Návrh privátní IaaS cloudové platformy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh privátní IaaS cloudové platformy"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh privátní IaaS cloudové platformy Diplomová práce Autor: Bc. Aleš Komárek Studijní obor: Informační management (2) Vedoucí práce: Ing. Vladimír Soběslav, Ph.D. Hradec Králové Srpen 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně a použil pouze zdroje uvedené v přiloženém seznamu. V Hradci Králové dne Aleš Komárek ii

3 Poděkování Rád bych zde poděkoval všem, kteří mi pomáhali při tvorbě této práce. Zvlášť pak děkuji svému vedoucímu práce, panu Vladimíru Soběslavovi, za odbornou pomoc, podnětné rady a čas, který mi věnoval a panu Janu Kaufmanovi, který mi pomohl překonat mnohé problémy při vlastní realizaci vybraného cloudového řešení. iii

4 Anotace Diplomová práce se zaměřuje na problematiku virtualizace a cloudových služeb. Jedná se o dynamickou oblast, která poslední dobou prochází bouřlivým vývojem, jak po technické, tak po obchodní stránce. Teoretická část práce popisuje historii virtualizace a hlavní virtualizační a cloudové řešení s ohledem na jejich dopad na trh s těmito technologiemi. V praktické části bude vybráno vhodné řešení pro realizaci privátní IaaS platformy. Vybraná platforma se nasadí do dvou referenčních instalací. První instalace bude ve vizualizovaném prostředí VirtualBox. Druhá referenční instalace bude v síťové laboratoři CEPSOS při UHK FIM. Annotation This master thesis focuses on virtualization and cloud services. It s a very dynamic field, which undergoes a great deal of change in both technical and business aspects. Theoretical part describes history of virtualization and cloud solutions and their impact on market today. The practical part focuses on finding the most proper solution for realization of a private IaaS platform. Chosen platform will be then installed into two reference installations. First installation will be at virtual environment of VirtualBox virtualization application. The second installation will take place in the CEPSOS network laboratory at UHK FIM. iv

5 Simplicity is the ultimate sophistication. Leonardo da Vinci v

6 Obsah 1. Úvod Cíl a metodika práce Postup práce Virtualizace a cloud computing Historie virtualizace Základní rozdělení Modely poskytování cloudových služeb Modely nasazení cloudů Virtualizace systémů a procesů OpenVZ Xen KVM Oracle VirtualBox VMware ESX Windows Hyper-V Virtualizace infrastruktury Amazon EC VMware vsphere OpenStack Apache CloudStack Virtualizace aplikační platformy Google App Engine Windows Azure Heroku OpenShift vi

7 4. Obchodní stránka virtualizace a cloud computingu Přínosy Konsolidace služeb Sjednocení prostředí Obnova hardware a software Vysoká dostupnost Problémy Hardwarové nároky Údržba virtuálních systémů Zvýšené licenční nároky a složitost Současný stav trhu Trendy a výhledy Veřejné cloudové řešení Privátní cloudové řešení Situace v Evropě Uvolnění potenciálu cloudů v Evropě Projekt Optimis Výběr IaaS platformy Kritéria výběru Možnosti výběru Vlastní výběr Projekt OpenStack Architektura systému Nové služby ve verzi Folsom Služby systému OpenStack Obrazová služba vii

8 Úložiště objektů Síťová služba Blokové uložiště Správce identit Řídící aplikace Výpočetní služba Vývojový cyklus OpenStack platformy Ubuntu Archiv Realizace OpenStack platformy VirtualBox virtuální server Použitý hardware Použité služby Nastavení sítě Laboratoř CEPSOS Použitý hardware Použité služby Nastavení sítě Postup instalace Ukázka nasazeného řešení Instalace s Ubuntu vzhledem Instalace s OpenStack vzhledem Závěr Podpora výuky Otevřený cloud Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek viii

9 Kapitola 1. Úvod 1. Úvod Jedním z hlavních důvodů pro psaní této práce je aktuální vývoj na trhu s virtualizačními a cloudovými technologiemi. Jde o velmi dynamický trh, který neustále směřuje k větší podpoře a využití kvalitních open-source řešení ze strany důležitých společností, od poskytovatelů infrastruktury, až po velké uživatele a poskytovatele služeb. Stále aktuálnější téma levného a spolehlivého cloudového řešení (1), které splňuje náročné požadavky na škálování, bezpečnost a stabilitu, má v dnešní době několik řešení. Liší se cenou, službami a celkových obchodním modelem. Trend přechodu od správy vlastních IT prostředků po prostředky kompletně outsourcované, ať fyzické nebo virtuální, je neustále sílící. Cena za vlastní správu IT zdrojů je v proměnném prostředí informačních technologií a souvisejících potřeb a hrozeb je rostoucí. Úspory jsou jedním z hlavních důvodů (1), proč firmy přecházejí na levnější a flexibilnější virtuální prostředky a do cloudových prostředí. Virtualizace má řadu omezení, která brání růstu infrastruktury nad určité meze. V první části práce je popsána teorie, která je nezbytná pro pochopení důležitosti virtualizace, následuje historie virtualizace a srovnání hlavních virtualizačních technologií současnosti. Následují výhody a problémy cloudových platforem a celkový pohled na trendy na trhu virtualizačních a cloudových technologií. Po výběru vhodné IaaS platformy pro privátní cloud, budou provedeny dvě referenční instalace. 1

10 Kapitola 2. Cíl a metodika práce 2. Cíl a metodika práce Cílem této diplomové práce je výběr vhodné IaaS platformy a následná realizace vybrané platformy v síťové laboratoři. Výběr bude podložen výčtem stávajících technologií v oblasti virtualizace a cloudových technologií. Nejdůležitější výběrová kritéria budou cena, kvalita dokumentace a podpory, podpora stávajících hardwarových prostředků a licenční podmínky. Popis vlastní architektury systému bude navržen pro aktuální verzi vybrané platformy. IaaS řešení jsou neustále vyvíjené systémy, kde se mění počet komponent, některé přibývají a některé se rozdělují. Z tohoto důvodu nelze mít pouze statický popis architektury systému, ale i určené procesy jak tuto architekturu přizpůsobovat aktuálním potřebám a možnostem. V rámci diplomové práce se vytvoří model architektury vybraného privátního IaaS systému. Tento model se pak přes konfigurační management promítne do reálného prostředí. Pro potřeby práce se vytvoří dvě referenční instalace: Nasazení na virtuálním serveru VirtualBox Nasazení v síťové laboratoři CEPSOS při UHK FIM 2.1. Postup práce Cloudové IaaS platformy nemají jednotný postup instalace (2) (3) (4). Každá instalace je jedinečná, liší se počtem fyzických serverů, možnostmi použité virtualizační platformy a topologií sítě. Pro každé nasazení systému je důležité vytvořit jedinečný model, který bude použité servery, síť, softwarové služby a vazby mezi nimi detailně popisovat. Tento model se aplikuje na konfigurační management (5), který provede vlastní konfiguraci fyzických serverů a uvede servery do požadovaného stavu. Po dokončení nastavení serverů pomocí konfiguračního managementu je možné použít webové a API rozhraní cloudové platformy. 2

11 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing 3. Virtualizace a cloud computing Virtualizací (5) označujeme techniky, které umožňují k dostupným zdrojům přistupovat jiným způsobem, než jakým fyzicky existují, jsou propojeny atd. Virtualizované prostředí se dá snadněji přizpůsobit potřebám uživatelů, případně skrýt pro uživatele nepodstatné detaily (jako např. rozmístění hardwarových prostředků). Podle Popeka a Golberga (6) musí každé virtuální prostřední splňovat následující podmínky: Věrohodnost Aplikace provozovaná ve virtualizovaném prostředí nesmí poznat rozdíl od fyzického serveru. Výkonnost Velká většina instrukcí virtualizovaného stroje se provádí přímo na hostitelském stroji. Bezpečnost Virtualizovaná prostředí se nemohou vzájemně ovlivňovat a přistupovat k hostitelskému stroji. Virtualizovat jde na různých úrovních. Od celého počítače, který pak označujeme jako virtuální server, nebo jeho jednotlivých hardwarových komponent, například virtuální procesor nebo virtuální paměť, případně pouze softwarové prostředí, příkladem je JVM 1. Virtualizace také překračuje rámec jednotlivých serverů a virtualizují se například celé sítě (7), které jsou pak více flexibilní, dají se upravit v případě zvýšené zátěže nebo výpadku některých síťových spojů. Další oblastí, která se začíná ve větší míře virtualizovat, jsou diskové úložiště, které je pak využíváno jako služba. Tyto virtualizované služby pak tvoří základní prvky virtualizace celých IT infrastruktur (8), tzv. IaaS 2 řešení, které se také označují jako tzv. cloudy, příkladem jsou Amazon EC2, RackSpace jako firmy poskytující IaaS platformy, nebo OpenStack a CloudStack jako zástupci IaaS řešení, která se dají provozovat lokálně. 1 JVM Java Virtual Machine 2 IaaS Infrastructure as a Service 3

12 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing Poslední dobou je stále populárnější je virtualizace na úrovni aplikační platformy (7), tzv. PaaS 3 řešení, kde se provozuje prostředí pro běh aplikací vytvořených v moderních programovacích jazycích, například Java, Python, Ruby nebo PHP. Tento přístup dovoluje provozovat aplikace bez potřeby správy jiných služeb a velmi dobrou mírou škálovatelnosti Historie virtualizace Význam termínu virtualizace pochází z 60. let 20. století, kdy vznikl pokusný stránkovací mechanismus systému IBM M44 (9). Zakládání a správa virtuálních strojů byla v počátcích CP40 také označována jako zakládaní a správa pseudostrojů a později jako virtualizace serverů. Od té doby získal termín virtualizace a virtuální stroj mnoho jiných významů. Virtualizace platformy je prováděna na dané hardwarové platformě pomocí řídícího programu na hostiteli, který vytváří simulované prostředí počítače (virtuální stroj) pro hostovaný software. Software hosta, často celý operační systém, funguje, jako by byl nainstalován přímo na hardwarové platformě. Typicky lze simulovat více takovýchto virtuálních strojů na jednom fyzickém stroji. Pro správnou funkci hosta je třeba, aby byl dostatečný výkon na straně hostitele a aby existovala podpora pro vnější rozhraní hostovaného systému, což obvykle zahrnuje hardwarové ovladače Základní rozdělení Existuje řada druhů virtualizace (9), základní rozdělení typů virtualizace je popsáno v následující tabulce. Typ Popis Emulace Virtuální stroj simuluje celý hardware, dovoluje běh neupraveného OS hosta na zcela odlišném procesoru. Tento 3 PaaS Platform as a Service 4

13 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing přístup je dlouho používán za účelem tvorby softwaru pro procesory, které nejsou fyzicky dostupné. Příklady: Bochs, Microsoft Virtual PC, QEMU bez akcelerace Nativní virtualizace a plná virtualizace Virtuální stroj simuluje dostatečné množství hardwaru tak, aby umožnil oddělený běh neupraveného OS hosta určeného pro stejný druh CPU. Obvykle je možný souběh více instancí. Tento přístup se poprvé použil u systému CP-4O. Příklady: VirtualBox, Virtual PC, VMware Workstation, VMware ESX, QEMU, Hyper-V a další. Paravirtualizace Virtuální stroj nemusí nezbytně simulovat hardware, místo toho nabízí aplikační rozhraní, které může být použito jen z hostovaného systému. Příklady: Xen, KVM, Parallels Workstation Virtualizace na úrovni operačního systému Virtualizuje se fyzický server na úrovni OS, což umožňuje běh více izolovaných bezpečných virtuálních serverů na jednom fyzickém serveru. Prostředí hostovaného OS sdílejí jeden OS s hostitelským systémem. Aplikace běžící v hostovaném prostředí jej však vnímají jako samostatný systém. Příklady: Linux-VServer, Virtuozzo, OpenVZ Aplikační virtualizace Desktopové nebo serverové aplikace běžící na daném stroji, používají místní zdroje, ale běží ve zvláštním virtuálním stroji. To je rozdíl oproti tradičnímu lokálnímu běhu nativních aplikací, tj. softwaru instalovaném přímo na systému. Toto virtuální prostředí se chová jako vrstva mezi aplikací a operačním systémem, která zabraňuje konfliktům mezi aplikací a OS nebo mezi aplikacemi vzájemně. Příklady: Java Virtual Machine, Citrix, VMware a další 5

14 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing Virtualizace infrastruktury Virtualizace celé IT infrastruktury IaaS (8) kombinuje administraci virtualizace na úrovni operačních systémů a přidává navíc možnost navíc spravovat síťové služby, diskové úložiště a další služby. Příklady: Amazon EC2, OpenStack, CloudStack a další Virtualizace platformy Virtualizace na úrovní aplikační platformy PaaS (8) tvoří prostředí vhodné pro provoz webových aplikací vytvořených v moderních programovacích jazycích (např. Java, Python, Ruby, PHP nebo Go). Příklady: OpenShift, Heroku, Google App Engine, Windows Azure Tabulka 1: Základní rozdělení virtualizačních technologií Pro zaměření této práce jsou důležité virtualizace na úrovni operačního systému a paravirtualizace pro výběr nejvhodnější. Cloudové služby jsou nejpokročilejší formou virtualizace a jsou hlavním předmětem zájmu této diplomové práce, proto je dále rozdělíme na dílčí kategorie Modely poskytování cloudových služeb Poskytovatelé cloudů nabízejí své služby podle několika základních modelů: infrastruktura jako služba (IaaS), platforma jako služba (PaaS) a software jako služba (SaaS), kde IaaS je nejzákladnější a každý vyšší model obsahuje vlastnosti předchozích modelů Infrastruktura jako služba (IaaS) Nejzákladnější model poskytování cloudových služeb nabízí servery (8), fyzické nebo častěji virtuální, a další zdroje. Virtualizační hypervisor (Xen, KVM) provozuje virtuální stroje. Skupiny hypervisorů v rámci cloudu mohou provozovat velké množství virtuálních strojů a mají schopnost škálovat poskytované služby v závislosti na měnících se 6

15 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing požadavcích přicházejících od zákazníků. IaaS cloudové platformy nabízejí často i další služby jako jsou knihovny virtuálních disků, blokové a souborové úložiště, virtuální sítě, firewally pro rozložení zátěže. Poskytovatelé IaaS cloudových platforem poskytují tyto zdroje na vyžádání ze svých datových center Platforma jako služba (PaaS) V modelu Platforma jako služba (PaaS) hostují poskytovatelé cloudových služeb počítačovou platformu ve formě operačního systému (8), prostředí pro běh určitého programovacího jazyka, databáze a webového serveru. Vývojáři aplikací mohou provozovat a případně vyvíjet svá softwarová řešení bez výrazných nákladů a složitého nákupu a konfiguraci potřebného hardwaru a softwaru. Některé PaaS platformy nastavuje výpočetní a úložné prostředky aplikace automaticky tak, aby odpovídala aktuálním požadavkům aplikace bez nutnosti zásahu zákazníka Software jako služba (SaaS) V modelu SaaS provozují poskytovatelé cloudových služeb aplikační software v cloudu (8) a uživatelé k tomuto softwaru přistupují pomocí klientského software (např. webové prohlížeče). Uživatelé cloudu tedy nespravují infrastrukturu ani platformu, kde aplikace běží. Není proto třeba instalovat a spouštět cloudové aplikace na vlastních počítačích uživatele, což velmi zjednodušuje údržbu. Cloudové aplikace se liší od ostatních aplikací v možnostech škálování, kterého může být dosaženo díky distribuce úkolů na více virtuálních strojů, a tím reagovat na měnící se poptávku. Tento proces je pro uživatele služby transparentní, uživatel vidí pouze jeden přístupový bod pro danou aplikaci Modely nasazení cloudů Vlastní využití cloudů může probíhat několika způsoby (10). Veřejné a komunitní cloudy může používat jeden nebo více zákazníků. Privátní cloudy slouží většinou pro potřeby jednoho zákazníka a je většinou provozován na jeho infrastruktuře. Poslední model kombinuje možnosti předchozích řešení a dovoluje propojovat cloudové služby různých poskytovatelů do jednoho řešení. 7

16 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing Veřejný cloud Veřejné cloudové aplikace (10), výpočetní výkon, úložiště a další služby jsou k dispozici široké veřejnosti poskytovatelem služby. Služby jsou poskytovány zdarma nebo podle modelu platby za množství použitých služeb. Je zvykem, že veřejní poskytovatelé cloudových služeb, jako je Amazon AWS, Microsoft nebo Google, vlastní a provozují hardwarovou infrastrukturu a nabízejí k ní přístup pouze přes Internet Komunitní cloud V rámci komunitního cloudu (10) sdílí infrastrukturu cloudu několik organizací, které mají společné zájmy (bezpečnost, dodržování předpisů, působnost, atd.). Komunitní cloud může být spravován interně nebo prostřednictvím třetí strany. Stejně může být hostovaný interně nebo externě. Náklady jsou rozloženy mezi méně uživatelů než na veřejném cloudu Privátní cloud Privátní cloud (10) je infrastruktura provozována výhradně v rámci jedné organizace. Může být spravován interně nebo prostřednictvím třetí strany a hostován opět interně nebo externě. Aby mohl podnik využít privátní cloud, musí nejprve virtualizovat celé své podnikatelské prostředí. Vlastní přechod vyvolává řadu bezpečnostních otázek, které je třeba řešit, aby se zabránilo vážným zranitelnostem celého řešení Hybridní cloud Hybridní cloud (10) je spojení dvou nebo více cloudů (soukromých, komunitních nebo veřejných), které zůstávají samostatné, ale jsou těsně propojeny. Toto složení rozšiřuje možnosti nasazení cloudových služeb a tím umožňuje IT organizacím využít veřejné cloudové prostředky k uspokojení dočasných potřeb. Tato schopnost umožňuje hybridním cloudům škálovat přes více nezávislých cloudů Virtualizace systémů a procesů Následuje podrobnější popis v dnešní době nejrozšířenějších technologií pro virtualizaci operačních systémů a procesů. Jednotlivé technologie se od sebe odlišují přístupem 8

17 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing k vlastní virtualizaci a provozovaným obchodním modelem. V rámci našeho rozdělení se tedy jedná o plné virtualizace, paravirtualizace, virtualizace na úrovni operačního systému případně virtualizace procesů. Implementací je celá řada a dále jsou popsané jen ty nejrozšířenější OpenVZ OpenVZ je virtualizace na úrovni operačního systému (9) pro Linux a využívá oddělených kontejnerů. OpenVZ vytváří více oddělených Linuxových kontejnerů (známé jako VPS 4 ) na jednom fyzickém serveru, který umožňuje lepší využití prostředků a zajišťuje, aby se aplikace neblokovaly. Obrázek 1: OpenVZ virtualizace, převzato a upraveno z (11) Každý kontejner se chová jako samostatný server, může být samostatně restartován, má uživatele, IP adresy, paměť, procesy, soubory, aplikace, systémové knihovny a konfigurační soubory. 4 VPS Virtual Private Server 9

18 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing Xen Xen vznikl jako výzkumný projekt na univerzitě v Cambridge pod vedením Iana Pratta, zakladatele společnosti XenSource. První verze Xenu byla vydána v roce V roce 2007 proběhla akvizice firmy XenSource společností Citrix Systems. Poté došlo i k přejmenování produktů pod značkou Citrix. Od roku 2010 je Xen komunitním projektem publikovaným pod licencí GPL. Amazon EC2, Linode a Rackspace Cloud používají pro správu virtuálních strojů Xen hypervisor. Obrázek 2: Xen virtualizace, převzato a upraveno z (11) Hypervisor Xenu (12) pracuje na nejnižší hardwarové vrstvě. Tato vrstva podporuje jeden nebo více hostovaných operačních systémů, jejichž běh je plánován na fyzické procesory. První hostovaný OS se nazývá doménou 0 (dom0). Hlavním účelem hostovaného systému dom0 je přímý přístup k hardware a jeho management. Do hostitelského systému je možné přidávat uživatelské domény (domu). Doména Dom0 je zpravidla upravený Linuxu nebo Solaris. Uživatelské domény mohou být Linuxové operační systémy nebo například Microsoft Windows. 10

19 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing KVM Vývoj KVM 5 začal v technologické společnosti Qumranet v roce V roce 2008 byl Qumranet koupen technologickou společností Red Hat (13). Dnes KVM spravují vývojáři Marcelo Tosatti a Gleb Natapov. KVM je virtualizační infrastruktura založená na linuxovém jádru. Každý virtuální stroj má svůj vlastní virtualizovaný hardware včetně síťové karty, disku a grafické karty. Pro správnou funkci KVM vyžaduje procesor s rozšířením pro virtualizace hardwaru. Obrázek 3: KVM virtualizace, převzato a upraveno z (11) Oracle VirtualBox Oracle VM VirtualBox je virtualizační aplikace, vytvořená společností Innotek GmbH. V roce 2008 koupil Innotek společnost Sun Microsystems. Dnes projekt spravuje Oracle Corporation jako součást své rodiny vizualizačních řešení. VirtualBox podporuje architektury x86 a AMD64/Intel64 (14). V současné době běží VirtualBox na systému Windows, Linux, Macintosh a Solaris a podporuje velké množství hostovaných operačních 5 KVM - Kernel-based Virtual Machine 11

20 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing systémů, například Windows, DOS, Linux, Solaris, BSD, Android. Oracle VM VirtualBox se nainstaluje na stávající hostitelský operační systém jako aplikace. Tato hostitelská aplikace umožňuje spouštět hostované operační systémy, každý s vlastním virtuálním prostředí. VirtualBox podporuje architektury x86 a AMD64/Intel64 (14). V současné době běží VirtualBox na systému Windows, Linux, Macintosh a Solaris a podporuje velké množství hostovaných operačních systémů, například Windows, DOS, Linu, Solaris, BSD, Android. Obrázek 4: Oracle VirtualBox virtualizace, převzato a upraveno z (11) VMware ESX VMware ESX Server je tenký klient s vlastním jádrem, který běží přímo nad hardwarovou vrstvou (15). Kernel ESX funguje jako hostitelský operační systém pro vrstvení dalších služeb. Kernel je postaven na platformě Linux. Toto linuxové jádro na sebe váže modul vmkernel s dalšími obslužnými funkcemi, který tvoří základní stavební kámen celého řešení. Varianta ESXi je odlehčená verze ESX klienta, která dovoluje běžet hostitelský systém na výměnném zařízení. 12

21 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing Výhodou tohoto řešení je možnost alokace co největšího množství hardwarových prostředků pro hostované systémy. Tenký klient totiž zbytečně nevyužívá systémové prostředky hostujícího serveru. Pro vlastní práci s hostovanými systémy je k dispozici servisní konzole a díky ovladačům vmkernelu je možné k základnímu klientovi přistupovat z různých míst Windows Hyper-V Microsoft Hyper-V (16) je hypervisorově (obdobně jako Xen) stavěný serverový systém pro 32 a 64 bitové systémy. Někdy se nazývá také pod kódovým označením Viridian a dříve se jmenoval Windows Server Virtualization. První beta verze Hyper-V byla dodána v jistých edicích Windows Server 2008 a konečná verze byla vydána v červnu Od té doby je Hyper-V dostupný samostatně a zdarma. Dnes je technologie Hyper-V integrovaná do Windows Server 2012 (17), kde pomáhá organizacím všech velikostí zlepšit provozní efektivitu. Hyper-V v systému Windows Server 2012 značně rozšiřuje podporu pro hostitelské procesory a paměti. To nyní obsahuje podporu pro 64 procesorů a 1 TB operační paměti pro hostitelské servery Hyper- V, nový formát virtuálního pevného disku VHDX o kapacitě až 64 TB a lepší odolností. Díky systému Windows Server 2012 s technologií Hyper-V se mohou začít využívat nové technologie, zatímco se stále využívají stávající servery Virtualizace infrastruktury Infrastruktura jako služba (IaaS), není koncepčně nová (5). Společnosti využívají datová centra od té doby, co vznikly. To co odlišuje IaaS od klasických serverů v datových centrech jsou nástroje a služby za ním. Správné IaaS řešení by mělo plně nahradit všechny hardwarové potřeby firem v datových centrech. Mezi základní IaaS služby patří: Správa a provoz serverů Vyrovnávání zátěže Veřejné a soukromé připojení k síti 13

22 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing Zabezpečení sítě Úložiště dat K těmto službám jsou navíc poskytovány všechny potřebné podpůrné služby. Ty zahrnují mimo jiné monitoring, napájení, chlazení, opravy a zabezpečení. Nejdůležitější službou jsou stále kvalifikovaní lidé, kteří se starají bezproblémový chod služby. Někteří globální poskytovatelé IaaS služeb poskytují také řešení pro geografickou diverzifikaci výpočetních zdrojů. To vše je k dispozici za cenu, která je prostě mimo možnosti tradičních fyzických serverů. Typicky se za jeden virtuální server účtují centy za hodinu. Jako první přestavil ucelenou platformu Amazon v roce V roce 2009 přešla firma VMware na řadu cloudových operačních systémů. Po roce 2010 se objevili otevřené IaaS řešení, které získávají značný ohlas. Následuje detailnější popis nejznámějších IaaS řešení Amazon EC2 Amazon Elastic Compute Cloud je webová služba (18), která poskytuje škálovatelnou výpočetní kapacitu na serverech v datových centrech firmy Amazon, které se mohou použít k vytvoření a provozu softwarových systémů. Ke službám a funkcím, které EC2 6 poskytuje, se přistupuje přes webové rozhraní, rozhraní příkazové řádky, nebo standardního API. První beta verzi EC2 vydala firma Amazon v srpnu Kapacita byla omezená a k dispozici byli pouze malé a střední instance. Velké a extra-velké instance byly přidány v roce Dnes je k dispozici celkem 12 druhů instancí. V roce 2008 přidal Amazon další vlastnosti a to statické IP adresy, geograficky oddělená datová centra a datové úložiště EBS 7. V roce 2008 dosáhla služba EC2 verze 1.0 a v roce přibyl monitoring, vyvažování zátěže a konzole AWS 8. 6 EC2 Elastic Compute Cloud 7 EBS Elastic Block Store 8 AWS Amazon Web Services 14

23 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing Při užívání služby Amazon EC2 se platí pouze za kapacitu, která se reálně spotřebuje, procesorový výkon, síťový provoz, atd. Použití této služby eliminuje potřebu nákupu drahého hardware, snižuje potřebu přesného předvídání provozu, dovoluje automaticky nastavit a škálovat IT prostředky při řešení změnových požadavků nebo výkyvů v míře užívání poskytované služby. Mimo výpočetní servery Amazon dále poskytuje řadu služeb pod názvem AWS, které se dají použít v součinnosti s EC2 servery. Mezi tyto služby patří databáze, S3 úložiště a mnoho dalších VMware vsphere VMware vsphere je cloudový virtualizační operační systém od firmy VMware (15). V roce 2009 vyšla první verze VMware vsphere 4. VMware vsphere 4.1 se začal prodávat v srpnu Součástí této aktualizace byl vcenter Configuration Manager, a vcenter Application Discovery Manager. Přibyla schopnost vmotion přesouvat více než jeden virtuální stroj současně z jednoho hostitelského stroje na jiný. V únoru 2011 se přidala podpora pro RHEL 9, Ubuntu a Solaris. V červenci 2012 vydal VMware verzi VMware vsphere 5.1. VMware vsphere je dostupný v několik edicích, které se liší podle dostupných vlastností a ceně licence VMware edice Essentials Tato edice je určena pro menší nasazení (15). Limitace této edice jsou 3 fyzické servery, které se dají spravovat pomocí vcenter serveru, který je součástí této edice. Rozšířená edice Essentials Plus dále přináší možnost vysoké dostupnosti HA Cluster, zálohování pomocí nástroje VMware Data Recovery a možnost přesouvat běžící virtuální servery mezi jednotlivými hostitelskými servery (vmotion). 9 RHEL Red Hat Enterprise Linux 15

24 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing VMware edice Acceleration Kit Acceleration kity jsou balíčky vcenter (15) serveru pro verzi standard (pro správu neomezeného počtu ESXi hostů) a enterprise verzí vsphere (Standard, Enterprise, Enterprise Plus). Limitujícím faktorem pro AK jsou počty patic procesorů a počet zakoupené paměti. Verze Standard poskytuje stejné funkce jako verze Essentials Plus. Vyšší verze jsou potom obohaceny o další služby (vshield Zones, Storage vmotion ) pro podporu virtuální infrastruktury OpenStack OpenStack je cloudová platforma, kterou v červnu roku 2010 vytvořili společnosti Rackspace Hosting a NASA (19). Vychází z platformy Nebula z dílny NASA. NASA se spojila s firmou Rackspace, která vyvíjela platformu Cloud Files, která byla komplementární k nově vznikající aplikaci Nebula. První verze OpenStack systému byla uvolněna pod licencí Apache, která dovoluje téměř neomezené použití. První verze projektu byla vydána po čtyřech měsících pod označením Austin s plány na pravidelný cyklus nových verzí každých několik měsíců. Projekt adoptovali brzy i populární Linuxové distribuce Ubuntu Linux a Red Hat Linux, které pomáhají s vývojem a distribucí produkčních verzí systému Apache CloudStack Apache CloudStack (20) je software určený k nasazení a správu velkého počtu virtuálních strojů ve formě vysoce dostupné a škálovatelné infrastruktury jako služby. CloudStack používá celá řada poskytovatelů služby veřejného cloudu, mnoho společností má navíc také svůj soukromý cloud jako součást hybridního cloudového řešení. CloudStack je komplexní řešení, které zahrnuje celý balík funkcí, které se očekávají od IaaS řešení: orchestraci výpočetního výkonu, Network-as-a-Service, správu uživatelů služby, úplného a otevřeného rozhraní, počítání zdrojů, a prvotřídní uživatelské rozhraní. 16

25 Kapitola 3. Virtualizace a cloud computing CloudStack v současné době podporuje nejpopulárnější hypervisory VMware, KVM, Xen a XCP10. Uživatelé mohou spravovat svůj cloud přes jednoduché webové rozhraní, nástroje příkazového řádku nebo plnohodnotné API. Rozhraní, které CloudStack poskytuje, je kompatibilní s AWS EC2 a S3 pro ty organizace, které mají potřebu nasazovat hybridní cloudy Virtualizace aplikační platformy Nejmladší z rodiny virtuálních služeb je virtualizace aplikační platformy (8). Platforma jako služba PaaS (8) poskytuje výpočetní platformu s celým řešením jako službu. V tomto modelu spotřebitel vytváří aplikace pomocí nástroje a knihoven dostupných od poskytovatele. Spotřebitel si řídí nasazení softwaru a konfiguraci nastavení. Poskytovatel poskytuje sítě, servery, datových úložiště a další služby. Díky PaaS lze nasadit aplikace bez nákladů a nutnosti nákupu drahého hardware a software Google App Engine GAE 11 umožňuje spouštět webové aplikace na infrastruktuře Googlu (21). Aplikace v App Engine se velmi snadno udržují a dobře škálují svůj výkon podle toho, jak rostou potřeby aplikace. V Google App Engine nejsou žádné servery. Stačí pouze nahrát aplikaci, a ta je okamžitě připravena pro své uživatele. Aplikace se dají provozovat na vlastní doméně, například nebo se může použít generická doména appspot.com. Aplikace mohou být plně veřejné, nebo s omezeným přístupem pouze pro členy vaší organizace. GAE podporuje aplikace napsané v různých programovacích jazycích. Díky integrovanému Java prostředí mohou být aplikace vytvořené pomocí standardních Java technologií, včetně JVM, Java servletů nebo jiných jazyků, které se kompilují do JVM, jako je JavaScript nebo Ruby. App Engine dále poskytuje Python runtime prostředí s 10 XCP XenServer Cloud Platform 11 GAE Google App Engine 17

w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack

w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack http://www.ulticloud.com http://www.openstack.org Představení OpenStacku 1. Co OpenStack je a není 2.

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Pokročilé architektury počítačů

Pokročilé architektury počítačů Pokročilé architektury počítačů Tutoriál 2 Virtualizace a její dopady Martin Milata Obsah Virtualizace Jak virtualizace funguje Typy HW podpora virtualizace Dopady virtualizace Jak virtualizace funguje?

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Technologie KVM Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Část 1 Virtualizace obecně Virtualizace Systém umožňující využívat jeden zdroj pro více systémů Hardware jako zdroj

Více

Virtualizace na Linuxu

Virtualizace na Linuxu Virtualizace na Linuxu Silicon Hill 13.4.2010 zdroj:xkcd.com Outline 1 2 3 Co to je virtualizace obecně = abstrakce počítačových zdrojů konkrétně pro nás = technika, který na jednom fyzickém počítači umožní

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Využití opensource při stavbě infrastrukturního cloudu Martin Kopta

Využití opensource při stavbě infrastrukturního cloudu Martin Kopta Využití opensource při stavbě infrastrukturního cloudu Martin Kopta 5. listopad 2011 M. Kopta Využití opensource při stavbě IaaS cloudu 1/21 Program Co je cloud? Základní pojmy Struktura IaaS cloudu Z

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

NÁSTROJE PRO VIRTUALIZACI POČÍTAČE

NÁSTROJE PRO VIRTUALIZACI POČÍTAČE NÁSTROJE PRO VIRTUALIZACI POČÍTAČE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Nástroje pro virtualizaci Autor Martin

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

IBM Tivoli Monitoring pro Virtuální prostředí

IBM Tivoli Monitoring pro Virtuální prostředí IBM Tivoli Monitoring pro Virtuální prostředí Virtuální infrastruktura je dnes samozřejmostí a investicemi do ní získáváte stále větší užitnou hodnotu všech vašich dostupných prostředků. Společnosti se

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Physical, Virtual, Cloud (PVC) Fyzické prostředí Windows a Linux operační systémy, servery a pracovní stanice

Více

Virtualizační platforma ovirt

Virtualizační platforma ovirt Úvod Virtualizační platforma ovirt 12.11.2015 Jiří Sléžka CIT, Slezská univerzita v Opavě Virtualizační platforma ovirt, ORS2015, Jiří Sléžka, CIT SLU 1 Virtualizace Provoz více virtuálních instancí počítače

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace

Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace Ctibor Duda, Client Technical Professional Ctirad Navrátil, Client Technical Professional 1 2011 IBM Corporation Co dělá cloud cloudem Workflow

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-16

Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Cloudové technologie Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí Cloudové technologie.

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Nové produkty Red Hat v oblasti virtualizace Ondřej Suchý, RHCVSP Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor

Více

VIRTUALIZACE POČÍTAČE HISTORIE A VÝVOJ

VIRTUALIZACE POČÍTAČE HISTORIE A VÝVOJ VIRTUALIZACE POČÍTAČE HISTORIE A VÝVOJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Virtualizace počítače historie a

Více

Budování infrastruktury v době digitalizace společnosti

Budování infrastruktury v době digitalizace společnosti Budování infrastruktury v době digitalizace společnosti Vladimír Střálka, VMware Country Manager, CZ/SK Mikulov, září 2016 2016 VMware Inc. Všechna práva vyhrazena. Co říkají o infrastruktuře manažeři

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu Milan Leszkow CTO INTERNET CZ, a. s. Květen 20, 2013 Cloud Computing Charakteristika Používání a správa výpočetních zdrojů (HW,SW) poskytovaných jako

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016 Petr Vlk KPCS CZ WUG Days 2016 8. října 2016 Nástroj pro moderní dobu Rychlost Flexibilita Komplexita Rychlé nastavení Rychlejší řešení problémů Inovace každý den Podpora současných nástrojů Vlastní řešení

Více

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Linux on Azure Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Pozitivní informace na začátek Ano, opravdu je to možné!!! Agenda Co je Linux Pohled Microsoftu na Linuxu Technologie Microsoft Azure Podpora Linuxu

Více

Co je to virtualizace?

Co je to virtualizace? Virtualizace PC Co je to virtualizace? Virtualizace je v informatice označení postupů a technik, které umožňují v počítači přistupovat k dostupným zdrojům jiným způsobem, než jakým fyzicky existují. Virtualizovat

Více

Backup Srovnání licencí. Přehled

Backup Srovnání licencí. Přehled Backup 12.5 Srovnání licencí Přehled Acronis Backup 12.5 je světově nejrychlejší a nejjednodušeji použitelné zálohovací řešení chránící data na 21 platformách, ať už jsou umístěna on-premise, ve vzdálených

Více

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST zálohování dat DPDC Protection DPDC Protection Jednoduchost, spolehlivost a výkonnost zálohování dat DPDC Protection je

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí

Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí Vladimír Jelen Channel Manager CZ, SK, HU +420 777 200 350 vladimir.jelen@veeam.com Veeam Backup & Replication pro VMware a Hyper-V Ochrana dat

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše.

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. Antivirová bouře Doprovodné technologie, mezi které patří i zabezpečovací subsystémy, hlavně EPP (Endpoint Protection Platforms), se snaží

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Backup Srovnání edicí. Základní přehled

Backup Srovnání edicí. Základní přehled Backup 12.5 Srovnání edicí 12.5 je dostupný ve dvou edicích, Standard a Advanced, a chrání data ve vzdálených i v on-premise systémech, v soukromých i veřejných cloudech i na mobilních zařízeních. Podporuje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

SmartCloud Enterprise

SmartCloud Enterprise 16.2.2012 SmartCloud Enterprise Michal Votava Cloud Solution Representative Agenda: Historie stručně Proč bychom se měli zajímat? Představení služby SmartCloud Enterprise (SCE) Živá úkázka Q &A Vývoj IT

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE SYMANTEC JE ZÁLOHOVÁNÍ. Symantec nyní dodává rychlou, důvěryhodnou ucelenou datovou a systémovou ochranu pro virtuální i fyzické systémy. SYMANTEC JE OBNOVOVÁNÍ. Virtualizace serverů je Připojte se k rostoucímu

Více

Automatizace správy linuxové infrastruktury pomocí Katello a Puppet LinuxDays 2015 10.10.2015

Automatizace správy linuxové infrastruktury pomocí Katello a Puppet LinuxDays 2015 10.10.2015 Automatizace správy linuxové infrastruktury pomocí Katello a Puppet LinuxDays 2015 10.10.2015 Milan Zelenka @ ENLOGIT s.r.o. Obsah přednášky Co je životní cyklus IT systémů a jak lze zautomatizovat Představení

Více

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere Lukáš Radil, konzultant Agenda Agenda Výchozí stav Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Příprava projektu Agenda Výchozí

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Nasazování, poskytování a aktualizace systému Windows Server pomocí systému System Center

Nasazování, poskytování a aktualizace systému Windows Server pomocí systému System Center Automatizované a centralizované nasazení, poskytování a aktualizace systému Windows Server Nasazení a údržba operačních systémů Windows Server v datových centrech a v prostředí informačních technologií

Více

Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb?

Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb? Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb? Tomáš Novák, technický ředitel December 08 th 2015 2015 Cloud4com, a.s. All rights reserved. www.cloud4com.com Společnost Cloud4com, a.s. Přední český poskytovatel

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

KAPITOLA 1 Úvod do zkoušky VMware Certified Professional pro vsphere 25. KAPITOLA 2 Úvod do serverové virtualizace a řady produktů VMware 43

KAPITOLA 1 Úvod do zkoušky VMware Certified Professional pro vsphere 25. KAPITOLA 2 Úvod do serverové virtualizace a řady produktů VMware 43 Stručný obsah KAPITOLA 1 Úvod do zkoušky VMware Certified Professional pro vsphere 25 KAPITOLA 2 Úvod do serverové virtualizace a řady produktů VMware 43 KAPITOLA 3 Instalace, upgrade a konfigurace serveru

Více

Vmware / XEN / Hyper-V. DR Lokalita. Full repliky. Snapshoty

Vmware / XEN / Hyper-V. DR Lokalita. Full repliky. Snapshoty Virtuálním serverům virtuální data Prezentoval: Lukáš Kubín Systems Architect COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s. lkubin@coma.cz COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY, a.s. Založena v roce 1995 = 14 let zkušeností v oboru.

Více

Lepší efektivita IT & produktivita

Lepší efektivita IT & produktivita Ochraňte vaše podnikání Lepší efektivita IT & produktivita Buďte připraveni pro cloud Just in Time & Just Enough Administration Windows Defender for malware protection Trusted/Secure boot Shielded Virtual

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Využití systému Dynamips a jeho nástaveb pro experimenty se síťovými technologiemi Petr Grygárek

Využití systému Dynamips a jeho nástaveb pro experimenty se síťovými technologiemi Petr Grygárek Využití systému Dynamips a jeho nástaveb pro experimenty se síťovými technologiemi Petr Grygárek katedra informatiky fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Agenda Motivace

Více

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem Výchozí stav Virtualizace je na Vysoké škole polytechnické Jihlava intenzivně využívána při výuce předmětu Počítačové sítě I. (dále jen PS1), Počítačové sítě II. (dále jen PS2) a Operační systémy. Předměty

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Efektivní ochrana dat ve virtualizovaném prostředí. Marek Bradáč

Efektivní ochrana dat ve virtualizovaném prostředí. Marek Bradáč Efektivní ochrana dat ve virtualizovaném prostředí Marek Bradáč Agenda Představení TSM for Virtual Environments 6.2 Praktická ukázka (video) 2 Úvod IBM Tivoli Storage Manager Vám může pomoci: Snížením

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Management virtualizace Management of virtualization

Management virtualizace Management of virtualization Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky, pedagogická fakulta Management virtualizace Management of virtualization Autor: Lukáš Komárek Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, Csc. Datum

Více

Virtualizace síťových prvků

Virtualizace síťových prvků Virtualizace síťových prvků Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz EUROPEN, Herbertov, 11.-14.května 2014 O čem se budeme bavit... o virtualizaci síťových prvků provozovaných jako VM v virtualizačních infrastrukturách

Více

Trask solutions Jan Koudela Životopis

Trask solutions Jan Koudela Životopis Trask solutions Životopis Shrnutí Kandidát pro roli: Krátký popis: Zkušenosti a kompetence Zákazníci:, GE Money Bank, ING Bank, Komerční banka Telefónica Nejvyšší kontrolní úřad, RWE Kompetence:.NET vývoj

Více

Příloha č. 1 k čj.: 1/120/ Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR

Příloha č. 1 k čj.: 1/120/ Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR Příloha č. k čj.: /0/0-0 Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR. Obsah. Obsah.... Předmět veřejné zakázky.... Požadavky na nový HW..... Komoditní x Servery

Více

Konference economia - outsourcing

Konference economia - outsourcing Konference economia - outsourcing Tomáš Knoll 27. února 2013 Member of the Agenda 1. Představení společnosti 2. Reální zákazníci jak Cloud pomáhá 3. DEMO 4. Q&A, závěr 2. Představení společnosti O společnosti

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Efektivní provoz koncových stanic

Efektivní provoz koncových stanic Efektivní provoz koncových stanic Jan Vávra SSP Datacenter Trendy a výzvy Trend a situace Více starostí Co chtějí uživatelé Překvapivě více pracovat. IT. Co udělá? Musí reagovat. Různorodá zařízení, mobilita,

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant

Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant Virtuální desktopová infrastruktura I. Virtuální desktopová infrastruktura II. využívání

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

ArcGIS Server 10.1/10.2

ArcGIS Server 10.1/10.2 ArcGIS Server 10.1/10.2 Úvod do mapového serveru firmy ESRI Podpořeno grantem FRVŠ číslo 2308G1/2012. Katedra geomatiky, www.company.com Úvod Trend dnešní doby Desktop > Server (Cloud) ESRI je klíčovým

Více

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s.

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s. Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu Simac Technik ČR, a.s. Praha, 26.10. 2012 Jan Kolář Vedoucí Technického Oddělení Jan.kolar@simac.cz Úvod 9:00 Úvod, novinky

Více

Virtualizace. Miroslav Novotný

Virtualizace. Miroslav Novotný Virtualizace Miroslav Novotný Setkání správců NIS Svratka, 17.6.2009 Pojem virtualizace Virtualizace v ICT = (zdánlivé) výpočetní prostředí Historie: 60. léta 20. stol. virtuální stroje v rámci IBM systémů

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Michal Votava IBM GTS Cloud Sales. Přehled IBM služeb v cloudu. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Michal Votava IBM GTS Cloud Sales. Přehled IBM služeb v cloudu. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Přehled IBM služeb v cloudu Petr Leština Client IT Architect Michal Votava IBM GTS Cloud Sales Agenda IBM a Cloud Computing Co IBM nabízí v oblasti Cloud Computingu Proč IBM? Závěr

Více

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft Případové studie a kulatý stůl Dalibor Kačmář, Microsoft Případová studie využití Microsoft Azure společnosti Ness Akviziční systém společnosti Cofidis Vysoká dostupnost celého řešení Zeštíhlení IT oddělení

Více

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 2 VSPEX MANŽELSTVÍ BEZ ZÁVAZKŮ Copyright 2012 EMC Corporation. All

Více