Výroní zpráva pro rok Geografický informaní systém msta Plzn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn"

Transkript

1 Výroní zpráva pro rok 2006 Geografický informaní systém msta Plzn Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Správa informaních technologií msta Plzn

2 Úsek správa ISMP správa GIS Správa GIS je organizan lenna do pracoviš dle následujícího schématu. správce aplikací GIS, komunikace s externími správci provoz úloh GIS DTMMP specialista pro správu a údržbu GIS, metodika provoz úloh GIS aktualizace dat tiskové výstupy provoz úloh GIS aktualizace dat Centrum pro správu GIS Geografický informaní systém (GIS) je souástí komplexního Informaního systému msta Plzn (ISMP). Cílem úseku GIS je: Zajistit pro uživatele servis ve form poskytování geografických dat v digitální podob prostednictvím internetové aplikace GSWeb, GSHTML jako jednotného grafického prostedí, v nmž jsou data prezentována. Shromažovat data, pipravovat podklady, soutisky, tvoit pracovní nástroje a prostedí pro uživatele a reprezentovat msto. Správa a podpora provozovaných aplikací Poizování grafických dat Aktualizace grafických dat o (periodické zpracování: katastrální mapa SPI, SGI (z VFK), majetek msta (v. mimo Plze), ísla domovní a orientaní, uzavírky, daové koeficienty, tvorba ploch budov, územní plán apod.) Tiskové výstupy, obsluha plotteru Skenování podkad Pedávání výstup z GIS msta Plzn o evidence Žádostí, Nevýhradních licenních smluv a Pedávacích protokol o píprava dat, exporty, formáty Digitální technická mapa o Pebírání ZSPS a vydávání potvrzení o Zpracování dodaných ZSPS do DTM o Pedávání dat pro tvorbu DTM o Píprava dat pro pasporty SVSMP o Výmna dat se správci inženýrských sítí Optická sí MISNet, PILSNet o Ovování prbhu optiky - vydávání vyjádení o existenci sdlovacího vedení o Zakreslování nových prbh sít Metodika GIS Rozvoj GISu, jednání, konzultace, prezentace Instalace, podpora uživatelm GIS Datový model, pístupy, administrace Správa licencí provozovaného SW Správa smluv, nákupy dat, realizace výbrových ízeních Aktualizace www stránek o GIS, Mapový portál Integrace GIS (do www msta) Metadata o GIS (Dostupná data) 2

3 Propojování s jinými aplikacemi Zálohování Pod tmito snahami se skrývá nároná údržba a rozvoj rozsáhlého databázového skladu digitálních dat, které jsou pln v režii SITMP. 1. Rozvoj systému v roce Technologická struktura GIS Souasnou technologii lze charakterizovat dvma základními atributy zpracováním geografických dat standardní relaní databázovou technologií a nasazením webových prostedk pro plošné šíení a využívání tchto dat. Mstský GIS je vystavn v tívrstvé architektue. Základem je uniformní datový sklad na bázi MS SQL Serveru 2000 pro správu grafické i popisné složky dat. Zde probíhá i datové modelování a nástroji databáze jsou spravována uživatelská práva a pístupy k datm. Technologická architektura GIS je tvoena prostedky firmy GEOVAP, spol. s r.o. Obr.. 1. Technologická struktura 1.2. GEOSTORE V6 V roce 2006 nadále pokraoval vývoj a testování systému GEOSTORE V6 (díve GSEDIT), který je vlastním uceleným grafickým prostedím firmy GEOVAP. Vzhledem k tomu, že se tento produkt neustále rozvíjí, byl nasazen pro testování jen na omezeném potu pracoviš. Stžejním nástrojem pro poizování dat jsou aplikace MicroStation (GeoOutlook) vybavené nadstavbou GEOSTORE V5. I pes to se ukázala užitenost nové verze v ad operací a mže být využit na nov vznikajících pracovištích. 3

4 1.3. GSWEB, GSHTML Z hlediska prohlížení dat na internetu došlo zejména k rozvoji aplikace GSHTML tak, aby splovala požadavky pro nasazení a rozšíení v prostedí webových stránek msta a byla využitelná ve vznikajících aplikacích. Jedná se o možnost volat aplikaci rznými zpsoby: 1) jako plný prohlíže se seznamem vrstev nebo 2) jako okno prohlížee pouze s ovládáním pohledu nebo 3) zobrazení samotné mapy jako obrázku. Pro pohodlné využití tchto možností byly navrženy a realizovány funkce (ASP), které umožní tvrci www stránek samostatn definovat odkaz na mapu, vetn skladby vrstev a umístní výezu, a umístit jej na potebné místo. Tyto funkce využívají základní definice pro lokalizace a zobrazování a jsou uloženy a spravovány v databázi. V souvislosti s používáním GSHTML bylo vyešeno i zvýraznní lokalizovaných objekt. Aplikace GSWEB zstala i nadále hlavním webovým klientem pro prohlížení GIS dat a byly implementovány úpravy zajišující jeho plnou funknost vzhledem k rozvíjejícímu se datovému modelu a technologii. Vzhledem k zániku podpory prostedí JAVA Virtual Machine od Microsoft byl testován applet nad JAVA v a 1.5 od SUN, vetn instalace kvalitnjšího tisku (com.neva.coroutine). Pi povolení bezpenostních nastavení v Internet Exploreru bylo dosaženo s JAVA SUN stejných výsledk a komfortu pro uživatele jako pro JAVA VM. Využívání aplikace GSWEB Koncoví uživatelé využívají data prostednictvím bžného webového prohlížee a aplikace GSWeb. Jedná se o Magistrát msta Plzn (MMP), píspvkové organizace, úady mstského obvodu ÚMO 1 až ÚMO 10, organizace zízené mstem, další organizace a veejnost. Poet tchto uživatel není omezen. Využívání aplikace GSWeb Ostatní, veejnost Úady mstkých obvod Spoluúast msta, a.s. Píspvkové organizace Magistrát msta Plzn Poet dotaz na data Obr.. 2. Nárst prohlížení GIS dat uživateli 4

5 2. Aplikace 2.1. GIS portál msta Plzn GIS portál msta Plzn je prvodce mapami, aplikacemi a službami v GIS, který slouží ke snadné orientaci všem uživatelm. Je k dispozici na adrese nebo je pístupný z hlavních stránek Informaního serveru msta Plzn (pod odkazem Mapový portál ). Na jediné adrese zde naleznete: odkazy na aplikace (GSHTML) s mapami zamenými na konkrétní téma (turistika, životní prostedí, doprava, územní lenní apod.), odkazy na aplikace (GSWEB) s kompletními veejnými daty a propracovanými uživatelskými funkcemi pro prohlížení map, speciální aplikace využívající GIS data (3D model, Povodový model, dynamicky generované www stránky apod.), popis Geografického informaního systému msta Plzn, vetn uvedení výhod, seznamu dostupných dat, ukázek možností systému, zpsobu vedení pasport a jednotlivých kategorií dat a podmínky poskytování digitálních dat, odkazy na užitené adresy s podobnou tématikou (Katastr nemovitostí ÚZK, mapy Krajského úadu Plzeského kraje, spolupracující firmy apod.). Obr.. 3. Úvodní stránka portálu: 5

6 2.2. 3D model msta Pilotní projekt 3D modelu je k dispozici na adrese: nebo z GIS portálu msta Plzn na adrese: Zámrem SITMP je provozování interaktivní 3D vizualizace modelu msta. V centru msta jsou k dispozici 3D budovy a v historickém jádru jsou budovy pokryté dokonce texturami fasád. 3D scéna je vytvoena na základ digitálního modelu terénu pokrytého leteckými snímky (ortofotomapami) a jejich publikování je na internetu (pomocí webhostingu) i pro veejnost. Tento model umožuje vyhledávání objekt, získání základních informací, natáení, pibližování, ale hlavn interaktivní prlety nad územím podle pání uživatele nebo podle peddefinovaných tras. Název 3D projektu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2006 poet pístup v jednotlivým msících 4143 Plze-Full Plze-Lite Plze-Olympiáda Obr.. 4. Poet pístup využívání aplikace uživateli 2.3. Povodový model Na GIS portálu pod nabídkou "Povodový model pro MMP" jsou k dispozici výsledky studie Aktualizace povodového modelu Plze Na stejné stránce dole je k dispozici i starší studie z roku Verze pro internet bude pipravena po kontrole dat intranetové prezentace PM Aktuální model je dostupný též na samostatné adrese: Obr.. 5. Úvodní stránka povodového modelu pro intranet 6

7 2.4. Mobilní GIS PDA s GPS pro mobilní sbr dat je nasazeno na SVSMP pro evidenci doplujících údaj o dopravním znaení pímo v terénu. Aplikace PocketGS (v PDA) umožuje export bodových grafických prvk spolu s definovanými atributy do PDA (prostednictvím *.gml a *.xml formátu), tam provést editaci popisných atribut a data zptn aktualizovat v GIS databázi. Na PDA je možno využívat íselník. Jako podkladové mapy umožuje PocketGS jednoduše importovat libovolná data zobrazovaná v GSWeb. V roce 2006 probíhal další vývoj aplikace PocketGS a nyní je k dispozici verze Ta mimo dosavadní funknost umožuje zakládat nové bodové objekty a vyplnit k nim atributy podle existujících prvk. Novou funkcí je i posun stávajících objekt a možnost nastavení píznaku pro smazání. Nadále se bude pracovat na synchronizaci penosu dat mezi PDA a databází GIS WWW aplikace Na GIS portálu jsou umístny i nkteré www aplikace, které vycházejí pímo z dat GIS. Jedná se zejména o daové koeficienty, odpadové hospodáství a uzavírky. Mezi tyto aplikace mžeme adit i peddefinované mapy. Pro tyto aplikace byly vytvoeny funkce, které umožují jednoduché volání mapy nap. z Internetu externích stran. Snahou je vytvoit shodný vzhled tchto aplikací, na kterém se bude pracovat v následujícím roce. Obr.. 6. Detail uzavírky s náhledem (mapa jako obrázek) 7

8 Jako aplikaci mžeme chápat i vytvoení dynamicky generované stránky z databáze, která v sob obsahuje specifické údaje. Je nazvaná Sumáe a uživatelé mají okamžitý pístup k nejastji požadovaným aktuálním údajm spoítaným z databáze. Jedná se napíklad o základní údaje o mst (rozloha, poet obyvatel,..), o poty a výstupy prvk z pasport (poty dopravních znaek, lamp VO, kilometráže úsek uliního grafu,...) nebo o údaje o územní celcích. Obr.. 7. Úvodní stránka Sumá 2.6. PMDP propojení s GIS Na základ jednání s Dopravními podniky msta Plzn a jejich zízenou spoleností Pohyblivá reklamní a.s., byla v GIS vytvoena a naplnna vrstva trakních sloup. Pronajímání tchto objekt k reklamním úelm eší dopravní podniky prostednictvím vlastních aplikací KDB. Poté bylo realizováno propojení databází GIS a PMDP (zpístupnné pohledy), které umožuje lokalizovat trakní sloupy v prostedí GIS msta prostednictvím GSWEB. Obrácen je možno z GSWEB získávat informace o sloupech vedené v KDB na PMDP. Souástí tchto prací jsou i konzultace o vytvoení GIS pracovišt na PMDP s aktivním využíváním všech možností a prostedk GIS msta pímo na PMDP. Drobným posunem ve spolupráci s PMDP bylo i propojení informací o zastávkách a úsecích MHD pímo na jízdní ády PMDP. Tato vazba však bude v budoucnu ješt 8

9 rozšíena v závislosti na nasazení nového software pro generování grafikon, který bude dodržovat pevné a unikátní íslování zastávek. 3. Poizování dat Konkrétní informace o aktuálnosti, pvodu grafických dat a jejich pístupnosti pro veejnost jsou k dispozici na hlavní stránce aplikace GSWeb (http://gis.plzencity.cz/ogis/data.asp ) Katastrální mapa Pebíraný soubor ve formátu VFK z ÚZK je prbžn aktualizován do Informaního systému msta Plzn, vetn katastrální mapy a ploch parcel v GSWebu. V GSWebu lze pehledn zobrazit území pokryté katastrální mapou DRM (aktualizuje msto) a katastrální mapou DKM (aktualizuje Katastrální pracovišt Plze-msto, ÚZK) pod vrstvou Katastrální území a volbou tematizace Stav DRM, DKM. Obr.. 8. Území, která aktualizuje SITMP (DRM) a ÚZK (DKM) 9

10 Obr.. 9. Ukázka propojení intranetového klienta GSWEB s Nahlížením do katastru nemovitostí (ÚZK) Digitální technická mapa (DTM) V roce 2005 bylo provedeno proištní povrchové situace v místech styku více zakázek do bezešvé mapy. Od té doby je metodickým pokynem zabezpeeno rutinní napojování kresby, což zárove prodlužuje zpracování zakázky. Za rok 2006 bylo zpracováno 886 zakázek ítajících pibližn grafických prvk povrchové situace. ZPRACOVANÉ ZAKÁZKY POET ROK Obr Poet zpracovaných geodetických zamení 10

11 Aktualizace inženýrských sítí probíhala na základ dat dodaných jednotlivými správci s plroní periodou. V lokalitách, kde je již zamena povrchová situace, docházelo k pedávání digitálních podklad geodetm nebo investorm. Geodetická zamení jsou postupn zpracovávána a zaleována do DTM. Aktuální stav je možno vidt v aplikaci GSWeb pod vrstvou Technická mapa. V rámci tvorby digitální technické mapy byla v roce 2006 dojednána spolupráce s Telefónica O2 R (díve Telecom). Tím do povrchové situace pibylo velké množství nových geodeticky zamený dat, jelikož pedávaná území zahrnují celé katastry. V roce 2006 jich bylo zpracováno 14 a ješt chybí pevzít 6 katastrálních území v. nejvtšího k.ú. Plze. Tímto krokem jsou smluvn zajištni nejdležitjší správci sítí a tvorba povrchové situace nadále pokrauje. Z dvodu zavedení pasport o dalších prvcích DTM (reklamní objekty, hodiny, MIOS, ) byla rozšíena spolupráce se SVS Poskytování dat z GIS msta V beznu 2004 byla schválena Pravidla pro poskytování výstup z datových soubor GIS msta Plzn, která definují jednotný postup pi poskytování GIS dat. Tato pravidla obsahují podmínky pro poskytování výstup: organizacím msta (lánek 4) tetí osob v souvislosti s plnním zakázky pro msto (lánek 5) pro orgány veejné správy a organizace jimi zízené (lánek 6) pro školy (lánek 7) pro správce inženýrských sítí (lánek 8) ostatním právnickým a fyzickým osobám (lánek 9) Všechny dokumenty jsou k dispozici ve formátu PDF nebo DOC na internetové adrese: v oddíle: Služby Správy GIS > Pravidla pro poskytování výstup. Správa GIS, SITMP vtšinou pedává data (hlavn katastrální mapu, povrch. mapu DTM, ortofotomapu, optiku SIT) projektantm a geodetm pro zakázky msta. Z 99% se jedná o bezplatné poskytnutí dat tetí osob v souvislosti s plnním zakázky pro msto nebo studentm. Ron se jedná o více než 80 jednotlivých pedání. POSKYTOVÁNÍ DIG. VÝSTUP POET ROK Obr Poet pedání digitálních dat z GIS msta Plzn 11

12 3.4. Pasporty Na základ požadavk organizací msta (SVS, PMDP, obvody,..) vznikaly nové datové modely pro pasportizaci objekt. Zpracován byl pasport svtelných signalizaních zaízení a na jeho rozvoji a aktualizaci se dále pracuje. Pro SVS byla vytvoena vrstva oblastí rozvad veejného osvtlení, na jejímž základ jsou identifikována jednotlivá svtelná místa. Pasport zastávek MHD je dalším pasportem, který vznikl na základ objednávky SVS. Ostatní stávající pasporty byly nadále rozvíjeny. Po konzultacích s PMDP (Pohyblivá reklamní) byl pipraven a naplnn pasport trakních sloup v GIS msta jako základ pro propojení na aplikace KDB v prostedí PMDP. Dalším píkladem spolupráce s mstskými obvody je realizace a naplnní pasportu výlepových ploch pro mstský obvod 1 a Generel zásobování pitnou vodou a generel odvodnní Generely vznikající z poteby SIMP se nadále rozvíjely a SITMP se úastnila výrobních výbor. V prbhu roku byla doplnna data generelu odvodnní v SHP formátu a po mnoha konzultacích byla data generelu pevedena a zveejnna v GIS msta. Zpracování generelu zásobování pitnou vodou je v pokroilém stadiu a SIT eká na pedání výstup pro jejich zpracování Nové vrstvy a aktualizace dat Zajištní aktuálnosti dat a tvorba nových vrstev pináší komfort uživatelm. V roce 2006 byla množina stávajících vrstev rozšíena o ubytovací zaízení, která byla kompletn poízena na základ podklad z Odboru propagace a marketingu. Na základ nové spolupráce s O2 mohla vzniknout vrstva telekomunikaních tras. Další novinkou bylo zpracování návrh zmn (Funkních ploch a VPS) a rozvojových území územního plánu. Sjednoceny byly optické sít a byly pipraveny daové koeficienty pro rok Mezi další aktualizované vrstvy patí odpadové hospodáství na základ podklad z mstských ástí, dále kompetenní mapa zelen pro SVS a také kresby kanceláí v budovách MMP pro aplikaci Telefonního seznamu. Doplnna byla kresba zátopových území v povodí Berounky a Klabavy a na území Lhoty. Vše na základ podklad od OŽP. Aktualizována byla také kresba budov a UIR ísel popisných a orientaních. Na konci roku zaalo prvotní ištní dat mezi UIR_GIS a Registrem budov Ostatní rozvoj V zájmu efektivního poizování a správy dat byly vyvolány konzultace a upraveny datové toky tak, aby byla jasná zodpovdnost za kvalitu dat, jejich pvod a aktuálnost. Týká se to zejména zpsobu aktualizací pasport na SVS. V roce 2006 byla samozejm i nadále provádna školení a poskytovány konzultace v oblasti rozvoje a poizování dat. V oekávání nové verze balíku aplikací KDB byly provedeny úpravy v Registru pronajatých ploch tak, aby byla pi migraci dat minimalizována chybovost. Veškerá dokumentace a smlouvy uzavírané za úelem poskytování a výmny dat byly vkládány do aplikace KEVIS a po zavedení SCRIPTUM také do nho. 4. Prezentace GIS GIS msta byl v roce 2006 prezentován na konferenci EurOpen v Mikulov a taktéž formou píspvku do asopisu egoverment. 12

Výroní zpráva pro rok 2005. Geografický informaní systém msta Plzn

Výroní zpráva pro rok 2005. Geografický informaní systém msta Plzn Výroní zpráva pro rok 2005 Geografický informaní systém msta Plzn Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Správa informaních technologií msta Plzn Úsek správa ISMP správa GIS Správa GIS je organizan lenna

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Výroní zpráva pro rok 2003. Geografický informaní systém msta Plzn. Rozvoj optické sít MisMet a PilsNet

Výroní zpráva pro rok 2003. Geografický informaní systém msta Plzn. Rozvoj optické sít MisMet a PilsNet Výroní zpráva pro rok 2003 Geografický informaní systém msta Plzn Rozvoj optické sít MisMet a PilsNet Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Ing. Petr Vychron Správa informaních technologií msta Plzn

Více

Výroní zpráva pro rok 2002. Geografický informaní systém msta Plzn. Rozvoj optické sít MisMet a PilsNet

Výroní zpráva pro rok 2002. Geografický informaní systém msta Plzn. Rozvoj optické sít MisMet a PilsNet Výroní zpráva pro rok 2002 Geografický informaní systém msta Plzn Rozvoj optické sít MisMet a PilsNet Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Ing. Petr Vychron Správa informaních technologií msta Plzn

Více

INSPIRUJME se GIS PORTÁL MĚSTA PLZNĚ gis.plzen.eu

INSPIRUJME se GIS PORTÁL MĚSTA PLZNĚ gis.plzen.eu INSPIRUJME se GIS PORTÁL MĚSTA PLZNĚ gis.plzen.eu Václav Kučera Správa GIS, kucera@sitmp.cz Správa informačních technologií města Plzně GIS portál - gis.plzen.eu Cíle GIS města Plzně služby uživatelům

Více

Výroní zpráva za rok 2004. Geografický informaní systém msta Plzn. Rozvoj optické sít MisMet a PilsNet

Výroní zpráva za rok 2004. Geografický informaní systém msta Plzn. Rozvoj optické sít MisMet a PilsNet Výroní zpráva za rok 2004 Geografický informaní systém msta Plzn Rozvoj optické sít MisMet a PilsNet Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Ing. Petr Vychron Správa informaních technologií msta Plzn Úsek

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ EurOpen, Mikulov Současnost a budoucnost Mapového portálu města Plzně http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ Cíle GIS města Plzně

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS Digitální plán města Ing. Miloš Lulay správce GIS Statutární město Pardubice rozloha v km 2 82,5 počet katastrálních území 20 počet městských obvodů 8 počet parcel 56 500 počet částí obce 27 počet volebních

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Prezentace Mapového portálu Města Krnova - GIS. Kancelář tajemníka Tomáš Indruch

Prezentace Mapového portálu Města Krnova - GIS. Kancelář tajemníka Tomáš Indruch Prezentace Mapového portálu Města Krnova - GIS Kancelář tajemníka Tomáš Indruch Historie Mapového portálu - GISu Města Krnova 1992 GIS v operačním systému DOS - Grafin 1993 digitalizace katastrálních map

Více

SA Služby IS DMVS LK

SA Služby IS DMVS LK Příloha A Směrnice IS DMVS LK Služby IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SA Služby

Více

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina ISSS 2006 Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR Vojtěch Zvěřina GIS nástroj laika i specialisty Geografický informační systém je nástrojem, který je schopen poskytnout správné informace

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Geoinformace o Plzni a jejich využití

Geoinformace o Plzni a jejich využití Geoinformace o Plzni a jejich využití workshop 28.4.2014 Stanislav Štangl, stangl@plzen.eu 1 http:/// od 2001 Poslání >> Vize >> 2 Příklady z praxe - GIS města Plzně 1. Cíle 2. Uživatelé 3. Přínosy pro

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK

DMVS aktualizace a poskytování ÚKM. Jan Kmínek ČÚZK DMVS aktualizace a poskytování ÚKM Jan Kmínek ČÚZK Přehled digitalizace katastrálních map (stav k 31.10.2013) Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

GIS a správa majetku a dokumentů

GIS a správa majetku a dokumentů VARS BRNO a.s. Mgr. Iva Klímková Lovochemie, a.s. Ing. Milan Pičman GIS a správa majetku a dokumentů VÝVOJ A STAV IMPLEMENTACE PROJEKTU V LOVOCHEMII Původní mapování, kresba papírové mapy (1984 2000) Naskenování

Více

GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu

GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu Marek Knězů GIVS 2014 Praha, 15. - 16. 5. 2014 Představení společnosti GEPRO plně česká firma, na trhu od roku 1991 hlavní oblasti činnosti : systém pro geodety (KOKEŠ),

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

Geoportál DMVS využití a další rozvoj

Geoportál DMVS využití a další rozvoj Geoportál DMVS využití a další rozvoj Ing. Michal Bílý OBSAH PREZENTACE Představení projektu DMVS Využití projektu a statistiky Plánovaný rozvoj Závěr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Digitální mapa veřejné správy

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Digitální technická mapa Plzeňského kraje Digitální technická mapa Plzeňského kraje Setkání partnerů digitálních technických map krajů Plzeň 5. a 6. května 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Součást projektu Digitální mapa veřejné

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Provozní řád DTM DMVS. Plzeňský kraj

Provozní řád DTM DMVS. Plzeňský kraj Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.2 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Provozní řád obsahuje základní

Více

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED Martin Sovadina ZABAGED Základní báze geografických dat Digitální geografický model území České republiky Úroveň přesnosti a podrobnosti Základní mapy

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I)

HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I) HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I) Identifikační kód: TB9500MD103 Řešitel: GEODÉZIE TOPOS, a. s. Řešitelský tým: Ing.

Více

ESRI v národním kroji

ESRI v národním kroji ESRI v národním kroji Ing. Michal Bílý Mgr. Filip Jung Ing. Mgr. Kateřina Meduňová SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRO PROCESY ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN A JEHO PROVÁZÁNÍ S GIS Zákazník: Pražská plynárenská a.s. Ing.

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Směrnice obsahuje základní údaje o

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu. Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje

Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu. Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje 1 Správa informačních technologií města Plzně SITMP příspěvková organizace města Plzně zřízena 1998 poskytuje

Více

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Využívání katastrálních map ve státní statistice včera, dnes a zítra (pro seminář Digitalizace katastrálních map, Nemoforum, červen 2007) Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Obsah prezentace

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informačního systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informačního systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informačního systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zjednodušený manuál aplikace GSWeb

Zjednodušený manuál aplikace GSWeb Zjednodušený manuál aplikace GSWeb Názorné příklady verze 1.3 Obsah Úvod... 2 Seznámení s aplikací... 3 Připojování Vrstev... 4 Zobrazení rastrového podkladu... 6 Lokalizace... 7 Tisk... 8 Tematizace...

Více

DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP. Martin Sovadina, Martin Jűstel

DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP. Martin Sovadina, Martin Jűstel DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP Martin Sovadina, Martin Jűstel PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU DMVS Olomoucký kraj 2 PROJEKT IOP VÝZVA Č.8 Projekt IOP výzva č. 8 Rozvoj služeb egovernmentu v krajích

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM Jan Kmínek Český úřad zeměměřický a katastrální ČAGI Nový katastrální zákon Novotného lávka, 21.2.2014 Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Povodňový model Studie Povodňový model Plzeň AKTUALIZACE 2010 je pokračováním aktualizací povodňového modelu

Více

eský LPIS nový pístup k evidenci pdy dle uživatelských vztah

eský LPIS nový pístup k evidenci pdy dle uživatelských vztah eský LPIS nový pístup k evidenci pdy dle uživatelských vztah Jií Tobiík, Mojmír Macek Klíová slova: LPIS, ilpis, grafický informaní systém, GIS, Ministerstvo zemdlství Abstrakt V roce 1999 se R zavázala

Více

Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE

Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE ÚVODEM Mapový aplikační server MapSquare (MS) umožňuje online přístup do informačního systému ČÚZK, uživatel tak může prohlížet katastrální mapy, hledat vlastníky

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

ZABAGED Mgr. Petr Neckář

ZABAGED Mgr. Petr Neckář ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Mgr. Petr Neckář Zeměměřický úřad 27. 4. 2017, Pardubice ZABAGED ZÁKLADNÍ BÁZE GEOGRAFICKÝCH DAT digitální geografický model území České republiky, který je spravován Zeměměřickým

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat RNDr. Jana Pressová Zeměměřický úřad Ústí nad Labem, 25. 10. 2016 ZABAGED - definice ZABAGED je digitální geografický model území České republiky,

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Lokalizační dotazy v projektu Správa

Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Lokalizační dotazy v projektu Správa MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Lokalizační dotazy v projektu Správa Na mapě lze vyhledat, tj. lokalizovat různé objekty jako: parcely, ulice,

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Otevřený katastr (OK)

Otevřený katastr (OK) Otevřený katastr (OK) Karel Jedlička, Jan Ježek, Jiří Petrák smrcek@kma.zcu.cz, h.jezek@centrum.cz, jiripetrak@seznam.cz Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky oddělení

Více

SD - Provozní řád ÚAP DMVS LK

SD - Provozní řád ÚAP DMVS LK Příloha E Směrnice IS DMVS LK Provozní řád ÚAP DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SD

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI Milan Pachta, Drahomíra Zedníčková Krajský rok informatiky, Olomouc 11.-12.10.2007 ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI HISTORIE:

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

SyMAP. systém majetkoprávní přípravy staveb

SyMAP. systém majetkoprávní přípravy staveb SyMAP systém majetkoprávní přípravy staveb SyMAP 2 SyMAP efektivně řídí přípravu dopravních staveb Výrazně snižuje byrokratickou zátěž Identifikuje potenciální rizika Systém majetkoprávní přípravy staveb

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více