčního využití doporuč. kapacita limity využití území zvláštní požadavky, doporučení, poznámka Z16.1 Uhelná TTP OZNV 1 RD ÚAN III., OP VN, staré zbořeniště OP VZ II.st., OP vodovodních řadů Z16.2 Dolní Suchá TTP OZNV 1-2 RD ÚAN II., malá vodní plocha Poznámka: celé území obce Hrádek NN leží v VHOPAV Severočeská křída původní funkční využití dle ÚPNSÚ Hrádek NN TTP plochy sadů a zahrad, luk a pastvin návrh kategorie funkčního využití OZNV plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské zachování odtokových poměrů v krajině limity využití území ÚAN území archeologických nálezů (I. a II. stupně) OP ochranné pásmo VN vysoké napětí VZ vodní zdroj LNS ložisko nerostných surovin hnědé uhlí Při využívání území budou respektovány limity využití území a dodržována omezení, stanovená právními předpisy a normami, z těchto limitů vyplývající. SAUL s.r.o. 9

10 C4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY C4.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Koncepce dopravy navržená v kapitole I Doprava na straně 77 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. SILNIČNÍ DOPRAVA Zůstává zachován navržený dopravní systém obce vycházející z urbanistické koncepce a zapojení obce v širších dopravních vztazích. Silnice II. a III. třídy nejsou v přímém kontaktu s lokalitami Změny č.16, jejich normová kategorie je respektována. Základní systém navržené sítě místních komunikací není Změnou č.16 dotčen. Dopravní napojení jednotlivých lokalit Změny č.16 bylo prověřeno a je navrženo na stávající dopravní kostru města. V souvislosti s realizací výstavby v lokalitách Změny č.16 nedojde k výraznému nárůstu intenzit dopravy, rozvojové plochy jsou navrženy pro výstavbu 1 (max.2) RD. Nové komunikace se nenavrhují. Dopravní napojení lokalit Změny č.16 nemá vliv na dopravní koncepci ÚPNSÚ Hrádek NN. označ. lokalizace návrh funkčního dopravní přístupnost lokality využití Z16.1 Václavice OZNV napojení na místní komunikaci s územními předpoklady pro zajištění návrhové kategorie MO1k 5/5/30 s výhybnami Z16.2 Václavice OZNV napojení na místní komunikaci s územními předpoklady pro zajištění návrhové kategorie MO1k -/3,5/30 s výhybnami Poznámka: OZNV plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Základní koncepce železniční dopravy není Změnou č.16 dotčena. V ochranném pásmu železniční dráhy není vymezena žádná z lokalit Změny č.16. DOPRAVA V KLIDU Nároky na parkování a odstavování vozidel budou řešeny v rámci vnitřních ploch ve vymezených lokalitách. NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU Z DOPRAVY Lokality Změny č.16 nejsou dotčeny nadměrným hlukem z dopravy. C4.2 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VČ. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Koncepce technického vybavení je prověřena a doplněna o zajištění technické vybavenosti pro nově navržené plochy pro výstavbu, především s ohledem na napojení na vodovod a systémy rozvodu energií. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Koncepce vodního hospodářství popsaná v kapitole K Vodní hospodářství na straně 97 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Nárůstem potřeby vody nedojde ke změně celkové koncepce zásobení města pitnou vodou. Kapacita vodojemů a vodních zdrojů je s rezervou dostačující i pro plánovaný nárůst počtu obyvatel. Zvýšené nároky na potřebu vody budou odsouhlasovány s provozovatelem postupně s časovou posloupností dle rozvoje lokalit. Zásobování vodou lokality Z16.1 je navrženo napojením na stávající vodovodní řady, odlehlá lokalita Z16.2 v území bez stávající vodovodní sítě bude zásobena z individuálních vodních zdrojů. Lokalita Z16.1 je vymezena v OP II. stupně vodního zdroje Uhelná jímací vrt U-1A. Okrajově se lokality Z16.1 dotýká distribuční vodovodní řad vedený z vodojemu do Hrádku NN. SAUL s.r.o. 10

11 ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Změna č.16 nevyvolává požadavek na změnu základní koncepce odvádění a čištění odpadních vod na území města Hrádek nad Nisou. U lokalit Změny č.16 se navrhuje individuální likvidace splaškových vod v souladu s platnou legislativou. Změna č.16 nevyvolává nové požadavky na rozšíření splaškové kanalizační sítě navržené v ÚPNSÚ Hrádek NN. Likvidace dešťových vod bude řešena především jejich vsakováním do terénu v místě. Ostatní čisté dešťové vody budou po zpomalení jejich odtoku sváděny do stávajících povrchových sběračů v místech přirozených příkopů a svedeny do vodotečí. Srážkové vody z parkovacích a manipulačních ploch s možností kontaminace ropnými produkty budou zachyceny a předčištěny v odlučovačích ropných látek před jejich další likvidaci nebo odvedení. Odvedení a čištění odpadních vod bude řešeno v souladu se zákonem č. 254/2001Sb. v platném znění a souvisejícími předpisy. ENERGETIKA Koncepce energetiky a spojů popsaná v kapitole J Energetika, spoje, E3.Elektrická energie, E3.3.Zájmové území na straně 92 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Koncepce zásobování elektrickou energií se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. Nová odběrná místa budou připojena z distribučních rozvodů nízkého napětí. Stávající distribuční rozvody a stávající trafostanice budou upravovány postupně s požadavky na připojení nových odběrných míst. Návrh rozvoje sítě nízkého napětí ani případné zvýšení kapacity stávajících trafostanic nejsou předmětem ÚPNSÚ Hrádek NN ani Změny č.16. Nová odběrná místa budou připojena v souladu s Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. a Vyhláškou ERÚ č. 51/2006 Sb. v platném znění. VYTÁPĚNÍ A ZEMNÍ PLYN Koncepce zásobování teplem a zemním plynem se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. Rozšíření STL plynovodní sítě do lokalit Změny č.16 se nenavrhuje. Vytápění objektů a ohřev TUV v lokalitách Změny č.16 bude řešeno individuálně (dřevo, elektrická energie aj.). SPOJE Problematika spojů se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. Přeložky páteřních tras těchto sítí se nenavrhují. Podél lokality Z16.1 vede místní veřejné komunikační vedení. Na základě dat z ÚAP ORP Liberec (aktualizace 2010) a podkladů VUSS Pardubice (poskytnutý zákres do mapy 01/2012) byla v řešeném území Změny č.16 prověřena existence nadzemního telekomunikačního vedení zahrnutého do sledovaného jevu č.82. Sledovaný jev se na území lokalit Změny č.16 nevyskytuje. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Pro lokality Změny č.16 platí řešení nakládání s odpady, plynoucí z obecně závazné vyhlášky města Hrádek nad Nisou. C4.3 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Zásady uspořádání občanského vybavení stanovené v ÚPNSÚ Hrádek NN se nemění. Rozvojové plochy občanské vybavenosti se nevymezují. SAUL s.r.o. 11

12 C4.4 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Platný ÚPNSÚ Hrádek NN nepracuje s pojmem veřejné prostranství ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., vyhlášek č.500 a č.501/2006 Sb. a jejich příloh. Změna č.16 nenavrhuje žádné plochy veřejných prostranství, protože jejich izolovaný návrh bez návaznosti na celkovou koncepci se jeví jako bezúčelný. C4.5 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY Podmínky pro činnosti v území z hlediska civilní ochrany řešené v samostatné doložce CO se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. C5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY C5.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU CELKOVÉ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Návrhy Změny č.16 se nedotýkají lesních pozemků (PUPFL) ani hodnotné mimolesní zeleně. Realizacemi záměrů nedojde k podstatnému narušení krajinného rázu. Zastavitelné plochy vymezené ve Změně č.16 navazují na zastavěné území a doplňují stávající uliční rozvolněnou zástavbu. Nová nezastavitelná území se nevymezují. Koncepce uspořádání krajiny se návrhem Změny č.16 zásadně nemění. C5.2 VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) Původní systém v ÚPNSÚ Hrádek NN byl koncipován dle dnes již neplatných a překonaných legislativních podmínek i podkladů v platném ÚPNSÚ Hrádek NN byl zpracován na základě Generelu místních ÚSES z roku 1994 ještě dle řešení prvků vyššího významu TERPLAN z roku V roce 1996 byly zpracovány tzv. Územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES, které vymezují prvky nadregionálního a regionálního ÚSES včetně ochranných pásem nadregionálních biokoridorů. V roce 2004 byl ÚSES na území Libereckého kraje revidován Koncepcí ochrany přírody a krajiny LK, kdy jejím předmětem byla i koncepce prvků místního významu na územích v územní kompetenci orgánu ochrany přírody a krajiny KÚLK (mimo území velkoplošně zvláště chráněných území). Celková úprava ÚSES ve správním území města Hrádek nad Nisou není předmětem Změny č.16. Lokality Změny č.16 nejsou v kontaktu s vymezenými prvky ÚSES. Předchozími změnami ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou upřesněný ÚSES se ve Změně č.16 nemění. C5.3 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU PODMÍNEK PRO ČINNOSTI V KRAJINĚ Prostupnost krajiny, protierozní opatření nejsou návrhem Změny č.16 dotčeny. Lokality Změny č.16 nezasahují do chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů, poddolovaných a sesuvných území. Lokalita Z16.1 je vymezena nad nebilancovaným ložiskem nerostných surovin hnědé uhlí Žitavská pánev dosud netěženo (číslo GF ). Ložisko je zakresleno v grafické části Změny č.16. V lokalitě Z16.2 nesmí při budoucí výstavbě dojít k negativnímu zásahu do hydrologických půdních poměrů a to z důvodů zachování malé vodní plochy a jejího zdroje, drobného bezejmenného vodního toku a zejména biotopu zvláště chráněných druhů vlhkomilných rostlin evidovaných na navazujících plochách. SAUL s.r.o. 12

13 C6 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Výstavba v návrhových plochách lokalit Změny č.16 bude povolována v souladu s regulativy funkčního a prostorového uspořádání území stanovenými ve Vyhlášce č.19/98/208/mz (s odkazem na Závaznou část ÚPNSÚ Hrádek NN), kde jsou vymezeny kategorie ploch s rozdílným způsobem využití (funkční využití ploch) a specifikovány regulativy funkčního a prostorového uspořádání území a doplněnými Vyhláškami č.4/2004 (s odkazem na závaznou část Změny č.4 ÚPNSÚ Hrádek NN) č.3/2005 (s odkazem na závaznou část Změny č.11 ÚPNSÚ Hrádek NN), č.5/2005 (s odkazem na závaznou část Změny č.3 ÚPNSÚ Hrádek NN), dále doplněnými OOP Změny č.10 (č.j. 09/312/08/ZM, nabytí účinnosti ), Změny č.12. (č.j.6/323/zm/10, nabytí účinnosti ) a Změny č.15 (č.j.9/306/zm/11, nabytí účinnosti ). S ohledem na pozici návrhových ploch v území jsou pro lokalitu Z16.2 doplněny regulační podmínky, zvláštními požadavky - podmínky (viz kapitola Ostatní limity využití území a další omezení Návrhu Změny č.16). Zvláštní omezení se stanovují s ohledem na požadavky dotčených orgánů k Zadání Změny č.16 a platnou legislativu. C7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VPS A VPO Seznam veřejně prospěšných staveb uvedený v příloze k Vyhlášce o závazných částech ÚPNSÚ Hrádek NN na straně 177 se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nemění. C8 Nové VPS a VPO se Změnou č.16 nevymezují. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV, ETAPIZACE Lokality Změny č.16 jsou zařazeny do 1.etapy návrhu s možností okamžité realizace po schválení změny ÚPNSÚ Hrádek NN. Nové plochy a koridory územních rezerv se v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 nenavrhují. D INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo požadováno. Změna č.16 nemá samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo Ptačí oblasti. Vlivy návrhu Změny č.16 na rozvoj území obce a jeho hodnot území jsou popsány v kapitole C2 Změny č.16. Návrh změny využití území v lokalitách Změny č.16 nebude při dodržení všech norem a limitů využití území a opatření konfliktní vůči životnímu i přírodnímu prostředí ani zdravým životním podmínkám a veřejnému zdraví. E VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL Vyhodnocení záborů zemědělského a lesního půdního fondu provedené v kapitole N Ochrana ZPF, LPF (PUPFL), N3.Vyhodnocení záboru půdy na straně 144 textové části platného ÚPNSÚ Hrádek NN je v důsledku dílčích změn provedených ve Změně č.16 doplněno následujícím způsobem: Tab.1: Seznam záborových lokalit, celková výměra, funkční využití, etapizace celková výměra lokalita (m 2 funkční skupina navrhované využití ) etapizace Z Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské návrh Z Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské návrh Všechny výměry ploch uváděné v tabulkách jsou v m 2. SAUL s.r.o. 13

14 Legenda k následujícím tabulkám: ZPF výměra záboru zemědělské půdy celkem (orná + sady, zahrady + TTP) TTP výměra záboru trvalého travního porostu (louky a pastviny) NZP výměra lokality na nezemědělské půdě (není záborem ZPF, uvedena v bilanci pro úplnost) LP výměra záboru lesní půdy (pozemky určené k plnění funkcí lesa), součást NZP ZÚ výměra záboru ve vymezeném současně zastavěném území obce Tab.2: Přehled struktury ploch podle záborových lokalit návrhy lokalita celková výměra (m 2 ) ZPF celkem orná sady, zahrady TTP NZP celkem LP Z Z celkem Tab.3: Přehled požadavků funkčních skupin na plochy - návrhy funkční skupina zastoupené lokality Σ výměra ZPF Σ orná sady, zahrady Plochy obytné zástavby nízkopodlažní venkovské TTP NZP Σ LP Z16.1, Z celkem Tab.4: Klasifikace záborových lokalit vymezených na ZP podle BPEJ, ochrana ZPF Pozn.: uvedeny pouze záborové lokality, či jejich části, na ZPF číslo lokality kód BPEJ třída ochrany ZPF výměra [m2] Z II Z III II. 156 Celkem zábory ZPF zábory pozemků ZPF v I. a II. třídě ochrany ZPF zábory pozemků ZPF ve III. a V. třídě ochrany ZPF 2948 Pozn.: údaje o BPEJ jsou převzaty z ÚAP ORP Liberec a upřesněny z internetového serveru ČÚZK tučně uvedené údaje se týkají vyšší třídy ochrany (zde I. a II. třída), údaje o třídách ochrany jsou vyhodnoceny dle vyhlášky č.48/2011 Sb. ZÁBORY ZPF - SOUHRNNÉ ÚDAJE Tab.5: Návrhové lokality souhrnné vyhodnocení záborů ZPF Celková výměra ,00% - zábory ZPF celkem ,32% - části lokalit na NZP celkem 195 3,68% - plochy v ZÚ 0 0,00% - plochy mimo ZÚ ,00% Zábory ZPF celkem ,00% - zábory v I. + II. třídě ochrany ZPF ,24% - zábory v III. V. třídě ochraně ZPF ,76% Vyhodnocení záborů půdního fondu je provedeno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 13/1994 Sb. a vyhláškou č.48/2011sb., o stanovení tříd ochrany. Celkem je bilancováno 5299 m 2 půdy, 5104 m 2 půdy zemědělské. Větší podíl tvoří záborů ZPF tvoří plochy zařazené do III.-V. třídy ochrany ZPF. Zábor půd zařazených do I. a II. třídy ochrany ZPF je 2158 m 2. Zábor zemědělských půd s třídou ochrany I. se nenavrhuje. V lokalitách Z16.1, Z16.2 se navrhuje zábor ZPF s třídou ochrany II. Lokalita Z16.1 je navržena v území těsně navazujícím na zastavěné území (stávající vodojem s úpravnou vody a zástavba sídla Uhelná). Lokalita Z16.2 tvoří proluku v rozptýlené uliční zástavbě sídla Dolní Suchá. Oproti původnímu záměru i Zadání byla lokalita Z16.2 zmenšena (na cca 30% původního záměru) a tudíž V Zadání nebylo požadováno podmínění zástavby územní studií (lokalita pro max. 2 RD). Zábor ZPF II. třídy ochrany činní pouze 156 m 2. Lokality Změny č.16 nejsou dlouhodobě zemědělsky obhospodařovány. Vymezené lokality Změny č.16 se nedotýkají lesních pozemků. ZÚ ZÚ SAUL s.r.o. 14

15 F ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ Textová část návrhu Změny č.16 obsahuje 15 stran textu. Grafická část návrhu Změny č.16 obsahuje 2 ks výřezů z výkresu o velikosti A4 a 1 ks A4 příslušné legendy. SAUL s.r.o. 15

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Stupeň - fáze: Návrh - po společném jednání Objednatel Město Krásná Lípa Masarykova 246/6, 47 46 Krásná Lípa Pořizovatel: Městský

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SKUHROV LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST září 2012 Územní plán Skuhrov Objednatel: Obec Skuhrov Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný Brod Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec - obvodová městská sběrná komunikace Zpracoval:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Územní plán Oldřichov v Hájích. Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Územní plán Oldřichov v Hájích. Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Územní plán Oldřichov v Hájích Část díla: Návrh textová část Pořizovatel: Obec Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava Zhotovitel:

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 5 2. Vyhodnocení koordinace využívání území

Více

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY MĚSTO LOUNY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY Září 2010 1 Zastupitelstvo města Loun, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNO u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOÁ ČÁST a) Postup při pořízení územního plánu. 2 b) yhodnocení souladu

Více