Výroní zpráva pro rok Geografický informaní systém msta Plzn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn"

Transkript

1 Výroní zpráva pro rok 2006 Geografický informaní systém msta Plzn Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Správa informaních technologií msta Plzn

2 Úsek správa ISMP správa GIS Správa GIS je organizan lenna do pracoviš dle následujícího schématu. správce aplikací GIS, komunikace s externími správci provoz úloh GIS DTMMP specialista pro správu a údržbu GIS, metodika provoz úloh GIS aktualizace dat tiskové výstupy provoz úloh GIS aktualizace dat Centrum pro správu GIS Geografický informaní systém (GIS) je souástí komplexního Informaního systému msta Plzn (ISMP). Cílem úseku GIS je: Zajistit pro uživatele servis ve form poskytování geografických dat v digitální podob prostednictvím internetové aplikace GSWeb, GSHTML jako jednotného grafického prostedí, v nmž jsou data prezentována. Shromažovat data, pipravovat podklady, soutisky, tvoit pracovní nástroje a prostedí pro uživatele a reprezentovat msto. Správa a podpora provozovaných aplikací Poizování grafických dat Aktualizace grafických dat o (periodické zpracování: katastrální mapa SPI, SGI (z VFK), majetek msta (v. mimo Plze), ísla domovní a orientaní, uzavírky, daové koeficienty, tvorba ploch budov, územní plán apod.) Tiskové výstupy, obsluha plotteru Skenování podkad Pedávání výstup z GIS msta Plzn o evidence Žádostí, Nevýhradních licenních smluv a Pedávacích protokol o píprava dat, exporty, formáty Digitální technická mapa o Pebírání ZSPS a vydávání potvrzení o Zpracování dodaných ZSPS do DTM o Pedávání dat pro tvorbu DTM o Píprava dat pro pasporty SVSMP o Výmna dat se správci inženýrských sítí Optická sí MISNet, PILSNet o Ovování prbhu optiky - vydávání vyjádení o existenci sdlovacího vedení o Zakreslování nových prbh sít Metodika GIS Rozvoj GISu, jednání, konzultace, prezentace Instalace, podpora uživatelm GIS Datový model, pístupy, administrace Správa licencí provozovaného SW Správa smluv, nákupy dat, realizace výbrových ízeních Aktualizace www stránek o GIS, Mapový portál Integrace GIS (do www msta) Metadata o GIS (Dostupná data) 2

3 Propojování s jinými aplikacemi Zálohování Pod tmito snahami se skrývá nároná údržba a rozvoj rozsáhlého databázového skladu digitálních dat, které jsou pln v režii SITMP. 1. Rozvoj systému v roce Technologická struktura GIS Souasnou technologii lze charakterizovat dvma základními atributy zpracováním geografických dat standardní relaní databázovou technologií a nasazením webových prostedk pro plošné šíení a využívání tchto dat. Mstský GIS je vystavn v tívrstvé architektue. Základem je uniformní datový sklad na bázi MS SQL Serveru 2000 pro správu grafické i popisné složky dat. Zde probíhá i datové modelování a nástroji databáze jsou spravována uživatelská práva a pístupy k datm. Technologická architektura GIS je tvoena prostedky firmy GEOVAP, spol. s r.o. Obr.. 1. Technologická struktura 1.2. GEOSTORE V6 V roce 2006 nadále pokraoval vývoj a testování systému GEOSTORE V6 (díve GSEDIT), který je vlastním uceleným grafickým prostedím firmy GEOVAP. Vzhledem k tomu, že se tento produkt neustále rozvíjí, byl nasazen pro testování jen na omezeném potu pracoviš. Stžejním nástrojem pro poizování dat jsou aplikace MicroStation (GeoOutlook) vybavené nadstavbou GEOSTORE V5. I pes to se ukázala užitenost nové verze v ad operací a mže být využit na nov vznikajících pracovištích. 3

4 1.3. GSWEB, GSHTML Z hlediska prohlížení dat na internetu došlo zejména k rozvoji aplikace GSHTML tak, aby splovala požadavky pro nasazení a rozšíení v prostedí webových stránek msta a byla využitelná ve vznikajících aplikacích. Jedná se o možnost volat aplikaci rznými zpsoby: 1) jako plný prohlíže se seznamem vrstev nebo 2) jako okno prohlížee pouze s ovládáním pohledu nebo 3) zobrazení samotné mapy jako obrázku. Pro pohodlné využití tchto možností byly navrženy a realizovány funkce (ASP), které umožní tvrci www stránek samostatn definovat odkaz na mapu, vetn skladby vrstev a umístní výezu, a umístit jej na potebné místo. Tyto funkce využívají základní definice pro lokalizace a zobrazování a jsou uloženy a spravovány v databázi. V souvislosti s používáním GSHTML bylo vyešeno i zvýraznní lokalizovaných objekt. Aplikace GSWEB zstala i nadále hlavním webovým klientem pro prohlížení GIS dat a byly implementovány úpravy zajišující jeho plnou funknost vzhledem k rozvíjejícímu se datovému modelu a technologii. Vzhledem k zániku podpory prostedí JAVA Virtual Machine od Microsoft byl testován applet nad JAVA v a 1.5 od SUN, vetn instalace kvalitnjšího tisku (com.neva.coroutine). Pi povolení bezpenostních nastavení v Internet Exploreru bylo dosaženo s JAVA SUN stejných výsledk a komfortu pro uživatele jako pro JAVA VM. Využívání aplikace GSWEB Koncoví uživatelé využívají data prostednictvím bžného webového prohlížee a aplikace GSWeb. Jedná se o Magistrát msta Plzn (MMP), píspvkové organizace, úady mstského obvodu ÚMO 1 až ÚMO 10, organizace zízené mstem, další organizace a veejnost. Poet tchto uživatel není omezen. Využívání aplikace GSWeb Ostatní, veejnost Úady mstkých obvod Spoluúast msta, a.s. Píspvkové organizace Magistrát msta Plzn Poet dotaz na data Obr.. 2. Nárst prohlížení GIS dat uživateli 4

5 2. Aplikace 2.1. GIS portál msta Plzn GIS portál msta Plzn je prvodce mapami, aplikacemi a službami v GIS, který slouží ke snadné orientaci všem uživatelm. Je k dispozici na adrese nebo je pístupný z hlavních stránek Informaního serveru msta Plzn (pod odkazem Mapový portál ). Na jediné adrese zde naleznete: odkazy na aplikace (GSHTML) s mapami zamenými na konkrétní téma (turistika, životní prostedí, doprava, územní lenní apod.), odkazy na aplikace (GSWEB) s kompletními veejnými daty a propracovanými uživatelskými funkcemi pro prohlížení map, speciální aplikace využívající GIS data (3D model, Povodový model, dynamicky generované www stránky apod.), popis Geografického informaního systému msta Plzn, vetn uvedení výhod, seznamu dostupných dat, ukázek možností systému, zpsobu vedení pasport a jednotlivých kategorií dat a podmínky poskytování digitálních dat, odkazy na užitené adresy s podobnou tématikou (Katastr nemovitostí ÚZK, mapy Krajského úadu Plzeského kraje, spolupracující firmy apod.). Obr.. 3. Úvodní stránka portálu: 5

6 2.2. 3D model msta Pilotní projekt 3D modelu je k dispozici na adrese: nebo z GIS portálu msta Plzn na adrese: Zámrem SITMP je provozování interaktivní 3D vizualizace modelu msta. V centru msta jsou k dispozici 3D budovy a v historickém jádru jsou budovy pokryté dokonce texturami fasád. 3D scéna je vytvoena na základ digitálního modelu terénu pokrytého leteckými snímky (ortofotomapami) a jejich publikování je na internetu (pomocí webhostingu) i pro veejnost. Tento model umožuje vyhledávání objekt, získání základních informací, natáení, pibližování, ale hlavn interaktivní prlety nad územím podle pání uživatele nebo podle peddefinovaných tras. Název 3D projektu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2006 poet pístup v jednotlivým msících 4143 Plze-Full Plze-Lite Plze-Olympiáda Obr.. 4. Poet pístup využívání aplikace uživateli 2.3. Povodový model Na GIS portálu pod nabídkou "Povodový model pro MMP" jsou k dispozici výsledky studie Aktualizace povodového modelu Plze Na stejné stránce dole je k dispozici i starší studie z roku Verze pro internet bude pipravena po kontrole dat intranetové prezentace PM Aktuální model je dostupný též na samostatné adrese: Obr.. 5. Úvodní stránka povodového modelu pro intranet 6

7 2.4. Mobilní GIS PDA s GPS pro mobilní sbr dat je nasazeno na SVSMP pro evidenci doplujících údaj o dopravním znaení pímo v terénu. Aplikace PocketGS (v PDA) umožuje export bodových grafických prvk spolu s definovanými atributy do PDA (prostednictvím *.gml a *.xml formátu), tam provést editaci popisných atribut a data zptn aktualizovat v GIS databázi. Na PDA je možno využívat íselník. Jako podkladové mapy umožuje PocketGS jednoduše importovat libovolná data zobrazovaná v GSWeb. V roce 2006 probíhal další vývoj aplikace PocketGS a nyní je k dispozici verze Ta mimo dosavadní funknost umožuje zakládat nové bodové objekty a vyplnit k nim atributy podle existujících prvk. Novou funkcí je i posun stávajících objekt a možnost nastavení píznaku pro smazání. Nadále se bude pracovat na synchronizaci penosu dat mezi PDA a databází GIS WWW aplikace Na GIS portálu jsou umístny i nkteré www aplikace, které vycházejí pímo z dat GIS. Jedná se zejména o daové koeficienty, odpadové hospodáství a uzavírky. Mezi tyto aplikace mžeme adit i peddefinované mapy. Pro tyto aplikace byly vytvoeny funkce, které umožují jednoduché volání mapy nap. z Internetu externích stran. Snahou je vytvoit shodný vzhled tchto aplikací, na kterém se bude pracovat v následujícím roce. Obr.. 6. Detail uzavírky s náhledem (mapa jako obrázek) 7

8 Jako aplikaci mžeme chápat i vytvoení dynamicky generované stránky z databáze, která v sob obsahuje specifické údaje. Je nazvaná Sumáe a uživatelé mají okamžitý pístup k nejastji požadovaným aktuálním údajm spoítaným z databáze. Jedná se napíklad o základní údaje o mst (rozloha, poet obyvatel,..), o poty a výstupy prvk z pasport (poty dopravních znaek, lamp VO, kilometráže úsek uliního grafu,...) nebo o údaje o územní celcích. Obr.. 7. Úvodní stránka Sumá 2.6. PMDP propojení s GIS Na základ jednání s Dopravními podniky msta Plzn a jejich zízenou spoleností Pohyblivá reklamní a.s., byla v GIS vytvoena a naplnna vrstva trakních sloup. Pronajímání tchto objekt k reklamním úelm eší dopravní podniky prostednictvím vlastních aplikací KDB. Poté bylo realizováno propojení databází GIS a PMDP (zpístupnné pohledy), které umožuje lokalizovat trakní sloupy v prostedí GIS msta prostednictvím GSWEB. Obrácen je možno z GSWEB získávat informace o sloupech vedené v KDB na PMDP. Souástí tchto prací jsou i konzultace o vytvoení GIS pracovišt na PMDP s aktivním využíváním všech možností a prostedk GIS msta pímo na PMDP. Drobným posunem ve spolupráci s PMDP bylo i propojení informací o zastávkách a úsecích MHD pímo na jízdní ády PMDP. Tato vazba však bude v budoucnu ješt 8

9 rozšíena v závislosti na nasazení nového software pro generování grafikon, který bude dodržovat pevné a unikátní íslování zastávek. 3. Poizování dat Konkrétní informace o aktuálnosti, pvodu grafických dat a jejich pístupnosti pro veejnost jsou k dispozici na hlavní stránce aplikace GSWeb (http://gis.plzencity.cz/ogis/data.asp ) Katastrální mapa Pebíraný soubor ve formátu VFK z ÚZK je prbžn aktualizován do Informaního systému msta Plzn, vetn katastrální mapy a ploch parcel v GSWebu. V GSWebu lze pehledn zobrazit území pokryté katastrální mapou DRM (aktualizuje msto) a katastrální mapou DKM (aktualizuje Katastrální pracovišt Plze-msto, ÚZK) pod vrstvou Katastrální území a volbou tematizace Stav DRM, DKM. Obr.. 8. Území, která aktualizuje SITMP (DRM) a ÚZK (DKM) 9

10 Obr.. 9. Ukázka propojení intranetového klienta GSWEB s Nahlížením do katastru nemovitostí (ÚZK) Digitální technická mapa (DTM) V roce 2005 bylo provedeno proištní povrchové situace v místech styku více zakázek do bezešvé mapy. Od té doby je metodickým pokynem zabezpeeno rutinní napojování kresby, což zárove prodlužuje zpracování zakázky. Za rok 2006 bylo zpracováno 886 zakázek ítajících pibližn grafických prvk povrchové situace. ZPRACOVANÉ ZAKÁZKY POET ROK Obr Poet zpracovaných geodetických zamení 10

11 Aktualizace inženýrských sítí probíhala na základ dat dodaných jednotlivými správci s plroní periodou. V lokalitách, kde je již zamena povrchová situace, docházelo k pedávání digitálních podklad geodetm nebo investorm. Geodetická zamení jsou postupn zpracovávána a zaleována do DTM. Aktuální stav je možno vidt v aplikaci GSWeb pod vrstvou Technická mapa. V rámci tvorby digitální technické mapy byla v roce 2006 dojednána spolupráce s Telefónica O2 R (díve Telecom). Tím do povrchové situace pibylo velké množství nových geodeticky zamený dat, jelikož pedávaná území zahrnují celé katastry. V roce 2006 jich bylo zpracováno 14 a ješt chybí pevzít 6 katastrálních území v. nejvtšího k.ú. Plze. Tímto krokem jsou smluvn zajištni nejdležitjší správci sítí a tvorba povrchové situace nadále pokrauje. Z dvodu zavedení pasport o dalších prvcích DTM (reklamní objekty, hodiny, MIOS, ) byla rozšíena spolupráce se SVS Poskytování dat z GIS msta V beznu 2004 byla schválena Pravidla pro poskytování výstup z datových soubor GIS msta Plzn, která definují jednotný postup pi poskytování GIS dat. Tato pravidla obsahují podmínky pro poskytování výstup: organizacím msta (lánek 4) tetí osob v souvislosti s plnním zakázky pro msto (lánek 5) pro orgány veejné správy a organizace jimi zízené (lánek 6) pro školy (lánek 7) pro správce inženýrských sítí (lánek 8) ostatním právnickým a fyzickým osobám (lánek 9) Všechny dokumenty jsou k dispozici ve formátu PDF nebo DOC na internetové adrese: v oddíle: Služby Správy GIS > Pravidla pro poskytování výstup. Správa GIS, SITMP vtšinou pedává data (hlavn katastrální mapu, povrch. mapu DTM, ortofotomapu, optiku SIT) projektantm a geodetm pro zakázky msta. Z 99% se jedná o bezplatné poskytnutí dat tetí osob v souvislosti s plnním zakázky pro msto nebo studentm. Ron se jedná o více než 80 jednotlivých pedání. POSKYTOVÁNÍ DIG. VÝSTUP POET ROK Obr Poet pedání digitálních dat z GIS msta Plzn 11

12 3.4. Pasporty Na základ požadavk organizací msta (SVS, PMDP, obvody,..) vznikaly nové datové modely pro pasportizaci objekt. Zpracován byl pasport svtelných signalizaních zaízení a na jeho rozvoji a aktualizaci se dále pracuje. Pro SVS byla vytvoena vrstva oblastí rozvad veejného osvtlení, na jejímž základ jsou identifikována jednotlivá svtelná místa. Pasport zastávek MHD je dalším pasportem, který vznikl na základ objednávky SVS. Ostatní stávající pasporty byly nadále rozvíjeny. Po konzultacích s PMDP (Pohyblivá reklamní) byl pipraven a naplnn pasport trakních sloup v GIS msta jako základ pro propojení na aplikace KDB v prostedí PMDP. Dalším píkladem spolupráce s mstskými obvody je realizace a naplnní pasportu výlepových ploch pro mstský obvod 1 a Generel zásobování pitnou vodou a generel odvodnní Generely vznikající z poteby SIMP se nadále rozvíjely a SITMP se úastnila výrobních výbor. V prbhu roku byla doplnna data generelu odvodnní v SHP formátu a po mnoha konzultacích byla data generelu pevedena a zveejnna v GIS msta. Zpracování generelu zásobování pitnou vodou je v pokroilém stadiu a SIT eká na pedání výstup pro jejich zpracování Nové vrstvy a aktualizace dat Zajištní aktuálnosti dat a tvorba nových vrstev pináší komfort uživatelm. V roce 2006 byla množina stávajících vrstev rozšíena o ubytovací zaízení, která byla kompletn poízena na základ podklad z Odboru propagace a marketingu. Na základ nové spolupráce s O2 mohla vzniknout vrstva telekomunikaních tras. Další novinkou bylo zpracování návrh zmn (Funkních ploch a VPS) a rozvojových území územního plánu. Sjednoceny byly optické sít a byly pipraveny daové koeficienty pro rok Mezi další aktualizované vrstvy patí odpadové hospodáství na základ podklad z mstských ástí, dále kompetenní mapa zelen pro SVS a také kresby kanceláí v budovách MMP pro aplikaci Telefonního seznamu. Doplnna byla kresba zátopových území v povodí Berounky a Klabavy a na území Lhoty. Vše na základ podklad od OŽP. Aktualizována byla také kresba budov a UIR ísel popisných a orientaních. Na konci roku zaalo prvotní ištní dat mezi UIR_GIS a Registrem budov Ostatní rozvoj V zájmu efektivního poizování a správy dat byly vyvolány konzultace a upraveny datové toky tak, aby byla jasná zodpovdnost za kvalitu dat, jejich pvod a aktuálnost. Týká se to zejména zpsobu aktualizací pasport na SVS. V roce 2006 byla samozejm i nadále provádna školení a poskytovány konzultace v oblasti rozvoje a poizování dat. V oekávání nové verze balíku aplikací KDB byly provedeny úpravy v Registru pronajatých ploch tak, aby byla pi migraci dat minimalizována chybovost. Veškerá dokumentace a smlouvy uzavírané za úelem poskytování a výmny dat byly vkládány do aplikace KEVIS a po zavedení SCRIPTUM také do nho. 4. Prezentace GIS GIS msta byl v roce 2006 prezentován na konferenci EurOpen v Mikulov a taktéž formou píspvku do asopisu egoverment. 12

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2010 íslo 5 strana 458 542 ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz eské ekologické manažerské

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více